ކައި.. ކީއްތިކުރީ.. ޝަވަން ހިންހަމަނުޖެހިފައި އަހާލިއެވެ. ކައިޝް މަޑުމަޑުން ސޮރީއޭބުންޏޭވެ. ތިންމީހުން މަޑުމަބުން ވަދެތިބިތަނުން ނިކުމެ މަގުމައްޗަށް ބަލާލީ ސިއްރުސިންރުންނެވެ. އޭރު ޔުނާން ބާރު ހިނގުމެއްގައި މަގު ހުރިގޮތައް ފައިބައިގެން ދެއެވެ. ތިންމީހުންނަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނެވާއެއްދޫކޮއްލެވުނީ ޔުނާން އަށް ޝައްކުނުވީތީއެވެ. ޝަވަން އާއި ފިޒާން އެކަކު އަނެކަކަށް ޓަޗެއް ޖަހާލިއެވެ. ކައިޝް ހުރީ ފުންވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ރޭގައި ޝަވަން ޔުނާންގެ ވާހަކަ ބުނުމުން ކައިޝް ހުރީ ގަބޫލް ނުކުރެވިފައެވެ. ޔުނާން އެފަދަ ކަމެއް ކޮއްފާނޭ އޭނާގެ ހިތެއް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ޝަވަން އަށް ކުރާ އިތުބާރެއްގެ ސަބަބުން ކައިޝް ޔުނާން އަށް ފާރަލާން އެއްބަސްވީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މީޝާ ނުފެންނަހާ ހިނދަކު ކައިޝް އަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މީޝާއަށް ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ އޭނާއަމިއްލަ ނަފްސައް މާފެއް ނުކުރެވޭނެވެ.
ޝަވަން ގެ އެދުމުގެ މަތިން ފިޒާން އާއި ކައިޝް އިރު ނާރަނިސް ޔުނާންގެ ބޯކޮޅުބަލަން އެގޭ ކައިރިއަށ ގޮއްސިއެވެ. އެތާ ތިބޭތާ އެތައް އިރެއްފަހުން ޔުނާން ގެއިން ނިކުންތަން ފެނި އޭނާގެ ފަހަތުން ތިންމީހުން ހިގާގަތެވެ. ޔުނާން ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަދެ ކާނެއެއްޗެހި ޕެކްކުރުމުން ކޮންމެވެސް ގޯހެއް ވާކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކައިޝްގެ ހިތް ބުންޏެވެ. އިތުރު ހައިރާންކަމެެއް ލިބުނީ ޔުނާން އާދައިގެ ގެއަކަށް ވަންތަން ފެނުމުން ނެވެ. ޔުނާން އެގެއަށް ވަނީ ކީއްކުރަންބާއޭ ކައިޝް ހިތައް އެރިއެވެ. ޔުނާން ވަދެ ދޮރުލެއްޕިތަން ފެނުމުން ތިންމީހުން އެގޭ ގޯތިތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. ކައިޝް މަޑުމަޑުން ގޮސް ގޭދޮރުގައި ހިފި އިރު އެތެރޭން ހުރީ ތަޅުލާފައެވެ. ކައިޝް އަވަސް ވެގަތީ ކުޑަދޮރެއް ވިޔަސް ފެނޭތޯއެވެ. މުޅިގެވަށާ ހިނގުން އިރުވެސް އެއްވެސް ދޮރެއް ނުފެނުމުން ކައިޝް މާޔޫސްވާގޮތް ވިއެވެ.އޭރެ ކައިޝްގެ ހިތް ނޭގޭ ބާރުމިނެއްގައި ތެޅެމުން ގެއެވެ.ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްކޮށް ވާން އުޅޭހެން އޭނާއަށް ހީވަނީއެވެ.
