ލިވާން ކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަންއިރު ކޮޓަރީގައި ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ. އެއަލިކަމުގެ ތެރޭގައި އެނދުގައި ލޯބިގޮތަކަށް ނިދާލާފައި އޮތް ޒީވާ ފެނި ލިވާންއަށް އެދިމާއަށް ހިނގައިގަނެވުނެވެ.

*******

ލޯބިގޮތަކަށް ނިދާލާފައި އޮތް ޒީވާ އާއި އަރާހަމަވުމާއިއެކު ލިވާން އެނދުގެ މަގަތުގައި އިށީއިނދެ ޒީވާއަށް ގޮވާލިއެވެ. އެވަގުތު ނިދީގައި ޒީވާ ތެދުވެ ލިވާންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ލިވާންގެ ތުންފަތުގައި ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. ލިވާން މަޑުމަޑުން ޒީވާ ބާލީހުގައި ބާއްވާލަދިނުމަށްފަހު ގައިމަތީގައި ކުއިލްޓް އަޅާލަދިނެވެ. ޒީވާ ނިދާފައި އޮތުމުން އިތުރަށް އުނދަގޫ ކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން އޭނަވެސް ނިންމީ ކައިގެން އައިސް ނިދާލުމަށެވެ.

******

ވިދާލި ވިދުވަރާއިއެކު ޖަހާލި ގުގުރިއާއިއެކީހެން ގެއިން ކަރަންޓްދިޔައީ ލިވާން ކައި ނިންމައި ތަށިތައް ދޮވެލައި ނިމުނުތަނާއެވެ. ފޯނުން އަލިކުރަމުން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަން ލިވާން ސިއްސައިގެންދިޔައީ ޒީވާ އޭނަގެ ގައިގައި ބާރަށް ހިފައިގަތުމުންނެވެ. އޭރު އެހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔަކަން ލިވާންއަށް އިޚްސާސްކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.

ޒީވާ ހުރީ ލިވާންގެ މޭގައި މޫނު ފޮރުވާލައިގެން ދެއަތުން ލިވާންގެ ގަމީހުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިލައިގެންނެވެ. އެހެން ހުރެ އެއްފަހަރު ޝަހާދަތް ކިޔާލައިފިނަމަ އަނެއް ފަހަރު ކުރުސި ކިޔާލަފާނެއެވެ. ލިވާން ޒީވާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދެއަތް ވަށާލީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޚިމާޔަތް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

އުޑުމަތި ބައްދާލި ކަޅުވިލާތަކުން އިސާހިތަކު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމައިގެން މަސްޢޫލުވެއްޖެއެވެ.

ފުރާޅަށް އަރައިގެންދިޔަ ބޮޑުތިކި ވާރޭގެ ހަމަލާތަކުން ޒީވާ އިތުރަށް ބިރުގަންނަ ގޮތް ވިއެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށް ލިވާންގެ މޭގައި ބޮނޑިވެލުމަށްފަހު ދެކަންފަތުގައި އަތްއެޅިއެވެ.

މެދުނުކެނޑި ވެހެމުންދިޔަ ވާރެއާއިއެކު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގުގުރުމުގެ އަޑު އިވިގެންދެއެވެ. އެއާއިއެކު ގޭގެ ކުޑަދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ގުގުމައިގެން ދާއަޑުވެސް އިވިގެން ދެއެވެ.

“ޒީވާ…ކޭންޑްލް އެއް ހޯދަން މިދަނީ… މިތާ ރީތިކޮށް އިށީއިނދެބަލަ” ލިވާންގެ ގައިގައި ޒީވާ ހިފެހެއްޓި ގޮތަށް ދޫނުކޮށް ހުރުމުން އެންމެފަހުން ލިވާން ބުންޏެވެ.

ލިވާން މަޑުމަޑުން ޒީވާގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ދުރުކުރަން އުޅުމުންވެސް ގަދަ ހަދާފައި ޒީވާ ހުރީ ކުރިޔަށްވުރެ ބާރަށް ލިވާންގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.

“ވާން….ޕްލީސް.. އައިމް ސްކެއަރޑް…ޑޯންޓް ގޯ” ޒީވާގެ އާދޭހުގައިވި މަޑުމޮޅިކަމުގެ ސަބަބުން އިސާހިތަކު ލިވާންގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވިއެވެ. ޒީވާއަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަކީ މިވަގުތު އޭނައަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތަކެވެ.

“ޒީވާ…އާދެބަލަ މިތާ އިށީއިންނަން.. މިހެން ކޮޅަކަށް ނުތިބެވޭނެ އެއްނު…” ކޮޅަށް ހުރެހުރެ ފައިވާގި ދިޔުމާއިއެކު ލިވާން ޒީވާ ގަޔާލާ ކައިރިކޮށްލައިގެން ހުރެ ގެންގޮސް އެނދުގައި ބޭންދިއެވެ. އެވަގުތު ޖަހާލި ގުގުރީގެ ބާރުކަމާއިއެކު ލިވާންވެސް ކުޑަކޮށް ސިހުނެވެ.

ލިބުނު ސިހުމުގައި ޒީވާއަށް ލިވާންގެ ކަރުގައި ހިފަހައްޓާލުމަށްފަހު އެމޭގައި މޫނު ފޮރުވާލެވުނެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ ގުގުރި ޖަހަންޏާ އޭނަ އަބަދުވެސް ބިރު ގަނެއެވެ. އޭރު ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން މަންމަގެ ފަރާތުން ހޯދިނަމަވެސް މިއަދު އެރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާނީ ލިވާން ފިޔަވާ ދެން އިތުރު ކާކު ހެއްޔެވެ؟

ކުރަމުން އައި ވިއްސާރަ ހިނދެއް ހިނދަކަށް ބޯވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ގުގުރިޖެހުން މެދުކެނޑުނެވެ. ނަމަވެސް ލިވާންގެ މޭގައި މޫނުފޮރުވާލިގޮތަށް ޒީވާ އިނީ ތެދުވަންވެސް ނޭނގިފައެވެ. މިފިނިރޭ ލިވާންގެ ގާތުގައިވުމުން ލިބެމުންދިޔަ އަރާމާއިއެކު ލިވާންގެ ގައިން ދުވަމުންދިޔަ ލުއިލުއި ސެންޓްގެ ވަހުން ޒީވާގެ ސިކުނޑި ތާޒާވެގެންދިޔައެވެ. ބިރުން އިނުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވުނު އެތައް އިޚްސާސްތަކެއް ކުރެވެމުން ދިޔައީ ލިވާން އާއި އެހާގާތުގައި އިންނަން ވުމުންނެވެ.

ލިވާންގެ ކަނދުރާއަށް އެޅެމުންދިޔަ ޒީވާގެ ހޫނު ނޭވާގެ ސަބަބުން ލިވާންގެ ޚިއްސުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުންވީ ވަރަށްވެސް ދަތިކަމަކަށެވެ. ޒީވާގެ ގައިގައި ވަށާލެވިފައިވާ ލިވާންގެ އަތުން މަޑުމަޑުން ޒީވާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލެވުނީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ޒީވާއަށް އޭނާގެ ލޯ މަރާލައި ފުންކޮށް ނޭވާލެވެމުން ދިޔައީ ކުރެވުނު އިޚްސާސްއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޒީވާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ދަޢުވަތާއިއެކު ލިވާން އިސްނަގައި ޒީވާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. އެއަމަލުގައި ޒީވާވެސް ބައިވެރިވީ އެކަމަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ މީހަކު ފަދައިންނެވެ.

