މީހެއްގެ ހިތް ހަލާކުކޮއްލުމަށް ފަސްނުޖެހޭ އެތައްބަޔަކު މި މުޖްތަމާއުތެރޭ އުޅެއެވެ. ދޮގެއް ހަދައިގެން ވިޔަސް މީހެއްގެ ހިތައް އަނިޔާއެއް ދިނުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ނޭންގޭ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ.

ޒުލޭހާއަކީ ގްރޭޑް ބާރާގައި ކިޔަވަމުން އަންނަށް ކުއްޖެކެވެ. ކިޔެވުމުގައި މޮޅެތި ވަނަތައް ހާސިލްކޮއްފައިވާ ދަރިވަރެކެވެ. ނަމަވެސް ޒުލޭހާއަކީ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން 10 އަހަރުން ފައްޓާން ފައިގެ ނާރުތަކުގެ މައްސަލަޖެހި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި ހަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަން ޖެހިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. ސްކޫލަށް އަންނަނީ މަންމަގެ އެހީތެރިކަމުގައެވެ. އެއަށްފަހު ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހާއްސަ ފަރާތެއް ޒުލޭހާއަށް ސްކޫލްތެރޭގައި އެހީވެއެވެ. އެތައް ކުދިންނެއްގެ ލޯތްބެއް ޒުލޭހާވަނީ ހޯދާފައެވެ. ޒުލޭހާއަކީ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެއްކަމަކު ރީތިކަން ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. އެތައް ފިރިހެން ކުދިންނެއް ދިޔައީ ޒުލޭހާގެ ހިތް ފަތަހަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޒުލޭހާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ދެނީ އެއްޖަވާބެކެވެ. އޭނާގެ ހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގޭއިރު އޭނާއާ އެގޮތަށް މުއާމަލާތް ނުކުރުމަށްށެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންގޮސް ސްކޫލް ދައުރުވެސް ނިމިއްޖެއެވެ. ޒުލޭހާ ބޭނުންވީ މަންމާއެކު ހަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ރަށުގައި ހޭދަކުރާށެވެ. ޒުލޭހާގެ އެދުމުގެ ދެމައިން ރަށަށް ބަދަލުވިއެވެ. އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ޒުލޭހާ ރަށުގައި ދިރިއުޅެންފެށިއެވެ. މަންމަގެ އެހީއާނުލާ އަމިއްލައަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ތަންތަނަށް ދަތުރު ކުރަން ފެށިއެވެ. އަދި އެތައް އަވަޓެރިންނަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. ރަށުގައި ހިނގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް ޒުލޭހާ ދިޔައީ ގަވައިދުން ބައިވެރިވަމުންނެވެ. މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެރަށަށް މުބާރާތް ކުޅެން އައިސް ހުރި ޒުވާނަކާ ދިމާވިއެވެ. ޒުލޭހާއަކީ އެންމެނާ ގުޅޭ ކުއްޖެއްކަމުން އިސްވެ އެޒުވާނާއާ ވާހަކަދަކަން ފެށިއެވެ. އަދި ދެމީހުންގެ މެދުގައި ރަހްމަތްތެރިކަން އުފެދި އެކަކު އަނެކަކު ފެނުމުން ހީ ސަމާސާ ކޮއްހަދައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރަށުތެރޭގައި އެދެމީހުން އެކުގައި އުޅޭތީ އަޅުވައި ކިޔަންވެސް ފެށިއެވެ. މި ޙަބަރު ޒުލޭހާ މަންމައަށް އިވުމުން ޒުލޭހާއާ އެއްރޭ ވަރަށް ގަދައަށް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދާ އުފާވެރިކަމަށްޓަކާ އެގުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަންމަ ހުއްދަދިނެވެ. މި އުފާވެރި ޙަބަރު ޒުލޭހާ އެޒުވާނާއާ ދިމާވުމުން ބުނިއެވެ. ޒުވާނާ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި އުފަލާއެކު ޒުލޭހާ ގޮތުގައި ޒުލޭހާ ބަލައިގަނެ އުޅެންފެށިއެވެ.

