ރީތި ސޫރައެކޭ (ފެށުން)

- by - 88- January 11, 2018

ބޯކޮށްވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައްވަނީ ހިމޭންވެފައެވެ. ޖަހާލާ ބާރު ގުގުރީގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިގަދަ ވިއްސާރާގައި ކުޑަ އެއް އަތައް ނަގައިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖާގެ ހިތުގައި ވަނީ ބިރުވެރިކަމެވެ. މަގުގައި އޭނާ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވޭ ވިއްޔާއެވެ.

އެއްއަތުން ކޮލެޖުގެ ފޮތްތައް ހިފައިގެން، އަނެއްއަތުން ކުޑަ ހިފައިގެން ހިނގަމުން ދިޔަ އަންހެންކުއްޖާގެ ބޭނުމަކީ އަވަހަށް ގެއަށް ދިޔުމެވެ. ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ކުޑަވެސް އެއްލައިގެން ދާން އުޅޭހެންވެސް ހީވެއެވެ.

އެ އަންހެން ކުއްޖާ ސިހުނީ މީހެއް ތުން ގޮއްވާލީމައެވެ. ސިހިފަ ފަހަތް ބަލާލެވުނީވެސް އެހެންވެއެވެ. “އާހް. ތިހިރި ހިނގުމެއް. މަންޖެ ހިނގާބަލަ އެހެރި ތަނަށް.” ތެމިފޯވެފައި ހުރި ތިން ޕާޓޭން ތެރެއިން މެދަށް ހުރިމީހާ މަސްތީ ގޮތަކަށް ކުރިމަތީ ހަދަން ފަށާފައިވާ އިމާރާތަށް އިޝާރަތްކޮށް ބުނެލިއެވެ. އެ އަންހެންކުއްޖާ ގަން ބިރުން ފަހަތަށް އެނބުރި ދުއްވާގަތެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން މާހުށިޔާރެވެ. އެކުއްޖާ އަށް ދެތިން ފިޔަވަޅު އެޅުނުހެން ހީނުވެ އެމީހުން އެކުއްޖާގެ ކުރި ބެއްދިއެވެ.

“ހޮ ހޮ ހޮ” އެތާ ބޮޑަށް ހުރި މީހާ އެކުއްޖާގެ އަތުގާ ހިފިއެވެ. އެއަށްފަހު އެކުއްޖާ ރޮއި ރޮއި ހުއްޓާ ދަމަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އެ އިމާރާތުގެ އެއްމެ މައްޗަށް ގެންދިޔައެވެ.

“ހެޔޮނުވާނެ ތިހެން ނުހަދާ” އެތާ ބޮޑަށް ހުރި ހަސަން އަންހެން ކުއްޖާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން އަންހެންކުއްޖާ އާދޭސް ކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންގެ ސިފައިގައި ހުރި ޖަނަވާރުންތަކަށް އެއަޑު އިވޭނެހެއްޔެވެ.

ހަސަންގެ އިޝާރާތަށް އެތާހުރި ދެމީހުން އެކުއްޖާގެ ދެއަތުގައި ހިފާ ބިންމަތީ ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެކުއްޖާއަށް ގުޑާ ނުލެވޭވަރަށް އޭނާގެ އަތަށް ބާރު ކޮށްލިއެވެ.

ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ހަސަން އެއަންހެން ކުއްޖާއާ ދިމާލަށް ގުދުވީ އޭނާގެ ބެލްޓް ނަގަމުންނެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ލާފައި ހުރި ސްކިނީގެ ގޮށުގައި ހަސަން އަތްޖައްސާލުމުން އަނެއްކާވެސް އެކުއްޖާ ރޮއިގަތެވެ. “ހެޔޮނުވާނެ. އަހަރެން އަހަރެން ޕީރިއަޑްވެސް ވެފައޭ. ޕްލީޒް ޕްލީޒް” ނަމަވެސް އެ ހިލަހިތުގައި އެއްވެސް ރަހުމެއް ނުއުފުދުނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހުންގެ ބޮލަށްވަނީ ޝައިތޯނާ ވެރިވެ ގަނެފައެވެ. މައުސޫމް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން އެގޮތަށް ފޭރި ގަންނަނާނީ އެހެންވީމަ ނޫންހެއްޔެވެ.

