– 28 ނޮވެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –

 “ޝަހުމްއަށް ވަރަށް އަވަހަށް މި އިންޖެކްޝަން ބޭނުންވޭ…..އަވަސް ކޮށްލާތި އިނގޭ!…” ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީ ހަމަ ދިއްކޮށްލުމާއިއެކު ފަޒާލް އަވަހަށް ދުއްވައިގަތީ އޭގައިވާ އެއްޗެތި ހޯދާށެވެ.

 އެކަމަކު ދާދި ދެންމެ އަކު އެ ލިބުން ޚަބަރަކުން ލަޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ޝަހުމް ގެ ނަން އިވުމާއިއެކު އޭނާއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ސީރިއަސް ވެގެން އުޅޭ ބަލިމީހާއަކީ އޭނާގެ ލޯ ތާއަބަދު ދުށުމަށް އެދޭ މީހާކަމާއިމެދު އޭނާގެ ހިތް ޝައްކާއި ވަހުމުން ފުރެމުން ދިޔައެވެ.

 ލަޔާއަށް އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއިނުލައި ޝަހުމްގެ އެނދާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަނެވުނެވެ. އޭނާ ހީވަނީ އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލް އިން ނައްޓާފައިވާ ބުދެއްހެންނެވެ. އެނދުގެ ވަށައިގެން ދަމާފައިވާ ފަރުދާގެ އެއްފަރާތުގައި ހިފައިލުމާއިއެކު ލަޔާއަށް ލޯ މަރާލެވުނެވެ. ކުރިއަށް ހިނގާ ސިކުންތު ކޮޅުގައި ފެނިގެންދާނީ ދުށުމަށް އެންމެ ހިތް ނޭދޭ މަންޒަރު ކަމުގައި ހީވި ކަހަލައެވެ. އެއާއިއެކު ލަޔާއަށް ނޭވާ އެތެރެއަށް ހިފަހައްޓާލަން ޖެހުނެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަމުން އެދަނީ ލަޔާ އެމީހަކަށްޓަކައި ރެއިން ފެށިގެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި އޭނާގެ ހިތުގެޝިފާ ކަމުގައިވީ ޝަހުމްއެވެ. އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ލަޔާގެ ލޮލުން ކަރުން އޮހޮރިގަތެވެ. ލަޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް އަސަރު ކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ރޮއެ ރޮއެ ހުއްޓާ ފަޒާލްއަށް އެތަނަށް އާދެވުނެވެ. ލަޔާ އެ ޙާލުގައި ފެނުމުން ފަޒާއަށް ހުރެވުނީ ވާނުވާ ނޭގިފައެވެ. ކިހިނެއްވީތޯ ސުވާލުކުރުމުން ވެސް މާއެދެވޭ ކަހަލަ ޖަވާބެއް އޭނާއަކަށް ނުލިބުނެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށްވެސް އޮޅުން ފިލާތޯ ފަޒާލް ލަޔާއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަށް ބަލައިލެވުނީ ލަޔާލްގެ އަތުން އިޝާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ދިމާލަށެވެ. އެވަގުތު ޖަވާބެއް ނެތް ސުވާލުތަކެއް އޭނާގެ ބޮލު ތެރޭގައި ފުނި ޖެހެމުން ދިޔައެވެ.

އަނެއްކާ! ކީއްވެބާ ލަޔާ މި ރޮނީ؟ ތިއްތޭ ފެނިގެންތަ؟….މި ދެ މީހުންގެ ގުޅުމެއް އޮތީބާ؟…ވެދާނެ ދޯ…. ދެން ނޭނގެ…މި ކަހަލަ އެއްޗެހި ތަކެއް ފަޒާލްގެ ހިތަށް އަރަމުން ދަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ލަޔާލް ރޯންފެށިއަޑު އިވުނެވެ.

“އެއީ ހަމަ އަސްލުވެސް ޝަހުމްތަ؟…ނޫން ދޯ….އެއީ ޝަހުމް އެއް ނޫނޭ ބުނޭ….ހެޔޮނުވާނެ…” މިފަހަރު ލަޔާލްގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ފަޒާލްއަށް ޔަޤީން ކުރެވުނީ އެދެމީހުން އުޅެނީ ރަށްޓެހިވެގެން ކަމުގައެވެ. ލަޔާލްއަށް މިހާ އަސަރުތަކެއް ކޮށްގެން މިއުޅެނީ އެހެންވެގެން ކަމަށެވެ. ފަޒާލް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އެއީ އޭނާ ވަރަށް ލޯބިވާ ދެ މީހުން އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް ދެމީހަކަށް ވެފައިވާކަން އެނގުމުންނެވެ. އޭނާ ހީކުރީ ފަޒާލް ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު ނީޒާ އާއި ދުރުވެ، ލަޔާލް އާއި ރަށްޓެހިވެގެން އުޅެންފެށީކަމުގައެވެ. ސަބަބަކީ، ނީޒާއަކީ އެއް އިރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ފަހަރިއަކަށް ވާން އޭނާ އެދޭ ކުއްޖެއް ނޫން ވީމައެވެ. އެހެންކަމުން، ކުޑަކޮށް ހެވިފައިހުރެ، ފަޒާލް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ، މިހާރު ޝަހުމް ގެ ޙާލު ވަރަށް ބޮޑު ތަން ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަކަން ލަޔާއަށް އަންގައިދިނުމަށެވެ.

“އޯ…. ސިސީ….ނިކަން ހަމަޖެހިބަލަ…ތިއްތޭ މިހާރު ހޭ އަރައިފިއޭ…..ދެން މިތަނުން ރޫމެއް ހަމަ ލިބުނު ހާ އަވަހަކަށް ރޫމަކަށް ބަދަލު ކުރާނެ ވާހަކަ ސިސީގެ ދޮންތި ބުނެފިއޭ…..އަވަހަށް ހުއްޓާލާ ދެން…ޝްޝްޝް…” ފަޒާލް ލޯތްބާއިއެކު ލަޔާލްގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް ފުހެދެމުން ބުނެލިއެވެ.

“ޝަހުމް އަކީ ފަޒާގެ ބޭބެއެއްތަ؟ …..ކިހިނެއްތަ ވީ ޝަހުމްއަށް؟……އޭނައަކަށް ހިއެއްނުވެ މަމީ ކާކުކަން އިނގޭނެ ހެނެއް…” ލަޔާލް ވަރަށް ޙައިރާންވެ އިނދެ ފަޒާލްގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. ޖަވާބެއްނެތް ސުވާލުތަކެއް އެ ދެލޮލުގައި ވިއެވެ.

“ކީކޭ؟   ތިއްތޭއަކަށް ނޭނގޭނޭ….ދެން ކީއްވެ ސިސް ތިހާވަރަކަށް ރޯން ޖެހުނީ…އަނެއްކާ ސިސް ތިއްތޭ ދެކެ..އައި ތޯޓް ދެއަރ އިޒް ސަމްތިން ބިޓްވީން ޔޫ ޓޫ އޭ….” ފަޒާލް ވާނުވާ ނޭނގި އިނދެ އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރަކަށް ލަޔާއަށް އޮޅުންފިލުވައިދެމުންދިޔައެވެ.

“ކޯޒް އައި ލަވް ހިމް ………އައި ނީޑް ހިމް ވެރީ ބޭޑްލީ!….” ލަޔާއަށް ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ނަސީބަކުން އޭރު އެތަނުގައި އިތުރު މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންނޫން ނަމަ ލަޔާލް ބޭޒާރު ވީސްކަން ގައިމެވެ. ފަޒާލްއަށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނެވެ. އެއީ އޭނާވެސް ބޭނުންވި ގޮތެވެ. އެހެނަސް ޝަހުމްއަކީ އެހެން މީހެއްގެ ލޯބީގައި ދީވާނާ ވެފައިވާ މީހެކެވެ. ނީޒާ ނޫން އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ދޭތެރޭ އެކެހަލަ ނަޒަރަކުން ބަލައިވެސް ނުލާނެކަން ފަސް އިނގިލި އެނގޭ ފަދައިން ފަޒާލްއަށް އެނގެއެވެ. ލަޔާލްއަށް ތެދުތެދަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނުން ނޫން ގޮތެއް މިއަދު ފަޒާއަކަށް ނެތެވެ. އެހެން ކަންތައް ނުކޮށްފިނަމަ އެއީ ލަޔާލްގެ ހިތަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކޭ އޭނާއަށް ހީވަމުން ދިޔައެވެ. ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްފައި އެ ހިތި ޚަބަރުގެ ވާހަކަ ފަޒާލް ލަޔާއަށް ކިޔައިދިނެވެ.

ފަޒާލް އެބުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދުވަހަކުވެސް ލަޔާލް އަޑުއަހަން ހިތުލީ ވާހަކަ ތަކެއް ނޫނެވެ. ޝަހުމްގެ ލޯބީގައި ރޭގަނޑެއް އެއްކޮށް ނިދިން މަޙްރޫމްވެގެން އުޅުނު އިރު އޭނާއަކީ އެހެން މީހެއްގެ ޙައްޤެކޭ މީހަކު ބުނެފާނެ ކަމަކަށް ލަޔާލް އަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. މި އިވުނު އަޑަކީ އޭނާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވި ވާހަކަތަކަކަށް ނުވި ނަމަވެސް އެއީ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް ފަޒާލް ތަކުރާރު ކޮށް ބުނަމުން ދިޔައެވެ.

 އެވަގުތަކީ ފާއިޒް ދޫކޮށްލައިގެން ގެއަށް ގެންދިއުމަށް ލަޔާލްގާތު ބުނަން ލައިޝާ އައި ވަގުތެވެ. އެހެނަސް އޭނާއަށް ފެނުނީ އޭނާގެ ދެލޯފަދަ ލޯބިވާ ކޮއްކޮ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނެތި އެތަނުގައި ހުރި ގޮނޑިބަރިއެއްގެ ގޮނޑިއަކަށް ވެއްޓިފައި އިން ތަނެވެ. ކައިރީގައި ފަޒާލްވެސް ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަން ހުއްޓެވެ. ލަޔާލް ގެ ފަރާތުން ފަޒާލް ވެސް ވަނީ ލައިޝާއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުވެރިވެފައެވެ.

ލައިޝާ ހީކުރީ ލަޔާލް ރޮމުން އެދަނީ ފާއިޒް އަނެއްކާވެސް ބަލިވުމުން ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނާއި ކައިރިވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. ކަން ވީގޮތް ލައިޝާއަށް އެނގޭކަށް މާ އުނދަގުލެއްނުވިއެވެ. އޭނާ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. އޭނާގެ ކޮއްކޮ އެއްވެސް ކަމަކާއި ހެދި ރޮއެ ހިތާމަ ކުރުމަކީ އެނާ އެއްވެސް  ޙާލެއްގައި ދެކޭކަށް ކުޅަދާނަވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އޭނާ ހިތްވަރު ކުރާނެއެވެ. ލަޔާއަށް ވިސްނައިދޭނެއެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗަކީ ނުވަތަ ލޯބިވާ ކޮންމެ މީހެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ. އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އިޙްސާސް ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް އެދެކުދިން ވާނެއެވެ. ކުޑަ ކުޑަ އިރު މަންމައެއްގެ ލޯބިން އެކުދިން ވަނީ މަޙްރޫމްވެފައެވެ. އެހެނަސް އެކުދިން އެކަމަކާއި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތި ދިރިއުޅެމުން އައެވެ. ލަޔާލް އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސް ލައިޝާ އޭނާއަށް ކަން އޮތްގޮތް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދިނެވެ. އެ ވާހަކަ ތަކުން ލަޔާލްގެ ޝަކުވާތައް މަދުވަމުން އައިސް އޭނާ ގެ ޢުމުރުން ސާދަ ފަނަރަ އަހަރަށް އަރައިގެންއައި ފަހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޝަކުވާއެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ލައިޝާ ނިންމީ މިފަހަރުވެސް ލަޔާލް ހަމަޔަކަށް އެޅުމުން އެކަމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. ލަޔާލްއަށް ގޮވާލުމަށްފަހު ބައްޕައާއި އެކު ގެއަށް ދާން ބުނުމުން ކުޑަކުއްޖަކު ފަދައިން ބަސްއަހައިގެން ލައިޝާ ފަހަތުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

……………………………………………………………………………………..

ޕްރައިވެޓް ރޫމަކަށް ޝަހުމް ބަދަލު ކުރެވުނީއްސުރެ ފަޒާލް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ޝަހުމްއާއިއެކު އެކަނި ވެވޭނެ ވަގުތަކަށެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާ ނިންމީ އެރޭ އަންނަން ގެއަށް ގޮސްލުމަށެވެ. މާލެއަށް އައި ގޮތަށް ގެއަށް ދަބަސް އެއްލާލައިފައި ދިޔަ މީހާ ގެއަށް ވަނީ އެދުވަހު އިރު އޮށްސެނިކޮށެވެ. ގޭ މީހުން ގުޅުމުން އޭނާ ހުރީ ޝަހުމް ކައިރީގައޭ ބުނުމުން އެކަކުވެސް އޭނާއާއި ދިމާލަކަށް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އެއީ އެންމެނަށްވެސް  އެދެކުދިންގެ ގުޅުން އެނގޭތީއެވެ. ދެބެންގެ ދެދަރިންގެ ގުޅުމަށްވުރެ އެދެކުދިންގެ ގުޅުމަކީ މާ ވަރުގަދަ އެއްޗެކެވެ. އެކަކަށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަނެކަކު މަރު ދޭހައިވެއެވެ.

“ދަރިފުޅާ…ދެން އާދޭ ކާން..މަންމައަށް ހަމަ ޔަޤީން އަދި ތިއުޅެނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައިކަން..” ފަޒާލް ގެއަށް އައިސް ވަތްތަނުން ފަސީހާ އޭނާއަށް ގޮވާލިއެވެ.

“އެބައަންނަން ފެންވަރާލައިގެން…މަންމާ…އާދެބަލަ އަޅުގަނޑަށް ޓީޝާރޓެއް އިސްތިރި ކޮށްދޭން.” ފަޒާލްއަށް ބަނޑުހައިވެފައިވާކަންވެސް ދެނެގަނެވުނީ އޭނާގެ މަންމަ ކާން ހަދާފައި ގޮވުމުންނެވެ.

ވެފައިހުރި ވަރުބަލި ކަމާއެކީ ފަޒާލްކައިގެން އައިސް ޖައްސާލި ތަނުން ނިދީގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިޔައެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ފަޒާލް ވަނީ މާ ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ. އެހެންއޮއްވައި އޭނާގެ ހަނދާނަށްއައީ، މާލެ އައިފަހުން ވެސް ލަންކާގައި ގެންގުޅުނު ސިމް އޭނާގެ ފޯނުގައި އޮތްކަމެވެ. އޭނާއަށް ޔަޤީނެވެ. މިހާރު އެތަކެއް ކޯލްތަކެއް މިސްވެފައި ހުންނާނެއެވެ.

-ނުނިމޭ-

54

2,445 Comments

 1. Elser

  August 23, 2018 at 1:51 pm

  Hama nujehey thankolheh ebain.. Lanka gai gen gulhun sim badhalu nukoh iny ekm hospital ga huryru family myhun gulhi vahaka ves ebain.. Hospital phn ah baa gulhy fazal hoadhan?

 2. Shaayan

  September 2, 2020 at 4:23 pm

  Kobaaa meehaku noolhenii tha???

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 5:02 pm

   Ril mioleny ey shaayan dhenme migen cmnt tha kiyaaleemaa nimuny Kobaa the aneh meehun tha
   Anekaa ehn stry akah cmnt kurany tha

 3. 🌺LILLY🌺

  September 2, 2020 at 5:13 pm

  Ma ves eba innin.

 4. 🌹Ril🌹

  September 2, 2020 at 5:19 pm

  Kobaa enmen

 5. Lam 💜

  September 2, 2020 at 6:22 pm

  Lam vx eba ulhen..Kobaatha enmen

  • Xeen

   September 2, 2020 at 6:32 pm

   Hii all xeen vx eba ulhen

 6. A*|'..§^#

  September 2, 2020 at 6:42 pm

  Ma goyye vx mihury

 7. 🌹Ril🌹

  September 2, 2020 at 6:51 pm

  Ebaulen dhw aish men lam men vs
  Mirey Show ovey tha i mean mithaa tonight gaa talk kuran thr

  • Ahusham

   September 2, 2020 at 7:03 pm

   Oai Oai….. Mirey dhw 🙄🙄🙄I think I can’t join 🤥🤥sorry… Vvvvvv buxy koh ulhey dhuvas kolheh mii

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 7:07 pm

   Aish akah hieh nuvey Dhn test nunimeniis ehvx show ehga baiveri veveyne heneh🙄🙄🙄Sooooooo maaf everyone 😭😭😭😭byeee maadhan Ovey English…. Foe kiyan midhanii

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 7:08 pm

   Ohhhh Issoke ahuu brw
   Btw ahuu brw Congratulations ingey heheheh
   Aish ovey tha tonight gaa

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 7:11 pm

   Ohhh ehen thr
   Gud luck ingey aish Ragalah foi kiyaaafaa test vs hadhaathi ingey aishooo

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 7:14 pm

   😭😭😭😭😭Yes ISA… Thnxxx Ril Sisooo…. Aish test onna kan vx ingenii Ril ah ekani thr

  • Xeen

   September 2, 2020 at 7:31 pm

   Alhey aishoo dhoonee test rangalhan hadahchey..Also foii vx rangalhan kiyaathi♥️♥️♥️

  • Liyam⚽

   September 2, 2020 at 8:13 pm

   Ey balcony ah vehttunu Aisaa..Thi rangalhah test hadhaathi foiy kiyaafa

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 8:22 pm

   އޭ ލިޔަމް އަދިވެސް މީހުންނަށް ޖެއްސުން ތަ ކުރަންވީ.. ލިޔަމް ޓެސްޓުން ފާސްވިޔަސް ފޮނި ވާކަށް ނުޖެހެޔޭ
   ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Alhey Aishoo foiy kiyaafa test rangalhah hadhahchey Ingey

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 8:38 pm

   Hmmm varah foohi vey mi liyaamu bahchi gandu dheke😡😡😡😡😡😡😡huh
   ޖެއްސުން ބަގުޑި
   Alheyyyyyyyyy TYSSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMM xeenoo siss😍😍😍😘😘😘❤️❤️❤️❤️L U V M
   Yes ISA Lamooo 😊😊😊😘😘😘😘TYSSSSMMMM 😍😍😝😝😝😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️L U S M

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:36 pm

   Wlc Aishoooooo loabii

 8. Xeen

  September 2, 2020 at 7:34 pm

  🎉🎉🎉🎉👏👏👏👏👏👰🏻🤵🏻Ahu & liyam congratulations 🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎆🎇🎆🎇🎆🎉🎉🎉🎉

  • Liyam⚽

   September 2, 2020 at 8:23 pm

   Thank you xeen

  • Ahusham

   September 2, 2020 at 8:43 pm

   Sukuru Xeen 😙😙😙😙

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 8:45 pm

   Hiii konbaeh mithaa mioleny
   Foohivaathy mivadely mithana😭😭😭😭😭😭😢😢😢

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 8:49 pm

   Ril Aish migadee free

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 8:50 pm

   Ohh aish free dhw hiii aishoo

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 8:51 pm

   Yaa…. Balaaba manzil story ge comment thah

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 8:52 pm

   😡😡😡😡😡LIYAAAAAMOOOOOOOOOO 🗣️🗣️🗣️📢📢📢📢klw belun aulaa kan bodu

 9. A*|'..§^#

  September 2, 2020 at 8:48 pm

  Hi enmen balaala ba manzil story ge comment thah

 10. A*|'..§^#

  September 2, 2020 at 8:51 pm

  Lam n shif 👋👋👋innaane kohkko aa ekii naagafa gandeh fonuvaalaafa

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:34 pm

   🙂Oh Aish.. Adhi miulheny balaa nulevigen.. Ekam mirey balaalaanan

 11. A*|'..§^#

  September 2, 2020 at 8:54 pm

  Hey mi vaahaka V salhi vaahaka eh dhw mii🤔🤔🤔mi episode in thankolheh kiyaalaifin

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 8:58 pm

   Yh dhw ril vs kiyaalaafi thankoleh

 12. 🌹Ril🌹

  September 2, 2020 at 8:56 pm

  Hehehehe aish Manziel stry ge e part ge cmnt tha balaalaafin hehehe huvaa liyam brw kada aruvaalee she thigen aish heehee Bali vehje
  Adhi ahuu brw ey buny maa maa gadha ah hevunu hehe

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 8:58 pm

   Also Manzil stry vrh reethi dhw ril keen furathama 3 part but vaanuvaa eh neygunu so raastha s 1 and 2 kiyaafaa manzil kiyan madukohlaagen mihiree hehe

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:02 pm

   Ehn dhw…. Aan Ahu brw vaahaka liyunii🤣🤣🤣🤣🤣Huvaa enmmen bunanii Aish bunegen no comment kiranii😡😡😡😡😡kiyara kiikey hithah araani…. Yaa Ril s1 n s2 kiyaafa kiima vaanuvaa ingeynii😂ey mi site ga ebain dhw Aisha kiyaa vaahaka eh🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:05 pm

   Hehehhehe dhen enmen vs nuvaane dhw aish bu yey bunaakah hehheh
   Yh ehen ve ril e stry nukiyaa madukohlaagen mioleny mihaaru kiyanfahtaa faain vaahka nimey irah raastha s 1 kiyan fashan
   Ohh neyge kaaku liyefaa iny

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:06 pm

   Kiyara kiyaa manje eh

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:07 pm

   Ohhh heheh aish kiyaa finthr e stry

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:08 pm

   Kon story eh

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:09 pm

   Aisha kiyaa stry

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:12 pm

   Ohh E story dhw😂21 part fenunii…. Ethaa huri comments thah kiyaalaifin

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:15 pm

   Ehen dhw heheheh saabas aishoo🤣🤣😂😅😅😅😅😂

 13. 🌹Ril🌹

  September 2, 2020 at 9:01 pm

  Aishoo dhiya ee thr

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:03 pm

   No Aisha vaahaka fenigen e balaily

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:04 pm

   Hingaaba konmess majaa kameh kohllan

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:05 pm

   Alhe euphoria sis adhi vx comments thakah reply eh nudheyyy😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:05 pm

   Kon kameh aishoo higaaba dhw heh

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:06 pm

   Yh nudey dhw 2 stry gaa vs

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:08 pm

   Hmmm
   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Hingaa maitu vaahaka fashan…. Gaimu vx eyrah heveyne

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:08 pm

   Aaan higaa maatu vaahaka fashan

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:10 pm

   Hmmm kobaa aish maatu kantha kihineh dhany

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:11 pm

   Klw iyye vx hiivanii ehn kameh hen…. Ma egeyah vadhe vadhe huhtta dhamaa halaafa genes sofa ga baidhaifi ehnnu
   ދެން އެއްކަލަ މަ ބެލްކަންޏައް ވެއްޓުނު ހަބަރު ފެނިގެން ޕިސްޕިސް ކަލޯ ހީވަނީ އެހެން ކަމެއްހެން😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:12 pm

   Huvaa kaloo keekoo buny maatu
   Thanaka thaduvihey tha ehy
   Noony manje ah saabas tha dhiny

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:13 pm

   🤣🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:17 pm

   ކަލޯ ބުނީ ދަރިފުޅާ ބަލައިގެން އުޅެއްޗޯ ދެންވެސް…. ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޯ….. ނަސީބެއްނޫން ހޯ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބުނު ކަން…. މީހަކަށް ފެނުނު ނަމަ ކިހިނެއްހޯ ވާނީ…. މަންމަ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް ނައީ ކިރިޔާ އޯ

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:20 pm

   😅😂😂😅🤣🤣🤣😅😂😅😅😅😂😂
   Mihaaru ehaa avaha mama dharifulu tha
   Mihaaru nikan meygadu agaya anakama hedyne fahun hayoo manje ah konme gothe viyas meygadu keekuran ekehche vs naanaane

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:20 pm

   ކީކޭ ދެން ބުނާނީވެސް….. މަ އެހާ ބަލައިގެން އުޅުނީ މަވެސް ވެއްޓުނީ ވިއްޔަ…. މަށަށް ވެސް އިނގޭ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން😡😡😡… މީނަ ހިތުން މަށަށް ކަމެއްނުވޭ…. މަ މިއުޅެނީ އެނދުން ނުތެދުވެވިގެން ވިއްޔަ😡😡😡😡😡ކިތައް މީހުންނަށް ފެނުނު މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އެހަދާލީ 😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:23 pm

   Aaan dhw mikiyaneenu
   Maatu hithun mee kuda kameh ekamaku mee kihaa nulafaa ashi hithaama veri haadhissaa ehkan ingeye dhw hhahahaha
   Aaan dhen fenunu meehun vs madeh nuvaane rageeney maatu manje kaari indegen badah Heykan Hama gere

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:26 pm

   Rill v boa koh vaarey vehey eba… Hingaa vaareaa theemn dhaan

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:27 pm

   Maatu hitha araane mihen
   Hama furathama heynee bidey varah dhen hithun kiyaane Hama ragalashey e manje ah evy adhi ragalu veehee thaneh bindaagen Gos nutheduvey vary veeyaa ey heheheh
   Adhi vedio kohfaa thankah Leenama mahsa ves beleyne noonhey popcorn kaan indegen heheheh

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:31 pm

   Hooon v foohi vey😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:32 pm

   Dhw aishoo😡😡😡😡😡😡

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:02 pm

   Alhey Ril n Aish Keeve vaare themen naee.. Lam Miaee vaarethemigen..V majaa

 14. A*|'..§^#

  September 2, 2020 at 9:24 pm

  OMG shif😱😱😱😱haadha Varugadha inzaareh thi dhinii euphoria sis ah😰😰😰hama hiivii Anonymous ehchekey buni hen

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:35 pm

   Kon stry eh gaa thr aishoo anekaa

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:37 pm

   Third story ga

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:39 pm

   Ey kon stry eh sis liyany 2 stry eh noontha

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:41 pm

   Mibunii dhuru kohllan hiy Magey neydhey…. Ehn Story ehgge trailer nerefa eh noon thr othy🤔🤔ya liyanii 2story…. Ethanun raaniya Story

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:43 pm

   Ohhhhh get vehje heheheh

 15. 🌹Ril🌹

  September 2, 2020 at 9:28 pm

  Heheheh higaa aish themen dhaan mikolah vs visaarah vahtharakah uleny

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:30 pm

   Ril vrh vissaraaa aaa themey hie vey eheyoo heekaruvaagen gos fidana akah viyas heheh

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:32 pm

   Aslu vx ey😍😍😍😍adhi reygandu maa majaa vaane…. Ekam adhi experience eh koh nulevey…. Thi rashah gos vaane dhw 😂😍😍😍😍

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:34 pm

   Aaan vaane ril vs adhi reygadu nuthemen heheh vrh experience kohlaahie vey ril vs
   Yh vaane dhw aish I will wait for that day ingey

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:36 pm

   Yh😍😍😍😍😛😛😛😛😛😝😝😝😝😝😂😁😁😁😁😀😀😀😊😊😊😊😊😍😍😛😛😛

 16. A*|'..§^#

  September 2, 2020 at 9:35 pm

  ކޮބާތަ މިރޭ ކިރު ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ލިޔާމު ބައްޗި 🍶🍶🍶🥛🥛🥛🤣🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:36 pm

   😅😅😂😂😂😅😅😅🤣🤣🤣😅😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅
   Koyaa ragalu

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:38 pm

   Heveyyy😡😡😡😡mashah nugovaakah nameh nei

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:39 pm

   Dhen maadhan aissa bunaane BALCONY AH VEHTTUNU AISAA… MA MIHIRII

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:40 pm

   Aaan ekey koyaa ragalu vaahaka dhw mibuny heheh

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:41 pm

   😅😂😅😂😅😂🤣😅🤣😅😂😂😅😂😅🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣
   Hama yageenehnu thihen bunaany aish bunaanee kiru thakuthere ah vehtunu liyam bahchee hii heheh

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:44 pm

   Aaan…. Ma bunanii kiru thaku there ah vehttunu liyaamu bahchee….. Ma kon iraku thr thi miihaa hoadhii🤔🤔🤔Heahahahaa

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:44 pm

   Aaan ragalu Hama thihen bunaany ingey heheheh

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 9:46 pm

   Mirey ekaku vx nei thr 🙄🙄🙄Ril sis Koba thr Xeen sis….. Aish eba annan manzil ah reply dheefi thw balaalaafa

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 9:49 pm

   Aaan dhw kobaa thr enmen
   Ril mirey xeen aa vaahaka dehkin xeen buny fahareh gaa oo aadeveynee
   Aan ok aish aa dhey balaalaafaa

 17. 🌹Ril🌹

  September 2, 2020 at 9:50 pm

  OMG😲😲😱😱😱😱 aish buny Hama thede haahda varugadha cmnt ekey dhw shif theenee sis ah kohlaafaa
  Ingeytha I hadhaan vee e cmnt kiyaa faa anonymous mathin😅😅😂🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:07 pm

   😂😂😂Shif Ehn huttas V rulhi gadha vaane

  • 🌹Ril🌹

   September 2, 2020 at 10:09 pm

   Hehehehe Hama ril men hen dhw ekamaku close kudhinaa dhimaalah vrh ruli naanan

 18. 🌹Ril🌹

  September 2, 2020 at 10:14 pm

  Bye ingey hurihaa kudhin 👋👋👋
  Gud night🌃🌃🌃 😀😀🌹💕💗💗
  Love u all soon much😍😍❤❤🥰🥰🥰
  Stay safe enmen vs😍😍🌹🌹🌹🥰🥰😊
  Stay home too❤❤❤🥰🥰🥰
  See u all tomorrow 😀😀❤💗💗
  Sweet dreams 😀😀💗💗❤❤

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:22 pm

   🌃🌃Good night Riloo
   Sweet dreams darl

 19. 🌸shif🌸

  September 2, 2020 at 10:15 pm

  ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🤣Hehe u mn dheke kihineh rulhi ahnaany…. Nulaahiku Best vihyyya all luv u alll

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:19 pm

   Rulhi aeema ehnu anonymous ulhey gothah thiulheny

 20. 🌸shif🌸

  September 2, 2020 at 10:20 pm

  Good night ril
  Sweet dreams… Hope you are doing great

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:23 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣Shif u heevany Mihaaru anonymous hen..

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:24 pm

   Ey Shif Aadhey vaarey themen..Magumahchah nukumey Eyrun fenaane magumatheega vaarethemn ulhey kudhin

  • Liyam⚽

   September 2, 2020 at 10:32 pm

   Ey shifa aadhebala themen.. V majaa Dhw Lam eba ulhey (L Sha) vx Dhonbe vx eba ulhey fahari govaigen..

 21. 🌸shif🌸

  September 2, 2020 at 10:38 pm

  🤣🤣🤣🤣Huh ma noolhen…. Mihaaru vx hykaruvaathy miothy rajaa laigen
  ♥️♥️BYE dhany Nidhan good night lysms♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  • Liyam⚽

   September 2, 2020 at 10:47 pm

   Good night Shifa
   Sweet dreams.. Huvafenuga fennaane Miadhu beli film ge manzaruthah thah
   Ehuvafen thah balan nidhaalaa

 22. Lam 💜

  September 2, 2020 at 10:49 pm

  Bye all
  🌃🌃Good night
  ❤️❤️Sweet dreams darls
  Bye dhanee nidhan

 23. 🌺LILLY🌺

  September 2, 2020 at 11:05 pm

  Enmen nidheetha..?🌠🌠🌌🌌🌟💫🎆🎇good night.💖💖sweet dreams all.💚💚mirey huvafenuga balaanee ran kiyumuge haflaa..

  • Liyam⚽

   September 2, 2020 at 11:10 pm

   Hmm ma Rankee thaanga huri reethi soru balaa huvafenuga..

  • Liyam⚽

   September 2, 2020 at 11:12 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣E soru ulhuney reethi kon mi Lilly sis fahathuga alhuvaigen..

 24. Liyam⚽

  September 2, 2020 at 11:09 pm

  Mashah Mihaaru nidhey vareh ves noon.. Hama nidhey thanun Huvafenuga fennaane Aisaa balcony ah Fen baalidhee gadaa ehkon vehtey than..😂😂😂😂Dhn Aisa V baarah roan fashany😭😭😭🤣🤣🤣🤣Hahaha
  އަދި ކުރިމަތީގަ ހުންނަ ގޯތީގަ އުޅޭ ސޮރު ހުންނީ ވީޑިއޯ ކުރަން.. އަދި ވީޑިއޯ ކުރާއިރު ވެސް ދެފައި އެއްތާކު ނުޖެހޭ.. އެހެންނު ވާނީ ކުރިމަތީ ހުރި ބެލްކަންޏަށް ވެއްޓިފަ އެއޮތްތީ އެންމެ ލޯބި ވާ މީހާ ވިއްޔާ😭😭😭😭😭 ހުވާ މިބުނީ މި ހުވަފެން ފެންނަ ވަރުން މިހާރު ނިދޭވަރެއް ވެސް ނޫން😴😢😢😡

  • 🌺LILLY🌺

   September 2, 2020 at 11:13 pm

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • 🌺LILLY🌺

   September 2, 2020 at 11:21 pm

   LILLY SIS nukiyaba.🙏mee 13 years ey…lilly sis kiyaanee only shayan kokko.😊alhugadu ge aslu namakee lilly eh noon.💚💜❤lilly eii flower akah kiyaa nameh veema liyunee..🌺🌺alhugadu ge man nimenee ves “މާ” kiyaafa.magey fahathuga faadu faadakah neylhuveyne.😂😂😂😂😂

  • Aish

   September 2, 2020 at 11:58 pm

   huh………foni liyaaaaaaaamu….koba lilly nidhithrr

  • Liyam⚽

   September 2, 2020 at 11:58 pm

   🤔🤔🤔🤔🤔Okk Lilly.. Keekey enme fahu sentence ga eyndhee liyefa

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 12:00 am

   Puh.. Balcony ah vehttunu foni Aisaa

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 12:02 am

   😠😠😠😠😠😠Aisa aa hedhi ma nidhi vx halaaku vehje Mihaaru

  • Aish

   September 3, 2020 at 12:33 am

   chuh…..hakuru bodube

  • Aish

   September 3, 2020 at 12:34 am

   magey nidhi maraifi mihaaru thakaholhi aa hedhi

  • Aish

   September 3, 2020 at 12:45 am

   gaimu mihaaru nidhaafa onnaanee

  • Aish

   September 3, 2020 at 1:00 am

   hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/………koba konbaeh nunidhanii

  • Aish

   September 3, 2020 at 1:20 am

   eyyy mihira fenna thakaholhi gandaa……klw masaa hure nuni dhangnaa comment eh kohllabala dhw….ma fathihu 5 jahaairu vx neynge nidheyne kameh

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:48 am

   Ma nunidhan reyga 3:00 jehyru vx.. Aisa vehtteythan fenaathee nunidhaa film bely cinema hadhaigen..

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 8:58 am

   Hmm Lam ah vx fenun edhemyhun kiss kurani kon.. Photo ehvx negin..🤣🤣🤣🤣 Aish beynun tha E pic..

  • 🌸shif🌸

   September 3, 2020 at 10:06 am

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Hahahahahahahaaaaaa

  • 🌸shif🌸

   September 3, 2020 at 10:07 am

   Morning

 25. Aish

  September 3, 2020 at 12:31 am

  aaahkkk mashah miulhenii lolah nidhi vx nas gen…..hama nidhi lola savaaru vaairah fenanii miadhu ran kiigadii fenunumanzaru…..aahk.do you know ran kii gadee ma juice thahtteh hifaigen enburunu thanaa fenunu manzareh
  އޯގޯޑް .މި ލިޔާމު އާއަހުޝަމު ތުންފަައް ކިސް ކުރީނު………އާޚްޚް މަ ހަމަ ލޯމަރާލާއިރަށް ފެންނަނީ އެ ދެގޮލާ ކިސް ކުރާތަން

  • 🌺LILLY🌺

   September 3, 2020 at 7:53 am

   😂😂aish ves nuvaaneh nnu e 2 meehunge romance seen thah balaakah.juice thashi nuvehtehjjiyaa vaa ragalhu

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:06 am

   Alhe hama fenun thanaa loluga aiy alhaifiimey🙅🙅🙈🙈🙈Ekamu hama juice Thashi hifaigen enburunu gadii ey fenunii…. Beliikii nooney😣😣😣😣😣fenun thanaa avahah loluga aiy alhaifiimey🙈🙈🙈🙈Huvaa mi bunii 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Gud murnung all 👋👋👋👋⛅⛅🌤️than mathii thibi miihun thedhuvan ulhey dhen

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:46 am

   Hmm ma Aisa ah dhahkan vegen fahathuga huregen kuree vx

 26. 🌺LILLY🌺

  September 3, 2020 at 7:49 am

  Lilly eyru bunee lilly liyefa einee flower akah kiyaa namakah veema ey.😊lilly ge name ge fahathu ga ves innanee “މާ” liyefa.dhen lilly bunee liyam thi bunee eh nnu e soru ulhunee reethi koh lilliy ge fahatuga alhuvaigen ney.😂lilly bunee faadu faadakah lilly fahathaku neylhuvey ne yey

 27. Shaayan

  September 3, 2020 at 8:23 am

  Alheyyyyyyyyyyy…😭😭😭 No one missed me😭😭😭😭😭

 28. Liyam⚽

  September 3, 2020 at 8:42 am

  Ma vaare themeny mee.. Aadhey vaarethemn enmen.. V boakon vaare vehey eba

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 8:43 am

   Ey Shif ok tha Miadhu roagaage kanthah.. Ok viyya mun Aadhey vaarethemn..

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:45 am

   Shif themey hih vefa hunnaane mihaaru.. Ehaa salhi vagutheh vaare themen

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 11:39 am

   ތެމެމުން ތެމެމުން ގޮސް އަނެއްކާ އަހުޝަމާ އެކީ…..ކުރާނީ އެއް ނޫން 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😮😒😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 11:54 am

   Kuraanan.. Keeve nukuran vee.. Photo vx nagaanan……..kuramaun.. Lam n Shif hunnaane photo nagaidheyn

 29. Lam 💜

  September 3, 2020 at 8:51 am

  🌞🌞🌞🌞🌞Good morning Aish n all

 30. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 9:53 am

  Hiiii gud morning enmen
  Hehehehheheheheheheh aishooo nidunutha e manzaru balaafaa e hehhehe liyam vs dhw vaane ekahala kan kan kuran E vs public heheheheh
  Aley vaare aa themeny the lam an liyam Mi kolah vs vaarey ebavehey bookoshe noon vehenykee vrh themeehie vehje aadeba lam men bohkuraaeh gaa namaves Ril balaa themen dhaan

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 10:14 am

   Yes Lam men reyga n Miadhu ehkon vaarethemeny mee..V majaa
   Alhey Ril aadheba.. Midhanee bohkuraehga ehga ril balaadhaan..

  • Ril

   September 3, 2020 at 11:19 am

   aley lam mirashakah vs ehaabookoh visaaraeh nuveehhy bookohvehey nama mihaaru hunaany themigen hhheheheheh
   aley aadeba balaa ril midsny mihaaru badarh xeen vs govaagenthr dhaan vee lamoo

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 11:50 am

   Boahkuraaga balaa Dhani kon kiriyaa bohkuraa bandun nujahaalee.. Ehn ve aee avahah rashah..Dhaanan dingee eh ga balaa mendhuru..Mihaaru midhany Moodhah dhaan.. Bye

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 11:51 am

   Yes xeen govaigen annaathi badharah

 31. 🌺LILLY🌺

  September 3, 2020 at 11:10 am

  😂😂😂😂😂lilly ah Reyga fenuney ran kiyumuge haflaa.
  liyam ves heevanee fuh tapakah moonu laafa huri hen😂😂
  😂😂varah fuh jahaafa huri

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 11:36 am

   Eyy vaareaa themey kudhin Aish vx govaigen plxxxxxx🤗🤗🤗🤗😭😭😭😭😭😭😭ahchiii lam🤢🤢🤢ma eba ulhen dhw emiihun kiss kuraathan balan….. Shaayoooooo I missed u a lottttt auntyyyy 😭😭😭😭😭😭where are you 😘😘😘😭😭😭😭lwbsss I miss u ey😭😭😭😭dhen aadheba….. Dhw lilly adhi Ahushamu thun fatho 💋💋💋💋MDP dhidhaige reendhulah vure eyna thun fathuga reendhoo Gina 💛💛💛💛💛💛💛MDP miihaa

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 11:45 am

   Aish balaa dheveynee vx kairi namathaa.. Aish.. hunnaane baivaru photo thakeh fonuvaafa

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 12:26 pm

   Ehhehehe liyam Vs anhenakah dhoonukuraane hehehehe
   🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😅😅😅😆😆😆😅😂😂🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 12:40 pm

   Yaa balaifin lam😍😍😍😍😛😛😛😛haadha reethi rashekeyyy Masha Allah 😍😍😍😍Vvvvv dhaahiy vehjje…. Dhen manzil gey pic eh vx fonuvaalaa🤣🤣🤣😝😝😝chuhttiiga balaanan dheveythooww

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 12:42 pm

   Dhw Ril…. Mi liyaamu muskulhi akah vx dhoonukuraane 🤦🤦🤦👴🏻👵🏼👵👴🏻👴👴👴👴👨🏻👨🏻👨🏻

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 12:53 pm

   Yahh fonuvaanan Manzil geyge pic eh

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 12:53 pm

   Liyam n Areesh ge pic eh intha fonuvaafa

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 1:30 pm

   Firehen kuhjjeh ge pic eh nei

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 1:55 pm

   😮😮Ey Aish u ge name Keeve eyndhee black kon..

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 2:27 pm

   Haaaaaaa😱😱😱😱😱😮😮😍😍😍😛😛😛😛finalllyyyyy name black vvv😃😃😃😍😍😍😍😛😛😛Yayyyyy 😝😝😝🤓🤓🤓😻😻😻😻dhwwww Lam black v eyyy😍😍😍😍😍😍adhi comment fonuvaalaafa chek vx kohnulaa nukuthii😂Ekam balaa nasiibu😊😊Al hamdhu li Allah

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 2:28 pm

   Aaakhhhh mi faharaku nuvi😭😭😭😭😭😡😭😭😡😭😡😡😭😭😡😭😡😭😡😭😡😭😡😭😭😭😭😡😭😡😭😭😡😭😡😭😡😭😡😭😡

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 3:30 pm

   Ehfaharu namaves aish ge name black vehje dhw bodibai kahkan higaa dhw hehe🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚
   Aan ekey aishoo liyam nudhookuraane kuda kuhjakah vs heheheh😂🤣🤣😂🤣😋😋😋😋🤣😂😂🧒🧒👦👦👶👶👶👶

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 3:57 pm

   😝Aaekey ma dhoonukuraanan Ril akah vx Aisaa akah vx

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 4:26 pm

   Hehehehehe saabas dhoonukuraathy ekakah vs 🤣🤣😂😂😜😛😛😜😛😜
   Liyam he maatu ah dhookuraathi anehkaa ahuu gendhiya nudeefaane ingey😂😂🤣🤣😂😜😋😋😋

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:34 pm

   Yummmm bondibai hama habeys😛😛😛👍👍👌👌👌
   އޭ ލިޔާމު…. ކަލޯ އަނެއްކާ ބަފައިބެއަށް ދޫކުރައްޗޭ… އެހެން ނޫނީ ވަލީ ނުދީފާނެ… ކޮބާ މިރޭ ކިހާއިރަކުތަ ވެޑިން އޮތީ

 32. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 12:28 pm

  Aley huvaa thr lam anekaa lam men ok the e
  Dhen aa dhey dhw dingee ehgaa
  Aaan xeen aa dhemeehun badarahdhaana ingey lam men balaa aadey ingey

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 12:36 pm

   Yahh okk
   Yahh dhaanan mendhuru 1 30 ehaa iru
   Xeen aa dhe kudhin hunahchey badharu ga..

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 12:43 pm

   Ey Lam dhiyaee thr

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 12:52 pm

   Nudhan Aishoo

 33. Lam 💜

  September 3, 2020 at 1:26 pm

  Ey ril mi nahttaalee ingey ril balaa dhaan.. Hama ril balaa Dhaa gadi aa dhimaa kohfa vaarey vehen E feshy..

  • Xeen

   September 3, 2020 at 2:31 pm

   Dhen vaare vehunas aadhey lam
   Lam xeen suvaaleh kohlan ingey eba
   Lam & shif buneemenu dhw xeen menn rah ingihje ey..shif inenu dhw inn jahaafa..ehenve mi hithan aranee anehka lam menn thikiyanee innamaadhoo ey dhw

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 3:17 pm

   No innamaadhoo eh.. Shif heekury innamaadhoo kamah.. Fainu kurimathy onnaany innamaadhoo eh noonehnu..Hehehe

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 3:27 pm

   Heheheh aan so mihaaru ingije tha ril aa xeen ge rah lam mena

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 3:49 pm

   Lam ah ingihjeyey kurin vx.. Shif ah neyguny

 34. Shaayan

  September 3, 2020 at 3:14 pm

  Hey guysss…💖💖💖 Sorryyyyy vrh bodah midhuvaskolhu vrh buxy koh mi ulheny ehnve cmmnt koh nulevenii😭😭😭

 35. Shaayan

  September 3, 2020 at 3:16 pm

  މަ ދެން މިތަނަށް އަންނާނީ މަށަށް މަ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ބިޓެއް ލިބުނު ދުވަހަކުން… ހަމަ ހުވާ މިބުނީ…

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 3:20 pm

   Alhey shaayan nudhahchey😭😭.. Mi rashuga ulheyne V reethi sorun😉hoadha dheyn veetha

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 3:26 pm

   Subhaanalooh shaayan aley
   Biteh dhw ril men rashugaa vs uleyne sorun thr baavaru hoodha deynveethr e
   Xeen higaaba mikamaa ulen
   Liyamu men vs ahanaa xeen aa dhemeehun biteh hoodaadeyn ulunu ekamaku adhives nueh feney

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 3:52 pm

   Thi meehunah bituneh nuhoadhaa dheveyne..😡 Eyah vure Maa kanthah bodu thimeehun

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 4:24 pm

   Ahdey dhen hayoo biteh ma Hama hunaany single koh 10 nimendhen hurebala biteh nagaafaa liyam ah dhakaana
   😂😂🤣😛😛😛😛😛😜😜😜

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:44 pm

   Ekamu mi Ril ah single Kon hureveyne kama 🤔medhu mashan shahku
   Liyam aharumen kantahbodu viyakas hooda devedaane dhw..dhen Ok nuhoodai dhinas
   Ya riloo liyam nuhoodai dai dineema dhen aharumen 10 ninmaafa kuhjaku hoodafa liyam ah dahkaanee🤣🤣🤣🤣😜😜🙊🙊🙊🙊😱😱😱 dhw

 36. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 3:24 pm

  Hii enmen
  Thede lam inamaadhoo eythr thikiyany
  Hehehhe liyam men dhoonukuraane leaves hehhe
  Issoke shaayan we understand ey
  Kobaa lam adhives naaananeetha
  Xeen aa dhemeehun mihaaru badarugaa thi beythaa 3 gadiiru vany

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 3:50 pm

   🙂Mihaaru vihssaara eh nuvehey.. Ehnve balaanudhiyaee

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 4:27 pm

   Ohhh ehenthr mihaaru mirashe vs avideefa othy gadayah

 37. Lam 💜

  September 3, 2020 at 3:53 pm

  Heyy Shif Aadhey photo nagan dhaanveema balaa Ehn noony mithaa buneliyas ok dhaanvee iru

 38. 🌸shif🌸

  September 3, 2020 at 3:56 pm

  4 45 ga ready vey lam

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 3:58 pm

   Okk

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 3:59 pm

   Black dress tha laanvee

 39. 🌸shif🌸

  September 3, 2020 at 4:13 pm

  Shif lany purple dress

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:31 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Hey photo fonuvahchey 😍😍😍😍😍Liyam hiivanii hama boteh hen

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:36 pm

   Yahh fonuvaanan.. Hahahaha Liyam heevaanee pogba hen Dhw..

