ޝާލީން ސިހުނީ އޭނާ ޔުއާން ގެ ކޯތާފަތުގައިޖަހަން މަޅާލި އަތުން މައިލީން ގެ ގައިގައި ޖެހުނީތީއެވެ. “ދޮންތާ… އެއީ އޭނާގެ އެކަނި ކުށެއްނޫނޭ… އަހަރެންވެސް އުޅެން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އުޅުނީމަ މިހެން މިވީ” މައިލީން ޔުއާން ދިފާއު ކުރުމުން ޔުއާން އަށް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ. އެކަމަކު އެކަމުގެ ސަބަބުންވެސް މައިލީން އެނާގެ ދެކެ އަދިވެސް ލޯބިވާވަރު ހިތަށް ވިސްނުމާއެކު ތޫނު ތަދެއް އިހްސާސްކުރެވުނެވެ.ޝާލީން ޖެހި ލެއް ބާރުކަމުން މައިލީން ގެ ކޯތާފަތަށް ރަތް ކަމެއް ވެރިވެފައި ހުއްތެވެ.

“ލީން ކީއްތިކުރީ” ޔުއާން އަހާލިއެވެ. އޭނާ މައިލީން އޭނާ އާ ދިމާލަށް އަނބުރާލަމުން މައިލީން ގެ ކޯތާފަތުގައި ރަތްވެފައި އިން ދިމާލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލިން ޔުއާންގެ އަތުން ފިރުމާލަމުން ޔުއާން މިވަގުތު ދިޔުމަށް އެދުނެވެ. ޔުއާން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލި ނޫނެކޭ ބުނަމުންނެވެ.

“ޕްލީޒް… މިރެއަކު ނޫން. އަހަރެން ގުޅާނަން. އަހަރެންނަށް ޓަކާ މިރޭ ގޮސްދީ… ޔުއާން އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާޏަމަ ދާނެ” މައިލީން އެންމެ ފަހުން ޔުއާން ގަދަ ހަދަން ފެށުމުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން މައިލިން ގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

ޝާލީން ވެސ ހުރި ދެރަވެފައެވެ. އާއިކް އައިސް ޔުއާން ގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލުމުން ޔުއާން މައިލީން ދުރުކޮއްލަމުން އާއިކް އާއެކީ ދޮރާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެކަމަކު ނުކުތުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަނެއްކާވެސް އެނބުރިލާ ޝާލީން އަށް ބަލާލިއެވެ. “ހަނދާން ކުރައްޗޭ…. ދެން މި ޔުއާން މިއައީ ލީން ދޫކޮއްލާކަށެއްނޫން” އޭނާ މޭގައި އަތް ޖައްސާލާފައި ބުނެލިއެވެ.  އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ދަމުން އަދިވެސް އެއްފަހަރު މައިލީން އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. މައލީން ބޯ ޖަހާލިތަން ފެނިގެން އޭނާ ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. “ލީން…. އައި ލަވް ޔޫ” ޔުއާން ވައި އަޑުން އެހެން ބުނެލުމާއެކު މައިލީން ބޯ ޖަހާލލިއެވެ އަދި އަތުން އީޝާރާތް ކޮއްލަމުން އޭނާ ވެސް އޭ ބުނެލިއެވެ.

އާއިކް އާއެކީ ޔުއާން ނުކުތެވެ. އޭނާ އަށް އާއިކްއާ ކުރިމަތީލާން ވަރަށް އުނދަގުލެވެ.

“ސޯ ދިސް ވޯޒް އިޓް” އާއިކް އަށް ނުރުހިފައި ބުނެވުނެވެ.

“އިކް ޕްލީޒް.. ގެއަށް ގޮސްފަ. އެކަމަކު އެކަމަކު… ” ޔުއާން ވާހަކަ ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރިއވެ.

“އެކަމަކު ކީކޭ ދޮންބޭ…” އާއިކް ޔުއާން އަށް ބަލަމުން ދެން ވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ރުޅިވެރިކަން ވިއެވެ.

“ޑޭޑް ކައިރީގައި ނުބުނައްޗޭ” ޔުއާން އުނދަގުކުން އެހެން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އާއިކް ކީއްވހޭ އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ވަގުތު ބޭނުން” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ.

“ދޮންބެއަށް އެނގޭތަ ތިކުރި ކަމަކުން ގޭތެރެއަށް އަންނާނެ ހަލަ ބޮލިކަން. މާމަ މުސްކުޅިވިދުވަހު ބައްޕަ ކިޔަވައިދިނީމަ. ތީތަ ބަދަލް ގަ ދޭން އެނގުނު އެއްޗަކި. ބުނެބަލަ. ރަނގަޅޫ އަޚްލާގެއް ބައްޕަދަސް ނުކޮއްދޭތަ. އެތައް ރެއަކު މާމަ ނުނިދާ އަހަރެމެން ގެ ހައްގުގައި ހޭދަ ކުރި ވަގުތު ތަކުން އެއްވެސް ފައިދޭއެއް ނުކުރިތަ؟” އާއިކް ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ޔުއާން އަށް ހުރެވުނީ އިސްޖަހއިގެންނެވެ. “ހނގާ ދާން” އާއިކް ބުނެލީ އޭނާއަށް އެތަނުގައި ހުރެގެން އަމިއްލަ ދޮންބެ ފަޝިހަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވީމައެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެއީ އޭނާގެ ދޮންބެއެވެ.

އެރޭގ ގެއަށް ދިޔަ ގޮތަށް ޔުއާން ދިޔައީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އޭނާ ގޮސް އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓި ގަތުމާއެކު ތަފާތު ހިޔާލް ތައް އައިސް އޭނާ ވަށަމުން ދިޔައެވެ ބައްޕަ އަށް ވެސް ހަގީގަތް ކިޔައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

އެދުވަހުގެ ފަހުން ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ޔުއާން އަށް ދެން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތެއްނޭގުނެވެ. އޭނާ ގެ ބޯ ދިޔައީ ހާސްވަމުންބެވެ.

ޖަޒިލް އޭނާގެ ރޫމް ގައި ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައގެން އޮތް އިރު ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެދަނީ ހަމަ އެކުއްޖާއާއެވެ. އެ ކުއްޖާ އާ އޭނާ އާ މެދު ގާތް ރަހްމަތް ތެރިކަމެއް ވަނީ އުފެދިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެދުވަހަކަށް ފަހު ޔޫލާ އާއި އާރާ ގާތް ދެރަހްމަތް ތެރިންނަށް ވެގެން ދިޔައެވެ. އޮފީހުގައި އުޅެފައި ޔޫލާ އަބަދުވެސް ބްރޭކް ގަޑީގައި ދާނީ ގެއަށެވެ. އާރާ ގާތުވެސް އޭނާ ގެއަށް ދިޔުމަށް ވަރަށް ކިޔާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާރާ އެކަމަށް އެއްބަހެއްނުވއެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް ދަނީ އާއިކް އާއެކީގައެވެ.

އެކަމަކު މިއަދު އާއިކް އޮފީހަށް ނާންނާތީ އޭނާ އެ ކުއްޖާ ކިޔާވަރުން އެގެއަށް ދާން މިސްރާބުޖެހީ ކުރިމަތިވާން އުޅެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަންތައް ތަކެއް ކަން ނޭގޭ ހާލުގައެވެ.

