“ތަޤުދީރު އޭނާ އާ މިކުރަނީ ކޮން ފަދަ ސަމާސާއެއް ހެއްޔެވެ؟.

ޔުއާން ހިތްވަރު ކުރަންޖެހޭނެކަން ވިސްނުމާއެކު އޭނާ މައިލީން އަށް ބަލާލިއެވެ. ޔުއާން ގެ ލޮލުން ވެސް އޭނާ އަށް ވޭން ފެނުނެވެ. އޭރުވެސް މައިލީން ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ. “ނޫން” އޭނާ މޫނު ފޮރުވާލުމާއެކު ބުނެލިއެވެ. ޔުއާން ހިތްދަތިވިއެވެ. މައިލީން ގައިގައި ބައްދާލާފައި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ވާނޭކަމަށް ބުނަން ބޭނުންވިއެވެ. އެވަގުތު އެންބިއުލެސް ތެރޭގައި އިން އެކަކު ކައިރީގައި އޭނާ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ޔުއާން އިޝާރާތް ކޮއްލިއެވެ.

އެއާއެކު އެ އަންހެން ކުއްޖާ މައިލީން އާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވ. އެއާއެކު އެ ކުއްޖާ ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެފައި މައިލީން ރޯންފެށިއެވެ. ޔުއާން އަވަށް އަވަހަށް ޔަޝްމް އަށް ދޭންވާ އަވަސް ފަރުވާ ދޭން އަވަސްވެގަތުމާއެކު އެންބިއުލެންސް ނައްޓާލިއެވެ. އޭގައި ތިބި މީހުންނަށް އިރުޝާދު ދެމުން ދިޔައީ ހުދު ޔުއާން އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް މަޑުކޮއްލުމާއެކު ޔުއާން އަވަސްއަވަހަށް ފޭބިއެވެ. އޭރު އެތަނިގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އެމަރޖެންސީ އޮފިސަރުން އަވަސް އަވަހަށް އައެވެ.

އެމަރޖެންސީއަށް ޔަޝްމް ވެއްދުމާއެކު މައިލީން ވެސް ފަހަތުންވަނެވެ. އެވަގުތު ޔުއާން އެތަނުން ކުއްޖެއް ގާތު ލާވިޔާ އަށް ގޮވުމަށްބުނުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާ ނަރުހުން ޔަޝްމް އަށް ފަރުވާކުރަން ފެށިއެވެ. އެންމެ ކުރީގައި ހުރީ ޔުއާންއެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ ލާވިޔާ އައެވެ. އެނާއަށް މައިލިން ހުރި ހާލަތު ފެނުނުކަމގައިވިޔަސް ބަހެއް ބުނެލާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ.. ވަގުތު ގެ ނާޒުކުކަން ބޮޑުކަމުން އޭނާ އަވަސްވެގަތީ ޔަޝްމް އަށް ފަރުވާ ކުރާށެވެ.

ބައިގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ޔަޝްމް އަށް ފަރުވާކުރެވުނެވެ. ޔުއަން ގެ ހިތަށް އެތަކެއް ޒަހަމް ތަކެއް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އެ ދަރިފުޅަށް ފަރުވާ ދޭން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އޭނާ ހުރިއިރު މިވާން އުޅެނީ ކިހިނެތްކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭގެއެވެ. އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ ޔަޝްމް އޭނާ ދޫކޮއްލާފައި ގޮސްފިނަމަ އޭނާ މުޅި އުމުރު ދުވަހު އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރާނެކަމެވެ. އެ ދަރިފުޅު އޭނާ އާ ވަކިވާކަށް ނޭދެއެވެ. އަދި އޭނާ އެ ދަރިފުޅާ ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކާލެވޭނޭ ފުރުސަތެއްވެސް ނުލިބުނެވެ. އޭނާ ދޮރުމަތީގައި ހުރި މައިލީން އަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ޔަޝްމް އަށް ބަލާލަމުން އޭނާ ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަށް ސަމާލުވިއެވެ.

އެ ހިތް ފިސްފިސްވަމުން ދިޔައިރުވެސް ޔުއާން ހިތްވަރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޔުއާން އުޅެމުން ދިޔަ ގޮތުން ލާވިޔާވެސް ޔުއާން އަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.

ޔަޝްމް ހަމައަކަށް އެޅުމާއެކު ޔުއާން މައިލީން ގާތަށް ގޮސް ޔަޝްމް ގާތަށް ދިޔުމަށް އެދުނެވެ. އެ ހިނދު ޔުއާން އަށް ކެތް ކުރަން ތަދިވިއެވެ. ވަގުތުން މައިލީން ގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުވާނޭ ބުނަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތު އޭނާ ޖެހޭނީ ކެތް ކޮއްލާށެވެ.

“ލީން ގޯ… ގޯ ޓް ޔޯ ޑޯޓަރ” މައިލީން ނުގޮސް ހުންނަން ފެށުމުން މައިލީންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ޔުއާން ޔަޝްމް އަށް އިޝާރާތް ކޮއްލިއެވެ.

“ޔަޝްމް ބަދަލުކުރެވޭނީ ޕްރައިވެޓް ރޫމަކަށް” ޔުއާން މައިލީން ގާޓު އެހެން ބުނެލުމަށް ފަހު އެއްފަރާތުގައ އިން ކައުންޓަރު ދޮށައްޖެހިލާ ފޯމެއް ފުރަން ފެށިއެވެ. މައިލީން އަށް އެއްޗެކޭ ބުނާނެ ފުރުސަތުވެސް ޔުއާން ނުދެއެވެ. އޭނާ އެ ފޯމް ފުރާފައި ކައުންޓަރ ދޮށުގައި އިން ކުއްޖާ އާ ހަވާލް ކޮއްލިއެވެ.

ޔުއާން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުއްޓެވެ. ލާވިޔާ ވެސް ޔުއާން ގެ ގާތަށް އައެވެ. އޭނާ އެއްޗެއް ބުނަން ހުޅުވާލި އަނގަ ބަންދުވީ އެވަގުތު އެތަނަށް ދުވަމުން އައި ނަރުސްކުއްޖާގެ އަޑުންނެވެ.

