– 2 ޑިސެމްބަރު ބަޔާއި ގުޅޭ –

ވެފައިހުރި ވަރުބަލި ކަމާއެކީ ފަޒާލްކައިގެން އައިސް ޖައްސާލި ތަނުން ނިދީގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިޔައެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ފަޒާލް ވަނީ މާ ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ. އެހެންއޮއްވައި އޭނާގެ ހަނދާނަށްއައީ މާލެ އައިފަހުން ވެސް ލަންކާގައި ގެންގުޅުނު ސިމް އޭނާގެ ފޯނުގައި އޮތްކަމެވެ. އޭނާއަށް ޔަޤީނެވެ. މިހާރު އެތަކެއް ކޯލްތަކެއް މިސްވެފައި ހުންނާނެއެވެ.

ގެއަށް އައި ގޮތަށް ލަޔާލް މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ބޮޑު ދައިތަ އައިސް ކާން ބުނުމުންވެސް  ދެތިން ބަހެއް ބުނެލުމަށް ފަހު އޮންނަނީއެވެ. ލަޔާލްގެ މި ހަމަހިމޭން ކަމުގެ ވާހަކަ ފާއިޒްއާއި ހަމައަށް ފޯރި އިރަށް އޭނާ ވަގުތުން ލަޔާލްގެ ކޮޓަރިއަށް އައެވެ.ބައްޕައައުމުން ކުރިއަށް ވުރެވެސް ލަޔާލް ބޮޑަށް ކުއިލްޓްގެ ދަށަށް ވަދެއޮތެވެ. ކަރުނަ އޮއްސުމުގެ ސަބަބުން ދުޅަވެ ރަތްވެފައިވާ އޭނާގެ ދެ ލޯ އެ ބަލި ބައްޕައަށް ފެނި ބައްޕަގެ ހިތަށް ތަދުކުރުމަކީ އޭނާއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ.  ފާއިޒް، ލޯތްބާއިއެކު ވެގެންއުޅޭ ގޮތެއް ބުނެދިނުމަށް ލަޔާލްގެ ކައިރިން އެދެންފެށިއެވެ. އެންމެފަހުން އެތަނުން ފާއިޒް ދިޔައީ ލަޔާލް ކާން މޭޒު ކައިރިއަށް އައުމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ.

ތަންވަޅު ބަލާފައި ލައިޝާ އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އޭރު ލަޔާލް ފާޚާނާއިން ނިކުންނަނީއެވެ. އެވަގުތުވެސް ލަޔާލްގެ ރަތްވެފައިވާ ދެ ލޯ ލައިޝާއަށް ފަހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް އޭނާ އެވާހަކަ ފެށީ، ކުޑަކޮށްވެސް އެއީ އެ ވާހަކަ ކަމާއިމެދު ލަޔާއަށް ޝައްކުވެސް ނުކޮށްލެވޭނެހައި ދުރުންނެވެ.

“ކޮއްކޯ…..މިއަދު ގެއަށް އައި ފަހުން ކެއިންތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް؟    ދޮންތި މިއުޅެނީ ފިޝް އެން ޗިޕްސް އެއް ކާހިތުން…ހިނގާބަލަ އޮޑަރ އެއްދޭން……” އެއީ ލަޔާއަށް ވަރަށް މީރު އެއްޗެއްކަން ގޭ އެނެމެނަށްވެސް އިނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، ލައިޝާ ބޭނުންވީ ގަދަކަމުން ނަމަވެސް ލަޔާއަށް އެއްޗެއް ކާން ދިނުމަށްފަހު، އެކަހެރި ގޮތަކަށް އިނެ، ލަޔާގާތުގައި ވެގެން އުޅޭ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. ބައްޕަ ގާތުގައި މިއަދު ދެބެން އެކަނި ތިބެގެން މެންދުރުގެ ނާސްތާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ ބަހަނާ ދެއްކީވެސް އެކަމަށް ފުރުޞަތެއް ހޯދުމަށެވެ.

ލަޔާލް ކުޑަ ގޮތަކަށް ރީތިވެ ނިމުން އިރު ލައިޝާ އެމީހުންގެ އޯޑަރާއި ދޮރު ކައިރިން ޙަވާލުވެގެން ސިޓިންރޫމަށް ވަދެގެން އާދެއެވެ. އޭރު ބޮޑު ވިލާގަނޑެއްވެސް ވެހުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުންވީ ގޭގެ ޓެރަސްގައި އޮޕެން އެއަރގައި ތިބެގެން ކާލާށެވެ. އެއީ ޚާއްޞަ ދުވަސްދުވަހު އެފަދަ ކެއުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބައެކެވެ. އަދި ކެއުމަށްފަހު ވާރޭ ތެރޭގައި މަޖާ ކޮށްލުމަކީވެސް ލައިޝާގެ ޕްލޭންގެ ބައެކެވެ. ދެކުދިން އެކުގައި މަޑުމަޑުން އެކި އެކި ވާހަކަ ތަކުގައި ތިބެގެން ކައި ނިންމާލިއެވެ. ލަޔާލްއަށް މިއަދުގެ ކެއުން ވަރަށް މީރެވެ. އެންމެ ކަމުދިޔައީ ލައިޝާ ގެނެސްދިން ފޮރުޓިސް އައިސް ކްރީމެވެ. އިރު ކޮޅަކުން ވާރޭގެ ފަލަ ތިކިތައް އޮއްސައިގަތެވެ. ލަޔާލް އަކީ ވާރެއާއި ތެމުމަށް މާ ފޯރި ހުންނަ ކުއެޖެކެވެ. އެހެންކަމުން “ޔިޕީ” އޭ ކިޔާހަޅޭއްލަވަމުން ލައިޝާ ވާރެއަށް ނެރެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. މިއީ ކުޑައިރުއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް މި ދެކުދިންގެ އާދައެވެ. ސަކަރާތް ގަންނަމުން ގޮސް އެންމެފަހުން ދެމީހުން ވަރުބަލިވުމުން އެތަނުގައި ހުރި އުނދޯލިތަކުގެތެރެއިން ހިޔާނުކޮށްހުރި އުނދޯއްޔެއްގައި އިށީނެވެ. އެހިސާބުން މަޑުމަޑުން ލައިޝާ އޭނާގެ މަޢުލޫއާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

“ކޮއްކޯ…..އަސްލު އަހަރެމެންނަށް ކުޑައިރު މަންމަގެ ލޯބި ނުލިބުނަސް ބައްޕައާއި ބޮއްތަގެ ލޯބި ލިބިގެން ދޯ ބޮޑެތި ވެފަ މިތިބީ.  މަންމަ ނިޔާވީ ކޮއްކޮގެ ޢުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުގައި . ދެރަވާކަށްވެސް އޭރަކު ކޮއްކޮއަކަށް ނޭނގޭނެ. އެކަމަކު އެދުވަހުއްސުރެ ކޮއްކޮއަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއް. އެހެންވީމަ މިއަދުވެސް ދޫނިއަށް އެނގެއެއްނު ހިތްވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭނެކަން. ” އޭރު ލަޔާލްއަށް ރޮވެންފަށައިފިއެވެ. ލައިޝާއިނީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ހިތާމަތައް ފިލުވައި ދޭން ތައްޔާރަށެވެ.

“ދޮންތިއަށް އިނގެއޭ ކޮއްކޮ ތިރޮނީ ހަމައެކަނި ބައްޕަގެ ޙާލު ސީރިއަސްވެގެން ނޫންކަން. ޝަހުމްއަކީ ކާކުތަ؟ ނިކަން ދޮންތިއަށް ކިޔާދީބަލަ ވެގެން ތިއުޅޭ ގޮތެއް. އޭރުންނެއްނު ކޮއްކޮއަށް އެހީއެއްވެސް ދެވޭނީ.” ލައިޝާ ލޯތްބާއިއެކު ލަޔާލްގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ލަޔާލް ދިޔައީ ޝަހުމްގެނަން  ގަނެވުމާއިއެކު ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮމުންނެވެ.

އެދުވަހު ލަޔާލް ވަރަށް ރުޔެވެ. ލައިޝާ އަށް ވިސްނުނީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެކަންތަކުގެ މަޝްވަރާއަކަށް ލަޔާލް އެދޭނެ ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އަޅާނުލައި ހުރީއެވެ. ހިތްވަރު ދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް އޭނާއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ.

……………………………………………………………………………………..

ދުވަސްތައް  ހަލުވިކަމާއިއެކު ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. ލަޔާލްވެސް އާ ހިތްވަރަކާއިއެކު ތެދުވެ އުޅެމުންދެއެވެ. އެހެންޏާވެސް އޭނާގެ ހުންނަ މަޖާ، ސަކަ  ގޮތްގަނޑު އެންމެނަށް ފެންނަންފެށިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެނާގެ ހިތުގައި ޒަޚަމްވެފައިވާ ފާރުކޮޅެއް ވާކަމެއް ލައިޝާއާއި ފަޒާލް ފިޔަވައި އެކަކަށްވެސް ރެޔަކައިވެސް ނުލައެވެ. ޝަހުމްގެ ހަނދާންތަކާއި ދުރުވެލުމަށްޓަކައި ލަޔާ ބޭނުންކުރި އުކުޅަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި ބިޒީވެގެން އުޅުމެވެ. އޮފީސްކަމެއް ނެތިއްޔާ އުޅެނީ ބައްޕަގެ ވިޔަފާރީގައި އެހީވެދިނުމެވެ.

……………………………………………………………………………………..

ޝަހުމްގެ ޙާލަކީތޯއެވެ. ނީޒާ އޭނާއާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރިގޮތުން ޝަހުމްވަނީ ދިރިއުޅުން މަތިން އެއްކޮށް ފޫހިވެފައެވެ. މިކަމާއި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށްވަނީ ފިކުރު ކުރަން ޖެހިފައެވެ. އެންމެފަހުން އެމީހުންނަށް ފެނުނު އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ ދުވަސްކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ފަޒާލްއާއި އެކު ޝަހުމް ލަންކާއަށް ފޮނުވުމެވެ.

-ނުނިމޭ-

76

2,708 Comments

 1. shafu

  September 14, 2014 at 11:36 am

  v reethi …

 2. anjal

  February 15, 2015 at 12:40 pm

  v v v v reethi ingey

 3. ⚽L#[email protected]

  September 17, 2020 at 11:05 pm

  Kobaa heylaa thibi enmen

  • ⚽L#[email protected]

   September 17, 2020 at 11:10 pm

   Adhi vx naadhey

  • 🅰️REESH🎱

   September 17, 2020 at 11:15 pm

   Ey maey vx eba ulhen

 4. 🌼Luhoo🌼

  September 17, 2020 at 11:12 pm

  Mihuree dhn nukuraanan ebayakah eyrun emmen annaany

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:14 pm

   Ey lam vx eba ulhen.. Hafu naadheytha mirey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:18 pm

   Koba Liyam naadhey ehnu ekaku vx bye

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:20 pm

   Lam fashaa ba

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:22 pm

   Okk mi ulheny t n d kulhen.. Eyah fahuga onnaane V bodu Suprise eh

  • 🅰️REESH🎱

   September 17, 2020 at 11:23 pm

   Hmm ulhe kulhen

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:24 pm

   Luhoo adhi annaane kaneyge hafu n Aish vx.. Thankolheh lass veema e Meehun annanee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:28 pm

   Gadin Kiha irakun annaany emeehun

 5. ⚽L#[email protected]

  September 17, 2020 at 11:19 pm

  Ey dhiyaeetha enmen.. Ma thanakah goss laafa mi aee.. Ehn ve thankolheh lass vee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:24 pm

   Hmm dhn thi Kiyan ulhey ehcheh kiyaaba

  • ⚽L#[email protected]

   September 17, 2020 at 11:25 pm

   Okk ma kiyan ulhey ehcheh kiyaanee 11:45 ga

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:26 pm

   Luhoo ulheba thankolheh Meehun gina vandhen amihla vaahaka eh dhahkan

 6. 🌼Luhoo🌼

  September 17, 2020 at 11:26 pm

  Kaaku fashany

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:27 pm

   Okk kobaatha (sna) keeve sch ah nudhanee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:29 pm

   Dhn oiy Suvaalakee.. Where is Amadey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:31 pm

   Academy ey who is that

  • ⚽L#[email protected]

   September 17, 2020 at 11:32 pm

   Ey e thedheh kobaatha e ulhey Amadey.. Feyku bitu ehkala

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:35 pm

   Academy eh Nooney Anmadey Ey.. Ehkala 5 ga feyku bitu

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:35 pm

   Dhnnn dhwww majalakashey aee mi Liyam gandu dhn kiyaafaane

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:37 pm

   Academy aee mi keyboard undhagoo kamun liyevunu goyh anmadey heyon nukiyas😣😣😣😣

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:39 pm

   Keyboard change kuran veenu.. Snow keyboard in fasseyha Liyan

 7. 🌼Luhoo🌼

  September 17, 2020 at 11:30 pm

  Eyna dhathuga rissaathy o buny

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:30 pm

   Sna tha

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:33 pm

   Hmm

 8. 🌻LamHaa🌻

  September 17, 2020 at 11:36 pm

  Okk ulheba Dhn meehaku naanaane kamah balaafa t n d kulhen

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:37 pm

   Luhoo nagaanee t or d tha

 9. 🌼Luhoo🌼

  September 17, 2020 at 11:39 pm

  T

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:41 pm

   Suvaalu kuraga

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:41 pm

   Okk ummm Luhoo u like veytha shiyan dheke

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:43 pm

   Hmm V bodah😂😂😉

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:44 pm

   Aslu tha.. Iyam avahah ulhey Mi kanthah ninman

  • ⚽L#[email protected]

   September 17, 2020 at 11:46 pm

   Aan thikanthah ninman eba jehey.. Ma Maadhan kulhen goss shiyan kaireega bunaanan luha shiyan dheke like Vaa vaahaka

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:48 pm

   Ey nubunaathi hama ekani like ey v😉😜

 10. 🌼Luhoo🌼

  September 17, 2020 at 11:44 pm

  Dhn lam truth o dare

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:45 pm

   T

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:50 pm

   Ummm….. Lam kujje dheke love veytha nd who’s that lucky boy😉😉😉😉

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:51 pm

   No.. Nuvey like eh

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:53 pm

   Uhun thedhah buney lamge vx hunnaane dhw v ginain secrets

  • 🌻LamHaa🌻

   September 17, 2020 at 11:55 pm

   Dhn Luhoo noonekey.. Nuvey eh vx meeheh dheke like eh Aslu vx.. I don’t like anyone

 11. 💝_______________grp

  September 17, 2020 at 11:53 pm

  Alhugadumen mirey mi bahdhal kohlee V majaa vaahaka eh dhahkan

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:54 pm

   Hmm fashaabalaa

  • 💝_______________grp

   September 17, 2020 at 11:55 pm

   Kohcheh thw alhugadumen fashan vee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:57 pm

   Liyam dhwww thee ehnve ehaa dhiulhieh dhigee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 17, 2020 at 11:58 pm

   Thi dhahkan ulheny kon vaahaka ehtha

  • 💝_______________grp

   September 17, 2020 at 11:59 pm

   Ahu_____Liyam
   Yaash dhonbe_____Aish
   Shaayan_____Shiyan
   Lilly_____Areesh
   Aash_____Leena

  • 💝_______________grp

   September 18, 2020 at 12:00 am

   Kamudhey dhehthw

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:03 am

   Hmm kamudheyey

 12. 🌼Luhoo🌼

  September 17, 2020 at 11:59 pm

  Ok Gud night guys

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 12:01 am

   Ey Luhoo dhaneetha.. Plz adhi nudheyba

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 12:04 am

   V sleepy maadhan fathihu heylan jehey frnd akaa ehkon Beachah dhaan

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 12:06 am

   Lam vx fathihu heylan jehey.. Lya aa ehkon mulhi rashuga hingaalan dhaan miulheny 5:15 haairu

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 12:07 am

   Okay sweet dreams

 13. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 12:01 am

  Kobaa shif

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 12:02 am

   Shif buny naadheveyney

 14. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 12:03 am

  Ethanuga baeh beyfulhun madheh noonthw

  • 💝_______________grp

   September 18, 2020 at 12:04 am

   Nooney alhugadu menah enme rangalhu hen heevaane beyfulhun ge nan ehery liyelaafa

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:07 am

   Ehenthey

 15. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 12:06 am

  Ok

 16. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 12:09 am

  Mikamaa ehnu adhivx vaanuvaa gatha

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:11 am

   Aan ma mihiree vaanuvaaga.. Keehkohfa ehery

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 7:08 am

   Ehehehehe Lam kairyga ahaaba

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:08 am

   Lam buny lam akah neynge yo

 17. 🌻LamHaa🌻

  September 18, 2020 at 12:10 am

  🤚🤚🤚Bye
  🌃🌃🌃Good night
  ❤️❤️❤️Sweet dreams darl

 18. ⚽L#[email protected]

  September 18, 2020 at 12:18 am

  Ey lamha kanthakey mee.. Mashakah nuvx nidhunu mirey lio mathin handhaan vaavaru.. Hama loamaraairah fenany Ma enme fahun lio uraali dhuvas

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 12:22 am

   Ma vx lio mathin handhaan veyey.. Ekam lio Neynge Dhn fenaane kameh vx.. Male ga kaneyge Mihaaru vee.. Aish like veytha kukulhu dheke.. Mi buny kukulhu gaiga aiy Lan kerey hey

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:26 am

   Hahahahahaha ma adhi Thihen Buneema mi handhaan vee.. Geyga inna kukulhu lam fenna irah fahathuga alhuvaane.. Fonuvaaliyas lam kairiah annane.. Kureedhuvahu vx Ma heehee halaaku vi.. Ehnu vaanee lam akah neyngey geythere ah vadhegen dhiyairu vx fahathun kukulhu dhaakameh.. Gohssa kottari ah vanan ulhenikon fenuneema mashaa dhimaalah ehchihi govee2

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 7:03 am

   Hahaha serious kon?? Yageen e kukulhu gandu eulheny lam aa alhaiganegen kan… Dhw Liyam 😆😆😆😆😆

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:15 am

   ހޫމް.. ދުވަސްކޮޅަކުން ޖެހޭނީ ކުކުޅާ ކަންނޭގެ އިންނަން.. ހައްހައްހައްހައް

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:10 am

   އައްޗީޑި…🤢 ކުކުޅު އެއީ ފަކުރު އެއްޗެއް…🤢 މަ ހިތައް އަރާ ބުޅަލާ ދޫންޏާ އޭތިމީތި ގެނުގުޅޭ މީހުން އޭއްޗެހި ސީ ލީމަ ސާފުކުރަނީ ކިހިނެއްބާއޭ…🤢🤢🤢 ޗީޗީ…🤢🤢🤢🤢🤢

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 11:46 am

   Aharemen gengulhey dhirey ehchihi V bass ahaane.. See leveema vx laanee fahana thahtah

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 1:06 pm

   🤣🤣🤣Ehentha???😮 Rangalhuthaa dhwww

 19. Shaayan

  September 18, 2020 at 7:57 am

  Wait what? Shaayan nd shiyan eyy…😡 Eii kaaku thrrrrrr?😡 Nd for your kind information Alhugandu nuve evves kujjaku dheke like eh…😝😡😝😡😝 Nd lilly sis like vaa kujjaku eba huri mihaaru vx rashuga😝😝😝

  • 💝_______________grp

   September 18, 2020 at 9:05 am

   Alhugadumen thikamaa serious eh noon ingey thw

  • 💝_______________grp

   September 18, 2020 at 9:12 am

   Ey alhugadumen majalakah kee ehchi dhehthw

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 9:43 am

   Aadhe aadhe Alhugandah ingey eii majaa kan… Alhugandu vx majalakashey ehen bunii😝😝😝

  • 💝_______________grp

   September 18, 2020 at 11:50 am

   Ehn dhehthw.. Ekam alhugadumenah adu ivifa oiy gothun thee v rulhi gadha Kuhjeh dhehthw

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 1:01 pm

   އޭ ލިޔަމޫ މަގޭ އަބުރާ ނުބެހޭ…😡 އާނ މަ މީ ވަރަށް ވިޔަރިގަދަ ކުއްޖެއް…😡 ކަލެއަށް ކީއް މަށަކީ ކޮންމެކަހަލަ ކުއްޖަކަސް…😛 މަށަށް އިނގޭ ތީ ލިޔަމްކަން…😛 ލިލީ ސިސް ބުންޏެއްނު މަށާ އިންނަ މީހަކު ޖެހޭނީ ވަރަށް ބަލައިގެންނޭ އުޅެން އެހެންނޫނީ ބަހައްޓާނީ އަނބިދަށު ކޮށްފަޔޭ… މަށަކަށް ދެން ނޭނގެ އެއީ ތެދެއްކަމެއް…🙄 އެކަމް މަ އަދި ވަކިން ރުޅިގަދަވާނެ ވަކި ދުވަސްކޮޅެއްގަ… ދެން އެ ޓޮޕިކަކަށް ނުދާނަން… އާނ މަށަކީ ވަރަށް ރުޅިގަދަ ކުއްޖެއް…😡 އެކަމްވެސް ކައިންޑް ސެންސިޓިވް ކުއްޖެއ…🙂

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 1:05 pm

   އަދި ބުނަން…😡 ކަލޭ ކޮންމެހެން މަށާ ތިކިޔާ ޝިޔާނަކާ އަޅުވާ ކިޔާނެކަމެއްނެތް…😡 މަށަށް ވަރިހަމަ ޝިޔާނަކަސް ބިރިޔާންޏަކަސް…😡

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 1:44 pm

   Shiyan kairyga bunaanan balaigen ulhehchey ehn noony shiyan hunnaany gayah heeslevey varu vefa shaayan ah jehey neeves dhoedheyn

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 1:49 pm

   Ey.. Maa foni nuvahchey.. Shiyan saayan ah vure Maa varu gadha vaane.. Saayanu kaneyge jeheynee shiyan ge dhashu vefa Hunnan

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 1:51 pm

   Rulhi gadhavaanehnu dhw online kulaahuga indhefa halhey lavaaa Meehun

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 1:53 pm

   😝😝😝Online kulaahah aranee kohkko aa dhimaalah halhey lavan vihyaa dhw saayanoo

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 1:58 pm

   Saayanu nd shiyan hama ehaavx gulhey nan vx 😉

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 2:24 pm

   Aan ekey Areeko..gulhey theeyey e dhemeehun gulhuvanee vx mee

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 2:47 pm

   އޭ މަށަށްވުރެ ގަދައެއް ނުވެވޭނެ ފިރިހެނަކަސް…😝😝😝 އަރިކަށީ އޭ ކަލޭ އަނގަމަޑުންލައިގެން ހުރޭ…😡😡😡 ކަލޭ ހާދަ އަވަަކަށް ތިއުޅެނީ މަ މީހަކާ ދެވާން… ކޮންމެހެން މަ މީހުންމީހުންނާ ގުޅުވާކަށް އުޅޭނެކަމެއްނެތް…😡😡😡

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:03 pm

   އަދި ބުނަން…😡 މަށަކީ ތި ހީކުރާކަހަލަ ކުއްޖެއްނޫން…😡 ކޮންމެ މީހަކާ އިނަސް އެމީހަކު ޖެހޭނީ މަ ބުނާ ގޮތެއް ހަދަން…😜😜😜 މަށަކީ އަންހެން ކުއްޖެއްވީމަ ކަލޭމެންގެ މުލައްދަނޑީގަ ހުންނަހާ ބާރު ނުހުރެދާނެ…😒 އެކަމް މގޭ އަނގައިގަޔާ ސިކުނޑީގަ ބާރު ހުރެޔޭ…😋😋😋

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:43 pm

   Mashah ingeyey thee Sikudi eh kan.. Ekam saayan aa Inna meehaku kaireega ma bunaanan thi saayan abadhu vx bahahtaashey e meehehge baaru ge dhashu ga

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:46 pm

   Nubehehtteyneyey Nubehehtteyneyey Nubehehtteyneyey kithah faharu tha mihen bunan vee😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:50 pm

   Huh 10000 bunan vee.. Saafu vehje

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:52 pm

   Duh…😒 Saafeh nuvey

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:58 pm

   Ma mi buny saayanu aa innan meehaku kaireega bunaanamey Shaayan abadhu vx E meehehge dhashuga bahahtaashey

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:12 pm

   😒😒😒😒😒😒Huh

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 4:19 pm

   Puh

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:25 pm

   Duh

 20. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 8:47 am

  Hiiii guysssss
  Gud morning
  Enmen kihinehtha

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:06 am

   🌇Morning
   Shaayan kudakoh ehen kahala dhuvaheh miadhu mii…😒 I’m not feeling 2 well… Maa avahah rulhi aadhevifa moody vefa mi hunnanii…😡 Hendhunu heyliissuren mi onnanii adhivx thammathiiga nuthedhuve sai vx nuboe… Huvaaa mi bunii…😡 It’s a boring day😒
   Ril sis kihinehtha?

 21. 💓Shif

  September 18, 2020 at 8:51 am

  Morning

 22. 🌻LamHaa🌻

  September 18, 2020 at 9:06 am

  🌞🌞🌞Morning

 23. Shaayan

  September 18, 2020 at 9:45 am

  Reyga vx ma nulaa t or d kulhuniinu…😡 Ma hunna gadi eh ga kommes nukulheythi ingey😡

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:46 am

   Hingaaba kulhen… Shaaya hunna gadi aky kobaatha

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 11:21 am

   Umm evening time 4:00 ga hunnaanan Ekam e gadeega ehen kudhinnakah nuhureveynennu dhw… Mamma vrh overprotective vaane reygandu 9:00 ga nidhan jeheyne reyga vx thankolheh Las vandhen hurevunii mamma geyga nethiima

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 11:24 am

   Eyy wait luhoo shiyan aa like vanii ey…😮 OMG…😮 Avahah sai geney…🤣🤣🤣 Thi kanthah nimunuhaa avahakah lhiyanbe dhakkaalaathi ingey m😉🤣🤣🤣🤣🤣

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 11:48 am

   Hehehehe aee majaa mi Liyam ah vaavaru balailan vegen😆😆😉 neynge maadhan kulhen goss evaahaka nubunaane kameh vx😟😟😟… Ekam naseebakun miadhaku nukulheyne Friday v ma😏😏

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 11:48 am

   Hmm luha shiyan dheke like vany o.. Ma Miaee mulhi rashu thereyga e vaahaka fathuraalaafa.. Shiyan buny Ma vx like veyo luha dheke.. Ekam bunan nukerifayo.. Hahahahahaha

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 11:49 am

   Miadhu nukulhunas Moodhah goss E vaahaka fathuraalaafa Ey Miaee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:52 am

   Ey Aslu vx tha Iyam.. Thiyaee mulhi rashuga fathuraalaafa tha e vaahaka

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 11:53 am

   Aan ma Miaee mulhi rashuga shiyan aa luha aa vaahaka fathuraalaafa.. Ma bunin dhw fathuraanamey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 11:55 am

   Ey dhogu nuhadhaa… Bodu Liyamoo gandaaaaa 😠😠😠😠😠😠😠buney edhogekey Liyamoo 😣😣😣😡Bodu a game gandeh viyya dhera kamekey 😠

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 11:57 am

   Ma nuvey shiyan dheke like eh 😠😠😠😠😠😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 11:59 am

   Dhn Thihen bunyas nuvaane dhw.. Mihaaru mulhi rashuga fathuraalaafin E vaahaka

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 12:00 pm

   Hmm haadha avahakah moodhah gossa thiyaee… Ehenyaa 12 jahaairu Anna meehaa yageeney amaa ehchihi govykan 🤣🤣🤣😃😛😛😛😝

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:01 pm

   Ey 12 jahaafiyey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 12:03 pm

   Dhemme E jehy😂

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:03 pm

   Nugovaa ehchiseh.. E vaahaka fathuraalevuneema Miaee 11:45 ga

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:04 pm

   Ma aee vx dhenme Ey

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:05 pm

   Ey ma kandaalee.. Hukurah dhaan fenvaran vehje

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 12:06 pm

   Hure bala sama aa dhn alhuvaa kiyaany sama kada viyyaa buney like vaa kujjaa

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 1:10 pm

   ކަލޭނޭ މިއުޅޭ ޖޯލިފަތީގަ ތިބެގެން ދެބަކުޓުވާ އަންހެނުންނަށް ވުރެ ލިޔަމްގެ ކަންތައް މާ ފަލައެއްނު…🤣🤣🤣

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 1:50 pm

   Aan.. Ma kanthah falavegeney mashah ulhe veynee dhuniyeyga

 24. ⚽L#[email protected]

  September 18, 2020 at 12:01 pm

  Kobaatha Aisaa mariyabu.. Ran kiyaafa filee.. Yaash Dhonbe akah vx naadhevey vihyaa dhw Aisa naanayakaa.. Ehnu vaanee Aisa vihyaa Yaash Dhonbe name ga Mihaaru comment kuranee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 12:02 pm

   Ahaha aish dhn annaany innan thayyaaru vegen

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 12:05 pm

   Aisa annaane miadhu dhw Aisaa.. Yaash Dhonbe furaathee busy Kon e ulheny

  • Scarlet

   September 18, 2020 at 12:36 pm

   Yaash dhonbe kon thaakah dhanytha??

 25. 🌷Xeen🌷

  September 18, 2020 at 2:42 pm

  Hii all
  Kobaa enmen mendhuru kaifin thr

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 2:52 pm

   Xeen sisssooo nukuveyey miadhu adhi evves ehcheh nukevigen mi ulheny…😭 Keehkuraanii…😭😭😭 Xeen sis Kaifintha?

 26. 🌷Xeen🌷

  September 18, 2020 at 2:45 pm

  Liyam enmen nah bitun set kohdey iru vx xeen akan nukohdeynan dhw😜😬🤪

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:05 pm

   Subhaanallaah…😱😱😱 Xeen sisssooooooo e liyam soru kairyga kommes nubunaathi biteh hoadhadheyn…🙅🙅🙅 E soru hoadhaidheynii hus galhi golaa😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:24 pm

   Xeen ma kihineh bitun hoadha dheynee.. Thi meehunakah kamaku Nudhey vihyaa ma hoadha soruneh

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:35 pm

   Bala kamudhaa kahala sorun hoadhadhineema dhw kamu dhaanee vx😝😝😝😝😝

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:46 pm

   Ma noolhen saayanu ah meehaku hoadha dheykah

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:53 pm

   😡😡😡Bala ma bunefin tha mashah meehaku hoadhadheyn

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:56 pm

   Aan ma kaireega kurin buni.. Bunyma dhw shiyan hoadha dhinee vx

  • 🌷Xeen🌷

   September 18, 2020 at 5:26 pm

   Shaayan ekamu vx adhi xeen akan Liyam eh nuhoodaidey biteh….ehenveema neyge dhen enmen Nah hoodai denee galhi sorun kamen…adhi 😝😜Shaayan akanu hoodai dinee vx
   Liyam ma mihaa varah kiyaa iru vx alhe hooda deeba…Xeen Ril aai ehkon thirashan INA varah avahan deveytho balaalan manma men kairi 🙂kiyaigen vx
   Liyam thihen kiyakas adhi nueh hooda demehnu..Hama gaimu vx xeen aai alhaiganegen ulhey sorah vure ma rangalhu soraku liyam ah 🙂😉😝😜💖hoodaideveyne

 27. Shaayan

  September 18, 2020 at 2:49 pm

  އަރިކަށި ތިއުޅެނީ އަނެއްކާވެސް ޒުވާބު ފަށާ ހިތުންތަ؟😡😡😡 ބަލަ ކަލޭ ހަނދާންނެތުނީތަ މަ ކަލެއާ ލިޔަމްއާ ދެމީހުން ކިބައިން ރިވެންޖް ނެގި ގޮތް މަތިން…😜😜😜 ކުރިން ޕާރޓް ކިޔާލީމަ އޭރުން އިނގޭނެ…😜😜😜

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 3:22 pm

   Ma noolhemey Shaayan liyaa ehcheh kiyaakah.. Liyam vx nukiyaane

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 3:25 pm

   Adhi Eh faharu ma bunelan othy I HATE YOU SHAAYAN I HATE YOU SHAAYAN

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:26 pm

   Ey Areeko gadha ingey.. Thi saayan eba jehey aharemen ge baaru ge dhashah gennan

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:29 pm

   ނުގެނެވޭނެ ދުވަހަކުވެސް މި ޝާޔަންއެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ބާރުގެ ދަށަކަށް ނުދާނަން…😝 އަރީޝް މަ ވެސް އަދި އެފަހަރު ބުނެލަން އޮތީ……….
   😡I HATE YOU AREESH
   😡I HATE YOU AREESH
   😡I HATE YOU AREESH
   😡😡😡ސާފުވެއްޖެތަ؟؟؟

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:31 pm

   Ma huree reyga kommes varakah dhera vefa lam ehen buneema… I felt sorry for u 2 Ekam mihaaru Anekka vx rulhi annanee😡😡😡

  • Anonymous

   September 18, 2020 at 3:44 pm

   Ma mihaaru vx mi hunnanii vrh moody vefa… Heyo nuvaane ma Ithurah rulhi naaruvabala

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:45 pm

   Klwwwww gayaa Anekka e anonymous avalee ey dhwww…😡😡😡 Pis pis pis…🤦 Eii shaayan ingey

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 3:45 pm

   Ma kurin vx bunin dhw Shaayan akah dhuvahaku vx maafeh nukuraanamey

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:48 pm

   Ma vx bunin dhw masheh goas kameh nukuramey ehenviima masheh nujeheyney maafah edheykah… Plxxxxxxxxx dhen e mauloo ah vaahaka nudhakkafaanantha

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 3:49 pm

   Ma Kon mauloo akah vaahaka dhehkeetha

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:50 pm

   Ok ok ok leave it…🤦 I’m out of here

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 3:54 pm

   ޝާޔަނު ތި ހުންނަނީ ހަމަ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ރަތަށް އަރާފަ.. މަށަށް ހީވަނީ އައިސަ އެއްނޫންކަންނގޭ މިހާރު ރެޑިޝް އަކީ.. ޝާޔަން ކަންނޭގެ

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:57 pm

   ބަލަ އެއީ ވަކި ދުވަސްކޮޅެއްގަ ވާ ގޮތެކޭ… ކަލޭ އެއްޗެކޭ ބުނާ އިރަށް ހަގީގަތް ބަލާފ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ…😡 ކަލެއަށް ކީއް މަށަކީ ވައިޓިޝް އަކަސް…😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 4:00 pm

   ދެން ތި ބުނީ މިދުވަސް ކޮޅު ތީ ރެޑިޝް އެކޭ.. ހައްހައްހައްހައް 🤣🤣🤣

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 4:02 pm

   Mashah Keeh dhw.. Ekam vx mashah Hama nubehi nukureveny

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:04 pm

   Aan kale ah keeh… Kaleakah neyngeyne ma mihen bunyakas vaa gotheh😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 4:06 pm

   Aan Mashakah neynege.. Ekam ma balaalaanan Vaa goiy

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:07 pm

   Belenyaa Balaabala… Mee hama ekani mashah vaa gotheh nooney😡😡😡😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 4:09 pm

   Dhn Kaaku ah.. Ehn anhenun nah vx vaagotheh tha

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:10 pm

   Aan… Mihen buneema ingijje ennu dhw😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:11 pm

   Adhivx neyngenyyaamun Google ga search kuriyas meehun kairyga ehiyas mashah varihama😡😡😡😡😡😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 4:18 pm

   Huh.. Ma noolhen anhenun naa behey mauloomaathu hoadhaakah.. I hate girls.. Kulhen dhaan midhanee

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:24 pm

   So u don’t care about our feelings… I hate boys like u who can’t understand our pain…😡 U should be ashamed of yourself…😡 Ekam luhaa buni Friday ga kulhen dhaakah nujeheyney…

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:30 pm

   Nd Lam nd shif akii liyam ge kokko men dhw… Girls dheke thihaa rulhi annanyaamun liyam kihineh e kudhin protect kohdheynii

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 6:46 pm

   Ma emeehun dheke rulhi eh naadheyey.. Ma rulhi annana anhen kudhin ge vaahaka nudhehkihya rangalhu vaanee.. Dhn Eg akah shaayan type kudhin dheke rulhi aadhey😆😆😆😆

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 6:52 pm

   😭😭😭😉🤣So disappointed

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 7:03 pm

   Not disappointed saayan.. Aslu vx Ma V foohi vey Ehaa avahah rulhi Anna anhen kudhin dheke

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:07 pm

   It’s bcz u can’t understand our feelings… Ma ehaa avahah rulhi annanii kiivve kan ingey tha furathama? Nd for ur kind information no one is perfect

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 7:11 pm

   Aan mashah ingey keevekan Shaayan Ehaa avahah rulhi annanee.. Ma nubunan dhw hurihaa enmen aee perfect bayekey.. Aan mashah ingeyey.. Konme meehaku vx konmes uni sifa eh hunnaane

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 7:12 pm

   😡😡😡😡😡Adhi mi lamha Name ga eh comment mi kurevuny.. Lamhaa name ga comment kohfa eyndhee ma

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:47 pm

   Ehnviiru bunebala kiivve Shaayan ehaa rulhi annanii

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 7:52 pm

   Ey manma ge faraathun Nooney gey ehn meehehge faraathun rulhi gadhavaan dhas vefa hureema1.
   Kudairu abadhu vx Meehun rulhi aiss hunna than fennaathee2.
   Kithanme kuda kamakaa vx rulhi annan dhas vefa hureema3.
   Kurin kameh dhimaa vefa hureema,mihaaru abadhu vx rulhi aadhevenee4.

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:54 pm

   Javaabu nubayoa…😋😋😋 Forget it u won’t understand

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:03 pm

   Hmmm ma handhaan nahthaalafaanamey.. Ehn noonas Ma keehkuran dhw anhenaku Ehaa rulhi annanee keevethw balan vee

 28. Hafu

  September 18, 2020 at 3:33 pm

  Heii enmen
  Huvaa heehee balivehje
  Liyam thi ulhenee bitun set kohdhey than eh hulhuvaagen dhw…😂😂😂
  Shaayan or saayan…
  Shaako I’ll call okey tha shaayan…

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:36 pm

   🙂…It’s Shaayan not saayan… Yah ok hafu

  • Hafu

   September 18, 2020 at 3:37 pm

   Shaako ss up

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 3:40 pm

   Umm srry but I didn’t get that

 29. Shaayan

  September 18, 2020 at 3:40 pm

  އޭ ކޮންމެސް މީހަކު މަށާ އެއްކޮޅަށް ހުރެގެން އަރިކަށްޓާ ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ބުނެބަލަ… އައިޝޫ, އާޝް ބްރޯ, ޔާޝް ދޮންބޭ އައިސްބަލާ………

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 3:48 pm

   Ok lam mihiree Nu.. Ey Areesh Shaakko aa dhimaalah ehchihi nukiyabalaa

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:06 pm

   Adhi thihen bunyakas nuhuttaane

 30. 🅰️reesh🎱

  September 18, 2020 at 4:31 pm

  Hmm hama nuhuhtaanan saafu vehjje

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 4:36 pm

   URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH Keevvetha cmmnt publish nuvanii… Ma vx vaki kale akah dhuleh nukraanan

 31. 💓Shif

  September 18, 2020 at 4:36 pm

  Lam I’m sure I will go your home today be ready
  U ge mom dhiyaee tha

 32. 🅰️reesh🎱

  September 18, 2020 at 4:46 pm

  🤣🤣Shaayan u are act like a donkey

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 5:00 pm

   😜😜😜Areesh u act like a monkey

  • Anonymous

   September 18, 2020 at 5:05 pm

   How dare u to call me a donkey…😡😡😡 U know what? If I’m a donkey then u re a monkey😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌷Xeen🌷

   September 18, 2020 at 5:31 pm

   Ehkala 2 meehun feshee dhw
   Thi mauloo inn durah deeba Yanko & Areesh

  • 🌷Xeen🌷

   September 18, 2020 at 5:33 pm

   Correction
   ***deeba eh noon deyba

  • 🌷Xeen🌷

   September 18, 2020 at 5:34 pm

   Thi taaku neii donkey eh vx monkey eh vx
   Thiee 2 insaanun

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 5:43 pm

   Noo Mifaharu nuhuttaanan xeen sisssooo… Now I’ll show him who he is messing with😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 6:43 pm

   Huh.. Nuhuhttaa kihineh dhw ulheyne vx.. Thi huhteenu

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 6:57 pm

   😡😡😡😡😡!!!!!Shut up

 33. Shaayan

  September 18, 2020 at 5:11 pm

  🐒MONKEY🐒🤣🤣🤣

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 6:31 pm

   އެއްކަލަ ދެ މީހުން ކޯޅެން ފެށީ… މަށަށް ޔަޤީން ތި ދެމީހުން ގެ ކޯޅުން ވިލް އެންޑް ވިތް ލަވް 😉😝😘

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 6:34 pm

   Ewwwwwww…🤢🤢🤢 No way…🙅🙅🙅 Don’t even think like that luhaa🙅🙅🙅

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 6:41 pm

   ❤️💝❤️💝❤️Dhw Luhoo.. Lam ah vx heevany enme fahun thi dhemeehun ge kulhun nimeynee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 6:53 pm

   Why not?? Gina faharah loabyge feshun vx vany nafrathah end with love ehehnu lam

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 6:56 pm

   😒😒😒Dhn huttaalabala… Bodu kamennu

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 6:59 pm

   Yahh dhw luha.. Furathama dhemeehun vx nafrath kuraane.. After that then dhemeehun vx ekaku anekaku dheke loabi vaane.. Ekamaku Lam hithah aranee kihineh baaey Areesh girl akaa ehkon life eh fashaigen ulheyne

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 7:01 pm

   Ohh I am really sry Shaakko

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:01 pm

   😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:02 pm

   🙂It’s ok lam

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 8:06 pm

   I’m so sorry Shaayoo 😢😢😦😦😦😭

 34. Shaayan

  September 18, 2020 at 6:39 pm

  Eyy mashakah mireaku naadheveyne kanneynge… Ma eba jehey 8 ga thanakah dhaan… Dhn 9 ehaa iru kanneynge aadheveynii… Kon baeh ehaa iru thibeynii?

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 6:42 pm

   Aharemen annaanee 11 jahaairu

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 6:49 pm

   Maybe I can come at 9

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 6:52 pm

   Kon baeh mirey T n D kulhen annanee.. List geney avahah
   1.Luha
   2.Lam
   3.Shif
   4.Liyam
   5.Areesh
   6.
   7.

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 6:55 pm

   Alhey magey mamma aa hadhaa naadheveyne 11 aku ekm vvv anna hihvey😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 6:58 pm

   ???Dhn migadeega nukulheveynetha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 7:06 pm

   Alhey Shaakko.. Naseebakun Lam n luha nidhanee ekani room ehga.. Ehnve v best.. Mom men nidheema mithanah vadhegen V ginairu vandhen oevey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 8:05 pm

   Aee thedheh Shaayoo

 35. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 7:02 pm

  Mihaaru aadhevey emmen aeema kulheveynee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 7:04 pm

   Ulhe kulhen dhw Luhoo

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:05 pm

   Nethey ekakuvx… Abadhu ma ekani kohlaafa emmen dhanii😭😭😭

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 7:08 pm

   Nooney Luhoo, Lam, Liyam eba ulhey

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:10 pm

   Ok I’ll start then… Ekm e liyam mithaa ulhumah vure noolhun kanneynge rangalhu vaanii

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 7:13 pm

   Okk Shaakko fashaa

 36. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 7:26 pm

  Hii guysss
  Heehee Bali vehje ma mihaaru hehehe
  Shaayan ril ves ragalu
  Aley shaayan ril ah ingije thivegen uleygothe

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 7:49 pm

   Ingijje dhwww… I know u will know

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:16 pm

   Yh shaayan I know ey hehehe

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:21 pm

   I also tolerate that ugh I hate it

 37. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 7:43 pm

  ޝާޔަން އެންޑް އަރީޝް ދެމީހުން ކާމް ޑައުންވެލަބަ އިނގޭ
  ލިޔަމޫ ކައެ ބޮޑުވެގެން އިންނާނީ ވެސް އަންހެނާ ކާދޯ ހެހެހެހެހެހެހެ
  އަންހެން ކުދިން ވެސް ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ހަމަހަމަ ވާން ވާނެ ދޯ
  އެޑްމިން މި ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކޮއަދޭޖޭ ޕްލީޒް
  އާރިފު ބޭބޭ ޕްލީޒުް

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 7:45 pm

   ނަސީބެއް ހުވާ މިހާރު މާ އަތުގާނެއް ކަމެއްވެސް ކިތައް ކޮމެންޓު ކުރެވިއްޖެ

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 7:46 pm

   Ma dhuniyeyga huregeneh noonnhey Meehakaa indheveynee.. Ehn noonas Ma Bunefin dhw I hate girls ey

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 7:48 pm

   Mithaa miulheny Meehun dheybala Aarifu aa innanan.. Eyrun comment publish kohdheynu

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:19 pm

   Keekey maduniyey huregeny
   Keekey thiyakiyanee e
   Thihen veeru I hate boys
   Huh
   Vrh foohi
   Manoolen aarifu aa inaakah
   Dhen cmnt publish kuraathi anehkaa

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:22 pm

   Nukuraathi Aarifoo.. Kale aa Mi anhenunthah ineema comment publish kurey

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:24 pm

   Adhi vx eh faharu bunelan othy galhinakah nuvissneyney

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:30 pm

   Liyamooooooooo
   I am not a gali
   Huh
   Vinay gothakah bunebala dhw
   Adh adhi ehfaharu I am not a gali

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:31 pm

   And ma dhi moolah aarifu akaa inaaka

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:32 pm

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 38. 🌻LamHaa🌻

  September 18, 2020 at 7:44 pm

  Alhey Luhoo n Shif.. I am so sad.. Hama aslah vx Haadhahaa loabi vey nimuneetha.. 😞Gaboolu vx 😭😭😭😭😭nukurevey.. Adhi vx kiyaa hih vanee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 7:54 pm

   Aslu vx tha noo ISA adhi nunimeyne

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 7:58 pm

   Noonekey Hama Aslu vx nimihjeyey.. I am so so so sad.. 😞😞😞Hama nimuny baaey mihithah aranee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 8:00 pm

   Season 2 vx nugenes dhey vihyaa.. Ulheba bunan season 2 genes dheebalaashey.. Dhunya n Aadhu dhw😃Twins eh libuny.. Girl n boy.. Loabii

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 8:02 pm

   Kaaku buny twins eh libuny ey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 8:06 pm

   Vaahaka kiyaaba Eyrun ingeyne.. Hurihaa enmenah babies libuny.. Meenaaz n Heena Mihaaru vx preg.. Afaa ah 6 yrs Heena n Azaan ge kuhja ah 5 yrs

 39. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 8:01 pm

  Shaayoo I’m here let’s start the game with me ok luhoo ekani viyas mifaharu Shaaya aa ehkon kulheynamey t o d

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 8:07 pm

   Lam vx mihiree Nu kulhen.. Ril vx eba ulhey kaneyge.. Okk luha u will start the game

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:20 pm

   I ves kuley nan t or d

 40. ⚽L#[email protected]

  September 18, 2020 at 8:21 pm

  Kobaatha Aisa miadhu

 41. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 8:28 pm

  Ok t o d, koacheh nagaaany

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:32 pm

   True I nagaanee

 42. ⚽L#[email protected]

  September 18, 2020 at 8:33 pm

  Ma mee ehn Meehun dhekey gothuga dhuniyeyga ulhey ehcheh Ekamaku Aslu noolhey ehcheh.. Ma gaiga insaanunge Hunnan jehey hurihaa sifa eh hurey.. Ekamaku thafaathu hunnaane konmes varakah.. Ma insaanun kuraa hurihaa kameh vx kuran.. Ekamaku ey Aslakah noon.. Ma mee ehn Meehun loa thakah ulhey ehcheh.. Ekam ey vx baeh Meehun dhekey gothuga.. Ey kohcheh
  Mi arathuge Javaabu dhimaakuraa meehakah………….. Dhn konmes ehcheh onnaane
  އިނގޭ މީހުން ޖަވާބު ބުނަންވީ ލުހާ، ޝިފް ،ލަމް ފިޔަވާ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް ޖަވާބު ދެވޭނެ

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:35 pm

   Jinni eh gost eh

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:36 pm

   Ragalu thr mijavaabu

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:37 pm

   😝😝😝Not gost.. Javaabu Nubayo

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:38 pm

   Dhenoo
   Madu ma kaigen aisaa mibunee anehkaa
   Migady hungry vefaa hureemaa nuvisnenyyy eba ana vrh avah

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:40 pm

   Hmmm aadhey kaigen.. Ekam Mashakah hiyeh nuvey answer dheveyne henneh

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:49 pm

   Ma miaeee kaigen

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:50 pm

   Ekeeve answer nudevenvee
   Liyamoooo hint eh deeba pls

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:50 pm

   Hmmm Dhn ingenyaa Javaabu dheebala

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:51 pm

   Dhn Mashakah neiy hint eh dheveykah.. E ohthy hint dheveyne varakah dheefa

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:52 pm

   Insaanaa ge rooh thr
   Rooh ge maana akee furaana dhw

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 8:52 pm

   ކަލޭ ތި

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:53 pm

   Liyam hamdarudee vefa hint eh deebala😟😢😢😢😢😓😓😭😭😭😭😭😭

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:53 pm

   Ey luhaa nubunaathi

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:55 pm

   Ey othee answer dheefaa
   Insaanaage roohu heye

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:56 pm

   Hmmm hint.. Mashah insaanunah libifa huri hurihaa hunareh libifa eba huri.. Ekam vx Ma mee konmes ehcheh

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 8:57 pm

   Javaabakee liyam dhw

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:57 pm

   Noonekey not insaanehge roohu

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 8:58 pm

   Manmaa.. Mashah e hurihaa sifa eh libigen vey tha.. Not Liyam.. Magey name eh noon javaabaky

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:00 pm

   Dhnnnn nnn😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
   Neygunu ma boo govaafi
   Bunebala answere

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:01 pm

   Thi sikudeege Beynun kohbala.. Rangalhah vissnaafihyaa Javaabu ingeyne Gaimu

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:04 pm

   Monkey thr hehehe

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:05 pm

   Monkey ey.. Maonkey ey ehn meehunah nufena ehcheh

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:06 pm

   Dhen mashaka neygunu
   Mabooo halaaku
   Sikudi sumehgaa iny
   Buneba javaabu

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:11 pm

   Javaabaky konmes dhuvahakun ingeyne

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:13 pm

   Whatttttt
   Dhennnnnnnn
   Keeve mihaaru nubunevynvee
   Ma haadha curious ey

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:15 pm

   Mihaaru nubuneveynee Mihaaru nubuneveythee.. Dhn curious vehjeyaa vissnan veenu

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:19 pm

   Dhen hayoo
   Ma sikudi ves govaafi

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:20 pm

   Dhen javaabu ingey dhuvahaku wait kuranee

 43. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 8:33 pm

  Enmen dhiya ee thr

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 8:44 pm

   Ey Luhoo Lam miulheny mirey cyc dhuhvan dhas kuran.. 18 vaan vaairah dhuhvan dhas kuran miulheny.. Shif vx dhaanan dhw

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 8:54 pm

   Aslu vx beynun dhaan Kaaku aa ehkon

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 8:56 pm

   Mom

 44. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 8:58 pm

  Ok ma truth

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:03 pm

   Okk your question is.. Luha ge Crush eh hurey tha

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 9:05 pm

   Nuhureyy

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:07 pm

   Dhogu dhw.. Hunnaane Aslu

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:07 pm

   Can I play 2

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 9:07 pm

   Nooney

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 9:09 pm

   Ok ril t o d

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:09 pm

   T

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:11 pm

   Luhoo ahaaba Ril kaireega suvaalu

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:12 pm

   Thede

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:12 pm

   Okk.. Ril enme fahun kiss kury kaakah

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:13 pm

   Me he cousin ge baby akah
   Hehheeh

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:16 pm

   Ohh ehn dhw.. Luha eba aadhey iru kolhakun.. Kuda kamaku dhiyaee

 45. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 9:01 pm

  Liyam viber mssg balaaba

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:04 pm

   Ma kihineh Balaalee.. Mi lamha nudheyne Ma athakah mi gadeega phone eh.. Eythi inee bitakaa gulhaigen

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 9:06 pm

   Kon biteh tha bunebala

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:08 pm

   Neyge Faadehge soholeh kahala soreh

 46. 🅰️REESH🎱

  September 18, 2020 at 9:17 pm

  Ok mae lavvabayaa mae t

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 9:18 pm

   Lam Suvaalu kuraasho aree ah

  • ⚽L#Y@♍

   September 18, 2020 at 9:19 pm

   ކައެ އަންހެނުން ތަކެއް ތެރެއަށް ވަންނަން ތި އުޅެނީ ބްރޯ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:21 pm

   Okk.. Suvaalakee thi aee kohcheh Boe gen hey.. Heevany konmes ehcheh boe gen aissa vaahaka dhahkaahen

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 9:24 pm

   Mae boany eh noon kaaly saayan mae ah fanditha hedhee thoahcheh

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:26 pm

   Shaayan vahdaathi ingey hurihaa deythereakah
   Poor shaayan

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:26 pm

   Manmaa.. Shaayan fanditha hedhee ey.. Ekam Haadha heevey konmes ehcheh boanu hen

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:27 pm

   Manmaaaaa 😭😭😭😭😭

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:28 pm

   Ey brw.. Thihiree rangalhah e Shaayan ge avaaga jehifa

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 9:31 pm

   Kihkuraany Mae ah hama saayanu aa nubehi nuhureveny

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:34 pm

   ކައެ އެ ސާޔަނު އާ ހިތާ ވީތެ

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 9:49 pm

   Eyy excuse me masheh nuhadhan evves meehakah fanditha eh… Fanditha eii ma gaboolu kuraa ehcheh noon🙅

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 9:58 pm

   Yes ril sisssooo…😢 Poor me dhwww…😭😭😭 Ma halaaku kohfiyey e monkey gandu😭😭😭

 47. 🅰️REESH🎱

  September 18, 2020 at 9:20 pm

  Bro mae innaany vx anhenakaa

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:21 pm

   Liyam ah nuvisney varu eba mi sorah visneyey

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:23 pm

   ބްރޯ ކައެ އަދިވެސް އަންހެނަކާ އިންނަން ހިޔާލު ކުރަންތަ.. ބޮއެ ގެންތަ ތިއައީ.. ވާނުވާ އޮޅިފަ ތިހިރީ ކައޭ އަށް

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:25 pm

   ކައެ ބުނީމެއްނު ދެން އަންހެނަކާ ވައި ވެސް ނޭޅޭނަމޭ

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 9:26 pm

   Aan mae miaee drugs boegen vaanuvaa olhifa mihury

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 9:27 pm

   Ey areesh koacheh boany

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 9:28 pm

   🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫😳😳😳😳😳😳😳😳😳😵😵😵😵😱😱😱😱😱😱😟😟😟😟

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:30 pm

   އޭ ބްރޯ ކައޭ ދިޔައިންތަ މިރޭ ވެސް އެތަނަށް.. ކީއްވެ މައެ ކައިރީގައި ނުބުނީ ދިޔައިރު

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:31 pm

   😮😮😮😮😮😮😩😩😩😩😩😩😩😩Areeko drugs boe geney Thiyaee

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 9:38 pm

   Saabahey mae act jassan molhu dhwww lamkokky

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:40 pm

   Mashah ingey thihthi act jahsanee kan.. Ehn noonas drugs eh nuboane dhw

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 9:43 pm

   Hmm…. Ekamaku dhonbe kairyga buney cingirate 2 foshi gannan ?