“އާރާ ވަދޭ” އެގޭގެ ދޮރާ ހިސާބަށް އަރާފައި ފުރަތަމަ އާރާ ވަންނަން ތަން ދައްކާލުމާއެކު އެ ކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ. އާރާ ގޭތެރެއަށް ވަނުމާއެކު އޭނާއަށް ފެނުނު މީހެއްގެ ސަބަނުން ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އެމީހާ ސޯފާގައި އިނދެފައި އޭނާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު އެ ސޯފާގެ  އަނެއްފަރާތުގައި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްއިނެވެ. ހީވާގޮތުން އެއީ އޭނާ ދުއްވާ ގޮނޑިއެވެ.

ދެން އޭނާ އަށް ބަލާލެވުނީ ޔޫލާއަށެވެ.

“މީ އަހަރެންގެ ބައްޕަ” ޔޫލާ ބުނެލިއެވެ. އާރާ އެމީހާއަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ. ހަށިގަނޑު ކުރިން ފެނުނު ވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އަނަރޫފަވެފައިވާއިރު މޫނުމަތިންވެސް ބަލި ވައްތަރު ޖަހައެވެ. “މާލޭގަ ތަ އުޅެނީ” އާރާ އަށް އަހާލެވުނެވެ. އެއާއެކު އެ މީހާ ބަލާލިއެވެ. “އެކޮއި ތީ ޔޫލާ ގެ ރައްޓެއް ސެއްތަ؟” އެ މީހާ ސުވާލުކޮއްލިއެވެ. “އަހަންނަނށް  ކިޔަނީ ތަރީފު… ޔޫލާގެ ގެ ބައްޕަ” އެމީހާ ތައާރަފް ވެލިއެވެ. އެއާއެކު އާރާހިނިތުންވެލީ ގަދަކަމުންނެވެ.

“ކުރިން ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ދިމާވި ދޯ.” ތަރީފް ހަނދާނެއް އާކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ” އެމިހާ އަހާލިއެވެ. “އާރާ” އާރާ އޭނާގެ ނަން ބުނެލި ވަގުތު އެމީހާ ގެ މޫނުމަތިން ތަފާތު އިހްސާސް އެއް ފުނުނެވެ. ސިހުނެވެ. ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔަ އަތް މާ ބޮޑަށް ތުރު ތުރު އަޅައިގަންހެން ހީވިއެވެ.

“ކޮން ރަށެއްތަ؟” އެމީހާ އަހާލިއެވެ. އޭނާ އިނީ އާރާ ދޭނެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުކޮއްކޮށެވެ.

“ދެން ބައްޕާ… ތި ވަރަށް އިންވެސްޓިގޭޓް ނުކޮއްބަލަ. އާރާ މިހާރުވެސް އެއިނީ ބިރުގަންފައޭ.. ކޮބާތަ މަންމަ” ޔޫލާ ފަރާތް ފަރާތަށް ބަލާ ހޯދާލީ ސަނާމާ ނުފެނުމުންނެވެ. “ސަނާމާ ސަނާމާ…” ތަރީފް ގޮވާލިއެވެ. އެއާއެކު ކަމެއް ބޭނުން ވީހޭ ސަނާމާ އަހާލި އަޑު އިވުނެވެ.

އަދި އިރުކޮޅެއްނުވެ އޭނާ ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ.

“މިއީތަ. އެ ކުއްޖަކީ. ޔޫލާ ވަރަށް ދައްކައޭ ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ. އެކަމަކު ދުވަހަކުވެސް ނަމެއް ނުބުނޭ….ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ” އެމީހާ ސުވާލުކޮއްލިއެވެ. އެއާއެކު އާރާ އޭނަގެ ނަން މިފަހަރުވެސް ބުނެލުމާއެކު އަންހެން މީހާގެ މޫނުމަތިންވެސް ތަފާތު ކަމެއް ފެނިލިއެވެ. އަނެއްކާ ކަމެއް މި މީހުންނަށް އެނގެނީބާއޭ އާރާ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާރާގެ ނަން އެނގޭނެހެން އޭނާއަކަށް ހިޔެއްނުވެއެވެ.

“ދެން މަންމާ… މިއަދު އާރާ އެއަޢި ބްރޭކް ގަޑީގަ އޭ މިގެއަށް. ކާއެއްޗެއްވެސް ދޭންވޭނެ ދޯ” ޔޫލާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

ރީޝާ އާއި އެކީގައި ބްރޭކް ގަޑި ނިންމާލާފައި ދަމުން އާރާ ޔޫލާ އާ ވަހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ކިހިނެތްތަ ވެފަ އެހުރީ ޔޫލާ ބައްޕައަށް” ޔޫލާ އާރާގެ މޫނުމައްޗަށް ބަލާލުމާއެކު އާރާ ހާސްވެފައ ހުރި ވަރު ދެނެގަނެވުނެވެ.

“ކިހިނެތް ވީ އާރާ ހާދަ ހާސްވެފަ” ޔޫލާ އެހިއެވެ.

އެއީ ދެން ހަމަ އަހާލީ. ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ޔޫލާ ގެ ބައްޕަ އަށް އެހެން ވީމަ” އާރާ ހާސްކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ބައްޕަ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހުނީ ސްޓްރޯކެއް. ދެން ވަރަށް ފަހުން ހާރޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީ. ވަރަށް ފަހުން އޮޕްރޭޗަނެއްވެސް ކުރުން. ކީ ޓޮޕް މ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން…”. ޔޫލާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

“އޯހް… އާރާ އަށް ހަމަ އެކަނި ބުނެވުނީ އެހެންނެވެ.

“ސަނާމާ އެ ކުއްޖަކި އެއީ ކަމަށް ވެދާނެތަ؟ އަހަރެންނަށް އެބަ ފެނޭ އެ އަންހެން މީހާގެ ސިފަތަށް އެކުއްޖާގެ ގައިން ހަމަ އެ އަންހެން މީހާގެ މޫނު” އެމީހާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ސަނާމާ ވެސް ބޯ ޖަހާލީ ތަރީފް ދައްކަމުން ދާ ވާހަކަ އަށް އެއްބަސް ވެވުމުންނެވެ.

އާރާ އަށް އެދުވަހު އޮފީސް މަސައްކަތަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ނިންމަން ޖެހުނު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނިންމުނު ކަމަށް ނުވިއެވެ. އާއިކް ވެސް ދެފަހަރަކު އައިރު މަސައްކަތް ދިޔަ ހިސާބު ބަލާލިއެވެ. އެކަމަކު ވެސް ކުރިއަށް ދާތަނެއް އޭނާއަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކަމެއް ދިމާވީ ތޯ އާރާ ގާތު އަހާލަން ވެސް އަހާލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާރާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އެ ސުވާލުން ރެކި ގަންނަނީއެވެ.

“އާރާ ޓެލްމީ ވަތް ހެޕެންޑް” އާއިކް އާރާއަށް ގުޅާލުމުން އާރާ އޭނާގެ ކެބިން އަށް އައުމާއެކު އާއިކް ސުވާލުކޮއްލއެވެ. އެއާއެކު އާރާ ގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. “ހޭ ބޭބީ ވަޓްސް ރޯންގް” އާރާ ރޯތީ އާއިކް ހުރީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. އޭނާ އާރާގެ ގާތަށް ޖެހިލަމުން ވީ ކީއްތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނާ އާރާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާލަމުން ގެންގޮސް ގޮނޑީގައި ބޭންދިއެވެ. އަދި އާއިކް އުޑުފައިން އިށީންނަމުން ވީ ކިއްތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. އާއިކް އަށް ގޯސް ކޮއް ކަމެއް ކުރެވުނީތޯ އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އާރާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ.