“ޑޮކްޓަރ.. އިޓްސް އެން އެމަރޖެންސީ” ނަރުސްކުއްޖާ ހާސްވެފައި ހުރެ އެހެން ބުނުމުން ލާވިޔާ ވެސް އެކުއްޖާ އާއެކި މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ޔުއާން މައިލިން ގާތަށް ޖެހިލާ ދޮންތަމެންނަށް ގުޅީތޯ އަހާލިއެވެ. މައިލީން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލުމާއެކު ޔުއާން މައިލީން އާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ލީން ކޯލް ދެމް” ޔުއާން މައިލީން ގެ އަތުގައި ކުޑަކޮއް ހިފައްޓާލަމުން ވާހަކ ދެއްކިއެވެ. އެވަގުތު މައިލީން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. “ލީން ކޯލް ދެމް…” ޔުއާން ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް މައިލީން ގާތު އެދުނެވެ. މައިލިން އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. އެތަނުގެ އެމަރޖެންސީ ރޫމްތައްވެސް ހުންނަނީ އެއް އެނދު އަނެއް އެނދާ ނުފެންނަ ގޮތަށް ޕާރޓިޝަން ޖެހާފައި ކަމުން އެހެން މީހުން ގެ ލޯތަކަށް އެ އެދެމީހުން ވަނީ ފަރުދާވެފައެވެ.

“ލީން ފޯން ކޮބާހޭ” ޔުއާން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ޔުއާން މައިލީން ގެ ފޯން ނަގާ ބަލާލިއެވެ. ނިވިފައި އޮތުމުން އޭނާ މައިލީން ގާތު ދޮންތަގެ ނަމްބަރު ކިޔާދޭށޭ ބުނެލިއެވެ. ޔުއާން އޭނާގެ ފޯން ނަގާ ނަމްބަރު ޖަހަން ރެޑީވިއެވެ. ލީން” ޔުއާން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލިއެވެ. “ލީން މީ ތިހެން އުޅެން ވީ ވަގުތެއްނޫނޭ” ޔުއާން އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.

މައިލިން މަޑު މަޑުން އިނދެ ނަމްބަރު ކިޔާލިއެެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އެ ނަމްބަރު ޖަހާލާ ޑައިލް ކޮއްލިއެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ އެކޮޅުން ފޯން ނެގިއެވެ.

“ހަލޭ ޔަޝްމް އެމަރޖެންސީއެއްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވިގެން މިއުޅެނީ… ކުއްޖާ ގެ މަންމަ އިނީ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ހާލަތެއްގައެއްނޫން” ޔުއާން ފޯން ނަގާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ޔުއާން” މައިލީން އަށް ޔުއާން އަށް ގޮވާލެވުނެވެ. “ލީން ލިސެން ޓް މީ ކެއާރ ފުލީ. ޔޫ ނީޑް ސަމް ވަމް. ޔޫ އާރ ނޮޓް ލެޓިން މީ ބީ ދެޓް ޕާރސަން. މިހިތަކަށް ކެތެއްނުވާނޭ ލީން ރޯތަން ބަލާކަށް ޕްލީޒް… ތިހެން ކަނއްތައް ނުކޮއްބަލަ. މި ކުޑަ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ޓަކާ ވެސް” ޔުއާން ޔަޝްމް އަށް އިނގިލި ދިއްކޮއްލާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމާއެކު އޭނާގެ އަޑު ކުރެހުނެވެ.

“ލީން އަށް ހީވާނެ. މިއަދު މިހިތަށް އަސަރެއްނުކުރެޔޭ… ދެރައެއްނުވެޔޭ… އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫންލީން… މިހިތަށް ވެސް އަސަރުކުރި… މި ހިތްވެސް ރުއި… އެ ދަރިފުޅު އެހާ އަވަހަށް ވަކިވެދާނެތީ ބިރުވެސް ގަތް… އެކަމަކު… އެކަމު ލީން އާ މެދު ވިސްނާލާފަ އަހަރެން ކެތް ކުރީ…” ޔުއާން އަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވުމާއެކު އޭނާ ދެތިން ފަހަރު ފުންނޭވާއެއްލިއެވެ.

“މީ އަހަރެން އެ ދަރިފުޅާ މިހާ ގާތްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު. އެކަމަކު އެވެސް…. އެވެސް މިފަދަ ހާލަތެއްގަ… އޭރު އަހަރެން އިނީ އެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރުގެ ވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން… އެހެންވެ އެ ހިތްވަރު ނެރެވުނީ… މިކަހަލަ އެތައް ކަމަކާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަހަރެން ކުރިމަތިލަން. އެތައް ބަޔަކު އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި ދުނިޔެ ދޫކޮއްދޭ… އެކަމަކު އެކަމަކު… މިއަދު ވީ ކަހަލަ ގޮތެއްދުވަހަކުވެސް ނުވޭ… ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟” ޔުއާން މައިލީން ކޮޅަށް ނަގާ މައިލީން ގެ ލޮލާ ލޯ ސީދާކޮއްލިއެވެ.

“އެނއިނގޭތަ ކިއްވެގެން ކަން… އެ ދަރިފުޅާއެކި އުޅެލަން ބޭނުން… މަޖާ ކޮއްލަން ބޭނުން… އެހެން ކުދިންނާ ޔަޝްމް ވެސް ތަފާތެއްނޫން ކަން ބުނެދޭން ބޭނުންވާތީ… ލީން ކީއްތަވާނީ އެ ފުރުސަތު ދިނިއްޔާ… ” ޔުއާން އަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާއަށް އިތުރަށް ކެތް ނުވުމާއެކު އެތަނުން ނުކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ޔުއާން އަށް އެ ފުރުސަތު ދޭން އަހަރެންވެސް ބޭނުން… އެކަމަކު އެކަމަކު އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަނީ އަހަރެންގެ ސިކުނޑި… ހިތް ބުނޭ ދޭށޭ… އެކަމަކު ސިކުނޑ ވިސްނަދެނީ އެހެން ގޮތަކަށް. އެހެންވެ… އެހެންވެ އަހަރެންނަށް ގޮތެއް ނުނިންގެން މިއުޅެނީ” މައިލީން އަށް ހިތާ ހިތުންބުނެވުނެވެ.

