***** 29ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން *****

“ކޮފީއެއް ހަދާލަދީބަލަ.. އަހަރެން އެބަ ދަން..” ޔޫޝައު އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ނާޒް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް ޔޫޝައުއާ ދިމާ ބަލާލެވުނުއިރު ޔޫޝައުވެސް އިނީ އޭނާއާ ދިމާ ބަލަން ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ. އޭނާ ބަލާލުމާއެކު އެއްލޯ މަރާލިއެވެ. އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވި ނަމަވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އެ ހިނގަނީ އޭނާ ހޭލާ ހުއްޓާ އޭނާގެ ލޮލު ކުރިމަތީގައެވެ. ވީއިރު ދެކޮޅު ހެދޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. ނާޒް ހިނިތުންވެލަމުން ތުއި ގޮތަކަށް ކޮފީ ހަދަން ދިއުމުން ޔޫޝައު މޫނު ކުނިކޮށްލިއެވެ. ފޫހިވެފައި ހުރެ އޭނާ ގޮސް ނާޒްގެ ކެބިންއަށް ވަނެވެ.

******

“ކީއްތަ ވާނީ؟ މީ ޕްރައިވެޓް އޮފީހެކޭ.. މިތަނުގަ އަހަރެން ބޭނުން ކަމެއް ކުރެވޭނެ.. އެކަކަށްވެސް ނޭނގޭނެ.. މިތާ ތިބޭއިރު އެކަކަށްވެސް ނުފެންނާނެ.. ހިނގާބަލަ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒް ބޯޖަހާލަމުން އޭނާ ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ މޭމަތިން ދެގޮށް ނައްޓާލިއެވެ.

“ކާކު ބުނީ އިތުރަށް އޮރިޔާންވާށޭ؟” ޔޫޝައުގެ އަޑު ކުއްލިއަކަށް ބާރުވުމުން ނާޒް ސިހިފައި ބަލާލިއެވެ. ޔޫޝައު ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލީ ނާޒް ހުރިގޮތުން އިތުރަށް ނުބަލަންވެގެންނެވެ.

*****

“ހޯހޯ.. ގޯސް ހަދަން ނޫޅޭ.. ތިމާގެ އަތުން ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރުނީމަ އެހެން މީހުންނަށް ކޮންވަރެއް ބާލާކަށް؟ ތިހިރީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ.. މިހާރު ހުންނާނީ އަހަރެންގެ ފަރާތުން އުފާ ހޯދިފަ.. ނުކުމޭ މިތަނުން!” ޔޫޝައު ހަރުކަށިކަމާއެކު އަމުރުކުރިއެވެ. ނާޒް ފާޑަކަށް އަނގަ ރޮވިފައި ހުރެ އޭނާގެ އަތްދަބަހާއި ފޯނު ހިފައިގެން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ކެބިންއިން ނުކުތެވެ. އޭނާގެ ޔޫޝައުގެ ކެބިންއިން ނުކުމެވުނީ ނިހާދުގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ނިހާދުއަށް ނާޒް ހުރިގޮތް ފެނުމާއެކު ވީގޮތް އެނގި އިޚްތިޔާރަކާއިނުލާ ހެވުނެވެ.

*****

“ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ؟ މާޒް! އަހަރެން ބުނަންތަ ވާހަކައެއް.. ތިމާދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ލިބޭނީ ވަރަށް ނަސީބު ރަނގަޅު މީހަކަށް.. ވިސްނަބަލަ.. މާޒް އައިކާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެއްނު.. އެކަމް އައިކާ ލޯތްބެއް ނުވޭ ދޯ މާޒް ދެކެއެއް.. އެހެންވީމަ މާޒް އައިކާއާ ގުޅުނުނަމަ މާޒްއަށް ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެތަ؟ އައިކާގެ އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނުލިބޭނެ ދޯ އޭނަ މާޒްދެކެ ލޯބިނުވަންޏާ.. އެކަމަކު މާޒްދެކެ ލޯބިވާ މީހަކާ ގުޅިއްޖެއްޔާ މާޒްއަށް ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކުރެވުނަސް އޭނަ ކަންތައް ކުރާލެއް އާއްމުކޮށް ރަނގަޅުވާނެ.. އޭނަގެ ރަނގަޅު ކަންކަން ފާހަގަކުރެވި މާޒްގެ ހިތް އޭނަގެ މައްޗަށް ލެނބެން ފަށާނެ.. އެއީ އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުންގެ ހިތް ބަދަލުވާލެއް އަވަސްވާނެ..” ޒިޔާން ވަރަށް ދަންނަ މީހަކު ފަދައިން ކިޔައިދިނެވެ. ޒިޔާންގެ ވާހަކަތަކަށް މާޒް ބޯޖަހާލިއެވެ.

*****

“ލަމް! އަވަސްކޮށްބަލަ.. މިހާރު ކޮންއިރެއް މި ނިމެނީއޭ ކިޔާތާ.. ތިހެން އުޅެގެން މިއަދު ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި ނިމޭނީ..” ލަމްހާ ލަސްވެގެން ޔޫޝައު ގޮވާލިއެވެ.

“މި ނިމުނީ.. ހިނގާ ދާން..” ކޮޓަރިން ނުކުންނަމުން ލަމްހާ ބުންޏެވެ.

*****

“ޢައިޝަތު އައިކާ ނާޒިމްގެ އެހީތެރިއަކު..” ނަރުސްކުއްޖާ ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. ލަމްހާއަށްވެސްވީ ހަމަ ޔޫޝައުއަށް ވީވަރެވެ. ދެމީހުންނަށް ދެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލާލެވުމާއެކު ޔޫޝައު އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފަހަތުން ލަމްހާވެސް ހިނގައިގަތެވެ.

“އައިކާގެ އެހީތެރިއަކަށް..” ނަރުސް ކުއްޖާގެ ކައިރިއަށް ހުއްޓިލަމުން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“މިބޭސް ގެނެސްދެއްވާ..” ނަރުސްކުއްޖާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު ބޭސް ސިޓީ ހިފައިގެން ބޭސް ނަގަން ދިއުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ


*********************************************

30ވަނަ ބައި

“ލަމް މިތާ މަޑުކުރޭ.. އަހަރެން އަންނާނަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު ހުއްޓުން އެރީ އެދިމާއަށް އަންނަ ނާޒިމްއާއި ސަނާ ފެނިފައެވެ.

ބައްޕާ! މަންމާ!” ޔޫޝައު މަޑުމަޑުން ގޮވާލިއެވެ.

“ދަރިފުޅަށް ކިހިނެއް މިތަނަށް އަންނަން އެނގުނީ؟” ނާޒިމް އަހާލިއެވެ.

“އަޅުގަނޑު އައީ ލަމްހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން.. ނިމިގެން ދަނިކޮށް އައިކާގެ އެހީތެރިއަކަށް ގޮވި އަޑު އިވިގެން މި އާދެވުނީ.. ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑަށް އަންގާނުލީ؟” ޔޫޝައުއަށް ޝަކުވާ ކޮށްލެވުނެވެ.

“މީ އައިކާ ބޭނުންވި ގޮތް..” ޖަވާބުދިނީ ސަނާއެވެ.

“އަޅުގަނޑަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތާއިމެދު އަޅުގަނޑު ލަދުވެތިވަން.. އަޅުގަނޑަށް މާފްކުރައްވާ..” ޔޫޝައު މާފަށް އެދުނެވެ.

“އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެނުމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ.. ރުޅިވެސް އާދެވޭނެ.. އެކަމަކުވެސް ދަރިފުޅަށް ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން.. އެކަމަކު ދަރިފުޅުގެ ކުށް ޤަބޫލުކޮށް މާފަށް އެދުނީތީ ބައްޕަމެން ދަރިފުޅަށް ހެޔޮހިތުން މާފްކޮށްފިން..” ނާޒިމް ޔޫޝައުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ތީ ކޮން ބޭސް ސިޓީއެއް؟” ސަނާ އަހާލިއެވެ.

އާނ.. މީ އައިކާއަށް ނަގަން ދިން ބޭހެއް.. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް އެބަ އަންނަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލާފައި އަވަސްއަވަހަށް ދިޔައެވެ. ޔޫޝައު ދިއުމުން ސަނާއާއި ނާޒިމް ގޮސް އިށީނީ ގޮނޑިބަރީގައި އިށީނދެގެން އިން ލަމްހާ ގާތުގައެވެ.

“ލަމްހާ! ކިހިނެއް އެކޮއިގެ ހާލު؟” ސަނާ އަހާލިއެވެ.

އިރާދަކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑުގެ ހާލު ވަރަށް ރަނގަޅު.. ދައްތައާ ބޭބެގެ ހާލު ކިހިނެއްތޯ؟” ލަމްހާ އަހާލިއެވެ.

އަލްޙަމްދު ލިﷲ.. ވަރަށް ރަނގަޅު..”

މިހާރު ކިތައް މަސް؟” ސަނާ އަހާލިއެވެ.

މިހާރު ފަސްމަސް..” ލަމްހާ ހީލަމުން ބުންޏެވެ.

ޔޫޝައުއަށް ބޭސް ނަގައިގެން އާދެވުނީ ނަރުސް ކުއްޖާ ނުކުތްތަނާއެވެ. ނަރުސް ކުއްޖާއާއި ބޭސްކޮތަޅު ހަވާލުކޮށްފައި ޔޫޝައު އައިސް ނާޒިމް ގާތުގައި އިށީނދެލިއެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ އަނެއްކާވެސް ނަރުސް ކުއްޖާ ނުކުތެވެ.

ކޮބާ ލޭ ހަދިޔާ ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯއްދެވިއްޖެތޯ؟” ނަރުސް ކުއްޖާ ނާޒިމް ގާތު އަހާލިއެވެ.

އާދެ.. އަޅުގަނޑުގެ ހުންނަނީ އޯ ޕޮޒިޓިވް ލޭ..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެލުމުން ނަރުސް ކުއްޖާ އެދުނީ އޭނާއާއެކު އައުމަށެވެ. ނާޒިމް ދިއުމުން ޔޫޝައުއަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައެއް ލެވުނެވެ.

**********

އިކާ އޮޕަރޭޝަނަށް ވައްދައިފި..” ލީން މާޒް ގާތު ބުނެލިއެވެ.

އެހެންތަ؟ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްބާ ލިބޭނީ؟” މާޒްއަށް ބުނެވުނެވެ.

އިކާ ބުނި ޓުވިންސްއެކޭ.. ދެވައްތަރު ދެކުދިންނޯ..” ލީން އޭނާއަށް އެނގޭވަރަށް ބުނެދިނެވެ.

ޔޫޝައު ހާދަ ނަސީބު ރަނގަޅޭ ދޯ..”

ކޮބާ ނަސީބު ރަނގަޅުވެފަ.. އަހަރެންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ އިކާ ދެން އޭނައާ ގުޅޭނެހެނެއް..” ލީން ބުނެލިއެވެ.

ކީއްވެ ތިހެން ތިބުނީ؟” މާޒް ހައިރާންވެފައި އަހާލިއެވެ.

އެއީ އޭނަ އަބަދުވެސް ބުނާނެ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފަ އޭނަ ދޫކޮށްލާފަ ދާ މީހަކަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ.. އެހެންވެ..” ލީން އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

އެހެންތަ؟ އެކަމަކު ދަރިންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލާފަ ޚިޔާލު ބަދަލުވެދާނެތާ..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

އެނގިދާނެތާ.. އެކަމް ހިއެއްނުވޭ..”

**********

ޔޫޝައު އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ކައިރީ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލާ ހުރީ އައިކާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. ނާޒިމް ކަންބޮޑުވެފައި ހުރެވެސް ޔޫޝައުއަށް ހިތްވަރު ދެވޭތޯ ބެލިއެވެ. ސަނާއާއި ލަމްހާ ކަންބޮޑުވެފައި ގޮނޑިބަރީގައި ތިއްބެވެ. އިންތިޒާރުގައި ތިބޭތާ މާގިނައިރެއް ނުވަނީސް ތުއްތު ދެކުދިންގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވުނެވެ. އެންމެންނަށްވެސް ހިނިތުންވެލެވުނީ އެކުއެކީގައެވެ. ވަގުތަކީ ނަރުސް ކުއްޖަކު އެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދިނުމަށް ނުކުތް ވަގުތެވެ.

މަރުޙަބާ! އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖެއް.. ތިންމައިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު..” ނަރުސް ކުއްޖާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައުއަށް ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައެއް ލެވުނެވެ.

ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ދެ ނަރުހުން ދެކުދިން ގޮވައިގެން އާއިލާ މީހުންނަށް ދައްކައިލުމަށް ނުކުތެވެ. އޭރު ދެކުދިންނަށްވެސް ވަނީ ނިދިފައެވެ. ނަރުސް ކުއްޖާ އެއްކުއްޖަކު ޔޫޝައުގެ އަތުތެރެއަށްލީ ވަގުތު ޔޫޝައުގެ ދެލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ ހިލުނެވެ. ބައްޕަގެ ބީހުން އިހުސާސްކުރެވިގެން ކަންނޭނގެއެވެ. އެދަރިފުޅުގެ ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އެވަގުތު ޔޫޝައުގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި އެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ ކޮލުގައި ޖެހުމާއެކު އެ ކުޑަކުޑަ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އެވަގުތު އެކުއްޖާގެ އެއްކޮލަށް އެޅިގެން ދިޔަ އަޑިކޮޅާއިއެކު ޔޫޝައުއަށް “މާޝާﷲ”އޭ ބުނެލެވުނެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ ތުއްތު ދެކުދިން އުރާލުމަށްފަހު ނަރުހުންނާ ހަވާލުކުރިއެވެ.

ކޮންއިރަކުތޯ އައިކާ ފެންނަވަރު ވާނީ؟” ޔޫޝައު އަހާލިއެވެ.

ކުޑައިރުކޮޅެއް ވާނެ..” ނަރުސްކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ. ޔޫޝައު ނަރުސް ކުއްޖާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށްފަހު ދިޔައީ ޕްރައިވެޓް ރޫމެއް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މާބޮޑު އުނދަގޫތަކަކާއި ކުރިމަތިނުވެ އެކަންވެސް ހަމަޖެހުނެވެ.

