ހުޅުމާލެ ބޮޑުމަގުން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެެއާރޕޯޓާއި ދިމާލަށް ޒަޔާން ސައިކަލު މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލުގެ ސްޕީޑު ހަލުވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިން އަައި ބަހުގަައި ޖެހުމާއެކު އިވުނު ހަޅޭކާއެކު، ދުނިޔެ މަތި އަނދިރިވިއެވެ.

ޒަޔާނަށް ހޭވެރިިކަން ވީއިރު އޮތީ “ޓްރީ ޓޮޕް” ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސޫއޫގައެވެ. ކައިރީގައި މަންމަގެ އިތުރުން ލޯބިވެރިޔާ، މައިޝާވެސް ހުއްޓެވެ. އެމީހުން ފެނުމުން ޒަޔާނުގެ ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވިއެވެ. އިސާހިތަކު ދެލޯ ކަރުނުން ފުރި ބަންޑުން ވިއެވެ.

ޑޮކްޓާރގެ އެދުމުގެ މަތިން ޒަޔާންގެ މަންމަ އަދި މައިޝާ ބޭރަށް ނުކުތުވެ.
” ޕޭޝަންޓުގެ ފަޔަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން، އެއްފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހޭނީ… އިތުރު ގޮތެއް ނެތް… އެމް ސޮރީ… ”
ލިބުނު ހަބަރެއްގެ ސަބަބުން ޝޮކެއް ލިބިފައި ތިބި ޒަޔާންގެ މަންމަ އަދި ލޯބިވެރިޔާއަށް ރޮވޭގޮތްވިއެވެ.

ޒަޔާންގެ އޮޮަޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރެވުނެވެ. ގެޔަށް ދޫކޮށްލީ ހަފުތާއެއް ފަހުންނެވެ. އަސާ ގަނޑުގެ އެހީގައި ޒަޔާންއަށް ހިނގެއެވެ. އެރޭ ޒަޔާންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ.

އެއީ މައިޝާގެ މެސެޖެކެވެ.
” އަހަންނަށް މާފުކުރޭ ޒަޔާން، އިނގޭ ވަރަށް ދެރަވާނެކަން، އަހަރެންގެ ކައިވެނި އިޔާޝްއަށް ކުރަން ނިންމައިފިން، ކައިވެނި ކުރަނީ މާދަން، ޒަޔާން ކަހަލަ ނުކުޅެދޭ މީހަކާއެކީ އުޅެން އަހަންނަށް، ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ، ބާއި… ”

ޒަޔާންގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ އޮހޮރި ގަތެވެ. އަޑުން އަޑު ނަގާ ރޯން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެފަކީރުގެ އަޑެއް ނުނިކުތެވެ. ޒަޔާންގެ ހުރިހާ އުންމީދެއް ފެނަށް ވި ކަހަލައެވެ. ދިރިއުޅުން މަތިން މުޅިން މާޔޫސްކޮށްލިއެވެ. ލޯބިވެރިޔާވެސް ދިނީ ލަނޑެވެ. ދުނިޔެވެސް ދިނީ ލަނޑެވެ. ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހުނެވެ.

އެ މާޔޫސްކަމުގައި ހަފްތާއެއް ފާއިތުވި ފަހުން، ޒަޔާންގެ ފޯނަށް އެއްދުވަހަކު މީހަކު ގުޅައިފިއެވެ.

” ޒައި… މިއީ ޝައިހާ… އަހަންނަށް އިނގޭ ޒަޔާންގެ ހާލަތު، އަހަރެން ބޭނުން ޒަޔާނަށް އިންނަން… އިނގޭ ދޯ، އަބަދުވެސް އަހަރެން ޒަޔާން ދެކެ ލޯބިވާކަން… ޒަޔާން ހުސްވޭތޯ ހާދަ އިންތިޒާރެއް ކުރީމެ… މިއަދު ތިއީ ނުކުޅެދޭ މިހަކަސް، އަަހަރެންވި ހަޤީޤީ ލޯތްބަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާދެ… ޒަޔާން ޕްލީޒް… ވިލް ޔޫ މެރީ މީ؟ ”
ޒަޔާނަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ. އޮޅުމަކުން ފޯނު ކަނޑާލެވުން އިރުވެސް ނޭނގުނެވެ. އަވަހަށް “ޔެސް” އޭ ލިޔެފައި މެސެޖުކޮށްލިއެވެ.