“ދެން ބުނެބަލަ އާރޫ…. އައި އެމް ގެޓިން ވޮރިޑް… މީހަކު އެއްޗެކޭ ކީތަ… މަލާމާތް ކުރީތަ ޖަސްޓް… ޖަސްޓް ޓެލް މީ ބޭބީ” އާއިކް ބުނެލިއެވެ.

އެއާއެކު އާރާ އޭނާގެ މޫނު ދެއަތުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވާލިއެވެ.

އާރާ” އާއިކް އާރާގެ ދެ އަތް ދުރުކޮއްލަމުން ސުވާލުކޮއްލިއެވެ. އޭނާ ތެދުވެ އާރާވެސް ކޮޅަށް ނަގާ ގާ ކުޑަކޮއް ބައްދާލިއެވެ.

“ޝްޝްޝް” އާއިކް ބުނެލިއެވެ. އަދި އާރާ ހަމައަކަށް އެޅެންދެން މަޑުކޮއްލައިގެން ހުއްޓެވެ.

އާރާ ހަމަ އަކަށް އެޅި ލުމާއެކު ދުރުކޮއްލަމުން އޭނާ އަނެއްކާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނާ އާރާ އަނެއްކާ ގޮނޑީގައި ބޭންދިއެވެ.

އެއާއެކު އާރާ މަޑުމަޑުން އިނދެގެން އާއިކް އަށް ވީ ގޮތް ކިޔާދިނެވެ.

“ދެން އެމީހުންނަށް އެނގޭތަ އާރާ އަކީ ކާކުކަން” އާއިކް ސުވާލުކޮއްލިއެވެ. އެއާއެކު އާރާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ.

“ޑޯންޓް ވޮރީ” އާއިކް އާރަގެ އިސްތަށި ގަނޑުގައި ފިރުމާލިއެވެ.

ޔުއާން އާ މައިލީން އާ ދިމާވީ ޑިއުޓީންނެވެ. މައިލީން ކައުންޓަރ ގައި އިންދާ ޔުއާން އައިސް މަޑުކޮއްލިއެވެ. “ހޭ ހާދަ ބިޒީ ކޮއްލައިގެން…” ޔުއާން ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮއްލަމުން އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އެއްލޯ މަރާލިއެވެ. މައިލީންރަކިވެގެން އިސްޖަހާލިއެވެ. އެވަގުތު ޔުއާން އަށް ފޯނެއް އައެވެ. ގުޅަނީ ލާވިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ މައިލީން ގާތު އެބަ އަންނަމޭ ބުނެ ފޯން ހިފައިގެން ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. އަދި ފޯން ނަގާ ހަލޯ އޭ ބުނެލިއެވެ.

“ޔުއާން އަހަރެންގެ އަތުގަ އެބަހުރި ޔަޝްމް ގެ ރިޕޯޓްސް ތައް… އަންނަން ވީނު ބަލާލަން” މައިލީން ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު އަލުން ޔަޝްމް ގެ ހެދ ހުރިހާ ޓެސްޓެއް އޭނާ އަށް ލިބުމާއެކު ގުޅާލީ ޔުއާންއަށެވެ. ލާވިޔާ ޔުއާން ގާތު ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން މައިލީން އަށް ހީލުމަށްފަހު ތިރިއަށް ާން މިސްރާބުޖެހިއިރުވެސް އެ ހިތް ދިޔައީ އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް ތެޅެމުންނެވެ.

ޔަޝްމް ރަނގަޅު ކޮއްދެއްވުން އެދި އޭނާ ހިތާ ހިތުން ހެއްދެވި ފަރާތަށް ދުއާ ދަންނަވަމުން ދިޔައެވެ.

އޭނާ ގޮސް ލާވިޔާގެ ރޫމަށް ވަތް އިރު ޑޮކްޓަރ ރީކަލް ވެސް އިނެވެ. އޭނާ ރީކަލް އަށް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮއްލުމާއެލު ލާވިޔާ އިޝާރޓް ކޮއްލި ސޯފާގައި ގޮސް އިށީނެވެ. ޔުއާން ގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ. ކޮންމެވސް ނުބައި ހަބަރެއްލިބެނީއޭނާ ހިތަށް އެރީ ވެސް ކިތަށް ފަހަރު ކަމެއްނޭގެއެވެ.

ލާވިޔާ ވެސް ދޮރު ތަޅުލުމަށްފަހު ގޮސް އިށީނެވެ. އޭނާ ރީކަލް އަށް ބަލާލަމުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

“މީ ޔަޝްމް ގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްސް…” ލާވިޔާ ޔުއާން ގެ އަތަށް ރިޕޯޓް ތައް ދިއްކޮއްލިއެވެ. ޔުއާން ގެ އަމަލް ތައް ހުންނާނީ ކިހިނެތްކަން ލާވިޔާއަކަށް ނޭގެއެވެ. އޭނާ ޔުއާން އަށް ރިޕޯޓް ތައް ދިއްކޮއްލީ ޖެހިލުންވުމަކާއެކީގައެވެ.

މީތި ކިޔާލީމަ ޔުއާން އަށް އެނގޭނެ. އަހަރެން އެއްވެސް ކަމެއް އެކްސްޕްލެއިން ކޮއްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ” ލާވިޔާ އެހެން ބުނެފައި ފައިލް ޔުއާން އަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އެ ފައިލް އަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެފައި ފައިލް ހުޅުވާލިއެވެ.

އޭނާ އެ ރިޕޯޓް ކިޔުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް އެއްފަހަރު ލާވިޔާ އަށް އަދި ރީކަލް އަށް ބަލާލިއެވެ. ފުން ނޭވާއެއްލީ ލާވިޔާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ނުތަނަވަސްކަމުން އޭނާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅިގަތުމުންނެވެ. ލޯމަރާލާ އަލުން ލޯ ހުޅޫވާލީވެސް މަންޒަރު ބަދަލުވާނޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިމަތީގައި އެ އޮތީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ރިޕޯޓެވެ. ޔަޝްމް ގެ ރިޕޯޓެވެ. ދެން ހިން ދިރުވާލުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ނަގާ ކިޔާލަން ފެށިއެވެ. ކިޔަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ގަނޑުތަކަށް ފުސްކަމެއް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ޔުއާންގެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް ބޮނޑިވަމުން ދިޔަ ކަރުނައިގެ ސަބަބުންނެވެ.

ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާގެ އަތުން ރިޕޯޓް ތައް ދޫވެގެން ވެއްޓުނެވެ. އެ ރިޕޯޓް ގައި އޮތް އެއްޗަކީ ދޮގަކަށް ވާނޭ ކަމަށް އޭނާ އަށް ލާވިޔާ އަށާއި ރީކަލް އަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ދެމީހުންވެސް އިސްޖަހާލީ ދެން ކުރެވެން އިތުރު ކަމެއް ނެތޭ ބުނާފަދައިންނެވެ.

“މިނޫން އިތުރު ގޮތެއްނެތްތަ؟” ޔުއާން އަށް ވައި އަޑުން އަހާލެވުނެވެ. އެއަޑުން ލާވިޔާ އިސް އުފުލާލާ ޔުއާން އަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި އޭނާ މަޑު މަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. “ޔުއާން ލިސެން” ލާވިޔާ ކުރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. އަދި އޭނާ ޔުއާން ގެ ކޮނޑުގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން ތެދުވެ ލާވިޔާ އާ ކުރިމަތިލިއެވެ.

