” ޔާނު ނަމްބަރވެސް ނޭންގެ ހަނދާން ހުރި ކަމެއް.. އާން ޔެސް އޭނަ ރާއްޖޭ ނަމްބާރއޭ ވައިބާގަ އިންނަނީ” ހައިކަލް އެހެން ބުނުމުން އަަހަރެން ކަންބޮޑުވިއެވެ. ޔާނު ނަމްބަރ ބަދަލު ކުރި ފަހުންވެސް އަހަރެން އޭނައަށް މެސެޖެއް ކުރީމެވެ. އެ މެސެޖް ޑިލިޓް ކުރި ހަނދާނެއް އަަހަރެންނެއް ނެެތެވެ.  އަނެއްކާ އޭނަ މިހާރު އެ ނަމްބަރ ގެންގުޅެންޔާ ހައިކަލްއަށް އެ މެސެޖް ފެންނާނެއެވެ.

” ޔާމިން ކީއްވެތަ؟ ކީއްވެތަ ތިހެން ތި ކަންކުރީ..؟ ވަޓް ޑިޑް އައި ޑޫ ރޯންގްް؟ އައިލް ޑޫ އެނީތިންގް ފޯ ޔޫ. ޖަސްޓް ޑޯންޓް ލީވް މީ” ހައިކަލް އަހަރެން ޔާނުއަށް ފޮނުވާފަ އިން މެސެޖް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ކިޔާލިއެވެ. ހީވީ މެޔަށް ހޫނު ފެން އެއްޗެއް އޮއްސާލިހެންނެވެ.

 

” ޔަލް ދިސް މީންސް ޔޫ އެންޑް ޔާނު؟” ހައިކަލް ހައިރާންވެ އިނދެ ބުނެލިއެވެ.

އަަހަރެން އެޔަށް ދޭނީވެސް ކޮން ޖަވާބެއް ހެއްޔެވެ. ހައިކަލްއަށް ހަޤީގަތް ކިޔާދޭކަށްވެސް ނުކެރޭނެއެެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހައިކަލް ކައިރީ ދޮގު ހަދާކަށްވެސް ނުކެރޭނެއެވެ.

” ޔަލް ސޭ ސަމްތިންގް؟” ހައިކަލް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ބުނުމުން އަަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

” ޔެސް ހީ އިޒް މައި އެކްސް.. ދަ ވަން އައި ޓޯލްޑް ޔޫ އެބައުޓު” ހައިކަލް ރުޅިއައިހެން ހީވުމުން އަހަރެން ހަގީގަތް ހާމަ ކުރީމެވެ.

” ވަޓް” ހައިކަލްއަށް ބޭއިހްތިޔާރުގަ ބުނެވުނު ކަހަަލައެވެ.

އެވަގުތު ރޫމްގެ ދޮރުހުޅުވުނު އަޑު އިވިގެން ހައިކަލްވެސް އިތުރު ސުވާލެއް ކުރާކަށް ނޫޅުނެވެ.

” ހެއި ޔަލް.. ވަރަށް ފޫހި ދޯ މިއަދު.. ސޮރީ އިނގޭ.. ޔާއްކޮ މިއަދު އެސައިންމެންޓް ހަދަން މަޑުކުރީމަ ލަސްވީ” ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެންއައި ޔާޝާ ބުނެލިއެވެ.

” ޔާނު ފޯނަށް  ކީއްކޮއްގެން ތިއުޅެނީ.. ހާދަ ވަރަކަށް ވައިބާއިން މެސެޖްކޮއްފީމޭ… އޮންލައިންގައެއް ނޫންތަ ތި އިނީއެއް” ހައިކަލް އެ ސުވާލްކޮށްލީ ކޮން މަގުސަދެއްގަކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ނަމްބަރ ބުލޮކްކޮށްފަ އިންކަން ޔަގީން ކުރަން ކަންނޭންގެއެވެ. އަހަރެން ހުރީ ޔާނު ގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުގައެވެ.

” ކޮންއިރަކުތަ މެސެޖް ކުރީ.. ނާދެ އެއްވެސް މެސެޖެއް.. އޮންލައިންގަ މިއިނީވެސް.. ޔަގީން ނުބައި ނަމްބަރ އަކަށް ތިއްތިއަށް ތި މެސެޖް ކުރެވުނީ” ޔާނު ޖަވާބުދިންއިރު އޭނައަށް އެއްވެސް ކަމެއް ރޭކާލާހެން ހިޔެއްނުވެއެވެ.

