ހިތާ ފުރާނައިން… (44)

- by - 50- February 20, 2018

ލާވިޔާ އެތަނަށް ވަތް ވަގުތަކީ އާއިކް ގެ ހާރޓް ބީޓް ހުއްޓުނު ވަގުތެވެ.

“ނޯ” ޔުއާން އަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ.

“އަދި ކިރިޔާތަ އަންނަން އެނގުނީ…. އިނގޭތަ ކިހާއިރެއް ވިކަން” ޔުއާން ގެ އަޑުގައިވަނީ ނުރުހުމެވެ. މިއީ ވަގުތީ ގޮތުންވެސް ވެދާނެ ގޮތެއްކަން އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނަން ދަތިވިއެވެ.

ޔުއާން ވާނެ ދެރަ ލާވިޔާއަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު އޭނާ އަވަސްވެގަތީ ރިވަމް ކައިރީގައި އަހައިގެން ވީ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވާށެވެ.

“ރިވަމް…. ދިސް އިޒް ޓެމްޕްރެރިލީ… ވީ ނީޓް ޓް އޮޕަރޭޓް ހިމް ފާސްޓް” ލާވިޔާ އިރުޝާދުދިނެވެ. “ޑެފްބްރިލޭޓާރ” ލާވިޔާ ބުނެލިއެވެ. ޑޮކްޓަރުންގެ އަވަސް ހަރަކާތާއެކު އާއިކް ގެ ހިތް އަލުން ހިގަން ފެށިއެވެ. ޔުއާން އަށް ހެއްދެވި ފަރާތަށް ހަމްދު ކުރެވުނީ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހު ކަން ވިސްނުމުންނެވެ. ޔުއާން ހިންހަމަޖެހުނެވެ. ވެވުނު ޖަޒުބާތުގައި އޭނާއަށް ވިސްނާނެލުވުނިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ؟ ކުރިމަތީގައި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އެދަނީ އަމިއްލަ ކޮއްކޮއެވެ.

ލާވިޔާގެ އިރުޝާދުވެސް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އެތައް ގަޑިއިރަކަށް ދިގިދެމިގެން ދިޔަ އޮޕްރޭޝަން ނިންމާލެވުމާއެކު އެންމެނަށް ވެސް ފުންނޭވާއެއް ލެވުނެވެ.

އެމީހުން ތިއޭޓަރުން ނުކުތީ ހިނިތުންވެފައިވާ މޫނަކައިގެންނެވެ. އާއިކް ބަދަލް ކުރެވުނީ އައިސީޔޫއަށެވެ.

ޔުއާން އާއި ލާވިޔާ ގޮސް ޔުއާން ގެ ރޫމަށްވަނެވެ. އޭރުވެސް ޒާރިވާ އިނީ ރޯންނެވެ.

“ޒާރިވާގެ ހިތުގައި ވޭން އަޅާނެވަރު ލާވިޔާ އަށް ސިއްރުވެފައިއެއް ނީންނާނެއެވެ. ކުޑައިރު ޔުއާން މެންގެ ތަނެއް ހަލާކުވިޔަސް ޔުއާން ގެ މަންމައަށްވުރެވެސް ކަންތައް ބޮޑުވާނީ ޒާރިވާއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އެންމެ ކޫރުމެއް އެޅޭކަށްވެސް އޭނާ ނޭދޭނެއެވެ.

“މާމާ….” ލާވިޔާ ގޮވާލަމުން ގޮސް ޒާރިވާ ގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ޔުއާން ފެނިގެން ކޮޅަށް ތެދުވެވުނު އިމާޒް އަށާއި އައިކަލް ތިބީ ނޭވާ ހިފައްޓާލައިގެންނެވެ.

“ޑޭޑް… ހީޒް އައުޓް އޮފް ޑޭންޖަރ…” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ.

“އަލްޙަމްދުލިއްލާހި” އައިކަލް އަށާއި އިމާޒް އަށް އެއްފަހަރާ ބުނެވުނެވެ.

ލާވިޔާ ޒާޒިވާ އާ ވާހަކަ ދައްކަން އިންތަން ފެނިފައި އައިކަލް ގެ ތުންފަތް މަތީގައި ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ.

“މާމާ ދުރުވަން ވީނޫންތޯ ގެއަށް… އަޅުގަނޑު މަޑުކޮއްލާނަން…” ޔުއާން ބުނެލިވެ. ޒާރިވާ ދެކޮޅު ހަދަން ފެށުމުން ޔުއާން ބަލާލީ ލާވިޔާއަށެވެ.

“ތެދެއްމާމާ” ލާވިޔާ ޒާރިވާ ހެއްވާލިއެވެ. އަދި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ލާވިޔާ އަނގަޔަށް ގޮތެއް ހަދާލުމާއެކު ޒާރިވާ ލާވިޔާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލިއެވެ. “މި މަންޖެ ބުނެފިއްޔާ ނުގޮހެއްނުވާނެ” ޒާރިވާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ލާވިޔާގެ ކޮލުގައި ހިފާލިއެވެ.

“ދެން މާމާ… މިހާރު މީ ކުޑަ ކުޑަ ލާވީ އެއްނޫނޭ ތިހެން ހަދަން” ތުންކޮޅު އޫކޮއްލަމުން ލާވިޔާ ބުނުމާއެކު އެވަގުތު އެންމެންގެ ހިތުގައިވި އުދާސްކަން ފިލާ ހިނިތުންވުމެއްވެރިވިއެވެ.

އެންމެފަހުން ޒާރިވާ ދާން އެއްބަސްވިއެވެ. ޔުއާން އެދުނީ ބައްޕަ ވެސް އަރާމުކޮއްލަން ދިޔުމަށެވެ.

އައިކަލްވެސް ދެކޮޅޫ ނުހެދީ އަދި މިވަގުތު އައިސީޔޫއަށްވެސް ނުވަދެވޭނެތީއެވެ.

ޒާރިވާ ދިޔައިރު އިމާޒް ގެ އިތުރުން ދެން ދިޔައީ އައިކަލް އެވެ. އައިކަލް ނުކުތް ވަގުތަކީ މައިލީން ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމަކު ޖެހިގެން އިން ފްލޯއަށް ދިޔަވަގުތެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުވެސް މައިލީން އަށް އައިކަލް ފެންނަ ގޮތެއްނުވިއެވެ.

އައިކަލް އެންމެ ތިރިއަށް ދެވުމާއެކު އެތަނުގައި އިން އާރާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ޕޮލިހުން އައިސް ތަންވެސް މިހާރު އޮތީ ހަމައަކަށް އެޅިފައެއެވެ. ނުސްވެރިން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އައިކަލް އަށް ފުންނޭނާއެއްދޫކޮއްލެވުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު އާރާއަ ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ރުރުސަތެއް އައިކަލް އަކަކަށް ނުލިބުނެވެ. އޭނާ ކިތަންމެ ވާހަކަ ދައްކައިލަން ބޭނުންވެފައި ހުއްޓަސް މީހުންގެ ލޯތަކަށް ސިއްރުން އެކަމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

“ކޮބާ ހަބަރެއްވެއްޖެ” ހޮސްޕިޓަލް ދޮރުމަތީގައި ހުރި އެ ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ފޯނެއް އައެވެ. އޭނާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ނޫނެކޭ ބުނެ ފޯން ބޭއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން މާޔޫސް ކަމާއެކި އާރާ ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ. ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވާ އެއަށް އަރާ ދާން ވީ ތަން ބުނެލުމާއެކު އޭނާގެ ބަޑި ފަޅައގެން ދިޔައެވެ. އޭނާ އާއި އާއިކް އާ ދެން ބައްދަލެއްނުވާނެޔޭ އެ ހިތް ބުނަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެ ހިތް އެ ބުނަނީ ދޮގެކެވެ. އާއިކް އާ އޭނައާ އަދިވެސް ބައްދަލު ވާނެއެވެ.

