ތަފާތެވެ. ވަރަށް ތަފާތެވެ. ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ތަފާތެވެ. ބަސް ބުނެލާ ގޮތް ތަފާތެވެ. އެހެން އެންމެނާ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ތަފާތެވެ. އެކަމަކު އިހްސާސްތައް ތަފާތެއްނޫނެވެ. ދެރަވެއެވެ. އުފާވެއެވެ. ހިންހަމަޖެހެއެވެ. ރުޅިއާދެވެއެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ މައުސޫމް ކަމާއެކު ކުރާ ހަރަކާތެކެވެ. ހިނިތުންވެލުމާއެކީ ކުރާ ހަރަކާތެކެވެ. އެއްވެސް ޝަކުވާއަކާ ނުލާ ކުރާ ހަރަކާތެކެވެ.

ކުށެއްނެތެވެ. މައުސޫމެވެ. އެހެންނަމަވެސް…..

އެ ކުއްޖާއަށް ލިބެމުން އެދަނީ ކާކު ކުރި ކުށެއްގެ ޝަޒާ ހެއްޔެވެ؟. ނޫނީ އެ ކުއްޖާއަށް ނޭގި ކުށެއް ކުރެވުނީ ހެއްޔެވެ؟

ހިތުގައި އަތް ޖައްސާލާފައި އެ ކުއްޖާ އެބުނާ ބަސް ނޫނީ ކީކޭކަން އެބަ އެނގެއެވެ. އެހެނަސް…

***

ވަނީ ނަފްރަތެވެ. ރުޅި ވެރިކަމެވެ. އިންތިހާ ވޭންވެސް މެއެވެ. އެހެނަސް އެ ކަންތައް ފަރުދާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަނގުރު އަލިފާނުންނެވެ. ނަފްރަތުގެ ދިލަ ހޫނުންނެވެ.

***

އެ ނަފްރަތަކީ އަނިޔާވެރިއެއްގެ އަނިޔާ އަކުން ކުރިފަޅައި ހެދިގެން އުޅޭ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެކަމުގެ އަޑީގައި ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް ވަނީ ހެއްޔެވެ؟. ފަސްއަޅާ ފޮރުވާލާފައިވާ ހަގީގަތެއްވަނީހެއްޔެވެ؟ މަތިޖަހާ ބާރުކޮއްލާފައި ނުނެގޭވަރަށް އައްސާފައި އެވަނީ ކޮން ހަގީގަތެއްހެއްޔެވެ؟.

***

އެހެންނަމަވެސް އެ މައުސޫމް ކުއްޖާގެ ވަނީ ކޮން ކުށެއްހެއްޔެވެ؟. އެ ކަރުނަތަކަކީ ހައްގު އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟. ވޭނާ އުދާހުން އެ ހިތް އެދަނީ ފުރެމުންނެވެ. ކީއްވެކަން ނޭގެއެވެ. އާދޭސް ކުރެވޭނެހެއްޔެވެ؟. އެހެން މީހުން ކުރާ ގޮތަށް އެ ކުއްޖާއަށް އާދޭސް ކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟. ރޮމުން ރޮމުން ދެލޯ ދުޅަވާއިރުވެސް އެ ކުއްޖާ ހުންނަނީ ހަނެވެ.

***

ހިނިތުންވުމަކުން ޖަރީކޮއްފައިވާ އަލި މޫނުކެވެ. އެ ހިނިތުންވުން އަބަދަށް ފިލުވާލާ ކަރުނައިގެ ތެރެއަށް އެއްލާލާ އެ ކަރުނައިގެ ތެރޭގައި ޣަރަގުވާން ދޫކޮއްލަން އެ ކުއްޖާހެ އޮތީ ކޮން ކުށެއް ކަން ބުނެބަލާށެވެ.

އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ…

ނޯޓް: މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އަޕް ކުރަން ފަށާނީ މިހާރު ލިޔަމުން ގެންދާ ވާހަކަ “ހިތާ ފުރާނައިން” ނިންމާލުމަށްފަހުއެވެ. ވާހަކައިގައި އުޅޭ ބަތަލް އާއި ބަތަލާ ގެ ނަން އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކިޔުންތެރިންނަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ވާހަކަ ލިޔަން ފަށަން އުޅޭތީ ކުޑަ ތައާރަފަކާ އެކީ އަޕްކޮއްލީ ނަންތައްވެސް ހޯދާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް ކެތް ތެރިކަމާއެކު އިންތިޒާރު ކުރާނެކަމަށް އިންމީދުކުރަމެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ނިމުނު ވާހަކަ “ވާނަން އެކުގައި” ގެ ދެވަނަ ބަޔެއް ގެނައުމަށްގަސްތުކުރާތީ އެވާހަކަ ކީ ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލެއްވެސް ބޭނުމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ…

89

50 Comments

 1. Lai

  January 29, 2018 at 6:46 am

  V interesting feshun boy ah xaain kiyehvany nick koh xaan hehehe

 2. Hi Mi

  January 29, 2018 at 12:17 pm

  Assalaamu Alaikum. Miothy vaanan ekugai ki kudhin nnah surprise eh. And plus new story eh… ???

