ކާއިން އޮތް ތަނުން ތެދުވެ ޝަނުމްގެ ގައިގައި ޖަހަން އުޅުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އަޝްވާ ކާއިންގެ ގައިގައި ހިފައި އެނދުން ތެދުވުމަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ.

“މަޑު ކުރޭ.. އަހަރެން އެބަ އަންނަން” އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އަޝްވާ ޝަނުމްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެތަނުން ނިކުމެގެން ގޮސް މަލަކާ މެން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

“ކިހިނެތް ވެގެންތަ ޝަނުމް ތިއުޅެނީ.. ކާއިންގެ ބައްޕަ ގެއްލި އަދި އެޔަށްފަހު އެހާ ބޮޑު އޮޕެރޭޝަނެއް ކޮށްގެން ރަގަޅު ނުވަނީސް ތިހެން ބުނަން ހެޔޮވާނެތަ؟” އަޝްވާގެ ގާތަށް ވެސް ރުޅި އައެވެ.

“ދެން އަހަރެން ކީކޭތަ ބުނަންވީ… މާހިލް ކައިރިއަށް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅަން ގޮސް އަހަރެން ބުނަންވީ ޑްރަގް ވިޔަފާރި ކުރި މީހެއް ޖަލުން މިނިވަންކޮށްދޭށޭތަ؟؟!” ޝަނުމް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުނެލިއެވެ.

“ކޮބާތަ އެހެން ބުނުމުން މައްސަލައަކީ.. އަހަރަމެންމީ އިންސާނުން.. އަހަރަމެންނަށް ކުށް ކުރެވޭނެ.. އެކަމަކު އެކުށަށް ތައުބާވުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭނެ” އަޝްވާ ކާއިންގެ ދިފާއުގައި ތެދުވިއެވެ.

“އަޝްވާ މާ ވަރަކަށް ކާއިން ދިފާއުކުރަން ތިއުޅެނީ ކާއިން ދެކެ ލޯބިވާތީތަ؟” މައުޟޫއިން ބޭރުން ޝަނުމް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

“ދެން ޝަނުމް ރީމް ދިފާއު ކުރަން ތި އުޅެނީ ރީމް ދެކެ ލޯބިވާތީތަ”

ކުރެވުނު ސުވާލުތަކާއި އެކު ދެ މީހުންގެ ނަޒަރު ބައްދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ހިތުގައި އެތައް ޝުއޫރުތަކެއް އުފެދެން ފެށުނެވެ.

ލޯބިވުމަކީ ކުށެއް ނޫން ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ބުނާނެއެވެ. އެކަމަކު ލޯބީވެވުނީތީ އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ހިތިކަމާއި ވޭން ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހޭ އެތައް ބަޔަކު އުޅެއެވެ. ހިތުގައި މި އުފެދޭ ޖަޒުބާތުގެ ސަބަބުން ފަނާވެ ދަނީ ކިތައް ހިތްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

“އަހަރެން ލޯބިވަނީ އަދި ލޯބިވާނީ ވެސް ހަމައެކަނި އަޝްވާ ދެކެ.. އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް އަޝްވާގެ މަގާމް ނުދެވޭނެ.. ރީމް އާއި ކައިވެނި ކުރުމުން ދެ މީހުންގެ މެދުގައި މިހާ ބޮޑު ފާރެއް ލެވުނަސް ތި ހަނދާންތަކާއި އަހަންނަށް ދުރަށް ނުދެވޭނެ.. އެއީ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އަޝްވާއަށްޓަކައި ވަނީ ތެދުވެރި ލޯތްބެއް ކަމުން.. ރީމް އަކީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާ، ރީމްއަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ދިނުމަކީ ފިރިމީހާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަރެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް… އެހެންވީމަ އަޝްވާ ތިޔަ ފަދަ ސުވާލެއް ނުކުރޭ.. ” އެތައް ގޮތަކުން ޝަނުމް އޭނާގެ ހިތުގެ ހާލަތު އަޝްވާއަށް ކިޔައިދީފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އަޝްވާ އޭނާގެ ބަސްތަކާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަނީ ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަކޮށް ވެސް އިތުބާރު ނުކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

އަޝްވާ ޝަނުމްއަށް ފުރަގަސްދީ އެތަނުން ދާން އުޅުނެވެ. އެއީ އަޝްވާ އަޑު އަހަން ބޭނުންވި ލަޒުފުތަކެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

“އަޝްވާ!..” ޝަނުމް އަޝްވާގެ އަތުގައި ހިފައި ގަޔާއި ދިމާލަށް ދަމައިގަތެވެ. އަދި އެޔަށްފަހު އިސްޖަހައިގެން ހުރި އަޝްވާގެ ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި އިސްއުފުލައި ދިނެވެ. ޝަނުމް އަޝްވާގެ މޫނަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ. އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ. ފަހަރެއްގައި އެއީ އަޝްވާ ފޮރުވަން އެއުޅޭ ލޯބި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

“ޝަނުމް އަހަރެން ދެކެ ތިހާ ވަރަށް ލޯބިވަންޏާ ދެން ކީއްވެ ރީމްއާއި ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސްވީ؟ ޝަނުމް ދެކެ ލޯބިވެވުނީތީ އެއްމެ ފުރަތަމަ އަހަރެން ބިރުގަތް.. ޝަނުމް އެލޯބި އަބުރާ ރައްދުނުކޮށްފާނެ ކަމަށްޓަކާއި އަދިވެސް އެތައް ސަބަބުތަކަށްޓަކައި.. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ބިރަކާއި ކެރިގެން އަހަރެން ކުރިމަތިލީން.. ދެރައީ އެދުވަހު ޝަނުމް އަހަރެން ……..” ޝަނުމްގެ ބެލުމުން އަޝްވާއަށް ބުނަން އުޅުނު އެއްޗެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނެވެ. އެތައް ޝަކުވާތަކެއް އަދިވެސް ކުރަން ބޭނުމެވެ. އެހެނަސް ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

“ޝަނުމް އެއްމެ ކުޑަ މިނުން އެކަމުން އަހަންނަށް ކުރާނެ އަސަރަކާއި މެދު ވިސްނާލިންތަ؟ އަހަރެންގެ ގާތް އެކުވެރިޔާއި މެރީ ކުރަން އެއްބަސްވީ އަހަންނަށް އަދަބު ދޭންތަ؟ ޝަނުމްއަށް އެނގުނު ގޮތުން އަހަރެން މީ ކެރިއާއަކަށް ވީމަ އެކަމުގެ ބަދަލު ދޭންތަ؟ އެއްމެ ފަހަރަކުވެސް އަހަރެންގެ ހާލަތާއި މެދު ޝަނުމް ވިސްނާލިންތަ؟ ޝަނުމް ބުނީ އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވަމޭ، އަދި އަބަދަށް މެ އިންތިޒާރު ކުރާނަމޭ.. އެކަމަމު އެހެންތަ ވީ؟ އަހަންނާއި ކައިވެނި ނުކުރެވޭނެކަން އެނގުނުތާ ދެތިން ދުވަސް ވެސް ހަމަނުވެ ޝަނުމް ރީމްއާއި ކައިވެނި ކުރަން ނިންމީ ކީއްވެތަ؟ ލޯބީގެ ނަމުގައި ދޮގު ހެދީތަ؟ ކުޑަކޮށްވެސް ޝަނުމްގެ ހިތުގައި އަހަންނަށް ރަހުމެއް ނުވަނީތަ؟ ” އަޝްވާގެ އެސްފިޔަތައް ފޫދުއްވާލާފައި ވެއްޓުނު ކަރުނަ ތިކި ޖެހުނީ ޝަނުމްގެ އަތުގައެވެ. އެޔާއި އެކު ޝަނުމްއަށް ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލެވުނެވެ.

“އަހަރެން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ސަބަބު ބުނަން އުޅުނިން.. އެކަމަކު އަޝްވާ އަހަރެންގެ ވާހަކަ އަޑު އަހަން ބޭނުންވިތަ؟ އަހަރެންގެ ބަހާއި އަމަލުން ރީމްއާއި ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސް ވިޔަސް އަހަރެންގެ ހިތް އެކަމަކަށް ނޭދޭ.. އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އަޝްވާގެ ލޯބި.. އަދިވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނަން..” ޔަގީންކަމާއި އެކީ ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ. އަޝްވާއާއި އެއް ވަރަށް އޭނާ ވެސް ޝަކުވާ ކުރަން ބޭނުމެވެ.

“އަހަރެން މިހިރީ ސަބަބު އަޑު އަހަން ތައްޔާރަށް” ދެ ހިޔާލެއްގައި ހުރެފައި އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ. ޝަނުމްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހިތަށް ލިބޭނީ އިތުރު ވޭނެއް ކަމެއް ނޫނީ އެއިން އޭނާގެ ހިތަށް ފަރުވާއެއް ލިބިދާނެއެވެ.

“ހަނދާން ވޭތަ  އެއްމެން ތެރޭ ކާން އިންދައި އަޝްވާ އަހަރެން ކައިރީ ތިއައީ ކޮންތާކުންހޭ ބުނުމުން ދެ މީހުން ޒުވާބު ކުރި ހަނދާން، އެދުވަހު އަހަރެން އައީ މީހަކާއި ބައްދަލުކޮށްލާފަ.. އެމީހާ އަހަރެން ކައިރީ ބުނީ ރީމްއާއި ކައިވެނި ނުކޮށްފިނަމަ އަޝްވާ މަރާލާނަމޭ.. ލޯބި ލިބުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަހަންނަށް މުހިންމީ އަޝްވާގެ ރައްކާތެރިކަން.. އެހެންވެ އަހަރެން އައީ އެމީހާ ކައިރީ ބުނިން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަހަރެން ރީމް އާއި ކައިވެނި ކުރާނަމޭ..” އޭނާގެ ބަދުނަސީބުކަން ހާމަކުރަމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ.