“ޔުއާން… ލާވިޔާ ގޮވާލިއެވެ. އެވަގުތު ޔުއާން އަށް ލާވިޔާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. “އިކް.. އިކް އަށް އަސްލު އައި ކޭން ގިވް… ފިފްޓީ ފައިވް ޕަރްސެންޓް” ލާވިޔާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން ހިތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮއްލިއެވެ.

“އައި ނޯ ޔޫ ޑިޑް ޔުއާ ބެސްޓް” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ.

އެއާއެކެ ލާވިޔާ މާފަށް އެދުނެވެ.

“ލާވީ މާފަށް އެދޭކަށް ނުޖެހޭނެ” ޔުއާން އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ދެދުވަސް ވީއިރުވެސް އާއިކް ހެ އެއްނާރައެވެ. އެހެންކަމުން ޔުއާން ޒާރިވާ އަދި އައިކަލް ވެސް ތިބީ ކަން ބޮޑުވެފައެވެ. މިހާރު އާއިކް އޮތީ ޕްރައިވެޓް ރޫމެއްގައެވެ.

އާރާ ދިޔައީ މަގުމަތީގައި ހިނގަމުންނެވެ. އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ދަބަހެއްއޮތެވެ. ހީވާގޮތުން އެދަނީ އޮފީހަށް ދާށެވެ. އެ ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އާރާއަށް ފާރަލައިގެން ހުރި ޒުވާނެއް އޭނާއަކަށް އޭރުނުފެނެއެވެ. މަގުގެގެ ކުރިމައްޗަށްބަލަމުން ހިނގަމުން އެ ދަނީ އޭނާގެ މަންޒިލަށް ވާސިލް ވެވޭތޯއެވެ. އަމީނީ މަގުން ގިޔާސުއްދީންކަންމަތިން ބުރުޒުމަގަށް ލަނބާލިއެވެ. އެވަގުތު އެތަނުން އައި ލޮރީއެއްގައި އާރަ ނުޖެހުނީ ކިރިއާށެވެ. އޭނާއަށް ހިތާ ދިމާލުން މޭގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ.

އާރާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަމެވެ.

އެ ޒުވާނާ ދިޔައީ އާރާއަށް ފާރަލަމުންނެވެ. ބޯކޮޅުބަލަމުން ދިޔަ އެ ޒުވާނާ ފާރަލަމުން އެ ދަނީ ކިހިނެތް ހަދަންހެއްޔެވެ؟.

އާއިކް ގެ އަތް މަޑޫމަޑުން ހަރަކާތް ކޮއްލިއެވެ. އެތަން ފެނުނީ އެވަގުތު އެތަނުގައި އިން އައިކަލް އަށެވެ. ވަގުތުން ﷲ އަށް ހަމްދުކުރެވުމާއެކު ޔުއާން އަށް ގުޅާލިއެވެ. މާގިނަ އިރެއްނުވެ ޔުއާން އައެވެ. އަދި އާއިކް ޗެކްކޮއްލިއެވެ. މާޔޫސްކަމާއެކު އޭނޭ ބޯ ހޫރުވާލީ ނޫނެކޭ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެވަގުތު އޭނަ ދިޔައީ އެހެން ބަލި މީހެއް ކައިރިއަށް ދާން ޖެހުމުނެވެ.

މީހުން މަދުމަގެކެވެ. މިއަދު އެ މަގުމަތިން އެއްވެސް މީހެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އާރާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަނެވެ. އާރާ ބިރުން ހުރެ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލީ އެހެންޏާ އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް އެ މަގުން އިހްސާސްކުރެވުމުންނެވެ. އިރުއޮއްސެން ކައިރިވެފައި ވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަނދިރިކަން ވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެފަރާތުގައި އިންދާފައިވާ ގަސްތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް އެ މަގު ނާމާން ކަމަށް ދައްކައެވެ.  އެއާއެކު ދެން ފެނުނީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި އެ ގިތްނޭގޭ ޒުވާނާ ނެގީ ތޫނުވަޅިއެކެވެ.  މިޔައިގެ ތޫނުކަމުން ދަޅައަޅަމުން ދިޔައިއރު ދެން އެ ޒުވާނާ ގެ ތުންފަތަށް ވެރިވީ ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެކެވެ.

އާއިކް ގެ އަތް މިފަހަރުވެސް ހަރަކާތް ކޮއްލިއެވެ.

ޔުއާން ބަލިމީހާ ކައިރީގައި ހުރެލާފައި ދިޔަތަނާ މައިލީން މެއިލް އެއް އައުމާއެކު ބަލާލިއެވެ. ޕްރިންޓް ކޮއްލަމުން އޭނާ ޔުއާން ގެ ރޫމާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ޔުއާން ފައިލް އަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިންދާ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލިއެވެ. އަދި މައިލީން ވަނެވެ. ޔުއާން ހައިރާންކާމާއެކީ ބަލަން އިނެވެ. މައިލީންއައިސް ޔުއާން އަށް އޭނަ ދޭން އައި ފައިލް ދިއްކޮއްލިއެވެ. ޔުއާން ގޮނޑިން ތެދުވެލަމުން އޭގައި ހިފިއެވެ. މައިލީން ފަހަތަށް އެނބުރިލުމާއެކު ޔުއާން ގޮވާލިއެވެ. އެވަގުތު މައިލީން އަށް ހުއްޓެވުނެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އެނބުރޭކަށް ނޫޅުނެވެ. ހުރި ގޮތަށް ހުރީއެވެ.

“ލީން…” ޔުއާން ގޮސް މައިލީން ގެ ފަހަތުން ބައްދާލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން ގެ ނޭވާތާށިވިއެވެ. ނޭވާ ހޮޅީ ބަންދުވެ ނޭވާ އެތެރެއަށް ނުވަންނަ ފަދަ އިހްސާސް އެއްކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ނޭވާ ކުރުވިއެވެ. ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްކުރުވިއެވެ.

އަތްފައި ފިނިވެ މުލީ މީހާ ޖަޒުބާތުގެ އޮވަރެއްގައ ޖެހިއްޖެއެވެ.

“ލީން… ތިހެން ނަހަދަބަލަ… ” ޔުއާން އަށްބުނެވުނެވެ. އެވަގުތު އެ އަޑުގައިވި އަސަރުން އޭނާގެ ލޯ މެރިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އޭނާ ގެ ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވިއެވެ.

