ޒެއިނާ އަށް ބަނޑަށް ތަދުވާވަރުން ރޮއިގަނެވުނެވެ. މީހުންގެ އަޑު މާވަރަކަށް އިވޭތީ ގޭގަ އޮތް ޒާހިދާ އާއި އުމަރު ބޭރުބަލާލަން ނިކުތެވެ. އެމީހުންނަށް ފެނުނު މަންޒަރުން އެމީހުންގެ ހެޔަށް ގޮތެއް ނުވީ ކިރިޔާއެވެ. މީހުންތަށް ޒޭން އޭ ކިޔާތީ އުމަރު އެމީހުން ތެރެއަށް ދުއްވާގަތެވެ. ޒާހިދާ ވެސް ދުއްވާގަންނަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެތާ މަގުމަތީ ބަނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން ރޯން އިން ޒެއިނާ ފެނުމުން ޒެއިނާ އާ ދިމާލަށް ދުއްވާގަތެވެ.

“މަގޭ ދަރި. ދަރިފުޅާ ބަނޑުގައި ރިއްސަނީ ދޯ. އަވަހަށް ހިނގާ” ޒާހިދާ ޒެއިނާ ނަގަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭރު އެމްބިއުލާންސް އައިސް ޒޭން އަރުވަނީ އެވެ. “މަންމާ ޒޭން” ޒެއިނާ އިހުނަށް ވުރެ ބާރަށް ރޮއިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ. “ޒޭން ރަނގަޅުވާނޭ އިން ޝާ ﷲ. މަންމަ މެން ދާނީ ކާރުގައި” ޒާހިދާ މިހެން ބުނެ ކާރުގެ ޑްރައިވަރަށް ގޮވާލާފަ ކާރު ނެރުމަށް ބުންޏެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް އަށް ދިޔަމަގުމަތީ ޒާހިދާ އަމީރާ މެންނަށް މިހަބަރު ދިނެވެ. “މަންމާ” ޒެއިނާ އަށް ޒާހިދާ ގައިގައި ހިފާލެވުނީ ކުޑަކަމުދިޔަ ކަހަލަ އިހުސާސް އެއްވުމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ސޮއްސާލާ އުސޫލުން ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ތިރިއަށް ދިޔަހެން ހީވެގެންނެވެ. ޒެއިނާ އިއްތާ އިންތަން ލޮލަށް ފެނުމުން ޒާހިދާ އަށް ވީގޮތް އިގުނެވެ. “ބާރަށް ދުއްވަބަލަ.” ޒާހިދާ ޑްރައިވަރާ ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ. ޒާހިދާ އަށް އިނީ ރޮވިފައެވެ. އޭނަ ޒޭން ކައިރިއަށް ދާންވެސް ހާދަ ބޭނުމެވެ. އެ ފަކީރު ހާލު ކިހިނެއް ކަން ވެސް އިގެނީއެއް ނޫންވިއްޔާއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް އަށް ދެވުމާއެކު ޒެއިނާ ވިއްސާ ކޮޓަރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ޒާހިދާ އެތާ ހުންނަތާ ގިނައިރު ނުވަނިސް އާމިރާ އާއި ޒަރީރު ވެސް އައެވެ. “ޒޭން ކިހިނެއް؟” އާމިރާ އަހާލިއެވެ. ޒާހިދާ ނޭނގެ އޭ ބުނުމަށް ފަހު އެތާ މަޑުކުރަން އާމިރާ މެން ކައިރި ބުންޏެވެ. އެއަށްފަހު ޒާހިދާ ދިޔައީ ޒޭން އޮތް ތާކަށެވެ.

