ޔޫޝައު އޮފީހުގައި އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަން އަންހެންކުއްޖަކު އައިސް ހުރި ވާހަކަ އޭނާގެ ރިސެޕްޝަންގައި އިންނަ ކުއްޖާ ގުޅާފައި ބުންޏެވެ. އޭނާ އެކުއްޖާ އެތެރެއަށް ފޮނުވުމަށް އެދުނީ އެހީއަކަށް އެދި އައި މީހަކަށް ވެދާނެކަމަށް ހީކުރަމުންނެވެ. ކެބިންގައި ޓަކި ޖަހާލި އަޑު އިވުމުން އެދިމާއަށް ބަލާވެސްނުލާ އިނދެ އެތެރެއަށް ވަންނާށޭ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ފިނިވެފައި ހުރެ އައިކާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑަށް އިސްއުފުލާ ޔޫޝައުއަށް ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ އުއްމީދުވެސް ނުކުރާފަދަ މީހަކު އައުމުންނެވެ.

“އިކާ!” ހައިރާންކަމާއެކު ޔޫޝައުއަށް ބުނެވުނެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

“ސަޕްރައިޒް!!”

“ކޮންއިރަކު އައީ؟” ހިނިތުންވެހުރެ އައިކާގެ ގާތަށް އަންނަމުން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“މިއަދު އައީ.. ކިހިނެއްވަނީ އަހަރެންގެ ސަޕްރައިޒް؟” އައިކާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“މިވަރުގެ ސަޕްރައިޒެއް މީހަކަށް ލިބޭނީ.. އަންގާވެސްނުލާ މާލެ އައިސްފަ، ކުއްލިއަކަށް އޮފީހަށް ތިއައީ.. އަދި އެވެސް މުޅިން ތަފާތު ލުކެއްގަ..” ޔޫޝައު އުފާވެފައި އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ހީލިއެވެ.

“އެކަމަކު އަހަރެން މި ހިތަށްއަރަނީ އިކާއަށް ކިހިނެއްބާއޭ މިތަނަށް އަންނަން އެނގުނީ.. އަހަރެން އިކާ ގާތު މިތަނުގެ ނަން ބުނި ހަނދާނެއްނުވޭ..” ޔޫޝައު އޭނާގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔަ ސުވާލެއް އައިކާއާ ކޮށްލިއެވެ.

“ހޯދަން އުޅޭ މީހަކަށް އެއީ މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވާނެއެއްނު.. ދެން ކޮޅަށް ބަހައްޓައިގެންތަ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކާނީ؟ އިށީންނާކަށްވެސް ނުބުނާނަން؟ މިހާރު ދެފައިކޮޅުގަ ނެތް ވަރެއްވެސް..” އައިކާ ޝަކުވާގެ ރާގެއްގައި ބުނެލުމުން ޔޫޝައު ހީލިއެވެ.

“ނޫނޭ ކަމަނާ.. އަވަހަށް އިށީންނަވާ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލި ގޮތުން އައިކާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހެވުނެވެ. އައިކާ އެ ކެބިންގެ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ސޯފާގައި އިށީންނަމުން ކެބިން ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ތަނަވަސް ބޮޑު ކެބިންއެކެވެ. އެއްފަރާތުގައި ޔޫޝައުގެ މޭޒާއި ގޮނޑި ހުރިއިރު އޭގެ އަނެއްފަރާތުގައި ޕާޓިޝަން ޖަހާ ވަކިކޮށްފައި ކުޑަ ކެބިންއެއް ހުއްޓެވެ. އެތަނަށް ބަލާލުމުން އެއީ ޔޫޝައުގެ ޕީ.އޭ. ގެ ކެބިންކަން އައިކާއަށް އެނގުނެވެ. ކެބިންގައިވާ ފަރުނީޗަރުތައް ކަޅާއި ހުދުން ހުރިއިރު ފާރުތަކުގައި ލާފައިވާ ހުދުކުލައިން ނިކަން ޝާހީ ގޮތެއް ހުއްޓެވެ.

“ހޫމް.. މިހާރު މިއޮތީ އިށީނދެވިފަ.. ދެން ބުނެބަލަ.. ކިހިނެއް އިކާއަށް މިތަން އެނގުނީ؟” ޔޫޝައު ސީރިއަސްވެފައި އަހާލިއެވެ.

“ލިހާމް ގާތު އެހީ.. އަހަރެން އޭނަ ގާތު ބުނިން ޔޫޝް ގާތު ނުބުނައްޗޭ..” އައިކާ ކުރު ޖަވާބަކުން ފުއްދާލިއެވެ.

“ހޫމް.. މީ ދޯ އެ ފިރިހެނާ މިދެދުވަހަކު ނުގުޅާ މި އުޅުނު ކަމަކީ.. ނޫނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެތިން ފަހަރު ގުޅާނެ އަހަރެންނަށް ޖެއްސުމަށް..” ޔޫޝައު ހިނިއައިސްފައި ބުނެލިއެވެ.

“ހޫމް.. ދެން ބޭބީ ކޮންތާކުތަ ހުންނަނީ؟ އެކަނިތަ ތިއައީ؟” ޔޫޝައު ސުވާލަކަށްފަހު ސުވާލެއް ކުރަމުން ދިޔައިރު ހީވީ ވަރުގަދަ އިންޓަވިއުއެއް ކުރެވެމުން ދިޔަހެންނެވެ. އައިކާވެސް ޔޫޝައު ކުރަމުންދިޔަ ސުވާލުތަކަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު ޖަވާބުދެމުން ދިޔައެވެ.

“ބައްޕައާއެކީ އައީ.. މިކޮޅުގަ ހުންނަގޮތަށް މިއައީ.. ކިޔަވަން..” އައިކާ ޔޫޝައު ކުރި ސުވާލަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ދިނެވެ. އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައު ހީލަމުން ހަމަ އަސްލުހެއްޔޭ އަހާލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ ކޮންތާކު ހުންނަނީ؟”

“ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޭގަ.. އޭލެވެލް ކިޔަވާނެ ފުރުސަތު ލިބުނީމަ ކިޔަވަން ވާނެއެއްނު ދޯ؟” އައިކާ ހީލަމުން ޔޫޝައުއަށް ދޯދިނެވެ.

“ހޫމް.. ދުވަސްތަކެއް ބޭކާރުގޮތުގަ ހޭދަކޮށްލުމަށްވުރެ މާބޮޑަށްވެސް ރަނގަޅުވާނެ.. ކޮބާ ބައްޕަ؟” ޔޫޝައު އައިކާގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރަމުން އަހާލިއެވެ.

“ގޭގަ ވީ.. ވަރަށް އުޅުނު އަހަރެން އެކަނި ނުފޮނުވަންވެގެން.. އެކަމު ދެން ވަރަށް ކިޔައިގެން އެއްބަސްވެއްޖެ..” ހީލަމުން އައިކާ ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ވާހަކަދައްކަން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލި އަޑަށް ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެވަގުތު ދޮރުގައި ހުރި ކުޑަ ބިއްލޫރިކޮޅުން ބޭރުގައި ފައިލްތަކެއް ހިފައިގެން ހުރި އަންހެންކުއްޖަކު ފެނުމުން ޔޫޝައު އައިކާއަށް ބަލާލާފައި “ކަމް އިން” އޭ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އެކުއްޖާ ވަރަށް އުނދަގުލުން ދޮރު ކޮއްޕާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެވަގުތު އެކުއްޖާގެ މޫނު ފެނިފައި އައިކާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ.