“ޔުއާން… އަހަރެން ފަސް އަހަރު މި ހިތާމަ ކުރިއިރު ޔުއާން ކޮބާ؟” މައިލީން އަށް ބުނެވުނެވެ.

“ނޫން… ނޫން ނޫން” ޔުއާން އަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާ މައިލީން ގެ ކޮނޑުގައި ދަތްދޮޅީ އަޅުވާލައިގެން އޮތެވެ. މައިލީން ވެސް ޔުއާން ދުރުކޮއްލާލަށް ނޫޅުނެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން މައިލީން ގެ ކޮނޑާދިމާލުން ތެތް ކަމެއް ވެރިވެގެން ދިޔުމާއެކު އޭނާ އަށް ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. “ލީން” ޔުއާން ގެ އަޑުގައި މަޑު ތުރު ތުރެއް ހުރިކަން އޭނާއަށް އެނގުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔުއާން ދުރުކޮއްލާކަށް އޭނާ ނޫޅުނެވެ.

“ހުރިހާ ކުށަކަށް ވަކިވަކިން ލީން އަހަރެންނަށް ސަޒާ ދިނަސް ހެޔޮ… އެކަމަކު އެއްމެ ފަހަރަކު އަހަރެން ގެ ގާތަށް އާދެބަލަ. ޔަޝްމް އަށް ބައްޕަ އެއްގެ ލޯބި ދޭން އަހަރެން ބޭނުން ލީން ޕްލިޒް ލީން ޕްލީޒް” ޔުއާން ގެ އަޑު މިފަހަރު އައިގަގޮތުން މައިލީން ގެ ހިތަށް ތަދުވެގެން ދިޔައެވެ. އެ އަޑު އައީ ކެނޑިގެންނެވެ. އޭރުވެސް އޭނަގެ ކޮނޑުމައްޗަށްހުއްޓުމެއްނެތި ޔުއާން ގެ ކަރުނަތައް ވެރެމުންދިޔައެވެ. “ލީން އައެމް ސޮރީ… ކޮންމެ ކޮންމެ ކުށަކަށް ވަކިވަކިންވެސް މާފަށް އެދިފާނަން… އެއީ ލީން ގެ މާފު ލިބޭނެނަމަ. އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ގެނެވޭނެނަމަ. އެ ދުވަސްތައް އަނބުރާ އެކަމަކު ދެނެއް ނުގެނެވޭނެކަން ވެސް އެނގޭ… އިނގޭ ލީން ކުރި ހިތާމަ ތައް އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ފިލުވައި ނުލެވޭނެކަން…އެކަމަކު އެ ހިތާމަތަކުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެވެސް އުފާވެރިކަމެއް ދޭން އެންމެ ފުރުސަތެއްނުދެވޭނެތަ. ތި ގޮތަށް ޔަޝްމް އަހަރެންނާ ދުރު ނުކޮއްބަލަ… އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެ ދަރިފުޅު ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް އާ ވިންދެއްޖަހާލި. ލޯބި އުތުރި އެރި. މިހުރިހާ ދުވަހުވެސް ލީން އަށް ޓަކައި ލީން ނުރުހި ދާނެތީ އަހަރެން ދުރުގަ ހުރީ…”

ޔުއާން ގެ އަޑުގައިވި އަސަރުން އެހިތް ވެސް ކަފާ ކުދި ކުރަމުން ދިޔަފަދައެވެ. “އެކަމަކު އެކަމަކު އަހަރެންނަކަށް ދެނެއްނުހުރެވޭނެ. އަދި ހާއްސަކޮއް އެ ދަރިފުޅަކީ ކޮން ކަހަލަ ކުއްޖެއްކަން އެނގުނު ހިނދު. މިހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުވޭ މިހާރު… ދުވަހަކުވެސް މިކަހަލަ އިހްސާސް އެއްނުކުރެވޭ…”

“ޔުއާން އަށް ދުނިޔެއާ ކުރިމަތިލާން ކެރޭނެތަ؟”

އެ ސުވާލުން ޔުއާން ވިސްނާލިއެވެ. އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ޖަވާބުދިނެވެ.

“ލީން ހުންނާނެނަމަ. ” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ.

“ލީން ޕްލީޒް…” ޔުއާން އަނެއްކާވެސް އާދޭސްކުރަންފެށިއެވެ.

މައިލީން އެނބުރިލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާއަށް ޔުއާންގެ ކަރުނުން ފުރިފައިވި ދެލޯ އަމާޒުވިއެވެ. އެހެނަސް ޔުއާން އެހަލުވި މިނުގައި އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ.

“ޔުއާން އަށް އެނގޭތަ… އެ ދުވަހު ޔުއާން އައުމުން އަހަރެހެން ފަހުން ހާދަ ލަދުގަތޭ.. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް އެމީހުން ހާދަ މަލާމާތެއްކުރިއޭ… ހާއްސަކޮއް އަހަރެންނާ ދިމާލަށް” މައިޅީން އޭނަ މޭގައި ޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ލީން… އަހަރެން އެ ދަރިފުޅު ބަލާލަން… ދުނިޔެއާވެސްކުރިމަތިލަފާނަން… އެކަމަކު ލީން. އެންމެ ފުރުސަތެއްދީ” ޔުއާން އަށް ބުނެވުނެވެ.

ޔުއާން ސިހުނީ މިފަހަރު މައިލީން ޔުއާންގެ ފުރަގަހަތުން ބައްދާލުމުންނެވެ. އެވަގުތު އެތަން ފެނުނީ ޔުއާން އާ ބައްދަލުކޮއްލަން އައި ރީކާއަށެވެ. ދޮރުހުޅުވުނުކަން ވެސް އެ ދެމީހުންނަށް ނޭގުނީއެވެ. ރީކާގެ ދަތް ކުޑި ވިކިގެން ދިޔައެވެ. އޭނާ އަށް ވެގެން ވަންޏާ ޔުއާން އާ މައިލީން ދުވަހަކުވެސް ގުޅުނަކަ ނުދޭނެއެވެ. އޭނަގެ ކުޅިވަރު ފަށަންވީ ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީއެވެ.

އެވަގުތު ވިހަ ހިނިތުންވުމަކާއެކު އޭނާ ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެ ފައިލް މައިލީން އިންނަ ކައުންޓަރގައި ބައިންދާފައެވެ.

“ޔުއާން… އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވިން” މައިލީން ބުނެލިއެވެ. އެކަމަކު ޔުއާން އަހަރެންގެ އިހްސާސްތަކާކުޅުނު ފަހުން އަދިވެސް ބިރުގަނޭ..” “ލީން” ޔުއާން ގެ ގައިގައި ފުރަގަހަތުން ބައްދައިލައިގެން ހުންނަން މައިލީން އަށް އުނދަގުވީ ޔުއާން ގެ ބައިމަތި ފުޅާ ހަށިގަނޑުގެ ސަބަބުންނެވެ.

“ޔުއާން. އަހަންނާ ދުރުގަ ހުރެފާނަންތަ” މައިލީން ބުނެލިއެވެ.

