– 23 ނޮވެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –

އެދަނޑިވަޅަކީ ޝެހެނާގެ ފިރިމީހާ އަނަސް ގެއަށް ވަން ވަގުތެވެ. އޭރު ޝަރާ އަވަސް އަރުވާލާފައި އަނަސްއަށް ގުޅަން އުޅުނެވެ. އަނަސް ހަމަ ފެންނަން ވާއިރަށް ޝަރާއަށް ރޮވުނެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި އިން ދޮޅުއަހަރުގެ ޝެނާވެސް ރޮމުންދިޔައެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެ ކަމަށް އަނަސްގެ ހަވަނަ ޙިއްސު ބުނަމުންދިޔައެވެ.

“ޝަރާ! ކިހިނެއްވީ؟ ޝެނާ އަށް ކަމެއްވީތަ؟…ކޮބާ މަންމަމެން؟..” އަނަސް ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ސާފުވޭތޯ ޝަރާއާއި ސުވާލުކުރަންފެށިއެވެ.

“އަނަސް… ޝަހުމް ކޮއްކޮ…ޙިނގާބަލަ ކާރުގަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން. ވަރަށް ގިނައިން ލޭ އަންނަނީ..”

 ވީ ކަންތައް ވަރަށް އުނދަގުލުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޝަރާ ކިޔައިދިނެވެ. އޭރު ޚަބަރު ހުސްވެފައިވާ ޝަހުމްގެ ހަށިގަނޑު އުފުއްލާލައިގެން ހާޝިމްއާއި ޝެހެނާގެ ފިރިމީހާ ނާހީ، ސިޓިންރޫމަށް އަންނަނީއެވެ. އަނަސްއަށް ރެޔަކާ ލީ ދެނެވެ. އަވަހަށް ދުވެލާފައި ގޮސް ގޭގެ ކުރިމަތީ ޕާރކް ކޮށްފައިވާ ކާރުގެ ފަހަތުދޮރު އެމީހުންނަށް ފަސޭހަވާނެހެން ހުޅުވާލަދިނެވެ. އެއާއިއެކު، ނާހީމެން ވަރަށް ހަލުވި މިނެއްގައި އައިސް ޝަހުމް ކާރަށް އެރުވިއެވެ.  އެމަގުން ދިޔަ ބައެއް މީހުންވެސް އެމީހުންނަށް އެހީވާން ކާރާއި ކައިރިވެލިއެވެ. ހަމަ ވަގުތުން އަނަސް މިސްރާބުޖެހީ އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ގޭގައި ޝަރާއާއި ޝެހެނާ މަޑުކޮށްފައި ދެންތިބި މީހުން ޝަހުމްއާއި އެކު ދިޔައެވެ.

ލަޔާލް ބާރު މިނެއްގައި ހިނގާފައި ގޮސް އޭ.ޑީ.ކޭގެ އެމަރޖެންސީ ރޫމަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު އޭނާއަށް ރޮވެނީއެވެ. އެނދާއި ކައިރި ވެލުމަށްފަހު، މަޑު މަޑުން ލޯ ފުހެލައި ހަމަ ޖެހިލިއެވެ. ފާއިޒް ލޯ ހުޅުވާލީ ކައިރީގައި މީހަކު ހުރިހެން ޙީވެގެންނެވެ.

“ދަރިފުޅު ރޮނީތަ؟ ބައްޕައަށް މާ ބޮޑު ކަމެއްނުވެޔޭ ބައްޕަގެ ބޭބީ…ދޮންތިވެސް ބުނިހަމަ ހުރިހާކަމެއް ނޯރމަލްއޭ….”ފާއިޒް ބަލި އެނދުގައި އޮވެގެންވެސް އޭނާގެ ދަރިން ހިތާމަ ކުރާތަން ދެކޭކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

ކޮނޑުގައި މީހެއްގެ އަތް ބާއްވާލިތަނުން ލަޔާލް ސިހުނެވެ. ފަހަތުގައި ލައިޝާ ހުރިއިރު، އޭނާގެ ދެ ލޮލުން ލަޔާލްއަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ދިޔައި ނުރުއިމަށެވެ.

“ތެދެކޭ..ބައްޕަ ހަމަ ގެއަށް ދާންވީ… އެކަމަކު އިރުކޮޅެއް ފަހުން…ލަޔާ ކައިރީ ބައްޕަ ގެނައި ވާހަކަ ނުބުނެވުނީ ދޮންތި އެހެން ޕޭޝަންޓެއް އެމަރޖެންސީ ވެގެން ދާން ޖެހިގެން…ދޮންތިއަށް އިނގޭ ބޮއްތަ ބުނާނެކަން ކޮއްކޮ ކައިރީ…” ލައިޝާ ދެކެ ލަޔާލް ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެތީ ފާއިޒް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި ގޮތް ލައިޝާ ބުނެދިނެވެ.

” ދޮންތިއަށްވެސް މިތަނަށް ވަދެވުނީ ބޮއްތަ ރޮމުން ބައްޕަ ގެނައިތަނަށް. ލަޔާ ބޭނުމިއްޔާ މިތާ މަޑުކޮށްލާ ބައްޕައާއި އެކީ ގެއަށްދާން” ލައިޝާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކީ ލަޔާގެ ފަރާތުން އަޑެއް ނީވުނީމައެވެ.

ލަޔާލް އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ލައިޝާއަށް ލޯބިން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. އަދި ބައްޕަގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިނެވެ.

އިރުކޮޅެއް ފަހުން ދޮރުން ވަދެގެން އައި ޒުވާނެއް ލަޔާލްގެ ސަމާލުކަން ހޯދިއެވެ. އޭނާ ވަރަށް ބާރު ހިނގުމެއްގައި އައިސް ލަޔާގެ ބައްޕަ އޮތް އެނދުގެ ކުރިމަތިންހުރި އެނދުގެ ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެ އެނދުގެ ވަށައިގެން ހުރީ ފަރުދާ ދަމާލައިފައެވެ. ލައިޝާގެ އިތުރުން އެހެން ދެ ޑޮކްޓަރަކުވެސް އެތަނަށް އިރު އިރު ކޮޅަކާ ވަދެ ނިކުމެ ހަދައެވެ. އެ ޒުވާނާ ވަރަށް ހާސްވެ ހުރެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ލަޔާއަށް އެއީ ލަޔާގެ ގާތް މީހެކޭ ހިތަށް އެރީތީ ވިސްނަން އިނދެވުނެވެ. ކާކުކަން ހަނދާނަށް އައީ ދިހަވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުންނެވެ. އޭރުވެސް އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލައި ހުއްޓެވެ.

އެއީ ފަޒާލްއެވެ. އޭނާދެކެ ވަރަށް ވަރަށް ލޯބިވާ ފަޒާލްއެވެ. އެތަނުގައި  ދެތިން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެއް  މޮޅިވެރި ގޮތަކަށް ފަޒާލްކައިރީ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއްގައި ތިއްބެވެ. ހީވަނީ އެމީހުންގެ ގާތް މީހަކަށް ބޮޑު ކަމެއް ވެގެން އުޅޭހެންނެވެ.

 އިރުކޮޅެއްފަހެވެ. ޑޮކްޓަރެއް އައިސް އެމީހުން ކައިރީ ބުނި އެއްޗަކުން ފަޒާލްނޫން އެހެން އެންމެން ވަރަށް އަވަހަށް އެ ފަރުދާގެ އެތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. ތަންވަޅު ބަލާފައި ލަޔާލް މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ފަޒާލްގެ ކައިރިއަށް ހުއްޓުނެވެ.

“ފަޒާލް!……ކޮންއިރަކު މާލެއައީ؟  މިތާ ކީއްތަ ތިކުރަނީ؟ ލަޔާލްއަށް ފަޒާލްކަން ޔަޤީންވުމުން އޭނާގެ ކައިރިއަށްގޮސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.ފަޒާލްއަކީ ލަޔާލް ގްރޭޑް އަށެއްގައި އުޅުނު އަހަރު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ލަވަ މުބާރާތުގެ  ތެރެއިން ދިމާވި ލަޔާއަށް ވުރެ 2 އަހަރު ހަގު، އެކުވެރިއެކެވެ. އޭގެ ފަހުން އޯލެވެލް ނިންމާލުމަށްފަހު ފަޒާލް ބަދަލުވީ ލަންކާއަށެވެ. އެހެނަސް ކޮންމެ ޗުއެޓީއެއްގައިވެސް ފަޒާލް ރާއްޖެއަށް އާދެއެވެ. މިފަހަރުވެސް ފަޒާލް މާލެއަށް އައީ އެންމެނަށް ސަޕްރައިޒެއް ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އޭނާ އެންމެ ލޯބިވާ ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭބެ،  ކުއްލިގޮތަކަށް ޒަޚަމް ވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި ޚަބަރު ވެގެން ދިޔައީ އޭނާއަށް ލިބުން  ޝޮކެއް ކަމުގައެވެ. މާލެއަށް ފޭބި ގޮތަށް ލަސްނުވެ ފަޒާލް ހޮސްޕިޓަލަށްއައީ އެހެންވެގެންނެވެ.

“ލަޔާ! …..ކިހިނެއްތަ ސިސީ؟… ކީއްކުރަނީ މިތާނގަ؟” ފަޒާލް ކުޑަކޮށް ޙައިރާންވެހުރެ ލަޔާލްއަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރުވެސް ފަޒާލްއަށް ކަރުނައިގެ އަސަރު ލަޔާލްގެ ލޮލުން ފެންނަމުންދެއެވެ.

 “އަނެއްކާ ތިއްތޭގެ ފްރެންޑެއްތަ؟ ތިއްތޭ އެމަރޖެންސީ ވީމަތަ ލަޔާވެސް ތިއައީ؟ ދެންވެސް ފަޒާލް ކުރަންފެށީ ސުވާލެވެ.

ލަޔާލް ހިތްވަރު ކޮށްފައި ވެގެން އުޅޭގޮތް ފަޒާލްއަށް ކިޔައިދިނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ހިތުގެ ހިނގުމުގައި މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހެކެވެ. ކަންކަމާ މާ ބޮޑަށް ފިކުރު ބޮޑުވުމުން އެބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް އެކި ފަހަރު މަތިން ފާއިޒްއަށް ކުރިމަތިވިއެވެ. އޭނާ ހެޔޮ ޙާލުގައި އެ ހުރެވެނީ ދޮށީ ދަރިފުޅު ލައިޝާގެ މިންނެތް މަސައްކަތާއި ޢިރުޝާދާއި ހަގު ދަރިފުޅުގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި އޭގެ އިންތިހާއަށް ލިބެމުންދާތީއެވެ.

“ނޫން.. މިއުޅެނީ އަނެއްކާވެސް ބައްޕަ ކުއްލިއަކަށް ޙާލު ދެރަވެގެން ބައްޕަގެ ގޮތް އިނގޭނުން ފަޒާ އަށް ވެސް… މިދުވަސްކޮޅު، މާ ބޮޑަށް ފިކުރު ކުރަނީހެން ހީވަނީ….ދެން ބުނެބަލަ..ފަޒާ ކީއްތަ ތިކުރަނީ މިތާ؟ ކާކުގެ ވާހަކައެއްތަ ދެންމެ ތިބުނީ؟” ލަޔާލް ކުޑަކޮށް ނިޔަފަތީގައި ދައިގެންހުރެ، އޭނާގެ ދުވަސްވީ އެކުވެރިޔާ އެތަނަށް އައި ސަބަބާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު ފަރުދާ ދަމާފައިވާ އެނދުގެ ކައިރިން ޑޮކްޓަރަކު ނިކުމެ، ފަޒާއަށް ހަނާ އަޅާލިއެވެ.

 “ޝަހުމްއަށް ވަރަށް އަވަހަށް މި އިންޖެކްޝަން ބޭނުންވޭ…..އަވަސް ކޮށްލާތި އިނގޭ!…” ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީ ހަމަ ދިއްކޮށްލުމާއިއެކު ފަޒާލް އަވަހަށް ދުއްވައިގަތީ އޭގައިވާ އެއްޗެތި ހޯދާށެވެ. އެކަމަކު ދާދި ދެންމެ އަކު އެ ލިބުން ޚަބަރަކުން ލަޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ޝަހުމް ގެ ނަން އިވުމާއިއެކު އޭނާއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ސީރިއަސް ވެގެން އުޅޭ ބަލިމީހާއަކީ އޭނާގެ ލޯ ތާއަބަދު ދުށުމަށް އެދޭމީހާކަމާއިމއެދު އޭނާގެ ހިތް ޝައްކާއި ވަހުމުން ފުރެމުން ދިޔައެވެ.

-ނުނިމޭ-

73

2,652 Comments

 1. އަނީޒް

  January 22, 2013 at 3:46 pm

  ހަމަ ހީކުރި ގޮތަށް

 2. zeenaa

  January 18, 2014 at 5:49 pm

  Nice story eh igey.
  Keep it up

 3. kudaaa

  February 17, 2014 at 2:54 pm

  very nice story

 4. CR7 FJR

  August 21, 2020 at 11:48 am

  Koba

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 11:48 am

   Mi ulheny mi ulheny. Koba u ge brw

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 11:49 am

   Mihiry. Eba kurey comment eh

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 12:01 pm

   Ey kihineh tha hadhan vee?

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 12:19 pm

   Ey egadee fen varan dhiyaee ingey…. Sorry

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 12:20 pm

   OK Aash men vx miskithah mi nahttaalee. So 02 ehaa iru meet vaany. Xeen men nah angaalany mi

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 1:01 pm

   Hiii Ril mioleny balaanan ingey 2 gaa aadeveythoo Important kameh ebain afternoon gaa cancel vee aanaana insha Allah

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 1:47 pm

   Ril and xeen ah aadheveytha 2ga

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:04 pm

   Lam naseebakun aadevihje

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:06 pm

   Naseebehnu Dhw aadhevunu kan.. Cancel veetha hadhan ulhunu ethi..

 5. Ahusham

  August 21, 2020 at 2:04 pm

  Hi

 6. CR7 FJR

  August 21, 2020 at 2:05 pm

  Hi…

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:06 pm

   Hi Ahu & Aash

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:06 pm

   Hiii😭😭😭😭😭😭

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:07 pm

   Alheyy brw kihineh tha… Sooooooo saddddd dhww Aish no bunyma. Hurey. Adhi Aish yes bunaane

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:07 pm

   Alhey aash dhonbe keeh ve tha thi ronee

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:07 pm

   Hii..

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:08 pm

   Haha dhww 🤣🤣🤣😭😭😭😭ehnma mirey show ga Aish propose kurany yaash dhonbe ingey

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:09 pm

   So ehnma present kurany aharun dhemeehun dhw. Aish baindhaany sharafveri mehemaan ah. OK nu

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:11 pm

   Hmm dhen. Aish aiss Hi jahaanehnu. Hi jehyma enmmen Rose ukaany

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:12 pm

   OK mi Rose tha🌹
   Dhen kihaairaku on vaane vee mirey

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:13 pm

   Yah okk kon rose eh ukanee..

 7. Ahusham

  August 21, 2020 at 2:13 pm

  Ohon rose eh noon. Rose akaa ring akaa dheynii your brw. Aharun enmen welcome kiyaafa pon pon ukaafa maa ukaany rose noon.

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:14 pm

   OK ahu

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:15 pm

   Aan rose eh noon. Dhonbe rose dheefa ring stickereh fonuvaany…. Dhen Aash men bunaanan lava eh kiyaa dheyn V noon hey. Dhen dhonbe Aisha lava kiyaidheyny Aish ah OK nu. Than kolheh kiyaany

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:15 pm

   OK…

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:16 pm

   Hmmm OK. Shifa libihjjehyya. Dhen kihinekoa hadhan v

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:16 pm

   OK vaane.. Aash dhonbe ready tha mi kaman…aash dhonbe ge full support deyn jeheyne

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:18 pm

   Ohhhh Aash dhonbeyyy dhen innan ahaanynu 🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:19 pm

   Yah.. Aash brw dhonbe ge full support libigen mikan vaanee

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:19 pm

   Thedheh dhonbe innan ahaanynu… Spanish in ahaany

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:20 pm

   Haadha avahakah innan ahany..