“ނޫން ރަނގަޅު ނަމްބަރއަށް މި މެސެޖް ކުރީ.. ޔާނުއަށް ކުރިންވެސް ޔަލްއިން މެސެޖް ކޮށްފަ.. ތިއްތިފޯނު ގޭ ބާއްވާފަ އާދެވުނީމަ އަސްލު ފޯން ގެނެސްދޭށޭ ބުނަން މެސެޖް ކުރީ” ހައިކަލް އެ ބުނިގޮތުން ހީވަނީ އޭނައަށް އިނގޭކަން ޔާނުއަށްވެސް އަންގާލިހެންނެވެ. ޔާނުގެ މޫނު ކުލަވަރު ނުފެނުނަށް އޭނަވެސް ބަސްމަދުވިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ހައިކަލް އިތުރު ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ނިކުމެގެން ދިޔައީއެވެ. ޔާނުވެސް ޔާޝާ ކައިރީ ކަމެއް ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ ގުޅާށޭ ކިޔަަފަ ހައިކަލްގެ ފަަހަތުން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އަނެއްކާ ހައިކަލް އަހަރެންދެކެ ރުޅިއައީ ހެއްޔެވެ؟ ޔާނު ހައިކަލް ކައިރީ އަހަރެންނޭ ކިޔާފަ ދޮގު ވާހަަކަ ތަކެއްް ދައްކަފާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވަމުން ދިޔައީ ފުނިޖެހެމުން ދިޔަ ހިޔާލު ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޔާޝާ ކައިރީ އިނދެ އެތަށް ވާހަކައެއް ދެއްކިނަމަވެސް އަހަރެންގެ ސަމާލުކަންވަނީ އެހެން ދިމާލެއްގައެވެ.

” މިއައީ އައި މަގުމަތީގަ ފުރުޓުސް ގަނެގެން.  ހިނގާ އާފަލެއް ކާލަންދޯ މިހާރު ވަރަށް އިރު ވެއްޖެއެއްނު އެއްޗެއް ނުކައި އިންނަތަން” ޔާޝާ އޯގާތެރި ކަމާއެކު އެހެން ބުނެލުމުން  އަަހަރެން ބޮލުގެ އިޝާރާތުން އާއެކޭ ބުނީމެވެ. ގިނައިރު ވުމުން އަހަރެންވެސް ހުރީ ބަނޑުހައިވެފައެވެެ. ފޯނެއް އައުމުން ޔާޝާ އެބަ އަންނަމޭ ކިޔާފަ ބޭރަތް ނިކުތް އަޑުއިވުނެވެ. އަހަރެންއިނީމަ އޭނަ ބޭނުންވާ ވާހަކަ ނުދެއްކެނީ ކަންނޭންގެއެވެ.

ބަނޑުހައިވެފަ އިންވަރުން އަހަރެން އެނދުމަތީގަ ޔާޝާ ބަހައްޓާފަދިޔަ ތަށީގައޮތް އާފަލާ ވަޅި ނަގައިގެން އާފަލުގެ ތޮށިމަށަން މަސައްކަތްކުރީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ބައްޕަ މަތިން ހަނދާންވީ އާފަލު ތޮށިމަަށަނަް ފެށީމަކަންނޭނަގެއެވެ. އަބަދުވެސް އަހަރެން އާފަލު ތޮށިމަށައިގެން ކާތީ ބައްޕަ އެކަމާ ޝަކުވާކުރާނެއެވެ. އެންމެ ފައިދާ ވާ ބައި ހުންނަނީ ތޮށީގަ ކަމަށް ބުނާނެއެވެ. ބައްޕަގެ ހިޔާލުތަކުގަ އިނދެފަ ހަދާލި ގޮތަކުން ވަޅި އެޅުނީ އަތުގައެވެ. ވީ ތަދުން އަހަރެންނަށް ބާރަށް ހަޅޭ ލަވައިގަނެވުނެވެ.  އެވަގުތު އާފަލާ ތަށިވެސް އަހަރެން އަތުން ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ.

” އޯ މައި ގޯ ޑު ލަޔް..” ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި ހައިކަލްގެ އަޑުގައި ވަނީ  ހާސްކަމެވެ.

