މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނައަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރުތައް އަމާޒުކުރާ މީހުންގެ ހިތުގައިވި ރުޅިވެރިކަން އިންތިހާއަށް ދިޔަކަން އަފާފަށް ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. އަދި މިފަހަރު އެމީހުންގެ ރޭވުންތައް އަންނާނީ އޭނަ އެންމެ ހިތްދަތިވާ ފަދައަކުންކަން އޭނައަކަށް ނޭނގެއެވެ.

 

ކައިވެންޏަށްޓަކައި ޗުއްޓީ ނެގިތާ ހަފްތާތަކެއްފަހުން ޝަރަފް އަނެއްކާވެސް އޮފީހަށްދާން ފެށިއެވެ. އޮފީހަށްދާން އޮތް ފުރަތަމަ ދުވަހު ޝަރަފަށްވުރެ ކުރިން އަފާފް ތެދުވިއެވެ. އޭނަ ތެދުވުނުއިރު ވެސް ޝަރަފް ހޭލާ އޮތެއްކަމަކު އޭނަ އެންމެ ބަހެއްވެސް ބުނެލުމެއްނެތި އަފާފްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލަން އޮތެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކާއި ޚިލާފަށް އަފާފްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ނުރުހުންތެރިކަމެކެވެ. އޭނަގެ ޙަރަކާތްތައް އަވަސްވެފައި ހިސާބަކަށް ފަރުވާ ކުޑައެވެ. އަޅަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅުތައް އެހެން ދުވަސްތަކަށްވުރެ ދިގުވުމުން އޭނައަށް ކޮޓަރީގައި ހުރި އެކި އެއްޗެހީގައި ނުޖެހި ދެވެނީވެސް ކިރިޔާއެވެ. އަފާފް އަލަމާރި ކައިރިއަށް ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އަތްލުމެއްވެސް ނެތި ނަގާލި ހެދުމަކުން ޝަރަފަށް ޙައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ. އެހެނީ އަފާފް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތެދުވެގެން ގޮސް އެގޮތަށް ނަގާނީ ޝަރަފް ލާންޖެހޭނެ އެއްޗަކަށްވާތީވެއެވެ. އެހެނަސް އެދުވަހު އޭނަ އަލަމާރިން ނަގައިގެން ގޮސް ހެދުން ހަރުގަނޑުގައި އަޅުވާލީ ޚުދު އޭނަ ލައި އުޅޭ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކުރުތާއެކެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަ ޝަރަފާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލީ ވަގުތު އެ މޫނުމަތިން ފެނުނު އުދާސްކަމުން އާދައިގެ މަތިން ޝަރަފް އޭނަ ހެއްވާލަން ބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އޭނަ މަޑުމަޑުން ރަޖާ ނަގައި އެއްވެސް އަޑެއް ނުކިޔާނެ ފަދައަކުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކީ އެނދުން ތެދުވެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ހަމަކުރަން އުޅުނު އަފާފަށްވުރެ ކުރިން އެދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. އޭނައަށް ހުއްޓިލެވުނުތަނާހެން ބާރަށް ހިނގާފައި އައި އަފާފް އައިސް އޭނަގެ ގަޔަށް ތަތްއެރިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުރެވުނު އިޙްޞާޞުން ތެޅިގަނެވުނު އަފާފް ދުރުވެލަން އުޅުނުތަނާހެން ޝަރަފް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައި އޭނަގެ އުނަގަނޑުގައި ދެއަތުން ވަށާލަމުން އޭނަގެ ކައިރިއަށް ގެނައެވެ. އާދައިގެ މަތިން ޝަރަފާއި ގާތްވެގެން ދިޔުމުން އަފާފްގެ މޫނު ރަތްވެ އޭނައަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އެހެނަސް އޭނަ މާ ގިނައިރެއްނުވެ ސީރިއަސްވެލިއެވެ.

 

“ކާކު؟” އަފާފް ނޭނގޭކަމަށް ހަދާފައި އަހާލިއެވެ.