ޒޭން ވަގުތުން ވެއްދުނީ އެމެޖެންސީ ރޫމް އަށެވެ. އުމަރު އެތާ ބޭރުގައި ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. ޒާހިދާ އައިސް އުމަރު ކައިރި ހުއްޓިފަ ޒޭން ކިހިނެއްތޯ އެހިއެވެ. އުމަރު މާޔޫސީ ގޮތަކަށް ދެކޮޅަށް ބޯހޫރުވާލީ ނޭނގެ އޭ ބުނާފަދަ އަކުންނެވެ. މިހެން ބުނެ އިރުކޮޅެއް ނުވަނިސް ފެނުނީ ނަރުހުން ތަކެއް ވެގެން ޒޭން ނެރެނިކޮށެވެ. ޒާހިދާ މެން ވަގުތުން އެތަނަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ނަރުހުން ބަލާލުމެއްނެތި އަވަހަށް ޒޭން ގޮވައިގެން ދިޔައެވެ. ޒޭން އޮތީ ބޮލުގައި ބެނޑޭޖް ގަނޑެއް އަޅައިގެންނެވެ. ޒާހިދާ މެން ދާން ހަދާލިތަނާ ފަހަތުން ނިކުން ޑޮކްޓަރ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ޕޭޝަންޓްގެ ހާލު ދަށަށް ދަނީ. އަދި ހެޔެއްނާރާ. އައި ސީ ޔޫ އަށް އެ ގެންދަނީ. ވަރަށް އަވަހަށް އޭ ޕޮޒިޓިވް ލޭ ބޭނުން.” އުމަރު ގައިގައި ހުންނަނީ އޭ ޕޮޒިޓިވް ލޭ ކަމުން ލޭދިނުމައިގެން އުމަރު އުޅުނެވެ. “އަދި އެއްވާހަކަ. ޕޭޝަންޓް ހޭ އެރީމަ އަޅުގަޑު މެންނަށް ކަމެއް ކުރެވޭނީ. ކުރިއަށް އޮތް އެއްގަޑި އިރު ތެރޭ ހޭ ނާރާފިއްޔާ ވީ ކާންޓް ޑޫ އެނީތިންގް. ކޯމާ އަށް ދިޔުންވެސް އެކަޝީގެންވޭ” ޑޮކްޓަރ މިހެން ބުނުމުން ޒާހިދާ އަށް ރޯން ފެށުނެވެ.

“ޒޭން.” ޒެއިނާ އަށް ގޮވެމުން ދިޔައީ ޒޭން އަށެވެ. މިވަގުތު ޒޭން ޒެއިނާ ކައިރި ހުރިނަމަ އޭ ޒެއިނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ޒޭން ނެތީމަ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. “ޒޭން” ޒެއިނާ މިފަހަރު މިހެން ބުނިތަނާ އިވުނީ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. އޭރު ބަނޑަށް ތަދުވުން ވެސް ފިލާދިޔައެވެ. “ކޮންގްރާ. އިޓްސް އަ ބޯއި” ނަރުސް ކުއްޖަ ދަރިފުޅު ދައްކާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒެއިނާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ދަރިފުޅު އުރާލިއެވެ.

30 މިނެޓް ވަންދެން ބޭރުގައި ހުރި އާމިރާ މެންނަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ތުއްތު ކުއްޖެއް ރުއިމުގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔުމުންނެވެ. ޒެއިނާ އަދި ދަރިފުޅު ގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅެވެ. ޒެއިނާ ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަކަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.

“މަންމާ ކޮބާ ޒޭން. އޭނަ ރަނގަޅު ދޯ. މަންމާ ބުނެބަލަ” އާމިރާ މެން މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުން ފިލާދިޔައެވެ. “އަހަރެން ބޭނުން ޒޭން ކައިރިއަށް ދާން.” އަތަށް ގުޅަފައި އޮތް އައިވީ ނައްޓަމުން ޒެއިނާ ބުނެލިއެވެ. “ނޫން. ދަރިފުޅު ރަނގަޅު ވީމަ ދާނީ” އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައި އުމަރު ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ޒެއިނާ އަށް އަޑު އިވުނު ހެންނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. ތެދުވެފަ ހުސް ފަޔާ ދުއްވާގަތީ އެއްމެން ގޮވަ ގޮވާ އޮއްވައެވެ. އޭރު ކުޑަ ދަރިފުޅު އޮތީ ނިދާފައެވެ. އެހެންވެ އާމިރާ އެތާ ބަހައްޓާފަ އުމަރު އާ ޒަރީރު އާ ޒެއިނާ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ވަރުބަލި ވެފަ ހުރުމުން ދުވަން އުނދަގޫ ވިޔަސް ޒެއިނާ ޒޭން ކައިރި އަށް ދާނެއެވެ.