ލިވާންގެ ލޯބިވެތި ކޮންމެ އަމަލަކަށް ޒީވާއަށް މަރުޚަބާ ކިޔެމުން ދިޔައީ ލިބުނު އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. މަޑުމަޑުން ދެމީހުންގެ އަންނައުނު ގަޔާއި ވަކިވުމަށްފަހު ލޯބީގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގަތީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ. ލިވާންގެ ލޯބިވެތި އަމަލުތަކާއި ޒީވާ އާއި މެދު އެބަހައްޓާ އޯގާތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ޒީވާގެ ހިތުގައި ލިވާންގެ ނަން ބިންވަޅު ނެގިގެން ދިޔައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޒީވާގެ ގައިގައި އޭނަ ފިޔަވާ އިތުރު މީހަކު ބީހިލާފައިނުވާކަން އެނގުމާއިއެކު ލިވާންއަށް ލިބުނު އުފަލާއިއެކު ޒީވާއާއި މެދު ހިތުގެ އަޑިން ފަޚުރުވެރި ވެވުނެވެ. އޭނަގެ ހަޔާތަށް ނޭނގި ނަމަވެސް މިއައީ ޖަވާހިރެކެވެ. އެޖަވާހިރު އަތުން ގެއްލުނަ ނުދީ އޭނައަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ބާއެވެ؟

ލިބުނު އަރާމާއި އެއްވަރަށް ވެފައިވާ ވަރުބަލިކަމާއިއެކު ޒީވާއަށް ނިދުނީ ލިވާންގެ މޭގައި މޫނު ފޮރުވާލައިގެން އޮއްވައެވެ. ޒީވާއަށް ނިދުމުން ލިވާން ޒީވާގެބޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްފަހު ނިތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށްނުލާނަމޭ ބުނާ ފަދައިން ޒީވާގެ ހަށިގަނޑު އެހަށިގަނޑާއި އިތުރަށް ކައިރިކޮށްލީ ވަރިރޯޅިއަކަށްވެސް ނުވަދެވޭނޭހެންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނައަށް ޒީވާ ރައްކާތެރިކޮށް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ރޭވެމުންދާ ކުޅިގަނޑުގެ ކުޑަވެސް އެނގުމެއް ނުވާހާލު ލިވާން އޮތީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ތޫފާނުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅިގަނޑާއިއެކު ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ކުޑަވެސް އެނގުމެއްނުވާ ހާލުގައެވެ.

*******

ވިއްސާރަ އަލިވެ ދުނިޔެމަތި އުޖާލާވެގެން ދިޔުމާއިއެކީ އިރު އޭގެވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސްޢޫލު ވެއްޖެއެވެ.

ކުޑަކޮށް މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށްފަހު ލޯހުޅުވާލި ޒީވާއަށް ކައިރީގައި ނިދާލާފައި އޮތް ލިވާން ފެނި ހިނިތުންވެވުނެވެ. އެއާއިއެކު ރޭގެ ހާދިސާމަތިން ހަނދާންވެ ލަދުން މަރުވާވަރުވިއެވެ. ޒީވާގެ ބަނޑުމަތީ އަތް ބާއްވައިލައިގެން ބަންޑުން ނިދާލާފައި އޮތްއިރު ލޯބިކަމުން އެތައް އިރަކު އެމޫނަށް ބަލަން ޒީވާއަށް އޮވެވުނެވެ. ލިވާންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބިވެތިކަން އޭނަގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

މިއަދަށްފަހު ލިވާން އަކީ އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއް ޚިއްސާކަމުގައި ޒީވާ ނިންމިއެވެ. ލިވާން އާއިމެދު ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ އިޚްސާސްތަކަށް ދޭނެ ނަމެއް މިއަދަށްފަހު އޭނައަށް ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ. އެއީ ލޯބި ފިޔަވާ އިތުރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޒީވާގެ ނުތަނަވަސްކަން ފިލައިގެން ގޮސް ލިބުނު އިންޒާރުގެ މަތީން އެކީހެން ހަނދާންނެތިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އޭނައަށް ނޭނގުނުކަމީ އޭނަގެ ހަނދާނުން އެކަން ކައްސާލައިގެން ދިޔުމަކީ އޭނައަށް އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅެއް ކަމެވެ.

ލިވާންގެ އަތް މަޑުމަޑުން ނެގުމަށްފަހު ތެދުވުމަށް އުޅުނު ޒީވާގެ ގައިގައި އިތުރަށް ހިފަހައްޓާލަމުން ލިވާން އާއި ކައިރިކޮށްލީ ނިދީގައި އޮވެއެވެ.

“ޒީވް…ޑޯންޓް…ގޯ…ޕްލީޒް” ލިވާން އޮތީ ނިދީގައި ނަމަވެސް ޒީވާގާތު އެދެމުން ދިޔައީ ނުދިޔުމަށެވެ. އެއަޑުގައި ކަންބޮޑުވުން އެކުލެވިފައިވެއެވެ. ޒީވާ މަޑުމަޑުން އޮތީ ލިވާންގެ ކައިރިން ސަލާމަތްނުވާނޭކަން އެނގުމުންނެވެ.

ކުޑައިރުކޮޅެއް ވޭތުވުމަށްފަހު ޒީވާމަޑުމަޑުން ތެދުވެލީ ލިވާން އެއްއަރިއަކަށް ޖެހިލުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހިތް އެދެމުން ދިޔައީ އަދިވެސް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކު ލިވާން ގާތު މަޑުކޮށްލުމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަނޑުހައިވެފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުންނާއި ލިވާން ހޭލަންވާއިރަށް ކާއެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އޭނަ ނުހަނު ބޭނުމެވެ.

******

ގުދުރަތުގެ ރީތި ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް ބަލާލުމަށް ޒީވާ ގޮވައިގެން ލިވާން ގެއިން ނުކުތީ ހަވީރުވާން އުޅެނިކޮށެވެ. ޒީވާ ކުރުނުކޮށް ކިޔަން ފެށުމުން ފަރުބަދަ ދައްކާލުމަށް ޒީވާ ގޮވައިގެން ލިވާން ދިޔައީ ނުހަނު ހިތްހަމަޖެހިފައި ހުރެއެވެ. ޒީވާ އާއިއެކީ ހޭދަވާ ލޯބިވެތި ވަގުތުކޮޅުތައް އެހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގެމުން ދިޔައީ ދުވަހުވެސް ފިލައިގެން ނުދާނޭ ފަދައަކުންނެވެ.