“ކާކު ޝަނުމްއަށް މަޖުބޫރު ކުރީ އަހަންނާއި ދުރުވާން؟” އަޝްވާގެ ސިކުޑީގައި އެތައް ސުވާލުތަކެއް އެއްފަހަރާ އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

“އަހަންނަކަށް އޭރު ނޭނގޭ އެއީ ކޮންބަޔެއް ކަމެއް.. އޭރު އެގުނުހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެމީހުންނަކީ މީހުންގެ މުދަލާއި ފުރާނައަށް ކިތައްމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދޭން ވެސް ތައްޔާރަށް ތިބި ބައެއް ނޫންކަން.. އެމީހުން އަހަރެން ކުރިމަތީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ފުރާނައެއް ނަގާލި.. އަދި ބުނި ރީމް އާއި އެއް މަސް ތެރޭ ކައިވެނި ނުކޮށްފިނަމަ އަހަރެން ކުރިމަތީ ދެން ނަގާލާނީ އަޝްވާގެ ފުރާނަ ކަމަށް.. އެވާހަކަތައް އަޑުއިވި އަހަރެންގެ މުޅި ސިކުޑި ބޮޑު ޝޮކަކަށް ދިޔަ.. ކަންތައް ކުރަންވީ ކީއްކަމެއް ނޭނގުނު.. މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް އަހަންނަށް މުހިއްމީ އަޝްވާ.. އެއްވެސް ގޮތަކުން އަޝްވާ އަހަންނާއި ދުރުގައި އުޅެން އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން.. ވީއިރު ދެން ދުވަހަކުވެސް އަޝްވާގެ ސޫރަވެސް ނުފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ހަމަހޭގައި ހުރެ އަހަރެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޫން” މާޒީގެ ކަޅު ސޮފުހާތައް އުކަމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ. އަދިވެސް އެ ބިރުވެރި ކަންތައް އޭނާއަށް ސިފަވަނީ އިއްޔެ ވީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

“މިހާރު އަހަންނަށް ވަރަށް ޔަގީންކަމާއި އެކީ ބުނެވޭ އެއީ މާޒިންގެ ކަމަކޭ” އަޝްވާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެ ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ.

އަޝްވާއަށް ވާންވީ ދެރަ ކަމެއް ނުނީ ވާންވީ އުފާކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ޝަނުމް އޭނާއަށްޓަކައި އެވީ މަތިވެރި ގުރުބާނީއެކެވެ. އެ ގުރުބާނީގެ އަގު އޭނާ އަދާކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ޝަނުމް އަޝްވާގެ ހުރިހާ ހީކުރުންތައް ދޮގުކޮށްދީފިއެވެ. އަދި ތެދު ހާމަކޮށް ދީފިއެވެ. ލޯބިވުމަކީ ހަމައެކަނި އެކުގައި ހަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުން އެކަނި ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްދީފިއެވެ.

“ޝަނުމް” އަޝްވާއަށް ބުނެވުނީ ހަމައެކަނި ޝަނުމްގެ ނަމެވެ. ކުރިއަށް ޖެހިލައި ޝަނުމް ގައިގައި ވަރަށް ބާރަށް ބައްދައިގަތެވެ. އަދި ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮވެން ފެށުނެވެ.

“އަޝްވާ! ނުރޮއި.. މިކަމުގައި ދެ މީހުން ކުރެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކުށެއް ނެތް” އަޝްވާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެން ކައިރީ ކުރިން ބުނި ނަމަ! ކީއްވެ އަހަރެން ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރީ” ކިތައްމެ ޝަކުވާއެއް ކުރި ނަމަވެސް އަޝްވާއަށް ޝަނުމް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ދެމީހުން ވެސް ބޭނުން ވަނީ އެއް ކަންތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަގުދީރު މިކުޅުނީ ވޭންދިނިވި ސަމާސާއެކެވެ.

“އަޝްވާ! އަޝްވާ ހޯދަން އަހަރެން މިހިރީ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ޖެހުނަސް ތައްޔާރަށް.. އެކަމަކު ދެ މީހުން ގުޅިއްޖެނަމަ މުސްތަގުބަލުގައި ލިބޭ ދަރިންނަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ހިތިކޮށް.. އަޝްވާ ތީ ދަރިން ހޯދުމަށް ނުހަނު ބޭނުން ވާ ކުއްޖެއް… ދެ މީހުންގެ ލޭގައި މިވާ ނުކުޅެދުމުކުން އެކުދިން އޭގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރުމަކީ އަޝްވާ ވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫންކަން ޔަގީން… އަހަރެން އަބަދުވެސް އަޝްވާ ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާނަން.. ދުވަހަކުވެސް ތި ނަން މިހިތަކުން ފިލައިގެން ނުދާނެ” އުދާހާއި ކަރުނަ ވަނީ ދެ ލޯބިވެރިން ވަށާލާފައެވެ.

ދެމީހުންގެ މެދަށް ކުޑަ ހަމަހިމޭން ކަމެއް ވެރިވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހަމަހިމޭންކަމުގައި އެތައް ވާހަކަތެއް އަނެކާއަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައެވެ. ލޮލުން އޮހެރެމުންދާ ކަރުނައިންނާއި އަޑުގައިވި ގިސްލުމުންނެވެ. ކިތައްމެ ކައިރީގައި ތިއްބަސް ދެ މީހުންނަކީ ދުރުގައި ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. އެތައް ސަބަބުތަކާއި ހެދި ކައިރި ނުވެވޭ ވަރުގެ ފާރެއް ދެ މީހުންގެ މެދުގައިވެއެވެ. މުސްތަގުބަލަށް ކުރި އުއްމީދުތަކާއި ދުށް ހުވެފެންތައް މި ވަނީ ބިލާހަކަށް ވެފައެވެ.

“ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އަދި ރަނގަޅުވާނެ.. ހިތްވަރު ކުރޭ!.. އަޝްވާ ވެސް އެހެން މީހަކާއި އިނދެގެން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭތޯ ބަލާ.. އަހަންނަށް ޔަގީން ކާއިން އަޝްވާއަށް ދެރައެއް ނުދޭނެކަން.. އަދި އަޝްވާ ވެސް ކާއިންއާއި އެކީ އުޅެން ފެށުމުން އަހަރެން މަތިން ހަނދާން ނެތި ދާނެ” ހިތާއި ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ދެ މީހުންގެ އުފަލަށްޓަކައި މީ ކުރުން އެއްމެ ރަނގަޅު ކަން ކަމުގައި ޝަނުމް އަޝްވާއަށް ބުނެދޭން އުޅުނެވެ.

“އަހަރެން ކާއިން ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވޭ..” އިސް އުފުލައި ޝަނުމްއަށް ބަލާލަމުން އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ.

“ދެން ކީއްވެ އެދުވަހު ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނީ؟” ސުވާލުގެ ނަޒަރުން އަޝްވާއަށް ބަލާލަމުން ޝަނުމް އަހާލިއެވެ.

“ޝަނުމްއަށް އެއަޑު އިވުނު ދޯ… ކާއިންއާއި އަހަންނަކީ ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރީން.. ކާއިންއަށް ދެރައެއް ލިބުނު ވަގުތަކީ އަހަންނަށް ވެސް ޝަނުމް ގެއްލުނު ދުވަސްކޮޅު.. އެހެންވެ އޭރުއްސުރެ ދެމީހުން މިހާ އެއްކޮށް މިއުޅެނީ.. ޝަނުމް މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަ ދޭން ކާއިން އަހަންނަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ.. ” އަޝްވާ ޝަނުމްގެ ހީކުރުންތައް ދޮގުކުރިއެވެ. ޝަނުމް ހުއްޓައި އޭނާއަށް އެހެން މީހެއް ދެކެ ލޯބިވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

“އަޝްވާ ކާއިން ދެކެ ލޯބި ނުވިޔަސް އަހަންނަށް ވަރަށް ޔަގީންކަމާއި އެކީ ބުނެވޭނެ ކާއިން އަޝްވާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ.. ކާއިން ލޯބި ހާމަ ނުކޮށް އެހުރި ސަބަބެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ.. ” ޝަނުމް އަޝްވާއަށް ކިޔައިދިނެވެ.

“ނުވާނެ ތިހެން.. ކުރިން ދުވަހުވެސް ތިކަހަލަ އެއްޗެއް ހީވި، އެކަމަކު ފަހުން ކާއިން އަހަރެން ކައިރީ ބުނީ އެއީ ދެރަވެފައި ހުރުމުން ވީ ގޮތެއް ކަމަށް..” ކާއިން އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ކަން އަޝްވާ ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވިއެވެ.

“އަޝްވާ ތިހެން ގަބޫލު ކުރިއަސް ކާއިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ކަންތައްތައް ބުނަނީ އެހެން ވާހަކައެއް.. ކާއިން އަޝްވާއާއި ކިތައްމެ ބޮޑުކޮށް ޖެއްސުންކޮށް ހެދިޔަސް އަބަދުވެސް ބަލަނީ އަޝްވާ ހެއްވާލެވޭތޯ.. އަދި އަބަދުވެސް އަޝްވާ ކައިގެން ހުރިތޯ ވެސް ބަލައެއްނު.. އަދި އަޝްވާ ދެރަވާ ކަމެއް ވިޔަސް އެކަން ހައްލުކުރެވޭތޯ އުޅޭ.. ލިސްޓް ކިޔިދާނެ.. އެކަމަކު އެއްމެ ރަނގަޅު ވާނީ އަޝްވާ ކާއިން ކުރެން މީގެ ތެދު ދޮގު ބެލުން” އަޝްވާގެ ލޯބި އޭނާއަށް ނުލިބުނަސް އަޝްވާއަށް އުފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ ޝަނުމް އެއްމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަމެވެ.