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:36 pm

   Aslu vx 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:37 pm

   Purple dress laigen nagaifeemehnu baivaru photo.. Ehn ve Lam Lee black dress

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:38 pm

   Thankolheh kairin naagafa in gadeh fonuvaba

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:39 pm

   Mi bunii Liyam ge

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:39 pm

   Kihineh

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:40 pm

   Oh Liyam ge pic eh Dhw.. Balaanan fonuveythw

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:42 pm

   Liyam Coatu fatuloonu laifa photo naguvahchey….. Ril Xeen shaayan lilly Afu sis vx fonuvaalaa pic eh…. Ril Koba thr Hafu

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:43 pm

   Jeheynu Ahu aa ehkon hurihaa girls photo nagan vx

 40. A*|'..§^#

  September 3, 2020 at 4:36 pm

  Koba ma mi ulhenii maitu geyge… Mi miihun kaivengnah kahkkan… Ey Lam n shif… Mirey Wedding ah ready vegen fonuvaanan ingey pic…. Ahuts Ready kuran dhaan vaane hurihaa girls

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:38 pm

   Yahh 7:30 ga vaane ahu men geyah dhaan hurihaa girls

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:40 pm

   Haha dhw…. Aish athuga iny Green showl eh kanneynge… Green n yellow dhw colour code aky… Lam men vx photo fonuvahchey

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:41 pm

   Miadhu Iyam avas aruvailaagen ulhey dhuvaheh.. Thaaku Madu vx kohnulaa.. Ehaa avahah Lam athah dheefi gamees isthiri kuran

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:42 pm

   Yahh fonuvaanan

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:43 pm

   Aan ehennu vaanii🤣🤣🤣his dreams come true Mirey

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 4:44 pm

   Ey Aish Bye ingey.. Photo nagan dhaan midhanee

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 4:46 pm

   😱😱😱😱Lam Aish dhaan vehjje ehchehi hikkan alhan…. OMGGGGGG BALCONY AH
   🙏🙏🙏Miadhu nuvehtihjjehyya rangalhu

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 5:06 pm

   މަންޖޭ ކޮންމެސް ނުވެއްޓޭތި…🤣🤣🤣 މިއަދު މަންޖެ ވެއްޓިއްޖެއްޔާމުން މަންޖެ މައިޓު ފޮނުވާނަން ބޮޑު ބޮނޑިބަތް ތެއްޔެއް ދީފަ ފައިގަ ބޭސް އަޅަން…🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚

 41. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 6:08 pm

  Hehehehehe
  Mirey dhw e
  Wedding othy
  Aish ril miadu haveeru miothy Hama kunihedigen reeche nuvan dhen liyam aa ahuu ge wedding ah dhaan thiyaaru vaan miothy heheh
  Ahuu reethi kuran dhw ehen maa 7 jahaaairah mathiyaaru vegen ahuu reethi kuran dhaanan ingey u guys ves thibeythi xeen aa dhemeehun dhaanan dhw xeen
  Hafu dhw neyge miadu vs habareh nuvey hafu ge eh

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 6:11 pm

   Aish manjey thede nuvehtey thi anekaa ingey
   Mi ohfadha dhuvahu ahuu aa liyam ge wedding gaa vs manje jeheynee weel chair ehgaa inan ehen veeya
   Ey bye ingey ma midhany thiyaaru vaan hedumaa shole isthiri kuran
   Xeenoo ready vaathi madhaana u balaa ok dhw

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 6:47 pm

   Shif u vx reethi vegen hunnaathi.. Dhaanan 7 haairu balaa Ahu reethi kuran dhaan..Adhi Hadhaan nethi faey Mihuree.. Areesh buni Shif kaireega bunaashw gamees isthiri kohdheyshey.. Ey Lam vx midhanee e Liyam gamees isthiri kuran.. Bye
   މިރޭ ލިޔަމް ކިޔާދެމޯ އަހޫ އަށް (ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނޫޅެވޭނޭ އިނގޭ) ލަވަ

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 6:54 pm

   Saabas lamha ah.. Ma haveeru isthiri kuran dhin gameehekey thee..😾😾 Adhi kiriyaa thiulheny isthiri kuran.. Hurebala kameh kohlaanan..👊 Dhn vx thi avas kurey.. 8 javaahiru Ma dhaan jeheyne

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:00 pm

   Aah.. E ohthy isthiri koh nimifa.. Mirey nudheveyne kaneyge party akah vx.. Ehaa varah thalhaifi Ma gaiga.. Ekam vx dhaan thaa jeheynee..Nugohsiya anehkaa evaru vx baalaane

 42. Lam 💜

  September 3, 2020 at 7:02 pm

  Kobaa hurihaa enmen ma Mihuree reethi vegen.. Lam midhanee balaa

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 7:03 pm

   Yahh Aadhey avahah balaa

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:12 pm

   Koba Aish vx ready

 43. A*|'..§^#

  September 3, 2020 at 7:14 pm

  Ey Lam Ril Aish shif Xeen shaayan lilly Afu mi hedhun zibeh neylhuvuney 😠😠😠😠

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:15 pm

   Ehen kan neynge furathama vx govaanii egoyya faahaana ah hedhun laan vadhefa 🤣🤣🤣🤣Koba thr E goyya

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:22 pm

   Mihaaru E lhuvihje zibu

 44. A*|'..§^#

  September 3, 2020 at 7:16 pm

  Mashah reethi veveynii vx e manjje ready kuruvaafa ehnnu 😵😵😵😵😵

 45. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 7:22 pm

  Ohhh ril vs ready mihaaru mi make up Koh ninmaalee mihuree xeen kaari ah dhaan ready gaa hehehe
  Vrh avaha dhaana ingey
  Ey aish masha vs heevnay ehen kaneyge govanee
  Ey aish ahuu make up kuran ril ah deychey ril vrh moluvaane make up kuran

 46. Ahusham

  September 3, 2020 at 7:22 pm

  Ey Koba tha enmmen aadhebala ma ready kuran

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:23 pm

   Midhany Ey fahari

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:24 pm

   Mihaaru fahari akah v thr…. Mi goyya burugaa alhangnaa Mashah shwl alhuvan dhehchey

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 7:25 pm

   Mi dhanee Mihaaru faharee

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 7:25 pm

   Hmm burugaa alhamey… Ey Mianany v avahah namaadhu kohggen

  • CR7 FJR

   September 3, 2020 at 7:27 pm

   Ehey…. V haalun Ma mi aii… Ey mariyanbaa e manjje reehchah burugaa alhuvaathi…. I vx mi annany namdhu kohggen

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:28 pm

   Maves mi nikuthy xeen aa demeehun

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:28 pm

   Hmm Aadhey avahah namaadhu kohgen hurihaa enmen

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:29 pm

   Shif aa Lam aa vx reethi vegen selfie naganee mi

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:30 pm

   Aaan mihaaru minahtaalny xeen mengey gaa namaadu kohlaagen ingey
   Ril men vs selfie eh nagaalaafin

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:31 pm

   Mi fahari ah madakun vx neydevey reethi kohden dhen neii

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 7:31 pm

   Ey Shif n Lam mi nahttaalee dhaan.. Thihisaabah foaraane 45 haairu

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:31 pm

   Xeenoo higaa avaha namaadu kongen ahuu reethi kuran dhaan

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:33 pm

   Hmmm ok aharumen vs nahtaalee ey dhw migen xeen aharumen dhaane 40 haakaihaairu

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:33 pm

   Ya Ril aai 2 kudhin namaadhu kohgen fahari reethi kohdeyn midanee
   Ekamu fahari varah bas ahaathi hurihaa girls reethi kohdey iru ingey

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:35 pm

   Ey Aish fonuvaanan mirey yellow n green hedhun laafa photo eh.. Aish vx fonuvaathi

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:35 pm

   Aan xeen nahtaalama dhw
   Eyrun 40 hisaabugaa fooraany

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:36 pm

   Fahari innaany Iyam aa message kuraashey

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 7:36 pm

   Koba avas kurey…. Ma fen varaigen mi nukuthii Mihaaru namaadhu vx kohffin

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:37 pm

   Aaan dogeh vaa noo ney lam

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:37 pm

   Mihaaru midhany dhaan Dhw Lam

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:37 pm

   Ya Aish vx balaanan fonuvey tho ingey😊ey manjje fen varaigen rangalhah gai hiykkaathi

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:38 pm

   Ahuu aharumen dhaavaairah hedun Laabala
   Mihaaru eba feney thige

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 7:39 pm

   Saabaheyyyy…. Ma gain fen hihkaifymey 😠😠😠😠avas kohbala… Mi hedhun haadha bodey… Kihineh Ma hinganii Mi laigen

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 7:39 pm

   Yahh Mihaaru midhany.. Mi hedhun gadaa hedhi hingey vareh vx Nooney

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:40 pm

   Mihaaru mi vaanee thigeh
   Hedun leethr
   Mihaaru midany thikotariaa dhimaalah

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:40 pm

   Hurihaa girls hunnaane fahari hedhumuga hifahahttaa dheegen

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:41 pm

   ޕިސް ޕިސް ޕިސް…. ކަލޭނޭ ވެޑިން ޑުރެސް ބޮޑު ވާނޭ🤣🤣🤣ކޮޔާ ރީއްޗަށް އިށީނދެގެން އިނދެބަލަ… ކޮބާ ޝާޔަން އާ ލިލީ އާ…. އޭ ލަމް އަވަހަށް މި ގޮއްޔަ ބޮލުން ފެންހިއްކާފަ ހުޅި ޖަހާ

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:41 pm

   Kaaku thioleny ahuu men geygaa lam shif kohaa hisaabehgaa aish kihaa vareh veje

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:42 pm

   Lam men vx thi geyah vannanee mee Mihaaru

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:43 pm

   Aaan dhw aash brw men madukurey beyrugaa no boys allowed hehehhehe
   Mami make up kuran ready vany

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:43 pm

   Mihaaru kottari kaireega Mihuree.. Ril n xeen vx ebahuri fennan

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 7:43 pm

   Ma miinii isheendhegen… Dhen avahah hulhi jahaafa haavaa hadi eh haava Bala

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 7:45 pm

   Ey Lam ulhey avah mi fahari bolun Fen hihkaafa hulhi jahan

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:45 pm

   Aish shwl alhuvaanii…. Lam hulhi jehiima Ril makeup kuran fashaafa…. Shif foto nagahchey…. Xeen gahanaa alhuvaa… Thihurihaa kameh nimuniima Aish shwl alhuvaanan…. Koba enmen kotariiga dhw thithibii

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:45 pm

   Fahari varah gadayah makeup kohlan vaane dhw

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:46 pm

   Labba mi kurany mihaaru
   Mithibee kotaree

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:46 pm

   Hmm dhw Xeen…. Liyam hunnaanee kaaku kan neyngifa thwcheh

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:47 pm

   Hmm kohlaana make up gadhayah ahuu loo maraaba dhw thiya eyrun eye liner eleynee

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:48 pm

   Xeen gahana alhuvaa deefin..mi liyam miee muhsadhi gola ehkey dhw..real gold vihya😮

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:48 pm

   Kobaa konbaeh kotari thaiyaaru kurany
   Hehehhe

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 7:48 pm

   Ey Lamooo thadhu nukurahchey…. Aisa Ma Galhi eh hen neh noon showl alhuvaany ky

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:48 pm

   Hmm Iyam hunnaane hair aan vefa angain soni vehtifa😮🤤Ey Shif geney avahah hulhi jahan

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:49 pm

   Lam Kobaa liyam ready vehje tha

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:50 pm

   Kobaa ma make up kohfaa huri goi reethi thr

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:51 pm

   Thedheh nukuraanamey fahari akah..Hingaa kanthah koh nimunu kudhin avahah kottari reethi kuran.. Xeen n shif

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:51 pm

   Mimiihun marry kuraa gadii ga Aish aa Xeen aa Ril aa ready kuraanii dhw…. Lam n shif jeheyne fahari kairy thiben ނޫން ހަމަ ސީދާ މޮޔަ ނާސިރާ ހެން ޝޯލް އަޅުވާނީ

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:52 pm

   Aaan fashaa kaloo liyam gaagaa hifahatan vaane ingey bayaku heyves nethifaane

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 7:52 pm

   Hmm salhi ey salhi ey
   Santhi avahah shwl alhuvan fashaa… 52 vehjje

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:52 pm

   Xeen & shif mihaaru liyam menn kotari reethi kuranee dhw shif

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:53 pm

   Thede aharume reethi kohlaafaa kotari dhw aish

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 7:54 pm

   ކަލޭނޭ މި އަހުޝަމް ސޮރުގެ އަތުގައި ހިފާއްޓަބަލަ…😠 ޝޯލް އެޅުވޭ ވަރެއް ނޫނޭ…😠 ދެންމެވެސް ބޮލަށް ޕިނެއް ޖަހާލާ އިރަށް މަންމާއްޔެކޭ ކިޔާފަ ހަޅޭއްލަވައިގަތީ ވިއްޔަ…🤣 ކަލޯ މިހާރު މިސޮ މޫނު ހީވަނީ ރީނދޫ ކުލަ ފާޓާ ބުރިއެއްހެން ވިއްޔަ…🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:54 pm

   Hmm mi alhuvanii… Madun innaathi…. Pin heregnaa bunaathi… Klw Mirey Liyam heart ah pin hereyne dhw🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:54 pm

   Kaaveni kureveny 8 gaa thr
   Kaaku ey gaazee and hekiverun

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:55 pm

   Ey mi balaalanee Iyam men reethi vehje thw

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:55 pm

   Ey ahuu ge thunfathu ge kula reedhoo kulaah badalu kohlan vee dhw

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:56 pm

   Mamii Bahppa ma valii dhiniima noony nueh indheveyne…. Shaayan Mi anhenaa shwl alhuvaa nimuniitha

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 7:57 pm

   Nimunii heyyyy Magey Liyam kairiah dhaan vehjjey

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 7:57 pm

   Aash n yaash dhonbe eherynun hekiverin n gaazee akah

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:58 pm

   Kely ney ahuu kehteri vebala
   Liyam gaatha dhaanamey
   Kobaa hurihaa kameh ok the aish mihaaru

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 7:59 pm

   އާން ނިމިއްޖެ ހާލަކުން މި އެޅުވީ…😪 ކަލޯ މި ސޮރު ޝޯލް އެޅުވި އިރު 😡ޕިން ހެރެނީޔޭ ކިޔާފަ ހޭރިގަތްގަތީނުން މަގޭ އަތަށް ޕިންވެސް ހެރިއްޖެޔޭ… މަ މިދަނީ އަތުގަ މަލަންކޮޅެއް އަޅައިގެން…

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:00 pm

   Aaan shaayan ambulance ah Gulan veetha

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:00 pm

   Ya nimuniinu.. Meena amayah Govan v nu
   ސަފީގައްތާ! އަހޫ ރެޑީ ވެއްޖެ

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 8:01 pm

   Mi nimuny kottari thahyaaru koh.. Dhw xeen

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:04 pm

   Ya shif

 47. Shaayan

  September 3, 2020 at 7:56 pm

  އެހެމް އެހެމް… ކައިވެނި ކޮށްދޭނީ އަލްގާޒީ އަލްފާޟިލާ ޝާޔަން…

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 7:57 pm

   👌👌👌😂🤣🤣👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 7:58 pm

   Hahahahaha🤣🤣🤣😂😂
   އަޅެ ފަހެ މީހަކު އަޖައިބެއް ނުވާނެތަ…. ތި ލިޔާމެއް މިތާ ނެއް…. ކެތްތެރި ވެބަލަ

  • Xeen

   September 3, 2020 at 7:59 pm

   Hmm rangalhu

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:00 pm

   Kobaa liyam adhi vs ready nuvanythr

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 8:02 pm

   އޭ އަވަސްކުރޭ… މަ ވަރަށް ބަނޑުފައި ވެއްޖެޔޭ…😒 އެ ލިޔަމް ސޮރު ކައިވެނީގެ ރޭގަވެސް ފާހާނާ ތަށި މަތީގަ ނިދީ ތޯއްޗެއް…🤣🤣🤣

 48. A*|'..§^#

  September 3, 2020 at 8:01 pm

  ކަލޭނޭ ކޮބައިތަ ކައިވެނި ކުރެވޭ ސޮރު

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:02 pm

   🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:03 pm

   Lamooo kobaihey eyna

 49. Liyam⚽

  September 3, 2020 at 8:03 pm

  Ey ahu govaigen beyrah nukumey hurihaa enmen

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:03 pm

   Aaan minikunanee

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:04 pm

   Ahtheyyyy Ohooo…. Ahu Mom aa ehkkoh gendheveynii

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:07 pm

   Aslu vx dhw aish

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:08 pm

   އޭ ލަމް، ޝިފް، ރިލް.. އަހޫ ބޭރަށް ނެރެ ދީބަލަ

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 8:10 pm

   Mi dhanee Mihaaru ahu govaigen

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:10 pm

   Madukohbala liyamooo minereny mihaaru Hama heygaa hunaathi ahuu Fenunymaa anekaa

 50. Shaayan

  September 3, 2020 at 8:04 pm

  އޭ މަށަކަށް ނޭނގެ ކައިވެނި ކޮށްދޭ ގޮތެއް… ޔާޝް ދޮނބެ1ބެއަށް ގޮވާފަ ބުނެބަލަ ކައިވެނި ކޮށްދޭން އަންނާށޭ…

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:06 pm

   Hutubaa eh kiyaafaa ahaa anbi gabool hey eoi nimuny
   Eyrun

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:08 pm

   🤣🤣🤣🤣Riloo vey gaazee ah

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:09 pm

   No never
   Heheheh

 51. CR7 FJR

  September 3, 2020 at 8:08 pm

  Ahem Ahem…. Liyam Koba tho mi vaguthu kurevey ihusaas thakaakii… Dhonbe ebaadhe

 52. Shaayan

  September 3, 2020 at 8:08 pm

  ކަލޭނޭ ކޮންމެސް މީހަކު އެމްބިޔުލޭންސަށް ގުޅާބަލަ…😭 މި އަހުޝަމް ސޮރު ޝޯލް އެޅުވިއެޅުވީނުން މަގޭ އަތަށް ޕިން ހެރުނު ތަނުން ހޯސްލާފަ ލޭ އާދޭ އެބަ…😭😭😭

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:09 pm

   Aaan mami gulany🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:10 pm

   Suhboo..ambulance ah gulhafin
   Bunee eba damo

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:11 pm

   An miothy malameh
   އާދެ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކަނޑޫގޭ ސަފީގާ އަދި އެގޭ އަބޫބަކުރުގެފާނު އަތުގައި ހިފައިގެން މިރޭގެ ވަލީމާ އަހުޝަމް ކައިވެނި ކުރެވޭ މާލަމަށް ވަންނަ ތަން… ހުރިހާ ބޭފުޅުން މާއުކުން އެދެން
   🌸🌸🌸🌷🌸🌼🌼🌺🌼🌻🌺🌾🌿🌿🌸🌸🌸🌾🌾🌺🎆🎉🎊🎇🎊🎇🎊🎇🌼🌼🌸🌾🌻🌺🌿🎊🌻🎊🌷🌼🌿🌸🌿🌼🎊🌼🌼🌻🎊😂🌻🌸🎊🌸🎊🥀🥀🥀🍂🍂🌿🌸🌼🌻🍂🌿🍂🌼🍂🌿🍂🌷🍂🌼🍂🌿🍂🌷🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌿🌷🌼🌼🌿🌼🌷🌻🌻🥀

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:12 pm

   އަބޫބަކުރު *****

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:12 pm

   🌺🌺🌺🌻🌼🌷🌷🏵⚘🌹🥀🥀💐🌸🌸💮💮💮💮💮💮🌷🌼🌼🌸💐🌻🌻🌺🌺🥀🥀🌹🌹🏵🏵⚘⚘🍁🍁🍀☘☘🌿🌿⚘⚘🏵🌹🌹🏵🥀🏵🥀🏵🌺🌺🏵🌺🏵🌻🏵🌹🌹🥀🌹🌹🌺🌺🌻🌼🌼🌷🌷🌸🌸💐💐

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 8:15 pm

   🎆🎇🎉🎊🎈🌸🌷🌹🌼🌻🌺🌼💐🌼🌺🌻🌹🌸🌷🎊🎉🎇🎆🎈🎆💐🌺🎉🎊🌼🌺🌻🌹🌸🎊🎉🎈🎆🎇🌸🌻🌺💐💐🌼🌻🌹🌸🌷🎊🎉🎇🎆🎈🎉🌹🌻🌻🌺🌼🌺🌻🌹🌸🎊🎉🎇🎈🎈🌸🌹🌺🌼🌼💐🌼🌻🌸🌷🎉🎇🎆🎆🌻🌻🌼🌼🌼🌹🌸🌷🎊🎇🎈🎆

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:15 pm

   🌷🌷🌷🌷🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌹🌹🥀🥀🥀🥀🥀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌹🥀🥀🥀🥀🥀🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌸🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 8:18 pm

   🌼🎉💐🌺🎉🌻🌹🌸🎊🎈🎆🎇🎊🌷🌸🌹🌻🌺💐🎉🌻🌼🌹🌷🎊🎇🎈🎆🌸🌸🌹🌻🌻💐💐🌺💐🌻🌼🌹🌸🌷🌷🎊🎇🎈🎆🎈🎇🌷🌹🌺💐🎉🌻🌼🌹🌸🌷🎊🎊🎇🎈🎆🎊🌷🌸🌹🌼🎉💐💐🌻🌼🎉

 53. Liyam⚽

  September 3, 2020 at 8:12 pm

  Ey ma minahttaalee beach ah dhaan.. Hurihaa enhenun Aadhey ahu govaigen beach ah

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:13 pm

   Ok done

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:13 pm

   އަހޫ އެއޮއް އައީ އޭ… އަދި މީނައްށް ނާދެވޭ🤦🤦🤦🤦

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:13 pm

   Saabahey Ahu mom & dad athuga hifaigen eba deyy

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:14 pm

   Saabahey

  • CR7 FJR

   September 3, 2020 at 8:15 pm

   Ey Koba Areesh… Areesh aa Ma mii heki verin ingey… Aisa bafaibe🤣🤣🤣dhonbe gaazee

  • 🅰️REESH🎱

   September 3, 2020 at 8:16 pm

   Ey mashaa Liyam aa Mihuree beach ah gos.. Avas kurey Aadhey hurihaa enmen.. Gadi jehey eba.. Baakee 15 minute

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:18 pm

   Mihaaru minahtaalee kaloo mi ahuu ge hedun dhigukamun aharumen mijeheny eey gaa hifan ehenve Las vaane

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:19 pm

   Alhe fahe miihaku hairaaneh nuvaane thr… Enmen mithiby beach gaey😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:20 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂😂🤣🤣😂🤣😂

 54. A*|'..§^#

  September 3, 2020 at 8:17 pm

  އާދެ މިހާރު އަހުޝަމް ކައިވެނި ކުރެވޭ މޭޒު ދޮށުގައި މީނީ ލިޔަމް ގެ އިންތިޒާރުގަ

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:19 pm

   Aaan dhw

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:19 pm

   Theetha Magey ahu akee.. Ma mivananee Mihaaru ethereyah

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:21 pm

   Ey noooooon

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:23 pm

   😮🤤😮🤤😮🤤😮🤤😮🤤ahchaa Aharenge ahu Haadha loebey.. Ma hey husvehje.. 🤤😮🤤😮🤤😮

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:24 pm

   Soni thuvaalikolu hifaagen dhaanveedhw soni Fohen 😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣🤣

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 8:24 pm

   Thank u lwbii😘😘😘u 2love💛💛💛

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:26 pm

   Ahchi.. Aharenge loabi athah dhee fohedheyn

 55. CR7 FJR

  September 3, 2020 at 8:21 pm

  Aadhe dhe heki verin waliima gaazee adhi bafaibe mithibii meyzu dhashuga…. Firi soru kobaithw

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:22 pm

   Adhi vannanii O…. Klw liyaamu gondiiga isheendhevuniima bunahchey

  • Riyaash

   September 3, 2020 at 8:23 pm

   Love miss u inge😘😘😘😘😘mikan ninmaafa ekani velaanii

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:24 pm

   V haalun isheedhevihje godeega.. Aharenge ahu loabi kamun ehen dhimaa akah nubeley

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:27 pm

   Alhey Magey lwbi gandu vx eba ulhey dhw😍😍😍❤️❤️❤️❤️miss u more… Dhen avahah huthubaa fashaaba…. Pis pis pis liyaamu loluge fenun nugehllihjjeyya rangalhu…. Magey soru vx anga nagaigen mashaa dhimaalah balan huriikii noon viyya

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 8:28 pm

   Ey Aish ulhey photo kolheh nagan couple ge.. Insta ah laan

 56. Riyaash

  September 3, 2020 at 8:28 pm

  Bla bla bla bla bla kandoo gey ahushamaai ahuvahggey Liyam kaiveni kurumah Ahusham ge Bahppa valii dheefin tho

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:30 pm

   Aadhe Alhugandu walii dhiifin 🙂🙂🙂

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 8:30 pm

   Lahba alhugadu valee dheefin

  • Riyaash

   September 3, 2020 at 8:32 pm

   😂Ey thi kaaku…. 😡😡😡😡Magey Aish ey bafaibe hehe shaayan hen hiivanii dhw
   Ahivahggey Liyam Ahusham aboobakuraa innan beynun Vaa kamah dhe heki verin heki van tho

  • CR7 FJR(heki verieh)

   September 3, 2020 at 8:33 pm

   Aadhe Alhugandu heki van

  • 🅰️REESH🎱

   September 3, 2020 at 8:33 pm

   Lahba alhugadu hekivan

  • Riyaash(GAAZEE)

   September 3, 2020 at 8:34 pm

   Koba tho Aneh heki veriyaa

  • Riyaash(GAAZEE)

   September 3, 2020 at 8:35 pm

   Aadhe…. Liyam
   ?Anbi gaboolu kohffin tha

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:35 pm

   Mashakah hieh nuvey Adu ivunu heneh

  • 🅰️REESH🎱

   September 3, 2020 at 8:36 pm

   Dhn konbeyfulheh thw huree hekiveriyakah

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:36 pm

   Anbi gaboolu kohfin

  • Riyaash(GAAZEE)

   September 3, 2020 at 8:39 pm

   Aadhe mihaa hisaabun Ahivahggey Liyam aai kandoo gey Ahusham kaiveni kohdheefiimeve

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:40 pm

   Yayyyy😍😍😍😍😂😂😂😀😀😀😜😝😊😝😊😝😊😝Congra thakurufaanu n thakaholhiiii 😘😘😘💛💛💛💛💚💚💚💚💛💛💚💛💚💛💚💛💚💛

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:40 pm

   Thank you

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:41 pm

   🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚
   🤵🏻👰🏻Maruhabaa Ahu & liyam

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:41 pm

   Congratulations ingey liyam an ahuu
   Ufaa faagathi Dhuvas thakah eden
   💐💐🌸🌷🌼🌼🌼🌻☘🌿🌿⚘⚘🏵🏵🥀🥀🌹🍀🍀🍁🍁💮💮👏👏👏👏👏👏👏👏🎉🎉🎊🎊🎆🎇🎇🎇🧨🧨✨✨🎈🎈🎑🎑🎁🎁🎀🎀🎀🎀

  • CR7 FJR

   September 3, 2020 at 8:41 pm

   އާދެ މިހާރު ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ލިޔަމް އަހުޝަމް ގެ ނިތައް ބޮސް ދޭތަން….. ޝިފް ފޮޓޯ ނަގާ😘😘😘
   Congratulations 💚💚💚💚💛💛💛💚💛💛🌿🌼🌸🍂🌸🌼🌷🌻🥀🌷🌿🌺💚💚💛😊💚💚💛💛💛💚

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:42 pm

   Thank you all

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:43 pm

   Wow so cute

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 8:43 pm

   Thank u😘😘😘😘😘😘😘💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛I LOVE YOU LIYAM

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 8:43 pm

   Dhari fulhumeny.. Dhn bahpa bunaane ehcheh neiy.. Bahpa ge Dhaa akee dhekudhin Ufalun ulhun

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:44 pm

   💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑

  • Riyaash(GAAZEE)

   September 3, 2020 at 8:44 pm

   Maruhabaa dhekudhin 💚💛🌿🌷🥀🌼🌸🌸🌸🍂🌸🌻🌿🌺🌷🌻🌼🌻🌷🌺🌷🌻🌼🌸🌸🌼🌻🥀🌷🌷🌿🌺🌺🌺🌿🌼🌸🍂🍂🎊🎊🎉🎈🎉🎈🎉🎆🎉📚🎆💐💐💐💐💐

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:44 pm

   LOVE YOU TOO AHU

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 8:46 pm

   ދަރިފުޅާ ލިޔަމް…. އަހޫ މީ މަންމަ މެންގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު….. ދުވަހަކުވެސް އަހޫ އަށް ދެރަގޮތެއް ނުހަދައްޗޭ

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:48 pm

   އެ ތެދެއް….. ދަރިފުޅާ ތަކަހޮޅީ…. ސިސީ ރަނގަޅަށް ބަލައްޗޭ

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 8:49 pm

   Mom rony tha😕😕manmi nurohchey….. Alhey Thank U santhi kohkkee

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 8:50 pm

   ދަރިފުޅާ ލިޔަމް އަހުޝަމް އަށް ދެރަ ގޮތެއް ނަހަދާތި..އެއީ ބައްޕަ ގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅު.. އެ ދަރިފުޅަށް ދެރަ ގޮތެއް ހަދާފިއްޔާ ބައްޕަ ވަރަށް ދެރަވާނެ

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:51 pm

   Thede dhen higaaba photo eh nagan enmen

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:51 pm

   Your most welcome my lwbi sisooo😙😙😙😙😙Alhe thihtha rony thr???? Bodube kobaathr

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:52 pm

   Lahba bahpaa.. alhugadu Ahu akah dhera gotheh nuhadhaanan

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 8:52 pm

   😡😡😡😡އަބޫބަކުރާ! ކަލޭ އެކަނި ދަރިތަ ؟؟؟؟މަވެސް ދަރި އިނގޭ…. ނޫނޭ ދަރިފުޅު މަންމަ އަށް ރޮވުނީ😭😭

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 8:53 pm

   Ey hurihaa enmen ulhe photo nagan

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:55 pm

   ދަރިފުޅާ ތަކަހޮޅީ!! މީ އަޅުގަނޑު ފުރާނަ ފަދައިން ލޯބިވާ ސިސޫ…. ޕްލީޒް ސިސީ ރަނގަޅަށް ބަލައްޗޭ
   😡😡😡😡😡😡😡😡DON’T EVEN THINK ABOUT HURTING HER😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 8:55 pm

   Shafee mioh ufaaveri Rey vx rulhi aissa tha

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:56 pm

   Ya hingaa photo nagan

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:56 pm

   Higaaba photo nagan dhw lam Ril vs mikiyanee thiheney

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 8:58 pm

   Rulhi annaanehnu…. Magey dhari Ma dhookohffa dhanii viyya…. Aisa dhoongnaa dharifulhu thihtha men dhookohffa nudhahchey 😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:00 pm

   Ihah kehtheri vabala anhenun thakaa😠😠😠😠😠Magey family aa ekii time kolheh Heydha kohlliya vx nudhey
   Alhey mom n dad I love you so much 😘😘😘😘😭😭😭😭😭Ahu dhaanamey mom men kairiah v ginain… Dhen Mom huhttaalabala

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 9:01 pm

   Yahh ulhe avahah photo nagan.. Hurihaa men Aadhey Iyam n fahari Hunnan thahyaaru kohfa huri thanah..

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:03 pm

   އިންޝާ ﷲ އައިސަ ނުދާނަން އެހާ އަވަހަކަށް ތިއްތަ މެން ދޫކޮއްފަ ކައެއް🙂🙂🙂🙂ކޮބާ ބޮޑޭ…..

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:04 pm

   Avahan photo naga

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 9:05 pm

   ދަރިފުޅާ އަހޫ.. ލިޔަމް އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭތި

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 9:06 pm

   ދަރިފުޅު ބައްޕަ މާ ލޯބިވޭ ދަރިފުޅު ދެކެ😭😭😭😭😭😭😭
   އައިސަ ދަރިޔަ ބޮޑޭ މިހިރީ އޭ…. ދަރިފުޅު ވެސް ދެން މީހަކާ އިންނަން ނެތް މަހެއް ވެސް…..
   ދަރިފުޅާ އަހޫ…. މަންމަ ފަދައިން ފިރިމީހާ އަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭތި ބަރާބަރަށް

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:07 pm

   Ey Aisaa kon iraku Aisa ge thihtha ah Ma maittu vee

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:10 pm

   Lahbba Bahppa
   Ey santhii 😛😛😛your time is very Kuda than 😜😜😜😜yaash Kobaa tha… Aisaa manmma aa Bahppa rangalhah balai dhehchey

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:10 pm

   Bahpaa.. alhugadu Ahu ah v avahah geythere fulhu filuvaidheyne dhariyaku hoadha dheynan

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:13 pm

   🤣🤣🤣🤣😮😍😍😍😜😍😜😍😜😍😜😜😍Awwwwwwnnnnnn…… Kohkko Eh libenii thr mashah
   Ey miindha miihaa neyngey thr aharun dhemeehun mii cousins ey dhw Ahu sis

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 9:14 pm

   ދަރިފުޅާ ތިކަން ވޭތޯ އަވަހަށް ބަލާ.. މިރޭ ވެސް ތިކަމާ އުޅެންވީ ދެ ކުދިން.. ބައްޕަ ވެސް ބޭނުން ބައްޕަ އަށް ކާފަ ކިޔާފައި ގޮވާލާނެ ދަރިޔަކު

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:17 pm

   Mirey Dhw Ahu ge sis akah vx vee Aisaa..
   ބައްޕާ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ކާފަ ކިޔާނޭ ދަރިޔަކު ހޯދަދޭނަން

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 9:19 pm

   ދަރިފުޅާ އެކަމަކު އަދި އެއް އަހަރު ވަންދެން މަޑު ކޮށްލާ…. އަހޫ ގެ ސިއްހަތައް ވެސް ބަލަން ވާނެއްނު
   ހެހެ އައިސަ ދަރިފުޅު އެއީ އަބޫ ދޮންތަ ގެ ދަރިއެއް….. އެ ގޮއްޔަ މަންމަ މަރުވީމަ މަންމަ މެން ކައިރީ އުޅެނީ….. ދަރިފުޅު އަހޫ ލިޔަމް އަކަށް ނުކިޔައިދެންތަ

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:19 pm

   Ehenma mirey binhelun annaane dhw
   Enmen varah samaalu vaathi

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 9:20 pm

   އޭ ކަލޭ އެކަނިތަ؟ ދެން މަށަށް މާމަ ކިޔާލަފަ ގޮވާލާނެ ދަރިޔެކޯ… ކަލޭ އުޅޭނީ މަ އަތުން ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ޖަހައިގަންނަން… ހުވާ މި ބުނީ…

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:21 pm

   Sorry mom… Evaahaka bunan handhaan nethunii…. Ehn nu vaany… Evarah edhe myhun zuvaabu kurey viyya 🤣🤣🤣
   Yammmmm😠😠😠😠mom hiy hama eh nujeheyne ingey… Mom ah ingeyne dhw sihhathaa behey gothun

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 9:22 pm

   އޭ ދެން ކޮބައިތަ ލިޔަމްގެ މަންމަމެން؟ އެމީހުންވެސް ގެނޭ

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 9:23 pm

   Ahanah kaafa kiyan libey dhari Ey Shafee ge vx dhari eh nu

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:24 pm

   Pis pis pis 😵😵😵😵manma ekey Bahppa ekey aisa ekey Liyam ekey thafaatheh nei….. Abadhu zuvaabu

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:26 pm

   Ahu manma gaboolu noonas bahpa gabooleh Nu.. Bahpa beynun Vaa gothah jeheynee kanthah kuran loabii
   މަންމަ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބައްޕަ އަށް އެނގޭނީ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:26 pm

   Alhuga Vaa ehchekey bunelaa irah thi lhiyanu hunaanii Bala balaa😭😭😭😭😭😭yaash hingaa dhaan

  • Riyaash

   September 3, 2020 at 9:28 pm

   Hinga dhaan lwbii…. Mimiihun zuvaabu kuran baithihbbaafa

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:28 pm

   Ey ahu Hingaaba thankolheh dhurah.. Kiss kohlan

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 9:31 pm

   Heevey kameh hen aboobakuraa
   ދެން ހުރި ދަރި ވެސް އެ ދިޔައީ….. ދެން ދަރިފުޅު މެން ވެސް ދާން ވީނު އަރާމު ކޮއްލަން…. ވަރުބަލި ވެފައި އެއްނު ތިބޭނީ މަންމަ މެން ވެސް ދިޔައީ އޭ ދެން….. ދަރިފުޅާ އައިސާ… އަވަށަށް އަންނަށްޗޭ

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:35 pm

   އޯކޭ މަންމަ މެން ވެސް ދޭ ދެން
   ޔަމްމްމްމްމްމް☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️ހިނގަ ދާން ދެން ރޫމް އަށް…. ސަންތިމަރިޔަނބު މަށަށް ހަދިޔާއެއް ވެސް ނުދޭނަންތަ

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:35 pm

   Manma Aisa keehkuran tha avashah dhaanvee

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:37 pm

   Liyam ah nudheythi ingey 😡😡😡hama ekani sis ah Vvvvvv special surprise eh💐💐💐🎁🎀🎁🎀🎁🎀geyah gossa faahaana Therey huregen Liyam ah sirrun kandaanii… Ok

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:40 pm

   Hingadhaan avahah room ah dhaan loabii

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 9:41 pm

   ދަރިފުޅާ އަހޫ އެކޭ އެއް ގޮތަށް މަންމަ މެން ނުލާހިކު އައިސަ ދެކެ ވެސް ލޯބިވޭ😘😘😘އެ ކުއްޖާ ފުޅު އުމުރުން އެންމެ 05 އަހަރުގަ މަންމަ އާ ބައްޕަ ނިޔާވީ…. އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ދަރިއެއްގެ ލޯބި ދީގެން އައިސަ މި ބަލަނީ….. އެހެންމަ އެ ކުއްޖާ އަށްވެސް ދެރަގޮތެއް ވާން ނޭދޭތީ އަވަހަށް ގެއަށް އަންނާށޭ މިބުނީ

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:45 pm

   Manma.. Mashah habaru libifa oiy gothun Aisa ulheny Aisa manma kaireega

  • ސަފީގާ

   September 3, 2020 at 9:50 pm

   Hmmm egoyya sorakaa rahttehi v fahun ulhenii maidhaitha kairiiga ey

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 10:08 pm

   😮Kaiveni vx nukoh maidhaitha kaireega ulheny

  • Aboobakuru

   September 3, 2020 at 11:08 pm

   😠Mi safee ah rangalhu vaane E Aisa kome gothakah ulhunas

 57. 🌺LILLY🌺

  September 3, 2020 at 8:55 pm

  މަރުހަބާ ކައިވެނި ކުރި 2 ކުދިން ނަށް ވެސް.💜💜
  އުފާވެރި ކައިވެންޏަަށް އެދެން.💚💚
  ލިޔަމް އާއި އަހުޝަމް ގެ ކައިވެނީ ގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ގިނަ ދަރިން ދެއްވުން އެދެން💙💙
  އާމީން💛💛

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 8:56 pm

   Gina dharin🤣🤣🤣🤣🤣beleyne baa

  • Xeen

   September 3, 2020 at 8:57 pm

   އާމީން

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 8:58 pm

   Ameen
   Thank you Lilly
   Aharunah adhi Ahu ah beleyne Gina dharin vx

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 8:59 pm

   Hehehheeheh 10 Varah kan dharin hoodaathi
   Nubeluny aa madhaana ehbaa kudhin balan
   Ma vs kaavenikohgen hoodhaana 20 varahakah kudhin
   Aish men vaane ehbaa balaadeyn ingey

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:02 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣😮😮😮Riloo Manjey 20 darin ney
   Pis pis pis manje darin hoodaanee dhw..dhen manje amaya maitu aai dhw hurihaa darin balan jehynee…adhi 20 madehnu ril
   Ril u marrie kura meehaku kairi thi Vaahaka bunaanan

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:04 pm

   Hehehheeheh Aan amayaa maatu Ah balan havaalukuraany hehehhe😂😂🤣🤣🤣
   Manjey Masha inaane meeheh libeyne thr e 😥😥😥

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:11 pm

   Kiriya Ril aai inaane meehun gina kamun ma varah rulhi aadhey..hama rashun vx faharaku golayaku aissa kiyaane Ril aai Vaahaka dahkaalevyne gothen hoodai deyshey😡…Ekamu adhi ehaa rangalhu soraku ma kari akan naadhey
   INA Ril aai vx innaane meehaku vaane..nuvehjeya manje beynun vaa meehaa kari aadheys kohgen vx hoodaideynan…ril dhoonee nurohchey ingey

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:19 pm

   Manje vs dhw hama karaa oh buruvany Mi rashugaa mashaa vaahaka Dhakan beynunvaa firihen kuhje dhakabala Masha
   Huvaa Manje dhw ekamaa havaalu ve hunany hehehe
   Aaan ma bunaana xeen kaari beynun golaeh ingey heheh inaane meeheh nuvehjehyaa

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:27 pm

   🍉🍉🍉🍉🍉Manjey ma kara oshen nuburuvamey
   Manje aai hama gaimu vx ehkala manje aai alhaiganegen ulhey bey beynun vaane Vaahaka dahkan..dhen ehen meehun eyy huss botun..manje aai alhaiganegen ulhey bey vx eyy hama boteh
   Hmm ma ekama havaalu vegen hunnanee
   Ya bunaathi eyrun Ril beynun vaane meeha hoodai dheynan

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:35 pm

   Aaan Manjey esoru hunaanee Ma fahathun
   E soru deynee Ma cousin Ah ingihje dhw mihen buny maa kaakukan hehehhe
   Edemeehun maa guleyne

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:41 pm

   Hmm Ingihje..aslu vx e sora Ril ge cousin aai varah gulhey
   Anehkaa aharumen enmen hingaalan diya as esoru amayah fen naanee vx Ril ge cousin ekani dhw….ehen veema adhi maa gulhey
   Masha Allah E 2 meehun gulhey tho aameen

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:54 pm

   Aan xeen vrh guleyne E 2 golaa heheheh
   Masha Allah
   Aameen

 58. 🌺LILLY🌺

  September 3, 2020 at 8:59 pm

  Welcome liyam💖💖
  kithah dharin hoadhaanan😂😂

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:02 pm

   Madhuvegen 2 dharin

  • 🌺LILLY🌺

   September 3, 2020 at 9:04 pm

   Dharin thah nubelen yaa gina meehunnaa innaathi😂😂😂😂ril ves aish ves baeh dharin balaa dhehchey…lilly ves balai dheynan

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:06 pm

   Aaan ma ready heheh

 59. Shaayan

  September 3, 2020 at 9:09 pm

  މަރުހަބާ މަރުހަބާ ދެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް…🤣 ކަލޯމެން ހާދަ އަވަހަކަށް ދަރިން ހޯދަން ތި އުޅެނީ…🤣 އޭ ކޮން އިރަކުންތަ ހަނީމޫން ދަތުރު އޮތީ؟😮 މަށަށް ހީވަނީ މިރޭ ވަރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަރާނެހެން…😵😵😵 އޭ ހަނީމޫންއަށް ދާއިރު ދާންވާނީ އަހަރުން އެންމެން ގޮވައިގެން އިނގޭ…😉 އެކަމް ފިރިހެނަކާ ފިރިހެނަކާ ކައިވެނި ކުރީމަވެސް ދަރިން ލިބޭތަ؟🤔 ހާދަ ބުއްދި ހަމަ ނުޖެހޭ ވާހަކައެކޭ ތީ…😕 އެކމވެސް ވަރިހަމަތާ…😁 ދަރިން ލިބިއްޖިއްޔާ ވަރިހަމައެއްނު…😁 އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ…😁 ދެން މަށަށް ކައިވެނި ކުރެވޭނީ ކޮންއިރަކުންބާ؟؟؟😭😭😭 އޭކަލޭމެން އެކަކުވެސް ހަދިޔާއެއް ނުގެންނަނީތަ؟😮 މިއޮތީ މަ ގެނައި ހަދިޔާ…🎁 ތީގަ ހުންނާނީ ރީންދޫ އަދި ފެހި ކުލަ ފާޓާ އަކާ ފާހަނާ ތަށި އުނގުޅާ ބުރުހެއް…😁 ކަމުދޭތަ؟😁 މަ ވަރެއް ނެތް ދޯ…😇😇😇

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:15 pm

   Ehehhehehe hehehe shaayan ves dhw hehhehe
   Dharin vs libeyne
   Mihaaru ahuu ey Girl ekey shaayanooo hehhs
   Aaan honey moon Ah Aharumen gendhanvee ingey
   Miothy Ma geyge hadhiyaa🎁🎁🎁🎁 meegaa oi naanee vrh varugada ehche balaalaa ingey privacy gaa
   Hehehe Aaan shaayan vareh nei hama

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:17 pm

   Thedhu aharumen enmen vx honeymoon ah gen daathi
   🎁🎁🎁🎁🎁🎁Miothee ma genai hadiya

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:20 pm

   Thank you v bodah gifts dhin hurihaa kudhinah
   Paris ah Honey moon ah dhaanee mashaa ahu aa ekani

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:23 pm

   Kaloo thibuny Aharumen nugendhaanamey thr

  • 🌺LILLY🌺

   September 3, 2020 at 9:24 pm

   Lilly gena in baivaru hadhiyaa🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
   hurihaa hadhiyaa thakeh vehjje bed ga😂😂😂
   miyadeega 2 kudhin nah ves enmme ragalhu vaanee lollypop eh😂😂😂mi othee 2 Kudhinge lollypop🍭🍭

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:24 pm

   Ahan nah heyo Aharumen dhaany London Ah dhw enmen

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 9:29 pm

   Noo ma beynumii Malaysia ah dhaan😎😎😎

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:31 pm

   Ya riloo aharumen daanee London ah

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:33 pm

   Ma beynumee aslu Korea Ah dhaan heheh xeen dhaana dhw Ril aa eku

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:38 pm

   Hmm Ril daa taakan vehje Yaa xeen daanan

 60. Shaayan

  September 3, 2020 at 9:28 pm

  ކަލޭނޭ ރާއްޖެ ޓީވީ ފަލަ ސުރުޚީގައި އެބަ އޮތެއްނު މިރޭ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބިންހެލުމެއް އަންނާނެ ވާހަކަ…😵😵😵 ކަލޯ ގަޔާ މަ މިރޭ ނިދާނީ އެނދާ އެއްކޮށް މުޅި ގައިގަ ޓޭޕު އަޅައިގެން…😵😵😵 އެހެންނޫނީ މަ ވެސް ބިމު އަޑިއަށް ހިނގައިދާނެ ތޯއްޗެއް…😵😵😵 އެންމެން ވަރަށް ސަމާލުވާތި…

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 9:30 pm

   Lam n Shif ah kaneyge thi bin helumuge asaru enme bodah kuraanee

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:32 pm

   Aaan shaayanooo Ma ves double koh tap alaafaa adhi vaagadakun ahsaagen onaanee edugaa

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 9:34 pm

   Hmm Dhw Lam.. Jehigen huri kotareega Iyam n fahari maa varu aruvanyaa E asaru enme furathama vx kuraanee Shif n Lam ge kottari ah kaneyge
   ނުކެރޭނެ މިރޭ އެކޮޓަރީގަ ނިދާކަށް ވެސް

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:36 pm

   Riloo ma vx thihen hadaanan
   Ril mirey aadhey xeen menn gayah overnight akan
   Varah handsome soru takenn vx eba ulhey xeen menn geyga

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:39 pm

   Shif and lam balaagen Uley thi ma bunaane vaahaka eh noonaane ingey
   Xeenoo Hama aslah thr mamidhany over night akah

  • Xeen

   September 3, 2020 at 9:44 pm

   Hama serious Kon..dhonbe friends kohlhen eba ulhey barbarcue hadan ais genn

 61. Liyam⚽

  September 3, 2020 at 9:37 pm

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘UUUUMMMMMMAAAAHHHHHH LOABI

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:44 pm

   Ummmmwwwaaaahhhhhh 💋💋💋💋💋💋💋👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨👨‍❤️‍💋‍👨

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 9:44 pm

   ޗީޗީޗީޗީޗީ…🤢🤢🤢 ދެން ހުއްޓަން ވީނު…🤢🤢🤢🤢🤢

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:47 pm

   Nuhuttaanan😠😠😠
   💋💋💋💋💋💋💋💋💏💏💏💏💏💏Adhi bodah anga there ah vahdhaala ba lwbii💋💋💋

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:47 pm

   Aharemen kiss mikurany kotareega Ey.. Thimeehun nakah nufennaane ehnu

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:49 pm

   MANMAAAAAA😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😑😑😑AAAAKHHHHH….. MANMMAAAAAA

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:49 pm

   Mi vahdhanee Ey loabii

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:52 pm

   😘😘😘💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋Aah UUUUMMMMMMAAAAHHHHHH

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:53 pm

   Anmaaaaaaa😱😱😱😱😱😱😱😱Ohhhh goddd hama buhdhi gehllifa thwcheh… Klw publikey thii

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 9:55 pm

   💋💋💋💏💏💏💏Love varah tied…. Eba annan toilet ah vadhelaafa… Ekam adhi Eh faharu

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:56 pm

   Dhen vs bunaany kotareegaoo mithiby dhw liyamoo

  • Shaayan

   September 3, 2020 at 9:57 pm

   ބްލޭއާޚް…🤢🤢🤢 ހުއްޓާލަބަލަ…🤢🤢🤢 އަހަރުމެން މި އުޅެނީ ތި ކޮޓަރީގަ ތިމީހުންނަށް ސިއްރުން ކެމެރާ ހަރުކޮށްގެންނޭ އެހެންވީމަ ފެންނާނެއްނު…😣 ތިތާ މަގޭ ދިން ގިފްޓު ގަ އިންނާނެ ކެމެރާ އެ ނައްޓާފަ ދެން ތި ޖަހާ ސަކަރާތެއް ޖަހާ…🤢🤢🤢

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:58 pm

   Okk love avas kurahchey

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 10:00 pm

   Dhen avaha huhtaalaa liyam and ahuu Ma mihaaru hodulaa bali vehje dhw shaayan Thede camera nahtuvaalaa faa thikuraakameh kohlaa
   🤢🤢🤢😫😫🤧🤧🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

  • Ahusham

   September 3, 2020 at 10:00 pm

   Dhaan ulhey thimiihun aharun dhanii mi dhw yam

   Thank all

   Mom govaa eba adhuge kolhah eba annan v gotheh balaafa byeee

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 10:03 pm

   Love higaa Dhn mithanun dhaan.. Mirey adhi jeheynu Ehn kameh vx kohlan

 62. Shaayan

  September 3, 2020 at 9:39 pm

  ކަލޭނޭ… ދެންމެގަ މަށާ ރިލް ސިސްއާ އައިޝްއާ ތިންމީހުން އެތާ ގޮނޑީގަ ތަންކޮޅެއް ދުރުގަ އިށީންދެގެން ތިއްބާ އަހުޝަމާ ލިޔަމްއާ ދެމީހުން އެތާ ތިބެގެން ތުންފަތް ކިސްކުރާ ތަން ދެކުނީނު… ކަލޯ ގަޔާ އައިޝް ފަކީރަށް މިހާރު ދެރޭ ފެނުނު މަންޒަރުން ކެތް ނުކުރެވިެން ހުރި ތަނަށް ދެމުނީ… ރިލް ސިސްއަށްބަލަން ކުޅަދާނަ ނުވެގެން މިރޭ ކޭހާ ކާއެއްޗެއް ހޮޑުން ބޭރުވީ… ކަލޯ ގަޔާ މަ ފަކީރުގެ އަނގައިގަ ހުރި ޖޫސްކޮޅު ޖެހުނީ ހަމަސީދާ އައިޝްގެ މޫނަށް… ހަމަ ޖެހުމާއެކު އެ ގޮއްޔަ ހޭ އަރައިފިއެއްނު… އަނެއްކާ ވެސް އެ ދެ ގޮލާ ކިސް ކުރާ ތަން ފެނިގެން ބަލަން ކުޅަދާނަ ނުވެގެން ހުރިތަނަށް ދެމުނީ… ކަލޭނޭ ކޮންމެސް މީހަކު އެންބިޔުލޭންސަށް ގުޅާބަލަ… އަދިވެސް މި ރިލް ސިސް ހޮޑު ލަނީއޭ… ވިހޭ ދުވަހުއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް އެކޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެފަކީރުގެ ގޮހޮރުން ބޭރުވާނެކަން މަށަށް ޔަގީން… އަޅޭ މި ދެ ގޮލަޔަށް ކަމެކޭވެސް ހީނުވޭނު އަދިވެސް ކިސް ކުރަނީޔޭ… މީހެކޯއި… މީހެކޯޔި… އައިސްބަލާށޯއި…

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:43 pm

   Poh.. Aharemen Mihaaru mihiree Kotareega.. Ehn noonas kiss kuree vx adhiri Gaduga huregen.. Ethaaku neiy ekaku vx
   ރަކިވީ😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:45 pm

   އާހްހްހްހް….. އަންމާ… ހާ ހާ ހާ އަންމާ 😱😱😱😱😱😱😱😱😑😑😑😑😐😱😱😱😑😑😑😑

 63. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 9:45 pm

  Liyamoooooo kaloo public gaa thi kiss kurany neyge thr ekameh Ma hodulaa bali vehje

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 9:48 pm

   😝😝😝😝😝Alhey ma kiss mi kurany kotareega Ey

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:51 pm

   Kaloo kiss kuraahithun beyrugaa enmen therey kurevunu iruvs neyge dhw
   Kotareega yoola

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 9:57 pm

   Ey ingeytha dhenme Lam n Shif geyah gos Liyam kottari dhoru hulhuvaaleeru dhemeehun kiss kurany mioh.. Kiriyaa Lam heynunethunee.. Shif aa dhemyhun hodulaalaa gain varu vx dhoovehje..Avahah e kottari dhoru lahpaafa Miaee
   ބޮލުގަ ވެސް ރިއްސާއެބަ ހޮޑު ލެވުނުލޭ ގިނަ ކަމުން

  • 🌸Shif🌸

   September 3, 2020 at 10:01 pm

   Naseebeh Dhw Lam Eyah vure mahchah nugos thibikan E dhemeehun

 64. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 9:47 pm

  Aish shaayan Ma adhives hodulavany ey

  • A*|'..§^#

   September 3, 2020 at 9:52 pm

   Eyy eyy eyy eyy EYYYYYYYY…. MA HEY hey he he heyyy Araafa hey nethe nethe nethe ni nee

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 9:53 pm

   Aishoo loo numaraathi ingey nooooon numaraathi
   Ma migulany ambulance Ah Ma ves kethe nukureveyne dhen

 65. A*|'..§^#

  September 3, 2020 at 9:57 pm

  Klw mah mah mah mah ma hos hos hos hasfatyaalah gendheyyy… Mavaa salaan
  Dhe miihun Gud night Ohh Varugadha bin helumeh annaane Mirey

  • 🌷Xeen🌷

   September 3, 2020 at 10:02 pm

   Ya aishoo binhelun annaane samaalu vaathi enmen
   Xeen vx dhiyaee ingey
   Xeen name change kohlee ingey migen cmnt publish nuvaathee
   Good night aishoo & all

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 10:02 pm

   Aish balaagen Uley thi Manjey beys kaathi ekoeah nideyne kameh ves neyge mihaaru dhw dhen
   Aaan aish balaagen Uley thi

  • 🌹Ril🌹

   September 3, 2020 at 10:03 pm

   Gud night aish and xeen Wow xeen vrh sali Name mihaaru Masha Allah

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 3:37 pm

   ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Thank u ril

 66. Lam 💜

  September 3, 2020 at 10:06 pm

  🌃🌃🌃🌃Bye all good night
  Sweet dreams darls..
  Lam ah fennaanee mirey E dhemeehun kiss kuraathan

  • 🌸shif🌸

   September 3, 2020 at 10:21 pm

   😒😒😒😒😒Hama aslah vx lam… Mashah vx Dream ga fehnaani Liyam and ahusham Kahne… V foohi… Ma noolhen emeehun haavaa hadieh balaakah yuck yuck

 67. 🌹Ril🌹

  September 3, 2020 at 10:12 pm

  Ril ves dhany 😀😀😀
  Bye gud night enmen🌃🌃🌃
  Mirey nuvaane sweet dreams ey bunan ves enmena ves fenaany kiss kuraa huvafen namanama hodunulaathi anekaa 🤢🤢🤢🤢🤣😂😂🤣🤣
  Stay safe enmen
  Lysssssmmmm all
  Byee
  Mamidhany avaha hodulavaafi anehkaa

 68. 🌸shif🌸

  September 3, 2020 at 10:17 pm

  🤣🤣♥️♥️♥️Congratulations Liyamu and Ahusamu….. May allah bless ur both marriage life insha allah

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 10:38 pm

   Thank you Shifoo

 69. 🌸shif🌸

  September 3, 2020 at 10:22 pm

  Ey bye ehmmen good night ♥️♥️

  • 🌺LILLY🌺

   September 3, 2020 at 11:00 pm

   lilly mirey nidhaanee 2 meehunge binhelun balaafa😂😂😂
   thaneh halaaku nukohlaathi😂😂😂

  • Liyam⚽

   September 3, 2020 at 11:06 pm

   Thi kanthah kuran fesheynee 12 jahaahiru……..varu Bali vegen Ahu ah vx othy nidhifa..

