ހިތާ ފުރާނައިން… (36)

- by - 49- February 11, 2018

އެ ސަޒާ އަކީވެސް އޭނާއަށް ހައްގު އެއްޗެއްކަމުގައި ގަބޫލް ކުރެވުނެވެ.

“ލީން”

“ޔުއާން ޕްލީޒް. މާދަން ވެސް ޔުއާން އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ. އިހްސާސްތަކާ ކުޅެލިއްޔޭ ބުނެފިނަމަ މިހިތަށް ވާނެ ގޮތް އިހްސާސްކުރެވޭތަ؟ އޭރު އެކަންޏެއްނޫން. މި ވީ ހާދުވަހުވެސް ޔުއާން ގެ އަމަލް ތައްހުރީ އެހެން. އިތުރަށް އެފަދަ ހިތްވަރެއް ކުރެވޭނެ ހަކަތައެއް މިހަށިގަނޑަކު ނެތް…” މައިލީން ބުނެލާފައި ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު އޭނާ ދިޔައީ ކަރުނަތަށް ފޮހެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތާޒާ ކަރުނައިން އެ ކޯތާފަތް ތެމެމުން ދެއެވެ.

މައިލީން އަށް ގިސްލެވެމުން އޭރުވެސް ދިޔައެވެ. މައިލީން އެ ގޮތަށް ހުރެގެން ނުކުތުމަށް ޔުއާން ގެ ޒަމީރު ދެކޮޅު ހެދުމާއެކު އޭނާ ގޮސް މައިލީންގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ.

“ލީން…. މިރޭ ލީން ހުންނާނެ ކަމެއްނެތް…” ޔުއާން މައިލީން ގެ ދެ ކޮނޑުގައި ހިފާލާ ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. “ކީކޭ” މައިލީން ޔުއާން ގެ އަތް ފޮޅުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ލީން ތިހުރީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެފަ. މިރޭ ލީން ޔަޝްމް އާ އެކީ ހޭދަކުރަން ދޭ… ” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެންނަށް މިވާޒީފާ ދިނީ ޔުއާން އެއްނޫނޭ… ހިތަށް އެރިހާ ގޮތަކަށް އަހަރެން ކަންތައް ކުރާކަށް” މައިލީން އަށް ބުނެވުނެވެ.

“ލީން އަހަރެންނަނީ”

“ހުއްޓާލާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަޑު އަހާކަށް ބޭނުމެއްނޫން” ޔުއާން ގެ ބަސް ހުއްޓުނީ މައިލީންގެ އަޑުންނެވެ. އޭނާ އިތުރަށް އެއްޗެއް ނުބުނެ މަޑު ކޮއްލައިގެން ހުއްޓެވެ. މައިލީން ވެސް ޔުއާން އާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު ޔުއާން ގެ އެއްފަރާތުން ދާން ހިމގައިގަތެވެ. އޭނާ އަށް ހުއްޓެން މަޖުބޫރުވީ އެފަރާތަށް ޔުއާން ޖެހިލާ އޭނާގެ ކުރި ބެއްދުމުންނެވެ. އޭނާ ދެން އަނެއް ފަރާތުން ދާން އުޅުނެވެ. އެއާއެކު ޔުއާން އެ ފަރާތަށް ޖެހިލާ މިފަހަރުވެސް ކުރި ބެއްދިއެވެ.

“ޔުއާން ތީ ކޮން ސަކަރާތެއްތަ؟” މައިލީން ބާރަށް ބުނަން ބޭނުންވިޔަސް އެ އަޑު ނުކުތީ މަޑުންނެވެ. ޔުއާން މައިލީންގެ ދެއަތުގައި އަނެއްކާވެސް ހިފާލިއެވެ.

“ޕްލީޒް ގޯ ހޯމް ލީން… އައި ވިލް ޓޭކް ކެއާރ އޮފް ދިރެސްޓް” ޔުއާން މައިލީން އާ ގާތަށް ޖެހިލާ އެ އަތުގައި ހިފާލާފައި ބުނެލިއެވެ. މައިލީން ޔުއާން ގެ ލޮލަށް ބަލާލާ އަތަށް ބަލާލުމާއެކު މިފަހަރު ޔުއާން ދޫކޮއްލިއެވެ. “ލީން… އައި ވިލް ޑްރޮޕް ޔޫ…. ޕްލީޒް ނޫނެކޭ ނުބުނާތި” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން” މައިލީން މަޑު މަޑުން ބުނެލިއެވެ.