ދެން ހަދާނެގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރަން ތިއްބާ ފިޒާން ގޭތެރެ ފެންނަގޮތައް އިން ފެންލައިޓެއް ދައްކާލިއެވެ. ޝަވަން އަވަހަށް ކައިޝް އޭނާގެ ކޮނޑުމައްޗަށް އަރާ ފެންލައިޓުން އެތެރެ ބަލެމަށް ބުންޏެވެ. ކައިޝް އޯކޭއޭ ބުނެ ޝަވަން ގެ ކޮނޑުމައްޗައް އެރިއެވެ. އެވަގުތު އައި ނައިދިމާލެއް ނޭނގި ކައިޝް ގެ އަތް މަތީ ޖެއްސީ ކުރައްޕެކެވެ. ކައިޝް އަކީ އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެންވެސް ކުރަފި ދެކެ އިންތިހާއަށް ބިރުގަންނަ މީހެކެވެ. ކުރަފި ފެނުމުން ކައިޝް އަށް ތެޅިގަނެވުނީ އެޔެއް މިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ކައިޝް އެވަރަށް ތެޅިގަތުމުން ޝަވަން އަށް ކައިޝް އެއް ނުހިފެއްޓުނެވެ. ފިޒާން އަށް ކަމެއް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް ދެމީހުން ގުޅައަކަށް ބިންމައްޗައް ޖެހުނެވެ. ހަމަ ޖެހުމާއެކު ދެމީހުން ތެދުވެ ދުއްވާގަތީ ޔުނާން ނިކުމެދާނެތީއެވެ. ފަހަތުން ފިޒާން ވެސް ދުއްވާގަތެވެ.
” އޭތް ކޮންކަމަކަށް ގެއްލިފައި..” ޝަވަން ކައިޝް ކޮނޑުމަތީ ޖަހާލީ ދެފަހަރަކު ގޮވުމުންވެސް ކައިޝް އަޅާނުލުމުން ނޭވެ. ” ކައިޝް ކިހިނެއްވީ ..” ކައިޝް ހުރިގޮތުން ފިޒާން ވެސް އެހިއެވެ. ކިރިޔާއެއްނު ބަސްޓު ނުވީ.. އެގޭތެރެއިން ކޯއްޗެއް ފެނުނީ އަނެއްކާ އެވަރަށް ތެޅިގަތީ.. ޝަވަން ސީރިއަސްވެފައި އެހިއެވެ. ކައިޝް ބޯކަހާލީ ބުނާނީ ކީކޭ ކަމެއް ނޫންގުނީމައެވެ. ކުރައްޕެއް ފެނިގެންނޭ ބުނިފި ނަމަ ދެންވާނެގޮތް އޭނާއަށް އިނގެއެވެ . އެވަރަށް ދިމާވެސް ކުރާނެއެވެ. ބަލެންސް ކެޓީއޭ ބުނެ ކައިޝް އަވަހަށް ވާހަކަ އެއް ހަދާލިއެވެ.
” ތީގެމާނައަކީ ކައިޝް އަށް އެގޭތެރެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުފެނޭ..” ފިޒާން އެހިއެވެ. ކައިޝް އާއެކޭ ބުނުމުން ތިންމީހުން އަނެއްކާވެސް އެގޭތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. މިފަހަރު ކައިޝް ފިޒާން ޝަވަން ކޮނޑުމައްޗައް އަރާށޭ ބުންނެ އޭނާ މީހަކު އާދޭތޯބަލާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ފިޒާން ޝަވަން ކޮނޑުމައްޗައް އެރުމުން ޝަވަން އޭނާ ފުލާލިއެވެ. ކުޑަފެންލައިޓް ތެރޭން ފިޒާން އަށް ފެނުނީ މީޝާ ބަނދެފައި އެނދެގެ މަތީ އޮތް ތަނެވެ. ވަގުތުން އެކަން ދެންތިބި ދެމީހުންނަށް އެންގިއިރު އަޑުގައި ވަނީ ހާސްކަމެވެ. ފިޒާން އެހެން ބުނިކަމެއް ނޭންގެ ކައިޝް ގޭމައި ދޮރުގައި ފައިން ތަޅަން ފެށިއެވެ. ޝަވަން ވެސް ކައިޝް އެކޭ އެއްގޮތައް ދޮރުގައި ތަޅަންފެށިއެވެ.އިސާހިތަކު ދޮރު ހަލާކުވެގެން ދިޔައެވެ. ދޮރު ހުޅުވޭގޮތް ވުމން ކައިޝް އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. މީޝާ އޮތް ހާލު ފެނުމުން ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. ފަހަތުގައި ތިބި ޝަވަންމެންގެ ތިބީ ގޮތުން އެމީހުންވެސް ތިބީ ދެރަވެފަކަން ހާމަވެއެވެ.
