Author: thohoo

ތިލޯބި ފިޔަވާ….
5

ތިލޯބި ފިޔަވާ….

ތިލޯބި ފިޔަވާ… ނުދެވޭނެ އެއްޗަކަށް ނޭދެން ތިލޯބި ފިޔަވާ! ނުވާނެ ކަމަކަށް ނޭދެން ތިގާތްކަން ފިޔަވާ! ނުރުހޭނެ ކަމެއް ނުކުރަން ތިބާދެކެ ލޯބިވުން ފިޔަވާ! ނުދެވޭނެ އެއްޗަކަށް ނޭދެން ތިބާގެ ވަގުތުކޮޅެއް ފިޔަވާ! ނުވާނެ...

ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
12

ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟

ލޯބިވެޔޭކިޔާ އެތައްފޮނި ވާހަކަދައްކާ ކައިވެނި ކުރީ އެވާހަކަތައް ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟ ކުދިން ލިބުނީމަވެސް ތިބާޔަށް ވަފާތެރިޔެއް ނުވެވުނު އެދުވަސްތައް ކިހިނެތްހަނދާންނެތޭނީ؟ ދޮގު ހަދާކަން އިނގޭތިސުވާލު ކުރީމަ ޖަވާބު އެކިވަރުގެ އަނިޔާއިން ލިބުނީމަ ކިހިނެތް...

ނޭގޭހޭ؟
5

ނޭގޭހޭ؟

ދިރިއުޅުމަކީ އުފާވެރި އެއްޗެއްކަން ތިބާކަން ހަދާދެނީ ހަމަނޭގޭހޭ؟ ކޮންމެދުވަހަކު ލޯމަތީގަ ތިބާގެ ސޫރައުޅޭކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟ ކޮންމެ ރެޔަކު ހުވަފެނުގަ ތިބާކެނޑި ނޭޅި ފެންނަކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟ ނޭވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިބާގެ ހިތްގައިމުވަސް ދުވާކަން...