ފަރުބަދައިގެ އެންމެ އުސް ހިސާބަށް ދެވުމާއިއެކު ގައިގައި ޖެހިލާފައިދާ ވިލާކޮޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޒީވާ ހުރީ ހީކަރުވައިގަނެގެން ރޫރޫ އަޅައަޅައެވެ. ލިވާން އައިސް ޒީވާ އޭނާގެ ގަޔާއި ކައިރިކޮށްލަމުން ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ޒީވާ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އުފަލެއް އެއްފަހަރާ ލިބުމުން އުފާވެލާފައި ހުންނާނޭ ފަދައަކުންނެވެ.

“ވާން ޕްލީސް ޒީވް ބޭނުމޭ ތިރި ބަލާލަންދާން… ހިނގާބަ…ޕްލީސް” ޒީވާ ބޭނުންވީ ފަރުބަދައިގެ މަތީގައި ހުރެފައި ތިރިބަލާލުމަށްދާށެވެ. އެހެންކަމުން ލިވާން ގެންދަން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައެވެ.

“ޒީވް… އެހިސާބަށްދާކަށް ނުވާނެ..ވަރަށް ރިސްކީ ވާނެ… ޒީވް އަށް ކަމެއްވެއްޖެއްޔާ ވާން ކިހިނެތް މިދުނިޔޭގައި އުޅޭނީ.. ސޯ ޕްލީޒް ސްޓޭ ވިތްމީ…އޯކޭ”ޒީވާގެކޮލުގައި ހިފާލަމުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ނަސޭހަތްދޭ ފަދައަކުން ލިވާން ޒީވާއަށް ވިސްނާ ދެމުންދިޔައެވެ.

ލިވާންގެ އާބަސް ނުލިބުމާއިއެކު ޒީވާ ހުރީ ތުންކޮޅު ދަމާލައިގެން ރުޅިއައިސްފައި ހުރިކަން ދައްކާލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތުގައި އެހިތް އުފަލުން ނަށަމުން އެދަނީ ލިވާން އޭނައާއި ދޭތެރޭ ބަހައްޓަމުން އެދާ ލޯބިވެތި ގޮތްތަކުންނެވެ. އޭނައަށް އަޅާލާ އޯގާތެރިވާ މިންވަރުންނެވެ.

ޒީވާ ތުންފިއްތައިގެން ހުންނަން ފެށުމުން ގޮސް ބަލާލާފައި އަޔަސް އެންމެ ރަގަޅު ކަމަށާއި ބަލައިގެން އުޅުމަށް ބުނަމުން ޒީވާގެ ގައިގައި ލިވާން ބައްދާލިއެވެ.

ހުއްދަ ލިބުމާއިއެކު ލިބުނު އުފަލުގައި ޒީވާ ލިވާންގެ ކޮލަށް ދޮނެއް ދިނުމަށްފަހު ދުވެލާފައި ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަން ލިވާން ހުރީ ހެވިފައެވެ. ޒީވާ އޭނަގެ ހަޔާތަށް ގެނައުމަށް އޭނައަށް ނިންމުނު ނިންމުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ނިންމުން ކަމުގައި އޭނަ ނިންމިއެވެ.

މާވިއްކަން ހުރި ކުޑަކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް ފެނުމާއިއެކު ލިވާން އެދިމާއަށް ދިޔައީ ޒީވާއަށް މަލެއް ގަނެދިނުމަށެވެ. ޒީވާއަކީ މަލަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކަށްވާތީ ރަތްކުލައިގެ ނުފޮޅޭ ފިނިފެންމަލެއް އޭނަ ގަނެލިއެވެ.

“ވާން………” ޒީވާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑާއިއެކު ލިވާންއަށް ސިހިފައި ފަހަތަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއާއިއެކު ފެނުނު މަންޒަރުން ގަނޑުވެ ހުއްޓުން އަރާފައިހުރެވުނީ ދެން ހަދަންވީގޮތެއް ސިކުނޑިއަށް ނަގައިނުގަނެވުމުންނެވެ. އަތުގައި އޮތް މާ ބިންމައްޗަށްވެއްޓި ފައިން އެރި ޗިސްވެއްޖެއެވެ.

“އައިރާ…..” ވައިއަޑުން ލިވާންއަށް ކިޔާލެވުނީ ހަމައެކަނި އައިރާގެ ނަމެވެ.

އައިރާ ހުރީ ޒީވާގެ ކަރުގައި ވަޅިޖައްސައި ގުޑިނުލެވޭނޭހެން ހައްޔަރުކޮށްލައިގެންނެވެ. އޭރު އެމޫނުމަތީގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރި ވިހަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްލައި ފާނޭހެންނެވެ.

” އަނ.. އަނ… އާނ…ތިހާ ފަސޭހައިންނެއް ނޫން… މިހިސާބަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއަސް…..” ލިވާން ޒީވާ އާއިދިމާއަށް ދުއްވައިގަތުމާއިއެކީ އަތުގައި އޮތް ވަޅި ޒީވާގެ ކަރުގައި ކުޑަކޮށް ކާއްތާލަމުން އައިރާ ބުނެލުމާއިއެކު ލިވާންގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނެވެ.

ޒީވާގެ މަޑުހަޅޭކާއިއެކު ކަރުން ލޭއަންނަންފެށީ ލިވާން ހިނގައިގަތުމާއިއެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޒީވާގެކަރުގައި މަޑުމަޑުން އައިރާ ވަޅި ކާއްތާލުމުންނެވެ.

ލިވާންގެ ހިތަށް ހީވީ އެއްފަހަރާ އެތައްހާސް ހަންޖަރުތަކެއް ހަރާލިހެންނެވެ. މުޅިމީހާ ހާސްވެ ދާހިއްލާ ފޯވާން ފެށިއެވެ. މަންޒަރު ބަލަން މީހުން އެއްވަމުން ދިޔައިރު އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހަކު ނުވިއެވެ. ޒީވާއަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާއާއިއެކު ލިވާންގެ ހިތަށް ކުރަމުންދިޔަ އަސަރުން އިސާހިތަކު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެވުނެވެ. ބޮޑުފިރެހެނެއް ނަމަވެސް އިޚްސާސްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ބޭކާރުވިއެވެ. ރޮމުން އައިރާގެ ކިބައިން ޒީވާ ދޫކޮށްލުމަށް އެދެމުން ދިޔައީ ހިތުގައި އަތްއަޅައިގެން އިނދެއެވެ. އެމަންޒަރު ބަލަން އެއްވެތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުނަށްވެސް ކުރެވޭނެ މާބޮޑުކަމެއް އެކަމުގައިނެތެވެ.

“ޕްލީސް….އައި ބެގް ޔޫ….ލީވް ހާ…. ޒީވްއަށް ތިހެން ނުހަދާ މަށަށް ހަދާބަލަ….ތިކުރާ ކަމެއް މަށަށް ކޮށްބަލަ…ހެޔޮނުވާނެ އާދޭސްކުރަން…..” ލިވާންގެ އާދޭހުން އައިރާއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރިތަނެއް ލިވާން އަކަށް ނުފެނުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެލޮލުން ލިވާން އަށްފެނުނީ ޒީވާ އާއިމެދު އޮތް ނަފުރަތުގެ އަލިފާނެވެ. (ނުނިމޭ)

201

131 Comments

 1. Aki

  April 22, 2018 at 8:13 am

  mi vaahaka up vitho belunu adhadhu ves neyge

  • eysh

   April 22, 2018 at 8:15 am

   Yeyyy u got first this time ???????? t

 2. eysh

  April 22, 2018 at 8:21 am

  How r u all? V inthizaaru kohfin dho story ah? So here is the new part. Mi part kiyaalaafa baeh kudhin v ufaavaane and dheraves vaane.
  So wht u guys think will hppn? Did he able to save zyv?
  What u guys think abt Aira?
  Dhen vaanee kihinehba?
  Coment ur views..
  Hope u all will like this part too..
  Cover pic neh dho levifa eh. Avahah upkuran hadhaagen vaa kankan.
  Enjoy reading. Love u all. ?