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:46 pm

   Ma Dhonbe nubone cingirate eh.. Ingeynu fahari rulhi annaane kan

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:48 pm

   Dhonbe hadhaane fahari bunaa gotheh vihyaa dhw Shif

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 9:52 pm

   Lampuuu ahaabaya e gola kairyga nuboeythow…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:57 pm

   Aslu vx Nu boyey.. Lam ingeyne dhw bonyaa.. Fahari gaboolu nuvaa kameh vihyaa nukuraane Dhonbe eh.. Fahari dheke loabi vey vihyaa

 48. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 9:29 pm

  Ey emmm byee I am going

 49. Scarlet

  September 18, 2020 at 9:29 pm

  Alhey darlx… Kmme kujjeh vs hama boduvgn girl akah ehknehnu ulhenjeheynee.. Ei vaajibehnu…

 50. 💓Shif

  September 18, 2020 at 9:30 pm

  Hey mirey naadhe veyne shif akah… Maadhama fathihu quran claahah dhaan jehey thi nidhanee bye dears

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:33 pm

   Shif vx dhw Thihaa lahun tha Thihen bunan inguny vx

 51. 💓Shif

  September 18, 2020 at 9:34 pm

  Sorry grandmother ge geah gos mi aee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:35 pm

   Aslu.. Keeve Ehaa lahun thiaee

 52. 🅰️REESH🎱

  September 18, 2020 at 9:36 pm

  Aee eythiko madhu kamun kale akah nulibeyne

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:39 pm

   އެކަމަކު މައެ ހުރީ މިރޭ ވަރަށް ބޯގޮވާފައޭ.. ދެން މައެ މި ދަނީ ސިނގިރޭޓެއް ބޮއެލަން.. ފޮއްޓެއް ހުސް ކޮށް ލައިގެން ކަންނޭގެ ވާނީ

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 9:40 pm

   Ey mae ashaa ehkon 2 foshi gannaathi

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 9:43 pm

   Ey brw Mae athuga othy enme fohtekey

 53. Scarlet

  September 18, 2020 at 9:37 pm

  Can someone please tell me why shaayoo and areesh are fighting ehaa varah? Ham heevany real enemies hn.. It longer seems like a joke or it’s not funny anymore… Way too serious 😟😟
  Someone………

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:42 pm

   Ohh Scarlet sisoo.. Shaakko n Areesh fight kuranee Aslu dhemeehun vx like vaathee kaneyge.. Meehun bune ehnu nafrathakee loabeege feshumey.. E gothah kaneyge E vanee

  • Scarlet

   September 18, 2020 at 9:48 pm

   Owwwww.. But now heevany over vany hn.. Hehe.. I used to hate my boy too… 😊 but not this much.. 🤣

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:54 pm

   Yahh sis Mihaaru Shaakko aa Areeko aa dhemeehun maa bodah over vanee.. Ekam neynege dhw dhemeehun like nuvaa kameh vx

  • Anonymous

   September 18, 2020 at 9:56 pm

   Yeah dhww Lam… Shaayan dhoony angry nuvahchey mi kiyaafa… Puleeeeeeeeeeeeeez

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:59 pm

   Shaakko mi comment thah kiyaafa rulhi athu vehjeyaa handhaan kohlaa Lam sry buni mathin

  • Scarlet

   September 18, 2020 at 10:00 pm

   Hey that was me anonymous avaalafa

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:03 pm

   🤗🤗🤗I’m not angry with u guysss

 54. Shaayan

  September 18, 2020 at 9:46 pm

  ???I’m here guysss… Emmen dhiyaiithrrrrrrr

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 9:49 pm

   Nooney Shaayoo balaaba e cmmnt thah may heehee halaaku.. Ma mi innany e comments thah Kiyan ehchekey nubune

  • Scarlet

   September 18, 2020 at 9:50 pm

   Hii Shaayan how are u baby gal

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 9:51 pm

   Luhoo eba ulhen dhw.. Miulheny Mi Areeko Ma kaireega kiyaavarun Dhonbe kaireega bune balaashw mashah cingirate gane dheyshey.. Ekam Lam akah neyge Dhonbe cingirate boa kameh vx

 55. Shaayan

  September 18, 2020 at 9:56 pm

  އަޅޭ އިންގްލިޝް އިން ކުރީމަ ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް އެއް ނުވޭ އެހެންވެ ދިވހިން މި ކުރަނީ… ފަންޑިތަ އެއީ މަ ގަބޫލު ކުރާ އެއްޗެއްވެސް ނޫން…🙅 ދެން ކަލޭމެން ސިނގިރޭޓު ބޮނީއޭ؟؟؟😱 ކަލޭމެން ތިތިބީ ހަމައިގަތަ؟؟؟😱 އެނަޑް ސްކާރލެޓް ސިސް 🙂އައިމް ފައިން ހައު އެބައުޓް ޔޫ؟

  • Scarlet

   September 18, 2020 at 10:02 pm

   Alhamdhulillah I’m fine dear

 56. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 9:58 pm

  އަޅާ ނުލާ އަރީޝް ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް އެހުރި ވާނުވާ އޮޅިފަ

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:01 pm

   އެކަމް ޑްރަގްސް ބޭނުންކުރުމަކީ ހަރާން ކަމެކޭ… އެންޑް މަށްކަށް ހިއެއްނުވެ އެދެމީހުން ސިނގިރޭޓު ބޯނެހެނެއް…

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 10:02 pm

   ލުހާ ކައޭ އާ ސާޔަނު އާ ދެމީހުން އެ ގޮލާއަށް ކޮންމެސް ބޯންދީފައެއްނު އެހެރީ

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 10:04 pm

   ކީއްވެ ތަ މައެ މެން އެ ނުބޯން ވީ.. ބޮލަށް ހާދަ ފަސޭހައެއް ވެޔޭ އެ ބޯނީމަ

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:04 pm

   އޭ ހުރިހާ ކަމެއް މަގޭ ބޮލުގަ އަޅުވަންޖެހޭތަ؟؟؟ އައި ފީލް ސޮރީ ފޯރ މައިސެލްފް…😭😭😭

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:05 pm

   Hmm kale maithiri vey

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:06 pm

   އެހެންވީރު މިހާރު ކަލެއަށް މިތާ ކޮމެންޓް ކުރާ އިރު ކީބޯޑު ވެސް ނުފެންނާނެތާ ދޯ… އައި ނޯ ދެޓް ޔޫ ވޯންޓް ޑޫ އެނީިތިންގް ލައިކް ދެޓް..

 57. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 10:03 pm

  Lammm beyrah nikumeveynetha beynun meet kollan

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:05 pm

   Okk golhi ah nikumey.. Mi nikunany 10:10 ga

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:08 pm

   Ey Luhoo nikumey.. Mi nikunany

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:13 pm

   Ey Luhoo Miaee balaafa.. Neiy Gaimu

 58. Scarlet

  September 18, 2020 at 10:07 pm

  Hey Shaayan… Can I call you shaa? Sis ge clz frnd eh hunnaane shaaya kiyaa we call her shaa too

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:09 pm

   Yhh okk

 59. Shaayan

  September 18, 2020 at 10:10 pm

  Alheyyyyy lam nd luhoo vx e dhiyaii… Dhn kommes meehaku Shaayan aa suvaaleh kohlaba Shaayan truth nagaanee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:15 pm

   Your question is eh vx meehakaa ehkon date akah dhiyain tha

 60. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 10:12 pm

  މަވަކި ކީކޭ އަހާނީ

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:13 pm

   Heyo komme ehchakas… ahaabala

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 10:15 pm

   އަމްްމްމް
   ޝާޔަން އެއްވެސް އިރެއްގާ ޔޫގެ ކްރަޝް އެއް ހުރިތަ
   ނޫނީ ކުއްޖަކު ޝާޔަން ކާރި ރައްޓެހިވާން އެހި ތަ

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 10:17 pm

   އެއްބާ ފިލިމަދު ކޮބާ އެ ފިލިތައް ރަނގީނޭ ކަނީ ދޯ

  • Anonymous

   September 18, 2020 at 10:20 pm

   އަމްމްމް… ވަރަށް ކުޑައިރު ހުރި އެކަމް އެއީ 7 އިޔަރޒްގަ… އޭރު ތަންދޮރެއް ނޭނގޭނެއްނު ދޯ… ލިލީ ސިސްއަށް އިނގޭނެ އެކުއްޖާ… އެކަމް މިހާރު ނުހުރެ މިހާރު ވަރަށް ފޫހިވެ ބިޓުންދެކް… ދެން ޝާޔަން ފަހަތުންއަޅައިގަނެގެން އުޅޭނެ ސޮރެއް ބޮޑު ޗޮސް ބަނޑެއް ލާފަ ހުންނާނީ… އައި ހޭޓް ހިމް…

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:22 pm

   Eii shaayan ingey anonymous avalee ey

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 10:22 pm

   ހެހެހެހެހެހެ އެހެން ދޯ ދެން ރިލް އައި ވެސް ނަގާނީ ޓުރޫ

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 10:26 pm

   އަހާބަ ކޮންމެސް އެއްޖެއް

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:38 pm

   ???Umm ril sis like vaa kujjaku eba huri tha

 61. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 10:14 pm

  ސުއްބޫ ލިޔަމޫ ސި ސިގެރޭރޭޓޭ ކަލޭމެން ބޮބޮންތަ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:16 pm

   Riloo.. E Meehun boane dhuniyeyga lehvihaa ehcheh

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:17 pm

   އާއެކޭ ރިލްސި ސޫ މަވެސް މި ހިތައް އަރަނީއެހެންނޭ…😱 އަދި ބުނެފިއެއްނު މަ ފަންޑިތަ ހެދީޔޭ…😡 ހުހް…😡 މަގޭ ބޮލުގަ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅުވާނީ ދެން މަ ރުޅި ނައިއްޔާ ވާ ދެރަ…😡

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 10:19 pm

   Kee keekey la lam ma ebathuru thuru ves la laa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:20 pm

   Gina faharah vaanuvaaga hunna bayeh aee.. Lam men vx E Meehun ehn ulhey irah jeheynee kottari thahulaigen Hunnan

  • 🌹Ril🌹

   September 18, 2020 at 10:24 pm

   ސުބްހާނައް ﷲ
   ލަމް އާބުނާކައް ސަމާލުވެގެން އުލޭތި

 62. Shaayan

  September 18, 2020 at 10:14 pm

  Kobaaa e monkey gandu vx e dhiyaii ennu hama ma Anna irah… HUH… Vrh foohiveyyyyy😒😒😒

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:23 pm

   Ahdhe Shaayoo ah haadha vareh areesh dhiyaeema

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:25 pm

   Aan ekey Luhoo.. Ehn ve ehnu Mi bunaanee Shaakko Areesh dheke like veyey

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:25 pm

   Dhn ehenneh nooney… V zuvaabu kohlaa Hih vefa hureema

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:27 pm

   Ekam Areesh naanaane Dhn Mi gadi aku.. E dhemeehun E dhiyaee cingirate boan.. Dhn annanee 11 ga kaneyge

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:28 pm

   Hama ma dhaa irah dhwww annaanii

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:31 pm

   Eyy ekm cingirate nuboashey bunaathi… Eii gina health issues thah ufahdhaa ehcheh viima

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:33 pm

   Shaayoo ah vx v samaalu vevey dhw areesh h
   Ge health ah areesh ah vure bodah

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:41 pm

   Hahahahahaha dhw Luhoo

 63. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 10:21 pm

  Lamm maama innaane cc in balan maama sitting room ga innagadeega dheveynee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:23 pm

   Ohh.. Dhn kihaa iraku nikumeveynee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:28 pm

   Mihaaru nikunnan V tha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:40 pm

   Hmmm

 64. 🌹Ril🌹

  September 18, 2020 at 10:21 pm

  އާއެކޭ ޝާޔަން މިހާރު މިއިނގުނީ ހަމަހޭހާގާ ހުރެގެން ނެއް ނޫން ދޯ އެމީހުން ކިޔާނީ
  މަހުރިނަމަތާއޭ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެވޭނީ

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:24 pm

   އާނ އެހެން ދޯ އެވީ…

 65. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 10:27 pm

  Ok Luhoo vx nagaany truth

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:29 pm

   Eyy mashakah neynge suvaalu kuraakah

 66. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 10:30 pm

  Kommes meeheh Suvaalu kobba

  • Shaayan

   September 18, 2020 at 10:36 pm

   Ok luhaa hama asluvx like vaa kujjaku eba huri tha???

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:38 pm

   Ey Luhoo nikumeba

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:42 pm

   Nooney nooney

 67. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 10:41 pm

  Dhemme nikuthin nehh lam eh

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:42 pm

   Mi nikunany Mihaaru

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:43 pm

   Nikumey Mihaaru.. Eba nikunan

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:46 pm

   Nikumefa gulheema dhn dhaany 2 faharu gossin nethey

 68. Shaayan

  September 18, 2020 at 10:43 pm

  …Kobaaa e dhiyaii ennu emmen ma bahattaafa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:44 pm

   Shaakko eba annamey.. Luhaa aa kuda vaahaka eh dhahkan laafa

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:47 pm

   Tab hifaigen aadheh

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:49 pm

   Dhenme Miaee Gohssa.. Neiy.. Nueh gulbeyne Mi gadi aku.. Nikumey 50 ga.. Mi nikunany

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:50 pm

   Nikumey Mihaaru.. Mi nikunany ey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:51 pm

   Mi nikuthee.. Kobaa

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:54 pm

   Lammm dheneh nudhaanan thigey kairyfulah gossa miaee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:55 pm

   Luhaa.. Kobaatha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:55 pm

   Ey nikumeba.. Mi nikunany Aslu vx

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 10:56 pm

   Dhn gabool kuraany migeah aeema

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:56 pm

   Mihiree dhoru matheega.. Aadhey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 10:57 pm

   Aslu vx luhaa.. Mihiree dhoru matheega.. Nikumeba

 69. Shaayan

  September 18, 2020 at 10:53 pm

  …Kobaatha lilly sis??? Ma bunin Mirey mithanah vannaashey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:05 pm

   Shaakko dhiyaeetha

 70. Anonymous

  September 18, 2020 at 10:58 pm

  Nudhaathi

 71. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 11:10 pm

  Ehkala anonymous gandu avalyey dhw that’s me ingey

 72. ⚽L#[email protected]

  September 18, 2020 at 11:12 pm

  Ey Mae men mi ulheny ey

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 11:13 pm

   Ethedhekey Mae men miulheny ey brw

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 11:15 pm

   Ey brw.. Mae ah dheebala Eythi

  • 🅰️REESH🎱

   September 18, 2020 at 11:16 pm

   E ohthy ey brw

  • ⚽L#[email protected]

   September 18, 2020 at 11:18 pm

   Ey brw Mae annanmey 30 ga

 73. Hafu

  September 18, 2020 at 11:27 pm

  Hiii guys
  Kon baeh tha thi bee
  Higaabala t or d kulhen

  • Hafu

   September 18, 2020 at 11:28 pm

   Ekakuves nethytha…ehn vihyaa I ves dhanee..

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:34 pm

   Noon hafu Lam eba ulhen

  • Hafu

   September 18, 2020 at 11:35 pm

   Lam higaa bala kulhen if u don’t mind I aa ehkoh

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:35 pm

   Luhaa nidheetha 25 ga annaanamey kiyaafa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:36 pm

   Okk ulhe kulhen

  • Hafu

   September 18, 2020 at 11:37 pm

   Kaaku fashaanee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:38 pm

   Okk hafu nagaanee T or D

  • Hafu

   September 18, 2020 at 11:39 pm

   I’ll choose t

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:41 pm

   Ok your question is.. Hafu ge bf eh hurey tha

  • Hafu

   September 18, 2020 at 11:42 pm

   Nop..dhn u choose

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:43 pm

   Or like Vaa kuhjaku hurey tha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:44 pm

   I will choose T

 74. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 11:43 pm

  Ey ma vx eba ulhemey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:45 pm

   Aadhey kulhen

 75. Hafu

  September 18, 2020 at 11:45 pm

  Nop…i hate boys dheke..
  Lam u ge question akee u ah ekakuves purpose kuritha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:47 pm

   Ahchi No

 76. 🌼Luhoo🌼

  September 18, 2020 at 11:46 pm

  Ok lam ge emme Bodu secret aky koba

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:48 pm

   Enme bodu secret luhaa ah ingeyne

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 11:48 pm

   Nooney neh handhaaneh buneba

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:49 pm

   Okk.. Dhn luhaa choose kurey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 11:51 pm

   T

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:53 pm

   Ey luhaa Madu kohba.. Miulheny Lilly kiyaa ehchakun.. Miadhu Kon baeh baa atoll ah dhiyaee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 18, 2020 at 11:55 pm

   Kendhoo tha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:59 pm

   ކެންދޫ އެއް ނޫން ކަންނޭގެ.. ލަމް އަށް ހީވަނީ ތުޅާދޫ ހެން.. އެއީ ތުޅާދޫ ގަ ވިއްޔާ މިރަށު މީހުންގެ ފްރެއިންޑްސް އެންމެ ގިނައިން ތިބޭނީ

 77. 🌺LILLY🌺

  September 18, 2020 at 11:48 pm

  ..👋Hi
  …😭midhuvas kolhu hama busy kamun nubele ny
  ..eyy
  ??Mashaa areesh aa tha
  😂😂?Areesh masha rahahtehi vaane tha
  …eyy liyamoo lam areesh shif luhoo and meedhoo hurihaa kudhin noa
  ….miyadhu mi rashah meedhoo kudhin ai
  ??thi thanun meehaku aintha😦😦😊
  😊Lilly varah belin thi thanun meehaku feneythow
  😔ekam fenunas neygeyne
  thi meehun bunefiyyaa name ves bunefaa nan😊

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:50 pm

   Okk buneba Kon baeh dhiyaee

  • Anonymous

   September 18, 2020 at 11:50 pm

   ??Lilly ge friend eh ge friend eh ge name bunan tha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:51 pm

   Buneba Dhiya meehunge name.. Plz

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:52 pm

   Yesss buneba

  • 🌻LamHaa🌻

   September 18, 2020 at 11:54 pm

   Lilly buneba Dhn plz

  • 🌺LILLY🌺

   September 18, 2020 at 11:58 pm

   Mi rashah ai enmmen ge nameh neyge
   football kulhen aee girls😊
   ?💖mihaaru igehjje dhw mee kon rasheh kan
   Ekam ves mithaa nubu nahchey..🙏
   ..😍lilly ge friend ok viyyaa maadhama eyna ge name bunaanan igey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 12:00 am

   Hurihaa emmen dhiyaeethr ok Gud night 😘

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:00 am

   Ohh Ekam feshey akuru buneba plx

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:02 am

   Luha ah Ingihje tha.. Lam akah neyngun.. Miadhu girls foot ball kulhen dhiya kameh vx neynege

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 12:03 am

   Maadhamaa feshey akuru keeh kran nan ves bunaanan😍😍

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 12:04 am

   Nun reenahtha buni kulhen dhaa vaahaka neynge kon rasheh kameh

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:05 am

   Ekam mirey nunidheyne kaneyge Kon baeh kan balaafa noonee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:06 am

   Kon reenahtha eh

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 12:07 am

   ތީ ރ.މީދޫ ތަ??
   meedhoo meehun igey aee..😂

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:07 am

   Reenaadhahtha tha.. Alhey luhaa Maadhan vaane Kon rasheh kan balan

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:09 am

   Thihen vihyaa dhaane kaneyge Areefahtha men

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 12:11 am

   ތީ ރ.މީދޫ ތަ??
   meedhoo meehun igey aee..😂
   mee kendhoo eh noon😊

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:13 am

   Ey luhaa miadhu meehaku Maru vitha

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 12:18 am

   …🙏🙏🙏🙏Mee kon rasheh kan igu nas mithaa nubunahchey
   shaayan fennaanee ma meri than thi meehun rah bust kohlaa fiyyaa…
   😊Lilly men gey meehun ge friends thibeyne meeedhoo ga
   meedhoo meehun varah majaa vaane😂
   😂
   and varah ragalhu ves vaane😍

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 12:26 am

   ☺️Thank your Lilly.. Thihen vihyaa Lam men vx V rangalhu vaane thaa dhw

 78. 🅰️REESH🎱

  September 18, 2020 at 11:58 pm

  އޭ ލިޔަމް ކައެ ނިދީ ތެ

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 12:01 am

   ?Areesh ves nunidhan tha
   ??kikurany nunidhaa
   e liyam nidhee kanneyge

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:02 am

   Mae mi iny Liyam naisgn

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 12:03 am

   މައެ ނުނިދަން އަދި

 79. Shaayan

  September 19, 2020 at 7:22 am

  އޭ ލިލީ ސިސް ރޭގަ ބުންޏެއްނު ކެންދޫ އެއްނޫނޭ ދޯ… އެކަމް މަށަށް ހީވަނީ އެންމެ ފަހުން ލިލ ސިސް މީހަކާ އިނދެގެން ދާނީ ކެންދޫއަށްހެން…😜 ދޯ ސިސީ…🤣🤣🤣

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 8:09 am

   Keeve Lilly marry kohgen Kendhoo ah dhaanvee.. Anehkaa Lilly like Vaa kuhjaku Kendhoo ga ulheneetha😉

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 9:31 am

   😉Dhn lilly sis aima lilly sis kairyga ahaabala

 80. Shaayan

  September 19, 2020 at 7:31 am

  Emmen adhivx thammathiiga nuthedhuve dhwww… Pis pis pis…🤦 Kaaku tha heylii… Ma adhi mi othii heyli gothah thammathiiga…😒 What a boring morning…😒 Gud morning😒

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:33 am

   WHATTTTTTTTTTTTTTTT???😱😱😱😱😱😱 MII KON KAMEH…😱😱😱😱😱 MASHAH NEYNGI WEBSITE GOLHI FILL KOHLEVUNIITHA???😱😱😱😱😱 PLXXXXXXXXX CHANGE MY NAME TO BLACK COLOUR PLXXXXXXXXX😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 81. ⚽L#[email protected]

  September 19, 2020 at 8:32 am

  Kobaatha Aisa.. Aisa ge comment eh nufenaathee Haadha falhey.. Aisa konthaaku hey thi ulheny.. Dhn mithanah Anna irah ehchihi govaaganaanan

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 9:30 am

   ކަލޭ އައިސަޔާ އަޅައިގަތީތަ؟؟؟🤣🤣🤣

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 9:32 am

   ކަލޭ ތިހުރީ އަނެއްކާ ހަމައިގަތަ؟؟؟😕

 82. Shaayan

  September 19, 2020 at 9:38 am

  Eyy ma bunii kobaatha e monkey gandu? Reyga mashaa dhimaalah vrh ehchehi kiyaafa ennu dhiyaii… Hurebala dhen aima Kulhi dhakkaalaanan

  • 🅰️reesh🎱

   September 19, 2020 at 9:57 am

   Keehvanee donkey…… Kerenyaa Kulhi dhahkaabala
   😎😎😎Monkey bunan Vaahaka eh ma mee firihenekey

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:09 am

   މަށަށް އިނގޭ މަންކީ ތީ ފިރިހެނެއްކަން…😋 އަން މިއޮތީ މިރުހެއް މަށަށް ވަރިހަމަ ކަލޭ ފޫޅުގަ ޖެހިޔަސް…🌶️

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:15 am

   🤔ބަލަ ދެންމ ބުނި މަމީ ޑޮންކީ އެކޭ…😕 މިހާރު މަ މަންކީ އަކަށްވީ؟؟؟ ހެވޭ އެހެންވީރު ކަލޭ ތީ ޑޮންކީ…😝

 83. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 10:00 am

  Mashakah neynge anhenun firehenunaa behey Kameh
  😎😎😎😎😖😖Hama zuvaabu kohla kohlaa huhnan jeheynii

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:08 am

   😛Aan anhenunnakii vx zuvaabu kuran dhanna baekey

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:54 am

   މަށެެއް ނޫން ދޯ ކަލެޔާ ބަހެނީ… ކަލެއަކަށްނު މަށާ ނުބެހި ނުހުރެވެނީ… ކަލޭ ބެހެންޏާމުން މަވެސް ބެހޭނެ ދޯ ކަލެއާ… ދެން މަ ކުރާ ކަމަކުން ހުރިހާ އަންހެނުންގެ ބޮލުގަ ދޯ ތި އަޅުވަނީ…

 84. 💓Shif

  September 19, 2020 at 10:02 am

  🙄🙄😥😥Dhonbe haadha gadha kohlee… Thihen nuhadhaba shaayoo ah alhe plx…… She’s My besty

  • Anonymous

   September 19, 2020 at 10:04 am

   Beheynannn 😈

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:06 am

   Aaaawwwnnn that was so cute shifooooo😍 Ekam ma vx monkey aa beheynan😈

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:11 am

   ???Anonymous akii monkey tha

 85. 💓Shif

  September 19, 2020 at 10:06 am

  😧😧😩😩😩Alhe shaayoo shif kihineh hadhaany

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:10 am

   Pis shif this is just for fun… Don’t be serious dear

 86. Shaayan

  September 19, 2020 at 10:18 am

  Kobaaa hama ma Anna irah e donkey e dhiyaiinu… Zuvaabeh kohleven noannaane😒

 87. 💓Shif

  September 19, 2020 at 10:19 am

  Hehe, nuvamey serious eh 😝😝

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:27 am

   😜I know

 88. Shaayan

  September 19, 2020 at 10:38 am

  Eyy Shaayan mi ulheny miadhu moodhah dhaan… Dhuvas vejje moodhah nudheveythaa… Kon baeh dhaanii?

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 12:25 pm

   Aslu vx Luhoo vx dhuvas gandeh vejje moodhah nudhaathaa… Luhoo vx govaigen dheyba😢😢

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:27 pm

   😘Avahah aadhey lwbikolhuuu

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 12:29 pm

   Awwwn beynun dhaan bohkura ehga dhww dhaan v

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:30 pm

   Hmm mashah varihama submarine eh ga ayas aadheba plxxxxxxxxx

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 12:32 pm

   Hmm vvvvvvvvv beynun dhaan thee kon rasheh tha

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:34 pm

   Lam ah ingeyne mihaaru lam kairyga ahaa ekm Mithaa rah nubunahche ingunas

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 12:38 pm

   Ok dhoonyaa

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:39 pm

   Ok lwbiiiiiiii🤣😘

 89. 🌹Ril🌹

  September 19, 2020 at 10:55 am

  Ey lam men meedoo thr aslu
  I heekuree ehn rashe kama
  Ril ves dhiyain meedoo ah vrh kurin ehaa ves kuriakuneh noon

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 12:39 pm

   Ril mn kon irakun tha mi rashah annaany

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:32 pm

   Kon aharehga

 90. 🅰️REESH🎱

  September 19, 2020 at 12:23 pm

  Donkey aa zuvaabu kohlaanamey miadhu

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:24 pm

   Ma hama ready u monkey

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:25 pm

   Hama gadi ashey dhw mi aadhevunii

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:27 pm

   Hmm kale ah engey the mae annakan mae hikuree mae dhiyaeema kamah annaany

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:29 pm

   Hmm ma molhu vaaneyey future balan

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:31 pm

   Monkey ah koacheh engey née hama ekani angeynee banana kaan😆😆😆😆

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:33 pm

   😛Donkey ah koahcheh ingeynee hama ekani ingeynee adu lavvan

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:36 pm

   😝😝😝DONKEY😝😝😝

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:36 pm

   Aan guraa kohtakah dhoo nukuraane

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:38 pm

   Mashah vrh meeru ehchekey banana akee😋😜🍌🍌🍌

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:41 pm

   Aan ehnve ey mi buny monkey ekey

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:44 pm

   ްކަލޭގެ އަޑު ހުތުރު ކަމުންނޭ މަ މި ބުނަނީ ކަލޭ ތީ ޑޮންކީ އެކޭ… ކޮމެންޓ ކޮށްކޮށް އަތް ވާޅުވާއިރުވެސް ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ނުކުރޭ ވިއްޔާ

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:50 pm

   Magey adu ehaa huthuru tha Ingey the mae adu dhuniyeyga emme molhu lava kiyun therinnah vure vx mae adu reethi vaane shaayan ah neyngeny

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:51 pm

   ކޮބާ ޑޮންކީ ކަލޭ ކަޑަވެގެން ދިޔައީތަ؟؟؟ ހަހަހަ… ތީ ވާވަރަކީ…🤣

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:01 pm

   🤣🤣🤣🤣Hama ekani Areesh ge future balan molhee

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 1:03 pm

   Behey kameh noonennu

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 1:06 pm

   Liyam ah vx Kommes varakah beheveyne

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:06 pm

   Beheykameh veema dhw mi behenee himaaraa

 91. 🅰️REESH🎱

  September 19, 2020 at 12:53 pm

  Ey Lampuuu kairyga ahaabaya nulaahiku reethi vaane mae adu

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:54 pm

   Eyy lilly sis kairyga ahaabala nulaahiku reethi vaane magey adu… Mashah quran mubaaraai thakun haadha vana eh libeyey magey adu Reethi kamun.

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:56 pm

   Ey shaayan molhy hama ekani banana kaan

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 12:57 pm

   Ey Areesh molhee hama ekani donkey adu lavvan

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 12:58 pm

   Thives dhogeh noon plus music also saayaann

  • Anonymous

   September 19, 2020 at 1:00 pm

   U know what donkey??? I hate u so much that I could even bring u some donkey poop on your birthday as a gift…😝😝😝 U are thinking how generous I am right… Welcome welcome welcome donkey😁 ި

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 1:01 pm

   Pis pis pis… Magey nan kobaatha? Eii donkey dheke emme rulhi anna Shaayan kuri comment eh ingeythw

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:02 pm

   Hahahahahaha donkey anonymous ah badhalu vee

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 1:04 pm

   I HATE YOU I HATE YOU TOO

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 1:07 pm

   I HATE YOU I HATE YOU THREE DONKEY

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:08 pm

   Ey Areeko mi donkey mirashah Anna dhuvahu vaane himaarakah badhalu kohlan

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 1:09 pm

   I HATE YOU 456789101112

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 1:12 pm

   Aan yageeney nu

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 1:15 pm

   އޭ މަށަށް މިހާރު އޮޅިއްޖެ މަންކީއާ ޑޮންކީއަކީ ކާކުކަން…😕😕😕

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:25 pm

   Thee monkey akee vx donkey akee vx

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 3:50 pm

   Ehentheyyy

 92. 🌼Luhoo🌼

  September 19, 2020 at 12:59 pm

  Mioh kameh

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 1:00 pm

   Ey luho vx aadhebayaa

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 1:08 pm

   ކަލޭ އަނެއްކާވެސް ތިއައީ ބޮއެގެންތަ؟؟؟

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:09 pm

   Lam boa govee mi comment thah kiyaafa

  • 🌷Xeen🌷

   September 19, 2020 at 1:13 pm

   Alsu vx dhw lam
   Lam menn thiee meedhoo thr

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:16 pm

   Xeen Kon irakun tha Lam men rashah annaanee

  • 🌷Xeen🌷

   September 19, 2020 at 1:20 pm

   Thikama mi visnanee ril aai 2 meehun…test nimuneema ehnu deveynee vx..
   dhen buneba meedhoo or maakurath ge tereinn kon rasheh thr lam

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:21 pm

   Okk test nimunyma vissnahchey annanan.. Dhoo

  • 🌷Xeen🌷

   September 19, 2020 at 1:24 pm

   Ya inshallah

 93. Shaayan

  September 19, 2020 at 1:11 pm

  އޭ މަ ނައްޓާލީޔޭ މޫދަށް ދާން…👋 ޑޮންކީ އަދި ޒުވާބެއް ނުނިމެ އިނގޭ… އަދި އެއްފަހަރު ބުނެލަން އޮތީ އައި ހޭޓް ޔޫ އިންފިނިޓީ ޑޮންކީ…😡😡😡

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:13 pm

   Bye Shaakko..Shif miadhu vaare vehihjehyaa themeynan dhw

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 1:14 pm

   Monkey moodhah gossa lonu boegen aadheh

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:14 pm

   Bye donkey avahah dhey faiy kaan

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 1:15 pm

   Haan Luhoo vx themeynan

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 1:16 pm

   ކަލޭމެންނަށް ހެވެއްނު މަ ގެނބުނަސް… ހޫނ ބާއި… މަ ނޫޅެން ފަތް ކާކަށްވެސް ލޮނު ބޯކަށްވެސް…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:18 pm

   Luha annanhchey magu mahchah vaare vehen fesheema

 94. 🅰️REESH🎱

  September 19, 2020 at 1:17 pm

  Hmm dhey dhn

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:23 pm

   Ey xeen Liyam n Areesh eba ulhey varah gadha discussion eh ga.. Kiyanee thi Meehun mirashah annana dhuvahu aharemen vaaneyo konmes thanakah dhaan nahttaalan

  • 🌷Xeen🌷

   September 19, 2020 at 1:26 pm

   Huh gos daane ehnu
   Ma beynumee lam luhoo & shif aai bahdalu kuran

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:28 pm

   Dhw xeen emeehunaa meet kuran vee keehkuran dhw.. Boys thakeh vihyaa

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:29 pm

   Thi meehunaa meet nukuran vegen dhw miulheny filaigen dhaan vx

  • 🌷Xeen🌷

   September 19, 2020 at 1:31 pm

   Ya lam boys aai meet kuranee keeh kuran dhw
   Hmm liyam kalo avahan daathi

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 1:34 pm

   Ekam Anna dhuvas Buneema thaa dhw nahtaaleveynee

  • 🌷Xeen🌷

   September 19, 2020 at 1:36 pm

   Bunaanamey daa dhuvas vx

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 5:25 pm

   Aan mae mn nahtaalaany Liyam bappa dhoanyga mahah maa majaa vaane mithaa kairyga inna falhu rashakah vx dhaan vaane saayan mn anna dhuvahakun

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 6:41 pm

   Aan.. Theechinah filan jeheyne

 95. 🌷Xeen🌷

  September 19, 2020 at 1:38 pm

  Lam dhiyee thr

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 1:43 pm

   Noon nudhan

 96. ⚽L#[email protected]

  September 19, 2020 at 1:56 pm

  ހުވަފެނުން ވެސް ތިފަދަ ފަރި މޫނެއް ނުދެކެމޭ ހަމަ ތެދޭ
  ހުވަނދު ކޮށްފިޔެ ހިތް ތިޖިސްމުގެ މީރުވަސް ޖެހުމުން ތެދޭ
  ރީތި ފަތްމިންޏެއް ތިހާ ފުރިހަމަ ދެވަނަ ނުމެ ވާނެޔޭ
  ރީތި ފަރި ހަރަކާތްތަކުން ހިތް މަސްތުކޮށްފިޔެ މީ ތެދޭ
  ކޮންމެ ވިންދެއްގާ ވަނީ، ތިޔަ ލޯބި އެކުލެވިފާ ވެޔޭ
  ކޮންމެ ނޭވާ އެއްލެވޭ ހިނދު ވެސް ތިނަން ކިޔެނީ އޭ
  ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށް ވުރެ ވެސް ކަލާ ދެކެ ލޯބި ވެޔޭ
  ހަށި ފަނާވެދިޔަސް، މި ހިތުގާ ލޯބި ދިރި ހުންނާނެއޭ
  ބޭނުމީ މި ލޯތްބަށްޓަކައި މުޅިޖާނު ގުރުބާން ކޮށްލުމޭ
  ބޭނުމީ މި ހިތުގެ ލޭ ލޯބީގެ ނަން އަދު ލިޔެލުމޭ
  ޢިޝްޤު ގައި އަހަރެން ކަލާ ވެދިޔަސް އެކީގައި ވާނަމޭ
  ޖިސްމު ރޫހާ ނެތިވެ ދިޔަޔަސް ލޯބި އަބަދަށް ވާނަމޭ
  Yaash dhonbe mi lhen (Aisaa NooR) ah kiyaa dheebala.. Ma V zuvaabu kohlaa hihvey eba

  • 💓Shif

   September 19, 2020 at 2:19 pm

   Lamu miadhu dhaanamey vaahaka eh bunan….. Faharehgaa thanakah dhamey shif….. Ekm vx madu kurahchey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 4:33 pm

   ހިތް އަދު ރޮނީ އޭ ނުދާށޭ
   ހިތް މަރު ވަނީ އޭ ނުދާށޭ
   Neynge Luhoo akah mi lava ehkonneh ekam aish mn wedding ga vaane yaash dhonbe ah milava ehkon kiyaidheyn

 97. ⚽L#[email protected]

  September 19, 2020 at 2:14 pm

  ކޭލޭނޭ އެންމެނަށް އިނގޭތަ އެއުޅޭ އައިސަ މިތަނަށް ނާނަނީ ހަމަ ގަސްތުގަ..😡😡😡 މިތަނަށް ދެން އަންނަ އިރަށް ހަމަ ބަވާލާނީ..😂 އެންމެން އައިސަ ނާނާތީ ހިތާމަ ކުރާއިރު ވެސް ނާދޭ

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 2:15 pm

   😡😡😡Yageeney comment thah kiyaane kan.. Ekamaku comment eh nukurey

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:16 pm

   Eyy stop talking ill about my lovely aish

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 5:30 pm

   Aee thedheh yam yamoo maithiri vey

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 6:34 pm

   Nuvaanan maithiri eh.. Aisa Hama aadhey mithanah comment nukurias

 98. 💓Shif

  September 19, 2020 at 2:22 pm

  4 30 ga huhnahchey magumatheega lam

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 2:24 pm

   Ey Shif plx mi gadee meet kohlan Beynun

 99. Shaayan

  September 19, 2020 at 3:46 pm

  Eyy ma mi aee majaa kaigen moodhah gossa… Vvvvv Kulhi koh modunee… Vrh meeru…😋😋😋 Kon baeh kaanee?

