ފަތުހީ އެދިމާ ބަލަން ހުރެފައި ޒާއިންއަށް ބަލައިލިއެވެ. “އާދެ އިށީނދެފަ ބުނެބަލަ ކިހިނެއްވީ؟ މިހާރު ގުޅާ ގުޅާ.. ޒާއިންއަށް ވެސް ގުޅާލިން އެކަމް ބިޒީ… ދެން ކިއާރާ ފޯނުވެސް ބިޒީ ފަހުން ގުޅީމަ ފޯނެއްނުނަގަ؟” ފަތުހީ ބުންޏެވެ. ޒާއިންއޭނާއަށް އިނގޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނެވެ. “ކީކޭ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟” ފަތުހީ އަޅާފައި އިން އައިނު ނަގާލަމުން ބުނެލީ ސިހިފައެވެ. “އަލްހަމްދުލިއް ﷲ ކިއާރާ ސަލާމްވީ ހަމަ ޒާއިން ގެ ސަބަބުން.. ތެންކިޔު ޒާއިން.. އެކަމް އަޔާން… އޭނާ… ކީކޭ ބުނާނީ ދެން… ކޮބާ ސައީދާ މެން މިހާރު؟؟؟” ފަތުހީ ނިތްކުރިމަތީ އަތްއަޅާލަމުންބުންޏެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް މިހާރު ވާނެވަރު އަންދާޒާކޮށްލެވުނެވެ.

“އުޅޭނެ ޕޮލިހުގައި ވަރަށް ގާތްއެކުވެރިއެއް.. ދެން މިކަން މީ އަޅުގަނޑު ފަރާތުން ލިބުނު ހަބަރެއްކަމަށް ނާނގާށޭ ބުނެފަ އަޅުގަނޑު ބުނީ ޑްރަގް ޑީލްއާއި ބޯ ބައެކޭ އެއީ.. އެމީހުން ގެ ގެއިންވެސް ލިބޭނޭ ފުޅި ދާށޭ ޗެކް ކުރަން.. އަދި މިކަން ބާއްވާށޭ ސިއްރުކޮށް.. ކުރި ތަހްޤީޤަކުން އިނގުނު އެއްޗެއް ގޮތުގައި މިކަން ބާއްވަދޭށޭ ޕާސަނަލް ކަމަކާ މިކަމާއި ގުޅުން ހުރީމަ.. ދެން އޭނާ ދެންމެ މެސެޖް އެކުރީ އެމީހުން ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންދެވިއްޖެއްޔޭ… ފުޅިތަކާއި އެކު…” ޒާއިން ބުނެލިއެވެ. “ﷲ އަށް ހަމްދުހުރި .. ޒާއިން ތިކުރީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް.. އެހެންނޫންނަމަ ކިއާރާ ވަރަށް ދެރަވިސް.. އޭނާގެ ސަބަބުން އެމީހުން ޖަލަށް ދިޔަނަމަ.. މިހާރު އެ ދިޔައީ އަމިއްލަ އެހެން ކަމެއްގެ ސަބަބުންނު…” ފަތުހީ ޒާއިންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ބުންނެވެ. ޒާއިން ހިނިތުންވެލާފައި ކިއާރާ ކައިރިއަށް ދަނީއޭ ބުނެ ތެދުވިއެވެ.

ފަތުހީ އިރު އިރުކޮޅާ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއަށް ހަމްދުދަންނަވައެވެ. ކިއާރާ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ގެނައީތިއެވެ.

ޒާއިން ގޮސް ދޮރުގައި ޖަހާލުމުން ކިއާރާ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ. އޭރު ކިއާރާ ހުރީ ފެންވަރައިގެންނެވެ. އަދި އާދައިގެ މަތިން ލާ ޓޮޕް ކޮޅާކާއި ކަކުލާއި ހަމާއަށް އަރާ ޓައިޓެއް ލައިގެންނެވެ. ވަތްގޮތަށް ޒާއިން ކިއާރާގެ ކޮލުގައި ހިފިއެވެ. އަދި ބައްދައިގަތެވެ. “ދެން އެނިމުނީއޭ ކިޓީ ދެން ނުރޮއްޗޭ ޕްލީސް..” ޒާއިން ބުންޏެވެ.. “ކީއްކުރަން ރޯންވީކީ؟ ކިއާ އާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ނަމަތާ ރޯންވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން.. އަޔާން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަން ކުރިޔަސް ހެޔޮ… އައި ޑޮންޓް ކެއަރ އެން އަމް ފައިން..” ކިއާރާ ވެސްބުނެލީ ހިނިތުންވަމުންނެވެ. ޒާއިން ފޯނުން މައިޝާއަށް މެސެޖްކޮށްލީ އެގެއަށް އައުމަށެވެ. ކިއާރާއަށް ޒާއިން ކައިރި ނުބުނެވޭ އެތައް ވާހަކައެއް ހުންނާނެކަން ޒާއިންއަށް އިނގެއެވެ. މައިޝާ ކައިރި ބުނަން ފަސޭހަވާނެކަންވެސް އޭނާއަށް އިނގެއެވެ. ޒާއިން ކިއާރާ ދުރަށްލަމުން އައިސް އެނދުގައި ބޭންދިއެވެ. “ތިހެން ހަގްކުރަންޏާ މައި އާރ ބްރޭކްވާން ޖެހިދާނެ އިނގޭ..” ޒާއިން ބުނެލީ މަޖާކޮށްލަންށެވެ. ކިއާރާ ޒާއިންގައިގާ ޖަހާލީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލަމުންނެވެ..

“ހިތަށް އަރާ މަންމައަށް ވިސްނޭނީ ކޮންދުވަހަކުން ބާއޭ…… މަންމަ ދެކެ ކިތަންމެ ފޫހިވާން ބޭނުންވިޔަސް ނުވެވެ، އައި ލަވް ހާރ، ޒާންވެސް އަމިއްލަ މަންމަ ދެކެ ލޯބިވާހެން މަންމަ ފަރާތުން ނުރުހުންވާކަހަލަ ކުޑަ ކަމެއް ފެނިގެންވެސް ރުޅި ނާދެވޭނެ، ނޫނީ އަޔަސް ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހު އޯކޭ ވާނެ، ހަމަ އެގޮތަށް ކިއާ އަށްވެސް ވަނީ، އައި ކާންޓް ހޭޓް ހާރ…. އެހެންނޫނަސް ބައްޕަ ކުރި ވަސިއްޔަތް އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުރި، މަންމަ ރަނގަޅަށް ބެލުމާއި މަންމަ ރަނގަޅު މަގަށް އަޅަން މަސައްކަތްކުރުން، ދެރަގޮތެއް ނުހެދުން އެކަމް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުއެއް ކުރެވުނު…” އެނދުމަތީ އޮތް ބާލިސް ނަގާ އޭގައި ބައްދާލަމުން ކިއާރާ ބުންޏެވެ. ޒާއިން ކިއާރާ އާއި ކައިރިވެލާއޭނާގެ ކޮނޑަށް އަތްވައްޓާލައިގެން އިނެވެ. “ދެން ހުރީ އަޔާން!! ހެހެ ލޯބި ވާކަން އިނގުނީމަވެސް ކަންކުރަން އިނގުނު ގޮތަކީ އެއީ… އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ދުރަށްދާށޭ ބުނިނަމަ…. އެކަމް ނޭނގެ، އޭނާ ފަރާތުން އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތް ގޮތް ފެންނަނީ، ބައެއް ފަހަރު ހީވޭ ވަރަށް ކިއާ އަށް އެޓްރެކްޓް ވާހެން އަނެއްބައިފަހަރު ހީވަނީ ……..” ކިއާރާ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހިނިތުންވިއެވެ.

“ކިޓީ… ވީ އަރ ހިއަރ އޭ.. އެން އަޔާން.. އަޔާން އައި ޖަސްޓް ވަނަ ކިލް ހިމް…” ޒާއިން ބުނެލީ ގޮށް މުއްކަވާލާފައެވެ. ކިއާރާ ކުއްލިއަކަށް  ޒާއިންއަށް ބަލައިލިއެވެ. “ނޯ… ޑޯންޓް ޔޫ ޑެއަރ ޓު ކިލް ހިމް..” ކިއާރާ ބުންޏެވެ.  ޒާއިން ކިއާރާގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލީ އޭނާގެ މައުސޫމްކަމާއި ހެދިއެވެ. އެތަށް އިރަކު ޒާއިން އެހެންއިނެވެ. މައިޝާ ކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަދެލީ އެވަގުތުއެވެ. ޒާއިން ލޮލުގެ އިޝާރާތުން ކިއާރާ ދައްކާލީ ހަމަޖައްސާލަ ދޭށޭ ބުނާށެވެ. އޭނާ އެ ދައްކާ ހިތްވަރުގެ އިތުރަށް އެ ހިތު ތެރޭ ބައެއް ކަންތަށް ވާނެކަން ޒާއިންއަށް އިނގެއެވެ. ޝަކުވާތަކާއި ރުޅިއާއި ދެރަވެސް ހުންނާނެކަން ޒާއިންއަށް އިނގެއެވެ.  މައިޝާ އައިސް އަނެއްފަޅިން ކިއާރާ ކައިރި އިށީނދެލާ ކިއާރާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. ކިއާރާ މައިޝާއަށް ބަލައިލީ ބާލިސް މޫނާއި ދުރުކުރަމުންނެވެ. “ަމައި…” ކިއާރާ އެހެން ބުނެފައި މައިޝާ ގައިގާ ބައްދައިގަތެވެ. މައިޝާ ޒާއިންއަށް ބަލައިލީ އޭނާ ދާންތެދުވުމުންނެވެ. “ޕްލީސް ޓޭކް ކެއަރ.. މިދަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންވެގެން.. އެން ޝީ ކާންޓް ޝެއަރ އެވްރީތިން ވިދް މީ..” ޒާއިން ބުންޏެވެ. މައިޝާ ބޯ ޖަހާލުމުން ޒާއިން މައިޝާގެ ކޮލުގައި ހިފައިލާ ކިއާރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެެވެ..

އަދި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ކިއާރާ އެހެންއޮވެ  ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ބަންޑުންކޮށްލިއެވެ. ސުކޫލުގައިވެސް އެނާ އެހެން އިނދެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭއިރު މައިޝާ އިންނާނީ ހިތްވަރުދޭންށެވެ. މިހާރުވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. މައިޝާ ކައިރި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ހިއްސާކޮށް ނިމުނު އިރު މިފަހަރު ކިއާރާ އަށް ރޮވުނެވެ. “ކިޓީ… ދެން ހުއްޓާލާ… މިހާރު އެކަން ނިމުނީއޭ…” މައިޝާ ބުންޏެވެ.. އޭނާ ވެސް ހާސްވީވަރުން ތުރުތުރުލައިގަތެވެ. ޒާއިންވެސް ވީ ގޮތެއް ނުބުނެ އަވަހަށް އަންނާށޭ ބުނުމުން މައިޝާއަށް ވެސް ވާނުވާ ނޭނގުނީއެވެ. ކިއާރާ ކިޔައިދިނުމުން މައިޝާ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ކިއާރާ އަމިއްލައަށް ކަރުނަތަށް ފޮހެލިއެވެ. “މައި.. ދޮން.. ބައްޕަ އޭނާ އުޅުނީ ކިއާ ހޯދަން…. އެހެންވެ މަންމަ..އަންނަނީ… އެން އަޔާން..  މައި ދެން ނޫޅެން އަޔާންއާއި ކުރިމަތިލާކަށް އަދި މި ލޯބި ފޯރުކޮށްދޭކަށް… އޭނާއަށް އޭނާގެ ލައިފް.. އެން މީ.. މައި ލައިފް.. މި ލޯބި ހިތުގައި އަބަދުމެ އަބަދަށް ފޮރުވާލާނަން އެކަމް އޭނާއެއް ދެން ބޭނުމެއްނޫން… އޭނާ ލޯބިވާކަން ގަބޫލުކުރަންޏާ ކީއްކުރަން ދޯ މައި.” ކިއާރާ ބުނީ ހަމަޖެހެން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ދެއަތުން ލޯ ކަރި ފޮހެލުމަށްފަހު ނޭފަތްވެސް ދަމާލިއެވެ. “ޔާ ކިޓީ އައި ނޯ އައި ނޯ.. ޔޫ ވިލް މޫވް އޮން އެން ފޮރގެޓް ހިމް…” މައިޝާ ބުންޏެވެ. ކިއާރާ މައިޝާ ކައިރި އެތަށް އިރަކު އިނދެ ހިތް ބަނޑުންކޮށްލިއެވެ.. ރޮވެން ފެށުނަސް އަމިއްލަ ހިތަށް ވިސްނައިދީ އަމިއްލައަށް ހުއްޓާލާތީ މައިޝާވެސް އެކަމާއި އޭނާއާއި މެދު ފަހުރުވެރިވެ އުފާވިއެވެ. “ޔޫ ނޯ ކިޔާ، ޔޫ ޑޯންޓް ނީޑް އެނީ މެން ޓު ޓޭކް ކެއަރ އޮފް ޔޫ… އެއީ ކިޓީ އަމިއްލައަށްވެސް ކުރާތީ… ޔޫ ނޯ ޔޫ އަރ ސްޓްރޯންގް ލައިކް އޯލްވޭސް..” މައިޝާ ބުންޏެވެ. ކިއާރާ ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ބޯޖަހާލީ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ކަރުނަތަށް ފޮހެލަމުންނެވެ. މިއީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ބާލާނެ ފަހު ކަރުނަތިކިތަށްކަމުގައި ކިއާރާ ބުންޏެވެ.

 

 

އެރޭގެ ހަބަރުގައި ސައީދާމެންގެ ވާހަކަ ކިއެވެ. ލިބުނު މައުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރިއިރު ލިބުނު ފުޅިތަކަކާއި އެކު އެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާކަމަށް ހަބަރުގައި ބުނެލިއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ކަންތަށް ތަހުޤީޤުކުރެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ ހަބަރުގައި އޮތެވެ. ..

ދުވަސްތަށް ފާއިތުވެގެން ދިޔައީ އެގޮތަށެވެ. ކިއާރާ އޮފީހަށް ދެއެވެ. މަސައްކަތްވެސްކުރެއެވެ. ހިތްވަރާއިއެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަޔާން އާއި ކުރިމަތިލާކަށް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ޒާއިން ކައިރިވެސް އަޔާންއާއި އެކަހަލަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބުނަން އޭނާ ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ޒާއިންއާއި ވެސް އަޔާން ބައްދަލުނުވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އޭނާވެސް ބައްދަލުވާން ބޭނުންނުވީއެވެ. ބައެއް ގަޑިގަޑީގައި ކިއާރާ ކަންތަކާ ވިސްނެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރުކުރެއެވެ. ކައިރި ތިބި މައިޝާ ޒާއިން އަދި ފަތުހީއަށްޓަކައެވެ.