ބަލާކަށް ނުހުރެ ކައިޝް މީޝާ އަތް ފައި މޮހެލިއެވެ. އަދި އަނގަމަތީ އަޅާފައިވާ ޓޭޕް ގަނޑުވެސް ނައްޓާލިއެވެ. ރުއިމުގެ ސަބަބުން ވަރުދެރަވަފައިވާ މީޝާގައިގަ އެއްވެސް ވަރެއްނެތެވެ. ކައިޝް މީޝާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ހިތައް ކޮށްފައިވާ އަސަރުން ދެލޮލުން ކަރުނަތައް ފައިބާގަތެވެ. މަޑުމަޑުން މީޝް އޭނާގެ ނަމުން ގޮވާލިއެވެ. ކައިޝް ގެ ހިތައް ފުންއަސަރު ކުރުވިއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާއަށް ޖެހިފައިވާ ހާލުފެނުމުން އަސަރު ނުކޮށް ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟
” ކައި.. ލެޓްސް ގޯ.. ” ޝަވަން ބޭނުންވީ އަވަހަށް އެތަނުން ނުކުންނާށެވެ. ފިޒާން ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އެގޮތް ކަމަށް ބުނުމުން ކައިޝް އަތްދަނޑި މައްޗައް މީޝާ ލައިގެން އެގޭން ނިކުތެވެ. ޝަވަން މަގަށް ނިކުމެ ޓެކްސީއެއް ހޯދައި އޭގައި ވީ އެއްމެ އަވަހަކަށް އެމީހުން އުޅޭ އެޕާރޓުމައްޓަށް ދިޔައެވެ.
” ބައްޕާ..” އަޔާޒްމެންގެއަށް ވަނުމުން ޔަނާލް މީޝާގެ ހަބަރެއް ވީތޯ އަހާލިއެވެ. އަދި އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވާކަމަށް ސަލީމް ބުންޏެވެ. ޔަނާލް މާޔޫސްވިއެވެ. އާނާ ވެސް އިސްޖަހާލީ އޭނާގެ ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަތައް ފޮރުވުމަށްޓަކައެވެ. ” އިންޝާﷲ މީޝް ސަލާމަތުން އަދި އަންނާނެ..” ސަލީމް ޔަނާލް ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އޭނާގެ ދޭލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވުމުން އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ކިތެއްމެ ކެއްކުރަން އުޅުނަސް ސަލީމަށް ވެސް ކެތްވާނީ ވަކިވަރަކަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟
އާނާ އެއްކާރިއަށް ޖެހިލީ ފިޒާންގެ ފޯނެއް އައުމުންނެވެ. ފިޒާން އެދުނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެގެއަށްއައިސް ދިނުމަށެވެ. އާނާ މިދަނީއޭ ބުނެ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.
” ޔަނާ.. އާނާ ޖެހިއްޖެ ދާން.. އަންނާނަން ހަވީރުން ..” ޔަނާލް ބޯޖަހާލުމުން ޔަނާލް ބައްޕަކައިރީ ދަނީ ކަމައްބުނެ އޭނާ ހިނގާގަތެވެ. އެވަގުތު ގެއަށް ވަދެގެން އައި ޔުނާން އަށް ހިނިތުން ވެލުމަށްފަހު އާނާ ނިކމެގެން ދިޔައީއެވެ.
އާނާގެ އިންތިޒާރުގައި ގޭތެރޭ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ފޒާން ހުންނަތާ ބައިގަޑިއިރު ފަހުން އާނާ އައެވެ. ފިޒާންގެ މޫނު ފެނި ކަމައް ވެއްޖެކަން އާނާއަށް ވިސްނުނެވެ. އެކަމާ ސުވާލު ކުރުމުން ފިޒާން ތިވާހަކަ ފަހުންދައްކާނީ އޭ ބުނެ އާނާ ގޮވާގެން ކައިޝް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ފިޒާން އުޅޭގޮތުން ސުވާލުމާކެއްގެ ތެރޭ ހުރި އާނާ ކައިޝް ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުން ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. ކައިޝް އެނދުގައި އެއޮތީ މީޝާ ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. އާނާ ދެލޯގެ ދެލޯބޮޑުވެގެންދިޔައެވެ. މީޝާ ފެނުމުން އުފާވި ނަމަވެސް އާނާ ހުރީ މިވާގޮތް ނޭނގިފައެވެ. މީޝާ ކައިޝް ކޮޓަރީގައި އޮންނަވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. ؟ އާނާ ފަހަރަކު މީހެއްގެ މޫނަށް ބަލާލީ ޖަވާބު ބޭނުންވާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