“ލީން… އަހަންނަށް އިނގޭ އަހަންނަށް އެއްވެސް ހައްގެއް ނެތްކަން ލީން ގެ ކަންތައް ތަކާ ބެހުމުގެ… އެކަމަކު އަހަރެންނަށް މިވަގުތު ލީން އެކަނި ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ… އެއަށްވުރެ އަހަރެން އެބަ ގިލްޓީ ފީލް ވޭ… ލީން ތި ފަދަ ހާލަކަށް އެކަނި ދޫކޮއްލައިފިނަމަ މުޅި އުމުރު އެކަމުގައި އަހަރެން ހޭދަ ކުރަން ޖެހިދާން” ޔުއާން ގެ އަޑުގައިވި އަސަރު މައިލީން ގެ ހިތާ ހަމައަށް ފޯރީކަންނޭގެއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ހިތް ދަތިވެގެން ދިޔައެވެ.

އެކަމަކު ޔުއާން އާ އެކީގައި ދާން އޭނާގެ ސަމީރު ދެކޮޅި ހެދިއެވެ.

“ޕްލީޒް ލީން އެންމެ ފަހަރަކު ލީން ގާތު ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީ” ޔުއާން މައިލީން އާ ދިމާލަށް އެއްފިޔަވަޅު އަޅާ އިސްޖެހިފައިވާ މައިލީން ގެ މޫނު އުފުލާލިއެވެ.

އޭނާ މައިލީން ގެ މޫނުގައި ހިފާލުމަށްފަހު ކަރުނަތަށް ފޮހެދިނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކަށް ނިމުމެއް ނަޔެވެ.

“މި ހާރު ވާވަރު ވެއްޖެ. އިތުރަށް ތި ކަރުނަތަށް ބޭކާރުކޮއްނުލާ… އަހަރެންފަދަ މީހަކަށް ތި ކަރުނަތަށް ވެސް ހައްގެއް ނޫން” ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ބަލިކަށިވެފައިވަނީ ދުވަހަކު ނުވާވަރަށެވެ.

“ލީން… ޕްލީޒް… މިފަހަރު އެކަނި ލީން އެއް ދުލެއްނުކުރެވޭނެ” ޔުއާން ގަދަ ދެއްކިއެވެ.

“ޔުއާން އަހަރެން އެކަނި ވެސް ގޮސް ދާނަން” މައިލީން އަށް ބުނެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔުއާން ކުރު ނުކޮއް ކިޔަން ފެށުމުން އޭނާ އަށް މިފަހަރު ހިތުގެ މައްޗަށް ބާރެއް ނުފޯރުވުނެވެ.

މައިލީން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސް ވީ ހަދާނެ ގޮތް ނުވިސްނުމުންނެވެ. އޭނާ ޔުއާން އާ އެކީގައި ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަން ހުރި ރީކާ ހުރީ ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައެވެ. އޭނާ ގެ ހިތުގައި އޮތް ރުޅިވެރިކަން ދެ ގުނަވެގެން ދިޔައެވެ.

މައިލީން އާ އެކީ ކާރާ ހިސާބަށް ދދިޔުމަށްފަހު ޔުއާން އަނެއްފަރާތަށް ގޮސް މއިލީން ވަންނަން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި މައިލީން އެރުމުން ލައްޕާލުމަށްފަހު ދެން ގޮސް އަނެއްފަރާތުން އޭނާ އެރިއެވެ. އަދި ކާރު ސްޓާރޓް ކޮއްލިއެވެ.

“ތިހެން ނޫޅޭ ޔުއާން… އަހަންނަށް އަނެއްކާވެސް ޔުއާން ގެ ފަރާތުން އުންމީދު ކުރެވިދާނެ” މައިލީން ބުނެލިއެވެ. އެހެން ބުނެވުނީ އެނާގެ އިޚްތިޔާރުންބޭރުގައެވެ.

ޖަޒިލް  ބޭރުގައި އުޅެލާފައި ސިކުނޑި ކުޑަކޮއް ހަމައަކަށް އަޅުވާލުމަށްފަހު ދިޔައީ ގެއަށެވެ. އޭރު އާނާގެ މަންމަ އާދިލާ އާއި ދޮންބައްޕަ އާމިރު ތިއްބެވެ. އޭނާ އަކީ އާދިލާގެ ހުރި ފިރިހެން ދަރިއެވެ. ފިރިމީހާ މަރުވުމަށްފަހު މާލޭ ގެ ގަދަރުވެރި މުއްސައްޖެއް ކަމަށް ވާ އާމިރު އާ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ބަދަލުވީ މާލެއެވެ. އާދިލާ ވެސް އިތުރު ކުއްޖަކު ބޭޏުން  ނުވުމުން އާމިރުވެސް އެކަމާ ގަބޫލުވިއެވެ. އޭނާ ގެ ވެސް ދެކުދިން ތިބެއެވެ. އެ ދެކުދިންވެސް ދިރި އުޅެމުން ގެންދަނީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އާދިލާ އާ ކައިވެނި ކުރުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ފަހުން އެ ދެކުދިންވެސް ގަބޫލްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދޮންމަންނަ އާ އެއްގެއެއްގައި އުޅޭކަށް އެއިން އެއްވެސް ކުއްޖެއް ގަބޫލެއްނުވިއެވެ. ދޮންމަންމައިން ނަކީ ވަރަށް ނުބައި ބަޔެއްކަމުގައި އެކުދިންނަށް އޮތީ ހީކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން އާމިރުވެސް އެ ދެކުދިން ގެންނާކަށް ފަހުން ނޫޅުނެވެ.

