އިލީ…” މައިލީން ސިހުނީ ޝާލީން ގޮވާލުމުންނެވެ. އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ފަހަތަށް ޖެހިލަމުން ނުބުނެވުނީތީ މާފަށް އެދުނެވެ. ވީ ގޮތް ބުނާކަށް އޭނާ ނޫޅުނެވެ.

އޮފީހުގައި އިން އާރާއަށް ޝާލީން ގުޅިއެވެ. ޔަޝްމް ގެ ހަބަރު ލިބުމާއެކު އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލް އަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. އޭނާ އާއިކް ގެ ކެބިން ގައި ޓަކި ޖަހާލިއެވެ. ޖަވާބުލިބިގެން އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

އާރާގެ ލޮލުން ފެނުނު ނުތަނަވަސްކަމުން އާއިކް ހާސްވިއެވެ.

“ކިހިނެތްވީ އާރޫ” އާއިކް އަހާލިއިރު އެއަޑުގައިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހާސްކަމެއްވިއެވެ. “އިކް. އިލީ… ބޭބީ ހޮސްޕިޓަލްގަ ބާއްވައިގެން… ބޭނުން ދާން” އާރާ ނުކެރިފައި ހުރެފައިވެސް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އަކީ އޮފީސް ގަޑީގައި ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅޭވެސް ކުއްޖެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު ދެންމެ ލިބުނު ހިތްވަރުން އޭނާ އަށް ވެސް ކެތް ނުކުރެވުނީއެވެ. އާއިކް ބުނީ އަވަހަށް ދިޔުމަށެވެ. ކަމެއް އޮތުމުން އާރާ ލާދެވެން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

“ސޮރީ ލަވް..  އެންޑްރޫ އިޒް އޮން ދަ ވޭ… ޕްލީޒް ގޯ ފާސްޓް… ހަބަރު ދެއްޗޭ…” އާރާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ލިފްޓުން ތިރިއަށް ގޮސް އޮފީހުންނުކުތެވެ. އޭނާ ދިޔައިރު ޔަޝްމް އޮތީ ޕްރައިވެޓް ރޫމްގައެވެ. ޝާލީން އަށް ގުޅައިގެން ހުރެގެން އޭނާ ހިނގައިގަތް އިރު ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ފުރޮޅި ލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން މީހަކު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ކުޑަކޮއް ހުއްޓުން އެރިކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާ ޝާލީން ބުނި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.  އާރާ އައި އިރު ޝާލީން ހުރީ ރޫމުން ނުނުމެއެވެ.

“އާރާ” ޝާލީން ގޮވާލިއެވެ. އާރާ ޝާލީން ގާތަށް އައުމާއެކު ދެމީހުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އޭނާ ހިނިތުންވެލާ މައިލީން ދައްކާލިއެވެ. ޔަޝްމް އަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން އިން މައިލީން ފެނި އާރާގެ ވެސް ހިތުގައި ރިއްސައިގަތެވެ. މައިލީން މިހާ މަޑު މޮޅިވެފައި އިންދާ އޭނާއަށް ފެނުނު ދުވަހެއް ހަނދާންވެސް ނެތެވެ. އޭނާ މައިލީން ގާތަށް ގޮސް ކޮނޑުގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން އާރާއަށް ބަލާލީ އެއްވެސް ކަހަލަ އުޖާލާ ކަމެއް ނުވާ މޫނަކާއެކީގައެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތި އެއްކޮއް ވަނީ މިލާފައެވެ. އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުވާފަދައެވެ. މައިލީން ފެންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވެސް ރިއްސާނެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަސަރުކުރާނެއެވެ.

ރޭގަނޑު ގެ ވަގުތެވެ. މާދަމާ އަކީ މައިލީން ގެ ޑިއުޓީއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލްއަށް ސަލާމް ބުންޏެވެ. އާރާ އެދުނީ މައިލީން ގެއަށް ދިޔުމަށެވެ. އެއާއެކު މައިލީން ބޯ ހޫރާލިއެވެ. އޭނާ ނޫނެކޭ ބުނެލލިއެވެ. “ދޮންތަ ވެސް ދާން ވީނު…ވަރަށް ވަރުބަލި ވެފަ އެއްނު ހުންނާނީ” އާރާ ޝާލީން ގާތު އެހެން ބުނުމާއެކު މައިލީން ވެސް އެދުނީ ގެއަށް ދިޔުމަށެވެ. މާ ބަޑު ދުވަސްވަރު ވަރަށް ބަލަން ޖެހޭނޭކަމަށް މައިލީން ބުނެލިއެވެ. އެންމެ ފަހުން އާރާ ވެސް ޝާލީން މެންނާ އެކީ ދިޔައީ އޭނާވެސް ފެންވަރާ ހަދާލައިގެން މައިލީން ގާތަށް އައުމަށެވެ.

އެމީހުން ދިޔުމާއެކު މައިލީން އެކަނިވިއެވެ. އޭނާ ޔަޝްމް އަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ގޮނޑީގައި ލެނގިލިއެވެ. އެވަރަށް ރުއިމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލޮޑު ކަމެއް އައިސްފައި ހުރުމާއެކު އޭނާ ގެ ލޯ މެރުނެވެ.