 

“ހާދަ ރުޅިއައިސްގެން އުޅޭ ކުއްޖެކޭ. އަނެއްކާ ކިހިނެއްބާވީ؟” ޝަރަފް އެނގިހުރެވެސް ލާނެތް ރާގަކަށް އަހާލިއެވެ.

 

“ދުރަށްދާން އުޅޭ މީހަކާ އެހާ ގާތްވުމަކީ ބުއްދިވެރިގޮތެއްނޫން.” އަފާފް އެހެން ބުނެފައި އަނެއްކާވެސް ޝަރަފާއި ދުރަށްދާން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ޝަރަފް އިހުނަށްވުރެ ވެސް ބާރަށް އަފާފްގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައި ދުރުވިޔަ ނުދިނެވެ.

 

“ކާކު މިހާރު ދުރުވާން މިއުޅެނީ؟” ޝަރަފް ލާނެތް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އަހާލިއެވެ. އަފާފަށް އެވަގުތުކޮޅުގައި ޝަރަފް އޭނައާއެކީގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ މިންވަރު އިޙްޞާޞްވުމުން އޭނައަށް ހިނިތުންވެލެވެން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ދެންވެސް ޝަރަފް ހަދާ އެއްޗެއް ބެލުމަށްޓަކައި އޭނަ ސީރިއަސްކަމާއެކީ ވާޙަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެއޮތީ ގަމީސް ނަގާފަ. އަވަހަށް އޭތި ލައިގެން ސައިބޯން ދާންވީ.” އަފާފް ބުނެލިއެވެ.

 

“ހޫމް….ތި ނަންގަވައިދެއްވި ޕިންކް ކުރުތާ ލައިގެން މިއަދު އޮފީހަށްދާނީ.” ޝަރަފް އެ ބުނެލި ވާހަކައިގެ މާނަ ނަގައިގަނެވުނުތަނާހެން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އެއްފަހަރު ހެދުން ހަރުގަނޑު ހުރި ދިމާލަށް އަނެއްފަހަރު ޝަރަފާއި ދިމާލަށް އޭނަގެ މޫނު އަނބުރާލެވުނެވެ. އެއާއެކު ދެމީހުންނަށް އެކުއެކީގައި ހީގަނެވުނެވެ.

 

“އައިމް ސޮރީ…..” ހުނުމުގެ ތެރެއިން އަފާފް ބުނެލިއެވެ.

 

“އުނހު ނޫނެކޭ. އަހަރެން ކިހާ ރީތިވާނެ އޭތި ލީމަ. ޖަސްޓް އިމޭޖިން!” ޝަރަފް އެހެން ބުނެލީ ސަމާސާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެނަސް އޭނަގެ އެ ވާހަކައިން އަފާފްގެ ހިތްދަތިވިއެވެ.

 

“އާނ ދެން އަހަންނަށް ކުރެވޭނީ އިމޭޖިންދޯ؟ ނުއެއްފެނޭވިއްޔާ….” އަފާފް އެހެން ބުނެލީ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ކަމަށްވިޔަސް އެ ވާހަކައަށްފަހު އޭނައަށް އިސްޖަހާލެވުނީ ދެރަވެފައިވާ މޫނަކާއެކީގައެވެ. އެއާއެކު އޭނައަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވުނެވެ. އޭނައަކީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ދެރަވެ ޝަކުވާކުރާ މީހަކަށް އޭނަ ވާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެހެންހެދުމުން ދުވަސްކޮޅަކުން ޝަރަފް ވެސް އޭނައަށް ފޫހިވާނެނޫންތޯ އޭނަގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނަސް ޝަރަފް މި ވޭތުވެ ދިޔަ ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގައި ވެސް އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން ފޫހިކަމެއްނެތި އޭނަ ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށްޓަކައި ބަސްތަކެއް ބުނެލާ ގޮތުން އަފާފަށް ހުރެވެނީ ޙައިރާންވެފައެވެ. އެވަގުތުވެސް ޝަރަފް ވަގުތުން އޭނަގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފައި އުފުލާލަމުން އަފާފް ހިތްހަމަޖެއްސޭތޯ ބެލިއެވެ.