އޭރުވެސް އޭނާގެ ލޮލަށް އިތުރު ކަރުނަތަށް ޖަމާވަމުން ދިޔައެވެ. ދެފަހަރަކު ވާހަކަ ދައްކަން އުޅެ އުޅެ ވެސް އޭނާ އަށް ވާހަކަ ދެއްކޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ. އިސާހިތަކު ބޮނޑިވަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ އެއްވެސް އިޙްތިޔާރެއްނެތިއެވެ. އެހާ އަވަހަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު އޭނާ އާ ވަކިވަނީހެއްޔެވެ؟.

އޭނާ އަކީ މިގޮތަށް އެއްވެސް މީހަކުގެ ކުރިމަތީގައި ރުއި މީހެއްނޫނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެ ލިބުނު ހަބަރަކުން އޭނާ އެއްކޮއް ބަލިކަށިވެގެން ގޮސްފިއެވެ. ލާވިޔާގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ ގެ ކަރުނަތަށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ ހިތަށް ކުރި އަސަރުންނެވެ. ރީކަލް ގެ ކުރިމަތީގައި ކޮޅަށް ހުންނާނޭ ހިތްވަރު ނެތުނީ ހިތްދަތި ވީ ވަރުންނެވެ.

އެ ލިބުނު ހަބަރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ގުނަވަނަކަށް އަސަރު ފޯނުވަމުން ދިޔައެވެ. ކޮޅަށް ހުންނަން ދަތިވެގެން ދިޔައެވެ. ގައިން ވަރު ދޫވިއެވެ. މަޑު ތުރުތުރެއް އެވަގުތު ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ އެ ދަރިފުޅު ވަކިވަނީ އޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ.

ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލެވުނީވެސް މެއާ ދިމާލަށް އެރި ތޫނު ތަދުންނެވެ. އެ ލިބުނީ ކޮންފަދަ ހަބަރެއްހެއްޔެވެ؟.

“ހާރޓް ފެއިލިއާރ”

(ނުނިމޭ)

114

145 Comments

 1. Min

  February 28, 2018 at 7:33 am

  ????Yey me first dhw Vvvvvvvvvvvvvvvv reethi mivaahaka???

  • Min

   February 28, 2018 at 7:47 am

   Me I ge first comment but abadhu ves mi story kiyan comment nukureyas himI thi min ge one of the fav writer ly??

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:15 am

   Hey. Thanks. Min varah ufaavehjje ingey comment kohlima. First comment ga first libuni dw. Congrats. ???????????????

 2. Hi Mi

  February 28, 2018 at 7:34 am

  Salaam readers.
  So heres the next part. I knw ur gonna be too sad while reading the last few lines of this part. But lets wait and see whats gonna hpn next. Thankyou All…
  Jazakumullah Khairan. ???

  • sav

   February 28, 2018 at 1:11 pm

   Yashm kolhu salaamiy vaanegotheh hadhaadhyba 🙁 Thank you for the awesome story

  • Reader

   February 28, 2018 at 2:44 pm

   Heart transplant hadhaany kanneynge.. Yuaan ge heart?

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:25 pm

   Thanks sav and reader. Hingaa balamaa. Reader haadha kuri akah thi jahsaali. ??????????

 3. shasha

  February 28, 2018 at 7:44 am

  Story v reethi… Alhey haadha dheraey… Maileen haadha dheravaaney.. ??

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:16 am

   Yuaan ves aslu haadha dheravaaney. Dw. What do you think yuan will do next?. Will he tell maileen the truth?. ????? Thanks dear. ???

 4. g...

  February 28, 2018 at 7:45 am

  Finally mioh libunee kiyaalan. Iyye ves irukolhakaa up veytho balailevey.

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:17 am

   Hehe. Thanks g… ???

 5. Min

  February 28, 2018 at 7:48 am

  Me I ge first comment but abadhu ves mi story kiyan comment nukureyas himI thi min ge one of the fav writer ly??

 6. Chim

  February 28, 2018 at 7:50 am

  Wow vv reethi ❤

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:17 am

   Thanks chim. *happy*. ?????

 7. Naz

  February 28, 2018 at 7:51 am

  Wow i just love this story but yasm maranulachey pls

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:18 am

   Lets see naaz. ? thankyou so much. Means a lot. ????? v ufaavehjje. ???

 8. Addu goma

  February 28, 2018 at 7:55 am

  It’s really beautiful n heartbreaking , when next part plx upload today if it is possible. Can’t wait to read next part

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 9:14 am

   Heylo. Addu goma. V ufaavehjje ingey commet fenifa. Thankyou. ???Adhi alah dw thi comment kohli. ????? yes. Miadhu balaanan. Ingey ekam tomo for sure. In Sha Allah. ???

 9. sam❤

  February 28, 2018 at 8:00 am

  Alhey. Noon yashoo ragalhuu kuraathii ,, waiting hi mi ???? love u

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:20 am

   Thanks sam. Lets see. V ufaavey thidhey support ah. Asluves. V ufaavehjje. ???

 10. Shaai

  February 28, 2018 at 8:09 am

  Alhey dhen noon… yamsh salaamai koh dhi himi???

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:23 am

   Lets see. Shaai. Varah ufaavehjje. ?????

 11. Yehtaf

  February 28, 2018 at 8:12 am

  Hi Mi yashoo rangalhu kohdhechey. Lyn n yuaan will b so hurt if something happens to their princess…. Story is fabulous…

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:30 am

   Hey. Yhtaf. V ufaavehjje. Thankyou so much ingey. Lets see whats gonna hpn next?. Yuan and leen ge heart break vaani hama. What do u think yuan will do next?. ??????????

 12. Shann

  February 28, 2018 at 8:20 am

  Khonireh mihaaru story ah inthixaaru kuraathaa… Yes Hi Mi dhoonii shann ge baby eh ovey… Boy n girl eh… How r u Hi Mi??? V v kiyaahiyvaa v v rythi hisaabakah mihaaru story gohssa miothy… Fathihu thedhuvefaves enme furathama balailevuny story up vehjetho… Balaili iru up vefa nethyma v dheravi… Ekam mihaaru v happy… Khonme manazareh hama hyvany asleh hen… Ehaaves rythikoh ebahuri sifakohdhyfa…???… Thy hama number one… Thivareh neh hama… V v molhu.. Masha Allah… Luv u n Miss u bodukoh…????????????????????????????????????????

  • Shann

   February 28, 2018 at 8:22 am

   Mail nukurevunyma shann akah Hi Mi aa frndves nuvevun dhw

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:24 am

   Hey. Shann. How about admin ah msg kohlun. E keeve mail nuvevuni ?.

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:34 am

   Alhey. Boy and girl eh. Himi heekuree enme babay eh kamashey. Hehe. Thankyou so much. ??? Alhamdhulillah!. i am fine ingey. V ufaavey shann ge thi loabi comment konme part akun ves fennaathy. Libey varah bodu hiyy vareh thy. Ingey. V ufaavehjje. Bunaane ehchei hama neygunu. Hehe. Thankyou so much. Much much more loves shann. And miss u more. ??????????