އައިކާ ޕްރައިވެޓް ރޫމަށް ބަދަލުކުރެވުމާއެކު ސަނާއާއި ނާޒިމް އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

ޔޫ! ހިނގާ ވަންނަން..” ލަމްހާ އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަންނަމުން ޔޫޝައުގެ އަތުގައި ހިފާލާފައި ބުނެލިއެވެ.

ލަމް ވަދޭ.. އަހަރެން ވަނީމަ ކަމަކު ނުދާނެ.. މިހާރު އައިކާއަށް ބޭނުންވާނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަރާމު.. އަހަރެންގެ ސަބަބުން އެކަން ގެއްލޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން..” ޔޫޝައު ދެރަވެފައި ބުނެލިއެވެ.

ޔޫ! ތިހެން އުޅެގެން އައިކާގެ ހިތް ހަލާލެއް ނުލިބޭނެ.. ޔޫއަށް ކުރެވުނު ކުށަށް އައިކާގެ ކިބައިން މާފަށް އެދުނީމަ އޭނަ މާފްކުރާނެ.. އެއީ އޭނަ ޔޫދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާތީ.. ހިނގާ ދާން..” ލަމްހާ ބެލީ ޔޫޝައުއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ.

ޕްލީޒް! އަހަރެންނަށްޓަކާ..” ލަމްހާގެ އާދޭސްތަކަށް ޔޫޝައުއަށް ބީރު ކަންފަތެއް ނުދެވުނެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު..”

އައި ލަވް ޔޫ..” ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

ލަވް ޔޫ ޓޫ..”

ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑަށް އައިކާ ބޯ ހިއްލާލައި ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އެތެރެއަށް ވަތް ލަމްހާ ފެނުމާއެކު އައިކާއަށް ހައިރާންކަމާއެކު ލަމްހާއަށް ގޮވާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ހައިރާންކަމާއެކުވެސް އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނާއަށް ކުޑަކޮށް ބޯ އަރިކޮށްލާފައި ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނީ ލަމްހާއާއެކު ޔޫޝައުވެސް އައިކަމުގައި ހީކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ކުޑަކުޑަ އުއްމީދުވެސް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އައިކާގެ މޫނަށް ވީގޮތް ފެނުމުން ލަމްހާ ފަހަތަށް އެނބުރުނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. އޭނާ އެވަރަށް ބުނުމުންވެސް ޔޫޝައު އެތެރެއަށް ނުވަނީމައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ޔޫޝައު އެތެރެއަށް ވަނުމުންނެވެ. ޔޫޝައުއަށް ޖެހިލުންވެފައި ހުރެވުނީ އައިކާ އެ އެންމެންގެ ތެރޭ ހިނިތުންވެގެން އިންނަމަވެސް އޭނާއާއެކު އެކަނިވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް އެނގޭތީއެވެ.

އައިކާ ޔޫޝައުއަށް ބަލަން އިންއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައިވާ ހިނިތުންވުމުން އޭނާ ހިތްހަމަޖެހިފައިވާވަރު އޭނާ ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކަށް އެނގޭނެއެވެ. ޔޫޝައު މަޑު ހިނގުމެއްގައި އައިސް ހުއްޓިލީ ދެކުދިން ބާއްވާފައި އޮތް ކުޑަ އެނދު ކައިރީގައެވެ. ޔޫޝައުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތަކަށް އައިކާ ބަލަން އިނީ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކުގައެވެ. ސަނާއަށް އައިކާ އިންގޮތް ފެނުމުން ނާޒިމް ގައިގައި ކޮއްޓާލާފައި ދައްކާލިއެވެ. ނާޒިމްއަށް އެމަންޒަރު ފެނުމުން ސަނާއަށް ބޭރަށް ނުކުތުމަށް އިޝާރާތްކުރަމުން ހިނގައިގަތީ ޔޫޝައުއާއި އައިކާ ޞުލްޙަވުމަށް ވާހަކަދައްކަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ސަނާއާއި ނާޒިމް ނުކުންނަމުން ލަމްހާއަށް އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. އެމީހުންގެ އިޝާރާތް ވިސްނިގެން ލަމްހާވެސް އެމީހުންގެ ފަހަތުން ނުކުތެވެ.

އައިކާ ޔޫޝައުއަށް ބަލަން ގެއްލިފައި އިންދާ ޔޫޝައު އައިކާއާ ދިމާއަށް އެނބުރުނެވެ. އައިކާގެ ދެލޮލުގައި ކަރުނަތައް ގިނަވަމުން ދިޔަކަން ޔޫޝައުއަށް އެނގުނެވެ. އޭނާ މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް އައިކާ އޮތް އެނދު ކައިރީ ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. ދެމީހުންގެ ލޮލާއި ލޯ ގުޅިފައި ތިބިއިރު ހިތާހިތުން އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކަމުން ދިޔަނަމަވެސް ދުލާއި ހަމައަށް އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނައެވެ. ޔޫޝައުއަށް އައިކާގެ ދެލޮލުން ފެނުނު ރިހުމާއި ވޭނުން އޭނާގެ ހިތް ތޮރުފާލި ކަހަލައެވެ. އެދެލޮލުން އޭނާއަށްޓަކައިވި ސާފު ތެދުވެރި ލޯބީގެ އިތުރުން އޭނާއަށްޓަކައިވި އެތައް ޝަކުވާއެއް ފެނުނެވެ. ޔޫޝައު އައިކާގެ ދެލޮލުން އޮހޮރެމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ވަރަށް ލޯތްބާއެކު ފޮހެލައިދިނެވެ.

“ނޫން.. ދެން ނުރޮއި.. މިހާރުވެސް މާގިނައިން ރޮއިފި.. އިތުރަށް މިދެލޮލުން އެންމެ ކަރުނަ ތިއްކެއްވެސް ވެއްޓޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން..” ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ. އައިކާ ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލިއެވެ.

“ޕްލީޒް.. މިކޮޅަށް އެނބުރި ބަލާލަބަލަ.. އަހަރެންނަށް އައިކާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތާއިމެދު ވަރަށް ދެރަވޭ.. ލަދުގަނޭ.. ހާލަތުގެ ގޮތުން އަހަރެންނަށް ވިސްނާލާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ނުލިބުނީ..  ބުއްދިއަށްވުރެ ރުޅި އިސްކުރެވުނީ..” ޔޫޝައު އިސްޖަހައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ.

“އައިކާ!” ޔޫޝައު އައިކާގެ މަޑު އަތްތިލައިގައި ހިފާލަމުން މަޑުމަޑުން ގޮވާލިއެވެ. އައިކާ ޔޫޝައުއާ ދިމާއަށް އެނބުރިލިއެވެ. އޭރުވެސް އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހެމުންދިޔައެވެ.

“އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ.. އޭރު އަހަރެންނަށް ވިސްނާނުލެވުނީ.. އަހަރެން އައިކާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ..”

“ދޮގު.. ޔޫޝައު އަހަރެންދެކެ ކުޑަކޮށްވެސް ލޯބިވާނަމަ އަހަރެން އެރޭ ކުރި އާދޭސްތައް އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަޑުއެހީސް.. އަހަރެން ވާހަކަދައްކާނެ އެންމެ ފުރުސަތެއް ދިނީސް.. އެދަންވަރުގެ ވަގުތު އަހަރެން ވަރިކޮށްލާފަ ގެއިން ނުކުންނަން ބުނިއިރު އަހަރެން ގޮސް ވަންނާނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނެތްކަންވެސް ޔޫޝައު ހަނދާނެއް ނެތް.. އެރޭ އަހަރެން އެގޮތަށް ނެރެލީމަ އަހަރެން ނިކަމެތިވާނެ ވަރެއް ޔޫޝައު ވިސްނާކަށް ބޭނުމެއްނުވި.. އަހަރެންގެ ބަނޑުގައިވި ޔޫޝައުގެ ދެދަރިން މަތިންވެސް އެރޭ ޔޫޝައު ހަނދާނެއް ނެތް.. އެރޭ ލަމްހާ ނެތްނަމަ އެ ދަންވަރުގެ ވަގުތު އަހަރެން މަގުމަތިވީސް.. ތީ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ބުނާ މީހާއެއްނު.. އަހަރެން ރަށަށް ގޮސްވެސް މިވީ މަހެއްހާ ދުވަހު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަހަރެންގެ ހާލު ބަލާނުލީ ކީއްވެ؟ ލޯބިވާވަރުން ދޯ އެހެންވެސް ކަންތައްކުރީ؟” އައިކާ އޭނާގެ ހިތުގައިވި ޝަކުވާތައް ޔޫޝައުގެ ކުރިމަތީ ބަންޑުންކޮށްލިއެވެ.

“އަހަރެން އަހަރެންގެ ކުށް ޤަބޫލުކުރަން.. އަހަރެންނަށް އައިކާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް.. އަހަރެން އެކަން ޤަބޫލުކުރަން.. އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ..” ޔޫޝައު އަނެއްކާވެސް މާފަށް އެދުނެވެ.

“އަހަރެން ޔޫޝައުއަށް މާފްކޮށްފިން..”

“އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެމެންގެ ދެކުދިންނަށް މައިންބަފައިންގެ ފުރިހަމަ ލޯބި ދޭން.. އެކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރެވޭނީ އަހަރެމެން ދެމީހުން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން.. އަހަރެމެން ދެމީހުން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން.. އަހަރެމެން ދެމީހުން ގުޅިގެން.. އެހެންވީމަ ކުރިން ވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ނައްތާލާފައި ހިނގާ ދެމީހުން އިންނަން..” ޔޫޝައު އޭނާ އެދޭގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

“ނޫން.. އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ޔޫޝައުއާ އިންނާކަށް..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ކީއްވެ؟  އެކަމަކު އައިކާ ބުނީމެއްނު އަހަރެންނަށް މާފްކޮށްފީމޭ..” ޔޫޝައު އިނީ އައިކާ ދައްކާ ވާހަކައިން ވިސްނަންވީ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.

“އާނ.. އަހަރެން ޔޫޝައުއަށް މާފްކޮށްފީމޭ.. މިހާރަކުވެސް އަހަރެން ނުބުނަމެއްނު އަހަރެން ޔޫޝައުއަށް މާފް ނުކުރަމެކޭ..” އައިކާ ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލިއެވެ.

“ދެން؟” ޔޫޝައު އައިކާގެ މޫނުގައި ހިފާ އޭނާއާ ދިމާއަށް އަނބުރާލަމުން އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ދެން އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫން.. އެއީ ސަބަބަކީ..” އައިކާ އެހެން ބުނިއިރު ޔޫޝައުގެ ދެލޮލަށް ގިނަވަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް އޭނާއަށް ސާފުކޮށް ފެނުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަނެއްކާވެސް ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލީ ޔޫޝައުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢަޒުމަށް ގުޑުން އަރާފާނެތީއެވެ. އެހާ ފަސޭހައިން ޔޫޝައުއަށް މާފްކުރާކަށް އޭނާގެ ހިތެއް ނޭދެއެވެ.

“ޕްލީޒް! އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށްޓަކައި.. އަހަރެމެން ދެމީހުން ވަކިވީމަ އެކުދިންނަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭނެ..” ޔޫޝައު އައިކާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން އާދޭހުގެ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ.

“ނޫން.. އަހަރެމެން ދެމީހުން ނުގުޅުނަސް ކުދިންނަށް އޭގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފޯރިޔަކަ ނުދޭނަން.. ޔޫޝައު ބޭނުން އިރަކު ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ.. އަހަރެން އެކަމަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާޅާނަން..” އައިކާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.

“ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.. އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެންގެ ތިން ކުދިންނަށްވެސް އެއްވަރަށް ލޯބިދޭން.. އެކަމަކު.. ދުރުގައި ތިބީމަ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ކައިރީގައި ހުންނަ ކުއްޖާއާ އެއްވަރަށް ލޯތްބެއް ނުދެވޭނެ.. އެކަމަކުވެސް އަހަރެން ބަލާނަން އަހަރެންގެ ތިދެކުދިންނަށްވެސް އަހަރެންގެ ކައިރީ ހުންނަ ކުއްޖާއާ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ދެވޭތޯ.. އަދި އަހަރެން އެދެން ކަމަކަށް ދަތިވަންޏާ އަހަރެންނަށް އެންގުމަށް.. އަހަރެން ނޭދެން އައިކާއަށްވެސް އަދި އަހަރެމެންގެ ދެކުދިންނަށްވެސް ދެރަގޮތެއް ވާކަށް.. އަހަރެން އުއްމީދުކުރަން ދެކުދިންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލާފައި ނަމަވެސް އަދި އައިކާގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވާނެކަމަށް.. އެކަމަކު މިހާރު އަހަރެންގެ ބަސް ޤަބޫލުނުކޮށްފިއްޔާ އައިކާ ފަހުން ދެރަވާނެ.. އަހަރެން ދެން ދަނީ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދިވެސް އަންނާނަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެފައި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އައިކާގެ ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޮލުން ޔޫޝައު ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަން އޮތްއިރު ޔޫޝައު ދެލޯ ފޮހެލަމުން ބޭރަށް ނުކުތެވެ.

ޔޫޝައު ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ބޭރު ގޮނޑިބަރީގައި ލަމްހާއާއި ސަނާއާއި ނާޒިމް ތިއްބެވެ. ޔޫޝައު ނުކުތުމުން ދެން ދަނީއޭ ބުނެފައި ލަމްހާ ޔޫޝައުއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ލަމްހާ ޔޫޝައު ގާތު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުތޯ އަހާލިއެވެ. ލަމްހާ އެ އިޝާރާތްކުރީ ކޮން ކަމަކަށްކަން އެނގުމުން އޭނާ ބޯ ހޫރުވާލިއެވެ. ޔޫޝައުގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ކުލަވަރުތަކުން ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނޫންކަން ނާޒިމްގެ ތަޖުރިބާކާރު ސިކުނޑިން ދެނެގަތެވެ. އޭނާ ޔޫޝައުގެ ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލީ އަދި ރަނގަޅުވާނެޔޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން އަދި ފަހުން އަންނާނަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒިމް ބޯޖަހާލިއެވެ. ޔޫޝައު ލަމްހާއާ އަތް ގުޅުވާލައިގެން ނުކުންނަން ދިޔަތަން ބަލަން ތިބެފައި ނާޒިމްއާއި ސަނާ ވަނީ އައިކާ އޮތް ޕްރައިވެޓް ރޫމަށެވެ.