ލާވިޔާ ދިޔަތާ ފަނަރަމިނިޓް ފަހުން އޭނާ އަނެއްކާވެސް އައީ ޔަޝްމް ރޫމަކަށް ބަދަލް ކުރާތީއެވެ.

“އިލީ… ކިހިނެތްވީ ޔަޝޫ އަށް” އެވަގުތު އެތަނަށް ވަތް ޝާލީން އަހާލިއެވެ. ޝިޔާޒް ވެސް ޝާލީންގެ ފަހަތުން އައިސް ވަނެވެ.

ޔަޝްމް ކުޑަކޮއް ހަމައަކަށް އެޅުމާއެކު ބަދަލް ކުރެވުނީ ޕްރައިވެޓް ރޫމަކަށެވެ. އޭރު ޝާލީން އާއި ޝިޒާޒް ވެސް ތިއްބެވެ. އެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ ހިތްދަތިކަމެވެ. އަދި ހާއްސަކޮއް އެނދުގެ އެއްފަރާތުގައި ޔަޝްމް އަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން އިން މައިލީން އިން ގޮތް ފެނި ދެރަވިއެވެ. އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތި އޭނާ އިންއިރު ދިރުން ނެތް ބުދެކޭ ތަފާތެއްނެތެވެ. އެވަގުތު ވެސް ޝާލީން ގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެތަނަށް ވަތް ޑޮކްޓަރުން ގެ ޓީމްގައި ހުރި ޔުއާންއެވެ.

އޭނާއަށް ޔުއާން ގެ ސިފަތަށް ޔަޝްމް ގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ކީއްވެކަންއެނގެއެވެ؟. އެހެންނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން އޭނާ ޖެހިލުންވަނީއެވެ. ޔުއާން އާ އެތަކެއް ސުވާލެއް ކުރަން އޭނާ ބޭނުމެވެ.

އެއީ ހަމައެކަނި މައިލިން ގެ ކުށްތޯ އަހާ ސުވާލުކުރަން ބޭނުމެވެ. މައިލީން އެކަނި ދޫކޮއްލާފައި ފިލީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރަން ބޭނުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާއަށް އަދި މަޑުން ހުންނަން މަޖުބޫރެވެ.

ލާވިޔާ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައި އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޔަޝްމް ގެ އަތަށް ގުޅާފައިވާ އައިވީ ފުޅިން އެޅެމުން ދިޔަ ވަރު ބާރުކޮއްލިއެވެ. މައިލީން ވެސް ބަލާލިއެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދެ ވައްތަރެއްގެ ފުޅިއެއް ގުޅާފައިވެއެވެ.

“ޑޯންޓް ވޮރީ… ޝީ ވިލް ބީ ފައިން…” ލާވިޔާ ބުނެލިއެވެ. މައިލީން ބޯ ޖަހާލިއިރުވެސް އޭނަގެ މޫނުމަތިން މާޔޫސްކަން ނޫން އެއްޗެއް ނުފެނެއެވެ.

“ރިއަލީ…. ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭ” ލާވިޔާ މައިލީން ގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މައިލީން އަނެއްކާވެސް ބޯ ޖަހާލީއެވެ. އިތތުރު އެއްޗެއް އޭނާއެއް ނުބުނެއެވެ.

“ޑޮކްޓަރ… ކީއްވެތޯ ކުއްލިއަކަށް މިހެން މިދިމާވީ” ޝާލީން އަހައިލއެވެ. އެވަގުތު ލާވިޔާ އަށް މައިލީން އަށް ނަޒަރެއްދެވުނެވެ. މައިލީން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ލާވިޔާ އަށް ބަލާލުމަށްފަހު އިސްޖަހާލިތަން ފެނިފައި ލާވިޔާ އަނެއްކާވެސް ޝާލީން އަށް ނަޒަރުހުއްޓާލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައިލީން އޭގެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުބުނާކަން އޭނާއަށް ޔަގީންވުމާއެކު ޝާލީން އަށް އެވާހަކަ ތައް ކިޔައިދޭން ލާވިޔާ ގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އޭނާ ޝާލީން ގާތު އޭނާ އާއެކީ ބޭރަށް ނުކުމެލުމަށް އެދުނެވެ. ޝާލީން ލާވިޔާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތް އިރު ލާވިޔާ އަށް ވެސް ނަޒަރެއް ދިނެވެ.

އެއާއެކު ޝިޒާޒް ވެސް ބޭރަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ ވެސް ހުރީ ޑޮކްޓަރު ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު އަހަން ބޭނުންވެފައެވެ.

ދެންތިބި ދެޑޮކްޓަރުން ކަމުގައވާ ރީކަލް އާއި އާލީމް ވެސް ދިޔައެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އާއި މައިލީން އެކަނިވިއެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ގޮސް މައިލީން ގެ ކޮނޑުގައި އަތްލިއެވެ. މައިލީން އެ އަތް ތިލައަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ޔުއާން ގެ ލޮލަށް ބަލާލިއެވެ. އޭނާ ދެން މަޑުމަޑުން ޔުއާން ގެލޮލާ ނަޒަރު ވަކިކޮއްލިއެވެ.

“ތެންކިޔު” އިސްޖަހާލައިގެން އިނދެ މައިލީން ހާމަކޮއްލިއެވެ. “ޔުއާން ކީކޭ ހޭ އަހާލީ މައިލީން ބުނިލެއް މަޑުކަމުން އޭނާ އަށް ސާފުކޮއް އަޑު ނީވުނީމައެވެ. “މިއަދު ޔުއާން ނެތް ނަމަ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް ވާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭގޭ… އެހެންވެ… އެހެންވެ ވަރަށް ބޮޑަށް… ޝުކުރިއްޔާއޭ” މައިލީން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެ އަޑަށް މަޑު މަޑު ތުރު ތުރެއް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ.

“ލީން… ނުޖެހޭނެ ތިހެން ބުނާކަށް” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން އަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔުއާން އަށް ބަލާލެވިއްޖެއެވެ.