ކިއާރާ އާއި ޒާއިން އޮފީސް ނިންމާފައި އާދައިގެ މަތިން ކެންޓީންގައި ތިބިވަގުތެވެ. އެމީހުން ނިކުންނަ ގަޑީގައި އަޔާންއާއި ދިމާވާތީ މިހާރު އެމީހުން ނިކުންނަނީ ފަހުންނެވެ. ދެމީހުން ދޭތެރޭ ދެކެވެމުން ދިޔައީ ޒާއިން އާއި މައިޝާގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކައެވެ. “ވާވް…. 3 ވީކްސް ތެރޭ.. އައި މީން ދެން ވަރަށް ހެޕީ ވޭ.. އެން 3 ވީކްސް ފަހުން ޒާން ވާނީ މައި ގެ ހަޒް އަށް އެން އައި ކާންޓް އިވެން ސްޕެންޑް ޓައިމް ވިދް ޔޫ އަނެއްކާ ހަގް އެން އޯލް..” ކިއާރާ ބުނެލީ އެއްލޯ މަރާލާފައެވެ. “އައްޗި… މެރީ ކުރިޔަސް މި ގުޅުމެއް ބަދަލެއްނުވާނެ.. މައި އަށް އޯކޭ ސޯ ވަޓްސް ދަ ބިގް ޑީލް.. އެހެންނޫނަސް އަމް މޯރ ލައިކް ޔުއަރ ބިގް ބުރޯ.. ދޯ؟” ޒާއިން އެއްލޯމަރާލަމުން އެހެން ބުންޏެވެ. ކިއާރާ ހީލާފައި ބޯ ޖެހިއެވެ. އެދެމީހުންގެ ދޭތެރޭ އޮތީ ގާތްއެކުވެރިއެއްގެ ގުޅުމާއި ބޭބެ ކޮއްކޮ ފަދަ މަތިވެރި ގުޅުމެކެވެ. ލޭގެ ގޮތުން ގުޅިފައި ނެތް ކަމަކު ކިއާރާއަށް ޒާއިން އަކީ އޭނާގެ ބޭބެއެކޭ ބުނާކަށް ފަސްނުޖެހެއެވެ. ޒާއިންވަނީ ކިއާރާ އޭނާގެ މަންމައަށް ތައާރަފްކޮށްދީފައެވެ. ޝަކޫރަށް ކިއާރާ އިނގުނަސް އޭނާގެ މަންމައަކަށް ނޭނގޭނެތާއެވެ. ޒާއިންގެ މަންމަވެސް ކިއާރާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އެކި އެއްޗެހި ޒާއިން އަތުގައި ފޮނުވައެވެ. އެހެނީ އެ އާއިލާގައި ދެން އިތުރު ކުއްޖެއް ނުވެސް ހުންނާތީ ޒާއިން ގޮތަށް އެމީހުންވެސް ދެކެނީ ކިއާރާ އަކީ ޒާއިންގެ ކޮއްކޮއެއް ކަހަލަ ކުއްޖެއް ގޮތުގައެވެ.

“ޔެސް ބްރޯ.. ވާނެ އިނގޭ ބްރޯ އެން ލިލް ސިސް ގެ ލަވައެއް ޖައްސަން ޕާޓީގައި ސަޅިވާނެ.. އަމް ސޯ އެކްސައިޓެޑް ދެން ވަރަށް ހެޕީ ވެސް ވޭ.. އަމް ގޮއިން ޓު މައި ފަސްޓް ވެޑިން ޕާޓީ އެވެސް މައި ބުރޯ އެން މައި ލަވްލީ ބެސްޓް ފްރެންޑް ގެ.. އޯސަމް..” ކިއާރާ ބުނެލީ އުފަލުންނެވެ. ޒާއިންމެންނަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އޭނާ މިކައިވެންޏާއި ހެދި އުޅޭހެން ހީވެއެވެ. އެއީ އޭނާ އެމީހުންނާއި ދިމާވީއްސުރެ ދެކެން ބޭނުންވި ދުވަހެކެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް އަބަދުވެސް މައިޝާއަށް އުފާވެރިކަމަށް އެދެވޭތީވެ އެކަންވެގެން ދިޔައީ އޭނާ އުފަލުން ފޮޅުނުކަހަލަ ކަމަކަށެވެ.

“ދެމީހުން އެވާހަކައިގައި ތިބެފައި ކައި ނިންމިއެވެ. އަދި އޮފީހުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ކިއާރާ އާއި ޒާއިން އޭރުވެސް ތިބީ އެކި އެކި ރޭވުންތަށް ރާވާށެވެ. އަނގައިން ނިކުންނަ ކޮންމެ ބަހެއް ގުޅިފައިވަނީ އެ ކައިވެނީގެ ޕާޓީއާއި އެވެ. ދެމީހުން އެކީ އޮފީހުން ނިކުތްވަގުތަކީ އަނާން ކުރިމަތިން ލާފާ ދިޔަވަގުތެވެ. އޭނާ ހުރި ދަބަހެއް އަޅުވާލައިގެންނެވެ. ކިއާރާ އަނާން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލައިލާފައި އަޔާން ހުރިތޯ ބެލިއެވެ. ނަމަވެސް ނަސީބަކުން އަޔާންއެއް ނެތެވެ. ކިއާރާ އަނާނާންއަށް ގޮވިއެވެ. ފަސް އެނބުރުނު އަނާން އަށް ކިއާރާ ފެނިފައި ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް އައެވެ. “ހޭ ސިސް….. މިހާރު ދިމާވެސް ނުވެޔޭ… ހޭ ޒާންބެ..” އަނާން ދެމީހުންނަސް ދިނީ ރީތި ހިނިތުންވުމެކެވެ. “ކޮންތާކަށް ތިދަނީ؟” ކިއާރާ އަހާލިއެވެ. “މިގަޑީގައި ދާނެތަނަކަށް އޮންނާނީ ޓިއުޝަނެއްނު.. ކުޑޭ އައި އެކު ދަނީ އެކަމް މިއަދު ކުޑޭ ނެތް އޮފީހަކު އެހެންވެ އެކަނި ދާން މިދަނީ….” އަނާން ބުންޏެވެ.. “އެހެންތަ ހިނގާ ޒާންބެއާއި އެކު… ޑްރޮޕް ކޮށްދޭނަން..” ޒާއިން އެހެން ބުނުމުން އަނާން ބޯޖަހާލިއެވެ. އަދި އެމީހުންނާއި އެއްވަރަށް ހިނގާލާފައި ދިޔައީ ކާރާއި ހަމާލަށެވެ. ކިއާރާ މިފަހަރު ފަހަތު ސީޓަށް އަރާލީ އަނާންއާއި އެކު އިންނަންށެވެ.