**********

ހަވީރު މާލެ ފުރާ ލޯންޗުން، ފިހާރައަށް މުދާ ބަލައި މާލެ ދިއުމަށްޓަކައި މާޒް ފައިސާ ގުނަން އިނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކޮޓަރީގައެވެ. އޭނާ އެހެން އިންދާ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހާލި އަޑު އިވުނެވެ.

“ވަދޭ.. ހުޅުވާފަ ހުރީ..” މާޒް ކާކުތޯވެސް ބަލާނުލާ ވަނުމަށް ހުއްދަ ދިނީ ގޭ މީހަކު ނޫނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ނުޖަހާނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހައިރާންވީ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަތް ލީން ފެނިފައެވެ.

“ލީން! ހާދަ ނުގަޑިއެއްގައި.. އަނެއްކާ ކަމެއް ގޯސްވީތަ؟” ކަންބޮޑުވެފައި މާޒް އަހާލިއެވެ.

“ސާބަހޭ.. ހާދަ ކަންބޮޑުވެފައި.. އަހަރެން ނޫޅެމޭ ތީން ރުފިޔާއެއް ނަގާކަށް..” ލީން ސަމާސާކޮށްލިއެވެ.

“ތިކަމަކާ އަހަރެން ހާހެއް ނުވޭ.. އަހަރެންނަށް އިނގޭ ލީންއަކަށް މީގައި އަތްލާކަށްވެސް ނުކެރޭނެކަން.. އަސްލު، ދުވަހަކުވެސް މިގަޑީގައި ނާންނާތީ ހީކުރީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވީކަމަށް..” މާޒް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. ލީން ބޯހޫރާލީ ތިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެޔޭ ބުނަމުންނެވެ.

“އައިކާ ވިހައިފި.. މިބުނީ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި.. ދެވައްތަރު ދެކުދިން..” ލީން ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންތަ.. މަރުޙަބާ..” މާޒް ފަރުވާކުޑަ ޖަވާބެއް ދީފައި އަނެއްކާވެސް ފައިސާ ގުނުމައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

“ތިއުޅެނީ ތިޖޫރީގަ ފައިސާ ހަމަތޯ ބަލަންތަ؟ ތިޔަކުން މަދެއް ނުވާނެޔޭ.. މިގެއަކީ މީހުން ވަންނަ ގެއެއްވެސް ނޫނެއްނު..” މާޒް މަޑުޖެހިލި ވަގުތު ލީން ސަމާސާ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ.

“ސާބަސް.. މިއުޅެނީ ހަވީރު ލޯންޗުން މާލެ ދާންވެގެން.. ފިހާރައަށް މުދާ ބަލައި.. މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު އޮންނަ ދޯނިން އަންނާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު އޮންނަ ދޯންޏަކަށް އަރުވަން މުދާ ގަންނަން މިއަދު ދާން ތިއުޅެނީ؟ މުދާ ބަލައި ދާ ނަމުގައި އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ތިދަނީ މުޅިން އެހެން ކަމަކުހެން.. އަޅެ މީ ދޮގެއްތަ؟” ލީން ދިމާކޮށްލިއެވެ.

“ލީން މިއަދު ކީކޭ ކިޔަން އުޅޭ ދުވަހެއްތަ؟”

“އަހަރެން މިބުނި އެއްޗެއް ވިސްނިއްޖެއެއްނު.. އެހެންވީމަ ބުނެބަލަ.. އަހަރެން މިބުނީ ދޮގެއްތަ؟” ލީން އަހާލިއެވެ.

“އަސްލުވެސް އަހަރެން މިދަނީ ތިކަހަލަ ކަމަކު ނޫން.. ހަމަ މުދާ ބަލައި މިދަނީ.. އެކަމް އިކާ ގާތަށް ގޮސްނުލާނަމެކޭ ނޫން.. އޭނަގެ ދެ ފުށްގަނޑު ދެކެލަން ދާނީ.. ކޮންމެހެން އޭނަ ދެކޭކަށް ނޫން..” މާޒް ވަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

“ހޫމް.. ދެން އެންމެ ރަނގަޅޭ އެއްބަސް ނުވިޔަކަސް..”

“އަސްލު ބުނެބަލަ.. ކަމަކުތަ ތިއައީ؟” މާޒް އަހާލިއެވެ.

“ފިހާރައަށް އައީ.. އައިސްފަ އިކާ ވިހޭ ޚަބަރު ދޭންވެގެން މިވަނީ..”

“ފިހާރަ ހުސްކޮށްލައިގެންތަ ތިދަނީ؟” ލީންގެ އަތުގައި ގަތް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތުމުން މާޒް ސަމާސާކޮށްލިއެވެ.

“އަހަރެން ގަންނަން އައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް މިވަގުތު.. އެހެންވީމަ ހުސްއަތާއެއްނު ދާން ޖެހޭނީ.. ހޫނ.. ދެން ދަނީއޭ.. މިހާރު ޒިޔާ ގެއަށް އައިސްދާނެ..” ލީން އެހެން ބުނެލުމުން މާޒްވެސް ބޯޖަހާލިއެވެ.

ހަވީރުގެ ލޯންޗުން މާޒް މާލެ ދިޔައިރު އޭނާގެ ހިތް އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. އައިކާ ދެކެލުމަށް އެހިތް އެދެމުން ދަނީއެވެ. އައިކާދެކެ ރުޅިއަންނަން އުޅުނުނަމަވެސް އޭނާގެ ބަސްނާހާ ހިތް އެކަމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ. އައިކާ ފެންނަ ހިސާބަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާން ނިންމައިގެން ހުރި ނަމަވެސް އައިކާގެ ގާތަށް ދިއުމަށް އެހިތް މަޖުބޫރުކުރަނީއެވެ.

މާލޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައި ޖެހުމާއެކު މާޒް ދަބަސް ހިފައިގެން ހިނގައިގަތީ ޓެކްސީއެއް ލިބޭތޯއެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން ނުހަނު ފަސޭހައިން ޓެކްސީއެއް އަތުޖެހިއްޖެއެވެ. ޓެކްސީއަށް އެރުމަށްފަހު އޭނާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ނަން ބުނެލުމާއެކު ޑްރައިވަރ ޓެކްސީ ދުއްވާލިއެވެ. މާދުރު ނޫންނަމަވެސް ހަވީރުގެ ވަގުތުކަމުން އިންތިހާއަށް ބާރުބޮޑު ޓްރެފިކުން ސަލާމަތްވެގެން ގެސްޓް ހައުސްއަށް ދެވުނީ ތިރީހަކަށް މިނެޓުންނެވެ.

ޑްރައިވަރަށް ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު މާޒް ގެސްޓް ހައުސްއަށް ވަދެ ކައުންޓަރު ކައިރިއަށް ގޮސް އޭނާ މިއަދު މެންދުރު ބުކްކުރި ރޫމްގެ ނަންބަރު ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ގޮސް ރޫމަށް ވަދެ ފުރަތަމަވެސް އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ. މާ ކަނޑުގަދަ ނޫނަސް މަޑެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ހުރީ ފާޑަކަށް ލޮޑުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވީ ކުޑައިރުކޮޅަކު އޮވެލާށެވެ. ނަމަވެސް ތާޒާވެނުލައި އޮންނަން ބޭނުންނުވާތީ އޭނާ ކަންނެތް ގޮތަކަށް ތެދުވެ ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށް ވަނެވެ. ފެންވަރައި ތާޒާވެލައިގެން ނުކުމެ ހުސް ބޮކްސާގައި އޭނާ އެނދުގައި އޮށޯވެލީ އަރާމުކޮށްލާށެވެ. އެހެން އޮއްވާ އޭނާއަށް ނިދުނީ ކޮންއިރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގުނެވެ.

**********

“ލަމް! އަހަރެން މިދަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް.. އެހާ ލަސްނުވެ އަންނާނަން އިނގޭ..” ޔޫޝައު ކޮޓަރިން ނުކުމެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ރިހަ ހޫނުކުރަން ހުރި ލަމްހާ ގާތު ބުނެލިއެވެ.

“މަޑުކޮށްބަލަ އަހަރެންވެސް ގޮވައިގެން ދާން..”

“މާދަމާ ލަމް ގޮވައިގެން ދާނަން.. މިރޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްފަ އެބަޖެހޭ ރައްޓެއްސަކާއެކު ތަނަކަށް ގޮސްލަންވެސް.. އެހެންވެ ލަމް ނުލައި މިދަނީ.. އެކަނި ބޭރަށް ނުދައްޗޭ އިނގޭ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ލަމްހާވެސް އެގޮތާއި އެއްބަސްވިއެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައު ދިއުމުން އޭނާ އެކަނި ގޭގައި އިންނަން ޖެހޭތީ އިނީ ފޫހިވެފައެވެ.

ޔޫޝައު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެފައި އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކު ގުޅުމުން އެއްޗެއް ހަވާލުކޮށްލުމަށް ނުކުތް ވަގުތު މީހެއްގެ ގައިގައި ލައިގަތެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ އަތުން ފޯނު ދޫވެގެން ވެއްޓެން ދިއުމާއެކު އެމީހަކު އެ ވެއްޓުނަނުދީ ހިފިއެވެ.

“ތޭންކްސް..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނަމުން އެމީހާއާ ދިމާ ބަލާލުމާއެކު އޭނާ ހުއްޓުން އެރީ މާޒް ފެނުމުންނެވެ.

“ސޮރީ!” މާޒް އެހެން ބުނެލުމާއެކު އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އޭނާ ޔޫޝައުއާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަ ދައްކާ ހިތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައު އޭނާއަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުމުން އޭނާ މަޑުކުރިއެވެ.

“އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން މާޒްއަށް މިތަނަށް އަންނަން ކެރޭނެ ކަމަކަށް..”

“ކީއްވެ ތިހެން ތިބުނީ؟” މާޒް ހައިރާންވެފައި އަހާލިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނުމުގެ އަމުރު އޮންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށްކަމެއް އޭނާ ނުދެނެހުއްޓެވެ. އެއީ އެންމެންގެވެސް ތަނެކެވެ. ވީއިރު ޔޫޝައުއަށް އެހެން ބުނުމަށް އޮތީ ކޮން ޙައްޤެއް ހެއްޔެވެ؟

“އައިކާއާ ދޭތެރޭ އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފަވެސް އައިސް އޭނައާ ބައްދަލުކުރަން ވަންނަން އުޅޭތީވެ..”

“ޔޫޝައުއަށް ކިހިނެއް އެނގެނީ އަހަރެން މިއައީ އައިކާއާ ބައްދަލުކުރަން ކަމެއް؟ އެހެންނޫނަސް މީ ޕަބްލިކް ތަނެއް.. މިތަނަށް އައިސް ވަންނަން އަހަރެން ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެކަމެއް އަހަރެން ނުދެނަހުރިން..” މާޒް ވަރަށް ފުރިހަމަ ރައްދެއް ދިނެވެ.

“މީ ރޭގަނޑުކަން ޔަޤީންވާ ފަދައިން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވޭ މާޒް ތިއައީ އައިކާއާ ބައްދަލުކުރަންކަން..”

“އެހެންވިޔަސް ކޮބާ މައްސަލައަކީ؟ ޔޫޝައުއަކަށް އެކަމަކާ ނުބެހެވޭނެ..” ޔޫޝައުގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތުން މާޒް ގާތަށް ރުޅިއައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވާހަކަދެއްކީ މަޑުމަޑުންނެވެ.

“ކީއްވެ ނުބެހެވެންވީ؟ އެއީ އަހަރެންގެ ދެކުދިންގެ މަންމަ..”

“އެކަމަކު މިހާރު ތީ އައިކާއަށް ހިލޭ މީހެއް.. އަހަރެންނެކޭ ޔޫޝައުއެކޭ ތިގޮތުން ވާނީ ހަމަހަމަ.. އަހަރެމެން ދެމީހުންކުރެ އެކަކަށްވެސް އަނެކަކު ކުރާ ކަމަކާ ބެހުމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެ.. އައިކާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި.. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އަހަރެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އައިކާއާ ބައްދަލުކުރަން މިތަނަށް އަންނަން ލަދުގަންނަންޖެހޭ މީހަކީ ޔޫޝައުހެން.. ދުވަސް ފުރެން ގާތްވެފަ އިންދާ ވަރިކޮށް ގެއިން ނެރެ އެއްލާލާފަ.. އަދި އެވަރުންވެސް އަހަރެންތަ ލަދުގަންނަންވީ އައިކާއާ ބައްދަލުކުރަން އަންނަން؟ އޭނަ ރަށުގަ ހުރިއިރު އޭނަ ގާތަށް އައިސްވެސްނުލާ، ހާލުވެސް ބަލާނުލާ އުޅެފަ ވިހެއީމަތަ ދެދަރިންގެ މަންމަކަން ހަނދާންވީ؟ އެ ދެމަސްދުވަސް ތެރޭ އޭނަ އުފުލި ބުރަތަކޯ؟ އޭނަ ކުރި ހިތާމަތަކޯ؟ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގެ ބަދަލު ޔޫޝައުއަށް ދެވިދާނެތަ؟ ނުދެވޭނެ.. އަހަރެން ނަމަވެސް ނުދެވޭނެ.. ބަލަ އޭނަގެ ނިކަމެތި ހާލަށް އެހީވީ އަހަރެންނޭ.. އެހެންވީމަ އޭނައާ ބައްދަލުކުރަން ޔޫޝައުއަށްވުރެ އައުލާކަން ބޮޑީ އަހަރެންނެއް ނޫންތަ؟ އަހަރެން އުފާވޭ އަހަރެންނަށް ނިކަމެއްޗަކަށް އެހީވެވުނީމަ.. އަހަރެންނަކީ ކަލަ ގޮވާ މީހެއްވެސް ނޫން.. އެކަމަކު މިއަދު ކަލޭ އަހަރެން ލައްވާ އެކަންވެސް ކުރުވައިފީމު.. އެހެންވީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ.. އެކަމަކު ދެންވެސް ހަނދާން ކޮށްދެން ނުބެހޭ ކަންތަކާ ނުބެހި ދުރުގައި ހުރުމަށް..” މާޒް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ކިޔުމަށްފަހު، ޔޫޝައު ކިޔާނެ އެއްޗަކަށް ބެލުމެއްނެތި އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތެވެ. މާޒް ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރި ޔޫޝައުއަށް ދެއަތް މުށްކަވާލެވުނެވެ.