 13. jeen

  February 28, 2018 at 8:24 am

  alheyy mi bai ves hama varah reethi.. varah hiyy thalhuvaallaafa dhw nimmaaly thi.. varah sad dhw.. dhn kihinehbaa vaaniii.. vaahaka nimen ulhenii kanneyge dhw HiMi..
  HiMi ge ves fav Laara dhw.. Laara is my fav too.. Jeen laaraa ge hurihaa vaahakaa eh hen kureege ves.. emme vaahaka eh innaanii nukiya eii biruveri vaahaka eh… Laaraa gothah HiMi ves varah molhu.. lots of love HiMi.. you are the best…

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:36 am

   Hehe. Jeen. Happ6 to see such a lovely comment from u again. ? what do u think yuan will do next?. Will he tell the truth to her?. What will be her reaction?. What will hpn next?. Hehe. Kureeee storys himi ah nukiye. Varah madhu stories nuny. Hehe. Means a lot. Ekam adhives baivaru kanthah hunaane ingey rangalhiu kuran. Kiyun theringe eheetherikamaa eku ekan kureveythoa mi masah kai kurani. Much loves. ??????

 14. ss

  February 28, 2018 at 8:28 am

  adhi maidhu up vaanedhoa

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 8:37 am

   Hehe. Balaanan ss. Ekam tomorw for sure. In Sha Allah. ???

 15. vaahaka kiyaa kuhjjaa

  February 28, 2018 at 8:50 am

  ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ކުށް ރަނގަޅު ކުރީމަ..އެންމެ އުފާވަނީ އަވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރާތީވެ. .މާޝާ ﷲ … ވ.ރީތި މިވާހަކަ. ކީޕް އިޓް އަޕް… (:

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:05 am

   Thanks. Vaahaka kiyaa kujja. Adhives nistake eh faahaga vanyaa buneladheythi ingey. Eyi lobry kuri erumeh kamugai dheki ufalaa eki gabool kuran. ??? v ufaavrhjje. Thanks again. ???

 16. Zuam

  February 28, 2018 at 9:14 am

  Alhey yashoo rangalhu koh dhybah……?????? masha Allah story varah reethi…..????❤❤❤❤❤❤

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:06 am

   Lets see zuam. Hama neygey ingey bunaakah. ???? thankyou so much for ur support.b?

 17. Xaaaan

  February 28, 2018 at 9:14 am

  Alhey noon himi plx plx thihen nahadhaa yasm ah thihen nahadhaa plx plx????????????????????????????????????? vvvvvvvv dheravejje hama roveny leen maruvedhaa ne plx plx thihen nahadhaa????????????? masha allah mibaives vvvv reethi ekamakuves hama roveny????????? himi dhooni eh loabi loabi kujjaayah bappa ehge loabi ihusaas kohdhee plx plx yasm ah dheragotheh nahadhahchey inge???????????????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:13 am

   Alhey xaaaan. Sorry dhera kohlevunima. Dhen avahah huttaalaa hehe. And lets see whats gonna hpn next. Yuan is there with yashm?. But what do u think?. Will yuan tell the truth?. Or will he suffer alone?. Varah ufaavehjje. Thanks once again. ???????????????

 18. laya

  February 28, 2018 at 9:16 am

  alhey ronvaalafa ehnu thi ninmaali ….vvvv rythi

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:14 am

   Alhey. Sorry laya. Lets wait and see. V ufaavshjje. Thanks. ???

 19. Iraa

  February 28, 2018 at 9:18 am

  Alhey himi yasham numaraalahcheyy …. V rytgi story … Himi iraa aky story writer eh noon ☺☺☺ but write poems n qouets …???? thankolhrh kurin story liyunin but mihaaru nuliyan ….. Just reading ….???? himi keep it up the good works … Is that aaraa’s dad …???? Oh my god ????alhey a ah ah up kohdhehcheyy

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:16 am

   Hey iraa. Hehe its okay. Himi hama ahaali. Lets see whats hpns with yashm and aaraa?. Hehe thanks once again v ifaavehjje. ?????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:57 pm

   Ehen v ma ehnu yoola mi genai. Hageehathaa hama ah gendhan. ???

 20. Riz

  February 28, 2018 at 9:31 am

  Alhey Kiyaa hithun indha e nimuneey…. konirakuntha next part??? Inthizaaruga mihuree.. vrh reethi vaahaka masha allah

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:18 am

   Hey. Riz. Tomo In Sha Allah. V ufaavehjjem thankyou so much for ur support. ???

 21. M.E ??

  February 28, 2018 at 9:33 am

  Nooooo….himi plx save. Yashm…..btw story varahh salhi…maileen ahh vaany kihinehh baa himi plx yashm save kuracche…??????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:20 am

   Hey dear. Lets see whether we can save her or not. Maileen hmge heart hana break vaani. ??? anyway v ufaavehjje. Thankyou. ???

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:21 am

   ?

 22. Pinky shifoo

  February 28, 2018 at 9:40 am

  What??? ???… Oh noooo ???… Hi Mi yashm ah ehen nahadhaa ???… Haadha dherayey ???… So that’s aaraa ge dad dhw ???… Mi part vx v v v reethi ???… V v furihama ???… Heevanee hama manzarutha hinganee loa kurimathygahenn ???… Dhn kihineh baa vaanee??? Ilee haadha dheravaaney ???… Yashm ge character v v v unique ingey ???… I love her ❤️❤️❤️… She is soooooo cute ???… This is really a very wonderful story ❤️❤️❤️… Knme partehvx ehaame reethi n interesting ???… Kiyaa foohi nuvey ???… Sifakurunthah ehaa furihama n feelings thah deliver kohdhyfavx hunnaane ehaame furihama ah Maasha Allah ???❤️❤️❤️??????… Thank you soooooo much Hi Mi for bringing such a wonderful, lovely, n interesting story ❤️❤️❤️???… Dhn neynge bunaane ehcheh vx… Heheheh ???… Curiously waiting for the next part… Lots of love ❤️❤️❤️??????????????????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:32 am

   Hey. Ingey pinky sad vaane kan. Ekam ves yashm ah mioh v gotheh dw. Hingaa balamaa dhen vaa negotheh and yuan kanthah kuraane gotheh. Heevani kibineh pinky ah?. And aaraa dw. Lets wait and see. Himi akah neygey pinky ge comment ah reply dheyn vi gotheh. Ehaa loabi viyya comment dw. Anyway. I am sooo happy. V ufaavehjje. Thankyou so much.
   Jazakillah Khair. ???

 23. annoying reader

  February 28, 2018 at 9:44 am

  alhey himi varah reethi mi part ves,so i really think aara just met her real dad hen. kurin ves himi kairi ehin dhw aara dad hey fennani hehe. lets see wat happens. alhey hi mi please then yashu ah dhera goiy nahadhaba. ur the best eh nu miracles do happen heart failure viyas she might survive. please dnt let her die if yu did hi mi dheke rulhi inge. Yuan ves Leen ves suffered enough they deserve some happiness dnt take yashu from them. waiting for the nxt part

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:36 am

   Alhey annoying reader. V ufaavehjje. Dhen rulhi naadhey himi dheke. ? hehe. Aaraa ge dad thoa nun thoa balamaa. Hama possible. And yashm dw. Yashm ah ves vaa goi hama secret eh gothuga baavva maa. Story kiyaalaafa ingeyne fahun. ????? v ufaavehjje. Thanks a lot. ??????

 24. malko

  February 28, 2018 at 9:49 am

  ދެން މައިލީން ފަކީރު އޭނަގެ ހިތް ދޭނީ ޔަޝްމް އަށް. އަޅޭ ސޯ ސޭޑް. އައި ވޯންޓް ތްރީ އޮފް ދެމް ޓު ލިވް ޓުގެދަރ. އަދި މައިލީންއަށް ނުލިބުނު ލޯބި ޔުއާން ދޭތަން ބަލަން. ދެރަގޮތެއް ނުހަދައްޗޭ ހިމީ

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:39 am

   Hehe. Haadha dhurakah visnnaani maikko. Meta wajt and see. Thanks. Varah ufaavehjje. ???

