ހަތަރު ގަޑި ބައިވީއިރު ޔޫޝައު ހުރީ އައިކާ ބަލާ އައިހެވެ. އައިކާ ބޭރަށް ނުކުތް ވަގުތަކީ އައްޒާމް އައިސް ގެއަށް ވަންނަން ދިމާކުރި ވަގުތެވެ. އޭނާ އައިކާއަށް ބަލާލިއިރު އައިކާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުރީ މަގުގެ އަނެއް ފަޅީގައި ސައިކަލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިން ޔޫޝައުއަށެވެ. އައިކާ ގޮސް ޔޫޝައުގެ ސައިކަލު ފަހަތަށް އަރަމުން ގޭ ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލީ އައްޒާމް ހުރެދާނެކަމަކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އައްޒާމް އޭނާއަށް ބަލަން ހުރިތަން ފެނުމުން އޭނާގެ މޫނަށް ނުރުހުމުގެ އަސަރު ވެރިވިއެވެ. އެރޭގެ ހާދިސާއަށްފަހު އޭނާގެ ހިތުގައި އައްޒާމްއަށްޓަކައި ވަނީ ފޫހިކަން އުފެދިފައެވެ. އޭނާ ސައިކަލަށް އަރައި ހަމަޖެހިލާފައި ޔޫޝައުގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން އައްޒާމްއަށް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ޔޫޝައުގެ ތުންފަތަށް ވެރިވި ހިނިތުންވުން ފެނިފައި އައްޒާމްއަށް ދަތްކުނޑި ވިކާލެވުނެވެ. ސައިކަލު ދުއްވާލުމާއެކު އައިކާ އައްޒާމްއަށް ބަލާލާފައި އެއްމިޔަކަނުން ހީލުމުން އައްޒާމްއަށް އައި ރުޅީގައި އަތް މުށްކަވާލެވުނެވެ.

“މީ އަދި ހާދަ ގަދަވެގެން އުޅޭ އަންހެނެކޭ ދޯ.. ހުރެބަލަ ނިކަން.. ގަދަވެގެން އުޅޭ ރަހަ ފިލުވާލާނަން މިފަހަރު..” އައްޒާމް ފާރުގައި ގޮށްމުށުން އެތިފަހަރެއް ޖެހުމަށްފަހު ހަރު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އައްޒާމް ގޭތެރެއަށް ވަތްއިރު ސިޓިންގރޫމުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަން އެއީ ނަސީބެކެވެ. ނޫންނަމަ އޭނާއަށް އެ ރުޅިގަނޑު އެމީހަކަށް ބޭލުނީހެވެ. އައްޒާމް މަޑުވެސް ކޮށްނުލާ ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތަޅުލިއެވެ.

“ހެލޯ! އޭތް ބްރޯ.. އެބަ ބޭނުންވޭ ކުޑަ ހެލްޕެއް.. މިއުޅެނީ މާ ފުއްޕައިގެން އުޅޭ އަންހެން ގޮލައެއް ސައިޒްކޮށްލަން ޖެހިގެން.. އެކަމަކު އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ސިއްރުން މިކަން ކޮށްލަން.. އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް އެއީ އަހަރެންގެ ކަމެއްކަން ޝައްކުވެސް ނުވާނެހެން..” އައްޒާމް ފޯނުން އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކާ ފޯނުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ފަސްވަރަކަށް މިނެޓް ވަންދެން ސިއްރު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއިރު އައްޒާމްގެ މޫނުމަތީގައިވަނީ ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެކެވެ.

**********

ޔޫޝައު އައިކާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ ރަސްފަންނުގެ ހިތްގައިމު މާހައުލަށެވެ. ހަވީރުގެ ވަގުތުކަމުން އެ ސަރަހައްދުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް މީހުން ގިނައެވެ. ނަމަވެސް ތާޒާ ވައިރޯޅިތަކުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިބުމުން އައިކާ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

“ހޫމް.. އެހާ ވަރަކުން ކޮން ވާހަކައެއް ދައްކާށޯ ތިއުޅެނީ؟” ޔޫޝައު ސަމާސާކޮށްލިއެވެ.

“މީ އަހަރެން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ދައްކާ ވާހަކައެއް އިނގޭ.. ޔޫޝްވެސް މިކަމާ ސީރިއަސްވެ، މިކަމާ ދެކޮޅު ނުހަދާނެކަމަށް އަހަރެން އުއްމީދުކުރަން..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު އައިކާއަށް ބަލާލީ ކުރިއަށް ގެންދާށޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“އަހަރެން ބުނަން އުޅުނީ އަހަރެން އަދި ކިޔަވަން ބޭނުމޭ..”

“ދެން ކައިވެންޏޯ؟” ޔޫޝައު ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އަހާލިއެވެ.

“އިހަށް އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ ނިމެންދެން އަޑުއަހާބަލަ..” އައިކާ ޔޫޝައުގެ އަތުގައި ހިފާލުމުން ޔޫޝައު ބޯޖަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ނުބުނަމެއްނު ކައިވެނި ލަސްކުރާކަށް ނޫނީ ނުކުރާނަމެކޭ.. އަހަރެން މި ބުނަން އުޅެނީ ކައިވެނި ކުރެވުނަސް އަހަރެން އެހާ އަވަހަށް ކުއްޖަކު ހޯދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައުއަށް އޭނާގެ ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. އައިކާ އެ ދައްކާ ވާހަކަ އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ.

“އިކާ! ތީ ސަމާސާއެއްތަ ނޫނީ ސީރިއަސްކޮށް ބުނާ އެއްޗެއްތަ؟” ޔޫޝައު ބޭނުންވީ އައިކާ އެހެން އެބުނި ނިޔަތް ޔަޤީންކުރާށެވެ.

“އަހަރެން ސީރިއަސް..” އައިކާގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރެވެ.

“އިކާ! ކީއްވެ ދައްކާ ވާހަކައިގެ ރާގު މިނެޓުން މިނެޓަށް ބަދަލުވަނީ؟ މިހާ ދުވަސް ވަންދެން ކިޔަނީ މެރީކޮށްގެން އަވަހަށް ދަރިއަކު ހޯދާ ވާހަކަ.. އެއްކުއްޖަކު ހޯދާފަ ދެން އިތުރު ކުއްޖަކު ހޯދުން ލަސްކޮށްލާނީކަމަށް.. މިހާރު ތިކިޔަނީ ކީކޭ؟” ޔޫޝައު ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހުނެވެ.