 3. Shaya

  April 22, 2018 at 8:27 am

  Wow.. V v v reethi..Thanks eysh.xeevaa ah ehen nahadhaathi pls… Miadhu upvaanetha

  • eysh

   April 22, 2018 at 11:27 am

   My loabi loabi Shaya dhoonee so happy to c ur cmnt dear. Mifaharu second dho libunee.. lets c dho vaagotheh next part ga.
   V ufaavehje kamudhiyaeema ingey.
   Lysm dear darln ??????????????????

  • eysh

   April 22, 2018 at 11:34 am

   Shaya dhoonee eysh try kuraanan mirey submit kohlleveytho ingey. ?

 4. sheen

  April 22, 2018 at 8:30 am

  Oh.. finally up vejje o.. kiyaane vagutheh neiykan ingey iruves hama belenee up vithoa. Nukiyuneema vaa dhera ah vure up veema vaa ufaa maw.bodu. ingey viyya free time eh libey irah kiyaalan aa baeh up vefa inkan.. hehehe.. komme gotheh viyas zeeva salaamaiy vaane.. zeeva ge ehera hiyvaru ekanives ekamah fudhey.. bodah heevanee airaa hen warning dheneeves.. komme meehaku komme kameh kuriyas ehurihaa kamakah fahuves zeev libeynee hama vaan ah iraadha kurevviyyaa.. dhen kiyaalaafa vaahaka aa behey gothun comment kollaanan ingey dear.. love you so much..

  • eysh

   April 22, 2018 at 11:31 am

   My dear loabi loabi sheen dhoonee alhey eysh haadha happy vehjey thihaa bxy koh ulhemunves stry kiyaalaafa cmnt kohlleema.
   V ufaavehje thihaa loabikoh story kiyaalaathee dear.
   Hehe. Lets c dho wht hppns. Thihen ves vedhaane hama. Eysh ves jeheynee ethanah dhaan god vaagotheh balalaafa annan. Hehe.
   V ufaaavey thihaa suppory dheythee ingey swyt girl.
   Lysm frnd ?????????????????????

 5. lol

  April 22, 2018 at 8:44 am

  varah rythi… waiting for next part

  • eysh

   April 22, 2018 at 11:33 am

   Thank u so much my loabi loabi Lol dear.
   Vvv ufaavehje kamudhiyaeema miadhuge part ves. Thank u so much dear .
   Keep waitind dear
   Lysm frnd ???????????????????

 6. Maahy ?✨

  April 22, 2018 at 8:48 am

  Yeyyyyy..??????
  ❤❤❤ماشاء الله?❤❤❤❤
  Mi part ves hama varrraaaaaaaaaaaaah loabi..?????? ?dhe meehun ehaa loabi koh ulhunyma varah happy.. ?????✨Ekamu Zeev ah ehn nuhadhaa eysh..?????? I’m gonna kill Airaa… ?????? Haadha foohi meehakah vejje eyy..????? Alhe eysh Zeev save kurahche….????please…?????
  All the best eysh dhooni.???????
  Next part ah ves hama KEH KURAANAN UMMEEDHUGAA..❤❤❤????? hehehe… Love you soooo much darling.❤???✨

  • Shiu

   April 22, 2018 at 9:19 am

   Alhey haadha rychey mi story……
   Hyvany airaa zyv dhookohllaani konmevs bodu kamakah sharuthu kohffahen…..
   May b to leave vaan….

   Sooooo sad…

  • eysh

   April 22, 2018 at 11:40 am

   My loabi loabi sweeety haadhahaa loabi cmnt ekey mee dear. Kihinehtha dear …
   So colorful and sweeet cmnt kiyaalaafa hihves ehaa colorful vehje dear.
   Hehehe. Dear anehka Aira ah hamala eh nudhehchey eyrun jalah laafaane. Eyrun eysh kihaa dheravaane. Hehe.
   Eysh midhanee save kureveytho. Ekam eyge kurin ehisaabah foaraanebaa eysh ah. Alhe hingaa dho balamaa. Hehe.
   Enme loabi thankolhakee story aa gulhuvaalaafa dear konme faharaku bunelaa thankolhu. So happy ingey
   Lysm dear always support ingey hama thigothuga.
   ???????????????????

  • eysh

   April 22, 2018 at 12:18 pm

   Shiu darling dear lets c dho wht hpns next. Next part ga ingeyne vaagotheh. Keep waiting .
   V happy vehje story kamudhiyaeema. Thank u so much frnd
   Lysm ?????????????????????

  • Anonymous

   April 22, 2018 at 10:18 pm

   I think its just a dream. VAn huvafrn balany nifhaafa oveh dhw eysh

  • eysh

   April 23, 2018 at 9:45 am

   Anonymous Lets c dho ???

 7. Axy

  April 22, 2018 at 9:13 am

  Wow. ……Adhi kiriyaa mi fenunee kiyaa laafa comment kuraanan??. Thanks . . . . . ?? Eysh dhooni ? ?

  • eysh

   April 22, 2018 at 12:26 pm

   My sweet loabi Axy avahah kiyaalaaa dhoonee. waiting….
   Lysm frnd ??????????????????

 8. Pinky shifoo

  April 22, 2018 at 9:19 am

  Wowwww ????… Mi part vx v v v reethi ❤️❤️❤️❤️… Furathama v happy vi dhemyhun ehaa loabi koh ulhunyma bt fahun evy gothun v v v dheravehje ???… Plxxxxx eysh zeev ah ehen nahadhaa ????… Zeev save kurahchey plxxxxx ????… I hate airaa ????… Curiously waiting for the next part ????… This is one of the best story now ❤️❤️❤️❤️????????????… Lots of love and take care eysh ❤️❤️❤️?????????

  • eysh

   April 22, 2018 at 3:02 pm

   My loabi liabi pinky shifoo dhoonee kihinehtha haalu dear.
   Eysh buneemehny happy vefa dheravaaney. Eiee ehenve ehn bunee.
   Owh my swyt girl thank u so much dear. V bodah ufaavehje best story ekey buneema.
   Lets v dho vaagotheh
   Keep waiting nd suporting ingey abadhuves thigothah
   Lusm darln frnd ?????????????????????

  • Pinky shifoo

   April 22, 2018 at 7:57 pm

   I’m fine eysh ???… eysh Kihineh tha??? ❤️❤️❤️??????… Hope you are alright ???❤️❤️❤️

  • eysh

   April 23, 2018 at 9:46 am

   Alhamdhulillaahi shifoo dhooni eysh hama ok ???