ޒަޔާންއާއި ޝައިހާގެ ކައިވެނި ކުރެވި، ދެއަހަރު ވާން އުޅެނިކޮށް، ޝައިހާ ބަނޑު ބޮޑުވިއެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ހޮސްލިޓަލުގެ ދޮރުން ވަނުމާއެކު، ޒަޔާނުގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މައިޝާއެވެ.

އާއެކެވެ. އެއީ އެއްކަލަ ބޭވަފާތެރި މައިޝާއެވެ. ވީލްޗެއާއެއް ކޮށްޕަމުން އެހެރަ އަންނަނީއެވެ. އެ ގޮނޑީގައި އޭނީ ނުހިނގޭ ބަލި މީހެކެވެ. ތި ހީކުރީ ރަނގަޅެށެވެ. މިއަދު މައިޝާގެ ފިރިމީހާވެސް އެވަނީ ޒަޔާން ފަދަ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށްވެފައެވެ. ޒަޔާން ފެނުމާއެކު އިސްޖެހި ގޮތަށް ހުރެ ދޮރުން ނިކުމެގެން މައިޝާ ގޮސްފިއެވެ.

ޝައިހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ނިމުމުން، ގެއަށް ދިޔަތަނާހެން ފޯނަށްް މެސެޖެއް އައެވެ. ” ޒަޔާން، އަހަންނަށް ޒަޔާނާ ދޭތެރޭ ކަންތަށް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން… އަހަންނަށް ބުނެވުނު ދޯ ނުކުޅެދޭ މީހަކާއި އެކު ނޫޅެވޭނެ އޭ؟ އެކަމަކު، މިއަދު އަހަންނަށް އިނގިއްޖެ އެއީ ކުށްހީއެއްކަން… ނުކުޅެދޭ މީހަަކާއެކުވެސް އުޅެވޭނެކަން…. ބޭނުންވަނީ ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން… މިއަދު އަހަންނަށް ވިސްނިއްޖެއެވެ.

މެސެޖު ކިޔާ ނިމުނުތަނާހެން، ފޯނުގެ ބެޓްރީ ޗާރޖުގޮސް ފޯނު ނިވިއްޖެވެ. ހަމައެއާއެކު ވާހަކަވެސް ނިމިއްޖެއެވެ.
— ނިމުނީ —

————–

މިވާހަކައިން އިބުރަތެއް ނަގާނެކަމަށް، އުންމީދު ކުރާހާލު، މި ކުރުވާހަކަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެއްމެހާ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށްލަމެވެ. ޝުކުރިއްޔާ!

139

36 Comments

 1. Shafaq

  July 6, 2018 at 8:51 am

  Vv rangalhu msg eh thidhinee v kurukoh.. keep writing ☺

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 12:25 pm

   Thanks ?

 2. Nunnu

  July 6, 2018 at 11:09 am

  Nunnu ves belin mihen vaa drama eh
  Ramadan mahu Anna office thakuge meehun kulhefa hunna drama thakuge therein Kommes aharaku hama mihaadhisaa hingaafa oi drama eh belin
  Dhen reethi mi story ves

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 12:24 pm

   Similar vedhaane. But seedhaa mivaahakaige vaagothakah noon drama ga vaanee. Same concept with changes. Thnks

 3. Mini

  July 6, 2018 at 1:43 pm

  Seriously some people commented saying this is a plot from a movie and stuffs and you really deleted the comments. That’s too low of you to do so. Tee dhen boduvaru

  • Ma

   July 6, 2018 at 7:18 pm

   Yhh mini he is doin that we dnt knw hw ehen noon nama ehn writersge stry ga vx negative cmmnts nuhunnrny zidhaange stryga vma negatve cmmnts hurefa vrnuvr eh neyngi gelleny

  • Lil sissy

   July 6, 2018 at 8:13 pm

   Yh I commented and it was published and now its gone really what kind of magic is this? zidhan delete nukuranyaa hama ga I’m u ehenmeehehves Del kurynu its really awkward. Zidhan nun ehnmeehunge stories ah vss hurey nagative comments you should believe it ?

 4. Nunnu

  July 6, 2018 at 2:01 pm

  writers akah ves comment delete eh nukurevey hen nunnu ah heevanee
  gaamu readers ah ves emeehaku kuraa comment ves delete nukurevey
  zidhaan ves mihaaru kithah faharaku bunefi delete eh nukuramey
  pls hageegai nubalaa vaahaka nudhahkaa

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 2:27 pm

   Yah… Comments or story vess delete and edit vess nukurevey publish kurumah fahu.