“އަހަރެންނަށް އެނގޭ ޔޫޝް ވަރަށް ދަރިއަކު ބޭނުންކަން.. އަހަރެންވެސް ބޭނުން.. އެކަމަކު އަހަރެން ބޭނުން އިތުރަށް ކިޔަވަން.. މިޒަމާނުގަ އަންހެނުންނަކަސް ޖެހޭނެ ރަނގަޅަށް ކިޔަވަން.. އަހަރެމެންނަށް ލިބޭ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދީ ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ހޯދައިދެވޭނީވެސް އަހަރެމެންނަކީ ރޯ ފިލާފައިވާ ބަޔަކަށްވެގެން..” އައިކާ ވާހަކަދެއްކީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކުއެވެ.

“އެކަމަކު އިކާ ކުރިން ތިވާހަކަ ބުނިނަމަ..”

“މާނައަކީ ޔޫޝް އަހަރެންނާ މެރީކުރަން ތިއުޅެނީ ހަމައެކަނި ދަރިއަކު ހޯދަންވެގެންނޭ ދޯ؟” އައިކާ އެހެން އަހާލުމުން ޔޫޝައު ބޯ ހޫރާލިއެވެ.

“ނޫން.. ހަމައެކަނި އެހެންވެއެއް ނޫން.. އަހަރެންނަށް އިކާގެ މިޒާޖާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކަމުދިޔައިމަ އެކުގަ ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެންވެގެން.. ޕްލަސް ދަރިއަކު ބޭނުންވާތީއާވެސްއެކު.. އަހަރެން ބޭނުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުއްޖަކު ހޯދަން.. އަހަރެން އެކަމަށް އެދިއެދި ހުންނަތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެ.. އަދި އެއީ އަހަރެންގެ މަންމަގެވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް.. މަންމަގެ ދުނިޔޭގަ މަންމައަށް މާމަ ދަރިއަކު ލިބުން.. އަހަރެން އުއްމީދުކުރަން އިކާ އަހަރެންގެ އުއްމީދުތައް ފެނަށް ދުއްވާނުލާނެކަމަށް..” ޔޫޝައު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އައިކާ އެއްޗެކޭ ނުބުންޏެވެ. އޭނާ އިނީ ފުން ވިސްނުމެއްގައެވެ.

“އިކާ ބޭނުމިއްޔާ ދަރިއަކު ހޯދިޔަސް ކިޔެވިދާނެ.. އަހަރެން އިކާއަށް އެފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނަން.. އިކާ ބޭނުން ތާކުން ކިޔެވޭނެގޮތް އަހަރެން ހަދައިދޭނަން.. އިކާއަށް ދަތިވިޔަ ނުދޭން އަހަރެން އިކާއާއެކު ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެސް ކޮށްފާނަން.. ލަމްހާވެސް ގޮވައިގެން.. އޭރުން އިކާ ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުގަ ލަމްހާއަށް ދަރިފުޅު ބެލޭނެ.. އަހަރެންވެސް ހުންނާނަން.. މަންމަވެސް ހުންނާނެ..”

“އެކަމަކު އަހަރެން ހިތަށްއަރަނީ ދަރިއަކު ވިހާ ހިސާބުން ޔޫޝްއަށް އަހަރެންގެ ބޭނުން ކެނޑޭނެޔޭ.. އަހަރެން މަތިން ފޫހިވާނެޔޭ.. އޭރުން އަހަރެން ބާކީވާނެޔޭ.. އޭރުން އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ޅަދުވަސް ގެއްލުނީ.. ދަރިފުޅުގެ މުސްތަޤުބަލުވެސް ގެއްލުނީ.. އޭރުން އަހަރެންނަށް ނުކިޔެވުމުގެ ހިތިކަން އޮންނާނީ ފެންނަން..” އައިކާ އޭނާގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބަމުންދާ އެއްޗެހިތައް ބޭރުކޮށްލިއެވެ.

“އިކާ! އިކާ އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ތިކަހަލަ ގޮތަކަށް ތި ވިސްނީ ކީއްވެ؟ އިކާއަށް ހީވަނީތަ އަހަރެން އިކާއާ މި އިންނަނީ ހަމައެކަނި އިކާގެ ބޭނުން ހިފާލާށޭ؟ އެހެންނަމަ މިހާރުވެސް އެކަން ކުރެވުނީސް.. އެކަމް އަހަރެންނަކީ އެހާ ނުބައި މީހެއް ނޫން.. އަހަރެން އިކާގެ ނުރުހުމުގަ އިކާ ގައިގަ އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާލާފައެއް ނޯންނާނެ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް އަހަރެން ހުންނާނީ މިގޮތުގެ މަތީގަ.. އިކާއަށްވެސް އަދި އަހަރެންނަށްވެސް ރަނގަޅަކަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން މި ނިންމީ.. އަހަރެންގެ ނަޒަރުގަ އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ބައެއް.. ވަރަށް ޢިއްޒަތާ ޤަދަރު ދޭންޖެހޭ ބައެއް.. އެހެންވެ އަހަރެންނަށް އިކާގެ ޢިއްޒަތަށް ހުތުރުވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވިދާނެތީ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވަނީ.. ދެން ކީއްވެ އިކާ އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ތިހާ ގޯސްކޮށް ތި ވިސްނީ؟ މި ހުރިހާ ދުވަހު އެކީ އުޅުނުއިރުވެސް އިކާއަށް އަހަރެންނަށް އިތުބާރު ނުކުރެވެނީތަ؟” ޔޫޝައު ދެރަވެފައި ވާހަކަދެއްކި ގޮތުން އައިކާވެސް ދެރަވިއެވެ.