 9. shasha

  April 22, 2018 at 9:24 am

  Wow… V reethi story… Zeev ah dhera gotheh nahadhah’cheyy…

  • eysh

   April 22, 2018 at 12:31 pm

   My loabi loabi shasha dhoonee vvvvhappy vehje cmnt kiyalaafa. Thank u so much dear
   Lets c dho wht hpns next
   lysm frnd ???????????????????

 10. Any

  April 22, 2018 at 9:25 am

  Alhey kiheneh mivy ???zeev salamai kurahchey pls v v v v reethi mibaives love you bodukoh ❤❤any ge loabi loabi eyshkolhu masha Allh hadhamolhey??v furihama?????❤

  • eysh

   April 22, 2018 at 12:35 pm

   My loabi loabi Anee dhooni vvv ufaavehje mibaives kamudhiyaeema ingey.
   Eysh ge loabi loabi Any kihinehtha dear….
   Thanks bodu bodukoh.
   So happy. Lysm darln ??????????????????

 11. Shann

  April 22, 2018 at 9:43 am

  Alhey eysh kihineh thihedhy… Ehaa loabin ulhenfeshenikoh kihinehbaa dhen vaany???… Zeev ah dheragotheh nuhadhahchey… Dhen jeheyni vaan n zeev dhuruvaan kanneynge dhw… Plx ehen nuhadhahchey… V furihama mibaives…????

  • eysh

   April 22, 2018 at 12:37 pm

   My loabi loabi shann asluves eysh ves v dheravefa meenee v gothun.
   Lets dho dhen vaagotheh. Next part in engeyne. V happy vey thihaa interest aa ekkoh kiyaalaathee.
   Lysm dear ???????????????????

 12. Beauty

  April 22, 2018 at 9:53 am

  Aira ge bro aadheba avahah. Please
  Dhen ketheh nuvaane. Kommes myhaku vikyan ah gulhaaba
  Plz

  • eysh

   April 22, 2018 at 2:59 pm

   My dear loabi loabi beauty darln hingaaba eysh aa eku zyv salaamaiy kuran. Friends ge goathi kuhjeh kamah vanee vikyan akee. Ehenveema friends gaathah dhamaa dho yan ge number hoadhan.
   Keep waiting dear
   Lysm ????????????????????

 13. lotus

  April 22, 2018 at 9:55 am

  Alhey mi up v lotus cake eh ga icin jahan bxy vigadeega.. fr the frst time lotus heekuri gotha hilaafa kankan vejje mi story ga mi prt ga.. frstly 2 luvbrds ehaa avah mihaa romantic vaanekamaka hiyeh nukuran… n fahun miyo veegothe… kiyamun dhiya iru hama dhelo bodu v… this is sooooo unexpectd frm airaa.. oh god! Dhen kihinebaa vaanee 2 kudhinna.. Btw, mi prt genesdheefa in gothaai kiyaidhinun vx hama habeys.. v furihama sis ge writin.. waitin fr the nxt prt… din din din din……..

  • eysh

   April 22, 2018 at 12:40 pm

   My loabi loabi lotus dhoonee cake alhantha dear… eysh ves alhamey..
   Aslutha.. dear heekurigoyhakah noon dho v.
   Hehe. Asluves eysh ves v dheravefa meenee zyv ah v gothun.
   Lets c dho dhen vaagotheh ves.
   V v v bodah ufaavehje habeys ey buneleema. So happy.
   Keep waiting.
   Lysm frnd ?????????????????????????

 14. Lam

  April 22, 2018 at 9:58 am

  Alhaa varah furihama… Xeev ah dherahgothe nuhadhachee… This airaa inxaaruvx dheny dhww…

  • eysh

   April 22, 2018 at 3:04 pm

   My swyt swyt lam dhoonee vvv ufaaavehje dear ah kamudhiyaeema.
   Thank u so much fr the interest.
   Lets c dho vaagotheh
   Lysm darl ???????????????????

 15. Aru

  April 22, 2018 at 10:04 am

  Wow haadha salhi yaa…. Hithugei eimei hima naaraakulhei laafa konmei buraku nimeiney…. Wow amazing this story ????

  • eysh

   April 22, 2018 at 12:43 pm

   My loabi loabi Aru dhoonee dear haadha ufaavehjey thikan enguneema dear. Thank u so much. ?????????????????????? lysm dear

 16. mal

  April 22, 2018 at 10:05 am

  Wow?

  • eysh

   April 22, 2018 at 1:44 pm

   My loabi loabi Mal dhoonee thank u so much dear. V happy vehje kamudhiyaeema
   Lysm frnd ??????????????????????

 17. Axy

  April 22, 2018 at 10:12 am

  Eysh ? dhooni ? kihiney tha? haalhu ☺☺ ????????????
  Alhey kihiney mi v ????
  Eysh dhooni zeewa. …..salaamai korahchey…..Axy v maayoos vejje ?????
  2 kudhin e haa loabi koh ulhenikoh ❤❤❤❤????? v foohi Airaa dheke….. he he he ????
  ekamu adhi eba balan jehey Airaa Livaan dheke Rulhi Annan jehunu sababu ves dhw ?? kuriah dhaa varakah ingeyne yageenunves ?????

  Mi part ves v reethi ? ? ? v furihama ? ? ? ? ? ?
  Eysh v vvvvvvvvvvv molhu hama ?????? ? ?
  Good luck ?????? waiting for next part ???

  • eysh

   April 22, 2018 at 1:48 pm

   My loabi loabi Axy darling dhoonyaa eysh hama ragalhu. Alhamdhulillaahi. Dear kihinehtha?
   Maayoos nuvey dear. Eysh ge Story ga hama gaimuves ending v happy vaane. So dnt wory too much ingey.
   Yes. Kuriah dhaa varakun engemundhaane madu madun kankan vamundhaa goiy ingey.
   Abadhuves thihaa loabikoh support dheythee eysh haadha happy vey dear. Keep supporting ingey always thigothah dear.
   Lysm darl ?????????????????????????

 18. Shafa

  April 22, 2018 at 10:41 am

  Alhey kihineh eveee????..v sad ???dhn vaany kihinehbbaa..zyv save kurahchey??vvv reethi mi partvs?❤?waiting for a new part????gud luck????

  • eysh

   April 22, 2018 at 2:47 pm

   My loabi liabi shafa darln vv bodah happy vehje story kamudhiyaeema ?
   Lets c dho wht happns next.
   Lysm darl ??????????????????

 19. Friends

  April 22, 2018 at 10:51 am

  Masha allah stry vv salhi vv furihama igey.dhen vaany kihineh baa… Friends ah heevany vaan ah zyvaa salaamah nukure veyyne hen..aria zyvaa vahtaalaani kan nyge. Keep it up dear. eysh bunin dhw yan aa friends aa kon gulhumeh heyy .yan eii aslu friends gothi kujjeh ..
  Waiting 4 next part..
  -salaam-
  #stry kiyaa man#

  • eysh

   April 22, 2018 at 2:50 pm

   My loabi loabi friends dhoonee haadha happy vehjey cmnt kiyaalaafa dear.
   Thee ves hama vedhaane gotheh dear. Lets c dho kihinehtho vanee.
   Owh. Mihaaru engihje yan a dhemeehunge relation. Hehe. Alhey goathi kuhjehkan adhi kiriya eysh ah mi engunee.
   Keep waiting.
   Lysm frnd ????????????????????

