ހިތް އެދޭ ލޯތްބަކީ ތީއޭ (ފެށުން)

- by - 53- July 17, 2018

ވިލާތަކު ތެރެއިން ލާފައި ދިޔަ ފްލައިޓް ޖެއްސީ އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަންގެ “ހީތްރޯ” އެއާރޕޯޓަށެވެ. ފްލައިޓުގެ ދޮރުާށި ދޮށަށް ސިޑި ކައިރިކުރެވުމުން ފުލު ފުލުގައި ޕަސެންޖަރުން ފައިބަން ފެށިއެވެ. މާޔާއަކީ ފްލައިޓުން ފޭބި ޕަސެންޖަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ޝާމިރާއާއެކު ލަންޑަންގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސާލެވުމުން ކުރެވުނީ ތަފާތު އިހްސާސެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން އިއްޔެ ފެށި ދަތުރު ނިންމާލިއިރު އެ ދެމައިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ނަމަވެސް އިރު އެރުމުގެ ހިތްގައިމު ކުލަވަރު ފެނުމުން އާޝޯޙްވެފައި ތިބެވުނީއެވެ. ވަރުބަލިކަންވެސް ފިލައި ދިޔަ ކަހަލައެވެ. މަޑު އޮރެންޖު ކުލައެއް ހިމެނޭ އެ ނިޝާންތަށް ފާޅުވުމަށްފަހު އިރު އޭގެ ދޯދިތަށް ދުނިޔެމައްޗަށް އަލިކޮށްލިއެވެ. މުޅި ފަޒާ އަލިކުރަމުންނެވެ.

އެއާޕޯޓުގައި ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލުމަށްފަހު ޓެކްސީއަކަށް އަރައިގެން މާޔާއާއި ޝާމިރާ މިސްރާބުޖެހީ ޝާމިރާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ދާށެވެ. މާޔާ ހުރީ ހިސާބަކަށް ބޮލަށް އުނދަގޫވެފައެވެ. އެތާނގައި ތިބި މީހުންގެ ނަޒަރު އޭނާއަށް ހުއްޓިފައިވާތަން ފެނުމުންނެވެ. ބޮޑު ތުންފަތަކާއި ބޮޑު ލޮލަކާއި ފަރި ބައްޓަމަކާއި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރި އެ ކަމަނާގެ ޖާދޫގައިި ނުޖެހޭ ފިރިހެނެއް މަދުވާނެއެވެ. ރާއްޖެއެކޭ މިތަނެކޭ ތަފާތެއް ނެތޭ މާޔާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ބަލަހައްޓައިގެން ތިބޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދެއް ނޫނެވެ. ތާރު އަޅާފައިވާ މަގުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި އެކާރު ދުއްވާލިއެވެ. ލަންޑަނުގެ ރީތި މާހައުލަށް ކުޑަ ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުން ބަލަހައްޓައިގެން މާޔާ އިނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދުނިޔޭގައެވެ. ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތިއެވެ.

ނަމަވެސް މާޔާއާއި ޖެހިގެން އިން ސީޓުގައި އޭނާގެ މަންމަ ޝާމިރާ އިނީ މާޔާއާ ހިލާފަށް ފިކުރު ބޮޑުވެފައެވެ. ޝާމިރާއާއި މާޔާ އޭނާގެ އާއިލާ އާ ބައްދަލުވުމުން ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި މާޔާގެ ބައްޕަ އީމާން ޝާމިރާ ވަރިކުރުމުން ޝާމިރާގެ އާއިލާ ވަޒަންވެރިވަފައިވާ ގައުމު ކަމަށްވާ ލަންޑަނަށް ބަދަލުވީ އޭނާގެ ހަމައެކަނި ހުރި ދަރިފުޅާއެކުގައެވެ. ސަތާރަ އަހަރު ފުރިފައިވާ އެ ދަރިފުޅަށް މި ގައުމުން ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

