މެންދުރުގެ ހޫނު އަވީތެރޭ ދެވޭ ނުދެވޭ ދިމާލެއް ނޭގި ޔުނާން ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ބޯހީވަނީ ފަޅާގެން ގޮސްދާނެހެނެވެ. ޗުއްޓީ ހަމަވާ ދުވަސް ވެސް އައިސްޖެހުނީއެވެ. ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟؟ ޔުނާން ހީކުރީ މީޝާ އޭނާގެ މީހަކަށް ވާނޭ ކަމަށެވެ. މީރާގެ ކަންތައް އޭނާ ނިންމާލިހާ ފަސޭހަކަމާ އެކު މިކަންވެސް އޭނާ އަށް ވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް މިވީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ

” ދެން ޕްލީސް..” ޔުނާން ހުއްޓުނީ އިވުނު އަޑެއްގެ ސަބަބުން ނެވެ. އެއީ މީޝާގެ އަޑުހެން ހީވުމުން ޔުނާން ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. ޔުނާން ދެލޯބޮޑުވީ މީޝާ ހީީފައި ކައިޝް އަތުނުވާން ދުވާ ތަން ފެނުމުން ނެވެ. އެއީ ހަމަ މީޝާ ހައްޔެވެ؟؟ ޔުނާން ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ. އާއެކެވެ.. އެއީ ހަމަ މީޝާ އެވެ. ކައިޝް ގެ އަތު ނުވާން މަގުމަތީ ދުވަމުން ދަނީ އޭނާގެ ހިތުގެ ވެރިޔާއެވެ. މީޝާ ވަރުބަލިވުމުން ހުއްޓުނެވެ. ވަގުތުން ކައިޝް އޭނާގެ އުނަގަޑުގައި ފަހަތުން އައިސް ބައްދާލިއެވެ. އަދި އެދޮން ކަދުރާގައި ވަސް ގަތެވެ . އުފަލުން ހުރި މީޝާ ކައިޝް ދިމާލަށް އެނބުރި އޭނާގައިގައި ބައްދާލިއެވެ
ޔުނާން އަވަސް އަވަހަށް އެމީހުންނަށް ފުރަގަސް ދިނެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަތައް އެއްވެސް ހިފެއްޓުމެއް ނެތި ކޯތާފަތް މައްޗަށް ފައިބާގަތެވެ.. މީޝާ އެހާ ލޯބިން ކައިޝް އާއެކު އެޅޭތަން ފެނުމުން ހިތަށް ފުން އަސަރު ތަކެއް ކޮއްފިއެވެ. ކައިޝް ކިހާ ނަސީބު ގަދަ ހެއްޔެވެ؟؟ ޔުނާން ގެ ދެއަތް މުއްކެވިގެން ދިޔައީ އައި ރުޅިންނެވެ. ދެންމެ އެމޫނުމަތީގައި ވީ ހިތާމައިގެ ބަދަލުގައި މިހާރުވަނީ ނަފްރަތެވެ.
އެހެންވީމާ މީޝާ އެގޭން ނެރުނީ ކައިޝް ތާއެވެ.؟؟ ޔުނާން ކުރި ހަރިހާ މަސައްކަތެއް ފެނައް ދުއްވާލީ ކައިޝް އެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟؟ ކައިޝް އަށް އެވަރުގެ ހިތްވަރެއް ލިބުނީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ ؟؟ ކައިޝް ކުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އަގު އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޔުނާން ކައިޝް ދުލެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޔުނާން މީޝާ މެން ކޮބާތޯ ފަހަތް ބަލާލިއެވެ.
މީޝާ އަތުގައި ހިފާގެން ކައިޝް ހިނގާފައި ދާތަން ފެނުމުން އެމީހުންގެ ފަހަތުން ޔުނާން ވެސް ހިނގާގަތެވެ.. މީޝާމެން ގޮސް ވަނީ ބޮޑު ހޮޓަލަކަށް ށެވެ. ޔުނާން ވެސް ފަހަތުން އެމީހުން ހެދާގޮތެއް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. ލިފްޓަށް އަރާގެން އެމީހުން ދިއުމުން ޔުނާން ލިފްޓު ކުރިމަތީ ހުއްޓުނީ ލިފްޓު ދަނީ ކިތައްވަނަ ފަންގިފިލާ އަށްތޯ ބަލާށެވެ. ސާދަވަނަ ފުލޯއަށް ގޮސް ހުއްޓުނު ލިފްޓު ފެނި ޔުނާން ވިހަ ގޮތަކަށް ހިނިތުން ވެލިއެވެ. އަދި އެތަނުން ނިކުމެގެން ގެއާދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އެހިތުގައި ވަނީ ކައިޝް އާމެދު އަލިފާން ރޯވެފައެވެ. ކޮންމެހެން ވެސް ކައިޝް އަށް ގޮތެއް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ. މީޝާ އޮންނާނީ ކައިޝް ކައިރީ އޭނާގެ ވާހަކަ ބުނެފައެވެ. އެހާ އަވަހަށް ޔުނާން ގެ ކަންތައް ފަޅާއެރިޔަކަ ނުދެނެއެވެ.

