“ޔޫހާ….ދޭ ބަ ފެންވަރައި ލައިގެން އަންނަން “ވިޝާލް ދިޔުމުން މާޔާ އައިސް ޔޫހާ ކައިރީގައި އިށީނެވެ.

“އެ ކީއްކުރަންތަ….ހިނގާ ބަ ނިދާލަން އައި އޭމް ފީލިން ސޯ ސްލީޕީ…..”ޔޫހާ ފާހާނަ ޔަށް ވަންނަން ދެކޮޅު ހަދަމުން އައިސް އެނދު މައްޗަށް އަރައި އޮށޯތެވެ.

“ޔޫހާ….ދެންންން…….ޕްލީޒް….”އެހެން ބުނެލުމަށް ފަހު މާޔާ ގޮސް ޔޫހާގެ ކޮޓަރި ތެރެއިން ލާފައި ގޮސް ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެވެން ހުރި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ބެލްކަންޏަށް ނުކުތެވެ.އެ ވަގުތު މާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އުޑު މަތި ކަޅު ކުރަމުން ދިޔަ އެ ކަޅު ބޯ ވިލާތަކެވެ.ވަގުތުން މާޔާ ގެ ސިކުޑީގެ އެތް ކަނެތްގައި މާޒީގެ ފޮނި ހިޔާލުތަށް ދައުރުވާން ފެށިއެވެ.ވިޝާލް އާއި ޔޫހާ  އާއި އެކު ކުޑަ އިރު ވާރޭ ތެރޭ އުޅުނު އެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެވެ.

************

“މާޔާ އަކީ ރޯޒީ އާއި އާމިރު ގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅުވެ.އެހެން ކަމުން މާޔާ އަކީ ރޯޒީ އާއި އާމިރު ގެ ދެލޮލުގެ ނޫރެވެ.އާމިރަކީ މާލޭ ގެ މުއްސަދިން ގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ މީހެކެވެ.ހަމަ އެ ފަދައިން  ވިޝާލްގެ ބައްޕަ ޝާމް އަކީ ވެސް މާލޭގެ މުއްސަދިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ މީހެކެވެ.އާމިރާއި ޝާމް އަކީ ވެސް އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ވެސް ވަރަށް ގާތް ދެއެކުވެރިންނެވެ.ނަމަވެސް ދިމާވި ކަމަކުން ދެމީހުން ވެސް ވަކިވާން ޖެހުނީއެވެ.ތަޤްދީރު ނިޔާކުރި ގޮތުން ދެމީހުން ދިމާވީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އިންނެވެ.އެ އެކުވެރި ކަމުގެ ނިޝާނަކީ މާލޭގެ މައްޝޫރު  އޭ އެން އެސް ގެ ކުންފުނިތަކެވެ.

މާޔާއަށް ހިޔާލުތަކުން ބޭރަށް ނުކުމެވުނީ މާޔާގެ ތުންފަތުގައި އައިސްް ޖެހުނު ވިއްސާރަތި ކިންނެވެ. އެ ވަގުތު މާޔާއަށް ކަޅުވެފައިވާ އުޑު މައްޗަށް ބަލައިލެވުނެވެ.އޭރު ކުދި ކުދި ވާރޭ ތިކިތަށް ދިޔައީ ބިންގަނޑު ތެއްމަމުންނެވެ.ކުއްލި އަކަށް ހީވީ އެތް ހާސް ތިކި އެތް ފަހަރާ އޮށް ސާލިހެންނެވެ..ވަކި ވަރެތް ބެލުމެތް ނެތި ވިއްސާރާ ގަނޑު އޮށްސާލިއެވެ.މާޔާ އަވަސް ވެގަތީ ބެލަކަނިން އެތެރެއަށް ވަނުމަށެވެ.އަވަސް އަރުވާލާފައި މާޔާ ގޮސް ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަދެ ބެލްކަނީ ގެ ދޮރު ލައްޕާލިއެވެ،އޭރު ކުރީމް ކުލައިގެ އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ގެ މަތީ ގައި ހީވަނީ ކުދި ކުދި މުތީތަކެށް ހަރު ކޮއްލާފައި ހުރި ހެންނެވެ.ވާރޭ ތިކިތަކުން މުޅި މޫނާއި އިސްތަށިގަނޑު ހުރީ ވިދަވިދައެވެ.