” އާނާ ޕުލީޝް .. މިވަގުތު މިއެއްޗެހި މީޝް ލައްވާދީ.. އާނާގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުވެސް ފަހުން ލިބޭނެ..” ކައިޝް ޓީޝާޓަކާ ހަރުވާޅެއް އާނާ އަތައް ދެމުން ބުންޏެވެ. އާނާ އޯކޭއޭ ބުނުމުން އާނާ ނޫން އެންމެން އެކޮޓަރިން ނިކުތެވެ.
ޮ “އަހަރެން އޭނާގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނަން…” ސޯފާތެރެއަށް ވެއްޓިގަންނަމުން ކައިޝް ރުޅިވެރި ރާގަކަށް ބުންޏެވެ. ޔުނާން އަށް އޭނާ ކިބައިން ސަލާމަތައް ނުވެވޭނެއެވެ. މީޝާ އަށް އެހާލު ޖެއްސިމީހަކު ކައިޝް ދުލެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެއަށް ވުރެއް ކައިޝް ހުރީ ރުޅި އައިސްފައެވެ.
” ނޫން ކައިޝް …؟ ހަމަޖެހޭ..މީ ރުޅި އިސްކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން.. މިވަގުތު ޖެހޭނީ ބުއްދީގެ ބޭނުން ކުރަން..” ޝަވަން ކައިޝް ކޮނޑުމަތީ އަތްބައްވާލަމުން ކައިޝް އަށް ވިސްނާދިނެވެ. އެވަގުތު އާނާ ކޮޓަރިން ނިކުމެ ފިޒާން ކައިރީ ސޯފާގައި އިށީނެވެ. ޝަވަން ވީގޮތް އާނާއަށް ކިޔާދިން އިރު އާނާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައެވެ.ޔުނާން އެއީ ހަމަ އެހާ ނުބާ މީހެއްބާއެވެ؟ ހީވެސްނުވެއެވެ. އަބަދުވެސް މަޑުމައިތިރި ބަސް މަަދު މހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ޔުނާންގެ އެނުބާސިފަ ހުރެދާނޭ ހީވާނީވެސް ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟
” ޔަނާ.. އޭނަ ވަރަށް ދެރަވާނެ..” އާނާ ޔަނާލް މަތިން ހަނދާން ވުމުން ބުންޏެވެ. ” ޔަނާވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެއްބަޑަސް އެނުލަފާ މީހާ ކޮޅަށް އަރާކަށް ..” ކައިޝްގެ ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބުންޏެވެ . ” ޔާރ.. ޔަޤީން މީރާ މަރާލީވެސް އޭނާ.. ” ފިޒާން ބުންޏެވެ. ޝަވަން އެކަމާ އެއްބަސްވުމުގެގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ޔުނާންއާދެކޮޅަށް ހެކި ހޯދަން އެމީހުން ޖެހޭނީމަސައްކަތްކުރާށެވެ. އަދިއެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތުމުން ޔުނާންއަށް ހައްޤު އަދަބުދެވޭކަށްނެތެވެ.