ޔޫޝައު ސަނާއަށް ގުޅާފައި އައިކާ އޮތް ކޮޓަރި އޮޅުންފިލުވިއެވެ. އޭނާ ގޮސް އައިކާ އޮތް ކޮޓަރީގެ ދޮރުމައްޗަށް ހުއްޓިފައި ފުން ނޭވާއެއްލީ ހިތުގެ ތެޅުން ހަމައަކަށް އަޅުވާލުމަށެވެ. ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި އޭނާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެނދުގައި ތެދުވެ އިށީނދެލައިގެން އިން އައިކާ ފެނުމުން އޭނާގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައެވެ. އެމޫނުމަތިން ވޭތުވެދިޔަ ދެމަހެއްހާ ދުވަހު ނުފެންނަފަދަ ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމެއް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އަނެއްކާ އެއީ ޔޫޝައުގެ ސަބަބުން ވެރިވި ހިނިތުންވުމެއްބާވައޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެން ހިތަށް އެރުމާއެކު އޭނާގެ ކުޑަކޮށް މާޔޫސްވިއެވެ. ހިތްވަރު އެލޭގޮތްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެހެން މީހަކަށް އެކަން ފާހަގަވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހަމަޖެހޭ ގޮތް ދައްކާލިއެވެ.

“ދައްތާ! ކިހިނެއް؟” މާޒް އެނދާއި ގާތަށް ހިނގައިގަންނަމުން އަހާލިއެވެ.

“އަލްޙަމްދު ލިﷲ! ވަރަށް ރަނގަޅު.. އެކޮއި ކިހިނެއް؟

“އަލްޙަމްދު ލިﷲ! އިކާ ކިހިނެއް؟” މާޒް ހިނިތުންވެލަމުން އަހާލިއެވެ.

“ރަނގަޅު..” ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލައިގެން އިނދެ އައިކާ ބުނެލިއެވެ. އެކަމުން މާޒްގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. އަދިވެސް އައިކާ ޙައްޤު ނޫން ކަމަކާ އޭނާއަށް އެހާ ނަފުރަތު ކުރާތީއެވެ.

“ކޮބައިތަ ބޭބީތައް؟ ދައްކަބަލަ ބަލާލަން..”

“ނިދިފައި އޮތީ މިހާރު..” އައިކާ އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެން އެކުދިން ހޭލައްވައެއް ނުލާނަމޭ..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ކުޑަ އެނދަށް އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު ސަނާ އެބަ އަންނަމޭ ބުނެފައި ބޭރަށް ނުކުތެވެ.

މާޒް އެނދު ކައިރީ ހުއްޓި ހުރެ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދެކުދިންނަށް ބަލާލިއެވެ. އަންހެންކުއްޖާގެ ލޯ އެއީ ހަމަ އައިކާގެ ދެލޮލެވެ. ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ކަނާއަތުގެ ކޮނޑުހުޅު ކައިރީ ބޮޑު ލަފެއް ހުއްޓެވެ. އެއީ ޔޫޝައުގެވެސް އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ހުންނަ ކަހަލަ ލަފެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް ދެމަފިރިންނާ ވައްތަރު ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ދެކުދިންނެވެ.

“މިހާރު ފެނިއްޖެއެއްނު.. ތިހާވަރަށް ތި ބަލަނީ ކީއްވެ؟ އެއްވެސް ކަހަލަ އައިބެއް ފެންނަން ނެތީމަ ދެރަވީތަ؟ އެސްފީނާ ޖައްސަންވެގެން ދޯ..” އައިކާ މަޑުމަޑުން ބުނިނަމަވެސް އޭނާގެ އަޑުގައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުން މާޒްއަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ. އައިކާ ބުނެލި ވިހަގަދަ ބަސްތަކުން މާޒްގެ ހިތަށް ހީވީ ތުނޑު ތޫނު ކަށިތަކެއް ހަރާލިހެންނެވެ.

“ހެޔޮނުވާނެ ތިކަހަލަ އެއްޗެހި ބުނާކަށް.. އަހަރެން ކީއްވެ އެދެކުދިންނަށް އެސްފީނާ ޖެހޭތޯ އުޅެންވީ؟ އެދެކުދިންގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއް؟ އިކާވެސް ކުށެއް ނުކުރޭ.. ކުށް ކުރެވުނީ އަހަރެންނަށް.. ލިބެން ނެތް އެއްޗަކަށްޓަކައި މާބޮޑަށް އުއްމީދުކުރެވުނީ.. މާބޮޑަށް އެދެވުނީ.. އަހަރެންނަކީ އެހާ ހިތުނިޔަތް ނުބައި މީހެއް ނޫނޭ އިކާ.. އިކާ މިއަދު ތިހެން އަހަރެންނާ ދިމާއަށް ހިތަށް އައިހާ އެއްޗެއް ގޮވިޔަސް އިކާގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވުމުގައި އަހަރެންގެ އެއްވެސް އަތެއް ނެތްކަން އެނގޭ ދުވަހަކުން އިކާ ރޯނެ.. އަހަރެންނާ ދިމާއަށް ތިކިޔާ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން އަހަރެންނާ ކުރިމަތިލާން ލަދުގަންނާނެ.. މިއަދު ތިގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވުނީތީ އެދުވަހަކުން ހިތާމަކުރާނެ.. މީ އަހަރެން އިކާދެކެ ރުޅިއައިސްގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން.. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އިކާއަށް އެއްޗެއް ވިސްނެން.. އަހަރެން ނޭދެން އިކާއަށް ދުވަހަކުވެސް ދެރަގޮތެއް ވާކަށް.. އެކަން އިކާއަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ވިސްނޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން..” މާޒް އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި އަތް އަޅާލީ އޭނާގެ ދެލޮލަށް ޖަމާވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮރުވުމަށްޓަކައެވެ. އައިކާގެ ކުރިމަތީ އެންމެ ކަރުނަ ތިއްކެއްވެސް ވައްޓާލާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ކަރުނަތައް ހިންދާލުމަށްފަހު މާޒް މޫނުމަތިން އަތް ނެގިއެވެ.

“އަހަރެން މިތަނަށް މިއައީ އިކާގެ ރުހުން ހޯދާކަށް ނޫން.. އަހަރެން މިއައީ ހަމައެކަނި އިކާއާ އިކާގެ އެތިބަ ތުއްތު ދެކުދިންގެ ހާލު ބަލާލަންވެގެން.. އަހަރެން އުއްމީދުކުރިން އިކާ އަހަރެންނާ ރީތިކޮށް ވާހަކަދައްކާނެކަމަށް.. އެކަމަކު އަދިވެސް އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ އިކާގެ ހިތް ބަދަލުނުވާކަން އެނގުނީމަ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ.. އަދިވެސް އިކާ އަހަރެންނާ ރީތިކޮށް ވާހަކަދައްކާނެ ދުވަހަކަށް އަހަރެން އިންތިޒާރުކުރާނަން.. އަހަރެން މިތަނަށް އައި ބޭނުން ފުދިއްޖެ.. އެހެންވީމަ ދެން ދަނީ..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ދާން ތެދުވިތަނާ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނާޒިމްއާއި ސަނާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. މި ހުރިހާއިރު އޭގެ ދެމީހުން ބޭރުގައި ތިބީ މާޒްއާއި އައިކާ ދެއްކި ވާހަކަތައް އަޑުއަހާށެވެ.

“މާޒް! އިހަށް މަޑުކުރޭ.. ބޭބެ ބޭނުން މާޒް ގާތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު ކިޔަން.. މިކަމަށް އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މާޒްގެ ރުހުން..” ނާޒިމް ބުނެލިއެވެ.

“އެއީ އަނެއްކާ ކޮންކަމެއް؟” މާޒްގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވިއެވެ.

“މާޒް އައިކާއާ އިންނަންވީނު..” ނާޒިމްގެ ޖުމްލައިން މާޒްއާ އައިކާއާ ދެމީހުންނަށްވެސް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ.

“އެކަމަކު ބައްޕާ..”

“އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަޑުއަހާކަށް ބޭނުމެއްނޫން.. އައިކާ އަހަރެމެން ގާތު ކަމަކު ބުނީމަ އަހަރެމެންވެސް ދެކޮޅެއް ނުހަދަން.. އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން އަހަރެން ނުވެސް ދަންނަ މީހަކަށް އަހަރެން ހަވާލުކުރީ ހަމައެކަނި ﷲއަށް ވަކީލުކޮށްފައި.. އޭރަކުވެސް އަހަރެން ޔޫޝައުއާ ދޭތެރޭ އެހާ ބޮޑަކަށް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ.. އެހެންވީމަ މިފަހަރު އައިކާ އިންނަން ޖެހޭނީ އަހަރެން ދައްކާ މީހަކާ.. އޭނާ ޤަބޫލިއްޔާ، އައިކާ ޤަބޫލަސް ނުޤަބޫލަސް ޖެހޭނީ މިކަން ކުރަން.. މި ނިންމުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ..” ނާޒިމްގެ މަޑުން ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް އޭނާގެ އަޑުގައި ހަރުކަށިކަން އެކުލެވިފައިވެއެވެ. ނާޒިމްގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތުން އައިކާގެ ކަރު އެލޭގޮތްވިއެވެ. އޭނާ މާޒްއާ އިންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ދެން އޭނާއަށް މާޒްއާ ނީނދެ ވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ.އެހެނަސް އޭނާއަކަށް މާޒްއަށް އަނތްބެއްގެ ފަރާތުން ކޮށްދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ކުޑަމިނުން ރުހުމުގެ ލޮލަކުން ބަލާވެސްނުލެވޭނެއެވެ. ވީއިރު ގަދަކަމުން އެ ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

“ނޫން.. އަހަރެން އައިކާއަކާ ނީންނާނަން..” މާޒް ނާޒިމްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތުން އިންކާރުކުރިއެވެ. ނާޒިމްއާއި ސަނާގެ އިތުރުން އައިކާއަށްވެސް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ. އެމީހުން ހީކުރީ ނާޒިމް އެގޮތަށް އެކަން ހުށަހެޅުމުން މާޒް އުފަލުން އެކަން ޤަބޫލުކުރާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައްވީ އެމީހުން ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

“ކީއްވެ؟ މާޒް އައިކާދެކެ ލޯބިވެއެއް ނޫންތަ؟” ނާޒިމް އަހާލިއެވެ.

“ލޯބިވިން.. ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވިން.. މިހާރުވެސް ލޯބިވޭ.. އެކަމަކުވެސް އަހަރެން އައިކާއާ އިންނާކަށް ބޭނުމެއްނޫން..” މާޒް އޭނާ އެކަން ނުކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ.

“އަހަރެން މި އަހަނީ ކީއްވެހޭ؟ ލޯބިވޭ.. އެކަމަކު އިންނާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ.. ލޯބިވަނީ ކީއްކުރަންތަ؟ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާކަށް ނޫންތަ؟ ތީ ކޮންކަހަލަ ލޯތްބެއް؟” މާޒް އެކަމާ އެއްބަސްނުވުމުން ނާޒިމް ގާތަށް ރުޅިއައެވެ.

“ރަނގަޅު.. ލޯބިވަނީ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށަން.. އަހަރެންވެސް ލޯބިވީ އެމަޤުސަދުގައި.. އަދިވެސް އެކަން އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށް.. އެކަމަކު އައިކާގެ ނުޤަބޫލަކު ނޫން.. އޭނަ ހިތުން ރުހުމުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެ އަހަރެން ގާތު ބުނެފިނަމަ އަހަރެން މިހުރީ މިހާރުވެސް ތިކަން ކުރަން ތައްޔާރަށް.. އަހަރެން ލޯބިވީ ހަމައެކަނި އައިކާގެ ހަށިގަނޑު ދެކެއެއް ނޫން.. އައިކާގެ ހަށިގަނޑާ ހިތާ ފުރާނަދެކެ.. އައިކާގެ ކޮންމެ އުފަލަކީ އަހަރެންނަށްވެސް ލިބޭ އުފަލެއް.. އަދި ކޮންމެ ހިތާމައަކީވެސް އަހަރެންނަށް ލިބޭ ހިތާމައެއް.. އަހަރެންގެ ފަލްސަފާއަކީ މިލްކުކުރުމެއް ނޫން.. އަދި ޖަހައިގަތުމެއްވެސް ނޫން.. މިއީ ސަބަބަކީ.. އަހަރެން އެދެނީ ބޭބެމެންވެސް އައިކާއަށް ތިކަމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރުމަށް.. އެމީހަކު ގުޅެންވާނީ އެމީހަކު ލޯބިވާ މީހަކާ.. އެމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރާ މީހަކާ އިނދެގެން ކިހިނެއް ދިރިއުޅޭނީ؟ އަހަރެން ހުރީ ބޭބެމެން ކޮންމެ ކަމަކު ބުންޏަސް އެކަމެއް އުފަލުން ކޮށްދޭން ނިންމައިގެން.. އެކަމަކު ބޭބެމެން ތި އެދޭ ކަންތައް އަހަރެންނަށް ކޮށްދެވޭކަށް ނެތް.. އަހަރެންނަށް މާފްކޮށްދޭތި.. ދެން ދަނީ..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު މަޑުވެސްކޮށްނުލާ ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަން ނާޒިމްއާއި ސަނާ ތިބީ ބަސް ހުއްޓިފައެވެ. އައިކާގެ ހިތަށްވެސް ތަފާތު ގޮތެއް ވެއްޖެކަން ޔަޤީނެވެ. އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލާ އޭނާއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހެވެ. އައިކާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން އެމީހުން ބަދަލުވީ ކުލީ ކޮޓަރިއަކަށެވެ. ޔޫޝައު އެތައް އާދޭހެއް ކުރުމުންވެސް އައިކާ ޔޫޝައުގެ ގެއަށް ދާން އެއްބަސްނުވުމުންނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ އަވަހަށް ރަށަށް ދާށެވެ. ނަމަވެސް ހަފްތާއެއް ވަންދެން މާލޭގައި މަޑުކޮށްލުމަށް އެދުމުން ނާޒިމްއާއި ސަނާ ވަރަށް ކިޔައިގެން އޭނާއަށް މަޑުކުރަން މަޖުބޫރުވީއެވެ. ހުރިހާ ޚަރަދެއްގައި ޔޫޝައު ހިފިއެވެ. އައިކާ ކިތަންމެ ނުރުހުނަސްވެހެވެ.

ދެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މާޒްވެސް ރަށަށް ގޮސްފިއެވެ. ހިތް ކުދިކުދިވެފައިވާ ހާލުގައެވެ. ނުހަނު ހިތް އެދުނު ވަގުތުކޮޅެއް އައިސް ހިތުގައި އަތް އަޅާލުމަށްފަހު އެކަމަށް ފުރަގަސްދީފައެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އައިކާގެ އުފަލަށްޓަކައެވެ. އައިކާގެ އެތިބަ ފުށްގަނޑެއްފަދަ ލޯބިލޯބި ދެކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައެވެ. މަޖުބޫރުން އައިކާ އޭނާއާ އިނދެ އެދެކުދިންނަށް ދެރައެއް ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަކަށް މާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޭރުން އޭނާއަށް އިހުސާސްކުރެވޭނީ އެއީ އޭނާގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ލިބުނު ދެރައެއް ކަމަށެވެ. އައިކާއާއި އޭނާގެ ކައިވެންޏަށް އޭނާ އިންކާރުކުރި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެއީއެވެ.

ހަފްތާއެއް ފަހެވެ. ޔޫޝައުއާއި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަޒްމީލް ތިބީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއްގައެވެ. ކޮފީއެއް ބޯލަން ގަސްތުކޮށްގެން ދިޔަނަމަވެސް އަޒްމީލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ޔޫޝައުވެސް ކެއުމަކަށް އޯޑަރ ދިނީއެވެ.

“މަރުޙަބާ އިނގޭ.. އަދި މިއުޅެނީ ކުދިވެރިން ދެކިލަން ޖައްސާނުލެވިގެން.. އެނގެއެއްނު ދޯ މަގޭ ލައިފް ބިޒީވާނެވަރު..” އަޒްމީލް އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު ބޯޖަހާލީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދެނެހުރީމޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“އާނ ދެން ބިޒީވާނެތާ ދޯ.. އަޒޭމެން ކުދިން ހޯދާއިރަކު ނުވިސްނާ ވިއްޔަ.. އަހަރު ދެކޮޅު ކުދިން ހޯދާއިރު ކެތްވާކަމޭ ހިތަށްއަރަނީ..” ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“ކެތްނުކޮށް ކީއްކުރާނީ؟ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ގޯސް ހެދެނީއޭ މަށަށް..” އަޒްމީލް ބޯކަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ހޫނ ދެން ތިއެއްނޫނޭ.. ކޮބައިތަ ވަރިކުރިފުޅު ރުއްސުމުގެ ކަންތައް ކިހާ ހިސާބެއްގަތަ އޮތީ؟” އަޒްމީލް އަހާލިއެވެ.

“އެކަން ނުވެގެން މިއުޅެނީ.. ވަރަށް ބޯހަރު މަންޖެއެއް.. އަސްލު ދެން އަހަރެންނަށްވެސް ވިސްނާނުލެވުނީމަ ވީގޮތް.. އޭރު އައިސްފައި ހުރި ރުޅީގައި ވަރީގެ ލަފްޒު ބޭރުވީ..” ޔޫޝައު އޭނާގެ ކުށް ޤަބޫލުކުރިއެވެ.

“އަދި ވާނެ.. ކެތްކޮށްލާ.. ޔޫޝައު އޭނަ ރަށުގަ ހުރިއިރު އޭނަ ކައިރިއަށް ގޮސް ގުޅާ ހާލު ބެލިނަމަ، އަހަރެންނަށް ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ޔަޤީންކަން އެބައޮތް އޭނަ މިހާރު ހުންނާނީ ޔޫޝައުއަށް އާނބަސް ދީގެންކަން..” އަޒްމީލް ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.

“ވެދާނެ ތިހެންކަމަށްވެސް.. އެކަމު އޭރު އަހަރެންނަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުން ނުކެރުނީ ތީން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން..” ޔޫޝައު އިނީ ވަރަށް ސީރިއަސްވެފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތީ އޭނާ އިން މޭޒުގެ ފަހަތުގައި ހުރި މޭޒު ކައިރިން އިވުނު އަންހެންކުއްޖާގެ އަޑެވެ. އެއީ އޭނާއަކަށް އާ އަޑެއް ނޫނެވެ. ދާދި އިހަކަށް ދުވަހަކާ ޖެހެންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ފަހަރަކު އިވި ބާވެފައިވާ އަޑެކެވެ. އާނއެކެވެ. ނާޒްގެ އަޑެވެ.

“ހިނގާބަ މިރޭ ރޫމްއަކަށް ދާން.. މިރޭ ވަރަށް ފީލްވާ ރެޔެއް..” ނާޒް ބުނެލިއެވެ. އެކަހަލަ ހާމަކަން ބޮޑު ތަނެއްގައި އޭނާ އެކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ލަދެއްވެސް ނުގަނޭބާއޭ ޔޫޝައުގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

“ރޫމަކަށް ދާނީއޭ ކެއުން ނިންމާލާފައި.. އަދި މަޑުކޮށްލަބަލަ..” ދެންވެސް އިވުނީ އާ އަޑެއް ނޫނެވެ. މާގިނަ ފަހަރު އިވިފައި ނުވިނަމަވެސް އެއީ ޔޫޝައު ދަންނަ އަޑެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އާނއެކެވެ. ޔޫޝައުއަށް ހީކުރެވުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. އެއީ ދިރިއުޅުމުގައި އޭނާއަށް އެންމެ ކަތި ފިޔަވަޅެއް އަޅުވަން މަޖުބޫރުކުރި އިންސާނާއެވެ. އައްޒާމްއެވެ.

“ދެން އަދިވެސް ކިޔައެއް ނުދެމެއްނު ބޭބީ ޖޮބުން ކަނޑާލީ ކީއްވެކަމެއް؟” އައްޒާމްގެ އެވާހަކައަށް ޔޫޝައު ސަމާލުވެލީ އަޒްމީލް ގާތު ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އިޝާރާތްކޮށްފައެވެ.

“އެއީ ދެން ކުޑަ ކަމެއް ހިނގީ ބޮސްއާ ދެމީހުން ދޭތެރޭ..” ނާޒް ތަފްސީލެއް ނުދިނެވެ.

“ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟” އައްޒާމް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ.

“ލަވްއަށް އެނގެއެއްނު ނާޒްއަށް ފީލްވީމަ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭކަން.. އެއްރެޔަކު ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ބޮސްއަށް ނިދާ ބޭސް އަޅައި ކޮފީ ދީފަ ރަނގަޅަށް..” ނާޒް ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުއްޓާލިއެވެ.

“ވަޓް؟ އާރ ޔޫ ސީރިއަސް؟” ޔަޤީން ނުކުރެވިފައި އައްޒާމް އަހާލިއެވެ.

“ޔާ..”

“ވަޓް ދަ ހެލް!! ކީއްވެ؟ ކީއްވެ އަހަރެންނާ ރައްޓެހިވެގެން ހުރެ؟ އަހަރެން ކީއް ނުކޮށްދޭތީ؟” އައްޒާމް ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހުނެވެ.

“ރުޅިމަޑުކޮށްބަލަ.. މީހަކަށް އަޑުއިވިދާނެއޭ..”

“ވަރިހަމައޭ އަޑުއިވުނަކަސް.. އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން އިތުރަށް އެންމެ މިނެޓަކުވެސް ނާޒްއާ އެކީ އުޅޭކަށް.. އަހަރެން ހިއެއްނުކުރަން ނާޒް ތީ އެކަހަލަ މީހެއް ކަމަކަށް.. އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެންނާ އެކީ އެހެން އުޅުނީ އަހަރެންނާ މެރީކުރަން ނިންމައިގެން ހުރީމަ ކަމަށް..” އައްޒާމް ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައި ބުނެލިއެވެ.

“މެރީކުރާށޭ!!؟ ޗީ.. ނެވަރ.. އަހަރެން އެއްވެސް އިރަކު އައްޒާމްދެކެ ލޯތްބެއްނުވޭ.. އަހަރެން ބޭނުންވާ ކަންތައް އައްޒާމް ކޮށްދީފި.. ހީކޮށްލާ ތީ އަހަރެންގެ މިޝަނެއްގަ ބޭނުންކޮށްލި އެހީތެރިއެކޭ..” ނާޒްގެ އަޑުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޖެހިލުންވުމެއް ނެތެވެ. އެއަޑުގައި ވަނީ މަލާމާތެވެ.

“ކޮން މިޝަންއެއް؟”

“އެއީ އަހަރެންގެ ދެ ދުޝްމަނުން، އައިކާއާއި މާޒްގެ ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުކޮށްލުން.. އައިކާގެ ސަބަބުން މާޒް އެދުވަހު އަހަރެންގެ ލޯތްބަށް ފުރަގަސްދިނީ.. އޭނަ ދުވުނީ އައިކާގެ ފަހަތުން.. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މާޒް އައީ އަހަރެން އިގްނޯ ކުރަމުން.. އެކަމާ ހެދި އަހަރެންގެ ހިތުގައި އައިކާއާ ދޭތެރޭ ނަފުރަތު އުފެދުނީ.. އައިކާ ޔޫޝައުއާ އިނީމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނު.. އެއީ އޭނަ އުފަލުގަ އުޅޭތީ.. އެދުވަހު މާޒް އަހަރެންގެ ލޯތްބަށް ފުރަގަސްދިނީތީ އަހަރެންގެ ބައްޕަ ފައިސާއަށްޓަކައި އަހަރެން ވިއްކާލީ.. އަހަރެންގެ ޒުވާން އުމުރުގެ އެއްބައި މި ބޭކާރުވީ އެ ހަންޓޯޓޯ މީހާގަނޑާ އެކީ އުޅެ.. ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް އޭނަ އަހަރެން ވަރިއެއް ނުކުރާނެ.. އެހެންވީމަ އަހަރެން ބޭނުންވީ އަހަރެންނަށް މާޒް ނުލިބުނުތާ އައިކާއަށްވެސް މާޒް ނުލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދަން.. އެކަމާ އަހަރެން ވަރަށް ވިސްނިން.. އަހަރެން ހިތަށްއެރި ޔޫޝައު އައިކާ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ އައިކާ މާޒްއާ ގުޅިދާނެޔޭ.. އެހެންވެ އަހަރެން ބޭނުންވީ އައިކާގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލީ މާޒްކަމަށް އޭނައަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަން.. އެކަން އަހަރެންނަށް ކާމިޔާބުވެސް ކުރެވުނު.. ދެނެއް އައިކާ ދުވަހަކުވެސް މާޒްއަކާ ނުގުޅޭނެ.. މުޅި އުމުރަށް އޭނާއަށް ނަފުރަތުކުރާނެ.. ދެން ހުރީ ޔޫޝައު.. އޭނަ އަހަރެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލުމުގެ ކުރިން އަހަރެންނަށް އޭނަގެ ކިބައިން އެކަމަށްވެސް ބަދަލު ހިފިއްޖެ.. އައިކާ ދެން ޔޫޝައުއަކާވެސް ނުގުޅޭނެ.. އެއީ އޭނައަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދޭނެ މީހެއްނޫން.. އަޅެ އަހަރެން މޮޅެއް ނޫންތަ؟ އަހަރެންނަށް ލަނޑެއް ދޭން ހިތަށް އަރުވާ މީހަކުވެސް ޖެހޭނީ މުޅި އުމުރަށް ރޯން.. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށްވިޔަސް..” ނާޒްގެ އަޑުގައި ވަނީ ނުރައްކާތެރިކަމެވެ. ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫޙުން އޭނާ ވަނީ ހަފުސްވެފައެވެ.

“އެކަމުގެ ތެރެއަށް އަހަރެން ވެއްދީ ކީއްވެ؟” އައްޒާމްގެ ހިތުގައި އުފެދުނު އޭނާއަށް އެންމެ އުނދަގޫ ކުރި ސުވާލު އޭނާ ނާޒްއާ ކުރިއެވެ.

“އެއީ މާޒް ކުރުވި ކަމެއްކަމަށް ދައްކަންވެގެން..”

“އެކަމަކު ކީއްވެ އަހަރެން؟” އައްޒާމް އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ހަޤީޤީ ސުވާލު ތަކުރާރުކުރިއެވެ.

“އަހަރެންނަށް އެނގުނު އައްޒާމް އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއްކަން.. މިބުނީ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާކަން.. އެހެންވީމަ އަހަރެން ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރާނެކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވީ.. އެހެންވެގެން އަހަރެން އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ..” ނާޒް ފަޚުރުވެލިއިރު ހީވީ އޭނާއަށް މާ މޮޅު ކަމެއް ކުރެވިގެން އުޅޭހެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފަހަތުން އަތްތިލަބަޑި ޖަހަން ފެށި އަޑަށް ނާޒްއާ އައްޒާމް އެއްފަހަރާ ބަލާލިއެވެ. އެދެމީހުންނަށްވެސް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބުނީ ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން އެދެމީހުންނަށް ބަލަން އިން ޔޫޝައު ފެނުމުންނެވެ.

“ވާއު! ހާދަ މޮޅު ޕްލޭންއެކޭ ތީ.. މާސްޓަރ މައިންޑެއްގެ ވެރިއެއް ދޯ މީނީ..” ނާޒްއަށް އިޝާރާތްކޮށްލަމުން ޔޫޝައު މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.

“ޔޫ.. ޔޫޝައު..”

“އަނގަ މަޑުންލައިގެން އިނދޭ!” ޔޫޝައު އަމުރުވެރި ރާގަކަށް ބުނެލުމުން ނާޒްއަކަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކޮށްލާކަށް ނުކެރުނެވެ. ދެންމެ ނުހަނު ގަދަވެލާފައި ވާހަކަދެއްކި މީހާ ކުޑަވިވަރުން އަޒްމީލް ގާތަށް ޒާތެއްގެ ހިންޏެއްވެސް އައެވެ.

