އަރްޖޫ ގޯތި ތެރެއަށް ނުކުތީ ގޭތެރެއިން ދިމްރާގެ އެއްވެސް ހިލަމެއް ނުވުމުންނެވެ. ބޭރަށް ނުކުމެ ނަޒަރު ހިންގާލުމާއިއެކު ގޭގެ ގޯތިތެރޭ ހުރި ހުސްތަން ކޮޅުގައި ހަދާފައި ހުރި އަަށި ކައިރީ ދިމްރާ އިށީންދެގެން އިންތަން ފެނުނެވެ.ގޮނޑީގައި އިށީންދެލައިގެން އިންއިރު ދިމްރާގެ ލެޕްޓޮޕް އަށިމަތީ ބަހައްޓާލައިގެން ދިމްރާ އިނީ އެއާ ކުޅޭށެވެ.އަރްޖޫ ގޮވާލުމާއިއެކު ސިހުން ލިބި ދިމްރާއަށް ލެޕްޓޮޕް ލައްޕާލެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.

”ކީއްވެ ބޮކިވެސް ނުދިއްލާ ކަނު އަނދިރީގަ” އަރްޖޫ އައިސް އަށި ކައިރީ ދިމްރާ އިށީންދެގެން އިން ގޮނޑިއާއި ޖެހިގެން އިން ގޮނޑީގައި އިށީންނަމުން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.

“ހަނދުވަރާ ތަރިތަކުން އެހާ އަލިވާއިރު ކީއްކުރަން ދިއްލާ ބޮތްކެއް”ދިމްރާ އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ހަނދަށް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ބައިދަވޭ ޔުމާން ވަރަށް ހޮޓް ދޯ” އަރްޖޫ ޝައުގުވެރިވެފައި އެހެން އަހާލުމުން ދިމްރާގެ ތުންފަތަށް މައުނަވީ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.

“ހޫމް! ވަރަށް ހޮޓް އެންޑް ސްމާޓް.. ޖޫ އަށް ކަމުދިޔައީތަ؟”

“ކަމުދިޔަޔަސް އަހަރެންނަށް ލިބޭކަށް ނެތެއްނު..މީހެއްގެ ފިރިއެއްވިއްޔަ..އަނެއްކާ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައެއް..އެކަމަކު މިއަދު އަތިރިމަތީގައި ޒުވާން ކުއްޖަކު އޭނަފެނި އަސަރު ނުކުރާނެ މީހެއް ނުހުއްނާނެ”

“އެހެންތަ..ދެން ތިބުނަނީ އަހަރެންމީ މުސްކުޅިއެކޭތަ..ތިޔަބުނާ އަސަރެއް އަހަރެންނަކަށް ނުކުރެ..ބައިދަވޭ ވީގޮތެއް ނޭނގުނަސް އޭނާގެ ވައިފް، ކައިރިއަކު ނުހުންނަކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ..ވެދާނެ މަރުވީ ކަމަށްވެސް..ސޯ ޖޫ އެކަމާ އުޅެލައިފިއްޔާ އެކަން ވެދާނެ”

“އެހެންތަ!ބަޓް ދިމްގެ ހިތުގަ އޭނާއަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް އޮތިއްޔާ ދިމްއަށް އޭނަ ހޯދަދޭން އަދި މި ވިސްނީ..އާނ! މިރަށު ކުދިން އެވަރަށް އެހި އިރުވެސް ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވިވިއްޔަ..އެހެންވެ ހިތަށްއެރީ އެހެން ރަށު މީހަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރެދާނެއޭ..އަނެއްކާ އޭނާގެ ބޭބީއަށް ދިމް އެހާ ފޯރި ހުރޭ”

“ހީ ހީ އެހެންތަ..އެކަމު އަހަރެން ހިތުގަ އެކަހަލަ އެއްވެސް ޝުއޫރެއް ޔުމާން އަކަށް ނެތް” ދިމްރާ ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންދޯ!އޯކޭ..ހިނގާބަ ގޭމްއެއް ކުޅެން ތިހެންޏާ”

“އަނެއްކާ ގޭމް ކުޅޭ ހިޔާލު ކުއްލިއަކަށް ތިއައީ ކީއްވެގެންނޯ”

“ދެން ކަމެއްނުވެޔޭ..ހިނގާބަލަ ކުޅެން..ދިމް ޖެހޭނީ އަހަރެން ކިޔާ އެއްޗަކާ ގުޅޭ ގޮތަށް ބަސް ބުނަން.. މިސާލަކަށް ގަސް ކީމަ މާ..އޯކޭ ދޯ”

“ހޫމް!ފަށާބަލަ ދޯ..ޓްރައި ކޮށްލާނަން” ދިމްރާ އެހާ ފަސޭހަލަށް އެއްބަސްވުމުން އަރްޖޫ އުފާވިކަން އެ މޫނުން ހާމަ ކޮށްދިނެވެ.

“އޯކޭ ސްޓާޓް..ހަނދު”

“އުޑު”

“ލާނެއް”

“އަރްޖޫ”

“ޔުމާން”

“ޔޫނާ”

“ޔުއާން”

“ލަވް” އެބަސް ބުނެވުމާއިއެކު ދިމްރާ ތެޅިގަތް ގޮތުން ހީވީ ގައިގަ އެއްޗެއް ކަށިޖެހި ހެންނެވެ.އެ ސިހުމުގައި ދިމްރާ އަރްޖޫއަށް ބަލައިލީ “ޔުއާން” އެ ނަން އަރްޖޫއަށް ބުނަން އެނގުނީތީއެވެ.އަރްޖޫ އެ ނަން ބުނެލިގޮތުން އެއީ ހަމަ އެވަގުތު އަރްޖޫގެ ހިޔާލަށް އައިސްގެން ބުނެލި ނަމެއް ނޫނޭ ދިމްރާގެ ހިތް ބުނެލިއެވެ.

ދިމްރާގެ ހުރިހާ ހަރަކާތަކަށް އަރްޖޫ އިނީ ބަލާށެވެ. އެހެންކަމުން ދިމްރާގެ ކޮންމެ އަމަލެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޭނާއަށް ފެނުނެވެ.

“ސޯ ޔުއާން އެއީ ކާކު” އަރްޖޫގެ މޫނުމަތީގައިވާ ސީރިއަސްކަމުން ދިމްރާއަށް އުނދަގޫވިއެވެ.ހަވީރު ވަގުތު އަރްޖޫއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދޭން ހިޔާލު ކުރިއަސް މިހާރު އެކަމަކު އަރްޖޫއަށް ކިޔާއިދޭކަށް އޭނާގެ ހިޔާލެއް ނެތެވެ.އޭނާ އެއްވެސް މީހަކަށް އެވާހަކަތައް ހިއްސާކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އެވާހަކަތައް އަޑުއިވިގެން އެންމެން އޭނާއަށް ސިމްޕަތީވެ މާ ވަރަކުން އޭނާއާއި ހެދި އުޅޭކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

“އެއީ މީހެއްތަ..ޔުއާން އެ ނަން މިއަދު ނޭނގިގެން ކިޔުނީމަ ދޯ ތިއުޅެނީ” ދިމްރާ ހެދީ ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.އަދި އެހެންބުނެ ހާސްކަން ފޮރުވާލަން އޭނާ ހިނިގަނޑެއްވެސް ޖަހާލިއެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާގެ އެ ހާސްކަން އަރްޖޫއަކަށް ސިއްރެއް ނުވެއެވެ.

“ދިމް!ދިމްގެ ތި ހާސްކަމާ މިއަދު ދިމްއަށް ވެގެން ދިޔަގޮތުން އަހަރެންނަށް އެނގޭ ޔުއާން އެއީ އާދައިގެ ނަމެއް ނޫންކަން..އެކަމު ދިމް އަހަރެންނާ އެވާހަކަތައް ޝެއާ ކުރަން ބޭނުންނުވާ ސަބަބެއް އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނެ..ދެމީހުން ރެޔާދުވާލު އެއްކޮން އުޅޭއިރު ޓްރަސްޓް ނޯވެ ގޮސްދާނެހެން އަހަރެންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ..މިވީ ތިންމަސްތެރޭ ދިމްކުރާ ހިތާމަ ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދައިގެން ހުއްޓަސް އަހަރެންނަށް ފެނޭ..ފޯނެއް ގެންގުޅެންވެސް ދިމް ބޭނުންނުވާނެ ސަބަބެއްވެސް ވާނެކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ..މި ހުރިހާ ކަމެއް ފެންނަންހުރެ އެއްޗެއް ނާހަން މިހުންނަނީ ދިމް އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކިޔާއިދޭތޯ..އަހަރެން އާދޭސްކޮށްގެން ދިމް އެވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަން އަހަރެން ބޭނުން ނުވާތީ” އަރްޖޫގެ ވާހަކަތަކުން އަރްޖޫ ދެރަވެފައި ހުރިވަރާ ދިމްރާއާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާވަރު ދިމްރާއަށް އިހްސާސްވިއެވެ.

އޭނާ މިރަށަށް އައުމުން އޭނާގެ ހިތާމަ ލުއިކޮށްދޭން އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގި ހުރެވެސް އެކުއްޖާ ކުރާ މަސައްކަތް ދިމްރާއަށް ފެނެއެވެ.އެކަމާ އޭނާ ހިތުގެ އަޑިން ޝުކުރުވެރިވެސް ވެއެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ އެވާހަކަ ކިޔައިދޭން ބޭނުން ނުވަނީ އިތުބާރު ނުކުރާތިއެއް ނޫނެވެ.އަރްޖޫވެސް އޭނާ ކުރާ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ދުނިޔެއާއި މިވަރަށްވެސް ކުރިމަތި މިލެވެނީ މިއަދު އަރްޖޫ އޭނާގެ ކައިރީ ހުރީތީއެވެ.ވީއިރު އެކުއްޖާއަށް ދިމްރާގެ ހަޔާތް ނާންގާ ބާއްވަންވީ އަސްލު ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

“އެއީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ލޯބި” ބުނަންވީ އެއްޗެއް ބުނެ އެތަނުން ތެދުވެ ހިނގައިގަތް އަރްޖޫގެ ފިޔަވަޅަށް ހުއްޓުމެއް އައީ އިސްޖަހާލައިގެން އިން ދިމްރާގެ އަޑު އިވުނީމައެވެ.

“ޔުއާންވެސް އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާނެ..ބަޓް ޑެސްޓިނީ އަހަރެމެން ގުޅުމަކަށް ތަނެއް ނުދޭ” ދިމްރާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އަރްޖޫ މަޑުމަޑުން އައިސް ކުރިން އިިންތާ އިށީންދެލިއެވެ. އަދި ދިމްރާ ކިޔައިދެމުންދިޔަ ވާހަކަތަކަށް އޭނާގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދިނެވެ.ދިމްރާ ވާހަކައިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަރަކަށް ދިމްރާގެ ކުރިން އުޅުން ހުންނަ ގޮތާއި ރައްޓެހިންގެ ވާހަކަތަކާއި ޔުއާންގެ ވާހަކަތައްވެސް އެނގެމުން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް މައްސަލަޖެހި ދުރަށް އަންނަން ޖެހުނީ އާމިލްވެސް އޭނާދެކެ ލޯބިވާތީ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ދިމްރާ އާމިލް ކަންތައް ކުރިގޮތުގެ ވާހަކަ އަރްޖޫއަށްވެސް ސިއްރު ކުރިއެވެ.

ދިމްރާގެ އެ ވާހަކަތައް އޭނާ އިނީ ގަބޫލުކުރަންވެސް ދަތިވެފައެވެ.ދިމްރާގެ އުޅުން މިވަނީ ހަމަ އެހާ ބޮޑަށް ބަދަލުވެފާއި ހެއްޔެވެ؟ މަޑުމައިތިރި ކަމެއް އުޅުމުގައި ހުންނަ ދިމްރާއަކީ އޭނާއަށް ނުފެންނައިރު ހަމަ ލާނެއްކަމުގެ ހައްދެއް ނެތް ކުއްޖެއް ހެއްޔެވެ؟ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިޔަސް ދިމްރާއަކީ ދޮގު ހަދާ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ.ވީއިރު ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވިއަސް އެވާހަކަތައް އޭނާ ޖެހޭނީ ގަބޫލު ކުރާށެވެ.

އެވާހަކަތައް އަޑުއިވުމުން އަރްޖޫގެ ދެލޯވެސް ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައެވެ.އެހިތުގައި ދިމްރާއަށް ހަމްދަރުދީ އުފެދުންހެން ޔުއާންއާއި ދޭތެރޭވެސް އެހިތުގައި ހަމްދަރުދީ އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އެކުއްޖާވެސް ދިމްރާ ކުރާ ހިތާމައާއި، ދިމްރާ އުފުލާ ވޭން އުފުލާނެކަން ވިސްނި އެހިތަށްވެސް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވިއެވެ.

“ދިމް!އައި ކާންޓް ބިލީވް އިޓް..ދިމްއަށް ތިހާ ބޮޑު ސެކްރިފައިސްއެއް ވާން ކެރުނީތީ އަހަރެން ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ..ތިވަރުގެ ލޯބިވެރިން މިޒަމާނުގަވެސް އުޅޭތަ..ހުދު އަހަރެންވެސް ތިހާ ސްޓްރޯންގް ގާލްއަކަށް ނުވި..އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ އަހަރެން ދޫކޮށްފަ ދިޔައީމަ އަހަރެންނަކަށް އުޅޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނު..އެދުވަހަށްފަހު އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ހިތެއްނުވި ކާ ހިތެއްނުވި.. ފައިނަލީ އެނގޭތަ އަހަރެން ކުރަން އުޅުނީ ކޮންކަމެއްކަން..އަހަރެން އުޅުނީ އަމިއްލައަށް މަރުވާންވެގެން..އިތުރަށް އެވޭނުގަ އުޅެން ބޭނުންނުވީ.. އެދުވަހު މަމްއަށް އަހަރެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާ..ތަންކޮޅެއް ލަސްވި ނަމަވެސް އަހަރެން މަރުވީސް..އެވަގުތަކީ އެކަމަކު އަހަރެންނަށް މަންމަ އެކަނިވާނެވަރު ވިސްނާލެވުން ވަގުތަކީ..ދެން އެފަދަ އަމަލެއްވެސް ނުކުރަން އަޒުމް ކަނޑައެޅީ އެހިސާބުން..މަމްވާ ލޯބީގެ ބަދަލުގަ މަމްއަށް މަރުވެފާވާ ފުރާނަ ދޭކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ..އަސްލު ބިރުގަތް ކުރެވުނު ކަންތައް ވިސްނާލެވުނީމަ..ހިތަށް އެރި އަހަރެންގެ އިމާންތެރިކަން ހާދަ ކުޑައޭވެސް” އަރްޖޫ އަސަރާއިއެކު ބުނެދެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުން ދިމްރާގެ ހިތަށްވެސް އަސަރު ކުރުވިއެވެ.އެ ދެލޯ ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައިރު އޭނާއަށް ރޮވިފާ އިން އަރްޖޫގެ ގައިގައި ބައްދާލެވުނެވެ.އަދި އަރްޖޫ ހަމައަކަށް އެދެންދެން އޭނާ އެގޮތުގައި އިނެވެ.

