އިކާންގެ މޭމަތިން ހުރަހަށް އޮތް އަތް ނަގާ ދުރަށް ޖައްސާލީ އެ ކޮޓަރި ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލުމުންނެވެ. ފާޚާނާއާ ދިމާއަށް ދިޔައީ ތުވާލި ނަގާށެވެ. ތުވާލި އަނދެގެން ނުކުތް އިރު އިކާންގެ ފޯނު ރިންގްވަނީއެވެ. ތާރާގެ ކޯލެއްކަން އެނގުމުން އިކާން ފޯނު ނަގަމުން އެނދުގައި ގަދަޔަށް ނިދާފައިވާ އެ ދޮން މޫނަށް ބަލާލިއެވެ.

“އިކާން… ހެއި އައިމް ބެކް… މީނީ ގޭގަ… ތަޅުދަނޑި ނެތިގެން ނުވަދެވިފަ މީނީ…”

ކަންފަތުން ފޯނު ދުރުކޮށްލި އިރު އިކާންގެ ދެލޯ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އޭރު ދޮރުގައި އަނެއްކާވެސް ޓަކި ޖަހާލި އަޑު އިކާނަށް އިވުނެވެ. ކަންފަތާ ދުރުކޮށްފައިވާ ފޯނުން ތާރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ އަޑު އިކާނަށް އިވެމުން ދިޔައެވެ. އަނބުރާ ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖަހާލަމުން ދޭނެ ޖަވާބަކާ މެދު އިކާން ވިސްނާލިއެވެ. “ތާރާ… ކޮން އިރަކު އައީ؟.. ނުވެސް ބުނަމެއްނު؟…”

“އާން. އިކާނަށް ސަޕްރައިޒެއް ދޭން ކަމަށް އުޅުނީ.. އެކަމަކު ގެއަށް ވަންނަން ތަޅުދަނޑި ނެތީމަ ނުވަދެވޭނެދޯ!… ދެން އާދެބަލަ ތަޅުދަނޑި ހިފައިގެން…” ތާރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު ދޭތެރެއަކުން ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާ އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. ތާރާ ފޯނުގައި ހުރެ ޓަކި ނުޖަހާނެކަން އިކާނަށް އެނގުމުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. “ކޮންތާކަށް ދާންވީ؟… އިކާން އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލަމުން އަހާލީ އޭނާގެ ސިކުނޑިއެއް ލުއެއް ލިބުމުންނެވެ.

“މީނީ އަހަރެން ގޭގަ؟… ފުރަމުން އިކާން އަަތަށް ބައްޕަ ތަޅުދަނޑި ދިނެއްނު.. އަވަހަށް އަންނައްޗޭ.. އަމް ވެއިޓިންގް…” ފޯނު ކަނޑާލުމުން އިކާން އަވަސްވެގަތީ ދޮރާ ދިމާއަށެވެ. ދޮރާ ހަމައަށް ގޮސް އިކާން ފަސް އެނބުރި އެނދާ ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު އެނދުގައި އޭނާ އޮތީ ގަދައަށް ނިދާފައެވެ.

ދޮރު ހުޅުވާލަމުން އިކާން ބޭރު ބަލާލިއިރު ދޮރުމަތީ މީހަކު ނެތުމުން އިކާން ބޭރަށް ބޯދިއްކޮށްލިއެވެ. ލިފްޓާ ދިމާލުގައި ހުއްޓިގެން ހުރި އަންހެންމީހާ ފެނުމުން އެއީ އިކާންމެންގޭ ސާފްކުރަން އަންނަ މީހާކަން އެނގުނެވެ. “ރަޖްނީ… ހަވީރުން އާދޭ… މިގަޑީ ވަރަށް ބިޒީ….” އިކާން އަޑު ބާރުކޮށް ރަޖްނީއަށް ގޮވާލުމުން އެއަންހެން މީހާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ލިފްޓުގެ ދޮރު ހުޅުވުމުން ރަޖްނީ ލިފްޓަށް އެރުމުން އެޕާޓްމަންޓް ތެރެއަށް އިކާން ވަނެވެ. ފާހާނާއަށް ވަދެ ރީތިވެގެން އެޕާޓްމަންޓުން ނުުތުމަށް އިކާން އަވަސްވެގަތީ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި ތާރާ ހުންނާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.

ބައިގަޑިއިރު ނުވަނީސް އިކާން ރޯޒްވިލާއަށް އައިސް ވަނެވެ. ހަތްވަނަ ބުރިއަށް ލިފްޓްއައިސް ދޮރު ހުޅުވުމުން އިކާން ނުކުމެ ދެފަރާތަށް ބަލާލިއެވެ. އެޕާޓްމަންޓް ދޮރުމަތީ ލަގެޖެއް ބަހައްޓަފަ ހުރި ނަމަވެސް ތާރާ ފެންނަން ނެތުމުން އިކާންގެ ޖީބުން ތަޅުދަނޑި ފައްޗާއެކު ފޯނު ނެގިއެވެ. އެޕާޓްމަންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ފޯނުން ތާރާގެ ނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. “ހެއި އަަހަރެން މިހުރީ ތާރާމެން ބައިގަ.. ކޮންތާކަށް ތި ދިޔައީ…” ގޭތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމުން އިކާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“މިއަންނަނީ…. މިތިބީ ޓެރަސްގަ އުލްފާއާ އެކީ….” ތާރާ ފޯނު ކަނޑާލުމަށްފަހު އުލްފާގާތު ތިރިއަށް ދާން ހިނގާށޭ ބުނެ ލިފްޓާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“އިކާން އައީދޯ.. އޭނަގެ ލަވައެއް ރިލީސްކޮށްފިކަން އިނގޭތަ.. އެއްކަލަ ލަވަ… ހުރީވެވިފާ ބާކީ.. ވަރަށް ސަޅި އެ ލަވަ.. ވީޑިއޯވެސް ވަރަށް ސަޅި… މިހާރު ޗާޓްގަ އެއްވަނައިގަ އޮތީ އެލަވައެއްނު…” ލިފްޓަށް އަރަމުން އުލްފާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“އެހެންތަ… އަހަންނަށް ތިއިން އެއްވެސް ކަމަކާ އުޅެވޭވަރެއް ނުވެޔޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށްނުވާނެ… މަންމަ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލުގަ އުޅެން ޖެހުމުން… އަސްލު އެކޮޅުގަ ވަރަށް ބިޒީއޭ… އަޒްކާގެ ކޮލެޖް ކަންތައްވެސް މުޅިން ހަމަޖެހިއްޖެ… އެހެންވެ މިއައީ..” ތާރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާގެ އަތްދަބަސް ހާވާލިއެވެ.

“އުލްފާއަށް ވަރަށް ސަޅި އެއްޗެއް ގެނައިން.. އެހިފައިގެން ދާންވާނީ…” އެޕާޓްމަންޓަށް ވަންނަން ދޮރު ހުޅުވާލަމުން ތާރާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ދޮރުމަތީ ތާރާ ބެހެއްޓި ލަގެޖް އެތާ ނެތުުން އިކާން އެ ލަގެޖް އެތެރެއަށް ވެއްދީކަން ތާރާއަށް އެނގުނެވެ. ގޭތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމުން އިކާނަށް ތާރާ ގޮވާލިއެވެ.

ތާރާގެ ކޮޓަރިން އިކާން ނުކުތުމުން އަތް ދަބަސް ސޯފާ މައްޗަށް އެއްލާލުމަށްފަހު އިކާނާ ދިމާއަށް ތާރާ އަވަސްވެގަތެވެ. އިކާންގެ ހަށިގަނޑުގައި އޮޅުލައިގަންނަމުން އިކާންގެ މޫނަށް ތާރާ ބަލާލިއެވެ. “ހެއި އައި މިސްޑް ޔޫ… އިކާން.. ހާދަ ހިކިއްޖެހެން ހީވެޔޭ… ނުކަނީތަ..”

