އައިކާ (29)

- by - 59- January 8, 2018

“ކޮފީއެއް ހަދާލަދީބަލަ.. އަހަރެން އެބަ ދަން..” ޔޫޝައު އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ނާޒް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް ޔޫޝައުއާ ދިމާ ބަލާލެވުނުއިރު ޔޫޝައުވެސް އިނީ އޭނާއާ ދިމާ ބަލަން ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ. އޭނާ ބަލާލުމާއެކު އެއްލޯ މަރާލިއެވެ. އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިިވި ނަމަވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އެ ހިނގަނީ އޭނާ ހޭލާ ހުއްޓާ އޭނާގެ ލޮލު ކުރިމަތީގައެވެ. ވީއިރު ދެކޮޅު ހެދޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. ނާޒް ހިނިތުންވެލަމުން ތުއި ގޮތަކަށް ކޮފީ ހަދަން ދިއުމުން ޔޫޝައު މޫނު ކުނިކޮށްލިއެވެ. ފޫހިވެފައި ހުރެ އޭނާ ގޮސް ނާޒްގެ ކެބިންއަށް ވަނެވެ.
ޔޫޝައު ގޮސް މަޑުކޮށްލީ ނާޒްގެ ފުރަގަހުން ފޫޓެއްހާ ހިސާބުގައެވެ. އޭނާ އެހެން ހުރިއިރު އޭނާގެ ހިތަށް އެއްފަހަރާ އެތައް އެއްޗެއް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ނާޒްގެ ގޮތްކުޑަކަމާއި ލަދުކުޑަކަމަށް ހިތާހިތުން އެތިވަރު ގޮވަމުން ދިޔައިރު، ނާޒްގެ ގައިން ދުވަމުން ދިޔަ މީރު ވަހުންނާއި ލާފައިވާ ހެދުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހިއްސުތަކަށް ވާންކުރަމުން ދިޔައެވެ. އިންސާނަކަށް ކެތްކުރެވޭނެ އެންމެ މައްޗަކަށް ކެތްކުރަމުން ދިޔައިރު ޝައިޠާނާ ދިޔައީ އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ނުބައި ޚިޔާލުތައް ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
“އަދިވެސް ނުނިމޭތަ؟” ދާދި ގާތުން ޔޫޝައުގެ އަޑު އިވުމުން ނާޒް ސިހުނެވެ.
“ނޫން ސަރ.. މި ނިމުނީ..” ނާޒް އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.
“ސަރއެއް ނޫން.. ބޭބީ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލާފައި ކައިރިވެލުމުން ނާޒް ކުޑަކޮށް ހާސްވިއެވެ.
“ސަރ! ކޮފީ..” ޔޫޝައުގެ މޭގައި އަތްއަޅައި ދުރުކޮށްލަމުން ނާޒް ބުނެލިއެވެ.
“އިހަށް ކޮފީ ބަހައްޓަބަލަ.. މިވަގުތު މީ ނާޒްގެ ބޮސްއޭ ހީނުކުރޭ.. ހީކުރޭ މީ ނާޒްގެ ލޯބިވެރިޔާއޭ..” ޔޫޝައު އަނެއްކާވެސް ނާޒްގެ މޫނާއި ގާތްވެލުމުން ނާޒް ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލިއެވެ.
“ސަރ.. ތީ ރަނގަޅު ގޮތެއްނޫން.. މީހަކަށް ފެނިދާނެ.. އޭރުން ކަމަކު ނުދާނެ.. ސަރ ތީ މީހެއްގެ ފިރިއެއް.. އަޅުގަނޑު މީ މީހެއްގެ އަނތްބެއް..” ނާޒް އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައުގެ އެތެރެހަށި އަނދައިގަތް ކަހަލައެވެ.
“ކީއްތަ ވާނީ؟ މީ ޕްރައިވެޓް އޮފީހެކޭ.. މިތަނުގަ އަހަރެން ބޭނުން ކަމެއް ކުރެވޭނެ.. އެކަކަށްވެސް ނޭނގޭނެ.. މިތާ ތިބޭއިރު އެކަކަށްވެސް ނުފެންނާނެ.. ހިނގާބަލަ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒް ބޯޖަހާލަމުން އޭނާ ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ މޭމަތިން ދެގޮށް ނައްޓާލިއެވެ.
“ކާކު ބުނީ އިތުރަށް އޮރިޔާންވާށޭ؟” ޔޫޝައުގެ އަޑު ކުއްލިއަކަށް ބާރުވުމުން ނާޒް ސިހިފައި ބަލާލިއެވެ. ޔޫޝައު ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލީ ނާޒް ހުރިގޮތުން އިތުރަށް ނުބަލަންވެގެންނެވެ.
“ސަރއެއްނު ބުނީ ހިނގާށޭ..”