“ނާޒް!” އައިކާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ބުނެވުނެވެ. އެވަގުތަކީ ނާޒްއަށްވެސް އައިކާ ފެނުނު ވަގުތެވެ. ސިހުނުވަރުން ނާޒްގެ އަތުން ފައިލްތައްވެސް ދޫވިއެވެ.

“ނާޒް! ކިހިނެއް ތިހެދީ؟” ޔޫޝައު ހައިރާންވެފައި އަހާލިއެވެ.

“ފައިލްތައް އަތުން ދޫވީނު..” ހަމަޖެހެން މަސައްކަތްކުރަމުން ނާޒް ބުނެލިއެވެ. އަދި އަވަސްއަވަހަށް ތިރިވެ ފައިލްތައް ނަގަން ފެށިއެވެ. އައިކާއަށް އަދިވެސް ނާޒްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. ނާޒް ޔޫޝައުގެ އޮފީހަށް ވަނީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ؟ އަނެއްކާ ޔޫޝައުގެ އަންހެނުންނަކީ ނާޒް ހެއްޔެވެ؟ އައިކާގެ ހިތަށް މިފަދަ ކިތަންމެ އެއްޗެއް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

ނާޒް ކޯހެއް ހެދުމަށްޓަކައި މާލެ އައިތާ ތިންމަސް ފަހުން މާލެ މީހަކާއި ނާޒްގެ ކައިވެނި ކުރެވުނު ވާހަކައަކީ ރަށުގައި މަޝްހޫރުވި ވާހަކައެކެވެ. ނާޒްގެ ކައިވެނި މާލޭގެ މުއްސަންޖަކާއި ކުރެވުމުން ނާޒްގެ މައިންބަފައިންނަށް ހީވީ ދެދުނިޔެ ފެނުނުހެންނެވެ. މުޅި ރަށުގައި ފިހުނު މަހާއި ބޮނޑިބަތާއި ބަހައި ނުކުރާކަށް ކަމެއްނެތެވެ. ހީވީ ދުވަހަކުވެސް މީހަކަށް ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނާޒްއަށް ކުރެވިގެން އުޅުނުހެންނެވެ. ނާޒްގެ ކައިވެންޏަށްފަހު އޭނާ އަދި ރަށަކަށް ނުދެއެވެ. މިހާރު އޭގެފަހުން ދެއަހަރު ވީއެވެ. އެހެންކަމުން އައިކާއަކަށް އަދި ނާޒްގެ ފިރިމީހާއެއް ނޭނގެއެވެ. ފޮޓޯއެއްވެސް ފެނިފައި ނުވާތީއެވެ.

ފައިލްތައް ހިފައިގެން ތެދުވި ނާޒްއަށްވެސް އައިކާއާ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަދާވާތްތެރިޔާ މިއަދު އެހުރީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އެއީވެސް އޭނާގެ އޮފީހުން އޭނާގެ ބޮސްއާ އެކުގައެވެ. އަނެއްކާ އެއީ ބޮސްގެ އަންހެނުންބާއެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ދުވަސް ދިޔައީއެވެ.

އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލޯބި އަތުން ބީވީ އައިކާގެ ސަބަބުންކަމަށް އޭނާ ދެކެއެވެ. ނާޒް، މާޒްގެ ލޯތްބަށްއެދި ހުށަހެޅުމުން މާޒް އެކަމަށް ދިނީ ފުރަގަހެވެ. ލޯބިނުވާކަމަށް ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެތައް މަސައްކަތަކުންވެސް މާޒްގެ ހިތް އޭނާގެ މައްޗަށް ލެނބޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ބަދަލުގައި މާޒް ދިޔައީ އައިކާގެ ފަހަތުންނެވެ. އައިކާ އެކަމަށް ފުރަގަސްދެމުން ދިޔައިރުވެސްމެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ނާޒްއަށް ހުރިހާ ރުޅިއެއް އާދެވުނީ އައިކާ ދެކެއެވެ. މިއަދުވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި އެ ރުޅިވެރިކަން ހަމަ އެގޮތުގައި އެބައޮތެވެ. އާދަވެ އައިކާ ފެންނަނަމަ އޭނާއަކަށް މަޑަކުން ނުހުރެވޭނެއެވެ. އޭނާއަށް އައިކާއާ ދިމާއަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ނުހުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޯނާއެއް ކޮށްލެވޭނެއެވެ. އައިކާ ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅުނަ ނުދޭން ކުރެވުނުހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެއެވެ. އޭރުން އޭނާގެ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެކަން ގައިމެވެ. މިފަދަ ޚިޔާލުތަކެއްގައި ހުރި ނާޒް ސިހުނީ ޔޫޝައުގެ އަޑަށެވެ.

“ނާޒް! ކިހިނެއްވެފަތަ ތި ހުންނަނީ؟ ދޭބަލަ ތި ފައިލްތައް ހިފައިގެން އަވަހަށް އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހަދަން.. އެއީ މިރޭ އޮންނަ މީޓިންގއަށް ނިންމަންޖެހޭ އެއްޗެކޭ..” ނާޒް އައިކާއަށް ބަލަން ހުރިގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ. ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ނާޒް ދަމުންވެސް ދިޔައީ އައިކާއަށް ލޯއަޅާލާފައެވެ.

“ނާޒް ކޮންއިރަކު މި އޮފީހަށް ވަނީ؟” އައިކާ އާދައިގެ ގޮތަކަށް އަހާލިއެވެ.

“މިހާރު ހަތްމަސް މިވަނީ.. ކިހިނެއްވީ؟” ޔޫޝައު އައިކާގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު އަހާލިއެވެ.

“މާބޮޑު ކަމެއްނުވޭ.. ހަމަ އަހާލީ..” ދެމީހުން އެގޮތުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބާ ނާޒިމް އައިކާއަށް ގުޅިއެވެ.

“ހެލޯ ބައްޕާ.. މިދަނީއޭ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔޫޝައުއަށް ހީލެވުނެވެ.

“ހިނގާ އަހަރެން ބޭބީ ގެއަށް ގެންގޮސްދޭނަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އަވަސްއަވަހަށް ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައު އެއަޑެއް ނޭހިއެވެ. އައިކާ އެކަނި ގެއަށްދާން ދޫކޮށްލާކަށް ޔޫޝައުގެ ހިތެއް ނުރުހުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އައިކާ ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށްވެސް އައިކާއާއެކު ދާން ނުކުތެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަން އިން ނާޒް ވިސްނަމުން ދިޔައީ އައިކާއަށް ހަދާނެ ގޮތަކާއިމެދުގައެވެ.