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 3:56 pm

   Shaakko thi rashah iyye Mirashu girls dhiyaee Footsal kulhen.. Aslu olhuny Foot ball ey Buneema

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 3:59 pm

   Shif vx Gohssa hunanee Shaakko men rashah.. Mi month ga kaneyge Shif dhiyaee vx.. Shif aee mehnu Hand bag hoadhan vx e rashah dhaan.. Handhaan vehje tha.. Shaakko Lam ulhunin Ba thi rashah dhaan kury month ga.. Ekam fahun cancel vee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 4:01 pm

   Lam mom ge family V ginain dhan Shaakko men rashah

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 4:14 pm

   Ehentha? Dhen avahah aadhey mi rashah

 100. 🌼Luhoo🌼

  September 19, 2020 at 4:35 pm

  Luhoo mn ge friend akah Shaaya mn ekani kan neynge hunnaany vx

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 4:55 pm

   Really

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 5:06 pm

   Ekam Lam n Shif ge frd hunnaane konmes varakah

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 5:13 pm

   Haan ekam bappa ge friendeh vx hunnaane

 101. Shaayan

  September 19, 2020 at 4:58 pm

  ???DONKEY… Kon irakun zuvaabu continue kuraanee

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 5:04 pm

   Ey maey noolhen zuvaabu kuraakah

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:12 pm

   Mashakah vx nei vagutheh zuvaabu kuraakah so bye bye

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:15 pm

   ކަލޭ ބިރުގަތީ ދޯ ޑޮންކީ…😝😝😝 ހައްހައްހައްހައްހައްހައް…🤣🤣🤣

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 5:21 pm

   މައެ ނުގަނޭ ކައެ ދެކެ ބިރެއް އެކަމަކު މައެ މެން އެއްޗެކޭ ބުނާ އިރަށް ކައެ އިންނާނީ ބިރުން ވިރޭ ވަރު ވެފަ

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:23 pm

   އޭ ކާކު ބުނީ މަ ހުންނަނީ ބިރުން ވިރޭ ވަރު ވެފައޭ…😝 މަ ނުގަނޭ ކަލޭމެން ދެކެ ބިރެއް…😝😝😝 ތީ މީހަކު ބިރުގަންނަ ވަރުގެ މީހެއްވިއްޔަ… ހަހަހަހަހަހަހަހަހަ…🤣🤣🤣

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:25 pm

   އޭ ޑޮންކީ ކަލޭ ތިހިރީ އެއްޗެއް ބޮއެގެންތަ؟؟؟😕 މަށަށް ހާދަ ހީވެޔޭ…😕

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 5:27 pm

   Ey saayanu kale ah neyngeny areeko ge varugadha kan

  • 🅰️REESH🎱

   September 19, 2020 at 5:28 pm

   Aan mae miaee saiboegen hahahaha

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:34 pm

   އެހެން ދޯ… އެކަމް މަށަށް ވުރެ ވަރުގަދައެއް ނުވެވޭނެ އިނގޭ…😝😝😝 އެހެންތަ މަ ހީކުރީ އަރީޝް ހުރީ ޖޫސް ބޮއެގެންކަމަށް…🤣🤣🤣

 102. 💓shif

  September 19, 2020 at 5:01 pm

  Shaaya ruhuma kiyaa Kuhjaku ingeytha
  Konmes ekuhjaa kairee naahaathi Shif mihen buni vaahaka

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:13 pm

   Yaa ulheyne Ekam shaayan ah vure bodu vaane dhen shif Shaayan kairyga naahaba kudhin kudhin ge vaahaka… Mom ah shaayan Mithaa cmmnt kuraa kan ingijjeyyaamun maraane

 103. 🌼Luhoo🌼

  September 19, 2020 at 5:16 pm

  Lam dhiyaeethr

 104. Anonymous

  September 19, 2020 at 5:31 pm

  Eyy meedhoo kudhin👋
  lilly ge friend ge 2 friend in 1 vana friend ah kiyanee maaniu
  eyna ulheny grade 9 or 10 ga
  bodah heevanee 9 hen
  dhen aneh kuhjjaa ah kiyaneee aisha
  adhi lilly ge beybe ge baivaru friends thi beyne
  e thanun ekakah kiyanee ahanmadhu
  eyna ge wife ah kiyanee sahuriyyaa
  Dhen thibi friends ah kiyaa nameh lilly akah neyge
  ekam mi rashu meehaku ulheyne thi rashu meehakaa marry koh gen
  eyna ah kiyanee vaaseema
  ekam e meehun ulheny mi rashuga
  2 Kudhin ves thi beyne
  dhen adhi lilly ge dhahtha eh ge friend eh ves ulheyne marry kohgen
  mihaaru vee thi rashuga
  eyna ah nick name akah kiyanee KD
  eyna ge wife ah kiyanee meesham
  meesham ah adhi vaanee 21 Or 22 years
  eyna lilly aa ves vaahaka dhahkaane
  dhen buneba mi rashu ga thibi thi meehun ge friends

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 5:33 pm

   Bappa ge friendeh hunnaane ahmed kiyaa meeheh

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 5:35 pm

   Mee lilly ingey
   nan nujehi e inee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 5:35 pm

   Maaniu kiyaany school nimifa huri kuhjakah dhn… Buneba aisha aky grade Kihaa varehge kujje kan eyrun engeyne

  • Anonymous

   September 19, 2020 at 5:36 pm

   Mi rashu ga ulheyne baivaru ahmed

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 5:37 pm

   Aisha kiyaane Liyam ge dhahtha ah vx

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:38 pm

   ލިލީ ސިސް ދެން ބަލާބަ އަރީޝް… އަބަދު ޝާޔަން ކޮއްކޮއާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔަނީ… ވަރަށް ފޫހިވޭ މި ޑޮންކީ ދެކެ… އިނގޭތަ މަށާ ދިމާލަށް އެ ކިޔަނީ މަންކީއޭ… އަޅޭ ލިލީ ސިސް ޝާޔަންގެ އަޑު ވަރަށް ރީއްޗެއްނު ދޯ… ޝާޔަންއަށް ގުރުއާން މުބާރާތްތަކުން ވަނަވެސް ލިބެއެއްނު ދޯ… ބުނެބަލަ ޑޮންކީ ކައިރި ޝާޔަންގެ އަޑު ވަރަށް ރީތިވާނެޔޭ…

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 5:39 pm

   ??Mi rashu ga tha
   Mi rashuga ulheyne baivaru ahmed

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:40 pm

   އޭ ލިލީ ސިސް ތިއުޅެނީ މަގޭ ރަށް މިތާ ބަސްޓު ކޮށްލަންތަ؟؟؟

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 5:44 pm

   Lilly akah neyge maaaniu and aisha ge ehaa baivaru information eh

  • Lam🙂Shif

   September 19, 2020 at 5:47 pm

   Aisha ge full name buneba.. Lam ge dhahtha eh hunnaane Aisha kiyaa.. Eyna ulheynee 10 ga
   Shif ge beybe marry kohgen ulheyne humaira kiyaa meehaku….. 2 kudhin vx huhnane
   Adhi Shif ge friend eh ge friend hunnaane shaba kiyaa kuhjjeh vx… Adhi Lam ge beybe ge wife vx ulhey Ne mausha kiyaa Kuhjaku

  • Lam🙂Shif

   September 19, 2020 at 6:29 pm

   Mirashuga meesham kiyaa girl eh nuhunnaane.. Boy eh hunnaanee eyna vx ulhenee 6 ga

  • Lam🙂Shif

   September 19, 2020 at 6:31 pm

   Dhn maaniu hunnaanee sch nimifa.. Ekam vx fahun nuimuny.. Ehaa kurineh vx noon

  • Lam🙂Shif

   September 19, 2020 at 6:32 pm

   Correction ****Ekam V fahun nimuny

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 7:07 pm

   Aisha ahmed kanneyge kiyanee
   ?mausha marry koh gen ulhe ny kaakaa
   Lilly ge thihtha ge best friend ah ves kiyanee mausha
   humaira kiyaa meehaku ves ulheyne mi rashu ga
   lilly ah heevany thi kiyanee e maaniu ge vaahaka hen
   aisha gotheh neyge
   ?dhen thi bunaa shabaa eh school nimunee varah fahun tha
   Meesham KD and sahuriyyaa ahnmadhu igeh je tha?
   ?maushaa marry koh gen ulhey meehaa ah kiyanee kon nameh

  • Lam🙂Shif

   September 19, 2020 at 7:25 pm

   Mausha athuga hunnaane 3 kudhin.. V fahun 3 vana kuhja libuny vx.. Mi aharu.. Midhiya month ga E kuhja operation eh vx kuri.. Dhn Neyge Aisha Ahmed eh ulhey kameh.. Meesham KD eh Neynge.. Yes sahuridhahtha Ingihje

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 7:39 pm

   Ey Luhoo vvvvvvvvv biru geney eba anehkaa Kommes meehakah engunytha hama gaimu vx aish eh noon dhw aeekeee🙁🙁🙁

  • 🌺LILLY🌺

   September 19, 2020 at 10:19 pm

   lilly ge dhonthabe enmme friend vaanee ahanmmadhube and sahurih yah thaa aaa
   lilly men ves gossa thi benee e geyga
   ?e geyaa thi geyaa kairi tha
   ?e gey meehun naa rahtehi tha thi meehun

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 10:30 pm

   Rahtehi hehyey.. Ey lam ge kaafa gothi.. Ey lam men family bayeh.. V kairi vaane.. Hama jehifa hunnaanee dhegey ..Lilly men aintha mi rashah

  • 🌺LILLY🌺

   September 20, 2020 at 6:50 am

   Lilly dhiya in thi rashah
   dhen e ge kairee ga hunnan yaa we are so lucky dhw

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 7:12 am

   Ekam lam ulheny e gey kaireega hunna geyaku noon.. E geyah dhan konme dhuvahaku vx.. Lilly Neynge Dhw lam mikiyaa geyah nudhaakameh vx

 105. Liyam😡Areesh

  September 19, 2020 at 5:39 pm

  އަރީޝް އެންޑް ލިޔަމް ގެ ނަމުގަ ރެއިން ފެށިގެން ކޮމެންޓު ކޮށްފަ އެހެރީ އަހަރެމެން ދެމީހުންނެއް ނޫން.. އެކަމަކު ކޮންމެސް ވަރަކަށް އަހަރެމެން ދެމީހުން ވެސް ކޮމެންޓު ކުރިން.. އެކަމް ޝާޔަން އާ ޒުވާބު ކޮށްފަ އެހެރީ އަހަރެމެން ދެމީހުނެއް ނޫން.. އަސްލު އަހަރެމެން ދެމީހުން ވަރަށް ސީރިއަސް ވެގެން މި ކޮމެންޓު މި ކުރަނީ.. ރަނގަޅީ މިހާރު ވެސް އަހަރެމެން ދެމީހުން ގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކުރީ ކާކުކަން ބުނީއާ.. ކާކު ކަން ހަމަ މިހާރު ބުނަން ވީ.. ވަރަށް ރުޅި އައިއްސަ އަހަރެމެން ދެމީހުން މި ހިރީ.. ތެދަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދެން ވީ
  Ehen noonihyaa Dhen mithanakah naanaanan Areesh adhi Liyam eh vx 😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:44 pm

   ވަޓް؟؟؟ ދެން ކާކު؟؟؟ ކަލޭމެން ދޮގު ނުހަދައްޗެ…

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:48 pm

   ދެން ކަލޭމެންނަށް އަދިކިރިޔާތަ ތިހެން ބުނަން ތި އިނގުނީ؟؟؟😠 މަށަކަށް ނޭނގެ ކާކާ ދިމާލަށްކަމެއް މަށަށް އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގޮވުނީކީވެސް…

  • Liyam😡Areesh

   September 19, 2020 at 5:49 pm

   އަހަރެމެން ދޮގެއް ނުހަދަން.. ހަމަ ހުވާ އަހަރެމެންނެއް ނޫން އެއީކީ

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:51 pm

   ކަލޭމެން ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ބުނެބަލަ… މަ މިހާރު ކުޑަކޮށް ބިރުގަންނަންވެސް ފަށައިފި…

  • Liyam😡Areesh

   September 19, 2020 at 5:51 pm

   މަށަށް ހާދަ ހާދަހީވެޔޭ އައިސާހެން އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކުރަނީ

  • Lam🙂Shif

   September 19, 2020 at 5:53 pm

   Ey Lam n Shif vx V birun huregen mi kiyanee Liyam n Areesh kaireega ahaabalaashey Kaaku thw comment kuranee

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 5:54 pm

   😡މަ ބުނީ ކަލޭމެން ހާދަ ފަހަކުންނޭ ތިބުނީ އެއީ ކަލޭމެންނެއް ނޫނޭ… ތަންކޮޅެއް ކުރިން ބުނެލިނަމަ…

  • Liyam😡Areesh

   September 19, 2020 at 6:26 pm

   މާ ކަންތައް ބޮޑު ވީމަ މި ބުނީ.. އަސްލު ލަމް އާ ޝިފް އާ ދެމީހުން ބިރު ގަނެޔޭ އެބަ އަހާބަލާށޭ ކާކު ތޯ އަހަރެމެން ދެމީހުން ގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކުރަނީ ކިޔާވަރުން މި ބުނީ

 106. ⚽L#[email protected]

  September 19, 2020 at 6:37 pm

  E Aisa naanaanee Hama gasdhuga yey.. Eba huri comment kohfa vx updi poadey o kiyaafa.. Miadhu lhemeh nukiyaadhn ho kiyaafa

 107. Shif😟Lam

  September 19, 2020 at 6:44 pm

  E thedheh shaayoo gabool kohba alhe plx….. Lam vx shif vx beynumehnooney I men ge brothers ah dhera gotheh vaakah so gabool kohba a…. Eiii Areesh dhonbe and Liyam thihthi eh Nooney hama aslah vx

 108. 🌹Ril🌹

  September 19, 2020 at 6:48 pm

  Lam men Hama meedoo thr Theda bunebala maakurathu tha ehenveeru
  I men meedoo ah dhiyaee thirashugaa othenu quruan mubaaraathe I ge lil sis govaagen dhiyaeee vrh baavaru kudhin dhiya ehaabidakah hadhaaneh nei ekamku
  Me ge dad ge frnd eh ves hunaane
  Mikiyanee meedoo vaahaka ingey

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 6:50 pm

   2018 kaneyge ey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 6:50 pm

   Kon name eh kiyanee Ril ge dad ge frd ah

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 6:51 pm

   Yahh 2018 ga ey

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 6:52 pm

   Abdul Rasheed ekooo kiyanee mom buny

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 6:53 pm

   Lam men meedoo thr hama

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 6:55 pm

   Abdul Rasheed kiyaanee Lam ge kaafa ah vx.. Ril manma kaireega ahaaba Kon name eh hey E gayah kiyanee

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 6:57 pm

   Mom buny neyge yooo
   And adhi e beybe akah kaafa dharineh nulibeyoo mom buneee hehhehehhd

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 6:59 pm

   Neynge Dhn Kaaku kameh

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 7:01 pm

   Yh dhw
   Dad men kee dhw meedoo ah dhaavahak but neyge Hedi eh Che
   Heheh

 109. 🌹Ril🌹

  September 19, 2020 at 6:51 pm

  Kaaku baa dhen e cmnt kuranee meehun ge namugaa Ril ves eba biruganey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 6:53 pm

   Lam V birun mihiree.. Hama Gaimu vx Liyam n Areesh eh noon.. Kaakutha buneba plx.. Anehkaa jinni eh tha

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 6:54 pm

   Mashaka vaa neyge gaamah ves Ril eh noon dhariyaa I will never do that kaaku baa birugananee

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 6:57 pm

   Ey mashah ingeyey Kaaku kan.. Ey e ulhey Aisa mithanah ehn Meehun ge name ga comment kuranee

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 6:58 pm

   އެއީ ކާކުކަން ހަމަ މިހާރު ބުނަންވީ… އެހެންނޫނީ ދެން ޝާޔަން ވެސް މިތަނަކަށް ނާންނާނަން….ހަމަ ސީރިޔަސްކޮށް އިނގޭ މި ބުނީ…

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 7:00 pm

   Aish kameh ves neyge dhw

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:03 pm

   Adhi vx thi ulheny E Aisa rangalhu kuran tha

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:06 pm

   Liyam Shaayan akah vx hieh nuve eii aish heneh… Aish nama mihaaru aish ge name ga cmmnt kuraane dhw

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 7:06 pm

   Nooney liyam ehgothaka ves thihen heenukurey
   That’s what I think
   Ril ah heenuvany Aish ekahala kameh kohfaanehene

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 7:17 pm

   Yahh dhw Ril.. Aish hiyeh nuvey ekahala kameh kohfaane heneh

 110. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 6:56 pm

  Mikahala kankakamuga serious vaanan aharen …. Ehmmen vx gabool kuran jehey ne eii Areesh adhi Liyam eh noon Kan…. Aslah vx Vv serious koh mibuny
  MI kamun Ingeny konmmes myhaku nuvatha bayaku Aharemen ah landeh dheyn ulheny ey
  E myhaku amihla ah bunihyaa rulhi eh vx naanaanan plx buneba

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:01 pm

   Mashakah dhen vaa Laahikeh noon mithanah annaakah… Ma bireh nugane rulhi annanee… Kaaku eii? Hama mihaaru buney

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:01 pm

   Mashah Hama heevany ey E ulhey Mariyabu hen.. E dhaitha ehn thanthanah comment kurey Ekamaku mithanah nukurey.. E vaanee E galhi Aisa gadah

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 7:03 pm

   But still liyam Aish ah nuvedhaane dhw I don’t think she will do that
   That’s what I think ingeyyy

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:04 pm

   Ehentha? Aisa ehen than thanah cmmnt kurey tha? Dhn keevve mithanah cmmnt nukuranee

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:05 pm

   Aisa ey aee.. Mithaa miulhey hurihaa enmen kairee ahaabala.. Lam, Shif, Shaayan, Ril, Lilly eh noon.. Dhn Kaaku kuraanee.. E gothah comment kuran ingeynee e Aisa ah

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:07 pm

   Ekam vedhaanennu kommes ehen meehakah vx… I mean beynun ai meehakah… Mi bunee stranger

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 7:08 pm

   Neyge but hageegah nubalaa nuvaane dhw thihen bunaakah liyam
   Ehgothaka ves ruli aisgeneh noon ingey mihen mibuny

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:08 pm

   Neyge Ahanakah keeve kameh mithanah comment nukuraane.. Miadhu mendhuru Hama Gaimu vx huri comment kohfa

  • 🌹Ril🌹

   September 19, 2020 at 7:10 pm

   Shaayan ebunee thedaka Hama possible vedhaane dhw

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:10 pm

   Beyrun Anna meehakah ingeytha Shaayan aa Areesh aa thee zuvaabu kuraa bayeh kameh.. Mithaa ulhey meehaku ehery Hama comment kohfa

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:11 pm

   Emeehaku cmmnt thah keema ingenennu

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:13 pm

   Eii kaaku kan reehchah buney ehennoonii dhen kanthah maa goas vaanii kanneynge

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:14 pm

   Mashakah hiyeh nuvey kiyaafaane henneh.. Aharemenge mauloomaathu ingey mithaa ulhey meeheh ehery Hama comment kohfa

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:15 pm

   E meehaku Dhn mithanah aiss genehnu buneveynee vx

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:16 pm

   މަޑުކޮށްބަ ރޭގަ ޝާޔަން ފަންޑިތަ ހެދީޔޭ އަރީޝް އާ ލިޔަމް އާ ސިނގިރޭޓު ބޮނީޔޭ ކިޔައިގެން ކޮމެންޓު ކޮށްފަ ހުރީ ލިޔަމްމެންތަ؟؟؟

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:18 pm

   Aharemen neh noon kurin kohfa huri comment thah kureekee.. Ekam 11 ge fahun kuri comment thah ey Aharemen kohfa huri comments

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:19 pm

   Ekam hama kommes meehakah mashaa Areesh ge zuvaabu ingigen thaa e huree cmmnt kohfa

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:20 pm

   Mithaa ulhey meehekey eheree kohfa

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:23 pm

   އެހެންވީމަ އެއީ ލިޔަމްމެން ކޮށްފަ ހުރި ކޮމެންޓެއް ނޫންދޯ؟؟؟

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:27 pm

   Hmmm.. Rein feshigen kohfa huri ehbaa comment eh ey Aharemen neh noon

 111. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 7:26 pm

  Hm ey Mae mehneh noon

 112. 🌹Ril🌹

  September 19, 2020 at 7:35 pm

  Balan vehje kameh dhw ehenveemaa mee
  Aslu enmen ragalu vaanee cmnt kuri meehe ge angain bunee yaa so who ever that person is plss tell
  The truth

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 7:37 pm

   Yah plxxxxxxxxx tell us the truth

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:40 pm

   އަހަރެން ނޫޅެން ބުންޏަސް އެމީހެއް ނޮޅާލާކަށް.. އެކަމް ފަހުން ބުނަން ހުރިއްޔާ ނޮޅާ ވެސް ލެވިދާނެ

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 7:42 pm

   ވަޓް ކާކު އެއީ ދެން ވަރަށް ބިރު ގަނޭ އެބަ… އައިޝް ހެންނެއް ހިޔެއް ނުވޭ ދޯ

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:43 pm

   Kaaku kan hoadhun mashah V muhihmu vehje.. Saafu seedhaa thedhah Hama Mihaaru bunan vee Kaaku kan

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 7:44 pm

   Dhn serious vebala Liyam Kaaku aee buney hama Mihaaru 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 7:45 pm

   Aish hiyeh nuvey ekahala kameh kohfaane henneh

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:46 pm

   Ma Mihaaru vx curious ey.. Kaaku bunee aharen curious eh Nooney

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 7:46 pm

   Mihaaru neynge thee Liyam kameh vx

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:49 pm

   Mihaaru comment mi kuranee mashey.. Haveeru enme fahun e fake ehchihin thah huree comment kohfa

 113. Shaayan

  September 19, 2020 at 7:53 pm

  މަ މިދަނީ 8:00 ގަ ދާން މަ ގޮއްސަ 9:45 އެހާ އިރުގަ އަންނަންވާއިރަށް އެއީ ކާކުކަން ބުނަން ޖެހޭނެ… 9:45 ވާންވާ އިރަށް އެއީ ކާކުކަން ނުބުނެފިއްޔާ ދެން މަށަށް ވެސް އިނގޭނެ ހަދަންވީ ގޮތެއް… ލިޔަމްއާ އަރީޝްވެސް އެހާއިރު ވަންދެން ނުބުނެ ހުރެފިއްޔާމުން ވަރަށް ރުޅި އަންނާނެ… ދެން ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތެއް އިނގޭނީ އަހަރުމެންމަށް… މަ މިހާރު ވަރަށް ރީތިކޮށް ސާފު ދިވެހި ބަހުން މި ބުނަނީ ބުނޭ ތީ ކާކުކަން… އެކަމް ފަހުން އަހަންވެއްޖެއްޔާމުން މިހާ ރީތިކޮށެއް ނޭހޭނެ… ދެން ޖެހޭނީ ހަޅޭއްލަވަން… ތި ކޮމެންޓު ކުރާ މީހަކު ކޮންމެހެން އަހަރުމެން ދޭތެރެ ޖައްސުވާ ދުރުކުރަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް… މިހާރު ބުނަންޏާ ބުނޭ ތީ ކާކުކަން… ސާފުވެއްޖެތަ؟؟؟

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 7:58 pm

   Mae aa Areesh aa vx annanan 45 ga.. Anna irah Thee kaakukan bunan jeheynee.. Nubune fihyya maa bodu varu vaane handhaan kuraathi

 114. Anonymous

  September 19, 2020 at 8:49 pm

  މަގޭ އެހެރީ ކޮމެންޓު ކޮށްފަ ކަލޭ މެންނަށް ކީއް ކުރެވޭނީ

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 9:28 pm

   ކުރެވޭނެ ކަންތައް ބައިވަރު.. ކަލޭ ހީކުރީތަ މަށަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް.. މަ ބޭނުމިއްޔާ ކަލޭގެ ކަންތައް ޕޮލިހަށް ރިޕޯރޓް ވެސް ކުރެވިދާނެ.. އެކަމަކު ނޫޅެން ކުރާކަށް.. މަ ރުޅިގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފަ ބަހައްޓަން ބޭނުމިއްޔާ ބުނަން ވީ ހަމަ މިހާރު ކަލޭ ތީ ކާކު ހޭ

  • Liyam😡Areesh

   September 19, 2020 at 9:33 pm

   މަ ލިޔަން ވީތަ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓެއް
   *ކަލޭ ނޮޅާލުން
   *ކަލޭ ކަންތައް ޕޮލިހަށް ރިޕޯރޓް ކުރުން
   *ކަލޭ ވާހަކަ އެސްފިޔަ އެޑްމިން ކައިރީގަ ބުނުން
   *ކަލޭ ހުރިހާ އެންމެން ކުރިމަތީ ބޭޒާރު ކޮށްލުން
   *ކަލޭ ބަވާލުން
   *އެއްޗެހި ގޮވުން
   *ކޮމެންޓު ނުކަުރާވަރު ކުރުން
   *ކަލޭގެ ގޮތެއް ނެތްކަން ހާމަ ކުރުން

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 9:43 pm

   😡ކަލޭ ދޯ…😡 ހަމަ ހުވާ މި ބުނީ މަ ހިތަށް އަރާ ކަލޭ ނޮޅާލަފާނަމޭ… ލިޔަމް ކަލޭ ގަދަ އިނގޭ… އެނޮނިމަސް ކަލެއަށް ފެނިއްޖެތަ ލިޔަމް ކުރި ކޮމެންޓް؟😡 ދެންވެސް މަ ބަވާނުލަނީސް މިތަނުން ރައްކާވޭ…😡 އެހެންނޫނީ ކަލެއަށް ފެންނާނީ މަ ބަވާލާ ތަން…😡😡😡

 115. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 9:20 pm

  Areesh beynumehnooney rulhi ahnaakah ekm control nuvey… Ehenve Mi bunee thedhah bunaashey plx

 116. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 9:22 pm

  Areesh beynumehnooney ehme myheh ge sababun Aharemen ehmmen ge friend ship ah gehllun vaakah
  Kihaa ufaluga Aharemen ulhunee
  Kihaa majaleh kurin
  Ekamaku……

  • 💓Shif

   September 19, 2020 at 9:30 pm

   😭😩Aslu vx

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 9:38 pm

   Aharemen kuraa zuvaabu aee majalakah kuraa zuvaabu.. Curious kon kuraa zuvaabeh noon.. Mithaa ge Raees ge huhdha nethi ehn meehaku mithanah vanun vx ey manaa kameh.. Ma beynumeh noon hurihaa enmen enme meehehge sababun rulhi vegen dhaakah

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 10:01 pm

   Insha allah dhuvahaku vx mi friendship rulhi eh nuvaane… Don’t worry

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 10:09 pm

   Inshaallah.. Ekam Haadha gina meehuneh hingahjeyey

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 6:12 am

   Iraadhakurehviyya masheh nudhaanan… E meehun vx buxy kamunney naadhevenee… Free veema annaaneyey ingey

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 7:26 am

   Aisa vx busy kamun tha naanaanee.. 😒😒 Huh Ma mi ulheny Aisa aa ehkon zuvaabeh nukoh nuhurevigen 😠😠

 117. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 9:32 pm

  😔🙏Areesh adhi vx beynun hama e friendship

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 9:37 pm

   ???With whom

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 9:44 pm

   Areesh u look so innocent right now… Ekm mashaa eku zuvaabu kuraa iru heevaanee valu janavaareh hen viyya… Heheh…😂 Never knew that u had a sweet side

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 2:29 pm

   Yeah that’s the sweetest part of boys 😊😊

 118. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 9:43 pm

  aish lam riyaash ahusham Liyam shif imkko shaayan ril xeen afu Aash lily hafu
  With all my friends

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 1:32 pm

   Not me?? 😧😧😧😩😩😩😟😟😟😞😞😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 119. 💓Shif

  September 19, 2020 at 9:45 pm

  🙏🙏🙏Dhen vx rangalhu vaane thedhu hadhaafa bunihyaa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 9:51 pm

   Yahh enme rangalhu gothakee thedhah Kaaku kan bunanihyaa.. Eyrun eh vx meehaku rulhi eh vx naanaane

 120. 🅰️reesh🎱

  September 19, 2020 at 9:48 pm

  Aslu vx rulhi ais ey mihuree shaayan dw liyatu

  • ⚽L#[email protected]

   September 19, 2020 at 9:53 pm

   Aan ma mihiree V rulhi aissa.. Iru kolhakun neyngeyne kurevey nukurevey eh vx.. Mihaarun mihaarah thikan kuri meehakah isthiunaaz.. Ma dhinin Dhw vaki gadi eh.. Time is up

  • Shaayan

   September 19, 2020 at 9:59 pm

   Ma mi huree mihaaru dhaipila ufuraigen dhaa varu vefa rulhi aisgen… Hama huvaaa mi bunii😡😡😡

  • 🌼Luhoo🌼

   September 19, 2020 at 10:39 pm

   Mi anonymous akaa hedhi Kihaa dhera kameh… Thedhah bunan v thee Kaaku kan ehn noony kuraane kanthah engegnee aharumennah feney tha Liyam n areesh e bunaa ehchehi 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠 but I hope this friendship will be forever and still the end 🤜🤛👍💞

  • 🌻LamHaa🌻

   September 19, 2020 at 10:54 pm

   Inshaa allah this friendship is forever

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 6:59 am

   Yes luhoo insha allah this friendship will last forever and ever🤗🤗🤗

 121. Shaayan

  September 20, 2020 at 6:57 am

  Shaayan aa Areesh aa zuvaabu kuranee vx majalakah… Eii evves gothakah rulhi aisgen serious koh kuraa zuvaabeh noon… Hama ekani mithan fulhu nukuranshaa majaa kuran kuraa zuvaabeh eii… Evves meehaku hee nukurahche eii aharumen dhemeehun rulhi aisgen kuraa zuvaabekey ingey… Areesh vx heenukurahche eii shaayan rulhi aisgen kuraa zuvaabekey ingey… It’s just for fun nd we are true friends… Right Areesh?

  • 🅰️reesh🎱

   September 20, 2020 at 11:38 am

   Yess shaayan thibuni Vaahaka gabool kuran…. IA Hurihaa situation thakuga ehmmen work kureema 😌OK vaane

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 1:29 pm

   Yes ISA

 122. ⚽L#[email protected]

  September 20, 2020 at 7:21 am

  Adhi vx emeehaku ey Kaaku kameh neyngey.. Ma heekuree ma dhn Anna irah bunefa kamah onaanee ey Kaaku kan

 123. 🌷Xeen🌷

  September 20, 2020 at 8:28 am

  Alhey dhen e meehaku bunan vee ehnu
  Xeen eh nukukran hama gaimu vx eh vx kuhjeh ge name ga cmnt eh

  Lam u menn meedhoo dhw
  Xeen dhiyain meedhoo ah 2016 or 2017 ga
  Dad varah gina friends thibeyne..neyge Nan taken
  Mom & dhontha ge friend eh hun naane nuzuhath kiyaa..thibeyne 2 kudhin vx..girl & a boy..girl bodu vaanee,boy kuda vaane
  Adhi dhontha & thihthibe kiyavan dhiya geyga dahtha ey grandma friend eh

  • 🌷Xeen🌷

   September 20, 2020 at 8:32 am

   Correction***geyga eh noon geyge

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 12:37 pm

   Aslu tha.. Thi kiyaa frd ge girl kuhja vaanee shif men varu.. Dhn boy ah vee 5 yrs kaneyge

 124. 🅰️reesh🎱

  September 20, 2020 at 11:33 am

  ❤️😘Areesh uhmeedhu kuranee mi friendship will be forever and ever IA

  • Anonymous

   September 20, 2020 at 11:38 am

   އިންޝާ ﷲ މި އެކުވެރިކަން ވިލް ބީ ފޮރެވާ އެން ފޮރެވާ ދޯ

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 11:40 am

   އެއީ ރިލް އިނގޭ

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 1:30 pm

   💖Insha allah this friendship will last forever Areesh

 125. 🌹Ril🌹

  September 20, 2020 at 11:35 am

  ކަލޯ މީ އެ އުޅޭ އެނޯނިމައުސް ގަނޑު ދޯ ކަލޭހުރެބަލަ މައަތުޖެހޭދުވަހަކުން ދޮންކޭލެއްހެން ނޮޅާލާފާ މަން ކީއަކައް ކާން ދޭ ނަން ހުވާ އަދިއެބައުޅެއެންނު މާ ފޮނިވެގެން ކަލޭ ތިއޮޅެނީ އަދި މަގޭގެ ގޮތް ނޭގިގެން މަށަށް ފެންނަ ދުވަހަކުން ބަލާތި މަށަކައް ނޯންނާނެ އެނޯނިމައުސް އެއް އެހެން މައުސް އެއް އެހެން މަހެއް
  އެއް ދުވަހަކުވެސް ރުޅި ނާންނަ ވަރަށް މަ ރުޅި އައިއްސި
  ވީއާފްރެންޑްސް ފޮރެވާ ރައިޓް އެންމެން
  އަސްލު ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ އިނގޭ ހުރިހާ ކުދިން ރިލް ބޭނުން މިތަނަށް ގިނައިން އަންނަން ބަޓް މައި ބިޒީ ސެޓިޔުލް ކީކުރާނީދޯ
  އެކަމަކު ޓެސްޓު ތައް ނިމުނީމާ ރިލް އަންނާނަން މިތަނަށް ގިނައިން އޯކޭދޯ
  ވަރަށް ލޯބި ވޭ އެންމެން ދެކެ ވެސް އިނގޭ
  ވަރަށް މީސް ވޭ ހުރިހާ ކުދިން މަތިން ވެސް

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 12:34 pm

   Ril n hurihaa kudhin dheke vx V loabi vey n V miss vey Ril mathin

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 12:44 pm

   މަ އަތުގަ ތި އެންޕޮނީމަސް ޖެހޭދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފަ ޖަޕާނު މަހަށް ދޭނީ.. އެއަށްފަހު ޖަޕާނު މަސް ކުރިމަތީގައި ނޮޅާލާނީ.. އެންމެން އަންނާތި ކާން 🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 12:50 pm

   Awwww lam I love u too darl
   Ril ves lam mathin miss vey and ehen kudhin mathin ves

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 1:00 pm

   ލިޔަމުކައެ ގަދަ އިނގޭ😂😅😅😅😀😀😂😅😅
   އައްޗީ މާވާ ތިތަނުން މަސްކޮޅެއް ވެސް ނުކާނަން އަނެއްކާ މަގަޔައް އެނުބާކަން އަތާފާނެ. އެކަމަކު މަ ދާނަން ކުޅިބަލާ ން ހެހެހެހެހެހެހެ😂😂😅😅😂😂😅😅😅
   އާރިފު ބޭބޭ މި ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކޮއްދޭޖޭ😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 1:36 pm

   އެބުނާހެން ލިޔަމް މަވެސް ދާނަން އެ ކަލޭގެ ނޮޅާލާ ދުވަހު ވީޑިޔޯ ކުރަން… މަޖާ ވާނެތާ ދޯ…😆 އައްޗި މަށެއް ނޫޅެން އެ ކަލޭގެ ގައިގެ މަސް ކާން ކީއްކުރަން އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާލާކަށް…🤢 ޗީޗީޗީ…🤢🤢🤢 އަވަހަށް ކަލޭމެންގެ ނިޔަފަތިތައް ދިގު ކުރަން ފަށާ އޭރުންނެއްނު ފަސޭހައިން އެކަލޭގެ ނޮޅާލެވޭނީ ދޯ… މަށަށް ވަރިހަމަ ޖަޕާނު މަސް ކީއްކުރަން ޔޫރަޕް މަހަށް އެ ކަލޭގެ ދިނަސް…😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 1:53 pm

   Dhw shaayan
   Chee chee
   Aharumen thibeynee kuli balan dhw heheh

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 1:54 pm

   Konbaeh team kuli belun
   And konbaeh mas kaa team
   Kihinehbaa ma e kanthan balan ves hunaane 🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮😨😨😨

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 1:56 pm

   Ril aa shaayan aa mee eh team dhw shaayan
   Ey ok dhw dhen ril ves shaayaa kiyas it’s nice nick name ehenve

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 1:57 pm

   Naseebeh hurihaa cmnt eh publish vikan mijehuny fala falaagen veeya cmnt kuran😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 2:18 pm

   Yaa we are in the same team dhwww ril sisssooo… Hehehe…😆 Luv u❤️❤️❤️

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 2:24 pm

   Asluvx dhw ril sisssoo… Mashakah vaa laahikeh noon e kaaka…🤢🤢🤢 Chee che🤢🤢🤮🤮🤮

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 2:37 pm

   Ey Luhoo vx ril n Shaaya aa eh grp eh dho… 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢😱😱

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 4:07 pm

   Aaan luhoo ves I men team

 126. 🅰️reesh🎱

  September 20, 2020 at 11:39 am

  Anonymous eii Kaaku 🤔🤔🤔

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 11:41 am

   އަރީޝް ކުރިކޮމެންޓައް ރިޕްލައި ދީފާއޭނީ ރިލް

 127. 💓Shif

  September 20, 2020 at 11:42 am

  Ehaa reethi koh ehmmen talk kuran huhtaa Anehkaa vx anonymous aiii????????

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 11:45 am

   ދޯ ޝިފް

 128. 💓Shif

  September 20, 2020 at 11:43 am

  Sorry ril shif akah neynge eii riloo Kameh so sorryy

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 11:46 am

   އިޓްސް އޯކޭ ޝިފް

 129. 🌼Luhoo🌼

  September 20, 2020 at 1:43 pm

  Luhoo vx v loabi vey thi emmen dheke vx… Mikahala bodethi problems thah dhimaa vaairuga emmen gulhigen work kuryma ISA rangalhu vaane.. Vv miss vey thi emmen mathin vx

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 1:49 pm

   Aslu ves dhw luhooo
   We have to be together
   And aish mathin vrh miss vey
   Aash brw aaa ahuu brw mathin ves

  • 💓Shif

   September 20, 2020 at 1:58 pm

   🙈😘😘Miss u too
   🤣Eh rasheh kamaku luhu men dhahkaa Vx nulaa

  • 💓Shif

   September 20, 2020 at 2:01 pm

   😘😘😘Insha Allah we will stay and stay forever ever ever and ever

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 2:26 pm

   😍😍😍Insha allah

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 2:26 pm

   Hmm shif miadhu school akah nudhantha

 130. 💓Shif

  September 20, 2020 at 2:07 pm

  👩👨❤️Dear BESTIES ❤️👧👨
  😘🤣❤️We together have unforgettable sweeet memories
  😭I REALLY MISS THOSE LOVELY PEOPLES

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 2:19 pm

   Aaaawwwnnn they are still here dear shifooooo…😍😍😍 Don’t be sad darl🤗🤗🤗

 131. 💓Shif

  September 20, 2020 at 2:27 pm

  😘😘

 132. PrinsWess

  September 20, 2020 at 2:28 pm

  Plx Plx plxxxx😭😭😭😭😭forgive meee😭😭😭😭bunin dhw dhonbe rulhi ai vaahaka….. Anehkka Ran kee dhuhu cmnt kuran indhaa fenigen Magey tabun WiFi vx kandaalee ey😭😭nuvx vadhevigen mi ulhenee… On Class gadi mee… Plxxxxx mimiihun kairy ehfaharu bunaa vaahaka eh dhevana faharaku handhaan nuhunnaane😡😡😡😡😡😡😡😡😡mashakah Dhen nukuraveyne cmnt eh dhuvahaku vx… 😭😭😭😭😭😭but i will try.. Serious koh cmnt thah vx nukiyeye ehkkosheh

  N I changed my name to PrinsWess

  • PrinsWess

   September 20, 2020 at 2:30 pm

   N Plxx no one call my my name…. Everyone ehn nameh kiyaa

  • PrinsWess

   September 20, 2020 at 2:31 pm

   N Plxx no one call me my name ****

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 2:32 pm

   Aish tha thee… Haadha dhuvaheh vejje ey we all missed you aishoo… Keeve comment nukureveynee😭😭😭

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 2:33 pm

   Srry Srry Princess

  • PrinsWess

   September 20, 2020 at 2:36 pm

   Buniimehnu 😕😕😕😕Dhen Lam kairy ahaa…. Ok ehn kiyaa Eyrun neyngeynee

   N Kobaa Liyam…. V Miss Vaa vaahaka Adu ivunu 😟😟😟😟😟buney mihirii ey avahah annaashey

 133. CR7 FJR

  September 20, 2020 at 2:34 pm

  Dhera kamehnnu 😡😠😡😠😡😠adhi Ahu mn geah mi aee cmnt kuran.. Dhiyairu e golaa Mom phn halaaku…. Enme fahun rahttihsaakah gulhegen mi kurii… Mariyanbaaa dhonbe furaifi😟😟Dhen after five years real koh dhemeehun marry kuraanee dhw😜😜😜😜😜salhi vaane

  • PrinsWess

   September 20, 2020 at 2:38 pm

   Alheyy Dhen Ahu ah vx naadheveyne????? Brw men geyga rw v ey😱😱😱kihineh v Anehkka… Huh Real life ga ma eba ulhen dhw riyaasu aa innan…. Eyna gaiga nei mashah kamudhaa eh sifa vx

  • CR7 FJR

   September 20, 2020 at 2:49 pm

   Aan ro v…. Manmma riha theli udhaafa nidhan dhiyaee🤣🤣🤣🤣ehaa bodakah noon…. Hmm hevey neenas…. Kon sifa Eh tha hunnan jehenee

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 4:35 pm

   Keekey yaash Dhonbe furee ey.. Aisa aa needhe furee.. Miadhu mee 20 September.. Kon dhuvahu??? 5 aharu fahun annanee.. Aahchaa Aisa kaiveni kuran ready vaathi dhn Anna irah.. Eyrah Manje ah hunnaanee 18 vefa ehnu

 134. NiAL

  September 20, 2020 at 2:42 pm

  Hii mee Aash ge friend eh 👋👋Aash bunii yaash be bangalore asho furee and yaash be Dhen annaanee 4 years fahun no

  • CR7 FJR

   September 20, 2020 at 2:45 pm

   Thankx a lot brw…. Chance Eh libihjje cmnt eh kohllan Naseebakun

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 4:31 pm

   Keekey Aisa aa indhegeney dhaanee kiyaafa needhe nahttaalee

 135. 💓Shif

  September 20, 2020 at 2:48 pm

  ❤️❤️❤️❤️❤️Loabi hama aslah vx dhanee tha….. Alhey Love u bodu koh aishu

  • PrinsWess

   September 20, 2020 at 2:52 pm

   Alheyy I love u bigger koh shifuhkkoooo😭😭😭😭😭Yaa on class onna gadee ekani on veveynee… Reyga vx v masahkkai kurin annan….ekam comp nuhulhuvunee… Btw Kobaa hey thakaholhi

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 4:29 pm

   Ma miulheny.. E gadeega vx Ma Eoh baarun aeema vaahaka vx dhehkeekee noon.. Dhn keehkuran Ma hoadhanee Thee

 136. 🅰️reesh🎱

  September 20, 2020 at 3:01 pm

  Aisaa mihuree ey Mae ahnahchey …. Vai vaane ehen Noony yaa

  • PrinsWess

   September 20, 2020 at 3:06 pm

   😞😞Hmm ma vai vegen dheravegen ulhunu iru vx ma bolah Dhogu ilzaam alhuvan viyya ingunee

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 4:28 pm

   Ey Manje ma faraathun sry.. Ehn Nu vaanee ehn thaakah comment kohfa mithanah Comment nukureema shahku vx kureveyne Dhw

 137. ⚽L#[email protected]

  September 20, 2020 at 3:03 pm

  Ey ma meendhee Google meet ga

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 3:05 pm

   Ey Luhooo meet eh vx nukurevun Dhw.. Meeting eh ga meendhee.. Adhi meeting nufashaathee mi Msg kurevenee vx.. Bye all.. Annaanan meeting nimunuhaa avahakah

 138. PrinsWess

  September 20, 2020 at 3:04 pm

  N matheega huri cmnts thakeh fenihjje Alhuga bolah bodu mahssala eh jahaafa oiy…. Liyam n Areesh ge namuga cmnt kurii o kiyaafa…. Aslu v sad vehjje ehchehi kiyaafa…. I don’t even get WiFi so how could I come here??? 😥😥😥😥😥Aslu vx hama rovunu….. Keeh kuran shaayan aa zuvaabu kuran v😢😢😢serious koh Alhuga mithanah cmnt iyye noon Aneh dhuhun suren nukuran… Cux I am suspended😢😢😭😭😭but Asluvx aphxxx sis story ah Liyam kohffa in cmnt fenifa ithuru hiyvareh libigen mithanah aeevx…. No one will know how many times I cried last 2 days… I was soo sad because of this.. I mean tabun WiFi kandaalaafa evarah Alhuga aa dhimaalah ehchehi govi dhonbe…. Dhen image😟image how much I willl miss yah… Mithanah anna hithun rey dehyh jeheeruvx nunidhan😞😞😞but comp nuhulhuvunu…. Mihithah kuraa asaru dhe evodigannavaanee mai Allah

  • 💓Shif

   September 20, 2020 at 3:07 pm

   Alhe shif ah Ingey eii aishu nooonkan miss vaane inthihaa

  • PrinsWess

   September 20, 2020 at 3:08 pm

   ❗❗❗❗❗❗NOT TRYING TO BE SELFISH

  • PrincWess

   September 20, 2020 at 3:08 pm

   ❗❗❗❗❗❗NOT TRYING TO BE SELFISH

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 3:12 pm

   Alheyyyyyyyyyyy Shaayan ah ingey eii u noon kan…🤗🤗🤗 I know that u won’t do anything like that dhooni…😍😍😍 Aslu liyam vx ehen buni ehcheh nooney eii ingey don’t cry my lwbikolhuuu plxxx…😢😢😢 I love u sooooooooo muuuuuucccchhhhh nd I missed u sooooooooo muuuuuucccchhhhh dbooniiiii…❤️💙💚💛💜🖤 I trust u darl…😘😘😘 Don’t over think ingey dear…😍😘🤗 Remember that I am always with u my lwbikolhuuu😍😍😍😘😘🤗

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 3:13 pm

   އޭ މަށަކަށް ނާދެވޭނެ މި ގަޑި އަކު.. މަ މީންދީ މީޓިން އެއްގައި.. ކޮންމެސް ޑައިސް މީޓިން އެއްގައި

  • PrincWess

   September 20, 2020 at 3:14 pm

   I will also miss shifooo inthihaa 😭😭😭😭n inthihaa veyn thahanmalu kohffa mi aee vx

  • PrincWess

   September 20, 2020 at 3:19 pm

   Awwnnnnn hama bunaane ehcheh vx neynge ☺️☺️☺️love u moreeeeee n miss u more ey hama buneveynee☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️glade to hear u are always with me my lwbi shaayoooo…. Hama fenkalhi vehjje 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😸😸😸😸💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❣️❣️❣️❣️❣️Ummmmwwwaaaahhhhhh

 139. PrincWess

  September 20, 2020 at 3:47 pm

  Dhen mashakah nukereyne ithurah E comments thah kiyaakah vx 😔😔😔😔😞😞😞
  އައި ފީލް ލިޔަމް މަ ނޮޅާލަފާނެހެން 😔😔😔😔😖😖😖😖😖😞😞😞😞
  Yes aphxxx sis story ah comment kuran…. Ekam mithanah comment kohggen thi enmen faleehai vaan neydheythee dhonbe Bas ahaigen hureee

  • PrincWess

   September 20, 2020 at 3:50 pm

   Mihaaru thin faharu dhonbe halheyh lavaifi…. But hiyvarukohggen cmnt kuree u mennaa dhurah dhaan beynun nuvaathee… Ekam Mihaaru Ma tabu othy WiFi vx kandaalaafa… Ehnve konmme faharaku cmnt nukurevenee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 4:25 pm

   Dhuvahaku vx dhurah nudhaathi princwess loabi kolhoo

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 4:44 pm

   ކީއްކުރަން މަ ހޯދަނީ ތި.. މަ ހޯދާފަ މަ ކޮމެންޓު ކުރީމަ އަނގަޔަކުން ނުބުނޭ.. މަ ނޫޅެން މަންޖެ ނޮޅާލާކަށް.. މަށާ ވާހަކަ ނުދައްކަންޏާ މަ ހޯދާނެ ކަމެއް ނެތް

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 9:22 pm

   ލިޔަމް ޕްލީޒް ތިހެން ނުބުނެބަ… އެކުއްޖާ ކޮންމެސް ކަމެއް ވެގެންދޯ ނާންނަނީ… ބުނެފިއެއްނު ވައިފައި ނުލިބެނީއޭ ސޮރީ ވެސް ބުނެފިއެއްނު ޕްލީޒް ސްޓޮޕް އިޓް ނައު…

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 8:43 am

   އަދި މީ ކާކުތަ.. މަ އެއޮތީ ކޮމެންޓު އަކަށް ރިޕްލައި އެކޭ ދީފަ

 140. 🌹Ril🌹

  September 20, 2020 at 4:06 pm

  Omg princesswess I miss u soo much
  Aley Ril ah ingey eyruves u eh noonkan ey
  Vrh loabi vey u deke ingey PrincessWess
  Miss u sooo much
  Adhi dhimaavaane Insha Allah

 141. 🌹Ril🌹

  September 20, 2020 at 4:08 pm

  PrincessWess ge e digu cmnt kiyaafaa Ril ah eba rovey I can’t imagin darl
  Miss u 🥺🥺😭😭😭🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🥺vrh hihdathi vehje

 142. 🌻LamHaa🌻

  September 20, 2020 at 4:24 pm

  Alhey loabi kolhu I miss u so much princwess.. Hama rovunu princwess ge comment kiyaafa.. 😭😭😭😭😭 V loabi vey princwess dheke vx.. V V miss vaane

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 4:38 pm

   Dhuvahaku vx nudhahchey mithaa miulhey kudhin thah dhookohlaafa.. ISA Adhi meet vaane.. Miss u more darl

 143. 👍👌👍👌👍👌

  September 20, 2020 at 5:14 pm

  މިހާ ހިސާބުން މި ތަނަށް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކުރި މައްސަލަ ނިމުނީ.. ދެން އެއްވެސް މީހަކު އެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުވާނެ.. އަހަރެމެންނަށް ދެން ހެޔޮން އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސް.. އެ ވާހަކަ އިތުރަށް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.. އެ ވާހަކަ ދެއްކި ވަރަކަށް މިތާ މިއުޅޭ އަންހެން ކުދިންތައް ބިރު ގަތުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ.. ލިޔަމް އާ އަރީޝް އާ ބުނެލަން އޮތް ވާހަކަ އެއް އެބައޮތް.. އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ނަމުގަ ހަމައެކަނި ކޮމެންޓު ކުރަން ހުއްދަ ދީފަ އޮންނާނީ ލުހާ، ލަމް، ޝިފް އަށް.. އިތުރު އެއްވެސް މީހަކަށް އަހަރެމެން ދެމީހުން ގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކުރަން ހުއްދަ ދީފައެއް ނޯނާނެ.. އެކަމަކު ހުކުރު ދުވަހު ގެ ރެޔާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު އަދި ހަވީރު ކޮމެންޓު ކޮށްފަ އެހެރީ ލުހާ، ލަމް، ޝިފް އަދި އަހަރެމެން ދެމީހުންނެއް ވެސް ނޫން.. ދެން އަހަރެމެން ދެމީހުން އެ މީހަކަށް ދޭނެ ނަސޭހަތަކަށް އޮންނާނީ މިތަނުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ނުކުރުން.. އިތުރަށް މި ވާހަކަ ދައްކާކަށް ލުހާ، ލަމް، ޝިފް އެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ.. ދެން ބުނެލަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ މި ވާހަކަ އިތުރަށް ދައްކާފިއްޔާ މިތަނުގެ ފޯރި މިތަނުގެ މަޖާކަން އެއްކޮން ހިނގާދާނޭ.. މީ އަހަރެމެން ދެމީހުން ދެން އެކަމަށް ބުނަން އޮތް އެންމެ ފަހު ވާހަކަ އަކީ.. އިތުރަށް މިކަމަށް ދައްކާނެ ވާހަކަ އެއް ނެތް.. އުންމީދު ކުރަނީ މި ބުނި އެއްޗެއް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކުރި މީހަކަށް ވިސްނޭނެ ކަމަށް.. މި ކަމަށް ބާއި

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 6:24 pm

   😒ކާކުތަ އެކަލޭގެ ދެކެ ބިރު ގަތީ؟؟؟😡 މަށެއް ހަމަ ގައިމުވެސް ނުގަނެ… ބަލަ އަންހެން ކުދިން އެކަނިތަ ބިރުގަތީ؟؟؟😕 ސާބަސް ކަލޭމެނަށް ހަމަ ތާކުން މީހަކު ކޮމެންޓެއް ކޮށްލާއިރަށް ބިރުގަންނަން ޖެހޭތަ؟؟؟🤦 ޕިސް ޕިސް ޕިސް…🤦🤦🤦 އޯކޭ ދެން އެކަން އެ ނިމުނީ… ޝާޔަންވެސް ބުނެލަން އޮތީ ހަމަ ތިހެން…🙂 ޝާޔަން ހަމަ އެއްބަސް ވަން ތި ބުނި ވާހަކައަށް…🙂 ދެން ކަލޭމެން ކައިރި ކާކު ބުނީ މިތާ މި އުޅޭ އަންހެން ކުދިންތަކޭ ބިރުގަތީ؟؟؟😒 ލަމްއާ ޝިފްއާ ލުހާއާ ރިލް ސިސްއާ ބިރުގަތީ؟؟؟😮 ހަހަހަ…🤣 މަ މިހުރީނު ހަމަ ޖާނުން 😜ވަރުގަދަކޮށް…💪 މަ ވަރެއް ނޯންނާނެ…😜 ދޯ ލިޔަމް އެންޑް އަރީޝް… މަ ކައިރި ރައްޓެހި ކުދިންވެސް އަހާނެ މަގުމަތިން ދާއިރު މީހަކު ދިމާކޮށްފިއްޔާ ކިހިނެއްހެއްޔޭ ހަދާނީ ދެން މަ ބުނަނީ އަނގައިން ދިމާ ކޮށްފިއްޔާ ލެކްޗަރު ދޭނީޔޭ އަތުން ދިމާކޮށްފިއްޔާ ހަން ދަމާލާނީޔޭ… މަ މިހާރު މާޝަލް އާރޓްސް ދަސްކުރަނީނު…😜 މަ ޕްރޯ ވާނެޔޭ…😜 ހަހަހަ…🤣🤣🤣 އޯކޭ ބެކް ޓު ސީރިޔަސް މޯޑް…😐 ޝާޔަންވެސް ދެން ބޭނުމެއްނޫން ދެން އިތުރަށް އެވާހަކަ ދައްކާކަށް… އައި ހޯޕް ދެޓް ވރީތިންގް ވިލް ބިކަމް ނޯރމަލް ޖަސްޓް ލައިކް ބިފޯރ… ވީ އާރ ގޮނަ ސްޓާރޓް ހޭވިންގް ފަން ޑުއިންގް ދީޒް ކޫސަނި ޒުވާބު ފޯރ ފަން… ޕްރޮމިޒް މީ ދެޓް އިޓް ވިލް ބީ ނޯރމަލް އެގެއިން އެވްރީވަން… ލަވް ޔޫ އޯލް…❤️💙💚💛💜🖤

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 6:34 pm

   Hehehe ok back to the fun n zuvaabu dhn Shaaya mn zuvaabu kuraa iru Luhoo n lam mn vx add kollaa foari gadha kollan😆😆😆😆

