ލޯތްބަކީ 15

- by - 65- September 16, 2018

ގަޑިން 8:30 ވީއިރު ޝައިރާގެ ހިތްހީވަނީ ނެގިނެގިފާ ޖެހޭހެންނެވެ. އެހެންނުވާވަރެއްވެސް ނޫނެވެ. ޝައިރާ އެ ރީތިވަނީ ރާއިލްއަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޝައިރާގެ ހިތުން ޖާގަހޯދި ކުއްޖާއާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ދިޔުމަށެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އަބާޔާއަކާއިއެކު މެރޫންކުލައިގެ ޝޯލްއެއް އޮޅާލައިގެން މަޑު މަޑު ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކްކޮޅެއް އުނގުޅާލުމުން ޝައިރާ ހިތްހަމަޖެހޭވަރުވިއެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެލިނަމަވެސް ޝައިރާއަކީ ރީތިކުދިންތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭވަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

“މަންމާ…. ވަރަށް އަވަހަށް ރައްޓެހިކުއްޖަކު ކައިރިޔަށް ގޮސްލާފަ އެބައަންނަން އިނގޭ. މާލަހެއްނުވާނެ.” ޝައިރާއަކީ އެއްއިރަކުވެސް މަންމަކައިރި ބުނެފަނޫނީ އެއްވެސް ތަނަކަށް ގޮސްފައިނުވާ ކުއްޖެއްކަމުން މިރޭވެސް ޝައިރާދިޔައީ މަންމަކައިރި ބުނެލާފައެވެ. ސީދާ ތެދަށްނުބުނިނަމަވެސް މުޅިއަކުން ދޮގެއްނޫނެވެ.

މަޑު ހިނގުމެއްގާ ގޭގެ ފުރަގަހުން އަތިރިއަށް މިސްރާބުޖެހީ ފުން ވިސްނުމެއްގާ ހުރެއެވެ. “އަޅެ އަހަރެން ކިހިނެއް އަޔާން ފާހަގަކުރާނީ؟ އެހެން މީހަކު ހުއްޓަސް ނޭނގޭނެ. މިރަށު ގިނަ މީހުން ނުވެސް އެނގޭ. ގައިމު އަޔާން ލައިގެން ހުރިއެއްޗެހީގެ ކުލަ ބުނިނަމަވެސް ފަސޭހައިން އެނގުނިސް އަޔާން ފާހަގަކުރަން. ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ. މިސާލަކަށް އަޔާން ފާހަގަ ކުރަން އެނގުނަސް ކީކޭތަ ކިޔާނީ ގޮސް. ނޭނގެ މަށަކަށް. އަޅެ މިކަހަލަ ވާހަކަ ހިއްސާ ކަަށްލާނެ މީހެއް ހުރިނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވިސް.” އަމިއްލަ ދުނިޔޭގާ ހުރި ޝައިރާއަށް ހޭވެރިކަންވީ ގޮސް މީހެއްގެ ގައިގަ ލައިގަތުމުންނެވެ. ޝައިރާ އަންނަން ބޭނުންވި މަންޒިލްއަށް އާދެވުންކަންވެސް އެނގުނީ ދެނެވެ. ޝައިރާގެ ގެޔާ މާދުރުނޫންކަމުން އެހާ އަވަހަށް އާދެވޭނެކަންވެސް ޝައިރާއަށް ނޭނގުނީ އެހެން ވިސްނުމަކު ހުރުމުންނެވެ.

ކުރިމަތީ ހުރީ ޝައިރާއަށްވުރެ އިސްކޮޅުން ދިގު ޒުވާނެކެވެ. އަނދިރިކަމުން މޫނެއްވެސް ނުފެނެއެވެ. ކަޅު ހިޔަންޔެއް ފަދައިން ފެންނަ އެޒުވާނާއަކީ ފިރެހެނެއްކަން ބުނެވޭވަރުވެއެވެ. އެއީ އަޔާންއަށްވެސް ވެދާނެކަމަށް ހިތަށްއެރުމާއެކު ޝައިރާގެ ހަތަރެސްފާ ފިނިވެ ދެފައިގާ މަޑު ތުރުތުރެއްއެޅިއެވެ. ހިތްތެޅޭލެއް ބާރުކަމުން ކައިރި ހުރި ޒުވާނާއަށް އަޑުއިވޭނެކަން ޔަގީނެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ގައިން ދުވާ ފިރެހެންވަންތަ ވަހުން ޝައިރާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގާ ނޭފަތް އެތެރަށް ދަމާލެވުނެވެ.