ޔޫޝައު ޕާކިންގ ޒޯނަށް ގޮސް ސައިކަލު ހިފައިގެން އައިސް އައިކާ ގާތު އަރަން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ސައިކަލުގައި ދާން ނުކެރޭނެކަމަށް ބުނެ އައިކާ ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔޫޝައު އައިކާ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އަނެއްކާވެސް ގޮސް ސައިކަލު ޕާކުކޮށްފައި އައިސް ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވިއެވެ. ޔޫޝައު ޑްރައިވަރާއިއެކު ކުރީ ސީޓަށް އެރިއިރު އައިކާ އެރީ ފަހަތަށެވެ. ޔޫޝައު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ އައިކާ އޭނާއާއެކު ސައިކަލަށް ނޭރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހެން އައިކާއަށް ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޝައު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ އައިކާއާ އެހާ ގާތުގައިވުމުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އިޚްތިޔާރުން ބޭރުވެދާނެތީއެވެ. އެހެންވާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ގެއާއި ހަމައަށް ދެވޭންދެންވެސް އެދެމެދުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެވެއެވެ. މަންޒިލާއި ހަމައަށް ދެވުމުން އައިކާ ގާތު އަވަހަށް އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ބުނެފައި ޔޫޝައު އެނބުރި ޑްރައިވަރާއެކު އޮފީހަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ޔޫޝައު އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔައިރު ބަދިގެ ތެރެއިން ތަށިތައް ތަޅުވާ އަޑު އިވެއެވެ. ޔޫޝައު ފެންވަރާލައި، އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލައިގެން ނުކުތްތަނާ ލަމްހާ ޔޫޝައުއަށް ކާން ގޮވިއެވެ. އޭނާ ލަމްހާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން އެތެރެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

“މަގޭ ލޯބި ލޯބި ވައިފީ މިއަދު ހާދަ ގިނަ އެއްޗިއްސެއް ތައްޔާރުކޮށްލާފަ މިހުރީ.. މިއަދު މީ މާ ޚާއްސަ ދުވަހެއްތަ؟” ޔޫޝައު ކާމޭޒުމައްޗަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ހޫމް.. ވަރަށް ޚާއްސަ.. ޔޫ އަޅެ ހަނދާނެއް ނެތްތަ؟ އަޅެ ހަނދާންވޭތޯ ބަލާބަލަ..” ޔޫޝައުގެ ގާތަށް އައިސް ޔޫޝައުގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅުވާލަމުން ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

“އަޅެ ކޮން ދުވަހެއްތަ މީ؟ ހަނދާނެއް ނުވިޔޭ..” ލަމްހާއަށް ބަލާލަމުން ނިތުގައި އަތް ހާކާލަމުން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ. ލަމްހާ ޔޫޝައުއާ ގާތްވެލުމުން ޔޫޝައު ގޮނޑި ކުޑަކޮށް މޭޒާއި ދުރަށް ޖައްސާލިއެވެ.

“ހެޕީ ފިފްތު އެނިވާސަރީ މައި ލަވިންގް ހަޒްބެންޑް..” ޔޫޝައުގެ އެއްފައި މަތީ އިށީނދެ ޔޫޝައުގެ ކަރުގައި އަތް އަޅުވާލަމުން ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ޔޫޝައުގެ ތުންފަތަށް ބޮސްދިނެވެ.

“މިއަދު މީ އޯގަސްޓް ހަތާވީސްތަ؟” ޔޫޝައު ހައިރާންވެފައި އަހާލުމުން ލަމްހާ ހީލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ.

“އޯހ.. ހަނދާނެއްވެސް ނެތް.. ހެޕީ ފިފްތު އެނިވާސަރީ މައި ސްވީޓް ސްވީޓް އެންޑް ލަވްލީ ވައިފް..” ލަމްހާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ. އަދި ލަމްހާގެ މޫނާއި މޫނު ގާތްކޮށްލި ވަގުތު ކޮޓަރިއެއްގެ ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑު އިވުމުން އަވަސްއަވަހަށް ސިހިފައި ލަމްހާ ޔޫޝައުގެ އުނގުން ތެދުވިއެވެ. ތެދުވެ ހަމަޖެހިލަމުން އަވަހަށް ތަށިތައް ގާތްކޮށްދޭ ކަމަށް ހެދިއެވެ. ޔޫޝައުއަށްވެސް ގޮނޑި ރަނގަޅުކޮށްލާ ހަމަޖެހިލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. ބަލި ހިނގުމެއްގައި އައިސް ބަދިގެއަށް އެވަނީ ޔޫޝައުގެ މަންމަ ހާޖަރާއެވެ.

“ދަރިފުޅު ކޮންއިރަކު އައީ؟”

“ހަމަ ދެންމެ މިއައީ.. މަންމަ ފައިގެ ރިހުން ކިހިނެއްތަ މިހާރު؟ އަދިވެސް ވަރަށް ރިއްސާތަ؟” ޔޫޝައު އޭނާގެ މަންމައަށް ބަލާލަމުން ލޯތްބާއެކު އަހާލިއެވެ.

“ރަނގަޅެއް ނުވާނެއެއްނު.. މަންމަ ބުނާގޮތެއް ނުހަދައޭ.. ޑޮކްޓަރ ބުނަނީ އިހަށް އެހާ ގިނައިން ނުހިނގާށޭ.. ފައި އެލުވައިގެން ގިނައިރު ނީންނާށޭ.. އެކަމް މަންމަ ޑޮކްޓަރ ބުނާ ގޮތެއް ނުހަދާ.. ގިނަގިނައިން ހިނގީމައޭ ރަނގަޅުވާނީ ކިޔާފަ ހަމަ އަހަރެން ކިރިޔާ އަތަކަށް ޖެހިލާއިރަށް ހިނގަން ފަށާނެ.. ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު، އަހަރެން ފިހާރައަށް ގޮސްފަ އައިއިރު މަންމަ ނެތް ގެޔަކު.. އިރުއޮއްސެނިކޮށް މަންމަ އައީ.. ދިޔައީ ކޮންތާކަށްހޭ އަހާލީމަ ބުނީ އެ ޝަފީޤާއްތަމެން ގެޔަށޯ ދިޔައީ.. އެހާ ދުރަށް ކީއްކުރަން ދާންވީކީ ބަލިވެ އުޅޭއިރު.. އަދި ދިޔައީވެސް ހިނގާފައޭ.. އެހެން އުޅުނީމަ އަޅެ އެ ފައި އަވަހަށް ރަނގަޅުވާނެތަ؟” ލަމްހާ އޭނާގެ ޝަކުވާތައް ޔޫޝައުގެ ކުރިމައްޗަށް ބަންޑުންކޮށްލުމުން ހާޖަރާ އިނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ޔޫޝައު އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭނެވަރު އޭނާއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.

“މަންމަވެސް ދެން ވެއްޖެއެއްނު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގޮތްދޫކޮށްފަ އަހަރެމެން ބުނާގޮތް ހަދަން.. ކަމެއް ދިމާވިޔަސް ބަލަން ތިބީ ހަމަ އަހަރެމެންނޭ.. މަންމަވެސް ވިސްނާލަބަލަ.. މަންމަ އަހަރެމެން ބުނާގޮތް ހަދައިގެން މަންމަ އަވަހަށް ރަނގަޅުވީމަ ހަމަ މަންމައަކަށްނު މޮޅުވާނީވެސް.. އޭރުން މަންމައަކަށް ނުޖެހޭނެ ބޭނުންވާ ވަގުތު އެކަމެއް ނުކުރެވިފަ އިންނާކަށް.. ބޭނުން ތަނަކަށް ނުދެވިފަ އިންނާކަށްވެސް.. އޭރުން މިހާރު މަންމަ ގައިގަ ތިއަޅާ ވޭނެއްވެސް ނާޅާނެއެއްނު..” ޔޫޝައު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އިންނަމަވެސް ވާހަކަދެއްކީ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައެވެ.