މިހާރު އެޒުވާނާ ދަނީ ޒުލޭހާއަށް ވެވުނު އެހީއެއްވަމުންނެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ހުއްޓަސް ބަރާބަރަށް ޒުލޭހާއަށް ޙަބަރުވެއެވެ. އަދި ޒުލޭހާގެ ރަށަށް އާދެވުމުން ޒުލޭހާއާއެކު އެތައްވަގުތެއް ހޭދަކުރެއެވެ. އޭނާގެ އޯގާތެރިކަމާ އަޅާލުމުގެ ސަބަބުން ފުރުތަމަ ފަހަރަށް ޒުލޭހާގެ ހިތް ފަތަހަ ކޮއްފިކަން ޒުލޭހާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން ޒުލޭހާ އިސްވެ އެޒުވާނާ ގާތުން ކައިވެންޏަކަށް އެދުނެވެ. ޒުވާނާ އުފަލާއެކު ކައިވެނި ކުރަން ގަބޫލްވިއެވެ. އަދި ޒުލޭހާއާއެކު އުފާވެރި ދުވަސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ކައިވެސްޏަށް 4 މަސްވީއެވެ. ޒުލޭހާމެން އުފަލުގައި ވަގުތުތައް ގުނަމުން ދަނިކޮއް އެގޯޗަށް ސަލާމް ގޮވަމުން އަންހެނަކު ވަނެވެ. ސަލާމް ބަލައިގަނެ ޒުލޭހާ އެއީ ކާކުތޯ ކީއްކުރަން އައި މީހެއްތޯ އޮޅުން ފިލުވިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާ ކިޔާދޭންފެށިއެވެ. ” އަހަރެންނަކީ ކަލޭ ތި އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ އަނބި. އޭނާ އަހަރެންނަށް ފިލައިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެ. ކާއެއްޗެއް ލިބެނީކީނޫން ބޯ އެއްޗެއް ލިބެނީކީ ނޫން އެންމެ ފަހަށް އަހަރެންނަށް ޙަބަރު ލުބުނީ އޭނާ މީހާކާ އިންކަން އެހެންވެ ވަރަށް ދުވަސް ވަނެދެން ހޯދަނިކޮއް މި އެނގުނީ މިރަށު މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭކަން އެހެންވެ އަހަރެން އައީ މި އޭނާ ބަލާ ”

ލޮލުން ކަރުނަ އޮހިރޭ ހާލު އިނދެ ޒުލޭހާ ޒުވާނާއަށް ގޮވާ ނެރެ މީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ އޮޅުންފިލުވިއެވެ. ޒުވާނާ ކިޔާދޭނެފެށިއެވެ. ” އޭނާ އެބުނަނީ މުޅިއަކުން ތެދެއްނޫން. ރަނގަޅު އަހަރެންނަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ. އެކަމު އޭނާ ކާނެ އެއްޗެއް ބޯނެ އެއްޗެއް ނުދީއެއް ނުބަހައްޓަން. އަހަރެން އޭނާއަށް ފިލަން ޖެހުނީ އޭނާގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވީމަ. އަހަރެން ޒުލޭއާ ދިމާވިފަހުން ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަންވެސް ރަނގަޅުވީ އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން އެންބުރި ދާކަށް ”

ފުން ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ޒުލޭހާ ބުނެލިއެވެ. ” އަހަރެން އެންމެ މިއަދު ދެރަވީ އަހަރެންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނި ކުރީތީ. ދެ އަތްބަށް އިންނަށް ބުނި ނަމަވެސް އަހަރެން ހުރީ އިންނަން ތައްޔާރަށް. ނަމަވެސް މިއަދު މި ދިމާވީ ވަރަ ދެރަކޮއް. ތިކޮޅުން ނިންމާ ގޮތެއް ނިންމުން ތީ ތި ދެފަރާތުގެ ކަމެއް އަހަރެންނަށް ރަނގަޅު މިވަގުތު އަހަރެން އެކަނި ކޮއްލާފައި ދިޔައީއާ ނަމަވެސް ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ އާދޭހަކީ ތިޔަ ދެމީހުން ސުލްހަވެރި ކަމާއެކު އުފަލުގައި ދިރި އުޅޭށެވެ. އަހަރެން ވަރިކޮއްފައި ނަމަވެސް އުފަލުގައި ތިދެމީހުން އުޅޫމަކީ އަހަރެންނަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަ ޖެހުމަކަށްވާނެ. ” މިހެން ބުނުމަށްފަހު އެޒުވާނާގެ މޫނަށް ހިތާމައާއެކު ބަލާލިއެވެ. އަދި ރޮވޭ ހާލު ޒުލޭހާ ގެއަށްވަނެވެ.