  • 🅰️REESH🎱

   September 3, 2020 at 11:10 pm

   🙁Ey Iyam.. aharemen mathin vx handhaan neiy Dhw mirey

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 12:12 am

   😉Mihaaru mi feshy.. V binhelun gadha vaane

 70. Hafu

  September 4, 2020 at 12:13 am

  Heiii…guyss
  Haadha majaley mi comment thah..heehee halaakuvehje…congra liyam brw nd ahu brw….
  Sorry ril…test thah otheema on nuvevigen mi ulhenee…varah avahah test nimunee ma talk kuraanan …ly
  Aish sis I’m here…busy kamun comment eh nukurevunee..
  Manzil ga kohfa huri comment thah ves varah majaa…
  Kobaa aash brw, xeen sis,nd others
  Gudnight….
  Kon baeh leylaa thi bee

  • Hafu

   September 4, 2020 at 12:15 am

   Sorry it’s kon baeh heylaa thibee

 71. Shaayan

  September 4, 2020 at 7:28 am

  ކަލޭނޭ ރޭގަ މަށަކަށް ނުވެސް ނިދުނޭ އައި ބިންހެލުމެއްގެ ގަދަކަމުން… ކަލޯގަޔާ މެންދަމު ބާރަ ޖެހި އިރު އައި ބިންހެލުން ހުއްޓުނީ ފަތިހު ހަތަރެއް ޖެހިއިރު ވިއްޔަ… އެހާ އިރުން ވާނެ އެއްޗެއް ވެ ނިމިފަ އޮތީ… މަގޭ އެނދު ވެސް ކިރިޔާ އޮތީ ބިންދައިގެން ނުގޮސް… ޓޭޕުތައްވެސް އޮތީ ކޮޓަރީގެ އެކި ދިމަދިމާލުގަ ވިއްސައިގެން ގޮއްސަ ވިއްޔަ… ކޮޔާ މަގޭ ހިތަށް އަރާ މަށަށް އެހާ އަސަރު ކުރިއިރު ލަމްފަކީރަށާ ޝިފް ފަކީރަށް.ވާނީ ކިހިނެއްބާއޭ… ފާރުތަކުގަ ރެނދުލާނެ ތޯއްޗެއް… އެންދު ބިނދައިގެން ގޮސްދާނެ ތޯއްޗެއް… އެ ދެ ފަކީރުގެ އަތެއް ތަނެއް ބިންދައިގެން ނުގޮއްސިއްޔާ ވާ ރަނގަޅު…

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 8:02 am

   Reyga aa binhelumuge baaru gadha kamun kottareega nuvx oevunu..Dreamga ohva sihssaigen gos heylevuny 12:15. Adugadha Ey.. Endhu vx heevany fiss fiss vedhaane hen.. Shif birun roan feshy.. Dhn Avahah geyn nikumegen dhuhvaagathee konme thaakah dhevunas heyon kamah.. Fahun beach ga ovegen nidhee vx.. 5 ga geyah aissa kottari balaileeru neiy kamudhaa ekahcheh vx.. Hurihaa ehcheh halaakuve kudhi kudhi vefa.. 😭😭😭😭salaamathun ekahcheh vx neiy
   ހުވާ މިބުނީ އަދި ވެސް ނުތެދުވޭ އެދެ މީހުންނެއް.. އަދި ނޭނގޭ އެކޮޓަރިއަށް ވެފަ އޮތް ވަރެއް ވެސް ގައިމު މަށާ ޝިފް އަށް ވިއްޔަ ސާފު ކުރަން ޖެހޭނީ ވެސް😭😭😭😭😭

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 8:05 am

   Ehaa kaneiy vaane kaneyge fahari

 72. Riyaash

  September 4, 2020 at 9:02 am

  Eyyyy Liyam aa ahushamaa Hure adhi vx Magey Princess hey naaraey😭😭😭😭😭😭😡😭😭😡😭😡😭😡

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 9:04 am

   Huvaa mibunii Magey vaan ulhey fahari hey naaraey adhi vx xx….. Koba reyga kihaa Vareh aruvaalin tha

 73. Liyam⚽

  September 4, 2020 at 9:30 am

  🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️Aaah! Good morning
  Loabii Dhen thedhuveba.. Balaaba Mioh kottari oiy goiy.. Saafu kuran vx jeheynu.. Loabii❤️Ma midhanee Moodhah dhaan.. Annaanan 11:30 ga.
  😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋Bye Loabii❤️ UUUUMMMMMMAAAAHHHHHH

 74. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 9:40 am

  Hiii gud morning alll
  Subhaanahlooh binhelumuge vaahaka dhakaakah ves nuveene koyaa ma othy endugaa ovegen tape alaagen adhi vaagadeh ves asaagen nidifaa ohvaa thanthan heleyvarun Masha thedu vevuny maothy mithanun filaane gothe neygigen ovaa mahadhaan vee naasaa ai mathin kaloo ma avaha hurihaa ehche nahtuvaa faa nikuthin beyrah dhen gey kaari huri husthanugaa magenaa baaleehaa blanket alaagen othy huvaa vainru salaamathun nei ekahche ves
  Mashaa ma bitu soru negi FOTO gadu laafaa in frame Vs thalaagen gos

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:42 am

   Mihaaru dhen saafukurany ma migen geythere
   Ohh hafu it’s ok gud luck hafu
   Achee liyamoo 🤮🤮🤢🤢🤢🤢
   Ma Rey geah dhiyafahun Vs hodulaa Bali vehfaa huree

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:19 am

   Ril reyga hodulaalaa varu Bali vegen Lam vehttunu men heynethigen..Geyah ven gothah manma men kurimathy ga vx E dhemeehun kiss kury.. Shif vx ehaa ginain hoduli..Varu Bali men Miadhu V.. Ekam vx thedhu vaakahnu jeheynee hurihaa kottari eh Saafu kuran.. Fahari nuvadhey badhige akah vx.. Thedhuvi gothah hingahje Ma dhanee o kiyaafa.. Adhi Shif aa Lam kaireega bunany annan vaairah ma kottari Saafu kohfa bahahttaashw.. Hingahje fari vegen..
   މި ސާފު ކޮށް ދެނީ ދެން އެ ކޮޓަރި

  • 🌸Shif🌸

   September 4, 2020 at 10:33 am

   😏😏Ma boa govaifi Miadhu.. Haadha foni fahari ekey Dhw

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 10:46 am

   ކަލޯ ގަޔާ މަ ހޭއެރި އިރު އައިވީ ފުޅީގަ ތަޣައްޔަރު ވެފައި ހުރި ފެން. ހޮސްޕިޓަލުގެ އެނދުތަކުން ކަފަ ނުކުމެފަ. ކޮޓަރި ތެރޭ ކުނި ބުނި. މަގޭ ގައިމަތީ ފާޚާނާ ތައްޓެއް. އެނދު ދެފަޅި ވެފަ. މަ ގަޔަށް ގުޅާފަ ހުރިއްޔާ ހުރި ވައިރު ތަކެއް ބުރި ބުރި ވެފައި. ޖަނގުސަން ވަޅު ހަލާކު ވެގެން ހޮސްޕިޓަލްތެރޭގަ ތިއެންމެން ލިއްޔާ ލީ ހޮޑެއް. ނުވާތާކަށް މަގޭ މައިޓު ގެނެއްސަ ހުރިއްޔާ ހުރި ކާއެއްޗެއްގަ ވެލި

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:55 am

   😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😭😢😭😢😭😭😢Asluves Miadhu boa govaifi

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 11:02 am

   Subhaanahlooh ehennmaa Ril ekani eh noondhw hoduleveeekee shif ves dhw emanzaru fenunu kudhin hodulaa Bali vee lam shif Ril Aish shaayan mee dhw fenunukudhinakee
   Aish adhi Vs othy thooche nidhan egoya ah vareh vefaa hunaanee 2 duvahu mathin fenuny maa dhw
   Pis pis kaneh faharieh dhw
   Ril Vs theduvaakah beynumeh noon but kuranjehe mashe Kai ginakamun Hama kotari saafu kohfaa miaeee
   ހުވާ މިއަދު ވާނެ ދުވަހަކަށް ވަރުބަލިވެއްޖެ ކަލޯ މަ މަރުކަޒުގާ ބާއްވާފީޔާ އެންމެން ވެސް އަންނާތި މަލެއްހިފައި ގެން މަށައް ގޮވާލާން އިނގޭ🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌷🌷🥀🥀🥀🌹🌹💐🌻🌻

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 11:04 am

   Aslu Vs the aishoo manjey salaamathun onaathi
   Adhi Vs ma hodulavaa Varun kaloo eba ana hodulaagen vrh avaah🤮🤮🤢🤢🤢

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 3:40 pm

   🤔Riloo Manjey Kon duvahen ga biteh hoodee
   🙊Manjey photo vx negin

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 3:47 pm

   Aishoo Kobaa salaamai vehje tha

   Hmm Ril marukazuga beyhvihya daanan maleh hifaigen
   Ekamu bitu soru ge nan buneema dhw esoru gendeveynee vx

 75. Firaasha

  September 4, 2020 at 11:08 am

  ދަރިފުޅާ އަހޫ އާދެ ބަލަ މަންމަ އަށް މި ނޫޑުލިސް ކޮޅު ކައްކާ ދޭން

  • 🌸Shif🌸

   September 4, 2020 at 11:11 am

   Dhonthaa fahari eh nethey geyaku

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 11:12 am

   Dhontha keevetha mashah nugovee.. Fahari neiy geyaku vx

  • Aboobakuru

   September 4, 2020 at 11:16 am

   ދަރިފުޅާ އަހޫ ދެން ދޭ ގެޔަށް.. ދެންމެ ލިޔަމް މަންމަ ގުޅާފަ ބުނި ދަރިފުޅު ކައިރީ ބުނާށޯ އަންނާށޭ

  • Siraaju

   September 4, 2020 at 11:20 am

   Firaa ma eyru vx buny mehnu Liyam hoadhaa dhariyaku nuvaaney rangalheh.. Eyohthy mabunithan aissa

  • Aboobakuru

   September 4, 2020 at 11:23 am

   އޭ ސިރާޖު މަގޭ ދަރިޔާ ދިމާލަށް އެއްޗިހި ނުކިޔާ ހުރޭ

  • Siraaju

   September 4, 2020 at 11:24 am

   Kiyaanan thi ulhey gothah ulhenyaa

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 11:26 am

   Siraa Dhen thi Anga maithiri kohbala.. E manje furathama dhuvas kamun neyguny Ey

  • Siraaju

   September 4, 2020 at 11:58 am

   ބަލަ ގައިމު ފިރާޝާ ރޭގަ މަ ކައިރި ބުނި އެ އަހުޝަމް ރަނގަޅެއް ނުވާނެޔޭ… މިހާރު ރަނގަޅުވީ؟ ހުވާ މި ބުނީ މި އަންހެންވެރިންވެސް ދެފަހަރު ކިޔާނީ ދެގޮތަކަށް… ކިޔާ އެއްޗެއް ދުވަހަަކުވެސް ދިމަލެއްނުވާނެ…

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 12:34 pm

   Pis pis pis 😱😱😱😱dhw siraa bey…. Mi liyaamu hoadha kuhjjeh rangalheh nuvaane…. Thihtha vx Mihaaru hurii v rulhi aissa….. Adhi bodey eba huhttehnnu 😡😡😡😡Aish vx maa rangalhu vaane…thigeyga noavevuniima Liyam aa eky beach ga eba oiy nidhaafa….. Ohhhh myyyy😱😱😱😱ethaa oiy iru vx💏aaaaaiiiiiiyyyyyy😱😱😱😱😱anmmaaa

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 12:36 pm

   Fitaahtha hukuru dhuhu vx noodles tha kahkanii 😯😯😉dhee Alhugandu a thah

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 12:38 pm

   Koba tha E Ahu… E goyya nei tha geyah???? An ekoe kahkaalaa ingey…. Dhahtha eba annan balaalaafa

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 2:11 pm

   Ma Miadhu noodles kahkaadhyfin Dhontha ah

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 2:13 pm

   Ehn thr…. Hey Lam hingaa moodhah dhaan

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 2:43 pm

   Yahh Hingaaba plx Hingaaba

 76. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 11:12 am

  Hehheeheh yageeney e Goya akah neygeyne noodles kahkaakah ގެރެ

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 11:59 am

   Mashah vx Yageen… Ahu ma kiyaidhentha Noodles kakkaa goi?

 77. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 12:10 pm

  🤣🤣Ahusham Dhen dheybala alhe… Maitu govanee eyohhgen dhiyaeema eh nu dhasvaanee

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 12:40 pm

   Lam! Lam ah dhw Liyam hukurah dhaan gamees isthiri kuran jehunii vx🤦🤦🤦E Ahushamu nukuraane….. Yaash!! Yaash gamiis mi fonuvaalii Aash a thah dhiifa…. Avahah hukurah dhey ingey yaash lwbi😘😘😘😘😘love u

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 2:13 pm

   Hmm Lam ah jehuny isthiri kuran.. Fahari neiy E gadeega geyga vx

 78. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 12:55 pm

  😒😒Hmm e Ahusamu akee Vv Kahneh meeheh….. Hama Huvaa mibuny Ma buneemey Liyam kairee eii rangalhu kuhjjeh noooney… Ekm eyna Adu ehihyaathaa

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 1:39 pm

   Shif ril ah vs heeviey mifaharu e libuny kanei fahariekey
   Keekuraanee ahuu fiyavaa dhen thienmen thee nookarun dhw 🙎‍♀️🙎‍♀️🙎‍♀️🙎‍♀️👩👩👨
   Ahuu akee ey queen veehya 👸👸👸👸👸👸
   Pis pis

 79. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 1:37 pm

  Hii all hukuru Mubarak
  Kobaa enmen kaafin thr e

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 2:14 pm

   Happy Friday ril

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 2:16 pm

   Same to you too
   🍰🥛🍪🥚🥞🍿🥞🍖🥛🍰

 80. A*|'..§^#

  September 4, 2020 at 2:14 pm

  Hey enmmen hingaaba moodhah dhaan

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 2:31 pm

   Hingaaba Aish plx

  • 🌸shif🌸

   September 4, 2020 at 2:45 pm

   Plx hingaaba moodhah…. Fahari nulaa dhaani

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 3:10 pm

   😡Hmm fahari dhaitha Nugen dhaanan.. Ekam Liyam dhanyaa E fahari gendhaanun

 81. A*|'..§^#

  September 4, 2020 at 2:15 pm

  Lam n shif innaane reyga party ah Goss naagafa in gandeh fonuvaafa…. Ehaa thahyyaareh nuvan E party akah… Liyam v ma

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 2:31 pm

   Lam n Shif vx fonuvaanan Miadhu haveeru reyga negi photo.. Adhi balaeh nulevey Aish ge pic eh

 82. Hafu

  September 4, 2020 at 2:54 pm

  Heii everyone…
  Friday mubarak….
  Mi thaaga ulheytha Liverpool nd arsenal fans?
  Mirey oveytha show

 83. Lam 💜

  September 4, 2020 at 3:13 pm

  Shif ahnnahchey haveeru 4:15 ga.. Luha dhany haveeru (Se) aa ehkon beach ah shw

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 3:15 pm

   Eba oiy ehcheh dhahkaalan vefa vx

 84. 🌷Xeen🌷

  September 4, 2020 at 3:34 pm

  Lam Kobayo mihaaru ehkala fahari

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 3:38 pm

   Fahari geyah aa gothah kaigen kottari ah ven fahun nunikumey.. Liyam vx hukuru fahun lolah nufeney

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 3:42 pm

   🤦🏻Anehkaa binhelumen annan ulheneeba
   😱Enmen samaalu vaathi
   Lam & shif varah bodah samaalu vaathi

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 3:47 pm

   Lam aa Shif aa miulheny avahah gein nahttaalan binhelun annan vaairah

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 3:53 pm

   Avahan dhey 2 kudhin
   Ehen noonee reyga veehen vedaane

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 3:58 pm

   Valah kaneyge jeheynee vanan

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 4:07 pm

   Aadhey xeen menn rashan

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:10 pm

   Kihineh dhaanee.. Firiheneh vx miadhaku govaigen dhaakah

 85. Shaayan

  September 4, 2020 at 3:46 pm

  ކޮބާ އެ އަރީޝް ސޮރު؟ އެ ސޮރު ނުލަފާ ކަމުން މަށާ ރައްޓެހިވެސް ނުވިއެއްނު… އެކަމް އިނގޭތަ މަ ބުނީ އެ ރާއިޝް ސޮރާ ދެން ނީންނާނަމޭ މަ ނުބުނަމް އަރީޝްއާ ރައްޓެހި ނުވާނަމެކޭ އެއް… އެ ސޮރު މަ ބުނި އެތީގެ ހަގީގަތްވެސް ނުބަލަ އެ ދިޔައީއެއްނު… ހުރެބަލަ ދެން އައިމަ ކުޅި ދައްކާލާނަން…

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 3:50 pm

   Ma nuveyey shaayan dheke loebeh.. Dhn nuvevenu rahttehseh.. Ehn noonas Ma biteh hurey

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 3:51 pm

   އަރީޝް ޝާޔަން އެބަ ހޯދާ
   އަރީޝް މަށަށް ހީވަނީ ތެޔޮ ނާށި ކާޅު ޖަހައި ގަތީހެން
   އޭއީ މިހެން މިބުނީ އައިމާ ކުޅިވަރު ދައްކާލާނަމޭ ޝާޔަން ބުނީމާ

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 3:56 pm

   ހުއް…😒 މަވެސް ނޫޅެމޭ ކޮންމެހެން ބޮލެއް ނެތް ގަޅިޔަކާ ރައްޓެހިވާ ހިތަކުންނެތް…😒 މަށާ ރައްޓެހިވާނެ މީހުން ވާނެ ބައިވަރު…😝😝😝 ދެން ލަލަލާ…😝😝😝😝😝

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 3:56 pm

   Shaayan akah nukureveyne eh kameh vx.. Ma nuvey shaayan dheke loebeh

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:02 pm

   ބަލަ މަ ކޮންއިރަކުތަ ބުނީ މަ ކަލޭ ދެކެ ލޯބިވޭ…😡😡😡 މަ ނުބޭ ކަލޭ ދެކެ ލޯތްބެއް…😝😝😝 ކަލޭ ތީ ތާކުން ގެނެއްސަ ހުރި ބޮޑު މޮޔައެއް ތޯއްޗެއް…😡😡😡 މަށަށް ކުރެވޭން ކަންތައް ހުންނާނެ ބައިވަރު…😝😝😝

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 4:03 pm

   Buni mashaa rahttivaane kuhjaku hoadha dheyshey

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:09 pm

   އެއީ ކަލެއަށް ޖެއްސި ޓެސްޓެކޭ… މަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެން ބުނި އެއްޗެއްނޫނޭ އެއީކީއެއް..

 86. Shaayan

  September 4, 2020 at 3:49 pm

  އޭ ލަމް އެންޑް ޝިފް… ކޮބާ ކަލޭމެންގެ ފަހަރި ވަރަށް މުރާލިތަ؟ ކަލޭމެން ދެކުދިންނަށް ނުޖެހެ ދޯ މިހާރު ކައިފަ ކޭ ތަށި ދޮންނާކަށްވެސް ފަހަރިއެއް ހުރީމ… ކަލޭމެން ދެން އޮންނަންވީ ދޯ ހަމަ ރީތިކޮށް އެނދުގަ ދެފައި ދަމާލައިގެން…

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 3:52 pm

   Ahchi eh kameh vx nukurey..Lam aa Shif aa geyge hurihaa kameh kuree.. 10 jahaahiru kottarin vx nukuthy..

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 3:55 pm

   Adhi evarun vx badhige ah nuvadhe dhiyaee..Shif dhoanee vx fahari key thashi.. Lam Liyam ah kaan hadhaidhinee vx

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 3:59 pm

   😵ސުބުޙާނަﷲ ޢަންމާ ޔުޝްރިކޫން…😵 ވަސަލާމުން ޢަލަލް މުރްސަލީން… ވަލްޙަމްދުލިﷲ ރައްބިލް ޢާލަމީން…😵 ހަމަ ހުވާތަ؟😵😵😵 ތީ ހާދަ ކަންނެތް ފަހަރި އެކޭ ދޯ… މިހާރު ކޮބައިތަ ކަމަނާފާނު…

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:01 pm

   Mendhuru kottari fulhah ven gothah nunikumey dhemeehun Kure ekaku vx

 87. 🌷Xeen🌷

  September 4, 2020 at 3:57 pm

  Shaayan mihaaru manma ok veetha mithanan mag kuran

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 3:58 pm

   *****Mag ehnoon msg

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:03 pm

   Faadakah ok dhw… Mamma handhaan netheyne dhethin dhuvaheh velaa iru😉

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 4:05 pm

   Handhaanethey Bali jehifa tha hunaanee

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:07 pm

   Heheh… No… Dhn ingeynu mamma men ge goi😉

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:11 pm

   Alsu Vs shaayan mom men ge goi vrh ragalah ingey Ril ah ves😅😅😅🤣🤣😂😂😂🤣

 88. Firaasha

  September 4, 2020 at 4:06 pm

  ލަމް ދޫނީ… ކޮބާތަ އަހޫ؟ ހެނދު ސައި ކެއްކީކީއެއް ނޫން… މެންދުރު ކައްކަން އައީކީއެއްނޫން… ތަނެއް ސާފުކޮށްލީކީއެއްނޫން… ހާދަ ކަންނެތޭ ދޯ… ޕިސް ޕިސް ޕިސް…

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:08 pm

   Dhontha Gaimu Miadhu Hury ahu aa eh kolhah.. Mihaaru Keeve Ma kairy ahu ge gos Vaahaka thi dhahkaanee

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:12 pm

   އޭ ލަމް އަނެއްކާ އަހޫ ކައިރި ނުބުނާތި އިނގޭ ދޮންތަ މިހެން ބުނި ވާހަކަ… ދެން ދޮންތަ އަކަށްވެސް ނުކެރޭނެއްނު އަހޫ ހުއްޓާ އެހެން ބުނާކަށް ދޯ…

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 4:13 pm

   ސުއްބޫސް… ނުައި ނަމެއް ދޯ… ހެހެހެ…

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 4:15 pm

   އެ ބުނާހެން… ލަމް ނުބުނާތި އިނގޭ އަހޫ ކައިރި…

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:16 pm

   ފަޅާ އެރީ ދޯ ކާކުކަން ފިރާޝާ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކުރަނީ

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:16 pm

   ހެހެހެހެހެހެެހެހެ މިހާރު މިއިނގުނީ ފިރާޝާ އަކީކާކުކާން🤣😅🤣😂😂😂😅🤣😂🤣😂😂😂

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:18 pm

   އާއެކޭ ލަމް ރިލް ވެސް މިހިތައްއަރަނީ އޭ ކާކުބާއޭ މިއޮޅެނީއަހޫގެ މައިޓައް ވެގެން

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:20 pm

   މީއަދި ފިރާޝާ އަށް ވެގެން ޝާޔަން ކުރި ފުރަތަމަ ކޮމެންޓް… މީގެ ކުރިން ކާކުތަ ފިރާޝާ އަށް ވެގެން ކޮމެންޓް ކުރީ؟

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:21 pm

   Lam eh nubunaanan fahari kairi aku

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:22 pm

   އޭ ސީރިޔަސްކޮށޭ އެއީ އަދި ޝާޔަން ފިރާޝާ އަށް ވެގެން ކުރި ފުރަތަމަ ކޮމެންޓޭ…

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:24 pm

   ނޭގެ ރިލް އަކައް ވެސް ޝާޔަން

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:24 pm

   Kaakuba Dhn eyru Firaasha name ga comment kury

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:25 pm

   Dhen neyge anekaa liyam thr

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:27 pm

   Aish kanneynge…🤔 Ekm vx varihama… Dhn mashey firaasha ge namuga cmmnt kuraanii

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:28 pm

   Aaan vedhaane shaayan beynungothe

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 4:32 pm

   Aharen mee Firaasha Adam

 89. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 4:18 pm

  Ey lamha Kowcheh dhahkan u mom dhiyaee tha

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:23 pm

   4 40 haairu aadhey

 90. Shaayan

  September 4, 2020 at 4:19 pm

  ކޮބާ އަރީޝް ކަލޭ ކިޔާނެ އެއްޗެހި ހުސްވީތަ؟ ކަޑަވެގެން އެ ސޮރު ދިޔައީ ތޯއްޗެއް…

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:20 pm

   ހެހެހެހެހެެ ޝާޔަން ދެން އެސޮރު ދާވާރު ވެސް ކޮއްފިވީއްޔަ

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:23 pm

   Esoru hithugaa jehigen dhiya ee thooche ehenehu vaane manje esoru kadakohleemaa😅😂🤣😂🤣🤣😂🤣

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:25 pm

   ދާވަރު ނުކުރިއްޔާ ވާ ދެރަ… ހަމަ ރަނގަޅަށް އެވީ… މައި ނިއު އެނަމީ އިޒް އަރީޝާ ދައިތަގަނޑު… އިޓް ވިލް ބީ ފަން ޓު ކުއެރަލް ވިތް ހިމް…😈😈😈

  • 🅰️reesh🎱

   September 4, 2020 at 4:26 pm

   😎😎Ma nuvey kadaeh… Huh shaayan kale ehnu kada vee

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:26 pm

   Heheheheh
   Vrh fahkaa ingey
   😅🤣😂🤣🤣😅😅🤣😅🤣😂

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 4:28 pm

   Ma midhanee kulhen dhaan.. Liyam brw thi kottarin nikumegen Aadhey kulhen dhaan

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:28 pm

   އޭ މިހިރަ ފުއްކިބަޔާ މަށެއް ނުވޭ ކަޑައެއް…😝😝😝

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 4:30 pm

   Haah! Midhanee mi ahu ah kiss eh dheefa

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 4:33 pm

   💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋😘💋UUUUMMMMMMAAAAHHHHHH LOABI

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:36 pm

   ސާބަސް…🤢 އަދިވެސް ކުރެވުނު ވަރު މަދީތަ؟🤢🤢🤢 މަށަށް ޔަގީން މާދަާ ބުނާނެ އަހޫ ބަނޑުބޮޑުވި ވާހަކަ…🤰🤰🤰

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:39 pm

   Hmm bunaane.. Eyrah adhi geyge eh kameh vx nukuraane

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:40 pm

   Cheee chee 🤢🤢🤮🤮🤮🤮
   Thede maadhamaa thooche bunaany aharumen kaari ey ahuu preg ey🤰🤰🤰

 91. 🅰️reesh🎱

  September 4, 2020 at 4:27 pm

  Mae Midhanee kulhen dhaan bye

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:33 pm

   ހަމަ ކަޑަވެގެން އެ ސޮރު އެ ދިޔައީ…🤣 ދެން ލަލަލާ…😝 ބަލަ މިހިރަ ފުއްކިބަޔާ މަށަށް ވަރިހަމަ ކަލޭ ބިޓު ގޮވްއިގެން ގޮސް ބިން ފަޅާފަ އަޑިޔަށް ދިޔަސް…😝😝😝 މަށަށް ޔަގީން އެ ފަކީރަށް ކަލޭ ކަހަލަ ފުއްކިބައެއް ކައިރި ހަފްތާއެއް ވަންދެންވެސް ނޫޅެވޭނެކަން…😝😝😝😝😝

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 4:37 pm

   އޭ ސާޔަނާ ކައޭ ޖޭވާނެކަމެއް ނެތް އަރީކޮ ބިޓެއް ގެންގުޅޭތީ

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:44 pm

   އޭ ކަލޭ ކޮންހާ އަނގައެއް ތަޅާކަށް…😡 ފުރަތަމަ މަގޭ ނަން ރަނގަޅަށް ލިޔެބަލަ…😝 މަ ނުވޭ ޖޭއެއް…😝 މަށާ ރައްޓެހިވާނެ ބައިވަރު ހޮޓް ކުދިން ވެޔޭ…😝😝😝 ކަލޭ ބެހޭކަށް ނުބެހޭކަށް ކަމެއް ނޯވޭ ދޯ ތަކަހޮޅީ…😡😡😡

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:50 pm

   Liyam nahtaalaafi kulhen dhaan

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:56 pm

   ހަހް…😒 މަށަށް ވަރިހަމަ އެ ސޮރު ޖަންކުޝަން ވަޅުގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެ އޮތަސް…😒 މަށަށް ކޮން ކަމެއް…😒😒😒

 92. Shaayan

  September 4, 2020 at 4:41 pm

  ލިޔާމޫ ކަލެއަށް އިނގޭތަ ރޭގަ އަހޫއާދެމީހުން ކިސް ކުރީމަ މަށަށޭ ހުރިހާ ބުރައެއް ޖެހުނީ… މަ ފަކީރުގެ ނާޒުކު އެއް އަތުން އައިޝް ވެއްޓިދާނެތީ ހިފަހައްޓައިގެން އަނެއް އަތުން ރިލް ސިސް ހޮޑުލާތީވެ ބުރަކަށީގަ ފިރުމަމުން ދެފައިން ހިނގާފަ މަ ޖެހުނީ 10 މޭލަށް ދުވާށޭ… ހުވާ މި ބުނީ… ރޭގަ އައިޝްއާ ރިލް ސިސްއާ ސަލާމަތްވީ މަގޭ ހިތްވަރުންނޭ… މަ ނެތް ނަމަ މިހާރުވެސް ދެމީހުން ތިބޭނީ ހަބަރު ހުސްވެފަ…

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 4:46 pm

   Aaan shaayan vrh bodah shukurihyaa shaayan ingey
   Ma huvaa adhi geah aisaa ves bodu de fen hamuge hoduleen amaa kiyaa aduivey manjey keeve ganegen hey thioleny masha vaa haraan angain bunevey nama

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:49 pm

   ހުވާތަ؟ ރިލް ސިސް ވާ ރަނަގަޅު އިނގޭ…🤣 މަރުހަބާ މަރުހަބާ…😵

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:52 pm

   Ey Ehkala ahu fahari meendhee Lam kaireega

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:54 pm

   Indhegen kiyanee Miadhu Shif aa dhemeehun V burakon ulhey dhuvaheh Dhw o.. Mashah Hama nuthedhuvevuny o Liyam reyga mashah kuri Varun

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 4:54 pm

   Aslutha? Kobaaa ahu habareh velaabala

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 4:59 pm

   މެސެޖް ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މަ މާ ޓަޔަޑޯ

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:02 pm

   އަމައްޔާއި! ފަހަރި ކައިރި އަހާބަލަ ކޮންކަމެއް ކޮށްގެންހެއްޔޭ މާ ޓަޔަރޑް ވީ… ގައިމު ފިރާޝައްތަ ބުނި މަ ކައިރި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެޔޭ…

 93. Shaayan

  September 4, 2020 at 4:53 pm

  ކޮބާ މތާއުޅޭ ފުއްކިބަ ދިޔައީތަ ކުޅެން… ކަލޯ ހަރާން ފަދަ އެ ސޮރަށް އެންމެ ގޯލެއްވެސް ނުޖެހެޔޭ…🤣 ފުއްކިބަ ކުޅޭ ވައްތަރު ފެނިފަ މަ ހަމަ ހީހީ ހަލާކު…🤣 ބޯޅައިގަ ޖަހަންވެގެން ގައި މަޅާލާއިރަށް ދެފައި އެ އޮންނަީ އޮޅިފަ ވިއްޔަ…🤣 ހާހާހާހާހާ…🤣🤣🤣

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:00 pm

   ކަލޯ ގަޔާ ފުއްކިބަ އެ އޮތީ ދަނޑު މެދަށް ގުޅައަކަށް ވެއްޓިފަ…🤣 އެ ސޮރު އަރަގެން ހުރި ބޫޓު ކިބަވެސް އެ އޮތީ ވިއްސައިގެން ގޮސް އެތާ ހުރި ރުކެއްގެ ކުރީގަ ތާށިވެފަ…🌴👟 ހުވާ މަ ހަމަ ހީހީ ހަލާކު…🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:07 pm

   😂🤣🤣😅😂🤣🤣😂🤣🤣🤣😂🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   Shaayan ma badah thaduvey eba mihaaru Hama manzaru sifavey eba masha huvaa hehehehhe

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:14 pm

   އާއެކޭ…🤣 އަދި ފުއްކިބަ ހަމަ ލޮލަށް ފެނުނު މީހަކު ހީހީ ގޮސް ހޮޑު ލެވޭނެ…🤣🤣🤣 މިހާރު އެބަ ރޮއެ މަންމާއޭ ކިޔާފަ އެ ސޮރުގެ ފުއްކިބައިން އެބަ ހުރި ހަން ގޮއްސަ…🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:16 pm

   Shaayan thivarun dhanyaa manje ah lwbi veveynee areesh deke thooche
   Nafurathakee Lwbii he feshun mey brw

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:29 pm

   ވަޓް؟😵 އަރީޝްއާ މަށާ؟😵 ނޯވޭ…🙅🙅🙅 އަހަރުން ދެމީހުން މެޗެއްވެސް ނުވޭނު…🙅 ޗީޗީ…🤢🤢🤢 މަ ނޫޅެން ބޮޑު ފުއްކިބައެއްދެކެ ލޯބިވާ ހިތަކުންނެއް…😡😡😡 ނަފްރަތަކީ ލޯބީގެ ފެށުމެއްނޫނޭ ބްރޯ… މަށަކަށް ނުވެސް އިނގެ ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއްކަަމެއް ކިހިނެއް ވާ އެއްޗެއްކަމެއް އަދި ކީއްކުރާ އެއްޗެއްކަމެއްވެސް…🤔🤔🤔 ދެން މަ ކިހިނެއް މީހަކު ދެކެ ލޯބި ވާނީ؟🤔🤔🤔 ރިލް ސިސް ވެސް ދައްކާ މޮޔަ ވާހަކަ…

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 5:37 pm

   Aslu vx nafurathakee loabeege feshun.. Neygiyey Meehun loabi vanee.. Thi dhemeehun vx thiulheny loabi vaan kaneyge

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:44 pm

   އަނގަ…😵 މަ ނޫޅެމޭ ފުއްކިބަ ދެކެ ލޯބި ވާކަށް…🙅🙅🙅 މަ ފުއްކިބަ ދެކެ ލޯބިވެގެންނެއްނޫނޭ ރައްޓެހިވާންށޭ ބުނީ…🙅🙅🙅 ކާކުތަ ފުއްކިބައަކާ ރައްޓެހިވާނީ؟؟؟🤢 މަ ނޫޅެމޭ މޮޔަވެގެންނެއް…🙅 މަ ވަރަށް ރުޅި އާދޭ ފުއްކިބަ ދެކެ…😡😡😡

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 5:45 pm

   Rulhi aissa Ey rahttehi vaanee

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:50 pm

   ވަރިހަމައޭ…😒 މަ ނޫޅެން ކޮންމެހެން ފުއްކިބަޔާ ރައްޓެހިވާކަށް…🙅🙅🙅

 94. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 5:06 pm

  Aaan shaayan ma fakeeru kiriyaa marunuve salaamai mivee vs
  Shaayan ril hen single vegen ulelaa maa amaan vaane kaloo

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:09 pm

   But I want to try a love life 2…😉 Dhn hunnaanii Shaayan beynun vaa kahala soreh libendhen…🤔 huh😒 fukkiba hiikurii tha mashaa rahtehi vaane miihaku nuvaaneyey😝😝😝

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:11 pm

   Kaloo kuhjakaa rahtehiviyas devarun ehvaru masha fenaane veeya class gaa ma ekuverin uleygoi heevany 2 Eid ehfaharaa aisi hen veeya ufalugaa ulefaa 2 hafthaa nuvaane break up vaane dhen Roone class gaa ves mood goos Vefaa dhen katarualaane huvaa mahitha araa vaakamekey heheh

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 5:12 pm

   Ekamu Ril manje buneemenu reyga bita ehkon negi photo laafa Inn frame vx talhaigen dhiya Vaahaka
   Ehfaharu bunaane biteh hevey anehfaharu bunaane beynumey

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:13 pm

   Heheheh huvaa thr shaayan eah vure ragalu vaane zeheru ge rahabali yas maathaahiru vaane ma varuge expert eh nuhunaane love aa behey mauloomaathu deykah

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 5:14 pm

   Eyy thedeh Shaayan..aharumen rashu kudhin varah ginainn ulheyne Ril ebuni gothan

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:14 pm

   Saabahey xeen ey ma imagination ey manje ves dhw

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:15 pm

   Ebunaahen…😯 Reyga ril sis bunii biteh hureyey bitaa ehkoh negi photo thalhaigen dhiyaiiyey…🤣 Dhn mihaaru thi kiyanii kiikey tha?🤔

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 5:17 pm

   🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊 Ril thiee love ge expert dhw
   🤔Ril Kithan kudhin na rahtehiveentha
   Zaharu deebala eyrun dhw rah a beleynee vx

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:18 pm

   Saabahey vaa manje men 2 kudhinah ma buny ma imagination ey foto vaahaka ey reality thereah Lee fake ekey heheheheh

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 5:19 pm

   Riloo thiee love ge expert eh vehjeya bunebala kihineh ingeynee 2 meehun lwbi vanya or vevihjeya
   Mibunee girl & boy

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:21 pm

   Xeenoo saabahey ma boogohvan dhw thioleny
   Mihaaru ves sikudi meenee nidaafaa
   Hehehehhe
   Ma rahtehseh nuvan ekakaaves
   Mihaaru kuhjakaa rahtehi vaan ves foohi vey huvaa
   Zaharu boegen maruvaany ma furathama ves

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 5:27 pm

   OK madam
   Dhen suvaaleh nukuraanan hama anga gohvahihvee
   Mihaaru Ingihje varah mauloomaathu
   Anehka Zaharu nuboothi…
   Ya kuhjaka rahtehi vaane kamen neii..thibeyne kamen nufenifa
   Xeen dhiyaee ingey migadee varah busy

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 5:34 pm

   Ey ril Zaharu boegen Maru nuvahchey ingey.. Zaharu boumakee haraam kamekey

 95. Aboobakuru

  September 4, 2020 at 5:40 pm

  Ahusham Miadhu E gothi badhige yakah ves nuvanan Dhw

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 5:44 pm

   ހޫމް އަބޫބަކުރާ ކަލޭ ގޯތި އަހުޝަމް ނުވަދޭ ބަދިގެ އަކަށް ވެސް

  • Aboobakuru

   September 4, 2020 at 5:47 pm

   Maadhama innaane balive

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:48 pm

   އާއެކޭ ބޭބޭ… ފަރީޝައްތަވެސް ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ… ލަމް ބުނީ އަހޫ ބުންޏޯ ރޭގަ ލިޔަމް ކޮށްލި ވަރުން ތެދުވާނެހާ ހިތްވަރުވެސް ނެތިފައޭ މި އޮތީ… މިއަދު ލަމްއަށޯ ޖެހުނީ ލިޔަމްގެ އެއްޗެހި ދޮވެފަ އިސްތިރި ކޮށްފަ އަދި ނުވިތާކަށް ލިޔަމްއަށް ކާމްހަދައިދޭންވެސް… އަހޫ ނުކުރެޔޯ އެއްކަމެއްވެސް… ކޮޓަރިން ބޭރަކަށްވެސް ނުނުކުމެޔޯ…

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 5:51 pm

   Magey beynun maama kiyaane dhariyaku.. Ekam aharen vx rulhi annaane gothi kanthah nukuranyaa

  • Siraaju

   September 4, 2020 at 5:53 pm

   Gaiga varu netheema eh vx noon.. Hama kanthah nukuran vegen

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 5:54 pm

   ފިރާޝައްތާ އަޅުގަނޑު މާދަމާ ދާނަމޭ ތިގެޔަށް އިނގޭ ފިރާޝައްތަ ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮށްދޭން… ފިރާޝައްތަޔާ ލަމްއާ ވެސް ވަރުބަލި ވާނެއްނު ދޯ… ދެން އަހޫ ނުކުރާނެ ވިއްޔާ އެއްކަމެއްވެސް

  • ޝަފީގާ

   September 4, 2020 at 5:55 pm

   އަބޫ ވެސް މިހާރު އަހަރެން ދަރިޔާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔަނީ ތަ

  • Firaasha

   September 4, 2020 at 5:59 pm

   ބަލަ އެއްޗެހި ކިޔާނެއްނު އެއްޗެހި ކިޔާ ގޮތަށް އުޅެންޏާ… ކޮންމެހެން ކަލޭގެ ދަރިފުޅު ރަނގަޅު ކުރާނެކަމެއް ނެތް އިނގޭ ސަފީގާ…

  • ޝަފީގާ

   September 4, 2020 at 6:06 pm

   Kuraanan

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 7:53 pm

   Pis pis pis pis pis pis pis mii konbaeh thrr😡😡😡😡😡😡😡aharu men nah angaalaigen ulhebala mithaa ulhengnaa 😡😡😡😡😡Liyam n Areesh viyas OK…. But kurin aharunnaa vaahaka nudhahkaa miiheh viyya bunebala dhw

 96. Shaayan

  September 4, 2020 at 5:56 pm

  އޭ ގައިޒް މިފަހަރު ހަމައަސްލުވެސް ޝާޔަން އެއްނޫން އިނގޭ ފިރާޝާގެ ނަމުގަ މި ކޮމެންޓް ކުރަނީކީއެއް…

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 5:57 pm

   Anehkaa kaakubaa Masha Hama gere liyam Kan ey

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 6:01 pm

   Liyam eh neiy geyaku.. Kaaku baa anehkaa

 97. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 5:56 pm

  Nooney shaayan manje ah loibakee koonche. Kameh neygenyaa vaa saabs
  Mihaaru amaa badun ufanvaairu Vs onanee loabi vevifaa umurun 2 noony 3 aharugaa loabi vevigen kaaveni kuraa vaahaka ves dhakaane manje haahda fahathegaey dhw thiolny hehehehe
  Aaan lam Masha ves heevany midemeehun ge saahen dhen enme avaha libeynee
  Thiyaarah thibeythi
  Aaan mavaa zahareh nuboonan Masha ingey haraam kamehkan

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 6:00 pm

   Hurihaa enmen thahyaaru vey Dhn kuriyah liben oiy sayah

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:00 pm

   Aaan ma ready ma saa kahkaana

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:02 pm

   އޭ ކަލޭމެން އަނގަމަޑުންލައިގެން ތިބޭ އިނގޭ…😡 މަ ނޫޅެން ކޮންމެހެން ކަލޭމެންނަށް ސައި ދޭކަށް…😒

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 6:04 pm

   Huh Ma noolhen eychaa ihnaakah….. Ma miulheny Moya vegen vihyaa shaayan aa ihnaakah… Meehaku nulibunass eyna akaa marry eh nukuraanan

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:05 pm

   Uhun aharumen agamadeh nulaana brw hehehhe
   Vrh serious ey heheheh
   Dhen aharumena saadeefaa dhookuran vaany ingey

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:06 pm

   ހުހް…😒 ދުނިޔޭން ފިރިހެނުން ހުސްވިޔަސް އިންނާނެ މީހަކު ނުލިބުނަސް މި ޝާޔަން އެއް ފުއްކިބަޔަކާ ނީންނާނަން…😡 ފުއްކިބަޔާ އިންނާނީ ހަމަ ބޮޑެތި މޮޔައިން…😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:07 pm

   Mihaaru dhen saaa final thibunee veeya meehaku nulibunas shaayan akaa neenaanamey kaloo mihaaru thioleny loabi vaashey dhen aduahaaa bala ma buny maa ves
   Masha ves thihen viyeye brw

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:08 pm

   😡😡😡I HATE YOU FUKKIBA😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:09 pm

   Midegolaa dhen fight huhtabala
   Dhen higaa avah court ah dhaan
   Kaaveni kuran

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 6:09 pm

   I HATE YOU MORE SAIBOANI

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:10 pm

   Bala ril sis adhi miihakaa rahtehi vx nuvamennu… Dhn kihinehtha ingenii lwbi vevenii kihineh kan😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:10 pm

   Dhen huhtaa lam ves dhiyaee ey dhw mi moyatha kaareegaa ma bahataafaa

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:11 pm

   😠😠😠I HATE YOU MOOOOORRREEE FUKKIBA😠😠😠

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 6:12 pm

   Nudhan Lam eh..Cinema eh ga meendhee

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:12 pm

   Bala shaayanoo
   Ma crush eh hureye

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 6:13 pm

   I HATE YOU THREE SAIBOANI

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:14 pm

   Lam nudhanthr thank God
   Midemeehun Gayah bolah ves araaafaane hifahataa

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:15 pm

   Ril aa ekujaa aa ves Hama thigitha tholefaa uluny nikan xeen kaari vs ahaaba

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 6:15 pm

   Lam meendhee Areesh hifahahttaa gen.. Ekam v gadha dhahka

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:15 pm

   Mashah varihama ril sis ge firi eh huttas..😡. Ma noolhen fukkiba Yaa rahtehi vaakah…😡😡😡 Bala dhemme vx mashaa dhimaalah e govii saiboni kiyaafa viyya😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:16 pm

   Ma shaayan hifahataana ingey

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:17 pm

   Lam midemeehun kotari akah laa thalulaafaa hafthaa eh vanden bahatamaa dhw

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:20 pm

   އޭ ރިލް ސިސް ހަމަ މިހާރު ދޫކޮށްލާ މަ ނަމާދު ކުރަން ދާން ވެއްޖެޔޭ… ދަމުން ދާނީ މި ފުއްކިބަ ބުޑުގަ ބޮނޑިއެއް އަޅާލާފަ…😡😡😡

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 6:23 pm

   😡😡😡I HATE YOU FOUR FUKKIBA😡😡😡

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 7:01 pm

   I LOVE YOU FIVE SAIBOANI

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 7:02 pm

   Ahchi noon 😡 I HATE YOU FIVE SAIBOANI

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:06 pm

   HahahahaHahahahahahah Ril balaa eneme fahun ehbas vehje loabi vaakamah.. Eyruvx Lam buneemehnu nafurathakee loabeege feshumey

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:20 pm

   I LOVE YOU SIX FUKKIBA

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:21 pm

   Wait what am I saying?😵 Chee chee…🙅 I HATE YOU SIX FUKKIBA😡😡😡

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:23 pm

   Shaayan you loabi veetha Areesh dheke 😮 Dhn change eh nukureveyne ingey. Mihaaru thihiree rangalhah loabi vevifa 😂