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 6:53 pm

   Yahh Dhw Luhooo.. Dhn ekan thah e nimunee.. We can start enjoy like before

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 8:21 pm

   Suhboo shaayan ehnmaa shaayan ge sis pack abs hunaanethaa dhw girl akahs dookehgenuvaane ingey
   Shaayan ebajehey ril bunaa kuhjakaa fight eh hingaalan ingeyyy hehe

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 8:25 pm

   Shaayan vaane ingey ril ah das kohdheyne martial art
   Ril ves beynun ril aa beheykudhin handamaalan dhen
   Mibuny fuhpaa kudhina ingey angain dhimaakohfeeyaa ril ves vaki Duleh nukuran anhenakas firihenakas buna beynuvaa ehche buna

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 8:29 pm

   Lam n Luhooo aa vx hunnaane e kamuga V thajuribaa Dhw Luhooo..😉😉 Lam men dhaskohlin V haalun Traffic polihunaa ehkon magumathin dhaa Meehun behefihya kanthah kuraane goiy.. E Camp ga ulhunu iru huree boa govaafa Dhw Luhooo.. Ehaa ehchihi govaa.. Birun Hunnan jeheny abadhu vx

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 8:33 pm

   Hafthaa eh vandhen jehun e gothah ulhen.. Hini vx aadhey ehbai faharu ulhen jehey gothun.. V rulhi gadha sir Adhi camp ge last day ga aee

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 9:00 pm

   ކަލޯ ގަޔާ ކޮންތާކުން… މަ މީ އެތްލީޓެއްވެސް ނޫން ދެން މަ ކިހިނެއް މާރޝަލް އާރޓްސް ދަސްކުރާނީ…🤣 ހެހެހެ…🤣🤣🤣 އެކަމްވެސް ނެޓް ބޯލް ކުޅެން ވަރަށް މޮޅުވާނެ ޓްރޮފީވެސް ހުންނާނެ ލިބިފަ… ދެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅެންވެސް މޮޅުވާނެ… އޭ އަދި ބެޑްމިންޓަނޭ ބުނީމަ މި ހަނދާންވީ…😯 އިނގޭތަ އެއްދުހުކު މި ލިލީ ސިސްއާ އެއްކށް ކުޅެން އެރިއެރީނުން ލިލީ ސިސް އެއޮށް ޖަހާލި ބޯޅައެއް ދޯ ހަމަ ސީދާ އަހަރުން ގޭގެ ފުރާޅަށް…🤣 މަގޭ އަތުގަ އޮތް 4 ބޯޅަވެސް ދުއްވާލީ ފުރާޅަށް ވިއްޔަ…🤣🤣🤣 އެއްވެސް މީހަކު ލިލީ ސިސްއާ އެއްކޮށް ބެޑްމިންޓަން ނުކުޅޭތި އިނގޭ ކުޅެފިއްޔާ ކަލޭމެން އަތުގަ ހުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޯޅައެއް ދާނީ ހަމަ ސީދާ ފުރާޅަށް…🤣🤣🤣 އަދި ތަންތަނަށް އަރަން އިނގޭ މީހެއް ނަމަވެސް ރަނގަޅޭ ފުރާޅަށް ބޯޅަ ޖަހަން…🤣🤣🤣 އާނ ރިލް ސިސޫ ތިކަން ކޮށްދީފާނަން އަވަހަށް ތިބުނާ ސޮރަކު ގެނޭ ބުރިން ހަންދަމާލާފަ ދޫކޮށްލާނީ…😡😡😡 ސުއްބޫ ލަމްމެން ތީ ކެޑޭޓުންތަ؟؟؟😱😱😱 މަށަކަށް ވާ ލާހިކެއްނޫން ކެޑޭޓަށް ވަންނާކަށް…🙅🙅🙅 ޝާޔަން މީ ގަރލް ގައިޑެއް… އައި ޑޯންޓް ހޭވް މަސްލް ޕަވަރ ބަޓް އައި ހޭވެ ބްރެއިން ޕަވަރ…😉 ހެހެހެ…😁 ބަޓް އައިމް އަ ވެރީ ފާސްޓް ރަނަރ…

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 9:00 pm

   ލަސް މެން ވާނެ ކޮންމެހެން ވެސް ރިލް އަށް ފައިޓުކުރަން ދަސް ކޮށްދޭން އިނގޭ
   ހެހެހެހެހެހެހެ 😅😂😂😂😅😅😂😂😂😂😅😅😅

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 9:04 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ އާން ރިލް އެއް ނުކުޅޭނަން އިނގޭ ހެހެހެހެހެހެހެ
   އާން އެސޮރުއެބަފޮނުވާލަން ރަނގަޅަށް ހަން ދަމާލާދައް ކާލާތި އިނގޭ ޝާޔަން ހެހެހެހެހެހެހެ
   މަގައިގާވެސް ނުހުންނާނެ މަހެއް ރިލް ވަރަށް ހިކި ވާނެ ހެހެހެހެހެހެހެ ދެން އެހާ އެއްވެސް ނޫންއިނގޭ

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 9:16 pm

   ހެހެހެ… މަ އެހާ ހިއްކެއްވެސް ނުވާނެ އެހާ ފަލައެއްވެސް ނުވާނެ ހަމަ މެދުމިނެއް… އެކަމް މަ އިސްކޮޅުން ވަރަށް ދިގުވާނެ އިނގޭ… މަ ކުލާހުގަ އުޅޭ ގިނަ ފިރިހެން ކުދިންވެސް މާށާ އެއްވަރު ވާނީ ދެން ހައެއްކަ ކުއްޖަކު މަށަށްވުރެ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދިގުވާނީ… މަށަށް ޔަގީމް އެ އަރީޝް މަށަށްވުރެ ކުރުވާނެކަން… ދޯ އަރީޝް…

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 9:23 pm

   Heheheheh shaayan ves dhw heheheheh
   Ril bunaanee I hikey class gaa uley anhen kudhinge thereyn I am thin girl and ril kuruvaane thankoleh shaayan ge neck aa hissaabah thooche araane xeen menge ves shoulder in thankoleh araafaa inaanee I
   Hehehehe areesh ahvure dhiguvaaane the shaayan hehehhe ma balaanamey hehehe

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 10:11 pm

   Lam n Luhooo vx mee girl guide ey.. Traffic program ey Hama ekani 7 ge girl guide n scout kudhinah beyvi Camp eh.. Shaako.. Areesh dhiguvaane Lam ah vuren

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 6:48 am

   އެހެންތަ؟ މިހާރު މިތަނުން އެންމެ ދިގީ ކާކުތޯ ބަލާކަށްނު ތިވީ… ލަމްގެ އިސްކޮޅުގަ ހުންނަނީ ކިތައް ސެންޓިމީޓަރު؟

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:41 am

   Handhaaneh neiy.. V dhuvas vehje nubalaathaa

 144. 🌹Ril🌹

  September 20, 2020 at 5:50 pm

  Fainally mahsala nimuny dhw
  Asluves vrh biru gan Ril
  Heheheh
  So we can enjoy like we did befor right

  • 🌼Luhoo🌼

   September 20, 2020 at 6:26 pm

   Yah so lam shif n Luhoo vx beynunmeh noon evaahaka dhahkaigen Hurihaa emmen ge haaskan ithuru vaakah… So it’s over

  • 🅰️REESH🎱

   September 20, 2020 at 6:38 pm

   Naseebeh nu Court ah nudhiya kan

  • 👍👌👍👌👍👌

   September 20, 2020 at 6:56 pm

   Hmmm mahssala ninmaaly.. Yes Ril we can enjoy like we did before.. Okk

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 9:18 pm

   Naseebeh thwcheh thikan nimunukan… Kobaa zuvaabeh fashan ulhey haadha falhey dhn mihaaru

  • 🖤🖤🖤

   September 20, 2020 at 10:17 pm

   Mi grp girl kudhin ge therein konkudhineh black dhigu hedhun lanee

  • ⚽L#[email protected]

   September 20, 2020 at 10:19 pm

   🤣🤣🤣Ey Mae aa Areesh aa lanee thi kiyaa vahtharu hedhun

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 6:53 am

   Umm Shaayan lanii hureynu Indian dress kakulaa hama ah araa dhen unagandu ga belt eh gothah assaafa innaane vaa fah kolheh… Dhen lanee jeans… Black dhigu hedhumeh nulan ekm crop top nd t-shirt eh vx nulan e ehchehi dhen maa kuruviima uncomfortable vey Ehenve kakulaa hama ah araa hedhun lanee… But why do u ask nd who re u?

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 6:59 am

   އޭ ލިޔަމް އޭނަ އެ އެހީ އަންހެން ކުދިންގެ ތެރޭން ކޮންބައެއްހޭ… ކަލޭ ތީ ބާލިޢު ވެފަ ހުރި ބޮޑު ފިރިހެނެއްނު… ޕިސް ޕިސް ޕިސް… އެހެންނޫަސް އިސްލާމް ދީނުގަ އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން ލުމާ ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ހެދުން ލުމަކީ ހަރާން ކަމެކޭ… ސާބަސް…

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 8:18 am

   ރިލް ލަނީ ކަކުލާ ހަމަ އަށް އަންނަ ޓޮޕްދެން އެއައް ވުރެ ދިގުކޮށް ހުން ޓޮޕް މިބުނީ ކަކުލުން ކުޑަތަންކޮޅެއް ތިރިއަށް އަންނަ ހެދުން އެކަމަކު ކުރު ހެދުމެއް ނުލަން ވަރަށް އަންކޮންފޮޓޭބަލްބޝާޔަންބުނިހެން އެން ބައެއްފަހަރު ޒީންމެންނާއެއްކޮއް ބޭރަށް ދާއިރު އެންމެން އެއްވައްތަރު ކުރަން ލާން ކަޅު ދިގުހެދުން އެހެންނޫނީނުލަން
   ދެން ރިލް ލަން ވައްތިރި ހެދުން ދިގުކޮށް ވެސް ކުރުކޮށް ވެސް ކުރުކޮށް މިބުނީ ކަކުލުން ތިރީ އިނގޭ.
   ކޮންކުއްޖެއްތަ އަސްލު ތިއެހީ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:31 am

   Lam n shif vx lanee kakulun thiri hedhun.. Dhn Mi aharu November or December ga kaneyge miulheny black dhigu hedhun laanvegen.. 😉😉Dhw shif

  • Areesh😄Liyam

   September 21, 2020 at 8:39 am

   ހައްހައްހައްހައް ސިކުނޑި ހުރި ނުވިސްނޭ ގަމާރުންތަކެއް.. ހަމަ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ގަބޫލުކޮށްލައޭ.. އަހަރެމެން ދެމީހުން ލާނެތެ އަންހެނުން ލާ ހެދުން

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 8:44 am

   Ril men dhiguhedun laan ee 10 ninmaafaa ISA
   Mom vrh uleyne dhiguhedun lahvan But i Bunee dhen mihaakudairu keekuranhey heheheheh
   But ragalu kameh dhw dhiguhedun lumakee😃😃😃😃😃

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:00 am

   Alhey Ril mom lahvan ulhenyaa Hama laanveenu.. Lam men ulhunin Mi dhiya aharu vx laan.. Ekam nulevunee mom men gaboolu nuvaathee.. Naseebakun Mi aharu laan gaboolu vehje

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 9:13 am

   Noon Ril ehaa like eh noon ehaa kuda iru laakah heehhehd
   But one day I will dhw 10 ninmaafaa
   Ohh lam men laan dhw thioleny gadha ingey

 145. 🌹Ril🌹

  September 20, 2020 at 8:28 pm

  Mirey nethy thr ekaku ves
  Ril ves eba ana foi kiyaalaagen
  Anehkaa mithana

  • Anonymous

   September 20, 2020 at 8:35 pm

   Lam vx Annaanan 9:15 haairu foiy kiyaafa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 20, 2020 at 8:37 pm

   Lam ingey ey

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 9:01 pm

   Eyy ma mi aii science filaavalhu dhaskohlaigen Kobaaa ekakuvx noolhenii tha???

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 9:05 pm

   I am here

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 9:08 pm

   I ves hama miaee islam foi kiyaafaa kaloo baa vareh aadhey test gaa Huvaa Ma vaa booburaanthi araafi heheheh
   Science foi ves kaari Ah laagen iny dhen hithaery mirey dhen Science fothe nukiyaane ey hehehehhehe

 146. 🌹Ril🌹

  September 20, 2020 at 9:11 pm

  Ril eba anan vrh avaha ingey
  See u soon

  • Shaayan

   September 20, 2020 at 9:19 pm

   Okk ril sisooo see u soon

  • 🌹Ril🌹

   September 20, 2020 at 9:25 pm

   I am back now but thankoleh avaha ril dhaana ingey migen rest eh nagaalan mioleny miadu vaa Hama neyvaaves nulan hehehe
   Ahdehyoooooiiii
   Kashi ves eba gova mihaaru hehehehe

 147. 💓Shif😰

  September 21, 2020 at 7:14 am

  ❤️💛Good morning guys

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:09 am

   Morning shifooooo nd luhoo… Subboo Anekka magey shifa ah kihineh vii? Baleetha?

 148. 🌼Luhoo🌼

  September 21, 2020 at 7:43 am

  Morning guys 💞

 149. 🌹Ril🌹

  September 21, 2020 at 8:20 am

  މިތާ ކޮންބައެއް ބުރުގާ އަޅާ ގެން އުޅެނީ.
  ރިލް އާ ޒީން އާ ބުރުގާއަޅާ ން ހަމަ ގާމައް ވެސް

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:27 am

   ލަމް، ލުހާ، ޝިފް ހުންނާނީ ބުރުގާ އަޅާފަ

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 8:47 am

   Ehen maa mithaa Uley kudhin tha uleny burugaa a laagen thaa dhw aish ves uleny burugaa alaagen dhw lam

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:56 am

   ހޫމް އައިޝް ހުންނަނީ ބުރުގާ އަޅާފަ.. އަދި އައިޝް ގެ ޕިކް ލިޔަމް އެން އަރީޝް އަށް ދައްކާލީމަ ހޭން ފެށީ.. އައިޝް އަވަސް ކުރަން ވެގެން ބުރުގާ އަޅާފަ ހުރި ގޮތުންނޯ ކިޔާފަ.. ލަމް މެން ހެދި އެއްޗަކީ އަތު ހުރި ބާރެއް ލާފަ ދެމީހުންގެ އަނގަ މަތީގަ ޖެހީ😂😂

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:59 am

   ޝާޔަންވެސް ބުރުގާ އަޅަން… އޭ ލިޔަމް މަ މީ ގަމާރެއް ނޫނޭ… މަށަށް އިނގޭ ކަލޭމެން އަންހެނުންގެ ހެދުމެއް ނުލާނެކަން…

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:01 am

   ލަމް ތި ހެދީ ހަމަ ހެޔޮކޮށް… ސާބަސް…🤣🤣🤣

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:03 am

   Lam men nuhunaanan Aish aa dhimaalah ehchihi kiyanyaa madakuneh

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:05 am

   Dhen shaayan aa dhimaalah ehchehi kiyaifiyyaa madun tha hunnanii? Hehehe… Lam gadha ingey

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 9:09 am

   Hehehe Lam men vaagdha ingey
   Rageeney esoru menaa Eduvahu anga haluvaaves nudeveyne kan dhw liyam kalooo
   Hehehheeh
   shaayan ves burugaa alaafaa dhw

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:10 am

   Shaako aa dhimaalah ehchiseh nukiyaey Lam men kairi aku.. Shaako aa dhimaalah ehchihi kiyanee kulhen dhadah goss

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:12 am

   alheyyy magey aburaa x m,ihaaru e thakaholhi gandaa dhemeehun behenee thr

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 9:17 am

   Keeve nubehen vee

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:24 am

   Ey ril men shaayan men Lam men enme fahun Malé aee kon iraku

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:27 am

   Lam dhiyain mi dhiya aharu November ga.. Dhn Mi aharu February ga vx dhiyain

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 9:29 am

   Ril male dhiyaee 2019 he holiday gaa mibunee December gaa dhiyaee
   Hope we met before that dhw

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:37 am

   Shaayan male dhiyaii mi aharu March mahu eii lock down kurumuge kuda dhuvaskolheh kurin

  • 💓shif

   September 21, 2020 at 9:43 am

   Shif male dhiyaee Midhiya aharu November ga

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 11:36 am

   Xeen aa Ril aa dhiyaee ehkoh dhw xeen But uleny vakin aee ves different days eh gaa dhw xeen

 150. 🌻LamHaa🌻

  September 21, 2020 at 8:21 am

  🌞🌞Good morning guys
  Shif baleetha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:26 am

   Shif sch ah nudhanyaa aadheba Lam aa ehkon kameh kohlan

 151. Anonymous

  September 21, 2020 at 8:22 am

  Good morning guysss
  Thede shif anekaa kihineh thr veee

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 8:23 am

   Ril ingey ey

 152. Shaayan

  September 21, 2020 at 9:04 am

  😂ލަށަށް ޔަގީން އަރީޝް ކީއްކުރަން ލިޔަމްވެސް މަށަށްވުރެ ކުރުވާނެކަން…😜 ހަހަހަ… ދޯ…😝😝😝

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:06 am

   Shaako nuvaane thihen bunaakah vx.. E dhemeehun rukakah vure dhigu vaane

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:20 am

   އެހެންތޭ؟؟؟ މަގޭ އިސްކޮޅުގަ ހުރޭ 160 ސެންޓިމީޓަރު…😝 ދެން ނިކަން ބުނެބަލަ މަ ކުރު ވާނެޔޭ އެމީހުންނަށްވުރެ…😝😝😝

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:22 am

   E dhemeehun hunnaanee 165 centimeter

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:26 am

   WHATTTTTTTTTTTTTTTT???😵😵😵 NO WAYYY…🙅🙅🙅 HOW COULD THAT BE???😵😵😵

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 2:22 pm

   Lam thi vaahaka dhehkeema handhaan vany hisan mathin e gola dhigu vaane dhigu dhaani akah vure dhww lam Shaaya mn hairaan vaane

 153. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:06 am

  heyyooo…gud morning..ey ril miadhu 10 g ye he chahate aadhey thrr

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:08 am

   Princwess V miss vey

  • Anonymous

   September 21, 2020 at 9:11 am

   aawwnnn.miss u more darl how are you

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 9:11 am

   Yh tonight gaa anaane 10 gaaa
   Miss u princesswess

 154. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:09 am

  އޭމަވަރަށް ބޭނު8ނތިއުޭ އަރީޝް ސޮރާ އަނގަ ތަޅާލަން…ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެވާހަކަ ނުދައކާތާ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:12 am

   Areesh vaanee mi gadee sch ga

 155. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:18 am

  Ey lam innaane London ga yaash dhonbe nagaidheefa in gandeh v fahun fonuvaafa…🤭🤭🤭🤣🤣🤣libunu thr

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:20 am

   Insta in tha fonuvee

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:22 am

   Hmmm belinthr..koba luha aa shif

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:25 am

   Princwess insta ah vannan tha Mihaaru.. Luhaa n shif vee sch ga

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:28 am

   ?Eyy lampuriii schl ah nudhaniitha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:31 am

   Yahh

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 9:34 am

   Ey mee Kaaku.. Marry vx nukoh yaash Dhonbe aa ehkon dhiyaee.. Ehn noonas yaash Dhonbe dhiyaee London akah noon Bangalore ah dhiyaee

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:43 am

   އޭ ލިޔަމް ކަލޭ އިސްކޮޅުގަ ހުންނަނީ ކިތައް ސެންޓިމީޓަރު؟ ދޮގު ނުހަދަ ބުނައްޗެ

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 9:47 am

   Lam bunefi eh Nu.. Ma vx Areesh vx iskolhun vaanee eh vareh.. 165 centimeter hunnanee

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:49 am

   noon lam mihaaruvx sirrun mi kuranii…ey kurin finuvi gandeh..lioyam aharun bung gthga thibe london ah gossa ey

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:50 am

   bitun****

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:52 am

   Luhaa vx Mihaaru insta akah nuvadhey

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:53 am

   keehvvveeeeeeeeeeee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:56 am

   Mirashu kuhjaku luhaa manma ah dhehkee luhaa insta ge Id

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 9:57 am

   Mashakah neynege thi kiyaa ehcheh

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:58 am

   ma eba kiyan thr ehchekey

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:02 am

   Eohtheenu lioyam aharun bung ey

 156. Shaayan

  September 21, 2020 at 9:23 am

  Eyy ma dhanii ingey claahuga mi inii foi thre ah tab laigen bye

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:29 am

   Saabas Shaako.. Free gadi eh noontha

  • 🌹Ril🌹

   September 21, 2020 at 9:32 am

   I ves meenee schl gaa Mee maths gadi bye

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 9:32 am

   Noonekey… Business gadi viima foohivegen mi cmmnt kuranii

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:36 am

   Hahahaha Lam men hadhaa ehchakee foohi veema hurihaa girls indhegen comment pass kuraanee

 157. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:52 am

  ey miadhu mihaaru 10 ga aadheyhey ye he chahate

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 9:54 am

   Repeat Dhw annanee

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 9:55 am

   ehenney aadhehey..reygandu nubeleyeyy

 158. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:53 am

  dhonbe nidhaafa mom sch ga .ehnve advantage naganee m…ey ma v dhigu vaane vaane dw competition eh baahvvan

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:05 am

   Competition eh baavan v dhigu vaane yey

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:10 am

   ma maa dhigu vaane..

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:12 am

   Ma maa dhigu vaane

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:13 am

   ma maaa dhigu vaane

 159. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:54 am

  areesh ekni thr sch ga v

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 9:59 am

   Noon ma vx meendhee sch ga.. Ma Bunefin Manje Areesh hoadha ey eba.. Buny noolhemo vaahaka dhahkaakah

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:00 am

   alhe hama ehchekey bunaa irah ahuvaa huh

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:01 am

   keehve mashaa rulhii thr

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:02 am

   u vx rulhi thr I aa

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:08 am

   naanna iru heevaanee ehn kameh henaeema vaahak nudhahkkaaa..haadha hehvayey

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 10:10 am

   Hmmm Rulhi

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:12 am

   ??????but why

   rulhi anna jehey varu kameh kurevifa othiyya vv bodah maafah edhen
   sorry100 times

 160. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:56 am

  byeee dhiyaeeee

 161. PrincWess

  September 21, 2020 at 9:57 am

  saayanooo..mmashaa angain vx nubunaana thr

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:03 am

   Shaayan vx rulhi o Manje aa

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:09 am

   alhe dhen enmen mashaa rulhii thr.ehaa varun aeema vxx

 162. 🌼Luhoo🌼

  September 21, 2020 at 10:08 am

  Liyam vx eba ulhen Dhw.. Ma miulheny foohi vegen.. E Areesh buny naanaamo

 163. ⚽L#[email protected]

  September 21, 2020 at 10:11 am

  Ey manjey yaash Dhonbe salaam buni

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:13 am

   dhen mashah kon kameh..ma mihaaru foohivehjje firihenun dheke

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:15 am

   yaash dhonbe dheke vx
   lioyam dheke vx

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:15 am

   Ma foohivey anhenun dheke.. Mihaaru Kobaa Eshal

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:16 am

   ishal dheke foohsseh nuvey…plus aaraash

   so bye(for mlhi umurah)

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:17 am

   Eshal dheke fooseh nuvey.. Aiman dheke fooseh nuvey

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:18 am

   Thiulheny Maru vaantha.. Mulhi umurah bye kiyeynee Maru veema Dhw

 164. 🅰️REESH🎱

  September 21, 2020 at 10:14 am

  Ey Liyam hingaa geyah dhaan

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 10:15 am

   dhey dhey..ma dhanee dhen

 165. PrincWess

  September 21, 2020 at 10:17 am

  soooe very boys …iam leeving u tttto for umurah

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:19 am

   Thiulheny Maru vaan hey.. Mulhi umurah bye kiyeynee Maru vegen

 166. Shaayan

  September 21, 2020 at 11:02 am

  Alheyyyyyyyyyyy pincewess I’m not angry with u…🤗🤗🤗 I luv u sooooooooo muuuuuucccchhhhh lwbikolhuuu😘😘😘😘😘😘

 167. Shaayan

  September 21, 2020 at 11:05 am

  އޭ ލިޔަމް އެންޑް އަރީޝް މަ ކަލޭމެނަށްވުރެ ދިގުވާނަން ކޮންމެސް ގޮތަކުން… ކަސްރަތު ކޮށްގެން ވިޔަސް 10 ބުއްތަށި ބޮއެގެން ވިޔަސް މަގޭ ހައިޓު 165 އަށް އަރުވާފަ ދޫކުރާނީ… ބަލަން ހުންނާތި…

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 11:58 am

   Ey ma vx v dhigu vaane

  • Areesh😄Liyam

   September 21, 2020 at 12:48 pm

   ސާޔަނު ބޭނުން ވަނީ އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށް ވުރެ ދިގު ވާންތަ.. އެކަމަކު167ވެސް ނާރާނެ ކަންނޭގެ ސާޔަނު އެއް

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 1:33 pm

   އަރާނެ… ކަލޯ މަ ހީކުރީ މަ އެކަނި ކަމަށް ދިގުވާނީ… އެކަމް މަށެއް ނޫނޭ ދޯ ދިގީކީ… ކުލާހުގަވެސް މަ މީ އަންހެން ކުދިންގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ދިގު ކުއްޖާ… ކަލޭނޭ މަ މިހާރު މަ މަންމަ އަށްވުރެވެސް ދިގު… ބައްޕައަށްވުރެ ހަމަ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުރީ…

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 1:36 pm

   ކަލޯ މަ ދިގު ކަމުން ގޯތި މީހުންވެސް އަބަދު ދައްކާނީ އެވާހަކަ… ދެން މަ މޭ ފުއްޕާލާފަ ބުނަނީ މަށަށްވުރެ ދިގު ކުއްޖަކު ނޫޅޭނޭ އެކަމް މިހާރު އެބަ ހިތަށްއަރާ މަ ހާދަ ކުރޭ… އެކަމް މަގޭ ދިގުމިނުގަ 160 ސެންޓިމީޓަރު ހުރެޔޭ އެވަރު ކުރުތަ؟

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 1:41 pm

   Haadha dheravee kuru veema

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 1:45 pm

   މަ ހުންނާނެ 170 މީޓަރު

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 2:16 pm

   Ma hunnaany emmen 2 inches 😆😆😆

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 2:22 pm

   މަ ދެރައެއްނުވޭ… ކުލާކުގަ އުޅޭ ގިނަ ފިރިހެން ކުދިންވެސް މަށަށްވުރެ ކުރުވާނެ…😜😜😜 އޭ މި ކިޔަނީ އަދި މީގެ 4 ވަރަކަށް މަސް ކުރިން ހުރި ހައިޓު އިނގޭ މިހާރު މަ އެއަށްވުރެ ދިގުވާނެ ތޯއްޗެއް…

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 2:27 pm

   Ma family meehun vx kiyaa kaaku thihaa dhigu vegen hey Thiulhenee….. Zaraafaa aa vaadha jahan dhaashey vx kiyaa

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 4:19 pm

   Ma vx mikiyanee February ga huri height ge vaahaka ey

 168. 🌼Luhoo🌼

  September 21, 2020 at 12:30 pm

  އޭ ލިޔަމް ކަލޭ ހިސާބު ފިލާވަޅު ނުހަދާ ކުރި ކަމަކީ މީ ދޯ މި ކޮމެންޓް ތައް ކީމަ މި ޔަގީން ވީ😯😯… މަށަށް ކޮމެންޓް އެއް ނުކޮށް ލެވޭ ސްކޫލް ވައިފައި ސްލޯ ކަމުން😔😔… އަދި އެނގޭ ތަ ލަމް އެ ނާހިލް ގަނޑު މުޅި ގައިގަ ސެނިޓައިޒާ ހާކައިގެން މުޅި އާޓް ގަޑި އެއްކޮށް ލެކްޗަރުތައް އެޅީ😠😠😠😠… އަދި ގެއަށް ވެސް ފޮނުވާލީ 20 މިނެޓް ފަހުން..😡😡😡 އޭނަ އުޅޭ ގޮތުން އަރީޝް އިނދޭ ޕަކަޕަކަ ލާފައި ހޭން

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 12:33 pm

   Adhi e Liyam ah vaakameh vx nooney tabaa kulhen dhw iny… Adhi firag Sir ais lecture alhan fesheema mulhi gai ehkon dhaan hillan feshee Huvaa mi buny nukerun gudaa lan vx

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 12:55 pm

   ހޫމް.. ޝައްފާން އައިސް ކީ ލަމް ކައިރީގަ.. ނާހިލް އާރޓް ގަޑީގަ ސެނެޓައިޒާއިން ފެންވެރީއޯ.. އެހެންވެ މިސް އާރޓް ގަޑީގަ އެއްކޮން އަނގަޔަށް ލެކްޗަރު އަޅާދިނީޔޯ.. އިއްޔެ ވެސް ސެނެޓައިޒާ ފުޅި ދޭންވާ އިރަށް މުޅި އަތަށް ދޯ އޮށްސާލީ.. ހިނި އައިސް އިނގެ ލަމް ކުލާހުގައި އިންނަމަ.. ވިޝާލު މެން ހެނޭނެދޯ

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 1:04 pm

   Ma inee firaq Sir aa gadeega tab hifaigeneh vx noon.. Maths gadeega nuvx nagan tabeh.. English gadeega inee tabaa kulhen.. Dhn Islam gadeega negin.. Polh Dhw.. Eythi miadhu senitaiza in fenvery claahuga.. Majaa ingey

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 1:14 pm

   އަދި ސަރ ލެކްޗަރު އަޅާލި ގަޑީގައި ޕޮޅް އިނީ ބިރުން ވިރި ވިރި.. އާރޓް ގަޑީގަ ލެކްޗަރު އެޅިއިރު މަ އިނީ ޓެބު ހިފައިގެން

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 2:08 pm

   Ma bunefin tha firag Sir ai gadi ey hama gaimu vx compass eh nugeney maths gadeega eh miadhu Islam filaavalheh dhin kameh engey tha

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 2:11 pm

   Neyngeyne.. Ehn nu vaanee ehaa Galhi boa thakaholhi gandeh viyya

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 2:14 pm

   Hmm v galhi vaane kiyavaidhey gadeega innaany kulhen like kids

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 2:23 pm

   Kids eh vx noon baby eh hen…. Kalhu soraa ekee kulhen Hunna iru vx ma angain soni faibaa🤤🤤🤤… Adhi Ahushamu innaane dhefai dhamai Gen TV balan Huvaa ma hama kos vey

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 2:36 pm

   Ahchi ma galhee.. I not like a baby.. Aan ma hedhin Islam filaavalhu

 169. 🌼Luhoo🌼

  September 21, 2020 at 12:37 pm

  Prinswess mathin vvvvvvvvv miss vey n emmen mathin vx lam n shif baleetha gws ingey ekam lam miadhu 2 30 ga dhw meeting iny on vahchey… Miadhu haveer dhaanan thi geayah… Luv you all vvv bodah miss vey❤️💙💚💛💜🖤

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 12:59 pm

   Yahh 2:30 ga Dhw othy.. V majaa Dhw E meeting hinni aadhey.. Shaffan buni email Adress eh nunagayo.. Ethedheh tha.. Okk 4:30 ga ahnnahchey.. Lam bunaanan free veema.. Tabun ingey vannaanee miadhu meeting ah luhaa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 1:17 pm

   Yahh dhn ingeynu keehve kan

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 2:12 pm

   Labba

 170. PrincWess

  September 21, 2020 at 1:44 pm

  އޭ ކަލޯ މަ މިއަދު އޮންލައިން ކުލާހަށް އަރާފަ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ޗެޓް ބޮކްސް ބަލައިލީ… ދެން އިރުކޮޅަކުން އެންމެން ލާފް އިމޯޖީސް ތަކެއް އެބަ ފޮނުވާ🤣މީތި…. ދެން މަ މީނީ ވާނުވާގަ…. ދެން މިމީހުން އެބަ ލިޔޭ ހާރ ކެމެރާ އިޒް އޮން އޯ… ދެން މަ ވެސް މިބަލަނީ ކާކު ކެމެރާ އެއް ތޯ… ހަރާން އެކަކު ކެމެރާ އޮންވެފަ އިނަސް…. ކަލޯ ރަނގަޅަށް ބެލީރު މަ ކެމެރާ… ނުވާތާކަށް މަ އިނީ ކިހިނެއް ؟ބުރުގާ ނާޅާ ހާމުންޑި އެއް ހެން ބޯހާވައިލައިގެން ބޯދޮވެގެން އައިސް.. ހުވާ މަ ލަދުން މަރު

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 2:26 pm

   ސުއްބޫހުން ގުއްދޫސުން ރައްބުލް މަލާއިކަތި ވައްރޫޙު…😱 މަންޖޭ ހަމަ ހުވާތަ؟؟؟😱 ދޮގު ނުހަދާ…😱 މަ ކައިރިއަށް ހިންޏެއް ނާދޭ އެކަމް ދެރަވޭ މަންޖެއަށް އެހެން ވީމަ…😢 ކަލޯ މަ މީނދީ އިނގިރޭސި އޮންލައިން ކްލާހުގަ މަށަކަށް މިހާރު ނުވެސް ކެރެ އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް… އިނގޭނު އެއްކަހަލަ ދވަހު ސަންތި އަޑު ލެއްވި ވާހަކަ…🤣 ބާއި ދަނީޔޭ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 2:28 pm

   Hahahaha.. Manje ah rangalhu kanthah vey Dhw

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 2:32 pm

   ކޮޔާ ހުވާ މަ ލަދުން ދެ ކޯތާފަތް ރަތް ވެފަ ހުރީ… ☺️☺️☺️ހުވާ ކަލޯ. ؟؟؟؟ބަސް އަހައިގެން އިނދޭ ކުލާހުގައި ބޮނޑިއެއް ނުލިބެނީސް😟މަށަށް ވާ ހެވުނު މަށަށް ހުރެވުން ގޮތުން

   ހުއް ކަލެއަށް ވާ ކަންތަށް ގޯސް ކަމަށްޓަކައި ވެސް ޝުކުރު ކޮށް ބަލަ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 2:32 pm

   Ey lam miulheny online claahah vanan vegen.. Dhn nukereyne burugaa baalaigen ihnaakah vx

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 2:34 pm

   Lam Vaa rangalhu 😆😆👏👏👏ibratheh haasilu kohffi

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 6:36 pm

   Ey Aslu vex anhen dharin koathaafaiy raiyy veytha maey hithah araa anhen dharin koathaafaiy raiyy vaany Kihineh hey vx..mae koathaafaiy raiyy vaanetha

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:11 pm

   ހަހަހަހަހަ…🤣🤣🤣 މަށަކަށް ނޭނގެ ކޯތާފަތް ރަތްވާ ކަމެއް މިއުޅޭ ކޮރެއާ ހިސާބު ދޮން މީހުން އެކަމް ރަތްވެޔޯ… ދެން ނޭނގެ އަޅެ މަ ކަލޭގެ ކޯތާފަތް ރަތްވޭތޯ ބަލާލަންތަ އެއްޗެހި ކިޔާފަ…🤣🤣🤣🤣🤣

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 7:50 pm

   Hehe mae koathaafaiy ratheh nuvaane ehchehi kiyakas adhi ekam Varah thureh bodah dhonbodu v ma raiyy vedhaane adhi eves mulhi moonu😠😂😂😂

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:11 pm

   Edhogeh.. Hama meehaku Ehchekey bunaairah Areesh ge kothaafaiy Raiy vaane.. Hama heevaanee ley kolheh hen

 171. PrincWess

  September 21, 2020 at 1:48 pm

  ލޯތްބަށްޓަކައި އަހަރެން ހުވާ މަރުވެސް ވެދާނަމޭ…….

  ދުލަކުން ހުވާ މި ކުރަނީ……..
  އުމުރަށް ސަލާން…..

 172. PrincWess

  September 21, 2020 at 2:06 pm

  އަޅޭ ރިލޫ ރުޑްރު މަރާލަނީތަ އެ ހަމަ😡😡😡😭😭😭😭މަ ހަމަ ހިތަށް އެރި އެ މީހާ ކަތިލަން ވެސް.. އޭގެ ފުރިހަމަ އެޕިސޯޑެއް އަދިކިރިޔާ މިއަދު މި ބަލައިލެވުނީ 😁😁ފައިނަލީ ޕްރީޝް އެން ރުޑްރު އިޒް އިން ލަވް ދޯ😜😜😜😜😝😝😝😝😍😍😍އަޅޭ ހަމަ ވވވވ ކިއުރިޔަސް ރުޑްރާޝް މަރާލެވޭނެ ކަމާމެދު😰😰😰😰🤔🤔🤔އޭނަ އަށް ކޮން ނަމެއް ތަ ކިޔަނީ މިބުނީ ޕްރީޝާ ކުރިން ރައްޓެހި ވި ސޮރަށް….. އެއްފަހަރު ހަނދާން ހުރިއްޔާ ދެވަނަ ފަހަރު ހަނދާން ނެތޭ🤦🤦🤦ޕިސް ޕިސް އަދި މޮޅުކަމަކީ އެގޮލާ ހަމަ އެއް ވެސް ނޫނޭ

  • PrincWess

   September 21, 2020 at 2:08 pm

   Aan Aan yes I remember 😍😍😍😀😀😀😃😃😃Yooraaju dhw

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:19 pm

   Alheyyyyy asluvx tha mashakah mihaaru nuves beleyey studies ge kan kamuga maa bodah buxy viima… How I wish I could watch that

 173. 🌻LamHaa🌻

  September 21, 2020 at 2:25 pm

  Luhoo vanee tha

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 2:36 pm

   Hmm

 174. PrincWess

  September 21, 2020 at 2:38 pm

  ……Thusaaje kere haathey
  ……mereyhe tumko dhaahey
  ……..naheehey baai dhaaa

  😕😕😕😕Ey aslahvx Naira n kartik aa couples thrr

  • 💓Shif

   September 21, 2020 at 3:49 pm

   😌Hmm naira akee kartik ge real life girlfriend

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 4:04 pm

   Yes Naira n Kartik ey couples

 175. 💓Shif

  September 21, 2020 at 3:51 pm

  Ey lam shif vx dhaanan

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 4:05 pm

   Yes Okk.. Luhoo n shif aadhey 4:30 ga.. Mom eba ulhey dhaan

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 4:07 pm

   Shif mom hingahje.. You can come

 176. 💓Shif

  September 21, 2020 at 4:11 pm

  Kkk Midhanee hama mihaaru

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 4:17 pm

   Aadhey avahah.. Luhoo vx aadhey

 177. Shaayan

  September 21, 2020 at 4:35 pm

  Can someone please please please get me a chocolate… I’m craving for ittt!!! Plxxxxxxxxxxxx… Miadhu chocolate nukevejjiyyaa masheh nuhunnaane dhuniyeyga heyo haalaku eh…😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 178. Shaayan

  September 21, 2020 at 4:47 pm

  އާނ ކަލޯ އަދި އިނގޭތަ މިއަދު އިނގިރޭސި އޮންލައިން ކްލާހުގަ މަ އޮތީ ބަނޑެއްގަ ރިއްސާތީ ހިރިނުލެވިފަ މަ ވަށައިގެން ހުސް ޗޮކޮލެޓު ކައިފަ ހުސްކޮށްފަ ހުރި ކަރުދާސްތައް އެންބުރެނީ… މަ ވާ ހަލާކުވެއްޖެ… ދެން އެހެން އޮވެއޮވެފަ މަށަށް ނިދުނީ… ކަލޭނޭ ކޮންމެސް މީހަކު އާދެބަލަ މަގޭ ކޮޓަރި ސާފުކޮށްދޭން… މަށަކަށް ނެތް ހިރިލެވޭކަށްވެސް ބަނޑަށް ތަދުވާތީ އަނެއްކާ ދެންމެ މަންމަ އައިއްސަ އެ ދިޔައީ މަށާ ދިމާލަށް ހަޅޭއް ލަވަލަވާފަ ކޮޓަރި އޮތް ގޮތުން… ހެޔޮނުވާނެ ކޮންމެސް މީހަކު އައިސްބަލާ… އަނެއްކާ ކޮޓަރި ސާފުނުކޮށް އޮއްވާ މަންމައަށް ފެނިއްޖއްޔާ މިރޭގެ ކެއުމުން މަ މަހުރޫމްވާނެ… ދެން ކައްކަން ޖެހޭނީވެސް މަށަށް… ހެޔޮނުވާނެ ހަމްދަރުދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ހުރި މީހަކު ވިއްޔާ އައިސްބަލާ…😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • 💓shif

   September 21, 2020 at 4:52 pm

   😲😲Subhanallah mi fonuvanee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 4:56 pm

   Aslu vx tha Shaako.. Midhanee Shaako ge kottari Saafu kohdheyn.. Dhaa irah gendhaanan chocolate eh vx.. Ekam lam vx miadhu miulheny banduga rihssaathee.. Ekam vx Shaako ah ttakaa dhaanan

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 5:38 pm

   Aadhey aadhey avahah aadhey ma mi oh maru vanii😭😭😭😭😭😭😭

 179. 🌼Luhoo🌼

  September 21, 2020 at 5:27 pm

  Ey ma vx midhanee avahah ingey

 180. Shaayan

  September 21, 2020 at 5:48 pm

  އޭ ކޮންމެސް މީހަކު އުޅެބަލަ ޒުވާބެއް ފަށަން… ހާދަ ވަޔޭ މިހާރު…😒 މަވެސް ވަރަށް ޒުވާބު ކޮށްލާހިތްވޭ އެބަ މިއަދު…

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 6:01 pm

   Hm hingaa fashan
   🤣🤣🤣Haleema in Ahmed in Aisaa fulhu goathi ali in fareedha ge dhari saayanu

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 6:32 pm

   Ey saayanu mae hunnaane 165 cm dhigu minuga yageeney saayan kuruvaane kan mashah vure dhn I will call you kokky

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:04 pm

   Whattttt?😮 Don’t call me that u tally…🙎 Eyy wait thee Anekka rangalhu Areesh eh tha I mean fukkiba tha?😕

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:08 pm

   Eyy excuse me mashah varihama thee komme Areesh akas Ekam ma Areesh ah vure kuru vaanii emme 5 centimetres…😜 Ma vvv dhigu vaane claahuga ulhey gina firihen kudhin vx mashah vure kuru vaane…😝 Eyy ekm mashakah hieh nuve thee rangalhu Areesh eh heneh😕

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 7:11 pm

   Saabahey mae mee hama areesh kihkureema mee areesh kamah gabool kuraany 🤔🤔🤔

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:13 pm

   Yageentha? Promise kurey thii Areesh kamah… Eii kurin ekkala anonymous cmmnt kuri ennu Areesh ge namuga Ehenve… Nd Areesh ge name gianin liyefa innanii simple letters in viima

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 7:16 pm

   Promise promise ok tha

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:17 pm

   އޯކޭ މަ މިހާރު މި އުޅެނީ ތީ އަރީޝްތޯ ބަލަން… މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީ… އަރީޝް ކުރިން އެންމެ ގިނައިން ޝާޔަންއާ ދިމާލަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް؟ އައި މީން އައި ހޭޓް ޔޫ ޖަހާފަ ދެން އިންނާނެ ނަމެއް ޖަހާފަ އެއީ ކޮން ނަމެއްކަން ބުނީމަ މަ ގަބޫލު ކުރާނީ ތީ އަރީޝް ކަން… މަ ކިޔަނީ ފުއްކިބައެއްނު ދެން އަރީޝް މަށާ ދިމާލަށް ކިޔަނީ ކީކޭހެއްޔޭ؟ 5 މިނެޓު ތެރޭ ޖެހޭނެ ޖަވާބު ދޭން…

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 7:18 pm

   Ehkala dheythi Dhw

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:21 pm

   Thee Anekka rangalhu liyam eh tha?😕 Ma mihaaru mi hunnanii shakku bali jehifa mi anonymous akaa hadhaa😕😕😕

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 7:21 pm

   Keekey tha kiyanee.. Ma handhaaneh neiy

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 7:22 pm

   Ey Areeko SAIBOANI Ey kiyanee

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 7:25 pm

   Ma mee rangalhu Liyam Ey.. E anphonymous hingahje japhaanu mahaa indhegen

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:26 pm

   ލިޔަމް ގަނޑާ…😠😠😠 ކޮބާ ދެން މަ ކިހިނެއް ގަބޫލު ކުރާނީ އަރީޝް ކަމަށް؟؟؟🤷 އޭ ކަލޭމެން ދެމީހުން ދޭ ނަމާދު ކުރަން މަންމަ އައިސް ކަންފަތުގަ ނުހިފަނީސް…

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:30 pm

   ޓޯލީ ކަލޭ ތި ހުންނަނީ ހަނދާންނެތޭ ބަލި ޖެހިފަތަ މަށަށް ހީވަނީ މި ލިޔަމްވެސް ކަލެއަށްވުރެ ބޯ ރަނގަޅުވާނެހެން…🤦🤦🤦

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:33 pm

   Ok ok ma gaboolu kohfin thee Areesh kamah

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 7:47 pm

   Hmm okay kokky emme fahun jehuny ebbas vaakah nu😜😝

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 7:53 pm

   Oh excuse me Mr.tally just because I’m a few centimetres shorter than u that doesn’t mean that u can call me kokky…😡 Nd ma adhivx thee Areesh kamah gabooleh nukuramey bunefiyyaamun dhen kihineh hadhanii

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 8:04 pm

   Heyon tha konme kameh kuriyas kokky ah

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 8:05 pm

   Ekamaa dhn maabodakah alhaeh nulaanan because kurin buneemeh nu gabool kohfeemey.. N kokky ehves noon Kiyan v kee dhw baby vx nukiyan mi hunnany Miulheny luha akah ketheh nuvaane ehchekey nubune eh ehn bunefiyyaa eh🙄🙄🙄… Ekam mae kiyaany mae beynun ehcheh dhoww😌😌😌😆

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 8:06 pm

   Hahahaha mithanuge kokky akee Shaayan

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:08 pm

   Keeve mashah keiy nuvaan vee Areesh konme ehcheh kiyas

  • 🅰️REESH🎱

   September 21, 2020 at 8:12 pm

   މައެ މިބުނީ ލުހާ މެން މެއެ އާ ދިމާއަށް އަޅޫވާ ކިޔާ ވާހަކަ އެހެން ނު ވާނީ އެއީ ކަލޭމެން ގައިގަ ހަރުލާފަ ހުރި ކަމެއް ވިއްޔާ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:14 pm

   Areesh aa dhimaalah alhuvaa kiyanee.. Aharemen Areesh n Liyam kaireega anhen Kuhjeh ge vaahaka nudhahkaathaa ahareh vee Dhw Luhoo

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:15 pm

   Areesh ufaa veynu v shaaya aa alhuvaa keema.. Ey Shaaya mi areesh vv ufaa vaane Shaaya aa alhuvaa keema 😂😂😂😉

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:16 pm

   Haan mashah hee vany e vaahaka nufashaigen hen e ulheny

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:17 pm

   Hmm Aharemen thi dhemeehun kaireega nuves dhahkan Mihaaru anhen Kuhjeh ge vaahaka eh.. Areesh eh noon Dhw thi comment kuranee.. Areesh vaanee mi gadee quran claahuga

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:19 pm

   😡އޭ ކޮންމެހެން މަށާ ދިމާލަށް ކޮއްކީ ވެސް ބޭބީވެސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް… އިނގޭތަ ކުރިން ދުވަހު މާމަ ބުނީ މަ ދިގުކަމުން ހީވަނީޔޯ މަގުމަތީގަ ޖަހާފަ ހުންނަ ހޮޅިދަނޑިއެއްހެން…🤣 މަ ހުރީ ވަރަށް ފޮނިވެފަ އެހެން ބުނީމަ ދން މިހާރު ކީއްވެ މަ ކޮއްކީ އަކަށް ވާންވީ؟؟؟😡 އޭ ލިލީ ސިސްވެސް މަށަށްވުރެ ހައެއްކަ ސެންޓިމީޓަރު ކުރުވާނެ…😝😝😝

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:22 pm

   Kalw gayaa eii Areesh eh nooney…😵 Shit Shit Shit Anekka anonymous???😡😡😡 Dhen mashah nethennu Areesh aa ehkoh zuvaabeh kohleven😡😡😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 8:23 pm

   Holhi dhadi ekey.. ehn veema Reygadu veema shaayanu Holhi dhadi dhihleyne Dhw.. Magu mahchah alikuran hunna Holhi dhadi eh eba ulhey mithaa

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:25 pm

   އޭ ލިޔަމް ތިއެއްނޫނޭ ހަމަ އަސްލުވެސް އެ ކޮމެންޓް ކުރަނީ އަރީޝްތަ؟؟؟ މަ ވަރަށް ސީރިޔަސް އިނގޭ…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:26 pm

   Shaako Ey anonymous eh noon.. Ey Lam, shif, Luhoo, Liyam mithanun konmes meeheh.. Areesh vx Liyam vx huhdha dheefa onnanee Luhoo, Lam, shif ah e Meehun ge name ga comment kuran

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:40 pm

   އެހެންދޯ… މަ ދެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން މަށާ ޒުވާބު ކުރަނީ އަރީޝް ކަމަކަށް… މިހާރު ބޯ ގޮވައިފިޔޭ…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:44 pm

   Areesh ginain Shaako aa zuvaabu kuraanee.. Lam men vx comment kuran Ekam

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:46 pm

   Dhen eii Areesh kamah promise kohfa dhogu hedhee kaaku tha😕😕😕

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:47 pm

   Ekamaku Shaaya akah neyngey tha areesh mn ge bahuruva hunna gotheh n Luhoo lam shif mn ge bahuruva v thafaathehnu

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:51 pm

   Yahh Areesh menge bahuru vayaa Lam men vaahaka dhahkaa gothun ingeyne V reethi kon vaki kuran

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:53 pm

   Ya ehnma Shaaya vx egothah vaki kurey

 181. 💃💃

  September 21, 2020 at 8:25 pm

  Ey thi emmen ge favourite lava buneba

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:27 pm

   Shaayan ah emme reethee hawaayen lava… But why do u ask nd who re u may i ask

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:29 pm

   Hehe that’s me

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:30 pm

   Lam ge favourite lava hunnaane baivaru

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:37 pm

   Hawaayen aee shiraz saleem ge lavatha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:40 pm

   Lam enme like vanee English lava.. Dhn Dhivehi lava n hindi lava vx adu ahan.. Enme favorite song akah innaanee (main rang sharbaton ka)

  • Shaayan

   September 21, 2020 at 8:44 pm

   I think shaahrukhaan nd Anushka stare kohfa in song eh kanneynge eii

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:50 pm

   Ohh ehn dhwww… Lam Luhoo ah vx v reethi e song

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:52 pm

   🙂Ingeytha kon song eh kan.. Kaaku e song ga ulhenee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:53 pm

   Mi bunee main rang sharbaton ka ga ingey

 182. 🌻LamHaa🌻

  September 21, 2020 at 8:37 pm

  Luhaa eh vx home work eh dhintha miadhu

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 8:38 pm

   Hmm innaane fonuvaafa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 21, 2020 at 8:41 pm

   Kk.. Thanks

 183. 🌹Ril🌹

  September 21, 2020 at 9:02 pm

  Heheheh princessWesss ah saabas ingey hehehhe
  Burugaanaalaa ey wahttt😱😱😱😱😱
  Manjey ladufashen ganaane dhw heneheh

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 9:08 pm

   Kohba eh mirey 11 jahaairu annanee.. Mashah Yageen luhaa n Lam annaane kan

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 10:24 pm

   Hehe shif buny shif akah naadhevey ne o

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 10:36 pm

   Mashah ingey shif naanaane kan.. Ma huhtta shif naadheveyney bunee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 21, 2020 at 10:39 pm

   Hmm kale ah neyngeny koacheh tha ma heekury eyru athaanga Liyam kamah nethy

  • ⚽L#[email protected]

   September 21, 2020 at 11:11 pm

   😝😝😝Ma shif kaireega ehee vx mirey aadheveyne hey.. Dhn Lalalalala

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 4:26 pm

   Kokko mn comments Ey hama publish nukuranee

 184. 💓Shif

  September 22, 2020 at 7:04 am

  😕Ekamaa Liyam….. Ma luhu n lam kaireega ey buny

  • 🌼Luhoo🌼

   September 22, 2020 at 10:04 pm

   Ey Kon ivaan eh tha dhahkaba came thah inthihaa ge cmmnt tha???