“މިސްޑް ޔޫޓޫ… ކޮބާތަ އުލްފާ…” ދޮރާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން އިކާން އަހާލިއެވެ. އެތެރެއަށް ވައިން އުލްފާ ގާތު އިށީީންނާށޭ ބުނުމަށްފަހު ތާރާ އަވަސްވެގަތީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. އުލްފާއާ އެކީ ވާހަކަ ދައްކަން ސިޓިންގް ރޫމުގައި އިކާން މަޑުކުރިއެވެ.

ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ތާރާ އައީ ބޮޑު ކޮތަޅެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ކޮތަޅުގައި އުލްފާ ހިފަމުން ހިނިތުންވެލުމަށްފަހުު ކޮތަޅު ތެރެއަށް ބަލާލިއެވެ. “ވާއު… ވަރަށް ބޮޑަށް ތޭންސްކް.. ދެން އަހަރެން ދަނީ އިނގޭ… ދެކުދިން އެކަނިވެލަން ބޭނުންވެފަ ދޯ ހުންނާނީ… އަހަރެން ނެތިން ތި ދެމެދުގަ ހުރަކަށްވާކަށް…” ސޯފާއިން ތެދުވަމުން އެޕާޓްމަންޓުން ނުކުންނަން ދާން އުލްފާ މިސްރާބު ޖެހި އިރު އޭނާގެ ތުންފަތާ ކުޅެލީ ލާނެއް ހިނިިތުންވުމެކެވެ. ތާރާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އުލްފާއާ ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ.

“އޯ އަދި އެއްކަން ހަނދާން ނެތުނީއްޔޭ.. އަސްލު އަހަރެން އައީ އެއްޗެއް ހަވާލުކުރަން ވެގެންނޭ…” ދަބަސްތެރެއިން ޕެންޑްރައިވެއް ނަގާފަ ތާރާ އަތަށް ދިއްކޮށްލަމުން އުލްފާ ބުނެލިއެވެ.

“މީ ކޯއްޗެއް؟…” ދެ ބުމަ ގޮށްޖަހައިގެން ހުރެ ތާރާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. “ދެކުދިން އެކީ ތިބެ ތި ބަލާލާ… މަ ވަރަށް އަވަހަށް ތަނަކަށް ދާންވެސް ޖެހޭ.. އެހެން ދުވަހަކުން އަނގަތަޅާލަން އަންނާނަން…”

އުލްފާ އެގެއިން ދިޔުމުން ތާރާ އަވަސްވެގަތީ ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރާލާށެވެ. “އިކާން އަހަރެން އެބަ އަންނަން ފްރެޝް ވެލައިގެން… ހިނގާ ރީތިވެގެން ބޭރަށް ކާން ދާން.. ވަރަށް ބަނޑުހައި… އަދި ބައްޕަ އަށް ގުޅައިގެން ދައްތަމެންގެއިން ނޯކަރެއް ހަމަޖައްސަންވެސް ޖެހޭ… ގޭތެރެ ސާފްކޮށްލަން… މީހަކު ނޫޅެންޏާ ހާދަ އަވަހޭ ހިރަފުސް ވާލެއް…” ފާޚާނާއަށް ވަންނަން ދަމުން ތާރާ ވާހަކަ ދެއްކީ އިކާނާއެވެ.

“އާން… އަސްލުވެސް… ސާފުކޮށްލަންވީ… އަހަރެން މީހަކު ހަމަޖައްސަފާނަން…” އިކާން އެހެން ބުނެލީ އޭނާގެ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރަޖްނީ ގެންނާށެވެ. “ބައްޕައަށް ގުޅާފަ ދޯ… އިކާން، އަޅެ ބަލާބަލަ ތި ޕެންގަ ހުރީ ކޯއްޗެއްތޯ… މަގޭ ލެޕް އޭނީ މޭޒުމަތީގަ… ވަރަށް އަވަސްކޮށްލައިގެން މިއަންނަނީ…” ތާރާ މިހެން ބުނެ ފާޚާނާގެ ދޮރު ލައްޕާލިއެވެ.

ލެޕްޓޮޕް ހިފައިގެން އައިސް އިކާން އެނދުމަތީގައި ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ޕެންޑްރައިވް އެއަށް ގުޅާލިއެވެ. އަދި އެ ޕެންގައިވާ އެއްޗެއް ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުޅުވާލިއެވެ. ދެ ފޯލްޑަރއެއް އޭގައި ވާއިރު އެއް ފޯލްޑަރގައި ހުރީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެވެ. ފޮތޯތަކަށް ބަލަމުން ދިޔަ އިރު ކުއްލިއަކަށް އިކާންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޒިވީއާ އެކީ އެ ދެމަފިރިންނަށް ނެގިފައިވާ ފޮޓޯއެވެ.

އިކާންގެ ސިކުނޑި އެވަގުތު ދައުރުކުރީ އޭނާގެ މާޒީއަށެވެ. އެ ދުވަސްތައް އޭނާގެ ލޯމަތީ ފޮޓޯތަކެއްހެން ކުރެހެމުން ދިޔައެވެ.

*** *** *** *** *** ***

އައިސް ހުރި ރުޅިން އިކާންގެ ފަން ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގައި ދެއަތުން ހިފާ ބާރު ކޮށްލެވުނެވެ. ޒިވީގެ ރުޅިވަނީ އިންތިހާއަށް ގޮސްފައެވެ. އިކާންގެ ހިތުގައި އުތުރި އަރަމުން ދިޔަ ޖަޒްބާތުތައް ކިތަންމެހާވެސް ގިނައެވެ. ކުރަން ބޭނުންވާ އެތައް ސުވާލުތަކެއް އޭނާގެ  ސިކުނޑީގައި ފުނިޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރީގައި ހުރި ބޮޑު އަލާމާރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލަމުން އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ހެދުންތައް ނަގާ އިކާނާ ދިމާއަށް ހޫރާލި އިރު އެނދުގައި އިށީނދެގެން އިކާން އިނީ އިސް ޖަހައިގެންނެވެ. ދެލޮލަށް ޖަމާވަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް ހުއްޓުވަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ މޫނު ރަތްވަމުން ދިޔައެވެ.

“ޒިވީ… ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ؟… މިހުރިހާ ދުވަހު އުޅުނު އިރު މައްސަލައަކަށް ނުވިކަމެއް މިހާރު މައްސަލައަކަށްވީ ކީއްވެ؟… ޓްރައި ޓު އަންޑަސްޓޭންޑް…” އެނދުމަތިން ތެދުވެ އަލަމާރި ތެރެއިން އަންނައުނުތައް ނަގާ އުކަމުން ދިޔަ ޒިވީގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފާ އިކާނާ ދިމާއަށް ޒިވީގެ ތުނި ހަށިގަނޑު އަނބުރާލިއެވެ.

“ބުނެފީމެއްނު… އަބަދު މިިހެން ނޫޅެވޭނޭ… އަަހަރެންވެސް ބޭނުން ލައިފެއް ފަށަން… އިކާން ދުވަހަކުވެސް ބަދަލެއް ނުވާނެ… ބަދަލުވާނަމަ ބަދަލު ވާހާ ދުވަސްވެއްޖެ…. އިކާންގެ ފެމިލީ އެންމެން އެބުނަނީ ތެދުވާހަކައެއް… މަށަށް ވިސްނިއްޖެ… ޔޫއާ ނަތިން… އަ ލޫޒާ… ވީ އާ ފިނިޝްޑް…” އިކާންގެ އަތުގާ ހިފާ ފޮޅާލަމުން ޒިވީ ވާހަކަދެއްކީ މޫނު ކުނިކޮށްލަމުންނެވެ.

