ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކުރިމަތީގައި އޮތް ކާރު މިސްރާބުޖެހީ ހުޅުމާލޭގެ ތާރު އެޅިމަގުތަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައެވެ. އޭގެ މަންޒިލާ ހަމައަށް ވާސިލްވެވުނީ ދިހަ މިނެޓުގެ ދަތުރަކަށްފަހުގައެވެ. ކާރު ހުއްޓާލީ ބޮޑު ގެއެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ބީޗާ ފުދޭވަރަކަށް ކައިރީގައި ހުރި އެގޭއެކޭ ގަނޑުވަރެކޭ ވަކި ތަފާތެއްނެތެވެ. ބަލާބެލުމުންވެސް ޝާހީ ވައްތަރު ޖަހައެވެ. ގޭޓު ކައިރީގައި ތިބި ދެގާޑުން ދޮރުހުޅުވާދިނުމުން ފޮށި ދަމަމުން އެތެރެއަށް ވަނީ މަލާކްއެވެ. ފެހި ކުލައިގެ އަބާޔާ ހެދުމެއްގެ އިތުރުން އަޅިކުލައިގެ ޝޯލެއްގައި ހުރި އިރު އޭނާގެ ދޮން އަދި އެހާމު އޮމާން މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ފިރިހެނުންގެ ހިތްތަށް ކަތިލާފަދަ ސިފަތަކެކެވެ. ހިނިތުންވުމަކާއެކު ހުރިނަަމަވެސް މަލާކް ހިތުގައި ހިނގަމުންދާ ހައިޖާންގަނޑު ދެނެވޮޑިގަންނަވަނީ ހަމަ އެންމެ ފަރާތެކެވެ.

ބިންމަތީގައި އަޅާފައިވާ ގްރާސް މެޓު މަތިން ގާޑެންއަށް ފަސްދީފައި ގޮސް އޭނާ ހުއްޓުނީ ގޭގެ މައިދޮރު ކުރިމަތީގައެވެ. ބެލްއަށް ފިއްތާލަން އަތް އުފުލާލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަތް ތިރިކޮށްލީ ބެލް އެޅުމުގެ ކުރިން މީހަކު ދޮރު ހުޅުވާލުމުންނެވެ. އެެއީ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ވަރަށްވެސް ޝާހީއެވެ. މޫނުމަތީގައި އުނގުޅާފާވައި ކުލަތަށް އޭނާ ޒުވާންކޮށްދޭން މަސަތްކަތް ކުރާފަދައެވެ.

“އަނހަ. މިއޮތް އައީ ދޯ. އަވަހަށް ވަދޭ.” ހިނިތުންވެލަމުން އެ އަންހެން މީހާ ބުންޏެވެ. މަލާކްވެސް އޭނާ ފަހަތުން ވަނެވެ. ފުރަތަމަވެސް މަލާކް ނަޒަރު ހިނގާލީ މުޅި މާހައުލަށެވެ. ބޮޑު ގެއެކެެވެ. ބިންމަތީގައި މާބްލް ޓައިލްސް ޖަހާފައިވާއިރު މުޅި ސިޓިންގް ރޫމަށް އަލިވެފައިވަނީ ސީލިންގުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޗާންދލިއާރގެ ސަބަބުންނެވެ.

“ދަރިފުޅާ ޝިވަން. ދޭބަލަ މި ފޮށި ކޮޓަރިއަށް ލާދޭން.” ސިޓިންގް ރޫމް ސޯފާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެން އިން ފިރިހެން ސޮރު މަލާކްއަށް ފެނުނީ އެވަގުތެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް މަލާކްގެ ހިތް ޝިވަންގެ މައްޗަށް ލެނބުނެވެ. ޝިވަން ލައިގެން ހުރި އަތްދިގު ގަމީހުގެ އަތް އޮޅާލައިފިނަމަ މަލާކްގެ އެ ހިޔާލު ބަދަލުވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ނަމަވެސް ޝިވަންއަކީ ކާކުންކަން ނޭނގި ހުރެވެސް މަލާކްގެ ހިތުގައި ޖަހާލީ ތަފާތު ވިންދެކެވެ. “ކާކުތަ އައީ.” ޓީވީއަށް ގެއްލިފައި އިންދެ ޝިވަން ބުނެލިއެވެ. އޭނާއަަކަށް މަލާކްއެއް ނުފެނުނެވެ. ބަލަން ނޫޅެންޏާ ނުފެނާނެ ނޫންހެއްޔެވެ.