މިއަދު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޔުއާން ގެއަކަށް ނުދެއެވެ. އެކަމާ ޒާރިވާ ގުޅަން ވެސް ގުލައިފިއެވެ. އޭނާ ބިޒީ އޭ ބުނެ ދޮގެއް ހެދިއެވެ. މާމަ ގެ ފަރާތުން ސަލާމަތް ވެނޭވެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް ވާތީއެވެ. ނުވަވަނަ ފްލޯގައި އިދެފައި ޔުއާން އެންމެ ފަހުން ކެތް ނުވުމުން ނުތުތީ ޔަޝްމް ކާރިއަށް ދިޔުމަށެވެ. އެ ދަރިފުޅު މިއަދު އުފުލީ އޭނާގެ އަތް މަތީގައެވެ. ނޭވާ ނުލެވިގެން ތެޅުނީ އޭނާގެ އަތް މަތީގައެވެ. އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ނޭގޭ ލޯއްބެއް ހޭލައްވާލައިފިއެވެ.

އޭނާ ހިތްވަރު ކުރަމުން ދިޔަ ވަރު އެނގޭނީ އޭނާއަށެވެ. މައިލީން އަކަށް ވެސް ނޭގޭނެއެވެ. ޔަޝްމް ގެއްލިދާނެތީ އެ ހަށިގަނޑުގައި އުފެދުނު ތުރުތުރު އަދިވެސް ނުފިލާކަހަލައެވެ. ހިތުގައި އުފެދުނު ބިރުވެރިކަމަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ. މައިލީން ހީކުރީ ކީކޭހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހިތަށް އެއްވެސް އަސަރެއްނުކުރާ ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދެރަ ނުވާކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ މައިލީން އޭނާ ގެ ދަރިފުޅު ކައިރިން ދުރަށް ލުމުން އެ ދެލޮލުން އެއްވެސް ކަރުނައެއް ނުއޮހުރޭ ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ އެހިތުގައި ވޭން ނާޅާ ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެހިތަށްވެސް އަސަރުކުރެއެވެ.

ޔަޝްމް އޮތް ރޫމާ ދިމާލަށް ދިޔައިރު އޭނާގެ ހިތަށް ތަފާތު އެއްޗެހި ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެހިސާބަށް އާދެވުމުން އެންމެ ފަހުން ފުންނޭވާއެއްލަމުން ހުޅުވާލިއެވެ. އެ ތަނުގައި ވަނީ ހިމޭންކަމެވެ.

އެނާ ގޮސް މައިލީން ގާތު ހުއްޓިލިއެވެ. މައިލީން ގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވާ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮއްލަމުން އޭނާ އެ މޫނުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ރޮއިފައި ހުރިކަން ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ ނުވީ ކޯތާފަތުގައި ކަރުނަ ހިކިފައިވި ރޮނގެވެ.

އެނާ މައިލީން އޮތް ގޮތް ފެނި މައިލީން އަތް ދަނޑި މައްޗަށް އުފުލާލިއެވެ. އަދި އޭނާ މައިލީން ގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ.

ސޮރީ ލީން” ޔުއާން އެ ހުރި ގޮތަށް ހުރެ ބުނެލިއެވެ. އަދި ވެސް އެމޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ދެތިން މިނިޓް އިރު އޭނާ ހުއްޓެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހެކޭ މިއަދެކޭ މައިލީން ގެ ރީތިކަމަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަޔަސް އޭރަށް ވުރެ ރީތިހެން ހީވެއެވެ.

އޭނާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެ އަތުގެ ތެރޭގައި މައިލީން އޮތް އިރު އޭނާއަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އޭނާ އެތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ގަދަ ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ ސޯފާ ދޮށަށް ދިޔައެވެ.

އަދި އެތަނުގައި ހުރި ސޯފާމަތީގައި މައިލީން މަޑު މަޑުން ބާއްވާލިއެވެ. އޭނާ ދެން ތެދުވަން އުޅެނިކޮއް މައިލީން ގެ ކަރުގައި އޮތް ފަށް އޮތީ އޭނާގެ ގަމިހުގެ ގޮށެއްގައި އެޅިފައެވެ.

އޭނާ ގެ ހިޔާލަށް މާޒީ ގެ މަންޒަރެރެއް ސިފަވިއެވެ.

***

އެއްދުވަހު މައިލީން ޔުއާން ގެ އަތުގައި ނުޖެހެން ވެގެން ގޮނޑުދޮށުގައި ދުވުނެވެ. އޭނާ ގޮސް މައިލީން އަތަށް ދަމާލުމާއެކު އޭނާ ތަތްވީ އެތަނަވަސް މޭމަތީގައެވެ. އެއާއެކު މައިލީން ހީލިއެވެ. އަދި ދުރުވާން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް އެކަމަށް ހުސްއެޅުނޫ ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން ވާން ވުމުންނެވެ. އޭނާ ބަލާލިއިރު އޮތީ މައިލީން ގެ ކަރުގައި އޮތް އެއްޗެއް އޭނާގެ ގަމީހުގެ ގޮށުގައި އެޅިފައެވެ.

