ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 25

- by - 82- January 8, 2018

އެކަމަކު މައުވަން ނިންމައިފައިވަނީ ކަންތައްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅެންދެން އެކަން ކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ރަފާ ޖެހޭނީ އޭނަގެ ހަޔާތުން ބޭރުވާށެވެ.

ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ދަނީ ހީވެސްނުކުރާހާ ހަލުވި މިނެއްގައެވެ. ނުވަތަ ކުރަން ހުންނަ ކަންތަންތަން ނުވެހުއްޓައި ދުވަސްތައް ނިމޭތީ ހަލުވީހެން ހީވަނީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މަލާކްގެ އަތް މުޅިން ރަނގަޅުވެ ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނަވަރުވިއެވެ.

އަކްޔަން އާއި އަލާގެ ގުޅުން އިހުނަންވުރެ ރަނގަޅުވެ ކައިވެނި ކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިއެވެ. ނަސީމާ ނުރުހުނެއްކަމަކު މަޒްހަރުގެ ރުހުމާއެކުގައެވެ.

ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މަލާކް ފުރަތަމަ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތްދުވަހެވެ. ހުރިހާއެއްމެންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނުނީ ހިތްހެޔޮކަމާއެކު މަރްހަބާ ކީތަނެވެ. ބްރޭކް ގަޑީގައި މަލާކް ދިޔައީ ކެންޓީނަށެވެ. މައުވަން އެތާއިން ނާނެކަމަށް އޭނަ ޔަޤީންކުރިއެވެ. ވަދެގެން އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ކަޅިހިންގާލި އިރު އޭނަގެ ލޮލުގައި މައުވަން އަޅައެއްނުގަތެވެ. ފެނުނީ އެކަނި އިން ނިއަމްއެވެ. ނިއަމްގެ އަތުގެ އިޝާރާތުން މަލާކް އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ދެމީހުންވެސް ދެއްކީ މަސައްކަތުގެ ވާހަކައެވެ. މަލާކްއަށް މައުވަންގެ ވާހަކަ އަހަން ނުކެރުނީއެވެ.

ޑިއުޓީ ނިންމާލާފައި މަލާކް ގެއަށް ދިޔައީ މައުވަންއާއެކުގައެވެ. ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެކެވެއެވެ. ދައްކާނެ ވާހަކަ ނެތީކީނޫނެވެ. ފަށާނެ ގޮތެއްނޭނގޭތީ މައުވަން އިނީ ހިމޭންވެފައެވެ. އެއީ މިފަހަކަށް އައިސް މަލާކަށް ފާހަގަ ވެފައިވާކަމެކެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ބޭރަށް ދިއުމާ އަދި މަލާކް އާއި ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫ ވެގެން އުޅޭހެންވެސް ހީވެއެވެ.

މައުވަން އުޅެނީ ރަފާ އާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭވާހަކަ މަލާކްގާތު ނުބުނެވިގެން ނެވެ. އޭނަ ބޭނުންނަމަ ނުބުނެވެސް އެކަން ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރަން މައުވަން ބޭނުން ނެތީއެވެ.

އެރޭ މައުވަންގެއަށް އައި އިރު މަލާކް އޮތީ ނިދާށެވެ. މައުވަން ވެސް އައިސް އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލައިގެން އައިސް މަލާކްގެ މަގަތުގައި އިށީނެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނަ ނިދާބޮކި ނިވާލައި އާދައިގެ ހުދު ލައިޓަކަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. މަލާކް އޮތީ މައުވަން އާދިމާލަށް ސުވާލުގެ ނަޒަރުން ބަލާށެވެ. “އަހަރެން އޮބެއް ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ދައްކަންވެފަ… ރުޅި ނާންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން….” މައުވަން ވާހަކަ ދެއްކީ ސީދާ މަލާކްގެ މޫނަން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ. މަލާކްގެ މޫނުން އިތުރު ހައިރާންކަމެއް ނޫނީ ނުފެނެއެވެ. މަލާކް ތެދުވެ އެނދުގެ ހެޑް ބޯޑްގައި ލެނގިލައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. އަދި މައުވަންގެ މޫނަން ބަލާލީ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާށޭ ބުނާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން ގަސްތުކުރާ ވާހަކަ ބުނުމުގެ ކުރިން މައުވަން އަސްލު ބޭނުންވީ އޭނަ މަލާކް ދެކެވާލޯބި ހާމަކޮށްދޭށެވެ. އެކަމަކު ބަދަލުގައި އޭނައަށް ބުނެވުނީ ހަމައެކަނި ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް މާދަމާރޭ ކުރަންއުޅޭވާހަކައެވެ. މަލާކް އިނީ އެވާހަކަ ޤަބޫލް ނުކުރެވިފައެވެ. އެ ލިބުނު ޚަބަރަކުން އޭނައަށް ހީވީ ދުނިޔެވެސް އެނބުރިގަތް ހެންނެވެ. ހަރަކާތެއް ކޮއްނުލިތާނގައި އިސްފިޔަވެސް ޖަހާނުލިއެވެ. ދެން ފެނުނީ ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދާލި ތަނެވެ. އެހިސާބުން މައުވަން މަލާކްގެ ދެއަތުގައި ހިފާ ތަޅުވާލިއެވެ. އެޔާއެކު މަލާކަށް ހަމަހޭވެރިކަން ވިއެވެ. “އައި އެމް ސޮރީ…” މައުވަން ބުނެލިއެވެ. އޭރުވެސް އޭނަގެ ދެއަތް ވަނީ މަލާކްގެ ކޮނޑު މަތީގައެވެ. މަލާކް އިނީ ހިމޭނުންނެވެ. ނުރޯން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން އޭނަ އިންގޮތުން އެނގެއެވެ.