 185. 🌹Ril🌹

  September 22, 2020 at 7:25 am

  Hey guysss gud morning
  Enmen aadeba themen Ril men schl kaari Ah eyrun Ril ves nikunaana 🤣🤣😂🤣

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 7:30 am

   Shaayan men ge schl eh nei miadhu Vissaara kamun…⛈️⛈️⛈️ Yaaaayyyyyyy!!!!!😃😃😃 Bye mi dhanii chocolate kaan👋👋👋

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 8:27 am

   Shaayan Huvaa thr Ril men rashugaa schl banduvaavaraakah vihsaaraa nuvehey But mihaaru ebavehey konmes varakah
   Aley Ril Ah ves chocolate koleh deebala vrh anga huh vehje I want eat something sweet
   And I like choclate

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:47 am

   Alheyyyyy ril sisssooo chocolate hus vejjeyey… Shaayan mihaaru vx mi ulheny hus vegen…😢😢😢 Kommes kujjaku fonuvaalabala chocolate kolheh😭😭😭😭😭

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 10:50 am

   🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫 mivaru ragalu dhw dhen Ril nagan eba ehbaa ingey mithanun

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 11:29 am

   Tysssssssmmm ril sisooo yah ehbai nagaa ekm ehaa ginain nunagahche ingey Hahahahahahahah🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 11:35 am

   Wlcm shaayan
   Heheheheh lahbba nunagaanamey ehaabaavarah kihineh vaane 8 chocolate ragaluvaane dhw dhen demeehun ehvaraakah kaanee meen ekakahves nudeee dhw shaayan

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 12:00 pm

   އޭ މައޭ އަށް ދީބަލާ

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 12:53 pm

   Liyam ah deyneee I chocolate in enme 3 fih dhen chocolate ge baakee baa Ma kaalaaana OK dhw evaru 😂😂😂

  • 🌼Luhoo🌼

   September 22, 2020 at 1:05 pm

   Ey mashah vx dheeba half I love chocolate 😋😋😋😋😋😋🍫🍫🍫🍫

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 1:08 pm

   ްނުދޭނަން އެންމެ ޗޮކުލެޓެއް ކީއްކުރަން އެންމެ ބައެއްވެސް ނުދޭނަން…😜😜😜😜😜 ދެން ލަލަލާ…😜😜😜 އޭ ރިލް ސިސޫ ލިޔަމްވެސް ޗޮކުލެޓް ކާހިތްވަނީޔޯ…😮 މަގޭ މި ހިތަށް އަރަނީ އަނެއްކާ 😉ލިޔަމްވެސްސްސްސްސް ދެން އިނގޭނު ދޯ މި ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް… ހަހަހަހަހަހަހަހަހަ…🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ހުވާ މަ ގާތަށް ހިނި އައި އިނގޭތަ ލިޔަމް އެހެން ބުނީމަ…🤣🤣🤣 އޭ ރިލް ސިސްވެސް ލިޔަމްއަށް ނުދޭތި އިނގޭ އެންމެ އެތިކޮޅެއް ކީއްކރަން އެންމެ ކުނޑި ކޮޅެއްވެސް… ހަހާ ތި އޮތީ ރަނގަޅަށް ޗޮކުލެޓު ކެވިފަ ދެން ލަލަލާ…😝😝😝😝😝

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 2:05 pm

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡Saayanoooooooooooooooo… Ahchee.. Ma hithah eree saayanu 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 2:24 pm

   Hehehehheheheheheheh Ehehhehehe
   Liyam kalooo hehheheheheeh
   Aan Masha nudeynana maves nulaahiku chocolate kaahie vey hehheh
   Kudikolehvess nudeynana hehhehe
   Esoru kaahie viyas keekuranee Masha nudeyana

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 2:27 pm

   އޭ ކަލެއަށް ފުރަތަމަ އިނގޭތަ މަ ބުނަން އުޅުނު އެއްޗެއް ޔަގީނޭ ލަމް ކައިރި އެހީކަން… ހަހާ މަށެއް ނޫން ދޯ ރެޑިޝް އަކީ ލިޔަމްއެއނު ތި ހުންނަނީ އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ރަތަށް އަރާފަ…🤣🤣🤣 އާނ ލުހޫއަށް ދޭނެއްނު މި ލިޔަމް ނޫނީ އެހެން އެންމެންނަށް ދޭނަން…😜😜😜😜😜

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 2:28 pm

   Aaan Ril ah ingihje shaayan bunan thioleny ehche hhehehehh
   Ragalah chocolate kevifaahunaanee liyam an

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 2:30 pm

   Hehheheh shaayan ves dhw Aan luhoo Ah deynvaane

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 3:06 pm

   Kobaaa mi ulheny emmennah chocolate bahan vegen
   🍫🍫🍫Mii lam ah
   🍫🍫🍫Mii luhoo ah
   🍫🍫🍫Mii shif ah
   🍫🍫🍫Mii xeen sis ah
   🍫🍫🍫Mii ril sis ah
   🍫🍫🍫Mii princeWess ah
   🍫🍫🍫Mii hafu ah
   🍫🍫🍫Mii scarlet sis ah
   🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫Dhn mii Shaayan ah

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 3:08 pm

   Ahan liyam akah nulibunu dhwww so sorry hus vejjeyey😢😢😢🤣🤣🤣😜😜😜

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 3:19 pm

   Heheheh liyam beynumeh nuvaane dhw liyam areesh ves
   Hurihaa girls akah dhw diny mifaharu
   Ehehhe
   Vrh meeru tysssssmmmm shaayan

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 3:38 pm

   ކަލޯ އަދި އެބުނާހެން މިސްޓަރ ޓޯލީ ނުލިބެ ދޯ…😲 މަ ހަނދާނެއްވެސް 😁ނެތް އެ ކޮއެ މަތިންނެއް…😲 ކަލޯ ޓޯލީ ކަލޭ ބޭނުންތަ ޗޮކްލެޓެއް؟ ނުދޭނަން ރޭގަ މަށާ ދިމާލަށް ކޮއްކީ ކީމަ…😝 މިހާރު ކަލޭ ރުކަކަށްވުރެވެސް ދިގޯ ލަމް ބުނީ…🌴🤔 އެއީ ތެދެއްތަ؟؟؟🤣🤣🤣 އާރިފު ބޭބޭ ހެޔޮނުވާނެ މި ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކޮއްދެއްޗެ ޕްލީޒް… ކިތައް ފަހަރު މިހާރު ކޮމެންޓު ކުރެވިއްޖެ… އެކަމްވެސް ޕަބްލިޝްއެއް ނުވޭ… އަން މި އޮތީ އާރިފު ބޭބެއަށް ވީ ޗޮކުލެޓު 🍫 މި ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ނުކޮށްދީފިއްޔާ ޗޮކުލެޓު ކީއްކުރަން އުމުރު ދުވަހު ފެން ތިއްކެއްވެސް އަރުތެރެއިން ނުދާ ވަރު ކޮށްލާން…😠😠😠

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 4:10 pm

   އާރިފު ދާށޯ ތި ޗޮކްލެޓް ކާގެން އެހެރަ ސާޔަނު ހޮޅިދަޑި އާ އިންނަން…😝😝😝😝😝😝😝🤣🤣🤣🤣🤣🤣 މަ މީންދީ މިހާރު ވެސް ޑެއިލީ މިލްކް ޗޮކްލެޓް ކާން.. ދެން ލަލަލަލަލަލާ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 4:18 pm

   🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫Ohh Thank you Shaako.. Mee Shaako ah
   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Liyam vx dhw

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 4:24 pm

   Thank you for the chocolate shaaaa! Lysm ❤️❤️❤️❤️
   Ey mi aarifu is inlove kannenge! U will get inthihaa ge comments keema! Lol

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 4:31 pm

   އޭ ލިޔަމް ތީ މަށަށް އެންމެ މީރު ވައްތަރޭ…😁 މުޅި ރަށުގަ އަތްފުނާ އެޅި އިރުވެސް މަށަކަށް ނުލިބުނޭ…😢 ހެޔޮނުވާނެ މަށަށް ދީބަލާ…😢😢😢 މަ ފަކީރު މިއޮށް މަރުވަނީ ޗޮކުލެޓު ހުސްވެގެން…😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 4:34 pm

   އޭ ލަމް… ލިޔަމް އަހާފާނެ އޭރު މަ ރިލް ސިސް ކައިރި ބުނީ ކީކޭހެއްޔޭދޯ…. މަ ބުނީމެއްނު ލިޔަމްވެސްސްސްސްސް އޭ ކިޔާފަ އެއްޗެކޭ ދޯ… ލަމްއަށް އިނގިއްޖެ ދޯ މަ ބުނަން އުޅުން އެތި؟ އެކަމް ކޮންމެސް ލިޔަމް އެހިޔަސް ނުބުނާތި އިނގޭ…

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 5:30 pm

   Kaloo dairy milk ey me ge ves fav shaayan u like vany dairy milk ge konvathareh I like silk and oreo heheh kulu dhiyaa vehje liyam heyonuvaane fonuvaalaba aharumen ge rasha 2 to 3 case of chocolate
   Thede lam nubunaathi hehehehe

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 5:39 pm

   Yahh ingihje Shaako buni ethi.. Liyam kairiaku nubunaane dhw olhigen vx

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 5:41 pm

   Thi dhemeehunah ma dheynvee dairy milk chocolate.. Ahchi olhigen vx thi dhemeehunakah nudheynan.. Adhi amudhun Saayanu ah

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 5:56 pm

   Ehen maa ril ah inaane dhw chocolate 😊😊😊😊😊😊

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 5:58 pm

   Ohn noanaane.. Eohthy bunefa thi dhemeehunakah nudheynanmey

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 6:01 pm

   Ehenthey dhen nuves hayoo mashaka liyam athakun chocolate
   😋😋😋😋😋😋😋😋😋

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 6:03 pm

   Ehenthey nuvx dheynan.. Ey maey midhanee fenvaran Dhaan.. Themigen Fen vx nuvaran Adhi.. Bye

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 6:10 pm

   އޭ މަ މިހާރުވެސް މި އިނީ ޑެއިލީ މިލްކް ޗޮކްލެޓެއް ކާން…😜 އޮޅިގެންވެސް މަ ކަލޭ ދޭ އެއްޗަކު ނުހިފާނަން…😜 އައްޗީ އަދި ފެންވެސް ނުވަރަ ތެމިގެން އައިސް…🤢 ޗީޗީ ކަލޭ ގައިން މިހާރު ދުވާނީ ތައްމުޑު ވަސް…🤢🤢🤢 ހަހަހަހަހަހަ…🤣🤣🤣 އެންޑް ރިލް ސިސޫ އައި ލައޮކް ފްރުޓްސް އެން ނަޓްސް ފްލޭވަރ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 7:07 pm

   އައި ލޮކް… ހައްހައްހައްހައް އައި ލައިކް ޖަހަން ވެގެން އައި ލޮކް އޯ

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 8:44 pm

   އޯ ޝާޔާން ފުރުޓްސް އެން ނަޓްސް ދޯ އައި ހޭޓް ދެޓް ފްލޭވާ ދެން އިތުރުގޮތެއް ނެތީ އާ ފްރުޓްސް އެންޑް ނަޓްސް ކާފާނަން ހެހެހެހެހެހެ ބަޓްވަރައް ނުކެވޭނެ ރިލް އަކަށެއް ހެހެހެހެހެހެ
   ކަލޭނެ ލިޔަމޫ ޓައީޕިން މިސްޓޭކްސް ވެސް ހުންނާނެ ދޯ

 186. 💓Shif

  September 22, 2020 at 3:00 pm

  Hey ril koba xeen

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 3:09 pm

   Xeen ebauley
   Ril ves xeen kaari ahan hadhaan nethenee ey mithana nuvananee keevegen kanahan
   Miadu haveeru titution Ah gosa ahaalaan ingey ISA

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 3:11 pm

   Xeen ebauley
   Ril ves xeen kaari ahan hadhaan nethenee ey mithana nuvananee keevegen kanahan
   Miadu haveeru titution Ah gosa ahaalaan ingey ISA hehehehe😃😃

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 3:21 pm

   Double ve gaaa dhw

 187. 🌻LamHaa🌻

  September 22, 2020 at 4:16 pm

  Alhey meetha vaare vehen engunu gadi akee.. Sch ga hureeru Ehaa boakoh vehifa Hama gadi nimuneema huhttaalee 😞😒 Anehkaa fenvaraigen nikuiy thanun vaarevehen feshee dhw Luhoo n shif ☔☔☔💧💧💧

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 5:32 pm

   Dhw lam ril mena ves veethihen ham tuition gaa indaa bookoh vehely eomenduru ves nuvehey ehaathemey hithun ulunee ekamaku ma onanjeheynee dhe thin rajaa gaa gaa olaalaagen thooche themigen aisaa heheh🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶😇😇😇🤭🤭🤭

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 5:36 pm

   Fenvaraigen huree vx.. Ekam vx nuhurevigen themigen Moodhah goss Miaee

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 5:58 pm

   Saabas lam ingey ril miothy rajaa laagen heekaruvaa baron hehe

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 6:01 pm

   Hama nuhurevuny.. Shif vx fenvaraigen hureema shif manma gabooleh nuvi themeykah

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 6:04 pm

   Heheheh dhen ehenves vaane thaa dhw ehaabookoh veeya Keri gadu ohsaaleee themeyhie ves vaane dhw

 188. ⚽L#[email protected]

  September 22, 2020 at 4:34 pm

  Ey eulhey santhi yaash dhonbe Hama Dhaa vaairah ivaan aa ehkon maa folhuvaa eba.. 🤣🤣🤣🤣🤣Scarlet sis vx heki vaane

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 4:43 pm

   😱😱😱Dhogu nuhadhaa

  • Anonymous

   September 22, 2020 at 4:52 pm

   Yes yes dhoonyaa… He is telling the truth

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 4:54 pm

   That was me

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 5:44 pm

   Ma dhogeh nuhadhamey.. Eyohthy Scarlet sis vx bunefa.. Hama moya vefa santhi huree ivaan ah.. Yaash dhonbe netheema foohi filuvaalanee Ey 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😉😉😉😉😉😉😉

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 5:57 pm

   Ey kaloo maves kiyaafin e cmnt tha aley haadha deravaaney dhw dhonbe
   Hehehe ivaan akee mithanun kuje thr

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 5:59 pm

   Mithanuge Kuhjeh noonkaneyge.. Mithanuge ehvx mauloomaatheh neyngey E ivaan akah

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 6:03 pm

   Ohhhh
   Mithanun kuje noon dhw
   Hehehhe
   Edemeehun aarifu vaahaka dhakaanee hehehe I ves huree heehee halaaku vefaa e cmnt tha keeiru hehe

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 6:13 pm

   🤦…ކޮބާ ހެއްކަކީ؟؟؟ ލޮލުން ހިފާފަ އަތުން ދެކިފަ އުހުނ ކޯއްޗެކޭތަ މިކިޔެނީ ލޮލުން ދެކިފަ އަތުން ހިތާފަ ފައިން ޖަހާފަ ކަންފަތުން އަހާފަ ދުލުން ބުނީމަ ގަބޫލު ކުރާނީ… އަވަސްކުރޭ ހެކި ދައްކާ…

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 6:44 pm

   ކަލޭނޭ ވާ ދޮގެއްނޫން…😱😱😱 މަ އިންނާނެ ވަރުގަދަ ކޮމެންޓެއް ކޮށްފަ ބަލާލާތި އިނގޭ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 6:50 pm

   Saayanu ah vx ingihje dhw ma hedhee dhogeh noonkan

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 7:05 pm

   Saayanu ma vx Miaee saayanu comment ah replie eh dheefa.. Kaakutha e Ivaan akee bunefi ma maleh noono folhuvee.. Kihineh ho maa folhu vaanee

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 8:52 pm

   ލިޔަމް ކަލޭ ޖޭ ވީތަ؟ 😜މަށަށް ހަމަ ހީވަނީ ލިޔަމް އައިސައާ އަޅައިގަތީހެން…😕 ދޯ…🙄 އާނ އެހެންޏަ އަބަދު އައިސަ ނައިސްގެން އެ ވާހަކަ ވިއްޔަ ދައްކަނީ…😜 ހެހެހެހެހެ…🤣🤣🤣

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 9:14 pm

   Ahchi ma eba Ulhentha Aisa aa hedhi.. Aisa Ey yaash dhonbe ge meehekey.. Ma miss vanee zuvaabu mathin

 189. ❤️Scarlet❤️

  September 22, 2020 at 7:14 pm

  Ivaan ei loehbahtakaa story ah Aalim gothuga comment kurin guy…
  Scarlet Sis aa varah close vaane…
  Ehnve Dhon kiyanee ves e

  • ⚽AIMAN⚽

   September 22, 2020 at 7:33 pm

   Aalim brw dhw.. Kobaatha Nikyan..Nikyan dhuvas kolhakun kaafa akah vaane ingey brw.. E ulhey gui rafga gadu vx Aalim dhari vagah negy vihyaa

 190. Riyaash

  September 22, 2020 at 7:19 pm

  Keekey Aish ehn meehakaa rahttehi vee Ey.. Nuvaane rahttehseh.. Aish nudhaane Yaash dhookohlaafa Ey.. Aish loabikolhu nudhahchey yaash dhookohlaafa laafa.. Aish Ey yaash ge hahgeh

  • ❤️Scarlet❤️

   September 22, 2020 at 7:20 pm

   Liyam tha?

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 7:24 pm

   Aanekey dhonbey.. E Aisa ulheny ehn meehakaa hedhi.. Avahah dhey huttuvan dhonbey

  • Riyaash

   September 22, 2020 at 7:26 pm

   Dhonbe midhanee Hama Mihaaru.. Dhen enme sikunthaku ves mithaaku madeh nukureveyne.. Aish yaash dhookohlaafa nudheba 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 8:54 pm

   Alheyyyyyyyyyyy dhonbeyyyyyyyyy nuroeba… Iraadhakurehviyya aish eh nudhaane dhonbe dhookuhlaafa eh ingey… Eyy dhonbey bangalore in annamun Shaayan ah chocolate keyheh genes dhehche ingey plxxxxxxxxx

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:02 pm

   Eyy dhonbey bangalore ga hunna chocolate vrh meeru vaahaka adu ehin…😋😋😋 Genesdhehche ingey Shaayan ah chocolate keyheh

  • Riyaash

   September 22, 2020 at 10:31 pm

   Aish dhonbe aa Hama at genes dhee Eyrun dhonbe Thi kudhin beynun konme ehcheh genes dheynan

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 10:33 pm

   Dhonbey Ril ah ves chocolate eh genesdeychey ingey
   Aish genaanemy haasnuvey.

 191. Riyaash

  September 22, 2020 at 8:52 pm

  Aadheba Aish govaigen hurihaa kudhin Bangalore ah.. Dhonbe mioh Maru vanee

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 8:57 pm

   Dhonbey Shaayan hingaidhaanan hama mihaaru vx ekm aish eh nudhaane… Alheyyyyy dhonbey maru vanee ey…😱 Shahaadhai kiyaa ingey avahah… Eyy Uhun Shaayan mi dhanee liyam aa Areesh aa aash brw aa lam aa luhaa aa shif aa xeen sis aa ril sis aa emmen govaigen ekm aish eh nugendheveyne sorry😢😢😢

  • Riyaash

   September 22, 2020 at 9:09 pm

   Aish nugenayaa heyon Thithanun ekaku nayas.. Ma beynumee Aish Gennan

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:12 pm

   Dhonbe mihaaru aharumen mathin handhaaneh vx nei dhwww… Hevey aish noolhey varakun mashaa liyam aa ehn meehun eba ulhen dhonbe ah care kuramun ekm dhonbe ah onnanee hus aish viyya… Dhwww liyam

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 9:19 pm

   Hmm dhonbe ulheny abadhu Aisa aa hedhi.. Ekamaku Aisa hiyeh nuvey dhonbe dheke loabii vaahen vx.. Mihaaru vx e ulheny Ivaan eh govaigen.. Ekamaku Aharemen mihunnany dhonbe ah ttakaa

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:22 pm

   Dhwww liyam… E varu vx dhonbe akah nuvisneyey… Keehkuraanii dhw

  • 🌹Ril🌹

   September 22, 2020 at 10:37 pm

   Thede dhonbeyy Ril ves midhanee shaayan men kaariah airport midabas gadu baarukamun eufuhlamun midhany nethey athijehey hisaabehgaa firihene ves ehenoonamathaa dhwv

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 10:55 pm

   Ey Ril.. Furun cancel vehjey.. Maadhan furanee.. 2:00 jahaairu.. Enmen ready vey.. Aisa govaigen hurihaa anhenun thah annaathi airport ah

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 7:37 am

   Aaan kalooo Ma mihuree Male gaa mihaaru dhen hotel ehgaa mihuree ey enmen airport in dhimaa vaan vaane ingey irukolakun ebaaadey Lam shif luhoo dhw lam

 192. Shaayan

  September 22, 2020 at 8:59 pm

  އޭ ތިއެއްނޫނޭ ކބާތަ މިތާ އުޅޭ ހަރުގަނޑު އައި މީން އަރީޝް؟؟؟ މިއަދު ހަބަރެއް ދަބަރެއްވެސް ނުވާތީ އަހާލީ… ދެން މިހެން ބުނީމަ އަޅުވާ ކިޔާނީކީ ނޫން…😠 ރީއްޗަށް ޖަވާބުދޭންވީ…😠

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 9:04 pm

   Areeko.. Areeko ge Manje Areeko hoadhaa eba

  • Shaayan

   September 22, 2020 at 9:18 pm

   😡😡😡Liyamooooooo

  • ⚽L#[email protected]

   September 22, 2020 at 10:20 pm

   Areeko buny Areeko beynumeh noono vaahaka dhahkaakah.. Ma nuveyo Shaayan dheke like eh

 193. 🌼Luhoo🌼

  September 22, 2020 at 10:10 pm

  އޭ ކޮން އީވާން އެއް ތަ އިންތިހާ ގެ ކޮމެންޓް ތަ???? ކޮބާ ތަ ލަމް… އޭ ޝާޔަ ތެންކްސް ފޮރ ދަ ޗޮކްލެޓް އެންޑް އައި ލަވް ޑެއިރީ މިލްކް ނަޓްސް ފްލޭވާ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 10:13 pm

   Miulheny nu.. Adhi kiriyaatha aadhevey varu vee

 194. 🌺LILLY🌺

  September 22, 2020 at 10:57 pm

  Hi👋👋
  ?How are you all
  ?meedhoo kudhin lilly ah kameh kohdhee faanan tha😍😍
  ?thi rashuga ulhey tha aishaan kiyaa boy eh
  ?and eii thi meehun ge friend eh tha
  Eyna ulhe ny school ga
  lilly mennah vuren bodu vaane
  ?eii areesh and liyam men ge friend eh tha

 195. 🌺LILLY🌺

  September 22, 2020 at 11:03 pm

  Hi👋👋
  ?How are you all
  ?meedhoo kudhin lilly ah kameh kohdhee faanan tha😍😍
  ?thi rashuga ulhey tha aishaan kiyaa boy eh
  ?and eii thi meehun ge friend eh tha
  Eyna ulhe ny school ga
  lilly mennah vuren bodu vaane
  ?eii areesh and liyam men ge friend eh tha
  ?shaayan aa areesh aa mihaaru zuvaabu kurun ninmaa lee tha
  😂shaayan ge crush kairee thi hurihaa vaahaka eh bunaanan
  ekam e sorrah keeh
  😂😂e sorakah nuves ingey viyya shaayaan vaahaka eh
  eyy shaayaanoo
  Ehkala kihadhoo soru kairee bunaanee
  ?e soru varah dhera vaane thaa dhw😂😂😂

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 11:06 pm

   Aishan tha.. 8 ga tha ulhenee

 196. 🌺LILLY🌺

  September 22, 2020 at 11:05 pm

  Hi👋👋
  ?How are you all
  ?meedhoo kudhin lilly ah kameh kohdhee faanan tha😍😍
  ?thi rashuga ulhey tha aishaan kiyaa boy eh
  ?and eii thi meehun ge friend eh tha
  Eyna ulhe ny school ga
  lilly mennah vuren bodu vaane
  ?eii areesh and liyam men ge friend eh tha
  ?shaayan aa areesh aa mihaaru zuvaabu kurun ninmaa lee tha
  😂shaayan ge crush kairee thi hurihaa vaahaka eh bunaanan
  ekam e sorrah keeh
  😂😂e sorakah nuves ingey viyya shaayaan vaahaka eh
  eyy shaayaanoo
  Ehkala kihadhoo soru kairee bunaanee
  ?e soru varah dhera vaane thaa dhw😂😂😂
  😂😂mihaaru harugadu kiyaafatha gova nee ves
  saabahey👏
  😂kamakah hadhaa thi😂

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 11:09 pm

   Age kihaavareh tha.. Aishan kiyaa hunnaane enme Kuhjeh Ey lam men family Kuhjeh.. Lilly 3 faharu Thi ohthy eh comment eh liyefa

  • 🌺LILLY🌺

   September 22, 2020 at 11:18 pm

   OMG😱😱😱
   haadha gina in ney repeate vefa mi huree😭😭
   sorry😭😭
   mi wifi slow kamun ves bodu udha guleh😡😡
   anehkaa publish vaa ley ves ehaa las😠😠
   😂konmme faharaku ves than kolheh add kuramun mi kuranee publish nuvaakamah hee koh😂😂
   aishaan eii 8,9,10 e thanun grade eh ga ulheynee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 11:26 pm

   Aslu kihineh vegen Aishan hoadhanee Thi.. Hama ahaalee ingey

 197. 🌺LILLY🌺

  September 22, 2020 at 11:08 pm

  Hi👋👋
  ?How are you all
  ?meedhoo kudhin lilly ah kameh kohdhee faanan tha😍😍
  ?thi rashuga ulhey tha aishaan kiyaa boy eh
  ?and eii thi meehun ge friend eh tha
  Eyna ulhe ny school ga
  lilly mennah vuren bodu vaane
  ?eii areesh and liyam men ge friend eh tha
  ?shaayan aa areesh aa mihaaru zuvaabu kurun ninmaa lee tha
  😂shaayan ge crush kairee thi hurihaa vaahaka eh bunaanan
  ekam e sorrah keeh
  😂😂e sorakah nuves ingey viyya shaayaan vaahaka eh
  eyy shaayaanoo
  Ehkala kihadhoo soru kairee bunaanee
  ?e soru varah dhera vaane thaa dhw😂😂😂
  😂😂mihaaru harugadu kiyaafatha gova nee ves
  saabahey👏
  😂kamakah hadhaa thi😂
  bodu kameh😡
  comment thah publish eh vuye yey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 11:12 pm

   ވެއްޖެޔޭ ޕަބްލިޝް.. ލިޔަމް މިއަދު އާރިފު އަށް ގުޅާފަ ބިރުގަނުވާލީމަ ކުރޭ ޕަބްލިޝް

  • 🌺LILLY🌺

   September 22, 2020 at 11:20 pm

   ?Liyam miyadhu aarif ah gulhee tha😂😂😂

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 11:24 pm

   Hmm Liyam gulhee.. 8 ga dhw ulheny.. Lilly ge frd eh tha Ey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 22, 2020 at 11:27 pm

   Hikikoh dhigu kon tha hunnanee Aishan

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 6:52 am

   😜ހޫމްމްމް އެ ކިހާދޫ ސޮރު ވަރަށް ދެރަ ވާނެ ދޯ މަ ހަރުގަނޑާ ވާހަކަ ދައްކާތީ… ހަހަހަހަަ…😂 ދެރަކޮށްލާށޭ ބޭނުންވަނީވެސް…😡 އެ ސޮރު މަ ފަހަތުން އުޅޭތާ ތިން 😠ހަތަރު އަަހަރު ވާއިރުވެސް މަ އާއެކޭ ނުބުނެ ބަވާލާތީ ހުންނަނީ ވަރަށް ދެރަވެފަޔޯލަ.. ހުހް…😒 މަށަށް ކޮން ކަމެއް…😒 އާނ މިހާރު ހަރުގަނޑޭ ކިޔަނީ ހިސާބަށްވުރެ ދިގުވީމަ ދެން ކިޔަންޖެހޭނީ އެހެންތާ ދޯ…😉 ނޫނޭ އަދި ޒުވާބެއް ނުނިމެ އަދި ބޮޑުބައި ކުރިޔަށް އޮތީ…😛😛😛

  • 💓Shif

   September 23, 2020 at 6:54 am

   Lily aishaan eh noon ulheny aishan eh
   😂Eii shif dhimaalah ehchehi kiyaa kuhjjeh
   Lam ingihje dw… Ehkala marshy aa lily
   😕😕😕ebunaa kuhjjaaa aa soataa

  • 💓Shif

   September 23, 2020 at 6:57 am

   Morrrrning darrls🌞🌞🌞💛
   😋😋🥞🍮🍫🍫🍫🍫🍫🍬🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍩🍩🍦🍦🍧🍨🍧🍨Shaaya mihuree u ahh

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 7:05 am

   Thank u shif

  • 🌻LamHaa🌻

   September 23, 2020 at 7:25 am

   Hmm ingeyey shif.. Hehehe Marshy dhw.. Hureba mirey govaalaanan marshy kiyaafa.. Aishan hunnaane.. Lilly kihineh vegen tha Aishan hoadhanee.. Frd ehtha

 198. 🌷Xeen🌷

  September 23, 2020 at 7:19 am

  Shif miee shif kuri cmnt eh ge reply ingey
  Shif alsu xeen mom ge phone halaaku vegen tab akan WiFi eh nulibey..ehen ve cmnt nukurevunee….Sorry varah bodah
  Ekamu holiday takuga INA cmnt kureveythoo balaanan ingey
  Ril ehi ehye tuition ah dhiyatana buni shif ehi Vaahaka

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 7:29 am

   Xeen sisssooooooo I missed u sooooooooo muuuuuucccchhhhh😭😭😭😭😭😭

 199. 🌹Ril🌹

  September 23, 2020 at 7:41 am

  Kaloo Liam guleethr Hama aarifu Ah
  Thihen veeru keekey kiyaagen birudehkee e sorah

 200. Shaayan

  September 23, 2020 at 9:11 am

  Eyy lilly sis bunii lilly sis like vanii yoa liyam dheke…🤣🤣🤣 Hama buni mihen dhenmega e bunii vx claahuga indhefa

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 9:14 am

   Lilly sis buniima mi cmmnt kurii vx… Ehnviima liyam akii mihaaru magey jiju dhwww… Hahahahahahahah🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • 🌺LILLY🌺

   September 23, 2020 at 9:28 am

   😂Lilly majalakah ehen bunee

  • 💓Shif

   September 23, 2020 at 11:35 am

   🙊🙊🙊🙈🙈🤣🤣🤣🤣🤣🤣Suhhbooooohoooo ehen vyru thi gulhun sah ha eh nuvaane dw lam luhoo

  • 🌻LamHaa🌻

   September 23, 2020 at 11:58 am

   Hmm.. Thi gulhun Sahha eh nuvaane.. Liyam neenaane kaneyge Lilly akaa.. Lam ah kaneyge jeheynee Marry kuran.. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Lilly Aishan Ey frd eh tha

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 12:00 pm

   Ma nuvey Lilly dheke like eh.. Ma eba ulhentha anhenakaa marry kuran.. Ma mihiree moya vefa eh noon vihyaa.. Lilly maey like nuvahchey 😉😉

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 12:02 pm

   ***Lilly maey dheke like nuvahchey

  • Liyam❤️Ahu

   September 23, 2020 at 12:20 pm

   Ma mee hama ekani ahu ge meeheh

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:31 pm

   އަމައްޔާއި! ފެންފޯއްތޯއްޗެއް!!!

 201. Shaayan

  September 23, 2020 at 10:59 am

  Eyyyyyyyyyyy ekakuvx noolhenii tha? Miadhu 2 ga dhw furun othee ey kommes meehaku ma balaa annaathi ingey

  • 💓Shif

   September 23, 2020 at 11:29 am

   Konthaakah dhaan

  • 💓Shif

   September 23, 2020 at 11:30 am

   Lily bunebaa aishan akee lily ge frnd eh thaa

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 11:54 am

   Bangalore ah dhaakah noon.. Aisa govaigen dhonbe kairiah Dhaan mi ulhenee.. Lam n Luhaa vx dhey.. Shif nudhantha

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 1:56 pm

   🤔???Bala dhonbe ulheny bangalore ga eh noon tha

  • 🌼Luhoo🌼

   September 24, 2020 at 5:04 pm

   Ey lam shif ril Shaaya princwess xeen emmen Mirey get together eh 10 ga ingey

  • 🌼Luhoo🌼

   September 24, 2020 at 5:08 pm

   އޭ ލަމް ޝިފް ރިލް ޝާޔަން ޒީން ސިސް މިރޭ އޮންނާނެ ގެޓް ޓުގެދަރ އެއް 10 ގަ

  • 🌼Luhoo🌼

   September 25, 2020 at 6:37 am

   Gud morning guys
   ކޮން ބައެއް ގަދަ ނިދީގައި ނިދާފައި އޮތީ
   އޭ މިއަދު ދާން ވާނެ ޕާކް އަށް
   އެންޑް ހަވީރު ސައި އޮންނަނީ ރެސްޓޯރެންޓު ގަ ދެން ލުހޫ މެން މިއުޅޭ ގޭގަ މެންދުރު ކާނީ ދޯ ލަމް ދެން ރޭގަނޑު ކުރާނީ ތި މީހުން ބޭނުން ކަމެއް
   ލަމް ހިނގާ ކައްކަން ބޭނުން ވާ އެއްޗެހި ގަންނަން ގާތްގަނޑަކަށް 10.30 ވީމަ ދޯ ޝިފް ވެސް ދާންވާނެ 🍜🍝🥙🌯🥘🥗🍕🥚🥚🥚🥚🥚🍛🥞🥓🌮🌭🍟🍔🥕މިހުރީ ގަންނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ގެ ލިސްޓް
   ލިޔަމް ކަލޭ ގެ ކާޑު ދޭތި

  • 🌼Luhoo🌼

   September 25, 2020 at 3:03 pm

   މިހާރު ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ނުކޮށްދޭތީ ވ ފޫހި ވޭ ނުވޭ ކޮމެންޓް ކުރާ ހިތެއް ވެސް😒😣 Happy Friday❤️… Ey Lam Hingaaba emmer ehkon Mirey t o d kulhen😊😀.. Ekam aarifu mi comment publish kohdheynannn fiyyaa😒😒

  • 🌼Luhoo🌼

   September 25, 2020 at 3:11 pm

   ކިހާ ދެރަކަމެއް އާރިފޫ 100 ފަހަރު އެ ލިޔާ އެއް ކޮމެންޓް އެއް ލިޔާއިރު ވެސް ޕަބްލިޝް އެއް ނުވޭ ލަމް ހިނގާބަ އެ އާރިފު ބަވާލަން… މިރޭ ކުޅެން ތަ ޓީ އޯ ޑީ

  • 🌼Luhoo🌼

   September 25, 2020 at 3:15 pm

   ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ނުކޮށްދޭތީ ވ ފޫހި ވޭ

  • 🌼Luhoo🌼

   September 25, 2020 at 3:18 pm

   ހެޕީ ފުރައިޑުޑޭ😭🤒🤕

  • 🌺 ޟުހޫ🤒

   September 25, 2020 at 3:21 pm

   😪😓🤕🤧🤒😭😣😰😢

  • 🌺 ޟުހޫ🤒

   September 25, 2020 at 3:24 pm

   މަށެއް ދެން ނުކުރާނަން ކޮމެންޓް އެއް

  • 🌼Luhoo🌼

   September 26, 2020 at 1:11 pm

   Hey guys how are you all mithaaru nuvey comment kuraa hitheh aarifu comment publish nukohdhey thee

  • 🌼Luhoo😰

   September 26, 2020 at 1:15 pm

   އާރިފު އަށް ހަމަ ނޭނގެނީ ތަ އިނގިރޭސި ކިޔަން ހުވާ މިބުނީ ޕުލީޒްޒްޒް މި ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ކޮއްދެއްޗޭ 😭😢

  • 🌼Luhoo😰

   September 26, 2020 at 2:34 pm

   ހެލޯ ހައު ރ ޔޫ އޯލް

  • 🌼Luhoo😰

   September 26, 2020 at 2:36 pm

   ޕުލީޒްޒްޒް އާރިފު ބޭބެ މި ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ކޮއްދެއްޗޭ 😭😭

 202. 💓Shif

  September 23, 2020 at 12:50 pm

  Alheyy shif vx gendheyy 😭😭

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 2:04 pm

   😘😘😘Alhey avahah aadhey shif vx

 203. Shaayan

  September 23, 2020 at 1:55 pm

  އޭ އެ އައިސަ އެބަ އިން ޕްރިންސެސްގެ ނަމުގަ އިންތިހާ ސްޓޯރީއަށް ވަރުގަދަ ކޮމެންޓެއް ވައްޓާލާފަ… ނޫރް މާފޮޅުވނީ އިވާނުއާ އެއްކޮށޯ ދެން މަރިޔަނބު މާފޮޅުވާނީ ޔާޝް ދޮންބެއާ އެއްކޮށޯ… ނޫރްއާ މަރިޔަނބާ އެއީ ދެމީހެކޯ… ކަލޭމެން ކިޔާބަލާ އެ ކޮމެންޓު…

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 12:01 am

   Ma bunin Noor aa santhi akee eh meehekey.. Noor ivaan aa ehkon maa folhu vanyaa e santhi vx ivaan aa ehkon maa folhu vanee noonhey

 204. 🌺LILLY🌺

  September 23, 2020 at 2:18 pm

  😂Lilly majalakah shey bunee lilly liyam dheke like veyey😂
  😂lilly beynun vanee meedhoo kuhjjeh😂
  😂don’t mind😂
  😂lilly ge friend eh ge friend eh aishan eii😂
  eyru neygi gen aishaan ey liye vunee
  aslu kiyanee aishan
  and aishan akee konmmes kuhjjakah varah special kuhjje😍
  😂naahaathi kaaku thow😂
  hama gaimu ves lilly eh noon😂
  aishan ulhe ny grade 8 ga kanneyge
  😯?anehkaa eii thi tha nun meeheh ge friend eh tha
  🙏anehkaa aishan kairee nubu nah chey eii kuhjjakah varah special kuhjje key🙏
  😂eyrun lilly ah varah bodu punishment eh dheyne kuhjjaku😂

  • 🌻LamHaa🌻

   September 23, 2020 at 3:10 pm

   Aishanbe kaireega bunan vee dhw 😉😉😉😉😉 Lam ge cousin eh Ey.. Buneba plx kaaku ah tha Aishanbe special vanee.. Lam ah ingey kaaku kan

  • 🌺LILLY🌺

   September 23, 2020 at 8:14 pm

   Omg..
   .eii you ge cux eh tha??
   😂ekam nubune veyne kaakah kaneh eyna special vaneekee eh😂
   e vaahaka bunefiyyaa adhabu libey ne yey kuhjjeh ge faraathun😉

  • 🌻LamHaa🌻

   September 23, 2020 at 9:25 pm

   Plx buneba anehkaa Kuhjeh ge……………..Aishanbe akee

  • 🌺LILLY🌺

   September 23, 2020 at 10:31 pm

   I think lam ah thi heevee ragalhah😂

  • 🌻LamHaa🌻

   September 23, 2020 at 10:55 pm

   😮Aslu tha.. Aishanbe.. Heevx nuvey

 205. 🌼Luhoo🌼

  September 23, 2020 at 2:39 pm

  Hey Mihaaru bangalore akah nudhantha

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:04 pm

   E bunaahen

  • 🌼Luhoo🌼

   September 23, 2020 at 3:10 pm

   Ekaku vx nethytha

 206. Shaayan

  September 23, 2020 at 3:15 pm

  އޭ އިންތިހާ ސްޓޯރީގަ ލައިބާ ކިޔާ ކުއްޖެއް އެބަ އުޅެ މިތަނަށް އަންނަން ބޭނުންވެގެން… މަ ބުނިން އައިމަން ކައިރި އަހާފަ ބުނާނަމޭ ޝޯވ ބާއްވާ ތަނެއް… ބުނަންވީތަ ލައިބާ ކައިރި މިތަނުގެ ވާހަކަ؟

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 3:37 pm

   ސާޔަނު ތި އުޅެނީ މިތަނުގެ ވާހަކަ ފަޅާއަރުވަންތަ.. ފަަޅާއަރުވާފިއްޔާ މަށެއް ވެސް އަރީޝް އެއްވެސް ނާނާނަން.. އަދި ބުނެފިޔޭ 2013 ގެ ވާހަކަ އެކޭ.. ތިހެން ބުނީމަ އެންމެން ބަލާނެ މި ވާހަކަ.. މަ ވާ ސަލާން.. ނުވާނެ ފަޅާއަރުވައިގެންނެއް

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 3:45 pm

   އޯކޭ އޯކޭ އައިމް ސޮރީ… ވވވވވވވ ބޮޑަށް ސޮރީ އޯކޭއެއްނު… އެކަމް 2013 ގަ ހުއްޓޭ ބައިވަރު ވާހަކަ ލިޔެފަ…

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 3:59 pm

   Ekamaku ginain comment kohfa huree mi vaahaka ah.. Ehn veema ingeynu

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 5:44 pm

   Ok ok I already said sorry right?😢 Plxxx forgive me this time liyam plxxx ehennoonii dhen masheh naannaanan mithanakah

  • ⚽AIMAN⚽

   September 23, 2020 at 6:26 pm

   Okk Dhn.. It’s Okk

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 6:45 pm

   Haha… Ma molhu dhw blackmail kuran.. Btw thanks

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 7:32 pm

   Ahchi V dhah.. Neyge blackmail kuraakah vx Shaayan akah.. Wlc

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 8:17 pm

   Ehnviiru whitemail kuran molhennu dhwww

 207. 💓Shif

  September 23, 2020 at 4:27 pm

  Aishan akee shif cousing eh ge besty
  🙊🤣🤣Aishan kairee Bunaanan lily ingeyehyy

 208. 💓Shif

  September 23, 2020 at 4:32 pm

  Lamm u ge mom dhiyaee tha

 209. 💓Shif

  September 23, 2020 at 4:33 pm

  Lamm Midhanee Thige ahh

 210. ⚽L#[email protected]

  September 23, 2020 at 6:31 pm

  Ey maey men firihenun thah Mihaaru mihiree Bangalore ga.. Caaruga meendhee.. Shaayan men kihaa hisaabehga.. Pink velaa o kiyanee dhonbe ulhey geyah

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 6:43 pm

   އަހަރުމެން މިހާރު ފްލައިޓުގަ…✈️ ލިޔަމް ނުލަފާ ކަމުން ދިޔައީ މަ ނުލައެއްނު…😠 ކަލޯ މި ސަންތިގަނޑު ހޮޑުލާލާ ގަލާކުވެއްޖެ…🤢🤮🤮 އަދި މަށަށޭ ޖެހުނީ ސަންތި ކައިރި އިންނަންވެސް…😒 މަގޭ މުޅި ގައިގަވެސް 🤦ހޮޑު…🤢 ޗީޗީ…🤢🤢🤢 މިވަރު މީހަކަށް ކިހިނެއް ދަތުރު ކުރެވޭނީ؟؟؟ އަހަރުން މި ދަނީ ހަވީރު 3 ގެ ފްލައިޓްގަ ދެން… ޕިންކް ވެލައޭ…🤣 ހާހާ…🤣 މަޖާ ނަމެއް…🤣 ފިޔާތޮށި ކަހަނބު…😂 ހަހަހަހަހަ…🤣🤣🤣 އޭ އަހަރުން ދާންވާއިރަށް ކައްކާފަ ބަހައްޓާތި… އެހެންނޫނީ ކަލޭމެން މިރޭ ނިދަން ޖެހޭނީ ގެއިން ބޭރުގަ…😛😛😛 އަހަރުމެން ދާނަން 8 އެހާ އިރު…

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 6:49 pm

   ކަލޯ ކާކުތަ ފޮޑި ޖެހީ؟؟؟🤢 ހާދަ ވަސްގަދައޭ…🤢 ނޯށް ދަމާލަން ނުކެރެ…🤢 ޗީޗީ މުޅި ފްލައިޓު ތެރޭގަ ފޮޑި ވަސް…🤢 ލަމް، ލުހޫ، ޝިފް، އައިސަ، ޒީން ސިސް، ރިލް ސިސް މިތަނުން ކޮންމެސް މީހެއް އެ ފޮޑިޖެހީ… އޭ ހަފޫއާ ލިލީ ސިސްއަކާ ނާދެ… ލިލީ ސިސް ބުނީ ނުދާނަމޯ… އޭ މަށަށް ހީވަނީ ފޮޑި ޖެހީ އައިސަހެން…🤢🤢🤢 ދޯ…

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 7:13 pm

   އައްޗީ މަށެއް ނުޖަހަން
   ޝާޔަން ރިލް ވެސް އިނީ ވަރަށް ހާލުން ފްލައިޓްގާ ކަލޯ މީ އޮއް ޒީން އިރުކޯކޮޅާއެބަ ތާއްޔާޖެހިގެން މާ ގާމައްޗައް ވެއްޓޭ މިހާރު މަރުބަލި ވެއްޖެ
   ކަލޯ ހުރިހާ ފިރިހެނުން ކައްކާފާބަހައްޓާޗޭ މަ މިހާރު ބަނޑުހައި ވެގެން ހާންތިވެއްޖެ

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 7:28 pm

   މައެ މެންނަކަށް ނުއެއް ކެއްކޭނެ.. ކައެމެންނަށް އަހަރެމެން ރެސްޓޯރެންޓުން ކާންދޭނަން.. ތި އައިސަ ތީ ކަމެއް ކުރެވޭ މީހެއް ނޫން.. މި ޔާޝް ދޮންބެ ދެފާ އެއްތާކު ނުޖެހޭ އައިސަ އަންނާތީ.. މައެ މެންވެސް މިހިރީ ބޭރަށް ވެސް ނުދެވިފަ ތި މީހުން ލަސްކަމުން

  • 🌻LamHaa🌻

   September 23, 2020 at 7:35 pm

   Lam meneh noon.. Lam men meendhee enme fahathu seat ga.. Vaheh vx nudhuvaa naseebakun.. Shaako Aish kairin salaamaiy vegen aadhebala fahathu seat ah.. Ekamku vx dhw.. Number tharutheebun innan jeheythee

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 8:02 pm

   ޕިސް ޕިސް ޕިސް ކަލޭމެން ހާދަ ކަންނެތޭ ދޯ… މަށަށް ރެސްޓޯރެންޓުން ކާންދޭން އުޅެންޏާ ކަލޭމެންގެ ޖީބު ހުސްވާނެ… މެނިޔުގަ ހުރިއްޔާ ހުރިއްޔާ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އޯޑަރުކުރާނަން ޗިކެން ރައިސް ޗިކެން ނޫޑްލް ޕިއްޒާ ސަބްމެރިން ބަރގަރ ފްރައިޑްރައިސް މިހެން ގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ހުރިއްޔާ ހުރި އެއްޗަކަށް މަ އޯޑަރު ދޭނަން… ކަލޭމެންނަށް ޖެހޭނީ ޕޭ ކުރަންވެސް… ވާނެތަ؟؟؟