“ކޮބާ ހީވޭކަމެއްހެން… އޭގެ މާނައަކީ އަހަރެމެން ދެމީހުން ވަތްކެއްނުވާނެޔޭ” ޔުއާން ލުއި ހީލުމަކާއެކު ބުނެލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެދިމާލުން ޒުވާން ކުދިންގެ އަޑު އިވުމާއެކު ދެޒުވާނުން ފިލަން ވެގެން ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. އޭރުވެސް ފަށް ވަނީ އޮޅިފައެވެ.

“ޔުއާން… ލީން އަކަށް ނުވިޔޭ… މި ނައްޓަ ދީބަލަ” މައިލީން އެ ނައްޓަން އުޅި އުޅީ ވަރުބަލި ވީއިރުވެސް ނެއްޓޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ.

“ސާބަސް ކަމެއް ކުރަން އިނގޭ މަންޖެއެއްނޫން…” ޔުއާން އެހެން ކިޔާފައި މިފަހަރުވެސް އެ ނައްޓާކަށް ނޫޅުނެވެ.

“މައިލީން ވެސް ދެން އެމޭގައި ބޯ ޖައްސާލިއެވެ. “އައި ކޭންޓް ފީލް ޔޯ ހާޓް ބީޓް” އެނާ އަނގަޔަށް ވައްތަރެއްޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން މިފަހަރުވެސް ހީލިއެވެ. އޭނާ މައިލީން އަށް ބަލާލިއެވެ. މައިލީން ވެސް ޔުއާން އަށް ބަލާލިއެވެ. “ދެން ނައްޓަދީބަލަ” މައިލީން ރުޅި އަންނަ ކަމަށް ހެދުނެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އަނެއްކާވެސް ހީލަމުން އެ ނައްޓާލިއެވެ. މައިލީން ނުކުންނަން އުޅުނެވެ. އެވަގުތަކީ އެތަނުން އެކުދިންތައް ހުރަސްކއްލި ވަގުތު ކަމުން ޔުއާން މައިލީން ގެ އަތަށް ދަމާލުމާއެކު އަނެއްކާވެސް ތަތްވީ އެ ތަނަވަސް މޭމަތީގައެވެ.

***

“މަމީ” ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި ކުޑަކޮއް ހިނިތުންވެފައި އޮތް ޔުއާން ސިހުނީ ކުޑަ ކުޑަ ތުއްތު އަޑަކުންނެވެ. އޭނާ ފަށް ނައްޓާލަމުން ފަހަތަށް ބަލާލިއެވެ. މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އޭނާ ޔަޝްމް ގެ އެނދާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ކުޑަކުޑަކޮއް އެސްފިޔަޖަހަމުން ދިޔަ ޔަޝްމް އަށް އޭނާގެ ނަޒަރު ސީދާވެގެން ދިޔައެވެ.

އަދި އަތްނަގާ ޔަޝްމް ގެ ނިތްމަތީގައި އަތް ބާއްވާލާ ފިރުމާލިއެވެ.

“މަމީ” ނިދީގައި އޮވެގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޔަޝްމް ގޮވަމުން ދިޔައީ މައިލީންއަށެވެ. ޔުއާން މައިލީން އަށް ބަލާލިއެވެ. އެހެނަސް ނިދާފައި އޮތްލެއް އަރާމުކަމުން އޭނާ އުނދަގޫ ކުރާހިތް ކެނޑުނެވެ. އެހެންކަމުން އެތާހުރި ގޮނޑީގައި އޭނާ އިށީނެވެ.

އޭނާ އެ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ އަތުގައި ހިފައްޓާލައިގެން އިން އިރު އެއްއަތުން ދިޔައީ އެ ލޯބި އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލަމުންނެވެ. އެހެން އިން އިރު އޭނަގެ ލޮލުން ކަރުނަތިއްކެތް ވެއްޓި ޔަޝްމް ގެ އަތުގައި ޖެހުނެވެ. އޭނާ ވިސްނަން އިން އިރު ފަހަރަކު ކަރުނައެއް ވެއްޓެމުން ދިޔައެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކަރުނަތިއްކެއްވެސް ވެއްޓިގެން ދަނީ ޔަޝްމް ގެ އަތް މައްޗަށެވެ. “އައި ރިއަލީ ލަވްޔޫ ޕްލިންސަސް” ޔުއާން އަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާ ޔަޝްމް ގެ އަތާ ދިމާލުގައި އެނދުގައި ބޯ ޖަހާލަމުން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ވޭކް އަޕް ސޫން” ޔުއާން އަށް އަނެއްކާވެސް ބުނެވުނެވެ.

ޔަޝްމް ކުޑަ ކުޑަކޮއް ލޯ ހުޅުވާލާފައި ވަށައިގެން ބަލާލިއެވެ. އެއާއެކު ކުޑަކޮއް ރޮވެން އުޅުނެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން މޭގައި އަތްޖައްސާލިއެވެ. ޔުއާން އަށް ވީ ގޮތް އެނގުނުފަދައެވެ. އޭނާ އެތަނުގައި ޔަޝްމް އަށް ގުޅާފައިހުރި މެޝިނާ ކުޅެލިއެވެ. އެކަން ކުރާކަށް އޭނާ މީހަކު އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ވިއްޔާއެވެ.

އޭނާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޗެކްކުރަމުން ޔަޝްމް އަށް ވެސް ނަޒަރު ދެމުން ދިޔައެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ޔަޝްމް ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. އެވަގުތަކީ އެ ދަރިފުޅު ލޯ ހުޅުވާލި ވަގުތެވެ. ޔަޝްމް ގެ މަޑު މުށި ކުލައިގެ ލޯ ޔުއާންގެ ލޮލާ އަމާޒުވެވުމާއެކު އޭނާ ގެ ދެފައިން ވާގި ދޫވިފަދައެވެ. ފަހަތަށް ދެ ފިޔަވަޅު އަޅާލެވުނުފަދައެވެ.

ސުބްހާނަﷲ އެވެ. އެދަރިފުޅު ގެ ދެލޮލަށް ބަލާލުމާއެކު ލޯބި އިތުރިއެރިއެވެ. ބޮލުގައި ފިރުމާލަން ބޭނުންވިއެވެ. މީ ބައްޕަ އޭ ބުނަން ބޭނުންވިއެވެ. ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮއްނުލާނަމޭ ބުނަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު ޔުއާން ހުރީ ހަރަކާތެއްވެސް ކުރަން ނޭގިފައެވެ.

“މަންމީ” ޔަޝްމް ވަރު ދެރަ އަޑަކުން ރޮވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮވާލުމާއެކު ޔުއާން އަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އޭނާ ޔަޝްމް ގާތަށް ޖެހިލާ އެ ދެއަތުގައި ހިފާލަމުން މޭގައި ޖައްސާލާފައި މިއީ ޑެޑީ އޭ ބުނެލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިން އެއްވެސް އަސަރެއްނުފެނުނެވެ. އަނެއްކާވެސް ގޮވާލީ މަންމާއޭ ކިޔާފައެވެ.

“މީ ޑެޑީ އޭ… ދަރިފުޅުގެ ޑެ”

ކުއްލިއަކަށް ލޯ ހުޅުވާލެވުނު މައިލީން މި އޮވެވުނު ތަނަކާ މެދު ވިސްނާލިއެވެ. އޭނާ ވަށައިގެން ބަލާލުމާއެކު ޔަޝްމް ގާތުގައި ހުރި ޔުއާން ފެނުނެވެ. ޔުއާން ހުރީ ޔަޝްމް ގާތަށް ގުދުވެލައިގެން ނެވެ. އޭނާ މަޑު މަޑުން ތެދުވެ ގެން ގޮސް ހުއްޓުނެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް އަޑު އިވުނު ބަސްތަކަކުން އޭނާ ގެ ލޮލުން އަނެއްކާވެސް ކަރުނަ އޮހިގަތެވެ.

“ޔުއާން” ޔުއާން އެންމެފަހުން ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނީސް އޭނާ ގޮވާލިއެވެ. އެވަގުތު ޔުއާން ފަހަތަށް ބަލާލުމާއެކު މައިލީން ފެނިގެން ސިހުނެވެ.

“ލީން” ޔުއާން ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މައިލީން އަނގައިން ބުނުމުގެ ބަދަލް ގައި ދޮރާ ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮއްލަމުން ދޮރާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޔުއާން އަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. “ލީން ލިސެންޓް މީ” ޔުއާން ކުރިއަށް ޖެހިލާ މައިލީން ގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައިލީން އެ އަތް ނައްޓާލަމުން ފަހަތަށް ޖެހިލަމުން އަނެއްކާވެސް ދޮރާ ދިމާލަށް އިޝާރާޓް ކޮއްލިއެވެ.

“ލީން… ކޮން ހައްގެއް ތަ އޮތީ ތިގޮތަށް އަމަލް ކުރުމުގެ” ޔުއާން އަހާލިއެވެ. “ހައްގު… ކިޔަދޭންވީތަ؟ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެނަށް އެނގޭ މީ އެ ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ކަން… އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް ތީ ބައްޕަ ކަމެއްނޭގޭނެ. އެ ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދައިދީ މިހުރިހާ ދުވަހު ބެލީ އަހަރެން… ޔުއާން އެއް ނޫން… އަނެއްކާވެސް ހައްގު… ދެން ބަލަމާ…. ދަރިފުޅަށް ދޭން ވާ ތަރުބިއްޔަތު، ދޭން ވާ އަޅާލުން ވެސް މިދެނީ ހަމަ އަހަރެން… ޔުއާން އެއްނޫން. ދެން ވެސް ތިބުނަނީ ހައްގޭ… ބުނެބަލަ. އެބަސް ކިޔުމުގެ ހައްގު ޔުއާން އަށް އޮވޭތަ؟” މައިލީން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އޭނާގެ އަޑުގައިވެސް ވޭން ވިއެވެ.

އެއާއެކު ޔުއާން ޔަޝްމް އަށް ބަލާލުމަށްފަހު ބޮލުގައި ފިރުމާލާފައި ދޮރާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ދޮރުގައި ހިފައިގެން ހުރެފައި އަނެއްކާވެސް ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލެވުނީ މައިލީން ބަލާލާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. އެހެނަސް މައިލީން ބަލައެއްނުލިއެވެ.

އޭނާ މަޑުމަޑުން ނުކުތެވެ.

ޔުއާން ނުކުތްކަން ޔަގީން ވުމާއެކު މައިލީން ފަހަތަށް ބަލާލިއެވެ. “ޕްލީޒް ޑޯންޓް ޑޫ ދިސް ޔުއާން….. އަހަރެން ގެ ހތުގައި މިވާ ލޯބި ފާޅުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ އަހަރެން ހާދަ ބަލިކަށި ވާނެޔޭ” މައިލީން އަށް އެހެންބުނެވުނެވެ.