“މަންމާ ކޮބާ ޒޭން” އައި ސީ ޔޫ ރޫމް އިން ނިކުމެ ނިކުމެ ހުރި ޒާހިދާ ކައިރި ޒެއިނާ އަހާލިއެވެ. “ދަރިފުޅު މިތާ ކީއްކުރަނީ” “މަންމާ ޑޮކްޓަރު ކީކޭ ބުނީ” ޒެއިނާ އަނެއްކާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ޑޮކްޓަރ ބުނީ އެއްގަޑި އިރު ތެރޭ ހޭ ނާރާފިއްޔާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނޯ. މިހާރު އެޔޮށް 45 މިނެޓް ވީ އަދިވެސް ހެޔެއް ނާރާ.” ޒާހިދާ ރޮމުން ބުނެލިއެވެ. ޒެއިނާ ގައިން ވަރު ދޫވިކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރު ކޮށްފައި އެ ރޫމް އަށް ވަނެވެ. ޒެއިނަގެ ލޯ ފުރިގެން އައީ ޒޭން އޮތް ގޮތް ފެނުމުންނެވެ. ބޮލުގައި ބެންޑޭޖް އެއް އޮޅާލާފައި ވާއިރު އޮކްސިޖަން މާސްކެއް ނޭފަތުގައި ވަނީ އަޅާފައެވެ. އެއް އަތަށް އައި ވީ ގުޅާފައި ވާއިރު އަނެއް އަތާށް ވަނީ ލޭ އަޅަން ގުޅާފައެވެ. އެ ރީތި ދޮން މޫނުގައި ހަލާކުވެފަ ތަންތަން ހުއްޓެވެ. ޒެއިނާ ހިތްވަރު ކޮށްފައި ފުންނޭވާއެއްލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“އަހަރެން ބުނީމޭނުން އަހަރެން އެއްމެ ބޭނުންވާ ގަޑިގައި އަހަރެން ކައިރި ނުހުންނަންޏާ ވިހޭމަ އައިސް ބާވާލާނަމޭ. އަހަރެން މިއައީ އެހެންވެ. އިނގޭތަ އަހަރެން ވިހަން އޮތް އިރު އެއްމެ ބޭނުންވީ ޒޭން އަހަރެން ކައިރި ހުންނަން. އެކަމް ޒޭން.” ޒެއިނާ އަށް ރޮވުނެވެ. “ޒޭން ޖެހޭނެ ތެދުވަން. ތެދުވޭ ޒޭން ޕްލީޒް. އަހަންނަކަށް ނޫޅެވޭނެ ޒޭން އާނުލައެއް. އަބަދު ބުނަމޭނުން ޑޫ ޔޫ ލަވް މީ ހޭ. މިއަދު އަހަރެން މިބުނަނީ އާނ. އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ ޒޭން ދެކެ. އިންތިހާ އަށް ލޯބިވޭ. އައި ލަވް ޔޫ ޒޭން އައި ލަވް ޔޫ. ޕްލީޒް ކަމް ބެކް.” ޒެއިނާ ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެއަށްފަހު ޒޭން އަށް ބަލާލިއެވެ. އެހެން ބަލަން ހުރެފަ ޒެއިނާ ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

“ދަރިފުޅު” އާމިރާ ރޮވިފައި ހުރި ޒެއިނާ ފެނުމުން އަހާލިއެވެ. ނަމަވެސް ޒެއިނާ އެ އަޑު އިވޭ ކަމަށް ނަހަދައި އައިގޮތަށް އައިސް ދަރިފުޅު ނެގިއެވެ. އެއަށްފަހު ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. އާމިރާ ވެސް ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ޒެއިނާ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ގޮސް ޒޭން އޮތް ތަނަށް ވަނެވެ. ޒެއިނާ އުޅުން ގޮތުގެ މަންޒަރު ބަލަން ތިބި 4 މީހުންނަށް ވެސް ހުރީ ރޮވިފައެވެ.

