ދެމުން ދިޔަ ގަދަ އަވީގައި އަހަރެން ހިނގާފަ މިސްރާބު ޖެހީ ރަށުގެ ސާނަވީ މަދަރުސާައާ ދިމާއަށެވެ.މިއަދަކީ ހަމަ ގާއިމު ވެސް އަ.ހަންނަށް ވަރަށޮ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ ފަސް މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މިއަދު އަހަރެންގެ އަތަށް އަރާނެއެވެ. ތުއްތޮންބެގެ ފާޑު ކިޔުންތަކަށް މިއަދު އަހަންނަށް ރައްދު ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

މާގިނަ މަސައްކަތަކާ ނުލައި ތޮއްޖެހިފައިވާ ގޭޓު ތެރެއިން އަހަންނާ އަހަރެންގެ ބެސްޓީ ގޭންގް ސްކޫލްތެރެއަށް ވަދެއްޖައީމެވެ.އެ ހަލަބޮލި ވަގުތުކޮޅަަށް ނިމުމެއް އައީ ޗީފް ގެސްޓް ހޯލު ތެރެއަށް ވަނީމައެވެ.އެހެން ހާޒިރީންނެކޭ އެއްފަދައިން އަހަރެން ވެސް ކޮޅަށް ތެދުވެތީމެވެ.

“އައިޝަތު ޒީޝަން އަލީ ފަސްވަނަ.،..” ނާހި މޭމްގެ ޖުމްލަ ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިން އަހަރެން ގޮނޑިން ތެދުވެގެން މިސްރާބު ޖެހީ ސްޓޭޖާ ދިމާއަށެވެ. މިއީ އަހަރެން މިއަދު ހަތަރުދަމު ކުރި އިންތިޒާރެވެ.

މަދަރުސާއިން ނުކުތް އިރު އެކިކުދިންގެ މަރުހަބާކިޔުންތައް އަހަރެންނަށް އަމާޒު ވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެން އެކުދިންނާ ހިނިތުންވަމުން ދިޔައިރު ހިތުގައިވަނީ މުޅީން އެހެންކަމެކެވެ.މިދުވަސް ދެކެން އަހަރެން އުންމީދު ކޮއްގެން ހުރިގޮތާ މިދުވަސް ވަރަށް ތަފާތެވެ.މިއަދު އަހަރެންނާ އެކު މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރާކަށް އޭނާއެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް ގެއަށްދިޔަ މަގުމަތިން އަހަރެންނަށް އޭނަ ފެނުނެވެ. އެޒުވާނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފަައި ހުރީ އަހަރެންގެ މޫނާދިމާއަށެވެ. އަހަރެންނަކަށްވެސް ވަކި އެހެން ދިމާއެއް ބެލޭވަރެއް ނުވިއެވެ.އެފުން ދެލޮލާ އަހަރެން ހަތަރުކަޅިވާ ކޮންމެފަހަރެއްގެ ވެސް ހާލެވެ.އަހަރެން ގަދަކަމުން ލޯމަރާލާފައި އެހެންދިމާއަކަށް ބަލާލީމެވެ.މާޒީގެ އެ ވިހަ ހަނދާންތައް ބޮލުތެރޭ އެނބުރެންފެށީ ހަމައެއް ލަމައެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ.

އެއީ މީގެ އަށްވަރަކަށް މަސް ކުރިއެވެ. ތުއްތޮންބެއާ ތިއްތައްތަބެ ފަރުމަހަށް ގޮސް އާސް ގޭގެ ބިއްދޮށްފަރާތުގައި ނާށި އަންދައިގެން މަސްފިހަން ރެޑީ ވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންވެސް އިނީ މަސް ފިހެވޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އަލިފަާން ގަނޑު ކައިރި އިށީންދެލައިގެންނެވެ.