“ދަރިފުޅާ” ޖަޒިލް ފެނުމާއެކު އާމިރު ގޮވާލިއެވެ. އޭނާ އަބަދުވެދސް ޖަޒިލް އާ މުހާތަބް ކުރަނީ އެގޮތަށެވެ. އަމިއްލަ ދަރިއެއްނޫނަސް އަމިއްލަ ދަރިން ދެކެ ވާ ލޯބި އޭނާ ޖަޒިލް ދެކެ ވެއެވެ.

“ލައްބަ ބައްޕާ” ޖަޒިލް ވެސް ހިނިތުންވެލަމުން އައިސް ސޯފާގައި އިށީނެވެ. މުއްސަންޖަސް މާބޮޑު ދެއްކުން ތެރިކަމަކީ އާމިރު އެހާ ރުހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އުޅެނީވެސް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއާ ހިލާފަށް އާދިލާ ގެހުންނަނީ އޭގޭ އިދިކޮޅު ސިފައެވެ.

ޖަޒިލް ކިޔަވަން ދާން އުޅުމުން އެ ހުރިހާ ހަރަދެއްކޮއްދޭ ގޮތަށް އާމިރު ހުރީ ރުހިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖަޒިލް ބޭނުންވީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކިޔަވާށެވެ. ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން އޭނާ އަށް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނެވެ. އޭނާ ގަބޫލް ކުރާ ގޮތުގައި ދޮންބައްޕަ އަތުން އަބަދު ހަރަދުކުރުވާކަށް ނުވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާއަށް ރީތިގޮތެއްނޫނެވެ. އެކަމާވެސް އާދިލާ އާ އޭނާއާއި ދެމެދު އޮތީ މައްސަލަ ޖެހިފެވެ.

ޖަޒިލް ހިނިތުންވެލައިގެން ހުއްޓަސް އެ މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސް ކަން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. މިކަން އާމިރުއަށް ފާހަގަ ވީ ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާ އިތުރަށް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. އާދިލާ ނެތްތާކު އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޖަޒިލް އާ މަޝްވަރާކުރަން އޭނާ ހުރީ ނިންމައިގެންނެވެ.

މައިލީން އާއި އެކު ކާރުގައި އިން އިރުވެސް ޔުއާން އިނީ ކިޔަން ވީ އެއްޗެއްނޭގިފައެވެ. ރިޕޯޓް ތައް އުނގުމައްޗަށް ލައިގެން މައިލީން އޭގެ މަތީގައި އަތް ބާއްވައިލައިގެން އިނީ އިސްޖަހައިލައިގެންނެވެ. “ލީން” އެންމެ ފަހުން ކެތް ނުވެގެން ޔުއާން ގޮވާލިއެވެ. މައިލީން އިސްއުފުލާލަށް ގަސްތެއްނުކުރިއެވެ.

“ލީން… ” ޔުއާން އޭނާގެ އަތް މައިލީން އަތުގެ މަތީގައި ބެއިންދިއެވެ. އަދި ގޮވާލިއެވެ. މިފަހަރު މައިލީން އަށް ލޯ މަރާލެވުނެވެ. ޔުއާން ގެ ފަރާތުން މިފެންނަ އޯގާތެރިކަމުން އޭނާގެ ހިތް ވިރިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ކިތަންމެ ވާން ނޭދުނަސް އެކަން އެގޮތަށް ވެދާނެތީ އެ ހިތުގައި ނުހަނު ބޮޑަށް ރިއްސައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔުއާން ގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ދެރަކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ދެން ވާން ގޮތް އަންދާޒާ ކޮއްލާކަށްވެސް އޭނާއަކަށް ނޭގެއެވެ.

“މިއީތަ” ކާރު ހުއްޓާ ކުޑަކޮއް ލޯގަނޑާ ދިމާލުން ބަލާލަމުން ޔުއާން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން ބޯޖަހާލިއެވެ. އޭނާ ފައިބަން އުޅެނިކޮއް ޔުއާން އަނެއްކާ އެ އަތުގައި ހިފައްޓާލިއެވެ. އެއާއެކު މައިލީން އަށް އެދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ.