“ޒޭން ބަލާބަލަ. އަހަރެމެންގެ ދަރިފުޅު. ހަމަ ހީވަނީ ޒޭން ހެން. ހަމަ ސޭމް. ޒޭން ޕްލީޒް ލޯ ހުޅުވަބަލަ. ބޭބީ ކިހާބޭނުން ވާނެ ބާބީ ގެ ޑޭޑް ބޭބީ އުރާލަން. އަހަންނަށް ޓަކައި ނޫނަސް މި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ޓަކައި ނަމަވެސް ލޯ ހުޅުވަބަލަ.” ޒެއިނާ ރޮމުން މިހެން ބުނެ ޒޭން ގެ މޭމަތީ ދަރިފުޅު ބާއްވާލިއެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް ޒޭން” ޒެއިނާ މިހެން ބުނެ ރޮމުން ޒޭންގެ އަތުގައި ބޯ ޖައްސާލިއެވެ. އެވަގުތު ޒޭން ގެ އަތް ހަރަކާތް ކުރިހެން ޒެއިނާ އަށް ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް އަޅާނުލައި ރޮމުން ގެންދިޔައެވެ. ޒެއިނާ އަށް ސިހުން ލިބުނީ ޒޭންގެ ގެ ގަޔަށް ގުޅަފަ ހުރި މެޝިންތަކުގެ އަޑު ބާރުވަމުން ދިޔުމުންނެވެ. ވަގުތުން ދަރިފުޅު ނަގާ ޒެއިނާ އުރާލިއެވެ. އެވަގުތު ނަރުހުންނާ ޑޮކްޓަރުވެސް އެތަނަށް ވަދެގެން އައެވެ. ޒެއިނާ ނުދާން ހުރެފަ ވެސް ޑޮކްޓަރ ބުނީމަ ދިޔައީއެވެ.

ޒެއިނާ އާއި ދެންތިބި ހަތަރު މީހުންވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ޑޮކްޓަރ ނުކުންނަން ދެންނެވެ. ޒެއިނާ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އިށީއިނެގެން އިނެވެ. 10 މިނެޓް ފަހުން ޑޮކްޓަރ ނިކުތެވެ. “ހީ އިޒް ފައިން ނައު. އަލްހަމްދުލިލްލާހި. އެކަމް ވަރަށް ވީކް. ރެސްޓް ކުރުވަން ވަރަށް ޖެހޭނެ. ދެން އިރުކޮޅަކުން ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ. އޭރުން ޔޫ ގާއިސް ކޭން މީޓް ހިމް” ޑޮކްޓަރ ހިނިތުންވެލާފައި މިހެން ބުނެ އެތަނުން ދިޔައެވެ. އެއްމެނަށް ހިނިތުން ވެވުނެވެ. ޒެއިނާ ވެސް ހިނިތުންވެލާފައި ދަރިފުޅު ބޮލުފައި ބޮސްދިނެވެ.

ޒޭން ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. ޒެއިނާ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން މަޑު މަޑުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެހެން އެއްމެން ބޭރުގައި މަޑުކުރީ އެ ކުޑަ ކުޑަ އާއިލާ އަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޒޭން އިނީ އެނދުގައި ލައްގަނެލައިގެންނެވެ. ޒެއިނާ މެން ފެނުމުން ޒޭން އަށް ހިނިތުން ވެވުނެވެ. ޒެއިނާ ގޮސް މަޑު ކޮށްލުމުން ޒޭން އަތުގެ އިޝާރަތުން ދަރިފުޅު ދިނުމަށް އެދުނެވެ. “ބޯއީ އެއް” ޒެއިނާ ޒޭން އަތަށް ދަރިފުޅު ލައިދެމުން ބުނެލިއެވެ. “ޒަޔާން” ޒޭން ދަރިފުޅަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒެއިނާ އަށް ހިނިތުން ވެވުނެވެ.