“ބަލަ ޒިވީ… އަހަރެންނާ ރައްޓެހިވީ އިރުވެސް އަހަރެން ހުރީ މިހެން.. އޭރު މައްސަލައަކަށް ނުވިދޯ.. ސޯ ވަޓްސް ދަ ޕްރޮބްލަމް ނައު… އަހަރެން ޖޮބެއް ނުހޯދާކަށް ނޫނޭ… އަހަރެން ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާނަމޭ… ބޭބީ ޕްލީސް ގިވް މީ ވަން ޗާންސް…” ޒިވީގެ ހަށިގަނޑުގައި ދެއަތް ވަށާ ބައްދާލަމުން އިކާން މަސައްކަތް ކުރީ ޒިވީ ރުއްސޭތޯއެވެ.

“ޑޯންޓް ޔޫ ޑެއަރ ޓަޗް މީ ލައިކް ދެޓް… މި ބުނީނު މި ނިމުނީ އޭ… ކިތައް ޗާންސް ދޭންވީ؟މިވީ އެއް އަހަރު ތި އުޅުނީ މިގޭގަ ނިދައިގެން އަހަރެން ދިނީމަ ކައިގެން ބޮއެގެން… އަހަރެން ދިނީމަ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން… މިހެން ކިހިނެއް އުޅޭނީ… އަހަރެންގެވެސް ފެމިލީއެއް އެބައޮތޭ.. އެމީހުުން ކިޔާ އެއްޗެއްސޯ… ލަދުގަނޭ އިކާން ތިވައްތަރަށް އުޅޭތީ.. އަހަރެންނަކަށް މިހެން ނޫޅެވޭނެ… އެމް ފެޑްއަޕް އޮފް ޓްރައިންގް… މިހުރީ އިކާންގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް.. މި އެއްޗިހި އަހަރެން ޑިއުޓީއިން އަންނަން ވާއިރަށް މިތަނުން ނެރެން ވާނެ…”

ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުއްޓިގެން ހުރެ މޫނުގައި ސްޕޮންޖް ކޮޅަކުން ޓަޗްކޮށްލަމުން ޒިވީ ވާހަކަ ދެއްކީ އޭނާ ޑިއުޓީއަށް ދާން ގަޑި ޖެހޭތީއެވެ. ނުރޯން މަސައްކަތް ކުރަމުން ޒިވީ ހަރުކަށިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ އޭނާއަށް މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަން މަޖުބޫރު ވީމައެވެ. އެއްއަހަރު ދުވަސް ވޭތުވެދިިޔައިރު އިކާންގެ ފަރާތުން އިސްލާހުވާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނުފެނުމުން މި ގޮތަށް ކަން ކުރަން އޭނާއަށް މަޖުބޫރު  ވީއެވެ. އިކާން އިސްލާހުވާން އޮތީ މިފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްގެންކަން ޒިވީއަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ އެތައް ދުވަހު ލޯބިން ވިސްނައިދީގެން އިކާން ބަދަލުވާން މަސައްކަތް ނުކުރީތީއެވެ.

ރީތިވާ މޭޒުމަތީ ހުރި އަތް ދަބަސް ނަގާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލަމުން ޒިވީ ކޮޓަރިން ނުކުމެ ދޮރުފަތް ލައްޕާލި އިރު މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއަށް އުކާލާފައިހުރި އަންނައުނުތަކަށް ބަލަން އިކާން ހުރީ ކަރު އެލުވާލައިގެންނެވެ.

ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގާ ފޯނަށް ބަލާލީ ގަޑިން ވީ އިރެއް ޔަގީން ކުރާށެވެ. ތަނަކަށް ގުޅޭ ވަރަށް ފޯނުގައި ކްރެޑިޓް ނެތުމުން އިކާންގެ އެންމެ ގާތް ރައްޓެހިންނަށް “ކޯލްމީ ބެކް” މެސެޖް ފޮނުވީ އެ ގޮތައްހުރެ ގެއަށް ދާން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ހުރިހާ އަންނައުނުތައް ނަގާ ބޮނޑި ކުރަމުން ކޮތަޅަކަށް އަޅަމުން ދިޔައިރު އިކާންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެންފެށީ ޒިވީގެ ދުލުން ބޭރުކުރި ބަސްތަކެވެ.

“ޔޫއާ ނަތިން… އަލޫޒާ… ވީ އާ ފިނިޝްޑް…. އަ ލޫޒާ.. ޔޫއާ ނަތިން.. ވީ އަ ފިނިޝްޑް… ޔޫއާ ނަތިން….”

ޒިވީ އެދިޔައީ އިކާން ހިތުގައި ޖައްސާފައެވެ. އިކާންގެ އާއިލާއިންވެސް ވަނީ އޭނާ ބާކީ ކޮށްލާފައެވެ. އުމުރުން ބާވީސްް އަހަރުވީއިރު ހަރުދަނާކަމެއް ނެތް ތަނުގައި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ނުތެދުވެހުރެ މަޖަލުގައި ދުވަސްތައް ބޭކާރު ކުރަމުންދާތީ އޭނާގެ އާއިލާއިން ދިޔައީ މެދުނުކެނޑި އެއްޗިހި ކިޔަމުންނެވެ. އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއާ ތަފާތު ކުރަމުން ދިޔައީ މިސަބަބުތަކާ ހުރެއެވެ.

ހެދުންތައް ކޮތަޅަށް އަޅާ ނިންމާލުމަށްފަހު އެނދުގައި އިކާން ޖައްސާލީ އޭނާގެ ކޮއްކޮއަށް ގުޅާނީ ބާވައޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް އިކާން ނިންމީ އޭނާގެ އާއިލާއިން އިތުރަށް ކުރާނެ މަލާމާތް އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރުމުންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ރިންގް ވާން ފެށުމުން އިކާން އެ ފޯނުނަގާ ސްކްރީނަށް ބަލާލިއެވެ. އެގުޅާނީ އޭނާގެ ތިން އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ފިޒާމެވެ.

“އޭއި ފިއްޓޭ.. ވަރަށް ކަޑަކަމެއް ވެގެން މިއުޅެނީ.. އެއްކަލަ ޒިވީ ހެސްކިޔާފަ ނައްޓާއިގެން… ބްރޭކް އަޕްވީ..” އެކުވެރިޔާއަށް ކަންތައް ވީ ގޮތް ކިޔައިދެމުން އެއް އަރިއަކަށް އިކާން އެނބުރުނެވެ.

“އަނެއްކާ… ތީ އަޅެފަހެ ކުޅިވަރެއްތަ… މިދިޔަ މަހުވެސް ތިހެން ބްރޭކްއަޕްވި…” ފިޒާމް ވާހަކަ ދެއްކީ އިކާނަށް މަލާމާތްކުރަމުންކަން އިކާނަށް އެނގުނެވެ.

“މިފަހަރު ބުނީ ގެއިން ނުކުންނާށޯ… އަސްލު އަހަރެން ގެއަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން… ޕްލީޒް މަށަށް އެހެންގޮތެއް ހޯދައިދީބަލަ… މިއަދު އަދި މިހުރީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި….” އިކާންގެ ބަނޑުގައި ފިރުމަމުން ވާހަކަ ދެއްކީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަން އިހްސާސް ވާތީއާވެސް އެކީގައެވެ.