(ނުނިމޭ)

160

87 Comments

 1. Hashaa

  February 13, 2018 at 9:13 pm

  Me first…thanku hi mi ,,,,,,???????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:23 am

   Congrats hashaa. Thankyou. ????????????

 2. starme

  February 13, 2018 at 9:17 pm

  Hi Mi haadha rangalhey. Balabala hutaa thi up kohlee. Adhi nuves kiyan ??. Kiyaalaafaves comenteh kohlaanan.

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:25 am

   Thankyou starme. ?????????

 3. R

  February 13, 2018 at 9:24 pm

  Dhen kon irakun up kohlanee

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:26 am

   Friday ga ingey dear. Eyge kurin ves faharehga vedhaane. Thankyou so much. ???

 4. Aishath Nasyra

  February 13, 2018 at 9:24 pm

  Imaa see???

  • Aim Sithu

   February 13, 2018 at 10:43 pm

   huh.. kiyaifin

  • Aishath Nasyra

   February 14, 2018 at 5:41 am

   Kàaktha bunee nukiya ey???

 5. Hi Mi

  February 13, 2018 at 9:25 pm

  Assalaamu Alaikum. Toooo short right?. Sorry. Change kohlaafa ba eh than than up kuran jehunima. And dhen in part leta say friday. Eyge kurim ves up vun hama eka sheegen vey… thankyou all. Adhi miulheny comment thakah ves reply nukurevigen kuree part ge. Dhen inna part varah dhigu kohdheynan. In Sha Allah. Enme madhu vegen ves 10 pages up kohla dheynan. Cox this is just 5. Thankyou All.
  Jazakallah Khairan.

 6. Aki

  February 13, 2018 at 9:37 pm

  haadha rangalhey hi mi dhoony

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:27 am

   Thanks Aki. V ufaavehjje. ???

 7. G

  February 13, 2018 at 9:39 pm

  Vvvv sad kurukamun dhen avahah upkohlaathi

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:27 am

   In Sha Allah. G. V ufaavehjje comment eh kohlima ekm ves. ThanQ???

 8. Safa

  February 13, 2018 at 9:40 pm

  Mee alhugaduge first comment but hi mi he hurihaa vaahakaehves baraabarah kiyan. Vvvv reethi hurihaa vaahaka eh ves specially mi vaahaka varah reethi. Alhe leen yuan ah ehen nuhadhabala…. When next part. Haadha haadha reechey

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:29 am

   Thankyou so much safa. Vvv ufaavehjje comment eh kohlima. Vhk kamudhaa kamah bunelima. Thankyou so much ingey dear. ???

 9. firoo

  February 13, 2018 at 9:48 pm

  mi part vs v reethi..??❤❤❤❤..alhe leen yuaan ah dhen maafu kohba..evarah yuaan dhera nukohba..yashmu r yuaan dhuru nukohba..?????..Hi Mi mi part kuruviyas v v vvv salhi ???????..curiously waitin nxt part

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:30 am

   Thanks firoo. Vvv ufaavehjje. Hingaa dw dhen vaa gotheh balamaa. Baivaru kanthah hama kuri ah othy adhi. Hehe. Thankyou. ?????????

 10. Xxxx

  February 13, 2018 at 9:50 pm

  V.nice dear..keep it up..???????? waiting

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:30 am

   Thanks Xxxx. ??

 11. Chim

  February 13, 2018 at 9:51 pm

  Oh thank u Hi Mi…?

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:31 am

   Hey. Chim. Thankyou. ???

 12. annoying reader

  February 13, 2018 at 9:57 pm

  thankyu himi ? ur the best. alhey yuan regrets wat he did,plz leen forgive him. he is hurting too u both needs to stay with each other for yashm. i am curious aara fenunu wheel chair ga huri meehaku balan. hehe varah reethi waiting for the nxt part

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:32 am

   Alhey annoying reader. Aslu ves Dw. V happy vehjje mi part in ves comment fenunima. Lets see dhen vaa gotheh dw. Hi Mi ves bunelaaanan leen gaathu okay?. ? hehe. Again thankyou dear. ???

 13. Suney

  February 13, 2018 at 9:58 pm

  Thank u hi mi. Anekkaaves u aan beyru kuree dhw. Dhen maileen ves goiy dhookohbaa. U aan ah last chance dheeba. Ehen hadhaakah nuvaane dhw himi. Vvvvvv nice and waiting ……….

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:34 am

   Aslu ves dw suney. Hi Mi ves bunelaanan dhen. Hehe. Lets see vaa gotheh dw. Thankyoi so much. ???

 14. Icy♡

  February 13, 2018 at 10:03 pm

  Wow
  Ni prt ves hama vrh reethi
  Thank u hi mi
  ♡♡♡

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:34 am

   Thanks Icy. V ufaavehjje. ?????????