“ސޮރީ. އެހެން ވިސްނުމަކު ހުރީމަ ނޭނގުން މީހަކު ހުރިކަމެއްވެސް.” ޝައިރާ އަވަސް އަވަހަށް މަފަށް އެދުނެވެ. “އިޓްސް އޯކޭ. ހައި. އައިމް މާޒް. އަންހެންކުއްޖަކު އެކަނި ކީއްކުރަނީ މިހާ އަނދިރީގަ؟ އަނެއްކާ އިންސިއެއްތަ ނޫނީ ޖިންނިއެއްތަ؟ ހެހެހެހެ” ޝައިރާ މާޔޫސްވީ އެއީ އަޔާންއަށް ނުވުމުންނެވެ. މާޒް ސުވާލެއްކޮށްލިކަންވެސް ޝައިރާއަށް ނޭގުނެވެ. އެހެންކަމުން ދެންވެސް ވާހަކަދެއްކީ މާޒްއެވެ. “ކޮންމެހެން ޖަވާބުދޭން ބޭނުންނުވަންޔާ އޯކޭ ޖަވާބު ނުދިނަސް ހެހެހެހެހެ. އަހަރެން ހީކުރީ އަންހެންކުދިންނަށް އެކަނި އަނދިރިގަނޑަކަށް ވަންނަން ނުކެރޭނެކަމަށް. މްމްމްމްމް އިންޓްރެސްޓިންގް ކުއްޖެކޭމީ ދޯ.” ދެންވެސް ޝައިރާ އެއްޗެއް ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. މާޒް ކިޔާ އެއްޗަކާ އަޅާވެސްނުލާ ޝައިރާ އެ ހިސާބަށް ނަޒަރު ހިންގާލީ އިތުރު މީހަކުފެނޭތޯއެވެ.

އަނދިރިގަނޑު ގެ ކޮޅު ކޮޅުގައި އައްޔަށް ވާގޮތަށް ހުރި ފިރެހެނެއް ޝައިރާގެ ލޮލުގާ އަޅާގަތުމާއިއެކު ޝައިރާ އަވަސް އަވަހަށް އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ އެއީ އަޔާންއަށް ވެދާނޭ ހިތަށްއެރުމުންނެވެ. އެމީހަކު ހުރީ ފުރަގަސްދީގެން ކަމުން ކާކުކަށް ނޭނގުނަސް ދަންނަގޮތެއް ހުރިހެން ޝައިރާއަށް ހީވިއެވެ. އިސްކޮޅުން ގާތްގަޑަކަށް ހަފޫޓުހަމަވާވަރުގެ އެޒުވާނާއަކީ ހަމުގެ ކުލަ ދޮން ފަށުވިކޮޅެއްފަދަ ފަންއިސްތަށިކޮޅެއްގެވެރިއެކެވެ. ކަޅު ޖިންސަކާއި ނެވީބްލޫކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހެއްލައިގެން އުޅަބޮއްޓާ ހަމައަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ދެޖީބަށް އަތްޖަހާލައިގެން އެއްފައިމައްޗަށް ހުރިގޮތް ވަރަށްވެސް ސްމާރޓްކަމަށްދައްކައެވެ. އެޒުވާނާއި ކައިރިވަމުންދާވަރަކަށް ޝައިރާގެ ހިތުގެތެޅުންވެސް ދަނީ އަވަސްވަމުންނެވެ.