 5. Super girl

  July 6, 2018 at 2:37 pm

  Ey dhen bodu varu dhw jahsaalaigen ulhunass… meehaku dhogu hadhan v keeh kuran… kuraane faidhaa eh noanaane dhw emyhakah…….. btw story is awsome..vrh ragalhu msg eh thi dhiny…

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 3:20 pm

   Thanks… ??

  • Ma vs

   July 6, 2018 at 7:13 pm

   But he is a liar….

 6. Amee

  July 6, 2018 at 2:40 pm

  Vrh vrh reethi ……. vrh ragahlu iburatheri msg eh thi dhiny….luv u

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 3:20 pm

   Thanks… ?? Habareh vebala thihen ulheiru! ?

  • Ma vs

   July 6, 2018 at 7:11 pm

   Flirt King… ???

 7. Amee

  July 6, 2018 at 2:40 pm

  Ragalhu**

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 5:17 pm

   E ok vaane… ?

 8. Livee

  July 6, 2018 at 5:45 pm

  story hama habeys

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 10:22 pm

   Thanks ??

 9. Ma ekanyeh noon dhw

  July 6, 2018 at 6:57 pm

  Huvaa tha?? Ma ves hatharu anbin hama kuran ulhey firiheneh dhw maa innocent kamah hedhigen

 10. Ma ekanyeh noon dhw

  July 6, 2018 at 6:58 pm

  Huvaa tha?? Ma vess

 11. Ma ekanyeh noon dhw

  July 6, 2018 at 7:01 pm

  Huvaa?? Ma ves

 12. Her

  July 6, 2018 at 8:05 pm

  Comment delete kureveyne writer ah..mibunee indhe ey egothah..aslu comment kraane positive vx nagative vx…zidhaan thii bali mreheh vyma nethin ehcheh bunaakah

  • Zidhan Mohamed

   July 6, 2018 at 10:19 pm

   Neennaane kureveykah! If so show me a way!

 13. Her

  July 6, 2018 at 11:08 pm

  Hajam nuvey dhw aslu…film thah bslain copy kureema nuvaane dhw zidhaan ge ehchakah. Plus nujrheyne kanneynge thihaa rude kh toke kuraakah..Try to improve ur writing skill

 14. Alisha

  July 6, 2018 at 11:52 pm

  Varah reethi mi vaahaka varah rangalhu msg eh thi dhinee ?
  Drama akaa zidhan ge thi story aa similar vumakee mahsalaeh noon ?
  Keep it up

  • Zidhan Mohamed

   July 7, 2018 at 1:36 am

   Thanks

 15. liyaa naskko

  July 7, 2018 at 3:12 am

  vra reethi igey aharen nakee ves nukulhy kujje

 16. Lovely

  July 7, 2018 at 8:31 am

  Wow I live this story. Keep it up.

 17. kitty

  July 7, 2018 at 10:17 am

  story vv reethi.. vv iburaiitheri.. i think vaahakah hen comment kutanvaany.. not abt the writer.. writer motivate kuran comment kuranyves.. dhn mi vaahaka kamunudhaanama reethi kohvves bunevidhaane dhw.. ehvves kujjakah ruhi ais gen noon mihen mibuny.. 🙂 so i hope hurihaa readers mikan ragalhu kuraane kamah 🙂

  • Zidhan Mohamed

   July 7, 2018 at 9:28 pm

   Thanks ! ?

 18. Muzhir - MRH

  July 7, 2018 at 4:02 pm

  Nice Story…. loved it..

 19. FAISAL

  July 7, 2018 at 7:29 pm

  Filmeh balaafa ves drama balaafa ves vaahaka eh liyaakah konme konme meehakah neygeyne. …. zidhan haadha molhey ???

  • Zidhan Mohamed

   July 7, 2018 at 9:28 pm

   Thanks bruh! ?

 20. Maii

  July 12, 2018 at 11:19 am

  Vrh vrh nice stry eh vrh iburaitheri….. i luv ur stryies?????

 21. Pole star

  August 5, 2018 at 9:36 pm

  V gina messege thakei mivaahakain libije
  V SALHI
  mivaahaka miah vure dhigu kolinama….

Comments are closed.