“ޔޫހާ”އެނދު މަތީ ގައި އޮތް ޔޫހާ ފެނުމުން ވިޝާލް ވަރަށް ބާރަށް ގޮވައިލިއެވެ.ނަމަވެސް ޔޫހާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން ވިޝާލް ބާރަށް ހިގާފައި ގޮސް މާޔާ ގެ އަތު ގައި ހިފައި ތަޅުވައި ގަތެވެ.އެ ވަގުތު ވިޝާލް ގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޔޫހާ ގެ ކަންފަތަށް ޖަހައި ފައިވާ ހެޑް ސެޓެވެ.ވިޝާލް މަޑު މަޑުން ހެޑްސެޓު ނައްޓު ވައިލާ ފައި ޔޫހާގެ މޫނުމަށް ޗަށް ވެއްޓި ފައި އޮތް އިސްތަށި ކޮޅު ރަނގަޅު ކޮއްލިއެވެ.ފަހަތުން މާޔާ ވެސް އައިސް ވިޝާލް ގާތަށް ހުއްޓުނެވެ.

“ޔޫހާ ވެސް ދޯ…..މަ ކިރިޔާ ވިއްޔަ މަރުނުވީ ހިނގާ ދާން ދޯ ޔޫހާ ހޭލައިގެން އަންނާނެ އެއް ނު ދޯ..”ވިޝާލް ހަމަޖެހިލާ ފައި އެހެން ބުނުމުން މާޔާ އަށް ބަލައި ލެވުނީ ވިޝާލް ގެ މޫނަށެވެ.

“އާރ ޔޫ ކުރައިޒީ……ވިޝާލް….ނުފެނޭ ތަ އޭނަ ގެ މޫނެއް ބަލާބަ ރަނގަޅަށް…ދެލޯ ކައިރި ބަލާބަ…ރޮއެ ފަހުރި ހެން ހިޔެތް ނުވޭތަ އަޅެ….ދެން ތިބުނީ އޭނަ އެކަނި ބާއްވާފައި ދާން ހިގާށޭތަ…….”މާޔާ ނުރުހިފައި ވިޝާލް އާއި ދިމާ ބަލާލުމުން ވިޝާލް ޔޫހާ އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ.އެވަގުތު ވިޝާލް ގެ ލޮލުގައި ވެސް ޔޫހާގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި ރޮނގަކަށް ހިކި ފައިވާ ލައިނު ތަށް  އަޅައިގަތެވެ.

“ވަޓް….ޔޫހާ ރޮއެފަ ތަ އެއީ…..ނޫން….ޔޫހާ….ޔޫހާ….ވޭކް އަޕް އަދި ވެސް އިރު ނާރަ ނީތަ….ދޮންބެ މިއުޅެނީ މިރޭ ކައި މެންގެ ޔަށް ވިޒިޓެއް ކޮށްލަން….ހިނގާ ބަ ދާން …ޕުލީޒް ދޮންބެ ދެކެ ރުޅި އައިސްފަ ތަ..”ވިޝާލް ހަމަޖެހިލަމުން ޔޫހާ އަށް ގޮވައިލިއެވެ.

“އޫމމމމނު ދާނަން….ޔޫހާ ބޭނުމެއް ނޫން ދާކަށް…”މޫނު މަތީ ގައި ބުލެންކެޓް އަޅަމުން ޔޫހާ އެހެން ބުނެލީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ފަދައިންނެވެ.ވިޝާލް މާޔޫސް ވެލާފައި މާޔާ  އާއި ދިމާ  އަށް ބަލައިލިއެވެ.މާޔާ އައިސް ޔޫހާ ގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އޮށޯވެލިއެވެ.އަދި ކުއްލި އަކަށް ތެދުވެ ޔޫހާގެ ފައި ކޮޅުގައި އިށީނެވެ.ޔޫހާ ގެ ފައިގެ ދަށް ފުށުގައި މަޑު މަޑުން އިނގިލި ތަށް ހާކައިލިއެވެ.