ޔުއާން ސިހުނެވެ. އޭނާ މައިލީންގެ އަތް ނައްޓުވާލިއެވެ. އަދި  އެބުރިލާ މައިލީން އަށް ބަލާލިއެވެ.

ލީން.. ޕްލީޒް. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިޔަސް އަހަރެންނަށް ތި ފަދަ ބޮޑު އަދަބެއް ތިދެނީ ކީއްވެތަ؟”

“ލީން ބުނެބަލަ… ޖަވާބު ދީބަލަ” ޔުއާން މައިލީން ގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަތް އިރު އޭނާގެ ލޮލުގެ އެތެރެ ވަނީ ރަތް ވެފައެވެ.

“ޔުއާން އަހަރެންނަށް އެވަރު އަނިޔާއެއްދިންއިރު ތި ހިތް އޮތީ ކޮން ތާކުތަ؟ ތި ލޯބި ވީ ކޮންތާކުކަން ޔުއާން އަށް ބުނެވިދާނެތަ؟ އަހަރެން މިއަދު ޔުއާން އަށް އެހެން ފުރުސަތެއްދިނަސް މިހިތަށް އެ އިތުބާރު އޮންނާނެތަ؟ ހިތަށް އަރާނީ ޔުއާން ދެންވެސް އަހަރެން ދޫކޮއްލާފައި ގޮސްފިއްޔާ… އެކަމަކު ބުނަންތަ… އެދުވަހު ކެތް ކޮއްފިން. ޔުއާން އާ ނުލަން ދަސްކުރީ އެތަކެއް ދުވަހުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން. އެތަކެއް ރެއެއްގެ ނިދި ގެއްލުވާލައިގެން. ”

“ލީން… އަހަރެންދެކެ ލޯބިވޭ ދެން ކިއްވެ… ތި ދެލޮލުން އަހަރެން ލޯ ބި ދުށިން… ބުނެބަލަ މީ ދޮގެކޭ… ތި ދެލޮލުން އަހަރެން ލޯބިދުށިން…. އެވެސް އަހަރެންނަށްޓަކާ… ބުނެބަލަ މީ ދޮގެކޭ” ޔުއާން މައިލީން ގެ ކޮނޑުން ދޫކޮއްލިއެވެ.

“ޔުއާން…” މައިލީން ގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވާލީ ޔުއާންއެވެ. އޭނާ އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

“ބުނެބަލަ…؟ ޖަވާބު ދީބަލަ. ލީން ގެ ލޮލުން އަހަރެން ލޯބި ދުށިން. ލީން ފޮރުވަން އުޅޭތަން އަހަރެންނަށް ފެނުނު. ދެން ކީއްވެ.. މިއަދު އަހަރެން ލީން ކައިރިއަށް މި އަންނަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮއްދޭން. ނުދެވުނު ލޯބި ހޯދައިދޭން… ދެވުނު ކޮންމެ ހިތާމައަކަށް ލުޔެއް ދޭން… އަދި އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ލީން އެކޭ އެތްގޮތަށް ހިއްސާވާން… ދެން ކީއްވެތަ ބިރުގަންނަނީ… ލީން… ޕްލީޒް… އަހަރެން ނަށް ދެނެއް ކެތެއް ނުވާނެ… މިހިތަށް ކެތެއްނުވާނެ… އެ ދަރިފުޅަށް ކޮއްދެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކޮއްދޭން ބޭނުން… ތިހެން ނަހަދަބަ… އެ ދަރިފުޅާ އަހަރެން މިއަދު ވަކި ނުކޮއްބަލަ.” ޔުއާން އަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާ ލޮލުން އަންނަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް ފޮހިލުމާއެކު މައިލީން އާ ދިމާލަށް އެނބުރުނެވެ.

“ޔުއާން… ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ތިހެން ބުނަން. އެކަމަކު ކޮބާ ތަ އިތުބާރު. ޔުއާން ގެއްލުވާލީ އަހަރެންގެ އިތުބާރު. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވުރެ ބޮޑަށް ޔުއާން އަށް އިތުބާރުކުރިން… އެ އިތުބާރު ޔުއާން އަމިއްލަ އަތުން ވެއްޔާ މޮޑެލީ… ޔުއާން އަށް އެ އިތުބާރު އަލުން ހޯދަދެވޭނެތަ؟ ޔުއާން އަށް އެދުވަސްތައް ގެނެވޭނެތަ؟” މައިލީން ގެ ލޮލުން ވެސް މިހާރު އެދަނީ ކަރުނަ ފައިބަމުންނެވެ. ވޭނީ ކަރުނައެވެ. ނިމުމެއްނުވާ އާހް އެކެވެ. ޔުއާން އަށް މާފުކުރަން އެހިތް އެދި ގޮވަމުންދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހާ ފަސޭހައިން މާފުކުރާކަށް ސިކުނޑި އެއްބަހެއްނުވިއެވެ.

“ޔުއާން އަށް އިނގޭތަ؟… އަހަރެންގެ ހިތް އެތި ކޮޅުތަކަކަށްވެސް ބުރައިގެން ދިޔުމުން އެ ތަތް ކޮއްދިނީ އެ ތުއްތު ދަރިފުޅު. ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ އެތިކޮޅުތައް ބުރައިގެން ގޮސްފިނަމަ އެ ތަތްކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާނޭ ކަމެއްނޫން… އެ ތަތްކުރެވޭވަރުގެ ތެރަހެއްދެނެއް ނުލިބޭނެ” މައިލީން ބުނެލީ ގިސްލަމުންނެވެ.

“ލީން ދެނެއް އެހެނެއް ނުވާނޭ… ދެނެއް މި ޔުއާން އެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލީން ގެ ހިތެއް ހަލާކެއް ނުކޮއްލާނެ” ޔުއާންގެ އަޑުގައިވަނީ ސާބިތުކަމެވެ. ކެރުމެވެ.

“އެންމެ ފަހަރަކު ބުނެބަލަ. އެންމެ ފަހަރަކު ބުންބަލަ އެއް ފުރުސަތު ދީފީމޭ… މިހާރު މިވަގުތުވެސް ލީން އަށް އަހަރެން ތަފާތު ދައްކަދޭނަން” މައިލިން ދެފަރާތައް ބޯ ހުރާލީ ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

“ލީން ޕްލީޒް” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. އޭނަ ގޮސް މައިލީން ގެ ދެކޯތާފަތުގައި ހިފާ އޭނާގެ ދެލޮލާ ހަތަރު ކަޅީ ހަމަކުރުވިއެވެ.

