ނޭގޭހޭ؟

- by - 0- October 12, 2017

ދިރިއުޅުމަކީ އުފާވެރި އެއްޗެއްކަން ތިބާކަން ހަދާދެނީ ހަމަނޭގޭހޭ؟
ކޮންމެދުވަހަކު ލޯމަތީގަ ތިބާގެ ސޫރައުޅޭކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ކޮންމެ ރެޔަކު ހުވަފެނުގަ ތިބާކެނޑި ނޭޅި ފެންނަކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ނޭވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިބާގެ ހިތްގައިމުވަސް ދުވާކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
މިހިތުގެ ވިންދުވެސް ތިބާގެ ނަން ކިޔާކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ތިބާގެ އެންމެ ބަލާލުމަކުންވެސް މިހިތް ގެނބޭކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ތިބާގެ އެންމެ ހިނިތުންވުމެއްވެސް މިހިތް ފުރާލާކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ތިބާ ދުރައްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފެންނާނެ އިރަކަށް މިހިތް ކެތްމަދުވާކަން ހަމަ ނޭގޭހޭ؟
ތިބާހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ފެންނައިރަށް ލޯބިކޮށްލުމަށް މިހިތްއެދޭކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ތިބާގެ އަތުތެރޭގަ ވާއިރު ހުރިހާ މާޔޫސްކަމެއް ފިލާދާކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ތިބާޔާ ދުރުގަ އުޅުމަކީ މިހިތައް ކެތްވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ތިނޫން ބީހުމަކަށް މިހިތްއިޖާބަ ނުދޭކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟
ކިތަންމެ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ލިބުނަސް ތިބާޔާއެކު ހީސަމާސާކޮށްލަން ހިތްއެދޭކަން ހަމަ ނޭގޭހޭ؟
ތިބާޔަކީ މިހިތުގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމާ އުފާކަން ހަމަ ނޭގެހޭ؟

 

0

You may also like...

5 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Hehe.. dhen mivarah keema knme kujjakah ves engeyne😉😊.. varah reethi mi lhen.. love it sooooo much..😍❤

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.