 20. Ainthu

  April 22, 2018 at 10:54 am

  Wow!it’s amazing ???… mioh loabi loabi….. stroy eh dhw….eysh loabi gad haadha a molhee…maasha allhu..?????…hama stroy reethi kamun mihen me ah miulhe veny….vaan ah zeev aa nulaa noolhe veyne gothah me ah mihaar dhen laahikeh nun eysh dhooni kolhuge mi stroy aa nulaa dhiri ulhey kah..?????…hama ufalun mi roveny eysh sweetie….finally me beynun vi gothah vehje..but eysh dhoonee??????????..zeev ah eh ves dhera gotheh nuhadhache ingey plx plx….???..mihaar dhen ohyyi bai kiyaalaa hithun hiyy theneny varah bodah????????din din dan dan din dan…konirakun baa dhen eysh dhooni up kohlaany…??????..mi iny hama inthizaarga…lov my dear loabi loabi sweet sweet eysh dhoonee..?????????????????????????????????❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • eysh

   April 22, 2018 at 2:56 pm

   My swyt loabi loabi Ainthu darln haadha loabi cmnt ekey mee dear. Cmnt loabi kamun eysh ge nas huhtijje hama.
   Vvvvv bodah hapy vehje dear.
   So cute and lovely..
   Alhey mi story aa nula dhiri noolheveyney buneema engihje dear ah ehaaves kamugossi kan mi story ehenve v bodah eysh hpy vehje dear frnd.
   Alhey haadha sweeeet words ey dear. Speechless hama. Ehaa ves furihama comenteh.
   Lets c dho vaagotheh
   Hehehe. Thihaa loabikoh wait kohlathee haadha ufsleh veyey. U r so swyt and kind.
   Insha Allaah mirey upkohleveytho try kuranan ingey dear.
   Lysm my dear frnd ??????????????????????????

 21. Beauty

  April 22, 2018 at 11:01 am

  Vikyan plz avahah aadheba

  • eysh

   April 23, 2018 at 9:49 am

   Vikyan balaa midhanee nw hehe ???

 22. Ibsha

  April 22, 2018 at 11:27 am

  ❤❤❤❤❤varah reethi ❤❤❤❤❤

  • eysh

   April 23, 2018 at 9:50 am

   Thank u so much Ibsha dhoonee ??

 23. Vickyan

  April 22, 2018 at 11:40 am

  WTH aira ! ! Hama mihaaru xyv dhookohla igey aira .ehen noony beybe akass ahareh madakun nuhun naanan.aharen athun aniyaa eh vaan beynun ethiyya xyv dhookohla. Vaan thiyy xyv dheke loabi vaakamah dhauvaa kuraa meeha ehnu dhen kihve thihun nany.
  Ainthu ah bunelan yan beynumee yan aky ehaa nubai meehen noon igey.konme meehaku vex e meehaku loabi vaa meehaa dherafeva huhnahyaa undhaguu vaane e thah balah.N vvv sukuru Friends ah yan buni gothah comm koh dhiny ma….aira adhi vex mi bunany xyv dhoo kohlaashey.

  • lotus

   April 22, 2018 at 12:17 pm

   Saabahey bro!!! Mifennanee hama TRUE LOVE… thiya iklaastherikamuge rewrd kommes dhuvahakun kommes sifa ehga bro ah libeyne adhi…

  • Ainthu

   April 22, 2018 at 12:26 pm

   Aley yan ahsuves hama thi gothah vehjehyaa kithahme haa ves rangalh…???..eysh dhoony yan evarun bunyba yan ah ekah kohla dheyn vaane dhw… mi buny yan aky rangalhu kuhjakah hadhaa dhey shey…☺☺☺☺ eakam yan vaan kihinehtha airaa gad ehaa bir dhah kani kon zeev kaariyah dhaany…hama yageen kudakohves gotheh ohyyi nama vaan egothah roai roai nuhuh naaney yan…..

  • Ainthu

   April 22, 2018 at 12:27 pm

   Ahsluves*

  • Ainthu

   April 22, 2018 at 12:31 pm

   Zeev haasnuvey vaan zeev ah ehves kameh viyaka nudhey ne…..zeev dheke vaan varah loabi ve yehnu dhw….ehen v ma so chill

  • Ainthu

   April 22, 2018 at 12:34 pm

   Yan varah sad vefatha thi hury kan thah mi v gothun….zeev aa vaan varah loabi dhw…yan edhe kudhinge dheme dhah nuvahnahche….ingey

  • Ainthu

   April 22, 2018 at 12:42 pm

   Yan thivarah zyv dheke loabi vaa kamah bunah yaa… yan ves bey nun vaane dhw zyv abadhu ves ufaluga huhnan….ingeytha zyv ufaavaani kihineh v ma kan?…he he he zyv happy vaany zyv aa vaan aa 2kudhin varah loabi loabin ulhe levunyma… so yan ahvah airaa gad ethanun dhurah laa ingey…..

  • eysh

   April 23, 2018 at 9:51 am

   Hehe. Eysh hama hee hee ekah halaaku vehje ???????

 24. zeev

  April 22, 2018 at 12:22 pm

  vaahaka vrh reethi <3.. alhey aira haadha goahey.. dhn alhe zeev ah kameh nukuraathi..

  • Ainthu

   April 22, 2018 at 12:30 pm

   Zeev haasnuvey vaan zeev ah ehves kameh viyaka nudhey ne…..zeev dheke vaan varah loabi ve yehnu dhw….ehen v ma so chill

  • lotus

   April 22, 2018 at 1:06 pm

   Thats tru zeev.. dnt worry too much.. in sha allah zeev adhi salaimai vaane.. thee mi story ge emmenvx loabivaa main grl ennu.. zeev ah gotheh vejjiyya story dhaanee boki jahaafa adiya.. eysh ehen viyaka nudheyne

  • eysh

   April 23, 2018 at 9:55 am

   Thank u so much zeev. Hehe. V enjoy kohlevijje mi conversation kiyaalaafa ????

 25. Suney

  April 22, 2018 at 12:40 pm

  Alhe zeev???eysh alhe save zeeva. Me dream akah vaane nama dhw…airaagadu haadha gohey. Alhe livaan haadha dheraey dhw … Dhen kihineh baa vaanee????? Zeev ah dheraa gotheh nahadhaathi eye dhooya plx plx…. Waiting for the next part….. And thank eyesh mihaa loabi story eh genes dheythy…. And keep it up???????muxh love

  • eysh

   April 23, 2018 at 9:58 am

   Suney dhoonee lets c dho vaagotheh. Alhey thats so swyt of u darln . Thanks ingey.
   Luv u so much ???????

 26. Mal

  April 22, 2018 at 12:48 pm

  Adhey
  ..v reethi.. waiting for. Next part

  • eysh

   April 23, 2018 at 2:10 pm

   Thank u so much Mal dhooni v hapy vehje ?????