“ރައިޓް.. އަހަރެން ބުނިންތަ ވަކި ކަމެއް ކުރާ ވާހަކަ؟ ނުބުނަމެއްނު ދޯ.. ހީނުކުރައްޗޭ ތިކަހަލަ ރަންޑިއެއްގެ މަޅީގަ އަހަރެން ޖެހޭނެޔޭ.. މިތާ ކިތަންމެ ސިއްރުން ކަމެއް ކުރިޔަސް އެނގޭނެ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒް އިސްޖަހާލިއެވެ.
“އަދިވެސް ތިހެން ތި ހުންނަނީ ކީއްވެފަތަ؟ ތި ހުރިގޮތަށް ނެރެ އޮފީސް އެންމެން އެއްކުރީމަތަ މައިތިރިވާނީ؟” ޔޫޝައު ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުންވެސް ނާޒް ހަމަ ހުރިގޮތަށް ހުރީއެވެ.
“ނެރެންވީ ދޯ؟ މިހާރުވެސް މިތާ ހުރި ކެމެރާތަކަށް ހުންނާނީ ތިހުރިގޮތަށް އަރާފަ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒް ސިހިފައި ޔޫޝައުއާ ދިމާ ބަލާލާފައި އަވަހަށް ގަމީހުގެ ގޮށް އަޅުވާލިއެވެ. ޔޫޝައު ނާޒްއާ ދިމާއަށް އެނބުރިލިއިރު ނާޒް ހުރިގޮތުން އޭނާ ގާތަށް އައީ ނުލަފާ ހިންޏެކެވެ.
“ބިރުގަނެއްޖެ ދޯ؟ އެހެންވީމަ ދެންވެސް އެކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރަންވީ.. ކަލޭ ހީކުރީތަ އަހަރެންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭނެޔޭ.. ރޭގަ ކަލޭ އަހަރެންނަށް ހެދި ހުރިހާ ގޮތެއްވެސް އަހަރެންނަށް އެނގޭ.. އެވަގުތު އަހަރެންނަށް ނުހޭލެވުން އެއީ ކަލޭގެ ނަސީބު.. އެހެން ނޫންނަމަ މި މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ގިނަކޮށްލީމުސް.. އޭރުން ހުންނާނީ ހުވަފެން ހަޤީޤަތަކަށް ހެދިފަ..” ޔޫޝައު ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.
“އޭރުން ހާދަ ސަޅިވާނެޔޭ ދޯ؟ ވަގުތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ފޮޓޯތަކާ ވީޑިއޯތައް ވައިރަލްވެގެން ދާނެ.. އޭރުން އެއްބުރުން މަޝްހޫރުވީ.. އޭރުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ދާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދުވެސް ހާހުން މައްޗަށް އަރާނެ.. އޭރުން މި އޮންނާނީ ބޭނުން ވަރަކަށް ލިބެން..” އަތުން ފައިސާ ދޭހަކޮށްދޭ އިޝާރާތެއް ކޮށްލަމުން ޔޫޝައު މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.
“އޭތް.. ރެޔަކަށް ކިހާވަރެއް؟” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމާއެކު ނާޒް ޔޫޝައުގެ މޫނާއި ދިމާއަށް އަތް މަޅައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައު ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ނާޒްގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ.
“ހޯހޯ.. ގޯސް ހަދަން ނޫޅޭ.. ތިމާގެ އަތުން ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރުނީމަ އެހެން މީހުންނަށް ކޮންވަރެއް ބާލާކަށް؟ ތިިހިރީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ.. މިހާރު ހުންނާނީ އަހަރެންގެ ފަރާތުން އުފާ ހޯދިފަ.. ނުކުމޭ މިތަނުން!” ޔޫޝައު ހަރުކަށިކަމާއެކު އަމުރުކުރިއެވެ. ނާޒް ފާޑަކަށް އަނގަ ރޮވިފައި ހުރެ އޭނާގެ އަތްދަބަހާއި ފޯނު ހިފައިގެން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ކެބިންއިން ނުކުތެވެ. އޭނާގެ ޔޫޝައުގެ ކެބިންއިން ނުކުމެވުނީ ނިހާދުގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ނިހާދުއަށް ނާޒް ހުރިގޮތް ފެނުމާއެކު ވީގޮތް އެނގި އިޚްތިޔާރަކާއިނުލާ ހެވުނެވެ.
“ކީއްވެ މޮޔައެއްހެން ފާޑަކަށް ތިހެނީ؟ އީޑިއަޓް..” ނިހާދުއާ ދިމާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތުމަށްފަހު ނާޒް ދިއުމުން ނިހާދު ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ.