“ޝަވަން ކިހިނެއް އިނގުނީ އޭނާކަމެއަކުން އެއީ..” އާނާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. ” އެނމެ ފުރަތަމަ ޝައްކުވީ އޭނާ ސުކޫލު ކައިރީ ގަަކާ ނިވާވެ ހުރެ ކައިޝް އާ މީޝާ އަށް ބަލަން ހުއްޓާ ފެނުމުން .. އޭނާ ކުރާ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ބަލަން ހުރީދެން ..ކައިޝް މީޝާއާ ގާތްކަން ފެނުމުން އޭނާ މޫނުމަތިން ފެނުން ރުޅިވެރިކަމުން އިތުރަށް ޝައުގުވެރިވީ.. ރަނގަޅަށް އެނާއަށް ބަލާލީމާ މިއިނގުނީ އެއީ އެކީގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ޔުނާން ކަން.. ދެން ހަމަ ގަސްތުގައި ގޮސް އޭނާގައިގާ ލައިގަތީ އެދުވަހު.. ބޭނުންވީ އެނާގެނަންބަރު ހޯދުން.. ޔުނާން އަށް ވެސް ފެނުންއިރަށް ނަސީބުކުން އިނގިއްޖެ އަހަރެން ؟އެދުވަހު ދެން ނަނބަރު ލިބުނީ..ބޭނުމަކަށް ވީ ފޯނު ތުރޫކޮށް އޭނާ އުޅޭ ލޮކޭޝަންތައް ބެލުން._” ޝަވަން އޭނާގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމުން ކައިޝް ޝަވަން ގައިގައި ބައދާލީ ޝުކުރު ވެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ޝަވަންނެތް ނަމަ މިއަދު މީޝާ ފެނުންވާނީ ނާދިރު ކަމަކަށެވެ.
” މީޝާގެއްލުނުދުވަހު އަހަރެންނަށް އިނގުން އެއީ އޭނާގެކަމެއްކަން.. އޭނާބުނީ ބެލްޖެހީމަގޮސްދޮރުހުޅުވީއޭ..ދެން މީހަކު ވަދެ އޭނާވައްޓާލާ ތަޅާހެދުމަށް ފަހު މީޝް ގޮވާންދިޔައީއޭ..ކެން ޔޫ ބިލީވިޑް އިޓު… މުޅިގޭތެރޭ އެތައްމިތަނަށް އެއްޗެހި އުކާލާފައި ހުރީ..އެއީ ކާކު ކުރިކަމެއް..ދަމުން އެމީހާ ދިޔައީއެއްޗެހިތައް އުކާލާފައި..ނޫންދޯ. އެމީހަކުވެސް ބަލާނީ އަވަހަށް ނިކުމެގެން ދެވެތޯދޯ… ސޯ..އެހސާބުން އިނގިއްޖެ އެއީ ޔުނާން ޖެއްސިއެކްޓެއްކަން.. އެހެއްވެ އެރޭ އޭނާއަށް ފާރަލާން ދިޔައީ..ނަމަވެސް އެރޭ އެކަންނުވީ..އަަހަރެން ދިޔައިރު އޭނާވީ ބޭރަށްގޮސް…” ކަންވީގޮތް ޝަވަން ކިޔާދިނެވެ. އެންމެން ތިބީ ހައިރާންވެފައެވެ. އޭގެން އެއްވެސް ކަމެއްއެމީހުންނަށް ފާހަގައެއްނުވޭ ވިއްޔާއެވެ. ޝަވަންގެ ވިސްނުން ތޫނުކަމަށް ސާބަސް ދޭވަރުވެއެވެ..
” ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ…” ފިޒާން އެހިއެވެ. ޝަވަން އޭނާ އަށް ފެންނަގޮތް ކިޔާދިނެވެ. އެންމެން އެގޮތައް އެއްބަސްވީ ޝަވަންއަށް އެމީހުން ހިތުގައިވާ އިތުބާރެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.
މީޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވީ ހަވީރު ވީތަނާއެވެ. ލޯހުޅުވުމާއެކު ފުންމާގެން ތެދުވެވުނެވެ.އަނެއްކާ މީކޮންތަނެއް ބާއޭ މީޝާހިތައްއެރިއެވެ. ބިރުންހުރެވަށާ ހޯދަންފެށުނެވެ. އެވަގުތު އެކޮޓަރިއަށް ވަން ކައިޝްފެނުމުން މީޝާ އިތުރަށްހައިރާންވިއެވެ. ސޫޕެއް ހިފާގެން ކޮޓަރިއަށް ވަން ކައިޝްއަށް މީޝާ ތެދުވެއިންތަން ފެނުމުން އަވަސްއަވަހަށް އެދިމާލަށްދެވުނެވެ. ކައިޝް އައިސް ކައިރީގައިއިށީނދެ މީޝާގެ ނަމުންގޮވާލިއެވެ. ފެންނަނީހުވަފެނެކޭ ހިތާއިން މީޝާއަށް ހޭވެރިކަންވީ ކައިޝް އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާތަޅުވާލުމުންނެވެ. މީޝާއަށް ކައިޝްގައިގާ ބައްދާގަނެވުނީ ރޮއެގަނެފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް މީޝާ އެހެންހެދުމުން ކައިޝް ނުވެއްޓުނީވެސްކިރިޔާއެވެ.