 27. sheen

  April 22, 2018 at 12:55 pm

  Airaaaaaa gandu.. hunna nubaikan.dhekibala.. zeeva ah gotheh hadhaifiyyaa noashun rovvaalaanan.. and bunantha vaahaka eh.. zeev akee thi heekuraahaa fin’di kujjeh nooney thaakun meehaku hama bunelaairah goiy husvegen firimeehaa dhookohlaafa dhaakah.. so thi airaa akah ves rangalhu vaanee bali gaboolu kohgen emeehunnaa dhuruga hiriyyaa.. ehen noonee eysh kairee bunegen hithun nufilaavaruge lan’deh dheyn jehidhaane..

  Hmm zeev aa vaan ge loabikanves hama meehaku dheevaanaa vaavaruvey.. maasha allah my dear eysh darling hama molhiyyey… thihira ibaaraaiy kohlumehves dhw. Wow.. hama 100.. love you sweetheart

 28. Ainth

  April 22, 2018 at 12:59 pm

  V v v reethi mi vaahaka kiyaahithun hunta konme part en vess nimenee v molhu vaahaka liyan thi kuraa masakathan ethuru kuri erun dhenvaashi ameen

 29. Ree?

  April 22, 2018 at 1:09 pm

  Hey my frnd? how are you? mi part ves v loabi finally vaan and zeev❤❤ gulhunee dho but i think enme fahun zeev maraalan airaa ulhunu bai eii vaan ah fenna dream eh heyyn ree ge opinion igey mee dhen neyge hama vedhaane aslah ves zeev maraalan airaa ulheynikamah but if its real please dont kill zeev vaan cannot live without her???? nxt part ves up koh dheychey as soon as possible lysm eysh you are the best❤❤?????????

 30. Xxxx

  April 22, 2018 at 1:15 pm

  Wooow.. V. Furihama. Keep it up dear

 31. maee

  April 22, 2018 at 1:30 pm

  ethanah aira ge beybe ais zyv ah help kohdheyny hen maee ah heevany.. dhn zyv and vaan gulhuvaidheeeeeeeeee… plxxxx… comment nukuriyas baraabarah kiyan.. eysh u r juss great.. plxx mirey adhi eh part up kohdhy… love u and your story eysh…

 32. Mixuhan

  April 22, 2018 at 1:38 pm

  Alhey..dhn ehn nuhadhaa plx ..xeev maraa nulaathi

 33. Amu ❤️

  April 22, 2018 at 1:39 pm

  Story is just awesome ?
  Waiting for the next part ?

 34. Kiyara

  April 22, 2018 at 1:47 pm

  Alheyyy varah reethi ingey MSA. Next part kn irakun?

 35. Naju

  April 22, 2018 at 1:47 pm

  I love this story

 36. Naju

  April 22, 2018 at 1:54 pm

  Eysh haadha molhey dhw story liyan… Mee naju v v kiyaahithun kiyaa story eh v reethi story …. Waiting for next part

 37. Naju

  April 22, 2018 at 2:01 pm

  Eysh plx thankolheh avahah upload kohdheachey story

 38. eesh

  April 22, 2018 at 2:32 pm

  i think its a dream….varah salhi zeeva ah fenunu huvafeneh kanneyge dhw eash

  • Anonymous

   April 22, 2018 at 11:28 pm

   vaan ah fenunu huvafeneh hen heevany

 39. Farrdhaa

  April 22, 2018 at 2:36 pm

  Wowww.v reethi.

 40. unique

  April 22, 2018 at 2:45 pm

  again late

 41. unique

  April 22, 2018 at 2:46 pm

  but story vvvvvv reethii i just hope dream akah nuvaanekamah

 42. Jazlee

  April 22, 2018 at 3:03 pm

  Zyva salaamaih vaanebaa?
  Um,waitin 4 the nxt prt. ly?

 43. Sana

  April 22, 2018 at 3:37 pm

  Wow .haadha reethi ee ni vhk.i just love it.
  Hama roolha iraa kudhi??
  Aslukoh vvvv reethi.love it.waan zeev dhw
  Hama obi?
  Avahah up kohdhehchey

 44. Mona

  April 22, 2018 at 3:48 pm

  Vaan ah feney dream eh kan neyge ei….

 45. Naju

  April 22, 2018 at 4:18 pm

  Eysh thankolheh bodah vaan romantic kohlabar eyrun adhi v nice vaane

 46. Shiman

  April 22, 2018 at 4:58 pm

  Masha Allah….eysh story hama habeys …airaa haadha goahey ..eysh plx zeev ah dherah goathe nahadhachey …love you???❤❤?

 47. Marie

  April 22, 2018 at 5:21 pm

  I love this storyyy.?. When is the next part… Waiting waiting….

 48. Dhonthxxx

  April 22, 2018 at 6:20 pm

  Wooow??? vvvvvv reethi mi part…..when is the nxt part…. FINALLY♥

 49. Ainthu

  April 22, 2018 at 6:51 pm

  Eysh darling konirakun next part up vaany….hama kiyaalaa hithun mi ahaaleveny….

 50. Near cher

  April 22, 2018 at 6:55 pm

  Mi vhk up vey tho haadha inthizaareh kohffymey❤?
  BTW vhk varah varah reethi ???????????
  This is now my fav eh story❤
  ???????????
  Alhe thankolheh avahah next part up kohlla dhehchey ?❤
  ???????????
  Love you eysh?????

 51. Naanii

  April 22, 2018 at 7:00 pm

  Alhey kihineh mive. Vaan ah fenunu dream eh tha anehkaa. Story v v reethi
  ?????waiting

 52. :-) sweety

  April 22, 2018 at 8:15 pm

  ahlhey noooooo…kihineh mi vee…ehen nuhadhaa zeevaa ah please…vickyan annaane nama alhe…help wh vwvidhaane eyrah..please ehwn nuhadhaashey ahlhey

 53. Naju

  April 22, 2018 at 8:17 pm

  Eysh knirakun next part up vaany… Hama v inthizaaru kuran eba plx plx plx rply me

 54. Sam

  April 22, 2018 at 8:23 pm

  Wow vvvvv reethi mi part ????kihineh mi vy eysh

 55. Me

  April 22, 2018 at 8:43 pm

  Nice ❤❤??

 56. lotus

  April 22, 2018 at 9:03 pm

  Tonight kiyaalan libeyne tha… hama kiyaa hithun kennulavaigen disturb kureveneeyey…..

 57. Ainthu

  April 22, 2018 at 9:14 pm

  Eysh dhoony…????…where are you…..kon irakun stroy up kohlaany…reyga ves hama kiyaalaa hithun…rangalhah…nunidha ulhe vuny….anehkaa mirey ves mi ulheny..ehen vaanbaa…eysh loabi mirey up kohlaanamey bunyma..hama mihen mi kiyeny…mihaar neyge up ehjetho belun varehge adha ahuves….so plx avah up kohla dheeba eysh dhoony……

  • Naju

   April 22, 2018 at 9:38 pm

   Eysh miulheny naju ah hama nunidhigen story up veythw balabalaa mionnany plx tell me when is next I’m waiting …

 58. Mal

  April 22, 2018 at 9:25 pm

  Yeah loabi koba next part…waiting…..

 59. Naju

  April 22, 2018 at 9:40 pm

  Eysh nidhy tha?

 60. Shaya

  April 22, 2018 at 9:43 pm

  Eysh kobaatha… Avaskohladheeba please

 61. lotus

  April 22, 2018 at 9:50 pm

  Is everythin ok sis??? Habare nuvaathee feelin kinda worried now?

