ދަތިތަކާއި ނުލާ އަދި ދަރިފުޅަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި ދަރިފުޅު ކިއާރާގެ ބަނޑުގައި ހެދި ބޮޑުވަމުން އައެވެ. ކުޑަކޮށް ކިއާރާ އަށް އުނދަގޫވެފައި ތަދުވެއެވެ. އެ ދަރިފުޅު ތޮޅެލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރިހުމެއް އުފެދެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުލައެވެ. ދެގޮތެއްނުވެ އޭނާ ކައިރި އަޔާން ހުންނަންޏާ ހާސްވާންވީ ކީއްކުރަންހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ވިހާކަށް މާ ގިނަދުވަހެއް ނެތެވެ. ޑޮކްޓަރ ދީފައިވާ ދުވަސް ކައިރިވަނީއެވެ. . އޭރު މައިޝާވެސް ވަނީ ވިހާފައެވެ. އަދި އެ ދަރިފުޅަށް ނަން ވެސް ކިޔާފައެވެ. ލިބުނީ ފިރިހެންކުއްޖެކެވެ. އީތަން ޒާއިން ގެ ނަމުން އެ ކުޑަ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް ނަން ކިޔާ ނިމުނީވެސް އެއާއިލާ އާއި އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ކުލަގަދަގޮތަކަށެވެ. ކިއާރާވެސް އަދި އެންމެންވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ ކިއާރާ ވިހާނެ އިރަކަށެވެ. ކިއާރާ މިހާރު ކުރިއަށްވުރެ ފަލަވެފައި ބޮޑު ބަނޑެއް އިނަސް އެ ރީތިކަމަކަށް މައުސޫމްކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.  އަޔާން ވަނީ ކިއާރާ އަށް އަޅާލާ އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުން ޗުއްޓީވެސް ނަގާފައެވެ.

ކިއާރާ އެނދުމަތީ އަރާމް ކުރަން އޮތް އިރު އަޔާން ހުރީ ލިބެން އުޅޭ ދަރިފުޅަށް ގަނެފައި ހުރި ކުޑަ އަލަމާރި ކައިރީގައެވެ. “ބޭބީ ޑޯލް، މާ ގިނައިން ދޯ މި އެއްޗެހި ގަނެވުނީ…” އަޔާން ބުނީ އޭގެ އެތެރޭގައި ހުރި އެއްޗެއްސަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. އެކި ވައްތަރު ކުޅޭ އެއްޗެހީގެ އިތުރަށް އަންނައުނާއި ރީތިވާ ސާމާނުވެސް ހުއްޓެވެ. ލިބެން އުޅެނީ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްކަމެއް އެމީހުން ނުބެލި ނަމަވެސް އަޔާން ހުރީ އެކި ކުލައިން ދެ ޖިންސަށްވެސް ލެވޭކަހަލަ ކުދި ހެދުންކޮޅާ އިސްޓާކީނާއި ކުދި  ބޫޓު ގަނެފައެވެ. އެތަކެތިން ވަނީ އަލަމާރި ފުރިބާރުވެފައެވެ. ގަނެފައި ހުރި “ސްޓަފް ޓޯއީ”ތަށްވެސް މަދެއްނޫނެވެ. “އަޔާން އެއްނު ތިހާ ގިނަ އެއްޗެހި ގެނެއްސާވެސް ތިހުރީ، އަދި ނޭނގެ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްކަމެއްވެސް، އެކަމް ތިހުރީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގަނެ ނިމިފައި…. ބައްޕި ވާ މޮޅު އިނގޭ…..” ކިއާރާ ހީލާފައި ބުންޏެވެ. އަޔާން ހޭންފަށާފައި އައިސް ކިއާރަ ކައިރި އޮށޯތެވެ.

“ބޭބީ ޑޯލް…… ނަމެއް ޑިސައިޑް ކުރަންވެއްޖެ އެއްނު…ބަލައިފިންތަ ނަންތަށް؟” އަޔާން އެހުމުން ކިއާރާ އާއެކޭ ބުންޏެވެ.

“ކުރިން ދުވަހު ސާރޗް ކޮށްލިން.. ވަރަށް ލޯބި ދެ ނަން ފެނުނު.. އަންހެންވެސް ފިރިހެންވެސް…” ކިއާރާ ބުނުމުން އަޔާން ކޮން ނަންތަކެއްތޯ އެހިއެވެ. “ގާލް ނަމަ، އާރާ ކިޔާނީ… އޭރުން އަޔާންގެ އޭ ވެސް ކިއާރާގެ އާރާ ވެސް…. އެއީ އެއް ނަން.. ދެން އަލާޔާ… ދެން ބޯއި އެއްވެއްޖެއްޔާ… އަވްޔާން.. އީޒަން…” ކިއާރާ ބުނީ އަޔާންގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެއެވެ. “އާރާ އެންމެ ރީތީ.. އޭރުން ދެމީހުންގެ ނަމާއި ވެސް ގުޅޭނެއެއްނު… ދޯ.. ދެން އަވްޔާން ވަރަށް ލޯބި..” އަޔާން ބުނެލުމުން ކިއާރާ ވެސް އެއްބަސްވިއެވެ. އެއީ އޭނާއަށްވެސް ވަރަށް ރީތިވި ދެނަމެވެ. “އާރާ އަޔާން… ވާއު…. އޯރ އަވްޔާން އަޔާން….” ކިއާރާ އެހެން ބުނެލުމުން އަޔާން ހީލާފައި ކިއާރާ ގެ ނިތުގައި ބޮސްދިނެވެ.

 

ކިއާރާ އަށް ދީފައި އިން ތާރިހް ފަހަނަ އަޅާ ގޮސް އެއާއި ޖެހިގެން 2 ވަނަ ދުވަހެވެ. ކިއާރާއަށް އެހެންޏާ ނުވާވަރަށް އުނދަގުވާންފެށިއެވެ. ބަނޑުގައި އިރު އިރުކޮޅާ ރިއްސާލައެވެ. އޭނާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުރީ ބަނޑުގައި ފިރުމާލަމުންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބަނޑުގައި މާ ބޮޑަށް ރިއްސައިގަތެވެ. ކިއާރާ މަޑު އާހަކާއި އެކު ބަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. “އަޔާން……!” ކިއާރާ އަޔާންއަށް ގޮވާލަމުން އިށީނދެވުނެވެ. އެވަގުތު އެއްޗެއް ފައިބައިގެން ދިޔަ އިހްސާސް ކިއާރާ އަށް ކުރިއެވެ. “އާހް…. އަޔާން… އަޔާން…” ކިއާރާ ބަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން އަޔާން އަށް ގޮވަމުން ދިޔައިރު، އަޔާން ބޭރަށް ދިޔައީ ކިއާރާ ނިދަން ވާއިރަށް ފެން ޖަގު ގެނެއްސާ ބައިންދަންވެގެންނެވެ. “އާހް….. އަޔާން…” ކިއާރާ ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްލިއިރު އޭނާ ދާހިއްލާ ފޯވާންފަށައިފިއެވެ. އަޔާން ދޮރު ހުޅުވުމާއި އެކު ކުރިމަތީ އިން ކިއާރާ ފެނި ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. “އަޔާން… ވޯޓަރ…… ބްރޭކް… އަޔާން….” ކިއާރާ ބަނޑުގައި އަތް އަޅާލައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. އަޔާން އަތުގައި އޮތް ބިއްލޫރި ޖަގު ކަބަޑުމަތީ ބަހައްޓާލުމަށްފަހު ކިއާރާ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ.

“އިޓްސް.. ޓައިމް..” ކިއާރާ ބުނެލީ ވޭނާއި އެކުގައެވެ. އަޔާން ގެ ނޭވައި އަވަސްވިއެވެ. އޭނާ ދެއަތް ދަނޑިމައްޗަށް ކިއާރާ ލުމާއި އެކު ކިއާރާ ބުނި އެއްޗެއް އިނގުނެވެ. އޭނާގެ އަތުގައިވެސް ފެން ފަދަ ދިޔާއެއްޗެއް އުނގުޅުނު އިހްސާސްވިއެވެ. އަޔާން ސިޑިން ފައިބަމުން ދިޔައީ ހަމްނާ އަށް ގޮވަމުންނެވެ. ކިއާރާ އޭރު ތެޅެއެވެ. ހަމްނާ ވެސް ކޮޓަރިން އަވަހަށް ނިކުތެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟؟ ބަނޑުގަ ރިއްސަނީތަ.. ހިނގާ އަވަހަށް….. މަންމަ އެބަ އަންނަން ބައްޕަ ގޮވައިގެން…” ހަމްނާ އެހެން ބުނެފައި ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އަވަސް ހަރަކާތަކާއި އެކުގައެވެ.  އަޔާން ކިއާރާ ގެންގޮސް ފަހަތު ސީޓް ގައި ބޭއްވިއެވެ. ” އައި ލަވް ޔޫ.. އެވްރީތިން ވިލް ބީ ފައިން.. އައި ލަވް ޔޫ..”

