ކެތްކުރާނަން އުއްމީދުގައި 15

- by - 90- April 25, 2018

ލިވާންގެ ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު ޒަހަމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ ވަރަށްބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާންސްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމުގައި ޑޮކްޓަރު ބުނުމާއިއެކީ ސީރީން އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ވިކްޔަން އައިސް ސީރީންގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ.

*******

ގަދަ ހަދަމުންދިޔަ ޒީވާ ހުއްޓުމަކަށް އައީ އޭނަގެ އަނގައާއި ނޭފަތާއި އެއްކޮށް ވާހެން ފޮތިގަނޑަކުން ނިވާކޮށްލުމާއިއެކީއެވެ. ޒީވާގެ ޚަބަރު ހުސްވެ ހުރިތަނަށް ދެމުމުގެ ކުރިން ކައިރީގައި އިން މީހާ ތެދުވެ ފަހަތު ޝީޓުގައި ޒީވާ ރީތިކޮށް ބާއްވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެހަށިގަނޑަށް ބަލާލީ ދަހިވެތި ނަޒަރަކުންނެވެ.

*******

އެސްފިޔަތައް ތަޅުވާލުމަށްފަހު ދެލޯ ހުޅުވާލުމާއިއެކު ޒީވާއަށް އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި އަތް ހުރަސްކޮށްލެވުނީ ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލަމުންނެވެ. ކުރިމަތީގައި އަޅުވާފައިވާ ބޮޑު ލައިޓުގެ ސަބަބުން ދެލޯ ތަރަތަރަ ޖަހައިގަނެގެން ދިޔައެވެ. ވަށައިގެންވި މާހައުލަށް ސަމާލުކަންދެވޭވަރުވީ އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

ކުޑަވަރެއްގެ ގުދަނެއްކަހަލަ ތަންކޮޅެއްގައި ގޮނޑިއަކާއި މޭޒެއްގެ އިތުރުން ތަޅުމުގައި އަޅާލެވިފައިވާ ކުނަލެއް ފިޔަވާ އިތުރުއެއްޗެއް ނެތެވެ. ފާރުގައި ލާފައިހުރި ކުލަބާވެ ތަންކޮޅުކޮޅުން ފޮޅިފައި ހުއްޓެވެ. ތަނުގެ ތެރޭގައި ހިރަފުހާއި މަކުނުވަލުން ފުރިފައިވާއިރު ހޫނުގަދަކަމުން ކެތްކޮށްލެވޭވަރު ނުވެއެވެ.

ބަލިގޮތަކަށް ކެއްސާލަމުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރި ޒީވާއަށް ތެދުވެވޭގޮތް ނުވީ އިށީއިނދެގެން އިން ގޮނޑި އާއިއެކު އޭނާ އައްސާފައި އިނުމުންނެވެ. އޭރު ގައިގެ އެތަންމިތަނުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައެވެ. އައްސާފައިވާ ވާގަނޑު މޮހާލުމަށް ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ވުމުން އިތުރަށް މާޔޫސްވާގޮތްވިއެވެ. އިސާހިތަކު ލެއިން ތަތްތެޅިފައި އޮތް ލިވާންގެ ސޫރަ ހިތަށް ސިފަވުމާއިއިއެކު ލޮލުގައި ކަރުނަތައް ބޮނޑިވެގަތެވެ. އަޑުގެ ނެތްތަނަށް ރޮއިގަންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އަޑެއް ބޭރެއް ނުވިއެވެ.

ވަށައިގެންވި މާހައުލަށް ޒީވާއަށް ބަލާލެވުމާއިއެކީ އިތުރަށް މާޔޫސްވީ އެތަނުން ސަލާމަތްވެވޭނެ އިތުރުގޮތެއް ނެތުމުންނެވެ. ކުޑަދޮރެއްހާ ހިސާބުވެސް ނެތްއިރު އެތެރެއަށް ވަންނަ ދޮރުވެސް އިނީ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ނޫނީ ނުހުޅުވޭގޮތަށް ހަދާފައެވެ. ލިވާންގެ ހާލާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ސިކުނޑި ހާސްވެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރިވަމުންދާ ކަހަލަ އިޚްސާސެއް ކުރެވެމުންދިޔައެވެ. ދެލޯ ފުސްވެ މަޑުމަޑުން މެރެމުންދިޔަ ވަގުތު މީހަކު އައިސް ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނު ކަހަލަ އިޚްސާސްއެއް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

*******

އޮޕަރޭޝަނަށް ވެއްދުމަށް އައިސީޔޫއިން ލިވާން ނެރުމާއިއެކު ސީރީންއަށް އެދިމާއަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ ފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއް ލާފައެވެ. ދަރިފުޅު އޮތް ހާލު ފެނުމާއިއެކު އެހިތަށް ކުރި އަސަރުން މޭގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ. ލޭމަނާކުރުމަށް ބޮލުގައި ބެންޑޭޖްއެއް އަޅާފައިވީއިރު މުޅިގައިގައި ހުރި ޒަހަމްތައް ފެނި “ދަރިފުޅާއޭ” ކިޔާ ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ނޫމާން އައިސް ސީރީން ދުރުކުރަން އުޅުމުންވެސް ލިވާންގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

“ހިތްވަރު ގެއްލުވާނުލާ….ﷲގެ އިރާދައިގައި ވާން ހުރި ގޮތަކަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް ވާނީ” ނޫމާނުގެ ނަސޭހަތަށްފަހު ސީރީން ހަމަޔަކަށް އެޅުމުން އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. އޭރު ލިވާން ގެންގޮސް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަށް ވައްދަނީއެވެ.

“ޒީވާ؟؟؟” އުޅެންޖެހުނު ގޮތުން ސީރީން އަށް ޒީވާގެ މަތިން ހަނދާނުން ކައްސާލައިގެން ދިޔަނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ޒީވާގެ މަތިން ހަނދާންވުމާއިއެކު ފަރާތްފަރާތް ހޯދާލެވުނެވެ.

މައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރުމަށް އައި ފުލުހުންގެ ޓީމް ވިކްޔަން އާއި ސުވާލުކުރުމުން ވިކްޔަން އެހާދިސާ ހިނގާދިޔަގޮތް ފުލުހުންނަށް ކިޔާދިނެވެ. އެކި މީހުންގެ ބަޔާންތައް ނެގުމަށްފަހު ފުލުހުން އަވަސްވެގަތީ ޒީވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ.