” ޔޫހާ ބަލާބަ ބޭރު އެއޮށް ވިއްސާރާ ވެހެނީ……ހިނގާ ބަލަ ކޮފީ އެތް ބޯލަން ދާން …”މާޔާ އައިސް ޔޫހާގެ ގައިމަތީ ގައި އަޅާ ފައި އޮތް ބެޑް ޝީޓް ނެގިއެވެ.އަދި ޔޫހާ ގާތު ކުރުނުކޮށް ކިޔަން ފެށުމުން އެންމެ ފަހުން ތެދުވިއެވެ.ކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުރި ތުވާލި ހިފައިގެން އައިސް ފާހާނަޔަށް ވަދެ ފެން ވަރައިލައިގެން ނުކުން އިރު ލާފައި ހުރި ހުދު ކުލައިގެ އަތް ދިގު ޓީޝާޓާއި  ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޓައިޓު ގައި ޔޫހާ ފެން ނަލަތް ކިތަން މެހައި ވެސް ރީއްޗެވެ.

“ހިނގާ ދަމާ ދޯ…”ޔޫހާ އައިސް މާޔާ ގާތު ހުއްޓި ލަމުން ހިނިތުން ވުމެއްދިނެވެ.މާޔާ ވެސް ހިނިތުން ވުމެތް ރައްދު ކޮއްލަމުން އިންތަނުން ތެދުވެ ދޮރާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ދެ ކުދިން…އާދޭ ސައިބޯން….ކޮބާތަ ވިޝާލް”ސިޓިންރޫމްގައި ޓީވީ ބަލަން އިން ހަފީޒާ އަށް ސިޑިން ފައިބަމުން އައި ޔޫހާ އާއި މާޔާ ފެނުމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ދޮންބެ ނިދާ ފަ ދޯ….ވީ އަންނާނަން ދޮންބެ އަށް ގޮވާފައި ސައިބޯން”ކާމޭޒު ކައިރީގައި ގޮނޑީގައި އިށީންނަން އުޅެފައިވެސް ޔޫހާ ސިޑި ޢާއި ދިމާ އަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ދޮންބޭ………ދޮންބޭ………ތެދުވެ ބަ ޔޫހާ އާއި އެކު ސައިބޯން ޕުލީޒް”ޔޫހާ އައިސް ވިޝާލް ގެ އެނދު ކައިރީ ގައި އިށީނދެ ވިޝާލް އަށް ގޮވަންފެށިއެވެ.

“އޫމްް….މިދަނީ ދޮންބެ ޔޫހާ ދޭ”ނިދި އަޑަކުން އެހެން ބުނެލަމުން ވިޝާލް ތެދުވިއެވެ.

“ދޮންބެ އެބަ އާދޭ…..މަމް މިރޭ ދޮންބެ ބުނި ކައި މެން ގެ ޔަށް ދާވާހަކަ……މަމް ވެސް ދާނަން ދޯ”ޔޫހާ އައިސް ގޮނޑީ ގައި އިށީން ދެލަމުން ހަފީޒާ އަށް ދޯ އެތް ލިއެވެ.އޭގެ ފަސް ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުން ވިޝާލް އައިސް  ކާ ކޮޓަރި އަށް ވަނެވެ.

“ވިޝް…ދަނީ އިނގޭ ދެން”ކައި ނިމިގެން މާޔާ އައިސް  ވިޝާލް ކައިރީގައި އެހެން ބުނެލުމުން ވިޝާލް މާޔާ އަށް ބަލައިލިއެވެ.