ކައިޝް މީޝާ ހަމައަކަށް އެޅުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.ނަމަވެސް އެމައުސޫމު ހިތަށް ވަނީ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށްވަދެފައެވެ. ކައިޝް މީޝާބޮލުގައި ފިރުމާލީ ހަމްދަރުދީއާކުގައެވ. ޔުނާން ކިބައިން ސަލާމަތްވި ކަމައްޓަކާ މީޝަ ﷲ ހަޟްރަތައް ޝުކުރު ކުރިއެވެ
” ކައި.. ޔުނާން؟.. ” އެތަށް އިރަކު އެހެން އިނދެ ރުއިމަށްފަހުމީޝާބުންޏެވެ.ރުއިމުގެ ސަބަބުން އަޑުވަނީ ކުރެހިގެން ގޮސްފައެވެ. ” ޝޫސް.. ޝޫޝް .. ދެން އެވާހަކަ ނުދައްކާ ..ޔުރ ހިޔަރ ވިތް މީ..” ކައިޝް މީޝާ ގަޔާކައިރި ކޮއްލަމުން ބުންޏެވެ. މީޝާ ކައިޝް އުނަގަނޑުގައި އަތްވަށާލިއެވެ. އެދެމެދަށް މީހަކަށް ނުވަދެވޭނޭ ބުނާކަހަލައެވެ.
” ހިނގާ ކާން..” ގެނާ ޝޫޕްތަށި މީޝާ އަތަށް ދިއްކޮއްލަމުން ކައިޝް ބުންޏެވެ. މީޝާ ބަސް އަހާ ކުއްޖެއް ފަދައިން ސޫޕްތަށި ހުސްކޮއްލީ އޭނާ ބުނޑުހައިވެފާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ކައިނިމުމުން މީޝާ ޔުނާން ހެދިގޮތް ކައިޝް އަށް ކިޔާދިނެވެ. ކައިޝް އަތް މުއްކެވިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މޫނުމަތިން ހަމަޖެހޭކަން ދެއްކީ މީޝާ ކައިރީގައި އިނުމުން ނެވެ. ކައިޝް ބޭނުންވީ އެގަޑީގައި ޔުނާންގެ މޫނުމަތީ ގޮސް ނޮޅާލާށެވެ. އެހާވެސް ޔުނާން ދެކެ ކައިޝް ރުޅިއެއެވެ.
” ޔުނާން އަށް ދެން މީޝް އާގާތްވާކަށް ނުކެރޭނެ.. ކައި ހުންނާނެން މީޝް އާއެކު އަބަދުވެސް..” މީޝާ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފައްޓާލަމުން ކައިޝް ބުންޏެވެ. މީޝާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހިތްވެސް ބޭނުންވާ ގޮތެވެ. ކައިޝް ކައިރީވާހާ ހިނދަކު މީޝާ އެއްވެސް ކަމަކާ ހާހެއްނުވެއެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު މޫނަށް ބަލަން ތިބެވުނީ ކިހާ އިރަކު ކަމެއް ނޭންގެއެވެ. ކައިޝް ހިތް އޮބި ނޯއްނަވަރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. މީޝާގެ މޫނު އެހާގާތުން ފެނުމުން ބަސްނާހާ ހިތް ބޭނުންވީ މީޝާގެ ލޯބިތުންފަތުގައި ލޯބިކޮއްލާށެވެ. މީޝާގެ ހާލުވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. މަޑުމަޑުން ކައިޝް މީޝާގެ މޫނާ މޫނު ގާތްކުރަނަމުން ދިޔައެވެ.ދެމީހުންގެ ނޭވާ އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް އެޅޭހާ ގާތް ވެގެންދިޔުުމުން މީޝާ އަށް ލޯމަރާލެވުނީ ހިތައް ވެރިވި އަސަރެއްގެ ސަބުބުންނެވެ. ކައިޝް އޭނާގެ ތުންފަތް މީޝާގެ ތުންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ.