“ހޫމް!ތި ލެޕްގަ އެބަހުއްޓޭނުން އެންމެންގެ ފޮޓޯ ދޯ..ޔުމާންގެ ހޭންޑްސަމް ކަމުން އަސަރު ނުކުރާނީ ޔުއާން މާ ހޭންޑްސަމް ވީމަހެން ހީވަނީ..އެހެންވެ ކޮންމެހެންވެސް ޔުއާން ބަލައިލަން ބޭނުން”

“ނޫނޭ!ޔުއާން ޔުމާންހާ ހޭންޑްސަމް ވާނެހެން ހިއެއް ނުވޭ.އެހެންނޫނަސް ލޯތްބަކީ ރީތިކަމަކުން ވެވޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ..އެންމެ ހީނުކުރާ އާދައިގެ މީހެއްދެކެވެސް ލޯބިވެވިދާނެ..އަސްލު އަހަރެންނާ ޔުއާން އުޑާ ބިމާހާ ތަފާތުވާނެ..އެވަރުގެ ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކުދެކެ ލޯބިވެވުނީމަވެސް މީހުން ހައިރާންވާނެ..އަބަދު ކުރެވެނީ ފައިޓް..ހީވަނީ ހަމަ ދެ ވޯލްޑެއްގެ ދެމީހުންހެން..އެންޑް ޔުމާން ގައިގަ އެހުރީ ގިނަ ގާލްސް ޑްރީމް ކުރާނެ ސިފަތައް..ހިތްހެޔޮކަމާ ޒިންމާދާރުކަން ޔުމާންގެ ގައިގަ އެ ހުންނަނީ..ބަޓް އޭގެ ދިމާ އިދިކޮޅުވާނެ ޔުއާން..އަބަދު ހުންނާނީ ރުޅި މޫނު ހަދައިގެން.. އަނެއްކާ ސީރިއަސްވާނެ އިންތިހާއަށް..ބަޓް އެހާ ޒިންމާދާރެއް ނުވާނެ” އެ ހަނދާންތަކުންވެސް ދިމްރާގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދިނެވެ.

އަރްޖޫ އެދުނު ފަދައިން ދިމްރާ އަވަސްވެގަތީ ލެޕްޓޮޕްގައި ހުރި އެ އެންމެންގެ ފޮޓޯތައް ދެއްކުމަށެވެ.ގުރޫޕު ފޮޓޯއަކަށް ދިމްރާ ފުރަތަމަ ދެއްކީވެސް ސުކޫލަށް އެއްވަނަ ލިބިގެން ޕާޓީ ބޭއްވިރޭ ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯއެކެވެ.

“ވާއޮ!މި ހަމަ ދިމްގެ ގުރޫޕްތަ..މާޝާﷲ..އެކަކަށް ދޫ ކުރާނެ އެކަކުވެސް މިތާ ނެތެއްނު..ދެން ޔުއާންގެ ތަންކޮޅެއް ކައިރިން އިން ގަނޑެއް ދައްކާލަބަލަ”

“އެކަނި އިން ގަނޑެއް ނެތް..މިގަނޑު ދެން އެބައިން ކައިރިން އެކަމު” ދިމްރާ އެހެންބުނެ ދައްކާލީ ޔުއާންގެ ފައިމަތީ ދިމްރާ ބައިންދާލައިގެން އިނދެ ދިޔާންއަށް ފޮޓޯ ނަގަން ދިން ދުވަހުގެ ފޮޓޮއެކެވެ.ކުދިކުދި ދަތްތައް ފެންނަވަރަށް ޔުއާން ލާނެއް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލައިގެން އިންގޮތުން ހީވަނީ ރީތިކަން ހުސްކޮށްލައިގެން އިން ހެންނެވެ.

“މާޝާﷲ..މީ ދިވެއްސެއްތަ؟” އަރްޖޫ އަޖައިބުވެފާ އެހެންބުނެލި ގޮތުން ދިމްރާއަށް ހޭންފެށުނެވެ.

“އަސްލުވެސް ހީވަނީ ބޭރު ސްޕަމޮޑެލްއެއްހެން.. ރާއްޖެ ކުއްޖެކޭ ބުނެވޭނީވެސް އެމޫނަށް ވަރަށް ބަލައިގެން..އަނެއްކާ އެހާ ސިމްޕަލްކޮށް ހުރިއިރުވެސް އެހާ ރީތި..އަދި ފެޝަނަށް ރީތިވެލައިގެން ނުކުމެއްޖެއްޔާ ޔުމާން ކީއްކުރަން އެހެން ރީތި ތަރިންވެސް ފަނޑު ކޮށްލާނެ” އަރްޖޫގެ ވާހަކަތަކުން ދިމްރާ އިނީ ރަނގަޅަށްވެސް ހީ ހީ ހަލާކުވާ ވަރުވެފައެވެ.

އެތައް އިރެން ވަންދެން އެމީހުން ފޮޓޯތައް ބެލުމުގައާއި ދިމާވި އެކިއެކި ހާދިސާތައް ހިއްސާ ކުރުމުގައި ތިއްބެވެ.އެ ފޯރީގައި ތިބެފާއި ދެމީހުން ގޭތެރެއަށް ވަނީ ދިހައެއްވެސް ޖަހާ ބޮޑުވެފައި ހުއްޓައެވެ.

ފާތުމަ ދިމްރާގެ ނަމުން ވަރަށް ބާރަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުނީ ރޭގަނޑު ނިދަންވެގެން ދިމްރާ ފެންވަރާލަން ފާހާނާއަށް ހަމަ ވަތްތަނާއެވެ.އެހެންކަމުން ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ގޮސް ދުވެފާއި ދިމްރާއަށް ސިޓިންރޫމަށް ނުކުމެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.ސިޓިންރޫމަށް ނުކުމެވުމާއިއެކު ފުރަތަމަވެސް އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހޭނެތިފާއި އޮތް އަރްޖޫއެވެ.ފާތުމަ އަރްޖޫގެ ބޯ އުނގަށް ލައިގެން ކައިރީ އިންއިރު އެ މޫނު މަތިން ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

“ދިމްކޯ!އެމްބިއުލާންސްއަށް ގުޅާލަބަލަ އަވަހަށް” ފާތުމަ އެހެންބުނުމުން ދިމްރާ އަވަހަށް ފާތުމަގެ ފޯނުން މަރުކަޒަށް ގުޅާލުމަށްފަހު އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުނެވެ.ކުޑަކުޑަ ރަށެއްކަމުން ނަސީބަކުން އެމްބިއުލާންސްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އައިސްފިއެވެ.އެމްބިއުލާންސްގައި އަރްޖޫ ގޮވައިގެން ދިޔައިރު ދެމީހުންގެ ހިތްވެސް އޮބިނޯންނަ ވަރަށް ތެޅެމުން ދިޔައީ އަރްޖޫއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭތީއެވެ. އޭނާގެ ކުޑަ މަންމަ ބުނި ގޮތުންވިއްޔާ ކުޑަ މަންމައަށްވެސް ފެނުނީ އަރްޖޫ ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރެ ހުރި ދިމާލަށް ތިރިވަނިކޮށެވެ.

ވޯޑަށް ވެއްދުމަށްފަހު އަރްޖޫ އެތަނުގެ އެނދަށް އެރުވީ ނަރުހުންގެ އެހީއާއި އެކުއެވެ.އޭރުވެސް އަދި ޑޮކްޓަރުގެ ހިލަމެއް ވާކަށް ނެތެވެ.

“ޑޮކް އެބަ އާދޭ..މިއީ ޑިއުޓީ ގަޑިއެއް ނޫންވީމަ ގުޅާފަ އަންނަން ބުނަން ޖެހޭނީ” ދިމްރާ ބަލައިލިގޮތުން އެނގިގެން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.މާ ކުރިން ކައިރީ ހުރި ނަރުސްކުއްޖާ ޖަވާބުދީފިއެވެ. އެހެންކަމުން ދިމްރާ ނުކުތީ މަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދަށްށެވެ.އެތާހުރެ އޭނާ ދެކޮޅަށް ހިނގަމުން ދިޔައީ ހާސްކަމާއި އެކުއެވެ. ހާސްވެފާއި ހުރިވަރުން ތަނެއްގަ އޭނާއަށް އިށީންދެވޭ ކަމަކަށްވެސް ނުވިއެވެ.މީހާ ހުރީ އެހާވެސް ބޮޑަށް ހާސްވެފައެވެ.އެހެން ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުރި ދިމްރާގެ ފަޔަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ހަރުކޮށް ހިިނގާލާފައި އާއި ޔުމާން ފެނުމުންނެވެ.

“ޔުމާން މިތާ ކީއްކުރަނީ..ޔޫއްކޮއަށް އަނެއްކާ ކަމެއްވީތަ؟” ދިމްރާއަށް އެވަގުތު ޔުމާން ފެނުމުން ހީކުރެވުނީ ޔޫނާއަށް ކަމެއް ވީ ކަމަށެވެ.

“ޑޮކް އަވަސް ކޮށްލާ..ޕޭޝަންޓްގެ ހެއެއްވެސް ނެތް” ޔުމާންއަށް ދިމްރާ ކުރި ސުވާލަށް އެއްޗެއް ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮން އެދެމެދަށް ނަރުސްކުއްޖާ އައިސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.ނަރުސްކުއްޖާ އެހެން ބުނުމުން ޔުމާން އަވަސްވެގަތީ ބަލިމީހާއަށް އެހީވާން ދާށެވެ.އެހެންކަމުން ދިމްރާ ސުވާލުމާކެއްގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ފެނުނީ ޔުމާން ގޮސް އޭނާއަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ވަތްތަނެވެ. އެތަނަށްވަދެ ބޭނުންވާނެ ސާމާނުތައް އަތަށް ލައިގެން އޭނާ ނުކުމެގެން ގޮސް ވޯޑަށް ވަތްއިރުވެސް ދިމްރާއަށް ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީ ހުރެވުނީއެވެ.

“ޑޮކް” ދިމްރާއަށް އެ ނަން ތަކުރާރު ކޮށްލެވުނީ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ހުރިވަރުންނެވެ.ޔުމާންއަކީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވެދާނެކަމަށްވެސް ހީކޮށްލަން ދަތިވީ ޔުމާން މާ ޒުވާންވީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެ ހައިރާންކަމުގައި ހުރި ކުއްޖާއަށް ހޭވެރިކަންވީވެސް ނަރުސްކުއްޖަ އައިސް ޑޮކްޓަރ ގޮވާ ވާހަކަ ބުނީމައެވެ.

“މި..ޕޭޝަންޓްގެ މަންމަ ބުނި ދިމްރާ ކަމުގަ ގިނަވަގުތު ޕޭޝަންޓާއެކު ހޭދަކުރަނީ..ކޮން ނަމެކޭތަ ޕޭޝަންޓަށް ކިޔަނީ ބުނީ”

“އަރްޖޫ” ޖަވާބުދިނީ ފާތުމައެވެ.އަލަށް އައިސްފަ ހުރި ޑޮކްޓަރަކަށް ދިމްރާގެ ނަން އެނގުނީތީ ފާތުމަ ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ.ޔުމާންއަކީ އަދި އިއްޔެ އެތަނަށް އާއި މީހެއްކަން ފާތުމައަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.އެތާ މަސައްކަތު މީހަކަށް ފާތުމަ އުޅެންޏާ އޭނާއަށް އެހުރިހާ މައުލޫމާތެއްވެސް އެނގޭނެތާއެވެ.

“ޔާާ!އަރްޖޫ..އަރްޖޫއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ވާތީ އުޅޭތީ ދެކުނިންތަ”

“ހޫމް!ގިނަ ދުވަސްދުވަހު މިހާރަކަށް އައިސް އުޅެނީ ހުން އައިސް ބޮލުގަ ރިއްސާތީ” ދިމްރާ ކަންބޮޑުވެފާހުރެ އަރްޖޫގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ފާހަގަ ވާ ކަންތައްތައް ބުނެދިނެވެ.އޭރު ޔުމާންގެ މޫނަށް ވެރިވަމުން ދިޔަ ހާސްކަމުން އާދައިގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެހިތް ބުނަމުން ދިޔައެވެ.ހިތް ނޭނގޭ ބާރުމިނެއްގާއި ތެޅެމުން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.

“ޔުމާން ޖޫ ރަނގަޅު ދޯ؟..ކަމެއް ނުވޭ ދޯ؟ ލިބުނު ހާސްކަމާއި ގަތްބިރެއްގެ ސަބަބުން ދިމްރާއަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވެގެން ދިޔައެވެ.