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 7:26 pm

   Alsu vx Lam & Ril
   mihaaru areesh lwbi va kan ebunee
   Adhi madukohla Shaayan vx lwbi vaa Vaahaka bunaane

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:26 pm

   Eyy noon ma ethaa liyunii HATE ey ekm mashakah neynge Ethanah LOVE erii kihineh kameh…😵😵😵 Hama serious koshey

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:30 pm

   Neygi nama vx thi buny Nu love you Ey dhemeehun

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 7:32 pm

   I HATE YOU SEVEN SAIBOANI

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:33 pm

   I HATE YOU EIGHT FUKKIBA😡😡😡

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 7:35 pm

   Ya Lam dhen change eh nukureveybe…Haha enme fahun 2 meehun lwbi vaakan haama kuree
   Hama rangalhan vx lwbi vevifa
   👏👏🎊🎊🎆🎆🎉🎉🎉🥀🥀🥀🥀🥀🥀🎆🎆🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎆🎉🎉🎆🎉🎆🎉🎆🎉🎆🎉🎆🎉🎉Congratulations areesh & Shaayan

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 7:36 pm

   I HATE YOU NINE SAIBOANI GOTHI SAIBUROATHU

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:38 pm

   😡😡😡😡😡URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH…😡😡😡 I HATE YOU TEN VATHUKIBA GOATHI FUKKIBA😡😡😡😡😡

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:38 pm

   🎉🌹🌸🌷🎊🌷🌸🌹🎉🌼🌻🎉🌹🌷🎊🎉🌸🎊🎊🎉💐🌸🌼🎉🌹🌷🎊🎊🌹🎉🌻🌼🎉🌹🌸🌷🎊🎊🌸🎉💐🌻🌼🌻🎉🌹🌸🌷🎊🌸🎉Yeyyyy CONGRATULATIONS shaayan n Areekko

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 7:41 pm

   Thank you xeen n Lam.. But Ma nuvey loebeh shaayan dheke eh.. I HATE YOU TEN SAIBOANI GOTHI SAIBUROATHU GE DHARI SONIYAA

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:45 pm

   I HATE YOU ELEVEN VATHUKIBA GOATHI HATHUKIBA GE DHARI FUKKIBA…😡😡😡😡😡 HUH…😡😡😡 MA VX NUVEY FUKKIBA DHEKE LOEBBEH😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 7:47 pm

   Copy ketu maaru keyteh Dhw mee Areesh.. Areekko liyaa ehcheh liyanee

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 7:49 pm

   އޭ މިހިރަ ފެންނަ ހަމައިން ނައްޓާފަ ހުރި ސޮރާ….. ކަލޯ ކަންފަތުގައި ހިފާފަ މަ މި ބުނަނީ ޝާޔޫ ނުވޭ ކަލޭ ދެކެ ލޯތްބެއް😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:52 pm

   Aish gadha ingey👏👏👏👏👏

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 7:55 pm

   މަ ގަދަ ނޫނިއްޔާ މި އައިސަ އަކަށް އައިސަ އެއް ނުކިޔާނޭ😼😼😼😼

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 7:56 pm

   Aisaa dhah ingey

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 7:57 pm

   Ey guys serious koh buneba kaakuthr aboobakurakii firaashaa akii siraaju aky 😕😕😕😕

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 7:59 pm

   Mashah ingey Liyam ge magsadhu 😏😏

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:00 pm

   Ey secrect Dhw ril, Lam, Shif, Xeen, Areesh

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 8:03 pm

   Shaayan akah Imkko akah lilly akah Hafu akah dhw eh nudhey nan thr 😏😏😏

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:08 pm

   Aish what are u talking about?😕

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:08 pm

   Emeehunnakah neygeyne.. Dhw dheefa ehery ingey meehunnah

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:09 pm

   Aaan dhw secrete eh dhw liyamoooo

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:17 pm

   Hmmm

 98. Lam 💜

  September 4, 2020 at 6:18 pm

  Bye dhanee dhen

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 6:19 pm

   Yh ril vs namaadah govany eh nu dhw shaayan aa areesh aaa dhemeehun vs dey tholun hutaalaafaa namaadah avaha
   Eyrun deyna hadhiyaa eh avaha basahaagen dey

 99. 🌺LILLY🌺

  September 4, 2020 at 7:09 pm

  Eyyy…shaayan kokkoooooo
  kon irakun sai dheneee😂😂😂
  Nafrathuvumakee eh bayakah loabeege feshun😂😂
  aneh bayakah ekuveri kamakee loabeege feshun😂😂😂😂
  thahtha ah heevanee mifaharu sai libeyne hen😂😂
  dhw areesh😂😂😂
  areesh….
  shaayan aa inna meehakah ulheveynee varah balaigen😂😂😂
  ehen noonee areesh bahahtaa nee anbi dhashu koffa😂😂😂
  varah viyari gadha manjje eh shaayan akee😂😂

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:24 pm

   Eyyyy dhennn lilly sis gandaaa…😡😡😡 Bodu kamennu dhw…😡😡😡 Noolhen sai dheykah…😡😡😡 Ma noolhen fukkiba yaa innaakah…🙅🙅🙅 Chee chee🙅🙅🙅

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 7:29 pm

   Alhey Shaayan kokko nafratakee gina faharu lwibeege feshun
   Lilly Shaayan & areesh varah avahan sai deyne

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:32 pm

   Nooooo nudheynan😡😡😡

 100. 🌷Xeen🌷

  September 4, 2020 at 7:22 pm

  Shaayan eyy thedeh Ril ge crush hunnanee
  Aslu vx ril & E boy varah fight kuraane kurin..fahun vee gothuge Vaahaka neii dehkumeh….ekamu rahtehseh nuvey ingey
  Thi meehun kithame nameh kiyaagen seeda kuriyas xeen eh nubunaanan
  U guys aai dhimaava dhuvahakun Ril huhda dinihya mi Vaahaka kiyaa deynan
  Ril xeen ah eba film ehge sifaiga e duvas thann feney
  Baeh kanthantan hitan ereema:
  😭deravey
  ☺️ufaavey
  😡rulhi aadhey
  🤣😀hini aadhey

  Note: eyy ekamu Ril aai alhaiganegen ulhey beyeh noon..ehen soreh

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:27 pm

   Xeen Balaaba eoiy kameh.. Dhemeehun love you kiyaafa

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:31 pm

   Dhennn emmen dhimaa nukohba dhwww…😡😡😡 Eii olhigenney…😡😡😡 Kobaatha Shaayan ge aish…😭 Aishhh Aisbala Shaayan defend kohdheyn plxxxxxxxxx😭😭😭

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:34 pm

   Aish vx hunnaane Lam, Xeen, Ril, Shif aa eh kolhah.. Dhn ehchihi kiyaanee

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 7:39 pm

   🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯📯🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
   Maruhabaa Shaayan & areesh

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:40 pm

   Hevey…😡😡😡 Huh…😡😡😡 Vrh foohiveyyyyy😒😒😒😒😒

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:43 pm

   🎉🌸🎊🌷🌹🌻🌼💐🌼🌻🌹🌷🎊🎉🎉🌸🎊🎊🎊🎉🎊🌷🌹🌻🌻🌼💐💐🌼🌹🌹🌷🎊🎊🌸🎉🌸🎊🌷🌹🌻💐💐💐🌻🌹🌷🎊🌸🎉🎉🎊🌷🌹🌻🌼🌼🌼🌻🌹🌷🌸🎉🎉🎉🎊🌷🌹🌻🌼💐💐🌻🌹🌷🌸🌼🌹🎉🌸🎊🌷🌹🌼🌼🌷🎊🌸🎉🎉🎊🌷🌹🌹🌼🎉🌸🌸🎊🌷🌹🌼🎉🌸🎊🌷🌹🌼🎉🎉🌸🌸🎊🌷🌹🌷🌸🎉🎉🌸🌸🎊🌷🌷🌹🌹🌼🌹🌷🎊🎊🌸🎉🌻💐💐🎉🌸🎊🎊Congrats Shaayan n Areekko

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 7:46 pm

   I’m here my lwbi auntyyyy 🙋🙋🙋🙋👋👋👋👋yes I am with you my lwbi shaayoooo….. Pis Hama hiihii bindhihjje 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ey furathama Aish vx Hii kurii aboobakuraa firaashaa aa siraajuge namuga comment kuranii shaayan kamah…. Safeega ge namuga reyga comment kurii Aish ingey… But miadhu Aish eh noon… Dhen kaaku baa🤔🤔🤔🤔🤔Liyam aa Areesh thwcheh

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:46 pm

   😡😡😡😡😡URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 7:50 pm

   Ahchi Masheh noolhen ma manma aa Bafaabe namuga comment kuraaakah

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 7:51 pm

   🎂🎀🎀🎁🎁🎊🎊🎆🎇🎇🧨🧨✨🎈🎑🎉🎉🌠🌠🌠💮💮🍁🍀🏵🏵🌹🌹🥀🥀🌺🌺🌻🌻🌼🌼🌷💮💮🌸💐⚘⚘🌱🌱🌲🌴🌵🌾🌾🌿☘☘🍁🍂🍃🍃🦋🦋🏵🏵🌹🥀🥀🏵💮🌷🌻🎉🎉🌠🌠🌼🌲🌱⚘🍁🍁🍃🍃🌵🌵🌾🌿💐 congratulations a
   Shaayan and areesh

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 7:53 pm

   Ey adhi love u ey ves bunyey dhw dhemeehun

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:53 pm

   Nooooooo😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 7:55 pm

   Yessssssss😀😀😀

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:57 pm

   😡😡😡😡😡NOOOOOOOOOOOOOOOO😡😡😡😡😡

 101. A*|'..§^#

  September 4, 2020 at 7:40 pm

  OOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 😱😱😱😱SHAAYAN N AREESH 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Asluves nafrathakii lwbi ge feshun….. Ekan v rangalhah ingey ne Ipkknd in dhw riloo

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:42 pm

   Alheyyyyyyyyyyy…😭😭😭 Aish vx tha?😭😭😭😭😭😭😭

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 7:45 pm

   Aish nuhunnaathi shaayan defend kohdheyn

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 7:46 pm

   Yaaa dhw aish

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 7:47 pm

   E dhogeh aishooo

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 7:50 pm

   Heheheh shaayan dhen gabool kohbala
   Mihaaru enmena ingey nafurathakee loabee ge feshun kan hehehhe
   Congratulations and celebration
   On shaayan and areesh wedding hehhehe
   Yey

  • 🌺LILLY🌺

   September 4, 2020 at 10:28 pm

   maruhabaa kokko & areesh lhiyanbe💖💖😂😂💟💟

 102. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 7:48 pm

  Aley xeenoo
  Thede Hama dhen fahun vaagoi balaanekameh nei Hama
  Vrh ruli aa dey
  Ey xeen vaahaka eh bunan vefaa ebaoi vrh bigu me ah

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 8:21 pm

   OK ey u on vefa habareh vela

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:24 pm

   Hmm velaan migady mom athugaa phone othy

 103. Shaayan

  September 4, 2020 at 7:58 pm

  Kobaaa mihaaru fukkiba e dhiyaii Kon thaakah?🤔 Faahanaa ah thoache🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:00 pm

   Miss vee dhw Hehhehehe

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 8:01 pm

   Chii Chii Chii 🤢🤢🤢🤢eyna faahaana akah vx noon dhaaniikii….. Mashah Gerey gondu dhoshah kan see laanii

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:03 pm

   Dhn nooooooo…😡😡 Hama ahaalee ey😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:06 pm

   Konthaaku dhen aley Hama miss vee ey dhw shaayan
   Mihaaru shaayan ves boduvehje dhw she is in love hehehhehe

 104. Shaayan

  September 4, 2020 at 7:59 pm

  Fukkiba dhiyaii tha?

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:01 pm

   Hahaha thiee vaavaru.. Hama dhaairah miss vey

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:03 pm

   Areekko eba hoadhaa E saayanu

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:04 pm

   Ehen ey ma mikiyanee kudavaguthukolakah areesh dhiyaama shaayan Is Miss vee

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:05 pm

   ކަލޭ ކައިރި ބުނެފިން ދޯ މަގޭ ނަން ރަނގޅަށް ލިޔާށޭ…😡 މަށަށް ކިޔަނީ ޝާޔަންއޭ ސާޔަންއެއް ނޫނޭ😡😡😡

 105. Shaayan

  September 4, 2020 at 8:02 pm

  Fukkibayooooiiiii???

  • Leena🌻

   September 4, 2020 at 8:06 pm

   އޭ ޝާޔަން ކޮންމެހެން މަ ބިޓު ސޮރު ފަހަތުން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް އޭނަ ނުވޭ ކަލޭ ދެކެ ލޯތްބެއް

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:10 pm

   އޯހް މެޑަމް އެކްސްކިޔުޒް މީ މަށެއް ނޫޅެމޭ ކަމަނާގަ ބިޓު ސޮރާ އަޅައިގަނެގެންނެއް…😡😡😡 ދެންވެސް މަޑުން ހުރޭ…😡😡😡

  • 🌸shif🌸

   September 4, 2020 at 8:10 pm

   Lam keehvegen mi ulheny

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:12 pm

   މަވެސް ނުވޭ ފުއްކިބަ ދެކެ ލޮއެއްބެއް…😡😡😡 ވާހަކަ ދައްކާއިރު ވާހަކައިގެ ތެދު ދޮގު ބަލައިގެން ވާހަކަ ދެއްކިއްޔާ ކަންނޭނގެ ރަނގަޅުވާނީ…😡😡😡

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 8:13 pm

   Miulheny shaayan Areekko dheke loabi vegen

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:14 pm

   Shaayan chill Vela an mi fenthashi boolaa🥛🥛🥛

  • Leena🌻

   September 4, 2020 at 8:15 pm

   މަ ވާހަކައިގެ ތެދު ދޮގު ބަލާފަ މި ކޮމެންޓު ކުރަނީ ދެން ވެސް ތި އަނގަ މަޑު ލާ

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 8:16 pm

   Pis pis pis mi kon kameh thr😕😕😕😕😡😡😡😡😡mashah angaa vx nulaa mithanah miihun nuvahdhaashey bunin dhw…. Aash brw vx buni dhw Magey huhdha aa ekii ey miihun vehdheynii…. So leena I don’t want you to be here 😕eyru vx bunin dhw Bitun Nugen gulhey miihun mi thanah gennaashey

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:18 pm

   އޭ މަންޖެއަކަށް ނޭނގޭތަ މީ ކޮމެޑީ ޝޯވ އެއްކަން؟😡 މިތާ ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މީކީ ތެދެއް ނޫނޭ…😡 މަންޖެ އަނގަމަޑުންލައިގެން ހުރޭ އިނގޭ…😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:18 pm

   😂😂🤣🤣😂😂🤣😂😂😅😅😅😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣
   Saabahey aishooo

  • Leena🌻

   September 4, 2020 at 8:21 pm

   Mashah ingey thi hurihaa kameh😡thimeehunakah Nu neygeny ekahcheh vx..

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:22 pm

   މަންޖެ ހަމަ މހާރު މިތަނުން ނުކުމޭ…😡 ދެން އިތުރަށް އެންމެ ބަހެއް ބުންޏަސް މަގޭ އަނގައިގަ ހުރި ވަރު ދައްކާލާނަން…😡 ހަމަ މިހާރު 😡ނުކުމޭ…😡 މަށަށް ވަރިހަމަ ކަމަނާގެ ބިޓު ސޮރު ގޮވައިގެން ނުކުތަސް… ހީނުކުރައްޗެ މަ މަޑުން ހުންނާނެޔޭ…😡 މަ މަންޖެ ބުނާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ހަ އެތި ބުނާނަން…😡😡😡

 106. A*|'..§^#

  September 4, 2020 at 8:08 pm

  Ey Koba zuvaabu nimuniithrr😕😕😕😕haadha vaeyyy 😒😒😒😒shaayan aa Liyam aa viyas fashaaba…. Aan klw adhi handhaan nethunii…. 😬😬😬😬ma miadhu moodhah dhiyairu hotu hotu golaeh hama balaniinu… 😌😌😌ma vx dheythere akun balaalan 😂klw mashah ginain balailevey iru E soru hunnanii mashaa dhimaalah balan😛😛😜😜😝😝😝😝

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:10 pm

   Hehehehhe dhonbe kaari bunaana

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:11 pm

   Ey yaash dhonbe Balaaba Mioh aisa ulhey goiy

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:12 pm

   Heheheh aish mioh kaaveni gaahvefaa ohvaaa theedhen konkameh e dhonbe rulinaaseeyaa vaa dera
   Ekamaku manje e hotu soru ah manje reethi vee thooche dhw

  • 🌸shif🌸

   September 4, 2020 at 8:13 pm

   Ey aish dhonbe rulhi ahnaane

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 8:21 pm

   އޯ ހެލޯވްވްވް👋👋👋🙋🙋🙋އައިޝް ލޯބި އާޔޫ؟؟؟؟؟😱😱😱😱😱މަ ށައްތަ ތި ބެލީ ؟؟؟؟؟މަށަށް ވެސް ވަރަށް ބެލުނު ގާރލް އަކާ ދިމާލަށް ކަޅު ބުރުގާ އެއް އަޅައިގެން ހުރި

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 8:23 pm

   އާއިންް…. މަގޭ ނަމުގަ؟؟؟؟؟.

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:26 pm

   ފަޅާއެރީ ކާކު ކަން މީހުންގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކުރަނީ

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:27 pm

   އޮޅުވާލަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް 😝😝😝😝😝😝😝

  • Riyaash

   September 4, 2020 at 8:28 pm

   Oh sorry that’s yaash…. Aash Abadhu Mom phn in cmmnt kuraathii dhonbe vx mom phn in cmmnt kuriima name jahaa thanah lii thanaa Erii Aish name…. Avas kuran hadhaigen Aish name ah fihthaalaafa comment fonuvaalevunii….

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:30 pm

   ފަޅާ އެރީމަ ފިލާނެކަމެއް ނެތް😝😝😝😝😝 ސަޅި ކޮށް ފަޅާ އަރައިފި ކާކުކަން މީހުންގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކުރަނީ

  • A*|'..§^#

   September 4, 2020 at 8:32 pm

   Ohh ehn dhw😒😒ey liyaamu masheh noon aboobakuraa ehn miihakaa ehn miihakii…. 😡😡😡😡Alhe Aash brw buneba Mathr????

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:33 pm

   ނުކުރާނަން ގަބޫލެއް އައިސާ ތި ކުރަނީ ޔާޝް ދޮންބެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:36 pm

   Mashah kurin shahku.. Mihaaru ingihje

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 8:48 pm

   Aaaahhhh publish vabala dhw😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😬😠😠
   Nooney Liyam Riyaash E ii hama Magey dhonbe 🙂🙂🙂N Ahu aa Riaash. Mii friends…. So we know each other…. Aish Eh noon dhonbe aky

 107. 🅰️reesh🎱

  September 4, 2020 at 8:15 pm

  Liyam koba anbikanbalun….. Haalu ahuvaalu rangalhu tho….. Salaam vidhaalhuvaathi kamanaa fulhah

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 8:18 pm

   Rangalhey anbimeehaa.. Bunaanan Areesh salaam bunyey.. Areesh e ulheny leen aiss gen

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:25 pm

   އަރީޝް ދެން ކަލޭވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ލީނާ ގޮވައިގެން މިތަނުން ނުކުތިއްޔާ… އޭރުވެސް ބުނިން ދޯ ބޓުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ކޮމެޑޮއަންއަކަށް ނުވެވޭނެޔޭ…

 108. Lam 💜

  September 4, 2020 at 8:23 pm

  Heyy Shif Lam miulheny Maadhan picnic dhaan.. Mom family meehunna ehkon

  • 🌸shif🌸

   September 4, 2020 at 8:31 pm

   Aslu Kon rashakah

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 8:34 pm

   Faharehgaa ufulandhoo ah.. Dhaantha

 109. 🌷Xeen🌷

  September 4, 2020 at 8:29 pm

  Ril u ah mi gadee on veveyne tha

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:31 pm

   Xeen mom athugaa phone othy and mom iny class gaa
   Srry

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 8:35 pm

   It’s OK ril
   Tomorrow gadi eh kiyaaba on vaan

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:38 pm

   Ummm xeen bunebala u ah free gadieh me akah neyge

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 8:40 pm

   headhunu 9 ge fahun or mendhuru

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:42 pm

   Maby hedunu 9 ge fahun
   Dhen egadee nuveeyaa menduru

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 8:45 pm

   OK

 110. 🅰️reesh🎱

  September 4, 2020 at 8:29 pm

  😡😡😡😡😡😡Leena eii ma biteh noon… Eii Mae kohkko.. Eyna naanaane dheneh Adu ivihjje

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:33 pm

   Ohhh?😢 I’m so sorry ekm shaayan aa dhimaalah ehaa Baivaru ehchehi kiima madun nuhurevunii…😔😔😔 N Leena n Areesh aa dhemiihun……………. I’m sorry leena n Areesh😔😔😔

 111. 🅰️reesh🎱

  September 4, 2020 at 8:34 pm

  😢😢😭😭😭😭Masheh naanaanan dheneh mi thanakah Insha Allah… Shaayan Ma beyrukohlaafi

 112. Shaayan

  September 4, 2020 at 8:35 pm

  Guysss I’m going for now… Bye… I’m just feeling so bad right now😔😔😔

  • 🌸shif🌸

   September 4, 2020 at 8:37 pm

   Alhe shaayan eii majaaa

 113. 🅰️reesh🎱

  September 4, 2020 at 8:36 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣Hahahahahaa shaayan Bali gabool kohffi Alhamdhlillah

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 8:38 pm

   Heyy Shif migady on vevenetha

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:40 pm

   Wait what? I don’t understand😵😵😵

 114. Lam 💜

  September 4, 2020 at 8:41 pm

  Bye all migadeega.. Tab in charge dhey eba

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:44 pm

   Bye lam

 115. Shaayan

  September 4, 2020 at 8:45 pm

  Can someone please tell me what’s going on?😕😕😕

 116. Shaayan

  September 4, 2020 at 8:48 pm

  Alheyyyyy kommes kujjaku kiyaidheeba mii kiivve kuri kameh tha? Ingey tha shaayan dhera vaanekan thihen hedhiima…😢😢😢 Hama asluves rovuney dhera vegen gos😢

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:51 pm

   Aley ril akah ves neyge areesh kuren ahaabala
   Areeshoo kiyaadeebala she shaayan ah thihedi gothe ekoe evoh Rove ny

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 8:52 pm

   Shaayan xeen akan neyge

 117. 🌷Xeen🌷

  September 4, 2020 at 8:50 pm

  Ril miulhenee ehkala beygandu avalaigen
  Huvaa Mashan dhontha menn geyah devey vareh vx noon ebeyaa hadaigen😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:52 pm

   Xeenoo buney kihineh hedy egolaa mamidhanee dhadigadeh hifaagen

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:55 pm

   Ekamaku vaa haraanfadha e beygadu kurimathy mashaka dhadigadu ves malaalan kerihje nama bahuge Hamalaa aruvaalan hetakah mashkaa angain araakah laahiku nukereyne beygadaa

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:01 pm

   Huvaa ma mihaaru miulhenee coomathee jahan..ekamu vx mi cousin sora hadaigen aharumen 2 meehun mithibee 10 foot duruga
   Egola lwbige lava kiyanee cousin sora, dhonbe aai 3 meehun vegen
   Dhonbe menn tomorrow daathee ve migen dhontha men geyah aee vx
   Mi kotari furaa meehun ebaoii..ekamu vx masha ebey ganda 2 meehun mithibee 10 foot duruga

   Ebey lava kiyaa iru heevanee Masha dimaalan kiyaa ehchihi henn..huvaa mibunee bodukamne
   Riloo mashan Heyo dandi bori eh noon gaaburi eh hifaigen ayas
   Mi kudhi gola takaa hadaigen phone ga vx nehley

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:03 pm

   🤣😂😂😂😑🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆😅😅😂🤣🤣🤣🤣

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:04 pm

   Dhw eha jaanun varugadha meehaku aai dimaalan danthi buri ehlaafihya varah vareh vaane
   Dhw aharumen aga akun nudheynan

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:06 pm

   Aaan dhw xeen hehehehe
   Mafakeeru onaanee bimugaa thooche
   Again naaraanan Huvaa balaathi

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:07 pm

   Huvaa riloo mitaa kudakudhin neii nama mashen madakun Neen naanan
   MA migen hama vantaru jahsan eh ebeya dimaalan

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:09 pm

   Hehehehe Manje vaahaka gadha

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:11 pm

   Vaahaka eh noon vaa

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:13 pm

   Ya binmatheega onnanee
   Ingey again naaranee kan..ma vx kudakudhin thibeema mieenee bas ahaigen

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:15 pm

   Ragalu Manjey

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:16 pm

   Manje kairi Kithan duvahu bunan vee ma varah gada vaane ey

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:19 pm

   Masha ingeye brw
   Strong vegen dhw mikan vaany

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:27 pm

   Ann dhw
   Manjey mihaaru eba kiya
   maruvaan veeho loabi ga samaasa nukuraahchoo
   Bahdalu kohlan beynun veyo
   Rulhi veema varah hihdathi veyoo
   😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

   MA eba samaasa kuran tha ey…hama alsu vx Huvaa mihaaru ma mahchan danee egen
   Dhen needeveyne madakun neii

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:38 pm

   Xeenoo kamakaa laaganefaa ingey thi othy Hehehhehehehhe

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:41 pm

   Ann bodu kamen
   Dhadureh dhiyas ebeya ehkon dhen daan jeheynee vx
   Ekamu vx eha madakun xeen akan nuhureveyne
   Dhontha men eha avahan raavaifi dathru daan vx chuhteega..dhenme egen raavaalee vx

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:53 pm

   Dhadureh noon dathureh

 118. CR7 FJR

  September 4, 2020 at 8:52 pm

  Nd here what’s going on 😕😕😕😕Aish ge huhdha aa nulaa ehvx ithuru kuhjjakah mithan onna kan vx naangaashey bunevunu kaneynge

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 8:53 pm

   Aash brw mioleny shaayan aa areesh aa varugadha fight eh hingaalaagen ekamugaa

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:54 pm

   Noo aash brw u re wrong… Eii Areesh ge kokko ekey… Eii emeehun Shaayan prank kohlan vegen kuri kameh

  • 🅰️reesh🎱

   September 4, 2020 at 8:56 pm

   🤣Haadha serious vee…. Eii Liyam gandey Leena akah vegen… Ma vx Aslu confused vi egadee

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 8:58 pm

   Ekm eii kiivve kuri kameh tha? Eyy mi tab ga inii emme 4 percent mihaaru avahah thi bunaa ehcheh buney

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 9:00 pm

   Pis pis pis Liyam vx thii vaki rangalhu miiheh??? 🤣🤣🤣🤣Aish aa dhimaalah ehchehi kiyanii 😂N I want to explain everyone 🙏🙏 guys can you give me your attention Pls

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:01 pm

   Yesss Aash brw

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 9:02 pm

   ހެލޯ އެނީވަން ދެއާރ🙋🙋😕😑

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 9:03 pm

   OK I’m starting

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:05 pm

   I am here

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:09 pm

   Aash brw xeen eba ulhen

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:16 pm

   Kobba

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 9:30 pm

   އަޅުގަނޑު ރިއާޝް ގެ އާއިލާ އަދި އަހުޝަމް ގެ އާއިލާ ދިމާވީ ޗުއްޓީ އަށް މާފުއްޓަށް ދިޔަ ލޯންޗު ތެރެއިން…. އެދުހުން ސުރެ އަޅުގަނޑު މަންމަ މެންނާ އަހުޝަމް ގެ މަންމަ މެންނާ އައީ އެކުވެރި ވަމުން….. އެއީ އަޅުގަނޑަށް10 އަހަރުގަ….. އެހެން އުޅެމުން އުޅެމުން އައިސް އަޅުގަނޑު މަންމަ އާއި އަހުޝަމް މަންމަ ބެސްޓް ފްރެންޑްސް އަށް ވީ…… ދެން އަހޫ އާ އާޝް ވެސް ވަރަށް ކްލޯޒް ވާނެ….. އެހެން އުޅެމުން އަންނަނިކޮށް އައިޝް އާ ދިމާވީ ވާހަކަ އަކުން….. އޭރު ރަނާ އާ އައިޝް ވަރަށް ފްރެންޑް….. އެމީހުން ވަރަށް މަޖާ ކޮށް ޓޯކް ކުރާތީ އާޝް ވެސް އެ މީހުންނާ ގުޅިގެން ޓޯކް ކުރާހިއްވީމަ އެތާ ކޮމެންޓެއް ކޮއްލީ އާޝް އާ އެއްކޮށް މިތާ ކޮމެންޓު ކުރާނެ ކުއްޖެއް އެބަހުރިހޭ ކިޔާފަ…. އަހޫ އަށް އެ ކޮމެންޓު ފެނިގެން ބުނީ ތިމަންނަ ކުރާނަމޭ…… އެކަމް އޭރު އަހޫ އަކަށް ވެސް އާޝް އަކަށް ވެސް ނޭންގެ އެއީ އެ އަހުޝަމް ކަމެއް އަހޫ އަކަށް ވެސް ނޭންގެ މީ ފްރެންޑް ރިއާޝް ކަމެއް….. އެހެން އުޅެމުން އުޅެމުން އައިސް އެވާހަކައިގެ އާތާރ ގެ ބަހަށް ކޮމެންޓު ކުރުން ހުއްޓާލީ….. އެހެން އުޅެމުން އުޅެމުން އައިސް އަހޫ އަށް ވަދެވުނީ ލޯބި ވެރިއެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ ވާހަކަ އަށް އެތަނުން އަހޫ އާ އައިޝް އާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިމާވީ….. ދެން އެދުހު އަހޫ ކޮމެންޓު ކުރީ އާޝް މެމްގޭގަ އިނދެގެން އާޝް ކުރިމަތީ….. ދެން އާޝް ސުވާލު އުފެދިގެން އެހީމާ އިނގުނީ ކުރީ ވާހަކަ އިން ވެސް ދިމާވީ ހަމަ އާޝް އާ އަހޫ އާ ކަން…. އެހެންވެ އައިޝް އަށާ ރަނާ އަށް ސަޕްރައިޒް އެއް ދޭންވެގެން ނޫން ކަމަށް ހެދިގެން އައިޝް ގެ ކޮމެންޓު ތަށް މަޖަލޭ ކިޔާފަ މެސީ އެފް ޖޭ އާރް ގެ ނަމުގައި އާޝް ކޮމެންޓު ކުރީ… ދެން އަހޫ ބުނީ އެއީ އާޝް އޭ…. އެމީހުން އޭރު އާޝް އާ ދިމާލަށް ކިޔާނީ ރިއާޝް ބްރޯ….. އެހެން އުޅެމުން އައިސް އެތާ ތެރޭ އަހޫ ފެޝީ އައިޝް އަނގަ ގޮއްވަން…. އެދުހު ޒީން މެން އެންމެން ކީ ހަމަ ހީވީ ކޮމެޑީ ޝޯ އެއް ތެރެއަށް ވަދެވުނު ހެނޭ…. ދެން ހިޔާލައް އައީ ކޮމެޑީ ލޭންޑް އުފައްދަން….. އެހެން އުޅެމުން އުޅެމުން އައިސް އެއްދުހު އައިޝް އާ އަހޫ ޒުވާބު ކުރަން ތިއްބާ އާޝް ގޮވީ ދޮންބެ އަށް ދޮންބެ ވެސް އެ ކޮމެންޓު ތަށް ކިޔާފަ ހީހީ ބަލިވަނީ އޭރު…. އަހޫ އާޝް އެބައިނހޭ ބުނީމާ އާޝް ބުނީ މީނީ އޭ ދޮންބެ ވެސް ހީހީ ބިނދެޔޭ ތިމީހުން ކިޔާ އެއްޗެހިން… އެހެން ބުނީމަ އައިޝް ބުނީ ދޮންބެ އަށް ސަލާން ބުނައްޗޯ….. ދެން ފެޝުނީ އައިޝް އާ ދޮންބެ އަށް ދިމާ ކުރަން…. އާޝް ބުނީ ދޮންބެ ކައިރީ ކޮމެންޓެއް ކޮއްބަލާށޭ…. ކިޔާ ކިޔާ ނުކުރީމާ އާޝް ކުރީ… ދެން ދޮންބެ ވެސް އާޝް ކިޔާވަރުން ނޯވެވިގެން ކޮމެންޓު ކުރަން ފެށީ ނިކަން ވެލާފަ….. އެރޭ ދޮންބެ އައިޝް އަށް ޕްރޮޕޯސް ކުރީ…. ބަޓް ޝީ ސެޑް ނޯ….. ދެން އަނެއް ދުހު އާޝް އެންމެން އެއްކޮއްފަ އައިޝް ޕްރޮޕޯސް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ވާހަކަ ދައްކާ ފަ އަނެއް ރޭ އައިޝް ޕްރޮޕޯސް ކުރީ… އެރޭ ޝީ ސެޑް ޔެސް….. އެކަމް އެރޭ ވެސް ނިކަން ވެލާފަ ގިނަ ކޮމެންޓު ކުރީ އާޝް ،ދޮންބެ ނަމުގަ….. އޭރުން އަސްލު މަޖާ ވަރަށް….. އެހެން އުޅެމުން އުޅެމުން އައިސް ދެން މި އަހޫ ލިޔަމާ ހެދި މޮޔަ ވެގެން ވީކަމެއް ވީ….. އެން ގާއިޒް އަހޫ މިދުވަސް ކޮޅު އުޅެނީ ކަމަކު ވަރަށް ބިޒީ ވެގެން…. އެހެންވެ ގިނައިން ވާހަކަ ނުދައްކަނީ…. އެކަމު މަ މާ މަދު ދޯ ވާހަކަ ދަައްކާލެއް😝😝😝😝😝😝
   OK now Unmeedhu kuran understand vaane kamah
   N Dhenmme Aish name jehifa comment fonuvaalevunii hama dhonbe ah

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 9:31 pm

   Suhbboooo haadha dhigey dhw😂

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:35 pm

   Wow Aash brw
   Aash brw aa ahuu brw dhanan dhw kurin vs omg
   Yesss we understand its OK
   Ehehhehehe
   I am still suprised

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:36 pm

   And same island ehgaa thr uleny both

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:37 pm

   Ohh get vehje
   Aash dhw dhonbe ge name ga ehenma ginain cmnt kuree..Rangalhu dhen..hehe

   Ohh Ahu & aash kurin vx friends dhw

  • CR7 FJR

   September 4, 2020 at 9:41 pm

   No Aash ulheny male ga…. Hehe yaa Ahu vx bungnehnnu…. Aash Mom phn ah vx v ginain ril nan vx araa nan jahaa thanah fithiima….. E ee ginain E nan thah type kuraathii….. Dhonbe maa avas aruvaalaigen ulhuniima Aish nan erithanaa comment fonuvaalevunii…. N also he is new to this site…. Ehnma maaka gina kanthah thakeh neyngeyne

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:43 pm

   Ohhhh ehen thr Aash brw get vehje
   Aley ekamaku vrh cute ingey Aash brw aa ahuu brw hehehe

 119. Shaayan

  September 4, 2020 at 8:53 pm

  Fukkibayooooiiiii????? Ehchekey bunebala

 120. Shaayan

  September 4, 2020 at 9:00 pm

  Dhennn Areesh asluvx biteh hureytha?

  • 🅰️reesh🎱

   September 4, 2020 at 10:02 pm

   Ekamaa shaayan… Aharen ge biteh huhnnanama comedy land akah nuvx ai muss lol

 121. 🌷Xeen🌷

  September 4, 2020 at 9:18 pm

  Alhey xeen & Ril ekani tha mithaa mi ulhenee

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:21 pm

   Thede Kobaa enmen Aash brw ves konmes ehche liyany thr anekaa
   I am starting eh jahaafaa in maa

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:29 pm

   An dhw

 122. Shaayan

  September 4, 2020 at 9:33 pm

  Alheyyyyy ekakuvx noolhenii tha? Kommes meehaku ehchekey buneba

 123. Shaayan

  September 4, 2020 at 9:36 pm

  އާޝް ބްރޯ… ޝާޔަން ސުވާލެއް ކޮށްލަންތަ؟ ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއްތަ؟ ލޯބި ވެވެނީ ކިހިނެއްތަ؟ ލޯބި ވީމަ ވަނީ ކިހިނެއްތަ؟ ލޯބި ވެވުނީމަ އެކަން އެނގެނީ ކިިހިނެއްތަ؟ އެންމެ ރުޅި އަންނަ މީހާ ދެކެވެސް ލޯބި ވެވިދާނެތަ؟

 124. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 9:40 pm

  Shaayan kuhje dheke loabi vevuny thr dear

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 9:42 pm

   Idk

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:44 pm

   Thedu Shaayan

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:45 pm

   Hama ahaalee dhw ekahala kameh ulenyaa angaalaachey shaayan

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:48 pm

   Thedhu Shaayan Ril ah angaalaathi lwibeege hurihaa kamun masters, degree, PHD hadaafa ekoi huree👩🏻‍🎓

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 9:52 pm

   Thede neygey kameh noonaane dhw xeen Ril ah
   Heheheh

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 9:53 pm

   Ehnthr? Ehnviiru ril sis e suvaalah javaabu dheynvii ennu😁 Yah yah angaalaanan n I think I’m in love😉

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:54 pm

   Ya

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 9:55 pm

   Shaayan Keeve thihen thi buny.. Anehkaa meehaku dheke loabi vaankan feel vany tha

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:56 pm

   Alsu Shaayan with who

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 9:56 pm

   Shaayan curious tha

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 9:58 pm

   Riloo Shaayan ah e suvaalu ge javaabu deeba

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 9:58 pm

   Yesssss kind of curious dhwww…😉 Heheh🤣

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 9:59 pm

   Kaaku kameh nubunaanan n I’m not sure if I’m in love😋

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:00 pm

   Alhe shaayan you feel love with who.. Plx buneba

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:00 pm

   Heheheh Aaan shaayan
   Huvaa thr dhen javaabu deynvee dhw
   Loibakee ey vrh foni ihsaaseh but baeh faharu vrh hithives vaane
   And loabi veveynee hama hurefaa neygi vevey loabi ey aduahan dhw shaayan And
   And loabi vevuny maa vrh thafaathu gothevaane like ahfaa finivaane heart beet avas vaane butterflies in yours stomach when u go in front of that boy
   Loibi vevuny maa vaane goi dhw emeehaa kurimacha araairaah vrh thafaathu ihsaasehvaane
   And abaduves Eyna dekilaahie vaane dhw
   And Yaa ruli ana meehaa dheke loabi veveyne gere Hama vrh chance boduvaane

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:02 pm

   Mihira thanun gotheh van Yaa vaany U are in love ey xeen me Ah ihsaas vee my life omg

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:03 pm

   Heheh…🤣 Ok ok ok…🤣 Ingijje😉

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:04 pm

   Bunaanii Mirey Shaayan ah ehn hedhii kiivve kan buniima😉

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:05 pm

   Shaayan buneba ur In Love dhw

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:06 pm

   Shaayan Ril akah neyge

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 10:07 pm

   Riloo Ya I know u ah ihusaas vaanekan

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:08 pm

   🤷Dhn neynge Shaayan akah vx

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:09 pm

   Shaayan plx buneba Kaaku dheke loabi veetha

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:09 pm

   Dhw xeen But mihaaru i Don’t care meehakah dera eh deefaa ufalakun nooleveyne

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:11 pm

   Dhn neynge Shaayan akah vx seedhaa seedhaa 🤷eii kaaku kameh Bunaakah

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:12 pm

   Bunan ingen vaane dhw shaayan Aley

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:15 pm

   Shaayan buneba plx Eyrun Dhw help eh veyey nee vx

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 10:22 pm

   Ya Ril lets see dhw
   Varah vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv happy vey Ril thihaa kereytee ve..Masha Allah

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:25 pm

   Hehhehehehe Yaa lets c dhw
   Karen vaane dhw mihaaru mee kurin Uley fidi Ril eh Nooney now I will be so strong xeen until u all frnds Aaa with me in all difficulties

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 10:31 pm

   Ya varah avahan ekanthan bust vaane xeen aai alhaiganen ulhye bey menn eba ulhey bust kohlan

   INA always with u riloo

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:34 pm

   Huvaa thr xeen But vrh dera vey Ril eba Eyna badunaamu vaane dhw dhen
   Thank xeen

 125. Shaayan

  September 4, 2020 at 10:01 pm

  Eyy Mirey fukkiba yaa liyam men vegen kiivve plan kuri prank eh tha eii? Shaayan hama asluvx rovuney

  • 🅰️reesh🎱

   September 4, 2020 at 10:04 pm

   🤣🤣🙁Eii shaayan thalhuvaalan vegen…. So sorry shaayan dw liyam

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:06 pm

   Neyge Dhw.. Liyam buni gothun vehjeyaa reyga emeehun kiss kurithan belyma

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:07 pm

   Oh ehn dhwww… Heheh… U will pay for it thakaholhi nd fukkiba😡

  • 🌸shif🌸

   September 4, 2020 at 10:08 pm

   Kyve rovunee…ummm are u in love with Areesh dhonbe…. I think so
   Ehenveema Fahari right😆

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:09 pm

   Nd it’s ok fukkiba

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:10 pm

   Shif Ril ah ves heevany

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:16 pm

   Nooooo I’m not in love n I’m not ur fahari shifffffffff😡😡😡

 126. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 10:11 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣Shif ah buneveyny hama shaayan plus Areesh ey….. BECAUSE leena aiima shaayan ah rovunee hehe

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:13 pm

   Nooooo😡😡😡 Nd I’m not in love…😝 I was just kidding😡😡😡

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:13 pm

   Dhw Shif Lam ah vx heevany thihen.. New fahari eh liben ulheny Dhw

  • 🅰️reesh🎱

   September 4, 2020 at 10:13 pm

   Whattttt Shifa gandaa what

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:14 pm

   Shaayan Aley we were so curious

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:17 pm

   Aslu vx ril.. V curious

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:18 pm

   😜😜😜Dhn lala laa

  • 🌹Ril🌹

   September 4, 2020 at 10:20 pm

   Aaan ekey dariyaaa Hama curious vefaa huree bodah

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:21 pm

   Shaayan Dhn Keeve thihen thi kiyanee.. I think aslu shaayan curious kaneyge

 127. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 10:16 pm

  🤗🤗🤣Ey thiehnooney mashah biteh plxx

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:18 pm

   Shif vx curious😮eherynun soattu soru

  • 🅰️reesh🎱

   September 4, 2020 at 10:19 pm

   OK wait…. Biteh hoadhaidhyfa bunaany Shifa mamma kairee OK dw

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:23 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣Shif ah eherynun (s) soru vx liben.. Abadhu E soru fahathun

 128. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 10:22 pm

  😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😖😡🤥🤥🤥Soatu??? Ju they…. Ahmmmmmmaaaaaaiiiiiiii lamhaaaaa

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:25 pm

   Hmmm kihineh vee.. (Sha) ah vure eyna ah rangalhu vaane u vx

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:29 pm

   (Lya) kuree dhuvahu vx Lam kaireega kee hingaa balaashw chumppu n soattu hoadhan dhaan

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 10:57 pm

   😮(Lya) adhi vx hunaanee chumppu aa hedhi Moya vefa

 129. 🌷Xeen🌷

  September 4, 2020 at 10:26 pm

  Shaayan dariya thiulhenee kaaku deke lwbi vevigen tha

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:28 pm

   😋Noolhen Bunaakah

 130. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 10:28 pm

  Lamha kiyaafaane konmme ehcheh vx

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:32 pm

   Haadha curious vee.. Its just for fun.. Dhn ingeynu aslakah ekan kuraashey nubunaane kan

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:52 pm

   Ehaa galhi soreh

  • Liyam⚽

   September 4, 2020 at 10:55 pm

   Soattu beynumy tha Shif.. Ma thikan kohdhyfaanan.. (Lsha) kairyga ahaa eyna ok hey Shif soattu aa rahtehi vaan

 131. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 10:30 pm

  Dhen buneba lwbi shaayan kohkoo

  • Shaayan

   September 4, 2020 at 10:33 pm

   Saabaheyyyyy ril sisssooo…🤦🤦🤦 Shaayan noolhemey miihaku dheke lwbi vegenneh🤦

 132. Shaayan

  September 4, 2020 at 10:31 pm

  😝😝ފުއްކިބާ… އައިމް މިސިންގް ފައިޓިންގް ވިތް ޔޫ…😉 އައި ހޭޓް ޔޫ ފުއްކިބަ…ފުއްކިބަޔާ އިންނާނެ މީހަކު ނުވާނެ ގިޔާމަތް ވިޔަސް…🤣🤣🤣

  • 🅰️REESH🎱

   September 4, 2020 at 10:33 pm

   Ma dhuniyeyga ulhegehnu meehakaa indheveynee

  • Anonymous

   September 5, 2020 at 7:31 am

   ?What do u mean

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:33 am

   Sorry eii Shaayan ingey olhigen nan nujaha fonuvunii

 133. 🌹Ril🌹

  September 4, 2020 at 10:32 pm

  Hey guysss bye ingey
  I am going. Gud night sweet dreams
  Luv uuuu allll sooo much
  Stay safe

  • 🌷Xeen🌷

   September 4, 2020 at 10:34 pm

   Ya good night Ril & others
   Good night
   Sweet dreams
   Love u more rilooo & others

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:35 pm

   Bye Riloo
   🌃🌃🌃Gud night
   Sweet dreams darl

 134. Shaayan

  September 4, 2020 at 10:34 pm

  Shaayan vx dhn dhanii nidhan ingey everyone Gud night n sweet dreams…🌃🌌🌉 Luv u all💖💖💖

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:37 pm

   🌃🌃🌃Good night shaayan darl
   Sweet dreams

 135. 🌸shif🌸

  September 4, 2020 at 10:37 pm

  Bye all I’m going

 136. Anonymous

  September 4, 2020 at 10:42 pm

  Bye all
  🌃🌃🌃🌃🌃Gud night
  ❤️❤️❤️❤️❤️Sweet dreams darls
  I am also going.. Bye

  • Lam 💜

   September 4, 2020 at 10:43 pm

   Ey Lam ingey
   Bye all
   😘😘😘😘😘Lyyyssssmmmmm all

 137. 🌺LILLY🌺

  September 4, 2020 at 11:17 pm

  Shaayan kokkoo
  Dhahtha ah ingey you ge crush😜😜😜😜😜
  But kokko keemehnnu meege dhuvas kohlheh kurin eyna kihiney hey dhahtha dheke nufeni loabi vanee🤔🤔🤔🤔🤔🤔
  dhahtha bunee meh nnu neyge yey and dhahtha eyna dheke loabeh nuveyey😂😂😂
  ehehen kiyaafa kihiney kokko ah thiveee??
  kokko eyna dheke aslu ves like ve dhw??
  not areesh igey😂😂😂
  Dhahtha ah yageen😋😋😋

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:29 am

   ސިސް ޕްލީޒް ސްޓޮޕް ޓޯކިންގް އެބައުޓް ހިމް. މަޖާ ކުރަންވެސް ވަކި ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ ދޯ… އައި ޑޯންޓް ލަވް ނޯރ އައި ޑޯންޓް ލައިކް ހިމް… މީ ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް ބުނާ އެއްޗެއް އިނގޭ… ހީ އިޒް ނޮޓް މައި ކްރަޝް

 138. Liyam⚽

  September 5, 2020 at 12:05 am

  Konbaeh nunidhaane
  Nunidhaa meehaku vihyaa Aadhey vaarethemen.. Mashaa Ahu aa Lam aa 2 sisters aa dhonbe aa fahari aa 🌧️🌧️🌧️vaarethemeny mee.. V boakon vaare vehey eba
  🤣🤣Hurihaa enmen finikamun rajaa alhaigen dreams balanee Dhw
  Ey Shif nunidhaa aadhebala kaafa gayah fuh alhan.. Maadhan kaafa b day veema fuh alhan miulheny
  Nunidhaa Meehun Hama Mihaaru Aadhey themen..💧💧eyrun Maadhama Moodhah dhaairu gendhaanan mirey aiy Meehun n bbq hadhaa thanah gendhaanan maadhamaarey
  💧☔Nidhaa meehunnakah nudheveynethaa ehthaa kah vx.. Bye beynun meehaku Aadhey themen
  ވަރަށް މަޖާ

 139. Shaayan

  September 5, 2020 at 7:43 am

  Gud morning emmen🌇
  Kobaaa adhivx Nidhaneetha emmen…😴 Pis pis pis kannei bayekey dhwww mi ulheny…🤦
  Make foohivegen gos Mithaa mi enburenii…🙂🙃🙂
  Kalw gayaa mashah Yageen e fukkiba adhivx onnaanii nidhiiga huvafen balan kan…🤣🤣🤣 Klwwwww thedhuvaashoaiii🤣🤣🤣

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:44 am

   Make eh noon ma***

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 7:51 am

   އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނޭނގޭނެ އެކަކަށް ވެސް ލިޔަމް ވެސް ކުރިން ހަމަ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ރިލް އެހި ތަނާ އެކަމަކު އެމީހުން އަކަށް ވެސް ނޭނގުން

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:00 am

   ?Kon suvaaleh

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 8:03 am

   Inaane meehaku nuvaaney

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 8:04 am

   Javaaba kee.. Aharen dhuniyeyga ulhegen noonnhey meehakaa indheveynee

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:18 am

   Dhn Areesh hunnaanamennu dhuniyeyga… Keevve thihen thi kiyanee?