“ކަލޯ ކިހިނެއްތަ އެމަންޖެއަށް އެވީ؟” ނިހާދުއާ އެއް ޑިޕާޓްމެންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަވާލް އަހާލިއެވެ.
“ރަނގަޅަށްވިއްޔާ ބޮސް އޭނައަށް ފޮޅާލީކަމަށް ވާނީ.. އެހެންނޭ ވާނީ.. އެހެރީވިއްޔަ ލައިގެން އައި ހެދުން.. އޭނަ ހިތުން ދެން އެންމެން އުޅޭނީ އެކަމާ އަސަރުކޮށްގެން އޭނަ ފަހަތުން.. އެކަހަލަ ސަތޭކަ އަންހެނުން ފެނުނަސް އަހަރެމެން ކަހާތަން ހިރުވާވެސްނުލާނެ..” ނިހާދު ވަރަށް ގަދަވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.
“ތެދެއް ތިބުނީ.. އެކަހަލަ ގޮތެއްނެތް އަންހެނަކު ފެނިގެން އަހަރެމެން ހިތަށް ނާރާނެ އެއީ ހުވަނދެކޭވެސް..” ނަވާލްވެސް ނިހާދުއާ އެއްބައިވިއެވެ.
“އޭތް.. އަހަރެން އައިއިރު އެއްކަލަ ނާޒް އެބަދޭ ގެއަށް.. ފާޑަކަށް ރޮވިފަ ހުރީ..” ބޭރުން އައިސް ޖެހިގެން ހުރި ކޮށިގަނޑަށް ވަތް ނަތާޝާ ބުނެލިއެވެ.
“ތީ އަހަރެމެންނަށް އާ ޚަބަރެއް ނޫން ދޯ ނަވާލް..” ނިހާދުގެ ވާހަކައަށް ނަވާލް ބޯޖަހާލިއެވެ.
“ރޮވިފައޭ!! އޭނައަށް ރޯންވެސް އެނގޭތަ؟” މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ނަވާލް ބުނެލިއެވެ.
“އެއްްކަލަ ނަވާ.. މި ފިރިހެނާ ދުވަހަކު ސީރިއަސްއެއް ނުވާނެ..” ނަތާޝާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހަލުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ރީތި ބޮނޑިއެއް ބޮއިގެން ކަންނޭނގެ އެ ދިޔައީ..” ނިހާދު ބުނެލިއެވެ.
“ތިބުނީ ކީކޭ؟” ނަތާޝާއަކަށް އޮޅުމެއް ނުފިލިއެވެ.
“އަދި ވިސްނޭނެ މިބުނި އެއްޗެއް..” ނިހާދު އެހެން ބުނެލަމުން އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ރުޖޫޢަވިއެވެ.
**********
އައިކާ އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތްއިރު އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ނުހިކެއެވެ. ޔޫޝައުއަށް އަދިވެސް ހަޤީޤަތް ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޔޫޝައު ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އޭނާ މަތިން ފޫހިވީ ހެއްްޔެވެ؟ ހަށީގައި ފުރާނަ ހުރިހާ ދުވަހަކު ވަކިނުވާނަމޭ ބުނެ ވީހާ ވަޢުދުތަކުގައި އެއްވެސް އަގެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ ޔޫޝައު އަހަރެންދެކެ ލޯބި ނުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް މިނޫން ގޮތެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ ޔޫޝައުއަށް ނަފުރަތުކުރަން އުޅެ އެކަމެއްވެސް ނުވިއެވެ. ޔޫޝައު އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށްފަހުވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޭނާއަށްޓަކައި އުފެދުނު ލޯތްބަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އައިކާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑު އިވުމުން އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ދެލޯ ފޮހެލަމުން ތެދުވެ އެނދުގެ ފަޑީގައި ލެނގިލިއެވެ.
“ދަރިފުޅާ! މިއަދު ކާންވެސް ނުނިކުންނަނީތަ؟ ބައްޕަ މިއައީ ދަރިފުޅު ކާން ނުނިކުންނަ ވާހަކަ މަންމަ ބުނީމަ ދަރިފުޅު ބަލާ.. ހިނގާ ކާން..” އައިކާގެ މަގަތުގައި އިށީނދެ އައިކާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ނާޒިމް އޯގާތެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.