“ކޮބާ؟.. މަބުނިތަން ތިއައިސް ޖެހުނީ.. މަބުނަން ދޯ އަބަދަކު ޒިވީގެ ތައްޕާހަކު ނޯވެވޭނެޔޭ… ދެންވެސް ޖޮބަކަށް ދާން ވިސްނަބަލަ… ރެޑީގަ ހުރޭ މަމިދަނީ ތިގޮލާ ބަލާ… މިރޭ އަހަރެމެން މިއުޅެނީ ވީކެންޑަށް ރިސޯޓަށް ދާން… ޔޫ ޝުޑް ޖޮއިން… ބިޓުން ކެޓީމަ ބޯ ހަމަޖައްސާލަން ވަރަށް ފައްކާވާނެ… އޯކޭ މަމި ގާތްކޮށްލަނީ… މާ ގިނަ އިރެއް ނުވާނެ.. ފަސްމިނެޓް ކޮށްފަ ބޭރަށް ނިކުމޭ…” ފިޒާމް ފޯނު ކަނޑާލުމުން އިކާން ވަނީ ފާޚާނާއަށް މޫނު ދޮވެ ތާޒާ ވެލާށެވެ.

ސައިކަލުގައި ފިޒާމް އައިސް ޒިވީމެންގޭ ދޮރުމައްޗަށް މަޑުކޮށްލި އިރު އިކާންހުރީ އެގޭ ދޮރުމަތީގައެވެ. އެއް އަތުގައި ބޮޑު ހެދުން ކޮތަޅެއް އޮތް އިރު އަނެއް އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރީ މުށިކުލައިގެ ގިޓައެކެވެ. ފިޒާމްގެ ސައިކަލު ފަހަތަށް އަރާ ހަމަޖެހިލަމުން އިކާން އިސްޖަހާލިއެވެ. އިކާންގެ މޫނަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަ ކުލަވަރު ސައިކަލުގެ ލޯގަނޑުން ފިޒާމަށް ފެނުމުން ފުންނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ.

“އޯކޭ… އަހަރެމެން ގެއަށް ގޮސް އެއްޗިހި ބަހައްޓާފަ ދޯ ސައެއްބޯލަން ދާނީ… އިކާނަށް އުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖެހެންދެން އަހަރެމެން ގޭގަ މަޑުކުރާނީ.. އޯކޭ ވާނެއްނު…” ފިޒާމް ބޭނުންވީ އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިޔާއަށް އެހީތެރިވާށެވެ.

“ތޭންކްސް ބަޑީ… އަސްލު އަހަރެން ވަރަށް އަވަހަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހޯދާނަން.. ޒިވީ އެނބުރި އަހަރެން ކައިރިއަށް އަދި އަންނާނެ… އެވަރުގެ މީހަކަށް އަހަރެން ވާނަން…” ދެމީހުން ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދިޔައީ މާލޭގެ ކާރޫބާރު ބޮޑު މަގުތަކުން ތަންތަންކޮޅަށް މަޑުކުރަމުންނެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން ކާމިޔާބު ތަނަވަސް މީހަކަށްވާން އިކާން އަޒުމް ކަނޑައެޅިއެވެ.

ސައިބޯން ދެއެކުވެރިން ދިޔައީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓަކަށެވެ. މަސްހުންޏާ ރޮއްޓަށް އޯޑަރ ދިނުމަށްފަހު އިކާންގެ ހިތުގައި އުތުރި އަރަމުންދިޔަ ޖަޒްބާތުތައް ބޭރުކުރިއެވެ. “އަސްލު އަހަރެން ގެއިން ނުކުތީވެސް މަންމަމެންގެ ޗުކުޗުކުތައް އަޑުނާހަން… އަބަދު ވަޒީފާއަކަށް ދާށޭ ބުނާއިރު މަންމައަށް ނޭނގެނީތަ އެއީ ކިހާ އުނދަގޫކަމެއްކަން.. އަހަރެން ޓްރައި ނުކުރަނީކީ ނޫނޭ.. އަންހެން ކުދިންނަށް ޖޮބް ހޯދަން ފަސޭހަވިޔަކަސް ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އެއީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން… އަހަރެން ކޮއްކޮއަށް ޖޮބްލިބިފަ މަށަށް ޖޮބެއް ނުލިބިގެން އެކަމާ ބައްޕަމެން ތަފާތުކޮށްފަ ވާހަކަ ދެއްކީ.. ކޮއްކޮ ޖޮބަށް ދާން ފެށި ހިސާބުން އަހަންނާ ދިމާއަށް ކިޔާ އެއްޗެތި އިތުރުވެގެން ދިޔަ.. ކިހިނެއް އެތާ އަަހަރެން އުޅޭނީ.. ކާ އެތިކޮޅެއް އަނގަޔަށް ލާން އުޅުނަސް މަންމަ ކިޔާ އެއްޗިހިން ކެވެނީކީ ނޫން.. އެހެންވެ އަހަރެން އެގެއިން ނުކުތީވެސް… ޒިވީ އަހަރެން ދޫކޮށްލީމަ އަހަންނަކަށް ނުކެރޭނެ މިހެން ހުރެ މަންމަމެން ކައިރިއަށް ދާކަށް…”

އިކާންގެ މާޒީ ހިއްސާ ކުރަމުން ދިޔަ އިރު އެވާހަކަތައް ކަނުލާ އަޑުއަހަން ހުރި ފިޒާމް ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. “އިކާން ތި ދައްކާ ވާހަކަ އަހަންނަށް އަނޑަސްޓޭންޑްވޭ… އަސްލު އިކާން ޖޮބް އިންޓަވިއުއަށް ދާއިރު ތިބޮލާ އެއްޗިހި ކޮށާލައިގެން ތަންކޮޅެއް ޑީސެންޓްކޮށް ދާނަމަ ޖޮބް ލިބެން ފަސޭހަ ވާނެ… އަހަރެންވެސް ބޭނުން ބޯ ދިގުކޮށްލަން.. ބަޓް.. ޑީސެޓް ލުކްސްއަކީވެސް ޖޮބަށް ވަންނަ އިރު ބޭނުންވާ އެއްޗެކޭ.. ރިސޯޓް ޓްރިޕް ނިންމާފަ އިކާންގެ ޖޮބާ ދޭތެރޭ ވިސްނާނީ.. ކޮންމެވެސް ކޮޅެއް ފެންނާނެ…”

ދެމީހުން އޯޑަރ ކުރި އެއްޗިހި މޭޒުމައްޗަށް ގެނެސްދިނުމުން އިކާން އަވަސްވެގަތީ ރޮށިކޮޅަކާއެކު މަސްހުނިކޮޅެއް ޖައްސައިގެން ކާށެވެ. “ދެން އިކާނަށް ޖޮބެއް ލިބިގެން ސެޓްް ވެވުނީމަ ޒިވީ ކައިރިއަށް އެނބުރި ދާނަންތަ؟… މިދެން އަހާލީ އިނގޭ…”

އަނގައިގަ ހުރި ކާއެތިކޮޅުތައް ދިރުވާލުމަށްފަހު ފިޒާމް ކުރި ސުވާލަށް ރައްދުދޭން އިކާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ދެން ދާނަމެކޭ ނޫން.. ބަޓް އަހަރެން ޒިވީ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވިން… އެކަމަކު މަށާ ދޭތެރޭ ޒިވީ ކަންތައް ކުރިގޮތުން މަ ބޭނުންވަނީ ޒިވީ އަހަރެން ބޭނުންވެގެން ތެޅޭތަން ބަލަން… އަހަރެން ދޫކޮށްލި މީހެއް ކައިރިއަށް އަހަރެން އަނބުރާ ނުދާނަން… ދެޓްސް މައި ސްޓައިލް…”

(ނުނިމޭ)

25

87 Comments

 1. Marsha

  December 18, 2016 at 9:08 pm

  Vvv rythi… eii dho edhemyhun brkup v goiy? Kaakutha mi xo aky?? Ikaan ves dhen ulhey gotheh dho… ehennu vaany xo ves ehen viyya… poor thaara!!!! Poor poor thaara!!!!!!