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:20 pm

   Of course full support libeynennu. Ma viyya mikan nuhurevigen mi ulheny 😜😜😜lol
   Aish ah Spanish ingeytha

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:20 pm

   Noon dhivehin or English Inn innan ahaa

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:22 pm

   Ehaa avahan innan ahaanekamen Nei…..rahtehivaan ahaanee

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:22 pm

   Aan ingeyne Spanish Kuda koh. Alheyyy Lam. Dhevaakahnu mi ulheny Aish. 🤣🤣🤣or hindin ahan v nu. Eyrah lava jahssaa leveynu Ipkknd ga Arnav jahssa

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:23 pm

   Hmm Dhw xeen adhi rahtehi vegen nehnu inan eheynee

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:24 pm

   OK rahttehi vaan ahaany oa dhen. So I have to sing Aisha song dhw

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:25 pm

   Ya Lam…Guys 1st rahtehivaan ahaanee…devaanee fahun

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:26 pm

   Hmm reehchah kiyaathi. Xeen MAANY aa AARAASH vx rahttehi nuve marry kury😜

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:27 pm

   Hmm magey loabi aisha song vx ok vaane

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:29 pm

   Dhen miee MAANY & AARAASH eh noon…miulhene aish & Riyaash
   Tafaathu kohlan jeheyne
   Ehaa avahan meehun devaakan nuvaane aash brw

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:31 pm

   Dhw xeen.. Story ge last part ga dhehvaanee..

 8. Lam 💜

  August 21, 2020 at 2:25 pm

  Hmmmm

 9. Ahusham

  August 21, 2020 at 2:27 pm

  So ehnma story ge last part ga onna show ga marry kuraany dhw 🤣🤣🤣Koba Aash dhonbe hiy hama jeheytha eba

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:31 pm

   Ya ahu thiee enme rangalhu goi😜

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:34 pm

   Thedheh dhonbe hiy hama jehijje thr 😜😜😜😜
   Aish ge angagment celebration public ga dhw🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣kada eh velaafa hunnaane. Ey blossom men enmmen kairy bunahchey konmme gotheh hadhaafa vx Annahchey mirey

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:35 pm

   Heyy xeen kobaatha ril?

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:35 pm

   Hmmm dhonbe ah hiy kiyaa kudhinnah rangalhu fiyavalheh nagaidheynan mirey. Koba costume ready tha I ge. Kihaairaku othy😘😘😘😘😚😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:37 pm

   Dhimaavi vihya ehnu.. Dhen angalaanee dhw cmnt akun blossom men Nah vx
   Ruli vx a annaane dhw aish…aish ge reaction balahithun mihiree🤣🤣🤣🤣🤣

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:39 pm

   Hahaha hama black court fatuloonu laigen🤵 hair style hadhaalan aadhey Ahu saloon ah 😎😎😎yes Aaan jeheyne rangalhu fiyavalheh dheyn. Anga dheyn jeheyne thi hithuga jaaga othy hama ekani Aish ah kan. Ekan proof kohdheefa last part ga marry vx kuran jeheyne

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:40 pm

   Ril vee varah bodu kamen kuran gohsa or else geyga…adhi habareh nuvey

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:41 pm

   Yeeeyyyyysssssssss of course. Oh Ahu hair saloon hunnaaney dhw. 😂💇💇💇

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:43 pm

   Ey dhonbe… Koba tha Inaashaa.. Eyna ah mikulhi gandu dhahkkaalan jeheyne ehnnu 😜😜😜dhen mirey ufalun gohssa kaanoon balcony ah nereyny ky 😠😠😠

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:50 pm

   Aan Aash eyna kairy bunahchey. Eyna ah jeheyne mi kulhigandu dhahkkaalan 😡😡😡😡

 10. Lam 💜

  August 21, 2020 at 2:39 pm

  Yah Dhw व rulhi aiskaneyge hunaanee

 11. Xeen

  August 21, 2020 at 2:42 pm

  Aash dhonbe ge age buneba…ok Public veema nubunyas

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:45 pm

   Dhen v undhagoo bunan. Adhi Ekam 20 eh nuvey

  • Anonymous

   August 21, 2020 at 2:45 pm

   +18?

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:46 pm

   Adhi 18 vx nuvaa sore key

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:46 pm

   Oh ehenveema Aish kairyga buney avahah yess bunaashey

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:46 pm

   Anonymous mithaa vx

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:47 pm

   Kaaku anonymous akee

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:47 pm

   Anonymous mithaa vx?????

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:48 pm

   Lam tha Anehkka Anonymous aky. Pls buney eh viyya hurihaa kameh fenah

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:49 pm

   Who is anonymous..

  • ❤️Scarlet❤️

   August 21, 2020 at 2:50 pm

   Ei Scarlet name jahan handhaan nuveema

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:51 pm

   Dhen dhogu nahada bunebala Anonymous akee kaaku kan

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:53 pm

   Naseebeh nu. Ey kaaku tha Inaashaa aky. Your x tha

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:53 pm

   Ooh naseebehnu

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:53 pm

   Oh xeenooo anonymous akee Scarlet sis..

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 2:55 pm

   Hehe no x eh noon. Eyna crush oa dhonbe mee. Huvaa thaillavaafa hunnaany. Kada vaanu my engagement celebration fenunyma. Adhi mi Aash maa rulhi annaane 🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:57 pm

   Hehehe asluves.. Haadha varugadha girl ekey thee

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 3:01 pm

   Aaan hama hithah araa iraalan vx. Aash aa ehvaru mee hekey. Aash dhonbe fahathah dhuvangnaa hard vaane dhw 😡😡😡😡

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:23 pm

   Varah majaa vaane dhw mirey
   Aish rulhi annnaaane also shy vx vaane
   Dhen thi kiyaa girl eh kada vaane
   Dhen aash E girl kairi buneba dhw mirey comedy land ge show balahchey..buneveyne gothen othiya muee

 12. ❤️Scarlet❤️

  August 21, 2020 at 2:49 pm

  Reyga vs thikudhnge show beleemey Dhon. It was hilarious 😂 😂 😂 tonight Maa majaa vaane kamah mibalanyy

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:51 pm

   Scarlet sis you tha anonymous akee

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:51 pm

   OMGGGGGG haadha sirrun kuri kameh bust v. Never mind Scarlet that’s anonymous aky

  • ❤️Scarlet❤️

   August 21, 2020 at 2:54 pm

   No. But name nujahanya kmme meehakuvs innaany anonymous.. Am not that horrible

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 2:57 pm

   Ohh don’t mind Pls. Ehn buni ehcheh noon aadhey aadhey Scarlet vx fanun veggen mi ulheny Aish kuhjjakaa rahttehi kuruvan vegen

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:59 pm

   Dhen Ahu kihaa iraku tha show fashaanee…eyrun dhw ready veveynee

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 3:03 pm

   So ehnma 08:00 ga fashamaa. Show 08 ga fashaafa Aish kairy bunaany 08:20 gaey fashaany. So hurihaa kameh ready vaanu eyrah 👍

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:06 pm

   OK… Ekamu aish eyge kurin misaalakan belihya kihineh vaanee

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 3:06 pm

   Hey your lucky it change to black 👏👏👏OK that’s right 08 ga fashaafa Aish gennany 8:20 ga. Enmmen Aish Ais Hi jahaairah malaa pon pon naa ehchehi ukan fashaany. But dhonbe nuvaane comment kohggen. Lava kiyaashey bunyma dhonbe lava kiyaafa. Dhen Aash men Khaassa kameh eboathey bunyma you have to ask her for rahttehi vaan OK nu😜😜😜😜😛

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 3:09 pm

   Yes yes OK OK. But vaki varakah Kei vaany. Maadhigu inthizaareh kuruvan nahadhaathi 😏😏

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:09 pm

   V nice thigoiy Ekam Aish mi comment thah balaafihya kihineh hadhaanee

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:10 pm

   Haasa kamen eba othey kiyaafa lava kiyaadeefa dhw rahtehivaan ahan jeheynee

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:12 pm

   Thedu aish ah mi cmnt than fenihjeya yoo

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 3:14 pm

   Hmm gadi ah Aish balaany kuriakah nubalaane iraadha kurehviyya. Hingaa dhuaa kuran. Dhw Aash brw again 😍😍😍😍ekaku vx handhaan koh(🌹)mi rose nookaathi

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:14 pm

   Dhen ekamu aash dhonbey dhen kehkola dhw..dhen ehaa gina irah vx nuvaane ehnu

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:15 pm

   Aish mithaa talk nukurias balaafaane comment thah..

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:16 pm

   OK duaa kuraanan…ok thi Rose eh nookaanan

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 3:16 pm

   Thedheh that’s my rose 🌹🌹🌹🌹😏😏OK ehnma(🌼🌻🌺🌷🌸💮✨🌠🌟🎆🎇🎈🎉🎊🎀) meehchihi u guys ukaanii

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:17 pm

   OK aash ge dhobey

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:18 pm

   Okay..

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 3:19 pm

   OK N (📿💍💐♥️❤️) mee dhonbe dheyn jehey ehchehi. Aish bungnehnu bxy ey miadhu varah. So Aish bxy noonihyya comment nukoh nuhunnaane

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:20 pm

   Aash ge dhonbey miee tha aish ah dey rose(🌹)

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:21 pm

   Ey Friday ge mendhuru gadiah ehchihi hadhaakahnu.. So now Mihaaru Aish busy eh nuvaanu..

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 3:24 pm

   Aan yes thee rose. Ril laifa Inna rose e ee 🌹I can’t wait to see her expresion 😍😍😍😍😜😜😜

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:25 pm

   Ekam ves iraadha kurehviyya Aish nubalaane message thakeh…

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 3:26 pm

   N I can’t wait to see my future fahari 🤣🤣😂😂Pls dhonbe Aish aa real koh marry kurahchey

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:26 pm

   Same Ahu I also can’t wait to see her reaction

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:28 pm

   Hehehe 🤣😂😂🤣😂😂🤣😂😂🤣😂😂🤣😂😂😂🤣😂😂🤣😂😂🤣😂😂

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:28 pm

   Haha…thedhu aash dhonbey aash ah aish fahari 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣eh ge gothuga hoodaidee

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 3:28 pm

   Haha and I can’t wait to make her mine…. Hmm adhi fenigen thaa Aash fahari ah hedheyny 😂😂
   OK bangi govee hurihaa kudhin namaadhu kohggen dhuaa kurey Aish yes bunaatho aa dhen huri kan kamah

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:31 pm

   Adhi INA aash ge dhonbe ah aish fen naanee & libeyne…Ya INA hurihaa kamen vx daanee rangalhan
   Mirey ge show onna gadee ge Vaahaka konme vx kuhjeh angaalahchey

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 3:32 pm

   We are such a dheenee, good N funny peoples dhw. Bala Aash dhonbe vx kihaa rangalhu Masha Allah. Aish vx Ranaa mn vx hama bangi govaa irah bunaane namaadhah dhaashey 😍😍😍rangalhu fahari ehthaa dhw😜😜😜

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:33 pm

   Yah Inshaallah Aish yes bunaane.. And namaadhu kohgen dhuaa kohdheynan Aish message thah nubalaathw aa Dhen huri hurihaa kamakah…Bye Ehn veema namaadhu kohfa dhuaa kohgen mianany..

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 3:36 pm

   Aan dhw mom very happy vaane dhw dhonbeyyyy😜😜😜😜dhw Ahu balaa Ril men Xeen men shaayan men huriha kudhin vx nan nujehunas hurihaa fans shaamil vaagothah. Dhonbe rangalhutha vaki thanks vx nubune e dhiyaee 😠😠😠😠😠😂hehe thanks Ahu I ge faraathun
   Lymmm
   Mymmmm
   So 08:00 ah loabi verieh thi noony masheh neydhemey ge 24th vana epi ah

 13. ❤️Scarlet❤️

  August 21, 2020 at 2:55 pm

  😔

  • Xeen

   August 21, 2020 at 2:57 pm

   It’s OK scarlet…don’t worry

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 2:58 pm

   Its OK Scarlet dear. Ahusham rulhi aiss Gen neh nooney ehn bunykee. Surprise v varun ehn bunevuny dhw ahu

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 2:59 pm

   Alhey Scarlet sis.. Don’t worry ingey dear..

  • ❤️Scarlet❤️

   August 21, 2020 at 3:03 pm

   It’s OK darlx. 😊😊😊
   I know.. I have heard about that horrible anonymous guy

 14. ❤️Scarlet❤️

  August 21, 2020 at 2:59 pm

  Aish was so cute reyga hehe… 😍😍😍
  I was watching live. But was too lazy

  • Xeen

   August 21, 2020 at 3:01 pm

   To cmnt dhw dear..hehe..mirey cmnt kohlahchey

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:03 pm

   Scarlet sis mireyge show ves balahchey..

  • Anonymous

   August 21, 2020 at 3:05 pm

   Yes InShaaAllah.. 😊 comment vs kuraanan ingey InShaaAllah. Vaane aish raki kohlan

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 3:06 pm

   Yah Inshaallah Aish rakikohlan vaane mirey…

 15. ❤️Scarlet❤️

  August 21, 2020 at 3:05 pm

  Oh again

 16. Riyaash

  August 21, 2020 at 4:04 pm

  ?Koba namaadhu kohggen dhuaa kurin tha hurihaa kudhin

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:14 pm

   Yah.. Lam dhuaa kohdhinin Hama gaimuves Aish libeythw Aash ge dhonbe ah and comments thah Aish nubalaathw.. xeen dhua kohdhinitha..

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 4:16 pm

   Lahbba balaaba Allah ge rahmai fulhu Aish family kudhin naa ehkkoh bxy veggen on vx veveyny mirey 8:25 ge fahun no 😍😍😍😍

  • Xeen

   August 21, 2020 at 4:16 pm

   Labba dua kurin
   Hurihaa kudhin balaaba Euphoria ge loabi verieh thinoonee mashen nedhemey ge 24 vana part ga ebain aish cmnt eh kohfa eyna ah join veveynee 8:25 or 30 gayoo..Alhamdhullillah hurihaa kudhin hedhi plane inshaallah kaamiyaabu vaane

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 4:18 pm

   Ya replie eh vx dheefin 😍😍😍Nd hevuny Ahu love u as a friend ey kiyaafa reply dhiifa inyma🤣🤣🤣🤣I ves innaane ehchekey kiyaafa reply dheefa

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:20 pm

   Iraadha kurehviyya dhua ijaaba kurahvaifi

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 4:21 pm

   Hmmm Aan dhen nuvaanehnnu seedhaa love u ey miss you ey bunaakah. Aash dhonbe ah dhw ehaggu othy 😜N u vx dots jahaafa ehury fahari ey Nubunan vegen dhwww🤣🤣🤣🤣Sahaadheh E kuhjjaa ah ehcheh reykaa nulaifiyya rangalhu

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 4:24 pm

   Aan fahari ey Nubunan vegen. Kithanme Haa vx rangalhu ehcheh neyngihjjehya. Dhonbe nikan balaaba. Dhonbe ah takaa kudhin Aish kairy ebunany hama lwbi vany friend eh gothashey 😂😂😂dhonbe hithah thadhu nukuran vegen

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 4:27 pm

   Huhhooo dhonbe ah vx ingey thikan. Ahu men dhonbe ah takaa kan ehn Thibuny 😁thank u soo much guys

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 4:30 pm

   Aash dhonbeyyyy! Are you serious??????? Hama ahaaly 🤗N Koba tha Ril…. Xeen eba ulhen tha? Lam are you here???? Adeh neevey thy

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 4:32 pm

   Hehehe Ahu vx Dhahkaa vaahaka 😂thikudhin mikamaa ulheythy ey dhonbe vx mi ulheny!N thikudhin Bunefi dhonbe ge full support beynun vaaney 🤓so ehnma thikudhin nah Heyo edhigen serious kamah hedhi Gen mi vaahaka dhahkkany

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:34 pm

   Ohh Aash ge dhonbe aslu serious eh noontha

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 4:35 pm

   Aslu you know!!! He have feelings for her. Dhen mithan v ma Nubunan ehunnany.😜😜 dhen Aish hama lolah fenna dhuhu neynge vaane gotheh vx 🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:36 pm

   Hahahahahahahahaha

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 4:37 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣hiy Eyge magaamu dhookoh faibaafaane dhw hama 🤣🤣🤣dhen neynge angain soni nufaibaane kameh vx dhw Aash brw 🤤🤤🤤🤤

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 4:40 pm

   Aan ekey dhefai Olhigen nuvehjjehyya rangalhu Aish kurimathee🤣🤣🤣🤣🤣Aslu vx Aish varah reethi vaaney Masha Allah. Euphoria kairy hingaaba ahaalan

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:42 pm

   Hmmm Aish v reethi vaane.. Ahaaba euphoria sis kaireega..