“ކާހިތެއް ނެތް..”
“ދަރިފުޅާ! ތިހެން އުޅޭކަށް ނުވާނެ.. މިއަދު ހޭލީއްސުރެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކަޔޯ މަންމަ ބުނީ.. ދެން ބޮޑާނުހާކާ ހިނގާ ދާން..” ނާޒިމް އައިކާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ތެދުވަން އުޅުނެވެ. އައިކާ ހަމަ އިންތަނުން ގުޑިވެސްނުލިއެވެ. އެހެންކަމުން ނާޒިމް އަނެއްކާވެސް އައިކާގެ ގާތުގައި އިށީނެވެ.
“ދަރިފުޅާ!”
“ބައްޕާ! އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ނުވިސްނާ.. އަހަރެންނަކީ އެހާވަރުގެ މީހެއްނޫން.. އަހަރެންނާހެދި އެންމެނަށްވެސް ވަނީ އުނދަގޫ.. ލިބެނީ ދެރަ.. އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން އަހަރެންގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ވާކަށް.. އަދި ދެރައެއް ލިބޭކަށްވެސް.. އެހެންވީމަ އަހަރެން މިހެން އޮވެ މަރުވިޔަދީ.. އޭރުން އެކަންވެސް އެ ނިމުނީނު..” އައިކާ އެއްދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ.
“ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކާ ދަރިފުޅާ.. ކުފުރުވެދާނެ.. ދުނިޔޭގަ އުޅޭއިރު މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ.. ކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިހެން ނުކައި ނުބޮއި އުޅޭކަށް ނުވާނެ..” ނާޒިމް ބެލީ އައިކާއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ.
“އަހަރެންނަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް މުހިންމު މީހެއްނޫން.. އެހެންވީމަ އަހަރެންނަށް ގޮތެއްވެގެން ދެރަވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ..” އައިކާ އަދިވެސް އިނީ އެއްދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ. އޭނާ އެހެން އިންދާ އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގަތެވެ.
“ތިހެން ނުބުނޭ ދަރިފުޅާ.. އެކަކަށް މުހިންމު ނުވިޔަސް ބައްޕައާ މަންމައަށް ދަރިފުޅު ވަރަށް މުހިންމު.. ބައްޕަމެންގެ ހުރިހާވެސް އުއްމީދަކީ ތީ.. އެހެންވީއިރު ދަރިފުޅަށް ދެރަގޮތެއް ވެއްޖެއްޔާ ބައްޕަމެން ކިހާ ދެރަވާނެ..”
“މަންމަ ނުވާނެ ދެރައެއް.. މަންމައަށް އަހަރެންނަށްވުރެ މާ މުހިންމު މީހުން މިހާރު އެބަތިބި.. ބައްޕަ ދޭ.. އަހަރެން ނުކާނަން..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ދޮރު ކައިރީ އެ ދެބަފައިންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ހުރި ސަނާ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. އޭނާ އައިކާއަށް ރުޅި މޫނު ދައްކައިގެން އުޅުނީ އައިކާދެކެ ލޯބިނުވާތީއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރީ އައިކާއަށް އެއްޗެއް ވިސްނޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާ ވިސްނިގޮތް އެނގުމުން އޭނާ ވަރަށް ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. އޭނާ އިތުރަށް އެތާ މަޑުނުކޮށް ބަދިގެއަށް ދިޔައީ އުނދުން މައްޗަށް އެއްޗެއް އުދާފައި އުޅޭތީއެވެ.
“ދަރިފުޅު ކާން ބޭރަށް ނުނިކުންނަންޏާ ބައްޕަ މި އަންނަނީ ކާނެ އެއްޗެއް ހިފައިގެން..” ނާޒިމް އެހެން ބުނެފައި ހިނގައިގަތުމުން އައިކާ އޭނާ ހުއްޓުވިއެވެ.
“ދަރިފުޅު މިހާރު ވަރަށް ވިސްނަންވާނެ.. މިހާރު ދަރިފުޅު ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ އަސަރު ބަނޑުގައި ތިއޮތް ދެކުދިންނަށް ކުރާނެ.. ބައްޕަ އެބަ އަންނަން..”