9

59 Comments

 1. Riii

  November 14, 2017 at 10:44 am

  Alhey….. Haadha reehcheyyy…….

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 10:45 am

   Thanks Riii ??

  • Riii

   November 14, 2017 at 10:46 am

   Yeyyy… I dhw first …

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 10:49 am

   Yaa Riii ur first.. cingra?

 2. Muroo....

  November 14, 2017 at 10:49 am

  Hey everyone.. here is nw part of the story.. hope kuran like vaane kamah mi part vs.. leave a comment below if u like it ..or kamunudhiyas bunelahchey☺??

 3. aki

  November 14, 2017 at 10:54 am

  varah furihama… adhi miadhu one part up kohla dheebaa pls

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 11:41 am

   Thanks aki.. try kuraanan up kohdheveythoa.. ☺

 4. Leo3910

  November 14, 2017 at 10:56 am

  I love this story a lot and a lot…thanks a lot Muroo..

  • Leo3910

   November 14, 2017 at 10:57 am

   One of the greatest stories I have ever read…

 5. Leo3910

  November 14, 2017 at 10:57 am

  One of the greatest stories I have ever read…

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 11:42 am

   Thanks Leo.. v try kuraanan miadhu eh part genesdhevey thoa..☺?

 6. rose

  November 14, 2017 at 11:00 am

  Wow…vrh rythi

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 11:43 am

   Thanks rose?

 7. Sadhin

  November 14, 2017 at 11:03 am

  V salhi ingeyy… adhi Miadhu one part up kohdheyniii dhw…

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 11:44 am

   Thanks sadhin.. I’ll try miadhu up kohdheveythoa..,☺

 8. rose

  November 14, 2017 at 11:08 am

  v reethi

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 11:45 am

   Thanks rose ? once again ☺

 9. unaal

  November 14, 2017 at 11:10 am

  wow .. romantic ???
  Kai n meesh

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 11:45 am

   Unaal thanks,☺

 10. Ainth

  November 14, 2017 at 11:27 am

  Masha Allah… Wow wow muroo, haadhahaa furihamaey mibaives.. Alhe haadha molhey muroo.. Thy hama ainth ge number one.. V rythi igey.. Next part avas igey.. Luv u muroo

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 11:46 am

   Alhey ainthu happy to know that ?? thanks v bodah.. Ly too

 11. Nahu

  November 14, 2017 at 11:51 am

  When next part… V reethu ❤❤

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 12:11 pm

   Thanks nahu ?

  • Nahu

   November 14, 2017 at 2:54 pm

   Muroo dhn up khdhyba nxt part mihaaru hama vei madhuvefa ☺

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 4:00 pm

   Alhey nahu aslu miadhu v busy.. bt tomorrow genesdheynan in Sha Allah ☺

  • Nahu

   November 15, 2017 at 4:14 pm

   muroo dhn kn irakun Up khdheynyy… Mihaaru thi vaahaka kiyaa hithun keii madhu vefaaaaaaa…. dhn avassssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 12. Lamm

  November 14, 2017 at 12:12 pm

  Nice ?

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 3:56 pm

   Thanks Lam?

 13. Elena

  November 14, 2017 at 12:24 pm

  Oh my god it’s so nice

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 3:58 pm

   Thanks Elena?

 14. Elena

  November 14, 2017 at 12:26 pm

  Wow . It’s sooo beautiful . Stunning . I love it

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 3:59 pm

   Ohh ? thanks Elena ?

 15. Friends

  November 14, 2017 at 12:58 pm

  Stry hama vvvv salhi….
  Waiting 4 next part…
  Have nice day muroo..????