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 4:43 pm

   Dhen reethi vehjjehyya thi vx vedhaane gotheh. 😂Aish reethi vehjjehyya Aash fahari ah hadhan thahyyaaru.

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 4:45 pm

   Ohhhh waaaa 😍😍😍😍👏👏👏👏Ekam Aash brw enmme avas vegen vx 05 aharu madukuran jeheyne

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:45 pm

   Hahaha curious kontha.. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:47 pm

   Yah Aish sch nimeynee adhi 5yrs fahun Dhw..

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 4:49 pm

   Haha dhw 😍😍😜😜😜🤣🤣🤣🤣🤣😂

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:53 pm

   Hey kobaatha xeen.. Dhiyaeetha..

  • Riyaash

   August 21, 2020 at 4:54 pm

   Eyrah dhonbe hunnaany 20-25 years ga dhw 😯😯😯😉hehe

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 4:55 pm

   Hmmmmm dhen foni vaane kamehnei 😒😒😒yaa Xeen Koba baa

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 4:56 pm

   Eyrah Aish ah vaanee 18 ehnu.. Ehn veema okk ehnu..

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 4:57 pm

   Aan Xeen Koba tha. Ey Afu men blossom men nah mirey ge special show ge vaahaka bunaany kihineh

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 4:59 pm

   Ahahaha…. Blossom Sis liyey kanneynge vaahaka. Hurey comment eh kohllaanan e vaahaka ah

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 5:03 pm

   And afu kaireega bunaanee komes app eh beynun kohgen.. Insta, messenger, hangout…

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 5:06 pm

   Dhera ee Aish ah sirrun kuraa kameh v ma….. Aish aa Afu aa vaahaka dhahkkaa viyya insta in. Ehen noon nama Aish lahvaa bune veynu 😢

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 5:07 pm

   Yaa. Dhen konmes gothakun Lam Afu ah angaalaa. Bye dhaan vehjje. Balaa mioh soreh. Nidhaafa e othy 😴😴😴😴🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 5:07 pm

   Yah Dhw… ulhe afu ge insta id hodhan..

  • Ahusham

   August 21, 2020 at 5:09 pm

   Aan OK byeeee 👋👋👋dhen Ahu vx dhiya ee ey. Kaaku nidhaafa dhonbe tha 😴😂😂😂😂E ee mithaa comment kuran in meehaa?????? 🤣🤣🤣🤣jahaa

  • CR7 FJR

   August 21, 2020 at 5:11 pm

   Hmm dhonbe ey 🤣🤣🤣Afu insta Id aky(konmes ehcheh jahaafa (Afuuu)

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 5:12 pm

   Ok bye all..
   Lam ves mi vaguthu dhanee..
   Lyssssmmmm and myyyysmmmmmm all

  • Xeen

   August 21, 2020 at 5:26 pm

   Hii guys xeen e gadee dhiyaee Ril hoodan vegen ney..naseebakun varah faseyhain dimaa vi

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 5:33 pm

   Dhw xeen Hama mi gen mi cmnt tha kiyaafaa reply kuran fesy

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 5:36 pm

   Ril ves namaadu gaa dhuaa kurin
   And mirey vrh majaa vaane dhw aley I am so excited
   Iraadhakurehveeyaa 8 gaa on vaana ingey
   And the plan for Aish is Hama best

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 5:37 pm

   Insha Allah everything will be fine
   And so exited to see her expression

 17. Lam 💜

  August 21, 2020 at 4:32 pm

  Yes I am in here.. Ril Miadhu mendhuru fahun habareh ves nuvey kobaatha ril xeenooo…

  • Xeen

   August 21, 2020 at 5:24 pm

   Lam Ril hama ekan than kuran dhiyaee ey mendhuru…Xeen ah ril aai dimaa vi haveeru 4:30 haairu

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 5:32 pm

   Ril mioleny ey vrh hard kameh kohlaafaa miaeee

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 5:55 pm

   Asluves tha ril..

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 6:11 pm

   Labba

 18. Lam 💜

  August 21, 2020 at 6:19 pm

  Kobaatha enmen.. Xeen or ril insta beynunkuran tha.. Afu kaireega bunan vegen mire ah ready vaan..

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 7:39 pm

   Nukuran

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 7:50 pm

   Ohh Dhen kihineh afu kaireega bunany…

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 8:13 pm

   Dhen neyge Ril akah

 19. 🌸shif🌸

  August 21, 2020 at 6:32 pm

  Plx plx alhugandu ves baiveri kohdhehchey mi show ga

 20. 🌸shif🌸

  August 21, 2020 at 7:34 pm

  And congratulations Aash dhonbe 🎉♥️

 21. Shaayan

  August 21, 2020 at 8:02 pm

  Ooohhh… Mii dhw thi kiyaa meeting akii…

  • 🌹Ril🌹

   August 21, 2020 at 8:04 pm

   Labba shaayan

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 8:05 pm

   Yah mee meeting..

 22. Lam 💜

  August 21, 2020 at 9:16 pm

  Heyy kobaatha enmen.. Discuss kuri gothah gaimuves eh ves kameh nukurey..

 23. Xeen

  August 21, 2020 at 10:04 pm

  Hii all
  Varah maja dhw
  🤣🤣Aash dhonbe mirey varah bas alhaigen nidaane dhw
  Alhey tonight aash dhonbe & Aish hama dream kurumuga dhw ulheynee☺️
  OK all bye
  Good night

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 10:19 pm

   V v majaa Dhw..
   Mirey Aash brw dhonbe ah v reethi kon nidheyne Dhw..and nidheema dream ga ves fenaany Aish kaneyge..☺️
   Bye all..
   Good night..

 24. Shaayan

  August 21, 2020 at 10:06 pm

  Ummm guysss… Are u doing the right thing? I mean school ga ulhey iru mikahala kameh feshun… Vrh gina kudhin ge kiyevun mi kamaa hure halaaku vamun eba dhey… I’m not trying to be rude but do u remember aish amilla ah vx buni aish dhekey gothuga school ga ulhey iru ekahala kanthah kuraanii vrh viyaanudhaa kudhinney… But still she agreed… I’m confused… God why am I poking my nose into someone else’s matter… Sorryyyyy… But still I wish a bright future for aish n riyaash cux I have always heard that ‘hageegee loaibbakii amilla ah Gasthuuga vaa ehcheh nooney n hageegee loaibbakii neyngi vevey ehchekey’… N loabiige mahchah evvx meehakah baareh nufoaruveyney… I don’t know if that’s true cux I have never loved someone… Heheh… Plxxxxxxxxx don’t feel bad anyone… If u mind what I said just forget about it… I’m really sorry if I’ve hurted anyone’s feelings… Congraaa riyaash n aish lwbikolhuuu… Riyaash plxxxxxxxxx take a gud care of aish ingey… I love her sooooooooooo muuuuuucccchhhhh… Wish u 2 a bright future… May Allah bless u 2…

  • Xeen

   August 21, 2020 at 10:09 pm

   Shaayan Aslu its for fun dhw all

  • Shaayan

   August 21, 2020 at 10:18 pm

   Ummm are u sure… I think Riyaash is really serious about this n we all should respect other’s feelings right… We can’t just play with his feelings like that… Are u angry with me xeen sis…😭😭😭😭😭

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 10:21 pm

   Yah! xeen its just for fun

  • Shaayan

   August 21, 2020 at 10:22 pm

   ☺️☺️☺️☺️☺️

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 10:25 pm

   Ohh shaayan Aash dhonbe curious ey.. But we are not curious.. Dhw xeen..

  • Lam 💜

   August 21, 2020 at 10:28 pm

   We will do it just for fun..

  • Xeen

   August 22, 2020 at 12:03 pm

   Shaayan Xeen sis darl deke rulhi eh naan namey
   Ya Lam we are doing this for fun

  • Lam 💜

   August 22, 2020 at 7:18 pm

   Heyy all… v v miss vaane hurihaa kudhin mathin vx.. Love you all❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 25. Imkko

  August 22, 2020 at 7:41 pm

  😭😭😭😭😭😭Miss u2 lam n all ❤️❤️❤️❤️… Love u guys❤️❤️❤️

  • Lam 💜

   August 22, 2020 at 7:52 pm

   Adhi vaane Dhw hurihaa kudhin bahdhal vaan.. Insha allah ❤️❤️❤️❤️❤️

 26. A*|'..§^#

  August 22, 2020 at 8:37 pm

  Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy mii dhw thi miihun gain gandakii 🤣🤣🤣🤣Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy shaayan lwbiiiii Alhamdhu li Allah you are a great friend. Ahaha Aish yes ey bunii serious Kosheh nooney Darl.. 😂E ee majaa N Aash vx hama amihlla ah huregeney dhonbe thelhi folhenii ey kiyaigen comment kury. 😜darl Aash dhonbe serious eh nooney hehe dhoonigandu Aish dheke lwbi Vaa varu ingi roven ves rovunu Masha Allah 😍😍😊😊😊😊😇😇😇Ummmmwwwaaaahhhhhh 😘😘😘

  • A*|'..§^#

   August 22, 2020 at 8:40 pm

   N yes yes e iii Aish vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv dhekolhu kameh🙅🏼🙅🏼🙅🏼🙅🏼I just hate those kind of stuff🤢🤢🤢🤢😡😡😡😡😡😡dear E iii majalah Xeen men kuri kamekey. Aish vx majalashey I love u ey vx buny. Am really sorry shaayan 😭😭😭

  • Lam 💜

   August 22, 2020 at 9:02 pm

   Aishoo.. Euphoria sis v dhera vefa ey huree sorry bunyma..

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:10 pm

   Ya buney Aash vx sorry ey.

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 9:36 pm

   Alheyyyyy…😍 Srry nubunaane ingey darl…😁

  • A*|'..§^#

   August 22, 2020 at 9:45 pm

   Alheyyyyyyyyyyyy TYSSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMM 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😊😘😊😘😊😘😘😊😘😊😘😊😘😘😘😘😘😘😘😘😘😊😘😘😊😘😊😊😘😘😊😘😊😘😊❤️❤️❤️🖤❤️💙🖤❤️🖤💙🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️❤️🖤💚💙💙💚💙💛💙💚❤️💚💙💚💛💚💛💚💚💛💛💜💜💛💜💛💚💙💙❤️💙💙❤️💙❤️💙💚💛💛💜💜💛BTW Koba thr Ahu. Ahu mathin adhi maa miss vaanu zuvaabeh hingaa nuleveythy

 27. CR7 FJR

  August 22, 2020 at 8:54 pm

  Oh shaayan dear… Dhonbe is not serious ingey dear 🙂he’s also doing this for fun. Aash kiyaa varun… Aslu migey hurihaa kudhin vs v dhekolhu kameh e iii. N one more thing Aash nunidhan balcony ga eh ingey everyone😉😉😉Aash hama endhuga nidhii.. E ehchehi vx kee majalah. Aish ah mikamun gehllumeh nuvaane kamah Unmeedhu kuran 🙂

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 8:57 pm

   N dhonbe nuvx jahaa ingey 😂😂Aash amihlla ah huregen kee thadhu vany ey eyhchekey
   😊😊😊meehchekey. Hehe shaayan don’t take this serious dear

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:00 pm

   Nd hama ginain dhonbe bunefa vx hunnaany Aash bunaa ehchehi… Lap in film balan mithaa vaahaka dhehkkiiru othy vx🤣🤣🤣Aash miveni ehcheh liyefa comment kuraashey buniima kuraany vx 😂wait dhonbe kairy bunan eba mithanah reply eh dheyshey

 28. Riyaash

  August 22, 2020 at 9:07 pm

  Hmm kihinekey vee?????? Aan Aish kanthah dhw🤣🤣🤣🤣🤣kohkko men ney e eee fake mulhin fake 🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅dhonbe ekamaa Vvvvvv dhekolhu ingey. Nd thikudhin buny mennu full support beynun vaaney dhonbe ge. So full support dhinii mi😊😊😊Nd Aash buny Aish vx egothakah nudheke oa. Guyzzz dhonbe akah neynge Aish E eee kaaku kameh. Aish Hunna gotheh. Aish age. Aish ge adeh. So how could I fall for her😉😉😉😉remember gurls I just do it for fun Nd you guyzz buniima. N Aash Ebuny thedheh. Film balan othy 😂Aash comment kuraashey buniima baalanii vx

  • Riyaash

   August 22, 2020 at 9:16 pm

   Nd shaayan. Pls call me dhonbe hurihaa kudhin kiyaa hen😉but if you don’t mind…. Dhen hurihaa kudhin dhonbe kiyaafa shaayan ekani Riyaash keema v odd. Nd your younger than me ehnnu. Aash buny 😉😉Pls don’t mind

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:22 pm

   Thedheh shaayan mind nukurahchey🤗🤗🤗🤗🤗Aslu Aash vx v J vey shaayan Riyaash kiyaathi. Cux your even younger than me😂hehe baeh faharu Aash aa dhimaalah vx Riaash kiyaathy J vey😂Pls Pls Pls don’t mind us😟😟😟🙏🙏🙏🙏🙏amihlla edhun bodu vegen neh noon ingey dear. Pls don’t mind. But if you want OK hama Riaash kiyas

  • Riyaash

   August 22, 2020 at 9:27 pm

   Hahahahahaaa🤣🤣🤣🤣🤣Aash v jey vaane ehn miihaku dhonbe aa dhimaalah namun govangnaa 😂😂😂N E Heyo Aash ah vure bodakas. Hama dhonbe kiyan jeheynii 🤣🤣🤣🤣🤣Aash Kuda v ma Aslu J vee E😅😅😅Shaayan dear Riyaash ingey kiyaany

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:35 pm

   Ey dhonbe dhen dhey mithanun👉👉👉👉hus girls ulhey thaakah bodu singaa firihenaku vany ma
   👋👋👋👋👋kihineh vaany. Soo byeee dhonbey

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 9:40 pm

   Heheh…😂 Ok ey…☺️ Dhn kiyaanii Riyaash aa dhimaalah dhonbe ingey…☺️ N Riaash aa dhimaalah aash ingey…☺️ Alheyyyyy I don’t mind ingey…☺️ Aash haadha avahakah dhonbe fonuvaalan thi ulhenii…🙃 Anekka e kamaa vx J vii tha…🙃 Heheh…😂

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:41 pm

   Aan J vaanu 😊😊😊😊😊😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 9:43 pm

   But whyyy???