 2. umee

  December 18, 2016 at 9:10 pm

  salhi

 3. ❤ash❤

  December 18, 2016 at 9:13 pm

  Nice..

 4. Anonymous

  December 18, 2016 at 9:17 pm

  Reethi. Ekamu thankolheh kuryy..

 5. Maaz

  December 18, 2016 at 9:29 pm

  I Love to read your stories Shaaz.. ♥️
  Wakting for Nect Episode .. Up Soon..
  Why dnt you write one more story,

 6. Shafy

  December 18, 2016 at 9:43 pm

  Mihaaru zivi maa rangalhu meehakah hadhantha thi ulheni… v fooohi eyrun… ehmen keehvetha abadhu laaneiy hinithun vumekey liyani … bad boys n girls ah dhw bodah e bas beynun kureveyny

 7. reader

  December 18, 2016 at 9:44 pm

  nice:)
  the last paragraph!!!!!

 8. shen

  December 18, 2016 at 10:22 pm

  dhn hama typical story eh gothah tha vaaanee? marriage break koffa fahu vaguthu xivi aa ikaan gulhuvaanee tha? dhn thaaraa ge kusheh mithaa neh dhw. plx pls pls pls dnt break thr marriage. pls. aharen varah foohi vey loaibah takaa o kiyaafa kaiveni roolhaa leema. plz plz mi vaahakaige ehen nahadhacchey…:-(

 9. Orchid

  December 19, 2016 at 2:54 am

  maabodu kame nuhingi thaa story vez ehaa kuru. Aluvez v Boring. 10 vana part aah hama ah airuvez vaahaka interest eh nuvey. hiyeves nuvey shaz ge story eh hen :/

 10. Shafy

  December 19, 2016 at 10:02 am

  Ya dhw.. v fooohi mi ikaaneh ulhey gothun.. marry koh gen ziney kuraathi.. chee chee

 11. Anonymous

  December 19, 2016 at 11:03 am

  Zivy ge past dhw ei… So she was good… Ikaan akee feshuneessurehves bad boy eh dhw… So this story is based on a bad boy… Ehen vaahaka thah lead kuranee rangalhu meehakah.. Thafaatheh dhw… Reethivaanehen heevanee. Ekam mi episode kuruhen heevi…. Good luck

  • #PornStar

   December 19, 2016 at 4:16 pm

   Vaahaka feshunees suren ekaan aee ethah anhen kudhinakaa eku sex hadhamun. Hurihaa anhen kudhin ves Ekaan aah eku ekan kury ruhumuga. Dhemyhun ruhumuga kan kan kuraa iru ves vaki meehaku BAD veytha. Ekaan force eh nukurey ehves anhen kujjaka. Ehenve ey #PornStar mibunany mi vaahakaiga ulhenee Erotic vaahaka thakun fenna kahala characters ey. Vara bodu thedhe Anonymous bunee. Mee hama thafaathu vaahaka eh. Erotic Vaahaka eh nuliyevene konme meehakah. Aslu #PornStar ah heevany Anonymous akee mi vaahaka liyaa writer hen. Ehen veema thihaa yaqeen kamaa eku mi vaahaka akee kon kahala vaahaka ehkan thi engunee.

 12. #PornStar

  December 19, 2016 at 3:41 pm

  Assalaam Alaikum!!! comment feshumuge kurin bunelan beynumy #PornStar comment kurany mivaahaka liyaa liyuntheriyaa ah biru dhakaakah nun. mihen mi buny mithaa anonymous ge namuga ulhey v fenvarudha liyuntheri eh (shazulynu ge maa bodu supportareko) hykurany #PornStar comment kurany shazulynu ah birudhakan kama. comment kurevey gotha mi website in hadhaafa hunnany myhunge hiyaalu hoadhan. ehkam mi shazulynasha eynage diehard supportarunah ves hajame nuvey kiriyaa negative comment eh libunas. lyuntheriya ah support kurany ves eyna fenvaruge myhun. shazulynu kithanmeh mi vaahaka reethi kuran ulhunas dhenne reeche nuvaane. #PornStar ah fennany mi vaahakage hageegy kula liyun theriyaa beynunvaa gotha ehves hiffehettume nethi, erotic vaahaka eh gothuga kuriya gendhan. eyrun kanneyge shazulynu ge thi edhun furihama vaany. hama hiyaaleh mi dhiny.

  • lilly

   December 19, 2016 at 3:50 pm

   Pornstar thiulheny j vegen.. hajam nuvegen shax eh nun… blv it o not shax is a v gud writer… thi meeha ves balaane films hama films veema k dhw… ekam vaahakaeh ga eyge thankolheh aima dhw kanthah bodu vany… porn star nukiyabae… eyrun nufennane dhw… haha hajam nuvey… porn star oo… shax eh nun erotic vaahaka liyan vee porn star liyebae… haha… pornstar… by the way nice name….. :p

  • firaa

   December 19, 2016 at 4:30 pm

   #pornstar i agree with u.. 😛

  • kaley amaa

   December 19, 2016 at 9:46 pm

   Hajam plssss

 13. Haaroon

  December 19, 2016 at 4:59 pm

  100% muslimun. Ekamaku liyefai huna liyun thakun fenanee kurannuvaa kan tha thakuge manzaru tha sifa kohdheythan. Nikan Ilmuveri Deenee vaahaka eh husha alhaidheyn liyun theriyaa ah alhugandu govaalan. Ekamun liyuntheriyaa ah savaabaa dharuma huri.

  • shiyaza

   December 19, 2016 at 5:36 pm

   thi bunee thedhe mi vaahakaiga kuran nuvaa varuge kantha tha sifa kodheefa mulhin ves mi hunanee..vaahaka feshuny ves eh fadha gothakah. aahiyaaluthakah vaahaka liyumakee massala eh noon ehkamaku vahakaiga kantha tha siffa kohdhinumuga kuran nuvaaa varuge kntha tha maa bodah sifa kodhinun eh massala eh. ehkahala manzarutha ehaa thafseel nukuriyas kiyamudhaa iru ingeyne eh vany kykan.

 14. the legend of the blue sea

  December 19, 2016 at 5:59 pm

  v nice..keep it up…v nice story eh

  • Sim Chung from the legend of the blue sea

   December 19, 2016 at 7:34 pm

   nooon… hama hadi… v hadi… dhen v fooooooohivey…

  • Sim Chung

   December 19, 2016 at 7:36 pm

   nooon… hama hadi… v hadi… dhen v fooooooohivey…

 15. Rifa

  December 19, 2016 at 6:53 pm

  I think the best story here in esfiya is Ryn’s “HIY EKEE DHIVEHIJEY” She’s way much better than this writer & the story is so awesome. I;m so fond of her coz she accept negative comments & she accept her flaws rather than ingnoring the readers views.

  • Reem

   December 19, 2016 at 8:25 pm

   yes Ryn ge eh varah reethi story eh. adhi mihaaru v reethi.

  • shiroo ❤

   December 19, 2016 at 10:10 pm

   Haaadha molhey van aka isthihaaru kuran reen ???
   Ekam mi via haka kiyaa huh vanee maa reethi mi vaahaka very interesting hama … Hih eky dhevihjeyy vara vaii hama dhn nidhi ahnnany kiyan feshiyas

  • Ruhi

   December 20, 2016 at 12:13 am

   I also agree. Ryn & Shine ge story hama esfiya faahaga kurevey. Emeehun ge stories tha outstanding & very Interesting hama. Specially shine ge writing varah molhu.