******

ސީރީން އަށް ވިކްޔަންގެ ފަރާތުން ޒީވާއަށް ވެގެން އުޅޭގޮތް ސާފުވުމާއިއެކު ރިހޭފައި މައްޗަށް ފޮއިވެއްޓުން ކަހަލަ އިހްސާސްއެއް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ބޮލުގައި އަތުން ހިފަހައްޓަމުން ހުރިތަނަށް ތިރިވެވުނީ އެކުވެރިޔާގެ އަމާނާތަށް ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރި ނުވެވުނު ކަމުގެ އިޚްސާސް ކުރެވުމުންނެވެ. ހިތާމައިގެ ސާލެއް އޮޅާލައިގެން ހުރެ ފުލުހުންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ޒީވާ ހޯދައިދީގެން ސަލާމަތުން ގެނެސްދިނުމަށް އެދި ސީރީން އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ލިބުނު ޝޮކުގައި ނޫމާނަށްވެސް ވީ ސީރީން އަށްވެސް ވީ ވަރެވެ. އަތުގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދީގެންވެސް އޭނަހުރީ ޒީވާ އަލުން އަނބުރާ އެމީހުންގެ ހަޔާތަށް ގެންނަން ބޭނުންވެފައެވެ. ނަމަވެސް ތަޤްދީރުގެ ނިޔާ އެނގޭނީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު ކައިރީގައި އަސްލަމް އާއި ވިކްޔަން ނެތްނަމަ އެދެމީހުންނަށް ވާނެ ގޮތް ބުނެދޭންވެސް ނޭނގެއެވެ.

*******

އައިރާ ގެއަށް ދިޔައީ ވިކްޔަން އެތައް ނަސޭހަތެއް ދިނުމުން ފެންވަރާލުމަށެވެ. ލިވާންދެކެ ނަފްރަތުކުރަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް އެކަން ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފަހުން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ބަދަހިވަމުން އައިސް ލިވާން އޭނައަށް ލޯބި ހުށަހެޅި ދުވަސްމަތީން އޭނަ ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެއެވެ. ލިބުނު އުފަލާއި އެއްވަރަށް ލިވާން ވަނީ އޭނަގެ ހިތްވެސް ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ. ދިރިއުޅުންމަތިން މުޅިން ފޫހިވެފައި ހުއްޓާ ތައުލީމްގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔުން ވީ ލިވާންގެ ހަނދާން ހިތުންނެރެ އެއްލާލުމަށް އޭނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބުނު އެއް ކަމަކަށެވެ. ހިތުގައި އަތް އަޅައި އޮބައިގެން ހުރެ މާލެދޫކޮށް މެލޭޝިޔާއަށް ބަދަލުވުމުން ވެސް ލިބުނު މާބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތެވެ. ލިވާންގެ މަތިން ހަނދާންނުވާ އެއްމެ ދުވަހެއްވެސް އެހަޔާތުގެ ސަފްހާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވެއެވެ.

*******

ޒީވާއަށް ހޭވެރިކަންވީ މީހަކު އޭނަގެ މޫނުގައި ދެތިން ފަހަރަކު ޖަހާލުމުންނެވެ. ބަލިގޮތަކަށް ލޯ ހުޅުވާލަމުން އަވަސް އަވަހަށް ހިންދިރުވަމުން ދިޔައީ ކަރުހިއްކައި ގަނެފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އޭރު ކުރިމަތީ ޖާނުން ބިޔަ މީހަކު ހުރީ ކުޑަ ތަބަކެއް ހިފައިގެންނެވެ. އޮވެވުނު ތަނަކާއިމެދު ވިސްނާލެވުނީ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. އޭރު އޭނަ އޮތީ ތަޅުމުގައި ބާއްވާފައި އޮތް ކުނަލުގެ މަތީގައެވެ.

“ފޫޑް.” ޒީވާ ތެދުވެ އިށީއިނދެލުމުން ކާތަށި ޒީވާ އާއި ދިމާއަށް ހޫރާލަމުން އެމީހަކު އެހެން ބުނެ ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެވެ. އޭރު ތަޅުމުގެ އެކިތަންތަނަށް ތަށީގައި ހުރި ބަތްފުއްތައް ބުރާފައި ހުއްޓެވެ. ބަނޑުހައިވެގެން ގޮސް ހާންތިވެފައި އިންއިރުވެސް އެތަށީގައިވާ ކާއެއްޗެހި ކެއުމަށް އޭނަ ހިތް ދެކޮޅު ހަދަމުންދިޔައެވެ. ޒީވާގެ ގައިގެ އެތަން މިތަނުގައި ރިއްސަމުން ދިޔުމާއިއެކު އަނގައިން ވޭނީ “އާޙް” އެއްގެ އަޑު ބޭރުވަމުން ދިޔައެވެ.

ހިތާއި ދެކޮޅަށް ބަތްތަށި ކައިރިކޮށްލުމަށްފަހު ވެސް ކާން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ލިވާންގެ މަތިން ހަނދާންވަނީ މާބޮޑަށެވެ. އެވަގުތު ލިވާން ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި ބާއޭ ޒީވާގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. ކޯތާފަތް މައްޗަށް އޮހެމުންދިޔަ ކަރުނަތަށް އަތުން ފޮހެލަމުން ޒީވާ އޭނާގެ ކަކުލުގައި ބޯ އަޅާލިއެވެ. ހަޔާތުގައި ލިބުނު ކުޑަކުޑަ އުފާވެސް އޭނަގެ އަތުން އެއްވެސް ރަޙްމެއް ނެތްގޮތުގައި ބަޔަކު ފޭރިގަނެއްޖެއެވެ.

*******

ޒީވާ އެހެން އިންނަތާ ފަނަރަވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ދޮރު ކެހިގެންދިޔަ އަޑު އިވިގެންދިޔައެވެ. ޒީވާގެ ކައިރިއަށް އައިސް އެމީހަކު ހުއްޓުމާއިއެކު، އެމީހެއްގެ ފައިކޮޅުން ފެށިގެން މައްޗަށް ޒީވާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އަރާފައިވާ ކަޅުކުލައިގެ ބޫޓުން ފެށިގެން ލައިފައިވާ ކަޅުކުލައިގެ ލެގިންސްއާއި ކަޅުކުލައިގެ ކުޑަ ޓޮޕްކޮޅާއިއެކު ލައިފައިވާ ކަޅުކުލައިގެ ޖެކެޓުގެ އިތުރުން ހޫޑް އަޅުވާލާފައި އޮތްއިރު ނުރައްކާތެރިގޮތެއް ހުއްޓެވެ. މޫނުމަތީގައި ކަޅުކުލައިގެ ރުމާލެއް އައްސާލާފައިވީއިރު ފެންނަން އިނީ ހަމައެކަނި އެމީހެއްގެ ލޮލެވެ. އެދެލޮލުން ޒީވާއަށް ފެނުނު ނުރައްކާތެރި ވިދުވަރުގެ ސަބަބުން ޒީވާ ޖެހިލުންވިއެވެ.