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 9:57 pm

   N aash how do u know about my age? Were u spying on me?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:59 pm

   Dhen ingeynu kuriige comments kiyaaliimey fahun. U guys ge. Mibuny Ril Xeen shaayan Afublossom
   ?????men kohffa huri comments 😂is it a problem

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 10:03 pm

   Yesssss it’s a very big problem…😡😡😡 Heheh…😂😂😂 Just kidding…🤣🤣 It’s not a problem ingey aash brw…☺️☺️☺️ Btw aash brw, how old are u?🤔🤔🤔

 29. Imkko

  August 22, 2020 at 9:18 pm

  Hey guys✌️

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:23 pm

   Hi Imkko. Imkko Ahu ashaa Aish ashaa Ril ashaa friend dhw😊😊😊nice to meet you Imkko

 30. Imkko

  August 22, 2020 at 9:27 pm

  Hey👋👋👋 thi Aash dhw… Nice to meet u 2

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:32 pm

   Hehe yes. Koba tha Aish

  • Imkko

   August 22, 2020 at 9:35 pm

   Miadhu mendhuru Aish as vaahaka dhehkky… Eyge fahun habareh nuvey

 31. Imkko

  August 22, 2020 at 9:33 pm

  Btw Aash kon atoll eh??… Rah nubunyas ok public veema🙃

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:37 pm

   ?HA ☺️hehe. How about u

  • Imkko

   August 23, 2020 at 6:08 am

   Hdh… Aash menn atollaa varah kairi dhw… Hehe🤭

 32. A*|'..§^#

  August 22, 2020 at 9:43 pm

  Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy will miss you all a lotttttttttttttttt ❤️❤️💙💙💚💚💛💛💜💜🖤🖤🖤💜💜💛💛💚💚💙❤️❤️💙💚💛💜🖤💜💚💚💚💛💙❤️💙❤️💙💛💜💜💜💛💚💙❤️❤️💚💛💜🖤🖤💜💜💛💚💚💙❤️❤️💙💚💚💛💜🖤🖤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 9:44 pm

   Alheyyyyy…😍😍😍 We will also miss u a lottttt 2 aish lwbikolhuuu…❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:48 pm

   Yaaaaaaaaaaa fahariiii😭😭😭😭😭dhen naan naanatha Aash men ge akah 😌😌😌😌will miss you moreeeeeee 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • A*|'..§^#

   August 22, 2020 at 9:53 pm

   Alheyyyyyyyyyyy Aash dhonbe buny Nugen dhaanamo😭😭😭😭😭😭😭😭😭dhen kihineh Aish dhaanee thi geah🤔🤔🤔🤔🤣🤣🤣🤣but hama hurihaa kudhinge geah vx dheveytho balaanan ingey Aish 😘😘😘😘😘😘😘😘😘♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  • CR7 FJR

   August 22, 2020 at 9:57 pm

   Ahaha dhw 😂😂😂😂dhen Ekam hama mithaa vx show kuriah Gen dheveynu. Noontha???? Koba Imkko vs nudhan nan tha majaa boy eh comedy land aa gulhey kahala

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 10:01 pm

   Eyy… Aash brw thii salhi idea ekey ingey… What does everyone else think about that? But mi thaa anekkaa show beyvviima euphoria sis Hih hama jeheynetha?

  • Imkko

   August 22, 2020 at 10:19 pm

   Mihaaru ves Eba ulhe ehnnu majaa boys… Aash ves thihurynu … Hehe✌️

  • Lam 💜

   August 22, 2020 at 10:20 pm

   Hii all.. Mithaa show baavan ey v salhi gotheh.. Dhen hurihaa enmen ge hiyaalu huri gotheh balaafa ulhe mithaa show baavan..

 33. Imkko

  August 22, 2020 at 9:44 pm

  Hdh atoll😋

 34. Imkko

  August 22, 2020 at 9:47 pm

  Miss u Aish n shaayan… N shaayan hadhaafa hulhu lhen varah reethi inge

  • A*|'..§^#

   August 22, 2020 at 9:50 pm

   Will miss you moreeeee Imkko 💛💙♥️💙♥️♥️💙♥️❤️💜💛❤️💜💙💛💙💚❤️💛💚♥️💙♥️💙💚💙💚💙💜❤️💚💚💙♥️💙💜💙♥️💙💜❤️💛♥️♥️💛😘😘❤️💚💛😘💛💛💛😘♥️❤️😘💙😘💙💚❤️😘💜❤️💛♥️

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 9:52 pm

   Alheyyyyy…😍 Tysssssssmmm imkooo…😘 Jajaakallaah khairan…🤗 Vrh bodah srry ingey furathama imko ge name nulaa hedhuniima…😔😔😔 Avahah cmmnt publish kuran hadhaigen nujehunii…😔😔😔 I didn’t forget about u ingey imko…☺️☺️☺️ Fahun innaane imko n afu sis ge baitheh vx hadhaafa…☺️ Dhekudhin tha?☺️ Aaawwnn…❤️💙💚 Will mymmmmmmmm sweetheart…💛💜🖤

  • Imkko

   August 22, 2020 at 9:53 pm

   Yh… Dhen Aish miss vaane ehnnu dhw💛💛💛 … N y guys ge show mathin ves varah miss vey inge mirey

  • Imkko

   August 22, 2020 at 10:05 pm

   Yh … Fenuney… Reply eh vesinnaane dheefa … Ok vaane ey… Miss u2 shaayan ❤️❤️❤️❤️❤️

  • Shaayan

   August 22, 2020 at 10:06 pm

   Ohhh!😯 Rpl fenunii mi hama dhemme…🙂 Tysm 😍😘🤗imkooo

  • Imkko

   August 22, 2020 at 10:24 pm

   Btw eii thnk bunaavaru kameh noon…. Anyway u r really welcm ❤️❤️❤️

 35. Shaayan

  August 22, 2020 at 10:11 pm

  Heyyy…🙂 Emmen dhiyaiitha?🙃 Ok shaayan vx dhn dhanii nidhan ingey everyone…😴😴😴 Gud night guysss…🌉🌌🌃

  • Imkko

   August 22, 2020 at 10:13 pm

   Mooney adhi mi ulheny Lola’s hamayah midi nausgen… Aima ehnnu dhw nidheyny…. Hehe

  • Lam 💜

   August 22, 2020 at 10:23 pm

   Gud night shaayan darl.. 🌃

 36. Imkko

  August 22, 2020 at 10:14 pm

  Nooney adhi mi ulheny Lolaa hamayah nidi naisgen … Aima ehnnu dhw nidheyny…. Hehe

 37. Imkko

  August 22, 2020 at 10:22 pm

  Ekaku ves nethytha Hama?? Haadha foohsey.. imkko mi ulheny nidhi naisgen

  • Lam 💜

   August 22, 2020 at 10:30 pm

   Imkko how age are you.. Hama ahaalee ingey.. Public veema okk nubunyas..

 38. Imkko

  August 22, 2020 at 10:33 pm

  Lam Eba hurin dhw.. I’m 13 nge… Wat abt u???

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 11:29 am

   I am also 13

 39. A*|'..§^#

  August 23, 2020 at 9:57 am

  Alheyyyyyyyyyy sorry guys 😟😟😟😟Aish ah neyngunu reyga 10 v iru vx😂rey show nethyma dhw😂yes I agree with you Aash. Mithaa beyhvvun v salhi vaane 😯😯😯N nehthr ithuru majaa friendly girl eh. N where is Ahuts 🙄🤔🤔🤔🤔

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:59 am

   N GUUUUUD MORRRNINGGG everyone 🌞🌞🌞🌞
   Hurihaa kudhin school ga dhwwww😒

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 10:37 am

   🌞🌞🌞🌞Good morning 👋👋👋👋
   Ey santhi keehvve yellow v kuhlliakah 🙄🙄🙄🙄????ya Asluves v salhi vaane mithaa baahvvan. Thedheh guysszz neither ithuru girl akaa boy eh. We want ithurah 02 boys libengnaa. Dhw Aash. Eyrah salhi vaane 04 kudhin ulhengnaa. Khiyaalu vx muhssandhi vaane. Bodah comedy kohlleveyne.. Noontha????N Ranaa Mihaaru neynge v thaneh vs. Aish ekani girl akah ehury. Soo???? Hoadhaala ba ithuru girl akaa boy eh 🤔🤔🤔🙂🙂🙂🙂school ga dhw enmmen. Mal’e ga school thah adhi nuhulhuvaa dhw

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 11:41 am

   Ummm… Yes thii vrh salhi idea eh mithaa baavvan… Ekm euphoria sis ok vaane tha??

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 11:42 am

   Heyyy…👋 Shaayan mi inii schl ga…😉 Free gadi eh viima hithah erii mithan balaalaanii ey…☺️ Heheh…☺️ How re u all?☺️

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 11:45 am

   Hama v baraabaru

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 11:48 am

   How are you lwbi auntyyyy 😍😍😍😘😘😘😘😘😘♥️♥️♥️♥️keehvve euphoria sis dhekolhu hadhan v?????mi aky Mihaaru kuriahdhaa story eh noonehnu 🤔nimifa oiy ehcheh nu. Sooooooo! Kiikey bunany

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 12:37 pm

   Yah.. Mee nimifa oiy story ehnu Ehn veema euphoria sis ah ves okk vaanun..

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 12:43 pm

   Auntyyy vx hama baraabaru…😘😍🤗 Yaa u re just right aish…🤔 Sooo I think we should continue right…🙂 But Shaayan mihaaru vrh buxy koh mi ulheny…😔😣😬😒😒

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:44 pm

   Kon kamakaa baa bxy v. School ga thr

  • Shaayan yl

   August 23, 2020 at 12:46 pm

   Hmmm

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:48 pm

   Ehn thr. Aunty kon atoll Eh thr. Pls don’t mind hama ahaaly ☺️

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 12:55 pm

   Alheyyyyy I’m so sorry aishooo but I can’t say my atoll in public…😔 But I don’t mind ingey dear…🙂 Plxxx don’t mind ingey aish…😔

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 1:08 pm

   🤔🤔🤔🤔🤔?????Gaumee thaareekhu suvaalu mubaaraathuga shaayan lwbs baiveri vinthr

 40. A*|'..§^#

  August 23, 2020 at 12:38 pm

  Dhw

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:39 pm

   Lam sis nudhehchey Pls Aish mihury

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:43 pm

   🤔🤔🤔🤔Koba thr mithaa eh age ge kudhin naky
   13=
   Aish*
   Shaayan*
   Lam*
   Imkko*
   Ahu brw*
   Mee 13 years dhw
   N 14
   Ril*
   Xeen*
   Afu*
   Aash brw*
   🤔🤔🤔🤔Right? N Scarlet sis ah vx 13 dhw

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 12:45 pm

   Mihaaru Kiikkuraan thi ulheny emmen ge age hoadhaigen?

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:45 pm

   🤔🤔🤔🤔🤔N shif sis ah kithah years baa🤔🤔🤔🤔🤔

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:47 pm

   Dhen hama age balaalany dhw 😁😁😁massala eh thr. N blossom sis ah vx 13 dhw

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:47 pm

   No sorry 14

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 12:48 pm

   I think shif ah 14 kanneynge… Eii shif buni kanneynge shif akii ril sis ge friend ekey… So I guess shif is 14…🤔🤔🤔

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:50 pm

   Ohhhhhh🤗dhen ekaku vx mal’e annangnaa bunelahchey

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 12:56 pm

   Hmmm angaalaanan ingey…😍😍😘 Vaane meet vaan…🤗🤗🤗

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 1:05 pm

   Aishoo.. Lam Mihaaru on nuveveny v busy kon ulheythee..

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 1:06 pm

   Shif ah vee 12 yrs Dhw darl..

  • Xeen

   August 23, 2020 at 1:42 pm

   Xeen ah vx ok mitha comedy show beyhviyas..Euphoria Sis vx ok vaane henn heevanee dhw eyy miee nimifa oii story eh veema
   Lahba aishoo xeen & Ril ah 14 years

 41. Shaayan

  August 23, 2020 at 12:50 pm

  Aishooo… Ingeytha reyga kudhin kudhin ulhunennu vrh J vegen…😉😉😉

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:51 pm

   ?????Kaaku

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:51 pm

   Oh Aash dhw 😂😂😂shaayan Riaash kiyaathii

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:52 pm

   Hahaha😂😂😂😂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 12:53 pm

   Hmm… Aash vx dhonbe vx… Heheh😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 12:58 pm

   Haha ehvaruge dhemyhunney 🤣🤣🤣🤣🤣🤣ya I will not mind atoll nubuneveythy 😊😊😊hehe

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 1:00 pm

   Hama huvaaa…😂😂😂 N btw Riaash n Riyaash ge name haadha ehvahtharey dhw…🤔🙂🙂 Ty for not minding ingey aish😍😘🤗

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 1:02 pm

   😍😍😍😍Yawww loabss….. Haha siblings v ma kanneynge ehnu😂. Yaa vaane dhw meet vaan

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 1:04 pm

   😊😊😊😊😊😊😊😊😊Afu kairy vx bunin mithaa talk kuraa vaahaka

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 1:06 pm

   🤔🤔🤔🤔🤔?????Gaumee thaareekhu suvaalu mubaaraathuga shaayan lwbs baiveri vinthr

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 1:07 pm

   Hehehe…😂 Yaa siblings viima kanneynge ennu dhwww…😂 Namaa ehvarah sikundi vx ehgothey…😂 Heheh…😂😂😂 Yaa vaane meet vaan…😍😘🤗 Eyy Shaayan hedhi lhen Dhekudhin tha?☺️ Vrh foohi aish rpl nudhiniima..😒😒😒

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 1:08 pm

   No… Kihineh vii?

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 1:09 pm

   Shaayan baiveri eh nuvan… Kihineh vii?☺️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 1:10 pm

   Aishoo and shaayan Dhw miulheny.. Kihinehtha dhe kudhin..

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 1:12 pm

   Alhamdhulillah vrh rangalhu iraadhakurehviithii…☺️ Thnq darl…😍😘🤗 How about u?☺️

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 1:12 pm

   V beynun vi reply dheyn but. Shaayan bunefa inehnu OK ey nudhinas ehnve nudhinii 😟madu mithaanga reply dheynan ☺️☺️☺️nooney mubaaraathuga Aish baiveri v ma hama mubaaraathah araa iru dhimaavun ekasheegen vaathy hehe

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 1:14 pm

   Ohhh! Ehn dhw… Heheh

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 1:14 pm

   Hama varah habu 👌👌👌👌❤️❤️❤️❤️kihineh thr Lam sis

 42. Lam 💜

  August 23, 2020 at 1:14 pm

  Alhamdulillah I am fine.. Shaayan sis kon Atoll eh tha..

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 1:17 pm

   Alheyyyyy I’m so sorry I can’t tell you my atoll in public…😔 Plx don’t mind darl…😔

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 1:18 pm

   Its okk.. Shaayan sis menah ves ovey Dhw test..

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 2:48 pm

   Yaa ovey

 43. Shaayan

  August 23, 2020 at 1:15 pm

  Kobaatha miadhu ekkala aash brw?🤔 Reyssure habareh vx nuve🤔

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:12 pm

   Dhw adhi vx nidhaafa thoahcheh 🤣🤣🤣🤣Alhey shaayan ge lhen hama habeys. V asaru gadha lhemeh Masha Allah ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️hama hithah eri gos bahdhaala faanamey vx❤️❤️❤️shaayan ge hiy enmmen kurimathy bandun thikohllii lhemakun 😍😍😍😍ISA darrrlll ah lhen hedhumun kuriah dheveyne 👏👏👏👏👏👏👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩love u soooooooooooooooooo muchhhh

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:08 pm

   Alheyyyyy…😍😍😍 Tysssssssmmm aishooo…😘😘😘 Sooooooo glad to hear those words from my loving aish lwbikolhuuu…🤗🤗🤗 ISA aish ah vx lhen hedhumun kuriah dheveyne…❤️💙💚 Aish vx hama vrh molhey lhen hadhan ingey masha allah…💛💜🖤 Aaaawwwnnn…💕💖💗💝💞💟❣️💓 Lymmmmmmmmmmmmmmmm auntyyy ge lwbi lwbi aishooo…👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩

 44. Lam 💜

  August 23, 2020 at 1:16 pm

  Aishoo mennakah novey Dhw test eh..

  • Imkko

   August 23, 2020 at 1:35 pm

   Lam menn test nagaa tha??

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 1:53 pm

   Yah! nagaa imkko menah nagaatha..