“ބައިދަވޭ އަނާ… 3 ވީކްސް ޓު ގޯ އިނގޭ…” ޒާއިން ބުނެލީ އަރާ ހަމަޖެހިލާފައެވެ. “ކޮންކަމަކަށް؟” އަނާން ސުވާލުކުރީ އޭނާއަށް އެ ދައްކާ ވާހަކަ ނޭނގުނީމައެވެ.. “އަނާ އަށް އިނގޭތަ ޒާން ބެ އެ އުޅެނީ މެރީ ކުރަން… 3 ވީކްސް ތެރޭ..” ކިއާރާ އަނާން އަށް ޖަވާބުދިނެވެ. “ވަޓްޓް.. ޒާންބެ ނުވެސް ބުނޭ ފިލައިގެން މި އުޅެނީ….. އަމް އިންވައިޓިން މައި ސެލްފް ފޯރ އިޓް އޯކޭ..” ޒާއިންގެ ކޮލަށް ދަމާލާފައި އިށީނދެލި އަނާން ބުންޏެވެ.. ކިއާރާއާއި ޒާއިން ހޭންފެށިއެވެ. “އޯކޭ.. އެން މަންމަމެން އެންމެންވެސް ގެންނައްޗޭ…” ޒާއިން ބުނެލީ ކިއާރާއަށް ބަލައިލާފައެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ކާރު ސްޓާރޓްކުރިއެވެ. “ތެދެއް… އެންމެންވެސް ވާނެނު އަންނަން…” ކިއާރާވެސް ބުންޏެވެ. އަނާން ހުރީ ވަރަށް ކެތްމަދުވެފައިކަން އޭނާގެ މޫނުންވެސް އިނގެއެވެ. އަނާން ދާންވީތަން ބުނެދިނުމަށްފަހު ކިއާރާއާއި އެތަކެއް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަންފެށިއެވެ. އަނާން ބުނި ހިސާބު ޒާއިންއަށާއި ކިއާރާއަށްވެސް އިނގުނެވެ. އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ނިމާލް އާއި ސައީދާ ކިއާރާ އާއި ދިމާކުރިތަނެވެ. އަދި އަޔާން އޭނާ ސަލާމަތްކުރި ތަނެވެ. އެހެންވީމާ އެދުވަހު އަޔާން އެ ދިޔައީ އަނާން ބަލައިތާއެވެ.

“ސިސް އަށް އިނގޭތަ ފަސްޓް އައި ތޯޓް ޒާން ބެއާއި ސިސް ކަމަށް.. އެހްމް އެހެމް. އައި މީން ޔޫ ނޯ ދޯ؟.” އަނާން ލާނެއް ފާޑަކަށް ބުނެފައި ދޫ ނެރުނެވެ.. “ވަޓް؟؟” ޒާއިންއާއި ކިއާރާއަށް  އެއްފަހަރާ އެހެން ބުނެވުނެވެ. “ލޯލް. އަމް ސޮރީ.. އެކަމް ހީކުރީއޭ…. ނަތިން ލައިކް ސީރިއަސް….” އަނާން ހޭންފެށިއެވެ. ޒާއިންއާއި ކިއާރާ އެކަކު އަނެކަކާއި ދިމާލަށް ބަލާލާފައި ހިނިގަނޑު މަތަކޮށްލީ މީގެ ކުރިންވެސް އެންމެން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ހީކޮށްފައިވާތީއެވެ. “ސިސް…. އެން ޒާންބެ ވާނެ ލަވަ ކިޔަން އޯކޭ އެއްނު… ޕާޓީގައި.. އެން ޒާންބެ.. ވާނެ ގުޅާފަ ބުނަން އިނގޭ ކުލަ އެން އޯލް.. އޭރުން އަވަހަށް ހެދުމެއް ހޯދޭނީ…” އަނާން ބުންޏެވެ.. “އޯކޭ އޯކޭ… އެން ބައިދަވޭ މިހާރު ޓިއުޝަން ސެންޓަރ ދޮރުމައްޗަށް އާދެވިއްޖެ.. އަވަހަށް ދޭ ދެން….” ޒާއިން ކާރު ހުއްޓާލަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ ތެންކްސް ޒާން ބެ. ބައި ބައި..” އަނާން ފައިބާފާ އަތުން “ބައި” ކިއެވެ.

ޒާއިން ކާރުގެ މިޝްރާބް ހުރީ ކިއާރާގެ ގެއަށެވެ. “އިނގޭތަ ޒާން… އޭނާ އުމުރުން 7 އިޔާސް ގަ ކިއާ އޭނާ ކޮނޑަށް އަރުވައިގެން ހިނގީމޭ… އެން ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަވެސް ދެއްކިން އަޔާން ގެ ނަމް އިން އަނާ ގުޅައިގެން.. އޭނާ ނުހުންނާނެ ހަނދާނެއްވެސް އާލިޔާ ކިޔާ ކުއްޖެއްވެސް….. އެކަމް ނޭނގެ އޭނާއަށް ފީލްވަނީ ކަންނޭނގެ ދަންނަ ކުއްޖެކޭ.. އެހެންނޫނަސް ކިއާ ގެ އުމުރުން 15 އާއި 22 ގަ ކިހާ ތަފާތެއް ހުންނާނެ… އައި މީން ޗޭންގް ވާނެ ދޯ ވަރަށް ބޮޑަށް..” ކިއާރާ ބުންޏެވެ. “އެހެންތަ. އާނ… ޔަޤީނެއްނު.. އެއީ ކުޑައިރު މިހާރު ތީ ޒުވާން އިރު.. ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާނީ 20 އަށްވުރެ މައްޗަށް ދިޔައީމަ…” ޒާއިން ވެސް އެއްބަަސްވިއެވެ.. “އިނގޭތަ ޑޭޑްއަށް ކިއާ ދިމާވި ރޭ އެއީ… އެއީ އަނާ އާއި އަޔާންއާއި އެކު ޑްރައިވް އަކަށް ދާން އުޅުނު ރޭ.. އައި ޕްރޮމިސްޑް އެކަމް… ރެޑީ ވިން ނިކުންނަންވެސް ދިޔައިން އެކަމް….. ދޭ… ދޭ ޖަސްޓް…….” ކިއާރާ ފުންނޭވައެއްދޫކޮށްލަމުން ހަމަޖެހުނެވެ.. “ދެން ކިޓީ ބުނީމެއްނު ޕާސްޓް އިސް ޕާސްޓް ދެން އިތުރަށް އެވާހަކަ ނުދައްކާތި އިނގޭ… މިއަދު ނެތްތަ ކަމެއް؟ އާނ މައިޝާ އާއި އެކު ޝޮޕިންއަށް ކިޓީ ދާންވާނެ… އަންނާނަން އިނގޭ ބަލައި..” ޒާއިން ބުނެލީ ކުއްލިއަކަށް އެވާހަކަ ހަނދާންވެގެންނެވެ.

