ރަށުތެރެޔަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ދެނަމާދު ދޭތެރެ ކަމުން މަގުމަތީގައި މީހުން ވެސް ވަރަށް މަދެވެ. ރަށުގެ ބޮޑު މަގު ހުރިގޮތަށް ހިނގަމުން އައި އަލާންގެ ފިޔަވަޅުތައް އަވަސް ވެފައި ވީއިރު އޭނަގެ މޫނުމަތިން ކަމަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ ހުރިކަން އެނގެއެވެ. އޭނަ ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެކަން ފާހަގަ ކުރެވޭނެއެވެ.

“އެކަމެއްގެ ވަގުތުގައި އެކަމެއް ނުކުރެވޭ ގޮތްވަނީ ކީއްވެތަ؟ މިއީ ޤުރުޢާން ކިޔަވާގަޑި…. މިގަޑީގަ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެ…. ދޭ…. ޚަތިމް ހިފައިގެން އާދޭ. އައިސް މިތާނގައި މަށާއިއެކު ކިޔަވަން އިށީނދޭ.”

ކޮންމެ ރެއެއްގެވެސް އާދައިގެ މަތިން މިރޭވެސް ކޮއްކޮމެން ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ ބަދަލުގައި ފިލާވަޅު ހަދަން ފެށުމުން މަންމަ އަޑުލައިގަތެވެ.

ގެއަށް ވަނުމަށް އައިސް ދޮރުމަށްޗައް އެރިތަނާ މަންމަގެ އަޑު އިވުމުން ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތައް އާވެގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ އެމޭޒު ދޮށުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އޭނައާއި ދޮންތަ ބައިންދައިގެން މަންމަ ޤުރުޢާން ކިޔަވައިދިނެވެ. އުމުރުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދާންދެނެއް ނޫނެވެ.

އެކަމަކު ޤުރުޢާނުގެ އަކުރުތައް ދަސްވެ އެހީތެރިއަކާއިނުލާ ކިޔަވަން އެނގޭވަރު ވަންދެނެވެ. މިހާރުވެސް މަންމަ ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި ޤުރުޢާން ކިޔަވަން ހަނދާންކޮށްދެނީ ފޫހިކަމެއް ރުޅިވެރި ކަމެއް ނެތިއެވެ.

މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް އަދި މިހާރު ވެސް ދޮންތަ އަކަށް ވެސް އަދި އަހަރެންނަކަށް ވެސް މަންމައާއި ބައްޕައަށް ވުރެ ބޮޑު ވާކަށް ނޭނގެއެވެ. އެމީހުންގެ ކައިރިން އަހާނުލާ އެމީހުންގެ ޚިޔާލާނުލާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަމެވެ.

އަހަރެންނަށްވުރެ ތިންއަހަރު ބޮޑު ދޮންތަ މީހަކާ އިނދެ ދެކުދިން ލިބުމާއި އެކުވެސް މިއަދުވެސް އަމިއްލަ ގޭގައި ހިނގާ އެންމެ ކުދި ކަންތައް ތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑެތި ކަންތައް ތަކަށް ދާންދެން ޚިޔާލު ހޯދަނީ މަންމައާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެންނެވެ. ދައްތަ މިގެއަށް ނާންނަ ދުވަހަކަށް އިރެއް ނާރާނެއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެވެސް ވަގުތުކޮޅެއް މަންމައާއި ކޮއްކޮމެނާއެކު ގޭގައި ހޭދަކޮށްލުމަކީ ދޮންތަ އާދަކޮށް ކުރާކަމެކެވެ. ބައްޕަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ނަމަވެސް ރަށަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އެދެން ދޮންތަ މިގެއަށް ބަދަލުވާން ވީއެވެ. ޚުދު އަހަރެންގެ ޚާލަކީވެސް މިއެވެ.

މީހަކާ އިނދެ ދަރިއަކު ލިބުމުންވެސް ކޮންމެ ރެއަކާއި ދުވާލަކުން ކޮންމެވެސް ވަގުތު ކޮޅެއް މަންމައާއިއެކު ހޭދަކޮށް ނުލައި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ. ބައްޕަ ރަށަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރެވެނީ ބައްޕަގެ ސަކަލުގެ ފަހަތުގައެވެ.

“އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް މަންމާ.”

މިއީވެސް ބަދަލު ނުވި އާދައެކެވެ. އަބަދުހެން ގެއަށް އަޔަސް ސަލާމް ގޮވާނުލާ ވަންނާކަށް ހަމަ ނުކުރެއެވެ. މަންމަ އައިނު ރަނގަޅުކޮށްލަމުން އަހަރެންނަށް ބަލައިލިއެވެ.

“އަހަ… ދަރިފުޅާ އަލާން… އާދޭ އިށީންނަން.” މަންމަ ކައިރީ ހުރި ގޮނޑި އެއް ދައްކާލަމުން މަންމަ އެދުނެއެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން ގޮސް ގޮނޑީގައި އިށީނީމެވެ.