  • Imkko

   August 23, 2020 at 2:33 pm

   Yah imkko mennah vx nagaa… October ga knneynge othy… Hah I don’t know🤔🤔

 45. A*|'..§^#

  August 23, 2020 at 2:07 pm

  Am soooooooooooooooooo soooorrrrryyyyyyyyyyyy lwwwwwbbbbiiiiiissssssss😭😭😭😭😭😭😭😭egadee connection lost v ma vaahaka nudhehkuny😭😭😭😭dhen mi dhuvas kolhuge gothun net slow vumaa mahssala thah dhimaavaanu….. Ehnvve. Hope u guyzz will understand😔😔yes Lam sis Aish men nakah test eh novey. N Aish ekani dhw maaleyga ulheny 😭😭😭😭😭missed u guyzzzzzz a lottttt 😘😘😘😘😘

 46. Ahusham

  August 23, 2020 at 2:16 pm

  Hiiiiii👋👋👋👋👋👋👋👋😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 2:17 pm

   👋🏿👋🏿👋🏿👋🏿👋🏿👋🏿👋🏿🙋🏿🙋🏿🙋🏿🙋🏿🙋🏿🙋🏿🙋🏿Hiiiiiiiiiiiiiii

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:18 pm

   Hi brownie N MDP kula faataa gandu 💃💃💃💃

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 2:19 pm

   Hei Radish 🦐🦐🦐🦀🦀🦀🍎🍎🍎🍎🍒🍒🍒🍓🍓🍓🌶️🌶️🌶️🌶️🍅🍅🍅🍅🏮🏮🏮🏮😡😡😡😡

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 2:21 pm

   Haha mee Mihaaru brownie 🤣🤣🤣🤣….. Yaaa Ahu ithuru 02 boys beynun kudhin ney 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿Pls hoadhah chey

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 2:24 pm

   Dhw eyrah majaa vaany 😜😜😜😜😜hahaha thee brownie haadha nan ginaey. Hingaaba list jahan

 47. Anonymous

  August 23, 2020 at 2:25 pm

  Mithaa ves mi miihun 😡😡😡😡😡😡😡

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 2:27 pm

   Anonymous ah keehtha aharun faahaana ah vanas 😡😡😡😡😡😡anhenekey thii Galhi nuve madun Hurebala 😡😡😡😡😡😡maa jey vangnaa jam Kaan dheybala

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 2:29 pm

   Anehkka ehkala anhenaa. Athun fain goaheh nahadhanys dhaan ulhey mithanun 😡😡😡😡😡15 aharuge bahchi ekey🤣🤣🤣🤣🤣🤣Hahahahahaaa baby Anonymous

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:31 pm

   Hahahahahaaaaaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣oh God. Ey sorun thakaa E iii Aish ey🤣🤣🤣🤣seriously I can’t stop laughing😂😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣😂😂Aslu u mennah Vaa gotheh balaalan🤣🤣

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 2:33 pm

   Pis pis pis pis pis pis pis pis 😠😠😠😠😠😠😠manjje vs dhwwwww🤣🤣🤣Pis pis pis

  • Imkko

   August 23, 2020 at 2:36 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 2:37 pm

   Alheyyyyyyyyy😂😂😂😂😂😂Heyo vaane tha aharun nah Ehen hadhan

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:39 pm

   😂😂😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂Hahahahahaaaaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 2:42 pm

   HahahahaHahahahahahah 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 2:58 pm

   Anonymous please it’s non of ur business…😠😠😠 Euphoria sis reethi koh kudhinnaa vhk dhakkaashey buniima mi reethi koh vhk dhakkanii…😠 Ehennoon nama mihaaru anonymous mithanun dhaa varu kuriimus…😠 N mii 2012 ge stry eh…😠 Ehen viima mi thaa vhk mi dhakkanii…😠 Just get the heck out of here…😠😠😠😠😠

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:02 pm

   Wait wait wait…😲 Eii aish ey?😲 Oh goddd? I should have known…😖 I will teach u a good lesson aish…😡 Gotheh hadhaanan mifaharu…😡 But tbh I’m not angry n I just can’t stop laughing…🤣🤣🤣 Hahahahahahahah….🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 48. Imkko

  August 23, 2020 at 2:39 pm

  Hahhaah😂 thts was really funny… Heevy hama aslu anonymous aii henn😝

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 2:41 pm

   Dhwwwwwwww 🤣🤣🤣🤣🤣rathuga Aash Hury hama

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 2:43 pm

   Aan ekey🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ey Imkko hama thi rashuga noolhey thr majaa friendly boy eh or girl eh

  • Imkko

   August 23, 2020 at 2:43 pm

   Yh… E hisaabah kiyunu iru heekury hama aslu anonymous kamah…. Dhen aish kamakah hieh nukuraane ehnnu dhw 😉✌️✌️✌️

  • Anonymous

   August 23, 2020 at 2:47 pm

   Neynge… Mihaaru mi othy boa govaafa hdhan huri homeworks gina kamun… Mirashuga comedy show thihaa Majaa kudhinneh noolhey ngey… U guys r more funnier🤣🤣 than that😉😏.. lol

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 2:48 pm

   Dhw imkko.. Lam ves hikuree Hama aslu anonymous mithanah ves aee kamah..

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:49 pm

   Anonymous a eee ey dhw🤣🤣🤣🤣Lam dhw thee

  • Imkko

   August 23, 2020 at 2:49 pm

   Ey eiii imkko engey…. Anehkka e ves anonymous kamkah hithaa bavaanyky noon inge 😝… Hehe

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 2:50 pm

   No… anonymous ey Lam eh noon.. Imkko tha..

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 2:51 pm

   [email protected]aaaaaaaaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂🤣😂🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:52 pm

   Hurebala nikan bavaaalaa dhahkkaalaanan😡😡😡😡😡😡hehe ei majaa ingey😂😂😂😂Alhe Lam men rashuga vx noolhey thr

  • Imkko

   August 23, 2020 at 2:52 pm

   Dhw lam… Eii aslu nann jahan hadhaan nethigen nge dhemmega… Bavaaveslaafaane viyya dhw😂✌️…

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 2:54 pm

   Hahahahahaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Aan ey Xeen men Ril men shaayan men shif men u men rashuga hama nethiitha majaa plus friendly kuhjjeh

  • Imkko

   August 23, 2020 at 2:57 pm

   Ehen kuhjjaku nethas dhen u 3 show baavvanvynu🤔🤔… Varah miss veyeyy u guys get show mathin….

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:42 pm

   Shaayan men rashuga dhwww…🙄 Hmmm…🙄 Girls thibeyne ekm biysss dhn ok dhw…🙄 I am not good at bonding with boys but hurey vrh friendly 4 varakah kudhin…🙄 I mean boys vx baivaru thibeyne friends ekm I don’t know but I hate some boys…😡 Ahu brw n aash brw gothah e kudhin girls aa ehaa friendly eh nuvaane…☺️ Firihen kujjaku anhen kujjakaa vhk dhakkaaliyas e vaanii dhn date kuranii kamah…😒 N many boys doesn’t understand girl’s feelings n the pain we go through…😡 But I’m not talking about u guys ingey…☺️ U 2 re the most amazing n friendly boys I have ever met…😍😘🤗

  • Xeen

   August 23, 2020 at 8:07 pm

   Hunnaane varah close boy eh….Xeen & Ril aai vx family vaane..Also varah friendly vx vaane Ahu brw & aash brw gothan..eyna varah majaa vaane…ekamu Vaahaka eh nukiyaane..sad dhw😭😭😭😭😭😭eyna varah molhuvaane aish menn gothan kudhin hehvaalan vx☺️
   hurey Vaahaka kiyaa boy eh but varah rulhi aadhey eyna deke😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠 dhw ril…

 49. A*|'..§^#

  August 23, 2020 at 2:47 pm

  Hahaha hama mi meehun kiyaigen ehchehi fenifa heehee halaaku🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣yaa thedheh Imkko or Lam thi rashuga noolhey thr hama majaa friendly 13 or 14 years ge boy or girl eh?????

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 2:53 pm

   Ulheyne v majaa kudhin.. Ekam boys veema Lam akah nukereyne bunaakah..

  • ❤️Scarlet❤️

   August 23, 2020 at 2:56 pm

   Aish MN haa Maja baeh dhuniyeyga ayhfunaa elhiyas libeynehn hiyeh nuvey

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:56 pm

   Dhen girl eh vx nei thr.?????? Koba Aash sharuthu thah kiyaabala

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 2:58 pm

   Hahahahahaaa Scarlet Sisooooooo. Furathama Aish aa Ahu ey majaly🤣🤣🤣🤣dhen Aash brw tha aaraf v Aash brw vx heskiyaafa majaa so there are lots of people 😂dhen hama nei thr Scarlet sis men rashuga vx. I know ulheyne….

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 2:59 pm

   Shif men class ga ves noolheyne ehaa majaa Kuhjeh..ginain hunaanee boys.. Kobaatha Shif.. Scarlet sis men rashuga noolheytha majaa Kuhjeh..

  • ❤️Scarlet❤️

   August 23, 2020 at 3:00 pm

   I don’t know dear… Maja kudhnnah Ulhey but Mithaa Maja kuran beynun vaa kudhnnah Ulhey Kameh neynge

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 3:01 pm

   Lam aa shif aa same island thr. OK ey boys ey beynumii

  • Imkko

   August 23, 2020 at 3:01 pm

   Eii thedheh hama… aish menhaa Majaa baeh noolhenyaa kihinehtha alhe fahe hoadhany???😜

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 3:02 pm

   Hmmm sharuthu thah dhww. Madukurey list mi fonuvany 🖖

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 3:02 pm

   Yah same island.. But boys aa Vaahaka v nudhahkan.. Ekam ves i will try..

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 3:04 pm

   Ulheyney guyzz. Thihen nubuneba 🙏🙏🙏hama v ginain ulheyne…. Ok ehn Rashu friend eh viyas… Yaa Aash kiyaaba list

  • ❤️Scarlet❤️

   August 23, 2020 at 3:06 pm

   Sis vs boys aa twk nukuran… Twk kuran jehey haalatheh nuvs annaathy.. Hehehe.. So I don’t know rashuga Ulhey boys funny kamehvs

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 3:08 pm

   Miadhu balaalaanan boy eh libeythw.. Girl v nuhunaane majaa kudhin..

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 3:09 pm

   Alheyy boys aa talk kuran jeheyney 😱😱😱😱😱eyrakahnu ingey in vx majaa tho vx. Koba Aash brw avahah fonuvaba list

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:14 pm

   Ahu brw adhivx thi ulheny boys gennan tha?😂 Eah vure maa rangalhennu ahu brw like vaa kahala beautiful girl eh genayyaa dhwww…😂😂😂 Hahahahahahahahahahaha…🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:27 pm

   Hey ahu brw rulhi aiitha?😔 It’s just for fun ingey…☺️ I didn’t mean it…☺️

 50. Shaayan

  August 23, 2020 at 3:04 pm

  Eyyyyyyyyyyy Btw kobaatha xeen sis n ril sis…🤔🤔🤔 I miss them sooooooooooo muuuuuucccchhhhh…😭😭😭 Someone plxxx get them here…😭😭😭😭😭

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 3:05 pm

   Kobaatha E dhe kudhin.. Ulheba mithanah konmes gothakun genan..

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 3:07 pm

   I miss them tooo😭😭😭Alheyyyy🤣🤣🤣🤣🤣🤣shaayannnnn hee hee bindhihjje shaayan Anonymous ah replie dhiniima😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Imkko

   August 23, 2020 at 3:10 pm

   Oh.. shaayan🤣🤣🤣🤣🤣🤣 thats aish ey.. hehe😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂..

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:11 pm

   Dhn aishooo stop laughing…😡😡😡 Aslu Shaayan ah furathama e cmmnt fenuniima rpl cmmnt thah nuves kiyaa avahah belii e cmmnt ah rpl kureveythoa…🤣🤣🤣 Eyge fahun adhi e cmmnt thah kiyaaliima ingunii eii aish kohfa in cmmnt eh kan…🤣🤣🤣🤣🤣 Heheh…🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 51. ❤️Scarlet❤️

  August 23, 2020 at 3:11 pm

  Wait.. Mithaa miulheny has Scarlet ah vure young kudhnnah?
  I’m 16

  • Anonymous

   August 23, 2020 at 3:12 pm

   Kudhintha??? ***
   Lol

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 3:14 pm

   Aslu thr😯your 16?????? Yaa hurihaa kudhin vx Scarlet sis ah vure Kuda 😃😯😯

  • Scarlet

   August 23, 2020 at 3:15 pm

   Alheyyy anekka anonymous eryyyy .. Ahooooooo please don’t get me wrong!
   😂😂😂😂😂😂

  • ❤️Scarlet❤️

   August 23, 2020 at 3:18 pm

   Ooooooo… I feel like a grandma 👵

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:20 pm

   Ooooooo… I feel like granddaughter…👩👩👩👩👩 Hahahahahahahah…🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:22 pm

   It’s ok scarlet sis…☺️ U re just 2 or 3 years older than us…☺️☺️☺️

  • ❤️Scarlet❤️

   August 23, 2020 at 3:23 pm

   Hehehe… I may be 16. But I feel and behave as a toddler… Or like a baby😂😂😂😂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:33 pm

   Hahahaha…😂 Really?😂 Same here…🤣 Me 2…🤣🤣🤣

 52. CR7 FJR

  August 23, 2020 at 3:13 pm

  Main bafainge amurah kiyaman gathun #
  Bas ehun #
  Majaa vun #
  Fas vaguthu baraabarah namaadhu kurun #
  Hand some vun(😂🤣kon mehen nujehey vaakah🤣😂) #
  Friendly vun #
  Bit set manaa vun(gf, bf) #
  😊Mee comedy land ge comedian akah vumah furihama vaan jehey sharuthu thah

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 3:16 pm

   Ey Koba football vun????? 😕😕😕😕ithuru kurey

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 3:18 pm

   Ey thedheh enmme mathy ga innan jehey ethi nulaa list fonu v😤😤😤😤😤football vaan jeheyne ingey

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:18 pm

   I hate football😒… I don’t know why boys like it so much…🙄🤔🙄 Heheh…😂 Plx don’t mind ingey…☺️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 3:19 pm

   V undhagoo vaane boys mithanah genan.. Comedy show ga Foot ball Vaahaka v dhahka ey bunefihya ais dhaane mithanah.. V foari hunaane foot ball ah e boys thah..

  • Imkko

   August 23, 2020 at 3:20 pm

   Football nukulhey kudhinnakah nuveveytha comedian akah??? girls viyas🤨😯😯😯😯😚

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 3:20 pm

   Aaan sorry sorry 😱😱😱😱I almost forgot about football. Sooooooo sorry😭😭😭yes enmme muhinmu kamakah football vaan jeheyne ingey😉😉😉😉😉hehe

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 3:23 pm

   Noon football kulhey kah nujehey konmmehen but football vaan jeheyne. Like messi kuhjjeh viyya Ronaldo favourite kuhjjaa ah majaa koh rahdhu dheyn jeheyne. Eyrakahnu Aish men naa eky zuvaabu hingeyny 😉😉😉ey beynumaky 😂😂😂hmm Gina girls v foohi vaane football. Aish vx kurin v foohi ehcheh. But Raasthaa vaahaka kiyaaliima hayaathuge ehbayah vehjje football🤣🤣lol

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:25 pm

   Ummm… Shaayan ah thi group ge comedian akah veveynetha? It’s because u asked for a girl n a boy…☺️

  • Imkko

   August 23, 2020 at 3:26 pm

   Yaa raasthaa vaahaka varah football…. Btw football hate eh noon ekam anehen ehaa varakah nubalan viyya🤨🤨😉

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 3:27 pm

   Thedheh kon mehen nujehey football kulhey kah. But dhen girl OK football aa malaamai kuriyas. But present kuran dhaanan vaane. We have santhimariyanbu 😜😜😜😜v football goyyeh ⚽⚽⚽haha

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:28 pm

   Ohhh I can’t become one cux I’m not a football fan dhw… But what to do? I can’t like it forcefully… Ehn hurihaa sharuthu thakeh Shaayan ah fit vey…

  • ❤️Scarlet❤️

   August 23, 2020 at 3:29 pm

   I don’t really like football… Im afraid of balls.. 😂😂😂 you guys may think I’m crazy

  • Imkko

   August 23, 2020 at 3:30 pm

   Mithaa ulheny varah football kudhinney dhw hehe 😂 … Anyway bye guyss.. namaadhu kohgen annaanan🖐️ hurihaa kudhin avhah namaadhu Kuran dhey😁

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 3:30 pm

   Yes of course shaayan😍😍😍😍u can join us 😜😜😜😍😍😍😍🤓🤓🤓🤓🤗🤗🤗🤗N Lam buneba hurihaa sharutheh furihama Vaa dhekuhjjaku kairy

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:31 pm

   So well do u think that I can become a comedian of ur group?