“ޒޭން އައި ވޯންޓް ޓް ސޭ ސަމްތިންގް.” ޒެއިނާ މިހެން ބުނުމުން ޒޭން ޒެއިނާ އަށް ބަލާލިއެވެ. “މިއޮއް ހުރިހާ ދުހާކުވެސް މިހިތުގައި ނޭނގޭ ގޮތްތަކެއް ވި. އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އެޔަށް ދޭން ނަމެއް އޭރު. ބަޓް ނައު އައިނޯ ދެޓް އިޒް ލަވް.” “ޑޫ ޔޫ ލަވް މީ” ޒެއިނާގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަ ނުވަނިސް ޒޭން ޒެއިނާ އޭނަގެ ކައިރި ބާންދަމުން ބުނެލިއެވެ. “ޔެސް ޒޭން އައި ލަވް ޔޫ” ޒެއިނާ ހިނިތުން ވެލާފައި ބުނެލިއެވެ. “އެންޑް އައި ލަވް ޔޫ މޯ” ޒޭން ކުޑަކޮށް ޒެއިނާ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެން ބިރުންވެސް ހޭ އަރާނޭނުން. ވިހިގޮތަށް ފުރަތަމަ ވެސް އައިސް އަހަރެންނަށް ބަވާލީ ވިއްޔަ” ޒޭން ލާނެތް ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެން ބުނީމޭނު އޭރު ކައިރީގަ ނުހުންނަންޏާ ބާވާނަމޭ” ޒޭން މިހެން ބުނުމުން ލަދުގަން ނަމަވެސް ޒެއިނާ ވެސް ދޫ ނުކުރަން ވެގެން ބުނެލިއެވެ. “އަހަންނަށް ދޯ ވައްތަރީ” ޒޭން ބުނެލިއެވެ. ޒެއިނާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ޒަޔާން ގެ މޫނު ގަނޑު ހީވަނީ ހަމަ ޒޭން ގެ ކުޑަ ކުޑަ ކޮޕީ އެއް ހެންނެވެ. ނަމަވެސް ތުންފަތް އިނީ ޒެއިނާ ގެ ތުންފަތް އިންނަގޮތަށެވެ. އެ ދުވަސް ހޭދަވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް އުފާވެރި ކޮށެވެ.

8 މަސް ފަސް

“ޒޭން ގަނޑާ މި ޒަޔާންގެ ނެޕީ ޖަހުވަބަލަ. އަންނާނަން ހެދުމެއް ހިފައިގެން” ޒެއިނާ މިހެން ބުނީ އެނދުމަތީ 8 މަހުގެ ޒަޔާން އާއެކީ ސަކަރާތް ޖަހަން އިން ޒޭން އާއެވެ. “ޔެސް. މިއަދު ބައްޕި އާއެކީ ނެޕީ ޖަހާނީ. ޔޭ” ޒަޔާން އުރާލަަމުން ޒޭން ބުނެލިއެވެ. ޒަޔާން ހީލިއެވެ. ނެޕީ ޖަހާ ނިމުން އިރުވެސް ޒެއިނާ އަލަމާރި ހާކާލަ ހާކާލަ ހުއްޓެވެ. ޒޭން ޒަޔާން އެނދުމަތީ ބާއްވާފަ ގޮސް ޒެއިނާގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓި ފަހަތުން ބައްދާލިއެވެ.