“އަހަރެން ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރިއަސް ދުވަހަކުވެސް މަލާކް ދޫކޮށެއް ނުލާނަން… އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އައި އެންމެ ޚާއްސަ ކުއްޖަކީތީ…މަލާކްގެ މަޤާމަށް އެހެން މީހަކަށް ވާދަވެސް ނުކުރެވޭނެ…” މައުވަން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ ހުއްޓާލީ މަލާކް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމައެވެ. “ތިކަން ކުރަން ވެގެންދޯ އަހަންނަން މާ ހެޔޮވެގެން އުޅުނީ…”

“ނޫން. އަހަރެންގެ އަނބިމާހާވީމަ… ހަމަކޮއްދޭހިތުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ކޮއްދިނީ”

އިތުރަށް މަލާކް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. “އުއްމީދުކުރަން އަހަންނަން މާފުކޮއްދޭނެކަމަށް” މައުވަން ބުނެލިއެވެ. މަލާކް ޖަވާބެއް ނުދީ ވަނީ ފާޚާނާއަށެވެ. އޭނަ ނުކުތީ ހިތްހަމަ ޖެހެންދެން ރޯލެވުމުންނެވެ. އޭރު މައުވަން ކޮޓަރިއަކު ނެތެވެ. ގޭގައި އުޅޭތޯ ބަލާކަށް މަލާކްގަސްތެއް ނުކުރިއެވެ. ގޮސް އޮށޯތީ އެނދުގައެވެ.

މަލާކްއަށް ހީކުރެވިފައިވަނީ މައުވަންގެ ހިތުގައި އޭނައަށް ޓަކައި ވިންދެއް ޖަހާލަމަށެވެ. އެހެން ކަމަށް ހީކޮށް ހުއްޓައި މި ލިބުނު ޚަބަރަކުން އެއީ ކުށްހީއެއްކަން އޭނަ ޔަޤީންކުރިއެވެ. މަޖްބޫރުންކުރި ކައިވެނިން އޭނައަށް ލޯބި ވެވުނު އިރު މައުވަންއަށް ލޯބި ނުވެވުނީ ކަމުގައި އޭނަ ނިންމިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި ހަޤީގަތުގައި މައުވަންގެ ކުށެއްވެސް ނެތެވެ. އިން އިރުގައި މައުވަންގެ ޚާއްސަ ކުޖެއްހުރީ ކަމުގައި ވެދާނައެވެ. އަދި ކައިވެނި ކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން ކައިވެނި ކުރަނީއެވެ. މައުވަންގެ ހިތުގެ ހާލު ނޭނގި މަލާކް ނިންމީ މައުވަންގެ ހަޔާތުން އޭނަ ބޭރުވާށެވެ. މަލާކް ހީކުރި ގޮތުގައި މައުވަން މަލާކް ވަރި ނުކުރަން ނިންމީ  އޭނަގެ މައިން ބަފައިންނަންޓަކައެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހެނދުނު މަލާކް ޑިއުޓީއަކަށް ނުދެއެވެ. އެހިތްވަރު ނެތީއެވެ. ބޮލުގައި ރިއްސާވަރުންނެވެ. އެއީ އޭނަގެ ސަބަބުން ވާކަމެއްކަން މައުވަން އެނގެއެވެ. ޑިއުޓީއަށް ދާން ތައްޔާރު ވިއެއްކަމަކު މައުވަންވެސް ނުދެއެވެ. “ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާންވީނު..؟” ނުދާނެކަން އެނގިހުރެވެސް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން މައުވަން ބުނެލިއެވެ. މަލާކް އަޑު އިވުނުކަމަށް ހަދާނުލިއެވެ. “އެނގޭ ތިއޮތީ ރުޅި އައިސް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަކަން… ރުޅިއައުން ހައްޤު” މައުވަން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެވަގުތު އަމީނާ އައިސް ދެމީހުންނަން ސައިބޯން ގޮވިއެވެ. ދެމީހުން އެއްކޮށް ދިޔައީ ސައިބޯށެވެ. އަމީނާގެ ކުރިމަތީގައި ކަމެއްވީ ކަމަށް ހަނދަން މަލާކް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. މަންމަ ދެރަވާނެ ވަރު އޭނައަށް ވިސްނެއެވެ.