** ** ** ** ** **

މިއަދަކީ މާޔާ ހައިސުކޫލަށް ދާން ފަށާ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. އޭނާ ހުރީ ހިސާބަކަށް ހާސްވެފައެވެ. އުފާވެސް ވެފައެވެ. އެއްކޮނޑުގައި ލެދާރ ބޭގެއް އަޅުވައިގެން އަތުން ބައެއް ފޮތްތަށް ހިފައިގެން އޭނާ ހައިސްކޫލުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ އިސްޖަހައިގެން ހުރެއެވެ. ގްރޫޕް ހަދައިގެން ގޯތިތެރޭގައި ތިބި ކުދިން ދިޔައީ ތުންތުން މަތިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ދިވެއްސެކޭ ކިޔާފައި މާޔާގެ މޫނުމަތިން އެހެން ކުދިންނާ މާ ބޮޑު ތަފާތުކަމެއް ނުފެނެއެވެ. ޔުނީފޯމެއް ލާން ނުޖެހޭ ކަން ނަސީބެކޭ މާޔާ ހިތަށްއެރިއެވެ. ޔުނީފޯމް ނުލާ ސްކޫލަށް ދިއުމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެކެވެ.

ރަނގަބީލު ޖެހުމުން ގުރޫޕްތަކުގައި ތިބި ކުދިންތައް ކްލާސްތަކަށް ވަންނަން ފެށިއެވެ. “ހިއަރ ވީ ހޭވްއަ ނިއު ސްޓޫޑަންޓް. ޕްލީސް އިންޓްރޮޑިއުސް ޔޯ ސެލްފް.” ކުލާހުގެ ޓީޗަރާއެކު ކްލާހަށް ވަތް މާޔާއަށް ޓީޗަރު އިޝާރާތް ކޮށްލިއެވެ. ކުލާސް އެންމެންގެ ނަޒަރުތަށް އޭނާއާއި ސީދާވެފައި ހުރުމުން ކުޑަކޮށް ލަދުގަތެވެ. އަމިއްލަ ނަމާއި ގައުމާއި ނަން މާޔާ ބުނެދިނީ އިނގެރޭސިންނެވެ. އެއަށްފަހު ޓީޗަރު ކްލާހުން ނުކުތީ އިށީންނާނެ ސީޓެއް މާޔާއަށް ދައްކައިދެމުންނެވެ. “އޯހް މާޔާ. ސެކްސީ ގޮލައެކޭ.” ކްލާހުން ނިކުތުމާއެކު ކްލާހުގެ ފަހަތު ރޯގައި ތިބި ފިރިހެން ކުދިންތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އެ ހުރިހާ ފިރިހެން ކުދިންތަށް ހޭންފެށިއެވެ. އިތުރަށް މާޔާއާއި ފޮށެންފެށިއެވެ. “އޭ ކަލޭނޭ ޒައިން އޭ ބަލާބަލަ. މިހިރަ ގޮލާ ހީވަނީ އެހެން ފަދަ ކަމެއްހެން. ހަމަ ގެއްލިފަ.” އެންމެ ފުރަތަމަ މާޔާއާއި ދިމާކޮށްލި ބްލަނޑް އިސްތަށިގަނޑުގެ ވެރިޔާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން އިތުރު ުކުއްޖެއް ބުނެލިއެވެ. ކްލާުހުގެ ކުރީ ސީޓުގައި އައިނެއް އަޅައިގެން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު މާޔާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ފިރިހެން ކުއްޖާ ދައްކާލަމުންނެވެ.

“ޗި. ކްލާހުގައި ވާހަކަ ނުދައްކާ މީހަކާ އެކަހަލަ ހޮޓު އަންހެނުން އަނގައިންނެއް ނުބުނާނެ.” އެ މަޑުމައިތިރި ފިރިހެން ކުއްޖާއާއި ޒައިން ދިމާކޮށްލިއެވެ. އެމީހުންގެ ބަހަށް އަޅާލުމެއް ނެތި މާޔަ އިށީނދެލީ އޭނާއަށް ޖަމަޖައްސާފައިވާ ޑެސްކު ކައިރީގައެވެ. ނަމަވެސް ބްލަންޑު އިސްތަށިގަނޑުގެ ވެރިޔާ ޒައިންއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނީއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ނޭނގޭ ޖަޒްބާތުތަކެއް އެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ސަބަބުން އުތުރި އަރައިގެތެވެ. ދުވަހަކުވެސް ނުކުރެވޭ ކަހަލަ އިހްސާސެކެވެ.