ކިއާރާ ގެއަށް ލުމަށްފަހު ޒާއިން ދިޔައީ ރެޑީވާންށޭ ބުނެފައެވެ. ސިޓީންގް ރޫމްގައި ޓީވީ ހުޅުވައިގެން އިން ފަތުހީ ފެނިފައި ކިއާރާ ފަތުހީކައިރިއަށް ގޮސް އިށީނދެލިއެވެ. “ޑޭޑް… ޒާން މެރީކުރަން އުޅެނީ 3 ވީކްސް ތެރޭ… ކޮން ކަހަލަ ގިފްޓް އެއްތަ ރަނގަޅުވާނީ؟” ކިއާރާ އެހިއެވެ.. “އެހެންތަ.. ހުމްމް ގިފްޓެއް ދޯ……” ފަތުހީ ވިސްނާލިއެވެ. “ޓިކެޓް ޓު މެލޭޝިޔާ؟؟؟ ހުންނާނެ އަދިވެސް ގެ… ހިލޭ ކެއުން ބުއިން އުޅުންވެސް… ކިހިނެއްވާނީ؟؟ ދޭ ކޭންގޯ އެނީވެއަރ ޑްރައިވަރ އެއް ހަޔާ ކުރެވިދާނެ އެދުވަހަށް… ރަނގަޅުވާނެތަ؟ ދެކޮޅު ޓިކެޓް އެން އުޅުން ހިލޭ…” ފަތުހީ ބުންޏެވެ.. “އޭރުން ހަނީމޫންވެސް އެކޮޅުގައި..” ފަތުހީ ހިނިގަނޑެއްޖަހާލިއެވެ. “ވާވް ޑޭޑް…. އިޓްސް އޯވްސަމް.. ސަޕްރައިޒް ގެ ގޮތަށް ބާއްވާނީ ދޯ… ވަރަށް ހެޕީ ވާނެ މައިވެސް.. ތެންކްސް ޑޭޑް..” ކިއާރާ ފަތުހީގެ ކަރުގައި ބައްދައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދިޔައީ ޒާއިން މެން އަންނަން ވާއިރަށް ތައްޔާރުވާންށެވެ.

 

އިންތިޒާރުގައި ވަގުތު ގުނަމުންދިޔަ ދުވަސް އައީއެވެ. އެންމެންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާ 2 އަހަރުގެ ލޯބީގެ ގުޅުމަށް އާ ސޮފްހާއެއް ހުޅުވައިދޭ ދުވަސް ޖެހުނީއެވެ. އެމީހުންގެ ކައިވެނިން ފަށައިގެން ޕާޓީގެ ހުރިހާ ޑެކޮރޭޝަންއެއްގައި އުޅުނީ ކިއާރާއެވެ. މައިޝާ މަންމައާއި ބައްޕަ ވެސް ޝުކުރުވެރިވީ އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ހާސްކަމާއި ދަތިކަމެއް ނުދީ ކިއާރާ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ބެލީތީއެވެ. އެމީހުންނަށް ކިއާރާގެ އަސްލެއް ނޭނގެއެވެ.

ކިއާރާ މައިޝާ އާއި އެކު ކޮޓަރީގައި ހުރީ މައިޝާ ރެޑީވަންދެންނެވެ. އޭރު މައިޝާ ތައްޔާރު ކުރަމުން ދިޔަ މޮޅެތި ބިއުޓީޝަނުން ހިތްވަރު އެލުވާލުމެއްނެތި މައިޝާގެ ރީތިކަން ދެގުނަ ކުރުމުގައި ތިއްބެވެ. ކިއާރާ ހުރީ އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުވާންށެވެ. އެނާ ލައިގެން ހުރީ ޕީޗް ކުލައިގެ ދިގު މެކްސީއެކެވެ. އުނަގަނޑުން ތިރީގައި ހުރީ ވިދާ އެއްޗެހިތަކަކުން އެކީ ޖަރީކުރެވިފައެވެ. ކިއާރާ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހުޅިއެއް ޖަހާލާ ޕީޗް ކުލައިގެ ބޮޑު މަލެއް ވެސް ހުޅިއަށް ޖަހާލިއެވެ. ކޮށާލެވިފައިވާ އިސްތަށިތަކުން އެ ރީތި ލޯ ނުފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް އެ ވިދުންގަނޑު ފާހަގަވެއެވެ.. ކިއާރާ ތައްޔާރުވެ ނިމުނުތަނާހެން ފޯނަށް އައީ ކޯލެކެވެ. “ހަލޯ.. އާނ.. އާނ ބްރައިޑް އާއި ގްރޫމް ހުންނަ ތާނގަ އެ މާ ތަށް ފަތުރާލާށޭ ބުނީމެއްނު ކުރިންވެސް.. އޯ ގޯޑް މިހާރު ވަގުތު ޖެހެނީ އޭ.. ކީއްތަ ތިކުރަނީ؟ އަވަހަށް ތިކަން ނިންމާފަ ބާއްވާތި އެން ޔެސް އަނެއް އެއްކަ ކެންޑްލްސް ހުރިއެއްނު ދޯ ޓޭބަލްސް ތަކުގަ… ދެންމެ ސޭމް ގޮއްސި އެއެއްޗެހި ހިފައިގެން.. ކޭންޑްލްސް ތަށް މަތީ އެ ތަށި ބައިންދާލާނީ އޭރުން އިންނާނެ ޕީޗް ކުލަ އަރާފަ.. ޔާ ޔާ.. އޯކޭ އެއްނު.. ހުމް އަވަސް ކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާތި… އޯކޭ؟” ކިއާރާ އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. މައިޝާ ހޭންފެށިއަޑު އިވުމުން ކިއާރާ މައިޝާއަށް ބަލައިލީ ހޭންފެށި ސަބަބެއް އޮޅުން ފިލުވާށެވެ.

“މައި ޕްލީސް މޭކަޕް ރުއިން ވެދާނެ އެހަށް މަޑުން އިނދޭ..” ކިއާރާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ މި ވެޑިން ޕާފެކްޓް ވެޑިންއަކަށް ހަދަންށެވެ. ހަނދާނުން ނުފިލާވަރު ކުރަންށެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ގޯސްކޮށް ދާން އޭނާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ކިއާރާ ފަހުފަހަރަށް ތުންފަތުގައި މެރޫން ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް ޖެއްސިއެވެ.. އެވަގުތު މައިޝާ ވެސް ނިމިއްޖެއެވެ. އިށީނދެ އިން ގޮނޑިން މައިޝާ ތެދުވެލީ ލައިގެން ހުރި ޕީޗް ކުލައިގެ ބޮޑު ހެދުން ހިއްލާލަމުންނެވެ. ހީވަނީ ހަމަ ސެހެޒާދީއެއްހެންނެވެ. ބޮލުގައި އަޅާލެވިފައިވަނީ ރީތި ޕީޗް ކުލައިގެ މާތަށް ހުރި ބޭންޑެކެވެ. ކަޅުކަން ގަދަ އެ އިސްތަށިގަނޑު ބޭރުން އެ މާތަށް ފެންނައިރު ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ކިއާރާ މައިޝާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. “ޔޫ ލުކް ބިއުޓިފުލް މާއި..” ކިއާރާ ބުންޏެވެ.. “އޯލް ކޮސް އޮފް ޔޫ..” މައިޝާ ހިނިތުންވަމުން ކިއާރާ އާއި ދުރަށްޖެހުނެވެ. ކިއާރާ މައިޝާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. “މައި… ހަމަ ތިގޮތަށް އަބަދުވެސް ހެޕީކޮށް އުޅޭތި… އެއްވެސް ކަމެއް ބޭނުންވިޔަސް ބުނާތި ހެލްޕެއް ވިޔަސް ބުނާތި… ފަސް ނުޖެހޭތި.. އެން ސްޓިކް ވިދް ހިމް…. މައްސަލައެއް ދިމާވިޔަސް ހައްލުކުރާތި… އެން ސަޕޯޓް އީޗް އަދަރ… ތީ ތިބި ދެމީހުންނަކީ އެން އަމް ރިއަލީ ހެޕީ ފޯރ ޔޫ… ” ކިއާރާ އެހެން ބުނުމުން މައިޝާ ބޯ ޖެހީީ އާއެކޭ ބުނާށެވެ. އެކުވެރިއެއްގެ ކައރިން ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ނަސޭހަތުގެ އިތުރުން ލަދެގަންނަ ކަހަލަ ބަސްތަށް ދިޔައީ މައިޝާއަށް ލިބެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ލަދުގަތެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ މައިޝާގެ މަންމަ ވަނެވެ. އަދި މައިޝާގެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފްކުރިއެވެ. ކިއާރާގެ ފޯނަށް އަނެއްކާވެސް ކޯލެއްއައެވެ.