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:32 pm

   Alheyyyyy tysm ahu brw…😍😍😍😜😜😘

  • Imkko

   August 23, 2020 at 3:33 pm

   Ey im ves okk engey hama😉… Comedy land ge kudhinna varah gulheyhiyvveyy engey🤔❤️❤️❤️…

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 3:37 pm

   Eba annan namaadhu kohggen ingey guyzz byee…. glad to hear u two want to join us so OK ehnu 03 girls v ma😍😍yes 02 girls nujehey konmmehen football vaakah…. Aish mihurynu zuvaabu kuran… N Boys jeheyne football vaan

  • 🌸Shif🌸

   August 23, 2020 at 3:43 pm

   🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Aash ah ingetha Shif biteh set kuriyas 😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 3:45 pm

   Heheh…☺️ Shaayan vareh noannaane zuvaabu kuraakah…😂 U guys have seen only one side of me…😂 Heheh…😂 Actually I get angry 2 quickly n that’s my only weakness…😔 Heheh…☺️ But I guess no one is perfect right?☺️

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 3:52 pm

   Ey sorry 😩😩😩nuvx bunelaa dhw miskithah kandaalevuny😭😭😭😭Ahu vx dhw hehe 😂oh shaayan N Imkko join us. But at least 02 football players ingenvaane. At least there names. Fenuniima neyngunas😂ok messi N Ronaldo ingeytha?… Test ingey…. So 02 boys ihah hoadhaane kameh nei. Shatuthuthah furihama Vaa 01 boy hoadhiima OK vaane. N ehn boys ah naangahchey. Or maybe ekudhin dhera vedhaane…. Mihaaru Football girl eh ebahuri🤣🤣just look like Maany⚽⚽N dhen ulheynee Ishma N Israa… Navyaa aky Ranaa. So any one??.? Dhen Mihaaru Ranaa nethyma three girls OK. N we need 01 more boy⚽⚽⚽⚽hehe.

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 3:53 pm

   Bunefin Kuhjeh kaireega Dhen E kuhja bunaane eynage freinds kaireega comment kuran…

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 3:55 pm

   No no no no nooo 😮😮😮now ekuhjjaku beynun vany ihah. Ekuhjjaa test kohffa anehkuhjja

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 3:56 pm

   Hmmmmm shif gengulheny ey dhw vagah 😏😏😏😏bust v thaa 😂😂hehe don’t mind

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 3:58 pm

   Shaayan zuvaabu kurevengnaa thi vee. 🙋🙋🙋🙋👏👏👏👏👏Aish aa dhemeehun eh teemu vegen Ahu men naa ehkkoh zuvaabu kurevengnaa v salhi vaane. Dhw Aash brw N Aish

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 3:59 pm

   Hmmm Shif gengulhe ey..😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 Hehe.. Shif nugengulhey ingey.. Just for fun..

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 4:00 pm

   Aan shaayan zuvaabu hingengnaa thi veeee. 👌👌👌👌👌😆😆😆Koba tha Aish? Adhi vx namaadhu nunimeny tha? Haadha thathey

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 4:02 pm

   Hahaha shifooo🤣🤣🤣Hmmm Thai aisa Koba tha

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:03 pm

   Ofcrs Ronaldo n Messi ingenennu dhn…😂 World cup onna komme faharaku class kudhin thah kiyaane Messi akaa Ronaldo akaa…😂 Heheh…😂 Shaayan hama mihaaru vx ready ey zuvaabu kuran…🤣 Hehehe…🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:04 pm

   Kobaatha Aish gadu.. Haadha lasvehjey namaadhu kuran gos..

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 4:10 pm

   Miulheny miulheny hama…. Shaayan Thiya v. Ronaldo N Messi ingengnaa Thiya v 👏👏👏👏so
   😕😕😕😕😕Lam hoadhi kuhjja hurihaa sharutheh furihama Veythr

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:12 pm

   Yah furihama vey kaneyge.. Hama gaimuves biteh nuhurey..😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 4:13 pm

   Shaayan faas vehjje👏👏👏👏👏👏👏so Imkko Koba madhu veggen 05 players ge name kiyaaba😁N Lam thedheh Koba tha esoru. Hurihaa sharutheh furihama vey tha? Koba Ahu. Are you there. Mihaaru boy kairy buneba mithanah Ais balaashey

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:16 pm

   Boy Dhw.. Boy migadeega than kolheh busy kon ulheynee.. He go to play.. ⚽⚽⚽⚽⚽

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 4:16 pm

   Bitun v dhuru vaan jeheyney mi buny😂so Kobayyoa e manjje. Wait soreh thr manjje eh thr 🤣🤣haha hama majaa kohllaa hiy V. Koba e kuhjja kairy buneba Ais balaashey

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 4:20 pm

   Pis pis pis lock down ga vx xx????🙅🙅🙅😱😱😱😱😱hehe e majaa ingey😂😂kon irakah E soru free vany? Free gadeega we have to be online ehnu dhw

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:20 pm

   Migadeega meet eh ves nuvaaney E boy akaa.. Foot ball kulhen gos vee.. ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:23 pm

   Varugadha soreh thaa dhw thii… Heheh…😂

  • Imkko

   August 23, 2020 at 4:23 pm

   Mi Aash brw ves dhw.. hatharu dhamu football nubeliyas✌️ 2 football player eh vureg Gina meehun engey.. eii tha test akee??? N yageenehnnu dhen Messi n Ronaldo engeynu… World cup blamey abadhu ves.. dhen aish menhaa molhu nuvedhaane nge zuvaabu Kuran… Ekam baeh gadi Gary varah hyper mathivaane ngey… Aanmukoh schl in Anna gadyga Badu haiveema hunnaany varah rulhi gadhavefa… Meehakah again nubunevyne… Hehe😜

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:26 pm

   Tomorrow kaneyge.. V busy kon ulheynee ves test onnaatheeve dhaskuran.. So Ehn ve buny sry oa Maadhan oa enme Las vegen ves aadheveynee.. Dhen mirey ves balaanan gene veythw..

  • Imkko

   August 23, 2020 at 4:40 pm

   Ey Aash brw emme 5 player ge nann tha kiyanvee??
   Messi
   Ronaldo
   Neymar
   Oscar
   Ozil
   M’bappe
   Salaah
   Hazard
   Griezman
   Luka
   David
   Btw adhi kiyanvy???

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 4:53 pm

   Laaiii hingaaba vaadha jahan dhemeehun 🤣🤣🤣

  • Imkko

   August 23, 2020 at 4:57 pm

   Ey hingaa dhw… I’m hama ready ngey😁😁… Start kuranvytha mihaaru… Aish gandaa … Mi Aash brw ves reply kohbla alhey test in pass vi kameh ves neynge viyya dhw😱😱😱

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 5:04 pm

   Messi
   Griezman
   Neymar
   S.busquits
   S.Ramos
   Salah
   Ronaldo
   Ozil
   M’bappe
   Morata
   Leno
   Rose
   Dybala
   Ibrahimovich
   Suarez
   Modric
   Recitic
   Pogba
   Denbele
   Ansu fati
   Vidal
   Umtiti
   S.Robato
   Jordi Alba
   Fernández
   Pepe
   Firmino
   David luiz
   Cortois
   Hazard
   Mercelo
   Isco
   Dhen migadee handhaan huri meehun mee
   😉Note! Baeh players ge spelling nubai vedhaane

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 5:07 pm

   Suhboooooooo 😱😱😱😱😱Aan ey dhen Heyo Imkko. Satheykain eh haas libifa thi othy. Suhboooooooo aisaaa😱😱😱😱😱🤣🤣🤣🤣🤣🤣Haadha baivareh 🤣🤣🤣🤣🤣hmm baeh miihun ge spelling nubai. Koba shaayan hiyhama jehey kahala Javaabeh tha? Hehe OK Lam maadhan viyas we can wait

  • Imkko

   August 23, 2020 at 5:16 pm

   Ey aish sorry ngey fahun dhw dhen vaadha jahaany dhemyhun… Filaavalhu hadhan ehen kiyaafa eyru hureveny.. ekam adhi vaane vaadha jahan… Mi aish gandu type Kuran maa faasty ey … Hurey annaanan mi keyboard gandu badhalukohgen🙃 ehen noony nuvaane mi kameh… Ey Aash brw hama asluves tha??? Kalo gayaa adhi e ves satheykayakun ehhaas…. Dhen varah bodah thank you ngey… Dhen 100n 1000 dhinyma shukuru nukosheh nuvaanethaaa dhwwww!!😜💛💛💛💛

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 5:16 pm

   Ey Koba Imkko???? Adhi vx list liyany thr? 😂😂😂😂avas kohlla

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 5:20 pm

   Hahahaha🤣🤣🤣🤣🤣Aan Aan 100 akun 10000 hehe welcome. OK meeting eh onnaane maadhan rey 08:00 ga hurihaa aa comedianun naa baahvvaa ingey… Shaayan, Imkko, new boy interview ah Haaziru vahchey ingey

  • Imkko

   August 23, 2020 at 5:31 pm

   Rose
   David silvia
   xisco
   Salah
   Messi
   Ronaldo
   Luka
   Neymar
   Luis
   David Beckham
   Dani
   Robert
   Antoine
   Ozil
   Firminoo
   Oscar
   Harry
   Kevin
   Isco
   Karim
   Edinson
   M’bappe
   Griezman
   Hazard
   Bale
   James
   Mercelo
   Mane
   Vergil
   Pogba
   Sergio
   Migady dhen hadhaanethyma nuliyeveyne..

  • Imkko

   August 23, 2020 at 5:37 pm

   Ey Aash brw… I can’t schl days ga 8 30 course in nimeyny… Eyge fahun konmme gotheh viyyas aadhevuny meeting ah… Friday n Saturday noon dhuvadhuvahu 8 30 ga course in nimeyny…. Sorryyyy😐😐😐😐

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 5:52 pm

   Reygandah tha? Reygandah interview onnaany. OK Imkko ah naadhevengnaa 09:00 ah hadhaaly

  • Imkko

   August 23, 2020 at 5:57 pm

   Ok 9 00 ah aadheveythw balaanan engey… Mihen bunyas e ah vureh lahun ves avhah ves aadhevidhaane … Neynge kiyaakah… E onnaay gothah erun.. hehe 😁
   Btw Aash ulheny mal’e ga tha??? Ahaaly ngey Jones cmnt eh ga ehen bunefa huryma… Anyway don’t mind it

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 6:06 pm

   Yaa mal’e ga. OK maadhan gadi Yageen kohffa angaalahchey. E boy ah vx angan jeheynu. Shaayan vx 09:00 ga Annahchey. Aish N Ahu vx n u 02 v muhinmu vaane ingey

  • Imkko

   August 23, 2020 at 6:07 pm

   Auto correct in ngey Jones liyevifa e inee.. Aash aslu liyefa hunaany… Ehery change vefa🤐🤐🤐

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 6:09 pm

   😂😂😂Yuuuppp OK no problem 😁😁😁😁

  • Imkko

   August 23, 2020 at 6:14 pm

   Aishoo e hury list liyefa… N ok 9:00 ah aadheveyne im ah…

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 6:15 pm

   Hehe hmmm😅😅😅ey Aish u N Ahu jeheyny suvaalu kuran. So suvaalu thah ready kurey

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 6:18 pm

   Hehe OK. Dhen FJR gunaafa buneba kaakuthr molhu V. Bangi govee miskithah kandaalee ey. U FJR dhey miskithah 😡😡😡😡

  • Imkko

   August 23, 2020 at 6:19 pm

   Interview eh tha eiii???😱😱😱😱😱😱😱

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 6:20 pm

   Subuhaanah Allah kamanaafaanu haadha avahakah rulhi dhuruve yey dhw 😱😱😱OK OK Madam mi kandaalee. N shaayan thank u

  • Imkko

   August 23, 2020 at 6:23 pm

   Ey thedhe kaaku tha molhuvee???? Aish gunaafa bunebala.. i kudakoh busyve!!!😠😠😂😂😂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 7:12 pm

   Thank u? For what? Why re u saying thank u to me?🤔🤔🤔 N whatever it is u re most wlcm aash brw😍😘🤗

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 7:43 pm

   Aadhe Aish adhi Imkko vaadhakoh enmme 03 landu ge thafaathakun molhu vefa mi vany Imkko. Aadhe Imkko 35 nan. Ehenas Aish ah kiyuny 33 nan. Aadhe Bali vieh kamaku alhugandah 33 akah
   👏👏👏👏👏👏💚💚💚💛💜💙💛💙💙❤️💙💚💚🖤🖤🖤❤️💙💛💚💜🖤💜💙❤️💛💜🖤🖤💜💛💙❤️🌼🌻🌻🌺🌸🌹🌹🌻🌵🌷🌻🌸🌸🌻🥀🌾🌾🌾🌿🌿🌿🌴🌴🍃🍃🍃🍁🍁🍀🍁🍂🌸🌹💧🥀🥀🌻🌻🌼🌺🌺🍁🌺❄️❄️💐💐💐💐💐🍂🍂🍀🎉🎊🎊🎊🍁🌻🌼🥀🍁🌹🌹🌹🎉🎉🎊🎆🎈🎂🎈🎈🎈📞🎀🌸vure Gina therin ingey…. Aadhe Alhugandu ge faraathun Imkko ah maruhabaa

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 7:51 pm

   Maruhabaaaa imkko ❤️💙💚💛💜❤️💙💚💛💜❤️💙💚💛Aish ves dhasheh noon ingey v molhu.. ❤️💙💚💛💜💛💚💙❤️💛💜💜💛❤️💙💙💚❤️

  • Imkko

   August 23, 2020 at 8:07 pm

   Thnkyou so much💛💛💛💛💛💛💛lam n aish… aish ah ves Congra👍❤️❤️❤️❤️❤️ ngey… emme 2 names ge thafaathennu dhw😏… Eii adhi egady hadhaan huri varu.. adhi fahun liyan kamah hithaa hury..hehe😘😘💛💛💛💛💛💛💛💛

 53. Imkko

  August 23, 2020 at 3:17 pm

  Ey Aash brw Varah best👍 list eh nge… Haadha Majaa sharuthu ves Eba ulhe ey dhw list ga😂😂

 54. 🌸Shif🌸

  August 23, 2020 at 3:39 pm

  Heyy ril and xeen….this is a secret group so tell your island
  Maakurath dhuvaafaru rasmaadhoo mithanun rasheh vejjeya yes bunefa plx plx plx plx plx.. 😭😭

  • Xeen

   August 23, 2020 at 8:19 pm

   No shif thi tanun rashen noon
   Shif thitanun rasheh dhw..plx don’t mind ingey darl

 55. Shaayan

  August 23, 2020 at 3:49 pm

  Shaayan vx eba annan namaadhu kohgen…☺️ Boys vx dhey avahah miskithah namaadhu kuran🕌🕌🕌

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 3:53 pm

   Suhbboooo😱😱😱😱thikan ninmaigen mi a eee 😂😂😂mi kolhu avas vaane

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:00 pm

   Ohhh! Ehn dhw… Shaayan maa bodah miah gellifa indgevuniima neyngunii bangi govikan vx… Heheh… Haadha bas ahaagen ulhey kudhinney dhw… Heheh…

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 4:04 pm

   Haha Tyssssmmmm 😂😂Bas ahaigen ney comedy land ge comedian akah veveyny🤣🤣serious koshey. Boy Akas naacharu beecharah ulhey kudhin nakah comedy land ge comedian akah nuveveyne😂😂😂dhw Aash brw

 56. Lam 💜

  August 23, 2020 at 4:07 pm

  Shifoo fileetha Mihaaru.. gohsa message kuran bunimyhaa konthaakah vanee..

