“ހޭ ލަވް….ސޮރީ ނުބުނެ އާދެވުނީމަ…ޑިއުޓީ ނިމެން އުޅެނިކޮށް ޝާން ގުޅައިގެން އޭނައާއިއެކު ތަނަކަށް ދާން ޖެހުނީ….ގެއަށް ދިޔައީތަ ލަވް؟”

***************

“އޯ…ދެން ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ޝައީއާ ދިމާވީދޯ…ި”ފަލަކު ބުނެލި އެއްޗަކުން ޔޫލްއަށް ހައިރާންކަމެއް ިލިބިގެން ދިޔައެވެ.އަދި ހައު ޑިޑް ޔޫ ނޯ އޭ ކިޔައި ސުވާލު ކޮށްލެވުނެވެ.

“ބިކޯޒް އައި ކޭން ސީ ޔޫ”ފަލަކު ޖަވާބު ދިނުމުން ޔޫލްއަށް ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖައްސައިގެން ހުރެ ވަށައިގެން ހޯދާލެވުނެވެ.އެވަގުތު ފަލަކު ތަންކޮޅެއް ދުރުން ހަނައަޅާލިތަން ފެނުމުން ޔޫލްއަށް ފޯނުތިރި ކޮށްލެވުނީ އޭނާ މިވީހާ ތަނަށް ދުވަހަކުވެސް ފަލަކުއަށް ދޮގެއް ހަދާފައި ނުވާއިރު މިއަދު ފަލަކު ދެރަވެދާނެތީ ފަލަކުދެކެ ވާ ލޯބީގެ ޙައްޤުގައި ހެދި ފުރަތަމަ ދޮގު އެފަދަ ގޮތަކަށް ފަޅާ އެރީތީ ގޮތްހުސްވެ މާޔޫސް ވެގެންނެވެ.

އެވަގުތު ޝައިބާއަށްވެސް އެމީހުންނާއި ދިމާއަށް އަންނަ ފަލަކުއާއި އަރޫޝާ ފެނުނެވެ.ޝައިބާ ދެއަތް ދެއަތާއި މޮޑެމޮޑެ ހުރީ އޭނާގެ ޙަޤީގަތް ފަލަކުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭޒާރުވާން ދެން މާގިނައިރެއް ނެތްކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައީތީއެވެ.

“ޝައީ…މިތާ ކީއް ތިކުރަނީ؟….”ފަލަކު ޔޫލްއަށް ބަލައިމަށްފަހު ޝައިބާއާއި ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.

“އަޅޭ އެވަރުން ސަޕްރައިޒް ދޭން އުޅުނީމަވެސް ދޯ…އައިއޭމް ގޮއިން ޓު ގެޓް މެރީޑް….އެހެންވެ ޔޫލްއަށް ގުޅައިގެން މިތަނަށް ގެނައީ ފަލްކީއަށް އެ ޚަބަރު ދޭނެ މޮޅުގޮތެއް ހޯދަން…”ޝައިބާގެ ވާހަކަ އަޑު އަހާފައި ފަލަކުގެ މޫނަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.އަދި ޝައިބާގެ އަތްތިލައިގައި ހިފައިލައިފައި އެ ނަސީބު ވެރިއަކީ އަނެއްކާ ކާކުތޯ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.

“ޒީލް……”
ޝައިބާގެ ދުލުން ޒީލްގެ ނަން އަޑުއަހާފައި ފަލަކުއަށް ޔޫލްއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނީ ހައިރާން ކަމާއި އެކުގައެވެ.ޔޫލްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ހައިރާން ކަމެއްވެސް ވަކިން ކުޑައެއް ނޫނެވެ.އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ.އޭނާވެސް އެހުރީ ހަމަ އެވާހަކަ އަޑުއެހި ތާނގައި ވިއްޔާއެވެ.ޒީލްގެ ނަން އަޑުއަހާފައި ފަލަކުއަށްް ހީވީ އޭނާގެ ހިތުގެ ކަނެއްގައި އެއްފަރާތް ކޮށްފައިވާ ޖަވާބު ނުލިބި ހުރި ސުވާލުތައް އަނެއްކާވެސް ހިތުގައި އައުވެގެން ދިޔަ ހެންނެވެ.އެ ހަނދާނުގައި ހުރި ރިހުންތައްވެސް މެއެވެ.ނަމަވެސް އެއީ ޝައިބާގެ އުފާ ކަމުގައި ވާނަމަ އޭނާގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ.ޒީލްއާއި ދޭތެރޭ އޭނާގެ ހިތް ސާފުވެގެނެއް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް ޝައިބާއަށްޓަކައެވެ.