 3. Anonymous

  January 29, 2018 at 12:31 pm

  v.furihamaah vaahala liyaakan faahagakutan

 4. Shann

  January 29, 2018 at 12:36 pm

  Wow v rythi vaanehen hyvany mi story ves, Hi Mi hama molhyey bunelan jeheyny, Masha Allah, Boys ah 1(reehaan , hoodh, naavy, mahal.). Girls ah( zeexaan, shinaa, shaxfa, zaaraa) mee shann ah v rythi name thakeh

 5. Pinky shifoo

  January 29, 2018 at 1:09 pm

  Alhey Hi Mi surprise varah varah nice ingey ??.. I’m soooooo happy to know that vaanan ekugaag 2 bayeh genna gothah inyma.. Aslu varah salhi vaane 2 vana bayeh genehsihyaa ???… U are toooooooo good Hi Mi… ???.. New story vx heevey vara varah reethi vaane henn ????.. Names dhw.. Boys : Yaanish, Ruaan,Viraash,… Yaanish n Ruaan varah reethi pinky shifoo ah ??.. For girls Ayaanee (yaanee) , Shaina (shai), Ifsha(ifoo) Aileen (leen) Inaashaa (inaa).. ??

 6. Zaaraa

  January 29, 2018 at 1:11 pm

  Vaana ekugai minun ves varah furihama ….
  Malaka
  Niyaf niya

 7. Xaaan

  January 29, 2018 at 1:25 pm

  Mivaahaka ves reethivaane hi mi v molhu story liyan shahkehves nukuran hama reethi vaane dhen nan dhw reethi vaane boy ah xeviyan girl ah livee

 8. Kamana

  January 29, 2018 at 2:51 pm

  Mi story ves v rythi vaanehen hyvany.. boy ah farish girl ah minha..

 9. Awa

  January 29, 2018 at 3:03 pm

  Girl akah mishaail (mishy) boy akah zaik (zack) ???

 10. Yaana

  January 29, 2018 at 3:52 pm

  Mi vaahakavss v reethi vaanehnn heevanee.. Name:Girlah manaal,luyoon,dhinaa,laara,boy: zaik,dhaanish,fizaan

 11. Nadheema

  January 29, 2018 at 4:14 pm

  Salhi varah Dhen girl ah sumayya sumee n boy ah naaish naai

 12. Unknowngal

  January 29, 2018 at 4:57 pm

  Yooly for a girl name and zulkeef for boy name

 13. Naanu

  January 29, 2018 at 5:18 pm

  Girl akah alaijaa nick name Elly
  Boy akah raasil

 14. Nathoo

  January 29, 2018 at 5:37 pm

  Wow a great surprise ???vvvv reethivaane kan yageen new story vx and vaanan ekugaa ge dhevaana bai genesdheygothah hama good and v kiyaalan beynun dhevana bai vx and dhen mivaahakaiga boy akah naahil, iyaan, looku, aizan and dhen girl wkah eysh, ely , hamna,rauna,ailysh …waiting waiting ??? hithaa furaananin ge kuriah huri parts thakah v wait kurevevey ??❤️ Much lurve Hi Mi??

 15. Think

  January 29, 2018 at 5:46 pm

  Reethi vaane kamah ummeedhu kuran… Boy akah .. mahfoox shivan

 16. Kai

  January 29, 2018 at 6:21 pm

  Inthixaaru kuran mifeshy ingey grl yooly

 17. Kai

  January 29, 2018 at 6:25 pm

  Eba in dw e name hahs

 18. Saa

  January 29, 2018 at 7:51 pm

  Masha allah himige hurihaa vaahka eh ves kiyan nd I’m so speecless ur stories ar so beautiful I really love ur stories waiting for the new story.. ??how abt boy name akah rajuwan nd girl name akah ilya

 19. Fathy

  January 29, 2018 at 8:46 pm

  Plxxx sumayya no name laigen liyahche

 20. Fathy

  January 29, 2018 at 8:47 pm

  Plxxx sumayya name laigen liyahche

 21. Zaishy

  January 29, 2018 at 8:51 pm

  Girl n…( sumayya, zeesha) boy n….( zaul, zameeth , alyan) plxxxxxx mi namethah laigen vaahakaeh liyeladhyba

 22. Aju

  January 29, 2018 at 11:46 pm

  Girl ah Shaba kiyaafa boy ah Yaish kiyaaba plx plx plx i beg yuh..