ހަމްނާ އައުމުން އޭނާ ކައިރި ފަހަތަށް އެރުމަށް ބުނެފައި އަނީލްއާއި އަޔާން ދާދި އެއްވަރަކަށް ކާރަށް އަރައި ދުއްވާލިއެވެ.. އަޔާން ހުރީ ހިތްއަވަސްވެފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުއްވުނީވެސް ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ. އިރު އިރުކޮޅާ ކިއާރާ ތަދުވެގެން “އަހް” އެ ބުނާވަގުތު އަޔާންއަށް ކާރުގެ ސްޕީޑް އިތުރުކުރެވެއެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ކާރު ޖެއްސުމާއި އެކު ކިއާރާ ކާރުން ނެރުނީވެސް އަޔާންއެވެ. އޭގެ ކުރިން އަނީލް ގޮސް ވީލް ޗެއަރ އެއް ގެނެސްދިނެވެ. ކިއާރާ ވީލް ޗެއަރ އަށް ލައިގެން އެތެރެއަށް ގެންދެވުނެވެ. ނަސީބެކެވެ. ކިއާރާ ޗެކްކުރާ ޑޮކްޓަރ އެވަގުތު އުޅުއްވައެވެ. އެމަރޖެންސީކޮށް ކިއާރާ ލޭބަރ ރޫމްއަށް ވެއްދީ އެ ޑޮކްޓަރުގެ އެހީގައެވެ.

އަޔާން ލޭބަރ ރޫމް ކުރިމަތީ މޫނުގައި އަތް އަޅާލައިގެން އިނެވެ. އެއްބައިފަހަރަށް ބިރުވެރިކަން އޭނާގެ ހިތަށް ވަދެއެވެ. މިވަގުތުކޮޅަކީ އެތަކެއް އިހްސާސްތަކެއް އެއްވާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.

ފަތުހީ މެން ހޮސްޕިޓަލަށް އާދެވުނުއިރުވެސް ކިއާރާ ނުނެރެއެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ޑޮކްޓަރު ނިކުތެވެ.. އަޔާން އަވަހަށް ޑޮކްޓަރ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. “އޮޕެރޭޝަން ކުރަން ޖެހެނީ!! ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޯރމާލިޓީސް ފުރިހަމަކޮށްލަން ދުރުވާންވީ ނޫންތޯ..؟” ޑޮކްޓަރު އަވަސް އަވަހަށް އެހެން ބުުނުމުން ނަރުހަކާއި އެކު އަޔާން އަދި އަނީލްވެސް ދިޔައެވެ

ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ކިއާރާ ނެރުނެވެ. އަޔާން ވެސް އަދި އެންމެންވެސް ތެދުވިއެވެ. ކިއާރާ ދެލޯ ނުހުޅިއެއްކަމަކު އޭނާ އޮތީ ވަރުބަލިވެފައިކަން ރަނގަޅަށް ފެނެއެވެ. . އޭނާ އޮތީ ބަނޑުގައި އަތް އަޅާލައިގެންކަމުން އަދިވެސް ރިއްސަނީކަން ގައިމެވެ. އަޔާން ގޮސް ކިއާރާ ގެންދަމުން ދިޔަ އެނދާއި ކައިރިވިއެވެ.. އަދި ކިއާރާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ. “ޔޫ ބޯތު ވިލް ޑޫ އިޓް.. އައި ލަވް ޔޫ..” އަޔާން އެހެން ބުނުމުން ކިއާރާ ގެ އަނގައިން މަޑު އާހެއް ނިކުތެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ….” ކިއާރާ އެހެން ބުނެލީ ލޯ ނުހުޅުވައެވެ. އެދެމީހުންގެ އަތް ވަކިވެގެން ދިޔައީ އޮޕެރޭޝަން ތިއޭޓަރ އަށް ކިއާރާ ވެއްދުމުންނެވެ.

މިނެޓަކަށް ފަހު މިނެޓެއް އަޔާން ގެ ހިތަށް ވަންނަ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވެއެވެ. އަނީލް އާއި ހަމްނާ އަޔާންގެ ކައިރި އިނދެ އޭނާއަށް ހިތްވަރު ލައިދެމުން ދިޔައިރު ފަތުހީވެސް މޫނުމަތީ އަތް އަޅާލައިގެން އިނީ ހާސްވެފައެވެ. ކައިރި އިން މަލިކާ އިނީ އޭނާ އަށްވެސް ހިތްވަރު ލައިދޭންށެވެ. ފަތުހީއަށްވެސް މިވަގުތު ވެގެންދިޔައީ އުނދަގޫ ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. ހަމަމިކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަސްނާ އާއި ލިބުނު ދަރިފުޅުވެސް ވަކިވެ ދިޔައީ އޭނާ ގޮނޑީގައި އެ އިންގޮތަށް އިންދައެވެ. ކިއާރާވެސް އެދަނީ ހަމަ އެ ވޭނާއި އެ ވަގުތުކޮޅާއި ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. ހަސްނާއަށް ވީ ގޮތް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ފަތުހީ މޮޔަވެސް ވެދާނެއެވެ. ކިއާރާ އަކީ އޭނާ މިދުނިޔޭގައިވެސް ލިބުނު އެންމެ އަގުހުރި އެންމެ ލޯބިވާ އޭނާއަށް މާތް ﷲ ދެއްވި އެންމެ ނަސީބުގަދަ ނިއުމަތެވެ.

….

ދެގަޑީރަށް ދިގު ދެމިގެން ދިޔަ އޮޕެރޭޝަން ނިމުނެވެ. ލައިޓް އޮފް ކޮށްލުމާއި އެކު ނަރުހަކު ނިކުތެވެ. އެންމެން އެކީ ކޮއްޅަށް ތެދުވެވުނެވެ. އަޔާން ވަގުތުން ނަރުހާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. އެ ނަރުސް ގެ ފަހަތުން ކުޑަ ކުއްޖެއް އަތަށްލައިގެން ހުރި ނަރުހެއް ނުކުތެވެ. އެ ކުއްޖާ އޮތީ ފިޔާތޮށި ކުލައިގައެވެ. އަޔާން ދެލޯ ކަރުނުން ފުރުނެވެ. ނަރުސްކުއްޖާ އައިސް އެ ކުއްޖާ އަޔާންގެ އަތަށް ލައިދިނެވެ. “ކޮންގޮރެޓްސް..އިޓްސް އަގާލް..” ނަރުސްކުއްޖާ ބުނެލީ ހިނިތުންވެލާފައެވެ. އެންމެން އެކީހެން އަޔާން ވަށާލިއެވެ. އެ ކުއްޖާ އަޔާން އަތުން ނަގާ ފުރަތަމަ އުރާލީ ފަތުހީއެވެ. ފަތުހީގެ ދެލޯ ކަރުނުން ފުރުނުއިރު އެ ކުޑަ ކުޑަ ފުރާނައިގެ ނިތުގައި ބޮސްދެވުނެވެ. އަޔާން ނަރުސްކުއްޖާއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނީ ކިއާރާ ގެ ވާހަކަ އަހާށެވެ. އެވަގުތު ޑޮކްޓަރު ނިކުތެވެ. އޭނާ އަޅައިގެން ހުރި މާސްކް ނަގާލީ ހިނިތުންވެލާފައެވެ. “އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބޭބީވެސް ކިއާރާގެވެސް ހާލު ރަނގަޅު.. އޭނާ ހޭއަރާނެ ގަޑީ އިރެއް ފަހުން… ކިއާރާގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު.. ހޭ އަރާނެ ގަޑީއިރެއްފަހުން…” ޑޮކްޓަރު ބުންޏެވެ.. އަޔާން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލާފައި މާތް ﷲ އަށް ހަމްދުކުރެވުނެވެ..

“ބަލާބަލަ… ހީވަނީ ކިއާރާހެން ހަމަ….” މަލިކާ އަތުގައި ދަރިފުޅު އޮތް އިރު އޭނާގެ ދެލޮލުގައި ވަނީ ކަރުނައެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާފައަށާއި މާމައަށް ވުމުން ވާހާ އުފާ ފަތުހީވެސް އަދި އޭނާވެސް ވަނީ ވެފައެވެ.  “މަރުހަބާ އަޔާން…” ފަތުހީ އަޔާންގެ ގައިގާ ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން ކިއާރާ ނެރެވުނެވެ. އޭނާ އޭރުވެސް އޮތީ ހޭނެތިފައެވެ. ފަތުހީ އެވަގުތު ހަމަޖެއްސި ޕްރައިވެޓް ރޫމްއަކަށް ކިއާރާ ގެންދެވުނެވެ.

އަޔާން ކިއާރާ ކައިރި އިށީންއިރު ދަރިފުޅު އޮތީ ކުޑަ އެނދެއްގައި ބާއްވާލެވިފައެވެ. ކިއާރާގެ ހޭ ނެތެއްކަމަކު އެ މޫނުމަތީ ވަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. އަޔާން ލޯބިން ކިއާރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ.