“ނޫން.. ޔޫޝް.. އަހަރެން ޔޫޝްއަށް އިތުބާރުކުރަން.. އަހަރެންނަށް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިސްނުނީ އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެނިފަ ހުރި ބައެއް މަންޒަރުތަކުން.. އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ.. ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަން.. އަހަރެން ޔޫޝް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދޭނަން..” އައިކާ ޔޫޝައުގެ ފުރަގަހުން ބައްދާލަމުން ރޯން ފެށިއެވެ.

“ޕްލީޒް އިކާ.. ނުރޮއިބަލަ.. މިތާގަ ތިބި މީހުންވެސް މިހާރު އެ ބަލަނީ މިދިމާ.. އެމީހުން ކީކޭ ހީކުރާނީ؟ އަވަހަށް ހުއްޓާލާ https://erektilemed.de/.. އަހަރެން އެހެން ބުނީ އިކާ ދެރަކުރާކަށް ނޫނޭ.. އިކާ އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކީމަ ދެރަވެގެން އެހެން ވާހަކަ ދެއްކުނީ.. ސޮރީ ޑާރލިންގ..” ޔޫޝައު އައިކާގެ ދެލޯ ފޮހެލައިދެމުން ބުނެލިއެވެ.

“ސޮރީ!”

“އިޓްސް އޯކޭ ޑާރލިންގ.. ދެން ހިނގާ ދަމާ..” ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“ހިތްހަމަނުޖެހިފަތަ؟” ޔޫޝައު އެހާ އަވަހަށް ދާން އުޅޭތީ އައިކާ އަހާލިއެވެ.

“ނޫން.. އެކަމް ދެރަވެފަ rxcare.net/..”

“އަހަރެން ޔޫޝް ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮށްދޭނަމޭ.. ހަމަ ކޮށްދޭ ހިތުން..” އައިކާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އަސްލުވެސްތަ؟ ހަމަ ބުނި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްދޭނަންތަ؟” ޔޫޝައު އައިކާއަށް ބަލާލަމުން ލާނެތް ގޮތަކަށް އަހާލިއެވެ.

“އާނ..” އައިކާ ވިސްނާލުމެއްވެސް ނެތި ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންވިއްޔާ އަވަހަށް ހިނގާ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ޔޫޝައު ބުނި ބަހުގެ މާނަ ވިސްނުނެވެ.

“ނޯ ނޯ.. އަދި ފަސްދުވަސް ފަހުން..” އައިކާ އެހެން ބުނެލަމުން ދުއްވައިގަތުމުން ޔޫޝައުވެސް ދުއްވައިގަތެވެ. ދެމީހުން ސައިކަލާއި ހަމައަށް ދެވުނުއިރު ވަރުބަލިވެއްޖެއެވެ.

“މުޅިން ވަރުބަލިވެއްޖެ.. މީ ޔޫޝްގެ ކަންތަކޭ.. ހެދުންވެސް ގައިގަ ތަތްލާ އެބަ.. ހިނގާ އަވަހަށް ގެއަށްދާން.. ފެންނުވަރާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެ ދެން..” އައިކާ އަނގައަށް ފޫހި ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ.

“ބުރެއް ޖަހާލާފަ ދޯ ދާނީ.. އޭރުން ފިނިވެގެން ގެއަށް ދެވޭއިރަށް ހުންނާނީ އޯކޭވެފަ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާވެސް އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެ އެއްބަސްވިއެވެ. މާލެ ވަށާ ބުރެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ޔޫޝައުއަށް އައިކާ ގޮވައިގެން ގެއަށް ދެވުނީ މަޣްރިބު ނަމާދު ބަންޤި ގޮވަނިކޮށެވެ. އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ދާން ބޭނުންވީނަމަވެސް ޓްރެފިކް ބާރުބޮޑުކަމުން ވީވަރެވެ.

އައްޒާމް ބެލްކަންޏަށް ނުކުތް ވަގުތު ޔޫޝައުގެ ސައިކަލުން އައިކާ ފައިބަނިކޮށް ފެނުމުން ބަލަން ހުރެވުނެވެ. އެދެމީހުން ނުހަނު ގުޅޭކަން އައްޒާމްވެސް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ. ޔޫޝައުގެ ނަސީބާއިމެދު އޭނާ އިންތިހާއަށް ހަސަދަވެރިވިއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އައިކާފަދަ ތާޒާ މަލަކުން ފުރަތަމަ ފޮނިކޮޅު ބޯލެވެން ޖެހޭނީ އޭނާއަށެވެ. އެހެން މާބުރަކަށް އެމަލުން އުފަލެއް ހޯދެން ޖެހޭނީ އޭނާއަށްފަހުއެވެ. އައްޒާމް ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގގައި އަތުން ޖަހާލަމުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

**********

މާޒް އަތިރިމަތީގައި އިނީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމާއިމެދު ވިސްނާލުމަށެވެ. އައިކާ އޭނާއާއި އެހާ ދުރުވެދާނެ ކަމަކަށް އޭނާ ފަހަރެއްގައިވެސް ހިއެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާ މާލެ ދިޔަ ހިސާބުން އޭނާއާއި އޮތް ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އެއްކޮށްހެން ކެނޑިގެން ދިޔައީއެވެ.

އިރުއޮއްސި އަނދިރިވީ ފަހުން މާޒް ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އޭނާގެ ގެއާ ނުހަނު ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ލިހާމްއާ ދިމާވިއެވެ. މާޒް އުޅުނީ ލިހާމް އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ކުރިން ގެއާ ހަމައަށް ފޯރާތޯއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ލިހާމް ސައިކަލުގައި އައިސް މާޒްގެ ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ.

“މަޑުކޮށްލަބަލަ.. އަހަރެން އެބައޮތޭ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެފަ..” ލިހާމްގެ އަޑުގައިވާ މަލާމާތުގެ އަސަރު މާޒް ދެނެގަތެވެ.

“ލިހާމް އަހަރެންނާ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ.. ބޭކާރު ކަންތައް ކުރަން ނޫޅުނިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ގެއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“އަހަރެންނަށް މިހާރު ވިސްނިއްޖެ.. ހިނގާ މިގޮތް ދޫކޮށްލާފަ ދެމީހުން ފްރެންޑްވަމާ..” ލިހާމްގެ އަޑަށް މާޒް ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އަދި މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ލިހާމްގެ ގާތުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ.

“އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.. އަހަރެންނަށް އޭރުވެސް އެނގުނު މާޒް އަހަރެންނަށް މާފްކޮށް އަހަރެންގެ ފްރެންޑް ރިކުއެސްޓް ޤަބޫލުކުރާނެކަން.. އަހަރެންނަށް ކުރިން ނުވިސްނުނީ.. ރަށު ރައްޔިތުން ބަދަލުވީއިރުވެސް ގޮތް ދޫނުކުރަންވެގެން ހުރެވުނީ.. އައިމް ސޮރީ ބްރޯ..” ލިހާމް އޭނާގެ މަކަރުވެރިކަން ފޮރުވަމުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

“ހުއް.. ކަލޭ ހީކުރީ އަހަރެންނަކީ މޮޔައެއް ކަމަށްތަ؟ ހީނުކުރައްޗޭ އަހަރެންނަށް ކަލޭގެ މަކަރު ނޭނގޭނެޔޭ.. ކަލޭ ތީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންނަށް އަދި އަހަރެންގެ އާއިލާއަށްވެސް ހެޔޮއެދޭނެ މީހެއް ނޫންކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ.. އެކަން ކަލޭ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެސް ކޮށްދީފަ.. މިވީހާ ދުވަހު އަހަރެންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ޖެއްސުންކޮށް މަލާމާތް ކުރަމުން ހިނގިކަން އެއީ އެކަމުގެ ހެއްކެއް.. އެހެންވީމަ ކަލޭގެ ތި މޮޅެތި ޑައިލޮގުތައް އަޑުއަހާކަށް އަހަރެންގެ އެއްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް.. ކޮންމެވެސް އެހެން މީހެއްގެ ބޮލަށް އެރެވޭތޯ ދާންއުޅޭ..” މާޒް އޭނާ ކިޔަން ބޭނުންވާހާ އެއްޗެއް ކިޔާފައި އަނެއްކާވެސް ގެއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“އެނގޭތަ މި ފެށޭ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައިކާއާ ޔޫޝައުގެ ކައިވެނި އޮންނަކަން؟” ލިހާމްގެ އެންމެ ޖުމްލައަކުން މާޒްގެ ދެފައިގައި ކަސްތޮޅެއް އެޅުނު ފަދައެވެ. އޭނާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ލިހާމްއާ ދިމާއަށް ބަލާވެސްލެވިއްޖެއެވެ.

“ނޭނގޭ އައިކާއެއް ނުބުނޭތަ؟ ވާން އުޅެ ނުވި މައިދައިތަވެސް ނުބުނޭތަ؟ ކިހާ ދެރަ.. އެއިންވެސް އެނގެނީ އެމީހުންނަށް ކަލޭގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަން.. ކީއްކުރާނީ؟ ކަލޭގެ ކާފަގެ ސަބަބުން ކަލޭގެ މުޅި އާއިލާއަށް ވަނީ އޭގެ ސުންޕާ ހިޔަނި އެޅިފަ.. އެކަމާ ހެދި ކަލޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްދިން އައިކާވެސް ކަލޭގެ ލޯތްބަށް ފުރަގަސްދީ އެ އިންނަނީ މާލޭގެ މުއްސަންޖަކާ.. ކީއްކުރާނީ؟ ކަލޭ ފަސް އަހަރު ވަންދެން ކުރި އިންތިޒާރު ބޭކާރު..” ލިހާމްގެ މަލާމާތްތަކަށް މާޒްގެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ރައްދެއް ނުލިބުނެވެ.

“އެކަމަކު ކަލޭ ބުނިން ދޯ އައިކާ ހާސިލްކޮށްފަ ނޫނީ ހުއްޓައެއް ނުލާނަމޭ.. އޭރުވެސް އަހަރެން ނުބުނަންތަ ތީ ބޭކާރު ކަމެކޭ.. ތިކަމެއް ކަލޭއަކަށް ނުވާނެޔޭ.. އޭރުވެސް އަހަރެން ބުނި ބަސް ޤަބޫލުކޮށްގެން ހުރިނަމަ މިއަދު ތިހެން ހިތް ކުދިކުދިވެގެން ދާކަށް ނުޖެހުނީސް.. އަދިވެސް އުޅޭތި މާ މޮޅު، މާ ގަދަ މީހަކަށް ވެގެން.. ތާހިރު ވެއްޖެއެއްނު.. މިހާރު ހުންނާނީ އައިކާ ލިބިފަ.. ދެންވެސް ރަނގަޅުވާނީ ކަލޭ އައިކާއާ ދުރުގަ ހުރިއްޔާ..” ލިހާމް އަދިވެސް ހުއްޓާލާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރެއެވެ.

“އައިކާ އުފަލުގަ ހުރިއްޔާ އަހަރެން ހުންނާނީ އުފަލުން.. އެކަމަކު އަހަރެންގެ އުމުރު ހުސްވަންދެންވެސް އަހަރެން ހުންނާނީ އައިކާގެ އިންތިޒާރުގަ..”

“ކަލޭ އުމުރު ދުވަހު ތެޅުނަސް އައިކާއެއް ނުލިބޭނެ.. އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަލޭ އެ ނާޒްއާ އިނަސް..” ލިހާމް މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެންނަށް ރަނގަޅުވާނެ ގޮތާއި ނުބައިވާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭކަށް ލިހާމްއަކަށް ނޭނގޭނެ.. އެހެންމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ފާޑުކިޔުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އުޖާލާކުރަން މަސައްކަތް ކުރިއްޔާ.. ގުޑް ލަކް!!” މާޒް އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު މަޑުވެސް ކޮށްނުލާ ގޮސް އޭނާގެ ގެއަށް ވަނެވެ. އޭނާ ގޮސް ގޭތެރެއާ އަރާ ހަމަވީއިރު ސިޓިންގރޫމުގައި ރަމްޒިއްޔާއާއި މަންސޫރު ތިބީ މާޒްގެ އުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާށެވެ.