“ސާބަސް ޒޭން. ރޮމާންސް ކުރަން ވެސް ވަކި ގަޑިއެއް ނޯންނާނެ” ޒެއިނާ މިހެން ބުނެ ޒޭން ކޮއްޕާލާފައި ދިޔައެވެ. ޒެއިނާ ގޮސް ޒަޔާން އެއްޗެހި ލައްވާ ރީތި ކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު އެތާ ކޮޅަށް ހުރި ޒޭން ކައިރި އަށް ގޮސް ޒަޔާން ދިނެވެ. “މަންމި އަންނާނަން މާމަ އާ އެކީ ފިހާރައަށް ގޮއްސަ” ޒެއިނާ މިހެން ބުނެ ޒަޔާން ގެ ކޮލަށާއި ޒޭން ގެ ކޮލަށް ބޮސްދިނެވެ.

ޒެއިނާ އަނެއްކޮޅަށް ނޭނބުރެނިސް ޒަޔާން ޒެއިނާގެ އިސްތައްޓަށް ދަމާލިއެވެ. ޒެއިނާ އައުޗް އޭ ކިޔާ ޒަޔާން އާ ދިމާލަށް މަޖާ ގޮތަކަށް ތުން ދަމާލިއެވެ. ޒަޔާން ބާރަކަށް އެ ތުއްތު އަޑުން ހޭންފެށުމުން ޒޭން އާއި ޒެއިނާ އަށް ވެސް ބާރަކަށް ހެވުނެވެ.

ނިމުނީ

30

44 Comments

 1. Pinkish

  April 15, 2017 at 4:00 pm

  Srryy for delay.. here is last part.. enjoyy… everybody vaahaka aa medhu dhekey goiy comment kohlahcheyy… ??

 2. Pinkish

  April 15, 2017 at 4:08 pm

  Phto gulhey tha mi last part aa????

 3. ReeXa

  April 15, 2017 at 4:17 pm

  Mi vaahaka hama varah reethi.. nimun vx varah salhi.. photo vx gulhey

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 4:28 pm

   Thankx ReeXa.. ??

 4. Azu

  April 15, 2017 at 4:29 pm

  Vaahaka v reethi…pic ves gulhey….ekam liyaa iru v visnan jehey kanthah ebahuri….ibaaraiy kurun rangalhu kohlan eba jehey…sifa kurun ves….dhen liyaa vaahaka ehga mikanthakah visnaafa rangalhu kuran masahkaiy kuraane kamah heekuran…best of luck…☺??

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 5:25 pm

   Thankx azu.. ??

 5. Khajja

  April 15, 2017 at 4:44 pm

  Wow v rythi hurihaakamevves furihama

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 5:26 pm

   Thanx khajja ??

 6. Kitty

  April 15, 2017 at 4:45 pm

  Photo ga inny girl baby ennu but v rythi hope to see a new story soon

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 5:45 pm

   Yeah in sha allah.. yeah aslu e girl eh.. ekm nueh igeyeynun boy eh noon kameh.. hehe.. thankx kitty ??

 7. ainthu

  April 15, 2017 at 4:56 pm

  V reethi vaahakaige nimun

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 5:46 pm

   Thankx ainthu ??

 8. ainthu

  April 15, 2017 at 4:59 pm

  Mivaahakaige nimun v sahli

 9. F2

  April 15, 2017 at 5:33 pm

  Vaahakaige nimun ehaa reecheh noon. Vaahaka nimunukamuge ihusaaseh nuvey nimunuiruves. Dhen ibaaraath kurun lafuzuthahves ebahuri nugulhey.misaalakah iththaalaa. Ammukoh beynunkuraanee isheedhey. ekahala gothakah.so need to improve on that areas

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 5:47 pm

   Yeah dww… next story ga thi mistakes ragalhu kuran try kuraanan.. ? thankx F2 ??

 10. ssss?

  April 15, 2017 at 5:42 pm

  Varah rythi… Photo vess varah gulhey… Hope kuran pinkish ge ehen story eh varah avahah fennaane kamah

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 5:49 pm

   Yeah in sha allah… thank you so much ssss? ??

 11. Nana

  April 15, 2017 at 5:59 pm

  Story vrh nice.. Vrh gulhey photo vx❤

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 7:28 pm

   Thankx nana ??