“ދެންދޮންބޭ…..އުނދަގޫ ނުކޮއް ބަ…..ޕުލީޒް…….”ޔޫހާ އެހެން ބުނެލުމުން ވިޝާލް ހިނި އައިސް ފައި ބަލައިލީ މާޔާ އާއި ދިމާއަށެވެ.

“ދޫނިގަނޑާ…އެއީ ދޮންބެ އެތް ނޫނޭ…ބަލާ ބަލަ ތެދުވެފަ އެއީ ކާކުތޯ….”ވިޝާލް މާޔާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާލަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.ވިޝާލް އެހެން ބުނުމުން ޔޫހާ މަޑު މަޑުން ތެދުވެ ބަލައިލިއެވެ.ކުއްލި އަކަށް ފުންމައިގެން  ގޮސް މާޔާގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ.ނުވިސް ނައި އިން މާޔާ ޔޫހާ އާއެ ގޮސް ވެއްޓުނީ އެނދުން ތިރިއަށެވެ.ނަމަވެސް ދެ މީހުން ގެ ނަސީބު ދިމާކުރި ގޮތުން ވެއްޓުނީ ކޮޓަރި ތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް މަޑު  ފިޔާތޮށި ކުލައި ގެ ކާޕެޓް މަށްޗަށެވެ.އެނދު މަތީގައި އިން ވިޝާލް ފުންމައިގެން ތެދުވެ އަވަހަށް އެނދު ގެ އަނެތް ފަރާތަށް ދިޔައެވެ.ޔޫހާ އާއި މާޔާ ތިބި  ގޮތް ފެނުމުން ވިޝާލް ގެ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ހިންޏެއް ނޫނެވެ.އާ އެކެވެ.އެ ވަގުތު އެދެމީހުން ތިބި ގޮތް ފެންނަ މީހަކަށް ހިނިގަނޑެއް ނުހިފެއްޓޭނެއެވެ.ޔޫޙާ އޮތީ  މާޔާ ގެ ގައި މަތީގައެވެ.

“ހެހެ….ޔޫހާ….އައިކާންޓް ބިލީވް…ޔޫހާ އެހާ ސަޕްރައިޒް ވާނެ ކަމަކަށް…އަވަހަށް ތެދުވޭ…ތަނަކަށް ތަދުވިތަ….”ހެމުން ހެމުން ވިޝާލް އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ޔޫހާ އާއި ދިމާ އަށް އަތް ދިއްކޮއްލިއެވެ.ވަގުތުން ޔޫހާ ވިޝާލް ގެ އެއަތުގެ އެހީގައި ތެދުވިއެވެ.ނަމަވެސް މާޔާ އޮތީ ގުޑިލަން ވެސް ނޭންގިފައެވެ.

“ހޭއީ….މާޔާ…ޑޭޑްރީމް ކުރަނީދޯ..”ވިޝާލް އަތް ދިއްކޮއް ގެން ހުރެހުރެ މާޔާ އެ އަތުގައި ނުހިފުމުން ވިޝާލް ހިނިތުން ވެލަމުން އަހައިލިއެވެ.

“ހެހެ…ނޫނޭ…..”މާޔާ މޫނުމަތިން ހަމަޖެހުމުގެ ކުލަވަރު ދައްކަމުން ވިޝާލް އަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ފަހަރީ…ތަދުވި ތަ….ސޮރީ އަސްލު ހަމަ ފަހަރި ފެނުމުން ހެޕީ ވީ މާބޮޑަށް….ދޮންބޭ…ފަހަރި ވެސް ދޭތަ ފަހަރި ދަންޏާއި ޔޫހާ ދާނީ …” ޔޫހާ އައިސް މާޔާ ގެ ގައިގައި ކުޑަ ކޮއްބައްދާ ލަމުން ބުނެލިއެވެ.އެވަގުތު ވިޝާލް މާޔާއަށް ބަލައިލީ ގޮތުން މާޔާ އިސްޖަހައިލިއެވެ.