 

“އަފޫ….އައި ޕްރޯމިސް އަދި އަފޫއަށް ފެންނާނެ. އެދުވަހުއްސުރެ އަހަރެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަމަށްޓަކައި. އެކަމަކު އަދި އަލިމަގެއް ނުފެނިގެން މިއުޅެނީ. އެހެން ގޮތެއްނެތިއްޔާ އަހަރެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ލޯ ވެސް ޤުރުބާންކޮށްގެން އަފާފަށް ދީފާނަން……އަހަންނަށް އެނގޭ އަފާފް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިކަމާމެދު ދެރަވާކަން. އަދި މިއަދު އަހަރެން ދާން މިއުޅެނީ އަފޫއަށް ފެންނައިރު ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގައިވާ ތަނަކަށްވާތީ އަހަންނަށް ދެވިފައި އަފޫއަށް ނުދެވޭތީ ހިތާމަކުރެވޭކަން ވެސް. އަދި އަފޫ ތިފަދަ ޙާލެއްގައި ހުންނާތީ އަހަރެން އަފޫއާ ދުރުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންވުމުން އަހަރެން އަފޫއަށް ބޭވަފާތެރިވެދާނެއޭ ހިތަށްއަރަނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެކަމަކު…..އެއީ އަހަރެން ދުވަހެއްގެ ކޮޅުން ވެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއްނޫން. އަފޫއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ އަހަންނަށް ވެސް ލިބޭ ގެއްލުމެއް. އަފޫއަށް ލިބޭ ދެރައަކީ އަހަންނަށް ވެސް ލިބޭ ދެރައެއް. އަފޫއަށްވާ ތަދަކީ އަހަންނަށް ވެސް ވާ ތަދެއް. ވީއިރު އަހަރެން ކިހިނެއް އަފާފަށް އެހާ ބޮޑު ދެރައެއްދޭނީ؟” ޝަރަފް އެހެން އަހާލި ރާގުން އަފާފަށް ހިނިތުންވެލެވުނު ވަގުތު އޭނަގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. އޭނައަށް އިތުރު ޙަރަކާތެއް ނުކުރެވެނީސް ޝަރަފް އޭނައާއި ކައިރިވެލަމުން އޭނަގެ ނިތަށް ބޮސްދިނެވެ. އޭގެ މާގިނައިރެއްނުވެ ޝާދިޔާ އައިސް ދޮރުގައި ޓަކި ދީފައި ޝަރަފް އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ވާހަކަ ހަނދާންކޮށްލަދިނެވެ. އެއާއެކު ޝަރަފް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

 

“އަހަރުމެން އޮފީހުގެ ބޮސް ޗުއްޓީ ދިގު ކޮށްދޭނެނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް؟” ޝަރަފް ބޮސްއޭ ކިޔާފައި މުޚާތަބު ކުރަނީ ކާކާކަން އެނގުންވުމުން އަފާފަށް އަނެއްކާވެސް ޝަރަފާއެކީގައި ހީލެވުނެވެ.

 

 

ޝަރަފް އޮފީހަށްދާން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު ވެސް އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެކިއެކި ސަމާސާތައް ބަދަލުވަމުން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރި ތެރޭގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ ދެމީހުންގެ ހުނުމުގެ އަޑެވެ. އެންމެ ފަހުން ޝަރަފް ތައްޔާރުވުމަށްފަހު ޑްރާމާތަކުން ހަދާހެން އޭނަގެ ޓައި އަޅުވާލަދިނުމަށް އޭނަ އަފާފްގާތު އެދުނެވެ. އާދައިގެ މަތިން އަފާފް ތިމަންނައަށް ނުފެންނައިރު ތިމަންނަ ކިހިނެއްހޭ ކިޔަން ފެށުމުން ޝަރަފް ދުލެއް ނުކުރިއެވެ. އެންމެ ފަހުން އަފާފް ޝަރަފް ބުނި ގޮތް އަޑުއަހައި ހަދައިގެން މިނެޓްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ޝަރަފްގެ ޓައި އަޅުވާލަދިނެވެ.