“ލީން… ދެރަ ނުވައްޗޭ… ޔަޝްމް އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު ވާނެ” ޔުއާން ބުނަން ބޭނުންވީ އެހެނެއްނޫނެވެ. އޭނާ ހާމަކުރަން ބޭޏުންވީ މައިލީން ދެކެ ލޯބިވާކަމެވެ. އެހެނަސް އެކމަށް އަމިއްލަ ޒަމީރު ދެކޮޅު ހެދުމުން ބުނެވުނީ އެހެން އެއްޗެކެވެ.

“މައިލީން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެފޭބިއެވެ. އޭ ގޮސް ގެއަށް ވަތްތަން ބަލަން ޔުއާން އިނުމަށްފަހު ކާރު ދުއްވާލީ ދިޔުމަށެވެ.

މައިލީން ގާތުގައި ވުމަށް އެހިތް އެދެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ހާލަތު ތަނެއް ނުދެއެވެ. އޭނާ ފުން ނޭވާއެއްލިއެވެ.

ގަޑިން އެގާރަ ޖަހަނީއެވެ. އާމިރު ލެޕްޓޮޕް ނަގައިގެން އެނދުމަތީގައި އޮފީސް ކަމަކު އިނެވެ. އާދިލާވެސް އެއްފަރާތުގައި އޮތެވެ. އޭނާ މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން ލެޕްޓޮޕް ނިއްވާލިއެވެ. އަދި ސައިޑް ކަބަޑް ގެ ތިރީ ވަތްގަނޑު ގައި ބައިން ދާލަމުން އޭގެ މަތީގައި ހުރިފެންޖަގަށް ބަލާލިއެވެ. ހުސްވެފައި ހުރުމުން ފުން ނޭވާއެއްލަމުން އާދިލާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ނިދިފައި އޮތުމުން ގޮވުމުގެ ބަދަލްގައި ތެދުވެގެން ގޮސް ރަޖާގަނޑު ރަނގަޅުކޮއްދީފައި ނިތަށް ބޮސް ދިނުމަށްފަހު ޖަގުހިފައިގެން މިސްރާބުޖެހީ ކާގެއާ ދިމާލަށެވެ. އެނާ އަކީ އަމުރުވެރި މީހެއްނޫނެވެ. ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. އޯގާތެރި މީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއްކަންތަކުގައި ހަރުކަށިގޮތެއްގެންގުޅެއެވެ.

އަނބިމީހާއަށް ލޯބިން އޯގާތެރިކަން ދީ ކަންތައް ތަކުގައި އެހީތެރިވުމަކީ އޭނާއަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ.

ފެން އަޅަން ވެގެން ކާކޮޓަރި އަސް މިސްރާބުޖެހިއިރު އެތަން ހުރީ ދިއްލާފއެވެ. ކުޑަކޮއް ހައިރާން ވި ކަމުގައިވިކަމުގައިބިޔަސް އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް ވަދެލިއެވެ. އޭނާ އަށް ފެނުނީ ޖަޒިލްއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ރަނަގަޅުވަގުތެކޭ ހިތަށް އެރިއެވެ.

“ބައްޕަ ކީއްކޮއްލަނީތޯ” ޖަޒިލް އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އާމިރު ޖަގު ދައްކާލިއެވެ. ޖަޒިލް ވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އާމިރު އޭނަ އައި ބޭނުން އަހާލުމުން ޖަޒިލް ވެސް ޖަވާބު ދިނެވެ.

“ދަރިފުޅާ ބައްޕަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ބޭނުން… ޓެރެސް އަށް އަންނަން ވީނު” އާމިރު ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޖަޒިލް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ދެބަފައިން ޓެރެސް އަށް އެރިއެވެ. މަޑު މަޑު ވައިރޯޅިތައް ޖެހެމުންދިޔައެވެ.

“ދަރިފުޅުގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ފެނުނު… އަނެއްކާ ކިހިނެތްވީތަ” އާމިރު އަކީ ކަންތައް ތައް ކާމެދު ވިސްނާ އަދި އޮންނަ ރަނގަޅު ގޮތް ވިސްނޭ ހަރުދަނާ މީހެކެވެ. މިކަންތައް ހިއްސާ ކުރަން އެނމެ ރަނގަޅު ވާނީ އާމިރުއާއޭ ޖަޒިލް ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

“ބައްޕާ… އަޅުގަނޑު މީހަކާ އިންން ބޭނުން ވިއްޔާ…” ޖަޒިލް އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އާމިރު ހީލި އަޑު އިވުނެވެ. ޖަޒިލް ހައިރާންވެފައި ބަލަން ހުއްޓެވެ. “ހަމަ އިންނަންވީ” އާއިމު ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޖަޒިލް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ހނިތުންވުން ފަނޑުވިއެވެ.

