އުމުރުން ތޭރަ އަހަރުގެ އާނާ އަކީ ސީނާ އާއި އަލީގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ހިތިފަތު ބުމަ އަކާއި ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއްގެ ވެރި މި އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ހިމަތޮޅި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެސް ވެރި ފަރާތެވެ. މޭކަޕަކާއި ނުލާވެސް އާނާއަށް ލިބިފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ތުންފަތެކެވެ. އިސް ކޮޅުގައި ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ސެންތިމީޓަރ ހުރެއެވެ. ފޫކޮޅާ ހަމައަށް އަރާ މަޑުމުށި ކުލައިގެ ފަން ދިގު އިސްތަށިގަނޑަކީ އާނާ އަށް ލިބިފައިވާ ޤުދުރަތުގެ ހަދިޔާއެކެވެ.  ރީތި ކަމާއި އެއްވަރަށް ކިޔެވުމަށްވެސް އެހާމެ މޮޅު ކުއްޖެކުވެ.

އާނާ މިހާރު ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރަމުން ދަނީ ކ. މާލޭ ، އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގު ގްރޭޑް 8 ގައެވެ. އެ ގުރޭޑް އިން އެންމެ ހަގު ، އެންމެ ރީތި ، އަދި އެންމެ ކިޔެވުމަށް މޮޅު ކުއްޖާ އަކީ ވެސް ހަމަ އާނާއެވެ. އެއް ދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އާނާގެ މަންމަ ސީނާ އާއެކު ބާޒާރު ކޮށްލުމަށް ގެއިން ނުކުމެގެން މާ ދުރު ނޫން ހިސާބަކަށް ނުދެވެނީސް އާނާއަށަ އެންމެ ރީތި މޮޑެލް ، އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ތިޝިކާ ފެނުނެވެ.

އެއީ އެމެރިކާގެ މުސްލިމް އާއިލާ އަކަށް ނިސްބަތްވާ މުސްލިމްއެކެވެ. އޭނާ އަށް ވެސް ލިބިފައިވަނީ ހަމަ އާނާ އަށްް  ލިބިފައިވާ ސިފަތަކެވެ. ތަފާތަކީ އޭނާ އާނާ އަށް ވުރެ އުމުރުން ދޮށީކަމެވެ.

ތިޝިކާ! ތިޝިކާ! އަހަރެން އޭނާގެ ނަމުން ގޮވަމުން އޭނާ އާއި ދިމާ އަށް ދުއްވައިގަތީމެވެ. ޔެސްމ! ޑިޑް ޔޫކޯލްޑް މީ ؟ ތިޝިކާ  ބުންޏެވެ. އާނާ ބުންޏެވެ. ޔޭސް! ކޭން ޔޫ ގިވް މީ އޭން އޮޓޯގްރާފް . ޕްލީސް ! ޕްލީސް !  އައި ނޯ ދިވެހި ތި ކުއްޖާގެ     ނަމަކީ ކޮބާ؟ އާނާ . އިނގޭތަ އަހަރެންގެ ވެސް ހަމަ ތިހާ ލޯބި ލޯބި ކުއްޖަކު ހުރި އެކަމު އެކުއްޖާ ވީނުވީ ތަނެއް ނޭނގި  ގެއްލުނީ….

ދުރަވެފައި ހުރެ ތިޝިކާ ބުންޏެވެ. މިތަން ފެނި ފައި ސީނާގެ ގައިން  ހީބިހި ނަގާލިއެވެ. އަދި މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި  މުޅި މީހާދަލުން ފޯވިއެވެ. އާނާ ތިދެން ކޮންކަމެއް؟ އާދެ ގެއަށް ދާން ! މަންމާ ! ތި ހުރީ ހާދަ ވަރަކަށް ދާހިށްލާ ހޫނު  ވެފަ.

އޭނ ! މަށަކަށް ނުވޭ ހޫނެއް ! ބޫނެއް !                            އަނެއްކާ މަންމަގެ ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ތަ ! ކޮން ސިއްޙަތެކޭ ކިޔާކަށް ތަ !  އާނާ  ހަމަ މިހާރު މަށާއެކު ގެއަށް އާދޭ !!! !!! !!!

*******************

އަނެއް ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ  ….

ސްކޫލްގައި*****************

ހައ!ި އާނާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމުގައިވާ ، މިލްޔާ ގެ އަތުގައި އަތް ޖަހާލުމަށް ފަހު ގޮސް މިލްޔާ އާއި ޖެހިގެން ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ .

ކުއްލި އަކަށް މުޅި ކުލާސް ހިމޭން ވިއެވެ . ސަބަބެއް ވެސް ނެތީކީ ނޫނެވެ . ކުލާހުގެ ދޮރު މަތީގައި އެ ހުރީ އަހަރެން ނަށް   ހުވަފެނުގައިވެސް ނުފެން ނާނެ ހާ ރީތި ކުއްޖެކެވެ . އަހަރެން އެންމެ ހައިރާންވީ ، އެކުއްޖާ އަހަރެންނާއި ވައްތަރު ކަމުންނުވެ. އަހަރެންގެ ހުންނަ ކަހަލަ ނޫ ކުލައިގެ ލޮލެއް ހުރެފައި ،  އަހަންނާ ހަމަ އެއްވަރަކަށް ދޮންވެފައި ،  އަހަރެންގެ އޮންނަކަހަލަ    މަޑު މުށި ކުލާގެ ފަން އިސްތަށި ގަނޑެއް ވެސް އޮތެވެ..

ކުލާހުގެ އެތައް ކުދިންނެތްގެ އަމާޒު ފަތް ގަނޑަކަށް އާނާ ވެއްޖެއެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން އާނާ ގެ ދޮން މޫނު ކޮޅު ލަދުން    ގޮސް ވަނީ ރަތް ވެފައެވެ .

**********************
ތިޝިކާ ވިސްނަމުން ދަނީ މީގެ ވިހި އަހަރު ކުރިން ވެފަ އޮތް ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ .

**********************

20 އަހަރު ކުރި

(ނުނިމޭ)

3

4 Comments

 1. Maai

  October 28, 2016 at 4:20 pm

  Full of mistakes. Plse correct it and fouble before uploading

  • Maai

   October 28, 2016 at 4:22 pm

   #plse double check before uploading

 2. oooh yeah

  October 28, 2016 at 10:41 pm

  Mee koacheh…. ???
  Hadi haavaafa … Vaahaka liyan noolhey mivarun

 3. Regards

  October 28, 2016 at 11:56 pm

  Nulaahiku reethi koh liyeven ovva haadha hadi kohlaafa miothi!!!!!!!!vaauvaa eh neyge…alun mi bao reethikoh mistake hallu kohfa upkohdy……kon aharen akaa aanaa ehtha ekakutha eyaki….jumlathahves complete eh nuvey…… thishika aki kujjeh tha dhen eyna ge dhari aku hureytha ….:'(mi part alun up kohdy pls pls ragalhu kohfa upkohdhy

Comments are closed.