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:11 pm

   Thaiy baeh Dhw mithaa miulheny.. 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣Aish ves namaadhu kuran dhiya gothah habareh nuvey..

  • 🌸shif🌸

   August 23, 2020 at 4:15 pm

   I’m here

  • 🌸shif🌸

   August 23, 2020 at 4:16 pm

   Lol Aash gandaa 😠
   Eii majaley u also have a vagu bitu 😂😂

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:17 pm

   Haadha lasvee anehkaa konthaakah gos thi aee..😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 4:23 pm

   Yageeney shif vx faahaanaiga thaashi v kan🤣🤣🤣Aan shif esoru hafaraathun Gen gulhey🤣🤣🤣adhi vagakah vx nooney…. Faalhuga 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:33 pm

   😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

 57. Shaayan

  August 23, 2020 at 4:11 pm

  Goddd!😡 Cmmnt koh koh ai vaalhu vaa iru vx cmmnt publish eh nuvey…😡😡😡

 58. Shaayan

  August 23, 2020 at 4:15 pm

  Ummm… Aash brw n ahu brw aa suvaaleh kohlantha it u don’t mind?

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 4:18 pm

   😂Ya kohbba. Anehkka javaabu dhevey kahala suvaaleh kurahchey

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:19 pm

   Oh no no no…😶 Ok…😶 I can’t ask it…😣 U might think that I’m rude…😶

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:22 pm

   Aash brw n ahu brw negative koh visnafaamethiive…😐

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 4:22 pm

   No noon ahaaba 😊😊ehn hieh nukuraanamey shaayan dear 😊😊😊😊ahaaba. U guys can ask any question 😁

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:29 pm

   Ummm…😐 Why are u guys so friendly to girls…☺️ I mean Shaayan men claahuga boys aa vhk dhekkiyas ehn kudhin bunaane date kurnii ey…😠 Mi rashuga noannaane firihen kujjakaa anhen kujjakaa vhk dhakkaalevenvx…😠 N I don’t know why but I used to hate boys cux I thought that they don’t care about our feelings n they can’t understand the pain we go through…😠 But u guys changed that fact…☺️ Now I’m sure that all boys are not the same…☺️ I just wanted to know how n why are u different from other boys?☺️ I must say that u 2 re the most amazing n friendly boys I have ever met…😍😘🤗

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:31 pm

   And I’m very very very sorry if my question made u uncomfortable…😔 I know it’s such a stupid question right?😪 But plx don’t mind n it’s completely fine even if you don’t give me the answer…☺️ I was just curious…☺️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:32 pm

   Shaayan sis mi rashuga ves V thikanthah bodu vaane.. Noanaaney boy akaa angain buneleven vx.. 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:35 pm

   Asluvx…😡 I used to hate boys cux they don’t understand our pain n instead of helping us they mock us…😡 I just hate them😡 But aash brw n ahu brw is completely different from them…😍😘🤗

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:36 pm

   Aash brw rulhi aiitha?😔

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 4:43 pm

   Hehe thiitha bodu suvaalu 😂😂thiige answer aky fas ingili ehvareh nuvaaney🖐️ehn noontha Ahu.. Aslu I also understand raahjje Therey Gina kudhin N meehun vx egoe Ovey. I meen firehen kudhin. Aneh hen bunangnaa e meehun nah neyngey girls aky konbaeh kameh vs.😕😕I also remember Midhiya aharu v kameh. Raahjje Therey rashakah gos Gen ulheni koh erashu friend akaa eku dhuhvvaalan nukume ulheni koh ehn dhiya girls thaka kaa dhimaalah e kuhjja buny v foni bodu bayekey. Aslu edhuhu ekuhjjaa dheke v rulhi vs ai.

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 4:47 pm

   Noon rulhi eh naadhey 😂😂😂Gina iru nagaanehnnu comment liyan.
   Nd mal’e ga ulheythy ah vs vedhaane aash men gaiga esifa nethi. Mal’e ga jinsii thafaathu kurumeh noan naane. Aish vs friendly v ma I am not surprised 😁Ahu also from kaafu. So. N Thank U a lottttt shaayan dear for the lovely words 💙💙💙💙💙😘😘😘😘😘

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 4:51 pm

   Eheheh dhe comment kiyaaliima hyvedhaane ekuhjjaa dheke furathama comment ga rulhi aey kiyaafa next comment ga noon rulhi eh naadhey iniima😂😂😂E eee shaayan dheke rulhi naanna vaahaka dhevana comment ga E iny

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 6:14 pm

   Wow…😍 Realllllyyyyy!😮 Asluvx gina boys akah we girls ge struggles thakeh nuvisney…😔 U boys can’t even imagine what we go through…😪 N u re mostly wlcm aash brw❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜

 59. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:18 pm

  Shaayan lhemeh hadhaalaba

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:38 pm

   Kon kamakah hadhaidheynvii…☺️ Avahah buney…☺️ Eyrun hadhaidheynan…☺️

 60. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:22 pm

  Lam Kuda Kameh vee ey

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:39 pm

   Anehkaa kon kameh vee.. Bunahchey ingey Movie balan ais..

 61. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:24 pm

  Noony Aash ah bit eh set kohdhenveetha 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 62. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:27 pm

  Aash my question is do you have a girl friend
  😜😜😜😂😂

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:30 pm

   Shif Haadha bit vegen thi ulheynee.. Anehkaa biteh set kohdhen veetha.. 😂😂😂😂😂😂😂😂

  • 🌸shif🌸

   August 23, 2020 at 4:37 pm

   Lam vx dww… I don’t like.. But I want know all about Aash ge girlfriend so
   Plx Aash give some information about her

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:42 pm

   Aash brw girl eh nugen gulhenyaamun kihineh information dheveynee vx.. 😂😂😂😂😂😂😂😂

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 5:12 pm

   Mashakah neynge thi anhenehgge mauloomaatheh🤣🤣🤣🤣🤣🤣gengulhengnaa dhw dheveynee VX😂😂😂😂.I Hate bit setu kurun🤢🤢🤢🤢…. Mithaa Aish ah dhonbe set koh dhinii vx majalah

 63. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:39 pm

  Alheyy ehmmen dhiyaee??? 😒
  Haadha foohsey 😴

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:41 pm

   No Shaayan eba ulhemey

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:44 pm

   Shaayan sis aadheba movie eh balaanan.. 🙂🙂🙂🙂🙂🙂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 5:04 pm

   Heheh…☺️ Migadeega nudheveyne…☺️ Ekm adhi eh dhuvahakun Shaayan thi emmennaa ehkoh movie balaanan ingey😍😘🤗🤗🤗

 64. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:42 pm

  And all lam and I’m going to watch a movie
  So guyxx Yuhh all can join us if possible 😂😂♥️♥️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:43 pm

   Yes.. Come.. no one is in here..

 65. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:45 pm

  Shaayan hadhaalaba shif aa behey gothun lhemeh 😁

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:46 pm

   Oh! Ok… 4 baithu ok tha… 10 minutes varu beynunvaane☺️

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 4:57 pm

   ޝިއްފު ތީ ހަމަ އެންމެ ރައްޓެހި ކުއްޖެކޭ މި ތަނުގަ އުޅޭ
   ޝިއްފު ދޫންޏާއޭ މަގޭ ކައިފިންހެ އެއްޗެއް މެންދުރަށް
   ބައިސްއަހައިގެން ކިޔަވަޔޭ ޝިއްފު ލޯބީ ދެން މަގޭ
   މޮޅުވެޔޭ ހުރިހާވި ކަމަކަށް ޝިއްފު ދޫނީ ދެން އިނގޭ
   ގޭތެރޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބުރައަކާ ނުމެލާ އެކީ
   ކޮށްދެޔޭ ޝިއްފޫ މަގޭ މި އެހީވުމަށް ވީ އެންމެނަށް
   ދީނީވި ކަންކަން އެންމެހާ ކުރެޔޭ ޝިފޫ މި ބަރާބަރަށް
   އެކުވެރިވި އެންމެންނަށް ކަމަށް ވެދެޔޭ ޝިފޫ ހިތްހެޔޮ ކަމަށް
   ހުރިހާވި ރޮނގަކުން ދެން ޝިފޫ ކުރެޔޭ އެވީ ހުރިހާ ކަމެއް
   މޮޅުވަމުން ދާށޭ ޝިފޫ ދޫންޏާ އިނގޭ ތަރިއެއް ކަމަށް
   Hope u liked this shifuuu❤️💙💚💛🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤

 66. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:48 pm

  Nooney Aash ge hurey kahnnenge 10 or more bits 😂😂😂😂😂😂 don’t mind inge Aash brw… It’s for fun hehe😂😂😂😂😂😂😂

 67. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:49 pm

  Yess shaayan darl ♥️♥️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:53 pm

   Heyy Shif aadheba migadeega.. Free tha..

 68. Lam 💜

  August 23, 2020 at 4:50 pm

  Alhe.. Shaayan sis hadhaadheeba Shif aai Lam ge Freind ship aa behey gothun lhemeh.. And Aish sis name aai mithaa miulheny hurihaa kudhin ge name laigen.. ❤️❤️❤️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:52 pm

   Shaayan sis ge name ves laigen ingey.. ❤️❤️❤️❤️

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 5:01 pm

   Heheh…☺️ Yaa ok…👍 Am I that famous now l?🤔 Hehe…😂 Ehen viima 2 lhen dhw hadhan vii…🤔 One for the friendship of shif n lam n the second for the friendship of everyone in here right?☺️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 5:02 pm

   Yah.. Shaayan sis v famous ey Mihaaru..

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 5:25 pm

   ޝިއްފުއާ އަދި ލަމް އަކީ އެންމެ ގާތްވީ އެކުވެރިން
   ޝިއްފުއާ ލަމްއާ މި ދެކުދިން ވީ ގުޅޭ ދެކުދިން ކަމަށް
   ކޮށްދެޔޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރައްޓެހިވި ކުއްޖާއަށް ކަަމަށް
   އެންމެހާ ވީ ކަންކަމުން ދެކުދިން ވެޔޭ އެ އެހީ ނިކަން
   ހިިތްވަރާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެމެޔޭ ދެކުދިން އެކީ
   މިރޮނގުން ބަލާނަމަ ދެކުދިނަށް ނިޞްބަތް ވަނީ ރަން ފައުނަކަށް
   ކުރެޔޭ މަޖާ އެކުދިން އެކީ އެ އުފާތަކާ ދެކުދިން އެކީ
   ވީ ހިތާމައިގައިވިޔަސް ހުރެޔޭ އެކީ މިތުރުން ކަމަށް
   އެންމެ ގާތް މިތުރުން މިއީ ޝައްފުއާ އަދި ލަމް އަކީީ
   އަބަދަށްޓަކައި ލައްވާށިއޭ ދެކުދިން އެކީގައި މިތުރުނަށް
   Hope u liked this😍😘🤗🤗🤗

 69. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:54 pm

  Lamm mom dhiyaee tha

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:56 pm

   Yah..

 70. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 4:57 pm

  Midhanee

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 4:58 pm

   Okk

 71. Lam 💜

  August 23, 2020 at 5:06 pm

  Heyy guys.. Euphoria sis ge new story eh ebain.. Hurihaa enmen kiyaaba E story v v reethi… ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 5:15 pm

   😂Kon story eh. Euphoria sis ge hurihaa story eh vx kiyan

 72. Anonymous

  August 23, 2020 at 5:32 pm

  Hehe fenijje u ge funny comment….. It was really fun for me 😂😂😂😂😂

 73. Anonymous

  August 23, 2020 at 5:36 pm

  Woowwooo shaayan darl ur lhen is hama fantastic love u like it v much
  And koba ehmmen ah hedhi lhen♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 5:52 pm

   Alheyyyyy Tysssssssmmm darl…💜🖤💛💚💙❤️ E lhen dhn Mirey hadhaaliyas ok tha?☺️ Ihah filaavalhu ninmaalan vegen…☺️

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 5:54 pm

   ?Shaayan javaabu dheefin dear. E akah reply eh nudheynan tha

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 6:08 pm

   Oh.. Aash tha mihaaru shaayan akee.. OK..

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 6:10 pm

   No Mibuny shaayan kuri bodu suvaalah Aash Mihaaru javaabu dheefeemey

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 6:21 pm

   Hooooonnn mihaaru innaane rpl eh dheefa…😂 Balaabala Mr.Riaash(brw)🤣🤣🤣

 74. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 5:37 pm

  Sorry vvvvvv bodah
  2 comments anonymous jahaafa eii shif really sorry

 75. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 5:43 pm

  Aash are u serious ohmy God that’s just for fun 😦😦

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 5:49 pm

   Alheyyyyyyyyyyyy no wayyyyyyy 😱😱😱😱Aash vx majalashey E gothah rulhi Anna kamah hedhuny😂🤣🤣

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 5:56 pm

   Lam maa serious vy Dhw.. 😉😉😉😉😉

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 8:31 pm

   Ohh Lam Dhw ethaa jehifa iny..shif jahan vegen Lam jehuny..

 76. Lam 💜

  August 23, 2020 at 5:47 pm

  V v reethi ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  Maasha allah shaayan sis V molhu lhen hadhan.. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  Lyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssm♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 5:54 pm

   Aaaawwwnnn…💕💖💗 Tysssssssmmm lam dear…💝💟❣️ Jajaakallaah khairan…😍😘🤗🤗🤗 Lymmmmmmmmmmmmmmmm lam dear💜🖤💛💚💙❤️💜🖤💛💚💙❤️💜🖤💛💚💙❤️💜🖤💛💚

 77. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 5:55 pm

  Haha Aash brw i know 😂😂
  Hey ehmmen bye ♥️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 5:58 pm

   Ok bye Shif.. 😀😀

 78. CR7 FJR

  August 23, 2020 at 6:07 pm

  ?Alhe shaayan Aash ge reply balan vs birugathee tha

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 6:10 pm

   Hehe…☺️ Yaa kudakoh biru gain…😖 Mihaaru mi balaalaanii ingey rpl…☺️ Dhemme mi fenunii☺️

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 6:14 pm

   😂😂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 6:17 pm

   Dhn aashhhhh…😡 Keevve thi henii…😡 Hoon mihaaru innaane rpl kohfa…😉 Balaabala…😂 E balan keh nulavaigennennu thi ulheny🤣🤣🤣

 79. Shaayan

  August 23, 2020 at 6:47 pm

  ހުރިހާ ކުދިން އެކުވެރިކަމަށް ޝާޔަން ހަދާ ބައިތޭ މިއީ
  ހުރިހާ ކުދިންވެސް ދެން މި ޅެން ތި ކިޔާބަލާ ފަރުވާވެގެން
  އައިޝޫ, ރަނާ, ސްކާރލެޓް މިއީ އެ މަޖާވި އެކުވެރިވީ ކުދިން
  ލަމް, ޝިފޫ އަދި އިމްކޮވެސް މީ އެކުވެރިންނޭ ހިތް އެދޭ
  އަހުޝަމް, ރިޔާޝްއާ ދެން މިއީ ހަމަ އެންމެ ގާތްވީ އެކުދިނޭ
  ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭ ހިތުން ބްރޯތައް މަގޭ ކޮށްދޭ ނިކަން
  ރިލް ސިސޫ އަދި ޒީން ސިސީ ވެސް ދެން މިއީ އެކުވެރި މަގޭ
  އެންމެ ފުރަތަމަ އަށް މަވެސް އެކުވެރިވި ދެކުދިންނޭ ތިއީ
  އަފު ސިސް މަތިންވެސް ވިޔެ ހަނދާން ހަމަ ލޯބިވޭ އަފު ސިސް ދެކެ
  ނަން ނުބުނެވާނަމަ ތެދޭ މާފާ އެކީ ޝާމިލް ކުރަން
  ހުރިހާ ކުދިން އެކުވެރިކަމަށް އަބަދާ އަބަދު ތައުރީފް ކުރަން
  ހުރިހާ ކުދިންނާ އެކުއެކީ ޝާޔަން މި ވާނަން ހަމަ ޔަޤީން
  Mii Alhugandu lam sis ge edhumuge mathin hurihaa kudhin ge ekuveri kamuge mahchah hedhi lhemeh…☺️ Hope u all will like it…☺️ Plx let me know what u think about it it’s ok even if it’s negative…☺️ Love u all soooooo muuuccchhh everyone❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 7:00 pm