 15. Shann

  February 13, 2018 at 10:04 pm

  Wow, Masha Allah mibaives v furihama… Khonme bayakunves hama sihun genuva rythi kamun…??.. Mibayahves hama bunaane ehcheh neyngey… V v v ves molhu… Story ah inthixaaru koh koh huhttaa thi up kohly… Thanks a lot Hi Mi dhoonyy… ❤❤.. alhe maileen n yuaan ehkoh gulheyne nama dhw… Dhen kihinehtha vaany Hi Mi…. Hama abadhu hithah arany mi story ga dhen vaani kihinehbaaey… Ehaaves shauguveri kamaaeky mi story mi kiyaalany… Mihaa shauguveri kamaaeky story mikiyeny hama Hi Mi ge molhukamunney buneveyny… Ehaaves rythikoh ebahuri story athuraalaafa.. Sifkurunthahves hama ehvana.. Hama loa kurimathyga manzaruthah fennahen hyvany… V v v molhu igey..???… Khome bayakunves hama hairaanvaan varuvey furihama Kamun… Thigothuga dhemi hunnahchey… Luv u n Miss u..?????????????????????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:36 am

   Anehkaaves Shann ge loabi comment eh dw. Vvv ufaavehjje. Bunaane ehchei ves neygey. In Sha Allah migothugai kuri ah dheveythoa balaanan. ??? thankyou sooo much ingey dear. ???

 16. mary

  February 13, 2018 at 10:05 pm

  v foohi mihaaru story dhaaleh????maa bodah over riact kohfa hunnany dhen v foohi hope kuran rangalhu kohlaane kamah foohiviyass story kiyaanan ingey??

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:37 am

   Ita okay dear. V ufaavehjje comment eh libunima. Eyrunthaa rangalhu kohlan ingey ni dw. Thi comment ah ves Hi Mi hama ufalaa eki maruhabaa kiyan. Comment hama balaigannan. Again thankyou dear. ???

 17. ?Minna

  February 13, 2018 at 10:11 pm

  Thank u hi mi
  Short viyas up kohla dheneema thank you very much?❤

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:39 am

   Thanks dear. V ufaavehjje. ???

 18. Ainy

  February 13, 2018 at 10:24 pm

  Hi Mi dear mailyn gaathu buneba kuda kuda dharidulhu ge haqqu ga ves goiy dhookohla balaashey… insaanun nashey kuhkureveyni ves heyo vis nun libigen aima yuaan ehaa dhera nukuraashey… adhi mailyn yuaan beynun nuviyas yashmge haqqu ga yuaan ah ma’aafu kohdheyshey.. yashm ves beynun vaaney yashm ge daddy.. yashm ves bunyehnu daddy annaney ehury daddy ves ais dhen daddy aai dharifulhu dhuru nukurey.. adhi yuaan ge family ah ves angabala yuaan kujjaku hunna kah.. yuaan ge maazee ga kalhu safuhaa thakeh vaakah… dhen koh irakun next part genesdheyni

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:39 am

   Alhey again ainy dear ge comment. Eh yay. V ufaavehjje. Hi Mi ves bunelaanan ingey. V ufaavehjje asluves. And thankyou bodukoh. ???

 19. starme

  February 13, 2018 at 10:33 pm

  Vaahaka hama varah salhi. Hi Mi Maileen ge hiy haadha harey dho. Ehi madukoh alhe Uaan ah maafu kuraane dhuvahaka mi inthixaaru kurevenee mihaaru. Mibaiga kon meves varakah misteku ebaulhey. Up koh levunu iru rangalhah balaanulevi up koh levunee dho????. Ekamakuves vaahaka hama salhi ingey

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:41 am

   Hehe. Mitakes huredhaane dear. Sorry ingwy for that. And yes. Hingaa balamaa dw vaa githeh. V ufaavehjje comment kohlima. Thankyou. So much dear. ???

 20. Xoxo

  February 13, 2018 at 10:36 pm

  Afeer ….dhen nuroe huttaala????

 21. Zuam

  February 13, 2018 at 10:37 pm

  Masha Allah….
  Mi vaahakah varah varah reethi……waiting
  ❤❤❤❤❤❤

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:41 am

   Thanms zuam. ???????????

 22. Ma

  February 14, 2018 at 12:39 am

  Hi mi kihine thi hadhany ….sad v varun nuvas kiyun ingey heye???????…..vvvvvvvvv nyc..kuru kon viyas up kohladhenyma thanks ..dhen mihaaru balan beynun vany yashm react kuraane gothe dad ey bunyma ???…..waitting

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:42 am

   Hingaa balamaa dw. Thankyou so much ingey. Vvv ufaavehjje. Comment. Fenifam thihaa support kuraathy. ????????? Thankyou so much. ???????????????

 23. Tee

  February 14, 2018 at 12:57 am

  Wow. Vvv nice . speechless

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:43 am

   Thankyou Tee. ???????? v ufaavehjje comment kohlima.

 24. Sham

  February 14, 2018 at 1:43 am

  Hey Hi Mi.. hws? It’s been many days that I didn’t comment on the story dhw? actually sham ge phone halaaku vegen ehnve ? but believe me komme dhuvaheh ge part vx kiyan gey kuhjjeh ge phone in.. I just didn’t want to comment from her phone.. hehehe…Mi story nukiya eh nuhureveyne.. ehaa vx reethi ? this story is awesome ?? vrh happy konme dhuvahaku vx upload kohla dheythy ☺️ Hi Mi.. you are the best hama ? mihaar story goss oiy hisaabun maa maa bodah kiyaa hiyyvey.. waiting for next part ? good luck ?❤️

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:45 am

   Hey. Sham. SHAM ge comment eh nufenigen v dhera vegen ulhenikoh thi msg kohli hehe. Alhamdhulillah. I am fine. How are you dear. Dnt worry i believe u hama. Thankyou sovmuch dear. V ufaavehjje. ???