“ނޫން ބައްޕާ.. ބައްޕަ ތި ބުރަ އުފުލާނެކަމެއް ނެތް.. އަހަރެމެންނަށް ރަނގަޅު މޮޅުގޮތް ހޯދައިދޭން ބައްޕަ ވާވަރަށް ބުރަ އުފުލައިފި.. އަހަރެން މިދަނީ.. ބައްޕަ ދޭ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒިމް ހީލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.
ނާޒިމް ދިއުމުން އައިކާ ފާޚާނާއަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެލައިގެން ބަދިގެއަށް ދިޔައީ އޭނާ ނުގޮސްފިނަމަ ނާޒިމް އަނެއްކާވެސް އަންނާނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ބަދިގެ ދޮރާއި ހިސާބުން އައިކާއަށް ހުއްޓެވުނީ ސަނާއާއި ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކާއަޑު އިވުމުންނެވެ.
“އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން އައިކާ އަހަރެމެންނާ ދޭތެރޭ އެހާ ގޯސްކޮށް ވިސްނާ ކަމަކަށް.. އަހަރެން އޭނަދެކެ ލޯބިވާވަރު ދެނެވޮޑިގެންވާނީ މާތް ﷲ.. އައިކާގެ އުފަލަށް އަހަރެމެން ނުކުރަނީ ކީއް؟ ނުކައި ތިބެވެސް އައިކާގެ ދުލުން ބުނިއްޔާ ބުނިކަމެއް ކޮށްދީގެން އުޅުނީ.. އެކަމަކު މިއަދު އަހަރެމެންނަށް އޭނަ މުހިންމެއް ނޫނޭ ބުނިއިރު އެކައްޗެކޭވެސް ހިތަކަށް ނޭރި.. އަހަރެން އޭނައާ ދިމާއަށް ބާރަށް އެއްޗެކޭވެސް ބުނަނީ ރީތިކޮށް ބުނީމަ އޭނައަށް ނުވިސްނޭތީ.. އޭނަވެސް އެހެން މީހުންނާ ދިމާއަށް ހިތަށް އައިހާ އެއްޗެއް ކީމަ އެހެން މީހުންވެސް ދެރަވާނެކަން އިހުސާސްކޮށްދޭންވެގެން.. އެކަމަކު އޭނަ ހިތުގަ ޖެހޭނެ ކަހަލަ ހަޑިހުތުރު އެއްޗިއްސެއް ނުކިޔަން.. އަހަރެންނަށް އެނގޭ އޭނަ އެހާ ރުޅިއެއް އެ އަންނަނީ ކީއްވެގެންކަން.. މާޒްގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ.. ހެޔޮ ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް.. އަހަރެން މާޒްގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން..” ދެރަވެފައި އިނދެ ސަނާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ.
“އެކަމާ އެހާބޮޑަށް އަޅާނުލާ.. މިދުވަސްކޮޅު މާބޮޑަށް އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސްކުރެވޭތީ މާބޮޑަށް ވިސްނެނީ.. އެހެންވެ ބޯގޮވާތީ މާ އަވަހަށް އެ ރުޅިއާދެވި ގޯސް ގޮތްގޮތަށް ވިސްނެނީ..” ނާޒިމް ސަނާއަށް ވިސްނައިދިނެވެ.
“ނާޒިމް ދޭބަލަ އަނެއްކާވެސް ގޮވާލަން.. މިހާރު ކިހާއިރެއް ވެއްޖެ..” ނާޒިމްގެ ވާހަކައަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދީ ސަނާ ބުނެލިއެވެ.
“އާނ.. މި އަންނަނީ ބަލާލާފަ..” ނާޒިމް ދާން ތެދުވިތަނާ އައިކާ ބަދިގެއަށް ވަނެވެ.
“މަންމާ! އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ.. އަހަރެންނަށް ނުވިސްނުނީ.. އަހަރެންނަށް އެހެން ބުނެވުނީ ހިތުގަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮވެގެނެއް ނޫން..” ސަނާގެ ގައިގައި ކުޑަކޮށް ބައްދާލަމުން އައިކާ ބުނެލިއެވެ.
“ދެން އަވަހަށް އިށީނދޭ..” ސަނާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.
***********
މާޒްއާ ޒިޔާން ތިބީ ޒިޔާންގެ ގޭ ގޯތިތެރޭ ހުރި އަނބު ގަސްދޮށުގައި ހުރި ޖޯލިފަތީގައެވެ. ދެމީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ގޮސް ޒިޔާން މާޒްގެ ބައިވެރިއަކު ހޮވައިފިންތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ.