“ލީން އަހަރެންނަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ހަދާ… އެ ފުރުސަތުވެސް ދޭނަން. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދަރިފުޅާ ދުރުނުކޮއްބަލަ. މިހިތަށް ކުރި އަސަރު އިނގޭނީ ހަމަ އެކަނި ހެއްދެވި ފަރާތައް… އެ ދަރިފުޅު މި އަތް މަތީގައި ނޭވޭ ނުލެވިގެން ތެޅުނު އިރު ލީން އަށް އެކަންޏެއް ނޫނޭ އަސަރު ކުރީ… މިހިތަސް ވެސް ކުރިއޭ” ޔުއާން އެއްއަތް އޭނާގެ މޭގައި ޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“މިހިތަށްވެސް ވެސް ކުރިއޭ… އެކަމަކު އެވަގުތު ލީން އަށް ހިތްވަރުދޭން ކައިރީގައި ހުންނަން ބޭނުންވިވަރުން އަހަރެންނަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ… އެރޭގެ ފަހުން އެންމެ ރެއެއްވެސް ނާދޭ ހަމަ ޖެހިލައިގެން ނިދާލެވޭ… އެންމެ ރެއެއްވެސް…. ލީން ތިހެން ކަންތައް ނުކޮއްބަލަ…. އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް އެ ދަރިފުޅު އުރާލަން ފުރުސަތެއް ދީ…” ޔުއާން ގެ ލޮލުން އަނެއްކާވެސް ފެން އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު އެ ދެލޯ މައިލީން ގެ ލޮލާ ވަކިކޮއްލާކަށް ޔުއާން އެއް ނޫޅުނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ އެދެމުން ދިޔައީ މައިލީން ގެ ޖަވާބަކަށެވެ.

“ލީން… ބިރުނުގަނެބަލަ. އެއްފަހަރުވެސް ބުނެބަލަ. ޔުއާން އާ ދިމާލަށް ބަލާލަބަލަ. މިއަދު އެ ދުވަސްތަކެއް އަނބުރާ އަހަރެންނަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ. އެކަމަކު މުސްތަގްބަލް އުޖާލާ ކުރެވިދާނެ”

ޔުއާން އަދިވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް މައިލީން އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ޔުއާން ގެ އަތް ނައްޓުވާލިއެވެ. އަދި ދުއްވާފައި ނުކުތެވެ. ޔުއާން ފާހާނާއަށް ވަނީ އޭނާ ހިތްފުރޭންދެން ރޯލުމަށެވެ.

އޭނާ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރައަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ހުރީ އެސްފިޔަވެސް ޖަހާލުމެއްނެތިއެވެ.

އާރާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްތައިގެން ހުރި މީހާ އެ ވަޅިއަށް ބަލާލާފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އާރާ އަށް ބަލާލަމުން ނުލަފާ ވައްތަރަކަށް ހީލިއެވެ. އަދި އޭނާ މަޑު މަޑުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އާރާ އާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އޭރު އާރާ ދިޔައީ ބިރުން ދެފަރާތަށް ހޯދަމުންނެވެ. އޭނާ އިސްޖަހާލީ ވަށައިގެން ބެލުމުން ހިތަށް ލިބޭ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވުމުންނެވެ. އޭނާ ބިރުގެންފައިވާ ވަރު އޭނާގެ ދެ ލޮލުން ނާ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ އަސަރުތަކުން ފާހަގަ ވިއެވެ. އެމީހާ އަޅަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅެއް ބާރު ވަމުން ދިޔައެވެ. ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ އެމީހާ ދުއްވައިގަތް ތަނެވެ. ދުއްވާފައި އަންނަމުން އޭނާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެއާއެކު އިސްޖަހައިގެން ހުރި އާރާ ކުރިމަތި ބަލާލިއެވެ. އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އަތުގައި އެވަގުތު ހުރި އެއްޗެއް ވެއްޖިއްޔާ ބިންމައްޗަށް ވެރިގެން ދިޔައެވެ. އޭނާ އަށް ވެސް ދެލޯ ބޮޑުކޮއްގެން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ.

އެމީހާ ދުވެފައި އައި ގޮތަށް އައިސް ވަޅި ހަރާލީ އާރާގެ ބަޑަށެވެ.

(ނުނިމޭ)

50

Hi Mi

Assalaamu Alaikum...I have been writing stories for a long time nw as a hobby... then i thought why not show the talent to others... i thought that this is the way in which i could improve my writing... Alhugandu ge vaahaka thakugai hunna rangalhu kohlan jehey kanthah thah bunedhinmaki libigen dhaa kuri kuri erumeh kamugai dheken. Eyi alhuganduge liyun thah ithurah furihama vegen dhaane kameh kamugai dheken. Thiya enmehaa kiyun theringe hiyaalu thakaki libey kuri erumeh. Thankyou... Email:- [email protected]

You may also like...

110 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Assalaamu Alaikum. So heres the next part. Mi part kiyaafa varah suvaalu eba ufedhey dw. What do you think about reekaa?. Is she planning something or nt?. Lets us see. And aaik?. Oh no. Aaraa?. 😭 Hehe. Lets see. Dw. And about the ppl whose behind this?. What do u think the reason will be?. Anyway Thankyou so much. For ur support and love.
  Jazakallah Khairan. 💗

  ⚠Report!
 2. Oh no… Alheyy kihineh tha eviii.. My dear aara.. HiMi hama rovvaalaifi.. Varah reethi mi part ves.. Yuan and leen ge bai very emotional ingey.. I loved it ❤
  Lots of love HiMi 💕

  ⚠Report!
  1. Hey. Jeen. Alah tha thi comment kohli. V ufaavehjje. 😊 hehe. This is a sad and love mi catgry ge story eh. So emotional ves vaabethaa dw. Hehe. Thankyou so much for ur support. Lets see dhen vaani kihineh thoa dw. Read and find more dear. 😊😊😊😊

   ⚠Report!
 3. Alhey😲kocheii beynun vegn tha emyha e ulheny??? Varah foohi vey emyhaa dheke ..haadha reeiichey mi vaahaka HiMi ..varah interesting..alhe avahah next part kiyaalan dhehchey ..ketheii nukureveyne dhn..plz avahah upkhdhehchey..HiMi thee hama best

  ⚠Report!
  1. Hehe. Mixuhan. Dw. Himi ves varah foohivey emeehun dheke. Poor aaraa. And aaik. Hehe. Thankyou so much dear. It means a lot for me. Thi support. Varah varah varah ufaavey. In Sha Allah. As soon as possible up kohladheynan. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 4. Aaik ah fenahuvafenakah ethahkohlu hadhaabeh😞
  Kurin aaik menge office ga ulhun boy dhw eulheni badal hifan vegen
  Dhn leen yuaan thivarah nutha lhuvaga
  Varah reethi mi part ves😍

  ⚠Report!
  1. Thankyou so much siroo. Hingaa balamaa kaakuthio dw. Unexpexted truth eh ves falhaa araane mi kanthah ganduge therein. Lets see. Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 5. nooo alhey ik is alive but nw aara. please dnt kill her hi mi. i think one of those guys is aara beynun vegen ulhefa reject kuri ma eyge revenge nagan ulhe meeheh hen. please save her. alhey yuan and leen ge part ves so emotional. ilove it. mi reeka haadha foohi vatharakah e ulheni. meena dhen konha vathareh jassan. plz himi yuan and leen dhuru nukurachey. waiting for the nxt part

  ⚠Report!
  1. Alhey. Anoyying reader dear konme faharaku dhera kohlaafa dw mi nimmaaleveni. Lets see dhen vaan nlmiulhey gotheh dw. 😉 hama possible aaraa ah thi ki goi ves. And rika dheke asluves varah foohi. Thanks dear. U faavehjje. 😊😊😊😊