“ހޭ.. ޔާ.. ޔާ… އޯކޭ އޯކޭ އެބަ ދަން..” ކިއާރާ ބުންޏެވެ. “ކިޓީ ނުހުންނާނަންތަ ގެއިން ނިކުންނާއިރަކު؟” މައިޝާ އެހިއެވެ. “ޔާ ބަޓް ހޯލް ތެރޭ މީޓްވާނޭ.. އައި ވިލް ބީ ދެއަރ….” ކިއާރާ ބުނެލާފައި މައިޝާގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ.. އަދި ދާން ހިނގައިގަތީ ހޯލަށް ދިޔުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މަގުމަތިން ނެގި ކާރަށް އަރައިގެން ކިއާރާ ދިޔައީ ހޯލުގެ ކަންތަށް ބަލަންށެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޤާޒީ އަންނާނެއެވެ. އޭގެ ކުރިން މައިޝާވެސް ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ. “ހޭ ޒާން…. ނިމިއްޖެތަ؟ ޔާ އަވަހަށް އާދޭ ހޯލްއަށް..” ކިއާރާ ހޯލްގެ ދޮރުމަތީ ހުރެފައި އެހެން ބުންޏެވެ. ޒާއިން މިދަނީކަމަށް ބުނުމުން ކިއާރާ ފުންނޭވައެއްދޫކޮށްލާފައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ހޯލްތެރެ ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ރީތިކުރެވިފައެވެ. މޭޒުތަކުގައި ހުދު ފޮތި އަޅާލެވިފައި ވާއިރު ގޮނޑީގައި އަޅާފައި އިން ހުދު ފޮތިގަނޑުމަތިން ޕީޗް ކުލައިގެ އޮމާން ފޮތިގަނޑަކުން ބޯ ޓައިއެއް ހަދާފައި ހުއްޓެވެ. ކޮންމެ މޭޒެއްގައި އިން އުއްބައްތި ވަނީ ޕީޗް ކުލައިގެ އެހެނަސް އެތެރެ ފެންނަ ތަށްޓަކުން ފޮރުވާލެވިފައެވެ. ހޯލްތެރޭގައިވެސް ވަނީ މަޑު ޕީޗްކުލައިގެ އައްޔެކެވެ. ޖަހާލެވިފައިވަނީ ރީތި ރާގެކެވެ. ކިއާރާ އެތެރެއަށް ވަންނަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ހޯލުތެރެއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭނާއަށް ފެނުނީ މައިޝާއާއި ޒާއިން ހުންނަން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ތަން އަދިވެސް ރީތި ކުރަމުން ދާ ތަނެވެ. ކިއާރާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި ލައިގެން ހުރި މެކްސީ ހިއްލާލުމަށްފަހު އެ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. އަރައިގެން ހުރީ ހައި ހީލްސް އަށް ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ދުވަންވެސް  ފަރިތަވެފައެވެ.

“އޯ މައި ގޯޑް ގާއިސް ހަރީ އަޕް..” ކިއާރާ އެމީހުންނާއި އެއްވަރަށް އެކަމުގައި އުޅެމުން ބުންޏެވެ. ނަސީބަކުން އެކަން ހަލުވިކަމާއި އެކު ނިމުނެވެ. ހޯލްތެރެ އެކީ ނިމިއްޖެއެވެ. ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. ރީއްޗެވެ.

..

61

76 Comments

 1. pari

  December 20, 2016 at 7:42 pm

  avaha mi vaahkaa ninmaa. heevani writer meethi nunimigen ulhey hen viyya.

  • Paree

   December 21, 2016 at 12:28 am

   Aslu ibaaraaiy koffa hunna gothun ryn he vaahaka thah kiyaairu bolah undhagoo gotheh hurey, shine, Jana, ushaali fadha liyun theringe vaahaka thah kiyaalaairu libey hiyhama jehumeh nulibey

  • Anonymous

   December 21, 2016 at 9:03 am

   Paree ge comment thakun ves bolah undhagoo gotheh hurey…. and it’s ur rudeness which hurts the writer nd readers….. shut up and not read it if u don’t like….

  • hahah

   December 21, 2016 at 10:59 am

   Ibaarai kuraa vaahaka theena dhakka iru furathama theena ge nan decide nan liyaane gotheh decide kolla bala. Pari tho paree tho.
   Them anevvahaka, Liyun theringe ibaarai kurumuge vaahaka, they learn from mistakes.
   kiyun therinnah kiyaalan faseyha reethi concept thah kamudhaane, maamolhu ibaaraai kurumaeh nethas. Molhu ibaaraai koffa hunna vaahak kiyan beynun vanya aharemen kiyaanee husain salaahuddheen noonee, mohammed ameen noonee enoonves dhivehi bahuge meehunge vaahaka
   if you have that it is a plus point.
   Sweetey, to tell you one thing you are very jealous.

 2. Ryn

  December 20, 2016 at 7:43 pm

  Enjoy.. nights 😉 aslu ulhuny tomorrow kuran ekm u guys wanted it tonight so here it goes…. and dont mind what ever i said before cx im a human as well and even i get into a point where i just can write and write whatever i feel and i was really off.! and i just posted it out of mind idk what happened to me… and thats why i actually uploaded this part to make u guys ge day. And btw may b that girl is among the writers in esfiya so dont use such words. ily all..

 3. Shaf

  December 20, 2016 at 7:50 pm

  Varah reethi mi vaahaka

 4. lyn

  December 20, 2016 at 7:53 pm

  Ryn knme dhuvahku 4 parts up kohladheyn v nu……maasha allah story vvv fab

  • Neiyy

   December 21, 2016 at 10:16 am

   Have a limit… Geyga dhefai dhamaigen thibe hama ekani vahaka kiyakas ehen meehun nakah nuvey vagutheh…

 5. Maaya

  December 20, 2016 at 7:53 pm

  Wow 26 vana part ah badly waiting love your stories.

 6. Jee

  December 20, 2016 at 8:02 pm

  Even number akah mirey ves hadhan upload kohlaba next part Ryn…
  Emme reethi hisaabun e nimuneeee
  ?

 7. sadh

  December 20, 2016 at 8:05 pm

  Alhamdhulillah Kitty salaamaiy v ma. Thank you darling writer. You are a sweetheart ❤️

 8. bella

  December 20, 2016 at 8:09 pm

  typing mistakes ebahuri varah.. read before posting.. muhimmee avas aruvaalaafa episode tha lume noon.. check kohfa laan vaany..

 9. Malaa

  December 20, 2016 at 8:10 pm

  Tnx ryn vvvv nice ma sha allaah… Thy hama best… Keep it up….

 10. Shau

  December 20, 2016 at 8:11 pm

  Alheyy..
  Ayaan vxx dhaane dww party ah.anehkaa kihineh baa vaany…
  Nxt prt ah keii madhu vefa??