“ތީ ޝައީގެ އުފާކަމަށް ވަންޏާ އައިމް އޯކޭ ވިތްދެޓް ޑިއަރ”ފަލަކުގެ ޖަވާބު އިވިފައި ޔޫލްގެ ހައިރާންކަން ވީ ހައްތަހާ އިތުރެވެ.ޔޫލް ހީކުރީ ޒީލްގެ ނަން އިވިފައި ފަލަކު ރުޅިއަންނާނީ ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް ފަލަކު ނުރުހުން ތެރިކަމެއް ފައުޅު ނުކުުރީތީ ފަލަކުގެ ކެތްތެރިކަމަށް އަރޫޝާވެސް ހިތާއި ހިތުން ތަޢުރީފް ކޮށްލިއެވެ.އަދި ޝައިބާއަށް މަރުޙަބާ ކިއެވެ.

އަރޫޝާއާއި،ޝައިބާ ޓެކްސީއެއް ނަގައިގެން ގެއަށް ދިޔުމުން ޔޫލްއާއި ފަލަކުވެސް ސައިކަލުގައި މިސްރާބު ޖެހީ ގެއާއި ދިމާއަށެވެ.

ޓެކްސީގައި އިން ޝައިބާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ފަލަކުގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ ބޭޒާރު ވެދާނެތީ މިފަހަރުވެސް އޭނާއަށް އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި ޒީލް ބޭނުން ކޮށްލެވުނީތީއެވެ.ހަމަ އެވަގުތު ޒީލް ގުޅަން ފެށިއެވެ.ޝައިބާ އެންމެ ފަހުން އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ޒީލްގެ ކޯލަށް ޖަވާބުދީ ބައްދަލް ވުމަށް އެއްބަސްވިއެވެ.

*************

“ސޯ ޔޫ ހޭވް ޓޯލްޑް އެވްރިތިން ޓު ޔޫލް..ކީއްވެ؟..ކީއްވެ؟.އަހަންނަށް އިތުބާރު ނުކުރެވެނީ ދޯ”ޝައިބާގެ ފަރާތުން އޭނާ ހުރިހާ ޙަޤީގަތެއް ޔޫލްއާއި ހިއްސާ ކުރިކަން އެނގުމުން ޒީލް ހުރީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.އޭނާގެ ހިތުގައި ޝަޢިބާއަށްޓަކައި އުފެދިގެން އުޅޭ ގޮތް ނޭނގޭ އޮއިވަރަކުން އޭނާ މިހާރު އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ޝައިބާގެ ހިމާޔަތުގައި ހުރުމަށެވެ.ކޮންމެ ހާލެއްގައިވިޔަސް ޝައިބާއާއި އެކުގައި ވުމަށެވެ.ނަމަވެސް ޝައިބާ ޒީލްއާއި ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސްވުމުން ޒީލް ހުރީ އިންތިހާއަށް އުފާވެސް ވެފައެވެ.

************

=ދެމަސް ފަސް=

ވިލިނގިލި ބީޗްވަނީ ފެއްސާއި ހުދުން ނުހަނު ފުރިހަމައަށް ޒީނަތްތެރި ކޮށްލާފައެވެ.މުޅި މާޙައުލު ދިއްލާލާފައިވަނީ އޭގެ ދެވަނައެއް ނުވާނެހާ ރީތި ގޮތް ގޮތަށެވެ.

ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ އެތެރެއަށް ވަދެގެން އަންނަ ޒީލްގެ ދެމަފިރިންނަށެވެ.ފަލަކުއާއި ޔޫލްވެސް ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ގޮސް ޝައިބާ އަށާއި ޒީލްއަށް މަރުޙަބާ ކިއެވެ.ޔޫލް ބޭނުންވަނީ ވެދިޔަ ތަން ހަނދާން ނައްތާލާ އާއިލީ ގުޅުން ދަމަހައްޓާށެވެ.ފަލަކުވެސް ޒީލްއަށް މަޢާފުކުރީ މިހާރު އެއީވެސް އެމީހުންގެ އާއިލާ މެމްބަރަކަށް ވާތީއެވެ.

ގަޑިން އަށްގަޑި ބައިގައި ޕާޓީ ފެށިގެން ދިޔައިރު ދެފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނާއި، އިތުރު މެހެމާނުންވެސް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕާޓީގައި ބައިވެރިވިއެވެ.ޒީލްގެ މޫނުމަތީގައި އުފާވެރި ހިނިތުން ވުމެއް ވީއިރު ޝައިބާވެސް ހުރީ ހިނިތުންވާ ގޮތް ދައްކައިގެންނެވެ.ޔޫލް ޝިނާންމެންނާއިއެކު އެއް މޭޒެއްގަައި އިން އިރު ފަލަކުއިނީ މަންމައާއި މައިދައިތައާއި، ޒީލްގެ ދޮންތަ އާއި އެކު އެއް މޭޒުގައެވެ.ޒީލްގެ މަންމަ ވަނީ ޒީލްގެ އުމުރުން ތޭރަ އަހަރުގައި ނިޔާ ވެފައެވެ.އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މަންމަގެ މަޤާމު ފުރަމުން އަންނަ ޒީލްގެ ދޮންތަ ސޮފާގެ މޫނުމަތީގައިވެސް ވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.ބައްޕަގެ ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ކައިވެނި ޕާޓީގައި ބައިވެރިވާން ނާދެވުނީއެވެ.ނަމަވެސް ޒީލްމެން ދެމަފިރިންނަށް ގުޅައިގެން މިރޭވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

ހަނީފްއާއިއެކު އެއް މޭޒެއްގައި އިން ޒުހޭރުގެ މޫނުމަތިވެސް ވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ.ދެދަރިންގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެން ދިޔައިރު ފަލަކުއާއި އަފިފާގެ ގުޅުންވެސް ވަނީ ރަނގަޅުވެ، މުޅި އާއިލާގެ އުފާވެރިކަން އައިސްފައެވެ.

އަރޫޝާ އައިސް ޕާޓީއަށް ވަތްތަން ފެނިގެން ފަލަކު އަރޫޝާއަށް އަތުން ހަނައަޅާލުމަށްފަހު ތެދުވެގެން ދިޔައީ އަރޫޝާ ގާތަށެވެ.ޝައިބާމެންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައި އަރޫޝާއާއި ފަލަކު ގޮސް އިށީނީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އިން މޭޒެއްގައެވެ.

“މިރޭވެސް ގުޅި….މަ ބުނިން ދެން އިތުރަކަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ….މަ އެޑަމްދެކެ ހާދަ ލޯތްބެއްވީމޭ….ހާދަ އިތުބާރެއްވެސް ކުރީމޭ…..އެކަމަކު ދެން ބޭނުމެއް ނޫން އެނައަށް ފުރުސަތެއް ދޭކަށް”އަރޫޝާ ދައްކަމުން ދިޔައީ އެޑަމްގެ ވާހަކައެވެ.

“އަދި ބުނި މިހާރު މަށަށް އެނގިއްޖެޔޯ މަންމަ………..”އަރޫޝާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ މެދު ކަނޑައިލީ އެމީހުންނާއި ދިމާއަށް އަންނަ ޔޫލް ފެނުމުންނެވެ.