   ⚠Report!
 6. HiMi 😢😢
  Yuaan aa dheytherey ehen nahadhaashey buneba Maileen kairy
  Kusheh kurevi maafah edhuneema maafu kuran vaane vaahaka ves
  Evarah dhera kuruvan nuvaane nu☹🙁🙁
  Araaa ah faara mi lany kaaku baaa
  🤔🤔🤔🤔
  Araa ah ah dhera gotheh nahadhahchey
  Mi bai ves v reethi adhi ehaa sad
  Waiting for next part
  😚😚😚😚😍😍😍😍

  ⚠Report!
  1. Hey. Niu. Thankyou so much. V ufaavey mkhaaru konme part akun ves comment fennaathy. Thankyou so much dear. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 7. What ?? hi mi aara salaamah kurey .ehen nuuny aaik maruvedhane.maybe aara salaamah kurany thaarif kanneyge dhw.
  Aslu friends mi stry mi kiyany ehbai dhookoh fa ehen v ehen ehuny.sorry 4 that. Furathama kiyy first dhw.mi part vess v nice.gud nyt.💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Hehe. Friends. Varah ufaavvehjje. And yes. Ur first. And congrats. Hingaa balamaa dhen vaani kihineh thoa. Dw. V ufaavehjje. Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 8. Mashaa allah. Mubaives haadha furihanaey. EkamKu alhe mee haadha dheragoithakeh vegen dhiya perteh dho😯😯. Kaakubaa aaraa aa aaikah e dhimaakohgeh ulhenee. Alhe Hi Me Maileen kairee bubebala yuaan ah ehfagarehkama maafu kuraashy.

  ⚠Report!
  1. Lets see. Whats gonna happen next dw star me. Leen kairee thivhk bunelaanan. Okay hehe. V ufaavehjje. Sorry dhera kohlevunima. And Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
  1. Thanks loo. Varah ufaavehjje. 😊😊😊 and sad too. Lets see what hpns. Thanks. 😊😊😊

   ⚠Report!
  1. Thanks dear. V ufaavehjje. 😊 In Sha Allah. V haaves avahah up kohla dheynan. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 9. Mi vaahakaige hurihaa part eh ves kiyamun mi aee mi site ah ves Kuraa furathama comment Mee vaahaka v furihama namaves mi part ga beykaar eh vaahaka thakeh thankolheh ginakan faahaga kurevey

  ⚠Report!
  1. Thankyou. Up kuran ulhunu iru hithah ves eri thihen. Repeated koh genevifa ey huree. Ekam ves change eh nukohlaa mi up kohli hama. Hiyaal ah varah bodah maruhabaa. Eyi libey kuri erumrh ingey. Egothah himi gabool kurani. V ufaavehjje mi vhk ah first comment ves kohlima. Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 10. Wowwowwow 😃😃😃😃 haadha ha furihamaey…. dhen konirakun next part hi mi… yuaan ah ehen nuhadhaba keen alhey maaf dheeba..keep it up

  ⚠Report!
  1. Next part ves as soon as possible. In Sha Allah. V ufaavehjje. Thankyou so much. 😊😊😊

   ⚠Report!
 11. Alheyyy hi mi don’t do this a badhu rohvarrlanyy thi….. Harrdha dheraveyy dhn knme reyaku nidhan ovefa visnenyy dhen varrne gothakaa medhu oh my god knbaehbarr eii dhw …. V v v v v nice v kiyarr hithun huttarr ehnimunyyy rohvarrlarrfa …. 😭😭😭😭😭😭 but story was awesome…i love it 😘😘😘 keep it up alheyy adhi eh parrt up kihdhin nama cant wait for tomorrow night….😮😮😮😮 hi mi ur best ❤❤❤❤😘😘

  ⚠Report!
  1. Iraa. Hey. Thanks. Comment fenifa vaah ufaavehjje. Lets see dhen vaane gotheh dw. 😉 suvaal thakah varah avahah javaab libigen dhaane. 😊😊😊. Thankyou so much. 😊😊😊

   ⚠Report!
 12. Ahh.. naseebeh hama aaik salaamaiyvi kan ☺️ Hi Mi hama konme part eh ga vx baivaru suvaalu kiyaa meehaage hithuga ufahdhaafa nimmaalany 😉🤔 yuaan n maileen ge bai vrh salhi genes oiy leh 😍 haadha aadheys eba kure ey yuaan ❤️💔 yes ekm ehaa faseyhain maafeh nukureveyne dhw😉 Aaraaaaa…. alhey kaaku tha aara fahathun e ulheny.. aara ah dhera gotheh viya nudheythi Hi Mi.. aara bandah valhi hery eii aaik ah fenna huvafenakah vaane nama 😖 dhn e ulhey reekaa 😒 kulhigandeh fasheh e ulheny.. plz plz yuaan n maileen dheytherah e reekaa nuvahdhaathi 😒😒 curiously waiting for next part😄 you are the best.. 👍👌 keep it up ❤️💕❤️💕❤️ good night 😘 vrh loves 😍😘😍😘

  ⚠Report!
  1. Hey. Shamm. Thi comment fenifa bunaane ehchei hama neygifa mihuree. V ufaavehjje asluves. Hingaabalamaa dhen kuri ah oi thnuga aaraa and aaik ah vaagotheh. And leen and yuan ge medhah rika. Nice twist. Humm. Hehe. Lets see. Much loves. Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 13. Soo emotional.. mivaruge salhi vaahakarh nukiyey.. hama kiya kiyaa huhtta lolun karuna ahnany.. Himi you’re a great writer maasha allah. Can’t wait to read next part.. 😘❤❤

  ⚠Report!
 14. Maileen vs dhen vehjje ehnnu ehn v iru edhuvahey edhuvahey nukiyaa chance eh dheyn esorah. Abadhu abadhu hama aissa eyna kurimathyga eba enburey .. reekaa bunaahen anehkkaa hama b**i manje akee tha eii?
  Varah bolah undhagu vey aslu maileen aa yuaan ge conversation anna thankolhu thakuga .
  You can do better than this .

  Ithubaaru gelluvaaleema undhagu vaane ekam ehaa bali kuhjjeh gengulhemun mayakah laahikeh nuvaane maileen ethelhey gothah thelheykasheh.
  Ethankolhu rangalhu kohllan feney
  Adhi aissa baddhai vs fi.
  Pis pis

  Dhen in kushakee “ dhuhvvaafa “ dhaa thankolhu.
  Car ehches dhuhvvaanee
  Insaanaa “dhuvaanee”

  Misaalaka maileen, yuaan ge ai nattyvaalumah fahu ethanun dhuvefa nikutheve.

  What you are writing is maileen yuaan ge ai nahttuvaalumahfahu dhuhvvaafa ethanun nikutheve.
  Its wrong dear

  ⚠Report!
  1. Hey dear. V ufaavehjje mistake bunedhinima. Thi hiyaal himi ufalaa eki gabool kuran. Thi i ves libigen dhiya hiyy vareh kamugai dheken. Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 15. Alhe, Hi Mi
  Mileen dhuhvaafaeh nooney dhaanee. …..
  Maileen dhuvefae dhiyaee ey .

  Hinnagen gos Hama halaaku then ….hehe

  Majalakah dho mihen thi liyanee.