އެގޮތުގައި ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ހުރުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ނަޒަރު ކާތައްޓަށް އަމާޒުވުމާއެކު ދެބުމަ ގޮށްޖެހިގެން ދިޔަތަންޒީވާއަށް ފެނުނެވެ. އިސާހިތަކު ޒީވާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ކޮޅަށް ނެގުމާއިއެކު ވީތަދުން ޒީވާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ސަލާމަތްވުމަށް ތެޅިގަންނަމުން ޒީވާއަށް ހިފުނީ އެމީހެއްގެ އަތުގައެވެ. އަދި އަނެއް އަތުން ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑުގައި ހިފެހެއްޓުނެވެ.

“ކޮބާ…. މަ އޭރުވެސް ކަލޭ ގާތު ނުބުނަންތަ ތިވައްތަރަށް ނޫޅެން… ލިވާން އާ ދެމީހުން މާ ވައްތަރު ވައްތަރަށް ފޮޓޯނަގާ ތަތްވެގަނެގެން އެފްބީއަށް ލަނީ ކާކަށް ދައްކަން…. އޭނ…ކާކަށް ދައްކަން ހޭ……” އިވިގެން ދިޔައީ އަންހެނެއްގެ އަޑުނަމަވެސް އެކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ޒީވާއަކަށް ނުދެވުނެވެ. އެއަށްވުރެ ޒީވާއަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާ މާ ބޮޑެވެ.  އެމީހަކު ހުރީ ޒީވާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައިގެން ކަމުންނާއި ކޮލުގައި ހިފާ އަނގައަށް ފިއްތާލައިގެން ކަމުން ޒީވާގެ ދަތްތައް ވެސް ހީވީ އުފުރިގެން އައިސްފާނެ ހެންނެވެ. ޒީވާގެ ލޮލުން އޮހެރެމުންދިޔަ ކަރުނަތަކުން އެމީހެއްގެ ހިތަށް ކުޑަވެސް ރަހުމެއް ނުވަނެވެ.

ޒީވާގެ އިސްތަށިގަނޑު އަތަށް އޮޅާލަމުން ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލައިފައި ޒީވާ ކޮށްޕާލުމާއިއެކު ޒީވާގޮސްފާރުގައި ޖެހިފައި ހުރިތަނަށް ތިރިވިއެވެ. ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާ އާއިއެކު އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޑުތަކަށްވާންވެފައި ހުރުމުން ދިލަނަގަމުން ދިޔަނަމަވެސް ޒީވާ ކެތްތެރިވީ އޭގެ އިންތިހާއަށެވެ.

*******

“ޑޮކްޓަރ….ވަޓް ހެޕެންޑް” އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ އިން ޑޮކްޓަރ ނުކުތުމާއިއެކު ވިކްޔަން އަހާލިއެވެ. އެއާއިއެކުހެން އެންމެންވެސް ތިބީ ޑޮކްޓަރު ބުނާނެ އެއްޗެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

ޑޮކްޓަރު ދިން ޖަވާބުން ސީރީންގެ ދުނިޔެ އެފުއް މިފުށަށް ޖެހުނު ފަދަ އިޚްސާސެއް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އައިރާއަށާއި ނޫމާނަށްވެސް ވީ އެވަރެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ކޯމާއަކަށް ހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހޭއަރައިފިނަމަ، ފަހަރުގައި ކޯމާއަކަށް ނުގޮސްފާނެކަމަށާއި އިތުރު އެއްޗެއް ބުނަންއެނގޭނީ ހޭއެރުމުން ކަމުގައި ބުނަމުން ޑޮކްޓަރު ދިޔައީ އެންމެންގެ ހިތްތައް ރޮއްވާލާފައެވެ.

*******

ޒީވާއަށް ހޭވެރިކަންވީ އޭނަގެ ގައިގައި މީހަކު ބީހޭ ކަހަލަ އިޚްސާސްއެއް ކުރެވުމުންނެވެ. އެއާއިއެކު ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ. ކައިރީގައިއިން މެދު އުމުރުގެ މީހާ އޭނަގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތުމާއިއެކު ސިހިފައި ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ. އެއާއިއެކު އެމީހަކު އައިސް ޒީވާގެ އަނގައިގައި ހިފައި އޮބައިލިއެވެ.

“އާހް…” ޒީވާގެ ވޭނީ ހަޅޭކާއިއެކު އަނގަމަތި ފަޅައިގެންގޮސް ލޭއަންނަން ފެށިއެވެ. އެމީހަކު ޒީވާގެ ގައިން ދޫކޮށްލީ ތަނުގެދޮރު ހުޅުވާލި އަޑު އިވުމުންނެވެ. ޒީވާ ބިރުން ރޫރޫ އަޅާހާލު ބިންމަތީގައި ކޫއްތެމުން ގޮސް ފާރުގައި ލައްވެ ކަކޫގެނެސް މެޔާލައި ކައިރިކޮށްލަމުން އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް މީހަކު ފެންނަންނެތުމުން ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އޭރު މުޅިމީހާ އިނީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ.

*******

(ދެ މަސް ފަސް)

ކޮޓަރީގެ އެއްކަނެއްގައި ހުރި ކުޑަ އެނދުގެ މަތީގައި އޮތް ޒީވާ އޮތީ ހިގެންގޮސް އެކީހެން އަނަރޫފަވެފައެވެ. ލޯކައިރި ވަޅުވަދެ ކަޅުވެފައެވެ. އެއޮމާން މޫނުގައި އެކިވަރުގެ ޒަޚަމްތައް ވާއިރު މޫނުމަތިން ހިތާމައިގެ ތަސްވީރެކޭ އެއްފަދައެވެ. އުނަގަނޑާއި ހަމައަށް އޮތް ރީތި އިސްތަށިގަނޑު އޮތީ ކަނދުރާ އާއި ހަމައަށް އެކިވަރުވަރަށް ބުރިކޮށްލާފައެވެ.

އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ކުކުރިލަމުން ޒީވާ ތެދުވީ ބޮލަށް ގޮތެއް ވާހެން ހީވުމުންނެވެ. އެއާއިއެކު އޯކާދެމެންފެށުމުން ފާހާނާ އާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ޒީވާއަށް ފާޚާނާ އާއި ހަމައަށް ފޯރީ ކިރިޔަ ކިރިޔާއެވެ. މެންދުރު ކޭއެތިކޮޅު އެކީހެން ހޮޑަށް ލެވިއްޖެއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް އަބަދު ބޮލަށް އެނބުރުން އެރުމާއި މޭނުބައިކުރުމާއި ހޮޑުލެވުން އިތުރުވެފައިވާކަން އޭނައަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ޒީވާގެ ހިތަށް އައި އެއްޗަކުން ބަނޑުގައި އަތްޖައްސާލެވި ތުންފަތުގައި ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. (ނުނިމޭ)

90

eysh

Writing story is one of my hobby. It's something fun to do that makes me happy. Dream is to become a successful story writer In Sha Allaah ❤ I love reading comments. 😊😊😄 Fb page: Eysh stories Email: [email protected]

You may also like...