މިއަދު ޔަޝްމް އަކީ މައިލީން އަށް ކިހާ މުހިންމު ފަރާތެއކަން ޔުއާން އަށް އިނގިއްޖެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނަގެ އަތް މައްޗަށް އެ ދަރިފުޅު އެ އެރީ ވެސް ކޮންފަދަ ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟

އޭނާ ޔަޝްމް އަށް ބަލާލިއެވެ. އޮކްސިޖަން ގުޅާފައި އަދިވެސް ދެތިން ހޮޅިއެއްގުޅާފައި އޮތް އިރު އޮތީ ނިދިފައެވެ. އޭނާ އަށް ކުޑަކޮއް ހީލެވުނެވެ.

އެ ދަރިފުޅާއެކު މައިލީން ހީލާފައި އުޅޭނެގޮތް އޭނާއަށް ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. އޭނާ އެނދުގެ އަނެއްފަރާތަށް ގޮސް ޔަޝްމް ގެ ނިތްމައްޗަށް ވެރިފައިވާ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮއްލަމުން ނިތަށް ބޮސްދިނެވެ. ޔުއާން ގެ މިއަމަލުން މައިލީން އަށް ވެސް ހައިރާންކަން ވެރިވިއެވެ. އެކަމަކު ދެން ޔުއާން ބުނި ބަސްތައް އޭނާ އަށް މާ ހައިރާން ކަން ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.

“ޑެޑީ ލަވްސް ޔޫ ޕްރިންސެސް… މޮމީ ކާންޓް ލިވް ވިތައުޓް ޔޫ… ވޭކް އަޕް ސޫން” ޔުއާން އެބަސްތައް ބުނީ ޔަޝްމް އާ ދިމާލަށް ގުދުވެގެން އޮވެ މައި އަޑުން ކަމަށް ވިޔަސް އެއްވެސް އަޑެއްނުވާ އެ ކޮޓަރި ތެރެއިން އެ އަޑު މައިލީން އަށް ސާފުކޮއް އިވުނެވެ. އޭނާ އަށް އެވަގުތު ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގުނެވެ.

އޭނާ މަޑުމަޑުން ޔުއާން ގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަން އިނީއެވެ. އެކަމަކު ދެންމެ އެ ބުނި ބަހުން އޭނާ ދެރަވީ ކަމެއް އުފާވީކަމެއް ނޭގެއެވެ. އެނގުނުހާވެސް އެއްޗަކީ އޭނާގެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް ޖަމާވަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް އޭނާ ގެ އިޒްނަ އަކާ ނުލާ ފައިބައިގެން ދިޔަކަމެވެ. އިސްޖެހިގެން އެނާ ދިޔައެވެ.

“ޑެޑީ… މީ ޑެޑީ.. ސޮރީ ޕްރިންސަސް… ސޮރީ….ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ… ބޭނުން ދަރިފުޅު ގާތު ހުންނަން… އެކަމަކު… އެކަމަކު…. އެކަމަކު އެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެހެން ހީވަނީ… މަންމި ގާތު ބުނެބަލަ ޑެޑީ އަށް މާފުކޮއްދޭށޭ” ޔުއާން އެ އޮތް ގޮތަށް އޮވެ އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

މައިލީން އިސްޖަހައިގަތް އިން އިރު އަދިވެސް އޭނާ ގެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ކަރުނަތަށް ޖަމާވަމުން ދިޔުމާއެކު އެ ކޯތާފަތް ތެތްމަމުން ވެސް ދިޔައީ ތާޒާ ކަރުނައިންނެވެ.

އެއާއެކު ދެން ސިހުންގެނުވީ ބާރުގަދަ އަތަކުން އޭނާގެ އިސް އުފުލުވާލާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރުވުމުންނެވެ. ޔުއާން ގެ ލޮލާ އޭނާގެ ލޮލާ ސީދާވެގެން ދިޔައެވެ. “ސޮރީ ލީން” ޔުއާން އެހެންބުނެލަމުން މައިލީން ގެ ކަރުނަތަށް ފޮހެލިއެވެ.

“ކަމޯން ބޭބީ… ލީން ތިގޮތަށް ރުއިމަ ޔަޝްމް އަށް ހިތަވަރުދޭން ހުންނާނީ ކާކުތަ؟” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން އަށް އެނާގެ ކޯތާފަތުގައި ޖައްސާލެވިފައިވާ ޔުއާން ގެ އަތިގައި ހިފައްޓާލެވުނެވެ.

އޭރު ޔުއާން ގެ ހިތްވެސް ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ. އެހެނަސް އޭނާ ވަމުން ދިޔަ ދެރައާއި ދޫވަމުން ދިޔަ ހިތްވަރު ފޮރުވާލަމުން މައިލީން އަށް ހިތްވަރު ދެމުން އޭނާ ދިޔައީ ހިތުގައި އަތް އަޅައިލައިގެންހުރެއެވެ. އެ ހިތަށް އަރާފައިވާ އުދާސްކަމާ ނުތަނަވަސް ވެފައި ވާއިރު އަންގައިދޭނީ ކިހިނެތްކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭގުނެވެ. އެހެންނޫނަސް މައިލީން އަށް ހިތްވަރު ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އޭނާ ނެތް ހިތްވަރު ދައްކަމުން އެދަނީ ހާދަ ހިތްވަރުން ކަމެއް އެކަކަށް ވެސް ނޭގޭނެއެވެ.

“ޝޫޝްޝްޝް” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ކަރުނަތަށް ފޮހެދިނެވެ.

“ލީން… ނުރޮއިބަ. ޔަޝްމް ބޭނުން ވާނެތަ ލީން ރޯން. ” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. މައިލީން އަށް ދެފާރަތަށް ބޯ ހޫރާލެވުނިއެވެ. އިތުރު އެއްޗެއް އޭނާ ނުބުނެއެވެ.

“ޔުއާން ޖަސްޓް ގޯ” މައިލީން ޔުއާން އުން ނަޒަރު ވަކިކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލިއެވެ.

