ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު އައިކާއާއި ލީން ސްކޫލްތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު ދެމީހުންވެސް އަތުގުޅާލައިގެން ތިބީ ނުތަނަވަސްކަން ކަނޑުވާލެވޭތޯއެވެ. ދެމީހުންވެސް އޮފީސް ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފުންނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއަށްފަހު ސަލާމް ގޮވާލިއެވެ. އޮފީސް ކައުންޓަރުގައި އިން ލީޒާ، ސަލާމް ބަލައިގަތުމާއެކު އެމީހުން އައީ ނަތީޖާ ބަލައިކަމަށް ބުނެލިއެވެ. ލީޒާ ހިނިތުންވެލަމުން އައިކާއާއި ލީންގެ ނަތީޖާ ހަވާލުކުރިއެވެ. ލީޒާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ދެމީހުން ސްކޫލުން ނުކުތެވެ. އައިކާއަށް ސްކޫލުން ނުކުމެވެންދެން ކެތްކޮށްލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. ސްކޫލުން ނުކުމެވުމާއެކު އައިކާ ސިޓީ އުރައިން ނަތީޖާ ނަގާ ބަލާލިއެވެ.

“އަލްޙަމްދު ލިﷲ!! ލީން ބަލާބަލަ.. އަހަރެންނަށް ހުރިހާ އެއްޗަކުން އޭ..” އައިކާ ވީ އުފަލުން ކުޑަކޮށް ފުންމާލާފައި ބުނެލިގޮތުން ހީވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކުޅޭ އެއްޗެއް ލިބުމުން އުޅުނުހެންނެވެ.

“ކޮންގްރާ އިކާ.. އިކާގެ މަންމަމެން ހާދަ އުފާވާނެޔޭ ދޯ ތިނަތީޖާ ފެނިފަ.. ޔަޤީން މިފަހަރު އިކާއަށް ރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ޓެންއިންވެސް ވަނައެއް ލިބޭނެކަން.. އައިމް ސޯ ހެޕީ ފޯރ ޔޫ އިކާ.. ޔޫ ޑިޒާރވް އިޓް..” ލީންވެސް އައިކާގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވީ ޚުދު އޭނާގެ ނަތީޖާއާ ދޭތެރޭވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ހާލުގައެވެ. ލީންވެސް އިނގިރޭސިއާއި ހިސާބު ފިޔަވާ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ފާސް ހޯދިއެވެ. އިނގިރޭސިއާއި ހިސާބުން ލީންއަށް ލިބުނީ ބީއެކެވެ.

“ލީންގެ މަންމައާއި ދޮންބެވެސް ކިހާ އުފާވާނެ.. ލީންވެސް ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސްވިއެއްނު..” އައިކާވެސް ލީންގެ ކާމިޔާބީއާމެދު އުފާކުރިއެވެ. ލީން އުފާވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ބައްޕަ ހުރިނަމަ މިއަދު މިވީ އުފާ ދެގުނަވީހޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

ލީންގެ އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގައި ރިޔާޒް، ލީނާ ވަރިކޮށްފައި ދިޔަފަހުން އެއީ ލީންއަށްޓަކައި މަރުވެފައިވާ މީހެއްފަދައެވެ. ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުކުރާތީ ޚަރަދު ހޯދީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. ސަބަބަކީ ލީނާއަކީ އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ނިކަމެއްޗަކަށްވެފައި، ލީނާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޒައިލްއަކީވެސް އޭރު ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކުއްޖަކަށްވާތީ އެކަނިމާއެކަނި ދެކުދީންނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލީނާގެ ހާލަތު ތަން ނުދިނުމެވެ. ނޫންނަމަ އޭނާ ރިޔާޒްގެ އަތުން އެންމެ ލޯ ލާރިއެއްވެސް ނުހޯދީހެވެ. ޒައިލް ކިޔަވާ ނިމުމާއެކު ރިސޯޓަކުން ވަޒީފާ ހޯދައިގެން ރިސޯޓަށް ދިޔައެވެ. އޭގެފަހުން ލީންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔައީ ޒައިލްއެވެ. ލީންގެ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ރިޔާޒް ލައްވާ ކުރުވަން އޭނާ ބޭނުންނުވީއެވެ. ލީނާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވިސްނައިދިނަސް ޒައިލްގެ ހިތްވަނީ ރިޔާޒަށްޓަކައި ކިލަނބުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަކޮޅު ލީން އޭނާގެ ބައްޕައާއި ބެހޭގޮތުން ލީނާއާއި ވަރަށް ސުވާލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ލީނާގެ ފަރާތަކުން މާ އެދެވޭ ޖަވާބެއް އޭނާއަކަށް ނުލިބެއެވެ. ލީނާ ބުނެފައިވަނީ ލީންގެ ބައްޕަ ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގައި އެބަހުރިކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބައްޕައާ ބައްދަލުވާނެކަމަށެވެ. އިތުރަށް ބައްޕައާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުނުކުރުމަށްވެސް ލީނާ ވަނީ ލީންއަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަކަށް އިތުރަށް އެސުވާލު ކުރާކަށް ނުކެރެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އޭނާގެ ހިތް އެދެނީ ބައްޕައާއި ބައްދަލުވުމަށެވެ. އޭނާ ހުރީ ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގައި ހުއްޓާ ބައްޕައާއި ދިމާވާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާގެ އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވެން ކައިރިވެއްޖެއެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟ އަނެއްކާ ގޯސް އެއްޗެއްތަ މިބުނެވުނީ؟” ލީން ބަހެއްވެސް ނުބުނެ ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި ހުރުމުން ލީންގެ އަތުގައި ކުޑަކޮށް ކޮށްޓާލަމުން އައިކާ އަހާލިއެވެ.