134 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Shina dear thank u so much for the luvly cmnt dear. V ufaavehje fav story ah v ma. Lets c dho dhen vaagotheh balamaa. Keep waiting. Next pary Insha Allaah tmrw. 😊😄😚😍💖💖💖

   ⚠Report!
 1. Koba huriha kudhin kihinehtha? Here is the new part. Hope u all will like. Do comment ur views ingey. V sad dho story mihaaru. But abadhu happy kosheh ves noolheveynu dho real life ga ves. Lets c dho wht hppns next. Keep waiting ingey next part ah. Next part Insha Allaah tmrw. Love u all. 😚

  ⚠Report!
  1. Aki dear hingaaba dho alhe balamaa salaamaiy veytho. Thank u so much dear. V happy vehje kamudhiyaeema mi pary ves 😊😊💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Thank u so much Almaa dear. Vvv ufaavehje mi part ves kamudhiyaeema 😊😊💖💖💖 wc dear 😊

   ⚠Report!
 2. Wowwww 😍😍😍😍😍… Maasha Allah mi part vx v v v reethi 🌹🌹🌹🌹🌹… Hama heevany vaahakaige thereyga ulheveyhenn 😀😀😀😀😀… Dhn kihineh baa vaanee??? Livaan coma akah baa dhaaneee… Alhey knme partehvx eysh thi ninmaalany hama curious kuruvaafa 😁😁😁😁😁… Maasha Allah ur very talented ❤️❤️❤️❤️❤️… Keep going like that 🌹🌹🌹🌹🌹… Shifoo hama ragalhu alhamdhulillah 😁😁😁… Eysh Kihineh??? 😊😊😊… Aslu vx eysh ge knme reply ehvx v v v loabi ❤️❤️❤️❤️❤️… V v v ufaavey ehaa close koh dhekeythy 😊😊😊😊😊… Ur so friendly 🌹🌹🌹🌹🌹🌹… Curiously waiting for the next part 😁😁😁😁😁… Lots of love eysh ❤️❤️❤️❤️❤️😊😊😊😊🌹🌹🌹🌹🌹😍😍😍😍😀😀😀😀

  ⚠Report!
  1. Shifoo dhoonee haadha loabi cmnt ekey eysh v ufaavehje mihaa colorful loabi cmnt eh fenuneema. 😄😄😊
   Livan ah v gotheh balaalan eysh ah jeheynee edhimaa ah dhaan. Hehe.
   Eysh vess hama baraabaru Insha Allaah. 😄😄😊 v happy vehje dear happy vaahaka bunrema. Dear ge cmnts thah ehaa swyt kamun eysh ves v uufaavey. Hama speechless vefa hunnanee kiyaalairu. So colorful and swyt kamun. Thank u so much dear. Lots of love shifoo dear. 😊😄😍😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
 3. Haadha dheravey mihaaru mi story kiyaalyma… N v ves bodah story kiyamun dhaairu story ge thereah vadhevey… N sifkohdhinun hama ehvanaey buneveyny… Thy molhu vaahaka liyun therieh… Thivareh nethey buneveyny hama… V v ves furihama mibaives…💞💕💖💕💞💖💕💞💖💕💞💖

  ⚠Report!
  1. My dear Shann eysh haadha happy vehje ey dear ge loabi loabi comment kiyaalaafa. Ufalungoss hama bunaane ehcheh ves neyngifa meenee. Thigothah libey support ge sababun aslu eysh bunaanee mi liyeveny. Readers ge support neh nama eysh akah nuliyeveyne ehnu. U r so swyt dear. Thank u so much 😊😄😍😚💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Inoo dear thank u so much. V ufaa vehjr mi part ves kamudhiyaeema. Lets c dho wht hpns next. Keep waiting dear 😊😄😚😍💖💖💖

   ⚠Report!
 4. Yeyyyy…🌹🌹🌹🌹🌹🌹 How’s you darling?? 🌙💞💞💕💖 My favorite writer liyaaa loabi loabi story is here..😍😍😍😍🌸🌸🌸🌸
  ❤❤❤ ماشاء الله ❤❤❤
  Hama Mind blowing..💟💞💞💖💓💓💖💖 Ekamu alhe mi oh vaa gotheh dhw….😭😭😭😭💔💔💔💔 Varah dhera veyy eba..😭😭😭😭💔💔 Please save them..😔😔😔💕💕💕 kaaku kuraa kameh baa dhw…😢😢😢😢😕😕😕😕 Aaaahhhh…😫😫😫😫😫 Hama Abadhu mi vaahaka kiyaa hiyy vany…😌😌😌😌💕💕💕💕 All the best eysh dhooni..💞💞💖😘😘💖 Next part ah ves KEH KURAANAN UMMEEDHUGAA…🌙💓💓💓💓💓🌹🌹🌹🌹🌹🌸💕 Love you Sweetie…😘😘💖💓🌹🌸🌻💟❤❤✨

  ⚠Report!
  1. Hey dear eysh hama ok Alhamdhulillaahi. 😊 haadha loabi ey dear ge cmnts thah. So colorful. 😊
   V bodah ufaavehje favourite writer ah v ma nad story thihaa bodah kamudhiyaeema. 😄 eysh ves midhanee hama thahugeegu kuramun kaaku kuraa kamehtho balan. 😉 hehe. Lets c dho next part thakuga vaagotheh. Keep waiting abadhuves thigothah. Eysh meenee v happy vefa dear. Thee v swyt kuhjjeh. Luv u too 💖💖💖😍😚💖

   ⚠Report!
 5. Asluvx v v v v v v v dheravehje story kiyaalyma lolun fenvx eba aadhey hyvany hama filmeh balaalaahen eysh dhooni haadha Molhey dhw haadha intresting story ekey mee dhooni bt naju enme dheravany najuge kuryge cmnt thakah dhooni rply nukuraathyve me ah hyvany dhooni beynun nuvany hen egoi dhw ok dear…. 😦😦😦😦😦😦😦