 16. RogueOne

  December 19, 2016 at 7:14 pm

  oh man. what absolute morons we have in our dhivehi society. first of all, i support the freedom of expression, so this #pornstar commenter has all the right to comment as he/ she wishes.. but so does shazlyn the author. to write as she wishes and not on the whims of anonymous commenters.

  secondly, do you guys not know there is actual porn available freely online? getting aroused by the story and having an uncontrollable urge to comment about it repeatedly? just jerk off and be done with it already. we all know you aren’t getting laid.

  and about how comment is allowed by esfiya, most websites these days have the option for the poster to approve and reject comments or just disable comments altogether. that esfiya do not have this option is nothing more than the esfiya admins being unaware of this (i hope not) or just damn inept at designing/ managing a highly visited website in 2016. it is not some great plan to have everyone express their oh-so-creative views, like #pornstar with his repetitive and shitty comments.

  • kiyuntheri eh

   December 19, 2016 at 10:25 pm

   i dont think mithaa jahan nujehey varugen hadi comment eh pornstar adhi ehen myhaku ves jehihenne. pornstarge comment massala ahakah vanyaa mi story ves massala ahkah vaane dhw. story ga describe kohdhyfa huri kanthakuge vaahaka comment ehga hiy hama nujehigen jehyma thi bunany online koh porn bellen hunnaney. go and jerk off ey. shazlyge vaahaka ahakah kurin mikahala comment eh annathane mashe nudheke. sababeh othyma dhw mi vaahaka kamu nugos gen vaahaka kiyaa myhun eh ulheny. dhn buney mi vaahaka nukeema v ehnuhey. mi website ga vaahaka liyaa myhun liyany enmen ves eh vaahaka kiyaane kamah adhi kiyaafa hiyaalu faalhu kuraanekamah. ehkan ehen myhunna hajam nuvanyaa myhun kuraa comment nukiyaany. vaki pornstar aar rogueone aar huri thafaathaky kobaa. mithaa vaahaka kiyaa enmenah link aar echehi fonuvan v ehnu porn online koh ballan, thyhaa molha online koh bellen hunna kan ingenyaa. i hope esfiya website in mi story v harukashi kamaa ehku balaanekamah. mujuthamuga vaakantha thakey kiyaafa mulhin haraan kantha kuraa vaahaka eh mi website ga jahaagen. adhi ehba bune ehnu freedom of expression ey. mi america eh nuney.. mi dhivehi raaje muslimun ulhey gaume and look at u a moron calling others a moron. esfiya admins mi vaahaka vyhaa ves avaha mi site in nagaadhinyaa v rangalhu. aharumenne nulhen aharumegen bodethi vamun anna dharin mikahala vaahaka kiyaagen mi vatharah ulheykah.

  • adult

   December 19, 2016 at 11:19 pm

   totally agree u man

  • Raaqi

   December 19, 2016 at 11:49 pm

   Porn kiyumah baaru dhenee tha RogueOne. Raah vihkaa meehaa aah Raa bo meehaa aah thafaathe ney. haqygathuga raa vihkaa meehaa adhi maa nubai. thives dhivehi dhari eh.

  • RogueOne

   December 20, 2016 at 12:06 am

   Sorry Raaqi… Assuvess 🙁 Adult Stop it and listen to raaqi

  • RogueOne

   December 20, 2016 at 12:59 am

   thank you kiyuntheriya for taking the time to write a somewhat thoughtful comment.

   i never said the comments by #pornstar was nujehey varu ge hadi comments. Read my first paragraph. I said he had as much right as anyone to make comments. I just said it was stupid / shitty (my opinion).

   and my points on his comment was that it was in no way constructive .good or bad i believe the idea is to provide constructive criticisms. If you think the story shouldn’t be published on esfiya you can just quietly email the esfiya admin, or even call them and pour your heart out. they advertise even their mobile number. telling a write to not write a story is kind of pointless when there is a significant number of people who seem to enjoy the story and react positively, isn’t it?

   and no, this is not the first time this kind of comments have come to a story by this author or even other authors. In fact, these type of comments about stories being too sexual or unfit to be published in the Maldives due to what they describe has been going on since the days of Muraasil.com (early 2000) if not earlier. So please do your research and at least give the impression that you have visited these websites before making such comments.

   and again no, not every author writes his or her story to be read by everyone and to be commented by everyone. not in esfiya, not elsewhere anywhere in the world. even the most popular authors have people who don’t like their stories. people even burned Harry Potter books. isn’t that stupid? the common sense is if someone likes something but you dont, then dont make an ass out of yourself by asking that it be changed to suit your needs.

   and the mention of free porn. i’m not asking people to watch it, just that it is available to watch in this muslim country, so maybe if someone is so offended with a story he should start a public campaign about that first? what do you think is more harmful. I just mentioned it as a comparison.

   and the different between RogueOne and Pornstar. I think you can get a hint if you read the usernames.

   but while i said anyone should be free to write what they please, pornstar is asking the writer to stop this story as it is and turn it in to an erotic story. and also he is condescending, telling the author the meaning of erotic (so helpful) and making personal insults and assumptions against the author.

   so in my comment to that I also responded in kind. if pornstar has brought forward an argument on social or religious merits perhaps it would deserve a more thoughtful reply.

   hope this made my previous comment a bit more clear.

  • Scoundrel

   December 20, 2016 at 1:59 am

   shitty opinion. hehhehe… RogueOne what a dedication towards the writer. Wow!!! You wrote all that. But sorry its good for nothing (My opinion). your comment prolonged as if it never going to end. Anyways, I think you will do better than the writer herself.

 17. ❤ BEAUTY ❤

  December 19, 2016 at 7:28 pm

  thimaaya thimaa fenifa hunna writer eh. reecha liyevunee hama enme vaahaka eh. eyee Kandufen. Eya fahu hama kurihaa vez kamakee FOSHIFELHUN.

  • Lamha

   December 19, 2016 at 8:37 pm

   whats foshifelhun? mi vaahaka ehaa hadi eh nun but not nicer than kandufen

  • anonymous

   December 19, 2016 at 8:53 pm

   Foshifelhun is..
   • Myhunge foshi fadha takethi falhaigen vakkan kurun.
   • Majaaz: fashuvi fannuge thereygai himeney, anekege ufedhume nuvatha ufedhumege baeh thimaage amilla ehchege gothugai beynun kurun.
   just check radheef if u have any doubt. 🙂
   .

  • Shax Lyn

   December 19, 2016 at 9:07 pm

   I don’t agree BEAUTY… alhugandu vakkameh nukuran.. varah kerigen hure mibunanee… by the way thanks for reading my stories 🙂

  • sumey

   December 19, 2016 at 9:41 pm

   beauty thi buny hama thedhu hageegathe

  • shiroo ❤

   December 19, 2016 at 10:13 pm

   Kobaa heki … Beauty ge sihrakee kobaa ????

  • dhiye

   December 20, 2016 at 12:03 am

   Shazleen ge amihlla gothe nuhure. Ekan ahanna ves faahaqa vi. Facebook Page ga vez ehen writers vaahaka post kuraa style Shazleen ves gengulhefa huri. Baeh writers akee emeehunge amihlla gothe gengulhey baeh. Ekamaku Shazleen fenanee mashoor etha writarunnege style beynun kuraa than. Ehen beynun kuraaa iru ves amihlla a ulhenee e style thakakee Shazleen amihlla a fashaigen ulhey kameh kamah hadhaigen. Furathama Eh goi gotha post kuran feshey Shazleen ey dhen thibi writers inankee eh dhaairaagaa kithanme gina dhuvas vee baeh nama ves emeehun kuranee Shazleen ge kairin copy. Mee writer ge visnun huri goiy. Mee hama ahanna fenifa huri kankan. Qabool kuran beynun nuvaa meehunna lo kurimathin heki fenunas qaboole nukuraane. Athugai hifiyas bunaane mashe nukurame kaley ge loluge massala ekey. Noony kaley ge hih nubai ey.