“މިކޮޅަށް ބަލާލަބަލަ. މީ މަލާކް އިނގޭ.” ޝިވަންގެ މަންމަ ޝިފާނާ ބުނެލިއެވެ. ޝިވަން އޭނާގެ ނަޒަރު ޓީވީއިން ވަކިކޮށްލަމުން މަލާކްއަށް ބަލާލިއެވެ. ޝިވަން އޭނާގެ މޫނަށް ޖައްސާލީ ފޫހި ވައްތަރެކެވެ. މަލާކްލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ފޫހިވީއެވެ. އެއީ އޭނާ އެންމެ ފޫހިވާ ވައްތަރު އަންހެނުންނެވެ. އެކަހަލަ އަންހެނަކު މަންމަ ގެނައުމުން ޝިވަންއަށް ރުޅިވެސް އާދެވުނެވެ.

________________________________________

” މަންމަ ބުނީ ކާން.” ޝިވަންގެ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލަމުން މަލާކް ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ މެދުކަނޑަލަން ޖެހުނީ އެނދުމަތީގައި ޝިވަން އޮތް ވައްތަރުންނެވެ. ހުސްގަޔާ ސީޝާ ބޯން އެނދުމަތީގައި އޮތް އިރު ޝިވަންގެ ގައިގައި ޓެޓޫ ނުޖަހާ ތަނެއް ނެތެވެ. މުޅި ގައިގައި ހުސް ޓެޓޫއެވެ. އެނދުމަތީގައި ހުރި ރާފުޅިތަށް ފެނުމުން މަލާކް ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އޭނާއަށް ލޯބި މިވެވުނީ މިކަހަލަ ފިރިހެނެއް ދެކެ ހެއްޔެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އެފަދަ އިހްސާސްތަކެއް އުފެދުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ.

“ކިހާ ދެރަކަމެއް ކަލެއަކަށް ނޭނގޭތަ ޓަކިޖަހާކަށް.” ދުންތަށް ބުރުވާލަމުން ޝިވަން ހަޅޭތްލަވައިގަތެވެ. ޝިވަންގެ އަނގައިން ދެން ނިކުތީ ހުސް ހުުތުރު ބަހެވެ. އަޑުއަހަން ހެޔޮވާވަރުގެ ބަސްތަކެއް ނޫނެވެ. ޝިވަން ހުރީ ހަމަހޭގައި ނޫންކަން ބަލާލާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިނގޭނެއެވެ. ދޮރު ލައްޕާލަމުން އެތަނުން ދާން މަލާކް އުޅެގަތީ ބިރުން ހުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާއަށް ދެވުމުގެ ކުރިން އެނދުން ދެތުވެގެން ޝިވަންއައިސް މަލާކް ހުއްޓުވިއެވެ. އަތްދަނޑިމައްޗަށް މަލާކް އުފުލާލަމުން އެނދުމައްޗަށް މަލާކް ވައްޓާލިއެވެ. މަލާކްގެ ގައިމައްޗަށް ޝިވަން ވެރިވެގަތެވެ.

________________________________________

“ސޮރީ.” ޝިވަންއަށް ފަސްދީފައި މަލާކް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ފިޔަވަޅުތަށް ހުއްޓުނީ ޝިވަންގެ އަޑުންނެވެ. މަލާކް ހައިރާންވިއެވެ. އެއީ ހަމަ ޝިވަންބާއެވެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އޭނާއަށް އަނިޔާ ކުރިމީހާ އޭނާގެ ގާތު ދުވަހަކުވެސް މާފަށް އެދިދާނެކަމަށް ހީކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ޝިވަން އެހެރީ އަނެއްކާ ހަމަހޭގަބާއޭ މަލާކް ހިތަށްއެރިއެވެ.