ހަސަން ގޮއްނައްޓާލުމާއެކު ވިދާލިވިދުރާ އެކު މުޅި އެތަން އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. އަންހެންކުއްޖާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ދެމީހުން ކުއްލިއަކަށް ތެދުވީ ފެނުން މަންޒަރުންނެވެ. އެދެމީހުން ކުއްލިއަކަށް ދުއްވާގަތުމުން ހަސަން ވެސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ލޯލިތައް ކޮޅަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. މީހާ ބިރުން ރޫރޫ އަޅަމުން ދިޔައެވެ.

ރަތްކުލައިގެ ދެލޮލުން އޭނައާ ދިމާލަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ބަލަން އެހެރީ އިންސާނެއް ނޫންކަން ޔަގީނެވެ. އޭތީގެ އިސްތަށިގަނޑު ފައިގެ ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް އާދެއެވެ.

އޭތި ބަލަން ހުރިގޮތުން ހީވަނީ ހަސަން އަނދާ ހުލިއަށް ހަދާލާނެ ހެންނެވެ. އޭތި ކުއްލިއަކަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެއަޑާއެކީ ހީވީ މުޅިއިމާރަތް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާނެހެންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ހަސަން ފަހަތަށް އެއްލިގެން ދިޔައެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރަށްގޮސް ހަސަން މައިތިރި ވިއެވެ.

މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ލޯމަރާ ތަގުލިކޮށްގެން އޮތް އަންހެންކުއްޖާއަށް ނޭނގޭ ފަދައެވެ. ހަސަން ދުއްވާގަތީ ނިކުތުމަށް ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ދޮރާދިމާލަށެވެ. ނަމަވެސް ދޮރާ ހަމަވުމުން ދޮރު ކުއްލިއަކަށް ލެއްޕުނެވެ. ހަސަން ރޮއިގަތެވެ. “ހެޔޮނުވާނެ. އަހަ އަހަރެން ދޫކޮށްލާ.” ފަހަތަށް އެނބުރި ބިރުން ވިރިވިރި ހުރި ހާލު ހަސަންއަށް ބުނެވުނެވެ.

އޭތި ބާރު ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭތި ކުއްލިއަކަށް ހުނުން މަޑުކޮށްލާފައި އެ ބިރުވެރި ލޮލުން ހަސަން އަށް ބަލާލިއެވެ.

“ހަނދާން ކުރާތި. މީގެ ފަހުން މައުސޫމް އަންހެންކުދިންނަށް ބަލާލިޔަސް ނިމުނީ. ކަލޭގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނަން. ކަލޭމެން ކަހަލަ މީހުންގެ ސަބަބުން ކުށެއް ނެތް ކިތައްކުދިންގެ އިތްފަތްތެރިކަން ގެއްލިގެން އެދަނީ. ކަލޭމެންނަކަށް ނުވިސްނޭނެ އެކުދިންގެ ހިތުގައާއި ހަށިގަނޑުގައި އަޅާވޭނެއް” ފުން މާނައަކާއެކު އޭތި ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެން އަންހެން ކުއްޖަކާ ދިމާލަށް ބަލާވެސް ނުލާނަން” ހަސަން އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ކުއްލިއަކަށް ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ހަސަން އަވަސް އަވަހަށް ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

ލޯމަރައިގެން އޮތް އަންހެން ކުއްޖާ ލޯހުޅުވާލީ އަޑެއްބަޑެއް ނީވުމުންނެވެ. އެކަކުވެސް ފެންނަން ނެތުމުން އެކުއްޖާ ރޮވިފައި ހުރެ އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ އިއްފަތްތެރިކަން ސަލާމަތްވުމުން ﷲއަށް ހަމްދުކުރަމުންނެވެ.

އެކުއްޖާ ނިކުމެގެން ދިޔަދިމާލަށް ބަލަން ހުރި އެތީގެ ރަތްކުލައިގެ ދެލޯ ކުއްލިއަކަށް ހުދުވިއެވެ. އެ ރީތި އަޅިކުލައިގެ ދެލޯގައި ވަނީ ތާޒާ ކަރުނައެވެ. އޭތި ފަޒާގެ ތެރެއަށް ނޭވާ ދޫކޮށްލިއެވެ. އެ ކަރުނަ ލޭގެ ކުލައިން އޮހޮރިގެން އަންނަން ފެށިއެވެ. “އަދި އަހަންނަށްވެސް ދުވަހެއް އަންނާނެ. އެދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އަހަރެން މިހުންނަނީ. މަރާލާނަން. އޭނާ މަރާލާނަން. އެންމެން މަރާލާނަން” ކުއްލިއަކަށް އޭތީގެ މަގުސަދު ހަނދާންވެ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އޭތި ކުއްލިއަކަށް ގެއްލުނެވެ.