ޕާޓީ ނިންމާލާފައި ޝައިބާމެން ވިލިނގިލީގައި މަޑުކުރީ އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު މާލެ ދިޔުމަށެވެ.އެހެންމީހުންނާއި އެކު މާލެ ދިޔުމަށް ލޯންޗަށް އަރައި އިން ފަލަކު މޭ ނުބައި ކޮށް ހޮޑުލަމުން ދިޔައީ މާވަރަކަށެވެ.ލޯންޗުގައި ތިބި އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވަނީ ފަލަކު އަށެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.ވިލިނގިލިން ފުރީއްސުރެ ހޮޑުލަނީ ވިއްޔާއެވެ.
ޔޫލްގެ އުނގުގައި ބޯއަޅައިގެން އޮތް ފަަކުގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ވަރެއް ނެތެވެ.މުޅި ހަށިގަނޑުން ހަކަތަ ހުސްވެފައި ވާތީ ލޯހުޅުވާލާނެހާ ވަރެއްވެސް އެފަކީރު ގަޔަކު ނެތެވެ.ލޯންޗު ގޮސް ބަނދަރު ކުރިއިރު ހަނީފް ގުޅައިގެން އެމްބިއުލާންސު ވެސް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ފަލަކު ގޮވައިގެން ޔޫލްއާއި ސީމާއާއި އަފީފާ އެމްބިއުލާންސުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިރު ޒުހޭރުއާއި ހަނީފްވެސް ޔޫލްގެ ސައިކަލުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.ފަލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ހުރީ އެގާރަގަޑި ވިހި ހިނގާފައެވެ.އެނދުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު އައިވީއެއް ގުޅައިލުމުން ފަލަކުއަށް އިސާހިތަކުުނިދިއްޖެއެވެ.

************

ޝައިބާ ފެހިކުލައިގެ މަލެއްހެން ފޮޅުވާލާފައިވާ ވެޑިން ޑްރެސްގެ ދެފަރާތުން ހިފައި ހިއްލާލައިގެން ފާޚާނައަށް ޗޭންޖުކުރަން ދާން ހިނގައިގަތް ތަނާ ރޫމްގެ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި ދެ ޖީބަށް އަތް ޖަހައިލައިގެން ހުރި ޒީލް އައިސް ޝައިބާގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައި އެއްފައި މައްޗަށް ތިރިވެ މިރެއިން ފެށިގެން އަހަރެންގެ ހުރިހާވެސް އުފަލަކީ ތިއީއޭ ބުނެލިއެވެ.އަދި ކޭން އައި ބީ ޔޯސް އޭ ބުނެލުމަށްފަހު އޭނާގެ މުށުތެރޭގަައި އޮތް އަނގޮޓި މުށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު ޝައިބާއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ.ޝައިބާއަށް ލިބުނު އުފާ ބުނެދޭންވެސް ނޭނގެއެވެ.ވީ އުފަލުން ޒީލްގެ ގައިގައި ބައްދައި ގަނެފައި ރޯންފެށިއެވެ.އަދި ޒީލްގެ ގައިން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޔޭސް އޭ ކިޔައި އަތްތިލަ ދިއްކޮށްލިއެވެ.ޒީލް ޝައިބާގެ އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އަޅުވާލަ ދިނުމަށްފަހު އަތްތިލައަށް ބޮސްދީފައި ތެންކްސް މައި ވައިފް އޭ ބުނެލުމަށްފަހު އެބޮޑު ހެދުމާއި އެއްކޮށް ޝައިބާ ނަގައިގަނެގެން ގެންގޮސް އެނދުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ރޫމްގެ ބޮކި ނިއްވާލިއެވެ.

34

111 Comments

 1. .Noor

  July 12, 2017 at 11:31 pm

  Dear my lovely Readers..As 19th part will the final part of the story “milku kollee hithey”…i need enough time to make an ending…so dhigu part akaai eku mi story ge Final part aai eku badhdhal vaane kamah unmeedhu kuran…ThanQ All 4 the L❤VE & support..