“ޖަސްޓް ގޯ… އަހަރެންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ދޭން ބޭނުންނަމަ އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް މިއަދު ނާދޭ… ޔަޝްމް ފެންނަ ހިސާބަށް ނާދޭ” މައިލީން ބުނެލިއެވެ. “ލީން ޕްލީޒް… މިއަދު ތިގޮތަށް އެ ދަރިފުޅާ އަހަރެން ދުރުނުކޮއްބަލަ… ޕްލީޒ… އާދޭސްކުރަން…” ” ޖަސްޓް ގޯ ޔުއާން” މައިލީން ޔުއާން ގެ ވާޙަކަ މެދުކަނޑާލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން ނުކުތުމަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ޔުއާން ނުކުތްތާ މާގިނަ އިރެއްނުވެ ޝާލީން އައިސް ވަނެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ދެރަވެފައި ހުރިކަން އެނގެއެވެ.

“އިލީ… ކީއްވެތަ ނުބުނެވުނީ އެ ވާހަކަތައް” ޝާލީން ގެ އަޑުގައި ނުރުހުންތެރިކަމެއްވެސް ވިއެވެ.

“ދޮންތަ މެން އެހާ ހެޕީވެފަ ތި” ޝާލީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ސުވާލުކުރުމާއެކު މައިލީން ދިން ޖަވާބު އަނެއްކާ ހުއްޓުވާލީ ޝާލީންއެވެ. “އިލީ ކީއްވެހޭ؟. ހީކުރަނީތަ ދޮންތަ މެން ގެ އުފާތަކަށް ހުރަސް އެޅޭނެޔޭ. ނޫން އިލީ.. ނޫން. އިލީ އަށް ތި ވިސްނުނީ މާ ގޯސްކޮއް.” ޝާލީން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން ތެދުވެގެން ގޮސް ޝާލީން ގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

އޭނާގެ ހިޔާލަށް ކުރިން ދުވަހު ވީ ކަންތައް އައެވެ. ފަހުން ޔަޝްމް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ހެދި ޓެސްޓް ތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައް ދެއްކި ދުވަހަކީ ޝާލީން މެން ވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ ދުވަހެވެ.

އެމީހުން ޑޮކްތަރަށް ދައްކާފައި އައިސް ބަނޑުބޮޑު ވާހަކަ ބުނުމުން އެ ހިތް ނަށައިލއެވެ. އެހެނަސް ޔަޝްމް ގެ ކަންތަކާ ހެދި އޭނާ ހުރީ ބޯ ހާސްވެފައެވެ.

އެރޭ ރިޕޯޓް ތައް ދޮންތަމެނަށް ދައްކަން އޭނާ ނިންމީ ހީކުރިވަރަށް ވުރެ ޔަޝްމް ސީރިއަސްކަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އެ ހިފައިގެން އައިސް ދޮރުމައްޗަށް އެރުމާއެކު އަޑު އިވުނީ ޝިޔާޒް އާއި ޝާލީން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން މި އުފާވެރިކަން ގެއްލޭކަށް” ޝިޔާޒް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޝާލީން ވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނެލި އަޑި އިވުނެވެ.

“ތިބުނީ” ޝާލީން އަށް ޝިޔާޒް ކިޔާ އެއްޗެއް ނޭގިގެން އަހާލެވުނެވެ. “އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫނޭ މައިލީން އާއި ޔަޝްމް ގެ މަތިން އަބަދު ވިސްނާ ޝާލީ ގެ ތި އުފާވެރިކަން ގެއްލޭކައް…” ޝިޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“އެއީ އުފާވެރިކަން ގެއްލުމެއް ނޫނޭ…. އެއީ އަހަރެން ނަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭ ކަމެކޭ…” ޝާލީން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އޭނާ ހުރީ ހިންހަމަ ނުޖެހިފައިކަން އެ އަޑު އަހަން ހުރި މައިލީން އަށް އެނގުނެވެ. “ޝިޔާޒް… ތިހާ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ނުވެބަލަ. އިލީ ދުވަހަކުވެސް އަމިއްލައަށް އަހަރެން ގާތު ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާ… އަހަރެން އެހީމަ ނޫނީ އޭނާ ކިޔައެއްނުދޭނެ. އެހެންވީމަ ބުނެވޭނެ ތަ އިލީ އެއް އަހަރެންނާ މެދު ނުވިސްނައޭ’ ޝާލީން އަށް އަހާލެވުނެވެ.

“އިލީ އިލީ އިލީ” ޝިޔާޒް އަށް ބުނެވުނެވެ.

“ކޮން އިރަކުންތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނާނީ ޝާލީ” ޝިޔާޒް ޝާލީގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ދެން ޝާލީ އަށް ހިތްދަތިވާ ކަހަލަ ހަބަރެއް ދޭކަށް ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ވަރު ކަމެއް ވާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. އެހާ ދުވަސްފަހުން ބޭބީއެއް މި ލިބެނީ… ޑޮކްޓަރުވެސް ބުނީ ސްޓެސް ވުން ރަނގަޅެއްނޫނޭ” ޝިޒާޒް ބުނެލި އަޑު އިވުނެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް އެތާ ހުންނަ ހިތްވަރު ނެތުމާއެކު ކޮޓަރިއަށް މިސްރާބުޖެހީ ރިޕޯޓް ތައްމެއާލާ ބޮނޑި ކޮއްލައިގެން ހުރެއެވެ.

***

އިލީ…” މައިލީން ސިހުނީ ޝާލީން ގޮވާލުމުންނެވެ. އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ފަހަތަށް ޖެހިލަމުން ނުބުނެވުނީތީ މާފަށް އެދުނެވެ. ވީ ގޮތް ބުނާކަށް އޭނާ ނޫޅުނެވެ.

(ނުނިމޭ)

96

78 Comments

 1. Axy

  February 13, 2018 at 11:11 am

  Thanks hi mi ❤❤❤❤?????????

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 11:42 am

   Thanka axy. ???

 2. Hi Mi

  February 13, 2018 at 11:13 am

  Assalaamu Alaikum. Hello guys. Hope u will like this. More of yuanleen is here. Hehe. Btw mi part is 7 pages i think or 6. So to nyt adhi eh part up kohdheynan. In Sha Allah. Cox its too short. And yh dont forget to comment ur views ingey. Thankyou all. ???
  Jazakallah Khairan.