  ⚠Report!
  1. Naju dear dhoonee nurohchey ingey. 😢 thank u so much story thihaa kamudhiyaeema. V ufaavehje eysh. 😄😊 eysh ah miulheny adhi kuree part ge cmnts thah balaalaane vagutheh nuvegen. Kudhin kiyaahithun thibeynethee mi part mi upkohllee avahah. Time kolheh hoadhaalaafa rply kohllaanan ingeym thihaa loabi swyt girl akah eysh kihineh rply nukoh hunnaanee 💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
  2. Naju darln dear. Eysh hama v bxy koh miulhey. Mihe ulhefa mi balaalanee dheythere akun cmnts thah. Kurer parts ge cmnt thah adhi hama balaa ulevigen miulheny. Ekam hama bodukoh free v ma rply kohllaanan eyrun happy vaane ehnu 😊😊😊😊

   ⚠Report!
 6. Haadha ryhcheyy😃.. ekam happy eh noon ingey xyv ehaaluga ulheythy😢 eysh zyva salaamaiy kohdhyba pls. Next episode ge inthixaaruga ebahurin😃😘

  ⚠Report!
  1. Aphro grl dear thank u so much. V bodah ufaavehje story kamudhiyaeema. Eysh ves dheravefa mi innanee zyv ah vaagothun. Keep waiting dear. Next part Insha Allaah tmrw 😍💖😊💖💖💖

   ⚠Report!
 7. Adhi mihaaru mi fenunee
  Thanks 🐦🐦🐦Eysh 🐤 🐤 🐤 dhooni mi part kiyaa laahithun hurevenee key noon. … kiyaa laafa comment kuraanan 👍 👍

  ⚠Report!
  1. Axy dear dhoonee avahah kiyaalaa. waiting…. waiting…😊😊💖💖💖💖😚

   ⚠Report!
 8. Alhey.. m so late this time.. sis.. kihinetha thihadhanee.. our 2 luvbrds ah haadha haalakey thijassanee.. v asaru koffi.. hithuga jehijje..rovijje.. hama ragalha vx rovijje.. n sis ge sifakohdhinumuge vaahaka dhakkaakah nethin cox its just perfect👍👍👍 zeev is stil kidnpd dhw n she is preg dhw.. alhe dhn kon haalehga baa zeev ulhen jeheynee😭 n koba baa our romeo? is he ok nw? In coma? Sooooooo many things to knw.. just cnt wait to read the nxt prt………

  ⚠Report!
  1. Lotus dear nurohchey ehaa ginain anehka. Thank u so much sis for the lovely words. Hama bunaanr ehcheh ves neynge thihaa swyt kamun.
   Lets c dho dhen vaa gotheh ves. Romeo aa hisaabah adhi eysh ah miulheny nudhevigen. Ekam eba balan dhrveytho. Next pary ga ehisaabah foaraane kamah mi balanee. 😂
   Keep waiting dear. Next part tmrw. 😊😚😍💖💖💖

   ⚠Report!
 9. Mashaa Allah.. vv reethi.. ekam haadha sad eyy… what happened to vaan?? N is zeevaa pregnant?? Curiously waiting for the next part❤❤❤

  ⚠Report!
  1. I was curiously waiting for ur cmnt since u told ur friend suggested u to read this story.
   I was thinking Whther u liked the story or not. And finally so happy to kno that u liked it. Thank u so much dear. Lets c dho wht hpns next. Keep waiting. Next part Insha Allaah tmrw. 💖😊😄😚💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Thank u Naanii dear v happy vehjje story kamudhiyaeema 😊😄😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
 10. Wow vara salhi…. Keikuraanan umeydhudhugaa adhigaamey mdhimaavaaney dhan oei manzilaka….hithaamaveiri kamugei fahathugaei foruvifaei vaney ufaaveirikan keikuraanan umeydhugaa….. Wow haadha salhi yaa… Sifakuntha ves hama eimei best… Vaahakaagei main point aka neigi haalathu vara salhi…. Eysh gei dhiri ulhun baajaveiri kodhei vaashi….
  Vara like story writer ei thiyakey…..

  ⚠Report!
  1. Aru dear thank u so much. V ufaavehje cmnt kiyaalafa. Haadha loabi lavayekey thikiyaalee.
   So happy to kno dear. Alhamdhulillaahi v bodah ufaakohffin dear. Eysh ves dear ge dhiriulhun baahjjaveri kohdhevvun edhi dhuaa kuran.
   V ufaavehje dear. Thank u so much. Dear ge cmnt kiyaalaafa hama speechless vehje 😄😊😍😚💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
 11. Alhe eysh zeev v beynun vaan ah vee Gotheh balan…. Eysh, is my luv of life is k??? Curious to know….. Eysh plxxx zeev v beynun vaan dhekilan…. Zeev ah avahah mithanun nikumeveyne gotheh hadhaidhyba…. Kobaa thr yan…. Yan plxxx save me…

  ⚠Report!
  1. Zeev dear pls dnt loos hop.. adhi salaami vaane.. stay strong my girl.. Fighting!!!

   ⚠Report!
  2. Zyv dhooni kon thaaku thi huriy. Plx yan ah thi huri than bune dhiyy bala.eysh plx yan e thanan fonuva dhiyy bala plx plx.
   Xyv ragalhah kaathi igey yan ge dhoonyaa.adhi vex hope gehluvaa nulaathi igey.yan dhaanan zyv kairi ah igey.

   ⚠Report!
  3. Zeev dhoonee vaan ah v gotheh engeyne next part ga. Hehe. Yan ves aissi dho. Zyv lotus bunaa gothah hadhahchey eyrun avahah salaamaiy vaanee. Thank u so much guys. Lets c dho wht hpns next. 😊😄😍😍💖💟 v enjoy kohlevey mi conversations thah kiyaalaafa. Really happy 😊😊😊

   ⚠Report!
  4. Where’s my vaan baby…. He haven’t comment in this part… Even not in previous part also… Jst missed him…. N thank you lotus n yan… I’ll never loose hope… Will fight till the end jst for my luv…

   ⚠Report!
 12. alheyyyy… varh loabi mi part vsss… maa sha allah, vrh salhi ingey eysh.. ekam zeev ashaa vaan ah miyoh vaa gotheh.. hiyy falhaigen dhaa varuvey.. hadha dheraey dhn.. kihinehbaa dhn vaany… vrh vrh vrh kiyaa hithun mihury nxt part… good job eysh.. keep it up!!!!! 🙂 kon irakun nxt part????? curiusly waiting………… <3<3<3<3<3 LY n story