“މިއަދު ކިތަންމެ އަރާމުގަ އުޅެވުނަސް، އެނގޭތަ ބަފަޔަކާނުލާ ދަރިފުޅު ތިވަރު ކޮށްފަ ތިހުރީ ކޮންފަދަ ނިކަމެތި ހާލެއްގަ އުޅެގެންކަން؟ މި މަންމަ މީސްމީހުން ކައިރިން ސަލާން ޖަހައިގެން ކިތަންމެ ދުވަހަކު ނުކައި ހުރެ ދަރިފުޅަށް ކާންދީގެން ތިވަރު ކޮށްފަ ތިހިރީ.. އެކަމަކު މިއަދު ދަރިފުޅަށްވެސް މަންމަ ނުވޭ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް.. މިއަދު ދަރިފުޅަށްވެސް މަންމައާހެދި ވަނީ އުނދަގޫ..” ހާޖަރާ ރޯންފެށިއެވެ. ޔޫޝައުއަށް ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލެވުނީ މިއަދުގެ ކަންތައް މި ނިމުނީއޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް އޭނާ މަންމަ ގާތުގައި ވާހަކައެއް ދައްކައިފިނަމަ މަންމަ ހަދާ ގޮތަކީ އެއީއެވެ. އޭރުން އޭނާއަށް އެވާހަކަ އެވަގުތަށް އޮއްބާލަން މަޖުބޫރުވެއެވެ. މަންމަ ރޯތަން ދެކެން ހިތަށް ކުޅަދާނަ ނުވާތީއެވެ.

“މަންމާ! ހުއްޓާލަބަލަ.. މަންމަ ކިހިނެއްތަ އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ތި ވިސްނަނީ؟ އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް މަންމައާހެދި އުނދަގުލެއް ނުވާނެ.. އަހަރެން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ މަންމަ އަހަރެން ގޮވައިގެން ސަލާން ޖަހަން މަގުމަތީ އުޅުނުކަން.. އަދި މިއަދު މިހިސާބަށް އާދެވިފަ މިއޮތީ މާތް ﷲގެ މިންވަރުފުޅާއެކު މަންމަގެ ހިތްވަރާއި މިންނަތުން އަހަރެންނަށް ދިން ތަރުބިއްޔަތާއި ނަސޭހަތުގެ ސަބަބުންކަން އަހަރެން އަބަދުވެސް ހަނދާން ހުރެޔޭ މަންމާ.. އަހަރެން މި ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް މި ދައްކަނީ ހަމަ މަންމައަށް ރަނގަޅަކަށޭ.. އަހަރެންވެސް ބޭނުމެއްނޫން މަންމަ އަބަދު ބަލިވެ އުޅޭތަން ދެކޭކަށް.. މަންމައަކީ އަދި އުމުރުން އެހާ ދުވަސްވެފައިވާ މީހެއްވެސް ނޫން.. އެ އެކްސިޑެންޓްގެ ފަހުން މަންމައަށް ނުހިނގި ދުވަސްތަކެއް ދިޔަޔަސް، މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅުން މިހާރު މަންމައަށް ހިނގޭ.. އެހެންވީމަ މަންމަ މަސައްކަތް ކުރަންވީ ތިކަމުން މުޅިން ރަނގަޅުވޭތޯ.. އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ގިނަގިނައިން ﷲއަށް ދުޢާކޮށް ޑޮކްޓަރ ބުނާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.. އޭރުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް މަންމަ ކުރީގެ ހާލަތަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވާނެ..” ޔޫޝައުގެ ލޯތްބާއެކު ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ހާޖަރާއަށް ވަރަށް އަސަރުކުރިއެވެ.

“މަންމަ ދުވަހަކުވެސް ހިއެއްނުކުރަން ދަރިފުޅު މަންމަދެކެ ތިހާ ލޯބިވާނެ ކަމަކަށް.. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ތިކަހަލަ ދަރިން ލިބޭނެނަމަ..” ހާޖަރާގެ އަސަރާއެކު ބުނެލި ވާހަކަތަކުން ޔޫޝައުއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެވުނެވެ.

“އަހަރެން ލޯބިވާން ތި މަންމަ ނޫން ހުރީވެސް ވަކި ކާކު؟ ހަޤީޤަތުގަ އަހަރެންނަށް އަދިވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް މަންމައަކަށް ވަގުތެއް ނުދެވޭ..” ޔޫޝައު އޭނާގެ މަންމަގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ގަޔާއި ކައިރިކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ނޫނޭ ދަރިފުޅާ.. ދަރިފުޅު ތިވާ ލޯބިން މަންމައަށް ފުދޭ.. މަންމައަށް އަބަދުވެސް އިހުސާސްކުރެވޭ ދަރިފުޅު މަންމަދެކެ ލޯބިވާވަރު.. މަންމައާ ދޭތެރޭ ވިސްނާވަރު.. އެކަމަކު ކާކު ބޭނުންވާނީ ނުކުޅެދޭ މީހެއްހެން އަބަދު އޮށޯވެގެން އޮންނަން.. އެހެންވެ މަންމައަށް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވެނީ.. މަންމައަށް މާފްކުރޭ!” ޔޫޝައުގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ހާޖަރާ މާފަށް އެދުނެވެ.

“ނޫން މަންމާ.. މަންމައަށް ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން ގާތުން މާފަށް އެދެންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ..” ޔޫޝައު ވަރަށް ލޯބިން ހާޖަރާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެދެމައިންގެ ލޯބި ފެނިފައި ލަމްހާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނީ ޔޫޝައުއަށް އެފަދަ ނަސީބެއް ލިބިފައިވީތީ އުފަލުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަދުނަސީބުކަން ހިތަށްއަރާފައެވެ.

ލަމްހާ ވިހެއުމާއެކު އޭނާގެ މަންމަ ނިޔާވިއެވެ. ދެން އޭނާ ގެންގުޅުނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ޔާސިރުއެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން އަށް އަހަރުގައި އޭނާއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ޔާސިރު، އަސްމާ ކިޔާ މީހަކާ ކައިވެނިކުރިއެވެ. ޔާސިރުގެ ދުނިޔޭގައި އަސްމާ އޭނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އުފަން ދަރިއެއް ފަދައިން ލޯބިދިނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ދެމިއޮތީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށެވެ. ލަމްހާގެ ނުވަވަނަ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ޔާސިރުއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ޔާސިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތީ ނިޔާވެފައިކަމަށް ޑޮކްޓަރ ދިން ޚަބަރާއިއެކު ލަމްހާގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހުނީއެވެ. ދެން އޭނާގެ އުމުރުން އަށާރަ އަހަރާއި ޖެހެންދެންވެސް އުޅެންޖެހުނީ ދޮންމަންމަގެ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކުގެ ދަށުވެގެންނެވެ.