ކިތައްމެ ގިނައިން ފެނުނަސް ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މަންމަގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ އެއުފާވެރި ކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރުވެސް މަންމައަކަށް އަހަރެން ބޮޑެއްނުވިއެވެ.

“ހާދަ ނުގަޑިއެއްގަ؟ މިރޭ މިސްކިތުގައި ކިޔަވަން ނީނދެ ތިއައީ އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ؟” އަހަރެންގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާ ލަމުން މަންމަ ބުންޏެވެ.

މަންމައަށް އަހަރެންގެ މޫނު މަތިން ހާސްކަމުގެ ކުލަވަރު ފާހަގަ ވާކަށް މާގިނަ ވަގުތެއް ނުނެގިއެވެ. ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދިމާވުމުން ނޫނީ އަހަރެން ގެއަށް ނާންނާނެކަން އަހަރެންގެ މަންމައަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. އެކަމަކު ކައިވެންޏަށް ފަސްއަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އެކަން އަދިވެސް މިޝާ އަކަށް ނޭނގެއެވެ.

އަހަރެން ކޮންމެހެންވެސް މިގަޑީގައި މަންމައާ ބައްދަލު ކުރަން މިއައީ މަޖުބޫރު ވެގެންނެވެ. މިނޫން އިތުރު ގޮތެއް އަހަރެންނަށް ނެތީމައެވެ. އަޒާން އަށް ފަސްމަހަށް އޮއްވައި މިދިމާވި ކަމަކުން އަހަރެންގެ ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ލޫޓު ވިއްޖެއެވެ. އެހެން ކަމުން މަންމަ ފިޔަވައި އެވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލާނެ ރަނގަޅު އިތުރު އެހެން ދެވަނަ މީހަކު އަހަރެންނަށް ނުފެނުނީމައެވެ.

މިޝާ އަކީ ރަނގަޅު އުޅުމެއް ހުރި އަންހެނެއްނޫނެވެ. މިޝާ އާ އިނދެގެން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ނުވާނެހެން މަންމައަށް ވެސް ހީވީ ކަންނޭނގެއެވެ.

“އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިފުޅު ތިހާ ބޭނުން ކަމަކަށް ވާނަމަ މަންމަ ތިކަމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅާނަން”

އަހަރެންގެ ޚަޔާތުގައި އަހަރެންނަށް މަންމަގެ ފަރާތުން އެހާ ބޮޑަށް ރުހުމެއް ނުލިބި މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަކަށް އެއްބަސް ވެގެން އަހަރެން ކުރި ހަމައެކަނި ކަމަކީ މިޝާ އާ ކައިވެނި ކުރުމެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ވެސް މިދަނީ ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެން މިޝާ އާ އިނުމުން އޭނަގެ އެހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެހެނެއް ވެސް ނުވިއެވެ.

މިޝާ އަކީ ބަލައިލަން ރީތި އަންހެނެކެވެ. އެކަމަކު މާ އަވަހަށް ރުޅި އައުމާއި ބޮޑާކަމެއް ހުރެއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެވެހިކަން ހުއްޓަކަސް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުބަހައްޓައެވެ. އެކަންތައް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެއް ނޫނެވެ.

ކައިވެންޏަށް ފަހު މވީ ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެންމެ ފަހުން މިއަދު ހަވީރު އަހަރެންނާއި މިޝާ އާ ދެމެދު އެހެންޏާ ނުހިނގާ ފަދަ ވަރުގަދަ ކޯޅުމެއް ހިނގީއެވެ. ކޮންމެ މަހަކުވެސް މިކޯޅުމެއް ހިނގައެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ވީގޮތަށް އެއްވެސް ދުވަހަކު ނުވެއެވެ.

މަހު މުސާރަ ނަގައިގެން ގެއަށް އަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިޝާ ކޮންމެވެސް ޝަކުވާއެއް ލާރިއާއި ހެދި ކުރާނެއެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އެކަންތައް ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިޔައީއެވެ. ކޮންމެ މަހަކުވެސް އަހަރެން މިޝާ އާއި އަޒާންއަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ތަކަށް ވަކިވަކިން ގުނާފައި ހާހެއްހާ ރުފިޔާ މިޝާގެ އަތަށް ދެމެވެ.

އެލާރިން އެއްވެސް އެހެން ކަމެއް ނުކޮށް ހަމައެކަނި އަޒާންގެ ކަންތަކާއި އަދި މިޝާގެ ކުދިކުދި ޚަރަދު ތަކަށް ހޭދަ ވާނެހެން އަހަރެން އެހެނިހެން ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމެވެ.

ގެއަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތް ތަކުން ފެށިގެން ލައިގެން ކާނެ އެއްޗިއްސަށް ދާންދެން ހޯދައިދެނީ ޚަލައިލު ގޮތުގައި އަހަރެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ހޯދައި ލާރިންނެވެ. އެތައް ދަލެއް އޮހުރުވައިގެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދު ކޮށްގެންނެވެ.