ކައިޝް ލިފްޓުން ފޭބި ގޮތައް ޝަވަން އަށް ގުޅާލިއެވެ. ޝަވަން ޔުނާން ނިކުމެގެން ދިޔަ ވާހަކަ ބުނުމުން ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ. ހޮޓާދޮރުމަތީ ޝަވަން އާއެކު ފިޒާން މަޑު ކޮށް ލާގެން އެމީހުންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. ޝަވަން ކައިޝް އައުމުން ޓަޗެއް ޖަހާލީ އެމީހުން ރޭވިގޮތައް ކަންތައް ވުމުން ނެވެ. މީޝާވެސް ހުރީ ހިންހަމަ ޖެހިފައެވެ. އޭނާ ހީކުރީ ޔުނާން ކުރިމަތީ އެހެން އެކްޓް ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށެވެ.
” ދެން އޮތީ އެންމެ ވަރުގަަދަ އެއްކަންތައް .. ކައިޝް ބީ ރެޑީ؟” ޝަވަން ކައިޝް ދިމާލަށް ބުންޏެވެ. ކައިޝް ބޯޖަހާލިއެވެ.. މީޝާ އަސް ޓަކައި ކައިޝް ކޮނމެ ފަދަ ގުރުބާނީ އެއްވެސް ވެދާނެއެވެ.. އެވަގުތު ކައިޝް ފޯނަށް މެސެޖެއް ލިބުނެވެ. ކައިޝް ފޯނު ބަލާލިއިރު ޔުނާން ގެ މެސެޖެއް ކަމުން އެންމެނަށް އެ މެސެޖު ދައްކާލިއެވެ. އޭގައި ވަނީ މިރޭ ޔުނާން ކައިޝް އާއި ބައްދަލު ކޮއްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެވެ. ޝަވަން ކައިޝް މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ކީކޭ ބުނަންވީ.. މާ އަވަހަކަށްނު މިކަން މިވީ .. ދެން ކިހިނެއް ހަނދަންވީ.. ކައިޝް ހާސްވެފައި ބުންޏެވެ.
” ބުނޭ .. ޔުނާން ހިފައިގެން އުޅޭ ވަގު ގޭގައި މިރޭ އަށެއްޖަހާ އިރު ބައްދަލުވާނޭ..” ޝަވަން ވިސްނާލައިފައި ބުންޏެވެ. ” އެހާ ވަގުތު އަހަރުމެންނަށް އެބަ އޮތްތަ.. ؟” ފިޒާން އަވަސް އަވަހަށް ބުންޏެވެ. ” ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވާނީ ރަނގަޅަށް .. $ ޝަވަން އުންމީދާއެކު ބުންޏެވެ. ކައިޝް ޝަވަން ބުނިހެން މެސެޖު ކޮއްލިއެވެ. ޝަވަން ފިޒާން ގޮވާން ނައްޓާލީ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ނިންމޭތޯއެވެ.
” ކައި؟ މީޝް ވަރަށް ބިރު ގަނޭ..” މީޝާ ކައިޝް އަތުގަ ހިފައްޓާލަމުން ބުންޏެވެ. މީޝާގެ މޫނުމަތިން ވެސް އޭނާ ހާސް ވެފައި ހުރިކަން އެނގެއެވެ. ކައިޝް ހިނިތުންވެލަމުން މީޝާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފައްޓާލިއެވެ. ” މީޝް.. އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ.. ޓުރަސްޓު މީ.. ” ކައިޝް ސީދާ މީޝާގެ ލޮލަސް ބަލަން ހުރެ ބުންޏެވެ. މީޝާއަށް އެދެލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ސާބިތުކަމެވެ. ” އައި ލަވް ޔޫ ކައި… ” މީޝާ ކައިޝް ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ކައިޝް ވެސް މީޝާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ.” ލަވް ޔޫ ޓޫ މައި ލަވް.؟” މީޝާ ޖެހިލުން ވަނީ ކައިޝް އަށް ކަމެއްވެދާނެތީ އެވެ.