“މަންސޫރު! މާޒް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ.. ރަނގަޅަކަށް ނުވެސް ކައި.. ހީވަނީ ރޭގަނޑު އުޅެނީވެސް ނުނިދާހެން.. ދުވާލު ނިދާ ވަގުތު ގިނަ.. އޭނައަށް އަހަރެމެންގެ ހަޤީޤަތް އެނގުނު ފަހުން އަހަރެމެންނަކާ އެހާ ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކާ.. އަހަރެންނަކަށް މިހެނެއް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެ.. މިހެން ވާނެކަން އެނގޭތީ އަހަރެން އޭރުވެސް އެވާހަކަ ނުދައްކަން ހުރީ..” ރަމްޒިއްޔާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނީ ބަސްބުނާހާ ހިނދުންނެވެ.

“ރަމްޒިއްޔާ! ނުރޮއި.. މާޒްއަށް އަދި ވަގުތު ބޭނުންވާނެ.. ރަމްޒިއްޔާވެސް ވިސްނާލަބަލަ.. އުމުރު ދުވަހު އަހަރެމެންނަށް މިކަން ސިއްރު ކުރެވޭނެތަ؟ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން މިކަން އެނގުނީމަ އޭނަގެ ހިތް އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް މާ ގޯސްވާނެ.. އެހެންވެގެން އަހަރެން މިވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވީ.. އަހަރެން ބޭނުންނުވީ އުމުރު ދުވަހު އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން ދަރިއެއްގެ ވިޔަސް ލޯބި ހޯދަން.. އަހަރެންގެ ހިތް ބުނަނީ މާޒްއަށް އަހަރެމެން މި ކަންތައް ކުރީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށްކަން ވިސްނޭނެޔޭ.. އޭނައަކީ އެހާ ނުވިސްނޭ ކުއްޖެއް ނޫން.. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މާޒްއަށް އައިސްގެން އެއުޅޭ ބަދަލުތަކަކީ ހަމައެކަނި މި ހަޤީޤަތުގެ ސަބަބުން އައިސްގެން އުޅޭ ބަދަލުތަކެއް ނޫންހެން.. މިކަމާ އައިކާއާވެސް ގުޅުން އެބަހުރިކަމަށް އަހަރެންގެ ހިތް ބުނަނީ..” މަންސޫރުގެ ވާހަކައަށް ރަމްޒިއްޔާވެސް ބޯޖަހާލިއެވެ.

“އާނ.. ހަމަ ޔަޤީން.. އަޅެ އައިކާ މާޒްއާ ގުޅުނުނަމަ.. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އައިކާ އަހަރެމެންގެ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގަ މިގެއަށް އަންނާނެ..” ރަމްޒިއްޔާ އެތައް ދުވަހަކުއްސުރެ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ވާހަކައެއް ބުނެލިއެވެ.

“ނޫން މަންމާ.. އިކާއެއް ދުވަހަކުވެސް ނާންނާނެ.. މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިކާގެ ކައިވެނި އޮތީ.. މަންމާ! ބައްޕާ! އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ.. އަހަރެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަންމަމެން ހިތުގަ ޖެއްސިއްޖެ.. ހިތް ހިލަކޮށްގެން ލައްކަ ދުވަހު އުޅެވިއްޖެ.. އަހަރެންނަށް މާފްކުރޭ.. އަހަރެންގެ ގަޔަކު އިތުރަށް ކެތްކުރާނެހާ ހިތްވަރެއް ނެތް.. އަހަރެންނަށް ހިތްވަރުދީ.. އަހަރެންނަކީ ފިސާރި ހިތްވަރުގަދަ ފިރިހެނަކަށް ހަދައިދީ..” މާޒް އެތެރެއަށް ވަދެގެން ގޮސް ރަމްޒިއްޔާގެ އުނގުގައި ބޯޖަހައިގެން މުށިތަކު މަތީ އިށީނެވެ. ބޮޑުވެފައިހުރި ފިރިހެން ދަރިއަކު އެގޮތަށް ރޯތަން ފެނުމުން ރަމްޒިއްޔާއަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އޭނާއަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ. މަންސޫރުއަށްވެސް މާޒްގެ ހާލު ފެނިފައި ފެންކަޅިވިއެވެ. އުފަން ދަރިއަކަށް ނުވިނަމަވެސް އޭނާ މާޒް ގެންގުޅުނީ ބައްޕައަކު އުފަން ދަރިއަކުވެސް ގެންގުޅޭނެހާ ލޯބިންނެވެ.

“ދަރިފުޅާ arabmenhealth.com! ހިތްވަރުކުރޭ.. ކެތްތެރިވޭ.. ދިރިއުޅުމުގަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ.. އެކަންތައްތަކަށް ކެތްކުރުމަކީ އަހަރެމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.. އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެ ދަރިފުޅާ..” މަންސޫރު މާޒްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

*********

“މަންމާ! ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ފުރަން ޖެހިއްޖެ..” ރޭގަނޑު ކެއުމުގެ ވަގުތުގައި އައްޒާމް ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު ދަރިފުޅު ބުނީމެއްނު އެއްކޮށް ނިންމާފަ ނޫނީ ނާންނާނަމޭ.. ދެން ކީއްވެ އަނެއްކާ ފުރަން ޖެހުނީ؟” ޒިދުނާ ހައިރާންވެފައި އަހާލިއެވެ.

“އެއީ ކިޔެވުމުގެ ކަމަކު ނޫނޭ.. މަންމަ ގާތު ބުނީމެއްނު އެކޮޅުގަ އުޅުނުއިރު އަހަރެންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް ހުމާމްގެ ވާހަކަ.. އޭނަގެ ވެޑިންއަށް.. އޭނަ އަހަރެން އަޔަސް ނުދޭން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި.. އެކަމު އަހަރެން އޭނަގެ ވެޑިންއަށް ދާނެކަމަށް ބުނެ ވަޢުދުވެފަ އައީ.. އެހެންވީމަ ދާންވާނެއެއްނު ދޯ..” އައްޒާމް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“ދެން އެހާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް އޮއްވާ ކީއްކުރަން ތިއައީ؟ ދަރިފުޅާ! ބައްޕަ ބުނަންތަ ވާހަކައެއް.. ފައިސާ ހުއްޓަކަސް ޚަރަދަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލަންވާނެ..” އާސިފްގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތުން އައްޒާމް ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހުނެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް އާސިފްގެ އެފަދަ ނަސޭހަތްތަކުން ރުޅިއާދެއެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ފައިސާ ހުރިއްޔާ ވިސްނަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. އޭނާއަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދަން ބައްޕަވެސް އެހުރީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

“ބައްޕާ! އަނެއްކާވެސް އެވާހަކަ..”