“ނޫން.. މަންމައާއި ދޮންބެ އަދި ފަހަރިވެސް ވަރަށް އުފާވާނެ.. އެކަމު އަހަރެން މި ހިތަށްއަރަނީ މިއަދު ބައްޕަ ހުރިނަމަ އަހަރެން އަދި މިއަށްވުރެ އުފާވީހޭ.. އެކަމަކު ކީއްކުރާނީ؟ އަހަރެންނަކަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ލިބުމެއްނެތް.. އަހަރެންގެ އުމުރުން ނުވަ އަހަރުވީ ފަހުން އަދި ބައްޕައެއް ނުދެކެން.. މަންމަވެސް އަހަރެން ބައްޕަގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިއްޔާ އަބަދުވެސް ބުނާނީ ބައްޕައާ އަދި ބައްދަލުވާނެޔޭ.. ބައްޕަ ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގަ އެބަހުއްޓޭ.. އެކަމަކު އަދިވެސް އެބުނާ ދުވަހެއް ނާދޭ.. ހިއެއްނުވޭ ދުވަހަކުވެސް ބައްޕައާ ބައްދަލުވާނެކަމެއް..” ލީންގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ނީރާލިއެވެ. ލީން ދެރަވުމުން އައިކާވެސް ދެރަވިއެވެ.

“ލީން! ތިހެން ނުވިސްނާ.. ކިތަންމެ ދުރުގަ ހުއްޓަސް މައިންބަފައިން ދަރިންދެކެ ލޯބިވާނެ.. ކޮންމެވެސް މަޖުބޫރެއް އޮތީކަމަށް ވެދާނެ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ލީންއަށް ލީންގެ ބައްޕަ ފެންނާނެ.. ނުރޮއި..” އައިކާ ލީންގެ ދެލޯ ފޮހެލައިދެމުން ލީންއަށް ހިތްވަރުދީ ވިސްނައިދިނެވެ.

“އިކާ! ތިއެއްނޫނޭ.. ސަޅި އައިޑިއާއެއް ދެންތަ؟” ކުއްލިއަކަށް ޚިޔާލެއް އައިސްގެން ލީން އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލިއެވެ. ލީން ހަދަންވީ ގޮތް ކިޔައިދިނުމުން އައިކާއަށް އެގޮތް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ލީންއާ އަތާއަތް ޖަހާލާފައި ހިނގައިގަތެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ގޮސް މާޒްމެން ގެ ހުންނަ މަގާއި ހިސާބުން ލީން ދިޔައީ އޭނާގެ ގެއަށެވެ. އައިކާ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަން ހުރެފައި ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

އައިކާ ގެއަށް ވަންނަން ދިމާކޮށްލި ވަގުތު ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އުނދޯލިގޭގައި މަންމައާއި ބައްޕަގެ އިތުރުން އޭނާގެ ދެ ކޮއްކޮ ތިބިތަން ފެނުނެވެ. ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދިއުމަށް ހިތާހިތުން ދުޢާކުރަމުން އައިކާ އެތެރެއަށް ވަނީ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެންނެވެ. ހިތާމައިން ފޯވެފައިވާ މީހެއް ފަދައިންނެވެ. ނަމަވެސް އަސްލު ނަތީޖާ ފެނުމުން މަންމަމެންނަށް ވާނެގޮތް ހިތަށްއަރާފައި އޭނާ ހުރީ އެތެރެއިން ހީލަހީލައެވެ. އައިކާ އިސްޖަހައިގެން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ގެއަށް ވަންނަނިކޮށް އޭނާގެ ބައްޕަ ނާޒިމް ގޮވާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ހިތް ތެޅިގަތީ ވަކިވަރެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. އޭނާއާއި ލީންގެ ޕްލޭން ފެއިލް ވެދާނެތީއެވެ.

“ދަރިފުޅާ! ކޮބާ ނަތީޖާ ކިހިނެއް ވަނީ؟ ރަނގަޅު ދޯ؟” ނާޒިމްގެ އަޑަށް އައިކާ ލޮލުގެ ހިމަކޮޅުން ސަނާއަށް ބަލާލިއެވެ. އައިކާގެ މޫނުމަތި މިލާފައިވާތަން ފެނި ސަނާ އިނީ ނަތީޖާ ގޯސްކަމަށް ޔަޤީންކޮށްގެންނެވެ. ކަރު އެލުވާލައިގެން އިންގޮތުން އައިކާއާމެދު އޭނާ ކުރި ހުރިހާ އުއްމީދެއް ފެނަށް ދިޔަފަދައެވެ. އައިކާ އިސްއުފުލާވެސްނުލާ އިނދެ ނަތީޖާ ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނާޒިމް ނަތީޖާ ބަލާލުމާއެކު ތެދުވެ ކުއްލިއަކަށް އައިކާގެ ކަންފަތުގައި ހިފިއެވެ. އައިކާއަށް ކުޑަކޮށް ތަދުވެގެން އަނގައިން އަޑެއް ލައްވާލެވުނެވެ. އެއާއެކު ސިހުން ލިބުނުވަރުން ސަނާއަށްވެސް ފުންމައިގެން އުނދޯލިން ތެދުވެވުނެވެ. އޭނާގެ ދެކޮއްކޮވެސް ބިރުން ތިބެ އުނދޯލިން ތެދުވިގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.

“ނާޒިމް! ދޫކުރޭ! ތިހެން ނުހަދާ..” ސަނާ ނާޒިމްގެ އަތުގައި ހިފަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.