އޭނާގެ އުމުރުން އަށާރަ އަހަރު ވީފަހުން ދޮންމަންމަ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ވިސްނަމުން އައީ ކޮންފަދަ ނުބައި ގޮތަކަށްކަމެއް އޭނާއަކަށް ރޭކާނުލައެވެ. އެއްރޭ އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު އޭނާގެ ގައިގައި ބީހޭތީއެވެ. އޭނާއަށް ހޭވެރިކަމެއްވީއިރު އޭނާގެ ހެދުމުގެ މޭމަތިން ބައެއް ވަނީ އިރާލާފައެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްވާން ތެޅިފޮޅުނެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް އެހީތެރިވީ އެނދު ކައިރީ ހުރި ކުޑަ މޭޒުމަތީގައި ހުރި މާޖަހާ ޓުކުރިއެވެ. އެމީހާގެ ބޮލަށް އެއިން އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލުމާއެކު ބޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން އެމީހާ ދުވެފައި ނުކުމެގެން ދިޔައީއެވެ. އެއީ ދޮންމަންމަ ކުރި ކަމެއްކަން އޭނާއަށް އެނގުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގެ ބޮޑުދޮރު ފިޔަވައި އެކޮޓަރިއަށް ވަދެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތުމާއެކު، އެގެއަކީ ދޮންމަންމައާއި އޭނާ ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު އުޅޭ ގެއަކަށް ނުވެފައި ގޭގެ ތަޅުދަނޑިފަތި އޮންނަނީ ދޮންމަންމަގެ އަތުގައިކަމަށް ވާތީއެވެ. އެހިސާބުން އޭނާއަށް އަމިއްލަ ޢިއްޒަތާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ވިސްނަން ޖެހުނެވެ. ދޮންމަންމަގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ ގެއިން ނުކުތުންކަން އޭނާއަށް ވިސްނުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ފިލައިގެން ގެއިން ނުކުތީ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައެވެ.

ކުޑަ ދަބަހަކަށް ދެތިން ހެދުމާއި އެހެނިހެންވެސް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބައެއް ސާމާނުތައް އަޅައިގެން ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ނުކުމެގެން ވަކި މަންޒިލެއް ނެތި އޭނާ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާއަށް މަގުމަތީގައި ތިބި ޕާޓޭންގެ ގުރޫޕެއް ފެނުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް އެހެން ދާކަށް ނުކެރުނެވެ. އެހެން މަގަކުން ދާން ހިތަށްއަރާ އައިކޮޅަށް އެނބުރި ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު އެގުރޫޕުގައި ހުރި މީހަކު އޭނާއަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުނެވެ. “ބޭބް”އޭ ކިޔާ ގޮވާލުމުން، އެމީހުން އެގޮވަނީ އޭނާއަށްކަން އޭނާއަށް ޔަޤީންވީ އެވަގުތު މަގުމަތިން އިތުރު އެއްވެސް އަންހެނަކު ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. އޭނާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބާރުލަމުން ހިނގައިގަތެވެ. ހިތް ބިރުގެންފައިވާވަރުން އޭނާއަށް އިރުއިރުކޮޅާ ފަހަތް ބަލާލެވެއެވެ. އެމީހުން އޭނާގެ ފަހަތުން އަންނަތަން ފެނުމުން އޭނާގެ މޭގަނޑު އަނގައަށް ނައީ ކިރިޔާއެވެ. އޭނާ ގަތް ބިރުން ދުއްވައިގަތެވެ. އެވަގުތު އެމީހުންވެސް އޭނާގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތްއަޑު އިވުނެވެ. ހާސްވެފައިވާ ލަމްހާއަށް އެކި ގޯޅި ގޯޅިއަށް އަޅަމުން ދުވެވުނީ ހައްތަހާވެސް ގެއާއި ދުރަށެވެ. ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ގޯޅިއެއް އެޅި ވަގުތު އެގޯޅިން ނުކުތް ކާރެއްގައި ޖެހިފައި ވިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. އެމީހުން އޭނާއާއި ދިމާއަށް ދުވެފައި އައި މަންޒަރު އޭނާއަށް ފެނުނީ ފުސްކޮށެވެ. ދެން ވީގޮތެއް ނޭނގުނެވެ.

ލަމްހާއަށް ހޭވެރިކަމެއްވީއިރު އޮވެވުނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އޭރު އޭނާގެ ބޮލުގައި ރިއްސަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ބޮލުގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ. ބެންޑޭޖް ކޮށްފައި އޮތްއިރު ފައިގައިވެސް ވަނީ ބެންޑޭޖް އޮޅާފައެވެ. އެއްއަތުގައި ޕްލާސްޓަރު އަޅާފައި އޮތުމުން އޭނާއަށް އެހެން ވާންވީ ކިހިނެއްކަން ހަނދާންވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ވީތަނާ ރޭގެ މަންޒަރުތައް އޭނާގެ ލޮލު ކުރިމަތީ ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި މީހަކާއިމެދު އޭނާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މި އަނިޔާވެރި ދުނިޔޭގައި އެމީހަކު އޭނާ މަރުވާން ދޫކޮށްނުލީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ވިސްނުމެއްގައި އިންދާ އޭނާ އޮތް ޕްރައިވެޓް ރޫމަށް އައިސް ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ބާވީސް އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ރީތި ފިރިހެނެކެވެ. މޫނުމަތީގައި ހުރީ ހިތްހެޔޮ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެއީ ޔޫޝައުއެވެ. އެދުވަހަށްފަހު މަޑުމަޑުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިވެ އެގުޅުން ލޯތްބަށް ބަދަލުވެ ކައިވެންޏާއި ހަމައަށް ދިޔައީއެވެ.

“ލަމް! ލަމް!” ލަމްހާއަށް ސިހިފައި ޚިޔާލުތަކުން ނުކުމެވުނީ ޔޫޝައު އޭނާއަށް ދެފަހަރަކު ގޮވާލުމުންނެވެ.

“އޭނ.. ކީކޭ؟”

“ކޮންކަމަކާ ގެއްލިފަ ތިހުރީ؟” ޔޫޝައު އަހާލިއެވެ.

“ކަމަކާ ގެއްލިފައެއް ނޫން.. މަންމަ މަތިން ހަނދާންވީ..” ލޯ ކައިރި ފޮހެލަމުން ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

“ދެން އެހާ ބޮޑަށް ނުވިސްނާ.. މީވެސް ހަމަ މަންމައެއްނު..” ހާޖަރާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. ލަމްހާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ލަމްވެސް އާދޭ ކާން..” ތަށްޓަށް ބަތް އަޅަމުން ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ލަމްހާވެސް ދެތަށި ހިފައިގެން އައިސް ހާޖަރާއަށް އެއްތަށި ދީފައި އަނެއް ތަށި ހިފައިގެން އިށީނެވެ.