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 8:19 pm

   ދޯ ލަމް…😭 މި ލިޔަމްއޭ ޓިކެޓު ހަމަޖެއްސީ…😠 ހަމަ މަށަށް ދުއްތުރާ ބޮޑުކުރަންވެގެން މަ އައިސަ ކައިރި ބޭންދީ…😠😠😠 މަ ފަކީރު ވާ ހަލާކުވެއްޖެ…😭😭😭

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 8:22 pm

   އޭ ލިޔަމް ކޮންމެހެން ކަލޭ ބޭރަށް ދާކަށް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް…😡 މިރޭ ގެއިން ބޭރަށް ލާދޭނަމޭ އޯކޭއެއްނު…😁 އިހަށް މަޑުކޮށްލާ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 9:22 pm

   Ey maey men heyon beyrah nulaadhinas.. 10 jahaairu annaane caru.. Thimeehun restaurant ah dhaairu maey men hunnaane ethaa.. Aharemen miulheny hurihaa anhenun thah nidheema v salhi thaakah Dhaan nahttaalan.. Annaan Maadhan Thi Meehun heylan vaairah

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:32 pm

   ލިއަމުކައެމެން ނަމަށް ބޭރއްގޮއްސީއާ އަނބުރާ ގެއަކައްނުވައްދާނަން އަހަރުމެން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ކަލޭމެން ފޮނުވާލާފާ މަޖާ ކުރަން ދޯ ޝާޔަން
   ގާރލްސް ނައިޓް އެއްދޯ

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 9:42 pm

   ޔާ ގާރލްސް ނައިޓް ދޯ… މަ އިންނާނެ 20 ޕިއްޒާއަށް އޯޑަރު ޖަހާފަ… ރަނގަޅުވާނެ ދޯ… ލިޔަމް ކަލޭމެން އަންނަމުން މަށަށް ޗޮކުލެޓެއް ގެނެސްދޭތި އިނގޭ…

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:52 pm

   އާން ރަނގަޅުވާނެ ޝާޔަން
   މަޖާ ކޮށްލާން ވާނެ އިނގޭ ހަދާނުންނުފިލާނެވަރައް ދޯ
   އޭ ލިޔަމޫ މަށަށް ވެސް ޗޮކްލެޓް އެއް އިނގޭ 10 ވަރަކަށް އެތިގެންނާތި

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 11:12 pm

   Ahchi maey men midhanee Thi meehunah chocolate balaeh noon.. Midhanee majaa kuran.. Bye.. Caruga meendhee

 211. 🌹Ril🌹

  September 23, 2020 at 7:17 pm

  އޭ ލިޔަމޫ ކަލޯ އެ އާރިފު ގަނޑު މަކުރި ދިގުކޮމެމްޓެއް ޕަބްލިޝް ކޮށްލާ ފީ ފައިނަލީ
  ލިޔަމޫ ކައެ ކީކޭތަކީއެސޮރުކާރީ މަކާރި ވެސް ބުނެބަލަ ލިޔަން ނެތް ޙާލަތެއް ގާވެސް މަށަށް އެއްޗެކޭބުނެވޭނީ

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 7:19 pm

   ލިޔަން އެއް ނޫން އިނގޭ ލިޔަމް
   ސޮރީ

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 7:31 pm

   އާރިފު އާ ދިމާލަށް މަ ކީއެއްޗިހި ބުނެފިއްޔާ މަގޭ ދުވަސް ދާނެ.. މަ ބަވާވެސް ލާފާނެ އެ އާރިފު.. މަ ހަނދާނެ އެއްޗަކީ އެ އާރިފު ނޮޅާލާފަ މޫދަށް އެއްލާލާނީ

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:50 pm

   ކަލޯ ތިހެންވީރުނުބުނާތި
   އޭއި ލިޔަމޫ ކައެ މިހާރު އާރިފު ސޮރު ދެކެ ވެސް ބިރުގަންނަނީ ތެ ސުއްބޫ ގުއްދޫ މީ މަހުވަފެނުގާވެސް ހީކުރި ގޮތެއްނޫން
   އޭއި މަބުނަން ތި އަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް އެ އާރިފު އެއް ގަންނަ ސޮރު ދޮންކޭލެއްހެން ނޮޅާލާފާ މަންކީ ކޮއްޓަކައް ލާނީ އޭރުން މަންކީ ތައް ތިބޭނެ މަށަށް މަށަށް ކިޔާލަ ނޫންތަ ކަލޯ.
   އެކަމަކު ކައެ އެ އާރިފު ދެކެބިރުނުގަންނާތި މާ އަންހެނަކަށް ވެ ހުރެވެސް އެ ސޮރު ދެކެ ބިރެއްނުގަނޭ ހެހެހެހެހެހެހެ
   އެއީހުރިތާހުރި ބޮޑު ގަމާރެއް ހެހެހެ ނޫން ތަ

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 11:09 pm

   މަ ނުގަނޭ އާރިފު ދެކެ ބިރެއް.. އޭތި ހުރީ ފޯނު ބޭވިއިރު ބިރުން ވިރި ވިރި.. ނޭނގެ ހީސް ނުލާކަމެއް ވެސް.. މަ ބުނެފާނަން އޭޗާ ދިމާލަށް މަ ބުނި ބަހެއް.. މަ މީ ޕޮލިހެކޭ.. ތިހެން ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ނުކޮށް އުޅެންޏާ ޖަލަށް ލާފާނަމޭ.. ބުނަން ވާއިރަށް ރޮއެގަނެފަ ބުނެފި މަ ދެން ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކުރާނަމޯ.. މަށަށް ތިހެން ނުހަދައްޗޯ

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 8:58 am

   Dhe n ragaley
   Maheekuree liyam birugathee kama veeya e aarifu deke
   Ma heehee halaaku vefaa huree
   Suhboo liyam e soru ey hithuge Bali huna sorekooo
   Mibunee e aarifu

 212. Shaayan

  September 23, 2020 at 8:15 pm

  އޭ ލިޔަމް އަހަރުން މިހާރު މި ތިބީ ބަހުގަ… މި ބަސް ދުއްވަންވެސް މި އިނީ ފާޑެއްގެ މުސްކުޅި ބެއްޔާގަނޑެއް…😠 އިނގޭތަ މަ ޕިންކް ވެލައޭ ބުނީމަ އެ ބޭގަނޑު އަހަރުމެން ގެންދިޔައީ ޕާރޕްލް ވިލާ ކިޔާ ގެއަކަށް…😠 ބޮޑު ބީރެއް…😠 ލިޔަމް ކަލޭ ފޮނުވި ބަހެއް ދޯ އެއީ…😠 ބީރު މީހެއް އެއީ…😠 އެ ކިޔާ ޕާރޕްލް ވިލާ ގެއެއްގަ އުޅޭ މީހުން މަ ވަންނަ އިރަށް ވަގެކޭ ކިޔާފަ މަގޭ ގައިގަ ތަޅައިގަތީ…😠 ކިރިޔާ ސަލާމަތް ވެވުނީ… ކަލޭނޭ މި އައިސަ މިހާރު މި އޮތީ މަގޭ ކޮނޑުގަ ދެމިފަ… ހޭނެތޭވަރުވެފަ މި އޮތީ… އާނ އޭ ބެއްޔާ މިތަނަށް މަޑުކުރޭ… މީއޭ ގެޔަކީ… އޭ ލިޔަމް އާދޭ އަހަރުން ފޮށިތައް ވައްދަދޭން… މަގޭ ގަޔަކު ނެތް ކަމެއްވެސް މިހާރު… މި އައިސަވެސް މި އޮތ ހޭނެތިފަ… ޒީން ސިސް މި އޮތީ ރިލް ސިސް ފަކީރުގެ މަސްކޮޅެއް ނެތް ކަށި ހުރި ކޮނޑުގަ ބޯ އަޅައިގެން ނިދާފަ ވިއްޔަ… އާދޭ މި ފޮށިތައް ވައްދަދޭން…😠 އޭ ލިޔަމްއާ ދޮންބެއާ އެކަނިތަ ތި ގޭގަ ފިރިހެނަކަށް އުޅެނީ؟ ލިޔަމް ކަލޭ އެކަނި ދޯ ބެންގަލޫރަށް އައީ؟ ކަލޯ މަ ގައިގަ ނެތް ވަރެއްވެސް މި އައިސަ އުފުލާ އުފުލާ…😠 މަ ބަނޑުފައިވެގެން ފޮސް ހާންތިވާ ވަރު ވެއްޖެ…😭😭😭 ހަމަ މިހާރު ކާން ބޭނުމީ…😭😭😭😭😭

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 9:18 pm

   Foshithah hunnaane geythere ah vahdhaafa

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:35 pm

   Aaan huvaa shaayan ma fakeeru kodehgaa nei varehves ma genguley ahdabas Hifaaney meehaku ves hoodhan vee
   Mavaa halaaku vehje

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:38 pm

   Adhi nuvithaakah xeen genguluneeyaa gengukunu dhabahe ma bolah jahaafa
   Othy makodu gaa booalaagen
   Muli gaagaa riheyvarun mioleny

 213. Anonymous

  September 23, 2020 at 8:31 pm

  ކަލޯ އައިސާ ހާދަ ބައިވަރު ފޮށްޓެއް ގެނެސްގެން ތި އުޅެނީ…😵 އަހަރުމެން އެންމެން ގެނައީ އެންމެ ފޮއްޓެއް އެކަމް އައިސަ ގެނެއްސި ވިއްޔަ 10 ފޮށި…😵😵😵 ކައިވެނި ކުރާ ސާމާނުވެސް ގެނައީ ތޯއްޗެއް…🤦 ސާބަސް ވާ މަންޖެއަށް🤦🤦🤦

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 8:33 pm

   😡އާރިފޫ…😡 ކީއްވެ މަގޭ ނަން ނުޖެހީ…😡 މަށަށް ކިޔަނީ ޝާޔަނު… ޝާޔަނު…😡 ސާފުވެއްޖެތަ؟؟؟😡 ހަމަ މިހާރު މަގޭ ނަން ޖަހާ…😡😡😡

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 9:17 pm

   Nooney maey ekanyeh noon aeekee.. Aash aa Areesh aa vx aiy.. Ey mirey 10 jahaairu restaurant ah Dhaan hurihaa enmen thahyaaru vey.. Maey men kaandheynan.. Rufiyaa eba huri jeebu hussnuvaa varah

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:33 pm

   Maves kalan baavareh
   Ethaa masha meeru eh che huree aa ehurihaa ehche nagaana

  • Shaayan

   September 23, 2020 at 9:45 pm

   އޭ 10 ޖަހަންދެނޭ؟؟؟ ހާދަ ލަހޭ… އެހާ ލަސްވަންދެން ނުހުރެވޭނެ ނުކައެއް ވަރަށް ބަނޑުފައި ވެއްޖޭ…😭😭😭 ހުވާތަ ރިލް ސިސޫ؟؟؟ ސުއްބޫ އަވަހަށް ބޭސް އުނގުޅައިގެން އޮވޭ…

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:59 pm

   އެހެންނޭމަވެސް ހާންތިވެއްޖެ.
   ރަނގަޅަށް ބޭސް ހޭކިފައެއްނު މިހުރީ މިޒީން ނޫޅޭ ރިލް ގެ ކޮޑުން ބޯނަގާކައްވެސް ކަލޯ ބުނަނީ ވަރަށް އަރާ މޯ މަބުނީ މަންޖޭ ބޮއެގެންހޭ ތިއޮޅެނީ ހެހެހެ ފަހަތުން އަޅާނުލާ އެބަ އޮތް މިހާރުވެސް މާ ކޮނޑުމަތީގައި ޝާޔަން އައިސްބަލަ ޒީން ނަގަން އިތުރަށް މިނެޓެއްވެސް ލަސްކުރިއަސް ރިލް ފަކީރު ގެ ދުވަސް ދިއާއީ
   އައްދޯއްޔެކޭ ޝާޔަން އަވަހަށް އައިސްބަލަ

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 10:48 pm

   🍷🍹🥂🌮🌭🍟🍔🍳🥞🍫🍿🍪🍰🍩🍦🍧🍨🌯🥙🍝🥘🥗🍕🍖🍗🍤🍣🍱🍞🥐🥖🧀🍜🍛🍲🍡🍓🍒🥝🍐🍇🍉🍜
   Aisa🍴🥄🍽️
   Shaayan 🍴🥄🍽️
   Ril🍴🥄🍽️
   Lam🍴🥄🍽️
   Shif🍴🥄🍽️
   Luhoo🍴🥄🍽️
   Xeen🍴🥄🍽️
   Mee dhw dhiya Meehun kolhakee.. Avahah kaalaigen nidhaalaa

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 7:30 am

   އޭ ތީތިކޮޅު މާ މަދު… މަށަކަށް ނުވާނެ ތިއަކުންނެއް… އަދި ގެނޭ… ރިލް ސިސޫ މަށަކަށް ވާ ލާހިކެއްނޫން ތި ޒީނާއެއް ނަގާކަށް…

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 8:31 am

   ަކަލޭމެން ތިއުޅެނީ އަހަރުން ނިންދަވާފަ ބޭރަށް ދާނަންތަ؟ އަހަރުން ރޭގ ނިދާފަ އޮތް ކަމަށް އެކްޓު ޖައްސާފަ ކަލޭމެން ދިޔައިމަ ސްލީޕް އޯވަރ ޖެއްސީ… ދޯ ގާރލްސް… ކަލޭމެން ހކުރީތަ އަހަރުން ކަޑަވާނެޔޭ؟ ބައިވަރު ޕިއްޒާވެސް ގެނައިން… ލިޔަމްއާ އަރީޝްގެ ކާޑުން ޕޭކުރީވެސް… އަހަރުން ވަގަށް ނެގީއޭ… ހަހަހަހަހަ… ދެނ ލަލަލާ… ބޮޑު ބޮޅެއް….

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 8:52 am

   Masha ka ves nuvaane
   Shaayan aley dhen reygaa fahun lam aisaa xeen nagaadiny dhw lam
   Shaayan dhiyathaa second eh ves nuvaane lam aisaa nagaadiny

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 8:54 am

   Dhw shaayan reygaa vrh majaa
   Manidaafaa oi kamuge act jasaafaa ohvaa miohuley liyam dhiyaeee mageyge mioh naazukuku athaaraafaa kaloo mihaaru miothee noofaganefaa
   Dhen mashe nunidhaana thireegaa godadi alaagene

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:28 am

   ސުއްބޫ ދޮގު ނުހަދާ… ލިޔަމް ދިޔައީ މަގޭ ނާޒުކު ފަޔަށްވެސް އަރާފަ… އަރީޝް ދިޔައީ މަގޭ އަތަށް އަރާފަ… ދޮންބެ ދިޔައީ މަގޭ ބަނޑު މަތިން ލާފަ ކެންގަރޫއެއްހެން ފުންމަމުން… އާޝް ބްރޯ ދިޔައީ މަގޭ ބޯ މަތިން ލާފަ ދޫންޏެއްހެން އުދުހެމުން… މި ފިރިހެނުންވެސް މިއީ ގޮތެއް ފޮތެއް ހުންނަ ބައެއްވެސް ނޫން… ހުވާ މި ބުނީ…

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 9:38 am

   Aaan ekey aan ekey shaayan
   Kiriyaa maingili salaam vee evarun ves vrh thaduvey
   Lam luhooo shif xeen hurihaa enmen Aadeba marukaza dhaan shaayan govaagen
   Ril ves ebajehey mi hand dhakaalan kaloo vrh thaduvey
   Aan meesahaadei baeh mifirihenun mee
   Liyam fenairah kanfaidosha aidamaalaana hurebala ma thaduvaa athey

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:43 am

   ކަލޯ މި މީހުން ތިބި ތަނުން ބޯ ހިއްލައިލާގެންނު ތަނަކަށް ދެވޭނީވެސް… އަދިވެސް އެ ތިބީ ނިދާފަ… މި އައިސަ ގުގުރި ދަމާ ވަރުންވެސް މަށަކަށް ރެއަކު ނުނިދުނު… މަ ބެންގަލޫރަށް އައީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާކައް ނޫނޭ މަޖާ ކޮށްލަން… އެކަމް މި ފިރިހެނުންތަކާ ހާ،ަދާ މި ޖެހުނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާކައްނު… ހުހް… ވަރަށް ފޫހިވޭ…

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 10:10 am

   Aaan Huvaa mibunee
   Dhwwww
   Mioh lam ves irukookolaa Ril gaagaa fainladaane madanee ehligen shaayan Aharumen ragaluvaanee store roomgaa nideeaa dhw
   Maves eaee enjoy kohlan keekuranee dhw

  • Lam💒Luhoo💒Sbif

   September 24, 2020 at 10:38 am

   Ey Lam, shif, Luhoo, miadhu Ehn room akah badhalu van

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 11:52 am

   ސުއްބޫ މަ އެކަނި މިތިބަ މޮޔަތައް ކައިރި ބަހައްޓާފަ ނުދޭ ހެޔޮނުވާނެ މަ ގޮވައިގެން ދޭ…😭😭😭

  • 🌻LamHaa🌻

   September 24, 2020 at 12:42 pm

   Alhey Shaako genaamus ithuru room eh Mi geyga huri nama.. 3 room vihyaa huree

 214. 🌹Ril🌹

  September 23, 2020 at 9:26 pm

  Huvaa dhw shaayan e bus driver aa hadhaagen aharumen mithibee maraafaa anehkaa mioh xeen aa hadhaagen ma biru sorah vss nugulaalevunu

  • 🌹Ril🌹

   September 23, 2020 at 9:36 pm

   Bitu soru ingey inaanee

 215. Riyaash

  September 23, 2020 at 10:43 pm

  Even in my dreams… I have never seen a prettier face than yours
  My heart has been perfumed… With the fragrance of your body
  There could never been another beautiful… Perfect women like you
  With your graceful movements… You have intoxicated my heart
  Your love in every beat of my heart,
  And every breathe of mine sings your name
  I love you more than my heart and soul,
  And even when I die your love with remain alive
  I want to sacrifice my whole life for your love
  I want to write your name with my heart’s blood
  Even should I perish in the love, I shall always be with you
  Even should my body and soul be separated, I shall never stop loving you
  ޔާޝް ގެ ލޯބި ލޯބި އައިޝް އަށް ޅެމެއް މި ކިޔާދިނީ އަވަހަށް ނިދާލާ ދޫނީ

  • ⚽L#[email protected]

   September 23, 2020 at 10:49 pm

   Dhonbey Aisa nidheetha.. Hingaa avahah nahttaalan

  • Riyaash

   September 23, 2020 at 10:51 pm

   Hmm Aish nidhaafi hingaa Dhaan dhw enmen

  • 🅰️REESH🎱

   September 23, 2020 at 10:52 pm

   Dhonbey maey aa Liyam aa mi aree car ah

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 8:25 am

   ހަހާ… ރޭގަ ކަލޭމެން ދިޔައިމަ އަހަރުން އެންމެން ޕިއްޒާ ގެނެސްގެން ފިލްމް އަޅުވައިގެން މަޖާ ކުރީ… ހާހާ… އަހަރުން ނުވޭ ކަޑައެއް… އަހަރުން މިއުޅެނީ މިއަދު އެކުއޭރިއަމްއަށާ ޒުލަށް ދާން… ރެސްޓޯރެންޓަށްވެސް ދާނަން… ކަލޭމެން ދާނަންތަ؟؟؟

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 8:49 am

   Reygaa vrh majaa ingey
   Huvaa the funniest night
   Kaloo mithanuge pizza haadha meerey
   Miadu aquarium aa zoo ah daairu vaane liyam noonee areesh ge card hifaagen dhaan
   Vrh shopping kuran jehey eba dhw

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 8:50 am

   Dhen emeehuna vaane metaeh genesdeyn dhw shaayan eves half kuraagotha metaa genaanee hehehehe

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:10 am

   Hmm… Eyy but I don’t like shopping… I’m not like other girls… Ekm zoo ashaa aquarium ah dhaan vvv beynun

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 9:35 am

   Dhen dhaanee
   Ok shopping akah nudhaana dhw
   Ekamaku money beynunvaane she restuarant akah dhaa
   Ice cream boohadaalan dhw
   Ehenveemaa liyam aa areesh ge card hifaagen dhaanvaanee

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:40 am

   Yaa card hifaigen dhaan vaanii… Ekm shopping ah vx dhaan vaanennu ma beynun vaahaka foi kolhakaa chocolate gannan… 2 meehunge card vx hifaigen dhaan vaanii

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 10:14 am

   Aaan maves beynun shopping kohlan vaahaka foi Ril ves vrh kiyaahievey vaahaka kolehganaashaa
   Chocolate kolehganaa ves ebajehey
   Card tha huskohlaagen ana vaane ingey shaayan

 216. Hafu

  September 24, 2020 at 6:37 am

  hiii
  Gud morning
  Sorry ingey comment eh nukurevunee ma…test thah nimunee ma kuran huree ehn ve…
  Haadha varakah mas kaaifa thi othy. 😂😂😂😂😂😂..
  Thxs shaayan for chocolate varah meeru ingey…🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫mi huree enmen ah I ge faraathun chocolates…
  Lam men class tha luhaa ves…varah majaa ingey u men kohfa huri comment thah…hama heehee halaakuvehje….😂😂😂😂😂
  Varah miss vi enmen mathin
  Ly all as a friend
  Mi comment publish koh deebala aarif beybey…mihaaru athah thadu vehje ekamakuves comment eh publish eh nuvi vihya…huvaa mi kihaa dherakameh…aarif ves hama comment eh publish eh nukohdheyne English in liyefihyya…ma akah dhivehi akun nuliyevey ehn ve English in mi kuranee plsss publish kohdeebala
  Hama ekani dhivehi kanneyge ingenee aarif ah…

 217. 🌹Ril🌹

  September 24, 2020 at 8:56 am

  Kaloo mihaaru e aarifu makaari Inan ahaahisaabah ves gosi
  Mahunaane bavaalaa Faa heheh

 218. Shaayan

  September 24, 2020 at 9:15 am

  ކަލޯ މި ފިރިހެނުން އުޅޭލެއް ހާދަ ގޮނޑޭ ދޯ… އެންމެން އައިސްބަލަ މި ލިޔަމްއާ އަރީޝްގެ ކޮޓަރިފުޅު ބަލާލަން… މުޅި ތާ އަންނައުނުތައް… ކުންޏެއް ކެހީކީ ނޫން މޮޕު އެޅީކީ ނޫން… ހަމަ މިހާރު ތެދުވޭ މިތަން ސާފުކުރަން… އާނ ކަލޯ ލިޔަމް ކަލޭމެން ކޮންތާކު ރޭގަ ނިދީ؟ އަހަރުން ރޭގަ ކަލޭމެން ދިޔައިމަ ދޮރު ތަޅުލިން… މަގުމެދުގަ ދޯ ނިދީ… ހަހަހަހަހަ…

 219. Shaayan

  September 24, 2020 at 9:25 am

  ކަލޭނޭ އަދި އިނގޭތަ؟ ރޭގަ ދޮންބެއަށް އައިސަ ފެނުނީމަ އުޅުނު ވައްތަރު… ޕިސް ޕިސް ޕިސް… ދެމީހުން ރޭގަ ބައްދަބައްދާފަ އުޅުންއިރު މަ ފަކީރަށް މަގޭ ބިޓު ސޮރާ ގުޅާވެސް ނުލެވުނޭ މި އައިސައާ ހެދި… މަ ގެއަށް ދިޔަ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޖެހުނީ ފެންވަރައިގެން އެއްޗެހި ދޮންނަންވިއްޔަ މުޅި ގައިގަ ހޮޑު… އަދި ނުވިތާކަށް އައިސަގެ އެއްޗެހިވެސް ދޮވެދޭން ޖެހުނީ މަށަށް… މި ރިލް ސިސްގެ ކޮނޑުގަ ބޭސް އުނގުޅަދޭންވެސް ޖެހުނީ މަށަށް… މި ޒީން ސިސް ބާލިހަށް ލާފަ ގުޑުވަންވެސް ޖެހުނީ މަށަށް… ދެން ލަމްއަށް ނާނާ ކިޔައިދޭންވެސް ޖެހުނީ މަށަށް… ޝިފްއަށް ވާހަކަ ކިޔައިދޭންވެސް ޖެހުނީ މަށަށް… ހުވާ މިބުނީ މަ ފަކީރު ހަލާކު ވެއްޖެ… ހުރިހާ އެންމެން ބަލަން ޖެހުނީ މަށަށް… މަ ވާތާ ވެއްޖެ… މަގޭ ގަޔަކު ނެތް ސައި ކައްކާނެހާ ވަރެއްވެސް… މިއަދު ހަމަ ހުރިހާ ފިރިހެނުން ލައްވަ ކައްކާނީ… ވަރަށް ބަނޑުފައޭ… ކޮންމެސް ކާ އެއްޗެއް ދީބަލަ… ލިޔަމް ކޮބާ ރޭގަ މަށަށް ގެނެސްދޭން ބުނި ޗޮކްލެޓް؟؟؟

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:32 am

   Hahahaha maey men lahvaa nueh kehkeyne.. Maey men geyga Madu vx kohnulan

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 10:47 am

   ފެން ޕްލީޒްޒްޒްޒްޒްޒްޒަ… ކަލޯ މި އާރިފު އިނގިރޭސިން ކޮމެންޓު ކުރީމަ ޕަބްލިޝްއެއް ނުކުރޭ… ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް މީ ދެން… ސަހާދެއް މި ބުނީ…

 220. 🌹Ril🌹

  September 24, 2020 at 9:26 am

  Hehehehehe
  Maves balaalaafin kaloo
  Kiyaanekama nei godu baeh pis pis
  Shaayan aa bunaakah mi firihennunan deynvaanee muli geythere kunikahaafaa mopulaan dhw
  Aa magumedugaa nideemadushin window in kiriyaa car eh gaa nujehi salaamah vany

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:32 am

   ތި ކާރެއްގަ ޖެހުންނަމަ މާ ހެޔޮވީސް ތޯއްޗެއް… އޭރުން މުސްކުޅިން ބަލާ ކަހަލަ ނަރސިން ހޯމަ އަކަށް 4 މީހުން އެއްކޮށް ލާފަ އަަހަރުން އެންމެންނަށް އެ ގޭގަ ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެވޭނެއްނު… އާނ އެމީހުންނަށް ޖައްސާނ ކައްކަންވެސް ސާފުކުރަންވެސް… ރޭގަވެސް މަ އެއޮށް ބޮޑު ގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށްދަންދެން ސާފު ކުރިން… ދެން ނުވާނެ… ބުރަކަށި ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ…

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 9:46 am

   Aaan ehenvernama sali vee hey dhw
   Ma reygaa geygaa huree aa huri fahaanaeh saafu kohfaa uluneee athu gaa rihsias keekuranee enmen thandaa vefaa thibee
   Kaloo miadu balaala iru Mi firihen golaanthaku ge faahanaa balaalanves nukerey makiriyaa heynunethunee
   Aharumen ge toilet ham Ma saafukuri fadhain othy

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:53 am

   ކަލޯ ގަޔާ… މަ ހިތަށްއަރާ މަ މީހަކާ އިންނަ ދުވަހަކުން ކިހިނެއްބާއޭ ހަދާނީ… އެކަހަލަ ގޮނޑު ފިރިހެނަކާ އިންނާކަށް މަށަކަށް ވާ ލާހިކެއް ނޫން… ޗީޗީ… ހުރިހާ ފިރިހެނުންނަކީވެސް ހަމަ އެހާ ގޮނޑުކޮށް އުޅޭ ބައެއްތަ؟ އެހެންވެއްޖެއްޔާ މަށަކަށް ވާ ލާހިކެއްނޫން މީހަކާ އިންނާކަށް…

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 10:07 am

   Mashaka ves neyge
   Ma ina meehaa vaane saafuthaahiru meehakah vaan dhw
   Kalooo ah heeeheee maves hitharaaa

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:28 am

   Ahchi Aharemen kottari V reethi vaane.. Green kulain hurihaa ehcheh.. Maey men dhiyaee vx kottari thalhulaafa.. Miohthy geyge thalhudhadi vx

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 10:45 am

   އަނގަ… ކޮންތަނެއް ރީތީ… ކޮޓަރިތެރެ ހީވަނީ ސުނާމީއަރާފަ އޮތް ހެން ވިއްޔަ… ރީއްޗޯ…

 221. 🌹Ril🌹

  September 24, 2020 at 9:29 am

  Suhboo shaayan magaagaanei roshi dhamaalanehaa ves vareh
  Mihaaru ves eba thaduvey anehkaa mioh liyam ereeves ma rihsaaatha
  Kaloo
  Shaayan miadu nidaalaadhen ril ves miothee
  Firihenun badigeaa havaalu
  Ey shaayan girls kaanee order jahaagen dhw mi boys kahkaa ehcheheegaa laanee kuniraha so let them eat what they made

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:34 am

   Yaa u are just right… Shaayan ge gayaku vx nei fuh modeynehaa hihvareh vx… Miadhu rest… Yes firihenun badhige aa havaalu… Aharumen kaanee oder jahaigen

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 10:05 am

   Aaan dhw shaayan
   Ma mihuree mihaaru vaanchooo vefaa kaloo gayaa
   Ahdiooooooiiii vrh thaduvehje atha
   Aan emeehuna emeehuna kehkiehche kaan vaane dhw
   Ma mihaaru order jahaafin anaane vrh avaha Girls ge room gaa dhw thibee need kaan

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:25 am

   Mihiree migadi ah Thimeehunah kaan Beynun Vaa ehchihi.. Hunnaane badhigeyga.. Maey men Mi nahttaalee restaurant akah Dhaan
   ☕☕☕☕☕☕☕🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🥛🥛🥛🥛🥛🥛🥛🥞🥞🥞🥞🥞🥞🥞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 10:28 am

   ޗީޗީ ތީގަ ލަނީ ކުނި ރަހަ… މަ ގޮވައިގެން ދޭ….

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:30 am

   Dhn Nugen dheveyne.. Maey men nahttaali thaa kithanme ireh.. Haveeru gendhaanan dhuhvaalan

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:35 am

   Ey Ey Meehun breakfast ga kaa ehchisey
   Pancake, biscuits, omelet, bread n butter, donuts, cakes, milk

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 10:41 am

   ދެންންންން… އޯކޭ ހަވީރުން މަ ދާން ބޭނުނަވަނީ ޒޫ އަށާ އެކުއޭރިއަމް އަށާ ޕާރކް އަށާ ދެން ބީޗަށް ގޮއްސަ އަސް ދުއްވަންވެސް ބޭނުން… ގެންދާނަން ދޯ…

 222. PrincWess

  September 24, 2020 at 10:03 am

  HEY AM HERE.KIHINEH HUrIHA KUDHIN..GYZZ PLS UNDERSTAND INGEY… konbaeh ulhenee…ma 10:30 ga ye hai chahate balan dhaanan aadhey liyaamooo

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:06 am

   Maey Mi ulheny

  • PrincWess

   September 24, 2020 at 10:07 am

   heyyyy kihine thr,..kaifin thr..boe fin thr…

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:21 am

   Ma Rangalhey.. Manje kihineh tha.. Adhi nukan men nuvex bon men.. Thimeehunah kaandheykahnu Mi ulheny Aharemen nukai nuboe

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 11:54 am

   އަނގަ… އަހަރުމެން މިއަދު ހެނދުނުވެސް ކަލޭމެންނަށް ކައްކާފަ ކާންދިނީ… ކަލޭމެން ކެއްކި އެއްޗެހީގަ ލަނީ ހަމަ ސީދާ ކުނި ރަހަ ވިއްޔަ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 1:34 pm

   Ey Ey maey men kehki ehchiseh noon.. Ey restaurant in genehssa.. Lamha, shifa, luhaa haveeru ready vegen Aharemen gey dhoshah aadhey.. Okk Ehn Nooney Thithanun careh nagaigen ma bunaa restaurant akah dhiyas

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 1:44 pm

   Dhn masheh nugendhaanantha? Gaimu buni ma govaigen haveeru dhuvvaalan dhaanamey😡😡😡

 223. PrincWess

  September 24, 2020 at 10:08 am

  ma up cmnts thah kiyaalanee ngey mi…nudhahcheyyy

 224. PrincWess

  September 24, 2020 at 10:12 am

  n firsta fall i want vv bodu vaahakka eh nubunevi oiy bnan…my dear shaayoo plxxx ehn kuhjjaku bunnas nubunaathi mithan ove ey vx…vv katu kameh aslu lwbi ah thi kurevunee…nubuathi mithanaa beheyehvx mauloomaatheh..i know e ee abu euphoria sis story ah cmnt kuri….plxx mithan mihaaru onna kan vx ehnbayakah ingigen nuvaane
  ?understand

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:19 am

   މަވެސް މި ޝާޔަން އަށް ވަރަށް ނަސޭނަސޭހަތް ދިނިން.. މަށަށް ހީވަނީ މިތަނަށް އިތުރު މީހުން ވައްދަނިކޮން ފަޅާއަރާފާނެ ކަނޭނގެ

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 10:22 am

   Ok I’m sorry

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 10:24 am

   But how do u know that laiba is abu

 225. ⚽L#[email protected]

  September 24, 2020 at 10:51 am

  Ey enmen.. Mi ulhey Aarifu Ril kaireega innan ahaafi.. Ebain bunefa Ril mashaa innan veenuho.. Ril ebahuri bavaa laafa

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 24, 2020 at 11:16 am

   Aaan kaloo Huvaa kameh manoon meehaku nufenuny thooche
   Adhi mioleny 18 nufurigen dhw eheheh
   Dhen ves ahaabalaa bavaa alaalaana maathujehey hissaabugaa hunanama kanfai Dosha ahdamaalaana balaathi
   Adhi e othy public gaa ahaafaaves manei ladun gotheh Huvaa

 226. Shaayan

  September 24, 2020 at 1:49 pm

  Eyy ril sisssooooooo Shaayan athuga eba oi liyam ge card vx car ge thalhudhandi vx… Avahah ready vey haveeru dhuvvaalan dhaan… Ma dhen tha dhaan vaa than thanuge list eh
  Beach1)
  Restaurant2)
  Mall3)
  Zoo4)
  Aquarium5)
  Adhivx eba huri Baivaru than than… Dhaan vaane dhwww

  • 🌼Luhoo🌼

   September 24, 2020 at 2:50 pm

   އާން ތި ލިޔަމް ގެ ކާޑު އެކަނި ގެންދިޔަސް ނުވާނެ އަރީޝް ގެ ކާޑުގައި ހުންނާނެ ހުސް ނުވާ ވަރަށް ލާރި އަދި ބުނަން އެ ލިޔަމް އާ އަރީޝް ގެ ކާޑު އެއްކޮން ހުސްކޮށް ލައިގެން އަންނަން ވާނީ ރަނގަޅު ވާނީ ކާޑު ވެސް ކާލިއްޔާ… އޭ އާރިފު ކަލޭ މި ކޮމެންޓް ފޮނުވަދޭތި މީއްޗަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ވިއްޔާ އިނގިރޭސި ކިޔާކަށް އަނެއްކާ ސުކޫލޭ މި ކިޔާ ތަނަކަށް ދިޔައިން ތަ… މަ ރަނގަޅަށް ކަލޭގެ މަސް ކާލާ ނަމޭ އޮހޮން ކަލޭ އަމިއްލައަށް ކާން ވާނީ… އޭ ޝާޔަ ތި އުޅެނީ ފިޔާތޮށި ވެލާ ގަ ތަ… އަހަރުމެން ވަރަށް ހަމަ ޖެހިލައިގެން އުޅެ ނިކޮން އެއުޅޭ ލިޔަމް ގަނޑު އައިސް ކައްކާފަ ހުރިޔަ ހުރި އެއްޗެއް ކައިފައި އަދި ނުވި ތާކަށް އަހަރެން އެއޮއް ބާރުން ސާފު ކުރި ކޮޓަރި ގަނޑު ކީއް ކުރަން ފާޚާނާ އަށް ވަދެ ސުނާމީ އަރު ވާލާފަ ގޮއްސި އަހަރުމެން ފަކީރު އެކައްޗެއްވެސް ނުކަން ދޯ ލަމް

  • 💓Shif

   September 24, 2020 at 2:51 pm

   Shif vx dhaanan… Ehmmen laany Black hedhun n shawl so be ready at 4 30

  • 🌻LamHaa🌻

   September 24, 2020 at 3:56 pm

   Hmm kottari saafu koh minimunee Adhi kiriyaa.. Midhanee fenvaran Thi restaurant akah Dhaan avahah

 227. Lotus🌸

  September 24, 2020 at 2:53 pm

  Ummm… Guys ok tha alhugandu vx mithanaa join kuriyas
  But if this place is private I’m sorry… BTW mee comedy land tha?

  • 🌼Luhoo🌼

   September 24, 2020 at 3:24 pm

   މި ތަނަށް ޖޮއިން ވެވޭ ނީ ކޮމެޑީ ލޭންޑް ގެ ރައީސް ގެ ހުއްދަ އާއި އެކު

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 3:29 pm

   Thee kaakukan igen ma Beynun.. Eyrun huhdha dheveynee

  • COMEDY LAND

   September 24, 2020 at 3:32 pm

   HAAHSA DHANNAVAALUMEH
   COMEDY LAND ge raees ge huhdha aa nulaa adhi mi thanuga ehn meeheh ge huhdha aa nulaa mi thanah join vumaky mithanun ekaku vx ruhey kameh noon

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 3:34 pm

   Adhi ehkanthah.. Mithanah Vanna iru sharuthu thakeh furihama kuran jeheyne
   Mithanuge vaahaka ithuru meehakah neyngun.1
   Ithuru meehakah mithanaa behey mauloomaathu dhinihyaa vaguthun beyru kurun.2
   Mee onna thanehkan vx ithuru faraathakah ingigen nuvaane.3

  • Lotus🌸

   September 24, 2020 at 3:43 pm

   Ok ruhi gaboolu

 228. Lotus🌸

  September 24, 2020 at 3:30 pm

  Okay can u ask?

  • 🅰️REESH🎱

   September 24, 2020 at 3:35 pm

   Who r u??

  • COMEDY LAND

   September 24, 2020 at 3:36 pm

   Mithanah vana Meehun jeheyne Aharemen bunaa kameh kuran

 229. Lotus🌸

  September 24, 2020 at 3:35 pm

  Srry name eh nubuneveyne but I’m 14 yrs old and alhugandu kiyany euphoria sis ge story and kiyara sis ge story manzil n aphxxx sis ge stry inthiha. And kurin vx comedy land ge shows thah balan cmnt nukuriyas. ☺️☺️ ummeedhu kuran mi varun fudheyne kamah ☺️

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 3:38 pm

   Masalaeh nethey Aslu nan nubunyas.. Ekamaku Mi buni sharuthu thah furihama kureveyne tha

  • 🅰️REESH🎱

   September 24, 2020 at 3:40 pm

   Mithanuge Hurihaa kudhin ehbas V ma mi thanah join vevey nee.. Kithahme Gina mauloo maathu dhinas

  • 🌼Luhoo🌼

   September 24, 2020 at 3:41 pm

   E thedheh

 230. Lotus🌸

  September 24, 2020 at 3:37 pm

  Pis pis pis ma kuri cmnt submit eh nukohdhineyyyy😠😠

 231. Lotus🌸

  September 24, 2020 at 3:41 pm

  Balaanan furihama kohdhevey thw…… kobaa sharuthu thakakee

  • 🅰️REESH🎱

   September 24, 2020 at 3:43 pm

   Balaaneekee noon kuraany

  • Lotus🌸

   September 24, 2020 at 3:45 pm

   Hmm ok

  • COMEDY LAND

   September 24, 2020 at 4:00 pm

   Sharuthu thah ehery matheega.. Rangalhah kiyaalaathi

 232. Shaayan

  September 24, 2020 at 3:47 pm

  ???Ooooopppsss… Is this because of me

  • COMEDY LAND

   September 24, 2020 at 3:52 pm

   Hmmmm Shaayan ge kanthah.. Ekam Okk Dhn

 233. PrincWess

  September 24, 2020 at 3:48 pm

  Ey balaga ma mee kudhin vehdhumaa havaalu ve huri ministaru 😡😡😡 ma beynun meehaku mithanah vehdheynee…. Varihama aarifakas… Raees Ah baareh Noannaane… Ma vehdheema vadheveynee ingeythw

  • COMEDY LAND

   September 24, 2020 at 3:50 pm

   Ekamaku Manje vissnaalabala

  • PrincWess

   September 24, 2020 at 3:52 pm

   Kwcheh thr.. Raees dhiyaee mashah kudhin vehdhumuge ministaru kan havaalu kohffa

  • COMEDY LAND

   September 24, 2020 at 3:59 pm

   Kuriah vaane kanthah.. Nuvissnaa kudhin vehdheema vaane kanthah.. Kuriah vx vissnan jeheyne.. Abadhu fahathah vissnaakah nuvaane

 234. Bangalore

  September 24, 2020 at 3:48 pm

  Shaayan, Lamha, Luha, shifa, Ril, xeen…….. Pink velaa house kaireega onnaane 4:30 ga black kulaige careh.. Eyah araa pink velaa ga ulhey kudhin.. Dhn purple velaa house kaireega onnaane 4:30 ga silver kulaige careh.. Eyah araa purple velaa ga ulhey kudhin.. Eyrun 2 caru vx dhaane restaurant akah.. Ethanun Aharemen dhaanan Thi meehun govaigen thanthanah

  • 🌹Ril🌹

   September 24, 2020 at 3:50 pm

   އަހަރެމެން މީ ޕިންކްވެލާ ދޯ ޝާޔަން
   އައިއެމް ރެޑީ

  • PrincWess

   September 24, 2020 at 3:51 pm

   Ma dhaanee yaash aa ekee private car ga

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 3:53 pm

   Yaash dhonbe Ulhenee princwess govaigen Ehn geyeh ga vihyaa.. Yaash dhonbe hingahje Manje balaa Dhaan

 235. PrincWess

  September 24, 2020 at 3:49 pm

  Ey grade 8 ge telikilaas balaaba… Eyga ehery Ma Rashu teacher eh…. Mihaaru ebaadhe thwcheh

 236. PrincWess

  September 24, 2020 at 3:53 pm

  Bye

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 3:55 pm

   Avahah aadhey Yaash dhonbe aa ehkon.. Hmm Manje ah vx bye

 237. 🌻LamHaa🌻

  September 24, 2020 at 4:34 pm

  Luhoo n shif avas kurey.. Aadhey car ah Aran

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 4:53 pm

   Kohcheh Thi meehun kaanee boanee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 24, 2020 at 5:00 pm

   Hmm ma hama ready Kobaa tha shif…. Aharumen boanan kaanan menu ga huri Hurihaa ehchehi vx dhw😂😂😂

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 5:05 pm

   🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🥂🥂🥂🍷migadi ah Beynun vaane kaa ehchihi

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 5:07 pm

   Konthaakah Dhn thimeehun govaigen Dhaan vee.. Mall ah Dhaan vee kaneyge

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 5:43 pm

   No dhen dhaanee zoo ah… Not to mall… I don’t like shopping… Nd Mee ma kaan beynun vaa ehchehi🍮🥞🥓🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍿🍞🌮🌭🍟🍔🍗🍖🍕🥗🥘🍝🥙🌯🥐🥖🧀🍜🍙🍚🍛🍲🍥🍢🍡🍘🍞… Ma kaan vejjeyyaamu noannaane hendhuneh haveereh reygandeh ma kaan beynun vaa ehcheh beynun gadi eh ga kaanee ި

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 6:53 pm

   Ehenthey.. Thihen vihyaa Shaayan geyga bahahttaafa 8:00 jahaairu Ril, xeen, Lam, shif, Luhoo Aisa govaigen maey men dhaane Mall ah..Konbaeh Mall ah Gohssa game kulheynee n Konbaeh shopping kuraanee

  • 🌺LILLY🌺

   September 24, 2020 at 7:22 pm

   Lilly nulaa tha dhanee…?

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 7:35 pm

   Lilly akah neyngeytha Aharemen Bangalore ah furi iru vx.. Aslu nubunee Mi Shaayan Lilly gendhan ehbas nuveema.. Ey ready vey enmen Mall ah Dhaan.. Enmen vaane Shaayan nulaa Mall ah goss v meeru ehchihi kaalan

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 8:09 pm

   އޭ މަ އެހުން ލިލީ ސިސް ކައިރި ދާނަންހޭ… ބުނީމަ ބުނީ ނުދާނަމޯ… ލިލީ ސިސްވެސް ދެފަހަރު ދޭއްޗެކޭ ކިޔާނެ…😠 ޔޭ ތެންކިޔު ސޯ ސޯ ސޯ ސޯ ސޯ މަޗް މަ އެކަނި ގޭގަ ބަހައްޓައިދޭތީ…😃 ފައިނަލީ ސަމް ޕީސް…😃 ދެން މަށަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ޕޮޕްކޯރން ކަމުން ކުޗް ކުޗް ހޯތާހޭ ބަލައިލެވޭނެ…😁 ކަލޭނޭ އަންޖަލީ ބަހުގަ ދާ ތަނުން މަށަށް ހަމަ ގިސްލަ ގިސްލާފަ ރޮވެވޭ…😭 މަ ވަރަށް ސެންސިޓިވް ވާނެ…😭 އެކަމް މަ ބޭނުމެއްނޫން އެއްވެސް މީހަކަށް މަ ރޯ ތަން ފެންނާކަށް…🙅 އެހެންވީމަ ކަލޭމެން ދިޔައިއްޔާ މަށަށް ރަނގަޅީވެސް… އެކަމް މަ ގޮވައިގެން މޯލްއަށް ގޮއްސިއްޔާ ކަލޭމެން ޖެހޭނީ މަ ކުސްތަޅާ އަޑު އަހަން… ޔިޕީ…😃😃😃 ވަންސް އެގެއިން ތެންކިޔު ސޯ މަޗް ލިޔަމޫ…😁😁😁😁😁

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 9:11 pm

   Hahahaha Adhi E ulhey Anjalee or Fazly xeena ah vure reethi vaan ulhuneema hurihaa firihen kudhin thah henunee.. Adhi e Rahul or Shaahil vx paka paka laafa henunee… Hahahaha

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:43 pm

   އޭ ޒީނާއެއްނޫން ޓީނާ އެއީ…😜 ޕޮއް…😜😜😜 އެއްޗެއް އެނގިގެން ކިޔާބަލަ…😜 ޝާހިލް އެއް ނޫން ރާހުލް…😜 ހޫނ ތިއޮތީ އިނގިފަ…😜😜😜😜😜 ބަލަ އަންޖަލީ އެކަމްވެސް ހާދަ ކިޔުޓްއޭ…😍 ކާޖޮލް އިޒް ވަން އޮފް މައި ފޭވަރިޓް އެކްޓްރެސަސް…😍😍😍

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:52 pm

   😍😍😍I LOVE U SO MUCH KAJOL AND SHAHRUKH KHAN😍😍😍

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:56 pm

   އޭ ރާހުލް އެގަޑީގަ ހެވުނަކަސް ފަހުން އަންޖަލީ ރީތި ވާހަކަ ބުނެފަ ބައްދާވެސްލައޭ… ދޭ ބޯތް ލަވް އީޗް އަދަރ އަ ލޮޓް…

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 10:54 pm

   Hiyy halaaku ga Teena ge badhalu ga ulheynee Xeena.. Raahul ge badhaluga ulheynee Shaahil.. Anjalee ge badhaluga ulheynee Fazly.. Ma tha miulheny ehcheh neyngigen.. Saayanu akah Nu thiulheny neyngi gen.. Saayanu Dhn vx ehcheh ingigen kiyaa

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 8:07 am

   އޭ މަ ނޫޅެން ތި ދިވެހި ފިލްމުތަކާ ދިވެހި ލަވަތައް ބަލާކަށް… ދެނ މަށަކަށް ނޭނގޭނެއްނު… މިއުޅޭ ނިއުމާމެންނާ ޝީލާމެންނަށް އިނގޭނީ ހުސް ހިންދީ ފިލްމުތައް ކޮޕީކުރަން… ހުވާ މި ބުނީ… ދުވަހަކުވެސް އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ނުގެންނާނެ… މަ އެބައުޅެންތަ ކޮޕީ ކެޓުންތަކެއް ކުޅޭ ފިލްމު ބަލަން…

 238. Shaayan

  September 24, 2020 at 8:16 pm

  އޭ މަ ބުނީ ބެންގަލޫރުގަ ހާދަ ހޮޓު ކުދިން އުޅެޔޭ ދޯ…😉 މިއުޅޭ އިންޑިޔަން ސޮރުންވެސް ހުތުރެއްނޫނޭ…🤔 ހަމަގައިމުވެސް ލިޔަމްއާ އަރީޝްއަށްވުރެ ރީތިވާނެ…😜 އޭ އެންމެން ދިޔައީ ދޯ މޯލްއަށް…😁 މަށަށް ޗޮކުލެޓް ފޮށްޓަކާ ވެމްޕަޔަރ ސީރީޒްގެ ހައެއްކަ ވާހަކަ ފޮތް ގެނެސްދެއްޗެ އިނގޭ…😁😁😁 ޔޭ ފައިނަލީ ސަމް ޕީސް…😴 އަޑެއް ބަޑެއްވެސް ނީވެ…😴

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 9:04 pm

   Maey men Mall in Aithaa kon ireh.. Meendhee Luhoo, Lam, shif men geyga kuch kuch hota hey n hiyy halaaku balan.. Meendha anhenun thah roe roe balivey eba Anjalee aa Fazly aa bahah araigen dhaathee

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 9:08 pm

   Ey ma bunefaanan thedheh.. Aslah vx Ma meendhee kuch kuch hota hey aa hiyy halaaku aa ehkon alhuvaigen.. Mi balaalanee kihaa thafaatheh thw dhe film ga hunnanee.. Aslah vx Ma meendhee e dhe film balan.. Lam n shif vx heki vaane

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 9:15 pm

   🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿🍟🍿Shaayan ekani mirey film balan.. Aharemen enmen cinema ga.. V majaa.. Eheree enmenah popcorn n chips

  • Shaayan

   September 24, 2020 at 9:51 pm

   ހެވޭ… ބީންގް އަލޯން އިޒް ވޭ ބެޓަރ… އާއެކޭ ލިޔަމް ހަަމަ އަސްލުވެސް މަ ރޮއެ ރޮއެ ހަލާކުވޭ އަންޖަލީ ދާ ތަންކޮޅު ފެނުނީމަ… އަދި އަންޖަލީއާ އަމަންގެ ވެޑިން ކެންސަލް ކުރާ ތަނުން އަންޖަލީ ރާހުލްގެ ގައިގަ ބައްދާލާ ތަނުންވެސް ހަމަ ގިސްލަ ގިސްލާފަ ރޮއެވެނީ… އަދި އަންޖަލީއާ ރާހުލް 8 އަހަރު ފަހުން މީޓްވާ ތަންކޮޅުންވެސް ހަމަ ރޮއެވެނީ… ކީއްކުރާނީ… ކުޗް ކުޗް ހޯތާހޭ ބަލައިފިއްޔާ ޓިޝޫ ފޮށްޓެއް ހުސްވާނެ ކަރުނަ ފުހެފުހެ… އޭ މަގޭ އަތުގަ އެބަހުރި މާ ބައިވަރު އެއްޗެހި ކާން… ދައްކާލަންތަ؟ ބަލާލަ…🍕🍕🍕🍕🍕🍗🍗🍗🍗🍗🍟🍟🍟🍟🍟🍔🍔🍔🍔🍔🍫🍫🍫🍫🍫🍿🍿🍿🍿🍿🍩🍩🍩🍩🍩🍰🍰🍰🍰🍰🍦🍦🍦🍦🍦🍧🍧🍧🍧🍧🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍖🍖🍖🍖🍖

  • Bangalore

   September 24, 2020 at 10:59 pm

   Thee ehen Meehun ulhey gothah ulhey meeheh noon.. Breakfast gadeega vx kaafaane Rice… Mendhuru gadeega coffee boe faane.. Haveeru gadeega Noodles kaafaane.. Cinema ga inna gadeega vx kanee Meehun kaa kahala ehchihseh noon.. Donut aa chocolate aa ice cream aa Ey Meehun cinema ga indhegen kaa ehchis the

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 8:12 am

   Ofcrs… Ma mee ehen meehunnaa thafaathu kujjekey… For example I don’t like shopping like others… Eyy liyam masheh nubon coffee eh… Ekm Hendhunu rice eh nukan… Hendhunu ma sai nuves bon.. Ma kanee mendhuru… Dhn reygandu batheh nukeveyne reygandu boveynee milk… Saafuvejjetha???