ގަޑިން ހަތެއް ޖެހިއިރަށް ކައިޝް ޔުނާން އާއި ބައްދަލު ކުރަން ދާން ރެޑީވިއެވެ. އަދި ޝަވަން އާއި ފިޒާން އާއެކު އެގެއަށް ދިޔުމަށް ޓަކައި ނާކުތެވެ. މީޝާ ކައިރީ އާނާ އެކު ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ބުނީ މީޝާ ގެންގިއުން އެހާ ރައްކާތެރި ނޫން ވީމައެވ. މީޝާ ދާނަމޭ ބުނެ އެތައް ފަހަރުކު ބޮޑާ ހޭކިއެވެ. އެކަމަކުވެސް ކައިޝް ގޮތް ދޫ ނުކުރުމުން މީޝާ ޖެހުނީ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާށެވެ.

ޝަވަން ޓެކްސީއަށް އެރަމުން މީހަކަށް ގުޅާލިއެވެ. އަދި މިނައްޓާލީ އޭ ބުނެފަ ފޯނު ޖީބައް ލުމަށް ފަހު ކާރަށްއަރާ ހަމަޖެހިލިއެވެ. ޓެކްސީ މަޑު ކުރީ ގެއާ ކަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ. ކައިޝް ގަޑިއަށް ބަލާލިއިރު އަށެއް ޖަހަން ފަނަރަ މިނެޓް ހުއްޓެވެ. ކައިޝް މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި އެގެއާ ދިމާލަށ ދިޔައެވެ. ޝަވަން މެން ކާރުގައި މަޑުކުރީއެވެ. ކައިޝް ގޭ ދޮރް މައްޗަށް އެރި އިރު ޔުނާން ގޭތެރޭ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދިގެން އިނެވެ.
” ހަމަ ގަޑިއަށް ދޯ ވައްޓާލީ ތި..” ޔުނާން ކައިޝް ފެނުމުން އެއްފައި ނަގާ އެނެއްފައި މައްޗަށް ލަމުން ބުންޏެވެ. ކައިޝް ޔުނާން ކުރިމަތީ ހުއްޓި ގެޖީބައް އަތް ޖަހާލިއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތީ މަތިން ޔުނާން އަށް ފެނުނީ ޖެހިލުން ކުޑަކަމެވެ..
ގޭތެރޭ ދެކޮޅަށް ހިގާލަ ހިނގާލާ މީޝާ ހުއްޓެވެ. އާނާ އެތައް ފަހަރަކު އިށީންނަން ބުނުމުން ވެސް މީޝާ ނުއިށީނެވެ. މީޝާގެ ހިތް ބިރު ގަންނަނީއެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ނުބާކޮށް ވާން އުޅެނީއޭ އޭނާ ރިތް ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު އެޕާރޓުމަންޓު ބެލްއެޅި އެޑު އިވުނެވެ. މީޝާ އާނާ އަށް ބަލާލީ ހައިރާން ވެފައެވެ. މިގަޑީގައި ކާކު އަންނާނީ ކާކު ބާއެވެ. މިހާ އަވަހަށް ކައިޝްމެން ނާންނާނެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ބެލް އެޅުމުން އާނާ ތެދުވެގެން ހިނގާގަތީ ދޮރު ހުޅުވާށެވެ.
