އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. މީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް އަޕްކުރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. އެހެންކަމުން މި ވާހަކަ ކިޔުމަށްފަހު ކިޔުންތެރިން މި ވާހަކަ އާ މެދު ދެކޭ ގޮތާއި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައް ބުނެދިނުމަކީ ލިބޭނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދި ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މި ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. މާދަމާއިން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ އަޕް ކުރަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…

3

24 Comments

 1. Leo3910

  December 17, 2017 at 2:13 pm

  Waiting.??

 2. sofiaa

  December 17, 2017 at 2:22 pm

  waiting 🙂

 3. Shann

  December 17, 2017 at 2:23 pm

  Waiting…..

 4. sana

  December 17, 2017 at 2:27 pm

  Wait 4 this story ?

 5. Leen

  December 17, 2017 at 2:42 pm

  Waiting

 6. ?sss

  December 17, 2017 at 2:49 pm

  vaahaka nimendhn gavaaidhun up kuraane kamah ummeedhu kuran…

 7. Aisha

  December 17, 2017 at 3:04 pm

  Good luck ☺

 8. Lam

  December 17, 2017 at 3:06 pm

  Waiting

 9. faxu

  December 17, 2017 at 3:41 pm

  Waiting

 10. ifaa

  December 17, 2017 at 3:59 pm

  waiting for this story

 11. Mysh

  December 17, 2017 at 4:32 pm

  Waiting..daily koh up kuh dheyne kamah ummeedhu kuran

 12. Saeedha Mohamed

  December 17, 2017 at 4:34 pm

  Ehcheh bunan engeynee vahaka eshuneema.??

 13. Minty ✨

  December 17, 2017 at 4:55 pm

  Good luck lil Sis.
  Waiting ❤

 14. starfish

  December 17, 2017 at 5:52 pm

  gud luck

 15. Saff

  December 17, 2017 at 6:59 pm

  Waiting,Gd luck,,,…….

 16. [email protected]

  December 17, 2017 at 7:59 pm

  Hey waitin…hope it’ll be vry intrestinn….pls fast koh up kohdhehchey…GOOD LUCK???

 17. Nadheema

  December 17, 2017 at 8:00 pm

  Aslu kon dhuvasthakehga up vani waiting ?

 18. simm

  December 17, 2017 at 10:53 pm

  waiting

 19. ?sss

  December 17, 2017 at 11:49 pm

  vaahaka baraabarah gavaaidhun up kohdheyne kamah ummeedhu kuran

 20. Rsh

  December 18, 2017 at 1:23 pm

  Waiting….?

 21. Zuha

  December 18, 2017 at 1:57 pm

  Waiting for this………
  GUD Luck

 22. Aishath Eeman Rashyd

  December 18, 2017 at 8:27 pm

  insha allah konme dhuvahaku vx up kohdheveytho balaanan.. adhi story nimendhen up kohdheynan.. thnkxx hurihaa kudhin

 23. Yaakko

  December 18, 2017 at 8:37 pm

  Waiting…..

 24. naa

  December 21, 2017 at 4:05 pm

  good luck?❤️

Comments are closed.