  • .Noor

   July 12, 2017 at 11:34 pm

   *will b

  • AKI

   July 13, 2017 at 9:06 am

   vv reethi mi part ves ❤❤❤ fahu part konirakun up kohla dhey nee ❤❤❤

  • .Noor

   July 13, 2017 at 1:26 pm

   May b on sunday AKI

 2. Xna

  July 12, 2017 at 11:33 pm

  ??????adhi nukian

  • .Noor

   July 12, 2017 at 11:49 pm

   Mivaahaka ah thihaa inthixaaru kuraathy varah ufaavey..

 3. ReeXa

  July 12, 2017 at 11:36 pm

  Awwwwwww… mi part vx varah reethi. .

  • .Noor

   July 12, 2017 at 11:50 pm

   A BIG BIG thanQ ReeXa

 4. Shahoo

  July 12, 2017 at 11:39 pm

  Yeyyy story hama v salhi??

  • .Noor

   July 12, 2017 at 11:51 pm

   Ohhh…ThanQ Shahoo

 5. Xna

  July 12, 2017 at 11:39 pm

  Oh..??stry nimenee dhehthw..?

  • .Noor

   July 12, 2017 at 11:54 pm

   Alheyyy..wat to do dear….will miss u dear..

 6. Adha?

  July 12, 2017 at 11:42 pm

  Haadha avahakah ninman thi ulheny noor? varah sad vejje… but mi part ves hama superb as always ingey? waiting eagerly for final part❤❤

  • .Noor

   July 12, 2017 at 11:56 pm

   Alheyyy..ThanQ dear…v.v.v.ufaavey mi story Adha ah thihaa kamudhiyaeema..
   ThanQ dear..

 7. reysh

  July 12, 2017 at 11:42 pm

  Loved your story ?

  • .Noor

   July 12, 2017 at 11:57 pm

   & ♡loved ur comment dear♡..

 8. §ama?

  July 12, 2017 at 11:58 pm

  Oh amazing £❤vę it❤❤

  • .Noor

   July 13, 2017 at 12:00 am

   ThanQ dear..happy to c ur comment dear

 9. Azu

  July 13, 2017 at 12:06 am

  Ma sha allah….vvvvv loabi ingey….fahu baige inthizaaruga hureemeve….??

  • .Noor

   July 13, 2017 at 12:49 am

   Awwwwwh…ThanQ Azu..

 10. yummmm

  July 13, 2017 at 12:12 am

  Vvvvvvvv reeti waiting 4 next part

  • .Noor

   July 13, 2017 at 12:50 am

   ThanQ yummmm

 11. ebaulhey

  July 13, 2017 at 12:18 am

  alhey serious koh vaahaka nimenytha ????

  • .Noor

   July 13, 2017 at 12:51 am

   Alheyyyyy…i will miss u ebaulhey…

 12. ROMAN REGINS

  July 13, 2017 at 12:19 am

  Wow Nice

  • .Noor

   July 13, 2017 at 12:52 am

   Love ur comment dear..ThanQ

 13. samaa

  July 13, 2017 at 12:30 am

  wow nice story

  • .Noor

   July 13, 2017 at 12:53 am

   ThanQ samaa

 14. khajja

  July 13, 2017 at 12:53 am

  Wow nooru ??? masha allah stry v touchin v wait kurevey mi stry ah haadha avahakah ninmanthiulheny ??? falak preg v dhw v hyvey ehen?? mi stry v luvly u r great noor thank u so much 4 the luvly stry ?? keep it up n gud nyt ly??❤❤❤?????????

  • .Noor

   July 13, 2017 at 12:59 am

   I love ur comment dear…wen eva i c ur comment i feel, yes there r readers who really like my story….A big big thank u for making me so great…ThanQ Khajja

  • .Noor

   July 13, 2017 at 1:01 am

   *for making me FEEL so great

  • khajja

   July 13, 2017 at 1:27 am

   Thanks noor khajjage cmts ah thihaarespect kuraathy yes insha allah ur the best writter now in this site readers ge feelings dhanna readersge feelin thakah resperct kuraa.writter eh noor thy khajja gaboolkuraagothuga thank u so much ly bodukoh??????❤❤❤❤❤????????