 25. Blue beauty

  February 14, 2018 at 7:59 am

  Hi Mi haadha haa salhiey mi part ves .. aneh part dhigu kohladhehche Igey … dhen kihineh ba vaanee dhw ….. mihaaru yuaan dherakuranee maileen buney ehen nuhadhaashey…????keep it up ?????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:45 am

   Lets see dhen vaa gotheh dw. Thankyou so much dear. ????????

 26. [email protected]

  February 14, 2018 at 8:34 am

  Varah loabi varah reethi varah furihama… love this story..?????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:46 am

   Thanks dear. V ufaavehjje. ???

 27. Maa

  February 14, 2018 at 8:36 am

  Thanx himi…. wondering……. aaraaa ah fenunee kaaakubaaa…. himi yashm sad nukurahchey….. waiting 4 next part

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:47 am

   Aaraa ah e fenunu meehaku balamaa. Kurin part eh ga hint eh dhevifa vaane. Hehe. Thankyou sovmuch dear. ?????????

 28. kiyaa

  February 14, 2018 at 8:42 am

  ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި.އަދި ކިތަށް ޕާޓު އެބައުޅޭތަ ވާހަކައިގެ

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:49 am

   Thanks kiyaa. Mi ulheny 2 hundred 60 something ga. Have already written more than 4hundred and 30 pages. And on going. Lets see dhen. Hehe. Thanks again dear. ???

 29. Niu

  February 14, 2018 at 9:21 am

  V reethi mi part ves
  So many mysteries ahead dhw
  Keeep it up HiMi
  Waiting for next part
  ?????????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 9:27 am

   Thanks niu. Lets see dhen vaa gotheh dw. ? hehe. Thanks dear. ???

 30. Pinky shifoo

  February 14, 2018 at 9:24 am

  Hii Hi Mi ☺️☺️… Hws u??… Adhi kiriyaa mi kiyaalevuny mi part.. Sorry ingey ehaa lahun mi part kiyaalevunyma
  ?… Mi part vx v v v furihama… Ehaa me reethi ❤️❤️❤️❤️❤️… N mi part kiyaafavx hama dheravanee ???.. Leen plxx dhn yuan ah thihen nahadhaa bala… Yuan aa yashm aa dhurunukurey plxx ???.. Hi Mi Maasha Allah varah varah molhu vaahaka liyan… Hurihaa manzareh loa kurimathin fennahen heevanee hama kiyamun dhaairu… Ehaa vx molhu Hi Mi story liyan Maasha Allah ????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️…. Keep up the good work Hi Mi ??????… Kurakas mi part vx hama best ????????n u are the best ????… Lots of love and take care my dear Hi Mi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️??????????????????????????????????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 9:31 am

   Hi Dear. I am fine. ALHAMDHULILLAH. hows yuh?. V ufaavehjje. Ingey asluves. Bunaane ehcheu ves neygey. Kuree bayah reply ves koh nulevunu. Sorry dear. Ekam v ufaavey thihaa support kuraathy. Vvv ufaavey. Thy hi mi varah ufaavaa comment eh pinky ge hehe. Hama abadhuves inthixaar kurevey. Konme story akah ves hurihaa part akah comment kuraane. V ufaavey. Speechless. Thankyou so much. ???

 31. Pinky shifoo

  February 14, 2018 at 10:09 am

  Alhamdhulillah.. I’m fine ??… V v v ufaavehje Hi Mi ge reply kiyaalaafa.. ????.. Knme faharakuvx Hi Mi kohlaa reply ehaa loabi ❤️❤️❤️❤️… Thank you soooooo much Hi Mi ?????❤️❤️❤️????.. Alhey pinky v v v beynun Hi Mi aa friend vaan.. Pinky email use nukuran… Soooooo sad ???..

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 7:50 pm

   Hehe. Thanks dear. Esfiya Admin ah msg kohlaa eyrun he will send me ur num. ? 7997991 Thankyou so much dear. Jazakumullah Khairan. ???

 32. Leen

  February 14, 2018 at 10:47 am

  Vvvvvvvvvvvvvv reethi.. Hi mi haadha molhey.. Hama repeat koh konme partehves kiye.. Ehaavess reethi.. N Varah dheravey.. Alhey yashm ah dheragotheh
  ❤❤❤ nahadhahchey hi mi

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:51 pm

   Hehe. Thankyou so much leen. Vvv ufaavehjje. ?????????

 33. Anonymous

  February 14, 2018 at 10:56 am

  when is next part. cant wait. v nice story

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:52 pm

   Friday ga In Sha Allah. ???

 34. new girl

  February 14, 2018 at 12:04 pm

  hi mi alhe yuaan ah ehen nahadhaba…???? so sad….hama dheravanee mi part kiyaa konmme fahararu….yuaan nd leen gulhuvaa bai v khaahsa kohlahche….luv ????????????????????????????????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:53 pm

   Hehe. New girl dhen dhera nuvey. Thankyou so much ingey. V ufaavehjje anehkaa comment fenunima. ???