**********

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންދެއެވެ. ޔޫޝައުއާއި އައިކާގެ ބައްދަލުވުންތައް ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. އައިކާ ހުންނަ ގެ ކަމަށްވާ “ގްރީން ލައިޓް”ގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ ރުހުމާއެކު އެގޭ ސިޓިންގރޫމުގައެވެ. އެގޭ ވެރިމީހާ އާސިފް ވަނީ އައިކާއަށް އެގޭގައި އައިކާ ބޭނުން ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދީފައެވެ. އަދި އައިކާ ބޭނުން ކުއްޖަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެގެއިން ލިބިދޭނެކަމަށް ބުންޏެވެ. އޭނާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އައިކާ ގެއިން ބޭރަށް މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން ފޮނުވާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެހެނީ އައިކާއަކީ ނާޒިމް އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އައިކާއަށް ފުރިހަމަ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އައިކާއަށް ދިނުމަކީ އޭނާގެ ވާޖިބެއްކަމުގައި އޭނާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރެވެ. އައިކާއާއި ޔޫޝައު އާދައިގެ މަތިން ތިބީ ގްރީން ލައިޓްގެ ސިޓިންގރޫމުގައެވެ. ޖެހިގެން ހުރި ސޯފާގައި އާސިފްގެ ފަސް އަހަރަށްދާ އަންހެން ދަރިފުޅު އައިޝްކާ ޗިޕްސް ދަޅެއް ހިފައިގެން ކާޓޫން ބަލަން އިނެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން އައިޝްކާގެ ހުނުމުގެ އަޑު ސިޓިންގރޫމުގައި ގުގުމާލުމާއެކު އަމިއްލަ ވާހަކަތަކުގައި ތިބި އައިކާއާއި ޔޫޝައުއާ ދެމީހުންނަށްވެސް ހެވެއެވެ.

“ޔޫޝް! އަހަރެން ބުނީ ކޮންއިރަކުން ޔޫޝްގެ ވައިފްއާ އަހަރެންނާ ބައްދަލުކޮށްދޭނީ؟ ވަރަށް ވޭ ބައްދަލުކޮށްލާހިތް..” އައިކާ ޔޫޝައުގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ބައްދަލުކުރަން ދޯ.. ވަރަށް އަވަހަށް ތިކަން ކޮށްދޭނަން.. މާދަމާ ރޭ ކިހިނެއްވާނެ؟ ފަހަރެއްގަ މިރޭވެސް ވެދާނެ..” ޔޫޝައުވެސް އައިކާއާ ލަމްހާ ބައްދަލުކުރުވާ ހިތްވެއެވެ. ކައިވެނީގެ ކުރިން އެދެމީހުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އުފައްދަން އޭނާ ބޭނުންވެއެވެ. އޭރުން ކައިވެންޏަށްފަހު އޭނާއަށް ދެއަނބިންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

“އަޅެ މިރޭ ވަންޏާ މިރޭ.. ޕްލީޒް!” އައިކާ ތުއިވެލިއެވެ.

“ހޫމް.. މިރޭ ވޭތޯ ބަލާނަމޭ ބޭބީ.. އެކަމް މާދަމާ ރޭ ހަމަ ޔަޤީން.. އޯކޭ؟”

“އޯކޭ..” އައިކާ އެއްބަސްވިއެވެ.

“އިކާ ދައްތާ! އިކާ ދައްތަ ތީ ބޭބީއެއް ނޫނެއްނު..” ކުއްލިއަކަށް އައިޝްކާ އައިސް އައިކާގެ އުނގުތެރެއަށް ވަނުމުން ސިހިފައި އައިކާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.

“ހޫމް.. ކިހިނެއްވީ؟” އައިޝްކާ އެހެން އެބުނީ ކީއްވެކަން ނޭނގިފައި އިނދެ އަހާލިއެވެ.

“އެކަމް ޔޫޝް ބޭބެ އިކާ ދައްތައަށް ބޭބީ ކިޔަނީ..” އައިޝްކާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއާއި ޔޫޝައުއާ ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ހެވުނެވެ.

“އިޝްކޯ! އެއީ އިކާ ދައްތަ ޔޫޝް ބޭބެއަށްވުރެ ކުޑަވީމަ ބޭބީ ކިޔަނީ.. އިޝްކޮއަށްވެސް އިޝްކޮގެ ޑެޑީ ބޭބީ ކިޔައެއްނު..” އައިޝްކާ ސޯފާގައި ބައިންދަމުން ޔޫޝައު ވަރަށް ލޯބިން ބުނެލިއެވެ

“ނޯ.. ޑެޑީ ކިޔަނީ ޕްރިންސަސް.. މަންމިވެސް ކިޔަނީ ޕްރިންސަސް.. އިކާ ދައްތައާ ޔޫޝް ބޭބެ އެކަނި އިޝްކޮ ކިޔަނީ.. އިޝްކޮ ކިޔާނީ ކުޑަކުދިންނަށް.. މިހާރު އަޅުގަނޑު ބޮޑެއްނު..” ކޮޅަށް ތެދުވެލަމުން އައިޝްކާ ބުނެލިލެއް ލޯބިކަމުން އައިކާއާއި ޔޫޝައުއާ ދެމީހުންނަށްވެސް ދެމީހުންނަށް ބަލާލާފައި ހެވުނެވެ.

“އާނ އޯކޭ.. އެހެންވިއްޔާ އިޝްކޮއަށް ކިޔަންވީ ކޮން ނަމެއް؟”

“އައިޝް! ނޫނީ ޕްރިންސަސް..” އައިޝްކާ ދެނަމެއް ކަނޑައެޅިއެވެ.

“އޯކޭ.. ދެން އިކާ ދައްތަވެސް ޔޫޝް ބޭބެވެސް ކިޔާނީ އައިޝް.. އޯކޭ..” އައިކާ އައިޝްކާގެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން އެހެން ބުނެލުމުން އައިޝްކާ ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލަމުން އައިކާގެ ކޮލުގައި ހިފާލާފައި ގޮސް ކުރިންވެސް އޭނާ އިން ސޯފާގައި އިށީނެވެ.

“ހާދަ މަޖާ ކުއްޖެކޭ ދޯ؟” ޔޫޝައު ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ހޫމް.. އަބަދުވެސް އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާ އަނގަތަޅުވާނެ.. އެ އަނގަގަނޑު މައިތިރިވާނީ ހަމައެކަނި ކާޓޫން ބަލާ ގަޑީގަ.. އެހެން ނޫނީ ހުއްޓާނުލާ ތަޅުވާނެ.. ހެހެހެ..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“މިހާރުވެސް އެ ތަޅުވަނީނު.. އެއިންނަނީނު އެއްޗެއް ކާލަ ކާލާ..” އައިކާއަށް ޖެއްސުންކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ޔޫޝައު ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ދެން.. މިބުނީ ވާހަކަދައްކާ ވާހަކައޭ..”

“އަސްލު ކުޑަކުދިން އުޅުމަކީ ގޭތެރެ ހާދަ ފަޅުފިލާ ކަމެކޭ ދޯ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާވެސް އެކަމާ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ދެމީހުން އެކިއެކި ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބާ އާސިފްގެ އަންހެނުން ނިލްފާ އައިސް އައިކާ ގާތުގައި އިށީނެވެ.

“ހިނގާ ސައިބޯން.. ހުންނާނެ ހެދިކާ ގެނެސްފަ.. ޔޫޝައުވެސް މިއަދު ދާންވާނީ ސައި ބޮއިގެން.. ކޮންމެ ދުވަހަކު ސައި ނުބޯންވެގެން ބަހަނާއެއް ނުދެއްކޭނެ އިނގޭ..” ނިލްފާ ހީލަމުން އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ޔޫޝައުއަށް ބަލާލީ މިފަހަރު ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެއޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“އާނ ދެން ސައި ބޯނީ ދޯ..” ބޯކަހާލަމުން ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ހީލާފައި އަވަހަށް އަންނާށޭ ބުނެފައި ނިލްފާ ދިޔައީ އައިޝްކާ ގޮވައިގެންނެވެ.