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:32 pm

   ThanQ so much again..

 15. Maira

  July 13, 2017 at 1:15 am

  Noooooooooo pls nu nimmaalahchey..???… haadha dheraey.. anyway mi part ves hama superb??????.. hey annekka flaky preg vanee thr.. wow eyrun v furihama vaane dhw ❤️❤️Luv u noor????n gud nite tgc.. waitin 4 final part…

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:37 pm

   ThanQ 4 the v.v.v.lovely comment dear..

 16. nux

  July 13, 2017 at 1:51 am

  alhey nimenytha???story v havaayse NooR ????????ooh falky prg vany dhw?? stry ge kunnuvess v furihama kiyaalan vess v easy hama???????

  • nux

   July 13, 2017 at 1:52 am

   lvu???

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:39 pm

   ThanQ 4 the v.v.v.lovely comment dear..lv u

 17. Shaai

  July 13, 2017 at 1:56 am

  Noon kehve eha avahah story ninmaalany….
  Vvvvv rythi mi story.

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:41 pm

   So that i can bring a new story…hehe…varah ufaavey Shaai ah mivaahaka thihaa kamu dhiyaeema..thanQ dear

 18. yaanaa

  July 13, 2017 at 5:44 am

  I want u to write mre stories ?this story is excellent ????????thank u Noor ?

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:46 pm

   Ohhhh thanQ dear…i remember u frm my 1st story onwards..n im very happy that i got so much of support frm u dear.

 19. m

  July 13, 2017 at 5:58 am

  alhuga hykury mi kamah ending..hehe.. ok noor.. gina vaguthu nagaign vx molhu adhi dhigu ending eh viyya ok…. perfect…. waiting egey..
  n one more thing.. v hairaan vejje grl ekey buny ma.. Samnoor jahaafa iny kury dhuhu thi name ga..ehnve

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:49 pm

   ThanQ for the L❤VE & Support dear..will neva 4get..n abt Sam.noor…there is no connection between the Name Sam & Noor
   Noor is just a username i was using….but i got so close to my lovely readers..i gave my real nick name which is Sam….

 20. Psenhi

  July 13, 2017 at 5:59 am

  Yes! Nice. Waiting.

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:51 pm

   ThanQ dear..

 21. Aashaa

  July 13, 2017 at 6:50 am

  Oh thank u noor. . falak ah dhera gothe nehedhyma. Waiting ga hama balailevey iru kolhakaa uo vithoa

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:52 pm

   Ohhh thanQ Aashaa..v.happy to know that dear

 22. Xxxx

  July 13, 2017 at 7:00 am

  Story nimeneetha?..thihaa gavaaidhun story update kohdhey thee v.happy..story is awesome ???????????? keep it up…..

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:53 pm

   Dear..u r so sweeeeeet..hope u will keep reading my up coming stories too..thanQ dear

 23. Chum handi

  July 13, 2017 at 7:30 am

  alheyy…. maa avahakah nun thi ninmaalany…. anyways…. story habeys as always….. so curious to see what happens in the last part….

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:55 pm

   Alheyyyy..varah ufaavey Chum ah mi story thihaa kamudhiyaeema… ThanQ dear

 24. Rishu

  July 13, 2017 at 8:41 am

  Wow vrh salhi ? alhey story nimeny dhw 🙁 dhn kon dhuvahakun anehkaa vx noor ge story eh kiyaalan libeyny.. noor ge story thah vrh reethi. Adhi vx noor ge story akh inthizaaru kurevey.. I miss you noor ??

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:57 pm

   Awwwwwwhh…so happy to know that dear..in sha Allah will b back with a new story…but cant tell when dear..i will miss ur lovely comments

 25. Zee

  July 13, 2017 at 9:22 am

  Alhey haadha salhi ey mi part vs.then falak preg v Ma v salhivaane.noor thanx.❤️❤️❤️????