 25. annoying reader

  February 28, 2018 at 9:55 am

  himi varah reethi mi part ves, bleh first comment publish ves nukurey ?. anyway himi i think aara just met her dad hen and kurin ves dhima v aara dad hen dhww… i wonder wat will happen next. anyway himi yashu ah dhera gotheh nahadhachey miracles do happen. please save her dnt take her away from leen and yuan they suffered enough. But if u try to kill yashu hi mi dheke rulhi inge. so please save her. waiting for the next part

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:42 am

   Hehe. First comment ah reply kohlaifin dear. Publish v ma. And hingaa balamaa vaa gotheh. What dk u think next is gonna hpn?. Will yuan suffer alone?. Thanks again. ????????

 26. Siyaa

  February 28, 2018 at 9:58 am

  Haaada kurey ekamves v reethi adhi libeynedw miadu kiyaalan

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:15 am

   Hey. Siyaa. V ufaavehjje. Thanks a lot. Tomorw ingey.

 27. Shann

  February 28, 2018 at 10:10 am

  Hi Mi kihineh admin ah msg kohlaany n kykey bunan v????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:24 am

   Admin ah msg kohlaafa bunelaa himi ah msg foarukohdheyshey dear. Number shann ge. Himi ves bunelaanan admin gaathu. ? In Sha Allah.

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:25 am

   7997991

 28. Niu

  February 28, 2018 at 10:11 am

  Masha allah
  V furihama HiMi ge liyuntherikan
  Dhera dhw yashm ah ehen veema
  Balamaa dhw dhen va ehcheh
  Aara aaa dhima mi vy kon baeh baaaa
  Curiously waiting to knw the secret
  Thanks HiMi
  ???????????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:58 am

   Hehe. Niu sorry ingey dhera kohlevynima. Ekam hingaa balamaa dw dhen vaa gotheh ves. Yuan and leena and aaraa and yashm ah ves. ? ufaavehjje. Thankyou.???

 29. Aish

  February 28, 2018 at 10:15 am

  Maasha Allah. .v v heart touching igey..v inthixaaru kuruvaafi ey dhw Himi..ekam ves up koh dhinee thy thanxx ey bune veynee???story ge sifa kurun thah hama v quality igey…ur da best..keep it up…much love ????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:46 am

   Hey. AISH. Varah ufaavehjje ingey. Sifakurun dw. Sifakurun reethi ey bunelima adhi maa ufaavehjje. Abadhuvez balan ekanthah reethi kureveythoa liyaairu. Thanks again dear. ??????

 30. Sham

  February 28, 2018 at 10:17 am

  NO NO NOOOO… Yashm ah dhera gotheh nuhadhaathi Hi Mi??? she is so innocent ? alhey…. I cried after reading this part ?? yuaan??? he is completely shattered ? alhe alhe… aslu hama dhera v yuaan e varah dhera vefa huryma emme ? yuaan should tell everything to maileen… He should be brave… I know my man is brave ??? Aaik is so upset… dhn adhi yuaan ge dad n grandma kihaa upset vaane!!? Aaraa ga bappa kanne eii dhw!???? Miadhu adhi eh part genesdhyba if possible ?? I can’t wait… Please save yashm ❤️❤️❤️ really love this story…? Coz you are so good at writing stories ?? emotions gennan hama Hi Mi vareh neii… Especially boy ge… Mihaa reethikoh boy eh ge emotions genes huri story eh Mi kiyany furathama faharah ? keep it up… Excellent ?❤️?❤️ good luck!!? Vrh loves ?❤️?❤️

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:09 am

   Sham. Sham sham sham. Haadha loabi loabi dhigu dhigu comment ekey. Vvv ufaavehjje. Bunaane ehchei neygifa mihuree. Hurihaa dhathehves eba feney hen heevani. ? ekam dhera ves vehjje ingey shamm ehaa dhera kohlevunima. Dhen huttaalaafa. Yashoo and leen and yuam ah hiyy varu dhee sham hehe. Anyway lets wait and see what hpns to yashm and aaraa. What do u think will yuam do next?. And what will hpn next?. Hehe. Kurin ves bunin it 2qs a challenge for me boy eh ge feelings e ihsaasthah genesdheyn. V happy kaamiyaab vaathy. Alhandhulillah. V ufaavehjje. Much loves. ?
   Thankyou So Much. ???

 31. Yaaan

  February 28, 2018 at 10:27 am

  Yashmu maruvaanetha dhen haadha dheraey ehenvejjiyya….

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:48 am

   Lets see yaaan. Varah ufaavehjje. ??????????????‍?‍??????????????????????

 32. shanhaa

  February 28, 2018 at 10:28 am

  varah reethi unmeedhu kurani vaahakaige kuriah oh bai varah ufaavyri vaany kamah (yuaan ai maileen ge life)☺☺☺☺

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:50 am

   Lets see shanhaa. V ufaavehjje comment fenifa. Thanks. What do u think will hpn next?. ??????

 33. [email protected]

  February 28, 2018 at 10:30 am

  varah reethi mi part ves… HIMI pls yasham salaamaeh kurahchey…..

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:51 am

   [email protected] Varah ufaavehjje ingey. Lets wait and see what hpns next. ??????

 34. sana

  February 28, 2018 at 10:33 am

  Yashmu maraanulache plsssss… v reethi vaahaka

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:52 am

   Lets see sana. Hurihaa kudhin ves yashoo dheke haadha loabi veyey dw. ??? v ufaavehjje. Thankyou. ?

 35. Faa

  February 28, 2018 at 10:49 am

  Adhi kiriyaa mi story kiyan mi feshuny bt emme last part ah dhaan dhen nukiyaa nuhurevunu…v v v v reethi story eh mee…hi mi ge mi story hama emme best…next part avahah up kohla dhehche…cant wait???

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:57 am

   Hehe. Varah ufaavehjje. Faa. Keep reading to find more about the secrets. ?????? Thankyou.b??????

 36. azoo

  February 28, 2018 at 10:53 am

  v.v.v.reethi mivaahahaka heevanee aslu fennahen

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:56 am

   Thanks azoo. Means a lot. ???

 37. Mary

  February 28, 2018 at 10:53 am

  Himi pleas yashum adhi salaamath kury raajein beyrah gosgenviyas Alhey ekujjaanulaa nuvaane furihamaeh pleas vvvv reethi mvahaka ??????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:56 am

   Lets see mary. Vaeah ufaavehjje. Yashoo dheke hurihaa kudhi haaadha loibekey mi vani. ??? ? Thanks. ??????

 38. Mary

  February 28, 2018 at 10:55 am

  Himi pleas yashum adhi salaamath kury kommeves gothakun Alhey ekujjaanulaa nuvaane furihamaeh pleas vvvv reethi mvahaka ??????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:51 pm

   Lets sew mary. Ufaavehjje anehkaa ves mary ge comment eh fenunima. Hingaa balamaa dhen vaa gotheh dw. Thankyou. ???

 39. Suney

  February 28, 2018 at 11:00 am

  Maasha allah v nice. But yashoo ah dhera gotheh nuhadhaathi plx plx.thanks a lot and luv u more

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:09 am

   Lets see suney. V yfaavehjje comment kohlima. Much loves. ???????????????????????????

 40. Xxxx

  February 28, 2018 at 11:07 am

  .Oh no..noooo??story as usual v.nice dear

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:17 am

   Thanks Xxxx. V ufaavehjje. Lets wait and see. ?????????

 41. g...