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 9:13 am

   Ma buneemehnu ekakahvx nuvisneyney.. Neygunehnu

 140. Liyam⚽

  September 5, 2020 at 8:06 am

  Heyy Aadhey enmen Moodhah dhaan.. Areesh Aadhey zuvaabu nukoh dhaan
  Shif Lam buny annaashw dhaan

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 8:09 am

   Hmm midhanee dhaan.. Kon rashakah dhanee

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 8:13 am

   ސާބަސް ލިޔަމް ކައޭ މަ ޓެބުން ކޮމެންޓު ކޮށްފަ ހުންނާތީ ޖެހޭނީ ލިޔަމް ގެ ނަން

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 8:25 am

   Liyam anna ga balaa moodah daan

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:12 am

   Midhanee kandhu fahcheh ga balaa

 141. 🌷Xeen🌷

  September 5, 2020 at 8:22 am

  Hii all
  🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞Good Morning

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:24 am

   Mornin xeen sis Areesh e kiyanii Keekey tha?😕 Dhuniyeyga huregennoa meehakaa indheveynii😕

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 8:28 am

   Kokko ebunee duneyega hurihya ooo meehaka indeveynee..maru veema needeveyne Vaahaka thoohchen Esoru E kiyanee

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:36 am

   Whattttt? So xeen sis thi bunii Areesh maruvaaney thrrrrrr?😱😱😱

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 8:42 am

   🤦🏻Pis pis Shaayan
   mi nubunan amihla ah maruvaane ekey noon..amihla ah maruvumakee faafa eh,ehenma areesh vx amihla akan mareh nuvaane dhw
   Enme gaathuga vx enme duruga vx vaane ehchakee maru, ehenveema dhuniyaiga huregen dhw meehaka indeveynee vx..meehaka inumuge kurin maruveema ka needeveyne ehnu
   Saafu nuvanya bunaathi

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:48 am

   Ohhh… Yah yah saafu vejje

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 8:49 am

   Mi nubunan ehnoon mibunanee*********

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 8:51 am

   ALHAMDHULILAAH❤️❤️❤️saafu vi kan

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 9:10 am

   Xeen deenee dharuheh gaa dhw

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:15 am

   Ey Areesh ma buny mehnu nuviss neyney.. Sikudi onna bayeh noon viyya.. Sikudi othas nuviss naane

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:17 am

   Sikudi onaanee onna thaa baavaafa mahchakah

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 9:22 am

   Aslu vx Dhw Iyam.. Rangalhah visnaa fihyya ingeyne

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:30 am

   Hooooonnn dhn hevey thivarah dhimaa nukuriyas… Eyru maths in dhin assignment gandeh ninman iniimayey nuvisnunii…😡 I hate maths…😡 Maths filaavalhu hadhaa faharaku viyyaa sikundi ehkoh gelleyne…😒 Huvaaa mi bunii😒

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:32 am

   Xeen buni Javaabu vx nubayey

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:36 am

   ހޫން މަށަށް އިންގިއްޖެޔޭ އެބުނީ ގިޔާމަތްވާ އިރު ދުނިޔޭގަ ނުހުންނާނެ ވާހަކައެއްނު… އެދުވަހުން އެންމެން މަރުވާނެއްނު

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 9:42 am

   Hmm Ril ekahala daruseh dhenn
   Huvaa liyam Alhey javaabu rangalhu kohbala
   Liyam ma vx ehaa Hameh Nooney 2019 Inn feshigen..bodukamnen..riloo ma varah rulhi aadhey ekan hithan eriyas😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
   MA e gadee Shaayan e suvaalu kuri iru inee dhivehi mazumoonu liyan

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:45 am

   Nubayo Javaabu saayanoo

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 9:47 am

   Liyam Dhn heyon emeehun boa nugoh viyas.. Nuvissneyne kithanme V hint dhinas

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:48 am

   Whatttttttttttttttt? Dhnnnnnnn🤷🤷🤷

 142. 🌷Xeen🌷

  September 5, 2020 at 8:35 am

  Shaayan dhoonee dhiyaee tha

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:37 am

   No nudhan

 143. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 9:09 am

  Hi gud morning enmen
  Liyamoo aharumen vaareaa themen balaanaisaa dhen konmehen kiyaanekamhe nei anaashekey eh
  Miadu anekaa shaayan aa areesh fehteethr hehehh

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:15 am

   😡😡😡Dhn ril sis gandaaa he is my enemy n I hate him

 144. Lam 💜

  September 5, 2020 at 9:21 am

  🌞🌞🌞🌞🌞Heyy all Gud morning
  Kobaa enmen

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:26 am

   Mi ulheny

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 9:29 am

   shaayan u akah get eh nuveytha Liyam n Areesh kiyaa ehcheh

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:31 am

   No get vejje Eyru filaavalhu hadhan iniimayey maa bodah nuvisnunii

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 9:33 am

   Kobaa answer akee

 145. Aish

  September 5, 2020 at 9:31 am

  OH MY GODDD😵😵😵😵😵😵Mihaaru mithanah vanna gothah mi jehenii shaayan aa Areesh ge lwbii ge kulhi gandu balan dhw😤😤😤😤😤😤😤aunty Thuhthu naa kiyaidheefaanan loehbakii kon ehcheh kan

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:37 am

   Avahah buney

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:44 am

   😒😒😒Eyy aharun noolhemey loabi vegenneh

  • Aish

   September 5, 2020 at 11:21 am

   ލޯބި ފުން ވާނެޔޭ……..
   ލޯބި ރަތް ވާނެޔޭ……..
   ލޯބި ތޮއްޓަށް އަރާ މޫދު ލޮނު ބޯނެޔޭ……..
   ލޯބި ދޯ!
   ލޯއްބަކީ ހިތުގައި ނޭންގުމެއްގެ ތެރެއިން އުފެދޭ އިޙުސާސް އަކަށް ކިޔާ ނަމެއް އެ އިހުސާސް އަކީ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ފޮނި އެއްޗެއް. އަނެއްބައި ފަހަރު ވަރަށް ހިތި އެއްޗެއް. ބައެއް ފަހަރު ހުތް ވެސް އެއްޗެއް.. ލޯބި ބެހޭނެ ފަސް ބަޔަކަށް. އެއީ…..
   މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި******************************************************************************
   މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބީގައި މަންމަ އަކު ދަރިއަކަށް ލޯބި ދޭނީ…. އެއީ އެ ދަރިފުޅު ބޮލުގަ ފިރުމާ، ދެއަތުން ކާންދީ، ފެންވަރުވާ، ހީ ސަމާސާ ކުރާނެ. މަންމަ ބަލިވެ އެނދުމަތި އަޅަންޖެހޭ ދުހު ދަރިފުޅު މަންމަ އަށް އެ ލޯބި ދިނީމާ އެއަށް މިކިޔަނީ މައިވަންތަކަމުގެ ލޮއެއްބޭ
   ދެން އޮތީ އުޚުއްވަތް ތެރިކަމުގެ ލޯބި************************************************************
   މިއީ އަޚުއްންނާއި އުޚުތުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވާ ލޯބި. ދިމާވުމުން ސަލާމް ގޮވާލާ، އަޚުންނާއި އަޚުން ދެއަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކޮށްލާ ބައްދާލާ، އުޚުތުން ނާއި އުޚުތުން ވެސް މި ބީދައިން ކަންކަން ކުރުން
   ސިޔާސީ ލޯބި***************************************************************************
   ސިޔާސީ ލޯބީގަ ގިނަ ވާނީ މުޒާހަރާ. ތިމާ ސަޕޯޓު ކުރާ ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ބަހެއްބުނެލިޔަސް ގަޔަށް ބޮލަށް އަރައި ގަންނަން ތައްޔާރު، މަގުމަތީ ވެސް އިދިކޮޅު ޕާޓީ މީހެއް ފެނިއްޖެއްޔާ ތިމާ ގެ ޕާޓީގެ ދިފާޢުގައި އެއްޗެއް ބުނެލާނެ
   ހަތަރު ވަނަ އަށް އިޝްޤީ ލޯބި********************************************************************
   އިޝްޤީ ލޯއްބަކީ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރައްޓެހި ވުން . އިޝްޤީ ލޯބީގަ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަންހެން ކުއްޖާ އިންނާނީ ލަދުން ދެ ކޯތާފަތައް ރަތް އަރާ ވިރި ވިރި. ދެވަނަ ދުވަހު ހީވާނީ އެހެން ކަމެއްހެން، ބިޓު ސޮރާ އެކީ ރެސްޓޯރެންޓު ތަކަށް ދިއުމާ ހަދާ ނުނިމޭ އިމާރާތް ތަކަށް ވަނުމާ ވައްތަރު ވައްތަރަށް ގަނޑު ގަތުން، ތިންވަނަ އަށް ވާދުހު އަންހެން ކުއްޖާ އިންނާނީ ބަލިވެ، ހަތަރު ވަނަ ދުވަސް އެއީ އިޝްޤީ ލޯބީގަ ފަހު ދުވަސް، ހަލާކު މަތި ވާ ދުވަސް. އެދުވަހު އެއީ އަމަޔަށާ ބަފަޔަށް ގަން ގަނޑު އިނގި މުޅި ރަށަށް އަންހެން ކުއްޖާ ފަޟީހަތް ވާ ދުވަސް
   އަދި ބައެއް އަންހެން ކުދިން ހިތަށް އަރާ ފާނެ ހޮޓު ސޮރެއް ފެނުނީމަ ތިމަންނަ ހިތަށް ގޮތް ވިޔޭ،އެ ލޯބި ވެވުނީ އޭ، ނޫން އެއީ އަދި ލޯބި ވެވުނީ އެއް ނޫން އެވީގޮތަކީ ހިތް އަވަސް ވުން (ދެޓް ހެޕެންސް ޓު މީ ޓޫ😝)
   އެންމެ ފަހުން މި ކިޔައިދެނީ ޙަޤީޤީ ލޮއެއްބަކީ ކޮބައިކަން**********************************************************
   މީހުން ބުނާތީ އަހަން، ޙަޤީޤީ ލޮއެއްބަކީ ވާ އެއްޗެއް ނޫނޭ، ވެވޭ އެއްޗެކޭ. ޙަޤީގަތުގައި ޙަޤީޤީ ލޯބި ވެވޭނީ ކައިވެންޏެއްގެ ފަހުން… އޭގެ ކުރިން އެވާ ލޮއެއްބަށް ކިޔަނީ އިޝްޤީ ލޯބި. އިޝްޤީ ލޮއެއްބަކީ ބައެއްފަހަރު ދެ ތިން ހަތަރު އަހަރަށް ވެސް ދިގު ދެމިގެން ދާ އެއްޗެއް އެ އިޝްޤީ ލޯތްބަށް ލޮޅުން އެރުމުގެ ކުރިން ކައިވެނި ކުރެވެން ވާނެ . އޭރުން ޙަޤީޤީ ލޯބި ވެވޭނީ. އެ ލޯބި އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެން ދަނީ ލޯބީގެ ބަގީޗާގެ ގަސްތަކުގައި މާ އެޅުމުން. ކައިވެނީގެ ބިންގާ ވަރުގަދަ ވެގެން ދަނީ މިބުނީ ކަންތަށް ވުމުން. ޙަޤީގަތުގައި ޙަޤީޤީ ލޮއެއްބަކީ ކައިވެނި، ދެމަފިރިންގެ ލޮލުގެ ނޫރު ކަމަށް ވާނެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ލިބެން އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރު ވެގެން ދަނީ ކައިވެނީގެ ބަގީޗާ ގެ ގަސްތަކުގައި އަޅާ މަލަށް. އެ ތުއްތު ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަން ވުމުން އެކުއްޖާ ވެގެންދަނީ ކައިވަނީގެ މާބަގީޗާގެ މޭވާ އަށް. މުހަންމާ އާއި ދަޅުފިއްތި ރަގީބާ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަނީ ޙަޤީޤީ ލޯބި. އަރްނަވް އާ ކުށީ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ އިންތިހާއަށް ވަނީ ޙަޤީޤީ ލޯބި. އެކަމަކު ބަރުން އާ ސަނާޔާ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަނީ އުޚުއްވަތް ތެރި ކަމުގެ ލޯބި. ލިޔަމް އާއި އަހުޝަމް ވަނީ ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ލޮއެއްބެއް. ޝާޔޫ އާ އައިޝް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަނީ އުޚުއްވަތް ތެރި ކަމުގެ ލޯބި. އިޔާޝް ނާޔާ ދެކެ ވަނީ އިޝްޤީ ލޯބި އެކަމަކު އެއަށް ޙަޤީޤީ ލޯބިން ބައި އަޅައިގެން. ނާޔާ އައިޒަން ދެކެ ވަނީ އިޝްޤީ ލޯބި. އާޚްޚްޚް ނާޔާ ކޮން މޮޔައެއް ވެގެންތަ އައިޒަން ދެކެ ލޯބި ވަނީ. ސާޔާ އާ ޝާނިމް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަނީ ޙަޤީޤީ ލޯބި. ޒީވާން އާ ޝިމާ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަނީ އިޝްޤީ ލޯބި. މާނީ އާ އާރާޝް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ އިންތިހާއަށް ވަނީ ޙަޤީޤީ ލޯބި. އަންނި ބޮޑުބެ އޭމްޑީޕީ ދެކެ ވަނީ ސިޔާސީ ލޯބި. ނަވްޔާ މާއިޒް ދެކެ ވަނީ މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި
   ***********************************************މީ ލޮއެއްބަކީ******************************************

  • Aish

   September 5, 2020 at 11:31 am

   Sorry sorry sorry sorry…. Not Maaiz Yaaz dheke navyaa vaanii maivantha kamuge lwbi

 146. Shaayan

  September 5, 2020 at 9:34 am

  ކަލޭނޭ ކޮބާތަ އެ އުޅޭ ފުއްކިބަ؟ މޫދުން އައިސް ފާހާނާ އަށް ވަން ގޮތަށް ނުނުކުމޭ ދޯ… ފުއްކިބަޔޯއި ކަލޭ އަންހެނަކަށްވުރެ ތަތެއްނު…

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 9:44 am

   Adhi nuves aran moodhakuneh

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:50 am

   Ay rakivee saayanu.. Adhi miulheny moodhun neyrigen.. Dhn kihineh faahanaa ah vannaanee

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:50 am

   އެހެންވީރު ކަލޭ ތި ކޮމެންޓް ކުރާ އެތިވެސް މިހާރު އޮންނާނީ ފންޖެހިގެން ގޮސް ހަލާކު ވެފައެއްނު😜😜😜😜😜

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:52 am

   😝😝😝😝Nuvey halaakeh.. Water proof phone eh

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 9:53 am

   ލިޔަމޫ ކަލޭ ކައިރި މިހާރު ނޭނގެ ބުނެވުނު އަދަދުވެސް…😡 މަގޭ ނަން ރަނގަޅަށް ލިޔާށޭ…😡😡😡 މަށަށް ކިޔަނީ ޝާޔަން އޭ ސާޔަން އެއް ނޫނޭ..😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:55 am

   Rulhi Anna vaguthu liyanee saayan

 147. 🌸shif🌸

  September 5, 2020 at 9:49 am

  Areesh gandaa….. Dhonbe rahttehi vaga Soatu aa…… Hurebala Ma gos soatuaa dhimaalah Bunaanan….. Eyna noolhe. Mashaa hedhi eh…..

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:51 am

   Mashah ingey noolhey kan.. Thee soattu aa Vaahaka dhahkaa meeheh vx noonehnu

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 9:54 am

   Ma buny (Lya) ulheny adhi vx chumppu aa hedhi Moya vegeney

 148. 🌸shif🌸

  September 5, 2020 at 9:56 am

  Haan Adhives Moya vefa e anhenaa…. Lam ey picnic nudhan tha

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 9:59 am

   Noon dhan.. adhi ready vanee.. Mendhuru dhaan vegen

 149. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 9:58 am

  Kaloo Ma anan popcorn hifaagen ingey
  Vrh asarugadha cinema eh gaa meenee🤣🤣😂😅😅😂😂😂🤣🤣😂😂😂🍿🍿🍿🍿🍿🍿

 150. ޝަފީގާ

  September 5, 2020 at 10:01 am

  ދަރިފުޅާ އަހޫ މޫދަށް ގޮސް ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅޭތި މިހާރު ބަލަން ޖެހޭނީ ދަރިފުޅަށް އެކަންޏަކަށް ނޫން

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 10:03 am

   Oh adhi handhaan nethi faey Mihuree.. Aish u bodu dhaitha akah vanee

  • ޝަފީގާ

   September 5, 2020 at 10:04 am

   Lamha Magey dharifulhu rangalhah balaa dheythi

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 10:05 am

   ވަޓް…😱 އަހޫ ޕްރެގަތަ؟😱😱😱 އޭ ސަފީގާ އަކީ ކާކުތަ؟😕 އޯއެމްޖީ…😱 ކޮންގްރާ އަހޫ…😄 ޔޭ އައިމް ގެޓިންގް އަ ލިލް ބޭބީ ޓު ޕްލޭ ވިތް…😄😄😄 ޔޭ އައިމް ސޯ ހެޕީ…😄😄😄

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 10:06 am

   Dhahthaa.. Ma balidheynamey thihthibe dhahtha V rangalhah

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 10:08 am

   😀Yes shaayan thihthibe dhahtha preg

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 10:11 am

   ޔޭ އަހޫ ގެ ޗެކަޕް ހަދަން މަ ކައިރިޔަށް އަންނާތި އިނގޭ… މަށަކީ ގައިނެކޮލޮޖިސްޓެކޭ…

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 10:15 am

   Hmm dhaanan shaayan kairiah ahu govaigen check up hadhan

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 10:17 am

   🤰🏻 އަހޫ ޕުރެގް ވީތަ
   ސުއްބޫ ހާދަ އަވަހަކަށް

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 10:20 am

   Ehaa kanthah kurey.. Dhn avas vx vaanu

  • Aish

   September 5, 2020 at 11:44 am

   ވަޓްޓްޓް؟؟؟؟؟؟😮😮😮😮😮😮މަ ބޮއްތަ އަކަށް ވަނީ އޭ😮😮😮😣😦😑😑😕😕😕😁😀😂😃😃😃😍😍😍😍😛😝😝😝ޔޭ… ލިޔާމު ކަލޭ ސިސީ ރަނގަޅަށް ބަލައްޗޭ އިނގޭ😡😡😡😡😡😡ލިޔާމު ކަލޭ ގަދަ އިނގޭ 🤣🤣🤣🤣އަދި ހަފްތާ އެއް ނުވޭ🤰🤰ކަލޯ ގަޔާ މިހާރު މަށަށް ހީވަނީ އަހޫ ފަކީރު އޮންނާނީ ފާހާނަ ތަށިމައްޗަށް ދެމިފަހެން🤣🤣🤣🤣🤣🤣ހޮޑު ލައި ލައި 🤣🤣🤣ހޫމް ދެން މި ތިއްތަ ގަނޑު ވެސް ވަރަށް ފޮނި ވާނެ…. މަމީ ހުންނަ މީހަކަށް ވެސް ނަހަދާނެ😒😒😒😒ވަރަށް އެކަނިވެރި ވާނެ މަ އޭރަށް😭😭😭😭މާ ވެސް ބަނޑަށް ބާލީހެއް ލަށްވާލައިގެން ދާން ވީ ކަންނޭންގެ މަ ބަނޑުބޮޑޭ ކިޔާފަ…. އޭރަށް ހަމަ ގައިމު ވެސް އަހުޝަމަށް ވުރެ މަގޭ ބަނޑު ބޮޑު ވާނެއްނު 🤰🤣🤣🤣🤣

  • Aboobakuru

   September 5, 2020 at 11:53 am

   ??????Ki kiikey shafee 😱😱😱😱😱ma ma Magey kaafa akah

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 11:59 am

   ލައްބަ ބޭބޭ ބޭބެ ކާފަ އަކަށް ވަނީ…😃 އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑުދައިތަމެންނަށް ވަނީ…😃 މަރުހަބާ…😃 އައިޝޫ މަނޖޭ އެމީހުންނަށް ހަނީމޫނަށް ވެސް ނުދެވުނު ދޯ މާ އަވަހަށް ވިއްޔަ އެ އުޅެގަތީ…😉 އަދި ބުނޏެއްނު ޕެރިހަށް ދާނަމޭ…🤣 ދެން ލަލަލާ…😝😝😝 ތިއޮތީ ސުވަރުގެއަށް ދެވިފަ…🤣🤣🤣

 151. Shaayan

  September 5, 2020 at 10:02 am

  Ehnthr? Mithaa miihaku film kulhey kameh adhi mashakah neynge… Kaaku film ge thr hero n heroin akii? Ma vx beynun film balan… Annaanan popcorn hifaigen

 152. 🌸shif🌸

  September 5, 2020 at 10:10 am

  Ey lam bunin tha luher kairee

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 10:13 am

   Yes bunin.. Buni Miadhu evening ga okay o

 153. Shaayan

  September 5, 2020 at 10:16 am

  😈😈😈އޭ ހާދަ ވަޔޭ…😒 ފުއްކިބަ ގެނެސްބަލަ މިތަނަށް މަ ވެއްޖެ ޒުވާބެއް ހިންގާލަން

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 10:19 am

   Ma noolhen mi gadeega mithanah annaakah

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 10:23 am

   Ma midhanee Moodhah dhaan

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 10:24 am

   Eyy dhn madu kohbala dhwww… Ma vrh zuvaabu kohlaa Hih vey eba

  • Aish

   September 5, 2020 at 11:49 am

   😭😭😭😭😭😭P I S….. P I S…… P I S….. hithaama huri

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 11:54 am

   Alheyyyyy e fukkiba e dhiyaiinu ma ehvarah nudhaashey kiyaafa aadheys kuriimavx Hurebala aima Kulhi dhakkaalaanan😡😡😡

  • Aish

   September 5, 2020 at 11:58 am

   ކު ކު ކުޅި؟؟؟؟؟؟؟

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:03 pm

   ހޫން… ކުޅި މަންޖޭ ކުޅި…😵😬 މިރުސް ކުޅި، ހަވާދު ކުޅި، ލޮނުމިރުސް ކުޅި، މިފަހަރު ހަމަ ބުޑުގަ ލޮނުމިރުސް ފުނޑާފަ ޖަހާނަން…😡 އައި ހޭޓް ޔޫ ފުއްކިބަ…😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 12:13 pm

   😂😂🤣🤣😅😅😅🤣😂🤣😅😅😂🤣😅😅🤣😂🤣
   Shaayan saabahey

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:23 pm

   😇?Ma vaa keh gadha eh noon thrrrrrr

 154. Imkko

  September 5, 2020 at 11:36 am

  Hi guys.. sorry for not coming😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️… Anyone there?

  • Aish

   September 5, 2020 at 11:38 am

   Yes I’m here

  • Imkko

   September 5, 2020 at 11:42 am

   Hey aishooo… Miss u a lot❤️❤️❤️❤️… I was really buxy ehnve on nuvevuny… Aharun mathin miss eh ves nuvey dhw😜

  • Aish

   September 5, 2020 at 11:48 am

   Nooney miss vi hetakah😭😭😭😭😭Aish vx midhuvas kolhu v buxy ey….. Miss U lwbii very very very much 😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 11:53 am

   Alheyyyyy imkko I missed u sooooooooo muuuuuucccchhhhh…😭😭😭 Eyy imkko mathiiga huri comments thah kiyaalabala… Mi miihun mihaaru Abadhu Shaayan aa Areesh aa alhuvaa kiyanii…😡 Imkko hunnaanii Shaayan aa ekkolhah dhwww😉

  • Imkko

   September 5, 2020 at 12:32 pm

   Miss u more n more aishoo n shaayan❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️… Anehkka kameh thr Areesh n shaayan😜 hehe😁 hmmm mathyga huri comment thah kiyany mi😉

 155. އައިޗް

  September 5, 2020 at 11:57 am

  Ma Hii Hii bindhihjje mathiiga huri comments kiyaafa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:00 pm

   އައިޗް އޭ😕😕😕😕އައިޝް ޖަހަން އުޅެފައި އޭނީ

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:00 pm

   Dhnnnnnnn aish vx thrrrrrr…😭 Eyy aish loabi eii Koacheh thr?

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:06 pm

   Shaayan lwbii E othy lwbi kiyaidheefa….. Mihaaru ingihjje thr

 156. Shaayan

  September 5, 2020 at 12:06 pm

  Alheyyyyyyyyyyy aish vx dhiyaiithrrrrrrr?😭😭😭😭😭 Miadhu emmen vx ma ekani kohlaafa dhanii yey…😭😭😭😭😭 Fukkiba vx imkko vx ril sis vx xeen sis vx shif vx lam vx aish vx dhanii thrrrrrr😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:07 pm

   Noonekey sanfaaaaa

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 12:10 pm

   Aley shaayan Buxy day eh kamun nuhureveyne maagina irehvanden ingey lwbi shaayan

  • Imkko

   September 5, 2020 at 12:39 pm

   Nooney shaayan Eba ulhemey… mi gady Free veema vaahaka kiyany😜

 157. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 12:08 pm

  Hii guysss srry Mia du maa Varah mithana naadeveythy vrh Buxy today Huvaa mamaraafi miadu ehehhe
  Aish haadha moley dhw loabi aa beheygothun kiyaadeynan ehehehhehehe
  Ma ves heeeheee bidihje cmnt tha kiyaafaa
  And ahuu preg ey
  Congratulations ingey ahuu liyam
  Enme furathma ves edari uraalan dhaany Ma hehe
  Ekamku haadha avahaka shey preg evey anekaa kaaveneege kurin liyam aa demeehun kameh kureetha Masha haadha heevey heehhe
  Ehen maa dhari vihaaakah ves maa dhuva he nuvaane dhw dhen thihaa avaha preg veeyaa noon tha aish

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:14 pm

   Asluvx🤣🤣🤣🤣🤣🤣huva mashah hiivanii maadhan vihaafaane hen… Mihaaru vx ivey Hodu laa Adu

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:20 pm

   އިރުކޮޅަކޮޅާ އެއުޅޭ ލިޔާމު އެމަންޖެ ބަނޑަށް ފިއްތާތީ އިވޭ އެމަންޖެ އަޑުގެ ކޮޅަށް އަމަޔަށް ގޮވާ އަޑު

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 12:30 pm

   Yageeney 2 meehun kaiveni kurumuge kurin date akashey kiyaafa kamen kohlee
   Kalo liyam E manje bandah nufitaga

 158. Aish

  September 5, 2020 at 12:10 pm

  ޝާޔަން މަތީގައި އެއޮތީ ލޯބި ކިޔައިދީފަ…. މިހާރު އެއްޗެއް އިނގިއްޖެ ތަ. މިދަނީ މިސްކިތަށް ބާއީ

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:18 pm

   ނުވިސްނުނު… މިސާލަކަށް އައިޝްއަށް ފެންނަނީޔޯ ކުއްޖަކު އެހެން ކުއްޖަކާ ވަރަށް ކައިރިކޮށް އުޅޭ ތަން… ދެން ފާޑެއްގެ ގޮތެއް ވަނީޔޯ… މިސާލަކަށް މި ބުނަނީ އިނގޭ… އަސްލެއް ނޫން… އެކަމް އައިޝް އަކަށް ނޭނގެޔޯ އެ ކުއްޖާ ދެކެ ލޯބި ވެވޭ ކަމެއް… އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އެ ކުއްޖާއަށް ޖެއްސުމެއް ކޮށްލާށޯ… ތޮޅެލާށޯ… ޒުވާބެއް ކޮށްލާށޯ… މިއަށް ކިޔޭނެތަ ލޯބި؟؟؟

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:21 pm

   ދެން އަދި އެއް ސުވާލު… ބައެއް މީހުން ބުނޭ ފުރަތަމަ ވެވޭ ލޯތްބަކީ ހަގީގީ ލޯތްބެއް ނޫނޭ… އެއީ ތިމާއަށް ލޯތްބަކީ ކޯއްޗެއްކަން އަންގައިދޭ އެއްޗެކޭ… އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންވާ ބަހެއްތަ؟؟؟

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:21 pm

   ތިޔަށް ކިޔޭނީ އިޝްޤީ ލޯބި… ތީ މާނީ އާ އާރާޝް އުޅުނު ގޮތް

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:25 pm

   އެއީ ބައެއް މީހުންނަށް ވާ ގޮތެއް….. ތިން ހަތަރު ފަހަރަށް ވެސް މީހަކު ދެކެ ލޯބި ވެވިދާނެ…. ތިއަށް ދޭނެ ޖަވާބަކީ އާ ބާބަކުން ލޯބިފެށުމަށް އެހީވެދެނީ ހިތުގައި އުފެދޭ ޖަޒުބާތުތަކެކޭ… އެ ލޮއެއްބަކީ ހިތުގައި އުފެދޭ ޖަޒުބާތެއް

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:31 pm

   ފުރަތަމަ ތި ބުނިހެން އުޅެނީ އައިޝް އެއް ނޫން…. އެހެން ކުއްޖަކު ވަރަށް ބޭނުންވާނެ އަބަދުވެސް އައިޝް އަށް ޖެއްސުން ކުރަން… އައިޝް އާ ތޮޅެން… އައިޝް ރޮއްވަން… އައިޝް ރުޅި އަރުވަން…. އައިޝް އާ ޒުވާބު ކުރަން…… ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާ އޭނާގެ ދުވަސް ފުރިހަމަ ނުވާނެ އައިޝް ރުޅިނާރުވާ 🙂
   This is what happening in my life….. But I don’t know eyna aa tholhey hiy Vaa kameh… Ginain zuvaabu kuraanii vx messi aa Ronaldo aa…. Eyna aa eky zuvaabu kuraathi Ahu aa ehkkoh zuvaabu kuran vx molhy

  • Imkko

   September 5, 2020 at 12:37 pm

   Thi comment kiyaafa handhaanvany raasthaa mathin❤️❤️❤️… Mostly aaarsh n maany❤️❤️❤️❤️❤️❤️… 😜

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:44 pm

   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Aslu vx eyy IMOOOOOOO… I miss AARAASH n MAANY

 159. 🌷Xeen🌷

  September 5, 2020 at 12:26 pm

  Aishoo adhi Kiriya mi ingunee ishgee lwbi & hageegee lwbi
  Aish ishgee lwbi 2 to 3 aharah demigen daane tha hama aslu vx..eyah vure gina duvas vaanetha anehka
  Kaivenyah fahu tha hageegee lwbi veveynee vx

  😱Riloo Mihaaru visnihje mi vaa goi

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:35 pm

   Yep xeenoo…. Ishgee lwbi Hama fas varakah aharah vx dhigu dhemigen gos dhaane… Ekamaku kavengnaa Hama ah dhevuniima hageegee lwbi veveynee
   ޒީން އާ އަޅައިގަނެގެން އެއުޅޭ ސޮރަށް ވެސް އެއުޅެނީ ލޯބި ދަސްނުވެގެން….

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 12:44 pm

   Ohh get vehje
   Ahchi ebey ah ingeynee dhogubunan,dhen fuhpahameh henn fufen🎈
   Ebeyah hithun lwbi hoodeynee fuhpaalaafa dhougu bunumun
   Eyna ah lwbi daskohdey meehaku vx vaanee moya
   Evaru meehaka hedhi eh mi xeen eh noolheynan

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:47 pm

   Mashah ingey ekan🤣🤣🤣

 160. Shaayan

  September 5, 2020 at 12:32 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣ކަލޯ ގަޔާ މަވެސް ހީހީ ބިނދިއްޖެ މަތީގަ މަށަށް ކރެވިފަ ހުރި ކޮމެންޓުތައް ކިޔާފަ… އަސްލުވެސް ހާދަ މަޖަލޭ ދޯ…🤣🤣🤣🤣🤣

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:36 pm

   Hahah koyaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣mavx Ahu aa ekii kohffa Hunna zuvaabu thah fahun kiyaafa bandah thadhuvey

 161. Aish

  September 5, 2020 at 12:38 pm

  K Al ey ney Ahushamu hama othy thr🤣🤣🤣🤣🤣🤣liyaamu Vareh kohllaeh noonthr emanjje ah

 162. Shaayan

  September 5, 2020 at 12:38 pm

  ދަރިފުޅާ އަހޫ އަދިވެސް މޫދުން އަރާކަށް ނުވޭތަ؟ ދެން އަވަހަށް އަރާ މިހާރު ދަރިފުޅުގަ ބަނޑުގަ ތި އޮތީ އެންމެ ފުރާނައެއްނޫނޭ. އެހެންވީމަ އަދި ވަކިން ބަލައިގެނެއްނު ދޯ އުޅެންވާނީ. އަވަހަށް އަރާފަ ފެންވަރައިލައިގެން ދޭ އަރާމު ކޮށްލަން. މަންމަ ދާނަން ބަތް މޮޑެގެން އިނގޭ.

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:40 pm

   ފިރާޝައްތާ… ކީއްވެ މަގޭ ނަމުގަ ތި ކޮމެންޓު ކުރީ؟؟؟

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:40 pm

   Aaaan bust vvv🤣🤣🤣🤣shaayan ey Safeega akii

  • Shaayan ި

   September 5, 2020 at 12:41 pm

   އޭ އެކަމް ކުރިން ކޮމެންޓް ކުރީ ޝާޔަންއެއް ނޫނޭ… އަހާބަ ރިލް ސިސް ކައިރިވެސް

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:41 pm

   Firaashaa akii hama shaayan…. Mashah eyru vx Hii viey vaahaka dhahkka gothun🤣🤣🤣🤣dhen mathi bahdhan ulheyne kameh nei

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:47 pm

   No aish hama serious koshey reyga kurii Shaayan eh nooney

 163. Shaayan

  September 5, 2020 at 12:46 pm

  އޭ އާނ މަ އަދި ހަނދާން ނެތިފައޭ މި ހުރީ ބުނަން މިއަދު ލަމް އައި މަ ކައިރިޔަށް އަހޫ ގޮވައިގެން ޗެކަޕަ ހަދަން… މަ ހައިރާންވެގެން ގސް އަނގަކޮޅު މައްޗަށް ޖެހުނު އެ މަންޖެ ބަނޑު ފެނިފަ… މަ ހިތަށް އެރި ބަނޑަށް އެހުރީ 9 މަސް ވެފަ ބާއޭ… ހާދަ ބޮޑޭ ބަނޑު… އަދި މިއަދު ސްކޭން ހެދީމަ އިނގުނީ އެ މަންޖެ ބަނޑު އެހާ ބޮޑީ ކީއްވެކަން… ކަލޯ ގަޔާ އެ މަންޖެ ބަނޑުގަ އޮތ އެންމެ ދަރިއެއް ދެ ދަރިއެއް ނޫނޭ… ތިން ދަރިން… މަ ހިތަށްއެރި ލިޔަމްއާ ދެމީހުން ހާދަ ވަރަކަށް ގަނޑު ގަތީައޭ އެވަރު ވާނީ…

  • 🌷Xeen🌷

   September 5, 2020 at 12:50 pm

   ސުއްބޫ 3 ދަރިންނޭ ހާދަ ވަރަކަށޭ ދޯ އެ ގަނޑު ގަތީ

  • Aish

   September 5, 2020 at 12:51 pm

   Hahahahaha🤣🤣🤣🤣🤣🤣Asluves dhw…. Pis Ma Hama hithah araa shaayan ah kulhadhaana vaane baaey emanjje vihssan😵😵😵😵
   ބަނޑު މައްޗައް ތޯއްޗެއް އެ ލިޔަމް އައިސް ޖެހި ގަންނާނީ…. އައްދިއްޔޯއި މަގޭ ކަންފަތް ފަޅައިގެން ނުދިޔައީ ކިރިޔާ 😖😖😖ކާކު ތަ އެހާބާރަށް ހަޅޭއް ލަވައިގަތީ އެ 😕😕😕😕

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 12:53 pm

   އޭ މަށަށްވެސް އަޑު އިވިއްޖެޔޭ… އަހޫ ގެ އަޑާ ބޮޑަށް ވައްތަރީ… ލަމް ދޭބަލަ އެ ފަކީރު މިހާރު ހުރެދާނެ ވިހަންވެފަވެސް

  • Aish

   September 5, 2020 at 1:02 pm

   އޭ އޭ މަޑު… މަށަށް އެބަ އިވޭ އެމީހާ ކިޔާއެއްޗެހި ހަޅޭއްލަވަމުން… އެއީ އަންހެނެއްގެ އަޑު

   އެމީހާ އެ ކިޔަނީ…. އޭ އޭ ޔަމްމްމްމްމްމް ދެން އޯކޭ… އާހްހްހްހް ތަދު ވެޔޭ ބޭބީ އަށް ވެސް ގެއްލުން ވާނޭ…. ޔަމްމްމްމްމްމް އާހްހްހ އޭ ހެދުން… ޔަމް މީ ވަލު ތެރެ އޭ… ޔަމް ޕްލީޒް… އަނެއްކާ މިއަދު ޗެކަޕް ހަދަން ދިޔައިމަ ބުނީ 3އޭ 4ވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއް ހަދާނީ… އާހްހް ޔަމް ސްޓޮޕް އިޓް.. އައި ވޯންޓް ޓު ރެސްޓް.. ދެން ލިޔަމްމްމްމްމ
   އެހެން އެކިޔަނީ🤔🤔🤔

  • Aish

   September 5, 2020 at 1:08 pm

   ލިޔަމް؟؟؟؟؟؟ވަޓް ؟؟؟؟އަހުޝަމް… އެ އިނގުނީނު ގަންނަ ގަނޑު😱😱😱😱😱ވަލުތެރޭ އޭ

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 1:10 pm

   ސުބުހާނަﷲ… ލިޔަމް އޭ އަހޫ އަށް އެހެން ނަހަދާ… ބޭބ އަށް ގޮތެއްވެދާނެ… އަޅޭ އަހޫ ޗެކަޕް ހަދަން އައިމަ މަވެސް ބުނިން ލަމް ކައިރި ލިޔަމް ކައިރި ބުނާށޭ ދެން އެކަހަލ ކަމެއް ނުކުރާށޭ… މަށަށް ޔަގީން މިހާރު 4 ކީއްކުރަން 5 ވެސް ވާނެކަން… ޕިސް ޕސް ޕިސް… މަ މިއަދު އެވަރަށް ނަސޭހަތް ދިނީމަވެސް އެހުރީ ވިއްޔަ ހެދި ގޮތް… ހެޔޮނުވާނެ…

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 1:25 pm

   Aishooo mashah vx shakku e manje visseyne kamaa medhu…🙄 Ekm vx varihama thaa mashah viyya emme furathama vx uraalan libeynii dhw… Hehehe😂

 164. Lam 💜

  September 5, 2020 at 1:03 pm

  Heyy hurihaa enmen aadheba picnic dhaan.. Plx aadheba hurihaa enmen.. N mirey bbq hadhaairu aadheba Mi grp hurihaa kudhin.. Plx plx

  • Aish

   September 5, 2020 at 1:09 pm

   Kithanme varakah aadheys kuriyas balai aiima dhw dheveynii

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 1:12 pm

   Thedheh… Balaa aadhey… Eyrun dhaanan… Shaayan vrh picnic dhaa hivvey

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 1:28 pm

   Balaa dhiyaamus dheveynama.. Aslu v gendhaahih vey mithaa Miulhey hurihaa kudhin

 165. Aish

  September 5, 2020 at 1:19 pm

  Hey shaayan or mithaa in kuhjjaku…. Mendhuru fas ebaadhe TVM in… SMS Eh kohllaba kalaayaa nulaa jahaafa…. Kalaayaa nulaa song v balaa hiy vegen mi ulhenii… TV thiri ah araane SMS kuraa goey.. If u don’t mind. Pllssss🤗🤗🤗🤗🤗🤗

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 1:23 pm

   Ok ok aish ah takaa SMS kohfin😊

  • Aish

   September 5, 2020 at 1:29 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy Tyssssmmmmm lwbs 😘😘😘😘Aish midhanii Mendhuru fas balan. Ingey.. Ekam v nubalan Aneh hen

 166. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 1:35 pm

  Hii guysss
  Kaloo ma roshi dhamaa dhamaa de atha thudauvaavarun cmnt eh nukohlevigen mioleny

 167. Shifa

  September 5, 2020 at 1:37 pm

  Ey adhi mi ulheny Ahu n Liyam ah congra nukeegen
  CONGRATULATIONS ♥️♥️

 168. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 1:41 pm

  Aaan dhw 3 dharinan Bali be dhw ahuu eyneee suhbooo
  Congra liyam and ahuuu dhen liyam ahuu ah thivaru nukohbala anekaa foot ball team eh Hama vaavarah darin hoodan dhw thioleny
  Ekudhin bodu veemaa foot ball group eh hadhaathi

 169. Hafu

  September 5, 2020 at 1:42 pm

  Heiiii alll

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 1:44 pm

   Hiii hafu👋

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 1:46 pm

   Hiiii hafuuu🌺🌺🌺🌹🌹👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

 170. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 1:49 pm

  Ey xeenoo koonche the visnuny e

 171. Hafu

  September 5, 2020 at 1:49 pm

  Heiii..shaayan sis aa areesh ge comment thah haadha majaley….hama heehee halaakuvehje
  Congra liyam brw nd ahu…
  Hafu ah one kujjaku dehchey liyam nd ahu…hehehe

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 1:55 pm

   Hehehe…😁 Majaa dhw…😉 Ekm we re not in love ingey…🙅 Eii nuvaane kameh…🙅🙅🙅 Hafu ril sis dhakkaa vhk gaboolu nukurahche ingey…😍 Ril sis bunii nafrathakii loabiige feshumoa😒

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 2:10 pm

   Ey dhoge hafuuu NAFURATHAKEE LOABEE GE feshumey shaayanoo

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 2:14 pm

   Nooooon nafrathakii lwbii ge feshumah viyas mi Shaayan dhuvahakuves fukkiba dheke loebbeh nuvaanan😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 2:20 pm

   Eheheheh dhen ma balaana hurebala

 172. Shaayan

  September 5, 2020 at 1:53 pm

  ހުރިހާ އެންމެންނޯއި… އަޅުގަނޑު ގައިނެކޮލޖިސްޓް ޑޮކްޓަރ ޝާޔަން މި ބައްދަލު ކޮށްލީ ލިޔަމް އަދި އަހުޝަމްގެ ބޭބީސްތަކުގަ ރިޕޯރޓް އިއްވާލަންވެގެން… ކަނުލާ އަޑުއެއްސެވުން އެދެން… ލިޔަމް އަދި އަހުޝަމަށް ލިބެނީ 3 ކުދިން… 2 ފިރިހެން ކުދިންނާ، 1 އަންހެން ކުއްޖެއް…ހުރިހާ ކުދިން ސިއްހަތާއި އަދި އަހޫގެ ސިއްހަތުވެސް މިވަގުތަށް ރަނގަޅު… އެކަަމް ލިަމް ހުރިއްޔާމު އިތުަށް ގޯސްވެދާނެ… އެހެންވީމަ ލިޔަމް އަހޫއާ ތަންކޮޅެއް ދުރުގަ ބެހެއްޓުން އެދެން… އަހޫގެ ޑިޔު ޑޭޓަކީ 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2020… ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ސާފުވެއްޖެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން… ޝުކުރިއްޔާ!

  • 🅰️reesh🎱

   September 5, 2020 at 1:59 pm

   🤣🤣🤣Saafu vehjje Dr shaayan…. Shukurihyyaa

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 2:01 pm

   Maruhabaa! Fukkibayaa kale ah aadhevijje dhw emme fahun mithanah😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 2:19 pm

   Omg ehennmaa Dari uraakah maagina dhuvahe nei dhw heheheh
   Ma inthizaaru nukurany
   Congra liyam and ahhuu

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 2:23 pm

   😝😝😝Mashah emme furathama vx uraalan libeynii

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 2:26 pm

   Ma hunaanee shaayan ge dhashun vihsan masehkah kuraa naruheh ge gothugaa ok dhw egoi
   So me second uraany

 173. 🅰️reesh🎱

  September 5, 2020 at 2:03 pm

  😂Hmm miaee… Dhen fashaaba zuvaabu

 174. Shaayan

  September 5, 2020 at 2:07 pm

  URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH…😡😡😡 Kiivviitha cmmnt publish nuvanii???😡😡😡 Mi cmmnt publish nuvejjiyyaamun ma Mifaharu fukkiba yaa rahtehi vaanan…😡😡😡 Cmmnt publish vahche ehnnoonii ma jeheynii fukkiba yaa innan thwcheh😣😣😣

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 2:08 pm

   ނަސީބެއްތޯއްޗެއް ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝްވިކަން… އެހެންނޫންނަމަ މަ ޖެހޭނީ ފުއްކިބަޔާ އިންނަން ތޯއްޗެއް

 175. Shaayan

  September 5, 2020 at 2:19 pm

  ކޮބާ އެ ފުއްކިބަ އެ ދިޔައީނު މަ ބަހައްޓާފަ…😡 ހުވާ މި ބުނީ ދެން އައިމް ބުޑުގަ މިރުސް އުނގުޅާނަން…🌶️🌶️🌶️ އެ ސޮރަށް ކުޅިކަންދައްކާނުލެވިއްޖެއްޔާ މަގޭ ނަމަކަށް ޝާޔަންއެކޭ ނުކިޔޭނެ…😡😡😡

  • 🌸shif🌸

   September 5, 2020 at 3:44 pm

   Aish miadhu haveeru online vahchey… Lam kihaairaku dhaanvee thigeah

 176. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 2:40 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🙂😂🤣😂🤣😂

 177. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 2:53 pm

  Pis pis pis thimiihun thi ulhenii E thin dharin noorigen thr???? 😵😵😵😵😲😲😲😱😱😮😮Mavaa Noolhen theen ehchehga aiyjahssaalan vx
  މި އަހުޝަމު ޕްރެގް ވީ ހަބަރު ލިބިގެން ތިއްތަ ހީވަނީ އެހެން ކަމެއްހެން 😵😵😵😵😵😵ދެ ތެލި ބޮނޑިބަތް ކަށްކާ ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކޮށް އޭތިމީތި ހަދާ ކުޑަކުދިން ކުޅޭ އެއްޗިހި ގަނެ ތިން ހަތަރު ބުރޭންޑުގެ ނެޕީ އަށް އަލީ އެކްސްޕްރެސް އަށް އޯޑަރު ޖަހާ… ޕިސް ޕިސް މަގޭ ބޯހަލާކު 😵😵😵😵ނުވާ ތާކަށް މަގޭ މައިޓުއަށް ވެސް ގުޅައިފި ކަށްކަން…. ދެން ވިސްނާލާ މަށަށް ޖެހޭނީ ކޮންފަދަ ހާލެއް

 178. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 2:57 pm

  Alhe kaaku thr online iiii… Hama ekaku vx nethiitha????? 😭😭😭😭😭Mihaaru haadha vaeyyy 😒😒😒😒
  😭😭😭😭😭😭mashah majaa vx koh nulevey mi Ahusham preg v ma😣😣😣😣😣😣thi vihaigen aadhebala

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 3:08 pm

   Dhw aish mihaaruVarah vaavehje mihaaru shaayan aa areesh ge zuvaabey othy abaduves

 179. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 3:06 pm

  Hehhehehehe Huvaa thr aish Manjey keekuranee dhw
  Dhen aish vs kaavenikohgen dhari akah bali vehje Yaa Manje ge maatu heevany ehen kameh hen thooche dhw
  Muli dhuniyeye ge meehun nah kanakan kiyaane hehhe hehhehe

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 3:13 pm

   Aaan ma jeheynii hama dhefai dhamai Gen gondeega kaala kaalaa innan 🤣🤣🤣🤣

 180. Hafu

  September 5, 2020 at 3:14 pm

  Kaaku on ga inee…
  Higaaba I aa ehkoh game eh kulhen

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 3:18 pm

   Hingaaba Hafu sis 😍😍😍😛😛

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:20 pm

   Yh…higaa nan baazee kulhen…if u r okey

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 3:25 pm

   Yes…. Fashaa

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:26 pm

   Okey..hishaan

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 3:27 pm

   Mariyanbu fashan thr

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:28 pm

   Okey…sis u strt

 181. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 3:17 pm

  Lam n shif Alhuga wedding ge pic eh fonuvey tho v masahkkai kuraanan….. Alhey reyga vx Varugadha match eh oiy…. Ekam bahus kuraveynii thakurufaanu

 182. Shaayan

  September 5, 2020 at 3:29 pm

  😊Hafuuu let’s play truth or dare but if u don’t mind ingey

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:31 pm

   Okey…aish sis u ves kulheynan dhw

 183. Shaayan

  September 5, 2020 at 3:30 pm

  Eyy ma eba annan faahanaa ah gossa

 184. Shaayan

  September 5, 2020 at 3:36 pm

  ?Ok ehnviima kaaku fashaanii

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:39 pm

   Shaayan or aish..konmeves ekakuves strt kohbala…okey dhw….rilooo where r u

 185. Shaayan

  September 5, 2020 at 3:39 pm

  Alheyyyyy hafu n aish vx dhiyaiithrrrrrrr?😭😭😭 Emmen vx ma ekani kohlaafa dhanii yey miadhu😭😭😭

 186. Shaayan

  September 5, 2020 at 3:40 pm

  Ok I will start

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 3:42 pm

   ?Choose kuran viitha

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:48 pm

   Yh. …..choose t or d

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 3:49 pm

   Umm truth

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 3:52 pm

   Areesh dheke lwbi vey thr

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:53 pm

   Restaurant ah…areesh or aash brw….sis u choose kohbala
   Don’t mind ingey areesh nd aash brw aslu for fun ah ingey u two ge name shaayan ah choose kuran midhinee….sorry if u mind anything…

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 3:54 pm

   Eyy srry I choose dare

  • Hafu

   September 5, 2020 at 3:55 pm

   Aish sis u deebala d eh

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 3:59 pm

   Huh ma noolhen fukkiba yaa ehkoh restaurant akah dhaakah ma dhanii aash brw aa ehkoh… N ma gendhaa miihaku jeheyne 3 thashi coke aa 5 cheese burger aa 3 chicken pizza dheyn…🍔🍔🍔🍟🍟🍟 I’m a big foodie😉

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:00 pm

   Hmmm 😏😏😏shaayan capital letters in mithaa liyan v “I love you Areesh”. Liyefa comment fonuvan v

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:02 pm

   Pis pis pis mashah vure shaayan Fala vaane thwcheh

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:02 pm

   WAIT WHATTTTT???😵😵😵 NOO!!!🙅🙅🙅 HEYO GOTHEH NETHENNU!!!😡😡😡

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:03 pm

   Eyy noon eii majaley Aisaaa mashakah nukeveyne evarakah🙅🙅🙅🙅🙅

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:04 pm

   Ehaa easy kan kameh mi aisa nujahssaane ingey😼😼😼😼visnaafa choose kurey

  • Anonymous

   September 5, 2020 at 4:05 pm

   Hiii enmen truth or dare kurany thr

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:05 pm

   Ey shaayoo b Hafu sis aadhey vaare aa themen😍😍😍😍vaarey vehenii… Hmm ingey nukeveyne kan🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 4:06 pm

   Ey Ril ingey

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:06 pm

   URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH…😡😡😡 Fine fine cmmnt kuranvii mithanah rpl eh gothah tha noonii vakintha…😤😤😤😤😤 Eyy dhn aish😭😭😭

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:10 pm

   Hmm OK Mihaaru fenihjje I LOVE AREESH comment 🤣🤣🤣🤣🤣Pls don’t mind

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:14 pm

   😡😡😡😡😡😡😡Aish gandaaaaaaa

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:21 pm

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡shaayoo karudhaahaaaaa
   Kiihvethr Magey rai kulain vahkkan kuranii

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:25 pm

   Keevvetha magey huhdha akaa nulaa magey namun cmmnt kuranii😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:38 pm

