ބޯކޮށްވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައްވަނީ ހިމޭންވެފައެވެ. ޖަހާލާ ބާރު ގުގުރީގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިގަދަ ވިއްސާރާގައި ކުޑަ އެއް އަތައް ނަގައިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖާގެ ހިތުގައި ވަނީ ބިރުވެރިކަމެވެ. މަގުގައި އޭނާ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވޭ ވިއްޔާއެވެ.

އެއްއަތުން ކޮލެޖުގެ ފޮތްތައް ހިފައިގެން، އަނެއްއަތުން ކުޑަ ހިފައިގެން ހިނގަމުން ދިޔަ އަންހެންކުއްޖާގެ ބޭނުމަކީ އަވަހަށް ގެއަށް ދިޔުމެވެ. ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ކުޑަވެސް އެއްލައިގެން ދާން އުޅޭހެންވެސް ހީވެއެވެ.

އެ އަންހެން ކުއްޖާ ސިހުނީ މީހެއް ތުން ގޮއްވާލީމައެވެ. ސިހިފަ ފަހަތް ބަލާލެވުނީވެސް އެހެންވެއެވެ. “އާހް. ތިހިރި ހިނގުމެއް. މަންޖެ ހިނގާބަލަ އެހެރި ތަނަށް.” ތެމިފޯވެފައި ހުރި ތިން ޕާޓޭން ތެރެއިން މެދަށް ހުރިމީހާ މަސްތީ ގޮތަކަށް ކުރިމަތީ ހަދަން ފަށާފައިވާ އިމާރާތަށް އިޝާރަތްކޮށް ބުނެލިއެވެ. އެ އަންހެންކުއްޖާ ގަން ބިރުން ފަހަތަށް އެނބުރި ދުއްވާގަތެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން މާހުށިޔާރެވެ. އެކުއްޖާ އަށް ދެތިން ފިޔަވަޅު އެޅުނުހެން ހީނުވެ އެމީހުން އެކުއްޖާގެ ކުރި ބެއްދިއެވެ.

“ހޮ ހޮ ހޮ” އެތާ ބޮޑަށް ހުރި މީހާ އެކުއްޖާގެ އަތުގާ ހިފިއެވެ. އެއަށްފަހު އެކުއްޖާ ރޮއި ރޮއި ހުއްޓާ ދަމަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އެ އިމާރާތުގެ އެއްމެ މައްޗަށް ގެންދިޔައެވެ.

“ހެޔޮނުވާނެ ތިހެން ނުހަދާ” އެތާ ބޮޑަށް ހުރި ހަސަން އަންހެން ކުއްޖާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން އަންހެންކުއްޖާ އާދޭސް ކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންގެ ސިފައިގައި ހުރި ޖަނަވާރުންތަކަށް އެއަޑު އިވޭނެހެއްޔެވެ.

ހަސަންގެ އިޝާރާތަށް އެތާހުރި ދެމީހުން އެކުއްޖާގެ ދެއަތުގައި ހިފާ ބިންމަތީ ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެކުއްޖާއަށް ގުޑާ ނުލެވޭވަރަށް އޭނާގެ އަތަށް ބާރު ކޮށްލިއެވެ.

ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ހަސަން އެއަންހެން ކުއްޖާއާ ދިމާލަށް ގުދުވީ އޭނާގެ ބެލްޓް ނަގަމުންނެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ލާފައި ހުރި ސްކިނީގެ ގޮށުގައި ހަސަން އަތްޖައްސާލުމުން އަނެއްކާވެސް އެކުއްޖާ ރޮއިގަތެވެ. “ހެޔޮނުވާނެ. އަހަރެން އަހަރެން ޕީރިއަޑްވެސް ވެފައޭ. ޕްލީޒް ޕްލީޒް” ނަމަވެސް އެ ހިލަހިތުގައި އެއްވެސް ރަހުމެއް ނުއުފުދުނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހުންގެ ބޮލަށްވަނީ ޝައިތޯނާ ވެރިވެ ގަނެފައެވެ. މައުސޫމް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން އެގޮތަށް ފޭރި ގަންނަނާނީ އެހެންވީމަ ނޫންހެއްޔެވެ.

ހަސަން ގޮއްނައްޓާލުމާއެކު ވިދާލިވިދުރާ އެކު މުޅި އެތަން އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. އަންހެންކުއްޖާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ދެމީހުން ކުއްލިއަކަށް ތެދުވީ ފެނުން މަންޒަރުންނެވެ. އެދެމީހުން ކުއްލިއަކަށް ދުއްވާގަތުމުން ހަސަން ވެސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ލޯލިތައް ކޮޅަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. މީހާ ބިރުން ރޫރޫ އަޅަމުން ދިޔައެވެ.