 

ދެ ލޯބިވެރިން މި އަސަރުގަދަ ވަގުތުކޮޅު ހިއްސާކުރަމުން ދާއިރު ކޮޓަރިން ބޭރުގައި ކަން ހިނގަމުން ދަނީ ކިހިނަކުން ކަން ބަލައިލަމާތޯއެވެ. ޝަނުމްއަށް ކާން ހެދުމަށްފަހު ރީމް ޝަނުމް ހޯދަން އައިއިރު އެކޮޓަރީގައި އުޅުނީ ހަމައެކަނި ކާއިންއެވެ. ރީމް ކާއިން ކުރެން ޝަނުމް ވީ ތަނެއް އެއްސެވެ.

“ޝަނުމް ބައްޕައާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި ފެށުމުން އަހަރެން އުޅުނީ ޝަނުމް ގައިގަ ޖަހަން.. އެހެންވެ އަޝްވާ ޝަނުމް ގޮވައިގެން ބޭރަށް ދިޔައީ” ދޮގު ނުހަދައި ކާއިން ވީ ގޮތް ރީއްޗަށް ކިޔައިދިނެވެ.

“އެހެންތަ؟ ކާން ހަދާށޭ ބުނެ ކޮންތާކަށް ބާ އެ ދިޔައީ؟” އެހެން ބުނެ ޝަނުމް ހޯދަން ދާން ރީމް އުޅުނެވެ.

“ރީމް! އަހަރެން ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން މަޑުކުރެވިދާނެތަ؟” ދެ މީހުންނަކީ ދެބައިން ކަމަށް ވިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް އިސްވެ މިގުޅުމާއިގެން ކުރިއަށް ދާން ނުކުރެއެވެ.

“އަޝްވާ ބުނި ރީމް ، ރީމްގެ މަންމައާއި ވާހަކަ ނުދައްކާ ވާހަކަ.. އެއީ ތެދެއްތަ؟” ކާއިން އަހާލިއެވެ.

“އާން.. އެ ދުވަހު ހަގީގަތް އެގުނު ފަހުން ވާހަކަ ނުދައްކަން” އިސްޖަހާލަމުން ރީމް ބުނެލިއެވެ.

“ބައްޕަގެ ފަރާތުން އަހަރެން މާފަށް އެދެން ރީމް މަންމައަށާއި ރީމްއަށް އެހާލު ޖެއްސުނީތީ؟ ބައްޕަ އެހެން ނޫޅުނު ނަމަ ކަންތައް މިހެން ވާކަށް ނުޖެހުނީސްކަން ޔަގީން… ބައްޕަ ޖަލަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އަހަންނަށް ދިން ކުޑަ ނޯޓްކޮޅުގައި އޮތް ރީމްއަށް ރަނގަޅަށް ބަލަން އަހަރެން ކައިރީ އެދިފައި.. ރީމްގެ ބޭބެ ގެ ހައިސިއްޔަތުން ރީމްއަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް އަހަރެން މާޒިން ހޯދުމާއިގެން އުޅޭނަން.. މިވީ ހާ ތަނަށް ރީމްއާއި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބޭއްވިފައި ނެތުމުން އަހަންނަށް މާފުކޮށްދީ ” ކާއިން އިސްނެގިއެވެ.

“އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން.. އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭ ދޯ މިއަށްވުރެ ގާތް ގުޅުމެއް ދެ މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ކަމެއް.. އަހަރެން ވެސް ތީ އަހަރެންގެ ބޭބެ ކަމުގައި ބަލައިގެން އުޅޭނަން.. އަޝްވާ ބުނިހެން އަހަރެން އަބަދުވެސް ބޭބެއެއް ބޭނުން ވެގެން އުޅެން” ތަނުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ކަނޑުވާލުމުގެ ގޮތުން ރީމް އެހެން ބުނެލީ ހީލަމުންނެވެ.

ރީމްއަށް ވެސް ކާއިންއަށް ވެސް ދެން ބުނަންވީ ކޯއްޗެއް ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. ރީމް އުޅުނީ ދާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކާއިންގެ ވާހަކަ ނުނިމޭ ކަމަށް ހީކޮށް އެތާގައި މަޑުކުރިއެވެ.

“ޝަނުމްއަށް އެކަނިތަ ކާން ހެދީ، އަހަރެން ވެސް ވަރަށް ބަނޑުހައިވެއްޖެ.. ” ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ލެވެމުން ދިޔަ ނުތަނަވަސްކަން ނަގާލަމުން ކާއިން ބުނެލިއެވެ.

“އާދޭ ކާން، އަހަރެން އެބަ މިދަނީ ކާން ހަދަން” އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ރީމް އެތަނުން ދިޔައެވެ. މިރޭ ޝަނުމްއަށް ރީމް ތައްޔާރު ކުރީ ބަބުކެޔޮ ބަތާއި ގަރުދިޔައެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކާއިންއަށް އެހާ ކަމުދާނެ އެއްޗަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ކައުސަރު ވަނީ ކާއިންއަށް އެހެން އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްދީފައެވެ.

ރީމް ދިޔުމުން ކާއިން ބަދިގެޔަށް ދާން ތެދުވިއެވެ. އަދި ވެސް ކޮޅަށް ތެދެވެ އުޅޭއިރު ހުންނަނީ ބޯ އަބުރައިގަންނަ ގޮތް ވެފައި ކަމުން  ލަސް ހިނގުމެއްގައި ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ބަދިގެޔާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. ފާރުގައި އަތް ކާއްތަމުން ދިޔަ ކާއިން މަޑުޖެހިލީ މަލަކާއާއި ޝައިމްގެ ދޮރު ކުރިމަތީގައެވެ. މޫނު މައްޗަށް އަނދިރިކަން ވެރިވެ ކާއިން އެތަނަށް ތިރިވިއެވެ. އެޔާއި އެކު މީހާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ވޭން އެތައް ގުނަ އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ކާއިންއަށް އިށީދެގެން އިދެވުނީ ދޮރުގައި ކަންފަތް ޖައްސައިގެން ކަމުން ޝަނުމްއާއި އަޝްވާ ގެ ވާހަކަތައް ސާފުކޮށް އިވެމުން ދިޔައެވެ.

ކާއިން ދެ ލޯ މަރާ ތަގުޑިކޮށްލިއެވެ. އިވެމުން ދިޔަ ކޮންމެ ޖުމްލައެއް ކޮންމެ ލަފުޒެއް ހީވަނީ ކާއިންގެ މެޔަށް ހަރަމުން ދިޔަ ހަންޖަރުތަކެއް ހެންނެވެ. އަޝްވާގެ ހިތުގައި ކުޑަކޮށް ވެސް ރަހުމް ނުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަޝްވާ ލޯބި ނުލިބިގެން އާދޭސްކުރަމުން ދާއިރު އަޝްވާއާއި ހެދި އޭނާއަށް ލިބެމުން ދާ ހިތާމަ ވަކި ކުޑަ ހެއްޔެވެ؟ އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ. އަދި ވަކިވާކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުމީ އަޝްވާ އޭނާގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޝްވާ އޭނާގެ ލޯތްބަށް އެކުރަނީ އިންކާރެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އޮޕެރޭޝަންގެ ސަބަބުން ބޮލުގައި ކުޅަދާނަ ނުވާ ވަރަށް ރިއްސަމުން ދާއިރު ކާއިންގެ ހިތަށް ލިބެމުންދާ ވޭން އެޔަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރެވެ. އެހެންކަމުން އެވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ބޭނުން ނުވާތީ ފިރުކިފައި ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދާން އުޅުނެވެ. އޭރުވެސް މުޅި ތަން ފެންނަމުން ދިޔައީ އަނދިރިކޮށެވެ.

“ބޭބޭ!! ކިހިނެތް ވީ” ރީމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެނަމުން ކާއިންއާއި މުހާތަބު ކުރިއެވެ.

“ކަމެއް ނުވޭ.. ކުޑަކޮށް ބޯ އަބުރަނީ” ކާއިން އިން ހާލު ފެނިފައި ދުވެފައި އައިސް ކައިރީގައި އިށީދެލި ރީމްގެ އަޑުޖެހުމާއި އެކު ކާއިން ބުނެލިއެވެ.

“ބޯ އަބުރަންޏާ ކީއްވެ ކޮޅަށް ތެދުވީ؟؟ އަވަހަށް ހިނގާ ކޮޓަރިއަށް ދާން” ރީމް ކާއިންގެ އެއް އަތުގައި ހިފައި ކޮޅަށް ތެދުވާން އުޅުނެވެ. ރީމް އަންހެނަކަށް ވެސް ކާއިން ގޮވައިގެން ކޮޓަރިއަށް ދިޔުން ވީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަދި ވަގުތު ނެގި ކަމަކަށެވެ. އެއް ފިޔަވަޅު އަޅާލާ އިރަށް ކާއިން ވެއްޓެއެވެ. ރީމް އެތާގައި އިހަށް އޮށޯވެލުމަށް އެދުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކާއިންގެ ގޮތް ދޫނުކުރުމާއި އެކު އޭނާ އެގޮތެއް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

“އަހަރަމެން ދެ މީހުން އުޅޭ ގޮތުން މީހުންނަށް އެހެން ހީވިޔަސް ވީ އާރ ޖަސްޓް ފުރެންޑްސް.. އެހެންނޫނަސް އަހަރެން ލޯބިވަނީ ހަމައެކަނި ޝަނުމް ދެކެ.. އަދި ކާއިން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އަންހެން ކުއްޖެއް އޭނަގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެންނާކަށް ވެސް. ކައުސަރު ދައްތަ ހައްސާނުބެޔަށް ބޭވަފާތެރިވި ތަން ފެނިފައި ކާއިން ބުނީ އޭނާ ދުވަހަކުވެސް އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެފަދަ ގުޅުމަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާނަމޭ.. އަހަންނަށް ޔަގީން ކާއިންއަށް ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއް ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭނެކަން.. އެހާވެސް ބޮޑަށް އޭނަ އަންހެނުން ދެކެ ރުޅި އާދޭ” އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ.

“ތި ވެސް ތެދަކަށް ވެދާނެ.. ދެން ހިނގާ އަވަހަށް ދާން! ރީމް މިހާރު އަހަރެން ހޯދާނެ ޔަގީން” އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ޝަނުމް އަޝްވާ އާއި އެކީ  މަލަކާ މެން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ.

ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ޝަނުމް ބަދިގެ ފަރާތަށް ދިޔައިރު އަޝްވާ ދިޔައީ ކާއިންގެ ހަބަރެއް ބަލާލުމަށެވެ.

“ކާއިންއަށް ކިހިނެތްވީ” އެނދުގައި އޮށޯވެގެން އޮތް ކާއިން ކައިރީ ރީމް އިންތަން ފެނި އަޝްވާ އަހާލިއެވެ.

ރީމް އަވަސް އަވަހަށް ވީ ގޮތް ކުރުކޮށް ކިޔާދިނެވެ.

“ކާއިން! ހިނގާ ދެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދަމާ” ކާއިންގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން އަޝްވާ އޯގާތެރިކަމާއި އެކީ ބުނެލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ އޯގާތެރިކަމުން ކާއިންއަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ޖިސްމަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމަށްވުރެ ނަފުސަށް ލިބެމުން ދާ ގެއްލުން މާ ބޮޑެވެ.

ކާއިން އަޝްވާގެ އަތް ފޮޅުވާލުމަށްފަހު އަނެއް ފަރާތަށް އެބުރުނެވެ. އެވަގުތަކީ ޝަނުމް ރީމް ހޯދަން އައި ވަގުތު ކަމުން ރީމް އެތަނުން ދިޔައެވެ.

“ކާއިން ! މާ ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސަނީތަ؟” އަޝްވާ ކަންބޮޑުވެފައި ބުނެލިއެވެ. “ކާއިން! ވީ ގޮތެއް ބުނީމަ ދޯ އަހަންނަށް އެހީވެދެވޭނީ…ބަލިވެ އުޅޭއިރު ކާއިން ޖެހޭނެ ގޮތް ދޫކުރަން” ކާއިންގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި އޭނާއާއި ދިމާލަށް އަބުރާލަމުން އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ.

އަޝްވާ ބުނުމުން ކާއިންއަށް ނޫނެކޭ ނުބުނެ ނުހުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން ކައުސަރަށް ގުޅައި އަޝްވާއާއި ތިން މީހުން އެކުގައި ގޮސް ކާއިންގެ ބޮލުގެ ރިހުމަށާއި ބޯ އެބުރުމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ހޯދިއެވެ.

އިރުގެ ރަންދޯދިތައް އާދުވަހަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރު ވަނީއެވެ. ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން އަޝްވާ އަވަހަށް ތިރީ ބަޔަށް ދިޔައީ ކާއިންއަށް ނަމާދަށް ގޮވުމަށެވެ. ރޭ ޑޮކްޓަރު ދިން ބޭހުން ކާއިންގެ ބޮލުގެ ރިހުމަށް ލުޔެއް ލިބުނަސް ނިދި ގަދަވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމުންނެވެ.

އަޝްވާ ގޮސް ކާއިންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު  ކާއިން ދެވަނަ ރަކުއަތް ކުރަން ހަށަމް ބަދެލައިގެން ހުއްޓެވެ. އަޝްވާއަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. ކާއިންގެ އުޅުމަށް އެ އަންނަމުން ދާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކީ އޭނާގެ އެތައް ނަސޭހަތެއްގެ ނަތީޖާއެވެ.

“ސައިބޯންނަން ތަ؟” ނަމާދަށް ސަލާމް ދީ ނިމުމާއި އެކީ އަޝްވާ އަހާލިއެވެ.

“މިހާ ހެނދުނާ އަރު ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދާނެ! އަދިވެސް ބޭނުމީ ނިދާލަން.. ޑޮކްޓަރު ބޮލުގެ ރިހުމަށް ދިން ބޭހަކަސް މިއިން ނިދި ނުލިބިގެން އުޅޭ މީހަކަށް ނިދެން ފަސޭހަވާނެކަން ޔަގީން” މުސައްލަ ދެފަށުން ފަތްޖެހުމަށްފަހު ކާއިން އަނެއްކާ ވެސް ނިދަން އެނދަށް ފުންމާލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ އެހެންވީމަ އަހަރެން ވެސް ނުނިދިގެން އުޅޭ ރެއެއް ނަމަ މިއިން ބޭސްގުޅައެއް ކާލައިގެން ދޯ ނިދަން އޮށޯންނަންވީ” އަޝްވާ އައިސް އެނދުގެ ބޮލާއި ވީ ކޮޅުގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ނޫން! އެއްވެސް ބޭހެއް ކާނެ ކަމެއް ނެތް… ދޭ ކޭކް ކައިގެން ބަނޑުފުރާލަން.. ނިދި ނުލިބޭނަމަ ލޯމަތީ ޓޭޕް އަޅައިގެން އޮވޭ… އޭރުން ނިދިދާނެ” ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ހަދާލައި އަޝްވާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ކާއިން ބުނެލިއެވެ.

“ޝަނުމް އާއި ދެ މީހުން ރޭ ދެއްކީ ކޮން ވާހަކައެއްތަ؟” ނިދަން ލޯ މަރާލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް ކާއިން ލޯ ހުޅުވާލީ ކަމެއް ހަނދާން ވެގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

“އަހަރަމެން ދެއްކީ ކާއިން ކުއްޖެއް ދެކެ ލޯބިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ” އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ.

“ކީކޭ؟” ކާއިންއަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ.

“އާން! އަހަރަމެން ދެއްކީ ކާއިން ރީމް ދެކެ ކޮއްކޮއެއްގެ ދެކެ ވާ ލޯބިވާ ވާހަކަ” ކާއިންގެ މޫނު މައްޗަށް ވެރިވި ކުއްލި އިހުސާސްތަކާއި އެކު އަޝްވާ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.

“ތިހެން އަހަރެން ބިރުގަންނަވަން ނޫޅެއްޗޭ” ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ކާއިން ބުނެލިއެވެ،

“ކާއިން! ކާއިން އަދިވެސް ކުއްޖެއް ދެކެ ލޯބި ނުވޭތަ؟ އެއްމެ ކުޑަމިނުން ކަމުދާ ކުއްޖެއް ވެސް ނުހުރޭތަ؟” އަޝްވާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.  އަދި ކާއިންއަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ. އެއީ ކާއިން ދޭ ޖަވާބަކީ މިހާރު އޭނާއަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ.

“ކީއްވެ ޖަވާބެއް ނުދިނީ” ކާއިން ޖަވާބެއް ނުދިނުމުން އަޝްވާއަށް އުނދަގޫވީ ކީއްވެ ކަމެއް ހުދު އަޝްވާއަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ.

“ނެތް އެއްވެސް ކުއްޖެއް” ކުޑަކޮށް ވިސްނަން އޮވެފައި ކާއިން ބުނެލިއެވެ. ހަނދާނަށް އައީ ރޭ ޝަނުމް ކައިރީ އަޝްވާ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކެވެ. އެޔާއި އެކު އަޝްވާ ގެއްލި ދާނެ ބިރުވެރިކަން މުޅި މީހާ ވަށާލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟” ފަރުވާ ކުޑަކޮށް އަޝްވާ އެހެން ބުނެ ހީލިއެވެ. އަޝްވާ އިންތިޒާރު ކުރީ އެ ޖަވަބާކަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެހެންނޫނަމަ ކާއިން އެހެން ބުނުމުން އަޝްވާ ދެރަވާންވީ ކޮން ސަބަބާއި ހެދި ހެއްޔެވެ؟ ޝަނުމް ބުނިހެން އޭނާ ކާއިންގެ ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވެއެވެ.

ދެ މީހުންގެ މެދަށް ވެރިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.  އެހެން އޮވެ ކާއިންއަށް ނިދުނެވެ.

ކާއިން ނިދުމުން އަޝްވާ އެތަނުން ދާން އުޅުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ކާއިންއަށް ބަލާލިއެވެ. އެފަން ބޯ އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ހޭވިފައެވެ. އަޝްވާ ރުޅި އަރުވާލަން އަބަދުމެހެން އުޅުނަސް ނިދާފައި އޮތް އިރު މައުސޫމްކަން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ.

އެކަނި އިދެ އަޝްވާއަށް ހެވުނެވެ. އެހެންނުވާނެއެވެ. އޭނާއަށް ކާއިން ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ލޯބި ވެވޭނީ އެއްމެ ފަހަރަކު އެވެ. އަދި އޭނާގެ އެ ލޯތްބަކީ ޝަނުމްއެވެ. އަޝްވާ އަމިއްލަ ނަފުސާއި މުހާތަބު ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ.


 

އޮފީހަށް ނުގޮސް ގިނަ ދުވަސް ގޭގައި ހޭދަކުރަން ޖެހޭތީ ރީމް ހުންނަނީ ފޫހިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ޝަނުމްގެ ހުއްދައާއި އެކު މިއަދު އަޝްވާއާއި އެކީ އޮފީހަށް ދާން ނިންމިއެވެ.

ރީތި ވާ މޭޒު ކައިރީގައި ހުރި ރީމް ދޭތެރެއަކުން ނިދިފައި އޮތް ޝަނުމްއަށް ބަލާލައެވެ. ނިދާފައި އޮންނަ އިރުވެސް ސީރިއަސްކަން މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދާތީ ރީމްއަށް ކުޑަކޮށް ހީލެވެމުން ދިޔައެވެ.

އޭގެ ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހެވެ.

ޝަނުމްއަށް ހޭލެވުނީ ކައިރީގައި އޮތް ފޯނުގެ އެލާމުގެ އަޑަށެވެ. ކަންނެތް ކަމާއި އެކު އެލާމް އޮފްކޮށްލުމަށްފަހު ފާހަނައަށް ދާން ތެދުވީ ރީމް ގޮވައިގެން އޮފީހަށް ލައިދިނުމަށް ދިޔުމަށެވެ.