 11. Fin

  December 20, 2016 at 8:11 pm

  Vvv nice.. Waiting for next part..

 12. Naadhee

  December 20, 2016 at 8:17 pm

  V v v reethi

 13. thoo

  December 20, 2016 at 8:20 pm

  Wow….speechless ?
  Waiting for the next part.. Ryn ur the best…. Two parts up kohdhineema v v thanks.. Nights

 14. maiha

  December 20, 2016 at 8:23 pm

  adhivx beynun mirey kiyani??

 15. xaf

  December 20, 2016 at 8:24 pm

  ryn u r the best… ehvex writer eh nulheyne thihaavarakah readers ge hiyhamajahsa dheykah…. bt u r different n yes this is an awesome story… kiyaa foohi nuvaane…
  waitin for the next part

 16. pinker

  December 20, 2016 at 8:26 pm

  Ryn ur just awesome ingey…
  thikahala liyuntherin beynumee…
  baraabarah upload kuranya e nimuny…

 17. Mop

  December 20, 2016 at 8:32 pm

  Salhi.. Waiting for next part.. Tmrrw vxx 3 parts dhw..

 18. Amazing

  December 20, 2016 at 8:41 pm

  Ryn…It’s okay…you just have to say it….I love your stories and I love you since you update the story daily as promised…Keep up the good work….tc?

 19. Kalhu handi

  December 20, 2016 at 8:42 pm

  Salhikan thivaru aharen nudheken kiyuntherin moyavaavaruvey… V rythi..

  • Loabeege handi

   December 20, 2016 at 8:58 pm

   Ekm kiyuntherin moya nuva nama moya koh nulache Kalhu handi.. Hahaa

 20. Shabyyy

  December 20, 2016 at 8:44 pm

  Vvvvv reethi

 21. You

  December 20, 2016 at 8:45 pm

  Varah reethi mi vaahaka.

 22. Hooooo?

  December 20, 2016 at 8:46 pm

  It’s ok and story varah salhi.

 23. Paree

  December 20, 2016 at 8:48 pm

  Ottareh nuhurey hingaalee araalee dhuvelee dhen maa English vefa v foohivey mix koh comment kuraathy ryn kommeves ebbahakun vaahaka dhakkaanama bolah thuraa dhen nukiyaanan mi eh

  • Loabeege handi

   December 20, 2016 at 9:04 pm

   If you are so talented, why don’t you write a story .. It’s not so easy to write.. You should value others works… Even If you want to comment on improving her work,you can comment on a way which won’t hurt her…

  • mimi

   December 20, 2016 at 9:34 pm

   Omg..soo outdated person?
   Btw ryn stry is vvvvv awesome luv it?

  • Kalhu handi

   December 20, 2016 at 11:10 pm

   Mi pari mee vaa myhehthaa.. Bunebala mihairu kaakutha english nuve ulheny.. Mihaaru myhun liyaa gina story thakuga english words beynunkurey.. Magehge mahchah nikumebala kaakutho english words nulaa tok kurany balaalan.

  • Olhu handi

   December 20, 2016 at 11:16 pm

   Paree kahala myhunnaa hedhi gina faharah mi site ga hunna vaahaka mi medhukedeny… Kithah liyuntherin vaahaka liyefa vaahakaige medhutherein huhtifa ethibee. Liyuntherinnah kusheh kurevunas emyhunnah visney kahala gothakah e kuh bunedhybala. Thihaa over vaakah nuvaane. Alah vaahaka liyaa kudhin vyma huredhaane some mistakes.. But ekanthah rangalhuvaane dho…

  • Andhu

   December 21, 2016 at 8:58 am

   Paree jealous vee dhw…. OK Dhn…. I agree with the three handi…. hehe

  • shiu

   December 21, 2016 at 10:41 am

   dhn thihaa foohi vanyaa mi vaahaka nukyma e nimunynu.. .. there r othrs who like this story .. huhh paree thihen bunaa myhaa vess rangalhah viyya vaahaka dhahkaany mix koh kanneynge …

 24. Loabeege handi

  December 20, 2016 at 9:11 pm

  Varah salhi.. I am a great fan of u ryn… I started reading stories in esfiya very recently, but Nw I have read all of ur stories bcz I felt dat ur a great writer..
  Nd oveo I think u nd shine are the best authors in thz site at the moment.. . Live you ryn.. So lucky to have yu.. I really value ur work..

  • Paree

   December 21, 2016 at 12:22 am

   “Dekolhu ticket and ulhun hiley” lol

 25. Loabeege handi

  December 20, 2016 at 9:12 pm

  Varah salhi.. I am a great fan of u ryn… I started reading stories in esfiya very recently, but Nw I have read all of ur stories bcz I felt dat ur a great writer..
  Nd overall I think u nd shine are the best authors in thz site at the moment.. . Live you ryn.. So lucky to have yu.. I really value ur work..

 26. naaanu

  December 20, 2016 at 9:15 pm

  Ayaan ehury hama in nattaafatha alhe?
  Btw e wedding ah dhaahih vejje ?.hahahah.btw ryyyn.varah fakkaa inge vaahaka.feeling din din ?.parrty ga salhi lava eh jassachey.ayaan soni vettey kahala.ayaan vejjennu alhe visnaalan.30 aharu vaan dhaairuves meedhaa kay unbeh thoacheh iny boluga sikundyga badhaluga.ehnya ?visnaaliyya ingeyne mihaaru kiyaaraa ge kanthah.ayaan ?

 27. Jeen

  December 20, 2016 at 9:49 pm

  Crazingly waiting 4 de next part…

 28. Brainless

  December 20, 2016 at 9:55 pm

  Alhe fathuhee men enmen haadha rangalhey dhw kitty ahh…
  Fathuhee kahala rangalhu meehun mixamaanuga varah nuthibeyne…
  Varah reethi mi part vexx ryn..
  And kitty vex aslu varah hihvarugadha dhw e kuhjaa 15 years ga vex kihaai bodu veyneh e thahahmal kuryy…
  E kahala kameh ehvex kujjakah nuvaan dheyy inshaallh..
  Alhamdhulihallh my life is not like that…
  E kuhjaky haadha hihvarugadha kujjekey…. E haa young age ehga e hurihaa kameh hingi iru vex she still luv her mom that’s so sweet and so nice of her..
  That shows how pure her heart is..
  I’m also a studying student same as her age I mean aaliyaage kuryge age ge me ahh ekahala kameh dhimaavehje nama ehaa hihvaraa eky nuvex ulheveyne kan neynge..
  I really appreciate her courage and the way she faced all those pain..???????????
  Kitty has such a pure heart dhw…
  I really like this story…
  Waiting waiting waiting…

 29. Fahana thashi

  December 20, 2016 at 10:06 pm

  Nice.. Ayan ulhey gothun v foohi.. Maa Shahina vegen.. Huh…

 30. Faathee

  December 20, 2016 at 11:22 pm

  Ryn ge vaahaka tha abadhu ves reethi. Kuh bas tha huttas vaahaka reethi. Negative comments ves libeyne. Ekamaa alhaanulaa abadhu ves kuriya dhaan hithuga azum Kanda alhaan kuriyah dhaani. Negative comments in ves baeh faharu kan kan boda dhas vaane. And pls mi vaahaka ninmaafa ves ryn ge ithuru vaahaka tha ves kuriyah oi thaaga kiyaalan libeyne kama ummeedhu kuran.