ރަތްކުލައިގެ ދެލޮލުން އޭނައާ ދިމާލަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ބަލަން އެހެރީ އިންސާނެއް ނޫންކަން ޔަގީނެވެ. އޭތީގެ އިސްތަށިގަނޑު ފައިގެ ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް އާދެއެވެ.

އޭތި ބަލަން ހުރިގޮތުން ހީވަނީ ހަސަން އަނދާ ހުލިއަށް ހަދާލާނެ ހެންނެވެ. އޭތި ކުއްލިއަކަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެއަޑާއެކީ ހީވީ މުޅިއިމާރަތް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާނެހެންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ހަސަން ފަހަތަށް އެއްލިގެން ދިޔައެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރަށްގޮސް ހަސަން މައިތިރި ވިއެވެ.

މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ލޯމަރާ ތަގުލިކޮށްގެން އޮތް އަންހެންކުއްޖާއަށް ނޭނގޭ ފަދައެވެ. ހަސަން ދުއްވާގަތީ ނިކުތުމަށް ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ދޮރާދިމާލަށެވެ. ނަމަވެސް ދޮރާ ހަމަވުމުން ދޮރު ކުއްލިއަކަށް ލެއްޕުނެވެ. ހަސަން ރޮއިގަތެވެ. “ހެޔޮނުވާނެ. އަހަ އަހަރެން ދޫކޮށްލާ.” ފަހަތަށް އެނބުރި ބިރުން ވިރިވިރި ހުރި ހާލު ހަސަންއަށް ބުނެވުނެވެ.

އޭތި ބާރު ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭތި ކުއްލިއަކަށް ހުނުން މަޑުކޮށްލާފައި އެ ބިރުވެރި ލޮލުން ހަސަން އަށް ބަލާލިއެވެ.

“ހަނދާން ކުރާތި. މީގެ ފަހުން މައުސޫމް އަންހެންކުދިންނަށް ބަލާލިޔަސް ނިމުނީ. ކަލޭގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނަން. ކަލޭމެން ކަހަލަ މީހުންގެ ސަބަބުން ކުށެއް ނެތް ކިތައްކުދިންގެ އިތްފަތްތެރިކަން ގެއްލިގެން އެދަނީ. ކަލޭމެންނަކަށް ނުވިސްނޭނެ އެކުދިންގެ ހިތުގައާއި ހަށިގަނޑުގައި އަޅާވޭނެއް” ފުން މާނައަކާއެކު އޭތި ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެން އަންހެން ކުއްޖަކާ ދިމާލަށް ބަލާވެސް ނުލާނަން” ހަސަން އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ކުއްލިއަކަށް ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ހަސަން އަވަސް އަވަހަށް ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

ލޯމަރައިގެން އޮތް އަންހެން ކުއްޖާ ލޯހުޅުވާލީ އަޑެއްބަޑެއް ނީވުމުންނެވެ. އެކަކުވެސް ފެންނަން ނެތުމުން އެކުއްޖާ ރޮވިފައި ހުރެ އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ އިއްފަތްތެރިކަން ސަލާމަތްވުމުން ﷲއަށް ހަމްދުކުރަމުންނެވެ.

އެކުއްޖާ ނިކުމެގެން ދިޔަދިމާލަށް ބަލަން ހުރި އެތީގެ ރަތްކުލައިގެ ދެލޯ ކުއްލިއަކަށް ހުދުވިއެވެ. އެ ރީތި އަޅިކުލައިގެ ދެލޯގައި ވަނީ ތާޒާ ކަރުނައެވެ. އޭތި ފަޒާގެ ތެރެއަށް ނޭވާ ދޫކޮށްލިއެވެ. އެ ކަރުނަ ލޭގެ ކުލައިން އޮހޮރިގެން އަންނަން ފެށިއެވެ. “އަދި އަހަންނަށްވެސް ދުވަހެއް އަންނާނެ. އެދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އަހަރެން މިހުންނަނީ. މަރާލާނަން. އޭނާ މަރާލާނަން. އެންމެން މަރާލާނަން” ކުއްލިއަކަށް އޭތީގެ މަގުސަދު ހަނދާންވެ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އޭތި ކުއްލިއަކަށް ގެއްލުނެވެ.

*****

އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ.! އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮތް ވާހަކަ “ރީތި ސޫރައެކޭ”. ކުރީ ވާހަކަ “ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ” ފަދައިން މިވާހަކަ ވެސް ރީތިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ތެންކިޔޫ !!