 35. Xaaaan

  February 14, 2018 at 12:13 pm

  Woooooow sweet❤❤❤❤masha allah haadhareechey haadaha furihamayey??????????? xaan bunigothah eh partah vureh aneh part reethi himi dhooni haadha molhey thnx dear?????? himi maileen goidhookihgen yuaan aa ekeega yasm govaigen beyrah dhaan v ehnun???himi darlin mi part kuras up kureethy v happy vejje adhi ehaame reethi parteh????? waiting next part…????? himi dhooni buny friedayga up kuraa vaahaka dhw alhey neyge kehvaane kamehves himi mathin vvvvvvvv bodukoh mis vaane???????

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:55 pm

   Again xaaaan ge loabi comment eh. Yayyy. Vvv ufaavehjje. Hingaa balamaa dw dhen vaa gotheh. Dhen dhera nuvey i gey. Adhi fahun rangalhu vaane In Sha Allah. Thabks dear. V ufaavehjje. ?????????

 36. Zaa ?

  February 14, 2018 at 12:58 pm

  ❤❤Thank you so much Hi Mi
  Mi part kuruviyas varah varah reethi
  ❤?Can’t wait to read the next part
  Alhe yuan mihaaru kihaa rangalhu yashm and leen ah dhn leen ves yuaan ah chance eh dheyne nama ehnu. ❤❤Eyrun vaahaka haadha reethi vaaney ❤And i think emme fahun leen hama yuaan ah libifa jazil and e text kuri kujjaa hen gulheyny. Miee mihaaru mi site ga liyaa emme reethi vhk zaa ah❤❤.. thank you so so much Hi Mi dear.. ❤❤ waiting for the
  ?? next part

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:56 pm

   Alhey. Zaa. Vvv ifaavehjje. Thankyou so much i gey. Hehe. Hingaa balamaa dw. Kuri ah hama unexpexted kanthah thakeh eba huri. ?????????

 37. Awa

  February 14, 2018 at 2:47 pm

  Alhe yuaan ah ehn nahadhabala.. komme meehakah vx mistakes hedheyne dhw.. ekm lyn vejje ennu yashm ahtakaa vx yuan aa dheytherey rangalhah kanthah kuran.. hi mi darling haadha reehchey mi story.. avahah next epi up kolla dheeba??

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:50 pm

   Lets see awa dear. Again comment fenifa vvv happy vehjje.thankyou so much. ?????????

 38. Nau

  February 14, 2018 at 8:05 pm

  V hadhi mihaar mi story. Maa bodah haasar hamaafa onnani. Week eh vias abadhu eh baeh kiyey hen . heevani. Thi hama namehga kuraa kameh dhw.

  • Hi Mi

   February 14, 2018 at 8:49 pm

   Hey nau. Hiyaal hama ufalaa eki gabool kuran. V ufaavehjje aslu comment kohilma. Inguhjje kon kan thah thakeh kan rangalhu kohlan jeheny. Thi kahala comment thakun hama ithuru hiyy vareh libigen dhey. In Sha Allah. Rangalhu kureveythoa masah kai kuraanan. Thankyou.
   Jazakallah Khair.

 39. Aki

  February 14, 2018 at 9:39 pm

  hi mi dhooy mirey free vaguthu kolhe nulibeyne tha .. hama vaahaka kiyaahithun mihaaru kehtheri kame ves nai

 40. Axee

  February 14, 2018 at 10:15 pm

  Hi mi…….????????????vaahaka up kohdhybaaaaaaa pleeeeeeeeeeeeeeeease…….??????

 41. Kai

  February 15, 2018 at 7:58 am

  Hi.mi kon irakun avas avas plx plx plx

 42. Xaaaan

  February 15, 2018 at 9:33 am

  Hey darlin mis u vvvvvv bodukoh miulheny kehmadhuvaathy story kiyaahithun?

 43. Hashaa

  February 15, 2018 at 11:49 am

  Hi mi ,,,,dhooni haadha dhuvahakey,,,,pls up konba…ok ay kurukonvase daily up konba…i cant wait???????????????????????????

 44. Blue beauty

  February 15, 2018 at 1:17 pm

  Hi Mi dhooni avaskohdheeba…… pls pls pls pls??????

 45. annoying reader

  February 15, 2018 at 1:24 pm

  alhey himi where are you story kiya hithun hunnathi day ves so long. friday vejje miharu please update hehe ?

 46. Afaa

  February 15, 2018 at 10:37 pm

  Hi mi dhooni Please upload ??

 47. Mary

  February 15, 2018 at 11:13 pm

  Haadha inthizaaru eba kureveye anehbayah ehaa dhuvas nukoh be pleas vvvv reethi mivaahaka v kiyaalaahithun mihunnanee iru iru kolhaa balala balaala

 48. Zoya

  February 16, 2018 at 9:34 am

  Haadha kurey??..Ekamuvx varh reethi..Avahah up kohdheeba next part.. Plz

 49. Black beauty

  February 16, 2018 at 12:44 pm

  Miadhu hukuru dhuvahey avaskohlaa himi.mihaaru kiyaahithun mihira halaakuvanee ??

 50. Axy

  February 16, 2018 at 12:56 pm

  HI MI dhooni vaahaka kuriah dhaa goy v reethi ? ? ? next part avahah up kohlla dheyn v mihaaru inthizaaru koh varubali vejje ????????????? plz plz plz plz plz ?????

Comments are closed.