 3. Aki

  February 13, 2018 at 11:15 am

  reyga vaahaka up vitho belunu adhadhu ves neyge

  • Aki

   February 13, 2018 at 11:30 am

   varah nala mi part ves

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 11:44 am

   Thanks Aki. V ufaavdhjje mi part in ves comment fenunima. ???

 4. Axy

  February 13, 2018 at 11:15 am

  Mihaaru varubali vejje new part ay up kurit hoa bala balaa v v v ufaaveyjje adhi ves Hi Mi Thanks ? ? ?,

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 11:45 am

   Thanks Axy. Vvv ufaavehjje. And sorry dear las v ma. ???

 5. Shann

  February 13, 2018 at 11:22 am

  Wow Hi Mi dhoonyy mihaaru story up kohly dhw.. Thanks a lot.. Haadha furihamaey mibaives.. Up kohli iruves igey mibaives hama ehaa furihama vaanekan.. Ehaa yagynkan ovey Hi Mi khonme story eh ge khonme bayakahves.. Egey enme baehves hadinuvaanekan… V loabi story gensedhey goeh… N v furihama storyge sifakaurunthah… N v molhu story athuraalaigen kuriah gendhan… Shann hithah araa kihinehbaaey Hi Mi men mihaa molhah story liyan dhaskury… Rythikamun hama bunaane ehchehves dhen neynge… V v molhu..????… Masha Allah… Thigothuga kuriah dheveytho balaa… Luv u n Miss u….????????

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 11:48 am

   Awn. Alhey what a lovely comment. Shann. Ufalum bunaane ehchei ves neygey. Shann ves try kohlima vaane hama In Sha Allah. ? Thankyou so much shann ge konme comment akun aslu vvv ithuru hiyy vareh libigendhey. Thankyou so much dear. ????????? loves and miss yh too dear. ?????????

 6. Zeeeeee

  February 13, 2018 at 11:23 am

  Wow! V reethi mi part vess.adhi 1 part miadhu up kohladhehchea Hi Mi

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 11:51 am

   Thanks Zeeeeee. Vvv ufaavejje. Dhen in part mirey In Sha Allah. ???

 7. Navya

  February 13, 2018 at 11:31 am

  Omg…haadha reechey mi part. ..hama gislevey kiyaa nimmaali iru..??? thnx ???himi

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 11:52 am

   Alhey sorry navy. Again rovvaalevuni dw. ? thankyou so much dear. V ufaavehjje. ???

 8. Riz

  February 13, 2018 at 11:34 am

  Masha allah… vrh reethi ingey Hi Mi mi partvess… keep it up??

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 11:53 am

   Thanks riz. V ufaavehjje. ???

 9. Illy

  February 13, 2018 at 11:42 am

  Then alhea leen goih dhookuran vehj nun. Kurin ehn kanthah vias yuaan is back nun. Mihaaru leen maa kanthah bodu kuraahen beevanee. Story varah salhi. Waiting leen and yuan ok vaane dhuvahakh ?

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:16 pm

   Asluves dw ily. Hingaa balamaa dhen kuri ah vaan huri goi dw. Aslu yuan ah nw realise vehjje. Hingaa balamaa dhen. Thankyou so much dear. ???

 10. Suney

  February 13, 2018 at 11:57 am

  Wow wow thanks hi mi. But hama?????. Mai u aan ah thihen nuhadha ba plx….. vv nice mi partves hama . super and waiting for to night. Miadhuves neyge belunu adhadheh ves.egunu upkuraane kan ehenve beluneeves. Hi mi thee enme trust kuraa writer now. And keep it up dhoonyaa??????????

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:18 pm

   Thanks dear. And sorry dhera kohlevunima. Thanks a lots dear. Aslu vvv ufaavehjje comment fenifa. Neygey bunaane ehcheives hama. Ehaaves ufaavehjje. Thankyou so much dear. ???

 11. new girl

  February 13, 2018 at 11:57 am

  Hi Mi alhe haadha reehche..????? dhen mirey genna part ga leen nd yuaan gulhuvaba…hi mi u are the best…lvu this story ….???????? cant wait to read next part….mirey part ga leen aa yuaan ge romentic thankolheh gennahche….plz plz???????????????????????????????????????????LUV

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:19 pm

   Alhey thanks new girl. Lots are gonna happen ingey. Lets see. Thankyou so much dear. Vvv ufaavehjje. Much loves dear. ???

 12. Niu

  February 13, 2018 at 11:59 am

  Alheyyy
  Shiyaaz haadha amill edhun bodey dhw
  Mibai ves hama v reethi
  Yashm aaa yuaan aa meet kuruvahchey
  Yashm daddy aa meet kuran v beynun vefa innaneeves dhw
  Waiting for next part

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:21 pm

   Yes. Asluves dw niu. Lets see dhen vaa gotheh ves dw. Thankyou so much ingey. Vvv ufaavehjje. Thanks again dear. ???

 13. Kitty ❤️

  February 13, 2018 at 12:01 pm

  Wowww haadha reehchey.. rohvaalaafi hama. ?❤️?
  One of the best story ☺️❤️?

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:22 pm

   Thanks kitty vvvvv ufaavehjje. Thankyou so much ingey. Dhen nuroi. ??????

 14. Maa

  February 13, 2018 at 12:05 pm

  Thanx big koh himi… vvvv nice mi partves……. hama rovijje….

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:22 pm

   Alhy sorry Maa. Dhera kohlevunima. Thankyou soooo much. ???

 15. Black beauty

  February 13, 2018 at 12:09 pm

  Avas kohlachey hi mi is the best hama ??

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:23 pm

   Thanks black beauty. It means a lot. ???

 16. annoying reader

  February 13, 2018 at 12:11 pm

  alhey himi haadha sad kohllafa mi part genes dhini. im so sad, yuan n leen are hurting so bad,please yashm ah avas shifa eh dhevvafa leen n yuan ah one chance dhy . ilove them and want them to b together. yuan ge kokko afsheen kobaitha miharu,jazil frnd rqst accept kurima faint v dhw hehe.waiting waiting for the nxt part. loveyou

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:25 pm

   Sorry dear. Sad kohlevunima. Hingaa balammaa dhen vaa gotheh. Leen ves 5 years vandhen hithaa makuri yuan aa hedhi. And mihaaru yuan ah realise vehjje. More of jazil and leen and yuan is comming up. Thanks dear. Vvv ufaavehjje. Thankyou so much. ???