“ރީމް، ފެހި ކުލައިގެ ގަމީސް ނަގާލަބަ” ލޯ މަރައިގެން ހުރެ އާފުރެމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ. ޝަނުމްއާއި ކައިވެނި ކުރި ފަހުން ރީމް ހުންނަނީ ޝަނުމްގެ ހުރިހާ ގަމީހެއް އިސްތިރިކޮށް އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާފައެވެ. ޝަނުމް ކޮންމެ ގަމީހެއް ވެސް ލާން ބޭނުން ވެދާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރަށެވެ.

“ރީމް!” ރީމްގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން ޝަނުމް ލޯ ހުޅުވާލައި ރީމް ފެނެތޯ ކޮޓަރި ތެރެއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ހިންގާލިއެވެ. ނަމަވެސް ރީމް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ޝަނުމްގެ މެޔަށް ހީވީ ހޫނު ފެން އެއްޗެއް އަޅާލިހެންނެވެ. ލަސްނުކޮށް އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ގޮސް ސިޓިންރޫމާއި ބަދިގެ ތެރެ އެއްކޮށް ހޯދާލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރީމްގެ އެއްވެސް ހިލަމެއް ނުވިއެވެ.

ރޯމަހެއް ހެން ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތާއި އެއްކޮށް ޝަނުމް އަބުރާ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ރީމް އުޅޭ ތަނެއް ހޯދަން ގެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށެވެ.

ކޮޓަރިއަށް ވަނުމާއި އެކު ޝަނުމްއަށް ފުންނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލެވުނެވެ. ފާހަނައިން ނިކުތް ރީމް ފެނިފައި ބޭއިހްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެވުނެވެ.

“ރީމް.. އަހަރެން ކިރިއާއެއްނު ބިރުން ގޮސް ހަލާކު ނުވީ” ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ރީމްގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ.

“ކީއްވެ ބިރުގަތީ؟” ވާނުވާ ނޭނގޭތީ ޝަނުމްއާއި ދުރުވެލަމުން ރީމް އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ހީކުރީ ރީމް އެކަނި ބޭރަށް ދިޔައީ ކަމަށް.. ދެން ވެސް ތިހެން ނުހަދައްޗޭ” އަނެއްކާ ވެސް ރީމް ގެނެސް މެޔާއި ލައި ބޮޑިކޮށްލަމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެން މީގެ ފަހުން ފާހަނައަށް ވެސް ވަންނަންވީ ޝަނުމްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ދޯ” ޝަނުމް އަށް ވަމުންދާ ވަރު ފެނިފައި ރީމް މަޖާވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.

“ސޮރީ.. އަހަރެން މާ ބޮޑަށް ހާސްވީ.. ރީމްއަށް ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ އަހަރެން ކިހިނެތް އަމިއްލަ ނަފުސަށް މާފުކުރާނީ” ދެކޮޅަށް ބޯ ހޫރުވާލަމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ.

“އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން.. އެހެންނޫނަސް އަހަންނަށް ކަމެއް ވިޔަސް ޝަނުމް ނުޖެހޭނެ އޭގެ ޒިންމާ ނަގާކަށް.. މިހާރުވެސް ޝަނުމް އަހަންނަށް ހައްގުނުވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އަހަންނަށް އަޅާލުމައި ރައްކާތެރިކަން އެބަދޭ.. އަހަންނަކަށް ނޭނގެ އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަހަރެން ބަދަލު ދޭނީ ކިހިނަކުން ކަމެއް” ޝަނުމްގެ ހާސްކަން ކަނޑުވާލުމުގެ ގޮތުން ރީމް ބުނެލިއެވެ.

ޝަނުމް ރީމްއަށް ބަލާލިއެވެ. މިއީ ރީމްގެ މިޒާޖަށް މި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި މެދު ވިސްނާލާ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. ރީމް އަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް އެ އަންނަނީ ރީމް އޭނާ ދެކެ ހަގީގަތުގައި ވެސް ލޯބިވާތީ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ހީކުރެވޭ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.

“ރަތްކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް ވަރަށް ގުޅޭ” ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރީމްގެ ބޭރު ފުށުގެ ރީތި ކަމަށް ޝަނުމްއަށް ވިސްނާލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. ލޮލުގައި އަޅާފައިވަނީ އަދުނުން އެކަނި ވެސް ރީމްގެ ބޮޑު ދެ ލޮލުގެ ރީތިކަން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އެސްފިޔަތައް ދިގު އެލޮލުގައިވަނީ ބަލައިފި މީހަކު އޭގެ ޖާދޫގައި ޖެހިގެންދާނެ ބެލުމެކެވެ.

ޝަނުމް ކުރިއަށް ޖެހިލައި ރީމްގެ ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި އެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ޝަނުމްގެ އެ ކުއްލި ހަރަކާތުން ރީމްގެ ހަށިގަނޑުގައި ރާޅު ބާންޏެއް އުފެދިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ.  ދެ ލޯ މަރާލެވި ޝަނުމްގެ އެ ފިރުމުން ތަކަކަށް އުފަލާއި އެކީ ދައުވަތު ދެވެން ފެށުނެވެ.

“ސޮރީ” އެތައް ސިކުންތެއް ފަހުން ރީމް ގަޔާއި ދުރުކޮށްލަމުން ޝަނުމް އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އޭރު މީހާގެ ނޭވާ ކުރުވެ ހިތުގެ ތެޅުން ވަނީ އިހުނަށް ވުރެ ބާރު ވެފައެވެ.

“އިޓްސް އޯކޭ” ޝަނުމްގެ މަސްތީ ލޮލަށް ބަލާލަމުން ރީމް ބުނެލިއެވެ. ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ނުކެނޑޭ ހާލުގައެވެ.

ރީމްގެ ބަސްތައްވީ ދިން ދައުވަތަކަށް ކަމަށް ބަލައި ޝަނުމް އަނެއްކާ ވެސް ރީމް އާއި ކައިރިވެލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެ މީހުން ސިހިގެން ދިޔައީ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލި އަޑަށެވެ.

އެއް އަތުން ތުންފަތް ފޮރުވާލަމުން ގޮސް ރީމް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

“ރެޑީވެ ނިމުނީ ތަ؟ އަހަރެން މިއުޅެނީ ދާން ކަމަށް.. އަށެއް ޖަހާއިރު މިއުވާން އާއި އެކީ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާތީ އަހަރެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ދާން އެބަ ޖެހޭ” ދޮރު ކައިރީގައި ހުރީ އަޝްވާ އެވެ.

އަޝްވާ ފެނުމުން ޝަނުމްއަށް ދެންމެ ކުރެވުނު ކަންތަކާއި މެދު ވިސްނާލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. ރޭ ވެސް ޝަނުމް ބުނީ އޭނާ ލޯބިވަނީ ހަމައެކަނި އަޝްވާ ދެކެ ކަމަށް ކަމަށެވެ. ދެން ވީ އިރުން ރީމްއާއި އެކު މި ހޭދަވި ވަގުތުކޮޅަށް ދޭނީ ކޮން ނަމެއް ހެއްޔެވެ؟

“ޝަނުމް! އޯކޭތަ އަހަރެން އަޝްވާ އާއި އެކީ ދިޔަޔަސް” ލަދުންގަތް ނަމަވެސް އެކަން ފޮރުވަމުން ރީމް އަހާލިއެވެ.

“އާން! މައްސަލައެއް ނެތް.. އޮފީހަށް ދެވުމުން ގުޅާލައްޗޭ” ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ. ކުރިން އޭނާ އެހެން ބުނެލާނީ ރީމް އަކީ އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް ވުމުން ރައްކާތެރިކަން ދޭން މަޖުބޫރުވާތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ޝަނުމް އެހެން ބުނެލާ ހައިސިއްޔަތު ތަފާތުވަމުން ދާހެން ހީވާން ފަށައިފިއެވެ.


 

އެބައިގައި އުޅޭ އެއްމެން ޑިޔުޓީ އަށާއި އެކި ތަންތަނަށް ދިޔުމުން ގޭގައި ތިބީ ޝަނުމް އާއި ކާއިން އެކަންޏެވެ. ރަނގަޅަށް ނިދާލުމަށްފަހު އާފުރެމުން ކާއިން ސިޓިންރޫމަށް ދިޔައިރު ޝަނުމް ބަދިގޭގައި އުޅެއެވެ.

“ކާއިން! އާދޭ ސައިބޯން” އަޝްވާ އޭނާ ކައިރީ އެދުމުން ޝަނުމް ކާއިން ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި މެދު ވިސްނިއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ޝަނުމްއަށް މިހާރު ކާއިން އަކީ ދުރު މީހެއް ކަމަށް ނުދެކޭވެނެއެވެ.

“އަހަރެން ސައިނުބޯނަން” ކާއިން އަކީ ސިގުރުޅި އަންނަ މީހަކަށް ވުމާއި ގޮތް ދޫނުކުރުމުގެ އާދަ ހުންނަ މީހަކަށް ވުމުން ޝަނުމްއާއި ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ޝަނުމް ހައްސާނުއާއި ދިމާލަށް ބުނި އެއްޗިއްސަށް ފަހުގައެވެ.

“ކާއިންގެ ބައްޕައާއި ދިމާލަށް އެހެން ބުނެވުނީތީ މާފަށް އެދެން.. ވިސްނާނުލައި އަހަންނަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީ” ޝަނުމް ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“މައްސަލަ އެއް ނެތް” ފަރުވާ ކުޑަކޮށް އެހެން ބުނެލުމަށް ފަހު ކާއިން އެތަނުން ދާން އުޅުނެވެ.

“ކާއިންގެ ބައްޕަ ސަލާމަތްކުރަން އަހަރެން ވެސް ބޭނުން” ޝަނުމް އެހެން ބުނެލުމާއި އެކު ކާއިންގެ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ހުއްޓުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ކާއިން އަވަސް އަވަހަށް ފަހަތަށް އެބުރި ސުވާލުގެ ނަޒަރުން ޝަނުމް އާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.

“މާހިލް މިހާރު އެބަ އާދޭ މިގެޔަށް.. އޭނާ އައިމަ ދެ މީހުން އެއްކޮށް ތިބެގެން މިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމާ” އަތުކުރީގައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލަމުން ޝަނުމް ބުނެލިއެވެ.