” ޔަލް.. ކިހިނެތް ތިހެދީ.. ހާދަ ބައިވަރު ބުލަޑްއެކޭ.. ތިއްތި ނާސްއަށް ގޮވާބަ” ޔާޝާގެ އަޑުވެސް އިވުނެވެ.

ހައިކަލް ހީކުރާނީ އަހަރެން ގަސްތުގަ އަނެއްކާވެސް އެކަހަލަ މޮޔަ ކަމެއް ކުރީކަމަށެވެ. ހައިކަލް ހީކުރާ އެއްޗެއް ހީކުރަން ބަހައްޓާނީއެވެ. ކަން ވީގޮތް ކިޔާދޭކަށްވެސް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ހައިކަލްއަށް ޔާނުކަންތަށް އިނގުނީމަ އެ ހުންނަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. ނާސްއައިސް ބޭސް އަޅާދިނުމުން ތަދުކެނޑުނެވެ.

” ތިއްތި ޔާއްކޮގެ ރިޝެޑިއުލް ކުލާހެއް އެބައިން ފޯގަ.. ދެންމެ މި އެނގުނީވެސް… ދޮންބެ އެބަ އާދޭ ބަލާ.. ޔަލް ޓޭކް  ކެއާ އެންޑް އައި އޭމް ސޯ ސޮރީ” ޔާޝާ އެހެން ބުނެފަ ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. އޭނަ ސޮރީ އެބުނީ އަހަރެން އަމިއްލައަށް އާފަލް ކާން އުޅެނިކޮށް އެހެން ވީމަ ކަން ޔަގީނެވެ.

” ޔަލް އަޅެ ކީއްވެތަ ތިހެން ތި ހަދަނީ… ހާދަ ދެރަވެޔޭ ތިހެން ނަފްސަށް ގެއްލުން ދޭތީ… ޔަލް ބޭނުމީ މަރުވަންތަ؟ ބުނީމެއްނު ޔަލް ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ބައްޕަ    މަރުވި ކަމަކަށް.. ލޮލަށް ފެންނަ ދުވަަހަކުން ބައްޕަ ހޯދަން ދާނަމޭ… ދެން ކީއްވެ ތިހެން ތި ކަން ކުރަނީ..؟” ހައިކަލްގެ ވާހަކަތަކުން އޭނަ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފަ ކަން އިނގުނެވެ.

އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެއްކިއިރުވެސް ބަހެއް ނުކިޔާ އަޑުއަހަން އިނީމެވެ.

” ޔަލް ސޭ ސަމްތިންގް.. އަދި އިނގޭތަ މިއަދު ޑޮކްޓަރވެސް ބުނީ ސައިކޭޓްރިސްޓަކަށް ޔަލް ދައްކާށޭ ” ހައިކަލްް އަހަރެންކައިރީ އެންދުގަ އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

” އައިމް ސޯ ސޮރީ ޔަލް… އަހަރެންނަށް އެހެން ޓްރީޓް ކުރެވުނީމަ ދޯ ތިހެން ތިހެދީ” ހައިކަލް ދެރަވެލާފަ އެހެން ބުނަލަމުން އަހަރެން ގައިގަ ބައްދާލިއެވެ. އެ ހަރަކާތުން ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. އެއަތުގެ ހިމާޔަތް އަބަދަށް ލިބުން އެދެވުނެވެ.

” އައި އެމް ސޮރީ ޔަލް” ހައިކަލް އެހެން އޮވެ ބުނެލިއެވެ. ކިތަންމެ ނުހޭން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް އަހަރެންނަށް ހެވުނުވެ.

” ސީރިއަސް ލީ ޔަލް.. މިގަޑީގަވެސް ހެނީތަ.. ވަޓުސް ރޯންގު ވިތު ޔޫ”  ހައިކަލް އަހަރެން ކުޑަކޮށް ދުރުކޮށްލާފަ ބުނެލި ގޮތުން ހީވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ހެންނެވެ.

” ހެވޭނެއްނު.. ޔަލް އުުޅުނީ ސުއިސައިޑު ކުރާކަށް ނޫން ވިއްޔާ.. އަސްލު އާފަލް ކާން އުޅެނިކޮަށް ވަޅިން އަތުގަ އެޅުނީ..” އަހަރެން ކިޔާދިނީމެވެ.