 23. Advice

  January 30, 2018 at 12:01 am

  Boy name akah meekaail, Ethan. And girl name akah malakaa is very nice

 24. Dark rain

  January 30, 2018 at 12:13 am

  Hope this story will be nice…waiting

 25. lily

  January 30, 2018 at 2:22 am

  Boys(Aik, Aakif, Maaniu, Laishaan, Ivaan, Aleef, Thaam, Dhaush, Naaiz, Yanaah)…. Girls(Shaain, Yamnathu, Yooha, Afnaan, Eenaash, Neem, Jeen, Shiran, Fareen, Airin, Ulvaa)

 26. Unknowngirlll..

  January 30, 2018 at 2:28 am

  Adhi alah mi comment mikurany.. first story v.v.v reethi..masha allah☺☺❤❤❤ furathama vaahakaige ehen baeh genesdheefiyya v salhi vaane..but its up 2 u….waiting for ur new story..wish u allthe best..kureege vaahaka kee gothah mivaahaka ves kiyaanan insha allah.comment nukurevunas .ok dho…boy name akah reethivaanzidhaan,RafhaanmRifhaan,Rifshaan,girl n

  amakah reethi vaane Reesham

 27. Unknown girlll..

  January 30, 2018 at 2:30 am

  Luv ya❤❤❤???? keep going like that

 28. Hi Mi

  January 30, 2018 at 5:09 am

  Alheyh. Haadha loabiyey hurihaa names thakeh ves. Bunaane ehchei ves neygey. Ekam Hi Mi laani hama mithanun names eh ingey. Aslu dheravey hurihaa nameh choose nujureveythy. And mi story ah nulevunas ehen story akah ves laanan. In Sha Allah. And mi story ga ulhey ehen characters ah ves nan laani mi thanun names. Ingey guys. Vvvvv happy vehjje. ?????????

  • ??

   February 1, 2018 at 1:18 am

   Zalaf aa Zulal kiyaaba boys ah

 29. Shaa

  January 30, 2018 at 2:28 pm

  V v reethi vahakathah ekam nihmun furihamakoh genesdhin vahakaeh anehka dhevanabaeh hadhakah nufeney

 30. Lam

  January 30, 2018 at 2:53 pm

  Oo..haadha happy vehjje ey…vaanan eku gaa ge ehen baeh fathaathee…lov it..inthizaaru kureven feshihjje…avas kohdhe chay plxxxxzzz..n mi stry ves reethi vaane kamaa medhu ehves sakeh nei..ur are so talented

 31. Niu

  January 30, 2018 at 3:41 pm

  HiMi haadha molhey vaahaka liyan.
  Maasha allahAharen abdhuvesHiMi ge vaahaka kiyan comment nukurevunas.
  Adhi enme salhi kamaky konme dhuvahaku vaahaka genesdheythy.
  Wish u success in this field.
  ???????????????n

 32. Ixu ?

  January 30, 2018 at 4:21 pm

  Girl: jannath nick name Janna
  Dhn boy ah kiyaanee izik
  Plsss mi name kiyaaabahh

 33. Kai

  January 30, 2018 at 5:27 pm

  Boy yeesh n shaun

 34. Kai

  January 30, 2018 at 5:29 pm

  Boy yaeesh n shaun

 35. fathun

  January 30, 2018 at 10:30 pm

  Boy ah kaish girl ah Azka

 36. fathun

  January 31, 2018 at 12:15 am

  Kaish and Azka

 37. Psenhi

  January 30, 2018 at 10:30 pm

  Inyhixarga. Boy ah Shafraaz and girl ah Zayana

 38. Anonymous

  January 31, 2018 at 1:56 pm

  Girl akah sherin,shaufa,ashva and boy akah Wiam

 39. Angel

  January 31, 2018 at 2:48 pm

  Vaanan ehkugaa 2 part eh genesh dheen hama rangalu. Mi part vaxx v sali. ???❤?

 40. ??

  February 1, 2018 at 1:13 am

  Zalaf kiyaaba boy ah

 41. Some one

  February 1, 2018 at 2:34 pm

  Boy akah aiman

 42. Some one

  February 1, 2018 at 2:35 pm

  Dhn girl akah thugaa

 43. Some one

  February 1, 2018 at 2:36 pm

  Hey himi plxx aiman and thugaa kiyarba plxx

 44. ނައްފަ

  February 2, 2018 at 12:02 pm

  ސަބާ ވަރަށް ރީތި.. އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކިޔަން.. ނައްފަގެ ބޭބީ އައް ވެސް ކިޔަނީ ސަބާ.. ޔައިސް ދެން ވަރަށް ރީތި ނަމެއް އެއީ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކިޔަން.. އަޖޫ ބުނި ހެން މިދެ ނަން ކިޔާބަ.. އޭނުން މި ވާހަކަ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވާނެހެން ހީވަނީ..

 45. Zoe

  February 5, 2018 at 10:38 pm

  Hi mi plx kiyaabala kiaan and Iram

 46. Ahoo

  February 21, 2018 at 4:52 pm

  Boys:anaan ahnaf shinau shiyah maaish eelaaf mimraah azhadh abaan haaix maaix rafaan zubair

 47. Ahoo

  February 21, 2018 at 4:55 pm

  Girls:eama rausha eava eana khaashia misha mishthi avni joohy ume aaya rafa zahra raathy raah rimsha milsa malsha maisa shifa mausha shaany mailaau alaau

  • Anonymous

   March 12, 2018 at 6:11 pm

   Eema*

 48. Beauty

  February 21, 2018 at 4:56 pm

  Girls:eama rausha eava eana khaashia misha mishthi avni joohy ume aaya rafa zahra raathy raah rimsha milsa malsha maisa shifa mausha shaany mailaau alaau

Comments are closed.