“ސަނާ! މީ ވަރަށް ލާނެތް ކުއްޖެއް.. ބަލާބަލަ މި..” ނާޒިމް އެހެން ބުނަމުން އައިކާގެ ކަންފަތުން ދޫކޮށްލާފައި ނަތީޖާ ސަނާއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނަތީޖާ ބަލާލާފައި ސަނާ އައިކާއަށް ބަލާލީ ޤަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. އައިކާ އެހާބޮޑު ޑްރާމާއެއް ކުޅެލަފާނެކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުނީއެވެ. އައިކާ މަޑުމަޑުން ދެއަތް ނަގާ ދެކަންފަތު ފޫޅުގައި ހިފާލީ ސޮރީއޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެއާއެކު ބޯހޫރުވާލާފައި އަވަހަށް އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަން ދާށޭ ކިޔާފައި ސަނާ އަނެއްކާވެސް އުނދޯލީގައި އިށީނެވެ.

“އަހަރެން އަސްލުވެސް ވަރަށް ބިރުގަތް ނާޒިމް އެމަންޖެއަށް ކަމެއް ކޮށްފާނެތީ.. ނޭނގޭނެއެއްނު.. ތިހިރީ ވިއްޔަ ހެދިގޮތް.. އެމަންޖެވެސް އެހެރީ ކޮށްލާ ކަންތައް.. އަހަރެން ހީކުރީ ހަމަ ނަތީޖާ ގޯހީ ކަމަށޭ.. އެހެންވެ ވަރަށް ދެރަވެފަ ހުރީ.. އެމަންޖެ އެހާ މަސައްކަތް ކުރިއިރުވެސް ފާސްނުވީ ކަމަށް ހީކޮށް..” ސަނާ އުނދޯލީގައި އިނދެ ފޯއް ކޮށަމުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އޭނާއަކީ ފޯއް ކޮށާ ޕެކެޓްކޮށްފައި ފިހާރައަށް ވިއްކަންލާ މީހެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރަށުގައި ހުންނަ ހޮޓާތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯއް ޕެކެޓް ގަންނާތީ އޭނާއަށް އެކަމުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ.

“ހެހެހެ.. ސަނާ ދައްކާ ވާހަކަ.. ފާސްނުވިޔަސް އަހަރެން އެމަންޖެއަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެއެއްނު.. އެހެންނޫނަސް އަހަރެންނަށް ޔަޤީންކަން އޮތް އަހަރެމެންގެ އައިކާ އަންނާނީ އަހަރެމެން ފަޚުރުވެރިވާ ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ހިފައިގެންކަން.. އަހަރެން އެހެން ހެދީ ސަނާ ކުޑަކޮށް ބިރުގަންނަވާލަންވެގެން.. އައިކާއެއްނު އަހަރެމެންގެ ހުރިހާވެސް އުއްމީދަކީ.. އަހަރެމެންގެ މިތިބަ ދެކުދިންނަށްވެސް ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދޭން އަހަރެމެންނަށް އެހީތެރިވެދޭން ހުރީވެސް ހަމަ އައިކާއެއްނު..” ނާޒިމްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާފައި ސަނާ ބޯހޫރާލީ ތީ ހަމަ އެއްވަރުގެ ދެމީހުންނޭ ބުނަމުންނެވެ.

**********

“ޔޫޝައު!! ކޮބާތަ އެއްކަލަ ކުއްޖާ؟” ލިހާމް ދިމާކޮށްލިއެވެ.

“އޭނަވެސް އުޅޭނެއެއްނު..” ޔޫޝައުގެ އެ ފަރުވާކުޑަ ޖަވާބު ލިހާމްއަކަށް ކަމަކުނުދިޔައެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ޔޫޝައު ލައްވާ އެވާހަކަ ދައްކުވާށެވެ.

“މިބުނީ އެކަމަށް އަލިމަގެއް ފެނިއްޖެހޭ..” ލިހާމް އަނެއްކާވެސް އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން އަދި ނޫޅެމެއްނު އެކަމަކާ..” ޔޫޝައު މިފަހަރުވެސް އެކަމާ އެހާ ގަޔާވިކަމަކަށް ލިހާމްއަކަށް ނުފެނުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެހާ ފަސޭހައިން ހަތިޔާރު ބަހައްޓާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ޔޫޝައު އެކަމާއިމެދު ސީރިއަސްކުރުވާށެވެ.

“ތިހެން އުޅެން ހަދައިގެން ތެޔޮނާށި ކާޅު ޖަހައިގެންފާނެ.. އޭރުން ހުންނާނީ އައިކާ ލިބިފަ..” ލިހާމް ބުނެލިއެވެ.

“ސާބަހޭ ލިހޭ.. އެހާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން އުޅުނީމަ ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ..” ޔޫޝައުވެސް ސީރިއަސްވިއެވެ.