ބޭރުގައި ހިނގަމުންދާ ޒުވާބުގެ ކުޅިބެލުމަށް ރަށު ރައްޔިތުން ޖަމާވިއެވެ. ޒުވާނާއާ އޭނާގެ އަނބި މީހާ ދިޔައި އެކަކު އަނެކަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. އެންމެ ފަހަށް އެޒުވާބު ހުއްޓުވުމަށް ނުކުތީ ޒުލޭހާއެވެ. ޒުލޭހާ ނުކުމެ އެންމެ ފުރުތަމަވެސް ދިޔައީ ޒުވާނާގެ އަންހެނުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވާށެވެ. އަދި ޒުލޭހާއާ ޒުވާނާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ހިނގިގޮތް ތަފްސީލުކޮއް ކިޔާދީ ދެފައިބުޑަށް ވެއްޓިގަނެ ދެމީހުން ސުލްހަވުމަށް އާދޭސްކުރިއެވެ. މިމަންޒަރުފެނިފައި ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ކެތްނުވިއެވެ. ވަރުގަދަ 10 ފަހުލަވާނުން ނުކުމެ ޒުވާނާއާ އޭނާގެ އަންހެނުން ރަށުން ބޭލިއެވެ. އަދި ރަށު ރައްޔިތުން ޒުލޭހާ ހިތްހަމަޖައްސާދޭން ނަސޭހަތްދެމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ޒުލޭހާގެ ހިތައް ލިބިފައިވާ އަނީޔާ މާ ބޮޑެވެ. އެކަމުން އެނާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަރައި ނުގަނެވޭނެކަން އެނގެއެވެ. ޒުވާނާ ދޭތެރެއަކުން އެހެން އުޅެލާފައި ގުޅައެވެ. ނަމަވެސް ޒުލޭހާ އަބަދުވެސް އޭނާއަށް ކުރަނީ އާދެހެވެ. ހެޔޮގޮތުގައި ދިރިއުޅެންށެވެ އަދި ޒުލޭހާ މަތިން ހަނދާން ނައްޓާލުމަށްށެވެ.

– ނިމުނީ –

68

77 Comments

 1. Eesha

  June 28, 2018 at 1:08 pm

  Story is v nice..bt storyge name aa story aa evvs gulhumeh neiy

  • sadhdhaam

   July 11, 2018 at 12:16 pm

   eii ehaa bodu massala eh nooney

 2. Nunnu

  June 28, 2018 at 1:22 pm

  v reethi
  v iburaitheri
  mihen ulhey anhenun naai firihenun madheh noon
  mee hama thedheh ekakah dhera eh dheefai ane kakakah ufalaku noolheveyne

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:04 pm

   thanks

 3. unique

  June 28, 2018 at 1:39 pm

  nice

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:04 pm

   thanks

 4. مريم ليشاء

  June 28, 2018 at 1:46 pm

  Binthu Yoosuf ?

  • ayesha

   June 29, 2018 at 6:59 pm

   Mee mi story ga ulhey zuvaanaa ge name tha????

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:05 pm

   neyngei

 5. secret girl

  June 28, 2018 at 2:34 pm

  Nice…. Story ge name aa story akaa nugulhey… Ekam, nice story..

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:06 pm

   thanks… eii ehaa bodu kameh nooney

 6. FAISAL

  June 28, 2018 at 3:21 pm

  Humm aabidhaa kobaa??

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:07 pm

   mi dhuniyey

 7. haly

  June 28, 2018 at 3:33 pm

  story reethi ekm name story aa ehves gulhumeh neii

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:08 pm

   thanks

 8. Amee

  June 28, 2018 at 7:10 pm

  Story nd name nugulhe…. but story vvv reethi

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:08 pm

   thanks

 9. secret girl

  June 28, 2018 at 7:25 pm

  Mi story ga ulhey zuvaana ge nan bunevi dhaanetha?just curious..!

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:09 pm

   secreteh

 10. Twinkle?

  June 28, 2018 at 7:30 pm

  Salhi… dhn whose aabidhaa

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:10 pm

   zuleyhaa aabidhaa…………mii aslu name aky

 11. Aminath Fazna Fikree

  June 29, 2018 at 10:14 am

  ????

 12. Fathimath Fathun

  June 29, 2018 at 1:23 pm

  Binthu Yoosuf ps ps furathamaves vaahaka akun dhw

 13. مريم ليشاء

  June 29, 2018 at 1:24 pm

  Hahah ebunaahen beeko ge loabi mulhidhuniye ah mi iulaan kohly waahaka akun???

  • Binthu Yoosuf

   June 29, 2018 at 1:26 pm

   Aan dhw ehaa sihrun kureemaavess enguney dhw hehe

  • مريم ليشاء

   June 29, 2018 at 1:27 pm

   Sirruneh noon thi kurewuny beeko nidhyga thi haama kohly

  • Binthu Yoosuf

   June 29, 2018 at 1:28 pm

   Hehe

 14. someone

  June 29, 2018 at 4:55 pm

  Binth yoosuf mee mi story ga ulhey zuvaanaa ah kiyaa nan tha???

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:11 pm

   nooney

 15. someone

  June 29, 2018 at 4:59 pm

  Sadhdhaam ge vaahaka thah varah salhi ingeyy…. ??☺

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:11 pm

   thanks

 16. vish

  June 29, 2018 at 8:26 pm

  Sadhdhaam ge vaahaka v reethi!!!