” ދޮގު.. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ތިހެދީ.. އާފަލު ކާން އިނިއްޔާ އާފަލުވެސް އޮންނާނެއްނު” ހައިކަލް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެެ.

” ސާބަސް އެގަޑީގަ ޔަލް އަތުން ވެއްޓުނީއޭ އާފަލު. ފަހުން ޔާއްކޮ ނެގީ ކަންނޭންގެ.. ދަމުން ސޮރީވެސް ބުންޔެއްނު.. އަސްލު އޭނަ އެ ހަދައިދޭން އުޅެފަ ފޯނެއް އައުމުން ބޭރަށް ދިޔައީ.އެގަޑީގަ އެހެން ވީ.. ” އަހަރެން ވީގޮތް ބުނެދިނީމެވެ.

” އެއްވެސް މަޖަލެއްނޫނޭ ޔަލް. ދެންވެސް އަމިއްލައަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވޭތޯ ނޫޅެއްޗޭ.. ޔަލްއަށް އިނގޭތަ ހާދަ ބައިވަރު ލެޔެއް އައޭ.. ކުރިން ފެހި ތަނާއެއްކޮށް އެޅިފައިނީ… އެކަމް އެހާ ފުންކޮށް ނޫން ވީމަ ފަހަން ނުޖެހުނީ”

” އައި އޭމް ސޮރީ ހައިކް” ހައިކަލް އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާވަރު ހިތަށް އަރާފަ ކުރެވުނު ކަންތަކުން ސޮރީ ބުނީމެވެ. ހައިކަލް އެހާ ދެރަ ނުވަންދެން ކަންވީގޮތް ކިޔާދެވުނު ނަމައެވެ.

” ސޮރީ އަކުން ނުފުދޭނެ” ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން ހައިކަލް ބުނެލިއެވެ.

” ދެން ކިހިނެތް ފުދޭނީ” އަހަރެން ބުނީމެވެ.

“ކޮލަށް އުމްމައެއް ދިނީމަ” ހައިކަލް އެހެން ބުނުމުން ލަދުގަންނަ ގޮތް ވިއެވެ.

” ހާދަ ވަރަކަށް ތި ބުލަޝް ވަނީ.. މިފަހަރު ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ އިނގޭ.. އުންމައެއް ދިނީމަ ދުރަށް ދާނީވެސް” އެހެން ބުނެފަ ހައިކަލް އިތުރަށް އަހަރެންނާ ކައިރިވެލިއެވެެ. އަހަރެން މަޑު މަޑުން ހައިކަލްއާ ކައިިރިވެލީމެވެ.

” ޔަލްއަށް ކިހިނެތްތަ ތަނެއް ނުފެންނަ އިރު……………” ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް ހައިކަލް ކޮއްލި ކަމަކުން ހިއްސުތަށް ގަނޑުވިކަަހަލައެވެ. އަހަރެނަވެސް ހައިކަލްއާ އިތުރަށް ގާތްވެލަމުން އެ ހަރަކާތުގަ ބައިވެރި ވެވުނެވެ. ދެމީހުނަށް އެހެން ތިބެވުނީ ކިހާ އިރެއް ވަންދެން ކަމެއްވެސް ނޭންގުނެވެ. ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށެވެ.

 ނުނިމޭ 

36

65 Comments

 1. pretty

  February 11, 2017 at 12:56 am

  Guys I know mibai kuruhkan.. Ekam mihaaru mibalany dailykoh upkohdheveythw.? In sha Allah maadhan addhi ehbai dhigukoh up kohdheynan ingey ?

 2. R.......A

  February 11, 2017 at 1:10 am

  Vvvvvvvvvvvvvvv ragalhu vvvvvvvvreethi??

  • pretty

   February 12, 2017 at 10:54 am

   Thankx R….A ?

 3. Petite

  February 11, 2017 at 1:57 am

  V salhi ❤

  • pretty

   February 12, 2017 at 10:55 am

   Thankx Petite ?

 4. ReeXa

  February 11, 2017 at 5:12 am

  Oh salhi.. I love it

  • pretty

   February 12, 2017 at 10:55 am

   Thankx ReeXa ?