  Hama dheythereakun viyaa thi dhuvvanee.

  Vehicle dhuvvaanee.
  Meehun dhuvefa dhaanee , hehe… dhuvaane eh noon tha Hi Mi.

  Any way , mee maa bidu massalaeh noon .

  Hi Mi ah kuriah thanga miyah vure molhah vaaka liyumuge kurierun dhevaashi.

  Mivaahaka yah v . inthizaaru kurevey . Hama varah kiyaahithun abadhuves Kiyan .

  ⚠Report!
  1. Alhamdhulillah. Varah ufaavehjje comment kiyaalaafa. Sorry dear😭. Aamukoh vhk dhahkaairu kuh bas thah beynun kurevunima rangalhu kohdheyne meehun aamukoh nuthibeythi. Ekahala ba eh bas thah beynun kuran aadhavefa hunnani. And kurin “vadhune” migothah abadhu beynun kuree storyga. Mihaaru ebai ves eba rangalhu vey. Kuri ah oi thaa ithurah ithuru kuh thah rangalhu kureveythoa masahkai kuraanan. In Sha Allah. Thankyou shaya. Jazakillah Khiaran. 😊

   ⚠Report!
 16. Story v reethi.. Leen dhen yuaan dhera nukoh maafkohbala avahah.. V inthizaar kurevey eba dhen in partah….

  ⚠Report!
  1. Sorry dear. Reyga nufenuni. Dhen mihaaru innaane kohlaafa. Miadhu mi kolhi baaki huri comments thakah ves. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 17. Yes Hi Mi shann buny kiyuntherin visnumakah dhookohlaafaey ninmaalany… Egothah ninmaalyma ithurah shuguverivey story aa dheytherey… Kuryge bai ninmaalaafa hama hithah arany dhen aaik vaany kihinehbaaey… Ehenve hama kiyaahithun kehmadhuvefa vefa mihunnany… Thanks story up kohla dhinyma…

  ⚠Report!
  1. Thankyou so much shann. Shann ge konme comment akun ves ithuru hiyy vareh libigen dhey. V ufaavey shann mi story ge reader akah v ma. Ur one of the best ey hama bunelaa hiyy vlani. Thankyou so much dear. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 18. HIMI. .. aaraa ah ehn nuhadhahchey.. lyyn nd yuaan Dhn gulhuvaba😘 boy kujjaku evarah ronnya kihaa dheravaane😿 dhw… vaahaka vvvvvvvvvvvvvvvv habeys😙😙 nd next part ah v inthizaaru kurevey. .. tc…❤❤❤💙💙💙💚💚💚💜💜💜💓💕💖💗💝💞💟👍👍👍👍👍👍👍

  ⚠Report!
  1. Hey. Navy. Haadha ufaavehjjey navy ge comment fenifa ves. Lets see whats gonna hpn next. V ufaavehjje mi part ah ved commment kohlima. Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 19. Alheyyy. .. hama rovijje 😭😭 dn maileen alhe kykuran tha ehn hadhanyy. .. yuan ge vs dhari eyy aaee😭😭hi mi… v rythi ingey story kuriah dhaa goii. . Adhi v interesting. . Next part avahah up kohdhehcheyy. … love you Hi mi 😍😘❤❤

  ⚠Report!
  1. Thanks twin. Girl. Varah ufaavwhjje. Maileen ah vis na dheveythoa eba balan. Ekam keekuraani dw. In Sha Allah. Next part as soon as possible. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
  1. Hey. Leen. Thankyou and sorry for making u sad. 😊😊😊. In Sha Allah. Next ep as soon as possible. 😊

   ⚠Report!
 20. Wow ❤️❤️❤️❤️…. Wowww ❤️❤️❤️… Just woww ❤️❤️❤️… Haadha reehchey mi part vx Maasha Allah 👏👏👏👏… V v v reethi 👍👍👍… Oh nooooo.. Aaraa ah thihen nahadhaa Hi Mi 😭😭😭😭😭… Yuan n Leen ge scenes v v v reethi ingey 😀😀😀 n it’s soooooo emotional 😭😭😭😭😭😭… Hama rovihje mifaharu vx 😭😭😭😭… I think yaanith n her boyfriend n aaraa aa dhimaavi boy kuhjaa is behind the accident… N I don’t think miulhey reekaa madun hunnaane heneh… She will definitely do something… I hate that reekaa 😠😠.. N Hi Mi “Maileen dhuhvaafaa nikutheve” that’s wrong… Ragalhah gothakee ” Maileen dhuvefaa nikutheve” ingey dear 😀😀😀… If it is human dhuveyny ingey… If it is a vehicle dhuhvaanee… E mistake faahaga kohlevunyma mi bunely.. Story kuriah dhaa goi hama superb 👌👌👌.. Eh partah vure aneh part maa bodahvx interesting 👍👍👍👍… Keep up the good work Hi Mi 😊😊😊…. Hi Mi thi masaikathah hama saabasss dhen 👏👏👏👏… Thank you soooooo much Hi Mi for bringing such a wonderful story for us ❤️❤️❤️🌹🌹🌹😘😘😘… V v v reethi mi story ge knme partehvx 😁😁😁… Sifakurunthah hama awesome mi story ga 👍👍👍👍… Curiously waiting for the next part 😊😊😊😊… Lots of love ❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹😘😘😘😘😘😘😘😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀… Hi Mi abadhuvx thi gothuga kuriah dhaathi ingey ❤️❤️❤️😘😘😘😘😊😊😊😊❤️❤️🌹🌹🌹😀😀😀

  ⚠Report!
  1. Hey. Pinky. First of all thankyou for correcting the mistake in the ep. Hingaa balamaa dw kon ba eh thoa eyi. V ufaavehjje comment fenifa. V inthixaar lurevey comment eh thy. And v sorry mihaa lahun reply kurevunima. I knw u will be waiting for my reply kan hehe. But was a nit bixi so couldnt reply earlier bunaane ehchei neygifa mihuree hama v ufaavehjje as always. Thankyou so much. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
  1. Hingaa balamaa dw. Dhe huttaalaa dear. V ufaavehjje. Once again thanks a lot. 😊😊😊

   ⚠Report!
 21. Wow thanks hi mi. But vvv dhwra vejje lyn mihaadhaa gothun. Dhen uaan ah chanc eh dheebaa leen. And so sad about araa. Araa ah dhera gotheh nuhadhaa thi himi. Me e yaanith kan thah dhw .. I hate him and that reekaa gadu too. Yageen dhmehun gulhey irah thi kathuru fani reeka van nane e dhey there ah … Ehen viya nudhey thi leen n uaan. Dhen dhemeehun gulhey nee eah vure varugdha ithubaara kaa ekee igey…. I luv this story. hi mi is the best toooooo… waiting waiting……

  ⚠Report!
  1. Thanks suney. V ufaavehjje comment fenifa. Thi ki hurihaa gotheh ves hama possible. Kuri ah vaan huri gothuge vhk bahahtaalaafa ekanthah surprise akah dhookohlaani ingey. Reekaa dheke varah foohi asluves dw. And yuan and leen aa vaagotheh balamaa. Araa ah vaa gotheh balamaa. Yaanith ah vun ves ekasheegen vey?. Ekam keeve baa?. Lets wait and see. 😊😊😊😊😊