“ދިމް އިހަށް މަންމަ ގޮވައިގެން ބޭރަށް ގޮސްލާ؟ ޕޭޝަންޓް ހޭ އަރުވަން އެބަޖެހޭ..ގިނަވަގުތު ހޭނެތިފަ އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން..އަހަރެން ފަހުން މިކަމާ ވާހަކަ ދައްކާނަން” ޔުމާން ސީރިއަސްކަމާއެކު އެހެން ބުނުމުން ދިމްރާ ހިތާ ދެކޮޅަށް ފާތުމަ ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ދިމްރާއެކޭ އެއްފަދައިން ފާތުމަގެ މޫނުމަތީގަވެސް އޭރު ވަނީ ހިތާމައާއި ކަންބޮޑުވުމެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިއެވެ.އަނެއްކޮޅުން މިހާރު ވަނީ އެއްފަހަރު މަރުވާން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.އެހެންކަމުން މިރޭވެސް މިއީ އެކަހަލަ ކަމަކަށް ވެދާނެއޭ ހިތަށް އަރާފަވެސް ފާތުމަވެސް ހުރީ އިންތިހާއަށް ހިތް ބިރުގެންފައެވެ.

ޔުމާންއަކީ އޮޕަރޭޝަން ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެކެވެ.ޒުވާން އުމުރުގައި އެކަމަށް އޭނާ ހާއްސަވެގެން މިކޮޅަށް އާއިއިރު އެ އަތޮޅުގަވެސް އޭނާވަރުގެ ޒުވާން ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް ނެތެވެ.ދިވެއްސަކަށްވުމަށްވުރެ އޭނާ ބަލިމީހުންނަށް ބަހައްޓާ އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމުން އަދި އެކަމަށް އެދި އަންނަ ގިނަ ބަލިމީހުންނަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ ޑޮކްޓަރަކަށް ވީތީ އޭނާ ހީވެސް ނުކުރާ އަވަހަށް މީހުން އޭނާ ބަލައިގަނެ މުޅި އަތޮޅަށްވެސް އޭނާ މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.އެރަށަށްވެސް އޭނާ އައީ ޗުއްޓީއަށް ކަމުގަ ވިއަސް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެރަށުގަ މަރުކަޒުގަ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސީއެވެ.

ޔުމާން އޭނާގެ ކެބިންއަށް އެނބުރި ގޮސް ވަނީ އަރްޖޫ ހޭ އެރުމުން އަރްޖޫއާއި ކުޑަކޮން ވާހަކަ ދައްކާލަން ހުރެފައެވެ.އަރްޖޫއަށް ވާ ގޮތްތަކުގެ ތަފްސީލް ވަކިވަކިން އަރްޖޫ ކައިރީ އަހާ އޭނާ އޮޅުންފިލުވިއެވެ.އަދި ނުކުންނަމުން ނަރުސްކުއްޖާ ކައިރީ ލޭ ނެގުމަށްވެސް ބުންޏެވެ.އޭނާގެ ހިތުގައިވާ އެއްޗެއް ޔަޤީންކޮށް ބުނަން އެނގޭނީ ޓެސްޓެއް ހަދައިގެން ކަމަށް ވީތީއެވެ.އޭނާއަށް އެއީ އާދައިގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭތީ އޭނާ ވިސްނީ އެރަށުގައި އެ ފެންވަރު ނެތުމުން އަރްޖޫގެ ގައިން ނަގާ ލޭ އޭނާގެ އުފަން ރަށް ކަމުގައިވާ އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށު ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓު ކުރާށެވެ.

ނަރުސްކުއްޖާ ބުނުމާއެކު ދިމްރާ ގޮސް ޔުމާން އިން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.އޭރު ޔުމާން އިނީ ފައިލެން އަތަށް ލައިގެންނެވެ.އެހެނަސް ދިމްރާ ވަނުމާއެކު ޔުމާން އަވަހަށް ފައިލް ބާއްވާލަމުން ދިމްރާ ކައިރީ އިށީންނުމަށް ބުންޏެވެ.

“ޖޫ އޯކޭދޯ”

“ދިމް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ވަގުތީ ހިތްހަމަ ޖައްސައިދޭކަށް ޖޫ އޯކޭއޭ ބުނެދޭކަށް..އެކަމު މިވަގުތަށް ދެން ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލަމާ..އަހަރެން އަރްޖޫގެ ލޭގެ ޓެސްޓެއް ހަދަން މާދަން އަހަރެންގެ ރަށަށް ފޮނުވާނަން..އޭރުން ވަކިއެއްޗެއް ސީދާ ބުނަން އެނގޭނީ..މާދަމާ ރޭ ލިބޭ ނަތީޖާއަކުން އެއްޗެއް އެހެންވީމަ ޔަގީންކޮށް ބުނަން އެނގޭނީ..އެހާ އިރަށް ޖޫ ބާއްވާނަން މިތާ އެނގޭ.. އަދި އަސްލު މިކޮޅުގަ ހުންނަ ޑޮކް ވެސް މާދަމާ އަންނާނެ ބަލަން..ސޯ އެ ޑޮކްވެސް ބުނީ މިކޮޅުގަ ބާއްވާލުމަށް”

“ތެންކްސް ޔުމާން!ތީ ވަރަށް ބޮޑު ވަރެއް.. އަސްލު ޔުމާންގެ ޒިންމާއެއްވެސް ނޫން ދޯ ތީ އެ ފޮނުވައިގެން ބެލުމަކީ”

“ނޫނޭ ތިހެން ނުުބުނޭ!އެއީ އަހަރެންގެވެސް ޒިންމާއެެއް..އެން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް ދިމްރާ ތީ ނުލާހިކު މުހިއްމު ކުއްޖެއް..އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ގޮތުގަވެސް މިކަން އަހަރެން ކުރަން ބޭނުން..އަދި އަހަރެންނަށް ރަނގަޅީ މިތަނުން ދޫކޮށްލުމުން ދިމްމެން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޖޫ ދައްކާލަން ގެންދިއުން..ދެން އެކަމު މާ ބޮޑަށް ނުވިސްނާ އެނގޭ..އަނެއްކާ ނޫނީ ދިމް މިތާ އެނދުމަތި ކުރަން ޖެހިދާނެ” ޔުމާން ލުއި ހީލުމަކާއެކު ބުނެލި ގޮތުން ދިމްރާގެ މޫނަށްވެސް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.

“ބައިދަވޭ މާދަން ފައިވްއަށް ތައްޔާރުވައްޗޭ އެނގޭ”

“ޔުމާން ބަލާ ނަޔަސް އޯކޭވާނެ..އަހަރެން ދާނަން ތިގެއަށް”

“ދިމްރާއަށް ފެންނަ ގޮތެއް ހަމަ އޯކޭވާނެ” ޔުމާން ހިތްހެޔޮކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.ދިމްރާ ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކޮޓަރިން ނުކުތުމާއެކު އޭނާ ކުރަން ވިސްނާފައިވާ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.

ސިކުންތުތަށް މިނެޓަށް ބަދަލުވެ މިނެޓްތައް ގަޑިއިރަށް ބަދަލުވަމުން ދިޔައެވެ.ހަވީރު އަރްޖޫ ކައިރީ އިނދެ އިނދެފަ ދިމްރާ ގެއަށް އައީ ހަވީރު ޔޫނާމެން ގެއަށް ދާންވާއިރަށް ފެންވަރާލުމަށެވެ. ހެނދުނު ކުލާހުން ދިމާވެގެންވެސް ޔޫނާ އިނީ އަބަދު އެގެއަށް ދިމްރާ ދާ ވާހަކަ ކިޔާލަ ކިޔާލައެވެ.އެކުއްޖާ ހުރީ އެހާވެސް އުފާވެފަކަން ޔޫނާގެ އަމަލާ ވާހަކަތަކުންވެސް ބުނެދިނެވެ.

ދިމްރާ ތައްޔާރުވެލައިގެން އެގެއަށް ދާން ނުކުތްއިރު ހުރީ ފަހެއްޖަހަން ކައިރިވެފައެވެ.އަރްޖޫ ނެތި އެކަނި ދާން ޖެހުމުން ދިމްރާ ހުރީ ކުޑަކޮށް ހާސްވާގޮތް ވެފައެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ބެލީ މޫނު މަތިން އެކަން ނުދައްކާ ވޭތޯއެވެ. ދިމްރާގެ ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބުނީ ޔޫނާ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި ދޮރުމަތީ ބޯ ދިއްކޮށްގެން ހުރިތަން ފެނުނީމައެވެ.އެކުއްޖާ ދިމްރާއާއި ހެދި އެހާ ވަރުން އުޅޭތީ ދިމްރާ ހައިރާންވެސްވެއެެވެ.

ދިމްރާ އެހިސާބަށް އެރުމާއެކު ޔޫނާ ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއެކު އައިސް ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލައިފިއެވެ.އަދި އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.ގެއަށް ވަންނަން ޖެހުމުން ދިމްރާ ހުރީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.އެގޭގައި އުޅޭނެ ބައެއްވެސް އޭނާއަށް އެނގެނީކީއެއް ނޫނެވެ.އަނެއްކޮޅުން އެމީހުންގެ މިޒާޖެއްވެސް އޭނާއަކަށް އެނގޭނީއެއް ނޫނެވެ.

ސިޓިންރޫމަށް ވަތްއިރު ސިޓިންރޫމްގައި ޔޫނާގެ މާމައާއި ހަމަ އެ އުމުރުގެ ފިރިހެނެއް އިނެވެ.ދިމްރާ ފެނުމާއެކު އެދެމީހުންގެ މޫނަށް ވެރިވެގެންދިޔަ ހިނިތުންވުމުން ދިމްރާގެ ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދިނެވެ.

“އަވަހަށް ވަދޭ ދަރިފުޅާ” ޔޫނާގެ މާމަ އުފާވެލާފައި ދިމްރާއަށް އިށީންނަން ތަން ދައްކާލިއެވެ.

“މާ ބީރައްޓެހިވެފަ ނީނދެ ދަރިފުޅާ..މިވެސް ހަމަ ގޭ ބަޔެއް ކަމަށް ދެކުނީމަ ރަނގަޅުވާނެ” ކައިރީ އިން ފިރިހެންމީހާވެސް ހިތްހެޔޮ ކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.ބަލާބެލުމަށް ވަރަށް ޝަހުސިއްޔަތު ވަރުގަދަ މީހެއްހެން ހީވެއެވެ.ހުރިގޮތުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.އެމީހާ އެހެންބުނުމުން ދިމްރާ ގަދަކަމުން ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލަމުން ޔޫނާގެ މާމަ ދެއްކި ތާނގަ އިށީންދެލިއެވެ.އެއާއެކު ފެނުނީ ޔޫނާވެސް އޭނާގެ މަގަތުގައި އިށީންދެލިތަނެވެ.

“ޔޫއްކޮގެ ޑެޑީ އައީމަ އާންޓީވާނެ ޔޫއްކޮމެނާއެކު ސައިބޯން..ޑެޑީ ބުނީ ފެންވަރާ ލައިގެން މި ނިކުއްނަނީއްޔޯ” ޔޫނާ އެހެންބުނެލިހާއިރުން ކުރިމަތީ ހުރި ކޮޓަރިން ޔުމާން ނުކުމެގެން އެތަނަށް އައެވެ.

“މިއޮއް އައީނުން..ހިނގާ އަވަހަށް ސައިބޯން ދާން..އާނ!މީ ޔޫއްކޮގެ މާމަ އެނގޭ..ފަރީޝާ ކިޔަނީ..ދެން މިއިނީ ޔޫއްކޮގެ ކާފަ ހާޝިމް..ދެން ޔުމާން އެނގޭތާ ދޯ މިހާރު” ފަރީޝާ ހިތްހެޔޮކަމާއެކު އެންމެން ތައާރަފް ކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ.

ސައި ގަޑީގަވެސް އެ އެންމެންގެ އޯގާތެރިކަމުން ދިމްރާއަށް ދުރުބައެއްހެން އިހްސާސެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ އެންމެންނާ ގާތްވެ ދިމްރާ ވަރަށް އަވަހަށް އެ މާހައުލަށް ހޭނިގެން ދިޔައެވެ. މަޣުރިބަށް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމުން ދިމްރާ ޔޫނާ ގޮވައިގެން ނަމާދު ކުރީވެސް އެގޭގައެވެ.ޔޫނާ ހަމަހިލާ ދިމްރާ ގެއަށް ދާން އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެރޭ ކާންދީ ޔޫނާ ނިންދަވަން ޖެހުނީވެސް ދިމްރާއަށެވެ.އެކުއްޖާގެ ކައިރިން މިންޖުވެވުންއިރު ހުރީ ރޭގަނޑު އަށެއްވެސް ޖަހާފައެވެ.

ދިމްރާ ޔޫނާ ނިންދަވާފަ ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ފަރީޝާ ސިޓިންރޫމްގައި އިނެވެ.އެވަގުތު އިތުރު އެހެން މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާން ނެތުމުން ދިމްރާވެސް ގޮސް ފަރީޝާ ކައިރީ އިށީނެވެ.