  ⚠Report!
  1. Thank u so much Aesh dear vvv ufaavehje kamudhiyaeema. Next part insha Allaah tmrw. Keep waiting dear. V ufaavehje thihaa loabi koh cmnt kohllaathee 😊😄😊😚😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
 13. Eysh dhooni kihineh haalukolhu..??.. Varah furihama mih parr vxxx… Kiyaahithun indhaa mih partvx mih nihmuny…. Alhay kiyaairu hyvany lam vx vaaahakageh theraygai ulhevay hn..😘😍… Ehaaa vx sifa kurun thr furihama…💓💓💓.. Dhn vaaneh goathakaa mehdhu mih vixnehny…. Vaan hayehrithr?🤔🤔🤔? Vaan coma ah dhiyaabaa??🤔🤔🤔 Xeev ahdhivx salaamai nuhvaythr?🤔🤔🤔? Mih ulhay nuhlafaa goyeh ahky kaakubaa?? Ehtha suvaaleh ….. Ithurah kiyaaa hiyvahnyyy….. Alhay ahvaha up kolche…. Waiting for next part…..👏👏👏

  ⚠Report!
  1. Lam dhoonee Eysh hama ok. Lam dear hw r u. Hehe. Still so many questions dho. Tmrw ge part in baeh suvaaluthakuge javaabu libeyne ingey dear. Insha Allaah eysh try kuraanan v avahah upkohlla dheveytho. Keep waiting dear. V happpy thihaa loabo cmnt eh kohlleema. And haalu balaaleema. Thank u so much dear. Tc 😊😄😚💖💖💖💖😍

   ⚠Report!
 14. Alhey hadha rychey mibaives v v v bodah kiyahithun mihury 😘😘😘😘eyshkolhu hadhamolhey masha Allh v furihama bunane ehcheh ves neygifa Any mihury much love 👄👄👄👄❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Any dear thank u so much. Haadha ufaavehjey thihaa bodah support dheythee. Abadhuves thigothuga huredheyne kamah unmmeedhu kuran. Ly 😊😄😍😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Xxxx dear thank u so much dear. V bodah ufaavehje dear ah kamudhiyaeema. Insha Allaah I will try my best ithurah furihama kohlladheveytho 😊😄😍😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Yes dear eysh hama time eh libunuhaa avahakah rply kohllaanan. Ihah mibalanee mi part ge cmnt thakah rply kohleveytho eysh ge class feshen vaairah. Also story in thankolheh ves liyeleveytho moulheny ingey darln. 😊😊😚😚

   ⚠Report!
 15. 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢kihineh eveee…soooooooooo saddd..😰😰😰😰😰zeeva preg ever kaakah…???leevaan ah vee kihineh…??hahthahaavs javaabu neygey suvaaluthah..vvvvv habeys mi partvs but vvv sad vefa mi inee..😭😭😭😭😭😭😭😨😨😨😨gud luck vv wait kuraanan next partah..😀💜❤🌷💝💕

  ⚠Report!
  1. Shafa dear thanku so much. Eysh v happy vehje dear ge cmnt kiyaalaafa. Dont be sad ingey dear. Lets c dho wht hpns next. Keep waiting dear. Insha Allaah next part tmrw. 😊😄😚😍💖💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Thank u so much ibsha dhoonee v happy vehje cmnt kiyaalaafa. 😊😄😍😚💖💖💖

   ⚠Report!
 16. Mashaa Allah v v reethi 👍
  v furihama 👌 👌 thee hama best 👍 👍 mi part kiyaafa Axy ah v rovunu v asarukohffi 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  E 2 kudhin haadha haalhu ga aa dhw 😩😩😩😩😩😩😩😩
  🐤Eysh dhooni 🐤 buni hen nuroy veythw balaanan. .he he he ☺☺☺☺ good luck

  ⚠Report!
  1. Axy darln thank u so much fr the luvly cmnt dear. Alhey Axy dear nurihchey. Hehe. Good girl nuroathi hehe. V ufaavehje cmnt kiyaalaafa. Lets c dho wht hpns next. 😊😄😍😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
 17. Kihaa dhuvaheh vaane hagygai egen. Eyrah nonsense nukiyaa hagygai kiyaalan edhuvahakun back vedhaanan

  ⚠Report!
  1. Beauty dear.. sory if this is a nonsense fr u. Konme meehaky enme molhu meehakah nuvedhaane. This is my first story so I kno I have lot to improve. But this is the way hw I wanted to write this story. Mi story ga kiyamun dhaa varakun hageegaiy engemun dhaanee. Story mihisaabah ai iru ves kiyaali kamahtakaa eysh v ufaa kohfin. I kno eki meehun like vaanee eki kahala story ah kan. Even I do. So faharuga vedhaane mi story akee beauty ah kamudhaa gothah nuliyevey story eh kamah. Mee liye nimifa in story eh noon. So kurin bunaakah neyngeyne seedhaa kon dhuvahakun kameh hageegaiy engeyneekee. Ekam v dheravehjje thihaa negative koh buneema. Mikan amilla hihhama jehumakah vure bodah mikuranee readers ge happiness ah. So eysh miadhu v dheravehje thihen buneema. Kuree part ga ves dear ge cmnt kiyaalaafa v dheravi. Eysh unmmeedhu kuran eysh ves v bodu gurubaanee eh vegen story mi liyanee. Ekam miadhu v bodah dheravehje thi cmnt kiyaalaafa. Thank u for letting me kno dear. Eysh gabool kuran enmen ehgotheh nuvaanekan ves so thi hiyaalu hama balaigannan. Thanks mihisaabah ai iru ves part thah kiyaaleema. 💖

   ⚠Report!
  2. Don’t worry darln me ah thy best I luv ur n ur story darln😍😍😍😍

   ⚠Report!
  3. Alhey dhoony dhera nuvahnahche eh ves varakah…me abadh ves bunamehnu thy hama best writer a dhoony..alhaa nulaa dhoony eki myhun visnaany eki gothah..ehen ves dhw konme meehehge 5 ingili eh varah nuhuhnanee…mihaar ves thi masahkayyi kuraa gothah hiyy varaa azmaa ek kuriyah dhey dhoonee…kuriyah dhiya varakah kaamiyaabaa ufalaa hiyyhama jehun abadhuves iraadha kurehvihyaa eysh dhooniyah libeyny..lov u sooooooooooooooooooooooooooooooooooooo much 👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄

   ⚠Report!
  4. Thank u so much Ainthu dhooni and Naju dhooni. So sweeet of u. Eysh v happy vehje dhekudhinge loabi loabi cmnt kiyaalaafa. V bodu hihvarehves libijje. Thank u so much. V loabivey thi dhekudhin dheke. 😚😚😚😚😚😚😚😚💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Rai dear thank u so much fr the luvly cmnt dear. V ufaavehje story kamudhiyaeema. Keep waiting dear. Next part tmrw insha Allaah. 😊😄😍😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Unique sissy miss u dear. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 finally dear ge cmnt aa hisaabah mioh aadhevunee 💖💖