ޑޮކްޓަރު ބުނި ގަޑިއަށްވުރެ ކުރިން ކިއާރާ ހޭއެރިއެވެ. އޭގެ ކުރިން ހަމްނާ އަޔާން ލައްވުވާ އެމީހުން ގަނެފައިވާ ބޭބީގެ ބައެއް އެއްޗެހި ގެނައެވެ. ކިއާރާ ހޭލެވުމާއި އެކު ސީލިންއަށް ބަލަންއޮތެވެ. ހިތުގައި ތަފާތު އިހްސާސްތަކެއް އުދެފެމުން ދިޔައެވެ.  ކިއާރާ އެއްފަޅިއަށް ބަލައިލިއިރު މޫނުމަތީ އަތް އަޅާލައިގެން އިން އަޔާން ފެނުނެވެ. “އަ..އަ..އަޔާން…” ކިއާރާ ބުނެލީ މަޑުންކަމަކު އަޔާންއަށް އެއަޑު އިވި ވަގުތުން މޫނުމަތިން އަތް ނެގިއެވެ. އަޔާން ކިއާރާގެ ގައިގާ ބައްދާލަމުން މޫނުމަތީ ބޮސްދޭންފެށިއެވެ. “މައި ބޭބީ ޑޯލް ކަހަލަ ބޭބީ ޕްރިންސެސް އެއް” އަޔާން އެހެން ބުނުމުން ކިއާރާ އަނގަމަތީ އަތް އަޅާލަމުން ރޮވުނީ އުފަލުންގޮހެވެ. މިއީ ކިހާ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއްކަން އޭނާއަށް އިހްސާސްވަމުންދިޔައެވެ.

އަޔާން އަންނާނެކަމަށް ބުނެފައި ދިޔައީ ނަރުހަކު ބަލައެވެ. އެވަގުތު ބޭރުގައި އިށީނދެތިބި ފަތުހީގެ އިތުރުން މަލިކާ އަދި ހަމްނާއަށް އަޔާން ފެނުނެވެ. އަނީލް އޭރުވީ އެންމެންނަށް ކާއެއްޗެއް ގެންނަން ބޭރަށް ގޮހެވެ. “ކިއާ ހޭއަރައިފި…” އަޔާން ބުންޏެވެ.. “އަލްހަމްދުލިއްﷲ” އެންމެން އެކީ އެހެން ބުނެލެވުނެވެ. ހަމްނާ އާއި މަލިކާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ފަތުހީ ފަހުން ދާނެކަމަށް ބުނެލީ މިގަޑީގައި އޭނާ ނުވަންނަންވެގެންނެވެ. ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް މިގަޑި އޭނާއަށް އެންމެ އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރިއެވެ.

…..

ހަފްތާއެއް ފަހެވެ. ކިއާރާ ގެ ހާލު ރަނގަޅު ވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ދޫކޮށްލަން އޮތް ދުވަހެވެ. އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އޭގެ އަނެއްދުވަސް ވެގެން ދިޔައީ ކިއާރާ ގެ ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔުމުގެ ކަންތަށް ހަމަޖެހޭނެ ދުވަހަށެވެ. އެންމެންހެން އުޅުނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށްނެވެ. ކިއާރާ ކައިރިއަށް ދީމާގެ އިތުރުން ޒާއިން އަދި އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން މައިޝާވެސް އައެވެ..

މާ ބޮޑުކަމެއް ކުރަން ނޭނގުނެއް ކަމަކު ކިއާރާއަށް އެ ދަރިފުޅު އަތުގައި ބާއްވާނެ ގޮތް ދަސްވިއެވެ. ގިނަވަގުތު އޭނާ ކައިރި ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ އަޔާން އާއި ފަތުހީއެވެ. ކިއާރާގެ އެދުމަށް އަޔާން އެމީހުންގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯވެސް ސަމާހްއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ކިއާރާ ބާއްވައިފައިވާ އެނދުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ތައްޔާރު ކުރަމުން ދިޔައިރު ހަމްނާ ދިޔައީ އެ ކޮޓަރިއަށް ގެއިން ގެނައި ސާމާނުތަށް އެކައްޗަކަށް އަޅާ ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ. ކިއާރާ ދަރިފުޅާއި ދިމާ ބަލަން އިނެވެ. “މަންމަމެން ހުރިހާ އެއްޗެހި ހިފައިގެން ދާށޯ ބައްޕަ ބުނުއްވީ އެ ކާރުގައި.. ބައްޕަ އެބައިންނެވި.. އަޅުގަނޑު މިއައީ އަނެއްކާރު ހިފައިގެން.. އަޅުގަނޑު ގެންދާނީ ކިއާ އާއި ބޭބީ… އެންމެ ރަނގަޅެއްނު…” އަޔާން ދޮރުން ވަދެގެން އައިސް އެހެން ބުނެލުމުން ހަމްނާ އާއި މަލިކާ އެއްފަހަރާ އާއެކޭ ބުންޏެެވެ. ްއެދެމީހުން ދާދި އެއްވަރަކަށް ނިކުމެގެން ދިޔައީ ގެންދަންވާނެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހިފައިގެންނެވެ. އަޔާން ދަރިފުޅު އުރާލުމަށްފަހު ކިއާރާ ތެދުވަން އެހީވެދިނެވެ.

“އާރ ޔޫ ފައިން؟ ހިނގާލެވޭނެ..؟” އަޔާން އެހުމުން ކިއާރާ އާއެކޭ ބުންޏެވެ.. ލައިގެން ހުރީ ބަންދު އައްސާލެވޭ ދޫ ހެދުމެކެވެ. ބަނޑު ކުރިން ހުރިވަރަށް ނުހިނދުނެއްކަމަކު ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ. ބަންދު އައްސާލަމުން އަޔާންގެ އަތުގައި އޮތް ދަރިފުޅަށް ބަލައިލިއެވެ. ދެންމެ ވިސްނަމުން ދިޔަ ކަންތަކާއި މެދު އަނެއްކާވެސް ވިސްނެން ފެށުނެވެ. އަޔާން ކިހިނެއްވީތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. “އަޔާން…! މަންމަވެސް ޔަޤީން މި ހުރިހާ ކަމެއް ތަހައްމަލު ކުރިކަން… އެކަމް މަންމައަށް ކިހާ ފަސޭހަވި  ނަރަކައެއް ކަހަލަ ތަނަކަށް މަންމަގެ އެ ހިމާޔަތް ދޭންވީ އަތް ހަދާލަން…. ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުން ނަރަކައަކަށް ހަދާލަން…. ހިތަށް އަރާ މަންމަ އަމިއްލަ ބަނޑުންވިހޭ ކުއްޖެކޭ މީ.. ހަމަގައިމުވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއް ތަހައްމަލު ކުރާނެ… ދެން ކީއްވެ ވިސްނީ އެހާ އަނިޔާ ދޭން… މާތް ﷲ އިރާދަފުޅުން މި ދަރިފުޅަށް އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުޖައްސާނަން…. މި ދުނިޔޭގައި އަނިޔާވެރިންނާއި އެކު އުޅެންވެސް އަދި އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން އަނިޔާލިބުނަސް ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އެކަމާއި ކުރިމަތި ލާންވެސް ދަސްކޮށްދޭނަން… މި ދަރިފުޅަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނަކަ ނުދޭނަން..” ކިއާރާ ބުނެލީ ލޯބިވާ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުންނެވެ. އަޔާން ކިއާރާގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. “އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދުވަހަކުވެސް މި ކުޑަ ޕްރިންސަސްއަށްވެސް އަދި މައި ޑޯލްއަށް ދެރަގޮތެއް ނުވާނެ…” އަޔާން ބުންޏެވެ.. ކިއާރާ ބޯޖަހާލުމަށްފަހު އަޔާން އާއި އެކު ނިކުތެވެ.

ރިޝިޕްޝަނުގައި އެމީހުން ތިބި ވަގުތެވެ. ކިއާރާ އެވަގުތު ހުރީ ދަރިފުޅު އުރާލައިގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޕޮލިހުންތަކެއް ދޮރުން ވަދެގެން އައެވެ. ކިއާރާ އެދިމާ ބަލާލި ވަގުތު ފެނުނީ އޭނާގެ މަންމަ ސައީދާ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް އައިތަނެވެ. ކިއާރާ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ސައީދާއަށް ކިއާރާ ފެނުމާއި އެކު އޭނާއަށްވެސް ވީއެވަރެވެ. ކިއާރާ އަތުގައި އޮތް ދަރިފުޅަށް ބަލާލެވުނެވެ. އަޔާން އާއި ދުރަށްޖެހިލަމުން ކިއާރާ އެދިމާލަށް ދިޔައެވެ. ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި ހުރީ ކިއާރާ ދަންނަ މީހެއްކަމުން އޭނާގެ އިޝާރާތަށް ސައީދާ ގެނައި ފުލުސް އަންހެން މީހާ ހުއްޓުނެވެ. ކިއާރާ ގޮސް ސައީދާ ކައިރި މަޑުކޮށްލަމުން އެ ދަރިފުޅު ދެއްކިއެވެ.