  • dhalhu

   December 20, 2016 at 12:15 am

   vaahaka copy kuraa vaahaka dhakkaa thanehgga mihaaru fb postge vaahakehbbaa mi annanee. shazge vaahakaige viber groupehves ovey.. LOL. mi kamakeee emmenves marketing jahssan kuraa kameh.

  • RogueOne

   December 20, 2016 at 12:22 am

   Beauty and Dhiye, please give some facts or examples so that we can also decide the truth. and what is amilla style in making a facebook post? Just curious.

  • dhiye

   December 20, 2016 at 12:52 am

   Dhalhu adhi RogueOne… aharen nubuunan tha athuga hifeemaa ves bunaane ey nukurame. Writarunge nan tha mithanuga haama kurumun Shazuleen emeehunaa jassaalun noon kameh nuvaane. Nuvithaaka Kaleymen ves thithibee ekamah fenbovaigenfa. Eyennu kaleymenge beynumakee. Anehkaa Shazleen akee ehaa zaathee vaa meehe. Hajam nuvegen leykekikeki eh hunanee. Heki nethi mashe ves hus anga eh nuthalhaane dhw. Heki dhahkaalan veehen masha heevanee. Eyrun kanneyge mi shazleen maithiri vaanee.

 18. Badboy ?

  December 19, 2016 at 8:42 pm

  Mee dhen kon kameh. Bavabvaafa komme episodeh kiyaathi.

  • badboy vs gudboy ?

   December 19, 2016 at 9:02 pm

   try n digest it hithun bad boy ????

 19. Shax Lyn

  December 19, 2016 at 9:05 pm

  Vaahakaha support kuraa kudhinnah bunelan beynumee varah bodah thanks ey. mi dhuvaskolhu busy kamun shaz ah varah vaguthu nuvey… vaguthu vaa varakun episode liyefa time ah up kohdheveytho balamun mi dhanee… vaahaka ah negative comments annaanekan neyngeneekee noon. annaane. hurihaa readers ah mivaahaka kamu nugos dhaane.. vaahaka hadivegen ulhey kudhinnah bunelan othy sorry ey.. maybe my next story will be an interesting one. 🙂 komme reader akahves e reader ehgge hiyaal faalhu kurumuge minivankan libigen vey.. adhi shaz ah anna negative and positive comments thah ves approve kuran.. Thanks ALL 🙂 <3

  • sumey

   December 19, 2016 at 9:29 pm

   kihine v myhaku shazleen ge hageegai bayaan kuryma nuhurevigen dhw thi avaha comment kury. foshifelhun seriously what a writer.. :/

  • adult

   December 19, 2016 at 10:38 pm

   kobaatha shaazlyn ge hageegathakee
   do u really knw her.
   thanakun meehaku fenna irah ethivaru govaathi. heyo komme ehcheh kiyunas
   vagah thigovaa meehaayah hageegaiy neyngi thihen kiyey iru thi kurevenee kihaa varehgge faafaehkan ingeytha
   saabas growup ppl

  • Younger

   December 19, 2016 at 10:48 pm

   mikahala hadi huthuru vaahaka liyegen mujthamuga ithurah faathakah araigannaane kahala vaahaka liyun eh maa rangalhu kameh tha adult? myhunnaa dhimaalah grow up vaashey bunaa iru amillah myha ah kiye echakaa dheytherey nuny kihine kan mi vany balaafa bunaa eche buneba. molhu vefa thikahala stupid eche nukiyaa..

  • adult

   December 19, 2016 at 11:11 pm

   younger hama young veema getuvaaleh kudaeee.
   adhi adult veema visneyne.. dhen lala laaaa :p

 20. Badgirl ?

  December 19, 2016 at 9:07 pm

  miyenu kamaky mi vaahaka ah thuren mi vaahaka ah anna comment tha maa interesting minivankan dhow hiyaalu faalhu kurun eh ????

 21. mysterious

  December 19, 2016 at 9:30 pm

  baeh comments thakun eba heevey mi story nuvatha writer aa jahsaalain ulheny mi page ga liyaa writters hen.. mi vaahaka hadi e noon.. and its not a must to read the story so y this ryn ge fans writting comments like tht.. mi story kiyaa hithun ma ves mi kiyany.. and mashah kamu nudhaa story e viya ma nukiyan.. porn star ves kiyaa hiy vaathy mivaahaka kiyamun edhany.. all the best writter.. dnt bother abt wot ppl say.. just go on ..

 22. lol

  December 19, 2016 at 9:40 pm

  Pornstar jahaigen eh comment kurany hama pornstar ekey buneveynee … Varah heevey araa huri golaeh ehn kekeke .. Kae porn eh kulhebiya thihaa porn Vanya dhn …

  • sumey

   December 19, 2016 at 9:44 pm

   thee shazlyn dhw.. eynage basmagu hunany hama thigotha v shaku lol thy shazlyn kan

  • Badboy ?

   December 19, 2016 at 9:50 pm

   Sumey men kahala ehchihinnaa hedhi writer ah comment nukureveyneeves.. Comment kuriyas nukuriyas kaleymenna foari araathaaa

  • fan of #pornstar

   December 19, 2016 at 9:52 pm

   like writer like fan pornstar eh buny thedhe shazlyn ah support kuurany eyna fenvaruge myhun kekekeke ?

  • xozo

   December 19, 2016 at 9:59 pm

   Zaathy hasadhaeh filuvaalanee hen haadha heeveyey. Mivaahaka akee reethivaahakaeh

  • fadiyaaru

   December 19, 2016 at 10:26 pm

   Aaaan ehn van aka nukiyaigen hajam nuvegen eh ulheny might vaahaka reethi kamun… Mashah heevany ekaku kuraa kameh hen mi ??

  • Isfandiyaaru

   December 20, 2016 at 12:25 am

   fadiyaaru ge namuga aah Shiroo ❤ ge namuga comment kohffa evanee ekaku. LOL. Gudho Gudho noon tha thi govanee. Sahaadhe Heybali vedhaane miulhe meehunaa hedhi

 23. floraa

  December 19, 2016 at 10:21 pm

  nice story.. waittin for the next episod..

 24. hehehe

  December 19, 2016 at 10:33 pm

  mee hama habeys vaahaka eh. writer aa jahssaalaigen ulheybaeh hen heevey.. noonee mee mi esfiya site ah liyaa writers thakeh Shazlyn ge digu vattaayan kuraakameh 🙂

  • Gudho Gudho

   December 20, 2016 at 12:56 am

   Digeh oiy namathaa vahtaaleveynee. LOL 😀

 25. lol

  December 19, 2016 at 10:40 pm

  one of my favourite author. love this story to the max. 🙂 🙂 🙂 cant wait for the next episode. zixy akee ikaan ge x girlfriend who broke up cause ikan was an ASS. mikahala boys ah mi vaahakain filaavalheh libeyne kamah heekuran

 26. kiyuntheriyaa

  December 19, 2016 at 10:44 pm

  mi vaahaka mi website in nagaa. hageegy dhiri ulhumuga mihen veye kiyaagen haraan kantha kuraa vaahaka eh mi genes dheny v reechey v reechey kiyaagen. alhugandu edheny mi vaahaka esfiya edmins in balaafa i site in ga ithurah jehiya nudhen. mujthamuga faathakah araaganna kahala vaahaka mi genes dheny. mi muslimun ulhey gaumeh. vaahaka liyumugen minivan kan oothyma eyge maana ahky viyaanudhaa vaahaka thanthaa site ga ehuntha. mi ehgothakah ves rangalhu kameh nun. mikama esfiya website in fiyavalhe alhaa dhinun varah bodah edhen.