“އޮފް ކޯޒް…ނޮޓް މަ ދާނަން މާޔާ ގެޔަށް ލާދޭން…މަދޯ ގެނައީ ވެސް އެނީވޭސް މިރޭ ދާނަން ބަލާ ކައިމެން ގެޔަށް ދާން ރެޑީ ވަންޗޭ” ވިޝާލް ކާރުގެ ތަޅު ދަނޑި ހިފައިގެން އައިސް ގަރާޖުން ކާރު ނެރުނެވެ.އަދި އަތުން އައުމަށް އިޝާރާތް ކުރިއެވެ.

*********************

އިރުއޮށްސި އަދިރިވި އިރު މާޔާ ކޮޓަރި ގައި ހުރީ އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ހުރިހައި ހެދުން ތަކެއް އެނދު މައްޗަށް އަޅައިގެން އެއަށް ބަލާށެވެ.އެތަން އެ ވަގުތު އެ ކޮޓަރި ދޮރުމަތިން ހުރަސް ކޮއްލި އާމިރަށް ފެނުނެވެ.

“އަހަ..ދަރިފުޅާ… ކޮންކަމެތް ތީ..”އާމިރު އައިސް މާޔާ ގެ ކޮޓަރި އަށް ބޯދިއް ކޮއްލަމުން ސުވާލު  ކޮއްލީ ހައިރާންވެ ފަހުރެއެވެ.

ބައްޕާ….މިއުޅެނީ މިރޭ ވިޝާލް މެންނާއި އެކު ބޭރަށް ގޮސް ލަން މިބުނީ ވިޝާލްގެ އާންޓް އެތް ގެ ގެޔަށް އަޅުގަނޑު ނުދަންޏާއި ޔޫހާ އެތް ނުދާނަމޯ….ދެން އެހެން ވިއްޔާ  އި އަޅުގަނޑު ވެސް މިޖެހުނީ ދާންތާ ދޯ”މާޔާ އެތް ނޭވާ  މަތިން ހުރި ހައި އެއްޗެއް އާމިރު އަށް ކިޔައިދިނެވެ.

“ސޯ…..ތި އުޅެނީ ލާނެ ހެދުމެތް ހޯދުމުގަ ދޯ….މި ހެދުން ލާބަލަ…މި ހެދުން ދަރިފުޅާ އި ވަރަށް ގުޅޭނެ”ޔޫހާ  އާއި ދިމާ އަށް ބަލާލަމުން އާމިރު ދައްކައިލީ އެތާ އޮތް މެރޫން ކުލައިގެ ހެދުމެވެ.އެ  ވަގުތު މާޔާ އެހެދުން ނަގައި ގައިގައި ޖައްސާލިއެވެ.އެ ވަގުތު އާމިރު އަތުގެ ބޮޑުވާން އިނގިލި ދައްކަ އިލިއެވެ.

***********************

“ޔޫހާ އަވަސް…..ލަސްވަނީ”ވިޝާލް ޔޫހާގެ ކޮޓަރި ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލަމުން ގޮވައިލިއެވެ.

“މިދަނީ……ދޮންބެ ދޭ ތިރިއަށް…”ޔޫހާ އެހެން ގޮވައިލުމުން ވިޝާލް ތިރިއަށް ދިޔައެވެ.އޭރު ހަފީޒާ އާއި ޝާމް ވެސް ސޯފާ ގައި އިށިން ދެލައިގެން ތިއްބެވެ.

“ހިނގާ ބޭރަށް….ޔޫހާ އަންނާނެ މިހާރު”ވިޝާލް ކާރުގެ ތަޅުދަޑި ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުން ނަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ…ބައްޕަ އާއި މަންމަ ދާނީ ބައްޕަ ގެ ކާރު ގަ ދަރިފުޅުމެން  މާޔާ ގޮވައިގެން އާދޭ “ޝާމް އެހެން ބުނެ ލުމުން ވިޝާލް ހިނިތުންވުމެތް ރައްދު ކޮއްލާފައި ގޮސް ވިޝާލް ގެ ކާރާށް އަރައި ހަމަޖެހިލިއެވެ.އެ ވަގުތު ޔޫހާ ވެސް އައިސް ކާރަށް އަރައި ހަމަޖެހިލިއެވެ.