   ⚠Report!
 18. Alhe avahah Zeev aa Livaan aa meet kuruvaba, Zivaan rangalhu kohffa.. Beynumee e 2 meehun ekuga ulhen

  ⚠Report!
  1. Shaya dhoonee lets c dho dhen vaagotheh. Thigothah ves hama vedhaane. Keep waiting dear. Next part tmrw. 💖💖💖💖😊😚😚

   ⚠Report!
 19. Alhey so sad…😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭…zeev ah ehen nuhadhadha…eysh dhoonee zyv salaamahyyi kohdheeba ahavah…vaan ge haalu ves ehaa goas dhw haadha dhera ye…me ah hama aslu ves rovihje…..vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi stroy…adhi ehaa molhu eysh liye laafa innaleh…kiyan indhe vent stroy thereyah vadhe husvefa….lov eysh dhoonyee

  ⚠Report!
  1. Ainthu dear alhey nurohchey 😢 vvv bodah thanks ingey thi loabi loabi cmnt ah. Eysh v happy vefa meenee. Thigothuga abadhuves huredheyne kamah unmeedhu kuran ingey dear. Keep waiting next part tmrw insha Allaah. Love u too Ainthu dhooni 😊😄😍😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
 20. Eysh it’s so beautiful thanks up kohdheythi….Bt varah dheravey kuryge comments thakah rep bukurantha😞😞

  ⚠Report!
  1. Dhonthxxx dear thank u so much fr the luvly cmnt dear. V happy vehje kamudhiyaeema. Dear eysh v bxy koh ulheythee miulheny rply nukurevigen adhi. V dheravey rply kurun lasvaathee. Ekam dnt be sad dear. Eysh hama time kolheh hoadhaalaigen rply kohllaanan ingey. Adhi v bxy koh midhanee. Mi part ge cmnt thakah rply kohllaafa kuree part ge cmnt thakah rply kohllaanan. 😊😄😍😚💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
 21. ❤❤❤❤❤❤❤This is my favourite story now❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Thank u so much eleven dear. V bodah ufaavehje. U r so swyt. V happy vey thidhey support ah 😊😄😚😍💖💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Thank u so much nunama dear v bodah ufaavehje eysh. Next part insha Allaah tmrw. Thanks fr waiting. Balaanan v haa ves avahah upkohleveytho. Liyelevijjehya mirey ves fajaruga upkohlan jehidhaane. 💖😊😄😍😚💖💖

   ⚠Report!
 22. sissy dont worry……….. meehun kiyaa ehchissah nuvis nahchey..they dont knw how talented ur mi story hama vvv habeys mi site ga liyaa best story ge etherey himeney…. emeehun ehn kiyas aslu kiyaane emeehun story cox noone can stop reading this cute cute lil story its lovely so u dont worry……………n sis im vv upset cox of u………….. but this time i wont tell u u hve to find out

  ⚠Report!
  1. My loabi loabi sissy dhoonee so happy. Vvv ufaavehje thi cmnt kiyaalaafa. Thee haadha loabi loabi swyt sissy ekey. Eysh v loabi vaa kuhjeh thee. Maasha Allaah.
   Yyyy dear. Eysh happy kohllaafa thibunee upset vi vahaka. Alhey wht hppnd dear eysh kairy bunela dheeba. Eyrunnehnu eysh ah engeynee ragalhukohllan jehey kameh. Kury part ge cmnt thakah eysh rply kohllaanamey vagutheh vaairun hama. Miulheny hama v burakoh. Mi part ge huriha cmnt akah rply kohllaafa e part ge cmnt thakah rply kuran fashaanan. Dnt wory my swyt sissy. Thee nulaahiku understand vaa swyt swyt kuhjjehnu. Eysh ah ingey eysh ah vure bodah dear understand vaane kan. So smile pls dear 😊😄😍😍😚😚😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
 23. Alhey eysh darling kihineh thihedhee.. dhen nuroashey bunyas kihineh nuroi hunnaanee.. zeeva ah thiohvee gotheh dhw.. dheravejje varah. Alhey zeev preg v dhw.. iraadha kurehviyyaa v avahah zeeva fennaane.zeev aeema vaan heyaraane. Eysh nuhadhaanamennu dhw dheragotheh.. mibaives vvvvvv salhi.. thee hama number 1.

  ⚠Report!
  1. Sheen darln eysh nuhadhaanan dheragotheh. Dear men happy vaaney adhi fahun. So mihaaaru dheraviyas fahun happy vaane insha allaah. Thank u so much dear. So happy. Number 1 ey buneema ufalungos neyngunu hama bunaane ehcheh ves dear. Ehaaves happy. Abadhuves thigothuga huredhehchey. Ly 😊😄😍😚💖💖💖💖

   ⚠Report!
 24. Alhey eysh dhooni anehkaa maa modah upset vyma tk kurevigen tha thiulheny plx don’t worry dear me ah hama super duper…

  ⚠Report!
  1. Naju dear eysh egady v dheravi ekam nw ok. Thikudhin thithibee eysh aa ekee ehnu. So eysh hama plan kohfa ingothah ufalaa eku story genesdheveytho balaanan dear. Eysh aslu bxy kamun rply lasvanee ingey. But dnt wory hama fry v ha avahah rply kohlaanan. V ufaavey eysh aa eku huredheythee. Eysh unmmeedhu kuran abadhuves thigothuga huredheyne kamah. Thank u so much dear. U r so swyt. Thee v loabi loabi kuhjjeh. 💖💖💖💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
  2. Yes dear me abadhuvx dhooni ah support kuraanan me beynumeh noo thihaa swyt kujjege hithuga jahssaakah.. Ur the num 1 of Me… Swyt swyt rush dhooni 💝💝💝💝

   ⚠Report!
 25. sissyyyyyyyy………….. u knw naaa now u have a sis so u have to talk to her sissy…….varah sad ebaveyey sissy reply nukuraathy

  ⚠Report!
  1. My sissy thee eysh ge sissy ey dear. Hama time eh libey irah mi hunnanee rply kuran ready vegen. V ufaaavey thihaa swyt v ma. Dear schl gatha ulheny. Dnt be sad dear. Eysh abadhuves thikudhin mathin handhaan veyey. Eysh aslu ehn kankan ves kuran jeheythee rply lasvanee. Dhen rply kuranee cmnt inna tharutheebun. Ehenve ingey sissy 💖💖💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
  1. Shiman dhoonee thank u so much dear. V bodah ufaavehje dear. Misssss uuuu tooooo friend. Love u too 😚😚😚😚😚💖💖

   ⚠Report!
  1. Thnaks aisha dear fr letting me kno. Eysh v happy vaane rangalhukohllan jehey thankolheh buneladheefiyya. V ufaavehje story kiyaaleema. 💖💖