  • sham

   December 19, 2016 at 11:07 pm

   thibunaa ehcheh haadha hama nujeheyey.
   ehenvejjiyyaa mi site in remove kuran jehey kithah vaahaka eba oiybbaa.
   kiyuntheriyaa ah mivaahaka kamu nudhanyaa nukiyaanee…. mivaahaka kamudhaa ethah bayeh eba thibi.
   vaahakaige moral nukunnane goiy visnaanulantha. viyaanudhaa amaleh hingaa vaahaka eh nama e viyaa nudhaa kameh kuri meehaku nimeyne goiyves annaane. vaahaka ekkoh nunimenis vaahakayaa dheytherey jugde kuraathy hairaanvey. hajam nuvanee hen haadha heevey. mashah fenna goiy

  • fiona

   December 19, 2016 at 11:16 pm

   saabas meehakaa jahsaaliyas boduvaru kaneynge.. mi vaahakaiga nei thibunaa varu ge kame nuvey kaneynge.. thi meehaky alah vaahaka e kiyain ulhey meehe hen heevany.. remove kuran vehjeya esfiya ga nei dheenee vaahaka eh.. so hurihaa vaahaka e jeheynee remove kuran..mi dhivehi mujuthamau ge haalath mi fennany mi vaahakain ves.. there is nothing wrong in this story.. if u dnt like plx dnt read.. v love this story.. so let us read.

 27. Shine

  December 19, 2016 at 11:38 pm

  vahaka yah mi ehgga aissa huri comments kiyaalevuneema am totally shocked.. vahakaiga porn ey bunaa varuge scene eh aharenneh nukiyann
  esfiya pls don’t remove this story. I like this. writer keh gadhaey buneveynee. writer approve kuraa comments fennaanee. so writer negative commentsves approve kuraathy ekan ufalaa eku faahaga kollan. hats off to the writer. waiting for wednesdayge new part ah. I wanna know more abt XO

  • Paree

   December 20, 2016 at 1:03 am

   Shine ge vaahaka ah libey negative comment ehen v ma approve nukuranee tha. Ehenve dhw nufenanee negative comment. adhikiriya mi engunee.

  • Shine

   December 21, 2016 at 5:46 pm

   Shine ge namuga comment kohfa mi inee shine eh noon. Login nuve shine comment nukuraane. Kiyuntherin nah olhun araafaanethee hama bunelee. And i humbly request not to misuse the name “shine”

 28. Ican

  December 20, 2016 at 12:37 am

  Ican bad mivany ziney kuraathy? Xivee ves hiley firiheneh kotareega baavvain aharu dhuvahu ulhun.. so? Dhen XO ves mathinbain jehigen ican ge geah ais gayah araigannany.. mitgaa ragalhee thara ekani ehenveema..
  100% muslims viyas mihen ulhey dhivehinves ulhey..
  Ekamaku faahish amalu beleema vany loluge xiney.. kiyanya dhuluge ziney..
  So when writing pls romance ah viyas faahish ah vaabaithah detail nukoh xiney fadha kanthah ei faafaeh kamah bunedhemun dhanyaa i think this story will b grt…
  Good luck writer

  • Paree

   December 20, 2016 at 1:00 am

   Thats true and I agree. Like Aisha’s story in Sun. She writes like that.

  • Paree

   December 20, 2016 at 1:05 am

   gabool kurevey vaahaka eh thibunee. Sun ah liyaa vaahaka liyuntheriyaa writes like that. ❤ u Aich. thats why she’s the best.

  • shamoon

   December 20, 2016 at 1:32 am

   I agree with u. Mivaahakaige ladhu gannan jehey kahala seen eh adhi naadhey.

  • Shimrath

   December 20, 2016 at 1:43 am

   mi vaahaka liya kuhjaa ah thiya bunaahen liyan neygenyaa dhen keekuraany. mives vedhaane gothennu

 29. maai

  December 20, 2016 at 1:38 am

  Aslu maai ah heevany mi storyga sex seen eh negenes dhuru dhurun ninmaalaathy baeh kiyun therinnah hajamu nuvany hen. Haassakon faahagavey porn star. Shaaz ge vaahaka thakun seen nagaigen act kuraa star eh hen v heevey. Nuny vaahaka kiyaigen nuny kick naan nany kan neynge.

 30. Aasha

  December 20, 2016 at 6:06 am

  interest vaagothe nuvi mi vaahaka kiyaalumun. dhen nukiyaanan. complete waste of time just realized by reading 10 parts. v salaam.

 31. lilly

  December 20, 2016 at 7:20 am

  Mi site ga indhey biru veri vaahakakeh maruhabaa kiyaa… eyga ulheny lesbions… ekamu ves e vaahaka v reehchey reehchey kiyaafa othy comments thakuga… ei eh nun vaa gothakee… meehaku kiri araafane thee j boki dhilleny… thi bunaa ryn ge vaahka thaakun thaakun nujehey… ehnve ahahren mihury huttalain… kaley men ves ehn hedhyma nimuny nun… enme fahun nikuih bai ves kee ma dhw ingeny thi vaanuvaa… cut some slack loosers…. if u cant write dorsnt mean others can… shine ge stories n shax ge stories v reethi… knme meeheh ves emeeheh ge thafaathu hiyaal gengulheyny… hajam kohbae loosers…. ryn ge FANs….. :p

  • Nathoo

   December 20, 2016 at 12:43 pm

   Shine haa molhe nuvaane Shaz eh. Shine’s stories are so popular and she does her job really better than any other writer here in esfiya. So don’t put shaz and Shine at the same step. Shine always outshine other writers in esfiya. She is more superior to shaz

 32. maai

  December 20, 2016 at 9:59 am

  Assuves baeh meehunah hajam nuvaneee. I love shine ge dheewaanaa n shazge mansha kandufen… Mivaahakaves adhi reethivaanekamah mibalaneee… Goodluck dear

  • Gutt Ammadey

   December 20, 2016 at 3:25 pm

   Assuves… Assuves… Assuves Assives… hama hini annanee

 33. Brainless

  December 20, 2016 at 2:55 pm

  Kaeyy men enmen ekaku anekakaa vaadha kiya kiyaa thibeyy..
  Aharun nah mi story varah salhi and islaam dheenaa hilaafu vaagothah liyefa eba othey bunaairu thi meehun nah copy kure eyy negative comment libuny ma hajameh nuve eyy kiyaafa thi kiyani eiee islaam dheenuga angavaafa oiyh goi tha..
  Noony ekaku aneka vaadha kiyun eiee Muslim vegen kuraa kameh tha..
  Shaz aa dhimaayah ehcheh kiyumuge kurin thi meehun vix nabala this kiyey nukiyey ehchehsaa dheythereyga..
  Dhn avahah bunyey mee shaz koh fa oiyh comment ekeyy…

  • Gutt Ammadey

   December 20, 2016 at 3:22 pm

   Thee Shaz koh fa oiy comment eh 😛

 34. Lily

  December 20, 2016 at 3:35 pm

  I couldnt find 9th episode

 35. rose

  December 20, 2016 at 5:17 pm

  LOL. dhen ma heehee. ??

 36. mau

  December 20, 2016 at 5:20 pm

  Shaz ge comments increase vaanry.. Heyo nuvaanr huttaalaa.. Ryn ah vureh comments increase veema kadaey

  • rose

   December 20, 2016 at 5:44 pm

   omg omg yess dhw ?

 37. Samee

  December 20, 2016 at 5:23 pm

  Mi episode ge comment thrkuga haadha vareh aruvaalaafa ibahuttey dhw kudhin kudhin… Bt really mi stwry vvv nycc.. Keep it up shax.. Kn dhuvahakun dhn up kuraanee.. Waiting 4 nxt prt…

 38. omg

  December 20, 2016 at 8:32 pm

  Shaz ryn up kuraahen dhuvaalaku 6 episode up kobbala.
  eyrun aharun positive vedhaanan.

Comments are closed.