 

“ނައިސް! ބުނީމެއްނު އަފޫއަށް ވާނެއޭ؟ އަދި އަފޫ އޮފީހަށްވެސްދާނެ އިން ޝާ ﷲ، ބަލާތި!” ޝަރަފް ލޯގަނޑުން ފަހު ފަހަރަށް އޭނަ ހުރިގޮތް ބަލާލަމުން ބުންޏެވެ. އޭނަގެ އެ ބަސްތަކުން އަފާފަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ޝަރަފް އޭނައަށް ވާނެއޭ ބުނިކަމެއް ނުވެފައެއްނެތެވެ. އޭގެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ޝަރަފް އޭނައަށް ހިތްވަރުދީ ބަލި ޤަބޫލުވިޔަ ނުދޭތީވެއެވެ. އެވަގުތުކޮޅުގައިވެސް ޝަރަފް އޭނަގެ ޙަޔާތުގެ ބައވެރިއަކަށްވީތީ އޭނައަށް ޙަމްދުކުރެވުނެވެ.

 

ސައިބޯން މޭޒުދޮށަށް ގޮސްވެސް ޝަރަފް ދެއްކީ އަފާފް އޮފީހަށް ގެންދާ ވާހަކައެވެ. އެހެނަސް ހުސެއިން އެ ވާހަކަ ސަމާސާއެއްގެ ގޮތުގައި ނެގިއިރު އާދައިގެ މަތިން ޝާދިޔާ ޝަރަފްގެ އެ ވާހަކައަށް ވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދިނެވެ. އޭނަ މިއަދު ޝަރަފަށް ގޮވަންވެސް ދިޔައީ ހުސެއިންގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. ޝާދިޔާ އޭނައާއި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ގޮތް ޝަރަފަށް ފާހަގަވިޔަސް އޭނަ ޝާދިޔާއަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލައެވެ.

 

ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްލިއަކަށް ހުސެއިން ފެށި ވާހަކައަކުން އެތާތިބި އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ވެސް އެއަށް ދެވުނެވެ.

 

“ކުރީ ދުވަހު ކޮންމެވެސް ޒުވާން ކުއްޖަކު އައި ބައްޕަ އޮފީހުގަ އިންދާ އެ އޮފީހަށް. ތިމަންނަ ރިސޯޓެއް އަޅަން އިންވެސްޓްކޮށްދޭށޭ ކިޔާފަ. އޭނަ އަޅަން ބޭނުންވަނީ ރާ ނުވިއްކާ ކަހަލަ އިސްލާމިކް ތަނެއް. ހިތަށްއަރަނީ ހިނގާނެބާވައޭ.” ހުސެއިން އޭނަގެ ސައިތަށިން ކޯވަރެއް ދަމަމުން ޚިޔާލެއްގެ ތެރޭގައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. އެ ދެކެވުނު ވާހަކައިން ބައްޕަގެ ހަނދާން އާވެފައި ޝަރަފަށް ވަގުތުން އާނއެކޭ ބުނެލެވުނެވެ.

 

“އިން ޝާ ﷲ ހިނގާނެ. ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާފަދަ ތަނެއްގައި ނޫނީ ރިޒުޤުގައި ބަރަކާތް ނުލައްވާނެ. އަދި އެހެން ނޫނަސް މިހާރު މުޅި މި ދުނިޔޭގަ ވެސް އެފަދަ ރިސޯޓުތަކަށް ލިބެމުންދާ ތަރުޙީބުދަނީ އިތުރުވަމުން……ކާކުތޯ ތި ޚިޔާލު ދެއްވީ ބައްޕައަށް؟” ޝަރަފް އެނގެން ބޭނުންވެފައި ހުރި މިންވަރުން އަހާލެވުނެވެ.

 

“ކީކޭ އެމީހާއަށް ކިޔަނީ؟ ން….ނަ…ނަބީހް ސަޢީދު.” އެ ނަން އިވިފައި އަފާފާއެކީގައި ޝަރަފްވެސް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ދެމީހުންކުރެ އެންމެ ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވުނީ އަފާފަށެވެ.