   ⚠Report!
  1. Thank u so much Najla dear. V ufaavehje kamudhiyaeema. Next part ga ingeyne vaan ah v goiy. Lets c dho. 😚😚💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
 26. sissy ah egeytha sissy dheke vvvv loabin me reply eh liuny but nudhiya i hate this ppl doing that

  ⚠Report!
  1. Sissy miss u dear. Eysh v happy vehje sweet cmnt eh kohlikan enguneema. Love u sissy 😚😚💖💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
 27. sissy ah egeytha now me athun 10 varakah msg liyevidhaane soooooooooooo cute but nudhey this ppl are so selfish

  ⚠Report!
  1. 10 cmnt liyeli kan enguneema v ufaavehje. Dont say that dear. They r also humans. Aslu v buravaane dho esfiya team ah ves. Vedhaane network error eh eree kamah ves. Eysh ah engey thee nulaahiku swyt kuhjehkan. Dear cmnt thah kiyaalaafa loabikamun v ufaavey. 💖💖💖💖💖💖💖

   ⚠Report!
  2. thankq…sissy aslu dheraveevarun but emeehun ves dhw……..bt im sry esfiya team

   ⚠Report!
 28. im happy sissy me ah trust kuraathy………. yup scul ga vvv bxy bt me vv agagadga vaane ehnv libey free vaguthu kolhugaves sissy aai tok kollany…….. love u sissy……..vvvv miss vey sissy mathin umm……… i understand my sissy thats y i didnt say anything

  ⚠Report!
 29. vaahaka yah vure comments thah dhigii … vaahaka kiyan fashaa iru hiivanii varah dhigu vaaney ,… ekm varah avahah nimihjje .. thankolheh dhi koh genes dhiiba .. vaahaka varah salhi …

  ⚠Report!
 30. Vaki veema dheravaaney….
  Karunun loa furaalaaney…
  Kehkuraanan ummeedhugaa….
  Adhi gaimey dhimaavaaney…
  Beautiful story ever..🤗💖💖

  ⚠Report!
 31. Eysh darling plx don’t be sad.. negative comments ah vure ginaee positive comments ennu dhe. So be cooooool. Aharumen mi thibee eyeh aa ekee.. komme meehaku komme ehcheh kiyas ni story mee hama 1 vanaige story eh. Eki style ge vaahakathah kiyaa hiyvaa kiyaa neehehge haisiyyathun mibunanee.. komme gotheh viyas hageegee dhiriulhumugaves abadhu beynunvaa gothakah noon kanthah vaneekee.. kankamah inthizaaruves kuranjehey. Dhen stroy ehga ehen dhimaaveema kobaa massalayakee.. keiytherikamakee haadha reethi sifaekey.. aharumen free time eh libuneema ais kiyaalaane vaahaka mihunnanee kommes bayaku gurubaaneethakeh vaatheekan dhannanjeheyne.. ekan appreciate ves kuran jeheyne.. thimaakuraa masahkathuge agu ehen meehun vazan kuran thimaa edhey fadhain anekaa kuraa masahkathuge agu ves vaane vazan kuran. Anekaa ah ves haggu ihuthiraam kuranvaane. Ae emme rivethi gothakeeves.. insha allah eysh akee musthagubaluga namoonaa vaahaka liyuntheriakah vaane. Ehenveema hama hiyvaraa ekee kuriah dhaanvee. Eysh ge fahathuga ethah bayaku ebathibi. Insha allah me akee abadhahves eysh ge supporter eh. Abadhuves eysh ge hagguga thedhuvaanan.. be strong. love you so much.

  ⚠Report!
 32. Alhey it’s so cute
  Please vaan and zeev dhuru nukuruvahche eysh😜
  Vvvvv lwbi mi story
  It’s the best so far❤❤❤

  ⚠Report!
 33. Zeeva preg v kaaku dhariakah tha anehkka.. leevaan ah v kihineh???
  Alhey ayesh avahah up kohlla dhehchey ♥💕💕
  Varah kiyaa hithun mynii next part ves.. n leevaan ah dhera gotheh nuhadhahchey 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  And zeeva avahah salaamai kohdhehchey.. hehe
  Aslu vaane goi neyngigen kiyaa hithun kei madhu vefa mynii.. please please avahah up kohdhehchey ❤❤❤❤❤❤❤
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  Masha Allah varah reethi mi part ves😘😘😘😘😘😘😘😘
  💕💕Best story 💕💕 Love you ayesh❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 34. my loabi loabi readers. v miss vey huriha kudhin mathinves. eysh ah kameh dhimaavegen las v. ekam mihaaru miulheny story liyeleveytho. cmnt thah kiyaalaanan story upkohllaafa. v gina kudhin inthizaaruga thibeynethee furathama balaanee story submit kohleveytho. ly all

  ⚠Report!
  1. wat kameh dhimaa vegenney anekkaa sissy okey tha…….. i hope ur fine………..miss yuh….going to extra………… bye sissy love yuh

   ⚠Report!
 35. Nuvi eh nun thikan…
  Dhuvas nimigen dhaa iru ves up vaa kamakah nuvey…..v foohi mi site ge storys kiyan

  ⚠Report!
  1. Stfu. Thihaavarun ulhenyaa nukiya hunnan v nu.. Thi meehakah ves kanthah dhimaavaane.. Plan kuri kithah kanthha nukurevi eba oiy thoa?Amilla ah suvaalu kobbala. Dhen anekkaa avahah up kohffiyyaa bunaane maa kurey falholeyy.. Bala vaahakaeh liyumaky ves vaguthu nagaa kamekeyy.. Eysh, ekahala meehun kuyaa ehchakah alhaeh laane kameh neh.. You know you are doing a good thing when someone is jealous.. Burn🔥

   ⚠Report!
  2. Dhelo fulhaa kehkoh bala adhi dhuvaalu ge 24 gai iru nimuny eh noon dhw… yan vex mi kehkurany dhw mi ..

   ⚠Report!
  1. aa dhw me ah ves thihenvi but eysh buni gothah they’re bxy kanneyge…….. n thankgod reader ah only ne time kan but me more than three

   ⚠Report!
 36. Dhelo fulhaa kehkoh bala adhi dhuvaalu ge 24 gai iru nimuny eh noon dhw… yan vex mi kehkurany dhw mi ..

  ⚠Report!
 37. Balaanan dhigu vaa vareh…
  2 filhuvah onaany….
  Aharemen nah nuvaane kan engey thyyy nuliyame nun…
  Writer ah support kurias bodu varu…

  ⚠Report!
  1. Ha hah hah u nukiyas mi stroy kiyaane kudhin mi raahjeyga baivar…varah salaan Mrs j

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.