 5. Meenaa

  February 11, 2017 at 6:11 am

  Vic reethi dhen kon ire.kun anehbai, avahah genes dhehchey

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:01 am

   Thankx Meenaa ? In sha Allah today I will upload next part ??

 6. Almaa

  February 11, 2017 at 6:46 am

  Wow

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:02 am

   Thankx Almaa ?

 7. Naash

  February 11, 2017 at 9:25 am

  V reethi ingey mi partves. Ekamu v kuru.

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:03 am

   Thankx Naash ?. Yah I know kurukan. Ehnve next part dhigukoh genesdheynamey buny ?

 8. Jee

  February 11, 2017 at 9:54 am

  V.salhi mi bai. varah happy vejje dailykoh up kuraa vaahaka bunyma. waiting

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:04 am

   Thankx jee ?

 9. ham

  February 11, 2017 at 10:25 am

  Pretty. Haadha rangalhey…v.v.v.nice story

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:04 am

   Thankx Ham ?

 10. Aff

  February 11, 2017 at 10:53 am

  Masha allah it’s speechless??

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:05 am

   Thankx Aff ?

 11. Reader

  February 11, 2017 at 11:07 am

  Oh My god pretty. ur the best ?

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:05 am

   Thankx Reader ?

 12. Neen

  February 11, 2017 at 11:53 am

  Haadha kurey

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:05 am

   Next part dhiguvaane ?

 13. Hello❤

  February 11, 2017 at 12:22 pm

  Beautiful Story ❤

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:06 am

   Thankx Hello ?

 14. Rozaina

  February 11, 2017 at 2:50 pm

  Comme dhuvahakuves ap kohdhehchay igay. Vvvvvvvvvv reethi

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:07 am

   Thankx Rozaina ? In sha Allah konme dhuvahaku upkohdheveythw mi try kurany ?

 15. reem

  February 11, 2017 at 3:06 pm

  Wow pretty ? Aslu lolah nufenna meehegge bai furathama meehehge nazarun liyan varah undhaguvaane. Ekam mi story hama perfect ?

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:08 am

   Thankx reem ? Trying my best ?

 16. Faathee

  February 11, 2017 at 6:39 pm

  Haadha reechey. Avaha up kohla dhecehy. Vara reethi. Keep goin pretty. Mi story nimuneema fahun ves mi kahala reethi story tha kiyaalan genesdhechey ingey

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:09 am

   Thankx faathee ?. Yah In sha Allah ?

 17. Inu

  February 11, 2017 at 9:01 pm

  Umma ei kudakudhin ah kiyaadheygoyy hehe aharen ge baby ah vess kiyaa dheny ehen but nice

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:11 am

   Thankx Inu ? Neyngeynehnu kiyaa ulheny umma viyyaa ehnve storygaves ehn liyevuny.. Kikeytha bodethi kudhin kiyaa ulheny?

 18. Reehan

  February 11, 2017 at 10:40 pm

  Pretty kobr

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:15 am

   In Sha Allah Miadhu upkohdheynan. Reehaan ?

 19. Mary-Anne

  February 11, 2017 at 10:42 pm

  pretty mi part haadha kurey!!!
  pretty sorry akun nufudheyne!!
  umma akun fudheyniy!!?
  luv you tc
  story hama best??

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:16 am

   Thankx Mary-Anne ? Hehe haik ey umma dheyn molhuvaany ?

 20. Chau

  February 12, 2017 at 12:26 am

  Waiting.. Mi part varah reethi…..

  • pretty

   February 12, 2017 at 11:20 am

   Thankx Chau ?

 21. Akky

  February 12, 2017 at 12:14 pm

  Alhey konirakuntha up kohdheyny. V rythi story

  • pretty

   February 12, 2017 at 1:00 pm

   Thankx akky ? Mirey In sha Allah upkohdheynan ?

 22. Princess

  February 12, 2017 at 12:21 pm

  Varah salhi mi partves mary bunihen sorry akun nufudheyne ummma akun fudheyni

  • pretty

   February 12, 2017 at 1:31 pm

   Hehe ? Thankx Princess ?

 23. Kamana

  February 12, 2017 at 1:40 pm

  Heart touching story… V v reethi avha next part up kohladheeba

  • pretty

   February 13, 2017 at 4:08 pm

   Thank you kamana ?

 24. Lol

  February 12, 2017 at 2:17 pm

  Hama haik aa baa kiss kurevuny. . She cant see dhw ??