“ދޮންބޭ…..އެހެރީ….ފަހަރި …….ވާވް ސަޅި އިނގޭ”މާޔާ މެން ގޭ ކުރި މައްޗަށް އައިސް ވިޝާލް ކާރު މަޑު ކޮއްލަން އުޅުނު ވަގުތު ވިޝާލްގެ ނަޒަރު  ވެސް ހުއްޓުނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ އާއި ދިމާއަށެވެ.މެރޫން ކުލައި ގެ ހެދުމެއް ގައި  ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުމުން ވިޝާލް ގެ ހިތް ހީވީ ފުމެ އަރަން އުޅުނު ހެންނެވެ.

35

18 Comments

 1. Maikaa

  April 28, 2018 at 9:25 am

  Hiii all…..miothyy loabikan mivaahakaige 8 vana part up vefa…but varah kuru dho adi vex…i m really sorry for this….and guys miulhenii kudavareh ge break eh nagan…i mean loabikan and keh kurin kuran adives kuraanan mi dhe vaahaka liyun kudaduvas kolhakah medukadaalan….becox term test varah kairi vefai vumaai eku kiyevumah vagutu hus kurumuge gothun neve….and inshaa allah term test nimunuhaa avahakah aneh kaaves Maikaa ge dhevaahaka kamah vaa keh kurin kuran adives kuraanan and loabikan up kureven fashaane eve….adi mi stry gai huri mistake thah bunela dhinumakii alhugadhu ge varah bodu edumekeve…..

  • unique

   April 29, 2018 at 1:34 pm

   best of luck for ur exams mine too exams r near………….which gr are u in

 2. unique

  April 28, 2018 at 1:32 pm

  vv reethi

  • Maikaa

   April 28, 2018 at 5:19 pm

   thanks so much unique

  • Maikaa

   May 2, 2018 at 1:50 pm

   best of luck for ur exam too….and i m in nine

  • Alyssa

   May 3, 2018 at 9:00 pm

   Story varah nice Lyss ge ves test ddhuvasvaru
   16 days more
   good luck igey test haadha hurihaa kudhinnah
   vvvvv nice story Maikaa best of luck

 3. Shiman

  April 28, 2018 at 4:53 pm

  Vv salhi

  • Maikaa

   April 28, 2018 at 5:19 pm

   thanks so much shiman

 4. Someone

  April 28, 2018 at 9:12 pm

  Nice .. varah reethi.. good luck with ur exam..

  • Maikaa

   April 29, 2018 at 1:38 pm

   thanks so much someone……

 5. violet

  April 30, 2018 at 9:12 am

  vvv salhi.. good luck with ur exams.. kon grade eh gaa tha maikaa ulhey niii??????

  • Maikaa

   May 2, 2018 at 1:51 pm

   thanks so much violet….i am in nine

 6. misssssssssss

  April 30, 2018 at 9:13 am

  vvv reethi

  • Maikaa

   April 30, 2018 at 8:58 pm

   thanks you so much misssssssssss

 7. aaan

  May 1, 2018 at 3:42 pm

  wowww…..varah salhi….gud luck for your exam… ly

  • Maikaa

   May 2, 2018 at 1:52 pm

   thanks a lot aaan……love u too

 8. kula

  May 1, 2018 at 3:45 pm

  vvvvvvvvarah reethi…i love this stry….gud luck for your exam…and get a gud result…waitin for the nxt…

  • Maikaa

   May 2, 2018 at 1:54 pm

   thanks so so so much kula….love u so muchhhh…….

Comments are closed.