**********

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ލަމްހާ އުޅުނީ ޔޫޝައު އަންނަންވާއިރަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ތައްޔާރުކުރާށެވެ. ހާޖަރާއަކީ ހަކުރު މައްޗަށްދާ މީހެއްކަމުން އޭނާއަށް ވަކިން ކާއެއްޗެއްވެސް ތައްޔާރުކުރިއެވެ. ލަމްހާ އަވަދިނެތި ބަދިގޭގައި އުޅެނިކޮށް ޔޫޝައު އައެވެ. ޔޫޝައު ބަދިގެތެރެ ބަލާލިއިރު ލަމްހާ ހުރީ އުނދުން ކައިރީގައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ މަޑުމަޑުން ގޮސް ލަމްހާގެ ފުރަގަހުން ބައްދާލިއެވެ. އެވަގުތު ލަމްހާ ސިހުނުވަރުން އަތުގައި އޮތް ދޭފަތްވެސް ވެއްޓުނެވެ.

“ޔޫ! އަބަދުވެސް ބުނަމެއްނު ތިހެން ނުހަދާށޭ.. ތަނެއް ފިހުނުނަމަޔޯ..” ކުޑަކޮށް ނުރުހިފައި ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

“ފިހިއްޖެއްޔާ އަހަރެން ބޭސްކޮށްދީފާނަމޭ.. އެނގެއެއްނު ލޯބިވާވަރު..” ލަމްހާގެ ކޮނޑުމަތީ ދަތްދޮޅި އަޅުވާލަމުން ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“ހޫމް.. އެނގެޔޭ.. އެކަމް މިރޭ ތިއުޅެނީ އެހެން އިރާ ތަފާތު ގޮތަކަށް.. މިރޭ ކިހިނެއްވީ މާބޮޑަށް ލޯބި އަރައިގަނެގެން ތިއުޅެނީ؟” އުނދުން މަތީ ހުރި ރިހަ ތެލި ހަލާލަމުން ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

“މިރޭ އެބަޖެހޭ ބޭރަށް ދާން.. ލަމް ކޮންމެހެންވެސް ދާން ޖެހޭނެ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ލަމްހާ ހައިރާންވެފައި އެކީއްވެތޯ އަހާލިއެވެ.

“ވަރަށް ޚާއްސަ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށްލަން.. އޭނަ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވޭ ލަމްއާ ބައްދަލުކުރަން..”

“އެއީ އަނެއްކާ ކާކު؟” ހައިރާންވެފައި ލަމްހާއަށް އަހާލެވުނެވެ.

“ދެން އެކުން މާ ސުވާލު ގިނަނުކޮށްބަލަ.. ދިޔައިމަ އެނގޭނެއެއްނު އެއީ ކާކުކަންވެސް.. ތި ހަދާ ނިންމާލާފަ މަންމައަށް ކާންދީފަ ތައްޔާރުވޭ އިނގޭ ބޭރަށް ދާން.. ނުވައެއް ޖަހާއިރަށް އޯކޭ ވާނެއެއްނު..” ޔޫޝައު ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު އޭރުން މަންމަޔޯ؟ މަންމަ އެކަނި ބައިންދާފަ ނުދެވޭނެއެއްނު..” ލަމްހާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ.

“ރަނގަޅުވާނެ.. މަންމަ ގާތު ބުނެލާފަ ދާނީ.. ގޮސް އެހާ ލަސްނުކޮށް އައިމަ ރަނގަޅުވާނެ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ލަމްހާވެސް އެއްބަސްވިއެވެ.

ލަމްހާ ހާޖަރާއަށް ކާންދީ ހަދާފައި އެމީހުން ބޭރަށްދާ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އަދި އެހާ ލަސްނުވެ އަންނާނެ ވާހަކަ ބުނުމުން ހާޖަރާވެސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ބުނެލީ އޭނާގެ ސަބަބުން އެކުދިންގެ އުފަލަށް ހުރަސް އެޅެން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. މިހާރުވެސް އޭނާއަށްޓަކައި އެކުދިން ދާން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ތަނަކަށް ދިއުން ކެންސަލްކުރާކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް އަބަދު އެހެން އެކަން ވާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެކުދިންނަށްވެސް އުފާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބެން ޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އަބަދު އޭނާގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބެންވެއްޖެނަމަ އެކުދިންގެ ހިތް ގޯސްވެދާނެހެން އޭނާއަށް ހީވަނީއެވެ. އޭނާގެ ހިތް އެކަހަލަ ބޭކާރު ވިސްނުންތަކުން ދުރުކުރަން ބޭނުންވިޔަސް ވަސްވާސްތަކުން އެހިތް ފުރެނީއެވެ.

“މަންމާ! ދަނީ އިނގޭ.. މަންމަ ބޭރަށް ނުދައްޗޭ.. އަންނާނަން އެހާ ލަސްނުވެ.. ކަމެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ގުޅައްޗޭ..” ޔޫޝައު ލަމްހާ ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނުކުންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ހާޖަރާވެސް ހީލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ޔޫޝައު ލަމްހާ ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި ގްރީން ލައިޓްއަށް ދިޔައިރު ލަމްހާއަށް އިރުއިރުކޮޅުން ދާތަނަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވެނީ ހިތް އަވަސްވެފައިވާތީއެވެ. އޭނާއަށް ނުވެސް އެނގޭ، ނަމަވެސް އެހާ ޚާއްސަ މީހަކު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބެއް އެނގެން ކެތްމަދުވެފައިވާތީއެވެ. ޔޫޝައު ސައިކަލު ޕާކްކޮށްލާފައި ލަމްހާ ގޮވައިގެން ގޮސް ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް މަޑުކޮށްލުމުން ލަމްހާ ގޭގެ ނަންބޯޑަށް ބަލާލިއެވެ.

“ގްރީން ލައިޓް!” ލަމްހާއަށް މަޑުމަޑުން ކިޔާލެވުނެވެ. ލަމްހާ ސުވާލެއް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ޔޫޝައު އެކަން ހުއްޓުވުމަށްފަހު އިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމަށް ބުނެލުމުން ލަމްހާއަށް ސުވާލުކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. ޔޫޝައު ގޭގެ ބެލް އަޅާލުމުން ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލީ ސީދާ އައިކާއެވެ.

(ނުނިމޭ)

26

64 Comments

 1. click a shot ?

  August 27, 2017 at 8:58 pm

  Dhuvasthakakah fahu sandy came back.. Hehe.. Mi part ves varah salhj

  • Saandy

   August 27, 2017 at 9:03 pm

   ThanQ click a shot 🙂

 2. Saandy

  August 27, 2017 at 8:59 pm

  Assalaam A’laikum!! Miothy “AIKAA” vaahakaige 10 vana bai.. Mibai lasveethy hurihaa kiyuntheringe kibainves maafah edhen.. Saandyge haalu mihaaru ran’galhu.. Al’hamdhu Lillaah!! Saandy ah avas shifaa-akah edhunu hurihaa kudhinnah adhi mi vaahakayah inthizaaru kuri hurihaa kudhinnah v bodah shukuriyyaa.. 11 vana bai maadhamaa rey genesdheynan.. Insha Allah!! Hurihaa kudhinnahves v baajjaveri reyakah edhen.. Love u all 🙂

 3. Jin

  August 27, 2017 at 9:23 pm

  Wow vaahaka v obi?.next part kon irakuntha genesdheny?