   E aku nethey mahssala eh😉eheheheehhehehe… Alhey shaayan lwbi rulhi aeethr… Amm soooooooooooooooooo soooorrrrryyyyyyyyyyyy 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭lwwwwwbbbbiiiiiissssssss

 187. 🅰️reesh🎱

  September 5, 2020 at 4:05 pm

  I HATE SHAAYAN
  I HATE SHAAYAN
  I HATE SHAAYAN
  I HATE SHAAYAN
  I HATE SHAAYAN
  I HATE SHAAYAN

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:08 pm

   I LOVE AREESH
   I LOVE AREESH
   I LOVE AREESH
   I LOVE AREESH
   I LOVE AREESH
   I LOVE AREESH

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:09 pm

   😡😡😡😡😡😡😡That’s not me? Aish gandaaa

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 4:10 pm

   Aish dhw hehehhehe Hama gere🤣🤣😂😅😅😅😂😂🤣🤣😂😂😅😅😅😂😂🤣🤣😂😂😅😅😅😂😂🤣🤣😂😂

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:11 pm

   😕😕😕😡😡😡😡😡😡😡😡Kiikey! Ma mii gandu gandah Hunna miiheh thr

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:11 pm

   I HATE AREESH TOO
   I HATE AREESH TOO
   😡😡😡I HATE AREESH TOO😡😡😡
   😡😡😡I HATE AREESH TOO😡😡😡
   😡😡😡I HATE AREESH TOO😡😡😡
   😡😡😡I HATE AREESH TOO😡😡😡
   AND I WILL ALWAYS HATE HIM MORE THAN ANYONE ELSE IN THE WORLD😡😡😡😡😡😡😡

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:15 pm

   Dhen ma vx beynun😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Uhu Uhu

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:18 pm

   ???Koachehtha beynumii

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:22 pm

   Noon

 188. 🅰️reesh🎱

  September 5, 2020 at 4:07 pm

  😡😡😡😡😡😡😂I will and will always hate shaayan

  • Hafu

   September 5, 2020 at 4:10 pm

   Areesh thi hen kiyananikoh shaayan dheke loabi vevidhaane😂😂

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:24 pm

   😝😝😝😡😡😡😡😡😡😡I will also hate u the most fukkiba

 189. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 4:13 pm

  Alhe dhen Koba thr dhema FIRINNNNGGGGGG 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😕😡😕😕😡😕😡😕😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😑😡😑😡😕😕😡😕😡😕😡🙁😡😡😕😡😕😡😕😕😡😕😕😕🙄😕🤔😕🤔😕🤔😕🤔😕😡😡😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:20 pm

   🙄🙄🙄Kotari fulhuga thwcheh

 190. Hafu

  September 5, 2020 at 4:19 pm

  Kobaa enmen…aadheyy beach ah dhaan …..ril miadhu pic eh fonuvaanan ingey beach ga nagaafa…areesh nd shaayan ulhenee maany nd aarsh gothah dhw aish sis

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 4:22 pm

   Oh fo…🙅 Maany n aaraash fahun lwbi veyey… But Shaayan aa fukkiba yaa…🙅 No no no…🙅🙅🙅 Thii 🙅🙅🙅dhuvahakuvx nuvaane kameh

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:27 pm

   Nooney Maany n Aaraash ulhunii ehn neh noon…. E miihun nubunaane I hate you ekey I love you ekey dhimaalakah 😉Aish aa Ahu ulhunii maany n Aaraash ulhey hen…. Mi dhemiihun Mi ulhenii Arnav aa khushi aa ulhey hen dhw riloo….. Ehn ulhefa Areesh ah hageegee shaayan fenunima vaane ehcheh vaanii

 191. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 4:29 pm

  🤣🤣🤣🤣Ey enmmen TVM balaaba 😛😛😛Aish ainu ge version 1 dhahkkaaeba

 192. Shifa

  September 5, 2020 at 4:35 pm

  Lam kihaairaku dhaanvee

 193. Shaayan

  September 5, 2020 at 4:36 pm

  Eyy ma bunii maadhan noon aneh dhuvahun ahu vihaane emmen annaath ingey…👶👶👶 Mashah libeynii emme furathama vx uraalan😋😋😋

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 4:40 pm

   Chi ley thakaa ekii🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢blaaiii blaaaiiii….. Ma Noolhen thiihchihiiga ingili kuri jahssaalan vx

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 5:07 pm

   Ey ma dhiyain ahu check up hedheeru govaigen.. Enme Kuhjeh othy

 194. Shaayan

  September 5, 2020 at 5:08 pm

  I LOVE YOU AREESH
  I LOVE YOU AREESH
  I LOVE YOU AREESH

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 5:10 pm

   Mi negy (d)

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 5:13 pm

   D negihyaamun Areesh ah kiss eh dheynvee

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 5:23 pm

   Ahhahahahahaha🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 5:27 pm

   Liyam and Ahusham congratulations 😒😒😒😒😒😒😒😒huh

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 6:04 pm

   Eyyyy I swear that’s not me…😱😱😱 Whoever it is I will kill him…😡😡😡 I will never say that I LOVE AREESH😡😡😡😡😡😡

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:13 pm

   Liyam thwcheh E eee 😂😂Huvaa mibunii

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 6:16 pm

   Vedhaane😕… E soru magey athuga jehey dhuvas eii e soru ge buri masthah iraigen dhaane dhuvas😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 6:33 pm

   Saayanoo manje ah ingeytha Magey noonkan shaayan name ga comment kuranee

 195. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 5:25 pm

  Kobaathr Aish gandu😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 5:28 pm

   Mi hurii ey dhoonigandaaaa 🙋🙋🙋🙋🙋🙋😀😀😀😁😁😁😁😘😘😘😘😘

 196. Santhi Mariyanbu💃

  September 5, 2020 at 5:30 pm

  Alhe kaaku thr online iiii….. Ma Comment fonu v ma 44 innan jeheynii

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 5:32 pm

   😒😒😒😒Mashey online ii😝😝😝😝Aley hama ekaku vx nethiitha

  • Anonymous

   September 5, 2020 at 5:33 pm

   Ma Mihiry

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 6:32 pm

   Aisa Moya vefatha thihiree

 197. Shaayan

  September 5, 2020 at 6:14 pm

  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެކަންފަތް ހުޅުވައިގެން އަޑު އަހާ…😡😡😡 އައި ލަވް ޔޫ އަރީޝް ޖަހާފަ ޝާޔަންގެ ނަމުގަ ކޮމެންޓް ކޮށްފަ އެއިނީކީ މަށެއް ނޫން…😡😡😡 އާނ އަދި ލިޔަމް މަ ނޫޅެން ކޮންމެހެން އަރީޝްއާ ކިސް ކުރާ ހިތަކުންނެއް…😒😒😒 މަގޭ ނަމުގަ ކޮމެންޓް ކުރަނީ ކާކު؟😡😡😡 ދެން މީގެ ފަހުން މަގޭ ނަ،މުގަ ކޮމެންޓް ކޮށްފިޔާމު ހަނދާން ކުރާތި މަގޭ އަތުގަ ޖެހޭ ދުވަހަކުން ކަލޭގެ ބުރި މަސްތައް އިރާލާނަން…😡😡😡

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 6:25 pm

   Neyge Dhw kaakukameh kuranee vx.. Dhn kihineh iraaleveynee

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 6:28 pm

   😡Kaakutha shaayan name ga comment kuranee

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:44 pm

   Ma nueh heynan….. Ma habaru fathuraanii…. Hama seedhaa ereyge 8 ge habaruga liyaanan Arnav khushi ge version 2 raahjjein nukun vaahaka

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 6:57 pm

   Ma liyaanee Vaahaka eh shaayan aa Areesh rahttehi vehjey kiyaafa

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:11 pm

   😡😡😡Dhnnnnnnn aish n lam😡😡😡

 198. Imkko

  September 5, 2020 at 6:26 pm

  Mathiiga huri comments thah kiyaafa hihiii😂😂 bandu ga rissaa mihaaru eba.. hospital ah dhaan nujehuniyyaa rangalhu… Areesh n shaayan kohffa huri comment thah kiyaafa ves hihiii bindheny… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Adhi handhaan nethifa ey mihiry bunan… 🎁🎁🎁🎁mi othy liyam n ahu ge wedding ah naadhevythii thi dhemyhunnah magey faraarhun dhey gifts.. shukuru kohabla… Ma haadha haalakun genai ehchekey thy.. Ali express ga reendhoo Kula faataa akah order jahaigen ulheytha mihaaru kithamme dhuvaheh.. ekamaku adhi ves e echeh mi hisaabakah foraa vareh nuvey.🤬.. Ehemme fahun trump geygaa Kula laanvegen paint kuraane ethi balaa dhiya thanaa ma Kula faataa thah hifaigen bechyr😜.. ehnvegn mendhuru naadhevuny ves… Varah quality Kula faataa thakekey eii… America no. One brand😜😜😜😜😜😜😜😜😜… 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 6:30 pm

   💛💚Thank you imkko

  • Imkko

   September 5, 2020 at 6:35 pm

   Ur welcm liyam btw💛 kobaa tha ahu brw

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 6:40 pm

   Ahu ah eba oiy nidhifa

  • Imkko

   September 5, 2020 at 6:44 pm

   E soru kamaky Nidhun dhw🤣🤣🤣🤣 hehe.. anehkka e sorah ves hadhiyaa dheythi foruvaaniiky eh noon🤨

 199. Shaayan

  September 5, 2020 at 6:33 pm

  😡I HATE YOU AREESH😡

  • 🅰️REESH🎱

   September 5, 2020 at 6:35 pm

   I HATE YOU MORE N MORE SAIBOANI GOTHI SAIBUROATHU GE DHARI SONIYA GE BITU SAAYAN

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 6:38 pm

   ޔޭ އަރީޝް ބްރޯ ކައޭ ގަދަ އިނގޭ

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:39 pm

   I hate u AREESH 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣SAABAHEYYYY

  • Imkko

   September 5, 2020 at 6:39 pm

   Thi dhemyhun thihen kiyaafa aslah fennah dhuvahakun lwbi vehjjehyaaa ma heynan😜😜😜

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:41 pm

   ??????S+A=hate

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 6:41 pm

   Aslu vx imkko.. Lam vx heynan V baarah

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 6:42 pm

   S+A=Love

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 6:46 pm

   😉Shaayan thiulheny ma thihthi aa rahtehi vaan tha..😮 V Heevey dhemeehun vx loabi vaahen

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:47 pm

   މަ ނުއެއް ހޭނަން…. މަ އެރޭ އަށެއް ގެ ހަބަރަށް ލާނީ އަރްނަވް އާ ކުށީ ގެ ވާރޝަން ދޭއް ރާއްޖެއިން ފެނުނު ވާހަކަ

  • Imkko

   September 5, 2020 at 6:49 pm

   Dhw lam😁 mashah heevany adhi lwbi veveynehen… Ma nubunan vaane ekey ekam fahun hama vevidhaane ehnnu.. kaakkah engeyny kuriah vaan oeh gotheh😜😜😜

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:49 pm

   އޭ ލަމް މަންޒިލް ގޭ ދޮރޯށި ހާދަ ބޮޑޭ😮😮😮😮😮😮ކޮބާތަ ލަމް ފަހަރި…… އޭނަ ކަމަކީ ނިދުން ދޯ😴😴😴😴ބަނޑު ބޮޑަކަސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނޭ ބޭނޭ

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 6:49 pm

   Shaayan thedhah buneba.. Your curious tha mikamah? I think shaayan n thihthi loabi vey kaneyge

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 6:52 pm

   Abadhu nidhanee fahari kamanaa .. Nunidhanyaa Liyam aa dhemeehun kameh hingaanee

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 6:55 pm

   Oh.. Ey Cyc thah vahdhan vegen bodu kohfa dhoru.. Dhontha vx Iyye ehchihi govi masaykaiy nukuraathy

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:55 pm

   މަ މިހާރު ހާދަ ފޫހިވޭ އެބަ….. އައި ވޯންޓް އަ ޒުވާބު…. ކޮބާތަ އާޝް ބްރޯ އާ އަހޫ އާ 🤔🤔🤔މިއަދު އެއްކަލަ ސޮރު ވެސް ނުގުޅާ😭😭😭މިސިން ޔޫ ތްރީ އާޝް ބްރޯ، އަހޫ، މައި ބެސްޓް ބްރޯ

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 6:55 pm

   URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH…😡😡😡 I HATE YOU TWO VATHUKIBA GOATHI HATHUKIBA GE DHARI DHIYAKIBAGE BITU VATHUKIBA😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:58 pm

   ދެން ދުވަސް ކޮޅަކުން ކެރޭނުވެސް ވައްދަން ޖެހޭނެ ތޯއްޗެއް 🤔🤔🤔އޭ ލަމް ތިރަށަށް ގޮއްސަ އަޅުގަ ބައިކު ދުއްވަން ބައިސްކަލު ހުންނާނެތަ

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 6:59 pm

   😝😝😝😝Hahaha nuvx gulhey ehchihi liyefa.. Dhe faharu ebain vathukiba liyefa

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 6:59 pm

   S+A=HATE

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 6:59 pm

   Dhiyakiba ge bitu fuhkiba eh noonthr😕😕

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 7:01 pm

   Yah byc hunnaane baivaru..Lam n Shif athuga vx hunnaane byc

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:03 pm

   I HATE YOU TWO VATHUKIBA GOATHI HATHUKIBA GE DHARI DHIYAKIBAGE BITU FUKKIBA😡😡😡😡😡😡😡
   Mihaaru rangalhu vaane

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 7:04 pm

   އޭ މިހިރަ ފެންނަ ތަކަހޮޅި ގަނޑާ 😡😡😡😡😡😡😡ކޮބާހޭ ކަލޭ އަނބި މަންޖެ….. ބުނެބަލަ މަ އެބަ ހޯދައޭ

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:06 pm

   Rangalheh noon.. Rangalhu gothkee.. I LOVE YOU VATHUKIBA GOTHI HATHUKIBA GE DHARI DHIYAKIBA GE BITU FUHKKIBA

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:08 pm

   😡😡😡😡😡URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH😡😡😡😡😡

 200. Liyam⚽

  September 5, 2020 at 7:02 pm

  S+A=I LOVE YOU

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:04 pm

   Assalmalaikum.. Alhugadu Mi bahdhal kohlee shaayan kiyaa beyfulhaku Areesh dheke loabi vaathee E Vaahaka bunelan vegen

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:05 pm

   S+A=I HATE YOU

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:06 pm

   Nooooooo ma nuvey fukkiba dheke loebbeh😡😡😡😡😡

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 7:06 pm

   Congraaa😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡shaayoo niinnnahchey

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:07 pm

   Lahba alhugadah ingey loabi vaakan

  • Santhi Mariyanbu💃

   September 5, 2020 at 7:08 pm

   Pis pis pis kihaa dhera kameh 😡😡😡😡😡😡😡😤😤😤😤😤😤😤😠😠😠😠😠😠😠🤦🤦🤦🤦🤦

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:09 pm

   Nidhaafayey othy loabi.. Ma noolhemey govaakah

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:09 pm

   Yageenennu masheh niinnaanamey fukkiba yakaa😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:12 pm

   Yageenehnu mamihree thahyaarah Areesh aa innan

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:14 pm

   😆😆😆???WHATTT?😵😵😵 DHE ANBAH

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:16 pm

   Ma mi buny shaayan Areesh aa Inna Vaahaka.. Loa andhireetha

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:23 pm

   ހޫން… މި އިނގުނީއެއްނު ކާކުކަމް މަގޭ ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކުރަނީ… ހުރެބަލަ މަގޭ އަތުގަ ކަލޭ ޖެހޭ ދުވަހަކުން ކަލޭގެ ބުރި މަސްގަނޑު އިރާލާނަން…😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:27 pm

   Ma mikuree shaayan namuga tha comment.. Ma mijehy shaayan Ehn jehyma eyge idhi kolhu.. E vx Magey namuga

 201. ނިކަމެތި އައިޝް

  September 5, 2020 at 7:09 pm

  Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy hama nei thr ekaku vx😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭thihen v ru ma dhiyaeee😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:12 pm

   Nooooo Shaayan eba ulhemey aishoooooooo

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:13 pm

   Ey Aisaa nudhaathi.. Aadhey zuvaabeh hingan

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:15 pm

   Mihaaru vx fukkiba genesbala mithanah…😈😈😈 Ma hama thayyaaru zuvaabu kuran😈😈😈

  • ނިކަމެތި އައިޝް

   September 5, 2020 at 7:17 pm

   ޝާޔަން 😢😢😢😢😢😢

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:18 pm

   Areesh gennan E ulheny zuvaabu kuraakah noon.. Miss vaathee

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:19 pm

   Noo masheh nuvey miss eh…😡😡😡 Kihineh vii aish lwbikolhuuu haadha dhera vefa😢😢😢😢😢

  • ނިކަމެތި އައިޝް

   September 5, 2020 at 7:19 pm

   ކޮބާތަ މިތާ ހުރުމުގެ ބޭނުމެއް😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😩😩😟😟😟😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:20 pm

   Miss vaathynun Hama Areesh dhaairah Areesh gennan kiyanee

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:25 pm

   އަޅޭ އައިޝް ދޫނީ މަ މިހުރީނު…😍 ނުދައްޗެ އިނގޭ ލޯބީ…😍😍😍

  • ނިކަމެތި އައިޝް

   September 5, 2020 at 7:26 pm

   އަޅެ ކޮންމެސް މީހަކު ޕްލީޒްޒްޒްޒްޒް😭😭😭😭😭😭😭😭😭މަށާ އެކީ ޒުވާބު ކުރަން އާޝް ބްރޯ ނަމަވެސް ހޯދަދީބަ 😭😭😭😭😭😢މަ މިއުޅެނީ ކަޒިން ސޮރުގެ ވެސް ޙަބަރެއް ނުވެގެން…. އޭނަ މިތާ ހުރި ނަމަ މަ ހިތް ފުރިގެން ބަންޑުން ވާވަރަށް ޖެއްސުން ކުރީސް 😭😭😭😭އައި މިސް އަ ލޮޓް ފުޓްބޯލް ޒުވާބު 😭😭😭😭😭😭ތަކުރުފާނު ޕްލީޒް ކަމް ބެކް
   ރޯނާލްޑޯ ގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތާ ގަރުނެއް ވަނީ 😭😭😭😭😭އާޝޫ
   ހަމަ މިއަދު އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ޖެއްސުން ކޮށްނުލާނަްތަ ބެސްޓް ބްރޯ😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Imkko

   September 5, 2020 at 7:30 pm

   Mashah ves zuvaabu kuran engey… Ekamaku ehaa molheh nuvaane football zuvaabu kuraakah😅… Alhey aishoo… Kiyaaba konmes echekey… im eba annan ngey namaadhu kohgen… I have something to tell u guys… A sad news😢😢… Namaadhu kohgen aissa bunaanan ngey

  • ނިކަމެތި އައިޝް

   September 5, 2020 at 7:35 pm

   މަ ބޭނުން ވަނީ ހަމަ ޖާނުން ވަރުގަދަ ފިރިހެނެއް….. އަންހެން ކުދިން އަންހެން ކުދިންނާ ޒުވާބެއް ނުކުރާނެއްނު އިމޫ…… އަޅޭ އަނެއްކާ ކޮން ކަހަލަ ޙަބަރެއް

 202. Liyam⚽

  September 5, 2020 at 7:24 pm

  😭😭😭😭😭😭Ey shaayanoo Aisaaa Magey anhennun eba roe heyrey

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:26 pm

   Anekka kihineh vii…😰 Vihaa vaguthu jehunii tha?😰 Avahah geney clinic ah😰

  • ނިކަމެތި އައިޝް

   September 5, 2020 at 7:28 pm

   ދެން މަ ކީއްތަ ކޮށްދެންވީ

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:28 pm

   Ma ekan yakah nudheveyne govaigeneh

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:30 pm

   Aisa heyon eh kameh vx nukoh dhinas.. Heyon dhari balaalan nayas

  • ނިކަމެތި އައިޝް

   September 5, 2020 at 7:31 pm

   އަހަރުން ކަހަލަ ނިކަމެތިން ވާވަރަކުން އެހީ އެބަ ވަން….. އެކަމަކު އަހަރެމެންނަށް ލިބޭ ރީތި ނަމެއް ކޮބާ ؟😭😭😭އަބަދުވެސް މޮޔައެއް ހެން އަހަރެން އެހެން މީހުން ނަށް ސިފަވަނީ

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:33 pm

   މި ފޮނުވަނީ އެންބިޔުލޭނސް…🚑🚑🚑 މަވެސް މި ދަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނަމާދު ކޮށްގެން ތައްޔާރު ވެލައިގެން ކްލިނިކަށް…🏥

  • Liyam❤️Ahu

   September 5, 2020 at 7:33 pm

   Aharen nudhena hurin thee nikamehcheh kameh

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:35 pm

   ނޯޓް:ކޮންމެސް ކުއްޖަކު އަހޫ އަށް ވެގެން ކޮމެންޓް ކޮށްލުން އެދެން

  • Ahusham (Aish)

   September 5, 2020 at 7:36 pm

   އާހްހްހްހް އަންމާ…. އާ ޔަމްމްމްމްމްމް

  • Liyam❤️Ahu

   September 5, 2020 at 7:38 pm

   E keehkuran.. E manje V bahyey

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 7:39 pm

   Pis pis pis emanjje evarah roe heyrey iru vx liyaamu E innanii phn aa kulhen

  • Liyam❤️Ahu

   September 5, 2020 at 7:39 pm

   Keehkuran vee loabi

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 7:41 pm

   Aisaa kon irakutha nikamehchakah badhaluvee

  • Ahu💛Liyam

   September 5, 2020 at 7:42 pm

   އައްދިއްޔޯއިި. 😩😩😩😩😫😫😫😫😫އަަޙްޙް…… ޔަމްމްމްމްމްމް ހޮސްޕިޓަލް އަށް ގުޅާބަ

  • Liyam❤️Ahu

   September 5, 2020 at 7:45 pm

   ލޯބި ގުޅައިފީމޭ.. އެންބިއުލެންސް ނަމާދު ކޮށްގެން ނޯ މި އަންނަނީ

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 7:47 pm

   ކަލެ އަކަށް ނޭނގޭނެ މަ މަރުވިޔަސް😡😡😡😡😡😡😡😡މަވާ ނިކަމެއްޗަކަށް ބަދަލުވީ ރޭގަ…..އަސްލު ރޭގަ އެއްވެސް ނޫން….. މި އަހުޝަމަށް ކޮންމެސް ލިޔަމެއްތޯ އެއްޗެއް ފެނުނު ހިސާބަކުން….. އޭނަ މަށާ އެކީ ޒުވާބެއް ވެސް ނުކުރޭ…. ދެން އެކަން ބޮޑުމިވީ ރޭ…. ރޭންސުރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަށަށް ޖެއްސުންކުރާ ސޮރު އަނގައިންވެސް ބުނެނުލާ އަދި 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Ahu💛Liyam

   September 5, 2020 at 7:50 pm

   އާހް ހަހް ހަހް 😩😩😩ހާދަ ލަހޭ 😩😩😩މަންމަ އަށް ގޮވާބަ

  • Liyam❤️Ahu

   September 5, 2020 at 7:52 pm

   Manma aadheba V avahah.. Miulheny ahu ah kameh vegen

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 7:53 pm

   ލިޔާމަށާ އަހުޝަމަށް މަގޭ މައިދައިތަ ސަލާން ބުނި. އަހުޝަމް މި ފެން ފޮޅިކޮޅު ކާލާށޯ…. މައިޓު ބުނީ ވަގުތުން ރަނގަޅު ވާނެޔޯ

  • ޝަފީގާ

   September 5, 2020 at 7:55 pm

   Manma midhanee

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 7:56 pm

   ކޮބާ އަހޫ؟😰 ލިޔަމޫ ތި ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް އާދެބަލަ އެ މަންޖެ ގޮވައިގެން…😰 ހާދަ މަޑުންނޭ ތި ހިނގަނީ…😰

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 7:59 pm

   ލިޔަމް ޝަފީގާ އަކީ ނޫނީ އަރީޝް🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔ސަފީގާ އިނގޭ….. ކަލޯ ލިޔަމް ތިހާ މަޑުން ގޮވައިގެން އެހެން ގެއެއްގައި ހުރި މީހަކަށް އަޑު އިވޭނެތަ

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:02 pm

   ބަލަ ލިޔަމޫ… ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް އާދެބަލަ…😡

  • ބޭކެނބި ދައިތަ

   September 5, 2020 at 8:04 pm

   މިހާރު މިއުޅޭ ކަރަކަރައިން އައިސްގެން އުޅޭ ޑަކުޓަރުން ނަށް ވުރެ އަހަރުމެން ބޭކެނބިން މާ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެ އަންހެނުން ވިއްސުމަށް… މަށަށް ދަށްކަބަލަ

  • Liyam⚽

   September 5, 2020 at 8:04 pm

   Not me.. Shafeega akee Kaaku kameh neynge

  • Liyam❤️Ahu

   September 5, 2020 at 8:07 pm

   Ma maa thajuribaa hunnaane.. Ma vahdhaathi

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:08 pm

   އޭ ބޭނކެބިޔާ ކަލޭ ތި އުޅެނީ އެ މަންޖެ މަރާލަންތަ؟😡 އަހޫ އަވަހަށް މިތާ އޮށޯވޭ އިންޖެކްޝަން ޖަހަންދެން މަޑުން އިނގޭ…💉

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:12 pm

   ބައްލަވާ އަޅުގަނޑަކަށް ނެތް ހުއްދައެއް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވައްދާކަށް… ކަލޭނޭ މި މަންޖެ ހިފާއްޓަބަލަ… އަތްފައި ތަޅުވާ ވަރުން ނުހިފޭއްޓޭ… އާން އަހޫ ޕުޝް އަހޫ އަދި ބާރަށް ޕުޝްކުރޭ… އާން ގުންބާއަކުން ވައި ޖަހާގޮތަށް ޕުޝް ކުރޭ… އާން ސާބަހޭ މަންޖޭ އާން ކަމޯން ޕޫޝްޝްޝް…

  • Ahu💛Liyam

   September 5, 2020 at 8:12 pm

   އޭ އޭ ނޯ އިންޖެކްޝަން ނުޖަހާ… އާންންންނ😭😭😭😩😩😩ޔަމްމްމްމްމްމް…. ބޭކެނބި ދައިތަ ކައްޓެއް ނަހަރާނެ…. ޔަމް އައި ވޯންޓް ބޭކެނބި

  • Dr.Shaayan

   September 5, 2020 at 8:19 pm

   އޯކޭ ކަށްޓެއް ނަހަރާނަން… އެކަމް ޓްރައި ޓު ޕޝޤ އަހޫ ފުއްޕާހަމަކަށް ވައި ޖަހާހެން… އާނ އާނ ރަނގަޅު ޕޫޝް… އާނ އަންހެން ދަރި ނިކުމެއްޖެ… އަވަހަށް ދެވަނަ ދަރިޔާ އުޅެމާ ހިނގާ ދޯ… މަންޖޭ ބޭކެނބި ދައިތަ އެ އުޅެނީ މަންޖެ މަރާނުލެވިގެން މިހާރު… އޭ އަހޫ ނީޑްސް ބީ ޑިވިޝަން ބްލަޑް ރައިޓް ނައު… ކާކު ލޭ ހަދިޔާ ކުރާނީ؟

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 8:22 pm

   މަ ދީފަނަން ސަދަގާތަކަށް ލޭ ފޮދެއް….. ޑަކުޓަރު އެކަކު ކައިރީ ވެސް ނުބުނައްޗޭ.. 💉އާން މި އޮތީ

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:23 pm

   މަ

  • Dr.Shaayan

   September 5, 2020 at 8:25 pm

   އާނ ރަނަގޅު އަހޫ… ރަނގަޅު… އަދިވެސް ބާރަށް ޕުޝް ކުރޭ… އާން ދެވަނަ ކުއްޖާ ނިކުމެއްޖެ… މިފަހަރު ލަރްކާއެއް… އާނ އަދިވެސް ޕޫޝްޝްޝް… އާން ހތްވަރު ކޮށްލާ އަހޫ… އާން ރަނގަޅު އަހޫ… އާން އެންމެފަހު ކުއްޖާ ނިކުމެއްޖެ… މިފަހަރުވެސް ފިރިހެން ކުއްޖެއް… ކޮބާ ނިމުނީއޭ އެވަރު ކަމެކޭމީ…😪 ކާކު އަހޫ އަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރާނީ؟ ކޮބާތަ ލިޔަމް؟ އަން މިއޮތީ ކަލޭގެ ދަރިންތައް…👶👶👶 އުރާލަބަލަ… ހާދަ ވަރަކަށް އަތްފައި ތުރުތުރު އަޅަނީތި؟🤣 ސާބަސް…🤣 ފިރިހެނަކަށް ވެބަލަ..🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:26 pm

   Aley nikamehchakeemeve dhineethr ley ma ves adhi deyn vegen uluny dhen magaanves ehbaa ahlabala Dr
   Miothy🌡️🌡️🌡️🌡️

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 8:28 pm

   Ma dheefin dhw ley… Ma dhey ehcheh ga nuhifaanan dhw
   Maruhabaa🎊🎉🎉🎇🎈🎆🌷🌸🌹🍀🍀🥀🌹🌸🌵☀️🌿🌾🌽🌺🌻🌻🌼🌻🍃🍃🌶️🌾🌤️🥀🍀🍁🍁🌩️🌹🍀🍁🍁🥀🌸🌷🌷🌹🥀🥀🍀🍀🌹🌸🌷🌵🌴🌴🌶️🌼🌻🌺🌻🌼🌻🌻🌽🌹🌹🍁🍁🌹🍤🌺🌼🌻🌽

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:28 pm

   Dr eothy ma dhin ley packet

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:30 pm

   Maruhabaa liyam and ahuu
   Congra 👏🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳💐💐💐💐😍😍😍👶👶👶🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:31 pm

   ލައްބަ… ލިޔަމް މިއަދު ތިބޭފުޅާގެ އަންހެނުން ސަލާމަތްވީ މިިތިބަ ދެކުދިންގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން… ކަލޭނޭ މަ ފަކީރު ވާތާ ވެއްޖެ…😭 އެންމެ ފުރަތަމް އަތަށް ޕިން ހެރުނީ…😭 މިފަހަރު އަހޫ ގަދަ ހަދާލިލީނުން މަގޭ އަތަށް ހެރުނީ އިންޖެކްޝަނ…💉 ހެޔޮނުވާނެ ވިއްޔަ އެހެން ހަދަން…😭😭😭

  • ސަފީގާ

   September 5, 2020 at 8:32 pm

   އަޅޭ އަބޫ މަހަށް ދިޔަ ގޮތަށް އަދި ނާދޭ…. ހާދަ ލޮއެއްބޭ….. ދަރިފުޅާ އަހޫ… އަން ކުރުނބާ ފޮދެއް ބޯލާ

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:33 pm

   Aley shaayan heynutheythi ingey manjey

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:35 pm

   Shaayan kon hospital ehgaa thr ahuu othy ma dhaanvehje e koe ge haalu balaalan

  • އައިޝް ބޮއްތަ

   September 5, 2020 at 8:40 pm

   އަޅޭ ތިއްތަ ކޮންގްރާ😍😍😍😍😝😝😝😝އާޅޭޅޭޅޭޅޭ…. އެއްފަހަރާ ތިން ކުދިން 😍😍😍😛😛😛😛އޯ…. ވާ….. އައްޗި މިއޮއް ސޮރު ހާދަ ހުތުރޭ 🙇🏿ކަޅުކަމުން ސިފަ ވެސް ވަކިނުވޭ…. މީ ޅިޔަނު ބްރޭންޑް ސޮރެއް ދޯ ސޯމާލިއާ…. އޯވވްވްވވްންންނ 😍😍😍😍ބަލާ މިއޮއް ގޮއްޔެއް ލޯބިކަންންންން😍😍😍😝😝😝😝😝މީ ހަމަ ސިސީ ޗައިނާ ގޮއްޔެއް…. އުހުން މިއޮތީ ބޮޑު ފުއްބުރި އެއް🙇🏼މީ މަގޭ މައިޓު ބުރޭންޑު ދޯ….. ހަމަ ސީދާ ރާއްޖެ ގޮލައެއް 😏😏😏😏ބްރޯ ޓަޗް….. ހާއީ ހުރިހާ ކުދިންންންނ🙋🙋🙋😃😃މީ އައިޝް ބޮއްތަ އިނގޭ

  • ސަފީގާ

   September 5, 2020 at 8:44 pm

   ސާބަހޭ ދަރިފުޅާ އައިސާ 😂މި މަންޖެ ކުޑަކުއްޖަކު ފެނިއްޖެއްޔާ އުޅޭނީ އެ ކުދިންނަށް ވުރެ ވެސް ތުއްތު ކޮށް🤦🤦🤦🤦އައިސަ މަންޖެ ކިޔާ އެއްޗެއްސެއް ނޭންގޭނޭ އެކުދިންނަކަށް🙆

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:45 pm

   Manje intro velee dhw Aish
   Hehehheh
   Liyam brw vahtharu jahaa kuhjaa dhw kaleee Masha eyruves ingeyey bafaaha konmes eh dhari dhaanekan ekamaku heenukuran ey enmen kalu golaa kamakah hehehe😂😂🤣🤣🤣😅🤣🤣😂😂🤣👶🏿😂😂🤣😅😅🤣🤣🤣🤣🤣👶🏿mivarah tha kalee esoru

  • Aish

   September 5, 2020 at 8:50 pm

   އައްޗި ރިލް… ތިނުވާނެ އެކައްޗަކަށް ވެސް🙅🙅🙅ހަމަ ކަޅު ބަބުރެއް…. ބަފަޔަށް ވުރެ ވެސް ކަޅު

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:52 pm

   Huvaa maheekuree bafayahvure ves kudakoh dhonvaane kamah

  • އައިޝް ބޮއްތަ

   September 5, 2020 at 9:01 pm

   ހޫމްމް ރިލޫ
   ކޮބާ ކޮން ނަމެކޯލަ ކިޔަނީ
   މިސޮރަށް ކިޔާނީ ކަޅު ސޮރު
   މި މަންޖެ އަށް ކިޔާނީ🤔🤔🤔🤔އޫމްމްމ… އާންނ ދޮން ހިޔަލަ
   ދެންމިއޮތީ ބޮއްތަ ފުއްބުރި ދޯ😘😘😘މި ސޮރަށް ކިޔާނީ ބިސްހަލީލު

  • އައިޝް ބޮއްތަ

   September 5, 2020 at 9:07 pm

   ކޮބާ ނަންތައް ރީތިތަ ސިސޫ 😁😁😁😁އައިޝް މޮޅު ދޯ ނަން ހަދަން
   ބާއީ ބޮއްތަ ފުއްބުރީ😘😘😘
   ބާއީ ބޮއްތަ ދޮންދޫނީ… ހަމަ މަންމި ކަހަލަ ޔެލޯ ކުއްޖެއް ދޯމީ😙😙😙
   ބާއީ ކަޅު ސޮރޫ🙋🏿ތި ސޮރު ދޮން ވާން ފެއާރ އެން ލަވްލީ ފުޅިއެއް ފޮނުވާނަން އިނގޭ👶🏿
   ބާއީ ސިސޫ ކާން މިދަނީ

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 9:17 pm

   Wow Aish haadha Sali ey nantha
   Wow Masha Allah
   Manjey ma geydharinthakah ves nakiyan vee maa manjeah call eh deynana ingey brw
   Donvaan oi haa oi ehche ma fonuvaana e kalu sorah ok dhw heheh
   Ma ves miaee kaalaagen Ney aish

 203. Lam 💜

  September 5, 2020 at 7:50 pm

  Heyy Aish, Shaayan, Imkko aadheba bbq hadhan plx.. Kandhu fahcheh ga Aadhey 3 Meehun.. Plx aadheba bbq hadhaa thanah.. Plx

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 7:56 pm

   މަގޮސް ފާނަން ކަޓަމަރާންޏެއް ގަވެސް… އެކަމް ދެވޭކަށް ނެތޭ…. ހަމަ ދޮންވެލިގަނޑުގަ ފައި ބީއްސާލާ އިރަށް އެ ލިޔަމް އައިސް މަ ފޮނުވާލާނެ

  • Dr.Shaayan

   September 5, 2020 at 7:58 pm

   މަޑުކުރޭ މި އަހޫ ވިއްސާފަ ދެވޭނީ… ގަޑި ޖެހިއްޖޭ…

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 7:59 pm

   🤣🤣🤣Liyam ah keehtha ayas.. Liyam nuvx neiy geyaku vx.. Mi fas gadaku vx

  • Lam 💜

   September 5, 2020 at 8:03 pm

   މަ ނޫޅެން އެ ފަހަރި ވީހާ ތަނައް ދާކަށް ވެސް

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 8:10 pm

   ވަރުގަދަ އަހުޝަމެއްނު😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡އަހަރުންނަށް މަޖާ ކޮށްލެވެން ވެސް ނޯވޭ

  • Imkko

   September 5, 2020 at 8:14 pm

   Alheyyy lam.. kon kamkaa gulhigen hadhaa BBQ eh tha… I luv BBQs❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️… Lam kon atoll eh tha??… anyway Lam hangout use kurantha???

 204. Liyam⚽

  September 5, 2020 at 8:11 pm

  Ma biru geney eba.. Dhiyaee Mi.. Ahu ok veema ma kaireega buney.. Bye

  • Dr.Shaayan

   September 5, 2020 at 8:14 pm

   އޭ އުހުން މަޑު ކުރޭ ތި ހާދަ ކަޑަވީޔޭ ދެން ކަލޭ…

  • Aish

   September 5, 2020 at 8:16 pm

   ހަހަހަހަހަހަ 🤣🤣🤣🤣🤣ތިއޭ ވާވަރު…. ތިހާ ފިނޑި ވެގެން ފިރިއަކަށް ނުވެވޭނެ އިނގޭ….. ޝާޔަން ދަރި ނެރެން ވެސް ހަވާލު ކުރާނީ ލިޔަމް އަށް އިނގޭ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 8:19 pm

   😡????Hama aslah vx egolaa dhiya eethr🤣🤣🤣🤣shaayan mithaa huregen Magey beynun fudhihjje
   އޭނަ ބުންޏެއްނު މަ ކައިރީ ނުދާށޭ… އެހެން ކިޔާފަ އެގޮލާ ރައްކާވީނު އެ😡😡😡😡😡

 205. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 8:21 pm

  ސުއްބޫ އަހޫވިހަނީތެ މަންޖެއާބުނާކަށް އެކޮއެގެ ދަރި ސަލާމަތުން ނަގާތި މާމިއޮތީ ބަލަން މާ އުރާލައިގެން ދޭތި

 206. Imkko

  September 5, 2020 at 8:22 pm

  Heyy guyx can I get ur attention plxx🙏… Anyone there??? V bodu vhk eh bunanvegen😐

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 8:23 pm

   Yh immko

  • ނިކަމެއްޗަކީމެވެ

   September 5, 2020 at 8:24 pm

   Sure imoo

  • Shaayan

   September 5, 2020 at 8:27 pm

   🤗Sure avahah buney

 207. Shifa

  September 5, 2020 at 9:00 pm

  Oh no congratulations Liyam and Fahari

 208. 🅰️reesh🎱

  September 5, 2020 at 9:02 pm

  Maruhabaa maruhabaa maruhabaa Liyam and Ahusam

 209. 🅰️reesh🎱

  September 5, 2020 at 9:06 pm

  😡😡Ehmmen bunan rangalhu vaahaka eh……. I HATE hate shaayan the most….. Mulhi dhuniyeyn vx ingihje
  DHEN ohnaanii zuvaabu…. So be ready all

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 2:57 am

   Huh…😒 I ALSO HATE HATE HATE HATE HATE YOU THE MOST FUKKIBA…😡😡😡😡😡 Ma vx thayyaaru zuvaabu kuran… Yes be ready all

 210. 🅰️reesh🎱

  September 5, 2020 at 9:09 pm

  Shaayan akee mulhi dhuniyeyn vx ehmme galhi insaanaa eve. Eii ehmme hadi meehaa eve..

  • Aish

   September 5, 2020 at 9:11 pm

   Eyyyyy😡😡😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 2:54 am

   ވަޓްޓްޓް؟؟؟؟؟😵😵😵 އަރީޝްގަނޑާ ވަޓް؟؟؟😵😵😵 ހުރެބަލަ މިފަހަރު…😡😡😡 ކުޅި ދައްކާލާނަން…😡😡😡 ފުއްކިބަޔަކީ މުޅި ދުނިޔޭންވެސް އެންމެ ގަޅި އެންމެ ކޮށި އެންމެ ކަންނެތް އެންމެ ހުތުރު އެންމެ ތާާކުންތާކުން ނެޖެހޭ އިންސާނާއެވެ…😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 3:13 am

   އިންސާނެއްވެސް ނޫންކަންނޭނގެ ފުއްކިބަޔަކީ…😝😝😝 މާރސްއިން 😝😝😝ގެނެއްސަ ހުރި އޭލިއަން އެއް ތޯއްޗެއް…😝😝😝 އާނ އެހެންނު ވާނީ… އިންސާނަކަށްވުރެ އެ ސޮރު ގަޅި ވިއްޔަ…😝😝😝

 211. Shifa

  September 5, 2020 at 9:12 pm

  Ey bye I’m going to sleep bye

 212. 🌹Ril🌹

  September 5, 2020 at 9:23 pm

  Kaloo areeshoo mabunathr vaahaka eh e
  Thihen kiyan yaa fahun Hama loabi veveynee ey gere 1000% sure
  Ma buneethee ves aduahaa
  Shaayan ves
  And Masha chocolate dheyn jeheyne ingey loabi vaan hihvarulaadhinkamatakaa ves

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 9:24 pm

   Eduvas maa duruhehe hieh nuvey dhw hehehe

  • 🅰️reesh🎱

   September 5, 2020 at 9:28 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣😌Ril first visnaabala…. Ma huri nama thaaa Loabi veveyny dw lam Liyam n sh8f

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 9:42 pm

   Kaloo keekey
   Moon ah dhaan ulenytha areesh kaloo eves aburaa naan nan
   Dhen konthaaku hure genthr thi cmnt kurany
   Mi soru tha dhakaa vaahaka eh mashaka neyge huvaa
   Liyamu ekey areeshu ekey

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 9:45 pm

   Ma huri nama ey keekey thiya kiyanee thankoleh get vaagotha kiyaabala dhw aharunakah neyge thiya kiyaa maa bahuru vaeh
   Kudakoh gali koh ma mi oleny

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 9:46 pm

   Dhen bunebala dhw😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 213. 🌺LILLY🌺

  September 5, 2020 at 10:16 pm

  enmmen nidheetha??😭😭😭😭
  maruhabaa liyam💜ahusham
  haadha avahey dhw vihey leh ves😂😂

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:30 pm

   Hiii lilly Ril nunidhan
   Kobaa thr enmen

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 3:04 am

   ހޫން… އެހެން މީހުން ވިހަނީ 9 މަސް ވީމައެއްނު… އަހޫ ވިހެއީ 9 ގަޑިއިރު ވީމަ… އަވަހަށް ދަރިން ހޯދަންޏާމުން އަވަހަށް ވިހަންވެސް އުނދަގުލެއް ނުވާނެތާ ދޯ…🤣🤣🤣

 214. Hafu

  September 5, 2020 at 10:30 pm

  Kobaa enmen
  Congra liyam nd ahu…dhaanan ingey dharin thah uraalan…deynan tha uraalan
  Shaayan nd areesh ge kanneyge dhn onaanee… u two ge fight varah majaa nd thi gothah fight kuranikoh lwbi vaanee kanneyge ekaku anekaku dheke. ……yageen mihaaruves thi huree lwbi vevifa kan😂😂😂 u two ah….
  Enmen nidhytha…
  Higaa bala on ga in kujjaku I aa eku t or d kulhen or okey konmeves ehen game eh viyas

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:34 pm

   Hii hafuuu I am here let’s play

  • Hafu

   September 5, 2020 at 10:35 pm

   Yh…u dhw strt kuraanee

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:36 pm

   Huvaa foohivegen mioleny lilly ves ebauley kaneygs

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:37 pm

   Yh truth I nagaany

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:42 pm

   Hafuuu dhiyaeethr😭😭😭😭😭😭

  • Hafu

   September 5, 2020 at 10:43 pm

   Do u have a bf? …silly question eh dhw😅

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:45 pm

   I don’t have ah bf heheheheh

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:46 pm

   Dhen hafuuu nagaaba ehche

  • Hafu

   September 5, 2020 at 10:49 pm

   I ves t choose kuraanee

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:51 pm

   Ohhh
   Do u feel like u are in love with some one

  • Hafu

   September 5, 2020 at 10:54 pm

   I guess no…hehehe…ril u
   choose kohbala..

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 10:56 pm

   Mifaharu ves T

  • Hafu

   September 5, 2020 at 11:01 pm

   Do u feel u r in love with someone ?same question

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 11:03 pm

   Yesss I am in love with someone very deeply but I won’t get that guy

  • 🌹Ril🌹

   September 5, 2020 at 11:14 pm

   Byeeeeeee hafuuu tmrow schl Day eh veemaa so bye

  • Hafu

   September 5, 2020 at 11:16 pm

   Ril..is it tht guy who u told to me..u ge crush dhw…insha Allah u will get a better person thn tht

  • Hafu

   September 5, 2020 at 11:18 pm

   Byee ril

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 12:01 pm

   Nooooo I’m never ever gonna fall in love with him…🙅 I HATE him more than that😡😡😡

 215. ހަމަޖެހޭ އައިސަ

  September 5, 2020 at 11:20 pm

  ހެލޯ………ކޮބާ ނުނިދާ ކުދިން…އާދޭ ވަރަށް ބޮކޮށް ވާރޭ ވެހޭއެބަ…..މަ އާދޭހެއް ނުކުރަން…..އިގޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޕްލީޒް ލިޔުނަސް ލޯބިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި ކޮޅުންތަކަށް މިރޭ ވާރެއާ ތެމެން ނާދެވޭނެކަން…..ކޮބާ އެލިޔާމު….ލިޔާމޫ ކަލޭ އަންހެނުން ވިހައިފި އޭ….ޖިފުޓގަނޑަށް ވަން ގޮތަށް އަދިވެސް ނުނިކުމޭން

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 7:18 am

   Ma boluga rihssi bbq hadhaigen aithanun.. Dhn nidhee.. Ahusham eba oiy geyga

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 8:32 am

   އަހުޝަމް އެބޯތޯލަ ގެއިގައި 🤣🤣🤣🤣🤣🤣ދެން ކޮބާތަ ދަރިން ކޮޅު….. ކަޅު ސޮރަށް ފޭޝަލް ހަދައްޗޭ….. ކޮބާތަ މަގޭ ފުއްބުރި😕😕އެސޮރު ރެޑީ ކުރައްޗޭ.. މަ ދާނަން ހަވީރު އެސޮރު ގޮވައިގެން ބުރު ޖަހަން….. ދޮން މަންޖެ ނުގެންދެވޭނެ🙄އެ ގޮއްޔަ ކަޅު ވެދާނެ….. ލިޔާމު ކަޅު ސޮރު ބޭރަށް ނުނެރެއްޗޭ…. އެސޮރު ކިރަންވީމަ އަހަރުން ކައްޓާހިފައިގެން ދާނަން

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 9:55 am

   Manjey ragalu idea eh kalu soru beyrah laakah nuvaane hehehehehe
   Dhen koe baan dhaa amaakaari

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 10:17 am

   Ekm kalhu soru kalhu viima baakii kuraakah nuvaanennu dhw… Beauty lies in all colours and shapes

 216. 🌸shif🌸

  September 6, 2020 at 6:53 am

  Good morning

 217. Lam 💜

  September 6, 2020 at 7:19 am

  🌞🌞🌞🌞Good morning all

 218. Shaayan

  September 6, 2020 at 7:31 am

  Gud morning guysss🌇

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 8:37 am

   Miadhu shaayu heyli gothah Areesh nuhoadhaa dhuvahakiithr 😂

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 9:13 am

   ހުހް…😒 މަ ނޫޅެން ކޮންމެހެން އެ ފުއްކިބަ ހޯދާކަށް…😒😒😒 އައި ޖަސްޓް ހޭޓް ހިމް ހޭޓް ހިމް ހޭޓް ހިމް…😡😡😡😡😡

 219. 🌹Ril🌹

  September 6, 2020 at 7:40 am

  Hii alll gud morning
  Thank hafuuu Yh ISA I will get someone dhw hehe
  Aley aish nudeveyne dhw madhaana dhen aish bunaahaavahaka Ma geyge bohkuraagaa OK dhw

  • Aish

   September 6, 2020 at 8:25 am

   aaaan dhw😭😭😭😭😭
   Gurd⛅morrninrgr

 220. 🌹Ril🌹

  September 6, 2020 at 7:42 am

  Gud morning
  Lam shif shaayan

 221. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 8:35 am

  އާހްހްހްހް 😡😡😡😡😡😡މިހާރު މި އެޑްމިން ކިޔާ އެތި ވެސް ހާދަ ފޮންޏޭ ދޯ😡😡😡😡😡😡😡އިނގިރޭސިންގެ ހެލޯ ލިޔެލާ ކަމަށްޓަކައި ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ނުކުރޭ😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 9:57 am

   Aaan dhw aish Huvaa adhi muhinmu hen heevaa cmnt tha publish nuves kuraana
   Adhi emeehuney kiyaagen cmnt eh kohlaafi yaa nuves kuraane adhi vakin
   Mi cmnt publish vehjeyaa vaa kithnmehaa ragalu

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 9:59 am

   Phew kohfi dhw

 222. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 8:39 am

  Aash gandaaa🗣️📢📢📢📢kobaathr dhonbe

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 8:40 am

   Manjje kiihkuran Magey bitu hoadjhanii😡😡😡😡😡😡😡

 223. 🌷Xeen🌷

  September 6, 2020 at 8:54 am

  Hi all good morning

  Ahu & liyam congratulations…darin kolhu uraalan deychey ingey

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 10:01 am

   Ey xeen Manjey Ma ves gendhachey dhaan veemaa angaalaa
   Liyam dheyne ekudhin Aharumen uraalan dhw Liyamoooooo

  • 🌷Xeen🌷

   September 6, 2020 at 10:21 am

   Hmm Ril manje gendaanamey..liyam huhda dhinihya ehnu uraaleveynee vx
   Liyamooooooooooo dheynan dhw aharumen uraalan

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 11:58 am

   🤣🤣🤣Mashah nudheyne eliyaamu aiy Lan. Vx… Mavaa vagah nagaanii

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 12:36 pm

   Mashah bahpa kiyan huree enme Kuhjeh.. Ahu ah manma kiyan huree enme Kuhjeh..ey firihen Kuhjeh.. Beynun meehaku Aadhey uran

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 12:37 pm

   Ekam mashah rangalhee aisa Magey dharifulhu uran naee yaa

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 12:55 pm

   މަ އުރައިފިން ލިޔަމް އަށް ވުރެ ކުރިން…

 224. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 11:57 am

  🙋Klw manzil story ga eba ulhey manje eh aharunnaa ekuveri vaahithun 😂Liyam Lam Aika Sis

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 12:27 pm

   Dhn ma keehkuran vee

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 12:28 pm

   Lam miulhenynu mithaa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 12:55 pm

   🙄🙄🙄Mashakah neynge….