68

117 Comments

 1. Natha

  February 23, 2018 at 6:11 pm

  Me first dhw? adhi nuves kiyan.

  • Natha

   February 23, 2018 at 7:13 pm

   Alheyh..varah rythi mivaahaka ves?

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:04 pm

   thanku natha ??

  • maroon

   February 23, 2018 at 8:57 pm

   thanku natha heheh yh ??

 2. maroon

  February 23, 2018 at 6:11 pm

  Have a lovely evening. Tell me what you think of the story. And what are the couples you want to be in the end ?
  Loves
  Point out any mistakes ngey.. ???

  • Anonymous

   February 23, 2018 at 7:29 pm

   ashwa and shanum pls

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:21 pm

   heheh.. higaa bala gotheh hoadhan dhw ??

 3. Aki

  February 23, 2018 at 6:12 pm

  haadha rangalhey

  • maroon

   February 23, 2018 at 8:57 pm

   thanku Aki ??

 4. Laylerr

  February 23, 2018 at 6:13 pm

  Varah reethi mi part ves..mi faharuves second dho

  • maroon

   February 23, 2018 at 8:57 pm

   thanku laylerr vv ufaa vejje ngey comment kollyma. yes ??

 5. ssannwa?❤?

  February 23, 2018 at 6:35 pm

  Varah reeeeeeeethi mi part ves❤ dhn alhugandu beynun vany vhk nimey iru
  Ashva aa kaain aa gulheyn
  Reem and shanum

  • maroon

   February 23, 2018 at 8:58 pm

   thanku dear… depends on the hearts desire ???.. vedhaane thihen ves

 6. Bro

  February 23, 2018 at 6:35 pm

  Maroon ??? v reethi story maroon hama molhy eyy ?

  • maroon

   February 23, 2018 at 8:58 pm

   bro, v ufaa vejje ngey bro ge commnteh libunyma ?? thanku

 7. Hairaan

  February 23, 2018 at 6:35 pm

  Varah reethi.varah furihama.

  • maroon

   February 23, 2018 at 8:59 pm

   thanku hairaan ??

 8. non

  February 23, 2018 at 6:36 pm

  Kaain n aswa. Reem n sanum

  • maroon

   February 23, 2018 at 8:59 pm

   possible hama.. thanku non??

 9. annoying reader

  February 23, 2018 at 6:37 pm

  alhey i was right but reem ge badhaluga kaain ah dhw adu mi ivuny. anyway varah reethi. finally kain and shanum mature enough vejje dhw eki work kuran. varah reethi i think ashwa is in love with kain,shanum dhiya dhuvahu enme kairi huri kaain v ma neyngi ves she loves him and shanum ah ves reem dheke loabi vevijje hen heevey ulhe gothun. maroon story ninmaalan ulheni shanum and reem kaain and ashwa gulhuvaafa dhw ?. anyway i dnt mind konme gothakah dhiyayas i will love it im sure. reem ah ves hurt vejje kaain ves suffer kohffi so its time they move on. waiting for the nxt part.

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:01 pm

   hehehe.. kommeves meeheh jeheyne thaa goiy dhoo kuran.. yes sometimes we dnt even knw what our hearts want until the last minute dhw.. he is caring so might fall hama.. hehehe maybe dear.. u r correct gina faharu..lets see how this goes.. love to read ur comments. ??? thanku annoying reader.. someone who can give a honest opinion..much love

 10. sammm

  February 23, 2018 at 6:47 pm

  Wow super ingey

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:02 pm

   thanku sammm ??

 11. Isha

  February 23, 2018 at 6:55 pm

  Vvvv reeth mi part ves hama kehmadhuvefa indhaa up kohly thi vv reethi plx ashwa aa kaain kulhuvah chey maroon waiting waiting for next part maroon just love ❤️❤️this story

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:02 pm

   thanku isha.. ?? v ufaa vejje ngey story kiyaakan anagaalyma. much love

 12. Unkown

  February 23, 2018 at 6:56 pm

  V rythi … ashwaa and shanum gulhuvabala plx plx plx

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:03 pm

   thanku dear ?? maybe

 13. Mai

  February 23, 2018 at 7:00 pm

  Kaain and ashwa gulhuvabala edhemeehun v gulhey…. And story varah reethi….

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:03 pm

   thanku mai .. might might.. kaain jeheyne loabi vaakan reehchah bunan. if not ashwa akah neygeyne dhw. ?? lets hope he does

 14. click a shot ?

  February 23, 2018 at 7:02 pm

  Finally ashwa ah shanum reem aa marry kuri sababu egunidhw.???.alhey reem ah kaain ge badhaluga aduivununama.☺️..ekam ei shanum aa ashwa aa gulhenaamun…ekam shanum aa reem aa gulhenaamun rangalhi reem ah aduneevuniya..???.I think shanum is in love with reem.???..n ashwa ves mihaaru loabivey kaneyge kaain dheke…???.I think shanum aa reem kaain aa ashwa aa kaneyge gulheyni..whatever it is I’ll be happy with it…??? it’s your decition..?.kuriga shanum aa ashwa aa gulhen beynunviyas mihaaru beynunvani kaain ashwa aa gulhen..??mihaaru eh problem solve vehje dhw…kuda kuda relief eh maroon ah…hehe.??.by the way wedding eh onaanetha mistoryga hurihaa couples ehge…hehe…??ovehjiyaamun invite kurachey…??anyways grey n peach,plum colors,teel,maroon,tarqoise n peach,these are some colors that would be cute for a wedding..hehe.???buneli..giving some ideas..??.eahvure ves reethi kulatha hurey click hadhaanethigen miulheni..mi part hama fabulous ingey maroon..???hama buneveyni thigothuga kuriah dhaasehey…loves..waitting❤️❤️❤️???

  • maroon

   February 23, 2018 at 7:20 pm

   hehehe… hurihaa ccommentakah effahara reply kuran fashan ulhuny.. ekam emme furathama urs.. cox its so beautiful and corful.. vvv happy vejje click… yes adhi innaane ennu asshwaa ge wedding..emme furatahama ves invite mi kury click ah ngey.. heheh.. couples to be mihaaru egemun edhany. but reem ah egey dhuvahun kihinei baa vaany?? will she geta divorce? anyway click bunaa kula akun ashwaa ge wedding onnaany.. avahah bunelaa. eyrun i ll tell her.. hehehe.. loves. and u r reserved ingey edhuvahu photo nagan ?????

  • click a shot ?

   February 23, 2018 at 9:17 pm

   Aww..thanks maroon..n wc..Click ah reethi baeh colors eheri..ekam click beynunvaa kulaeh himanaakah nuvaanehnu maroon ge story eh ga..hehe..yup..I’ll be ready with the camera..ashwa impress kohlaa varu ge photo negeytho balanvi…ehen nooni ais click gaiga vikai ganefaane..hehe..thanks for inviting me ???

 15. Shann

  February 23, 2018 at 7:13 pm

  Wow my luving maroo mihaaru up kohly dhw… Thanks a lot ehen baeh up kohla dhinythy… Mee shann mi site in enme enme kiyaahiyvaa enme shauguverivaa story aky… Mikahala rythi story ehen kudhinves neredheyne nama… Eyrah kiyaahithun kiyaaleveyne ehves foohikameh nethi… Ehaaves rythi molhu story eh mee… Shann abadhuves maroo ge supporter ehge gothuga dhemihunnaanan insha allah… Thihaa rythi story eh genesdheythi bunelaany hama v bodah thanks ey… Mi story bayaku room eh ge thereyga vaahaka dhahkaa thangenesdhinas hama hyvany aslahves shann men loa kurimathyga hunna room akun bayaku vaahaka dhahkaathan genesdheyhen… N myhaku magumathin higaafa dhaathan genesdhinas hama hyvany aslahves shann men balahahtaigen thibi magakun bayaku higaafa dhaathan genesdheyhen… Mihengos kithanme kameh kiyaidhevi dhaane… Bunan miulheny ehaaves furihamaey mi story ge sifakurunthah… Hama kosvehje… Maroo v v v v molhey hama bunelaany…?????… Shann n babies haal hama v rangalhey bunelaany… Maroo ge haaluves rangalhu vaanekamah hykuran… Luv u n Miss u…

 16. Maikko

  February 23, 2018 at 7:13 pm

  Varah reethi…kain and ashwaaaa….. Alheyyyyy ….cant explain in words

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:27 pm

   ow maikko. so happy ngey komme part akah ves comment kuraathy.. thanku ?? they might happen. lets see kaain has the courage

 17. broken ?

  February 23, 2018 at 7:16 pm

  I dont care konmme meeheh gulhuvias its your own story your own decisions I dont mind mi story alhe haadha reechey i juss love it mihaaru kithah part tha baaky iny nulaahiku happy vefa hutta thi story up kohdhiny dhn annaa part ah waiting alot avahah up kohdheeba please thi kurwa hihvarah ahssari bahaai saabas mi story aky mi site falhufiluvaaladhey story mihaa dhigu koh up kuraathy v ufaavey thi hihvaru dhookoh nulaa kuriah gosfi nama kaamiyaabukamaai eku story ninmaaleveyne inshaa allah ??❤❤❤????❤❤?❤?????????????????❤???❤?❤?

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:26 pm

   dhn neiy maa gina parteh.. nimen gaaiy vany mioh dhn..vvvv ufaa vey dear ge comment kiyaalaafa komme faharakuves. so much loves.. hheheheh.. alhey keekey dhn bunaany.. mail koggen ves evarah thaureef kurey..and comments in ves ??? so much support from u

 18. broken ?