” އާން؟… ކީކޭ ކިޔަން މިހާރު އަހަރެން ތިގެނައީ؟…. ” ކައިޝް ހަމަޖެހިލަމުން ބުންޏެވެ. ޔުނާން އިންތަނުން ތެދުވެގެން ކައިޝް އާއި ދިމާލަށް އައެވެ. ” އިނގޭނެ ކީއްކުރަންކަން.؟ ” ކައިޝް ވަށާ ހިނގަމުން ޔުނާން ބުންޏެވެ؟…” ނޭނގޭތީ މި އެހީ.. ޔުނާން ކަހަލަ ގޮތެއް ނެތް މީހުން ކޮއްފަ ނުކުރާނެ ކަމެއް ކާކަށް އެނގޭނީ..” ކައިޝް އެހެންބުނުމުން ޔުނާން ހިންގުން ހުއްޓާލިއެވެ. އަދި ކައިޝް އާދިމާލަށް ގުދުވެ ބާރަށް ހޭންފެށިއެވެ. ” ވޯވް.. ހެހެހެ.. ގޮތެއް ހުރީ ކާކުގެ.. ކަލޭގެތަ..؟؟ މަގޭތަ..؟؟ ޔުނާން ބުންޏެވެ. ކައިޝް އަނގައިން ވެސް ނުބުނެ ހުރިގޮތައް ހުރީއެވެ.
” ކަލޭ މީޝާ ފަހަތުން ނެއްޓެން ނޭގިގެން ތިއުޅެނީ ކަލޭގެ ގޮތެއް އެބަހުރިތަ..؟” ޔުނާން ރުޅި އައިސްފައި ބުންޏެވެ. ” މީޝާ އެއީ އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާ.. ކަލޭ އަށް އެކަން އެނގޭނެ.. ” ކައިޝް ބުންޏެވެ. ޔުނާން އައިގޮތައް ކައިޝް ލައިގެން ހުރި ގަމީހު ގިރުވާނުގައި ހިފެއްޓިއެވެ. ކައިޝް ވިސްނާގެން ހުރުމުން އޭނާ އެހުރިގޮތައް ހުއްޓެވެ.
” ކަލޭ ގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް ވީއިރު އޭގެ މާކުރިން އަހަރެން އެނާދެކެ ލޯބިވޭ..” ޔުނާން އަޑަށް ބާރުލާފައި ބުންޏެވެ. ” މީޝާ ކަލޭ ދެކެ ލޯބިވޭތަ.. ކަލޭ ކޮންމެ އިރަކު ލޯބިވިޔަސް މީޝާ ލޯބިވަނީ އަހަރެން ދެކެ..” ކައިޝް ހީލަމުން ބުންޏެވެ. އަދި ޔުނާން ގެ އަތް އޭނާގެ ގަމީހުން ނައްޓުވާލިއެވެ.
” ޔޫ…” ޔުނާން އައި ރުޅިން ކައިޝް މޫނުމަތީ ގޮއްމުށުން ޖެހިއެވެ. ޖެހިލެއް ބާރުކަމުން ކައިޝް ވެއްޓުނެވެ. ވީ ތަދުން ކައިޝް ޖެހިތާ ފިރުމާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރު ކޮއްފައި ތެދުވީ މީ ހިއްވަރު ދޫ ކުރަންވީ ވަގުތަށް ނުވީތީއެވެ.

އާނާ ހިނގާފައި ގޮސް އެޕާރޓުމަންޓު ދޮރު ހުޅުވާ ވާލިއެވެ. އެވަގުތު އާނާ އަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ފަހުތުން އައި މީޝާ އަށް ވެސް ވީ އާނާ އަށް ވީވަރެވެ.

11

31 Comments

 1. Muroo....

  November 16, 2017 at 3:23 pm

  Hey everyone miothy genesdheynamey buni part… Hope everyone’s like this too… Enjoy reading ☺ di comments below ????☺☺

 2. Bestfriend

  November 16, 2017 at 3:41 pm

  Me first dho vvvvv salhi

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 3:51 pm

   Yah best friend ur first… Thanks beasty☺????