  February 28, 2018 at 11:16 am

  HI MI next part kon irakuntha?? alhe hama kiyaa hiy vaniyyey..? anekkaa yuan ge heart dheyneetha yashm ah?

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:21 am

   Hehe. Haadha dhurakah g… lets wait and see. Next ep tomo. In Sha Allah. Vanyaa mirey ves faharehga. Yageen kameh nei ingey dhevykan. So ti be safe. Tomo mibuni. Anyway varah ufaavehjje. Thanks a lot. ???

 42. Kai

  February 28, 2018 at 11:25 am

  Vvvvv nyc n vvvv dhera ves vehje ?????????… .dnnn kihineh baa vaani????,??waiting.ol d best himi ❤❤❤❤❤

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:01 pm

   Hehe. Thanks kai. Means a lot. Lets wait and see. ?????

 43. Asima

  February 28, 2018 at 11:25 am

  hi himi..v v dhera vehjje…araa ai edhima v kaaku???aaraage dad tha?himi yasuu rangalhu kurah chey…v v molhu writer eh thy.mi vahaka kiyaa irah hyvany filmeh balan idhevey hen…whn next part???

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:03 pm

   Hehe. Asima. V ufaacehjje. Asimen kiyun therin happy vaanama himi ves happy vaane story aadheytherey. Hingaa balamaa dw kaakuthoa?. ?????????

 44. Fatima

  February 28, 2018 at 12:12 pm

  Alhei yashm ah ehn nuhadhaabala himi. Dhen anehkaa yashm ge hear failure v ma yuan anehkaa yuan ge heart yashm ah dhey gothah nuhadhahchey.. Eyrun roi roi maruvedhaane… ??????????????? Heyonuwaane himi yashm avahah Rangalhu kohdhee n yuan and leeen ah happy life ey dheee… N plzz yuan ah dhera gotheh vx nuhadhaaatheeve… Keep it up grrl story vrh vrh nice. Masha allah ❤❤

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:05 pm

   Hehe. Thankyou so much fathima. Mi hama emotional story eh so hama emotional vaane ingey. V ufaavehjje commemt fenifa. Thanks dear. Fkr the support. ???

 45. ބުރޯ

  February 28, 2018 at 12:14 pm

  ލާވިޔާ އަކީ ހާދަ ރީތި ނަމެކޭ ރޭގަ ހުވަފެނުގަ ވެސް ފެނުނީ ލާވިޔާ ބޮޑު ބަނޑެއްލާފަ ދުފާ ރަށްކޮށްގެން ހުއްޓަ Himi ހަމަ ހަބޭސް އިނގޭ I loabi u Himi ލާވިޔާ ވުރެން ކުޑަކޮށް ??

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:06 pm

   Hehe. Bro. Laaviyaa aki asluves v reethi name eh. Ekamu falakoh dhufaa raikohgeney bunima hama surprise vegen anga ves lahpan nehgifa mi ini. Hehe. Thanks for commenting. V ufaavehjje ingey. Hinives aisfi. ????

 46. click a shot ?

  February 28, 2018 at 12:48 pm

  what the hell..????????..NO….NO…NO…NO wayyyyyyy….???????.yashm ah ehen nah dhaa hi mi….????.eoh loabi kuhjaa fulhu haadha haaleh gaey dhw eulheni….feeling pity for her n sad…????.yuaan aa yashm aa badhal ve dhuvaskolheh nuvanis mivi kihineh….alheyyy….???yuaan will feel heartbroken…???? wat abt leen….so sad..adhi mivaahaka leen kairi bunima kihinehbaa vaani???.????dhen yashm ah kihinehbaa vaani….yuaan do something save her n find a happy life for u three..????.aara e dhimaavi aara ge dad aa kaneyge…maybe..???? .n leen shaaleen menah explain eh dhey baeh naadhehnun…by the story is as usually superrrb..?????.it’s getting intrested more.????..click hitha araa leen ah happy life eh libeyni kondhuvahakun baavaey.???❤️❤️❤️..oh n I completely forget that yuaan only call leen to maileen….n others call her ilee..anehkaa click maileen ah leen kiyani koh yuaan ais halhey lavaiganefaane????????..haha…loves hi mi…??????❤️❤️❤️.waitting…

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:15 pm

   Hey. Click. What a lovely comment. Bas hutti bunaane ehchei neygifa mi innaani. Bunan v krekey kan ves hithah nais. Ehaa ufaavefa. Hehe. Yashoo ah kanthah v gothun himi ves dheravehjje. Araa ah fenuni kaakuthoa ves varah avahah ingigendhaane. Dhen lets see yashm ab vaa gotheh. ?????????? varah ufaavehjje. Thankyou so much. ?????????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:40 pm

   Btw click ehen kiyas okay. Yuan anna nama himi click salaamai kohladheynan. Ingey. So no worries dear. ?

 47. mishy

  February 28, 2018 at 12:52 pm

  Alheyy… himi enme reethi hisaabun thi nimmrlii… aaraa r dhimr e v kaak tha? Yashm salrmaiyy vrne tha? Yuan ah eyna family r kurimathi leveynetha? Hus wx suvrl…. vrh vrh reethi… awesome.. ham bunrne ehchh wx neyngeyy…ham ehr wx reethi… curiously wiating 4 the nxt prt♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:18 pm

   Hus suvaalu dw mishy lets see. Kuri ah huri baithakun ingigendhaane ingey. In Sha Allah. Vvvvvvvvvvvvvvv ufaavehjje ingey. Thanks. ?????????????????????????????????

 48. Aki

  February 28, 2018 at 1:07 pm

  alhey haadha reethi ey mi part ves .ekamu maa bodah ves kuru . reyga vaahaka mathin miss vefa ove nidhunee heylaigen vaahaka fenuneema varah ufaavi ekamu thankolhe kuree mi part.. love u bodukon hi mi dhooni…. sorry sorry sakuvaa kurevey thee

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:19 pm

   Its okay. As a reader myself i understand ur feelings. Aki ah vatmrah shukuriyya yhidhey support ah. Yhanms a lot. ?????

 49. N

  February 28, 2018 at 1:26 pm

  V nice.. yashoo ah dhera gotheh nahadhaathi plx..

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:20 pm

   Thanks. N. Himi balaanan. Lets see. Dhen vaa gotheh. ?????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:20 pm

   Thanks. N. Himi balaanan. Lets see. Dhen vaa gotheh. ????????

 50. Story

  February 28, 2018 at 1:33 pm

  Hi mi please yashm ah ehen nahadhaa please. Yuaan kihaa dheravaane adhi neyge maileen ah vaane gotheh ves. So sad????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:22 pm

   Lets see story. Of course libuni kuda ufaa ves gehleyne ekamakuves….. dhen lets see read more to find out. ????? Thankyou so much. V ufaavehjje. ???

 51. Aysha ߒ߀

  February 28, 2018 at 2:23 pm

  This is a beautiful and heart touching story I have ever read. It’s awesome. Aslu ves varah reethi.this is my first time commenting. Varah sad vey. Keep it up dear u are best.?????????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:23 pm

   Hey Aysha. Means a lot. Vvv ufaavehjje. Neygey hama bunaane ehchei. Varah ufaavefa mihuree hurihaa dhatheh ves eba feney. Thanks so much for ur support. ??????????

 52. Hashaa

  February 28, 2018 at 4:22 pm

  Hi mi ….dhooni thanks …v v v reethi mi part vase….yashooo ahen nahadhaa,,,,,

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 4:24 pm

   Hehe. Thanks Hashaa v ufaavehjje comment kohlima. Lets see dw. Read to find more about whats gonna hpn next. ??????