“ދަރިފުޅާ! އެވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެޔޭ.. މިހާރު ބައްޕަ މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ ދަރިފުޅަށް ބޭކާރު ވާހަކައަކަށް ވިޔަސް ފައިސާ ނެތް ދުވަހަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއްޔާ ދަރިފުޅަށް ވިސްނޭނެ ބައްޕަ މިބުނާ ވާހަކަ..” އާސިފް ބެލީ އައްޒާމްއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ.

“އަސްލު ވީގޮތަކީ އޭނަގެ ވެޑިން އޮތީ އަންނަ މަހު.. އެކަމު ކޮންމެވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން ކައިވެނި އަވަސްކުރި ވާހަކަ ބުނީ.. ވަޢުދެއް ވެފަ ވަޢުދު އުވާލާކަށް ނުވާނެއެއްނު ދޯ ބައްޕާ..” އައްޒާމް އެހެން ބުނެލުމުން އާސިފްވެސް އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެ އެވާހަކަ އޮއްބާލީ ޒުވާބުކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އައްޒާމްއަށް ނަސޭހަތުގެ ގޮތުން އެފަދަ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިނަމަވެސް އެކަމެއް ނިމޭނީ ޒުވާބަކުންކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އައްޒާމްގެ ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް އައްޒާމްއަށް ވިސްނައިދޭން އޭނާ ބޭނުންވެއެވެ.

“ދެން ކޮންއިރަކުންތަ ފުރަނީ؟” ޒިދުނާ އަހާލިއެވެ.

“މާދަމާ ހެނދުނު އަށެއްގެ ފްލައިޓުން..”

ކައިގެން އައްޒާމް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތަޅުލިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ލައިގެން ހުރި ޖިންސުގެ ޖީބުން ނެގީ ތަޅުދަނޑިއެކެވެ. އެއީ އައިކާގެ ކޮޓަރި ތަޅުދަނޑިއެވެ.

“މިރޭ އަންގާލާނަން އަހަރެންގެ އެންމެ އެދުމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުދިނީމަ ވާގޮތް..” އައްޒާމްގެ ހިތުގައިވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫޙު އަށަގެންފައެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާގެ ހުރިހާ އެދުމެއް ފުރިހަމަވަމުން އައިސް އޭނާގެ އެންމެ އެދުމެއް ފުރިހަމަނުވީތީ އެކަން އޭނާއަށް ހަޖަމުނުވީއެވެ.

ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާއަށް ނިދެމުން ގޮސް ރަނގަޅަށް ނިދި ހަރުވި ވަގުތު މަޑުމަޑުން ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައްޒާމް ކޮޓަރިތެރެއަށް ދެމިގަނެފިއެވެ. އަރާމުކޮށް ނިދާލާފައި އޮތް އައިކާގެ ގާތުގައި އައްޒާމް ހުއްޓުނެވެ. އާދައިގެ މަތިން އައިކާ އޮތީ އޭނާ ނިދަންލާ ތުނި ހެދުން ލައިގެންނެވެ. ފަލަ މަސްގަނޑާއި ހަމައަށް އަންނަ ކުރު ނައިޓީގައި އައިކާ ފެނުމުން އައްޒާމްގެ ހިއްސުތަކުގައި ހުޅު ރޯވިއެވެ. ކުރެވެން މި އުޅެވެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ނޭނގޭހާ ބޮޑަށް އޭނާ ވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫޙުގައި ބަނދެވިފައެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ތިރިވެ އައިކާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދޭން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު އައިކާއަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނިގެން މީހަކަށް ހޭލެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އޭނާގެ ގައިމަތީގައި އޮތް އައްޒާމް ފެނުމުން ހަޅޭއްލަވައިގަންނަން ހުޅުވާލި އަނގަމަތީގައި އައްޒާމް އަތް އެޅިއެވެ.

(ނުނިމޭ)

23

70 Comments

 1. Anonymous

  November 21, 2017 at 6:35 pm

  me first dho

  • Saandy

   November 21, 2017 at 6:40 pm

   Oh yeah.. You first 🙂

 2. Saandy

  November 21, 2017 at 6:38 pm

  Assalaam A’laikum!! Miothy “AIKAA” vaahakaige 16 vana bai.. Hurihaa kudhinnahves kamudhaane kamah ummeedhu kuran.. Mistakes bunedhinumaky Saandyge v bodu edhumeh.. Next part maadhamaa up kohdheynan.. Insha Allah!! Hurihaa kudhinnahves v baajjaveri reyakah edhen.. Love u all 🙂

  • viroo

   November 21, 2017 at 8:43 pm

   sandy mibai varah reethi…varah kamudhey…bt next paertga maax, aikaa rape kofiyaa varah dhera vaane viroo…viroo ah mi story varah reethi….sandy story liyun vakihisaabakun hutaalymavess viroo varh sad vi….bt mihaaru happy vefa hutta ,,storyga vaan miulhey gothun varah dheravey…readers inge negertive commentah nuvisnaathi sandy,,,,iam with you…

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:24 pm

   ThanQ Viroo 🙂

  • Nathu

   November 23, 2017 at 12:45 pm

   When will be the next part ….adhivx up nukohdheyy….? saandy please avahah up kohdheeeba…waiting ..waiting…

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:38 pm

   ThanQ Nathu!! Mihaaru up kohfa innaany 🙂

 3. Rau

  November 21, 2017 at 6:41 pm

  Wowww

  • Saandy

   November 26, 2017 at 9:57 pm

   ThaQ Rau 🙂

 4. Ahoo

  November 21, 2017 at 6:42 pm

  Woooow ..v habbu mi part ves…???????