“އަހަރެން އެހެން މިބުނީ މަންމަމެން ގޭ ކުރިމަތީ އެހުންނަނީނު ފިހާރައެއް.. އެފިހާރައިގަ އުޅެއެއްނު މާޒް.. އޭނައަކީ އައިކާއާހެދި މޮޔަވެފަ ހުންނަ މީހެއް.. އޭނަ އައިކާ ބުނެފިއްޔާ ކަނޑަށްވެސް އެރިފާނެ.. ގުއިވެސް ކައިފާނެ.. އޭނަ އައިކާގެ ހިތް އަތުލުމުގެ ކުރިން ތިކަން ނުވެއްޖެއްޔާ ޔޫޝައުއަކަށް ތިކަމެއް ނުވާނެ.. އެހެންވެގެން މިބުނީ..” ލިހާމް ވަރަށް ސީރިއަސްވެފައި ބުނެލިއެވެ. މާޒްގެ ކާފަ ދޮންތުއްތުއަކީ ކުރީގައި ސިހުރު ހަދާ އުޅުނު މީހަކަށްވުމުން މާޒްގެ އާއިލާއާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މައްސަލަ ޖެހިފައެވެ. ދޮންތުއްތު ނިޔާވުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މާޒްގެ އާއިލާއަށް ހިތްހެޔޮކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ލިހާމްގެ އާއިލާ ވެފައިވަނީ ތާއަބަދު މާޒްގެ އާއިލާއަށް ނަފުރަތުކުރާ ބަޔަކަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބަކަށްވަނީ ލިހާމްގެ ބޮޑުދައިތަ ނަޒީރާއެވެ. ނަޒީރާގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ ދޮންތުއްތު ހެދި ސިހުރެއްގައެވެ. ދޮންތުއްތު ލައްވާ އެކަން ކުރުވީ އޭރު ނަޒީރާގެ ފަހަތުން އުޅުނު އާމިރުއެވެ.

**********

“ސަނާއްތާ! އައިކާ ގާތު ބުނެދެއްޗޭ މިރޭ އަށްގަޑި ބައިހާއިރު އަހަރެމެން ގެއަށް އައިސްދޭން..” މާޒް އައިކާމެންގޭ މަގުން ދަމުން އުނދޯލީގައި އިން ސަނާ ފެނިގެން ބުނެލިއެވެ.

“އާނ ބުނާނަން.. އެއީ ކޮންކަމަކު؟” ސަނާ ހިނިތުންވެލަމުން އަހާލިއެވެ. ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން މާޒް އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އަދި ގޮސް ސަނާގެ ގާތުގައި އިށީނދެލިއެވެ. އަދި އައިކާގެ އެއްވެސް ހިލަމެއްވޭތޯ ބަލާލިއެވެ.

“މިއުޅެނީ އައިކާއަށް ސަޕްރައިޒް ޕާޓީއެއް ދޭންވެގެން.. އެހާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދީމަ..” މާޒް ސިއްރެއް ބުނާފަދައިން މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ އާނ.. ކޮންމެހެން ހަދާފަވެސް އައިކާ ފޮނުވާނަން..” ސަނާ މާޒްއަށް ކުރާ އިތުބާރަކުން އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލާ އެއްބަސްވިއެވެ. މާޒްއަކީ އޭނާގެ ދަނބިދަރިއަކަށް ވުމަށް ހިތްއެދޭފަދަ ކުއްޖެކެވެ. އައިކާއާ އެންމެ އެކަށޭނެ ކުއްޖާގެ ގޮތުގައި ސަނާއާއި ނާޒިމް ނިންމާފައިވާ ކުއްޖާއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާގެ ހަޔާތަށް ގެންނާނެ ކުއްޖަކު ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އެމީހުން ވަނީ އައިކާއަށް ދޭން ނިންމާފައެވެ. އަދި އައިކާ ހޮވާ ކުއްޖަކީ ރަނގަޅު ކުއްޖެއްކަމުގައިވާނަމަ އެކަމާ ހިތުން ރުހުމުން އެމީހުން ޤަބޫލުވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ އެމީހުން ދައްކާ މީހަކާ އައިކާއަށް ޖެހޭނީ އިންނާށެވެ. އެމީހަކަށް ވާނީ މާޒް ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. މާޒް ދިޔަތަނާހެން އައިކާ ގޭތެރެއިން ނުކުތެވެ.

“ދަރިފުޅާ! މިރޭ އަށްގަޑި ބައިހާއިރަށް މާޒްމެން ގެއަށް ދައްޗޯ މާޒް ބުނީ.. ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކުއޭ ބުނީ..” ސަނާ އަސްލު ސަބަބު އޮޅުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންތަ؟ އެއީ އަނެއްކާ ކޮންކަމަކުބާ؟” ސަނާގެ ގާތުގައި އިށީންނަމުން އައިކާ އަހާލިއެވެ.

“ނޭނގެ.. ދަރިފުޅު ދައްޗޭ.. އޭރުން އެނގިދާނެތާ ކީއްކުރަންކަމެއްވެސް..” ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލިއެވެ. ނަމަވެސް މާޒް އެއުޅެނީ އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ލޯތްބަށް އެދެންނޭ ހިތަށްއެރުމުން އޭނާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވިއެވެ. އެކަމަކު ދާން އެއްބަސްވެސް ވެވިއްޖެއެވެ. އެހެންނޫނަސް ނުގޮސްފިނަމަ މަންމަގެ ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވާނެކަން އެނގެއެވެ. އޭނާއާއި މާޒްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި އެއްވެސް ކަމެއް މަންމައަށް އެނގޭކަށް އައިކާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އޭނާ ދާން އެއްބަސްވީ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީވެސް އެއީއެވެ.

އަށްގަޑި ފަނަރަ ވީއިރު އައިކާ ހުރީ މާޒްގެ ގެއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އޭނާ ގެއިން ނުކުންނަމުން ސަނާއަށް ގޮވާލާފައި ދަނީކަމުގައި ބުނެ ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ބަރާބަރު އަށްގަޑި ފަންސަވީސްވީއިރު އައިކާ ހުރީ މާޒްގެ ގޭ ދޮރުމަތީގައެވެ. އެތެރެއަށް ވަންނަން އުޅެނިކޮށް އައިކާއަށް ހުއްޓެވުނީ ފަހަތުން އޭނާގެ ނަމުން މީހަކު ގޮވާލީމައެވެ. ދަންނަ އަޑެއްހެން ހީވެގެން ބަލާލިއިރު ޔޫޝައު ހުރިތަން ފެނުމުން އައިކާގެ މެއަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ.

“ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެތަ؟ ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެގެން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އަތުގައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލިއެވެ. އަށްގަޑި ބައިވާން ހުރީ އެންމެ މިނެޓެކެވެ. ޔޫޝައު އޭނާއާ ދައްކަން އޮންނާނީ ކޮން ވާހަކައެއްބާއޭ އައިކާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

“މިވަގުތު މަޑުކުރެވޭކަށް ނެތް.. ގަޑި ޖެހެނީ.. އަހަރެން އަބަދުވެސް ގަޑިއަށް ސަމާލުކަންދެން..” އެހެން ބުނެފައި މަޑުކޮށްލުމެއްވެސްނެތި އައިކާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އައިކާ އެތެރެއަށް ވަތްތަން ފެނިފައި ޔޫޝައުއަށް މޫނު ކުނިކޮށްލެވުނެވެ. ލިހާމް ބުނިހެން މިއީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އައިކާއަކީ އޭނާގެ އެދުމަކަށް ފުރަގަސްދިން ފުރަތަމަ ކުއްޖާއެވެ. އަންހެންކުދިންތައް އޭނާގެ ފަހަތުން ދުވަނީ މަށަށް މަށަށް ކިޔަމުންނެވެ. އޭނާއަށްޓަކައި ފިދާވެއެވެ. ނަމަވެސް އައިކާ މުޅިން ތަފާތެވެ.

އެތެރެއަށް ވަތްއިރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް އެގޭގައި މީހުން ގިނަކަން އައިކާއަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވެގެން މިއުޅެނީ ކިހިނެއްބާއެވެ. އައިކާގެ ހިތް ނުބައި ގޮތަކަށް ތެޅިލީ މީހަކަށް ކަމެއްވީބާއޭ ހިތަށްއެރުމުންނެވެ. އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ގޮސް ސިޓިންގރޫމު ދޮރުމައްޗަށް އެރުމާއެކު ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ބަލަން ހުރެވުނީ ފާރުގައި ބޮޑު އަކުރުން ލިޔެފައިވާ އިބާރާތްކޮޅު ފެނިފައެވެ. ރަތްކުލައިގެ ވިދާ ކަރުދާހުން “ކޮންގްރޭޓިއުލޭޝަންސް އައިކާ” ޖަހާލާފައިވާތަން ފެނުމުން އޭނާއަށް ފުންނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނީ ގޯހެއް ހިނގައިގެން އުޅެނީ ނޫންކަން އެނގުމުންނެވެ.

“ހޭއި އިކާ.. ކޮންގްރޭޓްސް..” އައިކާގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓެމުން ހިނިތުންވެލާފައި މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“ދެން ތިތާ ހައިރާންވެފަ ނުހުރެ އާދެބަލަ އެތެރެއަށް..” އައިކާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން މާޒް ދިޔައީ ބަދިގެއަށެވެ. އޭރު އެތާނގައި މާޒްގެ ބައްޕަ މަންސޫރުއާއި މަންމަ ރަމްޒިއްޔާ ތިއްބެވެ.

“އަނހާ އައިކާ.. ތި އައީދޯ؟ އަވަހަށް އިށީނދޭ..” ރަމްޒިއްޔާ ހިނިތުންވެލަމުން އައިކާ އިށީންނަން ތަން ދެއްކިއެވެ. އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލާފައި އައިކާ ގެއަށް ދާން ބޭނުންކަމަށް ބުނުމުން މަންސޫރު މާޒް ގާތުގައި އައިކާ ގެއަށް ލާން ދިއުމަށް ބުންޏެވެ. ދެކޮޅު ހަދަން ބޭނުންވިޔަސް އައިކާއަކަށް އެހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން މާޒް މިސްރާބުޖެހީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ.

“އިކާ! އިހަށް އާދެބަލަ.. އިކާއާ ހަވާލުކޮށްލަން ޖެހޭ އެއްޗެއް އެބައޮތް..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ޖެހިލުންވެހުރެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. މާޒް ދޮރު ލައްޕާލައްޗޭ ބުނުމުން އައިކާ އިތުރަށް ޖެހިލުންވިއެވެ. މާޒްއަށް އެކަން ނަގައިގަނެވުމުން ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. އޭނާ އައިކާ އެގެނައީ ނުބައި ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އައިކާއަށް އޭނާ ދޭންވެގެން ގަނެ އެތައް ދުވަހެއްވަންދެން ރައްކާކޮށްފައިވާ ހަދިޔާއެއް ރައްދުކޮށްދޭށެވެ.

“އިކާ ކީއްވެ އަހަރެންދެކެ ތިހާ ބިރުގަންނަނީ؟ މިހުރިހާ ދުވަހު އެއްކޮށް އުޅުނުއިރުވެސް އިކާއަށް އަހަރެންނަށް ޓްރަސްޓް ނުކުރެވެނީތަ؟” މާޒް ދެރަވެފައި ބުނެލިއެވެ. އައިކާ އިސްދަށަށް ޖަހާލީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުމުންނެވެ. އޭނާއަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވުނީ މާޒްއާމެދު ކުށްހީއެއް ކުރެވުމުންނެވެ.