 53. Reader

  February 28, 2018 at 6:11 pm

  I think yuaan ge heart dheyny hn yashm ah. Kurin kee vaahaka eh ga vx ehnvey. Yuaan ge heart dhyfihyaa story hadi vaane. Yuaan maraanulahchey yashm save kuran

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:14 pm

   Lets see reader. In Sha Allah story konme gothakah nimunas nimey iry disaapoint eh nukohlaanan. In Sha Allah. ???

 54. reader

  February 28, 2018 at 6:58 pm

  Why did you copy my view???. Name tooo

  • Reader

   February 28, 2018 at 7:15 pm

   You lied. I just checked. There is no comment from you reader

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:52 pm

   Dhe reader the miulheni. Reader 1 aa reader 2 aa dw. Hehe. V ufaavehjje dhe kudhin ves thihaa shaugaa eki kiyaathy. ???

 55. Reader

  February 28, 2018 at 7:13 pm

  That was my first comment. I didn’t copy. Sorry if you think so. I just don’t want the story to be like that. Actually I read this story daily but I don’t comment.. Thats what I think. Himi please yuaan yashm save kuran maraa nulahchey

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:55 pm

   Lets see reader. Ots okay. V ufaavehjje. Hingaa balamaa dw. ?

 56. ssannwa?❤?

  February 28, 2018 at 7:27 pm

  Yuaan ah ves yashm ah ves dhera gotheh nuhadhaahchey hi mi. Eyrun maileen kihaa dhera vaane. Aaraa ves dhen lnuroan v ehnu aaik eyna hevvaalaba. Vaahaka varah varah reethi ingey. Hama varah furihama. Next part ah inthizaaru ga

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:50 pm

   Hey. Dear ufalum hama bunaane ehchei nethey bunelaani. Hehe. Lets see what hond nxt dw. ???

 57. Aaa

  February 28, 2018 at 8:46 pm

  Venice. Alhe adhi eh part mirey upload kohdheebala

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:13 pm

   Alhey Aaaa. Sorry dear. Maadhan mendhuru nuny haveeru libeynw ingey dhigukoh. In Sha Allah. ?

 58. HhsSaA

  February 28, 2018 at 9:35 pm

  Alhey.. himi keehthi kuree.. dnt do that to yashm baby.. ?? heart broken.. ???? plz save her.. yuaan find a solution for ur baby.. plz save her.. maileen ah igihyaa dhuniyeyn vx moya vedhaane dhww.. alhe dhn noon.. himi buney e report thah wrong ey.. aaraa as emeehaa aa kon gulhumeh baa dhww?? Impatiently waiting for the next part.. plz up soon.. himi visnin thah book eh gothah publish kuran?

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:33 pm

   Hehe. Thanks HhsSaA. Hingaa balamaa vaane gotheh. Dw. Varah yfaavehjje ingey. Comment eh kohlima. Nuney dear. Fotheh ge gothuga nereykah nivisnan. Ekam thi hiyaal ves ithuru kiyun theringe faraathun libuni. And maileen dw. Hama heart break vaani. Dhen yuan ah ves neyge vaane gotheh. Anyway lets wait ans see. Thankyou so much. V ufaavehjje.
   Jazakillah. ?

 59. Someone

  February 28, 2018 at 9:56 pm

  Haadah lahey up vaaleh.
  Varh fwhivey ehaa lahun up vaathy.. varh kuru up kohfainnathan kolhuvx

  • Pinky shifoo

   February 28, 2018 at 10:53 pm

   Hello someone… Mi Story up vaaleh lastha??? Mi Story akee normally daily koh kiyaalan libey story eh n story lasvaanamavx Hi Mi ekan readers ah inform kohlaa… N miee kuran ehaa faseyha kameh vx noon… N dhuvahuge hurihaa vagutheh mi kamakah vx huheh nukureveyne ehnu dhw… Kuran jehey ehenihen kanthah thahvx hunnaane ehnu… Everyone have their own personal life… Hama egothah writer’s ge personal life vx onnaane ehnu… We have to appreciate their hard work… We have to support them… They need our support… N knme faharaku ehaa dhigukoh Story nugenesdhevidhaane kanthah dhimaavaa gothun… We should understand that … N v v faahagakohlevey Hi Mi bunaa dhuvahah hama story up kohdheyne n eyah vure kurin vx if possible Hi Mi story up kohdhey… Kuran feshyma knme myhakahvx ingeynee meee kihaa varehge kameh kann… So think about this ok…

  • Hi Mi

   March 7, 2018 at 10:03 pm

   Hello someone. Bici kamun. V avahah up kohlan. Emme week eh ves neenaane nukuraa. Dhen liyun theringe ves personal life eh onaane bixi ves vedhaane dw. Las vaamama ves himi bunelan. Pinky some thing i wanaa tell. Thanks. ❤

 60. Zoya

  February 28, 2018 at 9:59 pm

  Wow..
  Neyge Hi Mi ah thaareefu kuraane gothehvx
  Avahah next part up kohdheeba??

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:41 pm

   Hehe. Zoya ge comment ah thaureef kuraane gotheh hama himi akah ves neyge. Ufalun gos. Story lile vefa ey bunefa inna konme comment aki varah nuhimmu comment eh himi ah. Thankyou so much. ??????

 61. Shin

  February 28, 2018 at 10:24 pm

  Hi mi pls next part avase kondheyba…..

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:47 pm

   Tomorw shin. Varah bkdah sorry dear. ???

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:54 pm

   Tomorw shin. ???

 62. Xax

  February 28, 2018 at 10:27 pm

  Alhe …haadha dheragothekey????….no ahen nahadha…next pa0rt kiyaa hithun huravaneky noon??…kon erakunn up vaani…i love this story?????

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 10:54 pm

   Tomorw ga ingey dear. Up kohla dheynan. V ufaavehjje comment fenifa. Thihaa inthixaar kuraa vhk bunima adhi vakin haassakoh. ???????????????

 63. Bathool

  February 28, 2018 at 11:08 pm

  Nice story I love your story and keep it up

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:44 pm

   Thanks dear. Meams alot. ???

 64. Xax

  February 28, 2018 at 11:13 pm

  Alhe himi tommorw ge kn irakuntha…nxt prt kiyaahithun moyavefaey meeny

  • Hi Mi

   February 28, 2018 at 11:42 pm

   Alhey. Xax. Tomo mendhuru or haveeru 4 ge kurin hama gaimuves up kohlaanan. Internet massala eh nuny ehen kameh ves dhimaa nuviyya. In Sha Allah. ???

 65. HhsSaA

  March 1, 2018 at 1:30 am

  Hi mi.. cover pic ga maileen kobrr?

  • Hi Mi

   March 1, 2018 at 8:46 am

   Maileen and yuan e ini ehkoh. Hehe. ? Hurihaa kudhin beynun vey dw ily vakin innan. ???

  • reader

   March 1, 2018 at 12:51 pm

   Cover ah laaba ily eh side ah n aneh side ah yuaan…. Medhuga yashm eyrah it’ll rock hama…

 66. Blue beauty

  March 1, 2018 at 9:50 am

  Hi Mi pls pls pls yashu ah dheragotheh nuhadhahchey…… vvv reethi mi part ves akam kuree… keep it up???????

 67. Xaaaan

  March 1, 2018 at 2:20 pm

  Hellow sweeet❤❤❤❤❤❤❤❤ mis u kon iraku story up kurany kehnuvegen coment mi koglee vvvvv kiyaa hithun mi inny nw up vithw belunu varehves neyge?????????

Comments are closed.