  • Saandy

   November 21, 2017 at 6:44 pm

   ThanQ Ahoo 🙂

 5. annoying reader

  November 21, 2017 at 6:45 pm

  no please aika egothah nahadhaba please.. konmes meehaku aika salaamah kuran fonuvaba alhe. kyvetha abadhu sad gothakah midhani:(

  • Saandy

   November 21, 2017 at 6:49 pm

   ThanQ annoying reader.. Balamaa dhw vaagotheh.. Fahun vaan oiy goiy maa molhy kamahves vedhaane.. Let’s see dhw 🙂

 6. Saandy

  November 21, 2017 at 6:46 pm

  Evves kiyuntherieh maslahathu gelley gothah comment nukurumaky Saandy v edhey kameh.. Adhi hadi huthuru bahun comment nukurumakeeves Saandy v edhey kameh 🙂

  • Saandy

   November 21, 2017 at 6:48 pm

   Evves kiyuntheriehge negative noony hadihuthuru commentah reply nudhinumakeeves Saandy v edhey kameh.. Mibuni kahala comment thah delete kureveyne vaahakaves bunelan.. Thank You

  • viroo

   November 21, 2017 at 8:12 pm

   noon,,,aikaa preg koffa fahun vaan ohgoh molhu nukohbala sandy…..mi story aky mi esfiya situga liyaa emme reethi story….maaz ah kaamiyaabu nuvaagoh hadhaadheebala ,,,,sandy,,,

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:25 pm

   viroo! Adhi neynge ehnu Aikaa preg vaane kamehves.. Let’s see dhw vaagotheh 🙂

 7. I.A

  November 21, 2017 at 7:00 pm

  Plx don’t let him rape her

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:26 pm

   LA!! Let’s see dhw 🙂

 8. Mysh

  November 21, 2017 at 7:05 pm

  Omgggg..wowwwwww..v rythi..saandy ikaa aai ushau gulhuva dhehcheyy..v gulhey?..ly?❤

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:30 pm

   ThanQ Mysh.. Let’s see dhw 🙂

 9. snow white

  November 21, 2017 at 7:24 pm

  Dhen abadhuvx hurihaaa stry eh ga vaa gothah tha myyyga vx vaaneyy…e axxaam ah ekan kaamiyaabu vaaanyy and aikaa anehka ushau aa marryy nukureveyneeyy bla balaaaaa…hurihaa stry eh ga vx mihen vaaanyyyyyyy

  • viroo

   November 21, 2017 at 8:10 pm

   snow white sandy ehen nahadhaane…mi story aky different story e…..maax ah ekan kaamiyaabunuve aikaaa mom ah e kotariah vadheveyne….

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:31 pm

   ThanQ snow white.. Balamaa dhw meegaves vany thihenthoa.. Hama thihen vunves ekasheegenvey.. Noony thafaathuvunves ekasheegenvey 🙂

  • viroo

   November 22, 2017 at 9:25 am

   kobaa snow white viroo bunymennu sandy aky thafaathu story writer ekey…mi story thafaathu vaaney,,,ehenve miadhuge bayah inthixaaru kureveny vess

  • snow white

   November 22, 2017 at 9:55 am

   Ok…. lets seee dhw…aslu story varah varah
   but hurihaa storyy eh ga vx ehn vaathyyy ehnn bunelyyy

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:39 pm

   @viroo @snow white Now uploaded.. Check what happens to Aikaa 🙂

 10. Love

  November 21, 2017 at 7:26 pm

  V v v v v v reeethi. Mihaar maadhema nuvegen mihireee next part kiyaa hithun. Sandy u are the best.

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:32 pm

   ThanQ Love 🙂

 11. MXna

  November 21, 2017 at 7:30 pm

  Aika kahala kithanme kdhineh thibeyne aharemn therey??..
  Mikahala kithanme Azzam ehves ulheyne?
  V rythi..kuriah oi part ah tissue fohtakaa bucket eh hifaagen Tha wait kuran v??

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:33 pm

   ThanQ MXna 🙂

 12. Geela

  November 21, 2017 at 8:07 pm

  Haadha kiyaa hih vaa hisaabakuney enimuny. Aika ah vaany kihinehbaa. Inthizaaruga.

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:35 pm

   ThanQ Geela 🙂

 13. viroo

  November 21, 2017 at 8:08 pm

  sandy plx aikaa mama ah e kotariah vadhevey goh hadhaabala.plx…maax aikaayaa gulhun hingiya nudheythi…plx sandyyy,,,, sandy aikaa ah dhera gotheh nahadhabala….maax ah ekan viya nudheythi…

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:28 pm

   ThanQ viroo.. Maaz eh nooney Aikaa aa behen ulheny.. Azzaam.. Next partga en’geyne Aikaa salaamaiy veythoa noony noonthoa 🙂

 14. Shifu

  November 21, 2017 at 8:22 pm

  Saandy vvvv reethi story.

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:27 pm

   ThanQ Shifu 🙂

 15. AN

  November 21, 2017 at 8:40 pm

  Varah reethi mi part?
  Good job saandy

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:27 pm

   ThanQ AN 🙂

 16. Izu

  November 21, 2017 at 9:44 pm

  Oh please saandy.. you don’t like negative comments ?
  This means you can’t digest the truth. ? I won’t use bad words but to be honest this story is very erotic. You don’t get relief if you don’t mention erotic scenes. I don’t think my comment is irrelevant. It’s up to you to delete or not.

  • Saandy

   November 21, 2017 at 10:23 pm

   ThanQ Izu for your comment.. For your kind information I only delete kotharey’s comments from negative comments.. Coz he/she used v bad words 🙂

  • Ainthu

   November 22, 2017 at 4:01 am

   Hama ekani Sandy liyaa vaahaka thakuga keehvebaa mi hunnany Erotic ey kiyaafa comment koffa. Miahvure maa detail koh ekahala scenes huri vaahaka ves hunnaane mi site ga. Sandy dhera kollan kuraa kameh hen haadha heeveyey. Mee varah dhera kameh. Liyuntheriyaa encourage nukurevenyaa noony improve kuran vee kameh nubunevenyaa comment nukurun rangalhu kamah feney. Sandy aky ehen liyun therin encourage kuraa liyuntheriyehkan faahaga kurevey. Sandy you are doing a very good job. Don’t pay attention to those who deliberately try to bring you down. Vaahaka varah reethi.