  • 1997women

   August 27, 2017 at 9:39 pm

   Eothy nuntha mAadhan re ey ?

  • Saandy

   August 28, 2017 at 12:25 pm

   ThanQ Jin.. Tonight.. Insha Allah!! 🙂

 4. Some one

  August 27, 2017 at 9:33 pm

  Owhh! Itss ok! V wait kuriiin! V v riithi story! Maaadhamaa reah! Waiting……waiting….

  • Saandy

   August 28, 2017 at 12:25 pm

   ThanQ Some one 🙂

 5. cya

  August 27, 2017 at 9:35 pm

  Waiting

  • Saandy

   August 28, 2017 at 12:27 pm

   ThanQ cya 🙂

 6. Naxxa

  August 27, 2017 at 9:37 pm

  Varah salhi

  • Saandy

   August 28, 2017 at 12:28 pm

   ThanQ Naxxa 🙂

 7. 1997women

  August 27, 2017 at 9:38 pm

  Finally ??? vaahaka varah salhi… And cover pic ves… And saandy ves… Love you saandy.

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:37 am

   ThanQ 1997women 🙂

 8. ???

  August 27, 2017 at 9:40 pm

  Wooo Wooo Wooo saandey is back I’m so happy ❤️ ❤️ ❤️

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:37 am

   ThanQ dear 🙂

 9. MiXu AbuBakuru

  August 27, 2017 at 9:51 pm

  Fathimath Ulooma

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:39 am

   🙂

 10. Mifu

  August 27, 2017 at 10:01 pm

  Finally vaahaka up vee dhw ??thank u saandy

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:40 am

   ThanQ Mifu 🙂

 11. Xxxx

  August 27, 2017 at 10:01 pm

  Just amaazing…???????? waiting 4 next part

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:44 am

   ThanQ Xxxx 🙂

 12. soooo

  August 27, 2017 at 10:10 pm

  Thank you so much.. Sandy..luv u..

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:46 am

   ThanQ soooo 🙂

 13. Shahoo

  August 27, 2017 at 10:11 pm

  Yeyyyy masha allah v reethi??

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:54 am

   ThanQ Shahoo 🙂

 14. Gul

  August 27, 2017 at 10:15 pm

  Mi girls kudhin saandy ge vaahaka eh viyya v loabi kon comments kuraane. Kihineitha vany thi myhunnah??? Eyna aa like vany tha?????

  • 1997women

   August 28, 2017 at 6:58 am

   None of your bussness!!!

  • Adha?

   August 28, 2017 at 9:13 am

   Aslu vaagothaky……
   Mi story kuriah dhaaleh hama loabee thats y hama loabin comment kohleveny???…

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:22 am

   Hehehe Gul 😀
   @1997women!! Rulhi madukurey :p
   @Adha ThanQ 🙂

 15. azeen

  August 27, 2017 at 10:17 pm

  wwooo v salhi

  • Saandy

   August 29, 2017 at 1:54 am

   ThanQ azeen 🙂

 16. Maii

  August 27, 2017 at 10:47 pm

  Mi part vess v salhi…. Masha allah ….?

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:04 am

   ThanQ Maii 🙂

 17. rym

  August 27, 2017 at 11:54 pm

  mi part ves v reethi

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:13 am

   ThanQ rym 🙂

 18. khajja

  August 28, 2017 at 1:38 am

  Ohhh wow masha allah stry v v v rythi?? v v v miss vi mi stry mathin n alhamdhulillah saandy ah shifaa libunyma so happy u r back know?☺ will wait n baajjaveri reyakan edhen all ly saandy????❤❤❤?????

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:14 am

   ThanQ khajja 🙂

 19. Any

  August 28, 2017 at 6:35 am

  Alhey hadha rychey mi vaahaka genes dhey goii thanks saandy an love you ???????

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:15 am

   ThanQ Any 🙂

 20. Adha?

  August 28, 2017 at 9:11 am

  Aawwn?.. finally!… i missed it sooooo much…..
  Varah reethi mi part ves?
  Waitingss ❤❤❤❤

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:15 am

   ThanQ Adha 🙂

 21. Shifu

  August 28, 2017 at 9:34 am

  V reethi

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:16 am

   ThanQ Shifu 🙂

 22. Appy

  August 28, 2017 at 11:48 am

  Alhey saandy monin ga up eh nukureveynetha? ??

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:17 am

   Yes Appy.. Morning ga up kuran v un’dhagoo masakkaiy hunna gothun.. But I’ll try in’gey 🙂

 23. Sheny

  August 28, 2017 at 4:35 pm

  Vrah reethi ?

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:18 am

   ThanQ Sheny 🙂

 24. Azoo

  August 28, 2017 at 5:35 pm

  Vara reethi mivaahaka

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:18 am

   ThanQ Azoo 🙂

 25. Inaya

  August 28, 2017 at 9:28 pm

  Sandy haadha inthizaareh kuruvaafiey….. ?????????????

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:20 am

   ThanQ Inaya.. Keehkuraany dhw baliveema.. Ekam mihaaru OK.. Al’hamdhu Lillaah!! Dhen ehaa dhigu inthizaareh kuraakah nujeheyne.. Insha Allah!! 🙂

 26. Zaain

  August 29, 2017 at 2:02 am

  waaaauuu…. grt story… kyp it up dear… bt one side im v Sad…. cox… Yoos ge wifah deragotey veyjeyy ya Zaa v deravaane… e demeehun haada loabinney e ulheny…. Dho readers??? Saandy pls eynayah deragotey nahdahchey….

  • Saandy

   August 29, 2017 at 2:21 am

   ThanQ Zaain.. Lamha ahves dhera gotheh vejjeyyaa Saandyves v dheravaane.. Dhen balamaa dhw vaagothehves 🙂

 27. 1997women

  August 29, 2017 at 6:47 am

  Kobaatha story??? You told up kohdheynamey nu ?

  • Saandy

   August 29, 2017 at 3:41 pm

   @1997women!! Up kollaafa innaany mihaaru.. Iyye v bixykoh ulhuneema hama up kollevey varu nuvy.. Miadhuves v bixykoh mi ulhuny.. Ehenve liyevunu hisaabah up kollaafa innaany ehen baithakahvure thankolheh kuruviyas 🙂

 28. Jenyy

  August 29, 2017 at 9:11 am

  Hellow??
  Sandy kobaatha next part plx plx plx plx upkohdheeba meeheh vejjiyaa onavaane dhw bunaa bahuge ithubaaruves???

  • Saandy

   August 29, 2017 at 3:42 pm

   ThanQ Jenyy.. Up kollaifin 🙂

 29. Ainth

  August 29, 2017 at 1:08 pm

  Dhogehnun….v inthixaaru kurevey EBA vaahakayah..ehaaves rythi

  • Saandy

   August 29, 2017 at 3:42 pm

   ThanQ Ainth.. Up kollaifin 🙂

 30. Girll

  August 29, 2017 at 3:27 pm

  Seriously??!! Haadha lahey.

  • Saandy

   August 29, 2017 at 3:43 pm

   ThanQ Girll.. Up kollaifin 🙂

 31. Fathun

  September 9, 2017 at 9:22 pm

  Sandy kobaatha story..?

  • Saandy

   September 17, 2017 at 2:00 am

   Vaahakaige baaky huri baithah ekkoh liye ninmaafa continue kuran fashaanan.. Insha Allah 🙂

Comments are closed.