މަންމައާއި ބައްޕައަށް ސިއްރުން ގެއިން ނުކުމެގެން ޒިޔާދު އާއި ރިޝްމީއާއި އެކު ޒޯޔާވެސް  ކުޅެން ނުކުމެ އުޅެމުންދާ މަންޒަރު އެވަގުތު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅެންތިބި 3 ކުދިންގެ ސަބަބުން މޫނުމައްޗަށް ސިފަވަމުންދިޔައެވެ..

*************************

ދުވަހަކީ އުޑުމަތި ސާފުދުވަހެކެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ޒޯޔާހުރީ ރަށުގެ ކުޅީކައިރީގައި އޭނާގެ އެކުވެރިންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ” ޕޮއް.” ޒޯޔާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ފަހަތައް އެބުރުނު އިރު ރިޝްމީ އަދި ޒިޔާދުގެ އިތުރުން އެހެން އަންހެން ކުއްޖެއް ހުރުމުން ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ޒޯޔާ ގެ ދެއެކުވެރިންނާ ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ” ހޭ ޒޯއީ، މީ ޒިޔާ މަމް ގެ ފުރޭންޑެއްގެ ދަރިއެއް، ޒީޝާ.” ޒޯޔާ ހުރިގޮތް ފެނުމުން ޒިޔާދު އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނެވެ..

” އެހެންތަ ” ޒޯޔާ ހިނިތުންވުމާއެކު ސަލާމް ކުރުމަށް އަތް ދިތްކޮއްލިއެވެ. ނަމަވެސް ޒީޝާ ގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. “އަޅާނުލާ ޒޯއީ، އެއީ ޒީޝާގެ ވައްތަރު ،މަވެސް ވަރަށް ރުޅިއާދެ  އޭނަދެކެ. އަދި އިގޭތަ އެ ޒީޝާގަޑު މަށާ ހެދި ވަރަށް އުޅޭނެ ހާދަ ފޫސެއް ވެޔޭ.. ” ޒޯޔާ  ދެރެވެފަ ހުރުމުން ޒިޔާދު، ޒޯޔާ ކަންފަތް ދޮށުގައި އެހެން ބުނެލި ގޮތުން ޒޯޔާ ކައިރިއަށް ހިނި އައެވެ. “ދެން ހިގާބަ މިތަނަށް އައި ކަންތަށް ކުރަން، ތިމީހުން ނުކުޅެންޔާ ރިޝް މިދަނީ ދާން..” ރިޝްމީ އަށް ނުހުރެވިގެން ތުންދަމާލައިފަ އެހެން ބުނެލިއިރު ހީވަނީ ކުޑަ ކުޑަ ބޭބީ އެއްހެނެވެ. އެހެންކަމުން ޒޯޔާ އަދި ޒިޔާދު އަނެއްކާވެސް ފެށީ ހޭށެވެ.

ޒޯޔާ އަދި ރިޝްމީ އާއި ޒިޔާދު އަކީ މިހާރު 16 އަހަރުގެ ކުދިންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ތިންކުދިން މިހާރުވެސް އުޅެނީ އެއްމެ ތުއްތު ކުދިން އުޅޭހެން ކުޅުމުގަ އެވެ.. “ޒޯއީ ހާދަ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފަ، އަނެއްކާ ކަމެއްވީތަ!” ރިޝްމީ އަށް ނުހުރެވިގެން ޒޯޔާ ކުރެން އަހާލިއެވެ. ” ރިޝް، ޒިޔާ،” ވަކިވަކިން ދެމީހުނަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ޒޯޔާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

 

” އިގޭތަ ޒޯއީ މަންމަ އުޅެނީ ޒޯއީ ބޮޑުދައިތަ ކައިރިއަށް ކިޔަވަން މާލެ ފޮނުވަން. ޒޯއީ ކިހިނެއް ތިދެމީހުން ދޫކޮއްލާފަ ދާނީ. އެކަމުވެސް ޒޯއީ އަށް މަޖުބޫރު ދާން. ޒޯއީ ދުވަހަކުވެސް ތިދެމީހުން މަތިން ހަދާނެއް ނުނެތޭނެ.” ޒޯޔާ ވާހަކަ ދައްކާ ނިމުނުއިރު ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ހުރީ ރޮވިފަ އެވެ. އެހެމް ނުވާންވި ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ޒޯޔާގެ އެއްމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ ރިޝްމީ އަދި ޒޯޔާ އެއްމެ ލޯބިވާ ޒިޔާދު ދޫކޮށްލާފަ ޒޯޔާ މިވަނީ މާދުރަށް ދާން ޖެހިފަ އެވެ. ޒޯޔާ ، ޒިޔާދު ދެކެ ލޯބިވާ ކަން އެއީ ހަމައެކަނި ރިޝްމީ އަށް އެގޭ ކަމެކެވެ. ޒޯޔާ އެކަން ސިއްރު ކުރީ، ޒިޔާދު އޭނަޔާ ދޭތެރެ ދެކެނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭގޭތީއެވެ.

ޒޯޔާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާފަ ޒިޔާދު ހުރީ ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭގިފަ އެވެ. އެހާވެސް އޭނަ ހުރީ ދެރަވެފަ އެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން އޭނަ އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖަ މިއަދު އެވަނީ އޭނައާ މާދުރަށް ދާންޖެހިފައެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ރިޝްމީ ވެސް ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ތިންމީހުން ކައިރީ އިން ޒިޝާ ގެ ތުންފަތުގަ ވަނީ ވިހަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެހެން ނުވާންވި ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. އޭނާއަށް މާކުރިންވެސް ޒިޔާދު ، ޒޯޔާ ދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބިވާ ކަން ޒިޔާދު އުޅޭ ގޮތުންވެސް އެގެއެވެ.

ޒީޝާ އޭނަގެ މަންމަ އާ އެކީ ހުރައަށް އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ޒީޝާ އަށްވަނީ ޒިޔާދު ފެނިފައެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިލުމުން ވެސް ޒީޝާ އަށް ޒިޔާދު ކަމުދިޔައެވެ.  ނަމަވެސް ކުރިން އެއީ ޒިޔާދު ކަމެއް ޒީޝާ އަކަށް ނޭގެއެވެ. އިއްތިފާޣުން ޒީޝާމެން ޗުއްޓީގައި އާސްތިބީ  ޒިޔާދު މެންގޭގައެވެ. އޭނަގެ މަންމަ ޝަކީލަ އާއި ޒިޔާދުގެ މަންމަ ނިޝާ އަކީ ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ . ޒީޝާ އަށް އެގޭގަ ހުއްނަންޖެހުމުން ލިބުނީ ބަޔާކުރަން ދަތި އުފަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެއްހަފްތާ ފާއިތުވެ ދިޔައިރުވެސް ޒިޔާދު އޭނަ އާއި އަނގައިން ބުނެނުލާތާ ބަލާ ވެސް ނުލައެވެ. މިކަމުގަ ކޮއްމެސް ސިއްރެއް އުޅޭކަން ޒީޝާގެ އެ ޅަ ސިކުޑިއަށް ވިސްނަދިނެވެ. ޒިޔާދު އޭނައާއި ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެގެންކަން ހޯދުމަށް ކުރި މަސަތްކަތުން ފެނުނުހާވެސް އެއްޗަކީ ވަރަށް ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯގަނޑެކެވެ. އެ ފޮޓޯގަނޑުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ލިޔެފާ އިން އެއްޗަކުން ޒީޝާގެ ދެބުމަ ގޮތްޖެހުނެވެ….

10

29 Comments

 1. .,.,.

  June 18, 2017 at 5:45 pm

  haadha avahhey dhw 2nd part up vi leh.. pis pis

  • Neekko

   June 18, 2017 at 5:48 pm

   hmm dhw…?

 2. Neekko

  June 18, 2017 at 5:47 pm

  hurihaa kudhinge samaalu kamah…
  mi vaahaka up kureveyny kohme week ehge friday nuny sutarday ga eve…. inthizaar kuraane kamah ummeedhu kuran…
  n mistake huredhaane… mistake eh fenijjiya bunelun edhen… hope hurihaa kiyunthrinah story reethi vaane kamah…?

 3. .,.,.

  June 18, 2017 at 5:52 pm

  ehmn evarah kyma mi part change kohly dhw… not bad… ehnve dhw ehaa gina dhuvas negy vx…
  bt bunelam othy first part ae hama nakalekey…. n dhe writer eh eh gothakah ih thifaagakun nuliyaane kan ae yagyn kameh.. mi ee dhuvaal kan yagyn vaaa fadhain…

  • Neekko

   June 18, 2017 at 8:39 pm

   me insaanun… kuh vx kureveyne… n gina dhuvas negy kiy hiyaalu badhalu koh vhka liyaakah nun… hama kameh vx dhimaavun ekasheegen vey…. dhn vx visnaalaafa ehcheh bunelun edhen….. anyways thanks?