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:58 pm

   ThanQ Zee…v.v.happy to c ur comment dear..

 26. Ami

  July 13, 2017 at 9:47 am

  Alhey..v salhi..thanx sam

  • .Noor

   July 13, 2017 at 3:59 pm

   ThanQ Ami..

 27. Ami

  July 13, 2017 at 9:53 am

  Aslu zeel ah eyna kuri kushuge adhabu liben jeheyne..eyrun aslu story v reethi vaane..

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:00 pm

   ThanQ Ami.ur idea is noted dear..lets c wat happens at the end..

 28. Fary

  July 13, 2017 at 10:43 am

  Vara nala ??

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:00 pm

   ThanQ Dear ThanQ

 29. Amy

  July 13, 2017 at 11:24 am

  Thanks sam for a lovely story. ❤❤❤ But story nimey theeve v v v sad.????. I’ll be waiting for a new story of you.❤❤❤

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:02 pm

   Ur welcome & thanQ dear..in sha Allah will b back with a new story..thanQ 4 the love n support dear

 30. Aai

  July 13, 2017 at 12:10 pm

  Vv deravey noorge vaahaka nimmalaative?? but whole story was fab ☺ waiting for your next dear??

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:06 pm

   Ohhh thanQ 4 the lovely comment dear..just love it..in sha Allah will b back with a new story..

 31. Aishu

  July 13, 2017 at 1:48 pm

  Faku ge hashigandu ga????
  Btw i love ur story..waiting waiting next story ah.. adhi liyahchey ur new story eh..just live it darla <3

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:07 pm

   Ohh..that was a typing mistake dear…anyways so so happy to c ur cute comment..in sha Allah

 32. Mazuw

  July 13, 2017 at 2:09 pm

  Falak preg vejjiyyaa dhn anna bai thah varah interesting kollahchey….Btw, this part vs hama vrh touchin….

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:08 pm

   ThanQ Mazuw..v.happy to c ur comment dear

 33. Mazuw

  July 13, 2017 at 2:11 pm

  Alhe noor aki girl ehthah nuuni boy ehtha????

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:08 pm

   Dear im a Girl

 34. song joong ki..KOREAN

  July 13, 2017 at 2:20 pm

  alheyyy vaahaka nimenyyy dhwww!! so sad, will miss u!!! anyway, this part is good, better, best!!! hehe. aslu vvv reeeethi!!

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:10 pm

   & u r very sweeeeeeeet song joong ki..KOREAN…THANq dear

  • song joong ki..KOREAN

   July 13, 2017 at 7:00 pm

   thanks veryyyyy much!!! 🙂 🙂 🙂 😀 when nxt part???????? eagerly waitingg dear!!”

  • .Noor

   July 13, 2017 at 7:13 pm

   Will take some time to finish the final part dear..

  • song joong ki..KOREAN

   July 13, 2017 at 7:51 pm

   its ok. i’ll wait. 🙂 🙂

 35. annoying reader

  July 13, 2017 at 3:14 pm

  varah reethi mi part ves. love it. every day comment nukurevunas read kuran.

  • .Noor

   July 13, 2017 at 4:11 pm

   Happy to know that annoying reader..i really appriciate it..ThanQ dear..

 36. maroon

  July 13, 2017 at 4:34 pm

  Story nimeny ey!!! V sad vejje ?
  Plz be back soon noor ❤❤❤
  Mi part v awesome ??❤❤

  • .Noor

   July 13, 2017 at 5:10 pm

   Ohhh..ThanQ maroon…so happy to c ur comment dear…n will never 4get u..in sha Allah will b back soon dear…i want to b a frnd of u..can v??

  • maroon

   July 13, 2017 at 6:45 pm

   Hey it will be my pleasure… email me ngey ?❤

 37. shaai

  July 13, 2017 at 4:59 pm

  vvvv reethi mi part . waiting for next part:)

  • .Noor

   July 13, 2017 at 5:13 pm

   Ohh..thanQ shaai..

