ނަމެއްނެތި

- by - 34- September 16, 2018

“ސިޔާސީ” މިލަފުޒަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެހާމެ ފަރިތަ ބަހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް އެޒަމާނަކީވެސް ސިޔާސީ ކަންތައްތައްކޮށް އުޅުނު ޒަމާނެވެ. އެޒަމާނުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ވެރިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ވާހަކަވެސް ދައްކައި އުޅުނެވެ. މިހާރާއި އަޅާބަލާއިރު ތަފާތަކީ ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާ މިންވަރު މަދުވުން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއައި ސިޔާސީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެހައި ދިވެހިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ދޭދޭ ދެމީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ބައެއްކަހަލަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ސިޔާސީ ކުލަޖެހިފައި ހުންނަކަން ފާހަގަވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ޢާއިލާ އެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައިވެސް ކުލަޖެހިފައި ހުންނަނީ މަދުންނޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ.

މިގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއްވެސް ފޮރުވިފައި އޮވެދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ބުނާ ޖުމުލައިން ތަފާތު ކިތަންމެ މާނައެއްވެސް ނެގިދާގޮތަށް ވާހަކަތައް ބައްޓަން ކޮށްލެވޭގޮތަށް ބަސްތައް އަމުނާލުން އެއީ އާންމުކަމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެއްސަކުގެ އަންހެނުން ވިހަން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް ވަންދެން ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ޚަބަރެއް ނުވެ ހުރުމަށްފަހު ގުޅައިފިޔެވެ. ދަރިފުޅު އުފަންވީ ކަމަށް ހީކޮށް ސުވާލު ކޮށްފީމެވެ. ނަމަވެސް ޖަވާބު ލިބުނީ މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. “މަޖިލީހުން ބިލު ބަލައެއް ނުގަތް”. ރައްޓެހި މީހާ އަކީ ވެސް ސިޔާސީ ވާހަކަ އަބަދުމެ ދައްކައި މީހެއްކަމުން އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނީ އެހޮސްޕިޓަލުން ވިއްސެން ނެތިގެން އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރަންވީ ވާހަކަ ބުނީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ދެން އަވަހަށް ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާން އިރުޝާދު ދީފީމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އައީ ރުޅިއެވެ. “ބަލަ ކަލޭމެން ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަން ނިކަން އެނގިގެން ތިބެ” ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުނެލިއެވެ. ރަނގަޅަށް ބަލައިލިއިރު ރަހުމަތްތެރިޔާ މިބުނީ އޭނާ އިންތިޒާރުކޮށްގެން ހުރި ޖިންސު ނޫން އަނެއް ޖިންސުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ވާހަކައެވެ.

އެހެން ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ. ޚަބަރެއް ނުވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވުމުން ޙާލު ބަލައިލަން ގުޅައިފީމެވެ. ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރުމުން ، މުއްދަތު ޖަހަން އައިސް ހުރިކަމަށް ބުނެ ނިކަން އަވަހަށް ފޯނު ބާއްވައިފިއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތަކަށް ޕޮލިހަށް ކީއްތޯ ހެކިބަހެއް ދޭން ކޯޓާއި ހިސާބަށް ވެސް ދިޔަ މީހެއް ނޫންކަމުން ވަރަށް ޙައިރާން ވެއްޖެއެވެ. އަވަހަށް ވެގެން އުޅޭގޮތެއް ބަލަން އޭނާގެ ޢާއިލާ މީހަކަށް ގުޅައި އޮޅުން ފިލުވީމެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އޭނާ ހައްޔަރުކުރިކަން އެނގޭ އެކަކުވެސް ނެތެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެކި މީހުނަށް ގުޅަމުން ގުޅަމުން ދަނިކޮށް އެނގުނު ހައިވެސް ކަމަކީ އެދުވަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންޖެހިފައި އޮތްކަމެވެ. އަދި އެދުވަހު އެއިގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ޢާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ގުޅިކަމެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ޢާއިލާގެ މީހުން ޕޮލިހަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ވެސް ހޯދިފަހުން ވެގެން އުޅޭގޮތް އޮޅުން ފިލީ މާ ފަހުންނެވެ.

މިވީ ގޮތަކީ އޭނާ ދިޔައީ ކޮންމެވެސް ބައްޔަކަށް ބޭސްކުރަމުންނެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑޮކްޓަރ ބެއްލެވުމަށްފަހު 10 ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ދައްކަން ޑޮކްޓަރ އިރުޝާދު ދެއްވަނީއެވެ. މިގޮތަށް 10 ދުވަހުން 10 ދުވަހުން ދައްކާތާ ދެމަސް ދުވަސްވީއެވެ. އެހެންކަމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 10 ދުވަސް އިތުރުކުރާނެކަން އެނގޭތީ އެއީ މުއްދަތުޖަހަން ގެންދަނީކަމުގައި އޭނާ ބުނެލީއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ގުޅުނު ގަޑީގައި އޭނާހުރީ ޑޮކްޓަރ ބައްލަވާ ކޮޓަރީގައެވެ. އެހެންވެ އަވަހަށް ޖަވާބު ދީފައި ފޯނު ބޭއްވީއެވެ. އެއީ އެހެންވެގެން އޭނާ ބުނެލި “ސިޔާސީ” ވާހަކައެކެވެ.

އެހެން ހާދިސާއެކެވެ. ރައްޓެއްސަކާއެކު ކޮފީއަކަށް އަރައިފީމެވެ. އެކި އެކި ވާހަކަ ދައްކަމުންގޮސް ކޮންމެވެސް ބިލެއް ތަސްދީގު ނުކުރި ވާހަކަ ބުނުމުން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން އަހައިފީމެވެ. ޖަވާބުގައި އެއީ އަންހެނުން ބަލިވެ އިނުމަށްފަހު ދުވަސްކޮޅަކުން އެބޯޓްވި ވާހަކަ ކުރުގޮތަކަށް ބުނެލިކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. އެނގޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކިތަންމެ ގޮތްގޮތަށް މީހުން އެމީހުން ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ގޮތްގޮތަށް ފުރޮޅާލައިގެން ބުނެއުޅެއެވެ.

34

Zidhan /R. Vaadhoo

Writer and Journalist since 2014 I write what is on my mind. I try to deliver it with my own style. Your feedbacks are always welcome. Will never sacrifice who i am for anyone else. Wil be myself always proudly. - Zidhan / Havaasaa R. Vaadhoo

You may also like...

17 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. thii hama bst ngey zidhaan… waiting waiting 4 ur nw stry…. abadhuvx vvvv kiyaahithn zidhaan ge stories kiyaniii.. maasha allah ur so talented buddy.. may allah protect ur talent from evil eyes😘😘😘😘😘

    ⚠Report!
  2. zidhaange vaahakathah maa kuree…sifa kurunthah ithuru koh vaahakaage suspense hifahetteema varah reethi vane….best of luck u can do it….

    ⚠Report!
  3. Ur a great story writer.. I think u should start writing long stories too… Perhaps this one is also very funny … V majaa …

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.