އަޔާންގެ ފުރަގަހުގާ މީހަކުހުރިހެން ހީވުމުން ފަސްއެނބުރި ބަލައިލިއިރު ޝައިރާހުރީ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ދެއަތްދިއަތަށް މޮޑެލަމޮޑެލައެވެ. “ޝައި” ޝައިރާއަށް އަޑުމިއިވުނީ ރަނގަޅަށްތޯ ޔަގީންކޮށްލަން އަވަސް އަވަހަށް އިސްއިފުލާލިއިރު ކުރިމަތީގާ ހުރި އަޔާންފެނި ޝައިރާ ދެބުމަ ގޮއްޖަހާލިއެވެ. “މުޅި މިރަށުގަވެސް ޔާންގެ ދެފައި ދޯ. މިގަޑީ މިތާ ކީއްތިކުރަނީ؟” ޝައިރާއަށް ފެނުމުންވެސް އަދިވެސް އެއީ އަޔާންކަން ނޭނގުނެވެ. “އަޅެފަހެ މީ ވަކިބަޔަކަށް ހާއްސަ ތަނެއްތަ. ޝައި މިތާ ކީއްކުރަނީ؟” އަޔާންވެސް ބޭނުންވީ ޝައިރާގެ އަނގަގޮއްވާލުމަށްފަހު ނޫނީ އެއީ އަޔާންކަން ނުބުނާށެވެ. އޭރަށް ޝައިރާ އަދި ވަކިން ބޮޑަށް ލަދުގަންނަވާލެވޭނެތީއެވެ. “މަ ދޯ ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރީ. ނުބުނަންޏާ ހުރެ. ބޮޑު ފޮނިގަނޑު. ވަރަށްފޫހިވޭ” ޝައިރާ ދެންވެސް އެ ހިސާބު ބަލަމުން ދިޔައީ އަދިވެސް އިތުރު މީހަކު ފެނޭތޯއެވެ. އޭރުވެސް އެ އަނދިރިގަނޑުތެރޭ ހުރި ޒުވާނާ ހަމައެތާ ހުއްޓެވެ.

“އަޅެ އެއީ ކަންނޭގެ އަޔާން. އެކަމަކު މާޒްއޭ ބުނީ ކީއްވެ. މަށަށް ލަނޑެއް ދޭން ކަންނޭނގެ ނަން އޮޅުވާލީއެ. އަމިއްލަޔަށް އަންނަންދެން މިތާންގަ މަވެސް ހުންނާނީ. އެނގިދާނެތާ ލަނޑުލިބެނީ ކާކަށްކަން.” އަމިއްލަ ވިސްނުމެއްގާހުރި ޝައިރާއަށް ހަމަހޭވެރިކަންވީ ޝައިރާގެ ކަންފަތްބުޑުގާ އަޔާން ހަޅޭއްލަވާގަތުމުންނެވެ. ބިރުންގޮސް ޝައިރާވެސް އަޑުގެނެތްތަނަށް ހަޅޭއްލަވާގަތެވެ. “ދެން ޔާންގަނޑާ މޮޔަވީތަ؟ ކިރިޔާއެއްނު ބިރުންގޮސް ހިތްނުހުއްޓުނީ” ޝައިރާހުރީ ބިރުން ހަލާކުވާވަރުވެފައެވެ. “އެހެނޭ ވާނީ މަ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑެއް ނާހާ ވިއްޔާ.. ކޮންޗެއް ތިހޯދަނީ މުޅި ހިސާބުބަލާ ފާސްކުރެޔޭއެބަ.. ބައިދަވޭ ޝައިގެ ހިތް ހުއްޓެއްޖިއްޔާ މިހިތް ނަގާފަދޭނަން. އޯކޭ އެއްނު.” އަޔާން މޭމަތީގަ ފިރުމާލާފަ އެހެންބުނުމުން ޝައިރާހުރީ ލަދުން ގޮސް މީހާ ހަލާކުވާވަރުވެފައެވެ “ދެން ޔާން ގަނޑާ ވަރަށް ފޫހިވޭ.”

“ޝައި ކީއްވެ އަބަދު ވަރަށްފޫހިވެއޭ ތިކިޔަނީ. ހަމަ އަސްލުވެސް ފުހިވޭތަ؟ އެކަމް ބުނީމު ލައިކްވެޔޭ.” އަޔާން ދެރަވާކަމަށް ހަދާލާފަ އެހެންބުނީ ފުދޭވަރަކަށް ބާރަށެވެ. “ސާބަހޭ ތިހާ ބާރަށް ނުބުންޔަސް މަށަށް އިވޭ އެބަ. އަދި ބީރެއްނުވެޔޭ.” ޝައިރާ ޖެހިލުންވީ އަނދިރިގަނޑުތެރޭ އެހުރި ޒުވާނާއަށް އަޑުއިވިދާނެތީއެވެ. އެއީ ޝައިރާއަށް ހީވާގޮތުން އަޔާންކަމަށްވީތީ އަޔާންއަށް އެކަހަލައެއްޗެއް އަޑުއިވޭން ނޭދެެތީއާވެސް އެކު އެހެންބުނީއެވެ..