   ⚠Report!
 22. Woooooooow ❤❤woooooow himi dhooni haadha reechey masha allah madha allah👏👏👏👏👏👏👏👏 himi plx aara ah dhera gotheh nahadhahchey ingey aaik vvvvvvv sad vaane😭😭😭😭😭😭😭 himi dhooni aaik ragalhuveema v happy😃😃😃😃😃😃😃 himi dhooni leen kaireega buneber maazeega ehen viyas yuaan vvvv bodukoh leendheke loabi veyey dhen yuaan ah thihen nahadhaashey plx😥😥 himi mi part haadha reechey thnx dear vvvv bodukoh inthizaar kurin miadu bxy veema free veema coment mikurany ekamaku hedhunu hedhunaa kiyaifin keh nuvegen vvvv reethi waiting next part😃😃😃😃😃😃😃 himi dhooni mathin vvvvv bodukoh misvey luv u😍😍😍😍😍😘😘😘 himi dhooni leenah visnadheeber yasm ahtakaaves yuaan aa gulheshey eyrun yasmuge bahyah beyskuranves faseyhavaanedhw yuaan akee muhsanyakah vefa doctorakah veema hehe😃😃😃😃

  ⚠Report!
  1. Hey xaan. Hows yuh?. Hingaa balamaa dw dhen vaa gotheh. V ufaavehjje comment kohlima. Hehe. Thankyou so much. 😊😊😊

   ⚠Report!
 23. No wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭alhey himi aara ah dhera gotheh nahdhachey…pleeeeeeaaaaaase….I beg u…haadha emotional ey mi part…it’s so sad..😓😓😓kurin part ga himi mi part varah sad vaaney bunima kei madhu vefa huri vaane gotheh neyngeythi…ekam heekuri varah vure ves dhera gotheh mivi dhw.😓😓😓click ah bodah hivani yaa nith kaneyge eulheny aara Maraalan.😡😡😡.kihinehbaa aara aa vaani…😭😭mioulhey reekaa gandu kon plan eh tha mi kurani…varah foohive…hithah araa jahaa dhuniyein beyrah fonuvaaleveyne namaeyves….thui thui reeka gandeh..maa molhuvegen ulhey kah…huh..😒😒😒I HATE HER….n maileen yuaan ah furusatheh dheeba…🙏🙏🙏efakyru eoh roe roe halaaku vani….ehfaharaa hurihaa kameh dhimaavanyaa yuaan kihaa dhera vaane dhw….he’s so heart broken…i fell so pity for him..enme mistake eh faahagavi..ekam baivaru kudhin faahaga kohdheefa ebain dhw e mistake..so it’s not important..ehen ves vaane dhw..enmenaki ves perfect baeh nun..😊😊😊 so overall koh hama salhi….mi part hama best ingey…ONE OF THE BEST 👏👏👏👍👍👍👍👍😃😃….SUPERB…keep it up….I really appreciate your hard work..👏👏👏👏👏👏👏👏BEST OF LUCK himi dhooni….all the lucks to you…hehe….n aara click ah varah loabi n mausoom gothakah sifakurevey….😉Love ya Hi Mi dhooni… waitttiiingggg…❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Alhey. Click. Ufalun gos bunaane ehcheives neygey. Baivaru vhk thah dhahkaalaifa ebahuri dw comment ga. Yes. As foe reeka varah foohi vey. Hingaa eyna kanthah kuraa gotheh balamaa. Dhen aaraa. Aaraa ah vaa gotheh vees balaalamaa. Vvv ufaavehjje. Thikahala kiyuntherialu libuni ma. Story liyan hiyy varu libeny thikahala kiyuntherin thibeythy. Ur one of the best hama. Iyhurah bunaanr ehchei neygey. Lets see dhen vaa ne gotheh. Vvv ufaavehjje. Thankyou so much. Much loves. 💗

   ⚠Report!
  2. WELCOME HI Mi dhooni..thanks..,my pleasure..😍😍😍aslu thihaa burakoh masaikai kuraairu we should be there to support..eyrah dhw Kura masaikathehge aggu vazan kireveynives…ehenoonas hama mistory kiyaafa comment nukoh nuhureveni..varah dhera vi aslu feshun kohlu comment nukurevunima..

   ⚠Report!
 24. Let’s not drag this please. Both of them are adults, let’s put an end to this game and forgive & move on. How long can they go on hurting

  ⚠Report!
  1. Hey. Shanna. Hiyyalah v shukuriyya. Story ga aaik and aaraage bai kuri ah varah ginain ebain. And leena and yuan too. One mysterty solve v ma ehnu aneh bayah dheveyni dw. Thanks so much. Hiyaal hama ufalaa rki balaigannan. 😊😊😊

   ⚠Report!
 25. Suhboo!! Dhenkihineh baa vaany. Can’t wait!!! HiMi Aaraa maraa nulaathi ingey.. Story hadivaane eyrun.. And leen maafukohdhyba dhen.. Reekaa ves ulhey. Gothakun boa halaaku.. Huvaaekamj vvvvvvvvv reethii….

  ⚠Report!
  1. Hehe. Maya thankyou do much. Letsvsee what hpns. V yfaavehjje. Thankyou so much. 😊😊😊

   ⚠Report!
 26. HiMi…..when is the next part???keii nuvey kiyaaa hithun irukolhakaa eba beley up vehje thw..haadha reeiichey…

  ⚠Report!
 27. Reekaa is planning something mashah heevany👀 aaraa maraa nulaathi ingey..and yeah leen dhn maafu kohdheyn nama ey😑dhn kihineh baa vaany.. alhey hi mi haadha molhey. Ehvana dheyvaru vey..mee magey baavvaa challenge eh nama hi mi ah ehvana dheynan one hundred percent sure❤❤ next part ah inthizaaru kurevey eba varah..oooohhh can’t wait 😂 u are so great hi mi. Lovee u😚

  ⚠Report!
  1. Hey dear. Lets see what hons. V ufaavehjje. And means a lot ingey. Hama bunaane ehchei neygey. Ehaa ufaavehjje. Much loves. 😊😊😊

   ⚠Report!
 28. Hey my dear kihinehtha mi vani mulhin ves dhera kahthan rovey baeh faharu kaaku tha e ulheni emeehun nah hasadha vegen dhen koh molhu thakehtha emeehakah e libeni nikah emeehaku e kurakahthan falhaa aruvabala… dhen maileen karyga buneba yuaan ah ehen nuhadhashey eynage ves onnany hithekey ainy varah dhera vey yuaan ehen hadhaathy… yuaan fonuvaba ainy kairi ah eyrun varah ufaluga bahattani… dhen next part koh irakun

  ⚠Report!
  1. Hey. Ainy. Hingaa balamaa dhen emeehun kuri ah kanthah kuraane gotheh dw. V ufaavehjje. Emeehun ge ves ebaoi maqsadheh. Ekam kon maqsadheh baa?. Once again thankyou. 😊😊😊

   ⚠Report!
  1. Sorry next update lasvaathy. In Sha Allah v haaves avahah up kohla dheynan. 😊😊😊

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.