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:12 pm

   thamks

 17. Lai

  June 29, 2018 at 8:29 pm

  vaahaka varah salhi

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:12 pm

   thanks

 18. vish

  June 29, 2018 at 8:34 pm

  Sadhdhaam haadha molhey!!

  • Lai

   June 29, 2018 at 8:36 pm

   Sadhdhaam ge vaahaka thah varah kiyaa hiyy veyy…. hama molhiyyey sadhdhaam

  • Shoo

   June 29, 2018 at 10:59 pm

   Hehe saabahey lai and vish

  • vish

   June 30, 2018 at 11:37 am

   Writer keeh ve comment thakah reply nukurany?

  • Shoo

   June 30, 2018 at 6:44 pm

   Hehe vish dhen keiytheri velaabala mi vish haadha keiytherikameh ves nuhureyey dw lai

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:13 pm

   v busy ey

 19. shafaa

  June 29, 2018 at 8:43 pm

  I have never seen such a great writer

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:13 pm

   thanks thanks

 20. Lai

  June 30, 2018 at 11:41 am

  writer comment thah nukiyany kanneynge

  • secret girl

   June 30, 2018 at 11:44 am

   Vedhaane dhw.. Writer ge reply akah intizaar kuran

 21. misha

  June 30, 2018 at 11:55 am

  Sadhdhaam ge reply ehge inthizaaruga dhw ehmen ves

 22. vish

  June 30, 2018 at 12:19 pm

  Sadhdhaam vaahaka hama v salhi ekamaku namah theeny kihinehh hadhaafa?hehehe..

 23. Shoo

  June 30, 2018 at 6:46 pm

  Vish ves dw aabidhaa vedhaanehnu eyga ulhey kujjaa mamma ah ves dw sadhdhaam ?

 24. Lai

  July 1, 2018 at 2:22 pm

  Shoo ebuny rangalhah hen heevanyy……

 25. Lai

  July 1, 2018 at 2:23 pm

  Vish have patience

  • vish

   July 1, 2018 at 2:29 pm

   I’m not that impatient about it. I was just curious

  • shoo

   July 2, 2018 at 9:43 am

   plx vish

  • Reema

   July 2, 2018 at 9:47 am

   vish u chill vebaa…..

 26. fazina

  July 2, 2018 at 9:44 am

  hama habeys

 27. fazina

  July 2, 2018 at 9:44 am

  sadhdhaam kalw gaya fulhoo

 28. ahuzam kalw

  July 2, 2018 at 9:46 am

  subboo sadhdhaam fulhoo gaya kalw burw husein

 29. fulhoo

  July 2, 2018 at 9:48 am

  zugay gulaam sadhdhaam

 30. aabidaa

  July 2, 2018 at 9:51 am

  ey ma dauvaa kuraanan ma aburah eriima

 31. secret boy

  July 2, 2018 at 9:52 am

  hahahahahahaa

  • secret girl

   July 2, 2018 at 12:19 pm

   Hahahaha

 32. Lai

  July 2, 2018 at 1:05 pm

  Miyoh kameh

 33. vish

  July 2, 2018 at 1:09 pm

  Hehehe..dhw

  • Lai

   July 2, 2018 at 1:24 pm

   Ehbai meehun haadha curious ey dhw shoo

  • Shoo

   July 2, 2018 at 5:38 pm

   Yhh dw lai kobr tha vish?? Vish dear whre r u??

 34. Reem

  July 3, 2018 at 9:31 am

  ehhh keekey kaakutha curious veee??? Shoo?? Lai??

  • Shoo

   July 3, 2018 at 2:22 pm

   Vish men dhen maa bodashey curious vany ehn vma vaany mhnhnu

 35. Ohlley

  July 3, 2018 at 10:53 am

  hama kamudey……….

 36. Lai

  July 3, 2018 at 1:09 pm

  Vish ehnu maa curious vegen ulheny

 37. vish

  July 3, 2018 at 2:46 pm

  not me..

 38. Anusha

  July 3, 2018 at 9:58 pm

  Vish curious kaigenkanneyge e ulheni

 39. Xim

  July 3, 2018 at 10:05 pm

  Aslu vesss……but I don’t think vish can eat curious!!!!

 40. Anusha

  July 3, 2018 at 10:09 pm

  Ai ehen buni ehcheh nuun….vish maa gadha yah ehen keemaaa ehen mibunily Mah vess ingeii dhw wish akah curious eh nukeveyne kan.

  • Shoo

   July 3, 2018 at 10:14 pm

   Anusha??????

 41. sadhaa

  July 27, 2018 at 5:13 pm

  Myge ulhey zuvrna ge namaky kobaa

 42. haiyy satheyka moodhu

  February 18, 2019 at 7:24 pm

  sadhdhaam ge anga kobaa

Comments are closed.