“މުޅިން ވަރުބަލި ކޮށްލައިފިދޯ”

“ނޫނޭ!ޔޫނާ އެއީ ނުލާހިކު ބަސްއަހާ ކުއްޖެއްނު” ދިމްރާ ފަރީޝާގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހު ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“މިރޭ ދިމްރާއާއެކު ވީމަ އެހާ ފަސޭހަލަށް އެ ނިދީ..އެހެންޏާ އެކުއްޖާ ނިންދަވަން ޖެހޭނީ ޔުމާންއަށް..ބައްޕައަށް އެތައް ހާލެއް ޖައްސާ ފަހުން އެކުއްޖާގެ ލޮލަށް ނިދި އަންނާނީ..ޔުމާން ހުންނާނީ މުޅިން ވަރުބަލި ކޮށްލާފަ..އެވަރުންވެސް އަހަރެންދޭށޭ ކިޔަސް ޔުމާން ނުވާނެ އެއްބަހެއް އަހަރެންނަކަށް ދޭކަށް..ހަމަ އަމިއްލައަށް އެކުއްޖާ ނިންދަވަން މަސައްކަތް ކުރާނީ”

“އަހަރެން ސުވާލެއް ކޮށްލިއްޔާ ދައްތަ ރުޅި އައްނާނަންތަ”

“އަހަން ތިއުޅެނީ ޔޫއްކޮގެ މަންމަގެ ވާހަކަ ދޯ..ކީކޭ ބުނާނީ ދަރިފުޅާ..އެކުއްޖާއާ ޔުމާން ވަރިވިތާ މިހާރު އެއްއަހަރުވަނީ..އެދުވަހަށްފަހު ޔޫއްކޮ މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ..އެހާ ވާހަކައެއް ނުދައްކަ..ކުއްޖާ ހުންނަނީ ނެގިމަޑުވެފަ..ޔުމާންއާ ކިރިޔާވެސް އަނގަ ގަދަވެފަ ވާހަކަ ދައްކަނީ.. އަހަރެމެންނާވެސް ވާހަކަ ދައްކާނީ ހިތަށް އެރިއްޔާ..އެކަމުވެސް ކުރިއާ ބަލާއިރު މާބޮޑަށްވެސް އެ އޮތް ހަލަނި ކުއްޖާ މައިތިރިވެފަ އެ ހުންނަނީ.. އެހެންވެ ޔުމާން ޗުއްޓީއެއްވެސް ނަގައިގެން ދުވަސް ކޮޅަކަށް މިކޮޅަށް ބަދަލުވީ..މާޙައުލު ބަދަލު ކޮށްލީމަ ޔޫއްކޮއަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބި ކުރީގަ އުޅުމަށް އެކުއްޖާ ބަދަލުވޭތޯ..އެހެންވެ އަސްލު ދިމްރާއާ ޔޫއްކޮއާ އެދުވަހު ފެނިފަ އެހާ ހައިރާންވީ..އެކުއްޖާ ދިމްރާއަށް ދޯޅުވެފަ ހުރިވަރު ފެނިފަ..ވެދާނެ ދިމްރާ ހެދުން އަޅާފަ ހުރިގޮތުން ކަމަށްވެސް..އެދުވަހު އެކަމު އެވީ އުފާ ބުނެދޭންވެސް ދަތި..އެހާ އުފާވި..ގެއަށް އައިސް ޔޫއްކޮ ކާފައާ ޔުމާން ކައިރީވެސް ދެއްކެނީ އެވާހަކަ..އުއްމީދު ކެނޑިފަ ހުއްޓަ އެވަރު ކަމެއް ވީމަ ކިހާ އުފާވާނެ ދޯ..ޔުމާންވެސް އެދުވަހު އުފާވެފަ ހުރިތަންފެނި އަހަރެންގެ ހިތަށްވެސް ފިނިކަން ލިބުން..އިރުއޮއްސުން ގަޑީ އެދުވަހު އައިސްފަ ޔޫއްކޮ ވަރަށް އުފާވެފަ ކިޔާއިދިން ދިމްރާއާ ދިމާވި ވާހަކަ..ޔުމާންވެސް ބުނި ދިމްރާއާ ހެދި އެކުއްޖާ އުޅުންވަރު ފެނިފަ ހައިރާންވި ވާހަކަ..ޔުމާން އެހާ ހިތްހަމަޖެހިލާފަ ހުއްޓަ އަދި އަހަރެންނަށް މިފެނުނީ އިއްޔެ..ޔޫއްކޮގެ ކަންތަކުގަ އެކުއްޖާ އަބަދު ހުންނަނީ ވިސްނާލަ ވިސްނާލަ.. ޔޫއްކޮ އެހާ ބަދަލުވީތީ އެކުއްޖާ ފަކީރުވެސް އެހުންނަނީ ހިތްމަރުވެ މީހާގެ ދިރުން ގެއްލިފަ..މިވީ އެއްއަހަރު ތެރޭ އެކުއްޖާ ޔޫއްކޮއާ ހެދި އުޅުން ހާލު އަހަރެންނަށް ދޯ ފެންނާނީ” ފަރީޝާގެ އެވާހަކަ ތަކުން ދިމްރާގެ ހިތަށްވެސް އަސަރު ކުރިއެވެ.އޭނާ އިނީ އެވާހަކަތައް އަޑުއަހަންވެސް އުނދަގޫ ވެފައެވެ.

ލޯބިވާ މީހަކާ ވަކިވީމަ ހިތަށް ކުރާ އަސަރު އޭނާއަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.އޭނާއަށް އެންމެ ގާތް މީހުންގެ ވަކިވެ ދިއުމުން އެހާ އަސަރު ކުރިއިރު އަދި އެކުޑަކުޑަ ކުއްޖާއަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟އޭނާއަށްވެސް އެއުޅެނީ އެކަމުން އަރާއި ނުގަނެވިގެންނެވެ.އޭނާގެ އުޅުމަށްވެސް އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާއިރު އަދި އެކުއްޖާއަށް އެކަމުން ކިހާ ފުން ހިތާމައެއް ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟

“ދިމްރާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެ..ދިމްރާއަށް އާދައިގޭ ކަމެކޭ ހީވިއަސް ހަމަގައިމުވެސް މި އާއިލާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ތި ކޮށްދެވުނީ..މި އާއިލާގެ ދިރުންވިއްޔަ ޔޫއްކޮ އަކީ..ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ” ދިމްރާއަށް އިނދެވުނީ ފަރީޝާގެ މޫނަށް ބަލަންކަމުން އެދެލޯ އުފަލުން ފެންކަޅިވެގެން ދިޔަތަން ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނެވެ.

“ދައްތަ މިހާރު އަހަރެން ލަދު ގަންނަވަން ތިއުޅެނީ..އަހަރެންނަށްވެސް ޔޫއްކޮ ދެކެ ހަމަ ލޯބި ވެވެނީ..އެހެންނޫނަސް މީގަ އަހަރެން ކުރި ކަމެއް ނޯންނާނެ ދައްތާ..އެހެންވީމަ އަހަރެން ކޮށްދިން ކަމެކޭ ނުބުނޭ..އިންޝާ ﷲ ކުރިއަށް އޮތްތާ ދެން ޔޫއްކޮ ދާނީ ރަނގަޅުވަމުން..ދައްތަ ހާސްނުވޭ” ދިމްރާ އެހެންބުނުމުން ފަރީޝާވެސް ބޯޖަހާލަމުން ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.އޭރު ބޭރުން ޔުމާންވެސް އައިސް އެތެރެއަށް ވަންނަނީއެވެ.

“ދެކުދިން ހާދަ އޮލަ ވާހަކައެއްގަހެން ހީވެޔޭ..އަޑު އަހާލުމުގެ ހުއްދަ އެބައޮތްތަ”

“ނޫނޭ..މީ ޔުމާން އަޑުއަހަން ޖެހޭވަރުގެ ވާހަކައެއް ނޫން..ދޯ ދިމްރާ” ފަރީޝާ އެހެން ބުނެލުމުން ދިމްރާވެސް ފަރީޝާއާއި އެއްބާއިވުމުގެ ގޮތުން ހިނިތުއްވެލާފައި ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

ދިމްރާ އެރޭ މަރުކަޒަށް ދާން އުޅުމުން ފަރީޝާއާއި ހާޝިމް އޭނާ އެރޭގެ ކެއުމުގައި ބައިވެރިނުވެ ދިޔަކަ ނުދިނެވެ.އެންމެފަހުން އޭނާއަށް އެގޭން ނުކުމެވުނީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ.ކައި ނިމިގެން ދިމްރާއާއެކު ޔުމާންވެސް މަރުކަޒަށް ދިއުމަށް ނުކުތެވެ.އަރްޖޫގެ ނަތީޖާ ލިބިފާއި އޮތްއިރު އެރަށަށް ހާއްސަކޮށްފައި ހުރި ޑޮކްޓަރުވެސް އޭނާ އައިސްދިނުމަށް އެދުނީތީއާއި އެކުވެސް މެއެވެ.

އަރްޖޫ ކައިރީ ވާހަކަ ދައްކަން އިނަސް ދިމްރާ އިނީ ޔުމާން ނަތީޖާ ބަލާފަ ޖަވާބު ދޭނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރުގައެވެ.އޭރު އެހިތުގައިވީ ހާސްކަންވެސް ވަކި ކުޑައެއްނޫނެވެ.އެހެންކަމުން ޔުމާން އޭނާއަށް ގޮވާނެ އިރަކަށް ދިމްރާ އިނީ ގަޑި ގުނާލަ ގުނާލައެވެ.ނަސީބަކުން އެތަނަށް ވަތް ނަރުސް ކުއްޖަކު އޭނާގެ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެސްދީފިއެވެ.ޔުމާން ގޮވާލައްވާބަ ކަމަށް ބުނުމުން ދިމްރާ އެކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނީ ފާތުމަވެސް ގޮވައިގެންނެވެ.އޭރު ޔުމާންގެ މޫނުމަތީގައިވާ ކުލަވަރުތަކުން ލިބެން އުޅެނީ ރަނގަޅު ހަބަރެއް ނޫންކަން ދިމްރާގެ ސިކުނޑިއަށް ބުނެދެމުން ދިޔައެވެ.

“ޖޫ އޯކޭދޯ” މިފަހަރުވެސް ދިމްރާއަށް އަހާލެވުނީ އެހެންނެވެ.އެއާއެކު ޔުމާންއަށް މޫނު އިސްދަށަށް ޖަހާލާ ފުން ނޭވާއެއް ދުކޮށްލެވުނީ އޭނާ ބުނެދޭން އޮތް އެއްޗެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

“މި ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުންވިއްޔާ އަރްޖޫއަށް ވަނީ ކެންސަރު ޖެހިފަ” ޔުމާންގެ ބަސްތަކުން ތަނުގައި ހީވީ ބޮމެއް ގޮއްވާލިހެންނެވެ.ލިބެން އުޅެނީ ރަނގަޅު ހަބަރެއް ނޫންކަން ހީކުރެވުނަސް ލިބެން މިއުޅެނީ މިވަރު ނުބާއި ހަބަރެއް ކަމެއް ދިމްރާމެން ހިއެއް ނުކުރެއެވެ.ލިބުން ޝޮކްގައި ތިބި ދެމީހުން ހީވަނީ ބައިތިއްބާފަ ތިބި ދެބުދު ހެންނެވެ.ސިކުނޑި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކަންނޭނގެއެވެ.

ޖެހި ބުދެއްހެން ތިބިއިރު އަޑުންއަޑުނަގާ ފުރަތަމަވެސް ރޯންފެށީ ފާތުމައެވެ.ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލައިގެން އިން ދިމްރާ އަޑުއަޑުން ނަގާ ނުރުޔަސް އެލޮލުން ފައިބެގެން ދިޔަ އެންމެ ކަރުނަ ތިއްކަކުން އެހިތުގެ ވޭނުގެ ފުންކަން ހާމަކޮށްދިނެވެ.އެ ކަރުނަތިކި ފޭބިހެން ހީނުވެ ފުހެލީ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.އެ ކަރުނަތިކި އަވަސް ކަމާއެކު ފުހެލިގޮތުން ޔުމާންގެ ހިތަށްވެސް ގޮތްވެގެން ދިޔަކަން ގައިމެވެ.

“ދެން ކިހިނެއް ވާނީ..އެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ދޯ”

“އަދި އާލީ ސްޓޭޖް..ބޭރަށް ގެންގޮސްގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފަރުވާ ކޮށްފިނަމަ އަދި ސަލާމްތް ކުރެވޭނެ އިންޝާﷲ.. ރަނގަޅީވެސް ރަނގަޅު ތަކަށް ގޮސް އަދި ޔަޤީންވެސް ކޮށްލިއްޔާ؟އެކަމު ވިސްނަންވީ ގެއްލިގެންދާ އެންމެ ދުވަހަކީވެސް މުހިއްމު ދުވަހެއްކަން” ޔުމާން، ސީރިއަސްވެފާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ދެމީހުންގެ މޫނަށްވެސް ބަލަމުންނެވެ.އޭރު އަޑުން އަޑު ނަގާ ނުރުޔަސް ފާތުމަގެ ކަރުނަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ.ދިމްރާ ފާތުމަގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ގައިގައި ލައްކޮށްލައިގެން އިނީ ހިތްވަރުދޭ ފަދަޔަކުންނެވެ.

“ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ ދަރިފުޅާ..ކުޑަ މަންމަ އަތުގަ އެވަރަކަށް ރުފިޔާއެއް ނުހުންނާނެ..ދަރިފުޅާ.. ހެޔޮނުވާނެ..އަހަރެންގެ އަރްޖޫ ސަލާމަތްކޮށްދީ.. އަހަރެންގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދީ” ފާތުމަ ހިތުގައި ޖެހިފާއި އިންވަރުން އިނީ ކިޔޭ ނުކިޔޭވެސް ނޭނގޭ ހާލުގައެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.އަމިއްލަ އުފަން ދަރިއެއް މަރުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވެއްޓިފާވާއިރު މާއިލަނގޮޑިއަކަށް ކެތެއް ނުވާނެއެވެ.

“ކުޑަ މަންމާ..ހަމަޖެހިބަލަ..އަހަރެމެން މިހެން ނިކަމެތި ވީމަ އަދި ޖޫ އަށް ކިހިނެއް ވާނީ..އެ ހިތުގަ މާ ވޭން އަޅާނޭނުން..އަހަރެމެން ހިތްވަރުގަދަ ވެގެން ޖޫ ވެސް ހިތްވަރުގަދަވާނީ” ވިސްނުން ތޫނު ބޮޑުމީހެއްހެން ދިމްރާ ފާތުމައަށް ހިތްވަރުކުރަން ބުނަމުން ދިޔުމުން ފާތުމަވެސް ބޯ ޖަހާލީ އެވާހަކަތައް ގަބޫލު ކުރާކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައެވެ.ދިމްރާ ބުނާހެން އަމިއްލަ ދަރިފުޅުގެ ހައްޤުގަ އޭނާ ކެތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

އަރްޖޫ އެމީހުން ހީކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ހިތްވަރު ގަދައެވެ.އެކުއްޖާގެ ލޮލުން ބިރުވެރިކަމާ ހިތްދަތިކަން އިންތިހާއަށް ފެންނަން ހުރިއިރުވެސް މޫނު މައްޗަށް ވެރިކޮށްގެން އިނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ.އަދި އޭނާ އެހާ އަވަހަށް މަންމަމެން ދޫކޮށްފަ ނުދާނެއޭ ބުނެލީ ހިތްވަރުގަދަކަމާއި އެކުއެވެ.އަރްޖޫގެ އެ ހިތްވަރުގަދަކަމަށް ހާމަ ސާބަސް ދޭހާ ވެއެވެ. އަރްޖޫގެ އެހިތްވަރުގަދަކަމަށް ދިމްރާއަށްވެސް ހިތާ ހިތުން ތައުރީފު ކުރެވުނެވެ.ގިނަމީހުންނަށް އެފަދަ ހަބަރެއް ލިބިއްޖެނަމަ ފެންނާނީ ކަރުނަ އަޅާ ރޯތަނެވެ.ހިތާމައިގައި އަރަޤުވެގެން ދާ ތަނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.މަރަކީ ކޮންމެފަދަ ވަގުތެއްގައި އަންނާނެ އެއްޗެއްކަން އެނގުނަސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ފުރާނަ ދިޔުން ކައިރިވެއްޖެކަން އެނގުނީމަ ހިތްބިރުން ތެޅިފޮޅޭނެއެވެ.