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:10 pm

   Dhn kohchekey thi kiyanee.. Moya Aisaa

 225. Shaayan

  September 6, 2020 at 12:03 pm

  Kobaaa Kon baeh mihaaru Mithaa thibii… Hingaaba truth or dare kulhen

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 12:30 pm

   Ma eba ulhen.. Ulhebala shaayan n Areesh ge Vaahaka eh fashan

  • Hafu

   September 6, 2020 at 12:32 pm

   Heii shaayan
   I’m here…higaa bala kulhen…gud afternoon everyone…enmen school ninmaafa geyga dhw thithibee

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 12:45 pm

   Hama komme hen vx mashaa Areesh ge vaahaka eh tha dhakkan jehenii?😡 Huh…😡 Vrh foohiveyyyyy…😡 Eah vure maa rangalhu vaane kushi n Arnav ge vaahaka eh dhekkiyas😒😒😒

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 12:57 pm

   Dhww😍😍😍😍😝😝😝hingaa khushi n Arnav ge vaahaka fashan

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 12:59 pm

   💖Hmmm hmm fashaaba I like them

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:06 pm

   އަޅޭ ކޮޔާ ބެލިންތަ ކުށީ ބާސްކެޓު ކުޅޭ ބައި 😂🤣🤣🤣ހުވާ ހަމަ މަ ބަނޑަށް ތަދުވެފައި ހުންނަނީ ހީހީ 🤣🤣🤣🤣🤣

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:15 pm

   ކޮޔާ އާނއެކޭ…😂 އަދި ކުޝީ އަރްނާވް މޫނަށް އަނގައިގަ ހުރި އެއްޗެހިތައް ބުރުއްސާލާ ތަނުން މަގޭ އަނގައިގަ ހުރި ފެންފޮދު ވެސް ދިޔައީ ބުރުއްސައިގެން…🤣 ހުވާ މި ބުނީ މަޖާ ކަމެއް…🤣🤣🤣 އަޅޭ އައި މިސް ދެމް އަ ލޮޓް…😭 އޭގެ ދެވަނަ ސީޒަން އެއް ނެރޭނެ ނަމަ ކޮންފަދަ…😭

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:20 pm

   އައްތޭ ގަޅިއާ ތިން ސީޒަން ނެރެފި😛😛😛ދެން ސީޒަން 4 ނުކުންނަން އެ އުޅެނީ އެދެމީހުންނާއެއްކޮށް…. 1 ގަ އުޅެނީ ވަރަށް ވައި ދެމީހުން. 2ގަ ބަރުން އާ އެހެން އަންހެނަކާ….. ކޮޔާ ކޮންތަންކޮޅެއް ތިކިޔަނީ… މަ މިހާރު އިނސްޓާ އިން ހަނދާން އާ ކޮށްލަން ތަންތަން ކޮޅު ބަލައިލަނީ

  • Anonymous

   September 6, 2020 at 1:25 pm

   މަންޖެއަށް ކޯއްޗެއް އިނގެނީ… އޯކޭ ދެން އެހެން ވާހަކަ އެއް ފަށާބަލަ… ހާދަ ވަޔޭ…

 226. Lam 💜

  September 6, 2020 at 12:33 pm

  Heyy imkko.. V ginain hadhan bbq..R atoll.. Yes I will use hangout

 227. Shaayan

  September 6, 2020 at 12:43 pm

  ?Ok kommes kujjaku choose kurey… Truth or dare

 228. Shaayan

  September 6, 2020 at 12:47 pm

  😕?Eyy liyam❤️ahu ge namuga cmmnt kuranii kaaku tha

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:12 pm

   Neyge Aisaa kaneyge

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:14 pm

   ކޮންތާކު😡😡😡😡މަށެއް ނޫންންންނ…. ލިޔަމް އެއީ

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:26 pm

   Ma name jahaairaku nuhunnane grey colour aku

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:30 pm

   😛😛😛Grey colour ga thr Liyam❤️Ahu iny

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 1:36 pm

   Thee mashey.. Ekam Ahusham akee Masheh noon

 229. Shaayan

  September 6, 2020 at 12:57 pm

  Alheyyyyyyyyyyy ekakuvx noolhenii tha?😭😭😭 Kommes kujjaku choose kohba truth or dare

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 12:59 pm

   Aish MIHIRII ey…. Truth

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:01 pm

   Ok… Shaayan vrh kohlaa Hih vefa huri suvaaleh mii… Do u love ahusham?😉 Plx don’t mind 💖💖ingey

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:01 pm

   Koba aunty vx dhiyaee thr

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:03 pm

   No eba ulhemey dhioonigandaa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:03 pm

   އިޝްޤީ ލޮއެއްބެއް ވެސް ޙަޤީޤީ ލޮއެއްބެއް ވެސް އަހުޝަމް ދެކެ ނުވޭ. އެކަމު އުޚުއްވަތް ތެރި ކަމުގެ ލޯބި ވޭ

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:08 pm

   އަޅެ ހަމަ އަހަރުންނަށް އަބަދު އެއް ގަޑި އެއްގައި އޭ ކޮމެންޓު ކުރެވެނީ😂

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:11 pm

   Ok dhn shaayan dhw… Umm I choose dare

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 1:14 pm

   Ey shaayan thee Moya eh tha.. Ahu Ey Magey meehakey

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:16 pm

   Dare choose kunyma kuran vee kamakee.. Areesh kairiah Goss kiss eh dheefa bunaan vee I love you ey

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:16 pm

   އެ ލިޔާމު އެ އުޅެނީ ކަލޭނޭ🤣🤣🤣🤣ހޫމް ޑެއާރ އެއް ވިއްޔާ ފާހާނަ ތަށިން ފެން ގޮއްޓެއް ނަގައި މޫނުގަ ހާކާލާ

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:16 pm

   🤣🤣🤣Ok ok ok… I’m really sorry Mr. Thakaholhiii

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:17 pm

   ***kuryma

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 1:19 pm

   Eyy Aisaa.. Aisaa ge kalaya nulaa lava eba Aadhey

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:19 pm

   އައްޗީޑި…🤢 މަށެއް ނޫޅެން…🙅 އޭ ސީރިޔަސްކޮށް ތަންކޮޅެއް ނޯރމަލް އެއްޗެއް ޖައްސަބަ… މިފަހަރު ހަމަ ޔަގީން އެ ޑެއާރ ކޮމްޕްލީޓް ކުރާނަން އެކަމް މަށަށް ކުރެވޭ ވަރު އެއްޗެއް ވިއްޔާ އިނގޭ…

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:21 pm

   Sry eh no naane

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:21 pm

   އާއިންންްނ މެންދުރު ފަހުންންން؟؟؟؟

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:23 pm

   Hmmm.. E nimuny dhenme

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:25 pm

   ހޫމް ކޮޔާ އަމާ ގައިގަ އަތު ހުރި ބާރެއް ލައިފަ ލަނޑަންވީ🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:28 pm

   ނިމުނީމަ ކަލެއަށް ބުނަން އެނގޭނީ ވެސް. އެ😡😡😡😡😡 ެ
   އިނގުނީނުކާކު ކަން ލިޔަމް❤️އަހޫ އަކީ.
   ޝާޔަން ދިޔައީ އިނގޭ ފިލާވަޅު ހަދަން

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:28 pm

   ސުބުހާނަﷲ…😵 މަށަކަށް ވާ ލާހިކެއް ނޫން…🙅 އޭ ދެން ތަންކޮޅެއް ސީރިޔަސް ވެބަލަ ދޯ…

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:29 pm

   Hmm Liyam ❤️ Ahu akee mashey.. Ekam Ahusham akee Masheh noon

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:32 pm

   Hsgdhskaowuwiqouwidhgfueiwo9wwusus…. Shaayan vvvv easy ehcheh vaane thr

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:32 pm

   👋👋👋Aan ok bye aishooo

 230. Liyam⚽

  September 6, 2020 at 1:32 pm

  Dare.. Kuran vee kamakee bunan vee shaayan ge crush

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:34 pm

   😋😋😋Ma nuhurey crush eh

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:35 pm

   Dhen ma dhiyaeema thi dhemiihun fashaaniikii noon 😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:40 pm

   Konthaakah Aisaa dhiyaeema

 231. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 1:34 pm

  Easy ehchakii… Aish kairy buney I love you ey

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:36 pm

   Aaaawwwnnn…😍😍😍 I LOVE YOU SO MUCH AISH LWBIKOLHUUU💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 232. 🅰️reesh🎱

  September 6, 2020 at 1:35 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣Saiboani goathi soniya ge anbikanbalun saaaaayan

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:37 pm

   😡😡😡😡😡😡😡Vathukiba goathi hathukiba ge dhari konmess miiheh ge firikalun fuhkkiba

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:38 pm

   😡😡😡😡😡😡VATHUKIBA GOATHI HATHUKIBA GE FIRIKALUN FUKKIBAAAAAA😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:39 pm

   Thihen noon liyaanee kee.. I LOVE YOU SAIBOANI GOTHI SAIBUROATHU GE DHARI SONIYA GE BITU SELOFIN GE ANBIKABALUN SAAYAN

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:40 pm

   ހަތިޔާރު ކުކުޅަށް 💣💣💣🔫🔫🔪🔪🐔🐔🐔🗡️⚔️⚔️⚔️🏇🏇🏇

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:42 pm

   ރޭގަ މަށާ ދިމާލަށް ވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔައިގެންނު ދޯ ތިހުރީ…😡 ކަލޭ މަގޭ އަތުގަ ޖެހޭ ދުވަހަކުން ގަންދީ ހުވާ ކޮށްފަ މި ބުނީ ކަލޭގެ ފުއްކިބައިން ހަން ފިލުވާލާނަން…😡😡😡

 233. 🅰️reesh🎱

  September 6, 2020 at 1:40 pm

  😁Hadheejaa goathi riyaas in aisa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:42 pm

   ހަކީމާ ގޯތި ހަކީމުގެ ދަރި ހުކުމް ގެ ފިގޮލާ އަރިއްޕުޑިން 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:43 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:44 pm

   ކަލޭ މިއަދު ހާދަ އަނގަ ފަޅައިގެން އުޅޭ ދުވަހެކޭ ފުއްކިބަޔާ…😡😕🙄

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:46 pm

   ލިޔާމު ކަލެއަށް ޒުވާބު ފަށަން އިނގެނީ ވެސް މަ ދާންވީމަ ދޯ😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:51 pm

   Aan aisa dhaanveema zuvaabu mi feshy Hama gasluga

 234. 🅰️reesh🎱

  September 6, 2020 at 1:42 pm

  Hadheejaa in ismaal ge dhari faathuma goathi riyaas in aisa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:45 pm

   ހަކީމާ އިން އިއްސާގުގެ ދަރި އައިމިނަ ގޯތި ސާޔަން ގެ ބިޓު އަރިއްޕުޑިން 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:45 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI MARIYABU HUSSAIN ANBIKABALUN NIKAMETHI KOE

 235. 🅰️reesh🎱

  September 6, 2020 at 1:46 pm

  Maajireen goathi hakuru in lonu goathi Aisathu raseedhaa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 1:49 pm

   ފުއް ޑަބިޔާ ގޯތި ހަނޑުލުގެ ބަފާ ހަވާދު ގެ އަނބި ތެޅިމިރުހުގެ ދަރި ގެރިކިރު އަރިއްޕުޑިން 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 236. Liyam⚽

  September 6, 2020 at 1:47 pm

  Ey Shif azza n muaa ge lava eh eba Aadhey.. Your favourite couple eh veema bunelee

 237. Shaayan

  September 6, 2020 at 1:48 pm

  ވަތުކިބަ ގޯތި ހަތުކިބަގެ ދަރި ދިޔަކިނބިގެ ބިޓު ބޭކެނބިގެ ފިރިކަލުން ފުއްކިބަޔާ އައި ހޭޓް ޔޫ ދަ މޯސްޓް އިން ދިސް ވޯރލްޑް…😡😡😡😡😡

 238. Shaayan

  September 6, 2020 at 1:50 pm

  އަޅޭ ހެޔޮނުވާނެ ކޮންމެސް މީހަކު ކުޝީ އެންޑް އަރްނާވްގެ ވާހަކައެއް ފަށާބަލަ… އޭރުން މަގޭ މޫޑު އޮޓޯ އިން ރަނގަޅުވާނެ..😁

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:53 pm

   E Dhogeh ekaku vx nufashaathi.. Ma beynumeh noon saayanu moodu rangalhu kuraakah

 239. 🅰️reesh🎱

  September 6, 2020 at 1:53 pm

  Fareedha in Ahmed in kamana goathi Mary ge dhari riyaash in sihthi aisa

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:55 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI MARIYABU HUSSAIN ANBIKABALUN NIKAMETHI KOE GE SORU FAGEERU AISA MANJE MOYA AISAA

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 1:56 pm

   😡😡😡Just shut up nd dull up u piece of fukkiba

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 1:59 pm

   E Dhogeh Areekko

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 2:00 pm

   އޭ އައިސަ ގޮއްސިޔޭ ދެން ކޮންހާ އަނގައެއް ކަލޭމެން ތި ތަޅަނީ؟؟؟😝😝😝 ދެން ހުއްޓާލަން ވެއްޖެޔެއްނު…😡 ދެން ނެތޭ ކަލޭމެން ޒުވާބު ކުރާ ވަރުގެ މީހަކު މިތާކު…😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 2:07 pm

   Eba huri.. Ma dhn zuvaabu kuraanee saayanaa

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 2:09 pm

   Bye maves dhaneeyo.. Areesh vx hingahjeyo.. Dhn shaayan ekani innaashw

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 2:17 pm

   Hooooonnn…😒 Ma Kon ireh dhiya fahun Anekka mi vadhelii ey…😜 Ma vx mi dhanii online claahah aran vejje…😜 Dhn lala laa…😜😜😜 Byeee👋👋👋

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 2:31 pm

   ސައިތަށި ގޯތި ތަރަފާލުގެ ދަރި ތަރުމޯޒު އަންހެނުން ތަހުރައްޕާނުގެ ދަނބިދަރި ދުނބުރި އައިމިނަގެ ކާފަ ތުއްތީދިގެ އަމާ ތާނިޔާގެ ކްރީމީޑޯންޓް އަރިއްޕުޑިން ހުރެބަލަ އައިސިން ހާކާނަން މިއަދު

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 2:35 pm

   ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 3:26 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI MARIYABU HUSSAIN ANBIKABALUN NIKAMETHI KOE GE SORU FAGEERU AISA MANJE MOYA AISAA DHON DHARI GALHI AISAA

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:31 pm

   ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު ގެ މައިޓު ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދާދީ ހާލިދާ ފިރި ގިރިޓީ އަނބި މޮޔަ ލިޔައްޓެ

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 3:40 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI MARIYABU HUSSAIN ANBIKABALUN NIKAMETHI KOE GE SORU FAGEERU AISA MANJE MOYA AISAA DHON DHARI GALHI AISAA BABURU DHARI BABY AISAA DHON DHARI HAKURU AISAA

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:44 pm

   ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު ގެ މައިޓު ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދާދީ ހާލިދާ ފިރި ގިރިޓީ އަނބި މޮޔަ ލިޔައްޓެ ގެ ބިޓު ހަސީނާ މާމަ ހަކުރު ފަރީދުގެ ބެއްޔާ ތެޔޮ ޖަމީލާ ގަޅި ތަކަހޮޅި ފުށް ހަބީބާގެ ކާފަ ބީރު ބަކުރުގެ ހައުކުޑަބެ އަންހެނުން ފިޓު އަލީގެ ކަޓު ތަކަހޮޅި

 240. Lam 💜

  September 6, 2020 at 2:04 pm

  Heyy Shif vaarevehen eba ulhey kaneyge.. Themeynan tha

  • 🌸shif🌸

   September 6, 2020 at 2:06 pm

   Nikumey beyrah

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 2:08 pm

   Okk mi nikunany

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 2:45 pm

   😟😟😟😟😢😢😢😢Shifooo 😣😣😣Aish dheke vx rulhi aissa thr

 241. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 2:38 pm

  ކޮޔާ ޝާޔަން… ހަނދާން އެބަހުރިތަ މަނޮރަމާ ހެޑުސެޓު ޖަހާލައިގެން ނަށަމުން ނަށަމުން އައިސް އެރީ ސުބަތްރާ ކުރިމައްޗަށް 🤣🤣🤣🤣🤣

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 3:23 pm

   🤔🤔🤔Noo handhaaneh nethey mihaaraku

 242. 🌹Ril🌹

  September 6, 2020 at 3:15 pm

  Kalooo heeheee balivehje ma
  Badah thaduvegen kiriyaa marukazah dhaan nujehimihiree
  Mushitha mahja vehti heyn Hedy maa amaaa kiyaa adu ivey koyaa konkameh laagathy hey heheheh huvaaa
  Adhi ehera hadhaafaa huri nanathakoo heheheh

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:20 pm

   Haha dhww🤣🤣🤣🤣adhi vx hadhan v…. Naseebakun Areesh aa Hure Magey mood on vehjje. Thnxxx Areesh baaee

 243. Shaayan

  September 6, 2020 at 3:28 pm

  އައި ހޭޓް އަރީޝް ދެކެ އިންތިހާ އެންގްރީ މިހެން ލިޔަމޭ މިތާ
  ބައި ދެޓް ޓުޑޭ މައި ލައިފްގައި އައިމީ އެ ރުޅިގަނޑު ހިތް ފުފޭ
  ވެން ފަރސްޓް އައި ސޯ ޔޫ އެރޭ ހެން ހީވި އަލިފާން ރޯވިހެން
  ދެން މުޅި ބޮޑީ އެކުގައި އެ ތުރުތުރު އެޅި އެޅީނުން ރުޅި ފުފޭ
  😡😡😡I HATE FUKKIBA MORE THAN ANYONE ELSE IN THE WORLD AND I WILL ALWAYS HATE HIM THE MOST EVER😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 3:30 pm

   Thiyohthee Hama rangalhah Areesh dheke loabi vefa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:33 pm

   އޯނޯ އަރީޝް އަށްޓަކައި ޖާނުން ގުރުބާން ވާނަމޯ

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 3:35 pm

   Enmen ge samaalu kamahttakaa dhana vaalan.. Areesh adhi shaayan V avahah kaiveni kureveyne.. Kaivenyge Kula akee kalhu adhi rulhi gadha Raiy Kula
   ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު ވެލައްވާ

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:40 pm

   ހާދަ ހެއްވަޔޭ ދޯ😡😡😡😡އަބަދު މި ޝާޔަން އަށް މަގޭ އެއްޗެހި

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 3:44 pm

   😡ބަލަ މަ ކޮންއިރަކުތަ ބުނީ އަރީޝްއާ އިންނާނަމޭ ޖާނުން ފިދާވާނަމޭ… ކަލޭމެންނަށް ތިއޮތީ އައިނު އަޅަން ޖެހިފައެއްނު…👓 އަދި އެއްފަހަރު އެ ބައިތުތައް ރަނގަޅަށް ދެލޯ ހުޅުވައިގެން ކިޔާބަލަ…👀👁️ މަ ލިޔެފަ އޮންނާނީ އަރީޝް ދެކެ ރުޅި އަންނަ ވާހަކަ…😡 ލޯބިވާ ވާހަކަ އެއް މަށެއް ނުބުނަން…😡 މަ ނުވޭ އަރީޝް ދެކެ ލޯތްބެއް…😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 3:48 pm

   Ehenthey Aisaa.. Saayan eyge maana akee love

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:51 pm

   🤦🤦🤦😒😒😒😒😒😒😒😒Ehenthey aisaa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:55 pm

   ލޯބި ފުން ވާނެޔޭ…..
   ލޯބި ރަތް ވާނެޔޭ……
   ލޯބި ތޮއްޓަށް އަރާ މޫދު ލޮނު ބޯނެޔޭ…..

 244. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 3:35 pm

  އަޅެ ފަހެ މަ މިއޮތް ހިކެނީ އޭ😭😭😭😭މައިޓު މިހާރު ނުފޮނުވާ ކާ އެްްޗެއްވެސް😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 3:37 pm

   Alhey Aishoo Lam mi fonuvany kaaehcheh

 245. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 3:38 pm

  ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު ގެ މައިޓު ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދާދީ ހާލިދާ ފިރި ގިރިޓީ އަނބި މޮޔަ ލިޔައްޓެ ގެ ބިޓު ހަސީނާ މާމަ ހަކުރު ފަރީދުގެ ބެއްޔާ ތެޔޮ ޖަމީލާ ގަޅި ތަކަހޮޅީީޅީޅީ

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 3:43 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI MARIYABU HUSSAIN ANBIKABALUN NIKAMETHI KOE GE SORU FAGEERU AISA MANJE MOYA AISAA DHON DHARI GALHI AISAA BABURU DHARI BABY AISAA DHON DHARI HAKURU AISAA GE BITU VAHKALHI GODU GOTHI KAANDHEY MARY MAITTU

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:48 pm

   ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު ގެ މައިޓު ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދާދީ ހާލިދާ ފިރި ގިރިޓީ އަނބި މޮޔަ ލިޔައްޓެ ގެ ބިޓު ހަސީނާ މާމަ ހަކުރު ފަރީދުގެ ބެއްޔާ ތެޔޮ ޖަމީލާ ގަޅި ތަކަހޮޅީ ފުށް ހަބީބާގެ ކާފަ ބީރު ބަކުރުގެ ހައުކުޑަބެ އަންހެނުން ފިޓު އަލީގެ ކަޓު ތަކަހޮޅި ގަމާރު ސީދިގެ ލޯބިވެރިޔާ ޑައްޑު އަލީ ބިޓު މޮޔަ ނާސިރާ އަންހެނުން މޮޔަ ހަބީބާ

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 4:10 pm

   Huh.. Ma noolhen Dhn

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 4:14 pm

   Heyyy kekeke 😝😝😝😝athah govee. Eyyy athah goveeee

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 4:15 pm

   Suh

 246. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 3:57 pm

  Enmen dhiyaee thrrrrrrr

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 3:58 pm

   Nudhamey klw

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 3:59 pm

   ނޫނޭ އަހަރެން އެބައުޅެން

 247. 🌹Ril🌹

  September 6, 2020 at 3:58 pm

  🤣🤣🤣😅😂😂😂😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😂😂😂😅🤣🤣😅😅😂😂😂😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅,
  ހުވާ މަންޖޭ ތިޔައުޅެނީ ހީހީ މަމަރާލާން ތެ

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 4:00 pm

   Thiya hennnnnn nuvehjjehyya rangalheyy rangalheyy rangalheyyy rangalheyyy Eyyyy

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 4:02 pm

   Klw lava eh kiyamun kiyamun gos ey ge raagah liyevunii🤣🤣🤣🤣Hehe sorry

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 4:02 pm

   ހެހެހެހެހެހެ ދޯ އައިޝް

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 4:03 pm

   އިޓްސް އޯކޭ ބުރޯ

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 4:05 pm

   Heehee thankx brwss 😘😘😘brw ma nahttaalee Kaan engey

 248. Lam 💜

  September 6, 2020 at 4:05 pm

  Heyy Aish.. Aish ah insta ah vadheveyne tha 45 ga

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 4:08 pm

   Balaanamey ingey dhoonyaa

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 4:09 pm

   N guyys.. euphoria sis ge story ah Shif ge name ga comment kohfa eynee Shif eh noono.. Mi grp in kuhjjetha.. Hama ahaalee Shif noon veema

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 4:12 pm

   Oh Naseebakun shif eh noon dhw 😯😯😯no that’s not me… Ehn noonas Aish Comment kuraa iru enmme faharaku black v vx…. E ulhey Anonymous thwcheh😡😡😡😡😡😡Huvaa mibunii Vareh ge manjje eh

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 4:24 pm

   Ril eh ves noon
   Aana Aish vedhaane e anonymous gadah huvaa vareh ge anonymous eh ey
   Pis pis ekamkum meehun ge name copy kuraakah nuvaane dhw

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 4:25 pm

   Aslu vx.. Lam ah vx heevany anonymous hen.. Ehn Mi kiyanee Shif kaireega vx..

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 4:47 pm

   😮Keekey Ril.. Aana Aish vedhaaney Anonymous ah

  • 🌷Xeen🌷

   September 6, 2020 at 5:19 pm

   Xeen eh vx noon
   Vedhaane kudhiney eyy Anonymous kaman vx

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 5:37 pm

   Lam Ril Mi buny Aan ekey vedaaney Anonymous Ah

 249. Lam 💜

  September 6, 2020 at 4:49 pm

  Heyy Shif.. Lam innaane Shif ge name ga comment kohdheefa.. Anonymous ah replie eh dheefa

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 5:34 pm

   Ey ma vx innaane anonymous ah biru dhahkaafa.. Rangalhu Eythi biru ganehjehyaa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 5:38 pm

   Anonymous vx in ship ey kiyaafa… MShakh neynge eii Anonymous heneh.. Liyaamu thwcheh Anonymous ge namuga comment kury

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 5:51 pm

   Masheh noon anonymous akee.. Ma Miadhu vannan vaairah ma mahchah e jahaalee

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 6:08 pm

   Nooooonnn😟😟sorry sorry sorry sorry sorry sorrryyyy Liyam vvvv bodah sorry😭😭😭😭😭olhuniii

 250. Lam 💜

  September 6, 2020 at 5:19 pm

  Hey Aish koba u

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 5:36 pm

   Sorry Lam Mihaaru mom phn beynun vehjje😟😟😟Aish innaane 45 ga Msg eh kohffa kobaihey kiyaafa

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 5:49 pm

   Its okk Aish.. Innaane comment kohfa

 251. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 5:43 pm

  Koba kon baeh Mihaaru thibii

  • Hafu

   September 6, 2020 at 5:47 pm

   I’m here…aish u eba ulhentha

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 5:47 pm

   Lam eba ulhen

 252. 🅰️REESH🎱

  September 6, 2020 at 5:51 pm

  I LOVE YOU SHAAYAN

  • 🅰️REESH🎱

   September 6, 2020 at 5:55 pm

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡Bunan rangalhu Vaahaka eh…. Konme hen Ma namuga comment kuraane kameh nei…… Kithanme fonyas thikahala kan kuran yaamun aslah vx ma rulhi annaane……. Madun Hure

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 5:58 pm

   😡😡😡LOVE MY FOOOT😡😡😡
   އޭ އޭ މަޑުކޮށްބަ…😕 ތީ ހަމަ އަރީޝްތަ؟😕 ނޯ އަރީޝްގެ ނަން އިންނާނީ ސިމްޕަލް އަކުރުންނެއް ނޫންތަ ލިޔެފަ…😕 ތީ ހަމަ އަރީޝްތަ؟😕 ނޯ ތީކީ އަރީޝްއެއް ނޫން…🙅 މަށަށް ހަމަ ޔަގީން…🙅🙅🙅

 253. 🅰️REESH🎱

  September 6, 2020 at 5:58 pm

  I love you shaayan jehy Masheh noon…. Moya nuvey…. Hama serious koh Mibuny

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 6:05 pm

   Brw haadha rulhi aissa 😮😮😮kihineh v

 254. 🅰️REESH🎱

  September 6, 2020 at 6:02 pm

  Nooney shaayan Hama egothah Areesh innaany…. Aharen ah hyvany eii hafu hen

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 6:05 pm

   އޯކޭ އޯކޭ ދެން އޯކޭ އޭ ކޮންމެ މީހަކަސް… މަށަށް ޔަގީން އެއީ އަރީޝް ނޫންކަން…

 255. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 6:04 pm

  Hey guyzzzzzzzzzzzzz 😡😡😡😡😡😡😡😡😡
  ހަމަ އެކަނި ދުރުކޮށްލަން ހިތް މަގޭ ނޭދޭގައެއް ނޫން…. ބަލާބަ ލޯބިވެރި އެއް ތި ނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ 😡😡😡😡😡😡މަގޭ ނަމުގައާ ރާނި ސިސް ނަމުގައާ ޝިފް ނަމުގައާ

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 6:08 pm

   އޯކޭ އޯކޭ ދެން ސްޓޮޕް އިޓް… މަށަށް ވަރިހަމަ ކޮންމެ މީހަކަސް… ޖަސްޓް އިގްނޯރ އިޓް…

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 6:11 pm

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡VARIHAMA EYY😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡HARD VX VAANE😡😡😡😡😡😡😡😡😡 ENMME CLOSE KUDHIN BALAAFA NAN LIYAN INGENII VX😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 256. Anonymous

  September 6, 2020 at 6:12 pm

  Mashah vx ingey Anonymous ge namuga comment kuran 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 6:16 pm

   Ma hunnaane thi anonymous comment nukuraa varu kohfa

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 6:18 pm

   Moya vefa huri galhi eh tha Ey

  • 🌷Xeen🌷

   September 6, 2020 at 6:27 pm

   Aslu vx liyam ey Hama galhi eh..Anonymous ulhenee abadhu vx aharumen enmen ge deytere ah van nan vegen
   Anonymous hama ekani mitaa miulhey kudhin ekani eh noon migothan cmnt kuranee kee..mi kudhin thann ma friends vegen ulheytheee jeyvee😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 6:32 pm

   Hmm Dhw xeen.. Ehaa Moya men galhi men

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 6:44 pm

   Ey maves inaane Sis ge 1st stry gaa Anonymous bavaalaafaa aslu ehchekey nubunevi nuhurevuny kada kameh dhw aslu ey meehunge nanamugaa cmnt kurun Anonymous Ma athu jehey duvahu rohvaalaana hehehe

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 7:02 pm

   Ma ingey thii🤣🤣🤣Huvaa ma athu jehey dhuvahun
   ބުރީގަ ލެނޑި ލެނޑީނުން މުދިން ބެ ކިޔޭ ވަރު ކޮއްލާނަން 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 7:07 pm

   Maves hama thihen hadhaany aish demeehun ehpart dhw hehehe

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 7:10 pm

   🤣🤣🤣Huvaa mibunii😂🤣🤣🤣🤣hama be kiyey varu kuraanan

 257. 🌹Ril🌹

  September 6, 2020 at 6:38 pm

  Areesh brw hafuuu eh Nooney eykee hafuuu huree dhen vaahaka dhankan ves nukerifaa u guysss ruli aisdhaanethy
  Pls ruli naanaaachey ingey areesh brw

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 6:59 pm

   Dhn Kaakutha Ey.. Areesh heevany rulhi gadu falhaigen Goss dhaane hen

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 7:06 pm

   Ril akah ves neyge gaa Ah ves hafuuu eh noo
   Hafuuu huree Asluves vrh dera vefaa

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 7:08 pm

   Alheyyyyyyyy hafuu😭😭😭😭Liyam Areesh kairii bunebala Hafu eh nooney… Buney Mashey…😉esoru hiy hama jahssa dheyn jeheynu

 258. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 7:06 pm

  ހޯންންން ފަށާބަލަ ދެން😡😡😡😡😡

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 7:13 pm

   😉😉Hey enmen 🙋🙋🙋Liyam rulhi aruvaalan thr varah faseyhain

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 7:16 pm

   🤣🤣🤣Hmmm… Ma balaanan aish ah thikan veythoa

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 8:15 pm

   Neyruvunu Dhw rulhi eh

 259. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 7:14 pm

  Ekaku vx nethiitha 😕😕😕😕😕😕OK byeee

 260. Shaayan

  September 6, 2020 at 7:25 pm

  އޭ ފުއްކިބަ ހަމަ އަސްލުވެސް މަ ދެކެ ރުޅި އައިއްސަތަ ތިހުރީ؟؟؟

 261. Liyam⚽

  September 6, 2020 at 7:30 pm

  Ey enmen.. I think I am in love with someone.eii shaayan

  • 🌷Xeen🌷

   September 6, 2020 at 7:35 pm

   Thiee anehka Kon beyfulheh
   Liyam ge nan innaane black ga veema mi ahaalee

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 7:47 pm

   އޭއި އެއީ އައިޝް އެއުޅެނީ ލިޔަމް ރުޅިއަރުވަންވެގެން…

  • 🌺LILLY🌺

   September 6, 2020 at 7:49 pm

   anehkaa liyam shaayan ves jahsan tha thi ulhenee..???😇😇😇
   bala thee meehehge firi ehnnu??🤔🤔🤔🤔
   anehkaa ahusham vari kureetha??😂
   😂 😂🤔🤔🤔🤔

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 8:12 pm

   Ma gaathakah naadhey rulhi eh.. Ekam shaayan Ey frd eh.. Ehn noonas ahu huhtta Ehn meehakaa ma neenaanan.. Aisa Liyam name ga comment kuriyas mashah engeyne Aisaa mariyabu vakikuran.. I am so happy.. Bunanveetha keevekan.. Ma miyaee Ma dhari nindhavaafa
   އައި ލަވް އަހޫ ސޯ މަޗް

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 8:18 pm

   Kaloo saabas There ey bahpain Uley gothakee maheekuree dhari Ah 6 mas vaairuves ahlan nukereyne kamah

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 8:21 pm

   Ma Ehn firihenun naa thafaathu vaane.. Ma dhari nindhavanee vx..Ginain uranee vx

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 8:27 pm

   Huvaa ragalu rageeney meehakah thiyadari gaagaa ahvesliyaka nudey
   Ahuu Ah Ril ge salaam vahtaaladeychey ingey

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 8:28 pm

   އެހެންދޯ… ދެން ކާކު ސީ ދޮއްވަނީ؟؟؟ މަށަށް ޔަގީން ކަލެއަކަށް ނުކެރޭނެ އެ ސޮރު ނެޕީގަ އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާލާކަށް… އޭ ކަލެއަށް ލިބުނީ އެންމެ ދަރިއެއް ނޫނޭ 3 ދަރިން ލިބުނޭ… އަދިވެސް މަށަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަށް ނުވޭތަ ކަލޭގެ އަންހެނުން ވިއްސައިދީނީމަވެސް… އެ މަންޖެ އިއްޔެ މަގޭ އަތަށް ހެރި އިންޖެކްޝަނެއްގެ އިންފެކްޝަން ގަދަ ކަމުން މަ މިއޮތީ އެނފުގަ ހިރިނުލެވޭ ވަރު ވެފަ ވިއްޔަ… ހެޔޮނުވާނެ މަ ފަކީރަށް އެހެން ހަދަން…

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 8:34 pm

   Thihen veeru mashaa aish aa demeehun nah ves shukuru adhaakuran vaane demeehuna ge gain midiny liyam loabi vaa anhenuna leyey kaloo
   E ves enmen madun libeyne vahtharu ehhee
   Ey shaayan 3 daringe ves see dhovany liyam Ma dekuneemey ahuu Ah govaalan dhiya dhuvahehgaa madhiyairu mee na nuleny faahanaa gaa 3 darin ves govaagen

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 8:37 pm

   Ma ahuu kaari eheemaa buny liyam thin dhari ge ves see dhovany oooo
   Adhi buny evaruge ragalu firieh nulibeyneoo

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 8:57 pm

   😡😡😡😡Dhen rulhi aruvaanamekey buniimakaa naan naane dhw😒😒😒😒kon thaaku
   މަގޭ ފުއްބުރި އެންމެ ގިނައިން އުރައިގެން އުޅެނީ މަ😝😝😝😝އެސޮރު ސީ ދޮވެ، ނެޕީ ބަދަލު ކޮށް، ކާންދީ، ފެންވަރުވާ، އެސޮރާ އެކީ ކުޅެ، އެސޮރު ކޮލަށް ދޮންދީ އެންމެ ގިނައިން ހަދަނީ މަ😝😝😝އާން ދެން ކަޅު ސޮރު ނިންދަވަފާނެ ލިޔާމު😒😒😒ހަބަރު ދާރު ލިޔާމު ދޮން ހިޔަލަ ގައިގަ އިނގިލިކުރި ވެސް ޖައްސާ ނުލާތި🙅🙅🙅😡😡😡😡އެހެން ނޫނީ ކަލޭ ގައިގަ ހުރި ދެލިތައް އެއޮއް ދޮން މަންޖެ ގަޔަށް އަރާ ފާނެ

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 9:01 pm

   Aishooo Huvaa
   🤣🤣😂😅😅😅😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   Heeeeeeheee bidihje

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 9:03 pm

   Mashah ingeygothun Mashah bahpa kiyan huree enme dhari eh.. 3 dharineh neiy.. Enme Kuhjeh huree

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:05 pm

   Subhaanah Allah… 😱😱😱Ril sis konthaneh bindhaigen dhiyaee😱😱😱Anbuleynce ah gulhanii mi Mihaaru.. Adhi Keh kohllaa😱😱😱😮😮😮

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:07 pm

   Liyam kale hamiga thr thihiree 😕😕😕

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 9:08 pm

   Ehn noonas Ma rulhi eruveynee V kulha dhaana meehakah.. Eg. Anphonymous innan ulhey japhaanu mas

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 9:11 pm

   Aan.. Ma mihiree Hamaiga.. 3 dharineh neiy.. Enme dhari eh othy.. Ey firihen dhari eh.. V Raiy kon othy.. Aisaa baathah

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 9:11 pm

   Seedaa medun aish Aaan ma mihiree kehkohlaagen avaha gulaachey

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:12 pm

   ޢޫންންން ވަރަށް ފޫހިވޭ 😡😡😡😡
   ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު ގެ މައިޓު ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދާދީ ހާލިދާ ފިރި ގިރިޓީ އަނބި މޮޔަ ލިޔައްޓެ ގެ ބިޓު ހަސީނާ މާމަ ހަކުރު ފަރީދުގެ ބެއްޔާ ތެޔޮ ޖަމީލާ ގަޅި ތަކަހޮޅީ ފުށް ހަބީބާގެ ކާފަ ބީރު ބަކުރުގެ ހައުކުޑަބެ އަންހެނުން ފިޓު އަލީގެ ކަޓު ތަކަހޮޅި ގަމާރު ސީދިގެ ލޯބިވެރިޔާ ޑައްޑު އަލީ ބިޓު މޮޔަ ނާސިރާ އަންހެނުން މޮޔަ ހަބީބާ

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:17 pm

   އާން އާން މި ގުޅަނީ 🖐️🖐️ހަ ހަލޯ.. އޭ އެންބުލާންސް.. ވަރަށް އަވަހަށް ޖަންގިޔާ ގޭ ދޮރު މައްޗަށް… ކުއްޖަކު މެދު ހަށިން ބިންދައިގެން ގޮސްގެން މި އުޅެނީ.. ލެއެއް ނާދޭ… އެކަމް ކަރުބުޑުން ކިރިޔާ އަޑު ނުކުންނަނީ

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 9:17 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI MARIYABU HUSSAIN ANBIKABALUN NIKAMETHI KOE GE SORU FAGEERU AISA MANJE MOYA AISAA DHON DHARI GALHI AISAA BABURU DHARI BABY AISAA BABURU BITU SANTHI MARIYABU AISAA GE MAAMA FULHA AISAA BAFAABE KUDA AISAA GE ANBIKABALUN KHADHEEJA FALA DHAITHA GE DHARI INNAN ULHEY NUVISNEY GALHI AISAA

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:24 pm

   ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު ގެ މައިޓު ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދާދީ ހާލިދާ ފިރި ގިރިޓީ އަނބި މޮޔަ ލިޔައްޓެ ގެ ބިޓު ހަސީނާ މާމަ ހަކުރު ފަރީދުގެ ބެއްޔާ ތެޔޮ ޖަމީލާ ގަޅި ތަކަހޮޅީ ފުށް ހަބީބާގެ ކާފަ ބީރު ބަކުރުގެ ހައުކުޑަބެ އަންހެނުން ފިޓު އަލީގެ ކަޓު ތަކަހޮޅި ގަމާރު ސީދިގެ ލޯބިވެރިޔާ ޑައްޑު އަލީ ބިޓު މޮޔަ ނާސިރާ އަންހެނުން މޮޔަ ހަބީބާ ގެ ބައްޕަ ކުޑަ ސިރާޖުގެ ދަނބި ދަރީގެ ދަރި ބިސް ބުރީގެ ބޮއްތަ އިޢުލާން މި ކުރަނީ އަނގަ މަޑުން ލުމަށް

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 9:36 pm

   Ma vx mi iulaan kuranee KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN Anga Madu lumah

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:41 pm

   Anga akii thabee ee gothun madu ehcheh noonthr

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 9:45 pm

   Ehenthey neynge mashakah.. Aisa amihla nafsaa suvaalu kohba

 262. Shaayan

  September 6, 2020 at 7:45 pm

  ވަތުކިބަ ގޯތި ހަތުކިބަގެ މުނިމުނި މާމަ ދަރި ދިޔަކިނބިގެ މުނިމާމަ ދަރި ރަތުކިނބަގެ މާމަ
  ދަރި ފައިވާންކިބަގެ ބޮޑުބެ ބޫޓުކިބަގެ ބޮޑައްތަ ހިކިކިބަގެ ދޮންތަ ފަލަކިބަގެ ތުއްތަ ބޮޑުކިބަގެ ތިއްތަ ބަރުކިބަގެ ކުޑާ ޅަކިބަގެ ދޮންބެ ފަތުކިބަގެ ތުއްތު ހަޓުކިބުގެ ތިއްތި ފުޅަކިބަގެ ކުޑޭ ބޭނކެބިގެ ދައްތަ ނުސްކިބަގެ ބޭބެ މައިކިބަގެ މަންމަ ހަރުކިބަގެ ބައްޕަ ލުއިކިބަގެ މައިޓު ހިޔަކިނބިގެ ބަފައިބެ ފެންކިބަގެ ދަރި ހަޗުސްކިބަގެ ޅީދަރި ފުސްކިބަގެ ދަނބިދަރި މޮޔަކިބަގެ ފަހަރި ދައިކިނބަގެ ޅިޔަނު ޖަގުކިބަގެ ކޮއްކޮ މަސްކިބަގެ ބިޓު ކުޅިިކިބަގެ އަނބިކަނބަލުން ފުއްޕިކިބަގެ ފިރިކަލުން ފުއްކިބަޔޯއީ!!!!!

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 8:10 pm

   🤣🤣😅😅🤣😅🤣😂🤣😂😂😅😅😂😂🤣😅😅😅😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   ޝާޔަނޫ ސާބަސް ހާދަހާވާ ދިގު ނަމެކެވެ.

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 8:19 pm

   އޭ އަރީޝް ހަމަ އަސްުވެސް ޝާޔަން ދެކެ ރުޅި އައީތަ؟؟؟

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 8:22 pm

   އަސްލުވެސް***

  • 🅰️REESH🎱

   September 6, 2020 at 8:23 pm

   Hmm aharen v rulhi aissa mihiree.. Dhuvahaku vx shaayan ah maafeh nukuraanan

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 8:29 pm

   އެކަމް މަ ކީއްތަ ކުރީ؟؟؟

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 8:30 pm

   Areesh this is not funny ingey I’m serious

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 8:48 pm

   Eyyyy…😕 Why am I even serious???🤔 I also hate him right?🤔… Yesss Ofcrs I hate him…😡 Ma nujeheyne maafah edheykah vx…🤔 Mashah 😒😒😒Kon kameh

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:02 pm

   Shaayan thihiree hama rangalhah vx loabi vevifa 😜😜😜😜dhen buneba…. Mashah Yageen Arnav aa khushi ah v goe vaane kan… Dhe Ril Sis

  • 🅰️REESH🎱

   September 6, 2020 at 9:06 pm

   Aharen vx curious Ey.. Ma bunan tha rangalhu Vaahaka eh shaayan.. Ma nuvey shaayan dheke loebeh.. Adhi dhuvaku vx maafeh nukuraanan mi kamakah

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:10 pm

   ސުބުޙާނައްﷲ
   ސައިތަށި ގޯތި ތަރަފާލުގެ ދަރި ތަރުމޯޒު އަންހެނުން ތަހުރައްޕާނުގެ ދަނބިދަރި ދުނބުރި އައިމިނަގެ ކާފަ ތުއްތީދިގެ އަމާ ތާނިޔާގެ ކްރީމީޑޯންޓް އަރިއްޕުޑިން 😱😱😱😮😮😮😮😮😮😮😮😱😱😱😮😱😮😱😮😱😮😱😱😮😱😮😱😱😮😱😮😱😱😱😱😮😱😮

  • 🅰️REESH🎱

   September 6, 2020 at 9:13 pm

   Hurebala Aish ah pudin kaandheynan

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:20 pm

   ޔަމީ 😋😋😋ވަރަށް މީރު އެއްޗެއް އެއީ… ތެންކަޔޯ ސައިތަށި ގޯތި ތަރަފާލުގެ ދަރި ތަރުމޯޒު އަންހެނުން ތަހުރައްޕާނުގެ ދަނބިދަރި ދުނބުރި އައިމިނަގެ ކާފަ ތުއްތީދިގެ އަމާ ތާނިޔާގެ ކްރީމީޑޯންޓް އަރިއްޕުޑިންންންންނ

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 9:21 pm

   ބަލަ މަ ކީއްހޭ ކުރީ ކަލޭ މަ ދެކެ ރުޅިއަންނަން…😡 ހަމަ ތާކުން މީހަކު ކޮމެންޓެއް ކޮށްލާއިރަށް މަދެކެ ރުޅި އަންނަން ޖެހޭތަ؟😡 މަ ކޮންއރަކުތަ ބުނީ ކަލޭ ދެކެ ލޯބިވޭ؟؟؟😡 މަށަށް އިނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ މަ ކަލޭ ދެކެ ލޯބި ކީއްކުރަން ލައިކް ވެސް ނުވާކަން…😡 މަށާ ދިމާލަށް ހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔަންދެން މަށެއް މަޑަކުން ނުހުންނާނަން…😡 ހަމަ ހުވާ މި ބުނީ މިހާރު މިތަނަށް ކޮމެންޓް ކުރާ ހިތްވެސް ކެނޑިއްޖެ…😡 ވައްސަލާމް…😡

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 9:25 pm

   އަދި ބުނަން…😡 މަށެއް މާފަކަށްވެސް ނޭދޭނަން އެއީ މަށަށް އިނގޭ މަށަށް މީހަކު ރުޅި އަންނަ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރެވޭކަން…😡 މަށަށް ވަރިހަމަ ކަލޭ ދުވަހަކު މާފު ނުކުރިޔަސް…😡 މަ އަދި މާފާކަށް ނުވެސް އެދެމޭ އެކަމަކު މާފެއް ނުކުރާނަމޯ…😡 ހުއް…😡 ވަރަށް ފޫހިވޭ…😡😡😡

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:27 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy noo lwbi kolhu nudheyy😭😭😭😭😭😭😭E arihpudin fonuvaalannan.. Madu

  • 🅰️REESH🎱

   September 6, 2020 at 9:29 pm

   Ma vx nuveyey loebeh.. Ma Bunefin tha Ma shaayan dheke loabi veyey.. Ma kuriyah Mi bunynu maafeh nukuraanamey.. Bunefaane maafu kuraashey.. Eyge kurin Mi buny

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 9:44 pm

   އެކަމަކު މަ މިބުނީ ކީއްވެހޭ އަރީޝް މަ ދެކެ ރުޅި އަންނަންވީ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބެއް އަދިބެސް ނުދެމެއްނު… އާނ ޖަވާބު ނޭނގެންޏާ ކިހިނެއްދޯ ޖަވާބު ދޭނީވެސް…

 263. Hafu

  September 6, 2020 at 8:41 pm

  I didn’t comment by using areesh name…..i only comment from my name…plss trust me I didn’t comment on anyone’s name…

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 8:52 pm

   I trust u hafu…🤗 I know u won’t do that…🤗 N besides everyone says like that right? Emmen vx alhuvaa kiyaennu… Areesh rulhi annanyaa rulhi annanvii miadhaku noonennu… Hama ekani thafaathakii name badhalu kohgen cmmnt kohfa inkan… Iyye shaayan ge namuga vx kommes kujjaku in I love you Areesh jahaafa cmmnt kohfa… But I didn’t mind so Areesh akah vx aslu noannaane rulhi aadhevey kah

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 8:56 pm

   Thede hafuuu I ves trust kuran hafuu ah

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:00 pm

   Ya Aslu Areeshaa dhaitha akah Noannaane rulhi aumuge haggeh… Aish vx e Anonymous Aish namuga comment kuriima evareh naaraa… Ekam Areesh dhw😵😵😵Pis pis pis

  • 🌷Xeen🌷

   September 6, 2020 at 9:27 pm

   Hafu xeen vx trust kuran ingey
   Don’t worry hafuu☺️
   Mi areesh soru ulheyne gotakan ulhen bahahta

  • 🌺LILLY🌺

   September 6, 2020 at 9:31 pm

   Areesh and shaayan haadha varakah thi zuvaabu kuree…😇😇
   kiriyaa moya nuveee..😮😂😮😂😮😂

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 9:51 pm

   Ma mihaaru moya vejje sisssyyyyy…😢 Plxxx help me… Mashakah neynge mashah goas kameh kurevunu kameh

 264. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 9:38 pm

  Aadhe Alhugandu Mihaaru shaayan adhi Areesh ge nafrathah mi kiyaidhenii lava eh

  Jo pehla hua naa Ab hone laga hai
  Dil hum ko jagaa kar, kyun sone laga hai
  Ye ishq hai ya cuch aur hai
  Ya Bas khali khali shor hai
  Isko main kya kahoon
  Tu hee bata
  Tu hee bata

  ?? Iss pyaar ko kya naam doon? Iss pyaar ko kya naam doon

  Tujko dhekar Aankhein muskurane lagti hain
  Tujko milkar dhadkane gungunane lagati hain
  Aisa hota hai kyun, Mujko khabar nahin
  Pehla kabhi hua aissa assar nahin
  Jo mera Dil ke pass hai, Naye jadu Naye ehsaas hai
  Aise Mey kya kahun, kya kahun.. Tu hee bata