“އަހަރެން ތިކަމާ އެބަ ވިސްނަމޭ..”
“ހަމައެކަނި ވިސްނިޔަކަސް ކަމަކު ނުދާނެ.. ނިކަން ކެރިގެން ކުރިމަތިލާބަލަ.. ކުރިން އައިކާއާ ކުރިމަތިލީހެން ކެރިގެން ކުރިމަތިލާބަލަ..” ޒިޔާން މާޒްގެ ފައިމަތީ ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ކީއްވެތަ އެހާވަރަކުން އަހަރެން މީހަކާ ނީނދެގެން ތިއުޅެނީ؟” މާޒް އަހާލިއެވެ.
“ތިހެން އުމުރު ބޭކާރުކޮށްލާތީ..”
“އަދި ނުވެއެއްނު މީހަކާ ނީނދެވިގެން ތެޅިފޮޅިގަނެގެން އުޅޭކަށް..” މާޒް ބުނެލިއެވެ.
“ދެން އެހެންވިއްޔާ ހަންޓޯޓޯވެގެން ގޮސް އަދުތޯ މާދަންތޯ ވީމަތަ މީހަކާ އިންނަން ތިހުންނަނީ؟” ޒިޔާން އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ. މާޒް ހަމައެކަނި ހީލުމަކުން ފުއްދާލީއެވެ.
“އަހަރެން ކިހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް މާޒްއަށް ދެއްކީ.. އެކަމް ތިހިރަ ކޮށި ސިކުނޑިއަކުން ވިސްނާ ގޮތުން އަހަރެން ހަމަ ހައިރާންވޭ..” ޒިޔާން ބުނެލިއެވެ.
“ތިހެން ބުނީމަ މި ހަނދާންވީ.. ކުރިން ދުވަހު ނަޝްވާ ގުޅި..” މާޒް ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވެގެން ބުނެލިއެވެ.
“ކީކޭ ބުނީ؟”
“އޭނަ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނީ..” ކުޑަކޮށް ޖެހިލުންވެފައި މާޒް ބުންޏެވެ.
“ނާ ހަމަ ތެދެއްތަ؟” މާޒް ބޯޖަހާލިއެވެ.
“މަރުޙަބާ މަރުޙަބާ.. އަވަހަށް ތިކަން ނިންމަން އުޅޭ.. މާޒްގެ ނަސީބުވެސް ރަނގަޅީ..” ޒިޔާން ބުނެލިއެވެ.
“އެކަމަކު އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫނޭ އޭނަޔާ ދޭތެރޭ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިސްނާކަށްވެސް..”
“ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ؟ މާޒް! އަހަރެން ބުނަންތަ ވާހަކައެއް.. ތިމާދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ލިބޭނީ ވަރަށް ނަސީބު ރަނގަޅު މީހަކަށް.. ވިސްނަބަލަ.. މާޒް އައިކާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެއްނު.. އެކަމް އައިކާ ލޯތްބެއް ނުވޭ ދޯ މާޒް ދެކެއެއް.. އެހެންވީމަ މާޒް އައިކާއާ ގުޅުނުނަމަ މާޒްއަށް ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެތަ؟ އައިކާގެ އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނުލިބޭނެ ދޯ އޭނަ މާޒްދެކެ ލޯބިނުވަންޏާ.. އެކަމަކު މާޒްދެކެ ލޯބިވާ މީހަކާ ގުޅިއްޖެއްޔާ މާޒްއަށް ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކުރެވުނަސް އޭނަ ކަންތައް ކުރާލެއް އާއްމުކޮށް ރަނގަޅުވާނެ.. އޭނަގެ ރަނގަޅު ކަންކަން ފާހަގަކުރެވި މާޒްގެ ހިތް އޭނަގެ މައްޗަށް ލެނބެން ފަށާނެ.. އެއީ އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުންގެ ހިތް ބަދަލުވާލެއް އަވަސްވާނެ..” ޒިޔާން ވަރަށް ދަންނަ މީހަކު ފަދައިން ކިޔައިދިނެވެ. ޒިޔާންގެ ވާހަކަތަކަށް މާޒް ބޯޖަހާލިއެވެ.
“ދެން މިވަގުތު އަހަރެން ގޮސްލަނީއޭ.. އަދި ފަހުން އަންނާނަން..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމުން ޒިޔާންވެސް އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ.
**********
ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް އައިކާގެ ބަނޑަށް ދުވަސް ފުރިއްޖެއެވެ. ނާޒިމްއާއި ސަނާ އައިކާ ގޮވައިގެން މާލެ ދިޔައީ އައުފްއާއި އިޝިކާ ބުސްރާއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްވަރެއް ނޫންވީމައެވެ.