 

“އެއީ އެއްކަލަ ކުރިން ވަރަށް ދީނާއި ދެކޮޅުވެގެން އުޅުނު ނަބީހް ދޯ؟” އަފާފް އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ އުފާވެރިކަމަކާއެކީ އަހާލިއެވެ. އޭނަ މެދުވެރިވެގެން ހިދާޔަތް ލިބުނު މީހަކު އެފަދަ ބޮޑު ހެޔޮ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށްޓަކައެވެ. އަފާފް ޖޯޝުން ފުރިފައިހުރެ އެކަމާމެދު އިތުރު ސުވާލުތައް ކުރަން ފެށިއިރު ޝަރަފަށް އިނދެވުނީ ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނަގެ ހަނދާނަށްއައީ އޭނަ މީގެ 2 މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން މާލެއަށް އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު އޭނައަށް އައި ފޯނު ކޯލެވެ. ނަބީހްވެސް ތިމަންނަމެންނަށް ގެއްލުނީ ބިންތު ޢައްމާރުގެ ސަބަބުންކަމަށް ބުނެލި ބަސްތަކެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ޝަރަފް ނަބީހްއާ ހަމައަށްދާން ކެތްމަދުވިއެވެ. އަފާފްވަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ލިބޭނެ ގެއްލުމެއްގެ ކައިރީގައި ކަމަށްވާނަމަ އެ ގެއްލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުން ނަބީހްގެ ފަރާތުން އެނގޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ޚުދު އޭނަގެ އަމިއްލަ ލޮލުން ވެސް އަފާފަށް ގެއްލުމެއްދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަހެއް ހަނދާނަށް އައުމުން އޭނަ ނަބީހްއާއި ބައްދަލުކުރަން އިތުރަށް ކެތްމަދުވިއެވެ.

 

އޮފީހަށް ގޮސްފައިވެސް ޝަރަފަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ އެދުވަހު ހެނދުނު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި މެދުގައެވެ. ބްރޭކް ގަޑީގައި ލިބުނު ހުސް ވަގުތުގައި އޭނަ ނަބީހްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށްވަނެވެ. މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިއާއި ޚިލާފަށް އެ ޕޭޖުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ދީނީ ކުލަވަރުތަކެވެ. ޕޭޖުގައި މުޅިންހެން ޙިއްޞާކުރެވިފައިވީ ދީނުގެ ވާހަކަތަކާއި ޙިކުމަތްތެރި ވާހަކަތަކެވެ. ދޭތެރެއަކުން “ބިންތު ޢައްމާރު”ގެ ޕޯސްޓްތައް ވެސް ޙިއްޞާ ކުރެވިފައިވިތަން ޝަރަފަށް ފެނުނެވެ. ޕޯސްޓްތައް ބަލަމުން ބަލަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ޝަރަފަށް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ނަބީހް އިޞްލާޙުވީ ގޮތާއިމެދު އޭނައަށް ވިސްނާލެވުނެވެ. އަފާފްވަނީ އޭނައަށް ނަބީހްގެ ފަރާތުން ލިބުނު މެސެޖުގެ ވާހަކަ ޝަރަފަށް މާ ކުރިންވެސް ކިޔައިދީފައެވެ. އަފާފް ބުނި ގޮތުގައި ނަބީހް އޭނައަށް އެ މެސެޖު ފޮނުވާފައިވަނީ އޭނައާއި ދިމާލަށް ހުތުރު ބަހުން މެސެޖެއް ކުރިތާ މަދު ދުވަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ. އަދި އެ ޕޭޖު ހުޅުވީއްސުރެވެސް ނަބީހް އެކި ގޮތްގޮތުން އޭނަގެ ޕޭޖު ހުއްޓުވަން އުޅުނު ވާހަކަ އަފާފް ކިޔައިދީފައިވެފައެވެ. އެންމެ އާޔަތަކުން ވެސް މީހެއްގެ ހިތް ބަދަލުވެދާނެކަން ޝަރަފަށް ޔަޤީން ކުރެވުނެއްކަމަކު ނަބީހް އެ ބަދަލުވީގޮތާމެދު އޭނަގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވަނީ ޝައްކެކެވެ. އެންމެ ކުރިން ވެސް ހަމަ އެއްމީހެއްގެ ފަރާތުން އާޔަތްތައް އިވިއިވިފައި އެހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އެ ޝައްކު އުފެދުނެއްކަމަކު ޝަރަފް އޭނަގެ ހިތުގައި އޮތް އެ ވާހަކަ އަފާފާއި ހިއްޞާއެއް ނުކުރެއެވެ. އަފާފް އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެތީވެއެވެ. އެހެނަސް މިއަދުވެސް ނަބީހްގެ ވާހަކަ ދެކެވުމުން ޝަރަފްގެ ހިތަށް ވެރިވީ އުނދަގުލެކެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އޭނައަށް ނަބީހްއާއިމެދު ހެޔޮކޮށް ވިސްނަން ދަތިވިއެވެ.