  February 23, 2018 at 7:17 pm

  and dhivehi font in reply kuryma nufene

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:24 pm

   i will try to avoid it

 19. Shanum

  February 23, 2018 at 7:23 pm

  Vaahaka v reethi. Ufaavejje ashwa aa shanum thedhah kiyaa dhinathee. Aslu beynun vee shanum & ashwa gulhuvan. Ekam dhemeehun career veema dhen rangalhuvaanee nugulhuniyya. Shanum ah Haadha visney . Anekka kaain ah help vaan e ulheny. Maroon ge vaahaka akee liyumugekuh v v v madhu vaahakaeh. V molhey buneveynee mihaa dhigu vaahakaeh mihaa furihama ah genesdhineema. ??? dhen reem ah huriha hageegatheh enguneema vaagoiy balaahiyvanee. Dhen shanum ah ashwa gehlunee ??

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:24 pm

   aww shanum.. love ur comment.. from the begining u said u want ashwa.. but its good u r considering them as a couple..yes he is a good person.. sometimes feelings aai hedhi ehen mihen ulhunas v caring and understanding.. dnt cry.. evryone will be the happiest when the story ends…loves ??

 20. Leen

  February 23, 2018 at 7:27 pm

  Foohi den.e shanum ulhefadun. Ashwa aa shanum gulhuvachey.pls pls

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:22 pm

   can u plz state why.. eyrun dhw ragalhu kureveyny.. yes dear.. ??

 21. Nash

  February 23, 2018 at 7:36 pm

  Wow

 22. Maai

  February 23, 2018 at 7:36 pm

  Ashwa n shanum plssssssss

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:21 pm

   thanku maai.. might ??

 23. Aasi

  February 23, 2018 at 7:37 pm

  Shanum and ashwa plssssssss plsssssssssssss

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:20 pm

   thanku aasi ??..might happen.. depends on what the characters heart desire

 24. Reader

  February 23, 2018 at 7:48 pm

  I used to comment on every part… But now i am hella busy ingey roon. This is my final year so I don’t get enough time… Extra classes and shit.. Plus bundle of hws. But still i find sometime and read the story…. Your story is amazing… It’s such a pleasure to read your story… You’ve got a great talent… Mi dhaairaain ithurah kuriah dheveyne fenvaru ebahuri…I have a request for you… Stories charp koggen neren masahkaih kollahchey.. Eyrah you’ll become famous… Mikahala site thakuga vaahaka liyumas ekam appreciate kuraane bayaku gina faharah nuhunnaane…. That’s the bitter truth.. Hope to see more from you…. Your stories are amazing.. I started reading stories last year ga…And I saw your story vaashe oagaa hithaa i guess.. And i read all Of your stories..And mi vaahaka in ves hama hithaha asaru koffi.. I’ll like it either way. You’re the best hama. ❤️❤️❤️.

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:19 pm

   thanku reader.. vvv ufaa vejje thihaa busy koh ulhemun ves story ah time dheythy… and plz do study hard ngey.. comment libumah vure maa ufaa vaane ragalhu resulteh reader eh libunyma. wish all the best in ur studies.. publishing dhw.. adhi thikamaa dheytherey nuvisnan kudakohves… ekamakuves thi dhin hiyaalu ufalaai eky balaigannan.. and with all ur support i might publish a book.. m sure edhuvahun shukuru ge listugai reader ge name innaane kan…. yes site ga liyegen baeh faharu gina meehunnah nufeney.. ekamakuves adhi mi noon gotheh nethy dhw dear.. i am in love with ur comment.. vaashe oagaa hithaa mathin miss vejje kulli akah..hehehe.. much love dear.. thanku in bundles.. again wish u all the best.. ameen …???

  • Reader

   February 24, 2018 at 4:50 am

   E story ninmaal ru ungen. Vaa hageegaheh neymgi nimuny.. I thought ebai innaane. Kamahnaslik

 25. Hana

  February 23, 2018 at 7:49 pm

  Ashwa and shanum gulhuvabala pls pls pls

 26. Twingirl

  February 23, 2018 at 7:50 pm

  Hama v interesting mi vaahaka kuriah dhaa goii. .. keep it up maroon ???❤

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:14 pm

   thanku twingirl ???

 27. Pinky shifoo

  February 23, 2018 at 7:59 pm

  Fabulous ????… Hama superb ????… V v v reethi mi part vx Maasha Allah ????… Finally ashvaa ah ingihje dhw shanum ashvaa aa marry nukuri sababu… Kaain ah dhw mi adu ivuny… Haadha asareh kuraaney kaain ah ???… Couples dhw ???… Aslu kurin beynun vee ashvaa n shanum gulhen bt now shanum n reem ge kaiveni kurevifa v ma divorce vunvx ehaa ragalheh noon dhw n mihaaru kaain vx ashvaa dheke inthihaa loabi vey n shanum vx heevey Reem dheke like vaahen mihaaru n ashvaa vx kaain dheke like vaahen heevey… So it’s up to you maroon whether it is shanum and ashvaa or kaain and ashvaa… ???… Enmenakah first love successful eh nuvaane dhw… Ekan shifoo v ragalhahvx gaboolu kuran… Anyways story v v v furihama ????… Kiyaa foohi nuvey ????… Haadhahaaey reetheee ????… One of my favourite story mee ❤️❤️❤️… Curiously waiting for the next part… Lots of love and take care maroon… U are a great writer n u have the talent n u are one of the best writer ❤️❤️❤️??????????????

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:14 pm

   oh my my… abadhuves inthizaaru kurevey pinky shifoo ge commentah.. yes he told her the whole story. but its still sad that they cnt be together.. ekam even if they get together kaain kihaa sad vaane. yes he loves her so much and is ready to sacrifice anything to keep her close.. vvvv ufaaa vejje thi oh loabi supportive comment kiyaalaafa.. so many thanks and love dear. tc… sometimes i wonder that do i deserve this much praise ???

 28. Shimy

  February 23, 2018 at 8:13 pm

  Alhe plxx Maroon Ashawa n Shanum ?

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:10 pm

   possible dhw.. there are a lot of twists incoming adhives. hama chanceh ovedhaane??..hope kuran komme gotheh viyas story kiyaane kamah nimendhen

 29. Zuam

  February 23, 2018 at 8:26 pm

  Wow….. varah varah reethi
  Waiting

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:09 pm

   thanku zuam.. missed u ngey ??

 30. Eleven

  February 23, 2018 at 8:34 pm

  Kaain & ashwa gulhen beynun vanee…story is hama awesome❤❤

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:09 pm

   thanku eleven.. heheh possible hama. kaain needs to express his feelings without the fear holding him back ??

 31. Zaaraa

  February 23, 2018 at 8:43 pm

  Kain n ashwa pls pls..
  ??? Shanum kurimathee mehehge furaana dhuhvali keevetha shanum ekan report nukury ? ? ? shanum ekan report nukurathi sanum v fake…. I hat shanum???? but story v v reethi ?? Hama super ?? waiting for next part ? ????

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:08 pm

   kihinei egeny shanum report nukuraa kameh..he might have dhw.. next part in egeyne more answers to that story.. thanku zaaraa.. kudakoh dhera vejje shanum dheke hate vaathy. ekam bodukoh ufaa vejje story ah thihaa loabi commenteh kollyma ??

 32. ainthu

  February 23, 2018 at 8:45 pm

  Wow alhe dhen hama shanum and asvaa gulhene gothe netha maroon Plex edge couple gulhuvadhee bala.keepit up loving

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:07 pm

   thanku ainthu. there is a possibility.. 😉 loves ??

 33. Reader

  February 23, 2018 at 8:45 pm

  “Kithah hihthakeh” ehen inyma odd gotheh hureyy.. Ekam idk if it’s mistake or not. Hhieh nuvey mistake eh heneh

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:06 pm

   i will try to avoid that ngey. eyrun odd nuvaane ennu. mistakeh nun viyas ?thanku reader.. need more readers like you

 34. Shann

  February 23, 2018 at 8:49 pm

  Alhey mihaaru comment kurithaa khonireh.. Comment fonuvun kamahves ai… Ekam nuveh neh… Egothah vanyaa v foohi

  • maroon

   February 23, 2018 at 9:04 pm

   thats so sad dhw shann.. waiting for your comment to be published ?? miss u

 35. Anonymous

  February 23, 2018 at 9:01 pm

  ahswa n shanum❤❤❤❤

 36. Me

  February 23, 2018 at 9:21 pm

  As like always i said , Ashwa and Shanum. But if they are carrier they wil face such a big problem. And the other reason u mentioned in this part is schoking , if its done by reem before her character so no chance for her. Shanum can forgive but could leave her for wat she did. About Ashwa and kaain i think its better to keep them as friends cox he is a family friend as well. And ashwa’s brother once said not to close her that way. And it’s time him to learn a good lesson what others feel wen he play. And ofcox sharing life troubles with a boy is better than a girl. I hav experience ? maroon pls read and coment.

  • Sammy

   February 23, 2018 at 9:53 pm

   So theega maana aky, meeheh kusheh kurumah fahu islaahu viyas ekamuge adhabu mulhi umurah dheeyn jeheyneytha??!!!!
   Mi bunee kaain ge vaahak egey.
   Dhn thi buny reem ge vaahaka. Why in the world will kill a person adhi eves maazin aai ebbai vegen. Remember reem aai meet kuran maazin ai dhuvas. He said ” you are going to live happiest life but I will come and destroy yoh,edhuvahun e ufaaverikan nulibunu namaey hithah araane” . So why in the world would she kill a person. I think its maazin’s doing. He made reem what she was before. Ekam shanum aai dhimaa vi fahun she is changing a lot. I think we all need to give her a second chance. No one is perfect. Everyone has flaws. I love shanum and wish him all the best.

  • maroon

   February 24, 2018 at 5:55 am

   Thanku dear. Love all ur ideas…if they are carriers do you think it will be a good idea to get them together???
   Ashwa loves kids… m sure she will not want that. And for reem she is loosing everyone , so will be it a good idea to take shanum too…ofcourse her attitude was disturbing in the begining. She was too bossy.. but she is changing.. and for kaain and ashwa yes kaaain in already learning a lesson… i love ur idea of bffs. Lets see if they can be dhw. If shanum comes for ashwa m sure kaain will step aside. He proved it before … ???