98

72 Comments

 1. Ram

  January 11, 2018 at 4:56 pm

  Heii guyxx.. after long time dwww..v gina myhun edhifai veema biruveri plus loabeege vaahaka eh liyan mifeshyy.. keep waiting igeyy.. laheh nuve furathama part upkohladheynan.. eyrun bunaanan vaahaka upkohlaane dhuvas thah vx.. loves guyxx ?❤

 2. Lam

  January 11, 2018 at 5:01 pm

  Alhey ram u are back….finally so happy…waitingig ingey ramooooo….

 3. Ram

  January 11, 2018 at 5:06 pm

  Heii lamuu.. ?thankyou darl

 4. Zuam

  January 11, 2018 at 5:14 pm

  Varah reethi

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:04 pm

   Thankyou zuam ?

 5. Adam

  January 11, 2018 at 5:28 pm

  Wow salhi

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:05 pm

   Thankyou adamm ?

 6. Black beauty

  January 11, 2018 at 5:37 pm

  Varah reethi

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:06 pm

   Thankyou black beautyy ?

 7. Hadheeja Adam

  January 11, 2018 at 5:37 pm

  Saami Adam ??

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:07 pm

   ??

 8. click a shot ?

  January 11, 2018 at 5:45 pm

  Hey ram after a long time no see ?i am so happy that you cameback ram ge kurige story hen mistory ves reethi vaanekamah ????umeedhukuran
  I MISSED YOU A LOT and goodluck

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:43 am

   Heii clickk.. i missed you tooo… thankyou so much??

 9. Mai

  January 11, 2018 at 6:05 pm

  V reeti lahun kiyunee rashaka dhiyaeema

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:08 pm

   Aww… thankyou mal ?

  • Ram

   January 12, 2018 at 4:39 pm

   Mai*

 10. sam♥

  January 11, 2018 at 6:05 pm

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:08 pm

 11. [email protected]

  January 11, 2018 at 6:15 pm

  alheyyy..waiting…feshun vr reeethi masha allah??

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:09 pm

   Thankyou so much aish ?.. keep waiting darl ❤

 12. Juvey

  January 11, 2018 at 7:15 pm

  Ram yu r back .
  V reethi vaane hen heevanee. .??

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:42 pm

   Thankyou juveyy ?

 13. Shauna

  January 11, 2018 at 7:22 pm

  Awwwn finally ram is back. I was eagerly waiting for your next story. Feshun varah reethi. And you know what I love scary stories very much. Waiting ingey. Love you ram<3 🙂

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:43 pm

   Awww..ehnveema ragalhashehnu mivee dww.. scary story eh liyeveythee.. hehe.. thankyou so much.. loves more shauna ?

 14. im

  January 11, 2018 at 7:32 pm

  Yey ram is back
  Vara reethi vaane hen heevany
  When is next part
  I like scary stories

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:45 pm

   Awwn.. thankyou so much.. in sha allah v avahah vaahakaige first part upkohlaaanan igeyy.. ?

 15. މައި

  January 11, 2018 at 7:51 pm

  ކީއްވެ ދިވެހިން ލިޔެވެނީ؟

  • Ram

   January 11, 2018 at 7:57 pm

   Alheyy.. i dont know dear.. ?

 16. click a shot ?

  January 11, 2018 at 8:01 pm

  ?Yayyy ram is bac after a long time im so happy i was waitting for astory from you and wait kohkoh hutaa thi genesdhini enme beynunvaakahala story i love biruveri stories hope it would be inttesting love you❤❤❤

  • click a shot ?

   January 12, 2018 at 9:14 am

   And cameron dallas and zayn malik are one of my fav n the cover pic is superb cause thers a pic of two of them??

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:44 am

   Yess in sha allah.. thankyou so much click darl.. loves more❤❤

 17. nikki

  January 11, 2018 at 8:04 pm

  Finally ram is back… Cnt wait to read this story…. Welcome back ram….

  • Ram

   January 11, 2018 at 8:59 pm

   Thankyou so much nikki?

 18. Ainth

  January 11, 2018 at 8:30 pm

  Wow, my luving ram ehen story eh alun feshy dhw, hyvany v v rythi vaanehen mi story ves, v v interesting, luv u n v v missvi igey story thah fennan feshyma ram mathin

  • Ram

   January 11, 2018 at 8:57 pm

   Thankyou so much dhonthi.. i missed you more..loves lot?

 19. Hi Mi

  January 11, 2018 at 10:01 pm

  Alhey ram. Varah reethi vaane hen heevey. Ram ge aneh story adhi kiriyaa kiyan mi fashani. E story ga ves yuan ulheni. Adhi koriyaa mi inguni. ?

  • Hi Mi

   January 11, 2018 at 10:02 pm

   Kiriyaa*.