  ????Iss pyaar ko kya naam doon? Iss pyaar ko kya naam doon

  • 🅰️REESH🎱

   September 6, 2020 at 9:40 pm

   Masheh noolhen

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 9:42 pm

   Ahdhey Aisaa.. Thi liyan Dhw Thihaa ginaireh thivee

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:46 pm

   Noolhemey bunanii miadhu
   Klw ma naisgen Las vefa thr thi hunnanii

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 9:46 pm

   Thi lava gos yaash dhonbe ah kiyaidheynviinu dhwww

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:47 pm

   😝😝😝😝Mihaaru kiyaidheefin

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 9:51 pm

   Yaash dhonbeyyyy…. U Ah
   އައި ލަވް ކަލާ ދެކެ އިންތިހާ
   ޝައި ބަޓް މިހެން ލިޔެފައި މިތާ
   ބައި ދެޓް ޓުޑޭ މައި ލައިފްގައި
   އައި މީބަހާރޭ ހިތް އުފާ
   ވެން ފަސްޓް އައި ސޯ ޔޫ އެރޭ
   ހީވީ ހާޓަށް ޕިން ހެރޭ
   ދެން މުޅި ބޮޑީ އެކުގައި ވިރޭ ހެން ފީލްވީ ވައި ؟ކަން ނޭންގިފައި

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 9:57 pm

   Vrh reethi lava eh vrh reethi lhemeh Masha allah aish vrh molhu… Ok ennu

 265. 🅰️reesh🎱

  September 6, 2020 at 9:48 pm

  Ey sorry ehmmen……. Egadee Hama rulhi aadhevuny…. Ehmmen ah maafu kohffin

 266. Shaayan

  September 6, 2020 at 9:54 pm

  Gud night emmen
  Dhanee nidhan
  Byeee

 267. A*|'..§^#

  September 6, 2020 at 9:55 pm

  Ey thakaholhiiii…. Nubunegen nehnu U kairy mi ehii

  Byeeeee alll👏👏👏Gud night.. Stay home and stay safe… Lwbi vey heskiyaafa…. Miss vey obiiiiiiinooooooooonna vaaaaaaaaaaarahhh 😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚😚😚😚😚😚😍😚😍😘😘❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋❤️❣️❤️❣️❤️❣️❤️❣️❤️❣️❤️❣️❤️❣️❤️❣️❤️

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 9:59 pm

   Magey dheke vx tha

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 10:00 pm

   Gud night aish… Lymmmm n mymmmmmmmmmm… Sweet dreams… Bye

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 10:00 pm

   Friend eh gothah

  • Liyam❤️Ahu

   September 6, 2020 at 10:04 pm

   Thank you frd eh gothah veema.. Bye Aisaa mariyaboo

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 10:09 pm

   Good night Aisaa.. Basahigen fenvaraigen dhaiy ungulhaigen nidhaalaa riyaash dhonbe ge huvafen balan

 268. 🌹Ril🌹

  September 6, 2020 at 10:02 pm

  Bye alll gud night
  Sweet dreams
  Stay safe
  Luv uuu alll
  And shaayan aa areesh aa fight kurun huhtaalaa faa frnds velabala anekaa plzzzzzzzzz ingye

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 10:07 pm

   Bye ril.. Good night ril.. Bas ahaigen shahaadhaiy kiyaigen nidhaalaa

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 10:11 pm

   Bye ril sisssooo
   Gud night
   Sweet dreams
   U 2 stay safe n tc
   Luv uuu mooooorrreee
   Shaayan n Areesh dhw… I don’t think we will be the same as before

 269. 🅰️reesh🎱

  September 6, 2020 at 10:12 pm

  Baahjaveri night akah edhen hurihaa kids ah vx… Mae Midhanee nidhan… I’m worried because ehmmen dheke angry vevunyma

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 10:15 pm

   Sry Areekko.. Ma vx aslu V rulhi aissa Hury anonymous kiyaa ehcheh dheke

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 10:20 pm

   Ehn ve e rulhi gadu beylun v gina meehunah.. Once again Sry all

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:49 am

   😉🙂Issok 2 beybey

 270. Lam 💜

  September 6, 2020 at 10:13 pm

  Sry all.. Mirey naadhevunee Hama boluga rihssaathee
  ❤️❤️❤️❤️❤️Bye
  🌃🌃🌃🌃🌃Gud night all
  ❤️❤️❤️❤️❤️Sweet dreams darls
  ❤️❤️❤️❤️❤️Lyyyssssmmmmm n Myyyssssssm all
  Stay safe and Tc

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 10:20 pm

   It’s ok lam… GWS dear…
   Shaayan vx nidhan kamah mi othii ekm ninjeh nai ehnve dhn cmmnt thakah rpl kuranii mi… Hehe…
   Gud night
   Sweet dreams
   U 2 stay safe lam
   Lymmmmm n mymmmmm
   Byeee

 271. Hafu

  September 6, 2020 at 10:29 pm

  Gud nyt all

 272. 🌹Ril🌹

  September 6, 2020 at 10:29 pm

  Hehehhehe lahbba liyam brw Ril shahaadai kiyaanan basahaathi brw ves
  Ehen enemen ves basahaathi shahaadai kiyaagen nidhaathi dai ves ungulaathi santhi ais dhaanee dhw aish 🤣🤣😂😅😅😂😂😅😅😅😂😂😂😂 enemen touch 🖐️🖐️🖐️
  Shaayan adhi frnds vaane ISA ingey areesh U ves

  • Shaayan

   September 6, 2020 at 10:32 pm

   NO RIL SIS I TOLD U WE WON’T BE THE SAME AS BEFORE… WE WILL NOT BE THAT CLOSE ANYMORE N I’M SORRY FOR THAT

  • 🌹Ril🌹

   September 6, 2020 at 11:06 pm

   It’s OK shaayan srry shaayan ruli aiseeyaa ingey dhen Mi mamuloo kahvalah laa valulamaa dhw
   Once again srry shaayan

  • Shaayan

   September 7, 2020 at 6:11 am

   …It’s ok ril sisssooo

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:20 am

   Ril thee 2nd.. Shahaadhaiy ekani keema

 273. 🌷Xeen🌷

  September 7, 2020 at 5:19 am

  Hi hurihaa kudhin
  🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞Good Morning
  🤔Kon kudhin nei nuteduvanee…nuteduvaa kudhin gayah fen baalidi ohsaalan vee dhw
  Ekaku nuteduviyas liyam tedhuvaanekan gerey..esoru darin kolhu heyleema jeheynee tedhuvantha dhw👶🏻👶🏻👶🏻

  • Liyam❤️Ahu

   September 7, 2020 at 9:18 am

   Kithah faharu bunaanee Mashah bahpa kiyan huree 100 dharineh Nooney 1 enme dhariyekey

 274. 🌹Ril🌹

  September 7, 2020 at 7:00 am

  Hiii gud morning alll
  Ril mioleny theduvegen schl gaa Mi iny ves hehheh
  Aaan liyam soru dheduvaane esoru ehen hutakas nulaahiku ragaluvaane
  Heheheh

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:08 am

   Dhw ril
   Thank you

 275. Shaayan

  September 7, 2020 at 7:46 am

  👋Hey guysss
  🌇Gud mornin everyone
  💖?How re u all
  Shaayan vx mi ulheny thedhuvegen… Schl ah dhaan ready vanii mi mihaaru
  👋👋👋Bye for now

 276. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 8:46 am

  Hii all gudd morningg
  ?Lahbba 🙂beybe vidhaalhuvi gothah fenvaraigen Bas ahaigen dhai vx ungulhaigen nidhii😉happy
  Yageen thaa Ril… 😉😉hama dhaipila nahttaalaanan
  😞😞😞Dhera kamakii shaayan men ehgalakah naaraathii

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:01 am

   Hmmm V happy.. Aisa thee 1 vana

 277. Lam 💜

  September 7, 2020 at 8:47 am

  Hii all
  🌞🌞🌞🌞Good morning
  🤔🤔Kon kudhineh nuthedhuvanee

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:51 am

   Yageen adhi E Ahushamu nuthedhuvaane kan😏😏😏

  • Liyam❤️Ahu

   September 7, 2020 at 9:38 am

   Dharifulhu govaigen hingahje geyah

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 10:22 am

   Kon ge akah 😑😕😕😕geyga eh noonthr ulhenii

 278. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 8:54 am

  😟😞😩Liyaamu dheraii mashakah huvafenuga Riyaash dhonbe eh nufenunu

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:05 am

   Kihaa dhera Dhw nufenuneema.. Ma class huss gadi eh veema comment kuranee

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:30 am

   😊😂Dhw😭😭😭thankxxxxxx 1st dhiniima

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:31 am

   Koba thr anhenun naa dhari 😕😕😕😕😕salaan bunahchey

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:33 am

   Hmm.. Wlc Aisaa mariyabu

  • Liyam❤️Ahu

   September 7, 2020 at 9:35 am

   🤣🤣Hmm anhenunah salaam bunaanan.. Ekam dhari akah salaam bala eh nuganeveyne

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:42 am

   Ey ma dhn dhiyaee.. Class gadi jehihje.. Dhn othy vx dhivehi.. Bye Aisaa

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 10:15 am

   Hmm Bas ahaigen kiyavaalaa… Midhahrris dhahkka vaahaka kanulaa Adu ahaalaa… Reehchah filaavalhu hadhaalaa…. Hevey dhen e Sorah salaan bunevidhaanu… Esoru bodu V ma javaabu dheyney… Anhenun rangalhu thr

  • Liyam❤️Ahu

   September 7, 2020 at 10:55 am

   👍Aan anhenun Hama V baraabaru

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 12:00 pm

   😊Tvgc of your wife n son

  • Liyam❤️Ahu

   September 7, 2020 at 12:53 pm

   Yahh..

 279. Liyam⚽

  September 7, 2020 at 9:40 am

  Ehkala anphonymous birun filaifi.. Hahahaha ehaa Moya gui kolheh

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 10:12 am

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣klw Saabaheyyyy🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 280. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 10:20 am

  Hey Liyam n Areesh 🙋.. You 2 kulhenii koahchakah… Mibunii Keaper Ah hey or midah hey or defence ah hey noony forward ah hey or coach akah hey referee akah hey… Match eh kulhengnaa angaalahchey😉mashah dhevengaa dhaanan support kuran😁😁😁vvv support kuraa hiy vey…. Mashah angaalahchey Match eh kulhen yaa

  N 1 more question 🤔🤔Areesh ah 14 thr 13 thr

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 10:53 am

   Oh aharemen dhemeehun kulhenee midah.. Mi aharu kulhen oiy inter house match vx Corona aa hedhi cancel.. Areesh ah vx vee 13 yrs

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 11:45 am

   Aharun vx inter school handball mubaaraai cancle😭😭😭😭😭😭😭vvvv vai ehnve… Naseebakun Midhiya aharu inter claahun ma goal jahaadhiigen Keaper Ah huregen champion nagaidhinin😍dhen mi aharu inter house vx cancle😭😭😭😭😭kada

   Koba thr Areesh 😕😕😕😕😕bunebala ma bungney Koba hey pudding… Pudin Kaan dhey nameh kiimiiha bahabaru😡😡😡😡😡😡😡u hatharu miihun eh class thr

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 12:45 pm

   Ey Iyye Lam n Shif fonuveemo chocolate pudin.. Ekam kihaa dhera Dhw keveyny kee vx noon vihyaa.. 🤔Kon hatharu meehuneh.. Ma Areesh, Lam eh class.. Dhen kaaku

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 12:48 pm

   Shif!!
   aaan ey… Nuvx kevuneyy😭😭😭😭😭

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 12:51 pm

   Hahahaha.. Rangalhu nukevunukan vx.. Shif ulheny 6 ga

 281. Anonymous

  September 7, 2020 at 11:00 am

  Liyamoooooo Ma shaadai ves keen dhai ves ungulin aish dhai pila nahtavaalaafaaanethy evaruge ves 2 VANA veehya thi dhinee

  Hehehe

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 11:02 am

   Ril ingey

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 11:33 am

   Thihen vihyaa dhemeehun vx 1st.. Mi varu rangalhu tha

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 11:44 am

   Aaan mihaaru OK

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 11:48 am

   Ey anonymous gandaa kale anga madun laigen hurey ingey 😡😡😡😡😡😡😡😡😡ehvana kiihkuran 100 vana vx kale akah nulibeyne 😡😡😡😡😡dhaan ulhey mithanun

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 11:57 am

   Ey ey wait wait wait 😮😱😱😮😱😮😱Ril thr ey… 😧😧Alheyyy Sooooooo sorry

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 12:01 pm

   Aley aish ey Ril ey oligen Name nujehuny srry
   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 12:02 pm

   It’s OK aish
   Heheheh
   Ehen ves vaane baeh faharu dhw

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 12:46 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy RILOOOOOOOOOOOOOO SAABAHEYYYY 🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏👏Ey Aish hama gasthuga Ril thalhuvan vegen🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 282. Shaayan

  September 7, 2020 at 11:19 am

  Guysss mi dhuvaskolhu vrh buxy koh mi ulheny abadhuvx tests thah onnannii… Business in test, English in essay akaa article eh vx liyan dheefa eba oi, maths in bodu assignment eh ninman dheefa eba oi… Shaayan ah habareh nuvevidhaane ingey… Ehen noonas mihaaru cmmnt kuran vx foohive… Mi week ga vrh undhagoo vaane cmmnt kuran… So byeee

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 11:48 am

   It’s OK shaayan
   Gud luck ingey
   And srry Ril ah shaayan dera kurevihje nama srry ingey

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 11:52 am

   Its okkk lwbi gandoo😘😘😘😘Aish vx miadhu business ovey😆ma jeheyne laari bahaa goe dhaskuran☝️bajiyaa mas gandu hadhan dhas kuran👆dhuniyeyga kiss ge nisbai dhaskuran🤣🤣🤣Alhey E arihpudin gandaa Hure Magey dhondhooni gandu mithanah vanna hiy vx kandaalaafi eyy😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   September 7, 2020 at 12:40 pm

   Alheyyyyy ril sisssooo…😀 I’m not sad…💖 See…😁 Heheh…😉 N Thnq everyone…💖💖💖 Ma beynumeh noon dhn e Areesh ge vhk dhakkaakah

 283. Hafu

  September 7, 2020 at 12:12 pm

  Hii alll
  God afternoon
  Shaayan gud luck for ur test
  Enmen school ga tha

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 12:47 pm

   Heyy hafu.. Sch nimihje

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 12:50 pm

   Kale kon iraku school nimunii😱😱😱adhi hathehgga ulhey soreh

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 12:55 pm

   Miadhu 11:15 ga

 284. Hafu

  September 7, 2020 at 12:13 pm

  Hii alll
  Gud afternoon
  Shaayan gud luck for ur test
  Enmen school ga tha

 285. 🅰️reesh🎱

  September 7, 2020 at 12:50 pm

  Sareefaa ge hagu dhari seema in sareefu ge dhari saheema bitu saahidhu ge dhari aaraash ge anbi kamana saayan akaa vaahaka dhahkaakah ma beynun nethi

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 12:59 pm

   އަރީޝް ބްރޯ ކައޭ ގަދަ އިނގޭ.. މަ މިހާރު ބިރުގަނޭ ތި ޝާޔަން އާ ވާހަކަ ދައްކަން

  • Shaayan

   September 7, 2020 at 2:15 pm

   ?U re still not serious right Areesh

  • Shaayan

   September 7, 2020 at 2:22 pm

   ބިރު ގަންނަންޏާ ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް އޯކޭ…

 286. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 12:52 pm

  ސައިތަށި ގޯތި ތަރަފާލުގެ ދަރި ތަރުމޯޒު އަންހެނުން ތަހުރައްޕާނުގެ ދަނބިދަރި ދުނބުރި އައިމިނަގެ ކާފަ ތުއްތީދިގެ އަމާ ތާނިޔާގެ ކްރީމީޑޯންޓް އަރިއްޕުޑިން 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️

  • 🅰️reesh🎱

   September 7, 2020 at 12:58 pm

   Pudding hadhaa fa huhnaane aimina ge dhari riyaash in sihthi aisaa

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:02 pm

   Iyye mi Meehun fonuviyo chocolate pudin hadhaafa KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI SANTHI MARIYABAH..Nukevuny Ma dhera vany Ey Dhw Aisaa mariyabaa

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 1:08 pm

   ހުއް މަ ނުވޭ ދެރައެއް އިނގޭ ވަލީދާ ފަހަރި އަމާ މުގުރިހަ ތެލީގެ ބައްޕަ އަލްޖެބްރާގެ އަންހެނުން ސިރާޖުގެ ޅީދަރި ކިރުސަރުބަތުގެ ރާނީ އަހުޝަމު ގެ ދަރި ކަޅުސޮރުގެ ބަފާ ތަކަހޮޅި އިބުނު އަބުއްނާރު ގެ މައިޓު ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދާދީ ހާލިދާ ފިރި ގިރިޓީ އަނބި މޮޔަ ލިޔައްޓެ ގެ ބިޓު ހަސީނާ މާމަ ހަކުރު ފަރީދުގެ ބެއްޔާ ތެޔޮ ޖަމީލާ ގަޅި ތަކަހޮޅީ ފުށް ހަބީބާގެ ކާފަ ބީރު ބަކުރުގެ ހައުކުޑަބެ އަންހެނުން ފިޓު އަލީގެ ކަޓު ތަކަހޮޅި ގަމާރު ސީދިގެ ލޯބިވެރިޔާ ޑައްޑު އަލީ ބިޓު މޮޔަ ނާސިރާ އަންހެނުން މޮޔަ ހަބީބާގެ ދަރި ގަބުޅި ހަސަނާ އިން ލިޔާމު ބޯގޯހާ

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:49 pm

   KHADHEEJA MAITTU GE LHEEDHARI AISAA HUSSAIN BITU RIYAASH DHONBE GE DHARI MARIYABU HUSSAIN ANBIKABALUN NIKAMETHI KOE GE SORU FAGEERU AISA MANJE MOYA AISAA DHON DHARI GALHI AISAA BABURU DHARI BABY AISAA BABURU BITU SANTHI MARIYABU AISAA GE MAAMA FULHA AISAA BAFAABE KUDA AISAA GE ANBIKABALUN KHADHEEJA FALA DHAITHA GE DHARI INNAN ULHEY NUVISNEY GALHI AISAA BAHPA HAMA NUJEHEY HUSSAINFU GE DHOSHEE DHARI KUHLHAVA AISAA BEYBE INNAN ULHEY VAHKALHI AISAA

 287. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 1:05 pm

  Hadhaafa huhtakas mashah koacheh thr kevunii
  ސައިތަށި ގޯތި ތަރަފާލުގެ ދަރި ތަރުމޯޒު އަންހެނުން ތަހުރައްޕާނުގެ ދަނބިދަރި ދުނބުރި އައިމިނަގެ ކާފަ ތުއްތީދިގެ އަމާ ތާނިޔާގެ ކްރީމީޑޯންޓް އަރިއްޕުޑިން ގެ ބަފާ ދިނރުބާ ގާސިމު ގެ ބިޓު ގަޅި އަރީޝާގެ ޅިޔަނު ފޭރާ ހާލިދާ ގެ ދަރި އަރީޝާ

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:08 pm

   😂😂😂Nukevuneema ekamaa bodaa haakanee.. Eeeeeeeeeeeee

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 1:12 pm

   Galhi liyaaaamu J vaniii🤣🤣🤣🤣🤣Eyyyyyyyy

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 1:16 pm

   Koba dhegolaa bechee 😕😕😕😕😕😕haadha vaeyyy

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:18 pm

   Konkamaa Ma jeyvanee.. Eeeeeeeeee Aisaa jeyvanee aharemen pudin kaathee

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 1:20 pm

   😝😝😝😝😝Pis nuvey😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡aharun biscuit pudding viyya iyye keii

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 1:23 pm

   Ey thi rashuga indhe ehnnu camera eh haru kohffa beach ga… E camera kurimahchah dheybala

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:39 pm

   Hahahah huss dhogu.. Aharemen Iyye keyn chocolate pudin mahchah chocolate syrup alhaigen.. V 😋meeru

 288. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 1:14 pm

  Aaaan miadhu birthday kudhinnah Happy birthday 🎊🎉🎉🎉🎂🎉🎂🎇🎆🎈🎉🎂🎊🎊🎂🎊🎊🎂🎉🎂🎉🎂🎉🎂🎈🎉🎈🎊🎊🎈🎊🎈🎊🎈🎀🎁🎁🎇🎉🎉🎇🎇

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:22 pm

   Kaaku b day eh Miadhu..anehkaa aisa b day tha kuhli akah hurefa happy b day kee.. Enmen hingaa kuni Bis jahan Aisa bolah

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 1:25 pm

   Pis today is not my b day… Lam n shif ah ingeyne Magey b day….. Koba pudding😕😕😕dhiyaee thr

  • 🌷Xeen🌷

   September 7, 2020 at 1:32 pm

   Kaaku b’day eh thr aish
   Nan neygunas happy birthday e kuhjakan or e kudhin nah
   🎉🎉🎉🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎂🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

  • ހަމަޖެހޭ އައިސަ

   September 7, 2020 at 1:35 pm

   Aish akah vx neynge… But hama ulhedhaane dhw kuhjjeh.. Ehnma bunelii

  • 🌷Xeen🌷

   September 7, 2020 at 1:40 pm

   ހޫމް ހަމަޖެހޭ އައިސަ

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 1:45 pm

   Yahh.. Miadhu Mee Aish ge b day eh noon.. But neyngi nama vx Aish n xeen ah kuhjakah wish kurevihje.. Lam vx aslu handhaan nethifa Hury.. Aish Ehn buny ma handhaan vee

  • ހަމަޖެހޭ އައިސަ

   September 7, 2020 at 1:52 pm

   Aslu thrrr naseebehnnu😝Aish hama jehey dhw
   Mihaaru Raasthaa kiyaalanii mi s2 mi kiyanii

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:54 pm

   Ey lamha Anga gadha gadu.. Nubunaathi Kaaku b day eh kan.. Bunefihya

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 1:55 pm

   Lam vx Miadhu Haadha Haa loabi vey kiyaa Vaahaka eh kiyaalanee

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 3:50 pm

   Liyam b day thr😮😮😮😮😮😍😍😍😛😛😛😛😝😝😝hurihaa enmen Hinga dhaan kuni muni buni bis hifaigen Liyam gayah jahan….

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 4:57 pm

   Hmm Liyam ge b day.. Aadhey enmen kuni biss jahan Liyam bolah

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 4:59 pm

   😂😂😂Ma amihla ah Dhw kuni biss jahan annaashey vx mi buny

 289. Hafu

  September 7, 2020 at 1:37 pm

  Heiii
  Happy birthday
  Aslu kaaku ge birthday eh tha…
  Liyam brw men 11:15 ga dhw nimenee. …i men 11;45 ga nimunee…
  Aish me ah ves pudding kolheh dehchey….

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 1:42 pm

   Yahh brw 10 ga aslu nimeny.. Ekam Ey geyah aadhevey gadi

 290. 🌹Ril🌹

  September 7, 2020 at 2:13 pm

  Happy birth day to that person from me 2
  Aley aish raasthaa s 2 kiyany thr Ril mikiyanee s1 44 vana baa gaa mioleny Huvaa reethi kamun sonuverey eba Ma Again maany Aaa aarash haadha CUTE ey dhw

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 3:43 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy Aaaan ekeyyyyyyyyy 😘😘😘😘😘they are Sooooooo cute😘😘😘😘Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy noon nekeyyyyyyyyy 😭😭😭😭😭they are dieeeeeee Uhu😭😭😭😭

 291. 🌹Ril🌹

  September 7, 2020 at 2:17 pm

  U guysss kurin liyefaa Huna vaahaka ves kiyan dhw Ril aa xeen mee Hama expert dhw xeen mihaaru nukiyaa vaahaka eh vrh maduvaane heheh dhen raasthaa s1 aa 2 kiyaa ninmaafaa Ma Hama neyvaaehlaany heheheh

 292. 🌸shif🌸

  September 7, 2020 at 3:46 pm

  Hey lam miadhu nudhe veyne……. Friend akaa ehko Beach ah dhany haveeru

 293. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 3:48 pm

  ކަލޯ ގަޔާ.. މަގޭ ސިކުޑި ދެފަޅިވެއްޖެ😵😵😵😵💀💀💀💀ހުވާ މިބުނީ ވަރުގަދަ ބިޒްނަސް ޓެސްޓު ގަނޑެއް ނިންމާފަ މިއައީ😭😭😭😭😭ހުރިހާގޮލާ މަ އެކަނި ކުލާހުގައި ބައިންދާފަ ރައްކާވީ 😭😭😭😭😭މަ ބިރުން ހިތަށް އައިހާ އެއްޗެއް ލިޔެފަ ސަބްމިޓް ކޮށްފަ ރައްކާވީ🙆🙆😿😿ނޭންގެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއް ވެސް

 294. Hafu

  September 7, 2020 at 3:59 pm

  Liyam brw ge birthday dhw miadhu mee
  BTW mithaa miulhenee hus 14 – 13 ge kudhintha(I mean age ingey)

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 4:39 pm

   14 to 12 dhw

 295. Shaayan

  September 7, 2020 at 5:01 pm

  Happy birthday liyam brw…🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇 Wishing u many returns of the day

 296. Liyam❤️Ahu

  September 7, 2020 at 5:25 pm

  Thank you so much shaayan🎂🎂🎂Aadhey enmen cake kaan.. Ma dharifulhu Miadhu born vi nama mashaa eh dhuvaheh Dhw innaane b day ah

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 5:28 pm

   Hure bala nikan Aisa dhahi kohlan pudin hadhaafa fonuvaanan photo.. Dhw Areesh.. Eyrun hunnaane mihen vefa😋😋😋😋😋

 297. 🌹Ril🌹

  September 7, 2020 at 5:53 pm

  Liyam brw ge b day thr
  Happy birthday 🎁🎁🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🎂🥳🎉🎊🎊🎊🎈🎀🎀🎉🎊🎊🎈💐🎁🎂 13 tha 14 tha evy

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 5:55 pm

   Ey miadu mee Euphoria sis ge ves b day oooo
   Euphoria sis ge 2 stry therein konmes one stry ehgaa ebain Rani kiyaa kuhje kaneyge bunefaa

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 6:03 pm

   😂🤦🤦Alheyyyyyyyyy Ril akah neyngey thr…. E Story ga ulhey Raaniya ey Rani akii

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:07 pm

   🎂🎂🎂Thank you so much Ril

 298. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 6:10 pm

  އައްޗި…. ނޭންގޭތަ މަ މަންމަ އެއީ ކޭކު އަޅާ މީހެއް ކަމެއް. މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ކޭކު😝😝😝😝
  Happy Birthday 🎉🎀🎀🎂🎂🎈🎇🎆🎊🎊🎆🎁🎇🎈🎀🎉🎉🎀🎂🎈🎇🎁🎆🎊Galhi thakaholhi

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 6:16 pm

   އޭ ޕޮހް 😝😝😝😝ލިޔާމު… މަ މަންމަ މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ކޭކު ފިހަން ލައިފަ 😝😝😝😝😝🎂🎂🎂🎂

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:22 pm

   ހުހް.. ހުސް ދޮގު.. މަ އަޅާފާނަން ލަމް އެން ޝިފް ލައްވާ ކޭކު ވިޕް ކްރީމް ޖަހައިގެން އޭރުން ހުންނާނެ ކުޅު ދިޔާވެފަ.. ފޮޓޯ ވެސް ފޮނުވާނަން ދަހި ކުރަން.. ތެންކިޔު ގަޅި މޮޔަ އައިސާ މަރިޔަނބު

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 6:27 pm

   ނޫން ތެދު މީ….ﷲ ގަންދީ ހުވާ… ފޮޓޯ ވެސް ފޮނުވަފާނަން

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:29 pm

   Fonuvabala Thihaa thedhu vihyaa.. Rangalhu Ehn dhuvaheh ge photo nufonu vihyaa

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 6:32 pm

   OK hama miadhu photo nagaanan…shahkku filaa varu kohffa fonuvaanii

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:34 pm

   Ma vx fonuvaanan seedhaa Miadhu elhi cake ge photo.. Ekam mashakah gabooleh nukurevey Aisaa Dhahkaa Vaahaka eh

  • މޮޔަ އައިސަ

   September 7, 2020 at 6:38 pm

   Ekakah vx mi moya aisa dhahkka vaahaka gabooleh nukuraveyne😡😡😡😡😡Eyge therein araa huri miiheh thii

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:44 pm

   Aan nukureveyne gabooleh galhi kamun dhahkaa Vaahaka.. Ma hunnanan hurihaa kamaku vx araa

 299. A*|'..§^#

  September 7, 2020 at 6:12 pm

  އާން އަދި އެންމެން އިނގޭތަ މި ލަމް އައިޝް ކައިރީ ބުނި ފަކުރު ވާހަކަ އެއް🤢🤢🤢🤢🤢އާޚްޚްޚް މަ ހޮޑުލަވައި ގަނެގެން މަރުނުވީ ކިރިޔާ 🤢🤢🤢

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:23 pm

   Keekey buny lamha.. Mashah yageen mashaa ahu aa Vaahaka eh kan

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 6:30 pm

   Nooney mifaharu thi dhemiihun kameh noon🙅🙅🙅Ekamaku Vaa Lam ehn ahan Heyo vx nuvaane ma kairy🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢AAAAKKKHHHH

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 6:32 pm

   Heyy Aish Keekey tha Lam ehy.. Handhaaneh neiy

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 6:35 pm

   Miadhu haviiru insta in luha aa vaahaka dhahkkaaliima Aish kuhjjaku kobaihey ehiima luha bunii Lam bunyo E kuhjja dheke like vanii hey😂Pls don’t mind…. Lam bunii thr luha kairy

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 6:39 pm

   🤔Kon iraku tha.. Lam Handhaaneh nuvey bunevunu Handhaaneh

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 6:41 pm

   Lam Miadhu luha aa message eh nukuran.. Only ahaalee sch dhin filaavalhu thah.. Neynge

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:46 pm

   HahahahaHahahahahahah aslu vx Aisa like vey kaneyge eyna ah

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 6:47 pm

   Liyam Dhw..

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 6:49 pm

   Hmm ma Miadhu luha ah message kury

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 6:50 pm

   Liyaaaaaaaammmmmmmooooooooo😡😡😡😡😡😡Mihaaru neiy phone code badhalu nukoh vaakah

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 7:40 pm

   Ahhlllhhheee😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡LIYAAMU FATHA FOLHI GANDAAAAAAAA…. Ma nuvey… Ehnthr Lam.. Dhen neynge luha bunii

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 8:36 pm

   Luha ah olhuny.. Liyam.. Lam phone in luha ah message kureema

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:51 pm

   Oh ehn dhw 😀Liyam nulafaa golaeh mii Sahaadheh

 300. 🌸shif🌸

  September 7, 2020 at 7:32 pm

  🤣🤣😎Ey ehmmen bunan vaahaka eh…. Ma Mee ehmme Kuda… 12 years so I’m kokko

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 7:46 pm

   Hahaha.. Adhi amihla ah thaaraf velaifi😂😂Heyy kokko kihineh tha haalu ge haalu kolhu

 301. Anonymous

  September 7, 2020 at 7:56 pm

  ކަލޭމެން މާ ނުފުއްޕައްޗޭ.. މަ ކޮމެންޓު ކުރާނެ ތަނާ ކުރާނެ މީހުންނާ އިނގޭނީ މަށަށް.. ކަލޭމެން ރަނގަޅު ވާނީ އަނގަ މަޑު ލައިގެން ހުރިއްޔާ.. އެހެންނޫނީ ބޮޑިއެއް ލިބިދާނެ.. މަޑުން ހުރޭ ކުދި ކުދި ބޮކުތަކާ

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:20 pm

   Kale thii liyaamu dhw🤣🤣🤣🤣🤣🤣ma biru gannaane kamah????? Huh 😝😝😝😝baby chuhpudi moya moya Anonymous

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 8:29 pm

   HahahahaHahahahahahah.. Baby Moya anphonymous Dhw.. Bodu vehje kameh Huvaa

  • Anonymous

   September 7, 2020 at 8:32 pm

   Hmm Magey mee thi kiyaa liyaameh.. Madun hurey bokun thah😡😡😡

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 8:34 pm

   😮😡😮😡😮😡😮Baby anonymous mithanah vx aee

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:39 pm

   މަށަށް ހަމަ ގެރޭ ތީ އެ ލިޔާމު ގަޅި ބޯ ކަން 🤣🤣🤣🤣🤣😝😝😝މަށަށް ވަރިހަމަ އެނޮނިމައުސް އަކަސް
   އެނޮނިމައުސް ވެއްޖެއްޔާ ކަނުލާ އަޑުއަހާ😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
   ކަލޭ ހީކުރީ ފުއްޕާހަމެއް ހެން ކަލޭ ކޮމެންޓެއް ފަޅާލީމަ އަހަރުން ފުއްޕާނެ ކަމަށްތަ؟😡😡😡ހަހަހަހަހަހަ… އަހަރުމެން މީ ފުއްޕޭކަހަލަ އެއްޗެއްނަމަ ދޯ ފުއްޕޭނީވެސް މިހިރަ ގުއި ކޮޅާ 😝😝😝😝ކަލެއަށް ކޮން ބޮޑިއެއް ދެވޭނީ… ކަލޭ އަމިއްލައަށް ގޮސް އީދު ބޮނޑި އަޅައިގެން ކައިބަލަ😝😝😝ކަލޭ ހީކުރީ އަހަރުމެން ރަތް ޓޮމާޓޯ އެއް ހެން ރަތް ވާނެކަމަށްތަ ؟؟؟މަގޭ ނަމަށް ރެޑިޝް ކިޔަސް މިފަހަރު ހަމަ މަގޭ ނަން ވެސް ފެވޭނީ އެމް ޑީ ޕީ ކުލަ ފާޓާ ގެ ނަމުން…. މަ ހަމަ ހީހީ ހަލާކު ވެއްޖެ ތި ކުޑަ ކުޑަ މޮޔަ މޮޔަ ގުއި ކޮޅަށް އަހަރުމެންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން ކެރުނީތީވެސް… އަދި ލިޔަމް ހުއްޓާ… ސީ އާރް ސެވެން އެފް ޖޭ އާރް ހުއްޓާ……އެންމެން މި އޮތީ މި ކޮމެޑީ ލޭންޑް އަށް ސަޅި ޖޯކެއް🤣🤣🤣🤣🤣🤣މަ އެފް ބީ އަށް ލާނަން 🤣🤣🤣🤣އަދި މި ފުއްޕި ހަކުރަށް ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކަން ވެސް ނޭންގޭ🤣🤣🤣🤣🤣ކަލޭމެން ރަނގަޅު ވާނީ އަނގަ މަޑުން ލައިގެން ހުރިއްޔާ އޯ😯😯😯😯އަހަރުމެން މީ އެންމެ މީހެއްތަ ހުންނަން…. ކަލޯ އަހަރުމެން ތިބޭނީ… ގެޓު؟މަޑުން ހުންނާށޯ ކުދި ކުދި ބޮކުތަކާ🤣🤣🤣🤣👉👉👉ބޮކުތަކާ އޯ🤣🤣🤣ހަހަހަހަހަހަ….. އެހެންމަ ކަލޭ ވެސް މަޑުން ހުރެބަލަ ދޯ… އަހަރުން ކޮމެންޓު ކުރާނެ ތަނަކާ މީހުންނަކާ ވެސް އެނގޭނީ އަހަރުންނަށް ދޯ…. ޕިސް ޕިސް ކަންނެޔޮ ގޯތި ކަބީލާ އިން ކަބީރު އަންހެނުން ކުނިއްޔާ ފިރި ކުރުތާ ފާތުމަ ގެ ޅީދަރި ޖަޕާނުމަހާ އިންނަން ދޭބަލަ ނިކަން

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 8:42 pm

   Kaloo mee kon Anonymous eh thr
   Aaan aish Masha ves heevany Mee thiyauley liyam hen

  • Bodu vehjje kameh

   September 7, 2020 at 8:44 pm

   ކަލޭނޭ ބޮޑު ވެއްޖެ ކަމެއް

   (Aish ingey)

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:45 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Masha hieh nuvey mashah hama Gerey mii E Liyaamu gui Anonymous hen

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:47 pm

   Ey Anthony mouse🙋🙋🙋ma hama ready 😉hingaa zuvaabu kuran

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 8:52 pm

   Kobaa mageyge cmnt publish nukureydhw mihaaru vaa cmnt fashe kohlevihje kameh sahaadeh mibuny
   Mi cmnt publish vehjeyaa Ma aish bunaakameh kuraana

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 8:53 pm

   cmnt vehje dhw publish

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 8:53 pm

   Kuraanan??? 😂Dhivehin comment kohbala… Hama Yageen publish vaane

  • 🌹Ril🌹

   September 7, 2020 at 8:56 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ ދިވެހިން ކުރީމާވޭދޯ މިއިން ވެސް އިނގެނީ އެޑްމިން ގެ ހިތުގައި ވެސް ދިވެހި ބަހަށް އޮތް ލޯބި ނޫންތަ އައިޝް

  • Dj

   September 7, 2020 at 8:56 pm

   Koba thr Liyam golaa 🤣😂😂Anonymous ge namuga comment kohllaafa Filii dhw🤦🤦🤦Lam govaa Bala eyna ah… Eyna reygandu Kaan indhaa vagah pht naagafa fonuvahcheyy😝😝😝😝poh liyaaaamu

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:03 pm

   އާހް ނުވިއެއްނު😡😡😡😡😡

   ހޫމް ރިލް ސިސް ވެދާނެ….. ރިލް އަށް އިނގޭތަ އެޑްމިން އަށް ކިޔަނީ އާރިފް…. ދެން ކަލެއަށް ކިޔާ ނަން ލިޔެލި ކަމަށްޓަކައި ޕަބްލިޝް ނުކުރާނީކީއެއްނޫން😡😡😡😡😡

   Mee dhenme Aish English in liyunu ethi

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:04 pm

   😂N Dj akii Aish

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:07 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ އާރިފޭ ސަޅި އިނގޭ ކަލޯ
   މަންޖޭ ތިއޮއްވީއެއްނު ޕަބްލިޝް ނަސީބު ދޯ ދެން މި ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ކުރާތި މަ މިބުނީ ނަން ރީތި ވާހަކަ

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:09 pm

   އޭ މަވެސް ނަން ބަދަލުކޮށް ލީ އެކަމަކު ފަހުން ކުރިން އިން ގޮތަށް ނަން ބަދަލުކުރާން ހެހެހެހެހެހެހެ

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:11 pm

   ހޫންންންން އެހާ ފޮނި ބޮޑޭ😡😡😡😡😡😡އެންޑް ރިލް އިނގޭތަ އޭނަ ފޯނު ނަންބަރު؟މިއަކީ7997991… ދެން ކަލޭ ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެލި ކަމައްޓަކާ ޕަބްލިށް ނުކުރާނީކީއެއްނޫން😡😡😡😡😡😡ހަހަހަހަ އެންމެންނަށް އިނގޭނެ ކަލޭ ފޯނު ނަންބަރު 😝😝

  • 🌼AISH🌼

   September 7, 2020 at 9:14 pm

   ލަދުން ވެސް ޕަބްލިޝް ކޮށްފި ދޯ🤣🤣🤣އާޗާ ވަރަށް ނައިސް އިނގޭ… އައިޝް ނަން ކިތަންމެ ރީއްޗެއް ކުރިޔަސް ރީއްޗެއް ނުވާނެއްނު އަޅި ކުލައިގަ އިންނަންޏާ😞😞

  • 🌻AISH🌻

   September 7, 2020 at 9:19 pm

   މި ކޮމެންޓު ގަ މަގޭ ނަން ކަޅު ނުވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެސް ދުވަހަކުން މަގޭ ޙަޔާތުގަ އާރާޝް ގެ ރޯލު އަދާކުރަމުން އަންނަ ސޮރުގެ ކޮލަށް ދޮނެއްދޭނަން
   ISA

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:19 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ އާން ފޯނު ނަމްބަރު މަށަށް ވެސް އިނގޭ ގުޅަން ވެސް ހިތަށްއަރާ ދޯ މަ ކުރާ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ނުވާތީ ހެހެހެހެހެހެހެ ދެން މި ކޮމެންޓު ވެސް ޕަބްލިޝް ކުރާތި މަ އެއޮއް ހިތްވަރު ކޮއްގެން ލިޔުނީމާ.
   ސަޅި ދޯ ނަން އެކަމަކު ނޯމަލް ވާހަކަ ތަކަށް ކުރާނީ ހަމަ ރިލް ގެ ނަމުގާ ހެހެހެހެހެހެހެ ހެހެހެހެހެހެހެ

  • 🌻AISH🌻

   September 7, 2020 at 9:21 pm

   OMGGGGGG 😱😱😱😱ekan kuran jeheyne dhw…. Laaaiiiiii 😮😮😮😱😱😱😰😰😰😰ma kihineh hadhaanii klw…. Eyna aa indhefa kiss dheefa vari vaanii😉egoe salhi dhw

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:23 pm

   ހެހެހެހެހެހެހެ އަވަހަށް ދޮނެއްދީއެސޮރަށް އެކަމަކު ކާކު
   އައިޝްގެ ނޭމް ކީއްވެ ބްލެކް ނުވަނީ އަނެއްކާ އީމެއިލް ވެސް ޖަހާގެން ތަ ކޮމެންޓު ކުރަނީ

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:24 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy no wayyyyy😭😭😭😭😭😭😭😭😭
   އެޑްމިން. ކަލެއަށް ހަމަ ނޭންގުނުތަ މަގޭ ނަން ކަޅު ކުރަން 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:27 pm

   އާން ރަނގަޅުވާނެ މާ ތާއީދު

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:40 pm

   Alhe kihaa dhera kameh dhen
   Aaraash vehjjehyya eynage maany akii Aish akah nu vaanii… Dhen world cup naagafa marry kuraanii 😉an miothy cake🍰🍰🎂meeru thr…. Wlc Hafu Sis…. Ya ur elder than us

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:42 pm

   Eii sihreh 🙅🙅🙅😁😁😁esoru nameh nubuneveyne
   School mail in thr Ril comments kurany

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:43 pm

   Ey aish haadhahaa meerey Ma birthday Ah cake alaadeyn vaany aish ingey But anaaharu dhw dhen miaharu mihaaru Birth day gosi

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:45 pm

   އެންޕޮނީމަސް ކަލޭ މާ ނުފުއްޕައްޗޭ.. މަ މާ ވަރުގަދަ ވާނެ ކަލެއަށް ވުރެ..ހަމަ ނޮޅާލަފާނަން.. ދެން ވެސް މަޑުން ހުރޭ.. އެހެން ނޫނީ ދޭ ޖަޕާނު މަހާ އިއްނަން..އަދި ތިހެން ބުނީމަ މި ހަނދާން ވީ މަ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ނުވީމަ އެޑްމިން އަށް ގުޅައިގެން ޕަބްލިޝް ވާން ފެށީ

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:45 pm

   Hmm dhen Secrete koh baa aa name
   Aharumen nuves jahaan mail eh ehen ve black koh inaneee aish ves nikan mail aa website nujahaa kohbala eyrun black vaane

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:48 pm

   Huvaa liyam kaleah gulen kerunutha mavaa ajaabu vehje
   And who is this kantha bodu Anonymous nikan bunabala thee Kaaaku thr e

  • Anonymous

   September 7, 2020 at 9:52 pm

   Ma ulheyne goiy ves ingeyney mashah.. Aharen message ves kuraanan ehen Meehun ge namuga

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:53 pm

   Eii ma getu?????
   😛😛Hehe masheh noon Huvaa klw Alhe test kuraanan a kalhu vey thw.. Dhogu dhw

  • Anonymous

   September 7, 2020 at 9:54 pm

   Keehtha kureveyne aharen mee konme meehakah viyas

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:55 pm

   Liyam ey.. Mashah Gerey 🤣🤣🤣🤣ehnve eyna comment kuraa gadee Anonymous vx comment kuranii

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:57 pm

   Yayyyy Alheyy thank you Sooooooo much RILOOOOOOOOOOOOOO 😍😍😍😝😍😝😍😝😍😝🤣🤣😚😎😘😘😘😎😎😎🤓🤓🤓❤️❤️❤️Ummmmwwwaaaahhhhhh 😘😘😘

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:59 pm

   Aish Name black vee dhw
   Dhen Name reethi kohlaa flower ehkahala ehche laagen

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 10:00 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy yes yes yes. 😍😍😍😝😝😝🤐🤐🤐😘😘😘😘😎😎😎😎🤓🤓🤓🤓🤗🤗🤗🤗😘😘😘Magey ufalun kolheh nei 😁😁😀😀😀😊😊😊😊😍😍😍😍😋😍😝😝😝😝😉😉😯😯😯@

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 10:01 pm

   Hehehehe Wlcm lwbi aishooo
   Ummmmmmmwwwwaaaaahhhhhhh

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 10:01 pm

   😮😮😮😮😮😮HahahahaHahahahahahah Aisa name kalhu Kula ah badhalu vee

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 10:03 pm

   Ehehhehehe dhen liyam ekoe Ah malaamai nukurey ufaafaalukohbala liyamooooo

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 10:08 pm

   Konkamakaa tha Ma ufaa faalhu kuranvy.. Ma mi vissnaalany Dhn vaane goiy

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 10:11 pm

   Dhen kihineh thr vaan vee mihaaru aish ge Name ves black vee yeyeyee aish touch 🖐️🖐️🖐️

 302. Hafu

  September 7, 2020 at 8:58 pm

  Happy birthday liyam
  Cake felhytha. ..m othy I ge fahathun invisible imaginary present eh🎁🎁🎁
  14 tha noon ee 13 tha vee…grade 8 ga dhw

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:07 pm

   🙇🏻Noon Hafu sis 🙅🙅🙅esoru E ulhenii baby nursery ga

  • Hafu

   September 7, 2020 at 9:24 pm

   Aish me ah cake eh alaadeebala
   Varah cake kaahihvehje
   Ril inaane vib in ehcheh fonuvaafa
   Mihaaru ves comment kurevune adadu nuves ingey… Publish vee enme comment eh..
   Nursery ga ey ulhenee Liyam 🤣🤣🤣… Aish dhw aunty akee Liyam ge… Aslu grade 8 ga dhw ulhenee… Nd Aish kon grade eh tha

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 9:30 pm

   😉 Seven ga enmen mi kiyanii list
   Lam
   Aish
   Shaayan
   Ahusham
   Ranaa
   Areesh
   Liyam
   Lilly
   Eii handhaan huri kudhin
   An miothy cake dhe Fothi🍰🍰… Vaane dhw
   🎂Nuvanyaa bodu cake eh vx fonuvaalaanan
   Hmm Liyam v basnaahaa claahuga

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:33 pm

   Aish Kobaa Ril ah 🤧🤧🤧

  • Hafu

   September 7, 2020 at 9:36 pm

   So I, Ril, xeen, aash brw aa grade 8 dhw.. Bigger thn U guys dhw… Varah meeru cake.. Thxs ingey

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:40 pm

   Yh dhw but we are like same age dhw it’s so funny out here isn’t it guyss

  • Hafu

   September 7, 2020 at 9:48 pm

   Yh dhw ril…aadhey enmen biriyaanee kaan

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 9:48 pm

   Aisaa kaireega Kaaku buny ma claahuga bass naahaa Vaahaka.. Hurihaa test akun faasvess vi

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 9:50 pm

   Yh hafuuu midany inaane reply kohlaafaa hafuu viber In fohuvi ehcha

 303. 🅰️reesh🎱

  September 7, 2020 at 10:06 pm

  🤧🤧EYY Mashaa rulhi tha mihaaru

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 10:12 pm

   Ummm kaaku areesh brw

  • Hafu

   September 7, 2020 at 10:13 pm

   Hii areesh

  • Liyam⚽

   September 7, 2020 at 10:17 pm

   Ey ma kandaalee.. Eba oiy google class room in filaavalheh vx dheefa n tabun charge vx dhey eba.. Enme 7 percent iny.. Bye all

  • 🌹🌷Riloo🌷🌹

   September 7, 2020 at 10:21 pm

   Byeeeeeee liyam gud nyt

  • Aish

   September 7, 2020 at 10:35 pm

   kaaku???ma thr

 304. 🌹🌷Riloo🌷🌹

  September 7, 2020 at 10:20 pm

  🌷🌷❤️❤️Ey guysss bye ingey Ril dhaneee Nidhan❤️🌷🌷
  🌷🌷❤️❤️❤️❤️Enemn Ah gud nyt❤️❤️❤️❤️🌷🌷🌷
  🌷🌷🌷❤️❤️Stay safe❤️❤️ enmen ves🌷🌷❤️❤️
  🌷🌷🌷❤️❤️And sweet dreams ❤️❤️🌷🌷
  🌷🌷❤️❤️Love u all soo much❤️❤️❤️ 🌷🌷🌷

 305. Hafu

  September 7, 2020 at 10:27 pm

  Eyy guys gud nyt
  Me ves nidhan midhanee
  Byeee allllll
  Love u all big koh (as a friend)
  Stay safe take care
  Sweet dreams
  Byeeee

 306. 🌸shif🌸

  September 7, 2020 at 10:34 pm

  Shif vx Dhani… Areesh dhonbe salaam buni all kudhinah bye

  • Aish

   September 7, 2020 at 10:36 pm

   areesh dhonbe aish thr u dheke ulhi ai vaahaka thibuni

 307. Aish

  September 7, 2020 at 10:37 pm

  alheyyyyyy enme nidhiima dhw aish ah miadhu vx miaadhevuni

 308. Hafu

  September 8, 2020 at 12:20 am

  Heii all
  Kon baeh nunidhaane

 309. Lam 💜

  September 8, 2020 at 5:55 am

  Hii all
  🌞🌞🌞🌞Good morning
  Konbaeh Fathis namaadhu kuran nuthedhuvanee.. Aish dhey avahah nuthedhuvaa Meehun bolah dhaiy goni ohsaalan.. Mi geyga vx eba oiy Liyam kiyaa meeheh.. Nuthedhuvi namaadhu kuraakah

  • ❣️🎀AISH🎀❣️

   September 8, 2020 at 10:36 am

   Eba oiy dhenme bolah dhaigoani ohssaa liima boa biithaa vegen nuthedhuve E Liyaamu kiyaa insaanaa

  • Liyam⚽

   September 8, 2020 at 12:07 pm

   Amahyyai Ma Mee jinni ekey…Ma fenaane santhi mariyabu fiyavaa hurihaa enmenah

 310. 🌸shif🌸

  September 8, 2020 at 7:24 am

  Alhugandu 🙋

  • Lam 💜

   September 8, 2020 at 8:40 am

   Nuthedhuvan tha namaadhu kuraakah

 311. 🌹🌷Riloo🌷🌹

  September 8, 2020 at 8:16 am

  Hiii guysss
  Good morning
  Alugadu ves fathis namaadah theduvin
  Aish Ma miaaeee varugada Hisaabu test gadeh hadhaafaa Huvaa vrh foohi vey Hisaabu dheke anekaa ehaa undagoo vaane

  • 🌷Xeen🌷

   September 8, 2020 at 8:55 am

   Alhuga vx fathis namaadhah the