“އާމިލް އަނެއްކާ ކޮން ވާހަކައެެއް ދައްކަންތަ މިއުޅެނީ..ގުޅާފަ ޔުޝްރައްތަ ކޮޓަރިއަށް އައިސްދީ ބަލާށޭ ބުނީމަ މަންމަމެން މިއައީ” ނާސިރުއާއެކު ޔުޝްރާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަތް ޒީނަތު އެތެރެއަށް ވަދެ ޔުޝްރާ އޮތް އެނދުގެ މަގަތުގައި އިށީންނަމުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ.އޭރު ނުނިދާ އޮތް ޔުޝްރާގެ ދަރިފުޅު ޔުޝްރާގެ ކައިރީ އޮތެވެ.ޔުޝްރާގެ ބޮލާ ކޮޅުގައި އާލިކްވެސް އިށީންދެލައިގެން އިނެވެ.

ދިޔާންގެ އުފަންދުވަހަށް އާއިގޮތަށް ޔުޝްރާމެން އަނބުރާ އޮސްޓްރޭލިއާއަކަށް ނުދެއެވެ.ޔުޝްރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުން ވާނީ މަންމަގެ އެހީކަން ވިސްނޭތީ އާލިކް އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވީއެވެ.

“އާނ އާލިކްވެސް އެހާ އަވަހަށް ގެއަށް އައިސްފަ އެއިނީ އެހެންވެ..ދޯ އާކް” ޔުޝްރާ އެހެން ބުނުމުން އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން އާލިކްވެސް ބޯ ޖަހާލިއެވެ.އޭރު ޒީނަތު އިނީީ ކުޑަކުޑަ މާމަ ދަރިފުޅު އަތަށް ލައިގެންނެވެ.

“މާމަ ދަރިފުޅު އަދިވެސް ނުނިދާތަ މިއުޅެނީ.. މިހާރު ދަރިފުޅުމެން މި ދަރިފުޅަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ވިސްނައިފިންތަ؟”

“އަދި ކިޔާނެ ނަމެއް ފައިނަލްއެއް ނުކުރަން” ޔުޝްރާގެ ޖަވާބަށް އިތުރު އެއްޗެއް ބުނެލަން އުޅުނު ޒީނަތުއަށް ހުއްޓުމެއް އައީ އާމިލްގެ ފަހަތުން ވަތް އަންހެންކުއްޖާ ފެނިފައެވެ.އެހެންޏާ ފެނިފާނުވާ އަންހެންކުއްޖެއްގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން އާމިލް ވަނުމުން ޒީނަތު ފަދައިން އެހެން މީހުންނަށްވެސް ތިބީ ހައިރާންކަމެއް ލިބިފައެވެ.

“އެންމެން މި އެއްތަން ކުރުވީ ހަނާއާ ގޭ މީހުންނާ ބައްދަލް ކުރުވަންވެގެން..ދައްތާ މީ ހަނާ..އަހަރެން މިހާރު ގުޅިގެން އުޅޭ ކުއްޖާ މީ..ދެ ދުވަސްތެރޭ ދޮންބެގެ ވިޔަފާރި ކަންތައް ހަމަޖައްސަދޭން އެކޮޅަށް ފުރަން ޖެހޭތީ ހިތަށް އެރީ އެހާ ދުވަހަށް ދާއިރު، ދިއުމުގެ ކުރިން ހަނާއާ އާއިލާއާ ބައްދަލް ކުރުވާފައޭ ދާނީ” އާމިލްގެ ވާހަކަތައް އަޑުއިވި ޒީނަތުއާއި ޔުޝްރާ އެކަކު އަނެކަކަށް ނަޒަރު ބަދަލު ކޮށްލިއިރު އެދެމީހުންގެ މޫނުމަތީގައިވީ މައުނަވީ ހިނިތުންވުމެކެވެ.

އާމިލް ހީކުރިވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ޒީނަތުމެން ހަނާ ބަލައިގަތެވެ.އެންމެން ހިތްހެޔޮ ކަމާއެކު ހަނާއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަގޮތުން އަލަށް ދިމާވި ބައެއްހެންވެސް ހީނުވެއެވެ.މިކަމުން އާމިލްގެ ހިތަށް ވަރަށް ބޮޑު ފިނިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އެހިތުގައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލާ ދިޔައީ ޒީނަތުމެން، ޔުޝްރާމެން ހަނާ ލޯތްބާއެކު ބަލައިގަތީތީއެވެ.

އަރްޖޫ ގެއަށް ފޮނުވާލުމާއެކު ގެއަށް އައިސް ވަތްގޮތަށް އަރްޖޫ ވަނީ ނިދާށެވެ.އަރްޖޫއަށް އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނާލަން އެކަނި ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ދިމްރާ ދެކުނެވެ.ލިބިފާއި ހުރި ޝޮކުން ނުކުމެވޭނީވެސް އޭރުންތާއެވެ. އެހެންކަމުން ދިމްރާ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ނުކުތީ ބޭރަށެވެ.ފުން ވިސްނުމެއްގައި ހުރެ އެއޮތް ދަންވަރު އޭނާ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ހިނގައިގަތީ ވަކި މަންޒިލަކަށް ދާކަށް ނޫނެވެ.އޭރު އެރޭގެ ތޫފާން ފަދައިން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެތެރޭގެ ތޫފާންވެސް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

އެއޮތް ކަނު އަނދިރީގައި ހިނގާފައި ދާކަށް އޭނާ މިރޭ ޖެހިލުމެއްނުވިއެވެ.ކަނު އަނދިރިދެކެ ބިރު ގަންނަ ކުއްޖާ މިރޭ އެ އަނދިރިއަކަށް ބިރެއް ނުގަތެވެ.އެއައްވުރެ އެހިތްވަނީ އެހެންކަމަކާ ބިރުގެންފައެވެ.އޭނާ މަގުގާ ހިނގަމުން ކުރިއަށް ދިޔައިރު ޖެހެމުން ދިޔަ ބާރުވައިން މަގުތަކުގައިވާ ފަތްތައްވެސް މަތީގައި އުދުހެމުން ދިޔައެވެ.އޭރު މިނިވަންކަމާއެކު ދުކޮށްލާފައިވާ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުވެސު އެގޮތް މިގޮތަށް ވައިގެ ތެރޭ އުދުހެމުން ދިޔައެވެ.މޫނު މައްޗަށް އިސްތަށިތައް ފައިބަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އުނދަގޫވެ އެއްފަރާތް ކޮށްލާކަށްވެސް އެކުއްޖާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. އެހާވަރަށް އޭނާގެ ހާލަތުވަނީ ބަލިކަށިވެފައެވެ. ކުރެވެމުން ދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރިއެވެ.ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ހީވަނީ މަންޒިލެއްނެތި ދަތުރުކުރާ މުސާފިރެއް ހެންނެވެ.

އޭނާ ގާތްވާ ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ލިބެނީ ހިތްދަތިކަމެވެ.އޭނާއަކީ ސުންޕާ އަންހެނަކީއެވެ.އޭނާ ދާ ތަނަކުން ހިތްދަތިކަން އުފަންވެގެން ދަނީ އެހެންމީހުންނަށް ހިތާމަ އެއީ ކޯއްޖެއްކަން ރަނގަޅަށް ނުވެސް އެނގި ތިއްބައެވެ.އޭނާ ގާތްވާ، އޭނާއަށް މުހިއްމުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެން ދަނީ ހިތްދަތިކަމާ ވޭނެވެ.އޭނާއަށް މުހިއްމު ކޮންމެ މީހަކަށް ޖެހެނީ އޭނާ އާއި ދުރަށްދާށެވެ.ފުރަތަމަ ޔުއާންމެން ދިޔާންމެން އަދި އުޝާ މެނެވެ.އެއީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާއި އާއިލާއާއި ގާތް ރައްޓެހިންނެވެ.އެ އެންމެންނާ ދުރަށް ދާންޖެހި މިއަދު އޭނާގެ ހިތާމަތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދީ އޭނާއަށް މުހިއްމު އެއްފަރާތަކަށް އަރްޖޫ ވެގެން ދާއިރު އަރްޖޫވެސް އެ އުޅެނީ އޭނާ ދޫކޮށްފަ ދާށެވެ.

އޭރުން އަނެއްކާވެސް އޭނާ ބާކީ ވާނެއެވެ.ހިތާމަ ނޫން އެއްޗެއް މިއަދު މި ދުނިޔޭގައި އޭނާއަށް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟މިފަދަ ކިތައް އިމްތިހާނާ އޭނާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެބާއެވެ.އެ ސުވާލަށްވުރެ ބޮޑު ސުވާލަކީ އެ އިމްތިހާންތަކުން އޭނާ ފާސްވާނެބާއެވެ.އޭނާއަށް ހުރިހާ ކަމަކަށް ކެތްކުރެވި ދާނެ ބާއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރުވެސް އޭނާގެ ހިތްވަރު އެލިއްޖެއެވެ.އިތުރަށް ކެތްކުރަން އުނދަގޫ ވެއްޖެއެވެ.ހިތްވަރު ކޮށްކޮށް ދުނިޔެއާއި ކުރިމަތިލާ ކުރިމަތިލާ އޭނާ ވަރުބަލި ވެއްޖެއެވެ.އޭނާއަކީ ހަމަ ސުންޕާ އަންހެނަކީއެވެ.އަމިއްލައަށް އުފަލެއް ނުލިބޭތާ އޭނާގެ ކައިރީގައިވާ މީހުންނަށްވެސް އުފަލެއް ލިބެނީއެއް ނޫނެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ކުއްވެރިކަން އިހްސާސްވީ މާ ބޮޑަށެވެ.ވަރުދޫވެގެން ވެއްޓޭ މީހެއް ފަދައިން ހުރި ދިމާލަށް ތިރިވެވުންއިރު އެކުއްޖާ ފަކީރަށް ގިސްލެވިއްޖެއެވެ.އޭނާ ކެތްތެރިވާން ޖެހޭނީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހެއްޔެވެ؟ހިނިތުންވެލައިގެން ދުނިޔެއާއި ކުރިމަތިލަނީ ނެތް ހިތްވަރު ނެރެމުންނެވެ.އެންމެ ލޯބިވާ މީހުންތައް ދޫކޮށްލާފައި އޭނާ މާ ދުރުގަ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުން ދަނީވެސް ހާދަ ހިތްވަރެއް ކުރަމުންނެވެ.އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކެތްތެރިވާން އޭނާއަށް ހިތްވަރުދެނީ މިއަދު އަރްޖޫކަމަށް ވީއިރު އަރްޖޫވެސް އެއުޅެނީ އޭނާ ދޫކޮށްފާ ދާށެވެ.އޭރުން އަނެއްކާވެސް އޭނާ އެކަނިވާނެއެވެ.އަރްޖޫ ސަލާމަށް ކުރަން އޭނާއަކަށް ދާނެ ދިމާލެއްވެސް ވިސްނެނީއެއް ނޫނެވެ.އެހީގެ އަތެއް ހޯދަން ދެވޭވަރުގެ ބައެއްވެސް މިހާރު އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ތިބީއެއް ނޫނެވެ.އެކަމަކު އެހެންމީހުން ފަދައިން އަރްޖޫ ގެއްލޭކަށްވެސް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

ފުންއަސަރާއެކު އޭނާއަށް ރަނގަޅަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ.މިއޮތް ހުރިހާއިރު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް އޭނާ ބޭރު ކުރަމުން ދިޔައީ އަސަރާއެކުއެވެ.ކުރީއްސުރެ އިންޒާރު ދީ ދީފައި ވާރެ އޮއްސާލީވެސް ހަމަ އެވަގުތުއެވެ.ހީވީ އެ ވާރޭވެސް ދިމްރާގެ ހިތާމަތަކުގައި ބައިވެރިވީ ހެންނެވެ.އޭނާގެ ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް އެ ވާރޭ ފުހެދެމުން ދިޔައީ ރަހުމާއެކުއެވެ.ގިސްލަ ގިސްލަފާއި އަޑުން އަޑުނަގާ ދިމްރާ ރޮމުން ދިޔައީ އަޑުއަހާ މީހަކަށްވެސް އަޑުއަހަން ކެތްނުވާނެހާ އަސަރާ އެކުއެވެ.