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:27 pm

   Much loves. ?

 17. Leen

  February 13, 2018 at 12:22 pm

  Yuan ah vaagothun haadha sad ey.. ??? n varah reethi mi
  ??????????? partves

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:26 pm

   Letsvsee dhen vaa gotheh. V ufaavehjje. Thankyou so much dear. ???

 18. Chim

  February 13, 2018 at 12:25 pm

  Vrh reethi..vrh salhi..vrh loabi mi story..repeat koh kiyaalevey…masha allah keep it up Hi Mi

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:29 pm

   Thanks chim. Vvv ufaavehjje. In Sha Allah. ?????

 19. Zaa ?

  February 13, 2018 at 12:27 pm

  ?Ma Sha Allah
  ❤❤❤ Mi part ves varah reethi
  ? Thank You Hi Mi

  • Hi Mi

   February 13, 2018 at 12:32 pm

   Thanks zaa. Vvv happy vehjje. Thankyou dear. ?????????

 20. Asima

  February 13, 2018 at 12:34 pm

  alhugadu himige 2vahaka ves kyn.2vahaka ves v v v reethi..mi vahaka vakin reethi…masha allah v lobi writer eh thy…thanx himi

 21. babes

  February 13, 2018 at 12:35 pm

  Yes up v dhw hi mi love you dhooni can’t wait for tonyt but i have to dhw love u?

 22. shina

  February 13, 2018 at 12:40 pm

  Mi partvx vrh vrh reethi hama rovijje. .leen plx yashm and yuaan aa dhurunukohba. . and yuaan ah forgive kobbaa. .Hi Mi plx do something soon. .

 23. Naaanu

  February 13, 2018 at 12:47 pm

  Finally mi bai kiyehjje…
  Maasha Allah vvvvvv rythi mi part vx… Waiting for next part….. Knme dhuvahaku up kohdheytheee v happyy??????? .. Kbr thr Hi mi liyaaa aneh vaaahaka????

 24. fajuah

  February 13, 2018 at 12:48 pm

  Vv reethi n thanks himi waiting next part❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 25. firoo

  February 13, 2018 at 12:52 pm

  alhe hi mi mi part vs haadha furihama ey..vvvvv reethi..?????..can’t wait nxt part..avahah up kohdhehchey Hi Mi…?????

 26. Kai

  February 13, 2018 at 12:53 pm

  Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv nyc mi part ves????????? …..?????ur the best…..kiyun theringe hithaa kulhelevey gotha liyan hi mi vareh neh ….???????vvvvvv molhu ..yuan n mailee ??????????

 27. Zuam

  February 13, 2018 at 12:57 pm

  Masha Allah????
  Varah varah varah????
  ???????

 28. Flower

  February 13, 2018 at 12:57 pm

  Roe roe halaaku vejje.”daddy mee daddy” that sentence just broke my heart.and “daddy loves you” this sentence made me smile amongst the tears in my eyes .aaaaaaaah.so touching.keep up the good work himi. I do read the episodes but never commented.wait for this story so impatiently everyday????

 29. Rashfa

  February 13, 2018 at 1:10 pm

  V Reethi mi part ves. Can’t wait next part. Varah varah kiyaahihvey.. ???

 30. Mixuhan

  February 13, 2018 at 1:19 pm

  HiMi❤️story hama perfect….alhe yuaan ah ehn nuhadhabala…..mailyn ah visanaadheebala nikah..mihaaru yuaan ah vx visnihje eii nun..eyna vx gaboolu khfi ehnun..dhn yashm aah loabin bappa bappeii ge loabi dheyn furusathu dheebala..yashm vx beynun vaanedhw bappa ..alhe yashm aa yuaan aa dhuru nukurey☹️ next part up vaane irakah inthixaaru kuranymii ..❤️love your stories HiMi

 31. Xxxx

  February 13, 2018 at 1:20 pm

  Just Wooooowww.???????.v.furihama dear.?

 32. sam♥

  February 13, 2018 at 1:27 pm

  alhey hama aslah ves rovihje … yuaan haaadha varakashey hurt evany .. ily ah visneyne nam avahaaa … waiting next part .. v reeethii . plx up next part soon.. love HI MI ♥♥♥♥

 33. Ba See

  February 13, 2018 at 1:28 pm

  Masha Allah v v v reethi

 34. Xoxo

  February 13, 2018 at 1:29 pm

  ????himi ….himi….alhe roveyvarun talk vs nukurevigen miulheny…aslahvs v f

 35. Flower

  February 13, 2018 at 1:31 pm

  Hi himi story is just amzing.. just love all your stories. ♥️ But i think it was me mentioned in the previous part that maileenge phone nivunu vaahak. So how maileenge phone in shaaleen ah gulhee ?

 36. [email protected]

  February 13, 2018 at 1:41 pm

  Wow HiMi varah reethi mi part ves. .HiMi ur the best. . waiting for tonight. .hehe..?☺??

 37. illy

  February 13, 2018 at 1:44 pm

  hi Hi Mi mi part ga neh dho jazil ge vaahaka eh eh. aslu neh jazil akh intrest eh. hahaha ekm beynun kaaku tho jazil ah friend request kuri balan. just now mi handhaan v ehnv comment eh mi kuri. just love your story v much. love yuaan and leen very much.