 12. Lenora

  April 15, 2017 at 6:15 pm

  laaa,… vrh lwbi vrhvrh reethi thi ninmun..

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 7:28 pm

   Thankx lenora ??

 13. Shabyyy

  April 15, 2017 at 7:01 pm

  Mashahvess varah faahaga kurevunu “ihthaalaafa”beynun kohfa hunnathy….e ee baeh rahrashuge v baby kudhin isheenumah beynun koh ulhey baheh….furathamaves hithah eri mivaahaka mi liyanee kon rashehge kujjeh baaey…vaahaka v reethi…..nimun ekamaku ehaa furihama eh noon…dhe bafain baithibbaafa mamma fihaarayah dhaahisaabun nimuny…

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 7:31 pm

   Mistakes correct kuraanan dhn story ehgai. Aalu happy family ehkan angaidheyn vegen ebai liyunyy.. if yuh dnt like its ok.. ehn vx vaane.. dhn story eh ragalhu kureveythw balaanan.. thankx shabyyy ??

 14. zey

  April 15, 2017 at 7:11 pm

  Galhi vaahaka eh…than kolhu kolhu mi kiyany vc mi vaahaka…dn vc buneveyny hama nujehey kanthah baivarey… Hyvany kuda kujjaku liyefa oiy moya vaahaka eh henn

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 11:40 pm

   I will try to improve..

 15. zey

  April 15, 2017 at 7:12 pm

  Galhi

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 11:41 pm

   ??

 16. Chum handi

  April 15, 2017 at 7:28 pm

  omg… woww… i love it… waiting your next story….

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 7:33 pm

   Aslu hurihaa part ehga hn Chum handi ge comment fennaathy v ufaaveyy… hama inthizaaru vx kurevey Chum handi ge comment akah.. thank you so much dear ??

  • Chum handi

   April 17, 2017 at 7:58 pm

   awwwww…. happy to hear that… pinkish ehen story eh liyan visnan thA???? cause i wanna know it, but don’t establish a thing written INTHIZAARU KOHLAVVAA… aee ehen jeheema kudhin bunaane mihaaru writers hama ehen jahaafa up eh nukureyey… I don’t mean you’ll do it but a surprise will be better…

 17. sam

  April 15, 2017 at 7:31 pm

  alhey 8 months kudhinah tok kureveytha…. hehehehe… btw story goaheh nun….

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 7:36 pm

   Story ga nynnaane baby twk kuri vaahaka eh bunefa ka.. hevunu vaahaka innaanyy bunefa.. thankx sam.. bst koh balaalaa.. ??

 18. Maree

  April 15, 2017 at 7:37 pm

  V reethi

  • Pinkish

   April 15, 2017 at 8:11 pm

   Thankx maree ??

 19. haw shia shaba shi r

  April 16, 2017 at 2:46 pm

  Mashaa Allah,v inthixaaru kurin up nukoh gen,v v reethi last part ves,pic hama habeys v gulhey

  • Pinkish

   May 6, 2017 at 2:40 pm

   Thankx dear.. ????

 20. Niyer

  April 17, 2017 at 2:44 pm

  Good

  • Pinkish

   April 17, 2017 at 4:24 pm

   Thankx Niyer ??

 21. Pinkish

  April 19, 2017 at 12:07 pm

  Thankx Chum handi.. yess vaahaka eh liyan eba visnan kuriah oiy thaa vx.. ?

 22. @l

  May 10, 2017 at 9:00 pm

  Kon irakun pinkish ge ehen story eh kiyaalan libeyni

  • Pinkish

   May 21, 2017 at 1:19 pm

   In sha allah soon.. ??

 23. hhhh

  May 23, 2017 at 8:06 am

  Home sweet Home
  ????????

  • Pinkish

   June 10, 2017 at 1:04 am

   Thankx hhh ??

 24. Shazu

  January 28, 2018 at 1:19 pm

  V las vejje dhw ekamvex. comment kohlaa hiyyv, heevany …maa avasaruvaalaifa hunnahen

Comments are closed.