“ހީކުރީ ތިކުރެވުނީ ވަރަށް މޮޅުކަމެއް ކަމަށްތަ؟ އެނގޭތަ؟ އެނގޭތަ ތި ހަލާކުކޮށްލެވިނީ ކިތައް މީހުންގެ ދިރިއުޅުންކަން؟ ހަމައެކަނި އައިކާއާ މާޒްގެ ދިރިއުޅުމެއް ނޫނޭ ހަލާކުވީކީ.. އެދެމީހުންނާ އަހަރެންނާ އަހަރެންގެ ދެދަރިން އަދި މީނދަ އައްޒާމްގެ ދިރިއުޅުންވެސް..” ނާޒްއާ ދިމާއަށް ގުދުވެލަމުން ރުޅިވެރިކަމާއެކު ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އަމިއްލަ އަތުން ހަލާކުކޮށްލެވުނުއިރުވެސް ނޭނގުނު ދޯ؟” ޔޫޝައު މަލާމާތުގެ ބަހެއް އައްޒާމްއަށް އެއްލިއެވެ. އައްޒާމްއަށް އިސްޖަހާލުން ނޫންކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ.

“ހީކުރީ އައިކާގެ ހިތް ތިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލައިގެން ކަލޭއަށް ވަރަށް އުފަލުގަ އުޅެވިދާނެކަމަށްތަ؟ އަހަރެން ކަލޭ ތި ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ރެކޯޑްކޮށްފިން.. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އޭނައަށް އިއްވީމަ ކަލެއަށް ވަރަށް އުފަލުގަ އުޅެވޭނެޔޭ.. އޭރުން ކާމިޔާބު ލިބުނީ ކާކަށްކަންވެސް އެނގިދާނެ..” ނާޒްއާ ދިމާއަށް ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްލަމުން ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލާފައި ދާން ހިނގައިގަތީ އަޒްމީލް ގާތު އައުމަށް އިޝާރާތްކުރަމުންނެވެ.

ޔޫޝައު އައިކާމެން ތިބި ކޮޓަރިއަށް ދިޔައިރު އައިކާ އުޅެނީ ދެކުދިން މަސަލަސްކުރުމުގައެވެ. ސަނާވެސް އެތަނުން އެއްކުއްޖަކު ހުއްޓުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޔޫޝައު ވަނުމުން ސަނާ އެކުއްޖާ ޔޫޝައުގެ އަތަށް ދިނެވެ. ހަމަ ދިނުމާއި އެކުހެން ރުއިން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

“އެ ހުއްޓާލީނު.. ބޭބީއަށްވެސް ޑެޑީ ވަކިކުރަން އެނގޭނެއޭ ދޯ.. މާޝާ ﷲ!! ބަލާބަލަ ލޯބިކަން..” އަޒްމީލް ބުނެލިއެވެ. ސަނާއާއި ޔޫޝައުވެސް ހީލިއެވެ.

ދެކުދިންގެ ރުއިން ހުއްޓުމާއެކު ސަނާ ބޭރަށް ނުކުމެލިއެވެ. އަޒްމީލްވެސް ޔޫޝައުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލާފައި ނުކުތީ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާށޭ ބުނާފަދަ އިޝާރާތެއް ކޮށްލާފައެވެ.

“އިކާ! އަހަރެން އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަންވެފައި.. ހަމަ މިރޭ.. މިހާރު..”

“އަލުން ދެމީހުން ގުޅޭ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ބުނެވޭނީ ތީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކެކޭ.. އަހަރެންގެ ނިންމުން ބަދަލެއް ނުވާނެ..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ. އޭނާ ހުރީ އޭނާގެ ގޮތުގައެވެ.

“ތިއަށްވުރެވެސް މާބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަން މިއުޅެނީ.. މިވީ ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭ އަހަރެމެން އެންމެންވެސް މިތިބީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި..” ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“ކޮން އެންމެންނެއް؟”

“އަހަރެންވެސް.. އައިކާވެސް.. އަދި މާޒްވެސް..” ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“ތިކިޔާ އެއްޗެއް އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނޭ.. ސާފުކޮށް ބުނެދީފާނަންތަ؟” އައިކާ އިނީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ. އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު އޭނާގެ ފޯނުން ރިކޯޑްކުރި ނާޒްއާއި އައްޒާމްގެ ވާހަކަތައް ޕްލޭކޮށްލިއެވެ. އިވެމުންދިޔަ ވާހަކަތަކެއް އައިކާއަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ.

“ނޫން.. ތީ ދޮގެއް..”

“ނޫން.. މީ ތެދެއް.. މީ މިރޭ އަހަރެންނާ އަޒޭ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ތިއްބާ އިއްތިފާޤަކުން އަހަރެމެންނަށް އިވުނު ވާހަކަތަކެއް.. ސީދާ ނާޒްއާއި އައްޒާމްގެ ދުލުން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކާފަ މިހުރީ..” ޔޫޝައު ޔަޤީންކަން ދިނެވެ. އެވަގުތު ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލި އަޑަށް ޔޫޝައުއާ އައިކާއަށް އެއްފަހަރާ ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.

“ހުޅުވާފަ ހުރީ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލީ ސަނާމެން ކަމަށް ހީކޮށްފައެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަތް އައްޒާމް ފެނުމާއެކު ޔޫޝައުގެ ލޭ ކެކިގަތެވެ.

“ކިހިނެއް މިތަނަށް އަންނަން އެނގުނީ؟” ޔޫޝައު ރުޅިވެރިކަމާއެކު އަހާލިއެވެ.

“ޔޫޝައުގެ ފަހަތުން އަހަރެން މިއައީ..” އިސްޖަހައިގެން ހުރެ އައްޒާމް ބުނެލިއެވެ.

“ކީއްކުރަން؟ އަދިވެސް ކުރެވުނު ވަރު ކުޑައީތަ؟” އައިކާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެހެން ބުނިނަމަވެސް އޭނާ ވާހަކަދެއްކީ މަޑުންނެވެ.

“ނޫން.. އަހަރެން މިއައީ މާފަށް އެދެން.. އަހަރެންނަށްވެސް މިހުރިހާ ދުވަހަކު މި ހުރެވުނީ އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި.. ނާޒް މިހުރިހާ ދުވަހު އަހަރެން ކަނުބަނދެގެން ގެންގުޅުނީ.. އަހަރެންނަށްވެސް ހަޤީޤަތް މި އެނގުނީ މިރޭ.. އޭނަ އަހަރެންގެ ގާތުގައި އައިކާއޭ މާޒްއޭ ކިޔައިގެން ދޮގު ވާހަކަދައްކައިގެން އަހަރެން ބޮލަށް ސަވާރުވީ.. އޭނަގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ތެރެއަށް އަހަރެން ވެއްދީ.. އެންމެފަހުން އަހަރެންނަށް ކެހިވެސް ދިނީ.. އަހަރެން ހީކުރީ އޭނަ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާކަމަށް.. އެކަމަކު މިރޭ މި އެނގުނީ އެއީވެސް އޭނަ ދެއްކި ދަޅައެއްކަން..” އައްޒާމް ހުރީ އޭނާއަށް ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުން ދެރަވެ ލަދުގަނެފައެވެ. އެކަން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

“އަހަރެން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރީ ނާޒް ބުނިގޮތަށް.. މާޒްއަށް ވެގެން އައިކާއަށް މެސެޖު ކުރީވެސް.. އަހަރެންނަށް ނާޒްދެކެ ލޯބިވެވުނުލެއް ބޮޑުކަމުން އޭނަ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ތެދުކަމަށް ހީކުރެވުނީ.. އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ.. އިނގޭ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަންވެސް.. އެކަމަކުވެސް..”

“ދެން ހެޔޮ.. ދާންއުޅޭ މިތަނުން.. ނުލިބޭނެ އަހަރެންގެ މާފެއް.. ދެން މިތަނަށް އައިސްފިއްޔާ ޕޮލިހަށްވެސް އަންގާނަން.. ހައްޔަރުވާންތަ ބޭނުމީ؟ ކަލޭ މައިންބަފައިން، އަހަރެން ބޭނުން ކޮންމެ އަދަބެއް ކަލެއަށް ދިނުމަށް އިޚްތިޔާރު ދިނުމުންވެސް އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލާފަ ކުރީ ފަހަރުވެސް ކަލޭ ޕޮލިހުންނާ ހަވާލުނުކުރީ.. އެވަރުންވެސް ކަލޭ އެކަން ހުއްޓައެއްނުލި.. ދެވަނަ ފަހަރުވެސް ދިމާކުރީ.. އެހެންވީމަ މިފަހަރު ކުރީ ބައިގަ މިބުނަނީ.. ދެން އަހަރެން ފެންނަ ހިސާބަށް އަޔަސް އަހަރެން ކަލޭ ޕޮލިހުންނާ ހަވާލުކުރާނަން.. ހަމަ މިހާރު މިތަނުން ނިކުމޭ.. އަހަރެން ކަލޭއަށް ދުވަހަކުވެސް މާފެއް ނުކުރާނަން..” އައިކާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެހެން ބުނެލުމުން އައްޒާމް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ނުކުތެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް މާފަށް އެދުނަސް އައިކާގެ މާފު ނުލިބޭނެކަން އެނގޭތީއެވެ. އައްޒާމް ނުކުތުމާއެކު އައިކާއަށް ބާރަށް ރޯން ފެށުނެވެ.

“އައިކާ ޕްލީޒް! ނުރޮއި ހުއްޓާލާ..” އައިކާ ރޯން ފެށުމުން ޔޫޝައު ވަރަށް ދެރަވިއެވެ.

“ޔޫޝް! އަހަރެން ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ އަހަރެންނަށް މާޒްއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނީ ހާދަ ގޯސްކޮށޭ.. އަހަރެން އޭނައާ ދިމާއަށް ނުކިޔަނީ ކޮން އެއްޗެއް؟ އޭނަ އަހަރެންގެ އާއިލާއަށްވީ ހުރިހާ އެހީއެއްގެ ބަދަލު އަހަރެންނަށް ދެވުނީ ހާދަ އިހާނެތި ބަސްތަކަކުންނޭ.. އަހަރެން ކިހިނެއް ދެން މާޒްއާ ކުރިމަތިލާނީ؟ މިރޭވެސް އޭނަ އައިމަ އަހަރެންނަށް އޭނައާ ދިމާއަށް ހާދަ ނުބައި އެއްޗިއްސޭ ގޮވުނީ.. ދެން ނޭނގެ.. އަހަރެންނަށް ހަމަ ޔަޤީން މިހާރު އަހަރެން މާފަށް އެދުނަސް މާޒް އަހަރެންނަށް މާފެއްވެސް ނުކުރާނެކަން..” އައިކާއަށް ވަނީ ވަރަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ. ޙައްޤަކާއިނުލާ މާޒްއާ ދިމާއަށް ގޮވުނުހާ އެއްޗެހި ހިތަށް އެރުމުންނެވެ.

“ނޫން.. މާޒްއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެއް.. އޭނަ އައިކާއަށް މާފްކުރާނެ..” ޔޫޝައު ޔަޤީންކަން ދިނެވެ.

“އަހަރެންނަކަށް ނުކެރޭނެ މާޒްއާ ކުރިމަތިލާކަށް.. އޭނަ އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް މާފެއް ނުކުރާނެ..” އައިކާ ބުނަމުންދިޔައެވެ.

“އައިކާ! ތިހެން ނުބުނޭ.. އައިކާއަށް މާޒްއާ ކުރިމަތިލެވޭނެ.. އައިކާއަކީ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއް.. އެކަން އައިކާ ވަނީ މިވީ ދެމަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ސާބިތުވެސް ކޮށްދީފައި.. ލޯބިވާ މީހުންނާ ދުރުގައި ހުރުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ވޭނެއްކަން އައިކާ ވަނީ ތަޖުރިބާކޮށްފައި..” ޔޫޝައު އައިކާއަށް ހިތްވަރުދިނެވެ.

ހަފްތާއެއް ފަހުން ނާޒިމްއާއި ސަނާ އައިކާއާއި ދެކުދިން ގޮވައިގެން ރަށަށް ދިޔައެވެ. ރަށަށް ދެވުމުންވެސް އައިކާ މާޒްއަކަށް ނުގުޅިއެވެ. މާޒްއާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ލަދުންނެވެ. މާޒް ބުނިތަން މިއޮތީ އައިސްފައެވެ. ހަޤީޤަތް އެނގުމުން މާޒްގެ ކުރިމައްޗަށް އަރަން އައިކާ ލަދުގަންނާނެކަމަށް މާޒް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާއާ ދިމާއަށް ގޮވި އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެކަމަށްވެސް މާޒް ބުނެފައިވެއެވެ. ކަންތައް ވީވެސް އެހެންނެވެ. ހަޤީޤަތް އެނގުނު ފަހުން އައިކާއަށް ހިތްހަމަޖެހިގެނެއް ނުހުރެވެއެވެ. ހަމަ ބުއްދިން މާޒްއާ ދޭތެރޭ އޭނާއަށް ވިސްނާލެވުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. ވާނެ އެއްޗެއް ވީފަހުންނެވެ. މާޒްގެ މާފު ނުލިބޭނެހާ ވަރަށް މާޒްގެ ހިތުގައި ޖައްސާ ހެދުނު ފަހުންނެވެ. އޭނާ އެކަމާ ހިތާމަކޮށް ކަރުނަ ނުއޮހޮރާ ދުވަހެއް ނުދެއެވެ.

އައިކާއަށް މިހާރަކަށް އައިސް މާޒްއާ ދޭތެރޭ ވިސްނެނީވެސް މާވަރަކަށެވެ. މާޒްއާ ދޭތެރޭ އޭނާ ދެކެމުން އައި ގޮތް ބަދަލުވަމުން އަންނަކަން އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މާޒް ދުށުމަށް ހިތް އެދެނީއެވެ. ވާހަކަ ދައްކާލާ ހިތްވަނީއެވެ. އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ ހިތްވަނީއެވެ. ނުފެނުމުން ހިތް ނުތަނަވަސްވަނީއެވެ. މިއީ ކުރިންވެސް އޭނާއަށް ކުރެވުނު އިހުސާސްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން އެ އިހުސާސްތައް ކުރެވުނީ މާޒްއަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ.