 38. Shim

  July 13, 2017 at 7:40 pm

  Awlheiii Story Nimenii Tha..? ?
  Noor Ge New Story Akah Wait Kuran.. ❤
  Warah Lowbi Mi Waahaka… ❤❤❤
  I Really Love It.. ???

  • .Noor

   July 14, 2017 at 9:59 am

   ThanQ dear..just love ur sweeeeeet comment…

 39. Lubu

  July 14, 2017 at 6:44 am

  Vèeee salhi… thikahala ehen vaahaka eh liyahchee…. ?fahu part miyathuren dhiguvaane kamah heekuran….. thanks noor mihaa reethi vaahaka eh geness dhinythy

  • .Noor

   July 14, 2017 at 10:00 am

   Mivaahaka Lubu ah thihaa reethi veema varah ufaavejje..thanQ dear

 40. Lubu

  July 14, 2017 at 6:45 am

  Vèeee salhi… thikahala ehen vaahaka eh liyahchee…. ???fahu part miyathuren dhiguvaane kamah heekuran….. thanks noor mihaa reethi vaahaka eh geness dhinythy

 41. Aisha

  July 14, 2017 at 12:01 pm

  Kondhuvahaku tha final part upload kuranee.. cant wait?? this story is very nice??

  • .Noor

   July 14, 2017 at 12:24 pm

   Not finished yet dear

 42. thuhthi

  July 14, 2017 at 3:31 pm

  so sad .. enmen ehfaharaa story ninmanytha ?? noor vesss story ninman e ulhenyy .. nw maroon vesss tha .. esfiya dhn varah foohi vaane .. kiyaaane daily koh up vaa vaahakaeh ves neiyyyy ….. 🙁 🙁

  • .Noor

   July 15, 2017 at 12:06 pm

   Ohhhhh…

 43. malak

  July 15, 2017 at 4:05 pm

  Next part koniraku?

  • .Noor

   July 15, 2017 at 9:52 pm

   Dear..still not finished yet dear…nimunhaa avahakah up kohdheynan

 44. Sifaa

  July 15, 2017 at 4:44 pm

  Alhe dhen upkohladheebala…

  • .Noor

   July 15, 2017 at 9:52 pm

   Dear..still not finished yet dear…nimunhaa avahakah up kohdheynan

 45. Reader

  July 15, 2017 at 7:01 pm

  Kobaa final episode?

  • .Noor

   July 15, 2017 at 9:53 pm

   Dear..still not finished yet dear…nimunhaa avahakah up kohdheynan

 46. thuhthi

  July 15, 2017 at 8:10 pm

  mirey up nuvaanetha rankolhaa?????? :/

  • .Noor

   July 15, 2017 at 9:53 pm

   Dear..still not finished yet dear…nimunhaa avahakah up kohdheynan

 47. dhippi

  July 15, 2017 at 8:38 pm

  Haadha Lahey aneh part annaleh mihaaru vaahaka kiyaa hithun hureveneekee noon pls pls Ava’s kohbala next part

  • .Noor

   July 15, 2017 at 9:54 pm

   Dear..still not finished yet dear…nimunhaa avahakah up kohdheynan

 48. ???

  July 15, 2017 at 10:09 pm

  Loabivaa noor maadhan up kohdheveynetha can’t wait
  Story salhikamun ????????????

  • .Noor

   July 15, 2017 at 10:31 pm

   Will try dear…

 49. xee

  July 15, 2017 at 10:14 pm

  Dn avas aneh part up kohdhyba noor..

  • .Noor

   July 15, 2017 at 10:32 pm

   Typing typing dear…

 50. Rish

  July 16, 2017 at 8:39 am

  Noor mifaharu haadha las vany…avas kohlaba please

  • .Noor

   July 16, 2017 at 3:43 pm

   Dear.just now i hav up the final part..

 51. Sifaa

  July 16, 2017 at 12:48 pm

  Alhe dhen upkohladheebala… Haadha gina dhuvaheky….

  • .Noor

   July 16, 2017 at 3:43 pm

   Dear.just now i hav up the final part..

Comments are closed.