ގެއަށް އަންނަން މިސްރާބުޖަހާފައިވާ ޔުއާންގެ ކާރު ހުއްޓުމާ ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގޭ ވަރަށް ވާރޭ އޮއްސާލުމާ ދިޔައީ އެކުއެކީއެވެ.ކާރަށް ވީގޮތެއް ބަލަން ނުހަދާ ޔުއާންއަށް އިނދެވުނީ ވެހެމުން ދިޔަ ބޯ ވާރެއަށް ބަލާށެވެ.ހިތުގައި އެހެން އިނދެ އަތް ޖައްސާލެވުނީ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވެގެން ދިޔަ ހަނދާންތަކުންނެވެ.އެ ވާރޭއަކީ އޭނާއަށް ފުން ހަނދާންތަކެއް ގެނުވާނެ އެއްޗެއްކަން ގައިމެވެ.އެ ވާރޭގެ ސަބަބުން އޭނާ ފުހެލަން މަސައްކަތް ކުރާ ހަނދާންތައް އެހިތުގައި އާލާވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެއެވެ.އެކަމަކު އެއީ އޭނާ ފުހެލަން ބޭނުންވާ މާޒީއެވެ.ވީއިރު އެހިތަށް ކުރާނެ ފުންއަސަރު ބަޔާން ކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކުއްލިއަކަށް ކާރު ސްޓާޓް ކުރަން އުޅުންގޮތުން ހީވީ އަވަހަށް އެ މަންޒަރުން ދުރަށް ދާން އަވަސް އަރުވާލާފައި ހުރި މީހެއްހެންނެވެ.ނަމަވެސް ކާރު ސްޓާޓް ކުރެވުން ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.އާއި ރުޅިން ހުންގާނުގަވެސް އޭނާއަށް ޖަހާ ލެވުނެވެ.އެވަރު ބޮޑު އިއްތިފާގެއް އެ ދިމާވީ އެރޭގެ ހަނދާންތައް އޭނާގެ ހިތުގައި އާލާ ކޮށްދޭން ހެއްޔެވެ؟ހީނުކުރާވަރުގެ އިއްތިފާޤެކެވެ.އޭނާގެ ކާރު ހުއްޓުނީ ރަސްފަންނު ކައިރީ ހުންނަ ސްކޫޕް ދޮރު މައްޗަށްށެވެ.އަނެއްކާ އެރޭއެކޭ އެއްގޮތަށް ވާރޭވެސް ވެހެމުން ދިޔައީ ހަމަ އެހާ ބޯކޮންނެވެ.

ރުޅި ހުރި ދެލޮލުން ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ކަރުނަ ތިއްކެއް ފައިބެގެން ދިޔަތަނެވެ.އެރޭގެ ހަނދާންތައް އޭނާގެ ހިތަށް ބާރު ފޯރުވީ އެހާވެސް ބޮޑަށެވެ އެރޭގެ އެ އުފާވެރި ކޮންމެ މަންޒަރެއް އޭނާއަށް ކުރިމަތިން ދިޔައީ ފެންނަމުންނެވެ.

އެ ސިކުނޑިއަށް އައީ ކޮން ހިޔާލެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.ފެނުނީ ކާރު ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެބޯވާރޭގެ ތެރެއަށް ޔުއާން ނުކުތްތަނެވެ.އެ ވާރޭގައި އޭނާ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތްއިރު މީހާ ތެމި ފޯވާކަށް ހިނދު ކޮޅެއްވެސް ނުނެގިއެވެ.ކުރިއަށް ދިޔަ ޔުއާންއަށް ހީވީ އެރޭގެ އެ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް އަލުން ފެންނަމުން ދިޔަ ހެންނެވެ.ހީހީފާ އުޅުން ދިމްރާއާއި އުފާވެރި މޫނަކާއެކު އުޅުން ޔުއާން އޭނާގެ ލޮ މައްޗަށް ސިފަވަމުން ދިޔައިރު ހީވީ އޭނާއަށް އެދެމީހުންގެ ކައިރީ ހުރެވޭ ހެންނެވެ.

 

 

 

 

40

200 Comments

 1. Thuthi

  May 2, 2017 at 1:32 pm

  Me first tha?? Hehe.. Pic hama habeys.. Adhi nukiyan.. Kiyaalaafa comment eh kohlaanan ithu dhooni ?

  • Thuthi

   May 2, 2017 at 1:57 pm

   Story haadha rychey.. Knirakun tha dhim aa uaan dhimaa vaani.. Waiting for that day … ????☺☺?❤❤??

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:46 pm

   Yaa..frst libuny dww dearr..thanxx dear thuhthi..btw alah dww mi dhimaa vee?? Thanxx once again thuhthi dhoonee?????

 2. Azli

  May 2, 2017 at 1:33 pm

  V v v v reethi ??

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:47 pm

   Awwwhh..thanxxx Azli ????

 3. SWEETIE

  May 2, 2017 at 1:43 pm

  WOW! AMZING

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:47 pm

   Thanxxx my dearr SWEETIE?????

 4. Jjjjj

  May 2, 2017 at 1:47 pm

  Rovihje. Vrh reeeeethi ❤❤❤when next part?

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:48 pm

   Awwhh..nurohchey ekamu. In sha Allah thursday ga..thanxxx my dearr ??????

 5. zayn malik

  May 2, 2017 at 1:49 pm

  ithoo liyaa vahaka eh kamaku nudhey. hisaabah vuren molhu nameh dhyfa vahakaa ga ulhey myhun tha miss worldunnah hedhyma ithoo mennah nimuni

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:49 pm

   Adhi nuvisnun dear aslu bunedheyn thiulheny keekey kameh..

  • black rose

   May 2, 2017 at 7:53 pm

   Ithoo ge story kamunudhanyaanmu nukiyabala… Kamunudhiyas aeba kiyaa viyaa… Ithoo you the best.. Nd Mashaa Allah mi story v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v reethi.. .

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:45 pm

   Alhaanulaa black Rose..a kujjaage view thaa dww bunelaafa a iny..so a k vaane hama ☺☺… Btw thanxxx ingeyy my dear Black Rose thidhey supportah..thanxx so so much..??????

  • Chum handi

   May 2, 2017 at 11:01 pm

   Ahaha…. zayn Malik kon iraku dhivehi dhas kuree???? hini annaneee….

 6. luhan

  May 2, 2017 at 1:54 pm

  Hama roveny..V v v dhera vejje mi prt kiyaafa..V reethi ekm vc..Kon irakun nxt prt??????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:50 pm

   Alhe nuroane dearr..thanxxx luhan.. In sha Allah thursday ga ???????

 7. zzzzaaaaauuuu

  May 2, 2017 at 1:56 pm

  wow,….. i m impressssed☺☺☺☺?????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:50 pm

   Awwhh…thanxxx dearr ??????

 8. Lovegirl

  May 2, 2017 at 2:04 pm

  Vvvvv reethi❤

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:51 pm

   Thanxxx Lovegirl ??????

 9. Xeeee

  May 2, 2017 at 2:06 pm

  Alhe please dhim aa yuan gulhuvabala heyonuvaane ithoooooo

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:52 pm

   Kuda kon adhi wait kohlan jeheyne dearr..ingeyy xeeee????

 10. zaaa

  May 2, 2017 at 2:09 pm

  ithoo.. vaahaka nimentha miulheny?? Kniraku tha e dhemyhun gulhuvany.. ??

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:53 pm

   Nooneyy adhi nimeykan noolhe dear..adhi time nagaane a dhe kudhin gulhen ☺☺????

 11. isha

  May 2, 2017 at 2:15 pm

  nice storyy keep it up ithooo. n pic miehaaru salhe??

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:53 pm

   Awwhh…thanxxx isha..happy to know that dearr..?????

 12. mau

  May 2, 2017 at 2:17 pm

  Masha Allah mi part vx vvvvv reethi… Ithooo derling vareh hama neh.. Haadhafurihamaey haadh reehchey… Rovijje huvaaaaa dhn kihinehbaa vaany.. Alhe yuan dheybala dhim hoadhan heyoa nuvaanennu dhn alhey vvvvv obinessssssss…. ???????????????????????????????????????????????????????????????????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:55 pm

   Awwhh..alhe thanxxx mau..v happy vey ingey aslu vx..hehe..thanxx once again my dearr..ly ??????

 13. imagination

  May 2, 2017 at 2:18 pm

  omgg… mi vaahaka keema hama roveyy.. ???

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:55 pm

   Adhi vx roveytha dear..dhn nuroane eyy ekamu ??..ingeyy

 14. Xaan

  May 2, 2017 at 2:19 pm

  Wow v salhi<3 ???

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:57 pm

   Awwhh..thanxxx xaan ??????

 15. Coco

  May 2, 2017 at 2:22 pm

  Dhn avas koh aan n dhim gulhuvaba n amil ge Hageegai fahaa Aruva v salhi story n love u ithoo

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:57 pm

   Ok..thanxxx coco..n ly too ??????

 16. Maly

  May 2, 2017 at 2:25 pm

  V v reethi mi part ves.. arjoo ah avas shifa akah edhen.. v dhera vey mihaaru mi story kiyaafa.. dhen aan aa dhim gulhuvaba pls ithoo.. e dhemyhun haadha dhera ekey e vany.. pls emyhun gulhuvaba.. next part ah inthixaaru kuran..

  • nnnn

   May 2, 2017 at 3:49 pm

   sujaa ah dhimavethw

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:59 pm

   Yaaa dwww…thanxx Maly ?????

  • Maly

   May 3, 2017 at 12:08 pm

   Suja aaa kaaka dhimaa vaanethw tha thi ehy nnnn.. dhim aa suja aa dhima nuviyas ok… hehe

 17. shafu

  May 2, 2017 at 2:31 pm

  vvv reethi……. when next part……….

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:59 pm

   Thanxxx shafu.. In sha Allah thursday ga ??????

 18. RiMu

  May 2, 2017 at 2:36 pm

  ITHOO liyas vaahaka kamu nudhiyas eba kiyamehnnu ZAYN MALIK, Hehehehe… Btw ITHOO salhi Igeyy vaahaka knmeh vaahaka eh ga nujehey 2 dhuvas vaa iru alun Gulhuvaakah dhww.. Kehvx kuran vaane.. Keep up the good work ?

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:00 pm

   Awwwhh..thanxxx my dearr RiMu..dearr aa alah tha mi dhumaavee..thanxx once again my dearr ?????

 19. Juu

  May 2, 2017 at 2:39 pm

  Story varah varah nice…ithoo next part avahaha up kohdhehchey….ekam varah alhaagahna than kolheh ebain…foot thereby liumuge badhalga gwthi there liunyma ragalhu vaane

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:02 pm

   Awwhh..thanxx dearr bunela dhineema..nw rangalhu kohlaifin ingey..thanxx my dear so so much ??????

 20. Shaa

  May 2, 2017 at 2:43 pm

  Nice..dim aa yuan dhimavani dw

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:02 pm

   Yaa dhimaa vaane ingeyy…thanxxx shaa ????????

 21. sam

  May 2, 2017 at 2:44 pm

  Alhey ithooooo yuaan n dhim ah ehn nuhadhaaaa please???….. yuan n dhim ge feelings thakahaa medhu visnaalaafa hama hih falhaagen dhaaavaru vey ????…. ??????rovenyyy hama???? ….. ky kuraany mihaaa hihdhera iruvesss storyy reethi kamun kiyenyyy v salhii . Lovely ???. Sam ge favorite ithoooo igey No one thyy ithooo LOVE YOU SO MUCH ITHOO?????? story nimendhen mihaaar reethikon genes dheythii ,..ithooo sam uhmeedhukuran ithooo ge mi story nihmaalaaany vvvvvv lovely gothakahkan ???? ???? yuan love u so much n dhim also ??? ????????….. Hehehehehe waiting next part plx up next part fastly ithooo ????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:04 pm

   Woww..dearr..really really really happy to know that..varah ufaa vejje ingey a sharafu libuneema..sam ge no 1 ah vumakee vx v bodu vareh..n ekamu nurohcheyy ingey sam..thanxxx ny dearr..ly so so so much ?????

  • sam

   May 2, 2017 at 4:40 pm

   Heheheheheh ???welcome ithoo happy veh je… ithooo happy kohlevunyyy maaa ?????????? waiting for next part ithoooo ……. Love u ?????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:16 pm

   Hehehe..ly tooo ???????

 22. Yo Bro

  May 2, 2017 at 2:45 pm

  Ithoo haadha varakahshey manjey thi comment kohlanee. Dheravey thihaa masehkai kuraairuves badge nudheythi. Adhives ithooge iny 100 comments kuri kamah badge dheefa. Esfiyain e manje ah ehn nuhadhaa.. Ehaa comment gina kuran amilla ah comment kohfa hunna iru vaanehnu 1k commentsge badge dheyn. Ryn minahves dheefa hury. Dhen itho ah nudheny keevetha? ithoo amilla ah comment kuraakan mimyhunah ingenytha IP Address balaigen? javaabu beynunvaa suvaalkolheh

  • Afoo

   May 2, 2017 at 3:05 pm

   I Agree with you. Ithoo story reehchas amilla ah comment kohfa hunnakan alhaiganey

  • Kiara

   May 2, 2017 at 3:39 pm

   J vaa kudhin vs ulhey dhw..
   Ekm bunelan othy hajam plx ey..
   Amilla ah liyaa vaahaka ehga amilla ah comment kurumuge beynumeh alhe buneba..
   Alhe laari gadeh libenee tha comment gina vegen..

   Ehvs writer eh ekahala kameh nukuraane..

   Thi kahala hiyaalu annaanee thimaa meeha ekahala kanthah thah kuraathyve..
   #pispis meehun visnun huri hisaabu..
   Grow up bro ?

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:13 pm

   Ithoo akah vx neynge ithoo ekahala kameh nukuraakan gaboolu kuraa goih hedheynee ithoo kyh kohdhineema kameh ??..thanxxx kiara for always supportin me dear..thanxx so so much????????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 3:43 pm

   Aslu thedhah bunyas gaboolu kuraanehen neih hieh nuvey..hama huvaa mibunanee ithoo eh cmnteh nukuran..ekamakau ehen noon kohfa huhna cmnt thakah rply dheyn..bt cmnt gina kuran myheh ge name eh jahaigen adhi fake name eh jahaigen vx adhi miveehaa thanah nynnaane ehem cmnt eh vx koffa…thihen hama nuvaane dww nukuraa kusheh boluga alhuvaakah..hageegaih neyngenyaa..ithoo ah kon hih hama jehumeh othy amilla ah cmnt kohgen…Allah dhene vodigen vaane ithoo efadha kameh nukuraa kan..bt ehen kudhin thakeh efadha kameh kohfaane..bt ithoo akah neyngeyne dww ekahala kameh kuriyas..so bunelan beynun plxx ithoo ah support kuraathy ey kiyaafa ithoo ah cmnt gina kohdheyshey kiyaafa eh vx kujjaku eki nan namuga baiveru cmnt thakeh nukurahchey..ithoo ah fudheyne heyo hithun dhey ehme cmnt eh vx..n cmnt gina vaahen like libun vx gina veema a vaanee ithoo hus like dheny kamah dww 100 hama vandhen..n eh vx writer akaa ithoo aa alhaa nukiyaa..adhi ithoo mee alah feshi kujjeh..ryn men aee ethah vaahaka eh liyefa huri kujjeh..so pointa vx rank vx ryn menge mathivaane dww ithoo ah vure..adhi ithooge rank iny vx 2 ga..so plxx proof eh nethi thifadha ehcheh ithoo aa dhimaalah nubune..it hurts a lot..ithoo akah neih heki dheykeykah aee ithoo noon kamakah..bt thikudhihnah aee ithoo kuraa fake cmnt thakeh kan heki dhehken othihyaa ok dhahkai dhinas..bt edhuhun a hisaabun eyrun ithoo stry write kurun vx huhttaalan thaa dww jeheynee..????.. Plx ithoo ah ok badge nulibunas like nulibunas..ithoo beynun vany ithoo ah stry liyumuga improve kuran reders ge help..???