*****

އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ.! އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮތް ވާހަކަ “ރީތި ސޫރައެކޭ”. ކުރީ ވާހަކަ “ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ” ފަދައިން މިވާހަކަ ވެސް ރީތިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ތެންކިޔޫ !!

88

Ram

A Girl Who Read The Stories As A Hobby, And Write The Story As A Job Love To Read Comments From My Lovely Readers Love The Readers Who Give Love And Support In Few Sentences As A Comment, And Readers Who Give Negative Comments Only To Improve My Writing Skills Loves Lot READERS Ram or Ramu

You may also like...

71 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Heii guyxx.. after long time dwww..v gina myhun edhifai veema biruveri plus loabeege vaahaka eh liyan mifeshyy.. keep waiting igeyy.. laheh nuve furathama part upkohladheynan.. eyrun bunaanan vaahaka upkohlaane dhuvas thah vx.. loves guyxx 😘❤

  ⚠Report!
 2. Hey ram after a long time no see 😍i am so happy that you cameback ram ge kurige story hen mistory ves reethi vaanekamah 😀😀😀😍umeedhukuran
  I MISSED YOU A LOT and goodluck

  ⚠Report!
 3. Awwwn finally ram is back. I was eagerly waiting for your next story. Feshun varah reethi. And you know what I love scary stories very much. Waiting ingey. Love you ram<3 🙂

  ⚠Report!
  1. Awww..ehnveema ragalhashehnu mivee dww.. scary story eh liyeveythee.. hehe.. thankyou so much.. loves more shauna 😊

   ⚠Report!
  1. Awwn.. thankyou so much.. in sha allah v avahah vaahakaige first part upkohlaaanan igeyy.. 😊

   ⚠Report!
 4. 😀Yayyy ram is bac after a long time im so happy i was waitting for astory from you and wait kohkoh hutaa thi genesdhini enme beynunvaakahala story i love biruveri stories hope it would be inttesting love you❤❤❤

  ⚠Report!
  1. And cameron dallas and zayn malik are one of my fav n the cover pic is superb cause thers a pic of two of them😍😄

   ⚠Report!
 5. Wow, my luving ram ehen story eh alun feshy dhw, hyvany v v rythi vaanehen mi story ves, v v interesting, luv u n v v missvi igey story thah fennan feshyma ram mathin

  ⚠Report!
 6. Alhey ram. Varah reethi vaane hen heevey. Ram ge aneh story adhi kiriyaa kiyan mi fashani. E story ga ves yuan ulheni. Adhi koriyaa mi inguni. 😉

  ⚠Report!
 7. Alhey my ramkolhu is back.lysm.and missed u a lot
  Thy esfiya ge shau ge fav.and your stories r amazing. Waiting because i knw ram ge stry eh vehjihyaa reethi vaane kan.😘❤❤

  ⚠Report!
  1. Awwn thankyou so much.. i missed you too shauu.. thankyou.. loves yuh much more❤❤❤

   ⚠Report!
 8. Alhey Ram I missed you so much… Kury vaahaka vx ehkoh keen knme partehga comments nukuriyas vx.. E vaahaka varah varah reethi.. Mi vaahakaige feshun vx varah reethi n it’s interesting.. Eagerly waiting for your story.. ☺️☺️

  ⚠Report!
  1. I will try dear.. ram ge emme best dheynan.. first biruveri story v ma mistakes huredhaane igeyy.. thankyou😊💚

   ⚠Report!
 9. Ramuuu alhe miadhu mee tuesday ekm adhives stry up eh nuve.u said that u will upload it on sunday or monday.can’t wait to read this.bunelan othy hama waiting ga ee.waiting waiting..and u r my fav

  ⚠Report!
  1. Thankyou.. and i m sorry las veethee.. kameh laigathy eyy.. hehe.. wait kurahcheyy emmen.. v avavhah up veythw balaanan igeyy❤

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.