އަބަދުވެސް ލޯބި ދޭނަން…3

- by - 27- July 17, 2018

ޑޮކްޓަރު ވިޔާދުގެ ޙާލު ރަނގަޅޭ ބުނުމާއެކު ސަމާގެ ހިނިތުންވުން ފުންވިއެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދޭން،
އެމީހުން ގެންގުޅޭ ކާރު ޑްރައިވަރ ކައިރީ ބުނުމުން އެމީހާ އައެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދިނެވެ.
ސަމާ ބޭނުންވީ ލޯބިވާ ފިރިމީހާގެ ޚިދުމަތުގައި ހުންނާށެވެ.
*******
“ކަލީޝާ ކާން ހަދައިދީބަ..ވަރަށް ބަނޑުހައި..” “ސާބަސް ޔޫޝައު އަށް…މޭޒު ދޮށުގައި ހުންނާނެ ކުރަފި މަސްހުނި
ހަދާފަ..ވަރަށް މީރުވާނެ..”ކަލީޝާ ބުނި ވާހަކަ އިން ޔޫޝައު ފަކުރު ގަތެވެ.
“ޗީ..ލީޝް ދޭބަ އޭތި ކާން…މަ ނުދާނަން ތިކުރަފި މަސްހުނިގަނޑެއް ކާކަށް..”ކަލީޝާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.
“ސާބަސް..މަންމަ އެބަހުރި ކާން ހަދާފަ،ޔޫޝައު އަށް..”ކަލީޝާ އެހެން ބުނުމާއެކު ޔޫޝައު ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި
ބުނެލިއެވެ.”ހޫނ..މިދަނީ..ނޫޅެމޭ ލީޝް އަށް އުނދަގޫ ކުރާކަށް..”ކަލީޝާއަށް ނޭނގުނުކަމަކީ،ޔޫޝައު ކަލީޝާ
އޭނާއާ އެހާ ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޙައިރާންވި ކަމެވެ.
********
ކައިލީ އެނދުގައި ގޮސް އޮށޯވެލިއެވެ.ލޮލަށް ނިދި ސަވާރު ނުވިއެއްކަމަކު،ދެލޯ މަރާ ތަގުޅި ކޮށްލިއެވެ.
ލާޝީން ނާންނާތީ ކައިލީ ދެރަވިއެވެ.ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލޯތްބާ އަޅާލުން ނުލިބޭ ތާނގައި
ހެޔޮހިތުން ބަހެއްވެސް ނުބުނެލައެވެ.މިރޭ ލާޝީން ލަސްވީ އޮފީސް ކަމަކުއޭ ހިތައި،ކައިލީ އެކަމާ
ފަހުން އަޅައެއް ނުލައެވެ.ކައިލީއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ،ލާޝީން އޮތީ ސިޓިން ރޫމްގައި ހުރި ސޯފާގައި ނިދާފަ ކަމެވެ.
********
އާދުވަހަކަށް އިރުއެރީ އެކިމީހުންގެ ޙަޔާތުގައި އެކި ކުލަ ޖައްސަމުންނެވެ.ހިތްދަތިކަމާ ވޭނާ އެކު
އުޅޭ މީހުންނާ އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު އުޅޭ މީހުންނެވެ.ލޯބީގެ ގަނޑުވަރު ބިނާކުރާ މީހުންނާ
ލޯބީގެ ގަނޑުވަރު ނެތިކޮށްލާ މީހުންނެވެ.
ނީޝާ،ގާޑެން ސުކޫލުގެ ގޯތި ތެރެއަށް ވަތް ގަޑީގައި މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަރިއަޅާލިއެވެ.
********
ތުއްތު ހާވީއާއެކު ސަމާސާ ކުރަންއިން ޔޫޝައު އަށް ސިހުންގެނުވީ ކަލީޝާ ގޮވައިލި އަޑަށެވެ.ޔޫޝައު،
ހާވީ ގޮވައިގެން ކާކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.
އެވަގުތު ކަލީޝާ ވެއްޓިފައި އޮތުމުން ،ޔޫޝައު ހޭން ފެށިއެވެ.
އެއާއެކު ކަލީޝާ ހިިނިތުންވެފައި ތުން އަނބުރާލިއެވެ.
********
ނީޝާއަށް އޮވެވުނީ ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއްގެ ވެރި ސޫރައަށް ބަލަ ހައްޓައިގެންނެވެ.
އެޒުވާނާއަށް،ނީޝާ ހިތާހިތުން ތަަޢުރީފް ކޮށްލިއެވެ.އެޒުވާނާއަށްވެސް ވީ ހަމަ އެވަރެވެ.

(ނުނިމޭ)

27

Beryl Stone

I'm a girl😎😎😘😘💕💕writing n reading stry is magey hobby😂😂😍😍Author of 'Abadhuves Loabi Dheynan' , ' Maaxyge hithi sofhr ' n 'krmiyrbu' 💟💟please point out ma mistakes😂😂😎😎so I can improve my writing skills ❤💜💚💙💛Jazakhallah khairaa for support😊😊Such n Much luv💕💕😛😛😘😘💝💝

You may also like...

13 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Yes , eny dear first dhw 😊😊varah gina faharu submit kohgen mi part up kohlevuny..miadhuge part ves varah avahah up kohladheynan..Insha allah😊😊😘😘😍😍❤💙💛💚💜

   ⚠Report!
  2. varah happy vejje EHLEE dear ah mi part kamudhiyaeema 😊😊let’s c what happens 😁😁😍😍😘😘😘💜💚💛💙❤

   ⚠Report!
  1. varah happy vejje EHLEE dear ah mi part kamudhiyaeema 😊😊let’s c what happens 😁😁😍😍😘😘😘💜💚💛💙❤

   ⚠Report!
  2. varah happy vejje EHLEE dear ah mi part kamudhiyaeem2a 😊😊let’s c what happens 😁😁😍😍😘😘😘💜💚💛💙❤

   ⚠Report!
  1. Thanks Baby girl❤ ,Next part varah avahah up kohladheynan insha allah..I hope you will wait😊😊😊

   ⚠Report!
  1. Heheh, Varah happy vejje Eekko dear ah mi part kamudhiyaeema😊😊luvs 😘😘😘😘

   ⚠Report!
 1. Salaam everyone 😊😊Here is the third part of my first story☺☺point out the mistakes🌷🌷🌷🌷so I can improve it🌻🌻And thanks everyone for your support 🌼🌼🌼🌺🌺🌺luv u all ❤💙💛💚💜

  ⚠Report!
  1. Dhe part same viyas Alhugandu beynun vi gothakah noon e part liyevifa iny😊😊Ehenveema aee…

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.