  • pretty

   February 13, 2017 at 4:25 pm

   hehe dhw ekam haik aa ey kury.. yaanu vejiyyaa ingeyne ehnu yal ah.. kurinves kiss kohfa huryma ?

 25. Hykal

  February 12, 2017 at 2:50 pm

  hmm hama mashaa ey kuree?, Luv U Yal ?:p

  • pretty

   February 13, 2017 at 4:30 pm

   hehe ehntha haik.. Lym ..?

 26. Am

  February 12, 2017 at 5:52 pm

  Is this a true story?
  Its beautiful and waiting for the next part. ?

  • pretty

   February 13, 2017 at 4:31 pm

   Thankx Am ? yah the story is based on a truse story?

 27. aisha

  February 12, 2017 at 8:51 pm

  alhey haadha reehchey mivaahaka <3 koniraku anehbai libeyni

  • pretty

   February 13, 2017 at 4:33 pm

   Thankx Aisha ? mihaaru innaane anehbai upkohdheefa ?

 28. R.......A

  February 13, 2017 at 1:01 am

  Vvvreethi dailykon koddhey namey buneema haadh haadha bodukonney ufaavee heeve mihaaru
  Ahen faharu faharah vure las hen mireynukumey thoa
  1 jahandhen madu kurevijje thikahahala khiyaalee kulanujehey huvafen dhenves nudhakkaathi mihaaruheevanee hithah 1tanuhila elhi fuduve himoon vejjehen inthixaarugahuin???

  • pretty

   February 13, 2017 at 9:14 am

   Alhey I am really sorry  I thought College in ais upkureveyne kamah. BUt college ga huhtaa maa bodah balivegen hospirtal ah dhiyai. Ehnve reyga up nukurevuny. I know excuse ehhhenkan feel vaany. BUt I will upload 2 parts today. Mendhuruga up kohdheynan iyyege part. & miadhuge part mirey kohdheynan. I am really sorry guys  

 29. R......m

  February 13, 2017 at 1:03 am

  Vvvreethi dailykon koddhey namey buneema haadh haadha bodukonney ufaavee heeve mihaaru
  Ahen faharu faharah vure las hen mireynukumey thoa
  1 jahandhen madu kurevijje thikahahala khiyaalee kulanujehey huvafen dhenves nudhakkaathi mihaaruheevanee hithah 1tanuhila elhi fuduve himoon vejjehen inthixaarugahuin???

  • Kattala

   February 13, 2017 at 8:48 am

   I agree

  • pretty

   February 13, 2017 at 9:15 am

   Alhey I am really sorry  I thought College in ais upkureveyne kamah. BUt college ga huhtaa maa bodah balivegen hospirtal ah dhiyai. Ehnve reyga up nukurevuny. I know excuse ehhhenkan feel vaany. BUt I will upload 2 parts today. Mendhuruga up kohdheynan iyyege part. & miadhuge part mirey kohdheynan. I am really sorry guys  

 30. pretty

  February 13, 2017 at 9:18 am

  Alhey I am really sorry ? I thought College in ais upkureveyne kamah. BUt college ga huhtaa maa bodah balivegen hospirtal ah dhiyai. Ehnve reyga up nukurevuny. I know excuse ehhhenkan feel vaany. BUt I will upload 2 parts today. Mendhuruga up kohdheynan iyyege part. & miadhuge part mirey kohdheynan. I am really sorry guys ???

 31. jee

  February 13, 2017 at 2:17 pm

  Its oky dhen avahah upkohdheeba

  • pretty

   February 13, 2017 at 4:34 pm

   Thankx jee ? Story upkohfa innaane mihaaru

 32. Who? ?

  February 13, 2017 at 3:10 pm

  Alhe kobaatha.. mihaaru kithanmme faharaku load kurevijje ..

  • pretty

   February 13, 2017 at 4:04 pm

   Really sorry ??? Still not feeling well. ehnve miadhu up kuri iru recheckves koh nulaa upkury.. Hope you will read the story..

 33. Who? ?

  February 13, 2017 at 3:11 pm

  Miadhaku dhn mendhureh nuvaane kanneinge

 34. Who? ?

  February 13, 2017 at 3:24 pm

  I give up. . Dhn nukiyaanan mi story eh.. thank you ?

Comments are closed.