“މީ ދަރިފުޅު.. އަންހެން ކުއްޖެއް.. މަންމަގެ މާމަ ދަރިފުޅު… އެކަމް ހާސްނުވޭ، މި ދަރިފުޅަކަށް ނޭނގޭނެ ސައީދާ ކިޔާ މާމައެއް ހުރިކަމެއް…. ތިހާ މުޑުދާރު މީހެއް ހުރި ކަމެއް.. މި ދަރިފުޅުގެ މަންމަގެ ދިރިއުޅުން ނަރަކައަކަށް ހަދާލިމީހެއް ހުރިކަމެއް.. އޭނާއަށް ދަސްކޮށްދޭނީ މަލިކާ އަދި ހަމްނާ ކިޔާ މާމައެއް ހުރިކަން.. މަންމަގެ ވަސްވެސް މިކުއްޖާ އަށް ޖެހުނަ ނުދޭނަން… މަންމަ އަދުނާންއާއި އަޅުގަނޑުގެ ހައްޤުވެސް ނިގުޅައިގަތީ… މިއަދު މީ މަންމަ ދުވަސް….. އަޅުގަނޑު މަންމައަށް ވުރެ ރަނގަޅު މަންމައަކަށް ވާނަން… މި ދަރިފުޅަށް އަނިޔާއަކީ ކޯޗެއްކަން އިނގުނަ ނުދޭނަން.. އެއަށްވުރެބޮޑަށް ލޯބިދޭނަން.. މަންމަ ކުރިގޮތަށް ދުވަހަކުވެސް އެކަނިވެރިކަން އިހްސާސްއެއް ނުކުރުވާނަން.. އަޅުގަނޑަށް ނުލިބުނު ހުރިހާ ހައްޤަކާއި ލޯބި ދޭނަން….. ތެންކިޔު މަމް.. އަޅުގަނޑު މިދުނިޔެއަށް ގެނެސްދިނީތީ.. …” ކިއާރާ އެހެން ބުނެފައި ފަސް އެނބުރުނު ވަގުތު ކައިރި އަޔާން ހުއްޓެވެ. ކިއާރާ ހިނިތުންވެލާފައި އަޔާންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ހިނގައިގަތީ ސައީދާއާއި ދިމާ ބަލައިވެސް ނުލައެވެ. ސައީދާ ހުރީ ޝޮކެއްގައެވެ. ހިތުގައި އެވަގުތު ތަފާތު ޝުއޫރުތަކެއް ކުޅެލިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މީ އޭނާއަށް އޮތް ގޮތެވެ.

 

އޭގެ އަނެއްދުވަހު ކިއާރާމެންފެ ދަރިފުޅަށް ނަންކިޔުމުގެ ކަންތަށް ފެށިގެންދިޔައެވެ. ނަމަކަށް އާރާ އަޔާން ކީއިރު އެންމެންނަށްވެސް އެ ނަން ކަމުދިޔައެވެ.

……

2 އަހަރު ފަސް..

ފާހަނަތެރޭ ފެންވަރަން ހުރި ކިއާރާއަށް އިރު އިރުކޮޅާ އަޔާން އާއި އާރާ ހޭއަޑުއިވެއެވެ. އެއަޑާއި އެކު އޭނާއަށްވެސް ހެވެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ފާހަނައިން ފެންވަރާލައިގެން ނިކުތީ އެ ޖަހާ ސަކަރާތެއް ބަލާށެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް ފެނުނީ އަޔާން އޭނާގެ ބުރަކަށްޓަށް އާރާ ލައިގެން “ބައޮ” ޖަހާތަނެވެ. ކިއާރާ އަށް ހެވުނެވެ. އަދި ތުވާލި އަޅުވާލުމަށްފަހު ގޮސް އަޔާންގެ ބުރަކަށިމަތީ އޭނާވެސް ޖައްސާލިއެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުވަނީ ކުރިން ހުރިވަރަށް ހިކިފައި ނަމަވެސް ކުރިއަށްވުރެ ބައްޓަން ރީއްޗެވެ. އޭނާ އިށީންނުމަކުން ވަކި އަޔާންއަށް ގޮތެއް ވީހެންނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ.

އެވަގުތު ލޯބި ލޯބި އާރާ ހޭންފެށި އަޑު އިވުނެވެ. އަޔާންވެސް ހޭންފެށި އަޑުއިވުނެވެ. އެއީ ކިއާރާ އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވި ދުވަހެވެ. އެދެމީހުންގެ ހިނިތުންވުމުގެ އަޑުން ކިއާރާގެ ހިތް ފުރި ބަނޑުންވަނީއެވެ. އާރާގެ ސަބަބުން އަޔާންވެސް ހީވަނީ ކުޑަކުއްޖެއް އުޅޭހެންނެވެ. އޭނާ ލޯބިވަ އެންމެންގެ ވެސް ދިރިއުޅުން މިހާރުވަނީ އާރާސްތުވެފައެވެ. އުފާވެރިކަމާއި އެކު އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޒިންމާތަށް އަދާކުރުމުގައެވެ. މީގެ 4 މަސް ކުރިން ސަމާހްވެސް ރާއްޖެ އަނބުރާއައެވެ. އަދި މާ ގިނަދުވަހެއް ނުވެ ދީމާއާއި ކައިވެނިވެސް ކުރިއެވެ. އެ ހިތުގައި ކިއާރާގެ ލޯބިފޮރުވާލައިގެންނެވެ. ދީމާއަށް ޓަކައި އެ ހިތުގައި ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅެއް އޭނާ ދަނީ ދިއްލައިދެމުންނެވެ.

ޒާއިންއާއި ކިއާރާގެ ގުޅުންވެސް އަދިވެސް އޮތީ ހަމަކުރިން އޮތް ހެންނެވެ. އެ އެކުވެރިކަމާއި ބޭބެ ކޮއްކޮގެ ގުޅުމަށް އަދިވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ކިއާރާއަށް އައި އެންމެންގެ ލޯބިލިބެމުންނެވެ. ހުރިހާ އެންމެންވެސް އޭނާ ދެކެވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ލޭގެ ގޮތަކުން ގުޅިފައިވާ އެކަކުވެސް އޭނާގެ ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެންމެންވެސް އޭނާ ދެކެ ލޯބިވަނީ އިންތިހާއަށެވެ. ދާދި ކުރީ ދުވަހަކު ފަތުހީ ވަނީ މެލޭޝިޔާއިން ކުއްޖަކު އެޑޮޕްޓްކޮށްފައެވެ. އެ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ އެންމެ 5 އަހަރެވެ. މަލިކާ އަދި ފަތުހީ އެ ދަރިފުޅު ބަލަމުން އައި އަމިއްލަ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކިއާރާވެސް އެ ކުއްޖާ ދެކެނީ އަމިއްލަ ކޮއްކޮއެއްގެ ގޮތަށެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ފަތުހީމެން ދަސްކޮށްދިނީ  ކިއާރާއަށް “ދޮންތި” ކިޔުމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ އައިސްގެންނެއް ވަކި ކިއާރާ އަށް ލޮތްބެއް އުނިވިހެންނެން ހިއެއްނުވެއެވެ. ކިއާރާ އަކީ އަދިވެސް ފަތުހީ އެންމެ ލޯބިވާ ފަތުހީގެ “ޕްރިންސަސް”އެވެ. އޭނާގެ ރަން ދަރިއެވެ. 15 އަހަރުގައި ފަތުހީ ކަހަލަ ބައްޕައެއް ލިބުން ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުވެ އަދި އުފާތަށް ވަނުމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލެވުނު ކަމަކަށެވެ. ފަތުހީއަކީ އޭނާގެ ހިތްވަރެވެ. އޭނާ ގެ ނަސީބެވެ.

އެންމެންވެސް އުޅެނީ އުފަލުގައެވެ. އެހެންމީހުންގެ އުފަލަށް އަބަދުވެސް ވިސްނާ ކިއާރާވެސް ހުރީ އުފަލުގައެވެ. އާރާ ގެ ދިރިއުޅުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ކަހަލަ ގޮތަށް ވިޔަ ނުދިޔުމަށް އޭނާ ބޭނުންވެއެވެ. ލޮތްބާއި އަޅާލުމާއި އެކު އާރާ އައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. އެހާ ކުޑައިރުވެސް ކިއާރާގެ ބަސްއަހައެވެ. އިނގޭ މިންވަރަކުން ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ނުބައި ކަންތަށްވެސް ދަސްކޮށްފިއެވެ. އިތުރު ދަރިފުޅެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތެއްކަމަކު ކިއާރާ އާއި އަޔާންއަސް އެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އާރާ އިން ފުދެއެވެ.