 62. Shaya

  April 22, 2018 at 9:50 pm

  Nunidhigen refresh kohlla kohllaa mi ovevenee.. Reygaves 2 jehifahun nidhunee.. Inthixaarukoh koh varubali vegen

  • Naju

   April 22, 2018 at 9:54 pm

   Me 2 also…. I’m v interesting….

 63. eysh

  April 22, 2018 at 10:07 pm

  Hey guys. Eysh assignment submit kohllan vegen las v ingey. Tnyt 10.30 to 11 aa dheytherey submit kohllaanan. Submit kohllaafa readers ge cmnt thah kiyaalaanan. Love u all. ???

  • Ainthu

   April 22, 2018 at 10:51 pm

   Alhey eysh dhooni…submit koh dhinas avahah up nuvaa thee varah sad vey….ekam ves thihaa buxy koh ulhe mun ves submit kohla dhey thy varah ufaavey…eysh dhooni haadha rangalhey…lov u…hama adhives nunidhifa mi ihnany stroy kiyaalaa hithun….

 64. Naju

  April 22, 2018 at 10:11 pm

  Thanks dear… Sorry 4 disturb… Bt Ur the best writer I love this story

 65. sheen

  April 22, 2018 at 10:37 pm

  Yes good girl.. me ves miaee assignment submit kollaafa..hehehe kithamme.varubaliviyas vaahaka nukiyaa nunidhan hiyvarukoffa mi innanee

 66. Aru

  April 22, 2018 at 10:41 pm

  Thanks dear… Hama Keimadhu vaney next part a… Thihaa burakon ulhei munves alhugadumeingei hushaeilhun tha hithugei adin gabool kuraathey vara ufaavey… I love this story… This is amazing… ??????

 67. Naju

  April 22, 2018 at 10:43 pm

  This is my favorite story ????

 68. Naju

  April 22, 2018 at 10:59 pm

  Dear kbr up kohlytha kiyaa hithun miyoh hama kehmadhuvany miulheny hama nidhivx naisgen ????

 69. eysh

  April 22, 2018 at 11:06 pm

  Guys as promised 11 ge kurin submit kohlaifin ingey. Eysh akah neynge upvaane ireh ekam. Varah loabivey thihurihaa kudhin dhekeves. Mee eysh v kuraa hithun kuraa kameh. Mikamuga thi hurihaa kudhinge support haahssakoh thi kohllaa cmnts thakun eysh v mortivate vey. V ufaavey thihaa inthizaaru kohlla kudhinkolheh libuneema. Eysh ah undhaguleh ves nuvaane ingey. Hama kiyaahih vanyaa eysh kairy bunan v. Eysh v ufaavey enguneema. V bodah loabi vey huriha kudhin dheke ves. Thiha understanding kudhinkolheh libuneema v shukuru.
  Good nyt all. Huriha kudhinnah bunelan othee cmnt ah rply nukurevi inas dhera nuvahchey. Rply kohllaanamey ingey. Good nyt all… and happy news for all. Mireyge part dhiguvaane ingey. Bec of the beautiful cmnts I got. Its a gift. Nd readers kohfa huri cmnt thakah balaafa eysh hunnaane baeh kahala baithah ithuru kohllaafa ves. So cmnt kuri kudhin balaalahchey ingey. Mifaharu first libeynee konkuhjakahba? Hehe. Good nyt loabi kudhinkolhah

  • Naju

   April 22, 2018 at 11:25 pm

   Thanks dear.. Me 2 n Gud nyt.. Tc ???

  • unique

   April 23, 2018 at 10:10 pm

   sissy is always the best.. greatest

 70. Aru

  April 22, 2018 at 11:15 pm

  Thanks dearrr….
  Gud night…. Sweet dreams…

 71. Ainthu

  April 23, 2018 at 12:21 am

  Eysh dhoony…..????..adhives up nuvey…so sad..miulheny nunidhigen….

 72. Anonymous

  April 23, 2018 at 3:04 am

  Its just a dream. That boy ge

 73. Naju

  April 23, 2018 at 3:40 am

  Eysh I’m waiting…..

 74. anger

  April 23, 2018 at 4:07 am

  Dissapointment

 75. lotus

  April 23, 2018 at 5:35 am

  Seems like m not the only one dyin to read this story???… keevvebaa mihaaru sunmit kuriyas ehaa lahun up vanee

 76. Maahy ?✨

  April 23, 2018 at 6:58 am

  Alhe eysh dhooni..?????????? kobaa tha story?? ??? Adhives up nuveyy….??????????????

 77. Ainthu

  April 23, 2018 at 7:04 am

  Kyhvetha….y y y y y y y ???????????????????????????????????????????????????????????????????…up nuvany ….dhen mihen hadhaakah nuvaanehnu dhw….haadha inthizaar kohfeemey…..haadha dera veye eba stroy nukiyaa leveythy….???????????????????????????????????????????????????????

 78. eysh

  April 23, 2018 at 7:07 am

  Omg still upnuvey dho. Vedhaane nyt ga lahun submit kureveythee kamah upnuvanee avahah. So meege fahun eysh story submit kuraanee dhuvaalu. Eysh ves heylaafa mi balaalee upvefa innaane kamah.
  Alhey baeh kudhin nuves nidhaa story ah wait kohgen. Haadha dheravehjey upnuve ineema.
  Eysh ah reyga upnuvaane kan ingunu nama submit nukuraanan reyga eh. Eyrun kudhin loabikoh nidhaalaane ehnu reyga. ??????

  • Naju

   April 23, 2018 at 7:20 am

   Yeah.. Plx dhuvaalu dhn up kurahchey huvafenugavx fennany hama storyga vaagoitha? Eysh alhe haadha rangalhey dhw I’m proud of u dear… U r the best.. I ? this story

  • Ainthu

   April 23, 2018 at 9:00 am

   Yap…eysh dhoonee me ah ves hyvany ehenve ehen eagothah dhimaa vany ea…eakam adhives up nuvey…alhey hadhaa kehyyi madhu vefa ea mi ihnany..kiyaalaa hithun..

 79. sheen

  April 23, 2018 at 7:24 am

  Alhey inthizaaruga phone athah laigen indhe indhe phone ge charge gosgen nivunee.. ekamuge hithaamaiga nidhee dhen kuraanekameh netheema.. mihaaru innaanee yageenunves up vefaey hithaa balaali iru kuri ummeedhuthah fenah.. so sad.. but eysh dhooni aa dheytherey hama v hiy saafu. Eysh dhooni submit kureemennu dhw.. so.didn’t worry my dear. Love you

 80. lotus

  April 23, 2018 at 8:13 am

  Seems like m not the only one dying to read this story…. ???

 81. Aki

  April 23, 2018 at 8:44 am

  iyyege part miadhu up viyas adhi miadhu ge part ves up kohla dheythi pls

 82. Naju

  April 23, 2018 at 9:57 am

  Eysh dhooni esfiya team haadha feykey dhw

 83. Shafa

  April 23, 2018 at 10:19 am

  Koba story..waiting waiting..reyga vs v wait kurin story up veythoa..??

Comments are closed.