 

 

އާދައިގެ މަތިން އެދުވަހުވެސް ޝަރަފް އޮފީސް ނިންމާލާފައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔައީ ބައްޕައާއި ދޮންތަ ކައިރިއަށެވެ. އެގެއަށް ދިޔައިރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް އެގޭގެ ތެރެއަށް ވެރިވެފައިވީ ހާސްކަމެކެވެ. ޝަރަފް ގޮސް އެގޭގެ ހުޅުވާލެވިފައިވި މައިދޮރު މައްޗަށް އެރިއިރު ވެސް ޝަބާ އާހިލްގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ތަޅަމުން އޭނައަށް ގޮވަނީއެވެ. ދޮންތަގެ އަޑުގައިވި ހާސްކަމާއި ބޮޑުކޮޓަރީގައި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި އިން ބައްޕަގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ނުތަނަވަސްކަމުން ޝަރަފަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ކިހިނެއްތަވީ ދޮންތާ؟” އޭނައަށް އަހާލެވުނެވެ.

 

“މިއުޅެނީ އާހިލް ސްކޫލުން އައީއްސުރެ ކޮޓަރިން ނުނިކުމެގެން މިއުޅެނީ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހަޅޭއްވެސް އެބަލަވާ. އައިއިރުވެސް ހުރީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ރުޅިއައިއްސަ. މިހެންވެގެން މަ ޝަރަފް ކައިރި ބުނީ އަފާފް ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެންނާށޭ. ޝަރަފް އަޔަސް އަދި ވާނެކަމެއް ނެތް! އޭނަ ހާދަ ބަދަލުވެއްޖެއޭ މި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގަ.” ޝަބާ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިފައި ހުރި މިންވަރުން ނުވެސް ވިސްނައި ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. އެކަން ދަނެގެން ޝަރަފް އިތުރަށް އޭނަގެ ދޮންތައާއި ވާހަކަ ދައްކާކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރިއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނަ ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް އާހިލްގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ހަމަކޮށްލީ އާހިލްއަށް ދިމާވެފައިވާނެ ގޮތެއް އަންދާޒާ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ދެ ހަފްތާ ވަރަކަށް ކުރިން، އާހިލްމެންގެ ސްކޫލަށް އަލަށް އައި ކުއްޖަކު އޭނައަށް މަލާމާތްކުރާ ވާހަކަ އޭނަ ވަނީ ޝަރަފްގާތު ބުނެފައެވެ. މި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަންތައް ނުބައިވެ އާހިލްއަށް ވެސް އޭނައަށް ޖެހުނުފަދަ ޙާލެއް ޖެހުނީބާއޭ ހިތަށްއެރި ވަގުތު ޝަރަފްގެ މެއަށް ނުބައި ގޮތެއްވިއެވެ. އޭނަ ދޮރުގައި މަޑުމަޑުން ޓަކި ދީފައި މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން އާހިލްއަށް ގޮވަންފެށީ އޭނަގެ އަޑު އާހިލްގެ ހިތާއި ހަމައަށް ވާޞިލުވޭތޯއެވެ.