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 10:17 am

   Aan donut chocolate nd ice cream eii meehun cinema ga kaa ehchissey… ma beynun ehcheh beynun gadi eh ga kaanee

 239. 🌺LILLY🌺

  September 24, 2020 at 10:27 pm

  😭Lilly kuraa ehves comment eh publish eh nuve
  ehen ve mihaaru comment kuraa hiteh ves nuve😏

  • ⚽L#[email protected]

   September 24, 2020 at 11:16 pm

   މަ ދެންމެ އިންތިހާ ސްޓޯރީ ބަލާލީއިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެއްނު.. މީހަކު މި ގުރޫޕް ކުއްޖަކާއި ހެދި މޮޔަވަނީ.. އަދި އިނގޭތަ އެއީ ކާކުކަން.. އެއުޅޭ އާރިފު.. މަގާތަށް ހިނިއާ އިނގޭ.. ރިލް އާ ނުލާ ދެން މަށަކަށް ނޫޅެވޭނޭ ޔޯ.. ރިލް މަށާ އިންދެފިއްޔާ މަ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ވެސް ކޮށްދޭނަމޯ.. ރިލް އާރިފު އާ ދިމާލަށް އެއްޗިހި ކިޔާ ވަރަކަށް އާރިފު ރިލް ދެކެ ލޯބި ވަނީ… ހައްހައްހައްހައް

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 9:32 am

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 10:14 am

   Woah woah woah…😯 Calm down ril sisssooo

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 10:40 am

   ހެހެހެހެހެހެހެ ޔާ މިއޮޅެނީ ޝާޔަން😂😂😂😂😁😁😁

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 11:00 am

   ރިލް ސިސް ހަނދާންވޭތަ ޝާޔަން ކައިރި ބުނަމެއްނު ނަފްރަތަކީ ލޯބީގެ ފެށުމޭ…😉 ސޯ ނަފްރަތަކީ ހަމަ އަސްލުވެސް ލޯބީގެ ފެށުމޭ…😁

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 11:05 am

   ވަޓް ދެން ނޯ
   މަ އެ އާރިފު އާ ނޯވޭވޭ
   އައިހޭޓްހިމް
   ޝާޔަން އެއާ ބޮޑު މުސްކުޅި ގަނޑެއް ތޯއްޗެ
   މިހާރު ދޯ މަންޖެ އެއްވެސް އިނގުނީ ނަފްރަތަކީ ކޯނީގެ ފެށުންކަން

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 11:36 am

   އާނ ދެން ގަބޫލު ކުރަންތާ ދޯ ޖެހެނީ ނަފްރަތަކީ ލޯބީގެ ފެށުން ކަމަށް ކުރިމަތީގަ މި އޮތީ ހެކި ވިއްޔަ ރިލްސިސްއާ އާރިފުއާ…🤣🤣🤣 ކަލޯ މަ ބަވާލަންތަ އާރިފާ ދިމާލަށް؟

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 3:04 pm

   ކަލޭ ނޭދޯ އައްޗީ 🤢🤮 🤮
   މަށައް ހަޔޯ މަންޖެ އެ އާރިފެއް ގަންނަ ސޮރުބަވާ ލިއަސް ނުބަވާލިއަސް

 240. ⚽L#[email protected]

  September 24, 2020 at 10:49 pm

  🍁Shaayan balaaleema ingeyne.. ހިތް ހަލާކު އެއީ ކުޗް ކުޗް ހޯތާހޭގެ ދިވެހި ފިލްމް.. ހަމަ އެއްގޮތަށް ހުންނާނީ ހުރިހާ ސީން އެއްވެސް.. ބަލާ އޭރުން ޝާޔަން އަށް އެއްޗެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ވާނީ🍁
  Kuch kuch hota hey
  *ރާހުލް
  *ޓީނާ
  *އަންޖަލީނާ
  *ރާހުލް އެން ޓީނާ ގެ ދަރިފުޅު… އަންޖަލީނާ

  Hiyy halaaku
  *ޝީލާ އޭސް ޒީނާ
  *ނިއުމާ އޭސް ފަޒްލީ
  *ޔޫސުފް ޝަފީއު އޭސް ޝާހިލް
  *ޒީނާ އެން ޝާހިލް ގެ ދަރިފުޅު… ޝެލީ އޭސް ފަޒްލީ

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 8:14 am

   އޭ މަ ނޫޅެމޭ ތި ކޮޕީކެޓުން ކުޅޭ ފިލްމުތައް ބަލާކަށް… ނުބަލާނަން…

 241. 💓Shif

  September 24, 2020 at 11:01 pm

  Shif akah naadhevey migadee so bye for now…. Vv dheravey Ehenve

  • 🌻LamHaa🌻

   September 24, 2020 at 11:11 pm

   Shif bye
   🌃🌃Good night
   😘😘❤️❤️Sweet dreams darl

 242. 🌹Ril🌹

  September 25, 2020 at 8:31 am

  އޭޭ ލިޔަމޫ މާކާންތައް ބޮޑި ނުކުރޭ ނުވާނެ ހީގެނެން މަކާރިއައް އަންނަނީ ރުޅި ކަލޯ ހުވާ
  އަދިވެސް އެއްޖެހިކިޔާނަން ހުވާ ހާދަނައްޓައޭ އެސޮރު ދެކެ
  އަންނަރުޅީގާ ކިރިޔާ ގާތުގާއިންނަ މީހާ ގާގާ ނުލެޑެނީ ކަމެއްސަހާދެއް
  ލިޔަމް ދެން ނުހޭތި މަރުޅިނގަނޑު ފަޅާގެން ގޮސް ފާނެ

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 8:32 am

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 243. 🌹Ril🌹

  September 25, 2020 at 11:08 am

  ކަލޯ ތަނެއްގާ އަމާން ކަމުގާ ކޮމެންޓް ކުރާކަށް ނުވާނެ އެނޯނިމައުސް ކަހަލަ މީހުން ގެ އަނގަތައް ބޮޑުކަމަކުން ނޫންތަ
  އިންތިހާ ސޮޓޯރީގާ މިހާރު އެބައޮއް އަހަރުމެން ބަވާފާ ހުވާ
  ކަމެއް ސަހާދެއް

  • ⚽L#[email protected]

   September 25, 2020 at 12:47 pm

   އާން ފާޑެއްގެ ޒީކް އެކޯ.. މަ ހިތަށް އެރި ބަވާންލަން ވެސް.. ޔަގީން އެއީ އެ ޖަޕާނު މަސް އިނދެގެން އުޅޭ އެންޕޮނީމަސް ކަން.. އެންމެން ވެގެން އޭތި ބަވާލަން ވީ 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 2:57 pm

   ހުވާ އާން މަވެސް ހިތައްއެރިބަވާލާން ހުވާ ނުބެހޭކަމެއް ނޯވޭ އާން އެއީ ޔަގީނޭ އެ ކަންތައް ފަލަ އެނޯނިމައުސް ކަން
   ހިނގާބަވާލާން ދޯ😂😂🤣🤣😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 244. ⚽L#[email protected]

  September 25, 2020 at 12:52 pm

  Ey maey V busy dhuvaskolheh aba aadhey.. Huvaa Mi bunee Mi mahu 14 ga unit test thah nimunee.. Anehkaa October 4 ga unit test thah ovey.. Boa halaaku vaavaru vey

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 2:55 pm

   ސޭމް ލިޔަމޫ
   ރިލް މެން ވެސް

 245. 💓Shif

  September 25, 2020 at 1:30 pm

  💓Happy Friday all

  • 🌻LamHaa🌻

   September 25, 2020 at 1:49 pm

   🥗🍝🍲🍜Happy Friday

  • 🌻LamHaa🌻

   September 25, 2020 at 1:52 pm

   Shif vaare vehen eba ulhey.. Vaane themen

 246. PrincWess

  September 25, 2020 at 3:32 pm

  Hama magey dhuvahu liyaamu test fashanee😲😲😲ey eba oiy salhi gotheh…meet link fonu v ma join vaan veenu enmen

  • ⚽L#[email protected]

   September 25, 2020 at 4:07 pm

   Okk fonuvaa link.. Maadhan gadi eh ga hurihaa enmen meeting ah vanaanee

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 5:32 pm

   Eyy Mashah mi gadeega vadhevidhaane ekm Maadhamaa nuvadheveyne… Maadhamaa mom ulheyne eheve ma mithanah cmmnt kuraa kan ingijjeyyaamun maraane

 247. 🌹Ril🌹

  September 25, 2020 at 6:59 pm

  ބައިދަވޭ އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އިނގޭ ތަ އާރިފު ނަމުގާ ކޮމެންޓު ކުރަނީ ކާކުކަން
  ހަމަ ސުވާލު އުފެދިގެން މި އަހާލީމެވެ އިނގޭ
  ރުޅިއެއް ނާންނަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހެހެހެހެހެހެހެ

  • Shaayan

   September 25, 2020 at 7:10 pm

   މަށަށް ހީވަނީ އެއީ ލިޔަމްހެން… ހެހެހެ… ވެދާނެ ލައިބާއަށްވެސް އިވާންއަށްވެސް… ލިޔަމްއެއް ނޫން ކަންނޭނގެ… ލައިބާ އެންޑް އިވާންގެ ތެރެއިން ކޮންމެސް އެކަކުހެން ހީވަނީ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 25, 2020 at 7:42 pm

   😠😠Mashey..😡😡 Subooh..😮😮 Masheh noon Aarifu akee

  • 🌹Ril🌹

   September 25, 2020 at 9:35 pm

   އާން ވެދާނެ ދޯ
   ލިޔަމޫ އެއް ނޫން ދޯ އެއީ
   ދެން އަޅާނުލާ ނީ ދޯ
   އެނގޭނެއެވެ އެއްނު ކާކުކަންއެއީ

 248. Shaayan

  September 25, 2020 at 9:50 pm

  އޭ ދެން ހާދަ ފޫއްސޭ…😒 ކޮންމެސް މަޖާ ވާހަކައެއް ފަށާބަލަ…

 249. 🌺LILLY🌺

  September 26, 2020 at 7:51 am

  Hi..👋👋
  ..?lilly ah meet ah vadheveyne tha

 250. ⚽L#[email protected]

  September 26, 2020 at 3:37 pm

  Ekaku vx naana dhuvahakeetha

 251. 💓Shif

  September 26, 2020 at 4:18 pm

  Lam Koba tha u….. Mom dhiyaee tha… Irukolhakun dhaanan thigeah

 252. 🌹Ril🌹

  September 26, 2020 at 5:56 pm

  Hiii guyssss ❤️❤️❤️
  Haadha kameh nethey mithaagaa ❤️❤️
  Enmen ge haalu ragalu thr 😃😃😃
  😃😃😃😃❤️❤️❤️❤️❤️

  • Shaayan

   September 26, 2020 at 6:49 pm

   ???Yah okk faadakah… Ril sis kihinehtha

  • ⚽L#[email protected]

   September 26, 2020 at 6:50 pm

   Maey haalu rangalhu.. Luha eba ulhey comment publish nuvegen.. Ril bunebala Manje ah avalaafa hunna Arifu kaireega comment publish kohdheyshey

  • 💓Shif

   September 26, 2020 at 7:04 pm

   😌💕Alhamdhlillah rangalhu Rilu kihineh

  • 💓Shif

   September 26, 2020 at 7:08 pm

   Lam ahnahchey konmmes….. Vvvvvvv bodu Vaahaka eh eba oil bunan vefa

  • 🌻LamHaa🌻

   September 26, 2020 at 7:35 pm

   Dhn rangalhu vaanethaa.. Riloo kihineh tha.. Shif Mi dhanee ingey

  • 🌹Ril🌹

   September 26, 2020 at 8:16 pm

   ރިލް ވެސް ހަމަ ބަރާބަރު އަލްޙަމްދުﷲ
   މާ ބުނާ ނަން އިނގޭ ލުހޫ ލާހޫގެ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކޮއްދޭޖޭ
   މަގޭގެ ވެސް އިނގެރޭސަން ކުރާ އެ ކޮމެންޓު ވެސް ޕަބްލިޝް ނުކުރޭ ހިތަށް އެރީމާ ކުރަނީ ހުވާ

  • 🌼Luhoo🌼

   September 26, 2020 at 9:00 pm

   Faadakah ok dhn ril Kihineh tha emmen vx… Aan bunedhehchey

  • 🌼Luhoo😰

   September 26, 2020 at 9:03 pm

   Naseebeh e cmmnt vx publish kohdhin kan miadhu hatharu dhamu baivaru cmmnt kurin ekam vx nuvi.🙁

  • 🌹Ril🌹

   September 26, 2020 at 9:59 pm

   Suhbooo Aley luhoo kihineh veee thr balee thr anehkaa
   Huvaa Mi aarifu mee golaeh sahaadei Dhivehin kuree Maa ves publish nukureydhw

  • 🌹Ril🌹

   September 26, 2020 at 10:01 pm

   Ril Hama baraabaru ingey
   Mihaaru bunefin aarifu kaaree hehehhe

  • ⚽L#[email protected]

   September 26, 2020 at 11:09 pm

   Ey Ril Aarifu ebain replie dheefa.. Hahahaha.. Ma heehee Bali vehje e Aarifu kohfa in comment kiyaafa.. Ril aa hedhi moya vefa.. Mihaaru Scarlet sis ah vx avaleetha

  • 🌹Ril🌹

   September 27, 2020 at 6:30 am

   ދެން ލިޔަމޫ
   އާން މަވެސް އޮންނާނެ ވަރުގާދަ ރިޕްލައި އެއް ދީފާ
   ކަލޯ އަނެއްކާ އެއީ ޖިންނިއެއް ތަ
   ހުރިހާކަމެއް ވެސް އިނގޭ އެސޮރައް މަ ސްޕީޖްލެސް ވެއްޖެ
   ދެން ކައެ ހުރޭ ހޭން ދެން ނުހޭތި 😡😡😡
   އާން ކަލޯ ނޭގޭ ކިތައް އަންބައް ކަމެއް އިންނަން ވެސްއިންނަން އެއުޅެނީ
   ކަލޯ ކުރާކޮންމެ ކޮމެންޓް އެއްގާ އިންނަން އަހާ
   މިވަރަށް މަށާހެދި މޮޔައެއް ނުވޭ މަ ރަށުގާ މަ ފަހަތުއަޅާގެން އުޅޭ ބޭގަނޑެއް ވެސް
   🤣🤣🤣🤣😂😂😂

 253. ⚽L#[email protected]

  September 26, 2020 at 11:06 pm

  🎉🎊🎉🎊🎉🎊Ey Aslu vx.. Scarlet sis ge bf eh hurey tha.. Heevx nuvey.. Congra Scarlet sis

  • 🌹Ril🌹

   September 27, 2020 at 6:32 am

   ނޯނެކޭ އެކަމަކު ސިސް ލައިކްވާ ކުއްޖެއް ހުރެއޯ އެން ސިސް ދެކެ ލައިކްވާކުއްޖެއް ވެސް އެބަހުރި

  • ❤️Scarlet❤️

   September 27, 2020 at 6:15 pm

   ނޫނޭ ލިޔަމް..ސިސް ގެ ބީއެފްއެއް ނުހުންނާނެ.. އެކަމް ސިސް ލޯބިވާ ކުއްޖެއް ހުރޭ އަދި އޭނަ ވެސް ސިސް ދެކެ ލޯބިވޭ. ކުރިން އުޅުނިން ރައްޓެހިވެގެން އެކަމަކު ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަދި އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންވެ ދުރުވީ… ބަޓް ސްޓިލް އައި ޑޯންޓް ކޮންސިޑާ މައި ސެލްފް ސިންގަލް.. 😊 😊 😊 😊 😊 😊
   ހޭޓް ޔޫ އާ ރީދޫ……. 😡😡😠😠😠😠

  • ❤️Scarlet❤️

   September 27, 2020 at 6:18 pm

   އާރިފޫ ***
   އެ މަންޖެ ނަން ވެސް ނުބައި ކޮށް ލިޔެނީ
   އެހެންނު ވާނީ

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 6:27 pm

   Hahahahahahahah…🤣🤣🤣 Poor aarifu everyone hates u dhn lala laa aarifuuu…😜 Poh😝😝😝… Wait sis get sihhee haalathu goas vee ey… Anekka kihineh vii

  • Anonymous

   September 27, 2020 at 6:35 pm

   އެއީ ސައިކޮލޮޖިކަލް ޓްރީމެންޓް އެއް ނަގާތީ😞

  • ❤️Scarlet❤️

   September 27, 2020 at 6:36 pm

   އެއީ ސައިކޮލޮޖިކަލް ޓްރީމެންޓް އެއް ނަގާތީ😞

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 6:41 pm

   އޯހ… ރިއަލީ؟ ސައިކޮލޮޖިކަލް… އައި ރިއަލ ވޯންޓް ޓު އާސްކް ފޯރ ދަ އެކްސްޕްލެނޭޝަންސް އެކަމް އެހެން އަހައިފިއްޔާ މެންޓަލް ހެލްތް އިތުރަށް ގޯސްވުން ނޫން ކަަމެއް ނުވާނެ، ސޯ އައިމް ނޮޓް ގޮނަ އާސްކް… މިހާރު ސިސް އޯކޭތަ

  • ❤️Scarlet❤️

   September 27, 2020 at 6:44 pm

   Ehaa worse vee eh noon but can’t afford to have a partner in present situation

  • 🌹Ril🌹

   September 27, 2020 at 6:44 pm

   Suhboo sis
   Thede mihaaru sis ok thr
   And sis lucky dhw he also love uuu
   Awnnnnnn

  • ❤️Scarlet❤️

   September 27, 2020 at 6:46 pm

   It’s OK dear… U can ask anything.. Im fine.. Alhamdhulillah I’m stronger

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 6:54 pm

   ޔާ ދެޓްސް ދަ ސްޕިރިޓް… ސޯ ހައު ޑިޑް ދެޓް އޯލް ހެޕެން… ޓެލް މީ ދަ ފުލް ސްޓޯރީ އިފް ޔޫ ކޭން…

  • 🌹Ril🌹

   September 27, 2020 at 7:15 pm

   އަލްޙަމްދުﷲ
   ތެދެއް ރިލް ވެސް ބޭނުން އިނގެން ސިސް ގެ ސްޓޯރީ ރިލް ގެ ލަވް ސްޓޯރީ ވަރަށް އަންސަކްސެސްފުލް އަޑިޑިންޓް ގެޓްދަ ވަން އައިލްވް

 254. PrincWess

  September 27, 2020 at 2:09 pm

  Eyyyy vvv kada kameh vehjje 😭😭😭😭😭brw ma esfiya ah vanun vx Haraan kohffi.. Ma lahvaa Allah gandhee Huvaa kuru v.. Dhen ma kihineh annaanee 😭😭ehnve mashah amaan dhuvaheh balaafa link fonuvaanan… Ok thr.. Mibunii brw geyga noolhey dhuvaheh balaafa ey

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 2:19 pm

   Fisaari rulhi gadha dhonbe eh thihiree Manje ah libifa.. Kithah aharu tha Manje ge dhonbe ah.. Ehaa rulhi gadhaee Keeve.. Anehkaa anheneh ge mahssala jehifa tha hunnanee

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 2:47 pm

   މަންޖެ ދޮންބެއަށް ކީއް މަންޖެ މިތަނަށް ވަނަސް… ނަސީބެއް ތޯއްޗެއް މަގޭ ދޮންބެއެއް ނޫނީ ދައްތައެއް ނުހުންނަކަން… ނިކަން ތި ކިޔާ ދޮންބެއެއް އޮށްބައެއް ގެނެސްބަލަ މިތަނަށް… ހޭ އަރުވާލާނަން…😡😡😡

 255. PrincWess

  September 27, 2020 at 2:10 pm

  Is anyone there😢😢😢😢ހެލޯ

  • PrincWess

   September 27, 2020 at 2:13 pm

   Hurihaa kudhin kihineh thr😢😢😢kaifin thr boffin thr 😢😢miss vey boa koh.. LAVOOOOOO hetakah

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 2:22 pm

   Ey manjey Thi gothah ulhemun ahnnahchey.. Adhi eh vaahaka.. Manje Pintrest Beynun kurameh Nu.. Lam, Luha n shif men eba kiyaa ID dheebalaashw

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 2:26 pm

   ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘Miss you too.. Love you so much

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 5:28 pm

   Aaaawwwnnn luv u mooooorrreee nd miss u mooooorrreee lwbikolhuuu…😍😍😍 Stay safe…😘😘😘 Come here soon ok🤗🤗🤗

 256. PrincWess

  September 27, 2020 at 2:11 pm

  Byee Mihaaru vx v sirrun mi ulhenee 😒😒😒

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 2:23 pm

   😞😞😞Alhey princwess loabi kolhoo bye

 257. 🌻LamHaa🌻

  September 27, 2020 at 2:33 pm

  އަޅޭ ޝާއްކޮ އަސްލަށް ވެސް ދޯ.. ބޯއީސް ވ ލަދު ގަންނާނެ ދޯ އެ ވާހަކަ ދައްކަން.. ލަމް ވ ހައިރާން ވި ބޯއީއެއް އެހެން ލިޔެފަ އިނީމަ..☺️☺️☺️☺️ ބޯއީސް ފާޑެއް ނޫން އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް.. ހެހެހެހެހެ

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 2:44 pm

   ޔާ… ޝާޔަންވެސް ވ ސަޕްރައިޒް ވި ބޯއި އެއް އެކަހަލަ އެއްޗެއް ލިޔެފަ އިނީމަ… އޯލް ބޯއީސް އާރ ނޮޓް ދަ ސޭމް ދޯ… އައި ފެލްޓް ހެޕީ އެން ޕްރައުޑް… ނާފް ދޯ ކިޔަނީ އެ ކުއްޖާއަށް… ހީ އިޒް ސޯ ގުޑް… އަސްލު ހަމަ އެވޯޑެއް ދޭވަރުވޭ… ލިޔަމް އެން އަރީޝްގެ ޓައިޕެއް ނޫން ދޯ އެއީ… ހީ އަންޑަރސްޓޭންޑްސް ދަ ޓްރަބަލް އެން ޕެއިން އޮފް ގަރލްސް… ޝާޔަންގެ ކޮމެންޓަށް ރިޕްލައި ދީފަ އިން ގޮތުންވެސް އިނގޭ އެއީ ވ ރަނގަޅު، އަންޑަރސްޓޭންޑިންގް ކުއްޖެއްކަން… ފަރސްޓް އައި ތޯޓް ހީ ވިލް ބީ އެންގްރީ ބިކޯޒް އޮފް މައި ކޮމެންޓް ބަޓް ހީ އެކްޓެޑް ކޮމްޕްލީޓްލީ ޑިފަރެންޑް… ނާފްގެ ރަނގަޅު ވާހަކަ ދައްކަންެއްޖެއްޔާ ވާހަކަ ހުހެއްނުވާނެ… ހެހެހެހެހެ… ހީ އިޒް އެން އޭންޖަލް…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 4:15 pm

   Yes Nerf kiyaanee.. Shaako Lam aiy mahchah nagaa vaahaka dhehkiyas Lam hunnaanee abadhu…………………. V foohi 😒😒😒😒😒😒

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 5:00 pm

   Ummm I didn’t get that? Could u repeat that again lam… Dhivehin type kohlaafa cmmnt kohlaba

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 5:08 pm

   މި ބުނީ ލަމް ކްލާހުގަ އަތް މައްޗަށް ނެގިއަސް ލަމް ހުންނާނީ އަބަދު………………. އެކަންތައް

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 5:19 pm

   އޯހހހ… ޔާޔާ… އައި ގެޓް އޮޓް ނައު… ވެލް ގުޑް ލަކް ވިތް ދެޓް ޕެއިންފުލް ޖޯރނީ… ހެހެހެ…

 258. PrincWess

  September 27, 2020 at 2:55 pm

  Hey Aan ey v nufoozu gadha😒😒😒sorry age nukereyne bunaakah…. Hmm Mihaaru vx class distract kohllaafa mi annanee… Annaanamey ISA Hafthaa Eh kohffa namavx… No shaayoo nukereyne… Liyam Aishooo baby or Aishooo Baby v dhuvas vehjje nuvanna thaa vx…. Nukerey Mihaaru ehvx public app akah vannan vx.. Viber ah vx nuvannan…

  • PrincWess

   September 27, 2020 at 2:58 pm

   ހެލޯވްވްވް 😕😕😕👋👋👋👋އެނީވަން؟؟؟؟

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 4:11 pm

   Balaanan thihen jahaafa in thw

 259. PrincWess

  September 27, 2020 at 3:18 pm

  Ekaku vx nei thr😭😭😭😭😭😕😕😕😕😕

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 4:10 pm

   Ma eba ulhen.. Busy kamun nuvx aadhevey Mihaaru ginain neh… Ma kiyaadheefaanan Ma kuraa kanthaku ge schedule.. School ah goss 11 ga annanee.. Dhn 1 ga tuition.. Baakee oiy vaguthu foiy kiyun.. 4:30 ga kulhen dhiyun.. Reygadu filaavalhu hedhun.. 12 jahaairun feshigen 2 jahan Dhn film belun

 260. ⚽L#[email protected]

  September 27, 2020 at 5:04 pm

  ވާހަކައެއްގެ ތަންކޮޅެއް.. މަ ގާތަށް ހިނި އައީ.. މަ ހީކުރީ ވާހަކަ ގަ އުޅެނީ ހަމަ ޝާޔަން އާ އަރީކޮ އާ ކަމަށް🤣
  އެހެން ނުވާނެ.. ކޮން ދޮގެއް ހަދާކަށް.. ހަމަ މަންކީ އޭ.. އަރީޝް ލޯ އަޅާލި އެވެ. ޔޫއަރ އަ ޑޮންކީ.. ޝާޔަން ހަޅޭލަވާ ގަތެވެ. ދެން ޔޫއަރ އޭން އިލެފެންޓް.. އަރީޝް ބާރަށް ބުންޏެވެ. މަ ފަލަ އީތަ އިލެފެންޓް ކިޔަން.. އޭން.. ޔޫއަރ ހިޕޮޕޮޓޮ މަސް އަރީޝޫ

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 5:17 pm

   ލިޔަމް ޔޫ އާރ އެން އިޑިއަޓް، ޑަމްބޯ، ޖަރކް، ފޫލް، ފުޑީ…😡 ލިޔަމޫ…😡 ޔޫ ވިލް ޕޭ ފޯރ ދިސް…😡😡😡 އެންޑް ކަރެކްޝަން… އެ ވާހަކައިގަ އުޅެނީ ތާރާ އެން ކިޔާން ނޮޓް ޝާޔަން އެން އަރީޝް…😝😡😝😡😝

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 6:57 pm

   ކޮބާ ލިޔަމް އަނގަކޮޅު ތެރަހުން ލާފަ ތަތްވީތޯ އަޅުގަނޑުގެ ރިޕްލައި ވިދާޅުވެލައްވާފަ؟؟؟ ބުނާނެ އެއްޗެހި ހުސްވީ ދެއްތޯ…🤣🤣🤣

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 7:24 pm

   😉😉😉😉😉Hehehehe aslah vx dhw.. Vedhaane shaako dheke liyam like vee kamah

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 7:30 pm

   Ahchi maey angain baheh huheh nuvey.. Onnaane replie Eh dheefa shaayan e story ah kohfa in comment ah

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 7:33 pm

   ހޫނ ފެނިއްޖޭ… މަ ވެސް އިންނާނެ ކަޑަ ނުވާންވެގެން ވަރުގަދަ ރިޕްލައި އެއް ދީފަ…😜 ކަލޭ ބަލާބަލަ…😝😝😝 ހަމަ ހުވާ މި ބުނީ މަ އަތުން އަދި ކަލޭ މަރުވާނެ…😠😠😠

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 7:44 pm

   Shaayan athun ma maru vehjehyaa shaayan jeheyne mulhi umuru jaluga heydha kuran.. Hahahaha raki nuvaan vegen comment kuree.. Ma onnaane shaayan raki kohlaafa

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 7:54 pm

   އެހެންތޭ…😜 މަ އޮންނާނެ ކަލެއަށ މާ ވަރުގަދަ ރިޕްލައި އެއް ދީފަ ކަލޭ ރަކިވާނެ…😜😜😜

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 8:34 pm

   Ma hithiuga neiy raki vumuge kan fulheh vx

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 8:48 pm

   Ehentheyyy??? Ma hithun nei kada vumuge kanfulheh vx😛😛😛

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 9:37 pm

   Shaayan thee copy kuraa machine eh tha.. Copy cate.. Laalalalaalaa shaayan is a monkey Laalalalaalaa shaayan is a monkey.. She is a monkey Laalalalaalaa 🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒🍌🐒

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 6:44 am

   None of your business… Liyam is an idiot… Areesh is a donkey lallalallalaala they are dumbo lallalallalaala

 261. Shaayan

  September 27, 2020 at 5:30 pm

  Eyy Kobaaa lampuriii ekkala liyam vaahaka Kon irakun bunaanii

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 5:49 pm

   Liyam buneeeeeeee…….. Ekam Shaako Lam akah nukereyne bunaakah

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 5:53 pm

   ☺️☺️☺️☺️☺️☺️Liyam buneeeeeeee Shaako kaireega ahaa dheebalaashw…….

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 6:06 pm

   ކޯއްޗެއް އަހާދީބަލާށޭ ބުނީ؟؟؟ ވެއިޓް އަނެއްކާ އެއްކަލަ ޗޮކްލެޓް ވާހަކަތަ؟؟؟

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 6:43 pm

   Kon chocolate eh.. Nooney chocolate aa behey vx vaahaka eh noon.. Aneh vaahaka aa behey gothun Shaako kaireega ahaa dheebalaashw………………….. ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 6:47 pm

   އަޅޭ ކޯއްޗެއްތަ؟ ތި އަހަން އުޅޭ އެއްޗެއް އަހާބަ މިހާރު… ޕްލީޒްޒްޒް… ޝާޔަން އަކަށް އަންޑަރސްޓޭންޑެއް ނުވި ތި އަހަން އުޅޭ އެއްޗެއް…

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 6:50 pm

   އޯހހހ… އަންހެން ވާހަކަ… އެއްކަލަ މަންތްލީ އެތިތަ؟ އައި ތޯޓް ލިޔަމް ވޯޒް ނޮޓް އިންޓްރެސްޓެޑް އިން ފައިންޑިންގް ސަޗް އިންފޮމޭޝަން އެބައުޓް ގަރލްސް… ދެން ލަމް ކިޔައިދޭންވީނު ލިޔަމްއަށް އޭތި…

  • 🌺LILLY🌺

   September 27, 2020 at 7:04 pm

   😂😉😂😉😂Lilly ah heevanee liyam shaayaan aa alhai gathee hen dhw lam

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 7:23 pm

   Hmmm e vaahaka.. Lam buneemey Islam fothuga hunnaane e baithah.. Bunee neyguno.. Bunebalaashw shaako kaireega kiyaa dheebalaashey.. Lam ah heevanee shaako kaireega ahaa shey e kiyanee shaako buneemehnu shaako mn class boy kudhinah kiyaa dhineemey.. Ehn ve kaneyge

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 7:26 pm

   Oh.. Lilly ge comment ah replie Eh dheefa eyndhee matheega

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 7:27 pm

   ފުރަތަމަ މަށާ ހާ** އާ އަޅުވާކީ… ދެން މަށާ ހި** އާ އަޅުވާކީ… ދެން މަށާ އަރީޝްއާ އަޅުވާކީ… އެވަރުން ނުފުދިގެން މިހާރު މަށާ ލިޔަމްއާވެސް އަޅުވާ ކިޔަން ފެށީ؟؟؟ ސާބަސް…😡😡😡

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 7:30 pm

   އޭ ލަމް މތާ ޕަބްލިކްގަތަ ބުނަންވީ؟؟؟ ލަމް ކިޔައިދީބަ ލަމްގެ ބޭބެ އެއްނު އެއީ…

  • 🌹Ril🌹

   September 27, 2020 at 7:37 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ ލިޔަމޫ ކައެ ގަދަ އިނގޭ
   ހެހެހެހެހެހެހެ
   އަހަރުން ކްލާސް ގާވެސް ހަމަ ތިފަދަ
   އިނގުނަސް އަހާނެ އެއީ ކޯންޗެއްހޭ އޭގެ މާނަ ބުނެބަލާށޭ ހުވާ ލަދުން ބޯހަލާކު
   އަދިއަހަނީވެސް އަންހެން ކުދިންނާ ބެހޭ ކަންކަން
   އަދި ބަލާނެ ވަރަށް ވެސް

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 7:41 pm

   އޭ ރިލް ސިސޫ މިހާރު އެ އާރިފުއާ ހިތާވީތަ؟😜 އާނ ވަލީ ހޯދަން ތިގެއަށް ދާ ވާހަކަ ދެއްކި ވިއްޔަ…🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 27, 2020 at 7:44 pm

   އައްޗީ ނޫން
   ދެން މިހާރު ތި ފެށީ ކޮން ވާހަކައެއް މަ ނޫޅެން އެ ސޮރާ ހިތާވެގެން ނެތް
   މަވެސް ދެން ކިޔާނީ ދޯ މަޖަލަކަށް
   ހެހެހެހެހެހެހެ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 8:32 pm

   Oh Lam akah nukereyne kiyaadheykah.. Boy eh vihyaa

  • Shaayan

   September 27, 2020 at 8:37 pm

   Pis pis pis… Saabahey lam… Ok ma kiyaidheefaanan liyam amilla ah ma kairyga ehiyyaa ekm public viima dhwww massala akee… Islam gadeega liyam innanee adu ahaakah noon tha? Buneba Islam text fothuge Green kulaiga innan unit kiyaalaashey Eyrun ingeyney buney

  • 🌻LamHaa🌻

   September 27, 2020 at 9:28 pm

   Bunefeemey.. E topic nimuneema hunnaane dhw meaning thah vx.. Bunin eychis thah vx kiyaashey.. Bunee thimanna akah get eh nuveyo.. Ekam Lam hairaan vi ahu aa marry kureeru vx e kanthah neynguneema.. Liyam ahu nukiyaa dheytha.. Islam gadeega Mihaaru kiyavanee vx e topic ey.. Ekam Mi Meehun adu ahan inna iru vx neyngey.. Iyam goss ahu kaireega ahaaba ey kohcheh hey

  • ⚽L#[email protected]

   September 27, 2020 at 9:41 pm

   Mashakah nukerun Lam fiyavaa Ehn Kuhjeh kaireega ahaakah.. Aharemen innaanee Thi kiyaa filaavalheh kiyaadhey iru game kulhen.. Ahu kaireega eheema vx nukiyaadhin.. Behey kameh noonehnu ho kiyaafa

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 7:09 am

   Eyy lampuriii liyam kairyga buney eytheege English name Google ga jahaafa search kohlaashey Eyrun ingeyney… Public noon nama ma vx kiyaidhineemus

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 12:05 pm

   Ma keekey Google ga jahan vee… Areesh vx eba ulhey mae kairee ey kohcheh hey kiyan.. Mae akah neyngey vihyaa

 262. ❤️Scarlet❤️

  September 27, 2020 at 9:27 pm

  Shaa, ril…. I have sent it 2 times.. I mi aarifu publish nukurany

 263. ❤️Scarlet❤️

  September 27, 2020 at 9:30 pm

  Alhe faharaku part eh eba send kuran

 264. ❤️Scarlet❤️

  September 27, 2020 at 9:32 pm

  To Shaayan and ril.. I hope aarif will publish this…. 😊
  My life was just perfect till I was 10 then.. 1st my mom, dad and had to move to male Cuz my youngest sis has nephrotic syndrome.. I had to stay here. If if I never wanned to.
  I have always been a very talkative girl.. Hama emmenaa ves frnd..

 265. Anonymous

  September 27, 2020 at 9:33 pm

  Some took advantage of it.. Boys… Ehn rashehge Boys Thakeh plus class boys including one of my cousins… It was so hard. Before I was a happy and carefree I never faced any hardship.. It was all new I did not know how to face it all. I needed my mom so bad but she to far away from me. But my friends were with me. I have the best friends ever Alhamdhulillah..

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 6:28 am

   Boysss vess dhw that’s why I hate them exacpt my close ones like mithaa uley frnds
   They never understand our feelings
   Konmekameh ves majalaka hadhan uleynee

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 6:55 am

   Alheyyyyy I feel so sorry for u scarlet sis… Be brave ingey… That’s why I hate boys… They treat us like a piece of paper… But not all of them… Some are kind and caring… Hama asluves thedheh ril sis thi bunii emeehun ulhyeny komme kameh vx majalakah hadhaigen

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 7:15 am

   Yh Uley ragalu kudhinves
   Asluves boyss treat us like that I vrh ruli aadhey huvaaa
   They think we can’t do anything

  • LILLY🏨

   September 28, 2020 at 12:15 pm

   ??liyam and areesh keeve tha iyye naee mi rashah
   ..maaniu ves ayoa
   football kuren ai meehun naa ehkoh ainama
   ….maaniu ves aee e meehun beybe kulhey thee

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 1:30 pm

   Kon beybe eh.. Lilly Thi ulhenee Mi rashuga Hospital Alhaidheyn the

 266. ❤️Scarlet❤️

  September 27, 2020 at 9:43 pm

  އަޅޭ.. އަނެއް ބައިތައް ސެންޑް ކޮށްކޮށް ވަރުބަލިވެއްޖެ
  އާރިފޫ! 😠😡😡😡😠😠😡😡😠😠😠😠😠😠

 267. ❤️Scarlet❤️

  September 27, 2020 at 9:50 pm

  Rilooo.. Shaakoo… I will tell the whole thing aarif good mood ehga huri dhuvahakun

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 6:26 am

   Yh ok Masha heevanee aarifu ge mood maaragalunooneehen dhw sis

  • 🌼Luhoo🌼

   September 28, 2020 at 3:10 pm

   Hey
   Kihineh tha emmen
   Kaifin tha boafin thaa
   Kihkurany thaa
   Vvv miss vey emmen mathin vx 😍
   Stay safe guys ❤️

 268. 🌹Ril🌹

  September 28, 2020 at 6:31 am

  Heiii enme
  Gud morning
  How are u enmen

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 7:46 am

   Hiii
   Morning
   Ok faadakah mi liyam shaima sis ge stry ah kohfa huri cmmnt thakaa hadhaa vrh mood goas vejje

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 8:45 am

   ހުވާ މި ލިޔަމް ވެސް ދޯ ކިޔާނެކަމެއްނެއް

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 12:03 pm

   Hahahaha Ekamaku thimanna mee V……………. Kuhjeko.. Mihaaru kihineh thivee

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 12:19 pm

   What u mean by V kujjekey?????😕😕😕😕😕 ދިއުޅި ދިގު ނުކޮށް ތި ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް އަވަހަށް ބުނޭ މަ ވެއްޖެ ގުރުއާން ކުލާހަށް ދާން…

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 1:29 pm

   V…………………… Kuhjekey… Medhuga inna bass amihla ah vissnaalaa

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 1:38 pm

   V….viyarigadha…. Kuhjjeh 😕😕😕😕🤔🤔🤔rangalhu thr

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 1:46 pm

   Poh.. Nubayo

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 1:57 pm

   Choh rangalho😝😝😝😝😝miadhu foiy nukiyaa dhuvahakee thr

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:00 pm

   Nooney… Foiy nagaigen meendhee

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 2:01 pm

   ???V visnunthoonu kujjeh tha

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:05 pm

   Dhen foiy nagaigen cmnts kiyanee🤣🤣🤣lol….. Dhen dhariyaa foiy kiyaa Bas ahaigen

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:09 pm

   Ahchi Thi kahala eh vx baheh noon.. Vissnunthoonu molhu NO

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:13 pm

   Dhen v gamaaru moya Galhi????