“އަހަރެން ކިހިނެއް ހަދާނީ މާޒް ކައިރިން މާފަށް އެދެން؟ މާޒް ގާތު އެވާހަކަތައް ކިޔައިދޭނެ ގޮތެއްވެސް އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނޭ.. މާޒްއާ ދިމާއަށް އަހަރެން ގޮވުނު އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން އޭނަ އަހަރެންނަށް މާފުކުރާނެބާ؟ އޭނަ އަހަރެންނަށް މާފް ނުކޮށްފިއްޔާ އަހަރެން ހަދާނީވެސް ކިހިނެއް؟ އަހަރެންނަށް މިހާރު މާޒްއާނުލާ އުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫ.. އަހަރެންނަށް މާޒްދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެ.. އަހަރެންނަށް އެކަން މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ.. ކޮންމެ ދުވަހަކު މާޒް ފެންނައިރުވެސް އަހަރެންގެ ހިތް އަބަދުވެސް އެދެނީ އޭނަ ފެންނަ ހިސާބުގައި ހުންނަން.. އޭނަ ފެނުނީމަ އެވާ ގޮތްތަކެއްވެސް ނޭނގެ ބުނާކަށް.. ހިތްއަވަސްވެ އަތްފައި ފިނިވެ.. ދެން ނޭނގެ..” އައިކާ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

“ހިތްވަރުކޮށްލާފަ މާޒްއަށް ގުޅަންވީ ކަންނޭނގެ..” އައިކާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

“މާތް ﷲ މިއަޅާއަށް ހިތްވަރު ދެއްވާނދޭވެ.. އާމީން!” މަޑުމަޑުން ދުޢާކޮށްލުމަށްފަހު އައިކާ ފޯނު ނެގިއެވެ. އަދި އޭނާ ބްލޮކް ކޮށްލާފައިވާ މާޒްގެ ނަންބަރު އަންބްލޮކް ކޮށްލިއެވެ. ވަރަށް ނުކެރި ހުރެފައި އޭނާ އެ ނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ.

މާޒް އޮތީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައެވެ. އޭނާގެ ވިސްނުންތައް ގުޅިފައިވަނީ އައިކާއާއެވެ. އެނޫންކަމެއް އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ނުވާފަދައެވެ. އެކަން އައިކާއަށް ވިސްނޭނެނަމައޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށް ސިހިފައި މާޒް ފޯނަށް ބަލާލިއެވެ. ސްކްރީނަށް އަރާފައިވާ އައިކާގެ ނަން ފެނުމުން އޭނާއަށް އިނދެވުނީ ޤަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. އޭނާއަށް މި ފެންނަނީ ހުވަފެނެއް ނޫންބާވައޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ހައިރާންވެފައި އިނދެ މާޒް ފޯނު ނެގިއެވެ.

“ހެލޯ!”

“ހެލޯ! މާޒް!” ޖެހިލުވެފައި ހުރެ އައިކާ ގޮވާލިއެވެ.

“އާނ.. ކީކޭ؟” މާޒްގެ އަޑުގައިވާ ބީރައްޓެހިކަން އައިކާއަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

“މިގެއަށް އައިސްދެވިދާނެތަ؟ މިހާރު..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟ މާބޮޑު ކަމެއް އޮތީތަ؟” މާޒް ކަންބޮޑުވެފައި އަހާލިއެވެ.

“ހޫމް.. ކުޑަކަމެއް ނޫން..”

“އާނ.. އެބަ ދަން އިރުކޮޅަކުން..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.

ކުޑައިރުކޮޅެއްވީއިރު މާޒް ހުރީ އައިކާމެން ގޭގައެވެ.

“އިކާ! ކިހިނެއްވީ؟” ގޭތެރެއަށް ވަންނަމުން ސިޓިންރޫމުގައި އިން އައިކާ ގާތު މާޒް އަހާލިއެވެ.

“މާޒް! އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަންވެގެން.. އެކަމަކު އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ މިވާހަކަ ފަށާނީ ކިހާ ހިސާބަކުން ކަމެއްވެސް.. އަހަރެންނަށް މާޒްއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް.. އެކަން އަހަރެން ޤަބޫލުކުރަން.. އަދި އެކަމާ ވަރަށް ދެރަވެސްވޭ..” އައިކާ ސޯފާގައި އިނދެފައި ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އަދި މާޒްގެ ފުރަގަހަށްވާ ގޮތަށް ހުއްޓުނެވެ. މާޒްގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެ އޭނާއަށް އެވާހަކަ ދައްކަން ފަސޭހަ ނުވާތީއެވެ.

“މާޒް! ވަރަށް ލަދުގަނޭ މިވާހަކަ ބުނަންވެސް.. އެކަމަކުވެސް މިހާރު އަހަރެންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭތާ ދެމަސް ވެދާނެ.. ހަޤީޤަތް އެނގުމުންވެސް މާޒްއާ ކުރިމަތިލާން ނުކެރިފަ އަހަރެން މިހުންނަނީ..” އައިކާ ދެއަތް ދެއަތާ މޮޑެމުން ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވުމުގައި މާޒްގެ އެއްވެސް ކުށެއްނެތް.. އަހަރެންނަށް އެކަން އެނގިއްޖެ.. އެ ހުރިހާ ކަމަކީވެސް އަހަރެމެން ދެމީހުންނާ ދުޝްމަންކަން ބާއްވައިގެން އުޅޭ މީހަކު އަހަރެމެން ދެމީހުން ދޭތެރެ ޖައްސަންވެގެން އަހަރެންނަށް ދެއްކި މަންޒަރުތަކެއް.. ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް..” އައިކާ އަދިވެސް ހުރީ މާޒްއާ ދިމާއަށް އެނބުރެން ނުކެރިފައެވެ.

“އިކާ ތިކިޔަނީ ކީކޭ؟” އައިކާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ އޭނާއާ ދިމާއަށް އަނބުރާލަމުން މާޒް އަހާލިއެވެ.

“އާނ މާޒް.. އަހަރެން މި ކިޔަނީ ހަމަ ރަނގަޅު އެއްޗެއް.. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އަޑީގައި ހުރީ ނާޒް..”

“ކީކޭ!؟ ނާޒްއޭ!؟ ކީއްވެ؟” ހައިރާންކަމާއެކު މާޒްއަށް އަހާލެވުނެވެ.

“އަހަރެމެން ކިބައިން ބަދަލު ހިފަންވެގެން.. މާޒް އޭނައާ ނުގުޅުނީމަ.. އަހަރެން މާޒްއާ ގުޅިދާނެތީ..”

“މާޒް! އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ.. އަހަރެންނަށް މާޒްއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވުނީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް..” އައިކާ ކުއްލިއަކަށް މާޒްގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

“އަހަރެން އިކާއަށް ހެޔޮހިތުން މާފްކޮށްފިން.. އަހަރެން އިކާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ..” މާޒްއަށް އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލާ އޭނާ އައިކާދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނެވިއްޖެއެވެ.

“މާޒް! އަހަރެންނާ އިންނާނަންތަ؟” އައިކާ އެހެން އަހާލުމުން މާޒްއަށް ކުއްލިއަކަށް އައިކާއާ ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ.

“އިކާ! އަހަރެންނާ ތިކަހަލަ ސަމާސާ ނުކުރޭ.. އަހަރެންގެ ހިތް ކުދިކުދިވެދާނެ..”

“މާޒް! މީ ސަމާސާއެއް ނޫން.. މީ ހަޤީޤަތެއް.. އަހަރެން މާޒްއާ އިންނަން ބޭނުން.. އަހަރެންނަށް މާޒްދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެ..” އައިކާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ސީރިއަސްކަމެވެ.

“ހަމަ އަސްލުތަ؟ ސަމާސާއެއް ނޫންތަ؟” މާޒް ޔަޤީންކުރަން ބޭނުންވިއެވެ.

“އާނ.. މީ ހަމަ ހަޤީޤަތެއް..” އައިކާ ޔަޤީންކަން ދިނެވެ.

“އަހަރެން މިއަދު ވަރަށް އުފާވެއްޖެ..” މާޒް ވަރަށް ލޯބިން އައިކާ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އައިކާގެ އިސްއުފުލާ އެމޫނަށް ރީތިކޮށް ބަލާލިއެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވުމާއެކު ދެމީހުންނަށް މަޑުމަޑުން ގާތްވެވެމުން ދިޔައެވެ. މާޒްގެ ތުންފަތް އައިކާގެ ތުންފަތާއި ޖޯޑުވި ވަގުތު އައިކާއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އެވަގުތު ބޭރުން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަތް ނާޒިމްއާއި ސަނާ ކަރުކެހިލި އަޑަށް ދެމީހުންނަށް ސިހިފައި ދުރަށް ޖެހެވުނެވެ.

“ތީ ކޮންކަމެއް؟” ނާޒިމް ރުޅިވެރިކަން ދައްކަމުން ބުނެލި ނަމަވެސް ދެންމެ ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާގެ ހިތުގައި ވަނީ އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅެއް ރޯވެފައެވެ. ނާޒިމްމެންނަށް އެމަންޒަރު ފެނުނުކަން އެނގުމުން ދެމީހުން ވަރަށް ލަދުގަތެވެ. އިސާހިތަކު އައިކާގެ މޫނުމައްޗަށް ލަދުވެތިކަމުގެ ރަތްކުލަ ވެރިވިއެވެ.

“ބޭބޭ! އަހަރެން އައިކާއާ އިންނަން ބޭނުން..” މާޒް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ބުނެލިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައިވެސް ވަނީ ލަދުވެތިކަމެވެ. ނާޒިމްއާއި ސަނާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަފަދަ އުފާވެރިކަމެކެވެ.

“މަންމަ މިއަދު ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.. ދަރިފުޅަށް މިއަދު އިހުސާސްކުރެވިއްޖެ ދޯ މާޒް ދަރިފުޅުދެކެ ލޯބިވާވަރު..” ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލިއެވެ.

**********

އައްޒާމްއަށް ހަޤީޤަތް އެނގުނު ރެއިން ފެށިގެން ނާޒް އުޅުނީ އައްޒާމްއަށް ފިލައިގެންނެވެ. ނަންބަރުވެސް ބަދަލުކޮށް ގެއިން ނުކުތުން އެއްކޮށްހެން ހުއްޓާލިއެވެ. ކޮންމެހެން ބޭރަށް ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭރަކަށް ނުދެއެވެ. އިއްތިފާޤަކުންވެސް އައްޒާމްއާ ދިމާނުވޭތޯ އޭނާ ހުންނަނީ އަބަދު ދުޢާކޮށްލަކޮށްލައެވެ. އައްޒާމްގެ ފަރާތުން އެރޭ ވަނީ އޭނާއަށް ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް ދީފައެވެ. އޭނާގެ ހިތުން ނުފިލާވަރުގެ ގޮތެއް އޭނާ ހަދާނެކަމުގެ އިންޒާރެވެ. އެހެންކަމުން ފަހަރެއްގައި ބޭރަށް ނުކުމެލިނަމަވެސް އޭނާ ހުންނަނީ ބިރުން ސިހިސިހިއެވެ.

މަސްދުވަސް ފަހުން އައްޒާމްއަށް ނާޒް ފެނުނީ މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ އަންނައުނު ވިއްކާ ފިހާރައަކުން ނުކުންނަނިކޮށެވެ. ނާޒްއަށް އައްޒާމް ފެނުނީ އޭނާއާއި ފުދޭވަރަކަށް ކައިރިއަށް އައިފަހުންނެވެ. ފެނުމާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަނެވެ. އެއޮއް ފިނި ދުވަހުވެސް އޭނާ ދާހިއްލާ ފޯވެއްޖެއެވެ. އައްޒާމް އޭނާއާއި ގާތަށް އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއެކު އޭނާއަށް ލިބެމުން ދިޔައީ އިންޒާރެކެވެ. އޭނާ ބަލާކަށް ނުހުރެ ހުރިގޮތަށް މަގު ހުރަސްކުރަން ހިނގައިގަތެވެ. ހާސްވެ ބިރުގެންފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާއަށް ވިސްނައެއްނުލެވުނެވެ. މަގުގެ މެދެއްހާ ހިސާބަށް ދެވުނުތަނާ ބާރު ދުވެލީގައި އައި ލޮރީއެއްގައި ޖެހި އޭގެ ދަށުވީއެވެ. މާ ބާރަށް ނައިނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އެހާ ކައިރިން މީހަކު ފެނުމުން ޑްރައިވަރަށް ލޮރީގެ ބުރަކި ނުޖެއްސުނީއެވެ. އިސާހިތަކު ލޭގެ ކޯރެއް ހެދި އެހިސާބަށް މީހުން އެއްވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެންބިއުލާންސްގައި ނާޒް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާގެ ފުރާނައެއް ނެތެވެ. އައްޒާމްއަށް ހީވީ އޭނާގެ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގެން ދިޔަހެންނެވެ. އޭނާ ނާޒްއާ ދިމާއަށް އައީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނާޒްއަށް ގެއްލުމެއް ދޭކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެރޭ ރުޅިއައިސްފައި ހުރިވަރުން އޭނާއަށް ބުނެވުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނާޒް މާބޮޑަށް ބިރުގަތީއެވެ. ނާޒްގެ މަރުގެ ޚަބަރު ލިބުމާއެކު އޭނާގެ މަންމަ ދުނިޔޭން މޮޔަވީއެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ނިޔާވީއެވެ.

**********

“ލަމް! އެނގޭތަ؟ މާޒްއާ އައިކާ އުޅެނީ އިންނަންވެގެން.. އަންނަ މަހު..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ލަމްހާ ހައިރާންވިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އައިކާ ވަނީ ލަމްހާ ގާތުގައިވެސް މާޒްއާ ދިމާއަށް އެހާވަރަށް އެއްޗެހި ގޮވާފައި ވިއްޔާއެވެ. ވީއިރު ކުއްލިއަކަށް އެދެމީހުން ކައިވެނިކުރާ ވާހަކަ ބުނުމުން ހައިރާންވާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟

“އަސްލުވެސްތަ؟ އެކަމް ހާދަ ހީނުވެޔޭ.. އައިކާ މާޒްދެކެ ވަރަށް ރުޅިއަންނަކަމަށް އަހަރެން ގާތު އައިކާ ބުނީ..” ލަމްހާއަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވިގެން ބުނެލިއެވެ.