މާޒްހުރީ ދުރުން އެފެންނަ އަންހެންކުއްޖާއި ފިރެހެންކުއްޖާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއިއެކު ބަލާންށެވެ. އެއީ މިއަދު ހެނދުނު ސުމާ އާއިއެކު މިރަށަށް އައިތަނުން ދިމާވެ ސުމާއައި އެމީހަކާއި ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވުންތަން މާޒްއަށް ފެނިފައިވާތީއެވެ. ދެކެވުނީ ކޮންވާހަކައެއްކަން ނޭނގުނަސް އެޒުވާނާ އެހެން އަންހެންކުއްޖެއް ކައިރި ހުރިވާހަކަ ސުމާގެ ގާތު ބުނަންބޭނުންވާތީ އެޒުވާނާ ކައިރި ހުރި އަންހެންކުއްޖާއާއި ތަންކޮޅެއް ކައިރިން ދެކިލަން މާޒް ނުދެނަހުރިކަމަށް ހަދާފާ އެދީމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“އަޔާންއަށް އަޑުއިވިގެން ކަންނޭނގެ އެއަންނަނީ. އެކަމަކު މި ޔާން މިތާހުރިއްޔާ އަނެއްކާ އަޔާން ކީކޭ ހިތަށް އަރާނީ.” މާޒް އެދިމާލަށް އަންނަތަންފެނި ޝައިރާވެސް އަވަސްވެގަތީ ޔާންކައިރިން ދުރަށްޖެހި މާޒްއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތުމަށެވެ. ހުޝިޔާރުކަމާއިއެކު އަޔާން ޝައިރާގެ އަތުގާހިފާ ކައިރިއަށް ދަމާލާ އެދެއަތުގެ ތެރޭ ހައްޔަރްކޮށްލީ ޝައިރާއަށް ގުޑިވެސް ނުލެވޭވަރަށެވެ.

“ޔާންގަނޑާ، ދޫކުރޭ. އަޅެ އަޔާންއަށް ފެނިދާނެ އޭރަށް އެނަ ހީކުރާނީ ކީކޭ. ދޫކުރޭ. އަޅެ ޕްލީޒް.” އަޔާންގެ މޭމަތީ ދެއަދުން ތަޅަމުން ޝައިރާ ހަޅޭއްލަވަންހުއްޓާ މާޒް އެދިޔައީ ސުމާކައިރި ކުޓުވަން އެދެމީހުނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލައިފައެވެ. ޝައިރާ ކައިރިއަށް އައި ރުޅީގާ އަޔާންގެ މޭމަތީއަޅާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. “ދެރަކަމެއްނު ޔާން. މަމިތަނަށް މިއައީ ކުއްޖަކާ ބައްދަލުކުރަންށޭ. އޭނަ އެދިޔައީ ޔާންއާއިހެދެ” ޝައިރާހުރީ ޔާންގެ އެއަމަލުން ރަނގަޅަށްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ޝައިރާ ދެބުމަ ގޮއްޖަހާލައިގެން، ހަށަމްބަނދެލާ، ތުންދަމާލައިގެން ހުރިގޮތް ވަރަށް ވެސް ލޯތްބެވެ.

“އަޅޭ މިހިރަ މޮޔަކުއްޖާޔާ އަޔާން މިހުރީ ކުރިމަތީގަޔޭ.” އަޔާންގެ އެ ޖުމްލައިން ޝައިރާ ޕަކަޕަކަލާފާ ހޭންފެށިއެވެ. “ވަރަށްވޭދޯ އަޔާންއަށްވާހިތް. މަށަށް އަޔާންގެ ނަންބުނެވުނީތީ ދެން ތިބަދަލުވީ އަޔާންއަށް ދޯ.” އަޔާން ހަގީގަތްހާމަކުރިއިރުވެސް ޝައިރާ އަދިވެސް ގަބޫލުކުރާކަށްބޭނުމެއުނުވިއެވެ. ޝައިރާގެ ނަންބަރ ފޯނުން ހޯދާލުމަށްފަހު އަޔާން އެނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. އެއީ އަޔާން ވައިބާރ ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުކަމުން ދެން ޝައިރާ ޖެހެނީ ގަބޫލުކުރަންތާއެވެ.