 

“އައްލޫ މީ ދޮންބެއޭ. ހުޅުވާލަބަލަ.” ޝަރަފް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން އާހިލް، ތިމަންނަ އެކަނި ދޫކޮށްލާށޭ ކިޔައި އިނގިރޭސި ބަހުން ހަޅޭއްލެއްވި އަޑު އިވިގެން ދިޔައެވެ. ޝަރަފް ދެންވެސް ބަލި ޤަބޫލުނުކުރީ، ޚުދު އޭނަ ވެސް އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އެފަދަ ޙާލެއްގައި ވި ކަން ހަނދާންވެފައެވެ. ދެންވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް އާހިލްއާ ވާހަކަ ދައްކަން ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވުމުން ޝަރަފް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ވިސްނާލިއެވެ. އަަދި އާހިލް ކައިރިން ޖަވާބެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބުނެވޭނެ ބަސްތަކާއިމެދު ވިސްނާލިއެވެ.

 

“ހާދަ ގަޓެއްނެތޭ ދޯ އާހިލް؟” ޝަރަފް އެ ސުވާލުކުރިތާ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އާހިލް އައިސް އެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެ ހިނދު ރުއިމުގެ ސަބަބުން ރަތްވެފައިވާ ދެލޮލާއި މިލާފައިވި އާހިލްގެ މޫނު އެންމެނނަށް ވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އާހިލް ފެނުމާއެކު ޝަބާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެއްކަމަކު ޝަރަފް އަތުގެ ޢިޝާރާތުން ޝަބާ ހުއްޓުވާލީ އޭނަ ވަކިން އާހިލް އާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނުމަށެވެ. ޝަބާ އެއަށްފަހު ފަސްއެނބުރިގެން ގޮސް އަނެއްކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ހިތާއި ދެކޮޅަށެވެ. ދޮންތަ ލޯމައްޗަށް ގެއްލުމުން ޝަރަފް އެ އާހިލްގެ ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. އެއާއެކު އޭނަ ހުއްޓުންއަރާ ގޮތްވިއެވެ.

 

ނުނިމޭ

64

13 Comments

 1. Jana

  January 23, 2018 at 11:41 pm

  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މި ބައި އަދިވެސް ޖަނާ ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ނޫން މި ގެނެސްދެވުނީ. އެކަމަކު ދެން އޮތް ބައި ހަމަ އަޕްކުރެވޭނީ ހުކުރު ދުވަހު. އިން ޝާ ﷲ އެ ބައި ވީހާވެސް ވަރަކަށް ދިގު ކޮށްދޭނަން. 🙂

 2. Aminath

  January 24, 2018 at 12:03 am

  Yess..waiting for friday..allu ah vee kihinebaa..sharaf ge maazee thakuraaru vanee baa..??

 3. Naik

  January 24, 2018 at 1:13 am

  ? ???????? Mi dhen dhigu

  • Jeyz

   January 25, 2018 at 12:22 pm

   Jana sissy dhigu koh nehnu kuree prt thah liyunee naik

 4. xaaaaan

  January 24, 2018 at 8:02 am

  Masha Allah

 5. Xxxx

  January 24, 2018 at 8:40 am

  V.nice?

 6. Shaa

  January 24, 2018 at 11:41 am

  , Stry v reethi ekn kuree ge part mi othy ehkon vx v kuru new part ,,

 7. Saa

  January 24, 2018 at 11:43 am

  Mashaallah,, v reethi, ekn kury ge bayaa ehkn v ma ehaa dhigeh noon vaahaka eh

 8. Pinky shifoo

  January 24, 2018 at 12:07 pm

  Nice

 9. Emaa

  January 24, 2018 at 12:44 pm

  (:V.reethi mi bai vx

 10. Hu

  January 25, 2018 at 10:24 am

  Masha allhah mibaives vvvvv reethi jana thikura mashkathuga barakai lahvashi aameen

 11. Jeyz

  January 26, 2018 at 11:15 am

  Jana sissy miadhu mee Friday ehnu avas koh dheeba kiyaa hithun hama keh madhu vanee

 12. ayersha

  January 26, 2018 at 7:48 pm

  Janaa u re awesome Masha Allah
  last week ga janaa ge vaahaka thah kiyan fehtty . Aslu evaahaka thah kiyaafa varah asaru kuri i am trying to change after reading ur stories May Allah bless you Jana u are a talented girl Masha Allah !u are using ur talent in the way of Allah
  Thabarakallah jana

Comments are closed.