“ދަރިފުޅާ! ޔޫޝައުއަށް އަންގާލަން ވާނެއެއްނު..” ސަނާ އައިކާގެ ގާތުގައި އިށީނދެލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ކީއްކުރަން؟ އޭނަ އަހަރެންގެ ހާލުވެސް ބަލާލިތަ؟ އަހަރެންދެކެ ރުޅިއަޔަސް މި ދެކުދިންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލިނަމަ އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް ގުޅާލާ ހާލު ބަލާލީހެއްނު.. އެވަރުވެސް ނުކުރީމަ އޭގެ މާނައަކީ އޭނަ މިދަރިންނެއްވެސް ބޭނުމެއްނުވެޔޭ..” އައިކާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުނެލިއެވެ.
“ދެން ހިނގާ އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން..” ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާވެސް ތެދުވިއެވެ.
********
“ލަމް! އަވަސްކޮށްބަލަ.. މިހާރު ކޮންއިރެއް މި ނިމެނީއޭ ކިޔާތާ.. ތިހެން އުޅެގެން މިއަދު ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި ނިމޭނީ..” ލަމްހާ ލަސްވެގެން ޔޫޝައު ގޮވާލިއެވެ.
“މި ނިމުނީ.. ހިނގާ ދާން..” ކޮޓަރިން ނުކުންނަމުން ލަމްހާ ބުންޏެވެ.
ލަމްހާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު އޭނާއަށް އައިކާ ފެނުނުހެން ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާ ވިހަން މާލެ އައިސްފިނަމަ އޭނާއަށް އަންގާނެކަމުގައި އޭނާ ޔަޤީންކުރިއެވެ.
އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރގެ ދޮރުމަތީގައި ނާޒިމްއާއި ސަނާ ކަންބޮޑުވެފައި ވަގުތުތައް ގުނާލަ ގުނާލާ ތިއްބެވެ.
“ނާޒިމް! އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޚާނާއަށް ދާންވެއްޖެ.. ހިނގާބަލަ..” ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒިމް ވަރަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. އޭނާ ސަނާ ގޮވައިގެން ދާތަނުން އައިކާގެ އެހީތެރިއަކަށް ގޮވައިފާނެތީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ސަނާ ގޮވައިގެން ފާޚާނާއާ ދިމާއަށް ދިޔައެވެ.
ޔޫޝައު ލަމްހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ގެއަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ހުންނަ ކުޑަ ގޯޅިގަނޑު ހުރަސްކޮށްލި ވަގުތު އޭނާއަށް ހުއްޓެވުނީ އިވުނު އަޑެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.
“ޢައިޝަތު އައިކާ ނާޒިމްގެ އެހީތެރިއަކު..” ނަރުސްކުއްޖާ ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. ލަމްހާއަށްވެސްވީ ހަމަ ޔޫޝައުއަށް ވީވަރެވެ. ދެމީހުންނަށް ދެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލާލެވުމާއެކު ޔޫޝައު އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފަހަތުން ލަމްހާވެސް ހިނގައިގަތެވެ.
“އައިކާގެ އެހީތެރިއަކަށް..” ނަރުސް ކުއްޖާގެ ކައިރިއަށް ހުއްޓިލަމުން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.
“މިބޭސް ގެނެސްދެއްވާ..” ނަރުސްކުއްޖާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު ބޭސް ސިޓީ ހިފައިގެން ބޭސް ނަގަން ދިއުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.
“ލަމް މިތާ މަޑުކުރޭ.. އަހަރެން އަންނާނަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު ހުއްޓުން އެރީ އެދިމާއަށް އަންނަ ނާޒިމްއާއި ސަނާ ފެނިފައެވެ.
(ނުނިމޭ)