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:06 pm

   N really ithoo vx hithah araa dear IP Addresa beleyne nama ey..eyrun ithoo fake id ga cmnt nukuraakan yageen kureveyne thaa dwww

  • black rose

   May 2, 2017 at 8:12 pm

   J vanytha.. Ithoo Nukuran kamehge mathi alhuvanyy kykuran tha… Asul v v deravey aegotha readers ithoo aa aechehi kiyaa thy.. Aevx ithoo Nukuran kankamuge vaahaka…

  • lol

   May 2, 2017 at 9:24 pm

   comment aa evvarah mi story ah like ves libifa hunna than nufennanee tha? eki nan namuga comment kurevunas like dheveyny 1 faharu… J viyas bodu varu…
   Mi story hama furihama kamun like and comments libeny.. hajam please.

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:34 pm

   Dhn alhaa nulaa..ekan a nimunyy..so hurihaa kudhin vx dhn ehchekey nubunumeynun dww rangalhuvaanee..

  • rau

   May 3, 2017 at 12:40 am

   dhera nuvey ithoo.. your story was awesome. n i really like it. maashaa Allah.. emmen positive ehvves nuvaane.. keep it up ithoo.. va fahun story kiyunee… miadhu rau ves v busy koh ulhuneema. mipart ves v reethi. n good luck…. lysm

  • ithoo

   May 3, 2017 at 2:03 am

   Yaa dww dearr..ithoo dhera v faalhuga ithoo aa dhimaalah ehen bunyma..bt nw ok..thanxx dearr..thihaa bxy koh ulhemun vx kiyaalythy v happy vejje..Thanxx rau…ly too rau ???????????

  • Cherry

   May 3, 2017 at 5:25 pm

   Kyvvve tha hajam nuvany. Vaahaka rythi vyma comment kuraa myhun Gina vany. ?

 23. yo brw

  May 2, 2017 at 2:49 pm

  ithoo meega gaigandakah kitheh part tha innany ?
  btw story hama varah reeeeethi <3 <3 <3 :* :* :*

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:07 pm

   Adhi vx ebaulhey fudhey varakah stry ga..seedhaa part adhadhu vaane varu adhi bunaaakah neynge..thanxxxx my dearr????

 24. laimaan

  May 2, 2017 at 2:56 pm

  Alhey v dheravey mihaaru mi vaahaka kiyaa iru, minuun dhuvaheh yuaan n dhimraa ah dhahka dhybala ithoo. V reethi mi part vs

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:08 pm

   Adhi ahnaane dearr..thanxxx my dearr laimaan ?????

 25. No name

  May 2, 2017 at 2:58 pm

  Haadha vaey mihaaru mi story

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:08 pm

   Vaey kyhve kan bunela dheeba dearr

 26. Shix

  May 2, 2017 at 2:59 pm

  Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reythi hama kiyaa hiy vani???????????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:09 pm

   glad to know that…hanxxxxxxxxxx shix ?????

 27. Shahoo

  May 2, 2017 at 3:11 pm

  Wow.. Maasha allah v reethi??

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:10 pm

   Awwwhhh…thanxx shahoo ??????

 28. Aki

  May 2, 2017 at 3:27 pm

  vaahaka varah furihama…. love u ithoo dhooni ???

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:15 pm

   Awwwhhh…thanxxx Aki dhooni?????????

 29. Faithful ithoo

  May 2, 2017 at 3:33 pm

  Heyo nuvaaane arujoo ragalhu koddhyba. Plz

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:14 pm

   A kihineh v dearr anehkaa..arujoo maruvaathy dhera vanytha ?????

 30. Saandy

  May 2, 2017 at 3:43 pm

  V salhi mibaives… Keep it up Ithoo 🙂

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:12 pm

   Thanxxx saandy????

 31. sonumm

  May 2, 2017 at 3:54 pm

  ??????????????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 4:11 pm

   Thanxx dearr ???????????

 32. Afy

  May 2, 2017 at 4:22 pm

  Dhim aai yuaan dhimaavaanee kithah partge fahuga v ragalhu bunela dhiniyyaa adi dimge kusheh nekkan eageynee kithah part fahunkan bunela dhiniyyaa mihithah hamajehumeh libeynee pls pls pls bunela dheebala eavaru buneladheeba hama asluves

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:14 pm

   Gaai gadakah three parts fahun…bt dhim ge kusheh neihkan adhi ingeynee thankolheh fahun dearr ???

 33. kiaa

  May 2, 2017 at 4:27 pm

  Ithoo…!!! Luv gandaa haadha kurey mi part… but vrh vrh vrh salhi ingey…☺☺ hama rovijje.?? whn next part?? Avahah up kohdhehchey… luv u so much dear..☺☺??❤❤??

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:15 pm

   Ehentha..kuru tha..akamu nurohchey..In sha Allah thursday ga..n thanx my dear kiaa..ly too n so so much ??????

 34. ainthu

  May 2, 2017 at 4:50 pm

  Konirrakuntha dhen dhekudin gulhuvadheynee mihaaru inthizaarukolhun laavaruveje Lovin ithooo story is ha superb

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:17 pm

   Alhe..ekamu adhi hama inthixaaru kohlan eba jehe eyy dear..awwhh…thanxx ainthu luv..??????????

 35. Faxoo

  May 2, 2017 at 5:04 pm

  ithuuu 😀 mibaivx vrh reethi.. anekka yumaan eulhenii dhim a fall vaan noon baa :/ ehen nuhadhacchey ingey ithuu
  hehe ekam ithuu beynun gotheh ingey. faxu hama buneli eccheh 😛
  nd readers bunaa ecchis hithuga nubahattacchey.. faxu mennah ingey ithuu commnt gina kuran nuulheykan. ehennoonas points libenii vx log in vegen comment kuriima ehnu dhw :/ eyrun iithuu cmmnt kuriyas innaane ehnu ingen
  nyways kyp it uuuuppppp ithuuuu <3 <3

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:19 pm

   Yaaa dww faxoo..alhe thanxxx faxoo..thidhey support dhuvahaku vx hadhaan nunetheyne In sha Allah..ly so so so much dearr..????????

 36. ssss?

  May 2, 2017 at 5:34 pm

  Wow… Haadha salhi yey?…

  • lu

   May 2, 2017 at 5:39 pm

   dhw..it’s awesome..<3 <3

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:24 pm

   Thanxxx lu????????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:20 pm

   Thanxxx my dearr ??????

 37. lu

  May 2, 2017 at 5:36 pm

  ithoo ur stories gave me inspiration..thankx ithoo..hopefull i will also start writing stories..varah reethi story n keep it up..<3

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:22 pm

   Wowww…really..alhe thi stry akah so inthixaaru kuraanan ingeyy…ithoo ah alhe angaalahchey lu ge stry feshyma ingeyh..thanx lu n aslu vx v v happy vejje ithoo ge sababun kujjakah stry liyan confidence libuneema..???????????

 38. Isse

  May 2, 2017 at 5:46 pm

  Ithoo ..fasey halah nukiyane fasey hayah kiyaany inge…nice story

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:26 pm

   Awwhh..thanxx dearr..kuriah oihthaa thithan kolhu rangalhu kuraanan..In sha Allah..thanxx once again ?????????

 39. Navii

  May 2, 2017 at 5:51 pm

  Vvvvvv reethi… Hama rovijje…

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:27 pm

   Akamu nurohcheyy dearr..thanxxx Navii ????????

 40. Aisha

  May 2, 2017 at 6:07 pm

  Varah reethi mi part ves ?

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:27 pm

   Awwhh..thanxxx my dearr Aisha ???????

 41. Star

  May 2, 2017 at 6:10 pm

  Yuman aa dhim gulhuvanvynu ithu.. Yuman aa dhim yuna ge sabayon close kuruvaafa. . Dhen yuan ehen kujjakah fall kuruvaafa

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:28 pm

   Alhe..ehen hadhan v tha hama dearr..???

  • Star

   May 3, 2017 at 10:00 am

   Yes. .. Me enme beynun va goeh ey.. Ekam ithu tha decide kurany

 42. ????❤

  May 2, 2017 at 6:18 pm

  Wow

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:28 pm

   Thanxxx my dearrr ????????

 43. Kamana

  May 2, 2017 at 6:33 pm

  Ple dim n yuaan aa gulhuvaathi

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:29 pm

   Ehentha..dear..ok..☺☺???

 44. Who am I?

  May 2, 2017 at 6:39 pm

  wow ?? ithoo mi bai ves v v v reethi.. ?? dhen avahah uaan mennah angaba hageegaii.. mi buny dhim ge kusheh neii kann..
  dhim n uAan gulhey irakah varah inthixaaru kurevey..?❤
  waiting for nxt ep☺?

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:30 pm

   Ehentha dear..thi dhuvas adhi annaane kamah balamaa dwww..thanxxx my dearr ????????

 45. Anonymous

  May 2, 2017 at 6:50 pm

  When next part

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:31 pm

   In sha Allah thursday ga dearr..??????

 46. Chum handi

  May 2, 2017 at 6:53 pm

  roveny… but nu roe vey tho vrh try kuraanan… dhim aa yuan fakeerah thihaalu nujassaa… and dhim…. ehves meehaku amilla nafsu kuhveri kuraakah nuvaane….. joo ah cancer jehumakee dhim ge kusheh noon… e ee thagudhee ru ga vaan oii goii… and ithoooo…. I totally love this… no more words to say…. and j vaa kudhinah bunelan othee thimy hunn konme ehcheh kiyas ithoo amilla ah cmnt nukuraane kan hama rangalhah ves ingey… aharen ithoo eh nudhan nan but ammilla ah cmnt nukuraaneyey mibunee story hama salhi v ma… dhen la la laa… BTW gdnyt ithoo… Ly…

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:34 pm

   Yaaa..try kuraathi ingey..n thanxxx dearr for always supportin me..strength libey ithoo ah kuriah dhiyumah v bodah dearr..really thanxx for that..thanxxx once again chum handi..gudnytt..ly too n so so so much ??????

 47. Sanu

  May 2, 2017 at 6:56 pm

  Wow! C thoo hama habays. Huvaamibunee vvvvvvv loabi story eh mee. Hama kiyaa hiy vaneeyay c thooo. Thi book viber kohlabar dhw. Luv u big koh c thooo luv

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:35 pm

   Awwwhh..alhe thanxx sanu luv…hehe hama viber kohlan v tha..ly tooo sanu luv..n miss u ingeyy ????????

  • Sanu

   May 2, 2017 at 10:08 pm

   Miss u 2 bby girl???? hmmmmm then hama kohdhybar dhw

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:59 pm

   Ekamu a oih baai varu page kihineh fonuva dheynee

  • Sanu

   May 3, 2017 at 6:19 am

   Hehhehehehe. Dhuvalaku 10 pages fonuvaanee.? majalakah ingay. Aslu maa salhi c thoo up kirandhen inthizaaru kuran. ??????

 48. shanma

  May 2, 2017 at 7:01 pm

  Vara reethi konme miyhaku konme each kiyas story liyun hutaa nulaathi n vara reethi mi patr

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:37 pm

   Awwhhh..thanxx shanma..In sha Allah nuhuhttaalaanan ingeyy..thanxxxx shanma once again..v happy vey ithoo ge work appreciate kuraathy..?????????

 49. ReeXa

  May 2, 2017 at 7:05 pm

  Anehka vx thi rohvaaly.. haadha asaru gadha ey… but ithoo mi part vx varah obi.. obinexxxxxx to the maxxxxx. .. n knirakun thr dhimra n yuaan aa gulheyny

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:38 pm

   Anehkaa vx tha hama..alhe dearr akamu nuroane eyy..adhi inthixaaru kohlan jeheynee a dhuhah..thanxxx ReeXa…for ur luvly support..thanxxx ??????

 50. Kennukbee

  May 2, 2017 at 7:33 pm

  Last 2parts mi ky…. aamil ge kanthah nunimedh adhives…. aamilaa hedhi netheh nu ulheveykah… annehkaa ae aee yuman… yagyney yumaan dhim aa ulheynykan…. bt ehen nahadhahche ngey… eyrun i dhera vaane… coz yuaanves dhera vaane… anehkolhun yumaan around 30 kanneyge ndhim 17…. ok age diffvias bt yuaan aadhim gulheny…. btw stry nice n very heart touchin…. ly ithoo…. c ulater

  • Kennukbee

   May 2, 2017 at 7:35 pm

   Btw is that imaginary yuaan… hae haeyyy… ??????????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:41 pm

   Hmmmm..hehhe..so kihineh vany..☺☺☺???

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:40 pm

   Yaa a dhe kudhinge age different varah bodu vaane..yumaan ah balaa dhn 29 varu kamah age in vaanee..hehehe..thanxxx my dearrr..happy vey thigothah ithoo ge work appreciate kuraathy..hama aslu vx..thanxxx so so so muchh..ly tooo my dearr???????

 51. Fathun

  May 2, 2017 at 7:47 pm

  Mi part ves v reethi….. U are the best story writer

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:41 pm

   Awwhh..glad to hear that my dearr..thanx so so so much..ly ?????????

 52. Misty

  May 2, 2017 at 7:50 pm

  Vaahaka v reeethi, but v filmee. Kuch kuch hota hai ga vaahen mihaaru mi vany arjoo n dhim ge game hama shahruk and kuda anjali ge game hama. I think story mihaaru mi dhany e film ga vaahen kanneyge.