“އެއީ ދަރިއެއް ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއް ވިއްޔާ… ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮއް” އާމިރު ދޭނެޖަވާބެއް ނޭގޭތީ ޖަޒިލް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. އިސްޖަހާލީ އެ މޫނު އާމިރުއަށް ދައްކާނޭ ހިތްވަރު ނެތުމުންނެވެ.

“ކީކޭ… ޖަޒިލް ތިހުރީ ހަމަހޭގަތަ؟ ތި ކިޔާ އެއްޗެއް އިނގޭތަ؟ އަހަރެން ގަބޫލެއްނޫން”

(ނުނިމޭ)

49

Hi Mi

Assalaamu Alaikum...I have been writing stories for a long time nw as a hobby... then i thought why not show the talent to others... i thought that this is the way in which i could improve my writing... Alhugandu ge vaahaka thakugai hunna rangalhu kohlan jehey kanthah thah bunedhinmaki libigen dhaa kuri kuri erumeh kamugai dheken. Eyi alhuganduge liyun thah ithurah furihama vegen dhaane kameh kamugai dheken. Thiya enmehaa kiyun theringe hiyaalu thakaki libey kuri erumeh. Thankyou... Email:- [email protected]

You may also like...

89 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Assalaamu Alaikum. I knw its short. But evening ga up kohfhrynamey bunefa inima mi kohli. Just 5 pages. AND KUREE PART AH EHAA LOABIKON COMMENTS KURI HURIHAA KUDHINNAH MI PART HAASSA KOHLAN. Hope u guys will like this too. Thanks all. Jazakallah Khairan. 😊😚😙

  ⚠Report!
  1. In Sha Allah. Maadhan morning ga. As i will be a bit bixi tonyt. Sorry. 😊😚😙 Thankyou. 😊😚😙

   ⚠Report!
  1. Thanks sai. Vvv ufaavehjje comment eh fenunima. Thankyou so much dear. 😊😚😙😊😚😙😊😚😙

   ⚠Report!
  1. Sorry dear. Ingey short kan. Liyefa inas as kuri part change kohlima jehey dhen in bai ves change eh kohlan kuda koh. Ehenve buni. Maadhan In Sha Allah. Up kohlaanan. Thankyou so much for ur support dear. 😊😚😙😊😚😙😊😚😙

   ⚠Report!
 2. Maileen aa Jazil gulhuvavan ragalhee.
  . Yuaan akah hageh noon . …Maileen kuri hithaama uffuli hihdhathikan e ee Yuaan ge faraathun libunu varah bodu aniyaaeh .

  Vaahaka gendhaa giy v reethi..
  adhi ehaa avahah update vey , ehenve v hih hsma hehey vaahaka bunan . 💕

  ⚠Report!
  1. Lets see dear. Dhen vaa gotheh. Leen gulheyny kaakaa thoa. Leen konme meehakaa gulhunas e part vaane varah special part akah In Sha Allah. 😊😚😙 Abadhuves kiyuntherin hiyy hama jehey gothah story kuri ah gendheveythoa balaanan. In Sha Allah. Thankyou so much. 😊😚😙

   ⚠Report!
  1. Thanks chim. Vvv ufaavehjje. Mi part in ves comment fenunima. 😊😚😙😊😚😚😊😚😶
   Jazakallah Khairan.

   ⚠Report!
 3. Vrh vrh reethi
  Thanks hi mi
  Really waiting for the next part
  Avahah up kohdhehchey
  U are the best writer and this is my favourite story
  Yuaan aa maileen …gulhuvadheeba

  ⚠Report!
  1. Thank Icy. Varah ufaavey konme part akun ves comment fennaathy. Leen gulheyne meehaki hama surprise eh. Ekamaa gulhey hint rh ves Hi Mi dheykah beynumeh nun hehe. Ekam leen konme meehakaa gulhunas e part In Sha Allah. Vaane varah diffrrent reethi part akah. I am speechless comment fenifa. Aslu icy ge comment ah inthixaaru kureveny konme part akun ves comment fennaathy. Thankyou so much. 😊😚😙

   ⚠Report!
 4. Kurukoh viyas up kohla dhinythy v v bodah thanks ey bunelaany.. V v rythi n v v furihama mibaives.. V inthixaaru kohfin story up vaane irakah.. Ehaaves kiyaahiyvefa mihunnany.. Kuryge part ga yuaan n mileen ge bai kiyamun dhiyairu hama rangalhahves rovun.. Ehaaves bodah e manzaruge thereah vadhevigen dhiyaee.. Eyee sifa kurumuge molhu kamey hama bunelan jeheyny.. Ehbayah vure anehbai furihamey bunelan jeheyny.. V ves rythi story kuriah thigendhaa goeh.. N v ves molhah story athuraalaafa hurikan faahaga kohlevey.. V v loabi hurihai baehves..❤❤❤❤.. Luv u n Miss u ….💟💟💟