** ** ** ** ** **

“ޓްރުތް އޯ ޑެއަރ.” އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން އައި ފެންފުޅީގެ މަތިގަނޑު ދިމާވީ މާޔާއަށެވެ. ކްލާސް ކުދިން ތަކުގެ ތެރެއިން ރޯޒީ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. “ޓްރުތް.” މާޔާ އޭނާ ޙިޔާރު ކުރި އެތި ބުނެލިއެވެ. “ހޫ އިޒް ޔޯ ކްރަޝް. މިބުނީ ކަމުދާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ބުނެބަ.” ރޯޒީ އެއްސެވެ. މާޔާގެ ނަޒަރު އެންމެ ފުަރަތަަމަވެސް ހުއްޓުނީ ވަށްބުރުގައި އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އިށީނދެގެން އިން ޒައިންއެވެ. މާ ވަރަކަށް ބާލާތީ ޒައިންގެ މާޔާއާއި ދިމާލަށް އެއްބުމަ ހިއްލާލިއެވެ. އޭނާގެ ރީތި ބްލަންޑް އިސްތަށިގަނޑަށް އަތްމަހާލަމުންނެވެ. މާޔާ ދެން ބަލާލީ އެހެން ކުދިންނަށެވެ. އެ އެންމެންވެސް ދިޔައީ މަޔާގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

“ޒައިން.” މަޑު މަޑުން މާޔާ ބުނެލިއެވެ. އިސްޖަހާލަމުންނެވެ. އެންމެ އެކީހެން ހޯ އޭ ކިޔާފައި ހަޅޭއްލަވައިގެތެވެ. އަތް ޖަހަމުންނެވެ. ޒައިން ފިޔަވައެެވެ. އޭނާއިނީ ވައްތަރަކަށް މާޔާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ދުވަހަކުވެސް ޒައިން ކަމުދާ ވަހަކަ މިހާ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ބުނެފާނެއޭ އޭނާ ހިތަކަށް ނާރައެވެ. ޒައިންގެ މިޒާޖުގެ ސަބަބުން އަންހެން ކުދިން އޭނާ ދެކެ ބިރުގަނެއެވެ.

** ** ** ** ** **

މާޔާގެ އަތުގައި “އައިލަވް ޒައިން” ޖަހާފައި އިންދާ ކުލާސް އެންމެންނަށް ބަސްޓް ވި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަނގަޅު ނަޒަރަކުން ޒައިން އޭނާއަކަށް ނުބަލައެވެ. ފެންނަ ކޮންމެ ތާކުން މާޔާއަށް ކުރަނީ ހުސްޖެއްސުމެވެ. ރައްޓެހިން ކުރިމަތީގައި އެ މައުސޫމުކުއްޖާ ނިކަމެތި ކޮށްލުމެވެ. މާޔާއަށް އޭނާ ނުކުރާ ޖެއްސުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ހުރިހާވެސް މައްސަލައަކީ މާޔާ ޒައިން ދެކެ ލޯބިވުމެވެ. ނަމަވެސް ލޯބިވުމަކީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟؟؟

** ** ** ** ** **

“މަންމާ. އައިމް ޕްރެގްނަންޓް.” ޝާމިރާގެ ކުރިމަތީގައި އިސްޖަހާލަމުން މަޔާ ބުނެލިއެވެ. ޝާމިރާގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ. “ކާކުގެ ދަރިއެއް.” ޝާމިރާއަށް ކޮށްލެވުނު ހަމައެކަނި ސުވާލަކީ އެއީއެެވެ. “ޒައިންގެ.” މާޔާއަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ.

އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!!!!!!

_________________________________________

( ނޯޓް؛ މި ވާހަކަގައި ސުކޫލު ތެރޭ ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެކެވިފައި ހުންނާނީ އިނގެރޭސިންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައިތަށް ދިވެހިން ގެނެސް ދެވޭތޯ މަސަތްކަތް ކުރާނަމެވެ.)

53

nonni🌷

a thirteen yr old girl..reading and writing stories is something i always love to do... ❤❤❤❤❤

You may also like...

33 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam everyone…alhugandu mi site ah liyaa furathama story ge trailer hurihaa readers ah ves kamudhaane kamah ummedhukuran. ☺ your opinions are always welcome 😊I would love to see them..mi vaahakaiga first part 26 July in feshigen insha allah fenigendhaane..konmme Tuesday, Wednesday, Thursday andFriday ga new part eh genesdheynan insha allah ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  Thank you 😘

  ⚠Report!
 2. Nice feshumeh.but dear ehaa bodah english kury ma v boalah undhagu gotheh vaany.baeh bass thah english koh genass dhifa dhen mulhi stry dhivehin genass dhen viyy ehnu dear.plx.
  Kon irakun first part kiyaalan libeyny.
  Waiting waiting
  -salaam-💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Salaam.Yes egothah genna kamah mi ulheny 😊 first part 26 July ga insha allah ☺ Thank you ❤❤❤😘

   ⚠Report!
 3. Ekam london kudhin vaahaka dahkaa bai english in genesdhinyma olhun filaanee noony heevaanee raahje kudhinaa hen vaahaka dahkanee. Just my point of view..

  ⚠Report!
  1. Ey kam fashaa kolhu ga e kujjeh ge country bunelafa inyma ok nuvaane baa.hama heevaa goih.

   ⚠Report!
 4. Readers ah eba nge ehnu london kudhin kan eii so dhivehin narration genayas ngeyne dwh unless dhivehi kujjeh vjjyaa evaahaka bunelyma okay vaane. Evaru understanding hunnaane dwh
  Just my view

  ⚠Report!
 5. dhen mulhin ves america london story thah feshunee dho……..pis pis ajaabeh kahala kameh….mihuruhaa dhuvahu noo fehi alhi loluge vahaka liyamun dhiya meehun thah london than thanuge story liyan fshee….dhivehi vahakaige badhalu ga english in vaahaka liyan veee eh nu….vv foohivey sehaadhai….

  ⚠Report!
  1. dhivehi vaahakaegga beyru meehun ulhuneema kobaa massalaakee? mi dhuniyeyga ulhenee aharumen ekanyeh noon dhw. meega foohivaa varu kameh nethennu.

   ⚠Report!
  2. Agreed lodge..n I have decided to bring up the eng dialogues in dhivehi 😊

   ⚠Report!
 6. Nice mi story
  And I am happy alhugandu ge name “maya” mi story gai beynun kohfa iny ma . Varah khiyaa hithun mi iny .. waiting waiting …

  ⚠Report!
 7. Loabi trailer eh..honestly this is the best trailer of a stry I ever read nge..can’t wait for the stry❤❤❤ luv yuh nonnii😘😘 go go nonniiii

  ⚠Report!
  1. ehentha?? i m very happy to know that luv..thank you so much..n luv yuh more

   ⚠Report!
 8. waaaaaaaau vvvv reethi ..maya that name use kohfa inyma vv happy and kiyaahih vey…vvvv reethi feshun keep going dear…

  ⚠Report!
 9. 😭😭😭😭
  i’m sorry.
  i had a crush on a boy and his name was zain.
  later we were together because of a dare. but we broke up ,also because of the dare.😭
  this story reminds me of him.
  and now…..
  he is BAD. really bad.
  i miss the old him.

  ⚠Report!
 10. jinks i also had a crush on zain kiyaa kuhjje hehe..hope ur situation gets better and have a bright future with ur loved one..i know how it feels cuz i go through the same

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.