ދިހަ ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުން ޒިމްބެ އާއި ޒިމްބެގެ ރައްޓެއްސެއް ގެއަށް އައެވެ. އެއީ ހަމަ އެޒުވާނާއެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެން އޭނާ ދަންނަމެވެ.ނަމަކީ އިޔާންއެވެ.އަހަންނަށްވުރެ އޭނާ ބޮޑުވާނީ ދެތިން އަހަރެވެ.އޭރު އަހަރެންވެސް ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުން އޭނަ އާ ވާހަކަ ދައްކަމެވެ.އެރޭވެސް  އަހަރެމެން ވާހަކަދެއްކީމެވެ.އެތައް ދުވަހެއް ފަހުގައެވެ. އެރެއަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އޭނާ އަހަރެންގެގެއަށް އާދަ ކޮށް އަންނަންފެށިއެވެ. އަހަރެމެންގެ ވާހަކަތައް އިތުރުވިއެވެ. ދުވާލު ދެެއިރަށް ކާ ބޭހެއްހެން އަހަންނަށް އޭނަ ފެންނެއެވެ.އޭނަ ލަސްވާ ދުވަސްދުވަހު އަހަރެންގެ ހިތް އަވަސްވެއެވެ…..

 

2

23 Comments

 1. Mash

  April 14, 2017 at 6:36 am

  V rythi rkm kuru

  • Lenora

   April 14, 2017 at 12:12 pm

   Thnx ekm vrh undhagu a liyan phn in… Bt will try to…

 2. Maureen

  April 14, 2017 at 8:04 am

  ??

 3. lovegirl

  April 14, 2017 at 8:42 am

  vvv reethi stry eh. waiting for the next part.?

 4. ReeXa

  April 14, 2017 at 10:40 am

  Reethi.. vaahaka ga sifakurun ithuru kohfinama mi ah vure mi vaahaka reethi vaane

  • Lenora

   April 14, 2017 at 3:11 pm

   Thnx… I’ll try to improve…

 5. Maree

  April 14, 2017 at 11:38 am

  V reethi

 6. Kiara

  April 14, 2017 at 1:32 pm

  Mi vaahaka vs reethi vaane kamah balamaa dhw..
  Next part ah waiting….

 7. eyenee

  April 14, 2017 at 3:04 pm

  vrh reethi . kuriah huri baithah vs reethi vaane kamah mibalany … ekm dhigu kuraathi ige next part

  • Lenora

   April 14, 2017 at 3:08 pm

   Thnx eyenee….Okeii Ekm vrh undhaguley dhivehi type kuran phn ga…

 8. Manje

  April 14, 2017 at 3:15 pm

  Varah rythi, Dhn in irakun next part

  • Lenora

   April 14, 2017 at 3:18 pm

   Mirey veytho mi try kurany

 9. Aneedha Abdulla

  April 14, 2017 at 4:32 pm

  Var rythi thi vaahaka

 10. Samee

  April 14, 2017 at 8:51 pm

  Nycc strwyy… Bt its too short.. Gud luck

  • Lenora

   April 14, 2017 at 9:29 pm

   Thnx samee… Its gonna b really useful…

 11. bestie

  April 14, 2017 at 9:34 pm

  vrh rythi vaahaka…. waiting for the next part.. good luck..

  • Lenora

   April 15, 2017 at 3:03 am

   Thnx bestie….

 12. shafu

  April 14, 2017 at 9:37 pm

  nice… but too short ……. next part dhigu kohdechey…

 13. hac

  April 15, 2017 at 9:01 am

  haadha reethi vaahakaekeyy.

  • Lenora

   April 16, 2017 at 6:18 am

   Thnx brw…..???

 14. Mikk

  April 15, 2017 at 10:42 am

  Thi hagee gee vaahaka eh tha

  • Lenora

   April 15, 2017 at 11:36 am

   Not really… Next part kiyahche…

 15. aya

  July 12, 2017 at 10:32 am

  nice…

Comments are closed.