“އަން.. މީ އަހަރެން އައިކާއަށް ދޭންވެގެން ގަނެފަ އޮތް އެއްޗެއް.. މި ދޭންވެގެން މިގެނައީ..” މާޒް ޕާރުސަލެއް ދިއްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“މީ..!!؟”

“ކަނޑާފަ ބަލާލަބަލަ.. އަހަރެން ވަރަށް އެދެން އިކާ ތި އަނބުރާ އަހަރެންނަށް ރައްދުނުކުރުން..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އެނދުގައި އިށީނދެ ޕާރުސަލް ކަނޑާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ އޭގައިވާ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ބްރޭންޑްގެ ފޯނު ފެނުމުންނެވެ. މާޒް އޭނާއަށް އެހާ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް ދިނުމުން އޭނާއަށް ކުޑަކޮށް ލަދުވެތިކަމެއް އިހުސާސްކުރެވުނެވެ. ދެހާސް ރުފިޔާއަކީ މާޒްމެން ކަހަލަ މުއްސަނދިންނަށް މާބޮޑު އެއްޗަކަށް ނުވިނަމަވެސް އައިކާއަށް އެވީ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗަކަށެވެ. އެހެންކަމުން އެހާ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން އޭނާ ފަސްޖެހުނެވެ.

“މިހާ އަގުބޮޑު..”

“އެއީ އެއްވެސް ކަމެއްނޫން..” އައިކާގެ ޖުމްލަ މެދުކަނޑާލަމުން މާޒް ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު އަހަރެން މި ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟” އައިކާ ކުޑަކޮށް ޖެހިލުންވެފައި އިނދެ އަހާލިއެވެ.

“އައިކާދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ދިން ކުޑަކުޑަ ހަދިޔާއެކޭ ހީކުރިޔަސް ނޫނީ ހެޔޮއެދޭ އެކުވެރިއެއް ދިން ހަދިޔާއެކޭ ހީކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް އިސްޖަހާލެވުނެވެ. މާޒް އޭނާދެކެ ހަމަ އެހާ ލޯބިވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ފައިސާގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން އޭނާ ހައްލާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީބާއެވެ. ކޮންމެ ނިޔަތެއްގައި ދިން އެއްޗަކަށް ވީނަމަވެސް މާޒް ދިން އެއްޗަކަށްވީތީ އޭނާއަށް އެ އަނބުރާ ރައްދުކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. މާޒްދެކެ ލޯބިނުވިޔަސް މާޒްގެ ހެޔޮކަން އޭނާ އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރާނެއެވެ.

“ދެން ހިނގާ ގެއަށްދާން.. މިހާރު ސަނާއްތަ އިންނާނެ އިކާގެ ނުގޮސްގެން ކަންބޮޑުވެފަ..” މާޒް އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާވެސް ހީލަމުން ތެދުވެ ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ގެއަށް ދެވެންދެންވެސް ދެމީހުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެކެވެއެވެ. ހިމޭންކަމުގައި ގޮސް އައިކާ ގެއަށްލާފައި މާޒް ގެއަށް އައީ އައިކާއަށް ރޭގަނޑުގެ ސަލާމްކޮށްލާފައެވެ. ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަން ބޭނުންވިޔަސް އޭނާއަކަށް އެވާހަކަ ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. އޭނާ އެވާހަކަ ބުނުމުން އައިކާ އޭނާ ދިން ހަދިޔާވެސް ޤަބޫލު ނުކޮށްފާނެޔޭ ހީވީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާއާ އޮތް އެކުވެރިކަންވެސް ކަނޑާލަފާނެތީ ޖެހިލުންވެސްވީއެވެ.

އެރޭ އައިކާއަށް އަނެއްކާވެސް ޔޫޝައުގެ ޚިޔާލުތައް މާބޮޑަށް އުނދަގޫކުރަން ފެށިއެވެ. ޔޫޝައު އަނެއްކާ އޭނާ ގާތުގައި ދައްކަން އެއުޅެނީ ކޮން ވާހަކައެއްބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއަރަނީއެވެ. ޔޫޝައު އޭނާއާ ދައްކަން އޮންނާނީވެސް ކޮން ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ޚިޔާލުތަކެއްގައި އޮއްވާ އައިކާއަށް ނިދުނު އިރެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ދެން އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދު ބަންޤީގެ އަޑަށެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ތެދުވެ ފެންވަރާލައި ވުޟޫކޮށްލައިގެން ނުކުމެ ނަމާދުކޮށްލިއެވެ. ރަނގަޅަށް ނިދި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އައިކާގެ ބޮލުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައީތީ އޭނާ ބޭސް ކައިގެން އޮށޯވެލީ ނިދާލާށެވެ. ބޮލަށް ބަރުވެފައިވުމާއެކު ބޭހުގެ އަސަރު ކުރުމުން ދާދި ފަސޭހައިން އޭނާއަށް ނިދިއްޖެއެވެ.

އައިކާއަށް ހޭލެވުނީ ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހަނިކޮށެވެ. އޭނާ އަވަސްއަވަހަށް ތެދުވެ ފެންވަރާލައިގެން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. އޭރު އޭނާގެ މަންމަ ސަނާ އުޅެނީ ސައި ހަދާށެވެ.

“ދަރިފުޅު މިއަދު ހާދަ ލަހަކުން ހޭލި ދުވަހެއް.. މަންމަ ދެތިން ފަހަރު ގޮވާވެސްލީމޭ.. އެކަމު މާ ގަދައަކަށް ވިއްޔަ ނިދާފަ އޮތީ.. ރޭގަ ނުނިދާތަ ހުރީ؟” ސަނާ ކޮށްލި ސުވާލުން އައިކާ ކުޑަކޮށް ސިހޭގޮތްވިއެވެ.

“ނޫން.. ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލެވުނުއިރު މާބޮޑަށް ބޮލުގަ ރިއްސާތީ ނަމާދުކޮށްލައިގެން ބޭސް ކައިގެން ނިދާލީ..” އައިކާ ޖަވާބުދިނެވެ.