 3. sana

  November 16, 2017 at 3:43 pm

  When next part???

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 3:51 pm

   Sana dhen tomorrow genesdheynan insha Allah ?

 4. Hl

  November 16, 2017 at 3:46 pm

  Me first dhw…varah reethi.

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 3:52 pm

   Hi mifaharu first nulibun dhw… Dhn faharakun first vaane hoadhan ingey..?? thanks

 5. Xish

  November 16, 2017 at 3:46 pm

  E ee kaakubaa? Vv reethi..thankolheh kuru..but ok dho avahah upkolladheythee.

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 3:53 pm

   Thanks xish… In Sha Allah tomorrow genesdheynan next part ☺?

 6. Nahu

  November 16, 2017 at 4:02 pm

  muroo haadha kurey dhn kn irakun… ekam v salhi

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:06 pm

   Thanks dear nahu?☺

 7. Ainth

  November 16, 2017 at 4:14 pm

  Alhe muroo, kaakutha e aee.. Yunaal dhw?? V rythi mibaives.. Anehbayah v inthixaaru kurevey.. Avas igey muroo

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:07 pm

   Thanks ainth.. inthizaar kohlaa.. next part tomorrow in sha Allah ??

 8. Sweetie

  November 16, 2017 at 4:15 pm

  Salhi. Neyvaa hifahattaalaigen inthizaaruga.

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:16 pm

   Thanks sweetie.. anehkka tomorrow vandhen neyvaa nulaa nuhunaychey..??☺

 9. Friends

  November 16, 2017 at 4:28 pm

  Hey muroo mi part ga vess typing mistake faahagavi dear plx correct kohbala mistake..but stry hama vv salhi.. waiting 4 next part… muroo today one more part dear plx plx but if can…????

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:17 pm

   Thanks friends ?.. I’ll try my best ?☺

 10. Gisha

  November 16, 2017 at 4:33 pm

  v reethi adhi eh part miyadu up kohladhibaa

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:18 pm

   Gisha dhen miadhu nuvaane ingey.. in sha Allah tomorrow genesdheynan ?

 11. Lam

  November 16, 2017 at 5:02 pm

  Hama best

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:18 pm

   Lam thanks ☺

 12. Minnie✨

  November 16, 2017 at 5:15 pm

  Alheyyy.. Emme hiyy thelhey hisaabun thi nimmaalee…?? yanaal tha aeee??? Hey yunaanooo…. I hate you… Meesh aa kaish aa dhuru nukureveyne ingeyy goas meehaa… ???
  Anyways vvvvv bodah thanks miadhu 2 part up kohdhineema…???✨ waiting waiting..♥♥♥
  Next part mi ah vure dhigu kohdheyne kamah ummeedhu kuran…?? Good luck dear..???
  Love you…. ??❤✨✨

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:20 pm

   Thanks Minnie dear ?? in Sha Allah tomorrow dhigukoh genevey thoa try kuraanan ?

 13. PRINCESS AFU

  November 16, 2017 at 5:29 pm

  Woww !!! Mi part obinexx to the max ??????
  Just love it ?
  Alhey muroo pls yunaan ge vaahaka police ah bust kohlaba eyrun hunaane kada Vefa
  Kaish and Meesh gulhuvaba pls ??

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 5:33 pm

   Thanks afu… Yunaana ah dhoolandeh nun libeynee?? hahah..

 14. Rsh

  November 16, 2017 at 6:05 pm

  V salhi
  When next part??

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 6:12 pm

   Tomorrow in Sha Allah … Thanks Rsh☺?

 15. SJK...KOREAN

  November 17, 2017 at 11:26 am

  Wowww.. Best??❤❤❤❤

  • Muroo....

   November 17, 2017 at 2:31 pm

   Thanks sjk korean ☺

 16. Nahu

  November 17, 2017 at 2:19 pm

  muroo kobaaa adhi vx nuvey thr up kh dheykah

  • Muroo....

   November 17, 2017 at 2:32 pm

   Nahu mihaar innaane up kohlaafa?☺

Comments are closed.