 37. Ashwa

  February 23, 2018 at 9:29 pm

  alhe shanum nd ashwa haadha loabi veyey dhw vvv dhera vejje mi part kiyaalaafa vv reethi ekam shanum nd ashwa nugulhunyma v dheravi plx maroon shanum nd ashwa gulhuvaa thivarah emyhun dheranurey kaain hithuga alhaa veyn e dhekudhin hithuga vx alhaane dhw shanum ah majubooru kury kaaku baa ekudhin ehen nahadhaa plx plx shanum nd ashwa

 38. ??

  February 23, 2018 at 9:29 pm

  Alhey haadha kiyaahithun huhta ey e nominee… Anyway story vvv. Reethi?????????????? waiting for next part?☺

  • maroon

   February 24, 2018 at 5:56 am

   Thanku dear ??. In sha Allah las nuvaane

 39. starme

  February 23, 2018 at 9:44 pm

  Ashvaa aa kaain gulhuvaanee. Vaahaka varah reethi

  • maroon

   February 24, 2018 at 5:57 am

   Thanku starme.. nice idea ??

 40. Xxxx

  February 23, 2018 at 10:07 pm

  Wooowwww.??

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:08 am

   Thanku xxxx. Missed u ??

 41. Mysh

  February 23, 2018 at 10:21 pm

  Woowwww…vvvvvvvvvv ryythi stwry eh mee..shanum ah reem dheke lwbi vevuny dhww..ashwa aai kaain gulhuvahchey roon?

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:10 am

   Thanku mysh… lets see what happens dhe ??loves.. might dhw thihen vun ves..hope everyone is happy in the end no matter what the situation is ?

 42. Shai

  February 23, 2018 at 10:28 pm

  Wow ??????

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:10 am

   Thanku shai ??

 43. Princess ashly

  February 23, 2018 at 10:28 pm

  Hi maroon story v interesting.mihaaru emme inthizaaru kureveny story kiyaalan libeyne vaguthakah.tc maroon

 44. Ashwa

  February 23, 2018 at 10:32 pm

  alhe haadha loabi veyey dhw shanum nd ashwa v gulhey e dhemyhun plx ashwa nd shanum gulhulhuvahchey eyrun v reethi vaane. comment fonuvan try kohfin 3 faharah fonuvijje kamah dhahkany but nufeney

 45. Princess ashly

  February 23, 2018 at 10:38 pm

  Maroon idea eh dhen tha.ash ah fennany dhuvaalaku 3 episode genesdheyn.hhehe.ekam ehaa ginain nuli e veyne ennu dhw.love your storys.

 46. Zoya

  February 23, 2018 at 10:38 pm

  plx plx Shanum n Ashwa ngey

 47. sanam

  February 23, 2018 at 10:42 pm

  Aaaaaàaaaa story salhi hurihaa part eh vx kiyan but comment nukuran ngey me first comment. plx aswa aai sanum glhuvahchey thanks daily koh up kohdheythy v hiyvaru gadha kujjeh thy lvu

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:07 am

   Thanku sanam….v ufaa vejje comment koh hiyaalu dhineethy… loves ??

 48. Aathy

  February 23, 2018 at 10:44 pm

  sanum n aswa nge

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:07 am

   ? ??thanku aathy

 49. Zyth

  February 23, 2018 at 10:49 pm

  story baraabarah kiyan commet nukuriyas vvvvvvreeethi aswa nd sanum ehaa loabi vaa ir ekudhin dhuru nukohba maroon plsssssssssss shanum nd ashwa gulhuvaathi baehge nufoozun emyhun dhurukuru v ma v kada.

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:06 am

   Thanku zyth…dhe myhun carrier akahve dhuru vumaky baehge nufooz kamah maroon nudheken. Dhn othy reem and shanum nufoozun gaaiy kuri kan… lets see how they find a solution to that. V ufaa vejje thi dhin hiyaalah ??

 50. ashwa

  February 23, 2018 at 10:56 pm

  ހެޔޮނުވާނެ އަޝްވާ އެންޑް ޝަނުމް ގުޅުވަދީ ވަރަށް ދެރވޭ އެބަ އެމީހުން ވަކިވެދާނެތީ

 51. Kkk

  February 23, 2018 at 11:04 pm

  Shanum and reem..ashwaa and kaain..plz maroon ehen hadhaa dheebala

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:05 am

   Hehehe… might ? lets hope kaain is safe and will be able to deliver his feelings ?

 52. Raani

  February 23, 2018 at 11:11 pm

  Shanum nd Ashwa gulhuva dheeba plzzzzz maroon

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:04 am

   Thanku raani.. possible ??

 53. Ashwa

  February 23, 2018 at 11:30 pm

  Alheeeey Shanu ahrn dheke haadha loabi veyey dhw adhi vx vvvv ufaavejje adhivx ehaa loabi vaa kan engunyma ufalun gos mirey nuvex nidheyne I love u Shanum. Maroona alhe aharenge loabi veriyaa ahrnah dhyba vv dheravey reem aai shanum gaai vaathi i hat reem e ee ahrn ge loabi veriyaa reem dhurahdhey plx reem. reem ah neyngeytha ahrn shanum dheke loabi vaavaru. ooh sorry adhi reem akah neyge dhw ahrmem dhemyhun loabi vaa kameh maroon reem gaathu bunedhyba Ashwa vvvvvv bodu koh shanum dheke lobi veyey plx maroon. story nice nge thnks lvu gud nid tc.

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:04 am

   Oh ashwa m sorry m making you so sad… ekam i ll make you so happy in the end.. kaain and shanum both love you so much… you sacrificed a lot and u deserve every lil bit of happiness.. loves ?
   And i will tell reem for sure ngey

 54. Jilaa

  February 24, 2018 at 12:19 am

  Vrh salhi mi part..shanum and ashwa gulhuvann beynumee

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:02 am

   Thanku jilaa ??

 55. Nathoo

  February 24, 2018 at 12:39 am

  Alhey v dheravejje ??? shanum ashwa dheke lwbivaa kamah bunaa anma keeve reem aa ehaa close koh eulhenii egothah nuvaane lwbi nuvanyaa ???? it hurts shanum aee fake eh hama
  True live ashwa dheke vaanama ehen nuhadhaane
  Vahaka bimey iru vx shanum akah aswa deserve eh noon yageen hama ????
  Kaain dheke ashaa lwbivaa goii hadhaa mihaar i hate shanum fake shanun and dhen abt your writing hama v v v reethi and v v talented kujjeh maroon akee i love yor stories and v v wait kurevey eba next part ah ❤️❤️❤️

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:01 am

   Thanku nathoo.. ekko time spend kuranya developing feelings is possiblr dhw…shanum dhn kihinei hadhaany…. he cnt get ashwa since they are carriers. … v bodah thanku…loves ??

 56. Faathee

  February 24, 2018 at 12:41 am

  Story dhaa goi hama v salhi. Ekamku kuda koh odd hen heevey shanum ashwaa ge handhaan thakaa dhurah nudhevigen ulhey vaahaka bunefa otheema. Shanum and Ashwaa relationship akah nu dhanyaa maa bodu handhaan thakeh noan naane ennu. Adhi eh geyga ulhunas kaain aa ekee ulhey hen close frndship eh ves nethenu shanum akaa.. ehenve kuda koh odd gothe huri ehen bunefa inyma. My point of view ingey mee. Ekamu ves story hama salhi ???

  • maroon

   February 24, 2018 at 6:00 am

   Thanku faathee. In my opinion hadhaan thakaky not only feelings you have when u r togther. Ashwa shanum hoadhan ulhunu gothaai shanum ashwa hoadhsn ulhunu goiy. And all the time they spent adoring each other are memories. Rhey cnt do that now….ekamakuves faathee ge thi hiyaalah thaaeedhu … thanku again.. loves ???

 57. Yaana

  February 24, 2018 at 3:56 am

  Pls don’t do anything too.. kaain l love his attitudes?????

  • maroon

   February 24, 2018 at 5:57 am

   Lets keep him safe dhw ??

 58. Shaaab

  February 24, 2018 at 7:43 am

  Reem & Shanum ge kaiveni ran’galhu vaanetha…reem ge bappa noon meehaku dhin valee akah kaiveni kohggen ulheu iru…

  • Mmm

   February 24, 2018 at 9:24 pm

   Yes dear ❤

 59. Hai

  February 24, 2018 at 10:25 am

  Vvvv reethi ala miadhu tankola kurin up koladiba??pls

  • maroon

   February 24, 2018 at 10:44 am

   Up vejje ?

 60. noo

  February 24, 2018 at 12:10 pm

  Maroon…. Mibaivess varah reethi. Aahvaa and shanum dhekivaahaka aduivuny kaain ah dhoo, bt reem ahvess aduiven vaane hama eibaaraah thah, eyrun reem ahvess ingeyny ashwaa vy gurubaany vess, adhi shanum vess ashwaa dheke inthihaa ah loabi vaakan hure reem aa iny myhaku biru dhakaagen kan. Hyvany reemge Dad or Mom hen. Reem ahvess vaane kaainhen evaahaka thah adu iven Like record kurevifaivess ekotaryga huri recoadarakah, or other way.
  Bt shanum vess reem ah beynun vaahen hyvey, shanum reem aa gaah gulhumeh onnathan ashwaa ah fenunas salhi vaane, eyrun ashwaavess, kaain ashwaadhake loabivanyaa gulhidhaane,
  Happy couple is ashwaa and kaain, shanum and reem.
  Oooh…. Cute eesh baby hoadhan miulheny shopakun ??????. I love eesh.

  • maroon

   February 24, 2018 at 12:41 pm

   Dnt worry dear. I will let her knwo komme gothakun viyas. Ehen noony story furihama nuvaane ennu. ? lets see dhw couples to be. Eesh ah baby eh hoadha dheyn maroon ves miulheny. Fihaara akun viyas ?
   Thanku ???

 61. shawna

  February 24, 2018 at 4:10 pm

  Kaain ah adu ivunu thank thankolhun hee v shawna ge ves hihfalhaigen dhiyahen. Hama rangalhah ves rovunu. I can feel how kaain will feel.aww poor kaain ??
  Pls kaain ge his halaak nukurey.
  Kaain and ashwa hama perfect
  ??????

Comments are closed.