 4. Ayaa

  June 18, 2017 at 5:54 pm

  Kurin konmes site akun mi waahaka kiy handhaaneh vey… or a book ?

  • Neekko

   June 18, 2017 at 8:36 pm

   ehntha?

 5. sam♥

  June 18, 2017 at 7:05 pm

  nice

  • Neekko

   June 18, 2017 at 7:12 pm

   thank you dear?

 6. Adha?

  June 18, 2017 at 7:16 pm

  Varah reethi…
  Waiting ??

  • Neekko

   June 18, 2017 at 8:00 pm

   thankyou dear..?

 7. Naai

  June 18, 2017 at 8:49 pm

  HAADHA rahdhudhinun molheydhw….

  • Neekko

   June 19, 2017 at 12:06 pm

   ehntha naai…. thanks?

 8. Woww

  June 18, 2017 at 9:24 pm

  Ehen dww vaany.. ehaa dhuvas kohfa up kuryma vx shukuru adhaa kuraakah neygey.. hurelaafa knmx koheh kiyaafa writer ah ehchis kiyaany.. dhn eyah reply kuryma rahdhu dhinun molhu myhakah v.. saabas.. anyway mi story alhugadah v reethi.. alhugadu gaboolu kuran knmx kameh dhimaa vedhaane kamah.. and kameh nudhivaanama vaahaka up nukoh nuhunnaane kan vx.. i love it.. waiting igeyy next part ah.. v v reethi.. ??

  • Neekko

   June 18, 2017 at 10:35 pm

   thank you so much dear..??

 9. Someone

  June 18, 2017 at 9:44 pm

  Mi vaahaka varah reethi me ah! And ehen kiyuntherin kiyaa ehchehsah alhaa nulaa! Even I know if something doesn’t happen no one will stop writing the story! Anyways hereafter story medhukendu meh nethi genesdheyne kamah ummeedhu kuran ? Story varah nice ?

  • Neekko

   June 18, 2017 at 10:37 pm

   yaa.. thank you…?

 10. SOME ONE

  June 18, 2017 at 9:53 pm

  Frst akii copii eh! Cx i es e story keen!! Bt its owkey! Alakah nun miihaku ehcheh copy e kuriii! Bt amilla ah mistk accept kuri nama v rngalhu viis! ?Any ways v happy vejje story new gothakh chng viima! N v intrstn! ?

  • Neekko

   June 18, 2017 at 10:37 pm

   thanks dear?

 11. Ssss?

  June 18, 2017 at 10:53 pm

  Story v rythi?…next part thankolheh dhigu kohlaathi ingey ?

  • Neekko

   June 19, 2017 at 7:22 am

   thank you… ya i ll try my best?

 12. boom

  June 18, 2017 at 11:10 pm

  v nice story.. bt eh faharu mi story ki hadhaan ve.. anyways v kiyaa hithun ingey mi kiyaly.. goood luck. fahun rangalhu vaane kamahuhmeedhukuran

  • Neekko

   June 19, 2017 at 7:23 am

   ya… thanksss?

 13. Star gurl

  June 19, 2017 at 1:58 pm

  Alhe.. guys.. story eh genesdhineema shukurukohba.. mee ge real story nukiyaa kudhinnah hama kiyumufe furusatheh dhw. And as humans neekko ah ves mistakes hedhidhaane dhw. And mioh fadha roadha thimyhun dhe bas thivany… ??
  Story v nice. Thankolheh dhigu kohlyma perfect..

  • Neekko

   June 19, 2017 at 3:22 pm

   yaa dhw… n thakss dear… i ll try my best.. ?

 14. Star gurl

  June 19, 2017 at 2:00 pm

  Kiyumuge**

 15. Thuhu

  June 20, 2017 at 8:34 pm

  Mi copy ehnu

 16. xee

  July 5, 2017 at 2:28 pm

  luv it luv.. m waiting

 17. kamana

  July 27, 2017 at 1:01 pm

  Koba mige aneh part?? Mi story v kiyaahiy vey

Comments are closed.