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:46 am

   Hehe darl.. thankyou so much igeyyy..?❤

 20. dhikko

  January 11, 2018 at 10:20 pm

  ވެއިޓިންގ ޓު ރީޑް އިޓް….

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:48 am

   Heii dhikko.. nuveh kiyun thi comment eh dear.. ? thankyou☺

 21. Elai

  January 11, 2018 at 10:47 pm

  Story v nice next part avahaa up kohla dheeba

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:49 am

   Thankyou elai ? v avahah in sha allah igeyy❤

 22. Kitty ❤️

  January 11, 2018 at 11:01 pm

  Varah reethi vaane henn heevey.. waiting. Avahah up kurahchey ❤️

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:50 am

   Thanyou so much kittyy.. yes in sha allah?

 23. purplish

  January 11, 2018 at 11:32 pm

  Aww ram is back♥♥♥ waiting for the lovely story….. love you ramkolhue

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:51 am

   Thanyou so much purplish darl.. loves more?❤

 24. S

  January 12, 2018 at 1:35 am

  Alhey my ramkolhu is back.lysm.and missed u a lot
  Thy esfiya ge shau ge fav.and your stories r amazing. Waiting because i knw ram ge stry eh vehjihyaa reethi vaane kan.?❤❤

  • Ram

   January 12, 2018 at 9:53 am

   Awwn thankyou so much.. i missed you too shauu.. thankyou.. loves yuh much more❤❤❤

 25. Angel

  January 12, 2018 at 10:47 am

  Wow v reeti??

  • Ram

   January 12, 2018 at 4:34 pm

   Thankyou angel?❤

 26. Pinky shifoo

  January 12, 2018 at 11:43 am

  Alhey Ram I missed you so much… Kury vaahaka vx ehkoh keen knme partehga comments nukuriyas vx.. E vaahaka varah varah reethi.. Mi vaahakaige feshun vx varah reethi n it’s interesting.. Eagerly waiting for your story.. ☺️☺️

  • Ram

   January 12, 2018 at 4:36 pm

   I missed you too eyy… aww thankyou so so so much pinky shifoo?❤

 27. Mary

  January 12, 2018 at 12:28 pm

  Wow v reethi????

  • Ram

   January 12, 2018 at 4:36 pm

   Thankyou mary?❤

 28. Sana

  January 12, 2018 at 1:58 pm

  Thanks for writing horror story ? when next part?

  • Ram

   January 12, 2018 at 4:38 pm

   Thankyou sanaa? v avahah igeyy.. in sha allah ?❤

 29. Emaa

  January 12, 2018 at 3:26 pm

  Varah reethi

  • Ram

   January 13, 2018 at 1:07 pm

   Thankyou?

 30. Afoo

  January 12, 2018 at 7:05 pm

  It’s so beautiful plx make it quick

  • Ram

   January 13, 2018 at 1:10 pm

   Okay afoo.. thankyou?

 31. S

  January 12, 2018 at 10:13 pm

  Hi my ramkolhu
  Kon irakun next part
  Waiting…..?

  • Ram

   January 13, 2018 at 1:11 pm

   Heii.. sunday noony monday okay?❤

  • S

   January 13, 2018 at 2:08 pm

   Okay luv❤

 32. Saai

  January 13, 2018 at 6:43 pm

  Beginning is very nice and i wish that this story would be a very scary story

  • Ram

   January 13, 2018 at 9:24 pm

   I will try dear.. ram ge emme best dheynan.. first biruveri story v ma mistakes huredhaane igeyy.. thankyou??

 33. S

  January 15, 2018 at 6:51 pm

  Alhey koba aneh part

  • Ram

   January 21, 2018 at 1:44 pm

   so sorry dear❤

 34. Moya

  January 16, 2018 at 9:57 pm

  Ramuuu alhe miadhu mee tuesday ekm adhives stry up eh nuve.u said that u will upload it on sunday or monday.can’t wait to read this.bunelan othy hama waiting ga ee.waiting waiting..and u r my fav

  • Ram

   January 17, 2018 at 2:10 pm

   Thankyou.. and i m sorry las veethee.. kameh laigathy eyy.. hehe.. wait kurahcheyy emmen.. v avavhah up veythw balaanan igeyy❤

 35. ayersha

  January 17, 2018 at 7:41 pm

  Yesh finally u are back ram

  • Ram

   January 21, 2018 at 1:44 pm

   thankyou darl?❤

 36. No name🖤

  May 18, 2020 at 2:28 am

  Very nice nd I like biruveri loabeege vhk emme kiyaa hihvanee vx ekahala vhk.. Heekuran Mi vhk vrh Reethi vaane kamah🖤👊🏻👍🏻

Comments are closed.