 31. Thinkrr

  December 20, 2016 at 11:33 pm

  I luv u ryynn.. u r the best writer.. story hama vvvvvvvv rythi.. keep it up ingey… ryn ah maAi Allah kaamiyaabu dhehvaashi

  • Sweetie

   December 21, 2016 at 12:21 am

   Aameen

  • Andhu

   December 21, 2016 at 8:54 am

   Aameen

 32. Azuna

  December 20, 2016 at 11:41 pm

  V reethi pls avah up kohdhey thi

 33. Faxoo

  December 21, 2016 at 12:10 am

  Ryyn this part is awsome too ingey 😉 waiting fr the next part tmrrw. um… morining dw 🙂

 34. mary

  December 21, 2016 at 5:09 am

  Nice

 35. Malaa

  December 21, 2016 at 5:49 am

  Kobaa ryn

 36. Moon

  December 21, 2016 at 7:15 am

  Avahah upkohlaba ryn

 37. Pop

  December 21, 2016 at 7:29 am

  Ryn waiting

 38. xaf

  December 21, 2016 at 8:22 am

  ryn waitin for the stry….
  waitin waitin waitin…………………

 39. Faathee

  December 21, 2016 at 8:29 am

  Ryn 26th part avaha up kohla dheebaa

 40. alma..

  December 21, 2016 at 8:50 am

  varah reethi..
  waiting… 🙂

 41. dhutturs

  December 21, 2016 at 9:12 am

  Ryn aa nukulhey

  j vaa meehun thibey

 42. alima

  December 21, 2016 at 9:16 am

  zaain, maisha and fathhy, mikahala meehun varah madhu mihaaru asluves. evves amilla edhumeh nethi anekaa ah eheetherivaa meehaku hama nuhure ey ves bunumakee goahakas nuvaane. mi 3 meehunnakee hama namoonaa thin meehun. varah bodah shukuriyya

 43. Brainless

  December 21, 2016 at 9:58 am

  Ryyyynn…
  Miadhu story up nukuranyy tha..??
  Nidhaan heyligothah mibalaaly up vefa inn thw…???
  Alhe avahah up kohlad heeba..

 44. Brainless

  December 21, 2016 at 9:59 am

  Dheeba*

 45. Ana

  December 21, 2016 at 10:02 am

  Miadhu mendhuru gadeega kanneyge dhen story upload vaanee. Run Kurin buneyehnu morning ga up afternoon ga ey kuraaneee. ?

 46. Ana

  December 21, 2016 at 10:03 am

  Ryn

 47. Adhu ?

  December 21, 2016 at 10:48 am

  Thank god.. mioh hurihaa dhuvahu mihury neyvaa hifahahttaa laigen.. varah gina faharu hithah araa yageeney mihen ulhe ulhefa fahakah nudhaaneyey zaain aa kiyaa aa gulhuvaakah.. ehaa efhemyhun close kohfa othy.. hithah eri ehenvehjiyya kithanme reechas mi story nukiyaanamey.. but u didnt disappoint me.. salhi keep it up ryn

 48. Fin

  December 21, 2016 at 10:51 am

  Waiting ryn

 49. Kiyaa

  December 21, 2016 at 11:03 am

  Whose paree
  Thy zathi kameh ulheni dhw kameh rangalhu kuran bunaani thihenne noon
  Btw 5 fingers vs ehvareh noon so

 50. Kalhu handi

  December 21, 2016 at 11:05 am

  Heyli gothah mi balaalee vaahaka up vitho..

 51. vaahaka kiyaa kuhjjaa

  December 21, 2016 at 11:21 am

  saabas ! vaahaka ah faadu kiyaaf aey eheree, hajam nuvaa kudhin ulhey goi dhw , reen ge vaahaka tha hvrh reethi , ekam hama ebunaahen ibaaraai kurumuga mssalaeh ulheytheeve undahgu gotheh hunnanee , ekan point out kuraa goi thafaathu vedhaane , eii kee massaka eh noon … ehn noonas , pari jehiyas pareeeeeee jehiyas , emeehaku nan jahaane gotheh ingeynee emeehakahnuu ! ekam emeehaku beynun ibaaraathakun vaahakaeh nulieyeveyne , dhivehi bahuge gavaaidhu badhaleh nukureveyne , ibaaraai kurumuga amilla gotheh vs nugengulheveyne ,
  ehcheh bunaa iru visnaalun keehvvaane . kiyun theriyaa ah libey kuri erumeh faadu kiyun thaka keee , so reen , ibaarai kurun rngalhu kohllan feney , ma sha allah reen ge hunaru ithuruah fulhaa vegen dhaane ……
  #nooffenceplx

 52. Aakee

  December 21, 2016 at 11:22 am

  vvv reethi vaahak.. konme dhuvahaku ves thigothah up koh dheythee v happy vey.. miadhu ge bai up kohla dheynee konirakun .. heyli fahun mihaaru mihuree kiyaalaahithun ….. vaahaka thi genes dhey gotha genes dhinun v edhen kiyan beynun nuvaa meehaku nukeema nimuneenu

 53. Thu

  December 21, 2016 at 11:25 am

  haadha lahey avas kiyaa hithun mehaar hurveni kee nun

 54. Chrersh

  December 21, 2016 at 11:26 am

  Ryn dhen e dhuvahehge parts e dhuvahu ga ehnu up kohdheny…. ithurah up koh dhinas okay. Ekamu aamu koh vaahaka genesdhey gadeega vaahaka miss vaa irun maa dhera vey..

 55. Faathee

  December 21, 2016 at 11:31 am

  Ryn… hehehe mihaaru neynge up vi tho check kurevunu adhadhe ves

 56. Azuna

  December 21, 2016 at 11:36 am

  Pls avah up koh dhybala ?

 57. Lathu

  December 21, 2016 at 11:40 am

  Kudhinney.. ryn bunnyehnu morning ga up nukurevuniyya aftrnoon ga up kuraanamey..

 58. Malaa

  December 21, 2016 at 11:41 am

  Plx awahah dhen up kohdhyba…. Vvvv kiyaalaaa hithun mi hunnaneee….

 59. shy

  December 21, 2016 at 11:43 am

  Ryn ah bunelan beynun vey vaahaka kiyaa meehun comment kuran jeheynee ehkolhakah nooney. Liyaa meehaage liyun thakan judgu kuraany kiyun therinney. E comment thah kiyaafa rahdhu dhinumuge badhalauga improve kuran masaikai kurun ryn ah maa faidhaa kuraane ey. And dhen kiyun therin ves hushaamadhu kurumuge badhaluga hageegathaai kurimathilaa thedhubahun comment kurun vejjeyey.. shy ge edhumakee dhen veehaaves avahakah mi vaahaka ninmaalaafa ehen vaahaka eh ryn fattan.

 60. Leen

  December 21, 2016 at 11:47 am

  Rynn….avahah up khdhybba

 61. December 21, 2016 at 11:52 am

  Liyunu comment delte kuriyas hageegai vaany hageethah

 62. Mal

  December 21, 2016 at 12:27 pm

  Ryn is the best.. Who is this “paree” to mess with my girl? If you don’t like her story, stop reading it.. BTW ryn, never mind with that “paree’s” comments.. Paree just don’t value other’s work and judging other as if she is perfect.. Writing a story is not easy.. Ryn just don’t mind and let haters hate.. haters gonna hate.. But keep it up your work.. You are the best.. ?

Comments are closed.