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 1:26 pm

   Thanks friends ?☺

 16. PRINCESS AFU

  November 14, 2017 at 1:49 pm

  WOWW Hama habeys ?????
  Kyp it up ?

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 2:38 pm

   Thanks princess afu☺

 17. Unknown girlll..

  November 14, 2017 at 1:50 pm

  V.nice…

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 2:39 pm

   Thanks unknown girl ?☺

 18. Minnie✨

  November 14, 2017 at 2:00 pm

  Masha Allah…? Mi part ves hama varah varah varah loabi…? Ehaa kiyaa hithun indha nimunyma heevany varah kuru hen..? Heheh… Now This is one of my favorite story….?? Waiting for the next part..? Keep going muroo…✨ Love you… ❤✨

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 2:40 pm

   Thanks Minnie for the lovely comment ☺? ly too ?

 19. khajja

  November 14, 2017 at 2:28 pm

  Masha allah stry v v awsome ??? alhey yuaan e geah vanyma polihunnah enginama ennu polihah angaafa emyhunnaa gulhigen meeshaa salaamaiy kurinama dhw ?? mihaaru mivaagothun meesh gellunyma yunaan ves v haiper vaanethaa dhw anyway stry v v v habey ?? whn nxt prt miadh noony mirey viyas adhi one prt up kolladhybala pls n thank u 4 the luvly stry ?❤? komme faharaku comment nukuriyas komme dhuvahakuves mi stry kiyan v wait kurevey stry eh miee luv this stry❤❤????❤❤❤❤?????????

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 2:47 pm

   Thanks khajja.. comment nukurias kiyaakan inguny ma v happy vehjje ? ☺?

 20. Rsh

  November 14, 2017 at 3:27 pm

  WOW V REETHI

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 3:55 pm

   Thanks Rsh ?

 21. afu

  November 14, 2017 at 5:46 pm

  Story up kurumuge kuri ehfaharu kiyaalaafa up kurun rangalhu vaane kamah feney, baeh bas thah ebahuri furihama nuve, Dhn bas thakuge dheythere dhuru kohlan vex jehey kamah faahaga kurevey, unmeedhu kuran mi kan thah thah rangalhu kohlaane kamah. Story varah rythi.

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 9:25 pm

   Thanks afu.. thibuni kan kamah visnaanan up kurukuge kurin..☺

 22. Anum

  November 14, 2017 at 7:36 pm

  V reethi vaahaka. Ekam feshun in gothun heevani baeh miss vefa inhen. ?

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 9:26 pm

   Ehntha.. thanks anum☺

 23. Mee sh

  November 14, 2017 at 7:38 pm

  Wow wow woowww..
  vrh loabi ingey. Hama habeysss… mi hama num one ingey.
  love yuh…?

  • Muroo....

   November 14, 2017 at 9:26 pm

   Thanks meesh???

 24. aki

  November 15, 2017 at 11:27 am

  koba next part avahah up kohla dheebaa pls

  • Muroo....

   November 15, 2017 at 3:54 pm

   Sorry las vaathy.. bt hama busy kamun nuvegn miulheny

 25. Nym

  November 15, 2017 at 3:16 pm

  Hey, story is wonderful. ? when next part?? Cant waitt ?

  • Muroo....

   November 15, 2017 at 3:55 pm

   Thanks nym.. ☺

 26. SJK...KOREAN

  November 15, 2017 at 3:30 pm

  Haadha reehchey mi story ???? keep it up❤❤❤

  • Muroo....

   November 15, 2017 at 3:56 pm

   Thanks sjk korean ☺?

 27. zora

  November 15, 2017 at 9:27 pm

  Hei muroo… Kon irakuntha next part?? mivaahaka v reethi. Kiyaahithun keh madhuvefa mi hunnanee… Comment nukuriyass mivaahaka feshunin sure emme furatha komme prateh vess kiyey tho balan… Waiting…

  • Muroo....

   November 16, 2017 at 9:16 am

   Thanks zora.. comment nukurias kiyaa kan inguny ma v happy vehjje.. keep reading inge.. ??☺

 28. princess eysh

  November 17, 2017 at 8:03 am

  vv reethi.keep it up muroo….

Comments are closed.