ހިނގަފާއި އައިސް ޝިވަން ހުއްޓިލީ މަލާކް ކުރިމަތީގައެެވެ. މަލާކް ކުރިމަތީ އޭނާ ދެފައިމައްޗަށް ތިރިވިއެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ. އައިމް ސޮރީ.” ޝިވަން ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލަށް ކަރުނަ ބޮނޑުވެގަތެވެ. ޝިވަން ބައްދައިގަތީ މަލާކްގެ ފައިގައެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި އޭނާ މާފަށް އެދެމުން ދިޔައިރު ގަނބުއަރާފައި މަލާކްއަށް ހުރެވުނީއެވެ. ހައިރާންވެފައެވެ. މިއީ ހަގީގަތެއް ބާއެވެ. ނުވަތަ ހުވަފެނެއް ބާއެވެ. ރުޅިވެރިކަން ލޯބީގެ ފެށުމޭ މީހުން ބުނާ ބުނުން އެއީ ތެދެއްބާއެވެ؟؟

އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!!!!

67

21 Comments

 1. lolipop?

  July 26, 2018 at 9:55 am

  ey…mi vaahaka heevanee varah salhi vaane hen. and i cant stop imagining shivan as zain malik. plx nimendhen genesdhechey

 2. liyaa

  July 26, 2018 at 10:06 am

  heevanee salhevaanehen inthijaaruga

 3. Twinkle?

  July 26, 2018 at 10:20 am

  Vvv rythi trailer vs… nimn dhn regular kh genesdheyne kamah hykuran…???

 4. ree

  July 26, 2018 at 10:42 am

  Mi heevani…azhar vahaka ga vagotha vaahen…

 5. Stry Kiyaa Man

  July 26, 2018 at 10:57 am

  V salhi vaane hen heevey.kon dhuvahakun fashany.ummeedh kuran nimen dhen genass dheyne kamah.waiting.
  N gud luck.
  -salaam-?????

 6. raaiaal

  July 26, 2018 at 11:01 am

  awww thank you soo much everyone..its really sweet of you all insha allah 1st august in feshigen nimendhen genesdheynan
  lots of love readers..

 7. Lotus

  July 26, 2018 at 12:11 pm

  Seems v interesting.. best of luck dear?

 8. Anonymous

  July 26, 2018 at 1:47 pm

  Mi vaahaka genesdheyne dhuvasthah ves jahaa dhechey

 9. Reen

  July 26, 2018 at 6:00 pm

  Mi vaahaka v salhivaane hen heevany..best of luck dear..hama first part ge inthizaaruga…

 10. Reen

  July 26, 2018 at 6:02 pm

  Cover pic ves v salhi?

 11. nunnu

  July 26, 2018 at 6:58 pm

  waiting ….. reethi vaane henn heevanee

 12. Jacqueline

  July 27, 2018 at 12:49 pm

  Waiting.

 13. Ziff

  July 27, 2018 at 8:44 pm

  Wow!!! Very interesting story …ummeedhukuran nimen dhen gavaidhun up koh kiyan libeyne kamah…

 14. Kiyara

  July 28, 2018 at 4:43 pm

  Wow ? mi story varah reethi vaanehen hyvany. Mi haarun sureh mi story. Best of luck dear

 15. xeybooo

  July 30, 2018 at 9:41 am

  alheyyyy cant wait..<3

 16. Azuna

  August 1, 2018 at 11:31 pm

  To Day is Aug 1st.. Story kiyaa hithun

 17. Naa

  August 3, 2018 at 10:34 pm

  Kobaa tha vaahaka

 18. shy

  August 10, 2018 at 10:16 am

  Kobaa tha kiyaahithu avas kohlabala

 19. Twinkle?

  August 13, 2018 at 2:46 pm

  Kbaa thr stry… kiyaa hithun mioh maru vany… avahah up khdhyba plz plzzz

 20. Sheny

  August 15, 2018 at 4:56 am

  Kbaa story.. can’t wait… writer please rply..

 21. Nan neii meehaa

  August 4, 2020 at 1:09 pm

  Mihaaru thioh 2 years vee ekm adhi vx vaahaka up nukurevey😡😡😡

Comments are closed.