“އޭނައަށް ހަޤީޤަތް އެނގުނީމަ އެ ރުޅިވެރިކަން ފިލާ ދިޔައީ ކަންނޭނގެއެއްނު..” ޔޫޝައު އޭނާގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް ފޮރުވަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ވެދާނެ ތިހެންކަމަށް.. އަޅާނުލާ ދެން.. އަހަރެން މިހުރީނު.. އައިކާއަށްވެސް މާޒްއާއެކީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ކިހާ ރަނގަޅު.. އޭރުން އެ ދެކުދިންވެސް ބޮޑެތިވާނީ މައިންބަފައިންގެ ލޯބި ފުރިހަމައަށް ލިބިގެން ރަނގަޅު ކުދިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި..” ލަމްހާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައުވެސް ބޯޖަހާލިއެވެ.

**********

އެއްމަސް ފަހެވެ. މާޒްއާއި އައިކާގެ އާއިލާއިން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ އެދެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށެވެ. ދެމީހުންވެސް މާބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވަން ބޭނުން ނުވިނަމަވެސް އާއިލާ މީހުންނާ ރައްޓެހިންނަށް ކެއުމެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައެވެ. އެކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދިން އެކަކަކީ ލިހާމްއެވެ. އެއްއިރެއްގައި މާޒްއާ އެންމެ ދުޝްމަންވެގެން އުޅުނު މީހާއެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުން މާޝާ ވިހަން ގާތްވެފައި އިންދާ ބަނޑުން ލޭ ފައިބައިގަނެގެން ލޭ އަޅަން ޖެހުނު ހިނދު މާޒް އޭނާއަށް ލޭ ދިނުމަށްފަހު، ލިހާމް މާޒް ކިބައިން މާފަށްއެދި އެކުވެރިވީއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ މާޒްއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ލީންއާއި ޒިޔާންވެސް އެކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވިއެވެ. ލީން ބަލިވެ އިނދެ އެހާ ގިނަ ދުވަސް ނުވާތީ ސަނާމެން އޭނާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަކަ ނުދިނެވެ. އޭނާއަށް ޖެހުނީ އިށީނދެލައިގެން އިނދެ ކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންކަން ކޮށްލާށެވެ. މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ގަދަ ވަސްތަކަށް ބޯއަނބުރާ މޭނުބައިކުރުންފަދަ އުނދަގޫތައް އޭނާއަށް ދިމާނުވުމަކީ އޭނާގެ ނަސީބެވެ. ނޫންނަމަ އޭނާ އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްދުވަސް އައިއިރު އޭނާއަށް އެކަމުގައި ކުޑަކޮށްވެސް ބައިވެރި ނުވެވުނީހެވެ.

އެރޭގެ ނުވައެއް ޖެހިއިރު މާޒްއާއި އައިކާ ތިބީ ގޭގެ ސިޓިންރޫމުގައި ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޭޒު ކައިރީގައެވެ. ހެކިވެރިންނާއި ގާޒީގެ އިތުރުން ދެފަރާތުގެ އާއިލާ ތިބިއިރު އެންމެންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. މާޒް އިނީ ހިތް އަވަސްވެފައެވެ. އަލަތު ކައިވެނި ނޫންނަމަވެސް އައިކާވެސް އިނީ ހަމަ އެފަދަ ހާލެއްގައެވެ. މާބޮޑު ގޮތްތަކެއް ހަދާފައި ނެތްނަމަވެސް ކަޅާއި ރަތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސާދާ ހެދުމުގައި އައިކާ ފެންނަނީ ޕަރީއެއް ފަދައިންނެވެ. މާޒްވެސް ކަޅުކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހާއި ކަޅު ފަޓުލޫނުގައި އިންއިރު އައިކާއަކަށް ދުލެއް ނުކުރެއެވެ.

“އަނބި ޤަބޫލުކޮށްފިން..” މާޒްގެ ދުލުން އެބަސްތައް ބޭރުވުމާއެކު އައިކާއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. ދެމީހުންނަށް ދެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެދެމީހުންނާއި އެތަނުގައި ތިބި އެންމެންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަމުންދަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އެންމެ ބޮޑު އުފާވެރިކަމެއް ހިއްސާކުރަމުން ދަނީ ދެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. ރަނގަޅު ދެއާއިލާ އެކުވުމުންނެވެ.

ކައިވެނިކޮށް ނިމުމުން ދެމީހުންނަށް މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާގެ ބަސްތައް ކެނޑިނޭޅި އިވެމުންދިޔައެވެ. ބާއްޖަވެރި މުސްތަޤުބަލަކަށް އެންމެންވެސް އެދެމުން ދިޔައެވެ. ވަލީމާގެ ކަންތައް ނިމުމާއެކު މާޒް އައިކާ ގޮވައިގެން އެރެއަށް އެމީހުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރެއަށް އެކޮޓަރި ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މާޒް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅުލުމުން އައިކާގެ މެޔަށް ފިނިވިއެވެ. މިއީ އާ ކައިވެނީގެ ރޭވެސް އޭނާއަށް ކުރެވުނު އިހުސާސެކެވެ. މާޒް އައިކާގެ ގައިގައި ފުރަގަހުން ބައްދާލިއެވެ.

“އަހަރެން މިރޭ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.. އެތައް ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުން މިރޭ މިއައީ.. އައި ލަވް ޔޫ..” މާޒް އައިކާ އޭނާއާ ދިމާއަށް އަނބުރާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެންވެސް މިރޭ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.. މާޒް ކަހަލަ ރަނގަޅު މީހަކު ލިބުނީމަ.. އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ..” އައިކާ މާޒްގެ މޭތެރޭ ބޮނޑިވެލިއެވެ. މާޒް އައިކާ ދުރުކޮށްލަމުން އައިކާ އޭނާގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް އުފުލާލިއެވެ. އައިކާ މާޒްގެ ކަރުގައި އަތް ވަށާލުމާއެކު ދެމީހުންގެ ތުންފަތް ޖޯޑުކޮށްލިއެވެ.

(ނިމުނީ)

 

59

40 Comments

 1. NaThoo BelLs

  March 4, 2018 at 4:01 pm

  Mode Moosa

 2. colorfull

  March 4, 2018 at 4:10 pm

  kivetha maax aai aikaa marry kurii.

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:13 pm

   E-ee Aikaa ah Maazge loabi gaboolu kurevi eynayahves Maaz dheke loabi vevuneema 🙂

 3. Lalla

  March 4, 2018 at 4:22 pm

  maikalaako..Mivaahaka genesdhyfi dhw zamaan gandeh fahun…Nasybehnu nimunykan..?

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:14 pm

   Kurinves bunelaafa vaane fahu baey dhen othy.. Dhimaavi kamehge sababun kiyuntherinnah angaaves nulevuny.. Sorry for that 🙂

 4. Leo3910

  March 4, 2018 at 4:27 pm

  At last…alhe maaz and ikaa gulhun eemya I am sooooooooo happyyyyy….??

  • Leo3910

   March 4, 2018 at 4:28 pm

   * gulhu neema

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:14 pm

   Hehehe.. Naseebehnu ehaa gina dhuvas fahunves ufaakolladhevunukan 🙂

 5. Sham

  March 4, 2018 at 4:50 pm

  Ekamakuvaa saandy… Haadha dhuvaheh fahunney thi up kohlevuny ? keehve ehaa las v??? Haadha inthizaareh kureemey fahu bayah… Anyways… Maz n aikaa gulhuveema salhi ?❤️? but heevany avas aruvaalaafa nimaalaafa oiy hen…Saandy ge ehn story eh kiyaalan libeyne tha avahah??? Thanks dhuvas thakeh fahun viyass up kohleema..❤️ mee vrh reethi story eh ??

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:17 pm

   ThanQ Sham.. E ee life ga v bodu kameh dhimaavegen lasvy.. Dhimaavi kamehge sababun angaaves nulevuny.. V ufaavejje vaahaka kamudhiyaeema.. Saandy ge ehen story eh kiyaalan libeynethoa noony nulibeynethoa.. Thisuvaalah dheyne javaabeh Saandy athaku neiy adhieh.. Dhen mee hama Saandy mivaahaka gendhan reyvi gothah ninmaalaafa miothy.. Avas kollaafaeh noon 🙂

 6. Swety

  March 4, 2018 at 5:26 pm

  Subbu. ….haadha duvaheh kohffa. ….anyway ninmmun v salhi

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:18 pm

   ThanQ Swety 🙂

 7. shaan

  March 4, 2018 at 6:26 pm

  saabas saandy thikuri hevarae. ☺???? v ufaa veje n nice storyyy keep it up ☺????

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:18 pm

   ThanQ Shaan 🙂

 8. Kamana

  March 4, 2018 at 7:25 pm

  Anehkka huvafeneh fenuneetha vaahakathi up kuree. Thank v ufaavi vaahaka nimmaleema

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:19 pm

   Saandy ge vaudheh e-ee vaahakaeh fashaifiyyaa ninmun.. Ehenve mihaa gina dhuvas veemaves mi up kolladhiny 🙂

 9. Almaa

  March 4, 2018 at 7:41 pm

  Habeys.nimun vs v reethi zamaan gadakah fahuves kiyaalan libunyma v ufaavejje. Thanks

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:19 pm

   ThanQ Almaa 🙂

 10. feelings

  March 4, 2018 at 7:58 pm

  Mihaa dhuvaskohfaves vaahaka up kohleema v feel vejje 😀

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:20 pm

   Hehehe feelings 😀

 11. Lai

  March 4, 2018 at 8:48 pm

  Vvvv.reethi… zamaagadeh kohlaafaviyas mi part nerunyma v. Ufaavejje..?saandy ge ehen story eh kiyaalan libeyne kamah ummeedhu kuran???☺?nice….

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:20 pm

   ThanQ Lai 🙂

 12. Lily

  March 4, 2018 at 9:23 pm

  Finallyyyy…emmme inthizaaru kuri vaahaka nimunee mi emme beynunvi gothah.. Varah ufaa vehjje ehaa dhuas kohllaafa ves up kohllaadhineetheevegen. Sanddyy you’re the best.. I hope to see more of your stories❤

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:21 pm

   ThanQ Lily 🙂

 13. Shaaab

  March 4, 2018 at 11:16 pm

  Saaaandy!!!konthaaku ulhefatha thi aeee….haaadha varakah ehchehi kiyamey vaahakaige fahubayah veema genes nudheythy….

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:22 pm

   Shaaab!! Sorry for the long delay.. V bodu kameh dhimaavegen hama ehaa lasvy.. Saandy vaudhuvi gothah enme fahun miothy mivaahakaves nimendhen kiyuntherinah genesdheefa 🙂

 14. non

  March 5, 2018 at 9:10 am

  reethi

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:22 pm

   ThanQ non 🙂

 15. nanny

  March 5, 2018 at 11:46 am

  thivaru meeehun vaahaka nuliyaanee…marroon,nau,HiMi men namoonaaakah balaabala…story reethi ekam redears in ves foohivaane dhw laskuranyyaa..knme faharaku sorry busy ve lasvee bunumun gabooleh nukurevene…ummedhu kurany kuriah oi thaa rangalhuvaanekamah..thikuraa bura masaikah faahagakuran…story liyumuge hunaruebahuri..keep it up ,,

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:27 pm

   ThanQ nanny.. Dhiriulhumuga Kankan dhimaavany bunefaeh noon.. Saandy ah fahubai genes nudhevi mihaa gina dhuvas mi dhiyaee busy vegeneh noon.. Eyahvure maabodu kameh life ga dhimaavegen.. Ehen noony mihen vaahaka nugenesdhevi lasvefaeh noannaane kureege vaahakathakuga.. Thankolheh rude kamah faahaga kurevenyaa v bodah maafah edhen ekamaa.. ThanQ for ur view 🙂

 16. erea

  March 5, 2018 at 11:49 am

  woww…..speacless..ekam ninmun kada

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:22 pm

   ThanQ erea 🙂

 17. lolp

  March 5, 2018 at 11:51 am

  keeve tha ehaa lasvanee…sandy kn me faharaku hadhanee mihen…story reethi

  • Saandy

   March 5, 2018 at 12:24 pm

   ThanQ lolp.. Konme faharakuey buneema ehaa ran’galheh noon aslu.. E-ee mivaahaka ekani adhi mihen delay v.. Ehen noony hunnaany bunaa dhuvaheh up kolladheefa.. Mifaharu hama life ge kanthahthah huri gothun mikamaa noolhevuneema ehaa lasvy.. Ehaa lasveethy maafah edhen 🙂

 18. Mal

  March 5, 2018 at 9:57 pm

  Hey this is awesome!! N saandy whn is ur nxt story?? Btw if u dont mind plx tell ur age???

  • Saandy

   March 14, 2018 at 7:29 pm

   ThanQ Mal.. 🙂 Saandyge personal mauloomaathu public ga haamaeh nukuran.. Sorry 🙁

 19. Laylerr

  March 12, 2018 at 6:12 pm

  Ekoi.dhaitha ah adhi kiriyaa mi fenuny….haadha dhuvaheh vejje ey dho?alhaa nulaa.?dhaitha nalavanyy ey ekoi mi vaahaka ehkoh nimmaalyma..☺????ekoi.saandy… mi vaahaka haadhahaavaa reehchey..???dhatha adhi nukiyan mihaa reethi vaahaka eh..saandy.?❤??ekoi ge ehen vaahaka eh neihtha…?????avahah liyedhee dhaitha ah…varah reethi ekoi ge vaahaka thah..???❤?

  • Saandy

   March 14, 2018 at 7:30 pm

   ThanQ Laylerr (Dhaitha) 🙂

 20. imm's phau

  March 23, 2018 at 5:14 pm

  aahchaaa..
  adhi kiriyaa mi fenuny mi stry..
  haadha haa ey reethi..
  i apriciate u of ur work sandy..
  cox life ga dhimaavaa kanthakaa eku vx vhk nimmaaladhinythy..
  dhuvaskohfa fahubai nikuthas this one perfect..
  i love it..
  dhimaavedhaane kanthah vx ehn kudhin vx dheneganan muhimmu.. 🙂

  • Saandy

   March 29, 2018 at 6:47 pm

   ThanQ imm’s phau 🙂

Comments are closed.