ސައި ބޮއެގެން އާދައިގެ މަތިން ތިންމީހުން މަޑުކޮށްލީ ސިޓިންރޫމްގައި އެކި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައެވެ. އެކިވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް އަމީނާ ބުނެލީ އޭނަ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ރަށަން ދާން ބޭނުންކަމުގައެވެ. ރަށް މަތިން ވަރަށް ހަނދާން ވާކަމަށާ އެކުވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުން ކަމުގައެވެ. މައުވަން އެކަމަށް ތާއީދު ކުރިއެވެ. އަދި ރަށަށް ދާން ބޭނުން ދުވަހެއް އޭނައަށް އަންގާލުމުން ޓިކެޓް ހަމަޖައްސަދޭނެލަމަށް ބުނެލިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު މަލާކް ހާމަކޮށްލީ އޭނަވެސް ދާން ބޭނުންކަމުގައެވެ. މަލާކް ކުރަން އުޅޭކަންތަން މައުވަންގެ ވިސްނުންތޫނު ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަތެވެ. މަލާކް އެ އުޅެނީ އޭނަގެ ކުރިމަތިން ގެއްލޭށެވެ. ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ވިއަސް އެފުރުސަތު އޭނަ ނުދޭނެއެވެ. “މަލާކް ދާނީ އަހަންނަން ޗުއްޓީ ލިބޭ ފަހަރަކުން ދޯ” އަމީނާގެ ކުރިމަތީގައި މައުވަން އެހެން ބުނުމުން މަލާކަށް އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އޭނަ ހިތާހިތުން ނިންމައިލީ އެރަށަށް ދާނެކަމުގައެވެ.

82

You may also like...

60 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Yay…..me first dhoa.. story hama vvvv reeethi…. dhen daily koh story genes dheynekamah hope kuran

   ⚠Report!
 1. haadha dhuvas kohlaafa migenes dhini adhi eyhaa kiru varah kiyaahithun indha nimuni konmy dhuvahaku inthizaaru kuran mivaahaka ah

  ⚠Report!
 2. Dhen our b dhuvahaku up vaany. Vaahaka rythi ekam upvun lasvumaa kurukamun dhera vey. Aslu data package husvegen up nuvevifa inyma I thought varah dhigu vaane kamah. Ekam nuvi. Dhamakun hama jahaali badieh. Seydu

  ⚠Report!
 3. Ehaa lahun up kuri Iru vess ehaa kuru koh.. keehvaaanee dhigu koh gehnan.. ❤️ vaahaka varah reeth

  ⚠Report!
 4. Fail star.reethikoh vaahaka leyeveythi hadhaagoi mee.mives mihaadhuvas kohfa vaahaka up kureeo.haadhisaaehves nuhingaa.reply kuraairuves javaabeh nudhee hamaekani thanks😏😏

  ⚠Report!
 5. Dhen alhe vaki dhuvaheh bunela dheeba vaahaka up vaane. Haadha dhuvahaku inthizaaru kuri fahunney mi part mi up veevea. Vaahaka hama super.. plx thankolheh avahah up kohladhee.vaahaka

  ⚠Report!
 6. star mihaaru haadha gos vehje ey kurin baraabarah up kuramun ais mihaaru weekaku one faharu thi up kuranee… mi vaahaka gina meehun kiyaatheeve e meehun lahvaa aadheys kuruvan dho

  ⚠Report!
 7. Mihaaru vaahaka lahun genes dheveythee kiyun theringe kibain maafah edhen. Mi balanee next episode maadhamaage kuringenes dheveythw. Adhi mivaahaka dhen hafthaa aku dhefaharu genes dheveythw balaanan. Kutheringe faraathun libey support ah thanks.

  ⚠Report!
 8. Oh god.. star akah neynge readers happy vaane gothakah comment kuraakah… vaahaka gai hunnan jehey kahala evves sifa kurumeh neh.. foohi gothakah ibaaraaiy ves genesdheefa hunnani.. Mi ah vureh rangalhah star ah liyeveyne.. ekam ekan kureveyni kuraa hithun kureema.. readers aa ves interact vegen.. try to make your readers happy.. readers happy nooniyya vaahaka liyumuge beynumeh neh mi site ga eh.. ginain hama fennani readers hiyy hama nujehigen koffa hunna comments.. don’t do that.. if you really want to get love and support from readers make them satisfied with your story…

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.