“ދަރިފުޅު ދޭބަލަ މަގުމަތި ކުނިކަހާލަދޭން.. މިހާރު މިމަގު ހުރިހާ ގެތަކެއްގެ މަގުފަޅި ކަހައިފި.. މަންމަ މިއުޅެނީ އަނެއްކާވެސް އުނަގަނޑުގަ ރިއްސާވަރުން ގުދުވެލަންވެސް ނުކެރިގެން..” އުނަގަނޑުގައި އަތް ވިއްދާލަމުން ސަނާ ބުނެލިއެވެ. އެއީ ތޭރަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އެއްފަހަރަކު އައިކާ ގޮވައިގެން މާލެ ގޮސް އުޅުނު އުޅުމުގައި ސިޑިން ވެއްޓި ސިޑީގެ ދާރައިގައި ޖެހިގެންވީ ތަދެކެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނެތްކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އޭނާ އުނގަނޑުގައި ރިއްސާތީ އުޅެއެވެ.

“މަންމަ ދެން މާލެ ދާންވީނު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލަން.. ތިހެން ވާ ތަދުތައް ރަނގަޅުނުވެ ގިނަދުވަސް ވުމަކީ މައްސަލައެކޭ..” އައިކާ ވަރަށް ވިސްނޭ މީހަކުފަދައިން ބުނެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ! މިހާރު ކިހާ ބޭހެއް ކުރެވިއްޖެ މިކަމަށް.. ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބުނަސް ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބެއެއްނު.. ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާއިރަށް ބުނޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތޭ.. ޖެހުނު ގޮތަކުން ތަދުވެފަ ހުރީއޭ.. ދެން ކިހިނެއް ހެދޭނީ؟ ދިވެހިބޭސް ކަންނޭނގެ ކުރަންވީ..” ސަނާ އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ އެކަމާ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު އިލޮށިފަތި ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުތީ މަގުމައްޗާއި ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާލާށެވެ.

ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބޮޑު ހިރުނދު ގަހުން ފަތް ވެރޭލެއް ގިނަކަމުން ގޯތިތެރެ ނުލާހިކު އަވަހަށް ހަޑިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އައިކާ ފުރަތަމަ ނުކުތީ ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާލާށެވެ. ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާ ނިންމާލާފައި ކުނިކޮޅު ނަގާފައި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ކުނިކަހަން ފެށިއެވެ.

ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން ޔޫޝައު ދިޔައީ ލިހާމްމެން ގެއަށްދާށެވެ. ހެޑްސެޓް ގުޅާލައި، ފޯނުން ލޯބީގެ ލަވައެއް ޖަހާލައިގެން އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ޔޫޝައު ގޮސް އައިކާމެންގޭ މަގަށް ލަނބާލިއެވެ. ލަވައާއި އެއްވަރަށް ތުންތަޅުވަމުން ދިޔަ ޔޫޝައުއަށް ހުއްޓެވުނީ ގޭ މަގުފަޅި ކުނިކަހަން އޮތް އައިކާ ފެނިފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމަގުން ހައެއްކަ ބުރު ޖަހާއިރުވެސް އެއީ އައިކާމެން ގެ ހުންނަ މަގުކަމެއް އޭނާއަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ގުދަށް އޮތްއިރު ހެދުމުގެ މޭމަތިން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ދުރުވެލާފައިވާތަން ފެނުމުން އޭނާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ރަނގަޅަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭނާއަށް އައިކާއަށް ބަލަން ހުރެވުނީ ދަހިވެތި ނަޒަރަކުންނެވެ. ފަރިތަކަމާއެކު ކުނިކަހަން އޮތް އައިކާއަށް ޔޫޝައު ފެނުނީ އިރުގަނޑެއް ފަހުންނެވެ. ޔޫޝައުގެ ނަޒަރު ހުރިގޮތުން ޔޫޝައުގެ ހިތުގައި އޮތީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އައިކާއަށް އެނގުނުފަދައެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ތެދުވެ ހިންދެމިލައި ހެދުން ރީތިކޮށްލިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައިވަނީ ލަދުވެތިކަމެވެ. އޭނާއަށް ލެވިފައި ހުރީ ތަންކޮޅެއް ކަރުބޮޑު ހެދުމެއްކަމުން އޭނާއަށް އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ރުޅިއާދެވުނެވެ. އައިކާއަށް ވީގޮތް ފެނުމުން ވަރަށް ނޫންކަމަށް ހަދާލަމުން ޔޫޝައު އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ މަންޒިލަށް ދަތުރު ފެށިއެވެ. ޔޫޝައު ގޮސް ޖެހިގެން ހުރި ގޯޅި އަޅަންދެން އައިކާ ކުނިކަހަން ނުފަށާ ހުއްޓެވެ.

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އައިކާ އިނީ އަތިރިމަތީގައި އޮތް ރުއްބުޑެއްގައި އިށީނދެލައިގެން ފުން ވިސްނުމެއްގައެވެ. އޭނާއަށް މިހާރަކަށް އައިސް ޔޫޝައުއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނެނީ މާވަރަކަށެވެ. މިއީކީ އަދި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. ޔޫޝައުއަކީ ބީރައްޓެއްސެކެވެ. ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ޗުއްޓީއަކަށް އައިސް ހުރި މީހަކަށްވާނަމަ މިހާރު ދާހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ޔޫޝައު އައިފަހުން މިހާރު ތިންމަސް ވަނީއެވެ. ޔަޤީނެވެ. އޭނާ އެވަނީ ކޮންމެވެސް ކުށެއްގައި އަރުވާލާފައެވެ. އެކަން ސިއްރުކުރަންވެގެން ޗުއްޓީއެއް ހަދާލަން އައީކަމަށް އަޑު ފެތުރީއެވެ. އައިކާގެ ވިސްނުން ދަތުރުކުރީ އެންމެ ނުބައި ދިމާއަށެވެ.