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:43 pm

   A film ga hen neh nuvaane dearr..bt a game ithoo ah vx ethankolhah evarah visnaanulevi a inee liyevifa..bt kuriah oihthaa a film ga vaa hehneh noon vaaneekee eh..In sha Allah..

 53. Amm

  May 2, 2017 at 7:56 pm

  Wow???? v reethi
  I love it ❤️❤️❤️

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:46 pm

   Awwwhh…thanxxxx Amm ????????

 54. black rose

  May 2, 2017 at 8:00 pm

  Wow amazing… Mashaa Allah mi part vx v reethi… Hama rovije. Waiting for the next part…

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:46 pm

   Awwhh..thanxx thanx thanxx my dearr..akamu vx nurohcheyy ingeyy..thanxx once again ?????????

 55. Azu

  May 2, 2017 at 8:43 pm

  Alhe dhim dhoonee…thee hama vv best kuhjekey..sunpa ekey nubuney pls…..thee kihaa loabi kuhjeh kan azu ah ingey….nuroebala pls….yooaan dheybala dhim hoadhan….thihen nuhure dhen….haadha dhekey hiy vaa dhuvahekey thidhekudhin gulhey dhuvas….??❤?????????????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 8:49 pm

   Alhe dwwa Azu..wait ingey yuaan fonuvaalaanan dhim hoadhan..hehehe..??????????

 56. Someone

  May 2, 2017 at 8:54 pm

  Alhey story ge fahubai read kuri iru hama rovunu! Anyways mi part ves hama varah salhi!! N pic ves ehaa furihama!!! Waiting 4 the next part!!! Love u ithoo dear!!!???

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:33 pm

   Alhe…nuroane eyy dearr..n glad to hear that my dearr..thanxxx n ly toooo dearr ?????????

 57. TCgirl

  May 2, 2017 at 9:26 pm

  Story,as always is superrrrr
  Ekamaku in my view, the cover pic isn’t looking good… The girl doesn’t look like dhim…I mean ithoo dhim describe kohdhyfaa in gothaa e girl aa nugulheyey. The same thing with yuan also..pic change kohlaafinama me varah Happy vaane.. Luv ur story ithoooooo0

  • TCgirl

   May 2, 2017 at 9:28 pm

   By the way do u use Instagram?
   He he. Hama ahaaly ingey

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:41 pm

   Nooneyy..beynumeh nukuran ☺☺

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:41 pm

   Awwhh..so pic eh hoadha dheyn v nun dearr..gulhey kahala..kihineh vaany migoih..☺☺..thanxxx my dearr..n alah dww dear aa mi dhimaa v vx..thanxx ingeyy once again…dearr..ly too n so so so muchh ??????????

 58. Navii

  May 2, 2017 at 9:36 pm

  Ithoo.. please yuan a dhim gulhuvaa.. please ..

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:44 pm

   Okeaiiii..?????

 59. nonns

  May 2, 2017 at 9:47 pm

  Mi part kiyaafa hama rangalhahves rovijje. Alhey ithooo!! Happy eposide eh annaany konirakuntha. By the way, story hama habeys.to be honest, adhi esfiya in mihaa reethi story eh nukiyan.good job 🙂

  • TCgirl

   May 2, 2017 at 10:26 pm

   I agree with u. Best story everrrr….reminds me of school days… The fun with friends…and teachers…this story makes me want to go back 2 those dayx

  • ithoo

   May 3, 2017 at 1:51 am

   Awwhh..happy to hear that…dearr…thanxx both of u..ly..???????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:48 pm

   Adhi ahnaane majaa parts thah..bt adhi three four parts fahun kanneynge akamu aee ingeyy..n nurohcheyy nonns…thanxxx my dearr…v happy vejje dear ah ehme reethi stry ah mi stry v ma..aslu vx v v happy vejje..thanx dearr ly?????????

 60. mary

  May 2, 2017 at 9:48 pm

  VVVVVVVVV reeth …

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:51 pm

   Thanxxxxx mary ???????

 61. Ryyko

  May 2, 2017 at 9:54 pm

  Ohh God haadha j vaa meehun vx gina eydwww.. I saw that comment . So cruel to even say dat. Ithoo just dnt bother those kind of comments.. you are the best n ithoo he story reethi veema Hama gina meehun kiyaafa comment vx khfa hunaane dww so just let it be.. ekahala meehun vx ulheyne meehakah ufalei libijyaa j vegn.. anyway this part also was awesome.. I seriously love this story.. n dhim n yuvan avahah gulhuvaba plxxxxxx..??????

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:56 pm

   Ok..thanxx dearr..alhaa nulaanee dww dhn..glad to know that dearr..ly so so so so so much..n thanxx so so much my dearr??????

  • Ryyko

   May 3, 2017 at 7:31 pm

   No worries.. so excited for the next part!!?? Waiting waiting ???

 62. Aishaaa

  May 2, 2017 at 9:57 pm

  vv reethi …hama rovijje

  • ithoo

   May 2, 2017 at 10:57 pm

   Alhe ekamu nurohcheyy dearr..n thanxx so so much my dearr Aishaaa ?????????

 63. princess

  May 2, 2017 at 10:53 pm

  My Dear ithoo don ‘ t worry ahves meehakaa dimaalah ekahala ehcheh nubunane amihla ah ekahala kantah kuraa meeheh noony dear brothers nd sisters hasada verikamaky alifaan darukai huskohlaa fadain insaanaage heyo amalu than neti kohlaa ahcheh kan neygeny toa we all r brothers nd sisters don’ t be upset any one nd keep smiling for all

  • ithoo

   May 3, 2017 at 1:55 am

   Thanxx dearr…yaa i will In sha Allah dearr..thanxxx princess..ly ?????

 64. Nana

  May 2, 2017 at 10:57 pm

  Alhey Yuan aa dhim aa dhimaa vaany dhn konirakuntha? Waiting for that day.. Hehe.. Mi part vx vrh habeys ingey Ithoo.. Luv ya..??

  • ithoo

   May 3, 2017 at 1:58 am

   Adhi dhimaavaane..like three parts varu fahun kanneynge..thanxxx Nana..ly tooo my dearr ?☺?????

 65. Sajoo

  May 2, 2017 at 11:14 pm

  Vvvvvvvvvvvvvvv nice ?????????when next part ithoo

  • ithoo

   May 3, 2017 at 2:00 am

   Alhe haadha baivaru v ekey dearr..hehe..thanxx ingey sweety.. In sha Allah thursday ????????

 66. Maai

  May 3, 2017 at 1:08 am

  Nice story. Waiting for next part

  • ithoo

   May 3, 2017 at 2:04 am

   Awwhh..thanxxx Maai ???☺????

 67. Sham

  May 3, 2017 at 4:13 am

  I love this story…
  Ur the best ithoo ❤❤
  LYSM ??

  • ithoo

   May 3, 2017 at 10:38 pm

   Awwhh..happy to know that my dearr.
   Thanxx sham..ly too n so muchh??????

 68. zayn malik

  May 3, 2017 at 8:46 am

  vaahaka rychei nuvaane hama ekani vaahaka ga ulhey kudinnah kiyaa nan rythi kurumakunneh . adhi ekudhinge burusoora rythi vaahaka liyumakunneh

  • ithoo

   May 4, 2017 at 7:30 am

   stryga Rangalhu kohlan v kameh buneba dear…

 69. vishaa

  May 3, 2017 at 8:47 am

  ur the best ithooo….story hama habeys…ekam comment ei nukurevenee buxy kamun….i love this story ..ekam dhem youan aa dhim aaa dhimaakuruvabala …..dheravey dhemeeehun cry kuraaathy..waiting for next part…

  • ithoo

   May 4, 2017 at 7:34 am

   Awwhh..thanxx vishaa dear…itx k ey dear..ekamu vx bxy iru vx vishaa ge cmnt eh fenunyma happy vejje ingey..thanxxx vishaa so so much??????

 70. Fathun

  May 3, 2017 at 8:48 am

  Ithoo plz darling..e dhekudhinge medhah thi doc nugennahchey alhe v.v.v.v. reethi dhen komeves dhuvahkun dhim ves ufaa kohlaba…???????

  • ithoo

   May 4, 2017 at 7:36 am

   Hmmm..ufaa kohlaanan ingeyy..hehe..thanxxx fathun darling..??????????

 71. aff

  May 3, 2017 at 9:01 am

  Ithoo luv story hama habeys ingey .thee hama best. ithoo ge story ah varah wait kurevey ingey .pkg husveema ves ehen meehehge phnun hotspot dhookohgen ves mi site ah vahnnany hama ithoo ge story kiyaalan . .???ur the best. kiyaa kiyaa foohinuvey. i love itt. thanks ithoo darla mi haa reethi story eh kiyaalan genesdheythee .keep goin .????

  • ithoo

   May 4, 2017 at 7:39 am

   Awwhh..ehentha dearr..alhe thivarun kiyaane kamah hee vx nukuran ingey..bunaane ehcheh vx neyngun..v v v v happy vejje my dearr..thanx thanx thanx so so so so much my dearr aff..n wc ingey my dear…glad to know that..thanxx once again ???????

 72. Shaahaa

  May 3, 2017 at 1:56 pm

  Ihthoo the story nice… Mihaaru fahun vaane gothakaa medhu mi visnani?

  • ithoo

   May 4, 2017 at 7:44 am

   Thnxx shaahaa my dearr…ehentha..aslu kihineh baa dwq vaany..hehe..thanxx once again my dearr..?????????

 73. Sajoo

  May 3, 2017 at 8:25 pm

  When next part ithoo m waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting

  • ithoo

   May 4, 2017 at 7:47 am

   In sha Allah miadhu ingey dearr..bt miadhu up vaalen thankolheh lasvedhaane ingey faharehga..???

 74. lovelyy gurl

  May 3, 2017 at 10:54 pm

  anekka yuumaan vehje dhw dhim baynun vaan.. akam please dhim liben vaany yuuaan ah.. dhen higaabaa alhe dhim n yuuaan gulhuvan.. mihaaru dhen varah varah dhera vay dhim n uaan dhuruga thibeemaa.. story varah reethi.. ithoo please dhen dhim n yuuaan gulhuva baa.. kyhve tha yuumaan ge wife yuumaan dhookoffaa dhiya ee

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:00 am

   A kyhve kan ingeyne dearr fahun ingey..a dhe kudhin gulhuvaifihyaa stry nimeyne ey..so hama gulhuvan v tha..bt meet kohdheynan dhn v avahah ingey a dhe kudhin..n thanxxx my dearr lovelyy gurl..thank u so so much ??????

  • Lim

   May 4, 2017 at 3:06 pm

   No yuaan ah eha faseyha n dhim libigen nuvane dhen.. Eyna trust vx nukurey dhim akah.. I know dhiyan men vx eha nukurakan.. Bt emyhun vx hoadhan eba ulhey tha!!! Yuan don’t deserve dhim.. I think story ge misraabu badhal kohlan vefa hen mi othy.. Yuman aa dhim ge love story fashafa

 75. Sajoo

  May 3, 2017 at 11:45 pm

  When next part?????? Kiyaa hithun hure vani ehnun mihaaru.alhe den kihineh baa vaani??????????

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:02 am

   Awwhh…v inthixaaruga behehteyba dww ehen v ma..hehe..alhe guess kohlabala dhn vaane goih..dearrr ☺☺??

  • Sajoo

   May 4, 2017 at 1:32 pm

   Yumaan ge darifulhahtakaa dhim beynun ves vedaane.i mean marry kuran.so yumaan help vaani arujoo ah

 76. z

  May 4, 2017 at 12:57 am

  salhi salhi varah salhi… keep it up…???

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:05 am

   Awwhh..thanxxx z ☺☺?????

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:07 am

   Hey my all readers..miadhu thankolheh las vedhaane ingey up kohleveylen..☺☺

 77. fayaa

  May 4, 2017 at 8:10 am

  sorry bxykamun kiyaalevuny v lahun but vvvv salhi……ithooah neyngunutha kaakukameh….but i like u alot and i really love u…knthaakun dhe myhun meet vaanyy?

  • ithoo

   May 4, 2017 at 3:17 pm

   Itx ok fayaa…bxy koh ulhemun vx kiyaalythy thanxx ingey dearr ☺☺

 78. fka twings

  May 4, 2017 at 10:39 am

  miah robert ge pic ei laabala eyrun salhi vaani..ithooo.plxxx

  • ithoo

   May 4, 2017 at 3:23 pm

   Mivee gothun mi jehuny robert ge pic eh hoadhanthaa dw dear☺☺

 79. Afy

  May 4, 2017 at 3:49 pm

  Kihaairakah inthixaaru kollanvee gadi bunela dhee bala????

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:39 pm

   Alhe adhi mi fenunee cmnt ingey..sry Afy..

 80. Jiji

  May 4, 2017 at 5:32 pm

  Alhey dhn story up kohbala.. Kiyaahithun hureveny eh noon… Neyge mihaaru mi story up vithoa belunu adhadehves…

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:41 pm

   Sry ingey las vi kamah takaa dearr..nw ihnaane up vefa ingeyy..thanx dear inthixaaru kohla dhin kamah takaa ???

 81. Ummu Maleek

  May 4, 2017 at 6:49 pm

  Ithoo kyh kuraany fahathun 1 vana mifaharu mi libuny…. ekam thi varah roh vvaakah nuvaane hithah araa ithoo readers hehvaalaany kon irakun baa ey??? V reeethi mi part ves keep it up…. ??????

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:45 pm

   Thivaru vx rangalhey dear..last ah viyas stry kee kan engunyma happy vejje eyy..n wait ingey adhi hehvaalaanan..hehe.. thanxxx my dearr..thanxx a lot ??????

 82. Nooo

  May 4, 2017 at 8:06 pm

  Yuaan n dhim gulhuvyma salhivaany mi story…reethi story eh…masha allah

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:47 pm

   Yaa dww dearr..thanxx my dearr ??????

 83. Naanii

  May 4, 2017 at 8:21 pm

  Dhen kon dhuvahakun tha mi story up vany

  • ithoo

   May 4, 2017 at 8:53 pm

   Nw innaanee stry up vefa dearr ☺☺??

Comments are closed.