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:16 pm

   Hmm Thi kahala baheh innaanee.. Ekamku Adhi dhimaeh Nuvey ingey thw

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:31 pm

   Botu seyku feyku monkey saiboani??????koba Dhen miadhu Magey thakaholhi hiy hama jehey varu kohdhevihjje thr

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:35 pm

   Adhi nukohdhevey hih hama jehey vareh

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:41 pm

   Dhen nuvaane 😒😒😒Ahusham kairin kiss eh hoadhaalaa…. Eyrun Ma mathin handhaan nethidhaane

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:42 pm

   Ahu neiy Mi gadee geyaku

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:46 pm

   Dhn nuvaane Ahushamu photo ah kiss eh dhee ma mathin handhaan nahthaalaafa

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 3:17 pm

   ?????Aish what did u just called me

 269. LILLY🏨

  September 28, 2020 at 12:13 pm

  ??liyam and areesh keeve tha iyye naee mi rashah
  ..maaniu ves ayoa

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 12:20 pm

   އޭ ލިލީ ސިސް ނަމުގަ ކޮން ހޮސްޕިޓަލެއް ތިއޮތީ އަޅާފަ… ވިއަރޑޯ… ހަހަހަހަހަހަހަހަހަަ…🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 1:24 pm

   E vaanee Hospital ga ovegen kamah comment kuranee.. Maaniu aa kaaku aa dhiyaee.. Dhn dhaa meehaku fahathun Mashah dheveytha thirashah.. Lilly ge frd eh tha Maaniu akee.. Mashakah heyeh nuvey Thi rashu Kuhjeh ge bf heneh.. Ey Maaniu ulhenee Mirashu kuhjakaa rahttehi vegen vihyaa

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 1:59 pm

   ތި ކިޔާ މާނިއުއެއް އުޅޭނީ ހަފްތާއަކު ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެންނޯ… މިރަށު ކުއްޖަކާވެސް ރައްޓެހިވި އެއީ މަގޭ ކަޒިން ކޮއްކޮއެއް… އެކަމް އޭނައާ އެއްކޮށް އުޅެފަވެސް ބްރޭކަޕް ވީޔޯ… އޭނަ މަށަށް ކިޔައިދިނޭ މާނިއުގެ ވާހަކަ… މިހާރުވެސް މަގޭ ކަޒިން ވ ވިސްނަ އެކަމާ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:03 pm

   Ekaku Mi rashu kuhjakaa rahttehi vegen ulhentha V dhuvas vehje

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 2:06 pm

   އެހެންތަ؟ ދެން ނޭނގެ މަށެއް ނުދަންނަން ވިއްޔަ ތި ކިޔާ މާނިއުއެއް…އެކަމް މަގޭ ކޮއްކޮއަށް އެހެން ދީމަ މަވެސް ރުޅިއައި… އެހެންވެ މަ ބުނަނީ ފިރިހެން ކުދިންނަކީ އަންހެން ކުދިން ޔޫޒްކޮށްލާ ބައެކޭ… އެމީހުންގެ ހިތުގަ ރަހުމޭ މި ކިޔާ އެއްޗެއް ނުވެސް ހުންނާނެ…

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:11 pm

   Ehkala manje feshee 😬😬😬😬😖😖😖😖Kale ney alaikaa hithuga thikiyaa ehcheh oiy nama Ishal aa dheytherey hamdharudhee vees dhw

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:14 pm

   Mashah ingey ehchakee Mi rashu kuhjakaa rahttehi vegen ulhentha Kithanme dhuvaheh kan.. Dhw Manjey.. Alaikaa hithuga neiy rahumuge kan fulheh vx

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:22 pm

   ރަޙުމް ކީއްކުރަން ހުސް ވަހުމް ހުރީ😡😡😡😡😡😡

 270. PrincWess

  September 28, 2020 at 1:36 pm

  Eyyyyy oooooiiiii ma eba ulhen oooooiiii

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 1:48 pm

   Kobaa Manje ge rulhi gadha Dhonbe

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 1:55 pm

   Haha thi ehnu rulhi gadha beygandu🤣🤣🤣🤣yaash v kulhen gos

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 1:57 pm

   Yaash Dhonbe vaahaka eh noon maey Mi ehee.. Manje ge Dhonbe vaahaka

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 1:59 pm

   Aamaaa 😩😩😩😩eyna vaahaka nudhehkiyya rangalhee

 271. CR7 FJR

  September 28, 2020 at 1:43 pm

  Eyy enmen dhonbe bunee dhonbe eh noono bangalore ah dhiya fahun comment kohffa eheree…. Konmes ehn meeheko…. Ehn noonas dhonbe konme dhuvahaku Aish aa dhemeehun video call hadhaigen ethah faharaku vaahaka dhahkkamo….. Ey poh oa… Adhi buny dhonbe Aish aa dhimaalakah nukiyamo Aish lowbi kolheh… Dhonbe ge Princess o Aish akee… Dhen vx dhonbe Aish aa vaahaka dhahkkaa goe neyngenyaa dhonbe ah vegen vaahaka nudhahkaasho….
  Huvaa mshh vx bavaali egolaa E comments thah dhehkyma

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 1:47 pm

   Ey Dhn kaaku

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 1:53 pm

   Ahchi mashah maa reehchah vx ingunu E eee ehn meeheh kan😝😝😝Aan Asluvx Aish lwbi kolhoa🤣dhonbe ge Princess ingey ma mee…. Mavx mibunanii ey poh ey E meehakah….. Asluvx Ma hini vx ai e cmnts kiyaafa🤣🤣🤣yaash aa dhemeehun dhenme vx gulhin…. Yaash bungney Aash ah bavaaleemo

 272. PrincWess

  September 28, 2020 at 2:02 pm

  Ey hurihaa kudhin next surturday ah ready vahchey…. ISA link fonuvaanan 😘😘😘😘😘😘😊😊😊😊😍😍😍😍😛😛😛😜😜😝😝😝😋😋😋😗😘😘😘😘🌼🌼🌼🌼🌼👌👌👌👍👍👍👍👍👍

 273. PrincWess

  September 28, 2020 at 2:08 pm

  N shaayoo I bunee Nayaa reethi hey…. E ee shaayan English in liyefa anehkolhun keema Nayaash ehnu kiyenee… Dhen SH nulaa Nayaa… Dhen Alhuga Nayaa ingey kiyaanee 😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍👍👍👍

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:11 pm

   Naaya n Iyaash ge idhi kolhu dhw shaayan ge name akee

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:17 pm

   Pis chee no way….. Mashaa Ahu brw aa mee Naayaa n Iyaash 😡😡😡😡😜😜😜😜😜
   ނަޔާ އޭ ޝާޔަން އަކީ ނޮޓް ނާޔާ

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:23 pm

   Ahchi Mashaa ahu aa ey…. Manje aa Dhonbe aa… Ainnnnn Manje ahu dheke like vaneetha

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:28 pm

   Ahdheyyyyy buneli vaahaka…. Aharun lwbi nuviyas like nuviyas comedy land ge hurihaa fanun naa enme furathama shw thakuge sharafveri mehemaan vx aharun dhemeehun notice kohffa innaanee naayuu aa Iyaash ge namuga

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:32 pm

   Dhahkaa vaahaka… Mashaa Ahu aa ulhenee indhegen.. Ahu ey magey meehekey.. Ehn noonas ahu ey E vaahaka ga ulhey Naaya ge frd eh Nu dhw

 274. Shaayan

  September 28, 2020 at 2:12 pm

  ލިލީ ސިސް ބުނީ ނަމުގަ ހޮސްޕިޓަލްއެއް އެ އިނީ ލިލީ ސިސްގެ މަންމަގެ ފޯނުން ކޮމެންޓް ކުރާތީޔޯ… ލިލީ ސސްގެ މަންމަގެ ފޯނުގަ ފްލާވަރ އިމޯޖީއެއް ނެތީމަ ލާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިގެންނޯ ހޮސްޕިޓަލް އިމޯޖީއެއް ލާފަ އޭނީ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:29 pm

   Ey manjey innaane yo Pintrest in Msg eh kohfa

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:33 pm

   Shaayan vx Pinterest use kuran thr😍😍😍😍ey I ahvx id dheeba

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:37 pm

   Kaaku ge ID eh… Lam Bunee lam innaanee follow kohfa o.. Dhn Luha ge Id dhevidhaane

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:39 pm

   Dhen kaaku kairy thibunee😕😕😕ma kairy thr… Neyngeynu shaayan ah reply dhinyma kaa eh

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:41 pm

   Hahahaha Manje kaireega ma Mi Bunee.. Shaayan ah replie Eh dheveynee olhigen

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:44 pm

   Ehkala Galhi boa thakaholhi gandu dhw 😵😵😵😵😵 Madukurey mi balanee

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 2:45 pm

   No, I use eh nukuran ekahala evves app eh

 275. 💑💑💑💑

  September 28, 2020 at 2:39 pm

  Suvaaleh kohlan tha.. Ok ingey kuhjaku Javaabu dhee

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:42 pm

   ?Uhun nukuraathi… Furathama Ma kuraanee… Thee kaaku

  • 💑💑💑💑

   September 28, 2020 at 2:45 pm

   Oh suvaalah Javaabu dhineema bunaanan mee kaaku kan

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 2:47 pm

   Hooooonnn kohbala

  • 💑💑💑💑

   September 28, 2020 at 3:13 pm

   Hama hithah araa suvaaleh veema kohlanee.. Ok Suvaalakee.. Keeve Dhonbe men, Mi Bunee boys ingey gf ge vaahaka dhehkeema Ehaa rulhi annanee.. Mi Bunee 18+ ge boys vaahaka

 276. Shaayan

  September 28, 2020 at 2:46 pm

  އޭ މަންޒިލް ސްޓޯރީ އެބައޮތް އަޕްވެފަ… ހަމަ ބުނެލީ…

  • PrincWess

   September 28, 2020 at 2:48 pm

   Haaaaaaa serious kohhh… Ma dhiyaeee byeeee

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 2:50 pm

   Ey maey vx nahttaalee.. Bye

  • 🅰️REESH🎱

   September 28, 2020 at 3:42 pm

   Ey maey Ehn kuri kameh noon ey kee.. Mi shaayan hahdhaalan vegen Ehn bunee.. I HATE SHAAYAN.. Dhn brw ah vx ingeynu maey shaayan kahala galhi akaa rahttehi nuvaane kan

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 8:28 pm

   Huh hevey… Ma mi ulheny rahtehi vaane kujjaku nulibigen viiyya

 277. Shaayan

  September 28, 2020 at 3:12 pm

  Eyy Kobaatha lampuriii nd shifooooo nd luhooo nd areesh??? Mihaaru habareh vx nuve

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 3:16 pm

   Alhey shaako.. Lam miulheny V bodu kameh dhimaa vegen.. Ehn ve ginna vaguthu hunnanee mood goss vefa.. Kameh kuran vx foohi vey

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 3:18 pm

   Shif vx Bunee foohi vanee o mihaaru.. Dhn Luhooo ulhenee comment publish nuvaathee

  • 🌼Luhoo🌼

   September 28, 2020 at 3:18 pm

   އައިމް ހިޔާ ޝާޔޫ… އެންމެން ކިހިނެއް ތަ ކާފިން ތަ ބޯފިން ތަ
   ވވވ މިސް ވޭ އެންމެން މަތިން ވެސް
   ހަމަ ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ނުކޮށްދޭތީ ކޮމެންޓް ނުކުރެވެނީ

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 3:19 pm

   Ohhh! I get it… Take car

  • 🅰️REESH🎱

   September 28, 2020 at 3:21 pm

   Hmmmm maey Mi ulheny keeh kohdheyn vee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 3:23 pm

   Yahh.. Lam ah ingey shaako ah get Vaane kan.. Luhooo 4:30 ga aadhey ingey

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 3:27 pm

   އަރީޝް މަށަށް ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ އަންނަންދެން ހުންނާނަން ލޯބިން ސްޓޯރީގަ ލިޔަމް ކޮށްފަ ހުރި ކޮމެންޓު ތަކަށް ރިޕްލައިއެއް ދޭންވީ މަ ޝާޔަން ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވެޔޭ ކިޔާފަ… ވާނެތަ؟؟؟ ޕްލީޒްޒްޒްޒް…

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 3:39 pm

   Ey congra shaayan n Areesh… Ma hee vx nukuraa kameh miadhu vehje.. Areeko Saabahey.. Aharemenah angaa vx nulaa

  • 🅰️REESH🎱

   September 28, 2020 at 3:46 pm

   އޭ އެއީ މައޭ އެހެން ކުރި ކަމެއް ނޫން… މައެ އެހެން ބުނީ އެ ސާޔަން ހައްދާލަން ވެގެން.. މަ އެބަ އުޅެން ތަ ގަޅި އަކާ ރައްޓެހި ވާން.. ބްރޯ އަށް އިނގޭނު މައެ އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަން.. އައި ހޭޓް ޝާޔަން

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 3:49 pm

   Dhogeh vaanoon brw.. Ehaa galhi.. Dhw monkey.. Laalalalaalaa she is a monkey.. Maey ah ingey brw e kahala kameh nukuraane kan

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 4:01 pm

   އައްޗި މަށެއް ނުހެއްދޭނެ އެހާ ފަސޭހައިންނެއް…😝😝😝 އައި ހޭޓް ޔޫ ޓޫ ޑޮންކީ…😡😡😡 ކަލޭ ހޫކުރީ މަ މީ ގަޅިއެއް ކަމަށްތަ؟؟😡😡😡 ހަހާ ނޯ ވޭ…😡😡😡 ޑޯންޓް އީވެން ޓްރައި ޓު ޕުލް ސަޗް ޕްރާންކްސް އޮން މީ ޔޫ އިޑިއަޓް، ޑަމްބޯ، ފޫލް، ސައިކޯ، ޑޮންކީ…😡😝😡😝😡

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 4:08 pm

   ހީކުރީ***

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 4:15 pm

   އެކްސްކިޔުޒްމީ ކާކު ބުނީމަ މީ ގަޅިއެކޭ… މަ މީ ގަޅިއެއްނަމަ ހުރިހާ ޓެސްޓަކުން މަށަށް ފުލް މާރކްސް ލިބޭނެތަ؟ އަރީޝް ކަލޭ ތީ ބޮޑު ގަޅިއެއް…😡😡😡😡😡

 278. 🅰️reesh🎱

  September 28, 2020 at 4:14 pm

  I hate u more and more sakeena ge dhari saayan

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 4:18 pm

   I hate u too fareedhaa goathi nafeesaa ge dhari arees

 279. 🅰️reesh🎱

  September 28, 2020 at 4:20 pm

  Huh Mae mamma ah kiyanee nafeesa eh noon galhi bolaa

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 4:22 pm

   Huh magey mamma ah kiyanee sakeena eh noon galhi golaa

  • ⚽L#[email protected]

   September 28, 2020 at 7:09 pm

   Shaayan is a copy machine.. She is a copy cate

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 8:00 pm

   I’m not a copy machine or a copy cat… I just told the truth to Areesh… Magey mamma ah hama asluvx kiyanee sakeena eh nooney

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 3:31 am

   Saabas Areeko.. Thi Loabi vaa kuhja u dheke foohi vedhaane thihen ulhenikon

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 6:27 am

   Lampuriii e kujjaa genesbala mithanah… Ma vrh beynun e kujjaa aa vaahaka dhakkaalan

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 6:30 am

   މަ ބުނާނަން އެ ކުއްޖާ ކައިރި އަރީޝްއާ އިންނަންޏާ ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅޭށޭ… އަބަދުވެސް އަރީޝް އެކުއްޖެއްގެ ދަަށުގަ ބަހައްޓާށޭ… ރަނގަޅެއްނު ދޯ…😜😜😜

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 10:22 am

   Kihineh gennaanee vx.. E kuhja akah vx neyngey adhi Areesh E kuhja dheke like vaakameh.. Areesh ge vaahaka nuvaane dhahkan vx e kuhjaa kaireega.. Ey dhuvas kolhakun bunefaane loebeh nuveyey

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 11:10 am

   Oh! Mithanun kujjeh noon dhw… Ma heekuree luhoo noonee aish noonee imkko kamah… Hehehe

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 11:17 am

   Nd Keevve e kujjaa kairyga Areesh ge vaahaka nudhekken vee? E kujjaa rulhi annanee tha Areesh dheke? Come on Areesh just tell her how u feel nd bring her here plxxxxxxxxx I really want to talk to her

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 12:56 pm

   Ohh no.. Luhooo imkko Aish ey.. Vedhaane mithanun Kuhjeh kamah vx.. Dhn Lam akah Neyge E kuhja kanthah kuraane gotheh.. Bodah heevanee amihla ah ufaa hen vaanee but Ehn Meehun kurimatheega rulhi Anna kamah kaneyge hadhaanee.. Areesh nubunaane e kuhja kairi aku.. Areesh ah ingeyne vihyaa…………….. Eyna Kihineh Mithanah gennaanee vx.. Ey Ehaa easy kameh noon vihyaa kuraakah.. Shaako e kuhja aa talk kuran Beynun vanyaa jeheynee………………. Aah Neynge dhn

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 1:44 pm

   Mithanun kujjekey??? Dhn girl akah hunnaanee scarlet sis, ril sis nd xeen sis… Ekm e kudhin Areesh ah vure bodu vaane dhen kaaku tha

 280. 🌹Ril🌹

  September 28, 2020 at 6:16 pm

  ހޭއި ލުހޫ
  ހުވާ ތަ ދެން ދިވެހިން ކޮމެންޓު ކޮށް ބަލަ
  އަޅޭ ލަމް މރިލް ވެސް މިހާރު ލަމްގެ ޓީމްގާމިދުވަސްކޮޅު
  ހެހެހެހެހެހެހެ
  ލުހޫ އެއްން އެހެން ކުދިން ކިހިނެެއްތަ

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 6:17 pm

   އެނގިއްޖެ ދޯ ދެން މިހާރު

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 6:23 pm

   އޯހ ޔާ! ޝާޔަން ހަމަ ދެންމެ ހަވީރު މި ސަލާމަތްވީ… ހެހެހެ… ގެޓް ވެއްޖެ ދޯ…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 6:24 pm

   Yahh ingihje.. Lam dhuvahaku vx ok eh nuvaane

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 6:26 pm

   Really??? Problem eh hunnanee dhw… Gynecologist akah nudhakkan tha… I can’t imagine being on that all the time

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 6:31 pm

   Yes.. Hehe

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 6:36 pm

   It must be so painful right lam????? Well, take care

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 6:37 pm

   Oh.. Riloo vx Lam ge team ga dhw… Shaako vx tha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 6:42 pm

   😞😞😞😞Yahh shaako.. Mi month ge Gina dhuvas dhuvahu sch akah vx nudhevey mikamakaa hure

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 6:44 pm

   ޔާ ލަމް ރިލް ވެސް މިހާރު ޔޫ ގެ ޓީމް
   ރިލް ވެސް ވަރަށް ރިއްސާނެ ބަނޑުގާ ދެން ފައިގާ އިއްޔެ ނުވެސް ތެދުވެ ވުނު
   ހެހެހެހެހެހެހެ

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 6:46 pm

   ހެހެހެ ނޯ ލަމް… ޝާޔަން ހަމަ ދެންމެ މި ސަލާމަތްވީ… ފައިނަލީ ފްރީޑޮމް…😁 ޔިޕީ…😃 އީދެއް އައިހެން ހީވަނީ… މުޅި ގޭގަ ދުވެދުވެފަ ފުންމަނީ މި… ހެހެހެ…😅 ބާއި ބާއި ޔޫ ******…😜 އައި ހޭޓް ޔޫ މޯރ ދޭން އައި ހޭޓް އަރީޝް…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 6:46 pm

   Aslu vx dhw…. Take care Riloo

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 6:50 pm

   Shaako Kon kamakun salaamaiy vee.. Kihineh vegen thulhenee.. Eid eh Aissgen thulhenee Keeve

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 6:51 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ ރިލް ނަގާނޭ ބާވަރު ދުވަސް މިކަމަށް ހެހެހެހެހެހެހެ
   ރިލް ވެސް ވަރަށް ހޭޓްވޭ އެއެތި ދެކެ
   ލަމް ސޭމްޓުޔޫ

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 6:54 pm

   އަޅޭ ލަމްޕުރީ ގެޓެއް ނުވިތަ؟؟؟ ޝާޔަން ސަލާމަތްވީއޭ އެއްކަލަ ޕީ*** އެތިން… މިހާރު ގެޓް ވެއްޖެތަ؟؟؟

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 6:59 pm

   Yahh eyru vx kuda koh getu vi.. Ekam shaako dhenme ey salaamaiy vee buneema n Konme month aku…………….. Dhn Keeve Thi Bunee salaamaiy vee ey

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 7:01 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ
   އެއީ ޢީދު އަންނަ ވަރުގެ ކަމެކޭ ދޯ ޝާޔަން

  • 🌻LamHaa🌻

   September 28, 2020 at 7:05 pm

   Lam naganee kithah dhuvas kan ingihjeyaa hairaan Vaane.. Less than 50 days.. More than………. Adhi ok vefa vx vaanee enme week eh

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 7:13 pm

   ހުވާ ލަމް ހާދަ ބަވަރެއް ރިލް 15 އޯ 14 ދެން މަދުވެގެން 7ޑޭސްވެސް ނަގަނީ

  • 💓shif

   September 28, 2020 at 7:36 pm

   Shif vx nagaanee E varah

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 7:48 pm

   Realllllyyyyy????? Shaayan nagaanee 6 days abadhuvx… Thi meehun haadha gina dhuvahekey dhwww

  • 🌹Ril🌹

   September 28, 2020 at 7:57 pm

   އާން ހުވާ ކަމެއް ސަހާދެއް
   ދެން ކީއްކުރާނީ ދޯ އެހެންވިއަސް

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 6:35 am

   ޕިސް ޕިސްޕިސް ލަމް… ދެން އަނެއް ރައުންޑް އިންނާނީ ނެކްސް މަންތް ގައެއްނު… ޓިލް ދެން އައިމް އަ ފްރީ ބަރޑް…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 10:19 am

   Yahh dhn eyru olhuny ey shaako salaamaiy vee ey buneema.. Hehehehe

  • 🌼Luhoo🌼

   September 29, 2020 at 12:25 pm

   ލުހޫ ވެސް ނަގާނީ 6 ޑޭސް އަހަރުމެން ދެމީހުން އެއް ގުރޫޕް ދޯ ޝާޔޫ އެކަމަކު އިންޝާﷲ ލުހާ ދުވަހަކު ވެސް ތަނެއްގައި ނުރިއްސާ ދޯސް ޑޭޒް ގައެއް ނަސީަކުން😇😇
   Take care chuhtee kudhin 😉

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 12:42 pm

   Yaa same team dhw luhoo… Heheh… Shaayan banduga rissaanee vumuge 5 days varu kurin adhi veema maa bodah rissa

 281. ❤️Scarlet❤️

  September 28, 2020 at 8:52 pm

  Hi all…

  • ❤️Scarlet❤️

   September 28, 2020 at 8:54 pm

   Lam Ehnve doc ah nudhahkan tha

  • Shaayan

   September 28, 2020 at 9:15 pm

   Hiii… Yaa Shaayan vx bunefin Gynecologist akah dhakkaa laashey… Thi gothah massala jehenyaamun eyge maana akee u are not healthy ey… Faharegga vedhaane lam rangalhah nukaathee kamah vx noonee kommes kamakaa maa bodah visnaathee kamah vx… So doc ah dhekkun emme safe vaanee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 2:19 am

   Ey nudhahkamey tha bune vunee.. Doc ah dhahkaafin Male n ungoofaaru ah vx.. Mirashah vx dhehkin 3 faharu..faadeh ge beys thakeh vx kan 3 months vandhen kaan jehey

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 6:32 am

   Dhn adhivx ok eh nuvey dhw… Insha allah adhi rangalhu vaane❤️

  • ❤️Scarlet❤️

   September 29, 2020 at 6:59 am

   Yh InShaaAllah rangalhu vaane… Shafakillah dear…

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 8:35 am

   އިނގޭތަ ރިލް ވެސް ދެއްކިން ރަށު ހޮސްޕިޓަލް އެންޑް އުނގޫފަހަރު ހޮސްޕިޓަލް އަށް މިކަންތައް ތަންކޮޅެއް ސަކަރާތް ވެގެން
   😭😭😭😭😭😭😭

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 10:17 am

   Yahh Inshaallah.. Riloo Ekam vx ok eh nuvi dhw

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 6:32 pm

   މިހާރު ރިލް ބަރާބަރު އެކަމަކު ވަރަށް ގިނަދުވަސް ނަގާ 13 14 15 ޑޭސް
   ވަރު
   ރިލް ހުންނަނީ ވެސް ވަރަށް ކުޑަކޮށް އެން ހިކިކޮށް އެން އެކަންތައް ލަސް ވާތީ ރަށު ހޮސްޕިޓަލް އިން ބުނީ އުނގޫފަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރ އަކަށް ދައްކާށެވެ
   ހަރާން ފަދަ އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރ އަކަށް އިނީ ފިރިހެން ގޮލައެއް މާ ލަދުން ބޯހަލާކު
   ހެހެހެހެހެހެހެ
   އެއީ ހަޔާތުގާ ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ގާ ލަދުގަން ފަހަރު ހެހެހެހެހެހެހެ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 6:59 pm

   Aslu vx Ril.. Lam vx anhenun doc ah dhahkee.. Ekamaku Firiheneh inee anhenun ge doc Eko kiyaafa

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 7:20 pm

   Dhw ladun boohalaaku vefaa I inyyy ladu ganaaa ne dhw firihen meeheh veehya iny sahaadei

 282. 🌻LamHaa🌻

  September 29, 2020 at 10:37 am

  Luhooo, Shif v ufaaveri habareh dhentha…. (Mihithakun nufilaaney) story ey (Haadha Haa Loabi) vey ge author ingeynu Laya.. Eyna liyaa story eh

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 2:00 pm

   Mi vaavaru bunedheyhih vey kiyaa kudhinah…. E bain e vaahakaige 3 vana part nerifa

 283. Shaayan

  September 29, 2020 at 1:49 pm

  Wait… Areesh loabi vanii lilly sis dheke tha????? I think so

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 1:53 pm

   Hehe No… Dhn shaako Ehaa curious nuveba.. Adhi e kuhja akah vx neyngey Areesh Loabi vaa kameh

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 2:07 pm

   Oh I’m not curious… Heheh… Hama ahaalee

 284. ⚽L#[email protected]

  September 29, 2020 at 2:19 pm

  އެކްސްކިއުޒް މީ… ފުރަތަމަ މި ބޫޓުގަ އަތްލީ މަ ދޯ.. އަރީޝް ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ހައް.. އެކްސްކިއުޒް މީ ޓޫ.. މި ބޫޓުގަ ފުރަތަމަ އަތްލި މީހަކަށް ނޫން ދޯ މި ބޫޓު ލިބޭނީ.. ޝާޔަން ވެސް ވަކި ދޫކުރާ ހިޔާލެއް ނުކުރެއެވެ. މިއަދު މި އުފެދުނު ދެ ބަސް ވުމުގައި އަރީޝް ގެ ހިތުގައި ޝާޔަން އާއި މެދު ނަފުރަތު އުފެދުނެވެ. މީހުން ބުނެ އުޅޭ ނޫން ހެއްޔެވެ. ނަފްރަތަކީ ލޯބީގެ ފެށުމެވެ. ޝާޔަން އާއި މެދު އަރީޝް ގެ ހިތުގައި މި އުފެދުނު ނަފުރަތު ލޯތްބައް ބަދަލުވާން ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ ކަންނޭގެއެވެ.

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 2:27 pm

   🤦🤦🤦🤦🤦SERIOUSLY

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 2:30 pm

   Saabahey Ril n Areeko…. Ekaku Anhenaku dheke Loabi vegen e vaahaka nubunevifa.. Hiyeh Nuvey Mee anhenun dheke rulhi Anna meeheh hen vx.. Anekaku yes nubunegen meehaku moya vanee.. Huvaa Aarifu eheree rangalhah Ril ge avaaga jehifa.. Ril sch nimendhen Madu kuran vx vaudhu veethe.. Ma Hama hairaan vehje Aarifu Ril dheke vaa Loabi fenifa

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 2:32 pm

   Aan ekey shaayan maey eyru vx Bunee mehnu nafrathakee loabeege feshumey

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 3:17 pm

   Oh really… Then prove it to me… Prove the fact that hate is the starting of love… Bcz Areesh doesn’t love me😝😝😝😝😝😝😝

  • PrincWess

   September 29, 2020 at 3:52 pm

   Adhi vaane ey kohkoa… Adhi Mihaaru nafrathey thi vanee…. Dhen adhi dhuvas nagaanu lwbi vaan… Faharehgga avas vx vedhaane… Or maybe late…. Aharun Mihiree inthizaaru ga😝😝😝😝Dhen mi liyaamu ahushamaa ekee dhahkaalaane dhuvahakah vx

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 4:42 pm

   Maey ah heevanee Avas kaneyge vaanee.. Dhn maey eh nufennaane Manje akah dhuvahaku vx.. Mi grp in Konme meehaku ayas mashaa Areesh aa filaanan.. Dhn Lam men dhahkafaane Ahu aa dhariyaa

 285. PrincWess

  September 29, 2020 at 3:10 pm

  ކަލޯ ކޮންބައެއް މިއަދު ތެލި ކިލާސް ބެލީ؟؟؟؟ހުވާ އެ ޓީޗަރު އަޅައިގެން ހުރި އައިނު ފެނިފަ ބަނޑަށް ހީހީ މަ އިނީ މަރުވާން ކައިރިވެފައި… އާން އެހެންޏަ މީހާއަށް ވުރެ ބޮޑު އައިނެއް… 🤣🤣🤣🤣👓👓👓އަދި ދެނޭވާ ދޭތެރެއިން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްފައި ބަލާލާގޮތުން މަ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެން ދޭ😬😬😬😬😱😱

  އާންންންނ ކޯއްޗެކޭ އަރީޝް މަ ދެކޭ ލޯބިވަނީއޭ…. ކޯއްޗެކޭ ކަލޭމެން ކީކޭ ތި ކިޔަނީ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 3:19 pm

   Lam men mihaaru teliclass eh nubalan.. Sch ga hunna gadeega annaatheeve.. Nooney princwess dheke eh noon Areesh Loabi vee.. Konmes kuhjaku dheke Areesh like vanee

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 3:22 pm

   އަރީޝް ލައިކް ވަނީ މިތަނުގަ އުޅޭ ކުއްޖެއް ދެކެޔޭ ދޯ ލަމް ބުނީ… މަށަށް ހީވަނީ އެހެން… އައިޝްއެއް ނޫން، އިމްކޮއެއް ނޫން، ލުހާއެއް ނޫން… ދެން ކާކުތަ؟ ދެން ތިބި މީހުން އަރީޝްއަށްވުރެ ބޮޑުވާނެ ވިއްޔަ… ދެން ލަމް ބުނެބަ ކާކުތަ އެއީ ޕްލީޒް…

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 3:31 pm

   Ohh Lam Kihineh tha bunaanee.. Areesh ulheny bunedhaanethe.. Baby akah vure kanthah bodu mihaaru Areesh ge.. Bunefihya Nu vx kaanamo

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 3:38 pm

   އެހެންތަ؟ މަ ކައިރި ބުނެފިއްޔާ އަރީޝް ނުކާނަމޯ… އެހެންވީރު މަ ކައިރި ނުބުނެފިއްޔާ މަ ކާއެއްޗެއް ކީއްކުރަން ފެން ތިއްކެއްވެސް ނުބޯނަން… ދެން މިތަނަށް ކޮމެންޓް ކުރާނީވެސް އެއީ ކާކުކަން ބުނީމަ… މަށަށްވެސް އިނގެ ބޯހަރު ވާން…

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 4:36 pm

   Ey mihaaru vx Areesh like vanee kaaku dheke kan nubunegen vaavaru thee.. Maey hithah araa kuriyah oythaaga kigaavarakun dhaane baaey.. Ma bunefaanan ey Kaaku kan… Ey…….. Shaayan o maey kairee Areesh Bunee miskithah dhamun

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 4:46 pm

   Huh… Dhogu nuhadha thedhah buniyyaa azaabu libeneetha? Keeh tha vaanee dhogu nuhadha reehchah thedhah javaabu dhiniyyaa

  • 🌼Luhoo🌼

   September 29, 2020 at 5:40 pm

   Aee thedheh Areesh 2 years later he asked about shaaya serious koh dhw Lam n Shif

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 5:44 pm

   Don’t lie… I don’t like lies… Be serious… Areesh do u like me

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 5:47 pm

   Nd magey gaiga Kon sifa eh huregen Areesh magey dheke like vanee

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 6:43 pm

   Dhn Lam akah vx neyngey.. Hint eh dheefaanan.. S akurakun E kuhja ge name feshenee

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 6:45 pm

   ?????Shaayan

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 6:47 pm

   Mithaa S akurun name feshey Kujjakah ulheynee hama ekani Shaayan viyya

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 6:51 pm

   Vedhaane

 286. PrincWess

  September 29, 2020 at 3:12 pm

  ކޮބާތަ މަގޭ ޔާޝް.. މިއަދު ޙަބަރެއް ނުވޭ 🤔🤔🤔🤔

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 3:19 pm

   ދޮންބެ ދިޔައީ ޝާދީ ކޮށްދޭނެ ޕަންޑިތެއް ހޯދާށޯ… އިންޑިޔަން ސްޓައިލުގަޔޯ ޝާދީ ކުރަނީ…

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 3:43 pm

   މަންޖެ ދިޔައީތަ؟

  • PrincWess

   September 29, 2020 at 3:50 pm

   Mi aee nu Ekam 4 ga nahttaalaanan…. Hmmmmm india saalhi alhaigen aadhey ingey

 287. PrincWess

  September 29, 2020 at 3:55 pm

  Eyy hurihaa kanbalun raiy saalhi alhaigen💃💃💃💃 bankalun kalhu ganju faraas laigen Magey wedding ah

 288. 🌼Luhoo🌼

  September 29, 2020 at 6:24 pm

  Ey ril mn rashah mirashu kudhin Thakeh dhiya futsal kulhen dhww ril

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 6:41 pm

   Yahh Ril Thi rashah dhiya dhw Mi rashu kudhin thakeh miadhu.. Ethaa hunnaane Lam ge 2 sisters.. Shif ge fahari eh vx hunnaane

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 6:42 pm

   Thi rashu kudhin futsal kulhen haadha rah rashah dheyey dhwww… Heheh… Mi rashah vx ai futsal kulhen

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 6:49 pm

   Yahh Mi rashu kudhin dhw miadhu vx molhuvee.. 5-0 in.. Friday ga kulhun kendhoo aa ehkon vx.. E dhuvahu vx molhuvee Mi rah

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 6:53 pm

   Yh Ril men Nudhan titution gaa inaanee haveeru
   Lam luhoo shif Aan tha mirasha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 6:57 pm

   Nudhevun.. Ekam Konmes dhuvahakun dhaanan

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 7:02 pm

   އާން އަންނާތި އިނގޭ ލަމް ރިލް މެން ކާރިބުނާއްޖޭ އަންނަން ވީމާ

  • 🌻LamHaa🌻

   September 29, 2020 at 7:16 pm

   Yahh bunaanan

 289. 🌹Ril🌹

  September 29, 2020 at 6:59 pm

  އޭ ލިޔަމޫ މަށާ އަރީޝް އާދެ މީހުންނަށް ސާބަސް ދޭން ވީ ކީއްވެ
  އާން ކަލޯ އާރިފު އެވަނީ މަދެކެ ހާދަ ހާ ލޯއަބެކޭ ދޯ
  މަ ޔެސް އޭ ބުނަން ވީ ތޯއްޗެއް ކަލޭމެން ބުނަނީ ކީކޭ
  (މަޖަލަކަށް)
  އެސޮރުގެ ހުރި ކޭސް ގަދަ ކަމެއް މާ ބަލާނަން އިނގޭ

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 7:00 pm

   ކެއްގަދަ އަސްލު އިންނާނީ

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 8:37 pm

   މަޖަލަކަށް މަ ބުނާނީ ޝާޔަންގެ ކޮމެންޓުތައް މީގެ ފަހުން ޕަބްލިޝް ކޮށްދޭނެކަަމަށް ހުވާކޮށް އެގްރީމެންޓްގަ ސޮއެ ކޮށްދިނީމަ ރިލްސިސް ޔެސްއޭ ބުނާށޭ…

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 8:58 pm

   ތިކަން ޖެހޭނީ އާރިފު އާ ހިއްސާ ކުރަން
   ހެހެހެހެހެހެހެ އައިއެއް ނޫ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކުރަނީ
   ސޯ
   އާރިފު ސޮއެކުީމާ މިކަން ވާނީ
   ކަލޯ އާރިފު އަށް މިތަން އިނގޭ ނެތަ މި ކޮމެންޓު އެސޮރައް ކޮންމެހެން ވެސް ދައްކަން ވާނެ ޝާޔަން ގެ ކޮމެންޓު އާ އެއްކޮށް.

  • 🌹Ril🌹

   September 29, 2020 at 9:05 pm

   އައިވެސް ބޭނުމީ މަޖަލަކަށް އާރިފު އަށް ޔެސް ބުނަން ނޮޓް ސީރިއަސް
   މަޖާވާނެ ކަލޯ ގަޔާއި މަފަކީރު ހީހީ ބިނދޭނެ😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
   އާރިފު ވެސް އެ އުޅެނީ މަޖަލަކަށް ސޯ އައިވެސް މަޖަލަކައް

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 6:37 am

   ސަޅިވާނެ…

 290. Shaayan

  September 29, 2020 at 7:23 pm

  Mashah ingey Areesh mi comments thah kiyaa kan… Dhen Keevve vaahaka nudhakkanee? Mihaaru shaayan Mee dhanna kujjeh kamah vx nuhadha

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 7:34 pm

   Bala bala Areeko avahah aadhey.. Kuhjakah eba rovey Areeko naanaathee.. Nuvx kaanamo nubonamo Areeko like vaa kuhja nubunanees.. Eheree e Manje hithaama kuraa varu Ehn kuhjakah vedhaane thee.. Dhn vx Fahari dhera nukoh aadhey

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 7:53 pm

   😡😡😡😡😡EXCUSE ME

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 7:54 pm

   😡😡😡Who gave u the permission to call me fahari

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 8:06 pm

   އަރީޝް ބުނީ ފަހަރި ކިޔާށޯ.. މައެ ބުނިން ފަހަރި އަށް ވުރެ ރަނގަޅު ވާނޭ ރެޑިޝް ކިޔަސް

  • Shaayan

   September 29, 2020 at 8:11 pm

   އަރީޝް ބުނާހާ އެއްޗެއް ކިޔަންޖެހޭތަ؟؟؟😠 މަ ގަބޫލުވެގެން ދޯ އަދި ކަލޭގެ ފަހަރިއަކަށް ވެވޭނީވެސް…😜 މަ ކޮންއިރަކު ކަލޭގެ ފަހަރިއަށް ވީ؟؟؟😕 މަށެއް ނުދެނަހުރިން އަދި މަ ކަލޭގެ ފަހަރިއަކަށް ވީކަމެެއް…🤔

  • ⚽L#[email protected]

   September 29, 2020 at 9:24 pm

   ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތް ގައި ވ އަވަހަށް މައެ ގެ ފަހަރި އަކަށް ޝާޔަން ވާނެ ކަންނޭގެ.. އެކަމަކު 5 އަހަރު ފަހުން

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 6:30 am

   ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި މަ ކަލޭގެ ފަހަރި އަކަށް ވެއްޖެނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިއްތިފާގަކަށްވާނެ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 7:11 am

   Kon gothakun ihthifaagakah vaanvee

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 7:28 am

   އަދި ނޭނގެއެއްނު އަރީޝް ލައިކް ވަނީ މަ ދެކެ ކަމެއް…🤷

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 11:43 am

   އަރީޝް ބުންޏޭ މައެ ކައިރީގައި ޝާޔަން ދެކެ އޭ ލައިކް ވަނީ.. މި އަންހެނުން ތައް އުޅެނީ އެކަން ސިއްރު ކޮށްގެން.. މައެ މި ފަޅާއަރުވާލީ

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 11:49 am

   ކޮބާ ހެކި؟؟؟؟؟ މަ ކިހިނެއް އެހާ ފަސޭހައިން ކަލޭ ބުނާ އެއްޗެއް ގަބޫލު ކުރާނީ؟؟؟ ކަލޭ ތީ ދޮގު ހެދުމުގަ އަރާހުރި މީހެއް ވިއްޔަ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 12:28 pm

   Heki miadhu ge vagutheh ga fennaane

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 12:30 pm

   Ehentheyyy? Hmmm balaanamey

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 12:42 pm

   Balaala mihaaru vx ehery kehmadhu vefa huri varu.. Psssssssssss

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 1:40 pm

   😒😒😒Huh… Whatever

 291. 🌷Xeen🌷

  September 30, 2020 at 7:02 am

  Hii all
  Good morning
  Kihineh thr hurihaa kudhin
  🤣🤣🤣Cmnt thann kiyaafihya heehee bandah tadhuvehje

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 7:30 am

   Hiii
   Morning
   ?Shaayan hama baraabaru… Xeen sis kihinehtha

  • 🌷Xeen🌷

   September 30, 2020 at 1:27 pm

   Sis hama rangalhu..Alhamdhulilaah

 292. 🌹🌷Riloo🌷🌹

  September 30, 2020 at 10:43 am

  Hii xeenoo

 293. Shaayan

  September 30, 2020 at 11:56 am

  އޭ އަދި އިނގޭތަ މިއަދު ލިލީ ސިސް ކްލާހުގަ އިނދެފަ ކިޔާއެއްޗެއް… އެންމެންނަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް އިނދެގެން ކިޔަނީ ޝާޔަން ދަނީޔޯ މީދޫއަށް ދެން އެނބުރި ނާންނަ ގޮތަށް… އެހެން ބުނީމަ އެންމެންނަށްވެސް އިނގޭނެއްނު އެ މާނަ ކުރަނީ ކޯއްޗެއްކަން… ހުވާ މިބުނީ މި ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިންގްއޭ މި ކިޔާ ރޫލްއެއް ނެތްނަމަ މިއަދު ލިލީ ސިސްގެ ގައިގަ ބޮނޑިއެއް އަޅާލީމުސް… ހުވާ މި ބުނީ… އެގަޑީގަ އިނގިރޭސި ޓީޗަރެއް ހުރިކަން ނަސީބެކޭ މަގޭ ހިތަށްއެރީ… ފަހުން އެންމެން މަށާ ދިމާލަށް ބަލަބަލާފަ ހެނީ… މަ އެއީ ދޮގެކޭ ބުނީމަވެސް އެންމެން ގަބޫލުކުރީ ލިލީ ސިސް ދެއްކި ވާހަކަ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 12:25 pm

   Ohoho Haadha avahakah Mi rashah annan Thi ulhenee.. Adhi 5 aharu fahuney Mi rashu meehakah veveynee.. Kehtheri vey manjey.. Maey men Vaane gohvan Mi shaayan Mi rashah Anna dhuvahu.. Filaa huregen gohvaanee

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 12:28 pm

   އޭ މަށެއް ނޫނޭ އެހެން ބުނީކީ ލިލީ ސިސްއޭ އެހެން ބުނީ… އަދި އެއްފަހަރު ރަނގަޅަށް އެ ކޮމެންޓް ކިޔާބަލަ…

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 12:40 pm

   Maey ah ingey Lilly sis kan.. Ekamaku shaayan hunnaane Areesh aa needhevigen kehmadhu vefa o.. Maey adu ehin Ehn kee adu

  • PrincWess

   September 30, 2020 at 1:32 pm

   މަވެސް 7 އަހަރު ފަހުން ލަމް މެން ރަށަށް ދަން

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 1:39 pm

   އައްޗި މަ މީހަކާ އިންނާނީ އަދި މީގެ 10 އަހަރު ފަހުން…

  • 🅰️REESH🎱

   September 30, 2020 at 2:26 pm

   އޭ ލިޔަމް ކަލޭ ނޮޅާލާނަން އިނގޭ މިއަދު ދަނޑުން ފެނިއްޖެއްޔާ މައޭ އެއޮއް ވަރަށް ބުނީމަ ވެސް

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 2:35 pm

   Lmao🤣🤣🤣 Liyam it seems like u are dead today🤣🤣🤣🤣🤣😝😝😝😝😝😝

  • Ahul🌺

   September 30, 2020 at 2:39 pm

   ތި ލިޔަމް ކައިރީގައި ސީކްރެޓް އެއް ބުނާނީ ވެސް ހަމަ މޮޔަ އެކޭ އެނގޭނެ ލިޔަމް އަކީ ބޮޑު އަނގަ ގަނޑެއް ކަން 😂😂

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 2:49 pm

   So Areesh really likes me????? Areesh what did u liked about me so much??? I thought u hated me

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 2:51 pm

   ހަމަ ހުވާ… ލުހޫ ތި ބުނީ ތެދެއް… އއީ ވަރެއްގެ މީހެއް… އަންހެނަކަށްވުރެ ކަންތައް ފަލަވާނެ…🤣🤣🤣

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 4:06 pm

   ލިޔަމް ކޮއެފުޅާ ބުނަން ވާހަކައެއް… ދެމީހަކަށް ރައްޓެހި ވެވިދާނެ ލައިކް ވެގެން އެކަމް ކައިވެނި ކުރެވޭނީ ލޯބި ވެގެންނޭ… އަރީޝް މަ ދެކެ ވީ ލޯބިތަ ނޫނީ ލައިކްތަ؟ ލޯބި އެއީ ކޯއްޗެއްކަމެއްވެސް މަށަކަށް ނޭނގެ… މަ ގޫގްލް ގަ ސާރޗް ކުރީމަ އަރަނީ ޔޫ ވިލް މިސް ހިމް ވެން އެވަރ ދޭ އާ ނޮޓް އެރައުންޑް ޔޫ އޯ… ޔޫ ވިލް ފީލް ޖެލަސް ވެން ހީ އިޒް ކްލޯޒް ވިތް އެނަދަރ ވަން އެކޯ… ޔޫ ވިލް ޑްރީމް އެބައުޓް ހިމް އޯ… ދެން ނޭނގެ މަށަކަށް…

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 6:42 pm

   E ohthy Areesh Javaabu dheefa.. Maey Bunin dhw miadhu Areesh bunaaney ey Kaaku kan.. I like shaayan O

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 6:46 pm

   Areesh adhivx nubune dhw seedhaa Shaayan dheke like veyekey

 294. PrincWess

  September 30, 2020 at 1:29 pm

  ކަލޭނޭ އަރީޝް ކޮންއިރަކު ޕުޑިން ކައިގެން ޝާޔަން އަށް ފޯލް ވީ؟؟؟؟؟
  ގައިމު ޝިފް ވެސް ފެށެނީ އެސް އަކުން… ދެން ނޮޓް އޮންލީ ޝާޔަން… ސޯ ސްކާރލެޓް ސިސް ވެސް އެސް އަކުން… ދެން ނަޔާ އަނެއްކާ 😲😲😲😲

  • Ahul🌺

   September 30, 2020 at 2:19 pm

   Liyam Ebuny thedhekey ekam Shaaya Kommes areesh n Liyam ah vai vx neylheythi they hate girls 1 years before areesh ah kameh dhimaa vegan BTW Shaaya vx like vey tha areesh aa OMG 😯😯🙊🙊

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 2:46 pm

   ???Ummm I don’t know… Do I like him

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 4:00 pm

   ޝާޔަން އަކަށް ނޭނގެ އަރީޝް ކީއްވެކަމެއްވެސް ޝާޔަން އަށް ފޯލް ވީކީ؟؟؟ ލަމް ނޫނީ ލުހޫ ނޫނީ ޝިފް ބުނެދީފާނަންތަ؟

  • 🌻LamHaa🌻

   September 30, 2020 at 6:36 pm

   Shaako ge gaiga hunnanee o Areesh like vaa sifa eh.. Lam akah vx Neyge bunaakah vaki Kon sifa eh kameh

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 6:44 pm

   އޯހ! އެހެން ދޯ… އަރީޝް ދެން މިހާރު އެހުންނަނީ މަށާ ވާހަކަ ނުދައްކަން ހުވާ ކޮށްގެން ކަންނޭނގެ… އެހެންވެއެއްނު މިހާރު ވާހަކަ ނުދައްކަނީ…

 295. 🌷Xeen🌷

  September 30, 2020 at 1:31 pm

  Lam xeen tuition ninmaafa geyah dhiya iru match balaalaafa dhiyaee….ekamu nimen dhen neii nuhun nan
  Aslu thr u ge 2 sis & shif ge fahari vx aii dhw

  • PrincWess

   September 30, 2020 at 1:34 pm

   Alheyy XEENOOO 😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😛😛😛😛☺️☺️☺️☺️darling I missed you Sooooooo much… Kihineh thr… I’M Hama habbu

  • 🌻LamHaa🌻

   September 30, 2020 at 6:30 pm

   Yes xeenoo.. Lam ge 1 sister ge name fesheynee A akurakun Dhn Aneh sister name fesheynee S akun.. Dhn Shif ge fahari name feshenee S akun

  • 🌷Xeen🌷

   October 1, 2020 at 10:55 am

   Alhey PrincessWess I missed u more
   Lam xeen ah ingenee enme kuhjeh ge name..eyy sharuva

  • 🌻LamHaa🌻

   October 1, 2020 at 11:32 am

   Sharuvahtha dhw.. Ey vx Lam ge dhahtha eh.. Ekam 1 sister ah kiyaanee Aif. N Aneh sister ah kiyanee shaaxl. Xeen e dhemeehun ge fahathah innaane akureh ingey

  • 🌷Xeen🌷

   October 1, 2020 at 6:49 pm

   Ohh

 296. PrincWess

  September 30, 2020 at 1:35 pm

  Ey ngey thr kaaku kan Naazuly Naazuly akee😕😕😕mashah Pinterest in Msg kurey emeehaa

  • Ahul🌺

   September 30, 2020 at 2:14 pm

   Ey aish ol vany kon irakun tha viber ah aish gulhi gadeega hunnaany school ga ekam Mihaaru free naazuly aky lam Ey aishoooo I’m Luhoo ingey name change kohly

  • 🌻LamHaa🌻

   September 30, 2020 at 4:06 pm

   Princwess Loabi ey Lam.. Mom phone veema

 297. Korean Guy

  September 30, 2020 at 3:40 pm

  OMG! Mioh kuryge vhk Aku kon vadaameh. Mi comment that hurile gina kamun mikiuny rlly funny btw can I even join u guys I’m 14 BTW take care n I hope I get a reply Nd become frnds with u Nd I’m a boii 🤣🤣 TC this the funniest comments I ever read my mi vhk akah cure reethi 😂 I vx mi ah vadhadhee plx…….. 🙏🙏🙏

  • Korean Guy

   September 30, 2020 at 3:43 pm

   Mistakes huryma I apologize hope very vikamah

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 3:45 pm

   ?How did u know about this place

  • 🌹Ril🌹

   September 30, 2020 at 3:46 pm

   ސުބްހާނައް ﷲ
   މިއޮއް ކުރީގެ ވާހަކަ ވެސް ބަލާތަ މީހުން
   ހަމަ ކޮސް ވެއްޖެ ހެހެހެހެހެހެ
   ކޮރިއާ ގޮލައެއް ތަ

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 3:52 pm

   Plxxxxxxxxx don’t tell me that u got to know about this place bcz of me😖😖😖😖😖

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 4:01 pm

   Mithanah ithuru eh vx meehakah nuvadheveyne.. Ma bo Govan kairi vehje.. Shaayan ge kanthah.. Ma salaan kiyaa varu vehje

  • Ahul🌺

   September 30, 2020 at 4:04 pm

   Mithanuge mauloomaathu Kihineh libunee.. Raees ge huhdha aa nulaa nuvadheveyne.. Ithuru eh vx meehaku mithanah beynumeh Nuvey

  • Korean Guy

   September 30, 2020 at 4:07 pm

   I alt adhi lah vhk kiyan feshi kujje n I say this when I started looking at the oldest stories n found out that this prt had a lots of comments so I checked nd fenuny

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 4:08 pm

   Eyy hama magey mahchah jahan jehey tha? E kujjaa bunee eii e kujjaa mi stry kee iru ga maa ginain cmnt otheema balaalee oa… Ma vx mi stry kiyaafiimey hama e kujjaa vx kiyaafaanu

  • Korean Guy

   September 30, 2020 at 4:10 pm

   Plx….. I vx baiveri kohba 🙃🥺 I vx mee Hama Maldivian kujjekey

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 4:11 pm

   Kobaaa fenijje tha? Adhivx magey Bolah hurihaa kameh jahaathi

 298. Korean Guy

  September 30, 2020 at 4:11 pm

  I’m innocent I just wanna be frnds 🥺

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 4:15 pm

   I don’t know what to say about it… The power is in liyam’s hands… Sorry

  • Korean Guy

   September 30, 2020 at 4:17 pm

   I vx baiveri kurevi dhaane ehnu liyam kairi ahaaba I eheehakah mithanuge info eii nudheynan

  • Korean Guy

   September 30, 2020 at 4:19 pm

   Evves meehaku*

  • 😡😡😡

   September 30, 2020 at 6:27 pm

   Hevey

 299. Korean Guy

  September 30, 2020 at 4:33 pm

  Tbh I’m not 14 but I will be 14

 300. 🅰️REESH🎱

  September 30, 2020 at 6:49 pm

  Maey Bunin dhw miadhu ge vagutheh ga bunaanamey ma like vaa kuhja.. Aslu huree nubunan.. Ekam Mi bunanee.. Mashah shaayan dheke like vevihje.. Liyam ebunee thedheh.. Ma Bunin liyam kaireega.. Ma naahaanan shaayan kairi aku shaayan like vey hekey.. Shaayan Bunan beynumihyaa Bunan vee

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 6:54 pm

   I like u too… I don’t know why nd how this all happened… To be honest aslu Shaayan jealous vi Areesh kujjaku dheke loabi veyey buneema but I didn’t want to believe that I like u but I had to believe it… Yes I like u Areesh, I like u… God what’s happening to me? I didn’t want to like u but I did

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 7:08 pm

   Ohoho Saabahey… Mioh kameh.. Dhemeehun maa folhuvan feshee dhw Ehaa avahah.. Ma eyru vx Bunin.. Areesh kuhjaku dheke like vehjeyey buneema shaayan Anga Madu viey.. Fahari Adhi 5 aharu vandhen Madu kohlaa

  • ⚽L#[email protected]

   September 30, 2020 at 7:13 pm

   Enme fahun Aharemen buni gothah hurihaa kameh vanee dhw..Nafrath vx like ah badhalu vaakah gina dhuvaheh nunegi vihyaa.. 1 month kaneyge negee vx

  • 🌹Ril🌹

   September 30, 2020 at 7:21 pm

   What What is happening suhbunaaa
   Kiriyaa athun tab ves doonuveee shaayan aa areesh ge cmnt kiyaafaa i am shocked omg omg
   Shaayan Kobaa nafurathakee lwbee ge feshumey
   Hama seekohtha U two like each other thr
   Still I can’t belive
   Konmes kuhje Ril gaagaa bodieh alaalaba
   ވަރަށް ކިޔުޓް
   ސުއްބޫ
   😲😲😲😲🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀
   ޝާޔަން ލޯބީ ކޮންގްރެސް އިނގޭ
   ފައިނަލީ ޝާޔަން ހަމަ ސީކޮއްތަ
   އަދިވެސް ރިލް މިހުރީ ސޯކްއެއް ގާ

  • 🅰️REESH🎱

   September 30, 2020 at 7:23 pm

   Brw mithanah vahttaalan jeheytha.. Shaayan I like u toooo

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 7:58 pm

   Areesh I like u threeee… Yes ril sisssooo it is happening… Do u believe it now

  • Shaayan

   September 30, 2020 at 8:08 pm

   Yaa mi liyam abadhuvx vattaalaanee emme nubai gadeega… Varugadha meeheh… Areesh ingey tha luhaa bunee Shaayan kairyga Areesh dheke like nuvaashoa… Lam bunee dhuvaskolhakun bunaaneyoa ma Shaayan dheke like eh nuveyey… Eii thedheh tha

  • 🌻LamHaa🌻

   September 30, 2020 at 8:09 pm

   Oh congra shaako n Areeko.. Aslu Lam heekuree shaako bunaanee No ey kamah.. Ohh Hama curious dhw Thi dhemeehun.. Mihaaru vx heevey fenna hen after 5 years Areeko n shaako ge wedding kureveythan.. Aslu Lam vx mihaaru Hama gaboolu kohfin nafrathakee loabeege ge feshun kan.. Congrats

  • 🅰️REESH🎱

   September 30, 2020 at 8:15 pm

   Aslu ma