އައިކާއަށް އެކަމުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެވެސް ރުޅި އާދެވުނެވެ. ނުވެސް ދަންނަ މީހަކާއިމެދު ފިކުރުކުރެވޭތީއެވެ. ރީތިހާ އެއްޗެއްސަށް ލޯބިކުރުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީއަތުގައިވާ ކަމަކަށްވީނަމަވެސް މިއީ ދެން ބޮޑުވަރެވެ. މިރަށުގައިވެސް ބޭރުގެ ފިލްމީ ތަރިންނަށް ދޫނުކުރާހާ ރީތި ޒުވާނުން އެބައުޅެއެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ޔޫޝައު ނޫން މީހަކާމެދު ވިސްނިގެން ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ އައިކާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެއްޗެހިކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައިކާ ސިހުނީ ދާދި ގާތުން އިވުނު އަޑަކުންނެވެ.

(ނުނިމޭ)

21

36 Comments

 1. Xxxx

  August 3, 2017 at 7:10 am

  Story v.v.reethi.early morning ga up kohdhey thee v.happy..?keep it up????

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:19 am

   ThanQ Xxxx 🙂

 2. nux

  August 3, 2017 at 7:28 am

  wow wow wow v reethi mipartvess lvu saandy ???

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:21 am

   ThanQ Nux 🙂

 3. Xna

  August 3, 2017 at 7:59 am

  Maaz haadha bas ahaey..eha kehtheri. Evarah ranglhu, huriha positive kameh eba huri.Ekamakuves dhw.. nice..

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:23 am

   ThanQ Xna 🙂

 4. Shahoo

  August 3, 2017 at 8:36 am

  Story v salhi?????

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:25 am

   ThanQ Shahoo 🙂

 5. khajja

  August 3, 2017 at 8:58 am

  Wow wow masha allah v rythi v furihama?? aikaa ah u shau married kan engunyma v dheravaane dhw n aikaa aa balaafa u shau bodu v ma adhi married v ma hiyennuvey aikaa mom men ruheyne heneh ehen v ma aikaa ah gulheveyny maaz aa hen bodahnhyvany hama anyway this stry is awsome thanks 4 the luvin stry saandy ly???❤❤❤?????????

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:26 am

   ThanQ Khajja.. Balamaa dhw dhen vaagothehves 🙂

 6. Adha?

  August 3, 2017 at 9:08 am

  Varah reethi mi part ves saandy…? maax mi haadha bass ahaa kujjekey dw..
  Waitingss ❤❤❤❤

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:27 am

   ThanQ Adha 🙂

 7. XAAN

  August 3, 2017 at 9:13 am

  v reethi mivaahaka

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:30 am

   ThanQ XAAN 🙂

 8. reader

  August 3, 2017 at 9:54 am

  adhi miyadhu one more part up khdheeeba plx plx plx plx plx plx plx plx plx plx

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:37 am

   ThanQ reader.. Sorry to say.. Now daily 2 parts up kollun impossible.. Coz I’m v busy now 🙂

 9. Monica Geller

  August 3, 2017 at 9:57 am

  Ehaa eh nun

  • Saandy

   August 4, 2017 at 1:58 am

   ThanQ Monica Geller 🙂

 10. Naadhee

  August 3, 2017 at 10:48 am

  V v v reethi mi part ves

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:01 am

   ThanQ Naadhee 🙂

 11. Navya

  August 3, 2017 at 10:58 am

  Vvv reethi mi part ves ? lv sandy

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:02 am

   ThanQ Navya 🙂

 12. aish

  August 3, 2017 at 12:04 pm

  Mivaahaka v reethi.. Miharu enme inthizaru kurevey eh vahaka mii…waiting for next part

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:05 am

   ThanQ aish.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 13. Mai

  August 3, 2017 at 12:06 pm

  V REETHI MI PART VES WAITING FOR NEXT PART

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:13 am

   ThanQ Mai.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 14. Ahu

  August 3, 2017 at 12:42 pm

  V v salhi ekamu than kolheh kuree genes dheyleh
  Dhigukoh genes dheynama v v v salhivaane
  #Saandy#

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:14 am

   ThanQ Ahu.. Miyahvure dhigukureveythoa masakkaiy kuraanan.. Insha Allah 🙂

 15. Ash ?

  August 3, 2017 at 12:58 pm

  V.reethi mi part ves..when next part??

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:16 am

   ThanQ Ash.. Next part maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 16. Aishath

  August 3, 2017 at 2:34 pm

  When next part….

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:18 am

   ThanQ Aishath.. Maadhamaa.. Insha Allah 🙂

 17. Anu

  August 3, 2017 at 6:55 pm

  Varah salhi…dhn ana part vx reethi vaaney kamah heykuran

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:20 am

   ThanQ Anu.. Insha Allah.. Reethikureveythoa masakkaiy kohfa hunnaane 🙂

 18. Appy

  August 3, 2017 at 7:35 pm

  Hey v interesting mi vaahaka vvx v dhuvas kohfa miadhu mi site ah mi vany ….saandy ge story fenunyma dhn konme dhuvahaku vx mi site ah etahh faharaku vadheveyne hehe

  • Saandy

   August 4, 2017 at 2:23 am

   ThanQ Appy.. V ufaavejje dhuvaskolheh fahun Appy aa bahdhalu veema..
   Appy facebook use kuranyaa Saandyge page ah inbox kollabala.. I want to talk to u..
   https://web.facebook.com/SaandyStories/

Comments are closed.