  ⚠Report!
 5. Hi mi dhoonya hadha kure..leen aa yuaan ge scean ge bai v kuda…ekam v salhi…💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞u are the best..adhi eh part plz plz…💖💖💖💖💖💖💖💖😘😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Yes. New girl. Vvv ufaavehjje comment fenifa. New girl ge comment ves mihaaru fennaathy alsu ves varah ufaavey. Maadhan ingey dear. Change kohlevunuhaa avahakah genes dhevyni hehe. And tonyt might be a little bixi. Ehenve. Thanks dear. 😊😚😙😊😚😙😊😚😚

   ⚠Report!
 6. ekam v v v v v reethi mi bai ves…..love this story so much….😘😘😘😘😘😘😘😘💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

  ⚠Report!
  1. Alhey. Thanks dear. Ufalun bunaane ehchei ves neygey thihaa support libeythy. Eyi Hi Mi ah libey hiyy vareh. Thankyou so much. 😊😚😙

   ⚠Report!
 7. Haha miadh ehkoh mi story mi kiyaaliii Cox maaie midhuvas kolhu busy kamun Nd mi story ge girl name aky maaie ge vx name kan igunima v hini aa hyvani amihla ah story ga ulhey vey hen hi mi mihaar thi maaie ge fav writer mi story vvvv bodah vx maaie ah reethi vehjje 😊

  ⚠Report!
  1. Thankyou so much mai. *shocked*. Ekam hi mi ge amihlla hiyaal eh ingey mi hehe. Aslu hi mi varah majaa gothakah negi name eh maileen aki. Vvv ufaavehjje. Story kiyaali vhk bunima ves happy hama varah vehjje. 😊😚😙😊😚😙😊😚😙 thanks mai.

   ⚠Report!
  1. Thankyou Maa. Thibuni konthankolheh ge vhk tha?. Hehe. Vvv ufaavehjje. Thankyou so much dear. 😊😚😙😊😚😚😊😚😙

   ⚠Report!
 8. V foari gadhatha kiya kiyaa ind have a nimuny..☺ vvvv intrestin. .mi story ah haadha inthixaareh kurevey 😊😊 himi vareh nethey hama buneveyni..kohme dhuvaku thigothah story up kuraathy vvv ufaave☺☺☺ kiriyaaves vagutheh vaairah balaalevey story upvejje tho ☺ thy hama navy ge number 1 💞💞💞💞

  ⚠Report!
  1. Hehe. Thankyou sooooo much navy. Vvv ufaavehjje no 1 ah v thy. Unmeedhu kuran kuri ah oi thanuga ves thigothah support kuraane kamah. Adhi hi mi ves masahkai kuraanan mi gothuga dhemi hureveythoa. Thankyou so much. 😉😊😚😚

   ⚠Report!
 9. Hi Mi dhooyya comment nukuriyas baraabarah vaahaka kiyan haadha reechey haadha asaru gadha ey…. Hi Mi yuaan nd maileen gulhuvadhyba eyrun yashmah yashm ge daddy ves libuniehnu eyrun e kuda kuda kujja haadha ufaa vaaney… dhen e ulhey reeka ah ladeh dhybala.. adhi laaviya ah yuaan and maileen gulhun ge vaahaka than adu ivvaba … dhen jaxil ah afsheen hoadha dhy eyrun dhen vaane gothen balah thibemaa

  ⚠Report!
  1. Hehe. Ainy dear. Vvv ufaavehjje story kiyaakan ingunima. Hingaa balamaa kuri ah vaan huri kanthah dw. Baivaru kanthah ebahuri adhi. Hama aslah ves varah yfaavehjje i gey. 😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😚 Thankyou. 😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙

   ⚠Report!
 10. Hiiii my dear Hi Mi 😀😀😀.. Mi part vx kurakas hama superb 👌👌👌… V v v v reethi ❤️❤️❤️… Hi Mi thihaa avahah up kohladheythy pinky v v v v ufaavey 😀😀😀😀… I’m soooooo happy 😊😊😊… Thank you soooooo much Hi Mi 😘😘😘😘… I think jazil marry kuran gaboolu nooney e buny jazil ge mom henn… I don’t think his father will say that… Heheheh… That’s just a guess ingey Hi Mi 😀😀😀.. Anyways story kuriah dhaa goi hama v v v v reethi 😊😊😊… Hi Mi “thaazaa karunain kothaafai furemun dheye” I think eyahvure reethi vaan henn ” thaazaa karunain kothaafai thememun dheye”… Pinky ah heevaa goi v ma bunely 😊😊😊… Heheheh… Keep up the good work my dear Hi Mi 😊😊😊😘😘😘😘😀😀😀😀.. Lots of love and take care ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😊😊😊😊😊😊😊😊😊😘😘😘😘😘😘😘😘😀😀😀😀😀😀… Curiously waiting for the next part 😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Yayyyyy. Pinky ge comment eh. Konne part akun ves varah inthixaaru kurevey comment eh pinky ge comment aki. Hi Mi mi site ah liyan feshifahun medhu kendumeh nethi konme story akah comment kurey. Ehenve vaah ufaavey. Thankyou dear. Pinky buni goi hi mi ah ves maa reethi hehe. Change kohlaanan egothah. In Sha Allah. Okay?. Varah ufaavehjje. Bunedhinima. Eyrunthaa rangalhu kohleveyni dw. And letsvsee who it is dw. Might be possible hama. And speechless i am. Much much much more loves dear. Tc and miss yuh. 😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😙😊😚😚😊😚😚

   ⚠Report!
 11. Hi Mi dear mi thankolhen kuru dhw ekam ves shakuvaa kurakah thi kura masahkathan hass fahfashun shukuriyya ekam mirey bixi nooniyya adhi eh part up kolladhy ingey

  ⚠Report!
  1. Hehe. Thankyou dear. I gihjje eyu typing mistakr eh kan. And yes dear up kohlaanan. In Sha Allah. Change genevunuhaa avahah. 😊😚😙

   ⚠Report!
 12. Hellow sweet❤❤❤❤❤❤ masha allah mi partves vvvvv reethi ehaame furiham👌🖒👏👏👏👏waitin for next part😍😍😍😍😍mis u😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
 13. Alhey comment fonuvan ulhe ulhe varubalivehje.. Haadha udhagulenney mihaaru dhany.. Kurinves ulhefin.. Ekam egadyga nuvegen anehka fahunves try kohly mi.. Hama Hi Mi ah comment kohnulaa hiyhameh nujehey.. V bodah thanks burakoh ulhemunves up kohla dhinythy.. Khonireh story kiyaahithun mihaaru hunnathaa.. Hama abadhu story ge inthixaaruga.. Kuryge baiga maileen n yuaan ge bai kiyamun dhiyairu hama rovey varuvey.. Ehaaves bodah ebahuri sifakurun genesdhyfa.. V v molhey buneveyny shann ge Hi Mi.. Masha Allah.. Luv u n Miss u..💟💟💟

  ⚠Report!
  1. Alhey shann. Thankyou sooo much. Vvv ufaavehjje. Bunane ehchei neygifa mi ini. One of my best reader eh thy ves hehe. Hi Mi ehaa bixi eh nun ingey dear adhi midhuvaskolhu. Thankyou sooo much dear. Vvv ufaavehjje. E part aki varah gina iru visnaigen raavaigen liyelaafa in part eh. And hama konme part eh ves ehaavarah vusnaafa liyani. Thanks again. 😊😚😙

   ⚠Report!
 14. Hellow sweet❤❤❤❤❤❤ masha allah mi partves vvvvv reethi ehaame furiham👌🖒👏👏👏👏waitin for next part😍😍😍😍😍mis
  u😘😘😘😘😘😘😘😘😘kuras up kohleema vvv bodah happy vejje ingey himi bxy v ma kan kurukoh up kury 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

  ⚠Report!
  1. Thankyou xaan. Varah inthixaaru kohfin comment ah. Thankyou so much dear. Vvv ufaavehjje. Jazakallah Khairan.

   ⚠Report!
 15. firoo hi mi ge story akah comment kuraa furathama fahru ..mi story vs v habeys..mi story reethi kamun commenteh nikoh nuhurevunu..vvv salhi ❤❤❤💖💖..maileen n yuaan gulhuvahchey..jaxil r maileen nugulhuvahchey..hi mi yuaan yasmu r dhimaavaa goiy hadhaidheyba..curiously waitin nxt part..💞💞💞💞💞

  ⚠Report!
  1. Thanks firoo. V ufaavehjje comment eh story therein feununima. Eyi hi mi enme ufaavaa eh kanthah kiyun theringe loabi comments libeythy lets see dhen vaa ne gothah. Lots are gonna happen dear. 😊😚😙

   ⚠Report!
 16. Awlhey so nice story..its my first comment to this storyy.. hama speechless ehaa furihama.. love it nextbpartah varh inthixxaaru kuruvey eba.. what will hppn nxt??? Hehe😂😂😍😙😘😘😘💖❤💦

  ⚠Report!
  1. Vvv ufaavehjje commemt eh kohlima. V happy vehjje eyi ves ehaa loabo kon kohlaafa in comment eh. Lets see dw dear. Lots are gonna happen ey buneveyni. Hehe. Dhen vaa gotheh balaalan story kiyaalaa ingey. Thanks again. 😊😚😙