އަބަދުވެސް އެދެމުން ދިޔަ ފަދަ ފަހުރުވެރި އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ދެ ބައްޕައާއި ދެ މަންމަވަނީ އޭނާއަށް ލިބިފައެވެ. ބޮޑު އާއިލާއެއްގެ އިތުރުން އޭނާ ދެކެ އެހާ ލޯބިވާ އަޅާލާ ގާތް އެކުވެރިންތަކެއްވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ދިރިއުޅުމަކީ އަބަދު އެއްގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ހިތާމައަކަށް ފަހު އުފާވެރިކަން އަންނާނެއެވެ. އަދި އުފާވެރިކަމަށްފަހު ހިތާމަވެސް އަންނާނެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އުފާވެރިކަން އަބަދުމެ އަބަދަށް ދިޔައީކީ އެއް ނޫނެވެ. ކިއާރާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަހާރު މޫސުމެއް އައެއްކަމަކު އެ މޫސުންވެސް ބަދަލުވާނެ ދުވަސްތަކެއް އަންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކައިރި އޭނާ އަށް ޓަކައި ދެގޮތެއް ނުވެ އަބަދުމެ އަބަދަށް ގާތް އެތައް ބައެއް އެބަތިއްބެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ގާތް ކިތަންމެބައެއް ތިބޭނެއެވެ. އެއް އިންސާނާ އަނެއް އިންސާނާއަށް ބޭނުންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެހީއަށް އެދި ގޮވަންވީ ވަގުތެވެ. އެހީ ދިނުމަށް އަތް ފޯރުވަންވީވަގުތެވެ.

ދެމީހުންގެ ލޮތްބަށް އަދިވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ނުވެސް އަންނާނެއެވެ. އެއީ ބަދަލުވުމެއް ނެތި އަބަދުމެ އަބަދަށް ނިމިގެންދާނެ ދާއިމީ ލޮތްބެކެވެ.

ނިމުނީ…

74

218 Comments

 1. Ryn

  December 31, 2016 at 11:06 am

  Hey guys! So for few ppl it may b like Finally nimuny ey! Even for me too somehow! Anyway wil c u guys after few days with Inthizaaruga hurin.. And im trying my best to make it better than this so hopefully all of u will like it . C u guys soon in sha Allah enjoy 😉 Ily guys.

 2. Aal

  December 31, 2016 at 11:06 am

  Finallllyyyyyyyy ??

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:20 am

   Happy new year 🙂

  • Aal

   December 31, 2016 at 11:27 am

   Aanhaa
   Happy new year ?

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:02 pm

   Happy new year

 3. aslu

  December 31, 2016 at 11:14 am

  nassebeh mi vaahaka nimun kan. dhen up kuraa vaahaka dhe iru dhe dhalaya up nukurathi

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:20 am

   Ah Darling i told before also i wont b able to up it like this as mi dhuvaskolhu i was a bit free ehnve up kurany but after jan i wont b aaand luckily, there will b peace here without me tho 😛 Anyway Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:59 pm

   Shut up aslu

 4. Aal

  December 31, 2016 at 11:19 am

  Varh varh salhi..❤ Eakm mivaahka nimunimaves foohivehje ??
  Eakmves dhn waiting anei story ah
  Avhah up khdeythi igey rynnuuuu
  Best of luck ❤
  Waiting ?

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:26 am

   Thankyou darl! Keep waiting 😉 and happy new year 🙂

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:29 pm

   Alhey

 5. Hart

  December 31, 2016 at 11:20 am

  Habeyss.. ekam v dhera kiyaa ge bappa e kaaku kan neygi vaahaka nimunyma.. ekam ves v salhi
  Thnxs Ryn

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:27 am

   Thankyou and sorry i didnt get much time to change it in that way.. anyway thankyou and happy new year 😉

 6. ??

  December 31, 2016 at 11:20 am

  Eadhogu ryn thiniru thindhalha ah story up kuraathi ?

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:25 am

   Aah Lol!! i wish to but i cant lucky u guys tho. Happy new year 🙂

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:03 pm

   Kaley novey tha nameh vx

 7. aroo

  December 31, 2016 at 11:21 am

  Me 2nd do. V. Loabi. Hama balabalaa oh VA thi up kohdinee. Reen v. Neh. Mivaa haka nimunee ma den Esfiya gai correct time ga up kuraa regularly stor eh neh do. Aslu c. Baraabarah vaahaka kian. Ekam comment mikuree vaahaka nimuneema. U r perfect writer eh bunelan banumee suma n maazin GE stores ah welcome. N l love it. V. Thanks thikohdin work hard ah. Miss you.

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:31 am

   Alhey happy to see a comment even tho u didnt comment before.. Aand thankyou 😉 keep waiting 😉 and will miss u too 😉 Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:04 pm

   Thy 2nd eh nun

 8. natha

  December 31, 2016 at 11:26 am

  Vvvv loabi vaahakaeh thenks ryn

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:32 am

   Aw thankyou 😉 Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:04 pm

   Vahaka vey tha lwbi vx

 9. Chum handi

  December 31, 2016 at 11:27 am

  wowowowowowowowow…… Ryn sissy mi story haadha reechey.. but dhera thankolhakee Ayaange pic eh nethun.. but vaahaka hama habeyss.. dhen vrh miss vaane.. good luck for the next story.. bye… see u soon… mawwhhh…
  Happy New Year

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:33 am

   Aww thankyou chum love 😉 Yaa even i was sad cx i couldnt find a clear nice one with ayaan ehnve ;( anywaaay thaankyou once again love u and i really love ur comments ingey 😉 c u and Happy new year 😉

  • Chum handi

   December 31, 2016 at 1:49 pm

   wc.. and I’m so happy you loved my comments.. lym

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:06 pm

   Alhe chum

 10. Ñåj?

  December 31, 2016 at 11:31 am

  Oh god oh god!!! Best story ever!!! You’re the best and will always be the best writer.. and you’ll always be my favourite writer.. waiting for your next story… ❤️?❣️☺️????

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:35 am

   Aww thankyou darling! means alot 😉 Keep waiting.. Happy new year 🙂 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:07 pm

   Alhe….

 11. Iryn

  December 31, 2016 at 11:32 am

  Woww story v salhi ekam kudakoh alhaigen thankolheh ebain mihaaru heynahthaigen cesarean hadhaatha

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:37 am

   Aah idk about ehn thanthan but my sis did tho 😉 and thankyou.. Happy near year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:07 pm

   Dhen MG

 12. Annu

  December 31, 2016 at 11:32 am

  Dhen ti hama nemmaaleyy ???

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:38 am

   aw! A new one is coming .. Thankyou.. Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:09 pm

   Oh!!!!!!!!!

 13. Shany

  December 31, 2016 at 11:34 am

  V reethi story eh.

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:38 am

   Thankyou 😉 Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:08 pm

   So true

 14. Anonymous

  December 31, 2016 at 11:36 am

  Vaahakaigai ibaaraaiykurumuge kuh hurikan faahga kurewey misaalakah anburaa eh naanaane samaah enburi annanyy
  N story is nyyc but ekahala kanthahtah islaahukuranwaane kiairu v undhagoo weyy ehn hunaathyy dnt tak it negative ingeyy

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:10 pm

   MG

 15. Samaa

  December 31, 2016 at 11:37 am

  Vaahakaigai ibaaraaiykurumuge kuh hurikan faahga kurewey misaalakah anburaa eh naanaane samaah enburi annanyy
  N story is nyyc but ekahala kanthahtah islaahukuranwaane kiairu v undhagoo weyy ehn hunaathyy dnt tak it negative ingeyy
  Waiting for the next story

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:40 am

   Thankyou Samaa! I will improve them in my new story Thanks for telling me aaand i wont take it as a negative one and thankyou for telling me like this in a sweet nice way.. Honestly this is the way i will improve..! Thankyou once again.. Keep waiting.. Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:11 pm

   MG

 16. Liana

  December 31, 2016 at 11:40 am

  vrh vrh vrh reethi. Ryn ge dhen in story akah wait kurevey. Totally a big fan of you and your stories. Best of Luck for your future ? ?

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:42 am

   Thaaankyou darl! Keep waiting.. Aaand happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:11 pm

   Alhe

 17. SaSha

  December 31, 2016 at 11:41 am

  dhen anna story v romantic kuraathi. ryn ge stories ga eba eh nuhurey

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:47 am

   Ah thankyou! i will try my best.. 😉 tc aand happy new year 🙂

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:12 pm

   Oh no

 18. tui

  December 31, 2016 at 11:42 am

  ???great work ryn.nimmunves salhi.dhuvaalaku 3 part up nukurevunas at least 1 part up kurahche dhen fasha storyge.all the best ryn .tc luv ya????

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:49 am

   Thankyou and wil try my best 😉 Ly too 😉 Happy new year

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:25 pm

   Eche

 19. shy

  December 31, 2016 at 11:44 am

  Thank you ryn. Mivaahaka nunimigen mi hunnany. Ryn ge next story avahah up kohdhehchey.. waiting for your next story. Kurin libunu feedback ah balaafa improve vaane kamuga ummydhuga vaki velan. Happy new year to ryn and all the readers.