“ހޫމް….ދާނެ….ބަައި ދަވޭ…ސީއިޒް ނޮޓް ޔޯރ ފަހަރި އިނގޭ….ޔޫހާ….ކޯލް ހާ ސިސް….ސޯ ޔޫހާ…ދޮންބެ މިހާރު ދެން މިދަނީ ކުޑަ ކޮށް ރެސްޓް ކޮއްލަން……އެން މާޔާ….ގެޔަށް ޑޮރޮޕް ކޮއްލަދޭން ވީތަ…އޯރ އިފްު ޔޫ ވޯޓް ސްޓޭ ހިއަރ ޔޫ ކޭން”މާޔާ އަށް ބަލާލަމުން ވިޝާލް ހިނިތުންވެލިއެވެ.ޔޫހާ ގެ މޫނުގައިވި ހިނިތުންވުން ފެނުމުން ވިޝާލް ގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެތް ލިބުނެވެ.

“ނޫނޭ….ޔޫހާ ކައިރީގައި ހުރެލާނީ….ވިޝާލް….ދޭ ރެސްޓް ކޮއްލަން ދެން…..ވަރުބަލިވެފަ ހުންނާނީ މިހާރު ދޯ ޔޫހާ…”މާޔާ ވެސް ހިނިތުން ވެލަމުން ޔޫހާ އަށް ދޯ އެތް ދިނެވެ.

އޯކޭ…….ބައީ……ޓޭކް ކެއަރ…. “ވިޝާލް ޔޫހާގެ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ގޮސް ވިޝާލް ގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.ކިތަން މެ ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފަ ހުރި ކަމުގައި ވިއަސް ފާހާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރައި ލައިގެން އައިސް ކަކުލާއި ހިސާބަށް އަރާ ނޫކުލައިގެސޯޓެއްލައި ގެން ގޮސް އެނދު މައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ.އެނދުގައި ޖެހުމާއި އެކު އެ ރީތި ދެލޯ މެރެމުން ގޮސް އެތް ކޮންމެރުނެވެ.

59

14 Comments

 1. unique

  April 21, 2018 at 5:06 am

  omg… yey… alhe gaadha kurey

  • unique

   April 21, 2018 at 8:16 am

   haadha**

  • Maikaa

   April 21, 2018 at 2:58 pm

   oh…thanks unique

 2. unique

  April 21, 2018 at 5:17 am

  aslu mi stoory ah vure beinumy malikaa liyaa aneh story e story is one of my favorite n e varah reethi mi vx hadi nun ingey

  • Maikaa

   April 21, 2018 at 9:54 am

   thank u unique

  • Maikaa

   April 24, 2018 at 3:32 pm

   umm aneh story genes dheveynii roadha mahuge thereygaii. cox i have an exam to study… sorry guys..

 3. unique

  April 21, 2018 at 5:18 am

  aslu mi story ah vure beinumy malikaa liyaa aneh story e story is one of my favorite n e varah reethi mi vx hadi nun ingey

  • Maikaa

   April 21, 2018 at 9:47 am

   thanks unique

 4. lotus

  April 21, 2018 at 5:49 am

  finaly.. haadha waiteh koffeemey mi story ah.. pls pls avaha up kollaba.. wen nxt prt

  • Maikaa

   April 21, 2018 at 9:31 am

   inshaa allah Monday or sunday ga up kureveyy tho try kuranee mi

 5. baby sis

  April 21, 2018 at 9:33 am

  varah varah varah varah reethi.. waiting…………………………………………

  • Maikaa

   April 21, 2018 at 9:53 am

   thank you a lot baby sis….

 6. manaliiiiiiiiiiiii

  April 23, 2018 at 9:22 am

  nice.. varah reethi..

 7. Maikaa

  April 23, 2018 at 3:43 pm

  thank u so much manaliiiiiiiiiii..

Comments are closed.