 38. Sha___

  February 13, 2018 at 2:09 pm

  Hi Mi mi part vx wrh wrh rythi ? Sha ah hama rovijje ehaavx emotional Hi Mi dn leen kairyh bunebh yuaan ah maafukohdheysheyh
  Waiting for aneh part ?? love youHi Mi thy shage fav writter ?????❤❤

 39. tin

  February 13, 2018 at 2:12 pm

  Mee ge kury bai ga maileen ge phnun charge gos gen nivunu kamah vany. Dhn Kihineh baa hospital ga hure fa maileen ge phnun gulhaany, mistake vyma bunely

  • Hashaa

   February 13, 2018 at 8:22 pm

   Maileen ga phonakun nooney guly yuaan ga phonuney dhw hi mi…read again…

  • tin

   February 13, 2018 at 9:53 pm

   Ekamak yuaan ah engey tha maileen dhontha ge number, ma vaa gotheh neygunu

  • Hashaa

   February 14, 2018 at 8:36 am

   Dhontha ge number kiyaadhany maileen,,,,alhe kiyaalaba,,,adhi an faharu…

 40. al

  February 13, 2018 at 2:15 pm

  V Rythi

 41. tin

  February 13, 2018 at 2:17 pm

  Mee ge kury bai ga maileen ge phnun charge gos gen nivunu kamah vany. Dhn Kihineh baa hospital ga hure fa maileen phnun gulhaa ny. Mistake vyma bunely

 42. tin

  February 13, 2018 at 2:20 pm

  Kyvve tha mistake bunyma e comment nufennany. Rangalhu comment kuryma feney. Ekamak mistake bunyma nufeney

 43. shasha

  February 13, 2018 at 2:40 pm

  Story v reethi. When next part

 44. Ma

  February 13, 2018 at 2:51 pm

  E othynu comment .hama comment kuraa thaakun publish eh nukuraane ey .bunely hams kind ur information ah

 45. Pinky shifoo

  February 13, 2018 at 3:05 pm

  Woww ❤️❤️❤️… Superb ???… Haadha reehchey Maasha Allah mi part vx ???… V v v reethi ???.. Alhey Hi Mi pinky ah hama rovihje ???.. It’s soooooo emotional… Yuan haadha dheravaaney alhe.. Yashm oi haalathu hithah eriyas hama dheravanee ???… Anyways story kuriah dhaa goi hama superb ingey Hi Mi ???… Story raavaalanvx Hi Mi haadha molhey Maasha Allah ???.. Story liyan vx ehaa molhu Maasha Allah… Hi Mi ge story kiyaalaairu heevanee film eh balan indheveyhenn hama… Ehaa vx reethi koh manzarutha sifavey ❤️❤️❤️???????… Keep up the good work Hi Mi n u are one of the best writer one of my favourite writer ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️???????????????????… N pinky v v v happy vehje kury dhuvahu Hi Mi ah dhin idea gaboolu koh e gothah use kohfa inyma.. ????… I’m soooooo happy… ???☺️☺️☺️… Btw I’m soooooo sorry mihaa lahun story kiyaalevunyma ???… Lots of love and take care ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️?????????????????????

 46. Lam

  February 13, 2018 at 3:58 pm

  Hi mi stry hama vvvv habbu…dhn avahah e dhekudhin gulhuva baa…waiting…lovs????❤❤❤

 47. starme

  February 13, 2018 at 4:18 pm

  Hi Mi loabi vaahaka varah salhi. Ingey upvefa inkanves. Ekamaku busykamun kiyaa milevunee hama dhenme. Maileen alhe Uaan ah fahufurusathuge gothugaviyas adhi eh furusathu dhebala. Mireyge bayah mi inthixaaru kuran feshee

 48. Blue beauty

  February 13, 2018 at 5:59 pm

  hi mi darling thanks….. v.v. nice mi part ves….. alhey maileen yuaan ah maaf kuraashey buneba hi mi..?????

 49. Sana

  February 13, 2018 at 6:29 pm

  Alhey Haadha rangalhey
  Hi mi varah ufaa vey thikahala rangalhu writers storys liyaathee and sana ahe hi mi sifakureveny varah friendly and lovely comments ahe replay kuraa writer eh gothuga? ???????? you are number ONE writer?
  you are now improveing so story mihaaru varah loabi super! Super!super! Hi mi ahe ahssaribahaa saabas dhey haa vey! ehaaves lovely mi story!
  Dhooni gandaa keep it up??????????????????????????????????????????????????

 50. ?Minna?

  February 13, 2018 at 6:42 pm

  Thank you hi mi
  Mi part haadha reechei ?❤❤
  Avahah up kohla dheithi
  ?

 51. Lyn

  February 13, 2018 at 6:57 pm

  Hey Himi this is my first comment.. ur the best writer ?? Keep it up dear? Alhey next part avahah up kohdheeba.. kiyaalar hithun keii madhu vefa.. ?

 52. Aaa

  February 13, 2018 at 7:50 pm

  Varah reethi. Waiting for next part.

 53. Xaaaan

  February 13, 2018 at 7:51 pm

  Woooooooow himi masha allah haadha reechey haadha furihamayey alhey sweet❤❤❤❤❤adhives mipart kiyaa hihvany haadhaa reechey???????? himi darlin haadha molhey mivareh nethey buneveyny thnx dear mihaa furihamakoh stort genes dheythy??????????????????? himi yuaan aa leen gulhuvahchey ingey dhoonyaa❤????? vvvvv misvey himi mathin waiting waiting next part???himi darlin mi story ehme bodah kiyaa hihvanyehpartah vure aneh part reethi vamun annaathy adhi mihaath mi storyge hurihaa partehves kee v hihhamajehigen kiyaahithun????? xaannah mi story vvvvvvv reethi luv u sweeet❤❤❤❤❤?????

 54. Hashaa

  February 13, 2018 at 8:12 pm

  Alhe hi mi dhooni???? kon erakun next ep…mirey ganash dheynamey bunafab othyma ,,,??????varan ginain balaafin,,,wow haadha reeche….nice ….?????????????????????????

 55. Hi Mi

  February 14, 2018 at 8:20 am

  Thankyou. Every1. And sorry guys. Net slow kamun mirey hurihaa comment akah vaki vakin comment kohlan varah undhagoo. Ehenve ehkoh comment eh kohlaanan. Thankyou sooo much guys. Bunaane ithuru ehchei nei. Ehaaves ufaavehjje. And tin ge namuga comment kuri faraathah bunelan. Hi Mi ehaa nubeli up kurevifa eyi. Mihaaru innnaane rangalhu kohlaafa up kohlaafa. Eyru innaane bunalaafa maileen number ki ey. Sorry dear. And varah happy vi for pointing out that. Thankyou ingey. Ehen nooni varah bodumistake akah dw vaani. E mistake. Hehe. Thankyou tim. Thankyou ever1

Comments are closed.