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:51 am

   Aah pleasure.. 😉 aand i will try my best to improve and will up it soon in sha Allah 😉 Happy new year to u too 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:13 pm

   Happy new year

 20. Azuna

  December 31, 2016 at 11:46 am

  Perfect❤❤❤ ryn ur best

  • Ryn

   December 31, 2016 at 11:53 am

   Thankyou 🙂 Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:13 pm

   Oh really!!!

 21. Ryn ge fan eh

  December 31, 2016 at 11:47 am

  Finally THE END. dhen Ryn liyaa vaahaka ehgai ingireysi jumlathah madhu kuraanekamah ummeedhu kuran. Aslu ingireysi aa dhivehsaa mas huni kohgen liyefa othyma varah foohi kiyan.

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:14 pm

   Shut up

 22. candycane

  December 31, 2016 at 11:57 am

  And that’s called love. ❤
  Dhn anehkaves ryn ge ehn vaahaka akah inthizaaru kurany.. Hope kuran hama mivaahaka haa reethi vaane kamah.. V miss vaane kiara and ayaan ? thankyou ryn.. And happy new year
  ❤ ❤

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:23 pm

   Aw! Thankyou! and i tried my best to make it nice and still trying.. keep waiting for it. Thankyou and happy new year to u too 🙂

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:26 pm

   Alhey

 23. Miya

  December 31, 2016 at 11:59 am

  Ryn it’s really awesome. I don’t know what to say it’s speechless. Whole story is very very very interesting. I love to read this story repeatedly. ?? good luck for your next story. Will gonna miss u so much. Love u ??

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:24 pm

   Aw! Thankyou!!! Aand mis u too and ly too 😉 Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:15 pm

   Happy new year

 24. Shaff

  December 31, 2016 at 12:01 pm

  V reethi vaahaka dheiru dhalhaeh noon busy noon nama thin iru fhalha ah ves up kuranvee ur the best writer keep it up and hope to c u soon

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:27 pm

   Ahaha! Thankyou.. Happy new year 😉 tc

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:27 pm

   Alhey

 25. ~minty~

  December 31, 2016 at 12:07 pm

  Wow … Loved this story…ryn ge huri hr story eh vx minty ah vrh kamudhey..mi story vx regularly kiyin though knme part akh comment nukuriyas ..next story ah vx vrh inthizaaru kurevey eba ingey?…when will it start…waiting eagerly ? ?

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:29 pm

   Aww thankyouuu!!! Keep waiting and i will start it soon in sha Allah 😉 tc Happy new year

 26. Ruhu

  December 31, 2016 at 12:10 pm

  Story didn’t end well
  Because we don’t know who is her father.
  Otherwise it was perfect story.

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:31 pm

   Ahh! Sorry didnt get time to change it much! ehnve. Thankyou. Happy new year 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:28 pm

   Alhey

 27. m

  December 31, 2016 at 12:11 pm

  v obi igey stry

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:35 pm

   Thankyou.. Happy new year 😉

 28. fan

  December 31, 2016 at 12:14 pm

  Story is very nice. It was one of the best stories i read.. waiting for your next story.. keep it up! Love your work.. and happy new year..

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:35 pm

   Thankyou! Keep waiting aand happy new year to u too 😉

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:15 pm

   Happy new year

 29. Kiyuntheriyaa

  December 31, 2016 at 12:16 pm

  Varah salhi stry ekam nimuneema varah dheravesvey

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:36 pm

   Thankyou!!!! Aaand happy new year 😉

 30. yaan lahu

  December 31, 2016 at 12:20 pm

  v reethi vaahaka. adhi alah mi comment kury. Ryn ur the best n keep it up. Abadhuves rynge vaahaka thah kiyan. love it. Happy new year ryn.

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:37 pm

   Aww! Happy to see ur comment 😉 thankyou Happy new year to u too 😉 tc

 31. Princess handi

  December 31, 2016 at 12:21 pm

  Uhhh nimuny dhw … v rythi ingey nimun ekam dhn v foohi vaane dhn 3 4 dhuvas viyas story ehge new part eh up eh nuvaane v foohi vaane …avahahh ehn story fashahchey rynooo

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:39 pm

   Ahaha!! Thankyou and lahba will start the new one soon 😉 tc Happy new year 😉

 32. shara

  December 31, 2016 at 12:25 pm

  wow very nice.. n happy new year..

  • Ryn

   December 31, 2016 at 12:41 pm

   Thankyou 😉 Happy new year to u too 😉

 33. afu

  December 31, 2016 at 12:39 pm

  Ryn biruveri story eh gennaakah nuvisnan tha.

 34. Anna

  December 31, 2016 at 12:45 pm

  Operation koffa hey naaranis room ah change eh nukuraane. Baavaanee ot observation ga. Ceasarian hadhan 2hrs vaane hen varah hee nuvey. Because im an ot nurse.
  Overall mi story varah reethi. Ekam imlaa kuh varah gina. English words dhivehin liyefa huri iru varah ginain goas koh ebahuri. Misaalakah change ge g gaafah badhal koffa. Dhen liyaa vaahaka eh ga rangalhu kollaane kamah ummeedhu kura. Btw mi story last two ga feshigen nimendhen kii. Maa avahah update kuraathee varah kiyaa hiy v. Baeh kudhin nah massala skah viyas for me thee varah ithubaaru huri writer eh. Baeh writers vaahaka handhaan nethey iru ves aneh vai upload nukuraane dhen dhakkaanee fake reasons.
  Wish you best of luck.

 35. baby handi

  December 31, 2016 at 12:49 pm

  wow… ryn this story is awesome

  • Maa handi

   December 31, 2016 at 12:54 pm

   Hii sweety..will u be my girl friend??

 36. Faathee

  December 31, 2016 at 12:53 pm

  Yayyy happy ending. Hehe v reethi ingey. Hama rovihje. I wish hageegee dhiri ulhumuga ves ehaa loving n nice meehun ulheyne nama ey. Aslu kiyaa ge bappa neyngi nimuneema kuda koh e than kolhu miss vehje. But story hama habeys

 37. Aksh..

  December 31, 2016 at 12:57 pm

  Wow finally ? but rynge story nimunyma v sad.. ekamves next story ah inthizaaru kuraanan. keep it up dear

 38. me

  December 31, 2016 at 1:06 pm

  alhe story nimunii dhw.vrh miss vaane kiyaa nd ayaan ge mathin.vrh riithi story

 39. Adhu

  December 31, 2016 at 1:12 pm

  Muaah

 40. Safaru kaihdha?

  December 31, 2016 at 1:13 pm

  Wow….mi story hama vvv habeys….vrh reethi….vaahaka liyumaky vrh undhagoo kameh hen heevany…vaahaka liyaa meehaa ah dhw engeyny ei kihaa hard kameh kan….gabool kuran kudhi kudhi mistake thah hurikanves..bt bunelan othy fahun ok vaane ey…emme furathama emme molhu meehaa akah hama hurefa eh nuveveyne ey…masaihkaih kurangnaa emme molhu meehaa ahves veveyne…n vrh happy thihaa bxykoh ulhemunvx ehaa avah story upld kohdhinyma…u r the bst writer for me….bst of luck for ur nxt story?☺?..

 41. Soadhube

  December 31, 2016 at 1:17 pm

  Kaaru jassany eh nun kairi kurany

 42. Shamx

  December 31, 2016 at 1:18 pm

  Thankx ryn!.. Mihaa rythi stry eh kiyaalan libunythy? :* <3

 43. Hemdhey

  December 31, 2016 at 1:21 pm

  sis congragulation you’ve finished the story even though people hated you!
  you’ve showed great courage which i feel proud to say???
  just concentrate on what you want to be rather than what others want you to be!!!
  hope to see you soon??
  Happy new year???

  • Kal

   December 31, 2016 at 3:24 pm

   Sis ge age buneba

  • Hemdhey

   December 31, 2016 at 4:25 pm

   Why?
   Give me a reason to tell to you Kal?

  • Kal

   December 31, 2016 at 5:57 pm

   I just want to know.. There is no reason..

  • Hemdhey

   January 2, 2017 at 11:01 am

   Ask her not me?

  • Kal

   January 5, 2017 at 5:06 am

   Hadha foni manje ekey dhw mi

  • Hemdhey

   January 14, 2017 at 7:49 pm

   kal i am so sorry ?
   but you see this is a public place if there is a way you could ask me in private i will be happy to share those informations!!!!
   i really am kal ???

 44. ??

  December 31, 2016 at 1:22 pm

  Vaahaka nimunyma handithah filytha????

  • jealose much!!!

   December 31, 2016 at 1:28 pm

   dhoa??

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:26 pm

   Alhey

 45. jealose much!!!

  December 31, 2016 at 1:24 pm

  kobaa miadhu jealose vaa kudhin neh ge habareh nuvey??

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:27 pm

   Alhey

 46. Hunaa

  December 31, 2016 at 1:31 pm

  Best story ever. Luv u ryn. Happy new Year.