އެކަމަކު މިޝާ އަކީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ޒީނަތާއި އަރާމަށް މާލޯބި ކުރާމީހެކެވެ. އަހަރެންގެ ގޭގައި އަހަރެންގެ މަންމަމެންނާއިއެކު ނޫޅެ އަމިއްލަ ގޭގައި ދިރިއުޅެން ނިންމީވެސް އެހެން ވެގެންނެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަމެން ކައިރީ އުޅެގެން އޭނަ ބޭނުން ގޮތަކަށް ނޫޅެވިދާނެތީ ވެސް ކަންނޭނގެއެވެ.

މިޝާ އަކީ މިޝާ މަންމަގެ ދޮންކަނބުލޮއެވެ. އެހެން ދަރިޔަކު ނެތުމުން މައިދައިތަ މިޝާ ގެންގުޅެނީ ވެސް ލޮލުގެ ކޮއި ފަދައިންނެވެ. ކިތައްމެ ގޯސްކަމެއް ކުރިޔަސް އަދި ކިތައްމެ ގޯސްކޮން އުޅުނަސް މައިދައިތައަށް އެއީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

ތިމާގެ ދަރި ތިމާޔަށް ދޮންފުތުވާނޭ ބުނާ އުސޫލުން މައިދައިތައަށް ވެސް އޭނަކުރާ ގޯސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެނެއެވެ. ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެއޭ ބުނަނީ ވެސް މިހެންވެ ކަންނޭނގެއެވެ. އެގޮތުން މައިދައިތަގެ އެކަނު ލޯބީގެ ސަބަބުން މިޝާ އަށް އެއްވެސް ރީތި ސިފައެއް ދަސްވެފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

ނުނިމޭ

4

27 Comments

 1. nizam

  April 14, 2017 at 12:49 am

  miothy vaahakaage furathama part… alhuganduge vaahakathakah saport kurahvaa hurihaa beyfulhuna nah ves kamudhaane kamah ummeedhu kuran…. gudnyt all my friens….

 2. Dhimra and Yuan shipper

  April 14, 2017 at 12:52 am

  Haadha kurey..Ekam ves v rythi..Kon iraku next prt up kuraany?

  • nizam

   April 14, 2017 at 10:54 am

   thanks dhimra and yuan shipper… next part sunday iraadha kureviyyaa…..

 3. Mary

  April 14, 2017 at 1:09 am

  Feshun v rythi. Nimendhen rythikoh genesdheyne kamah ummeedhu kuran. Keep it up…. avahah up koh dhehchey…

  • nizam

   April 14, 2017 at 10:57 am

   thanks mary….

 4. Nahu

  April 14, 2017 at 5:51 am

  Feshun adhi adhi reethi

  • nizam

   April 14, 2017 at 10:58 am

   thanks nahu….

 5. shaa

  April 14, 2017 at 5:56 am

  Reethi next part kon irakun upkohdeyny

  • nizam

   April 14, 2017 at 10:59 am

   thanks shaa… sundayga iraadha kureviyyaa….

 6. Hajja

  April 14, 2017 at 6:13 am

  Feshun reethi….maalas nukoh aneh part genes dgeyne kamah heekuran

  • nizam

   April 14, 2017 at 11:01 am

   thanks hajja…..

 7. Th00

  April 14, 2017 at 6:16 am

  ?

  • nizam

   April 14, 2017 at 11:02 am

   thanks thoo….

 8. Maree

  April 14, 2017 at 11:50 am

  vvv reethi

  • nizam

   April 14, 2017 at 2:45 pm

   thanks maree….

 9. Nana

  April 14, 2017 at 11:54 am

  Vrh rythi

  • nizam

   April 14, 2017 at 2:46 pm

   thanks nana….

 10. Jjeyツ

  April 14, 2017 at 11:55 am

  V v v v reethi. Kuriah huri part thah vs reethi vaanekamah hope kuran. Keep up the good work nizam?

  • nizam

   April 14, 2017 at 2:47 pm

   thanks Jjey…

 11. Sunu

  April 14, 2017 at 4:03 pm

  Heevey v nice vaane h3n..kyp it up

 12. Bleh

  April 14, 2017 at 7:25 pm

  Fettiiru eyny 3rd person POV ga ekam fahun eyny 1st person POV ga… evy kihineh
  Vaahaka hyvany rythivaanehen… varah thafaathu vaahaka eh hen hyvey✨

  • nizam

   April 14, 2017 at 11:22 pm

   thanks bleh…

 13. haw shia shaba shi r

  April 14, 2017 at 11:32 pm

  Mashaa Allah v reethi mi vaahakaige feshun,hurihaa part thakeh ves reethi vaanekamah uhmeedhukuran.keep it up,

 14. nizam

  April 15, 2017 at 12:10 pm

  thanks haw shia shaba shir….

 15. Syna

  April 15, 2017 at 2:42 pm

  V reethi mi vaahaka next part avas kurahcey

  • nizam

   April 15, 2017 at 5:24 pm

   thanks syna…

 16. Elyza

  August 30, 2017 at 9:29 pm

  Varah kiyaa hi
  vva gothaka leyefa iny

Comments are closed.