   ⚠Report!
  1. Hingaa balamaa. Might be possible hama. 😉😊😚😙 thankyou dear. 😉😊😚😙

   ⚠Report!
  1. Thanks sofy vvv ufaavehjje. Comment kohlima. 😊😚😙😊😚😚😋😚😚😚😙

   ⚠Report!
 17. Wow this is a great… Adhikiriyaa mi comment eh kohly bt v reethi keep it up… Start kurysuren kiyan… HiMi u r the vest love u

  ⚠Report!
  1. Thanks … dear vvv ufaavehjje. Ummeedhukuran kuriah oi thanuga ves fennaane kamah. 😊😚😙

   ⚠Report!
 18. Hellow Hi Mi.
  Comment nukuriyas khmme dhuvahakh mi story kiyan. Varah varah reethi mi part ves . Waiting next part ah. Plx maileen and yuaan gulhuvahchey. V lwbi maileen and yuaan. And yashm also mihaaru daddy beyunun v nun. Konirakun tha yashm aaa yuaan aa meet vaani. E part ah varah inthizaaru kurevy.

  ⚠Report!
  1. Hehe. Lets see ily. Leen ah libeythoa yuan. Amd jaxil ah vaa gotheh. Yashm ah dhra gotheh hadhan hi mi ves beynumeh nun. Dhen lets see dw. Happy vehjje comment fenifa dw. 😉😊😚😙 Thanks dear. 😊😚😙

   ⚠Report!
 19. އަޅޭ ހީމީ ވަރަށް ރީތި މި ޕާޓް ވެސް. ހެހެ ރީކާ ހާދަ ޖެލަސް އެއް އެބަ ވެޔޭ ދޯ. ހީމީ އަޅޭ ޔުއާން އެންޑް ލީން ގެ ފެމެލީ ކޮމްލީޓް ކޮށްދީބަ. އައި ފީލް ސޯ ސޭޑް ލީން އާ އާން ދެކުދިން ހާޓް ވާތީ… ހެހެ އަނެއްކާ ޖަޒިލް އެހާ އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ވާނެ ކަމަށް އާމިރު ކައިރީ ބުނީމަ ވެސް ވީ ގޮތް ދޯ.. އަޅެ ފަހެ ލީންގެ ކުށެއްތަ އެއީ ދަރިއަކު ހުރުން. މިކަހަލަ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުން މަދެއް ނޫން ސޮސައިޓީގަ ވެސް. ހީމީ އިޒް ދި ބެސްޓް. ލަވްސް. ވެއިޓިންގް ފޯދި ނެކްސްޓް ޕާޓް ވިތް ސަމް ހެޕީ މޯމެންޓްސް :*

  ⚠Report!
  1. Hehe. Anoyying reader… yayyyyyyyy. Varah ufaa vehjje. Konmr koment kah varah inthixaar kurevey konme part akun ves. Thank you so much. Kuri ah vaan v goi dw. Hehe. Hingaa balaalamaa
   Dw. Thankhou soooo much dear. It means a lot. 😊😚😙😊😙😊😚😙😊😙😊😚😊😚😙😊😚😙😊😚😙

   ⚠Report!
 20. Thnks himi busy koh ulhemunves story upkohdheytheee. Ok kurakas…. time vaafaharaku dhigukohlaaathi ingey….. story hama vvvv reeethi……. abadhuves checking ga hureveneee… story up
  💞💞💞 nuvegennn…hehe…

  ⚠Report!
  1. Thanks maa. Vvv ufaavehjje comment fenifa and thihaa support kurathy v ufaavehjje. 😊😚😙😊😚😙😊😚😙

   ⚠Report!
 21. Wow..haadha haavaa reechey,,,100 time kiyase foohi nuvane ahaaa vase reethi..😍😍😍😍hi mi dhooni haadha molhey,,,masha allah,,mi story is best ,,👍👍👍👍kon erakun next ep…hi mi next ep an inthixaaruga mi othy…,💞💞💞💞💞☺☺☺☺

  ⚠Report!
  1. Thankyou so much hashaa. Thi loabi comment ah bunaane ehcheives neygey. Ehaaves ufaavehjje. Really dear. It means a lot for me. 😊😚😙

   ⚠Report!
  1. Thankyou dear. Vvv ufavehjje comment eh fenunima. Hingaa balamaa dhen vaa gotheh dw. 😊😚😙

   ⚠Report!
 22. Hi mi …wow haadha ha vaa reeche..amaxine.superb,,💟💟💟💟,,,mailyn an yoaan avahanngulhuvaaa.😙😙😙miadhu adhe one part up konba,,,abadhuvase inthixaaru kuravani mi story..👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.