59

Saandy

ވާހަކަ ލިޔާހިތްވާ އަދި ވާހަކަ ކިޔާހިތްވާ މީހަކީމެވެ... އަދި ކޮމެންޓް ކިޔާހިތްވާ މީހަކީމެވެ https://web.facebook.com/SaandyStories/?ref=page_internal

You may also like...

22 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Assalaam A’laikum!! Miothy “AIKAA” vaahakaige 29 vana bai.. Ummeedhu kuran hurihaa kudhinnahves kamudhaane kamah.. Hurihaa kudhinnahves baajjaveri dhuvahakah edhen.. Love u all 🙂

  ⚠Report!
  1. Phone in liyaathy mihaaru neynge words ge adhadheh.. Ehen veema faharehga kuruves vedhaane.. Phone in Saandy ah v undhagoo type kuran.. Ehen veema vaki dhuvaheh bunan dhathi.. Ekam mi part genesdheyn v dhuvahahvure avahah up kohdheynan.. Insha Allah!! 🙂

   ⚠Report!
 2. mihaaruden mie boduvaru kanneyge dhw hethae areema.up kohfa mieharuden kithenme reethivaahakaye viyas baye faharu foohe kiyanves mievaru v ma

  ⚠Report!
 3. Mivaahaka varah reethi. Sandy aikaa ushau ah ehaa avahah maaf nukurahchey. Aikaa ah ehen hedhy kaakukan ushau ahvess aikaa ahvess ingenjeheyne. Maax noonkan ingumun aikaa maax ah maafkuran vaane.

  ⚠Report!
 4. .. Ekam mistake eh ineemaa faahaga kohllaadheynan.. School bandhunuun dhuvas vareh nuunveemaa.. Etha kolhu ehn innaane hen hiyeh nuwey.. Ethaa innaanee Lily ah heevaagothun school bandhu dhuvas vareh nuunveema ey dhw?… Anyways story varah salhi😊Story varah reethi, maa sha allah

  ⚠Report!
 5. Story nice. Kureege part thah kiyan haadha undhaguley mihaaru. Mihaaru needheytha writers ge bai vakin negeyne gotheh? Engey kujjeh huriyya nikan angaala dheeba

  ⚠Report!
  1. E vaahaka ah dhiya eema innaane writers ge name. Name ah dheyba. Eyrun fennaane story thah

   ⚠Report!
 6. Vrh reeth 😘😍 anehkka vrh dhuvass fahun dhw up
  Load kohleveyny😐 but we’ll wait😊 Aika n yushau noon.. maz n aika gulhuvaany 😊 plzz.. ehn noony story hadivaane nimmun

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.