 47. Maa handi

  December 31, 2016 at 1:35 pm

  Mi story ge 52 vana part ga eba inn handian num ehh dhefa..eii asslu num kamahhvannyaa..hurihaa handithakahh e num ahh msg ei kohleveyyneinnu dhww..dhnn handian hurihaa num ei laafa grp ei hadhaanii viber grp ei

 48. Ryn

  December 31, 2016 at 1:36 pm

  Thank you guys. ?????❤ Happy new year to all of u.. ???❤❤❤ c u guys very soon.. Ily ❤❤

 49. Myn

  December 31, 2016 at 1:44 pm

  3 iru 3 dhalha ah story up kuryma nimunytha. Abadhu kiya ekahcheh kuyany. n English viyas bodu varu. dhen ves vaahaka eh liyanya ehen writers ge liyunthah kiyaalaafa islaahu kohbala. Vaahaka kiyan feshiyas boagova. Anehka 3 iru 3 dhalha ah minun vaahaka ehves annanyky nun viyya ehenve kiyenyves. vaahaka eh sitah up kuryma e nimuny eh nunay. Dhivehi bahuge gavaaidhehves onnaane. mashah fenay ryn dhivehi bahuge gavaaidhu dhaskuran. Lol…… ???????????

  • alaa

   December 31, 2016 at 2:33 pm

   asslu kohh thr?mashehh adhi nukiyan mivaahaka ehh..heevany rethivaanehen…ekam english v ma hadi

  • me

   January 3, 2017 at 3:38 pm

   yes myn thi buny rangalhah.. ehenve alhugandu wes mi vahaka kiyan fashaafa ves huttaaly… english words maa ginaee…. dhen huredhane dho baeh bas bas dhivehi bahun nuhunna….dhen dhivehi bahuge gavaidhu tha wes rangalhakah nun beynun kurevifa hury… mee myhaku dhera kohlan bunaa echeh nun… ummeedhu kurany mikan tha tha rangalhu kuraane kamah..salaam 🙂

 50. Vaahaka foshi

  December 31, 2016 at 1:49 pm

  You are the best. Waiting for the next story. Luv you

 51. liyaa

  December 31, 2016 at 1:58 pm

  ryn happy new year.nica story?❤

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:52 pm

   Happy new year

 52. Pink handi???

  December 31, 2016 at 2:02 pm

  Wow www VV reethi but nimuneedhoa ?????

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:26 pm

   Alhey

 53. jee

  December 31, 2016 at 2:02 pm

  V reethi vaahaka… happy new year ryn

 54. Pink handi???

  December 31, 2016 at 2:03 pm

  Happy new year

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:51 pm

   Happy new year

 55. alu?

  December 31, 2016 at 2:04 pm

  Wow..this story is amazing..even though I didn’t comment also I read all your stories and I love it..Happy new year…May God bless you and wish you more success in future..❤❤?

 56. Myn

  December 31, 2016 at 2:04 pm

  Feshun iru reethi fahun hama v kos. Evves reehcheh nun. Dhen vaahaka ves try try try ige meehakah kiyan keray varu kuraathi

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:25 pm

   Shut up

 57. Malaika

  December 31, 2016 at 2:10 pm

  Change ge g gaafah badhal kohfa ey ebunany kihineh tha? ?

 58. Call me

  December 31, 2016 at 2:11 pm

  7426689. Shaahyn. Varah salhi biteh. Beynumihyaa gulhaalaa

  • alaa

   December 31, 2016 at 2:32 pm

   Who??thi kaaku???

  • mimi

   December 31, 2016 at 3:27 pm

   Omo omo??
   Biteh nulibigen tha thi ulhenyy
   Btw ryyynnn will miss you soo much
   Story is just speechless waiting for sumaa n maxin
   HAPPY NEW YEAR????

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:51 pm

   Happy new year

  • HANDIAN

   January 13, 2017 at 10:26 am

   kae amaa ge nmbr tha thyyy?? LOL

  • Call me

   January 14, 2017 at 7:42 am

   aa eii magey amaage ph no name Aaminaabee age 199
   bafaage phn 7324234 (haamaan)
   sis ge phn 7426897 (faathimaa)
   beybe phn 7196486 (thakhaan)
   kokko phn 7243647 (mariyabu)
   wife phn 7594367 (haleemaa)
   faharee phn 7546843 (haseenaa)
   lhiyan phn 7543389 (thakuru)
   emme yong kokko phn 7467980 (gamaraa) gamaraa kokko v faseyhain ok vaane
   Gf phn 7546751 (guraishaa)
   bst frnd phn 7145775 (enan)
   vagu bitu ph 7124756 (nan neygey)
   gulhan beynun kuhjaku gulhanvy mi nmbr thakah… ithuru phn no beynun vaanama angaalun edhen!!! Shukuriyyaa

  • Call me

   January 14, 2017 at 7:49 am

   mi huihaa kudhin ves bitun beynunvey varah avahah veemaa las nuukoh avahah furusathuge beynun kurahvaa!!!!

  • Call me

   January 14, 2017 at 8:39 am

   * * maama tel 3616771 (Rageebaa)
   kaafa tel 6541688 (Rageebu)
   muni maama tel 6447267 (Naani)
   muni kaafa tel 3262772 (Naan)
   bodu dhaitha phn 9075435 (guraidhaa)
   bodu beybe phn 9075436 (guraidh)
   kuda bey phn 0854674 (Muraidh)
   kudaahtha phn 9754326 (Muraidhaa)
   medhu be phn 864377438537 (ragubaan)
   medhu dhattha ph 964384075 (regubaanaa) ithuru nmbr thah beynun vaanam nxt story ga comnt kurehvun edhen shukuriiyaa!!!!

  • saam bro

   December 26, 2017 at 4:31 pm

   Real number’s tha thy bro………..??

 59. Huvan'dhumaa handi

  December 31, 2016 at 2:15 pm

  Ryn ge aa vaahakaehge “INTHIZAARUGA HURIN” ingey.
  Dr Nazma Hameed ADK in alhuganduge caesarian hedhaafa nerunu 1 hr n 30 minutes wes nuve. Dr Nazma is my favourite gynecologist in the Maldives

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:23 pm

   Alhey Alhey

 60. Huvan'dhumaa handi

  December 31, 2016 at 2:20 pm

  Dr Nazma caesarian hedhi iru heywes nunahtha alhuganda v friendly koh Vaahaka dhakkamun caesarian hadhaa ninmaaly

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:24 pm

   MG

 61. Guy

  December 31, 2016 at 2:21 pm

  Ryn dhooni.. Varah salhi ninmun vx.. Mulhi mi vahaka vx.. Varah fahi knme dhuvahaku eha ginain upkohdhinyma… Dhen varah fageeru vy mi than… Aslu vx ge ehen story eh fashandhen masheh nuvannanan mi site akah

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:53 pm

   Kalo hih kytha

  • HandiGnduvaruDhonkamana

   May 29, 2017 at 7:23 am

   OMG.. Kattala, u r so funny….<3

 62. Anonymous

  December 31, 2016 at 2:44 pm

  Nimunu kan naseeb ??

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:24 pm

   Shut up

 63. Malak

  December 31, 2016 at 2:50 pm

  Ma sha allaah me alhugandah mihaathanah mi site in kiyunu enme rythi story…. Asluvex ryn keep it up in sha allaah…. Tvgc jaxakillaah khair….

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:23 pm

   Alhey Alhey

 64. maiha

  December 31, 2016 at 3:52 pm

  Alhey.. story gandu nimuny..konme dhuvahak hatharudhamu vaahaka up veytho balaala balaala hunna hurunvx nimuny..dhn jeheyny ehvx ummydheh neh gothuga kiyan fashafa up nukohgn nukiyifa huri vaahakathah up veytho balan… v dheravey story nimunyma..ekm vaaahaka v habeyys n fakkkaaa…?????? GOOD JOB RYN… u r one of my bst wrtrs..buna bahuga ithubaaru ovefa vaguthah up kohdheythy v v v baraabaru…adhi kiyuntheringe khiyaala ehgothah kiyuntherin gayaavaa gothah vaahaka kuriyah gendhan try kurikan v ufalaa eku faahaga kuran..adhi hama ehnme improve kuranvx v try kurikanvx..thigothah masahkaiy kuraanama insha allah v kaamiyaab story writer akah vaane…????Love u Ryn n da Story..wl miss it?? anyway bst of Luck in evrythn u do..???

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:24 pm

   Alhey Alhey

 65. Shaudiii

  December 31, 2016 at 4:00 pm

  Awwwn…. Vrh riiithi mi story…ryyn thii hama vrh best writer eh.. I love your stories a lot ingeyy…. Vrh ryyn ge next story kiyaa hihveyy…♥♡♥

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:20 pm

   Alhey…

 66. Rash

  December 31, 2016 at 4:14 pm

  Wow…. It’s awesome.