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:40 pm

   ThanQ Ainthu 🙂

 17. Xaal

  November 21, 2017 at 11:33 pm

  Nehee Sandy plx plx ikkey rape nukuraathi ingey.

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:41 pm

   Xaal!! Saandy noolhemey evves iraku Aikaa rape kuraakah.. Azzaam ehnu ulheny.. Mihaaru innaane 17 vana bai up kohfa.. Balamaa kihinehthoa vany 🙂

 18. PRINCESS AFU

  November 21, 2017 at 11:37 pm

  Vv salhi ????

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:42 pm

   ThanQ PRINCESS AFU 🙂

 19. lyn

  November 22, 2017 at 7:50 am

  kihineh engeyny hama kotharey kiyaa echehi ge thedheh dhogeh nei kan?

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:44 pm

   Evves hageegatheh neiy vaahakaeh.. Hageegathakah vangnaa vaany mee erotic story ekey bunaa vaahaka.. Ekam kotharey ebunaa gothah erotic kiyangnaa mi site ga 100 akun 10 vaahakaves neennaane “erotic story” ge gothuga label nukurevey.. ThanQ lyn for ur comment 🙂

 20. lavazza

  November 22, 2017 at 8:57 am

  the way you replied to kotharey’s comment is not appropriate… he might use slang, he might bepersonally hating you, doesnt mean you have to be mean.. and i am totally with u izu.. this story is erotic.. mithaage baeh writers ah ves adhi 18 nuvaane… they also read these stories… plus the way yooshau teases aika sexual.. and why should an unmarried single woman wear such a revealing nightie? this is really unacceptable.. yes, i know there are other stories like this but i really had to comment.. saandy, think about these things

  • Believe it or not

   November 22, 2017 at 4:32 pm

   Very true lyn…!!
   Wearing such sexual things is nothing real….. and besides she was wearing such a nightie when azzaam first came to her room
   Reality aky ekahala kameh dhimaa vejje nama olhigen ves ekahala ehchis laigen myhaku noolheyne kan.. fear onnane dhw rape kohfaane kamah!
   Ekamaku mi aikaa faheh nujehe ekahala ehchis laakah..how extraordinary!
   Hyvanii azzam ah dhakkan lanee hen
   Eyna attract kuran

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:50 pm

   ThanQ lavazza for ur comment.. kotharey commentah kuri reply aa behey gothun bunangnaa buneveyny mithaa thibi gina readers akah neyngeyneyey Saandy ehen bunan jehunu sababeh.. kotharey kohfa huri comment thakuga kiyaafa huri ehchehin egothah reply kury.. Saandy e approve nukureema readers ah neynguny.. E approve nukury kotharey aa kurimathilaan nukerigenehves noon.. Ithurah mithaaga zuvaabuthakeh hin’giya nudheyn vegen.. Dhen lavazza fahun thibuni kankamaa visnaanan 🙂

  • Saandy

   November 23, 2017 at 9:02 pm

   Believe it or not! Fahun Aikaa nighty laigen beyrakah nunikumey

 21. Yalv

  November 22, 2017 at 9:31 am

  Mi vaahakaiga ikaa rape kohfiyya vaahaka vv hadivaane,ummeedhakee ikaa salaamai vun

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:51 pm

   ThanQ Yalv!! Ikaa ah vaagotheh balaalan 17 vana bai kiyaalaa.. Mihaaru up kohfa innaany 🙂

 22. AKki

  November 22, 2017 at 10:11 am

  Aika salaamai vaane. Vedhaanehnun aika salaamay kuran annaany ushau kamahves. Aika athuga foanu jehijjiyya gulhives dhaanehnun. Mives hithah ara ehcheh. Any ways story hama habeys. Saany v molhu vaahak liyan. Gud luck.

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:53 pm

   ThanQ AKki.. 17 vana bai up kohfin.. Aikaa salaamaiy veythoa noony nuveythoa balaalan 17 vana bai kiyaalaa 🙂

 23. Believe it or not

  November 22, 2017 at 4:36 pm

  Truth hajam nuvaa kan faahaga kuran.
  Alhugadu kuri comment ga nuhimeneyne ehves hadi baheh
  Hama kan oiy gothuge vaahaka buny.
  Varah dhera

  • Starboy

   November 23, 2017 at 8:36 am

   Konkameh oi gotheh tha buny

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:56 pm

   Believe it or not! Saandy aky ehen meehunnah undhagoo kuraa meeheh noon.. Ehen veema eyru kotharey ah bunevuneeves hageegathaa khilaafu vaahakaeh.. Approve nukuri comment thakuga hury v reethi ehchehithakeh liyefa.. Hehdhevi nehehdheviah govaafa kuri comment thah approve nukurun e ee “truth hajam nuvun” kamah vangnaa Saandy akah hajameh nuvey.. V salaam 🙂

 24. Believe it or not

  November 22, 2017 at 4:37 pm

  V dhera

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:59 pm

   Thedheh.. V dhera thifaraathun hageegathaa khilaafu vaahaka fathuran masakkaiy kuraathy 🙁

 25. AKki

  November 22, 2017 at 8:56 pm

  Mirey up veytha saandy

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:56 pm

   AKki! Reyga up nukurevunu.. Mirey up kollaafa innaany 🙂

 26. Mee

  November 23, 2017 at 9:07 am

  Saandy kobaa tha story.. I jus can’t wait….

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:57 pm

   ThanQ Mee.. Mihaaru up kohfa innaany 🙂

 27. Nathu

  November 23, 2017 at 12:48 pm

  Story v v reethi… ??

  • Saandy

   November 23, 2017 at 8:57 pm

   ThanQ Nathu 🙂

 28. Ohcomeonnn

  November 23, 2017 at 3:13 pm

  Fala masgadaa hama ah araa nighty!!!! Haha lol lol lol !!!
  Aikaa ge suhagrat aeetha!!!!
  Saaandyyy!! Boduvaru!
  Kyve maa noon kamah thi hedhenyy
  Believe it or not hama ragalhu vaahaka eh thi buny!!

  • Saandy

   November 23, 2017 at 9:00 pm

   Ohcomeonnn! Noon kamah hedheny ey bunan jehuny keevvekan bunelinama olhunfilees

Comments are closed.