“އަޔާންގެ ކޯލްއެއް” ޝައިރާގެ ފޯނު ރިންގް ވާންފެށުމާއިއެކު އަޔާންއަށް ފޯނުގެ ސްކްރީންދައްކާ ހެވިދިލިފަ އެހެން ބުނެލިގޮތުން އަޔާންކައިރިއަށް އައީ އަމަށަކު ހިންޔެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު ޝައިރާ ރުޅިއަތުވެދާނެތީ ބަނޑުތެރެއަށް ހިންދާލައިގެން ހުރީއެވެ.

“ހައި އިޓްސް މީ އަޔާން. އަހްމަދު އަޔާން ބްލެކް ރޯޒް. ފްރެންޑްސް ކިޔަނީ ޔާން. އަހަރެން މިހުރީ ޝައިގެ ކުރިމަތީ. ދެންވެސް ހަމަ ގަބޫލެއްނުކުރާނަންތަ.” ޝައިރާ ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގަ ޖެހުމާއިއެކު އަޔާން ވާހަކަދައްކަންފެށީ ކުޑަމިނުން ޝައިރާއަށް ހަލޯ އޭ ބުނުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނުދީއެވެ.

=ނުނިމޭ=

65

Dhonthiii

Love to read and write. Need everyone's help to improve. Sarangheyoa 😊😊😊

You may also like...

24 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Heyyyyyy dhonthiiii…….me second dhw……maasha allah stry v v v v v v v v rythi…saranghae😘😘😘💕💕💕💕

  ⚠Report!
  1. Thankyou 😊😊😊 next part liyevunhaa avahah up kohladheynen. Adi liyan nuves feshey…

   ⚠Report!
 2. Haaadha laheyy..kiyaahithun keii nuvey…mi part is toooo short ..alhe dhn annabai dhigukhlahchey ..story is nice❤

  ⚠Report!
  1. Thankyou.. new kujjeh comment kohleema varah happy vehje. Wait kohlaane kameh unmeedhu kuran. Den in part dhigu kohleveythoa try kraanan 😊😊😊

   ⚠Report!
 3. Mi story varah reethi. ekam maa avas aruvaalaafa huhnathan faahaga kurevey. Dhen hama visnaa visnaaves geteh nuvi ayaan aa hedhi livya evarah ulhunu iru tryves koh nulaa resortah gos Shairage photo eh fenigen evarah loabi vi sababu. kaakukan neyngi nufeni photo eh fenigen ayaan ah shaira aa vakin dhiri noolhevey varu veytha? hiyeh nuvey photo eh fenigen ehaa loabi veveyne hen. ethan ehaa hamaeh nujehey

  ⚠Report!
  1. Well u never know what happens. Thankyou for the comment. Btw my sister fenuny hama photo akun boy akah. And photo akun fenigen eyna loabi vegen number hoadhaagen rahtehi vee ves. She is nw married to him. N nw they have a kid n insha allah they are a happy family. So nw does it make sense. Cox i happens in real life gah ves. Hope u understand….

   ⚠Report!
 4. WOOOOooHOOOOOOOOOO dhonthii vvvv nice mi part vx… ehnve ey bunany naash ge lwbi lwbi dhonthii aky hama bst ey…

  ⚠Report!
  1. Thankyou sooooo much naash. 😘😘😘😘💖💖💖💖💖💖 Loabi loabi naash enme fahathuney thi first hoady.

   ⚠Report!
 5. alhey dhonthiii haadha lahun ney.. Maya mihaaru inthixaaruge hitaa jahan fashaifin mi story up nuvegen.. 💓💞💝💞💓😘🌸🌼😘vv reethi heehee halaaku… 😂😂😂😂😂vv curious nxt part kiyaahithun….. Avahah up kohdhehchey dhonthiii… 🌸🌸🌼😘😘🌸😢👌👌😍😍😚😚BTW vv reethi MashaAllah 😍😍😍😚👌👌👌👌love u dhonthiiiiii>3 >3 >3

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.