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:22 pm

   Alhey

 67. Kalhu handi

  December 31, 2016 at 4:30 pm

  Ryn vaahaka v rythi konme dhuvahaku dhethin faharu kiyan aadha kuri vaahaka mi nimuny v dhera ves vey mi vaahaka nimunyma.. Dhn haadha foohi vaane ey dho.. Migothah majaa kohlaafa comment kohlaaane bayaku ves dhn nuvaane.. Feeling sad… Ryn aneh vaahak ves dhuvaalaku ehfaharu up kohdhehche ingey… Plx luv u

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:23 pm

   So true

 68. Shiya

  December 31, 2016 at 4:34 pm

  Oh my.. Vrh vrh vrh rythi mi story.. N ryn yu r the best.. Bcxx story avahah up kuraathyy.. Hama rynn vareh neh.. Hoping fr a new story from yu.. Thanks a lot..

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:22 pm

   Alhey

 69. Xuhu

  December 31, 2016 at 4:37 pm

  Ryn thee hama v molhu liyuntherieh vsalhi vaahaka v best?

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:21 pm

   Alhey

 70. Handi ge fan

  December 31, 2016 at 5:12 pm

  Mi vareh hana neh.. V v nalla??
  C yuh soon..
  N happy new year..

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:53 pm

   Happy new year

 71. Myn

  December 31, 2016 at 5:19 pm

  Evves varakah reecheh nun. Loll…. ????????????????????????

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:23 pm

   Shut up

 72. Azu

  December 31, 2016 at 6:29 pm

  Hama best ingey ryn.??
  Happy new year! ?
  Waiting for suma and maazin!??

  • Myn

   December 31, 2016 at 8:16 pm

   Hama v hadi ???????????

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:55 pm

   Happy new year

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:56 pm

   Shut up myn

 73. Ryn ge fan eh

  December 31, 2016 at 6:34 pm

  Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah Varah varah varah varah Varah varah varah HADI. MOST ANNOYING STORY EVER.

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:55 pm

   Shut up

 74. Ana

  December 31, 2016 at 7:47 pm

  To be honest, vaahaka nimen kairi veema mivaahaka genes dheefa oi goi ehaa reehcheh nun. Like avas kollaafa. Kuree bai thah genes dhin goi reethi

  • Boo

   December 31, 2016 at 7:52 pm

   Dhogeh eii.. Varah reethi

  • Kattala

   January 1, 2017 at 6:00 pm

   Shut up ana

 75. ?Shue?

  December 31, 2016 at 7:53 pm

  Hi rynn.. how’s yuh??? ?
  Happy new year…??
  Shue ge first comment rynn ge vaahaka akah mee… Assuvx Shue Emme kiyaaa hithun kee vaahaka mee… Cox dhuvaaalaku 2 faharah up kohdheythee and vaahaka vx hama reethikamun… rynn ge hurihaaa vaaahakaeh vx Shue kiyan… hurey baeh mistakes ekam improve kureveyne rynn ah… rynn ge vaahaka liyumah thi gengulhey goiygandu V habeys hama… I laaav yuhhh… ??❤????????✌???

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:22 pm

   Alhey Alhey

 76. MAA NERR

  December 31, 2016 at 7:56 pm

  So sad nimuny dww. Bt. Its awsm fantastic n yeah spychless .♥♥ I didnt cmmnt before .bt I thought its last parrt so .ly ryn .waitin yuh r another one. Luv this stry totally .

  • Kattala

   January 1, 2017 at 8:21 pm

   Alhey

 77. Shaai

  December 31, 2016 at 9:09 pm

  Maasha allah story vvvvvvvvvvvv nice….

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:20 pm

   Alhey…

 78. Rysss

  December 31, 2016 at 9:19 pm

  Vvvvvvvvvvv lobi. Mi stry

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:18 pm

   Alhe

 79. Guy

  December 31, 2016 at 11:15 pm

  Ma varah foohi vegen mi ulheny. Esfiya mulhin vai vejje. Mi story up kuri iru ma foosseh nuvey… Dhooni avahah upkodhenvane aneh story

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:17 pm

   Kalo hih ky tha

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:19 pm

   Alhey…

 80. Nash

  December 31, 2016 at 11:24 pm

  Vaahaka v v v v reethi. I love it…

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:19 pm

   Alhey…

 81. Ryn ge best fan

  January 1, 2017 at 7:23 am

  Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Varah Reethi mi story. most beautiful ever

  • Kal

   January 1, 2017 at 4:38 pm

   Saabahey rankolha

  • Kattala

   January 1, 2017 at 6:00 pm

   Ebunahen

 82. Faxoo

  January 1, 2017 at 9:03 am

  mi story vrh reethi Ryyn 😀
  Happy new year!

  • Kattala

   January 1, 2017 at 7:16 pm

   Happy new year

 83. Anonymous

  January 1, 2017 at 5:05 pm

  woww haadha reethi vaahaka ekey.. vvvvvvvvvvv reethi.. ryn adhi vx mikahala reethi vaahaka up kuraathi ingey.. Happy new year

  • Kattala

   January 1, 2017 at 5:49 pm

   Happy new year

 84. Chum handi

  January 1, 2017 at 10:12 pm

  Ryn sissyy… chum is getting really bored know! next stry avahah up kohdheeba.. chum foohivegen halaaku vanyy… ehves stry eh up eh nukoh dhin ekaku ves..

 85. Faathee

  January 1, 2017 at 10:41 pm

  Hey ryn miss ur story. Happy new year

 86. shelly

  January 2, 2017 at 3:52 pm

  woww varah reethi baby ah alaaya ayaan keenama reethi vees an ryn ur skills are outstandin luv u best story ever

 87. alma..

  January 3, 2017 at 8:03 am

  vvvvv reethi vaahaka eh mi
  thanxs a lot… 🙂

 88. reesha

  January 3, 2017 at 3:26 pm

  Best story ever 🙂
  keep it up girl <3

 89. kiya

  January 3, 2017 at 6:32 pm

  V SALHI

 90. Naajy

  January 4, 2017 at 11:59 am

  Reethi vaahakaeh

 91. hope

  January 4, 2017 at 12:00 pm

  Mi kon kattala eh muhli odeega hasanuge defai hen muhli thaa kattala msg ?

  • Kattala

   January 8, 2017 at 7:40 pm

   J vy tha???

  • HandiGnduvaruDhonkamana

   May 29, 2017 at 7:27 am

   hahahahahhahaha……. Hama heehee halaaku….

  • kujja

   December 26, 2017 at 4:42 pm

   Hahahahahahaaaaa
   Varah majaa kattala
   Eh ???????????????

 92. Brainless

  January 4, 2017 at 12:12 pm

  Ryn..
  Alheyy kon irakun tha new story up keran fashany.. School hulhuvumuge kurin up kohla dheeba plxx.. Coxe this year I’m in grade 10 and I will be so busy dhw.. Alhe avahah up koh dheeba mihaara esfiya site ga neh shine ge vaahaka fiyaavaa ehn ehvex reethi vaahaka ehh.. Me kiyaa hihvaa ehvex vaahaka ehh neh.. I’m waiting for your story ryn.. Make it fast puleexxx..?????

  • Ruhi

   January 4, 2017 at 7:20 pm

   Yah ture brainless school holhumu ge kurin vahaka eh up kodhee ba plx plx plx

  • Ruhi

   January 4, 2017 at 7:25 pm

   Yah ture brainless school hulhumu ge kurin vahaka eh up kodhee ba plx plx plx

 93. Guy

  January 4, 2017 at 7:56 pm

  Ryn.. Kn irakun upkurany.. Ma miharu mi site akah nuvannan..

 94. Faathee

  January 5, 2017 at 12:14 pm

  Ryn miss vey ingey ryn ge story

 95. yoona

  January 14, 2017 at 1:20 am

  This story is amazing??
  The best story i read so far, thankyou ryn bby??

 96. malee

  January 18, 2017 at 9:09 am

  Abadhu ekahcheh kiyaathy v foohivey…Vaahaka dhigu viyyaa eveetha??_
  Mivaahaka haa foohivaahakaeh adhi nukiyan..v kuhbasvex gina….alhe kaaru jasssaanetha??pispis

 97. Aisha

  January 22, 2017 at 1:31 pm

  Miah fahu Dhivehi bahun Ryn vaahakaeh liyaa nama dhivehi bahuge gavaidhu thah dhas kurun edhen. haassa koh hurun inun othun beynun kurevey hama adhi nagai lumuge maanaves dhas kuraathi jumla gulhuvaa gothaa ibaaraiy kuraa goiy ves.

 98. Naayif

  January 23, 2017 at 9:17 pm

  wow Ryn this story is amazing!!! varah iburaitheri vaahakaeh.. rangalhu vaane’ miah film eh hadhaalan.. .. salhi vaane’… Ayaan ge part kulhefaanan , film eh hadhanya

 99. Zaa

  March 27, 2017 at 10:59 pm

  V furihama vahaka eh..

 100. Anonymous

  November 16, 2017 at 5:29 pm

  Wow…. Story varah varah reethi

 101. [email protected]

  January 1, 2018 at 4:22 am

  kahala kalo fileetha????

 102. Rai

  March 8, 2019 at 11:55 pm

  Wow it is a beautiful story your great ry???❤??

 103. Emma

  May 29, 2019 at 1:42 pm

  Aah??
  The best dhivehi story i have read so far..love it Ryn❤

Comments are closed.