   V v reethi Maasha allah..❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️insha allah shaayan kuri ah dhahchey ingey lhen liyumuge dhaairaain.. 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂V reethi..❤️❤️❤️❤️❤️❤️Lyyyssssmmmmm dear… ❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 7:15 pm

   Alheyyyyy…😻😻😻 Tysssssssmmm lammm sisssooo…💋💋💋💋💋 Yes Shaayan iraadhakurehviyya hama mi kamaigen kuriah dhaanan ingey…😍😘🤗 Lymmmmmmmmmmmmmmmm daaarrrlll❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 7:31 pm

   Koba Aash ge name. Lhen hama Vvvvv salhi.😍😍😍😍N shaayan neynge keehvve buni thank you eh kameh🤣🤣Hehe. Btw Lam bunahchey ehkala kuhjjaa kairy maadhan rey 09:00 ga interview eh onnaaney. Egadee naadhevengnaa angaalahchey. N Imkko N shaayan Pls Pls Pls interview ah Haaziru vaathi. Aish N Ahu vx

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 7:35 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy😍😍😍😍😒😒😱😱😱😱😱😯😯😯😯😯😀😀😀😀😀🤓🤓🤓🤓🤓shaaaayannnnoooooooo ❤️💙💛💛💜💜🖤💜💜💛💚💚💙❤️❤️💙💚💛💜💓❤️🖤❤️💛💚❤️💛💚💛❤️💚❤️💚💛💙💛💛💜💜💜💛❤️💚❤️💜❤️🖤❤️💛❤️💚❤️💙💚💙💛💜💙💜Masha Allah Masha Allah. Vvvvvv reethi. Dhw Aash ge name eh nethehnnu😂indhengen nuvaa meehaa ge name dhw liyevifa E iny. But Aash Riyaash ey jahaafa inas Aash ah nisbai koshey shaayan lhen hadhaafa E iny😂😂😂💙💙💙💙💜💜💜❤️❤️❤️❤️💛💛💛💛dhw AUNNNTYYYY…. lhemaigen kuriah 👏👏👏👏
   💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋😘😘😘😘😘😘😘😘Ummmmwwwaaaahhhhhh

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 7:38 pm

   😂😂😂😚😚😚😛😛😛😛OK OK boss 🙆🙆🙆🙆maadhan rey 09:00 ga ISA interview ah dhaanan

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 7:39 pm

   Alheyyyyy aash I’m sooooooooooo sooorry…😭😭😭😭😭😭 Aslu Riyaash ge name in thaa innaanii Riaash ge name ey…😭😭😭😭😭 Ekm 2 name ehvahtharu kamun olhunii…😭😭😭😭😭 I’m sooooooooooo sooorry…😭😭😭😭 Madukurey alun lhen liyelaanan ingey…😭😭😭😭😭

  • Imkko

   August 23, 2020 at 7:44 pm

   Yh maadhan rey 9:00 ga interview ah annanan😏👍

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 7:44 pm

   Okk Aash brw bunaan maadhamaarey interview ah annaashey.. N bunaanan naadhevenyaamun vx..

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 7:44 pm

   Nooney nooney Alun lhen liyaane kameh nei🙂🙂🙂ingey eh vahtharu kamun kan

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 7:48 pm

   Mirey naadheveytha E sora kah???
   Lam…

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 7:54 pm

   Yes v busy kon ulhey dhuvas kolheh…

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 7:59 pm

   Alheyyyyy alun liyevijje… Dhn hurihaa kudhin ge name liyefa aash brw ge nuliyuniima vrh kada ennu dhw… I’m sooooooooooo sooorryyy…😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:10 pm

   Alheyyyyy…😍😍😍 Tysssssssmmm everyone…😘😘😘 I really appreciate ur support…🤗🤗🤗 Yes aish u re just right eii aslu aash ah nisbai kuri ehchekey…❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚 Lymmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm n mooooorrree everyone💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

  • 🌸shif🌸

   August 23, 2020 at 10:02 pm

   Bye darl ♥️♥️♥️

   And Aash lam Ahu shif baiveri eh nukurantha interview ga eh…. Sooooo SAD 😭😭😭😭😭😭😭
   MI LAM nuvex buney 😤😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • 🌸shif🌸

   August 23, 2020 at 10:05 pm

   Ahu Aash don’t worry 😉
   Shifu hoadha dheefaanan kuhjjeh…. Ahaafin eyna buny owke ow thimeehun owkey ihyyaa
   Ekujja vvvvvv friendly vaane 😊

 80. Shaayan

  August 23, 2020 at 7:50 pm

  ހުރިހާ ކުދިން އެކުވެރިކަމަށް ޝާޔަން ހަދާ ބައިތޭ މިއީ
  ހުރިހާ ކުދިންވެސް ދެން މި ޅެން ތި ކިޔާބަލާ ފަރުވާވެގެން
  އައިޝޫ, ރަނާ, ސްކާރލެޓް މިއީ އެ މަޖާވި އެކުވެރިވީ ކުދިން
  ލަމް, ޝިފޫ އަދި އިމްކޮވެސް މީ އެކުވެރިންނޭ ހިތްއެދޭ
  އަހުޝަމް, ރިއާޝްއާ ދެން މިއީ ހަމަ އެންމެ ގާތްވީ އެކުދިނޭ
  ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭ ހިތުން ބްރޯތައް މަގޭ ކޮށްދޭ ނިކަން
  ރިލް ސިސޫ އަދި ޒީން ސިސީ ވެސް ދެން މިއީ އެކުވެރި މަގޭ
  އެންމެ ފުރަތަމައަށް މަވެސް އެކުވެރިވި ދެކުދިންނޭ ތިއީ
  އަފު ސިސް މަތިން ނުނެތޭ ހަނދާން ހަމަ ލޯބިވޭ އަފު ސިސް ދެކެ
  އެކުވެރިވި ހުރިހާ އެކުދިނޭ ތިޔައީ އެ ޝާޔަން ހިތް އެދޭ
  ހުރިހާ ކުދިން އެކުވެރިކަމަށް ކުރަމޭ އަބަދާ އަބަދު ތަޢުރީފް ކުރަން
  ހުރިހާ ކުދިންނާ އެކުއެކީ ޝާޔަން މި ވާނަން ހަމަ ޔަޤީން
  Mii furathama lhemuga Riaash ge name ge badhaluga olhigen Riyaash jehifa iniima badhalu kohlaafa in lhemeh…☺️ I’m sooooooooooo sooorry once again aash brw…😭😭😭 N miiga ithuru badhaluthakeh vx hunnaane☺️

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 7:52 pm

   Love you dear ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 7:57 pm

   Alheyyyyy miiga vx mistake eh hedhjje… Emme fahu baithu ga furathama kadeega e in thankolhu hama eh nujehe… So, ehaa innaanii mihen:
   ހުރިހާ ކުދިން އެކުވެރިކަމަށް އަބަދާ އަބަދު ތަޢުރީފް ކުރަން
   ހުރހާ ކުދިންނާ އެކުއެކީ ޝާޔަން މި ވާނަން ހަމަ ޔަޤީން

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 7:59 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy shaayan dear its OK ey. Alhe evarah massaikkai nukohbba. 🙏🙏🙏🙏Aash hama OK ey. N hama mi vx vvvv reethi Masha Allah 🌸🌸🌸🎉🎉🎊🎉🌹🥀🌼💐🌺🍃🌷❤️💙💛💜💛❤️💙💙💛🖤🖤🖤💜💜💛💛💙❤️❤️💙💜💜BTW Kobaa tha Ahu

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 8:01 pm

   Yaa Ahu kobaabaa????? 🤔🤔🤔🤔🤔kula hus veggen ehoadhan gos thoahcheh😄😄🙁🙁🙁💛💛💛💛💛

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 8:04 pm

   Alhey shaayan haadha molhey lhen hadhan😀😀😀💛💛💛💛💛💛Love it. N shaayan kuri suvaaluge
   👋👋👋👋👋javaabaky hama Aash brw buni ethi🙂🙂🙂😉😉N Aash brw santhee here I am

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 8:10 pm

   Hi brwww…. Brw maadhan rey 09:00 ga Annahchey interview eh onnaane….. Aish N Ahu jeheyny suvaalu kuran. So ekama havaalu vey. N once again shaayan N Imkko ah handhaan kohdhen.. N Lam esoru hama aslahvx comedian akah vaan beynun vey tha???? E soru beynun vangnaa ingey.

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:14 pm

   Aaaawwwnnn…😍 Tysssssssmmm ahu brw n aash brw…😘 Yaa dhn ehvarah masakkatheh nukuraanamey ingey…😂 Heheh…🤣 Mihaaru miadhu ekani vx 3 lhen hedhijje…😪 Hehehe…😂 N yes I got the ans from u 2 ahu brw n Ty…🤗🤗🤗 U 2 re really cool💜🖤❤️💙💚💛

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 8:15 pm

   Ya brw…. Koba Aish Ready kury tha? Finally soreh ithuru vany dhw😜😜😜😜😍😍😍😍can’t wait to talk him😛😛😛😛😛Koba esoru ulheny thi Rashu football club eh gatha Lam??? N 13 tha esor

  • Imkko

   August 23, 2020 at 8:17 pm

   Yes boss👍… Hadhaankuraanan… Mihaaru miadhu ekani vx vaa varah brw hadhaan kohdhyfi🤔🤔👍✌️✌️✌️✌️🤐🤐🤐

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 8:18 pm

   Suhbooo thi soru ulhey gothun esoru biruvx gannaane😱😱😱😱😱Aan ehengna heevany esoru kaalafaanehen👹👹👹👹thedheh Lam kithah aharu thr Esorah

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 8:21 pm

   Aan ingey Imkko handhaan eba huri kan.😂😂but shaayan ge habareh nuvey adhi eh…. Kalo gaya mashah hiivany kanthakaa laigan nany hen mi

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 8:24 pm

   Aiinnn Ehen tha????? 😠😠😠😠😠😠aharun nah hyvany manjje dhaigoani fenifa vx esoru birun filaane hen

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 8:26 pm

   Ekeehvve????? Esoru ufalun ran dhaipila jahan annaanynu😡😡😡😡😡💃💃💃💃💃Hurebala nikan

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 8:26 pm

   E sorah vee 13yrs..

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 8:32 pm

   Nuhunnaanan😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠ey suvaalu thah ready kuran dhaan vehjje Sooooooo byeee everyone. Gud night 👋👋👋👋👋🤙🤙🤙mymmm

 81. Imkko

  August 23, 2020 at 7:56 pm

  N shaayan varah reethi😍😍😍😍lhen…Masha Allah… Lysm… Mysm… TC

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:41 pm

   Alheyyyyy Tysssssssmmm darl…❤️💙💛 That really motivated me💜💚🖤

  • Imkko

   August 23, 2020 at 8:46 pm

   U r welcm dear❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 82. Shaayan

  August 23, 2020 at 8:32 pm

  Alheyyyyy… Shaayan ge interview mi rey baavvadheefaanantha boss plxxxxxxxxx I’m begging u😭😭😭😭😭😭😭😭

  • CR7 FJR

   August 23, 2020 at 8:34 pm

   Suvaalu thah adhi ready eh noon kanneynge. Soo I am Sooooooo sorry shaayan. 😟😟😟😟😩😩

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:36 pm

   Ohhh! It’s ok aash brw…☺️ Thnq☺️

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 8:36 pm

   OK 09:00 ehaa iru Aish Ais dhaanan ready kohllaigen 😀😀😀😀Ahu vx aadheba shaayan ah ready kohllaigen

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 8:38 pm

   OK ehnma shaayan ah ready kohllaigen 09 :00 ga eba annan happy dhw…. Dhen Ehnmma Imkko ge interview vx migadee baahvvan v nu. 02 girls. N maadhan rey E soru. Ohh same age as me dhw esoru😜😜😜

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:38 pm

   Alheyyyyy thanq sooooooooooo muuuuuucccchhh aishooo…😍😍😍😘🤗 Lysssmmm…❤️💙💚💛💜🖤 Ummmmwwwaaahhh💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:40 pm

   Haadha varakah e soraa alhaiganegen thi ulheny?🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 8:41 pm

   🤣🤣🤣🤣Aish ah heevany enmme furathama vx innaany esoraa mihira soraa hen

  • Imkko

   August 23, 2020 at 8:44 pm

   Mirey that interview on any😱😱😱😱… Kirin buny maadhan reyeyy.. anehkka kon kahala interview eh tha???🤔

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 8:51 pm

   ?Koba Aish nimuny tha? Shaayan ready tha

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:53 pm

   Yaa Shaayan hama ready

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 8:54 pm

   Dhen Imkko OK Mirey baiveri nuviyas. Shaayan beynun v shaayan aa Mirey interview kohllan. So Mirey shaayan ah. But hama Imkko ready viyya Imkko vx javaabu dheyn V. Aish nukuraanamey maa undhagoo suvaalu thakeh. Aish naahaanamey gos Trump enmme fahun galoa haajaa kuri gadi ah dhaan dheneh

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:55 pm

   Hama rangalhah aish thi bunii…🤣 Eah vure rangalhu viis thoacheh aash brw n ahu brw ah reethi anhen kudhin kolheh genasdhinnama…🤣🤣🤣 Heheh🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 8:57 pm

   E soru kaireega bunanveetha ahu brw E soraa innan beynunveyey.. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 8:58 pm

   Hahahahahaaa🤣🤣🤣🤣thedheh Imkko ehaa undhaguleh nuvaane Ahu ge suvaalu thakeh vs
   So Ehnmma feshy ey shaayan ingey
   Dhivehin majaa ehcheh buneba! Missalakah muskulhin bune ulheyne fudhey varakah majaa ehchehi egothah. But Aish ah vs Ahu ah vx heven jeheyne. At least hinithun veven vaane Aish N Ahu ah

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:00 pm

   Hmm buneba Lam. 😂🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 9:02 pm

   E soru buny ahu innan hurihyaamun Hama innan vee oa.. 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:05 pm

   ބަލަ ކަލޭ ތި ދެފައި އެއްތާކު ޖަހައިގެން މައިތިރި ވެގެން ހުރެބަލަ. މެއްސެއްހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން މުޅި ތާ އެބަ ދުވޭ. މި ސޮރު ދެން މީހަކާ ދެވާބަލަ. މަށަށް ވަރިހަމަ ބަންގާޅި ގޮއްޔެއަަކަސް. އެހެން ހުރެގެން ބޮލުގަ ނުރަޖެހިޔަސް މީހުނަށް ޖެއްސުން ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރާނެ.

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 9:07 pm

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂HahahahaHahahahahahah 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:07 pm

   OK OK hama rangalhah vx hevihjje🤣🤣🤣🤣mee dhw Aslu javaabu 😂🤣🤣🤣thireega E othy Aneh suvaalu

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:08 pm

   Mii Shaayan ge ans akii… Rpl eh dheeba plxxx

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:10 pm

   Mii ahu brw ah haassa koh bunefa oi ehcheh ingey🤣🤣🤣

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:32 pm

   Published eh nuvi.. Aiy valhu vehjje. Dhen lets see dhw result…. Yes seriously I can’t stop laughing 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣😂😂🤣😂😂😂😂😂😜😜😜🤣🤣🤣

 83. Shaayan

  August 23, 2020 at 8:56 pm

  Dhn avahah suvaalu kohba?

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 8:59 pm

   Alheyyyyy avas kohba Irukolhakun mamma annaane dhun jahaafa…🤣🤣🤣 Nunidha huriyyaa maadhan Shaayan mi thankun nufennaane🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:02 pm

   E othy kohffa ey. Dhen javaabu dheebala. Mom aumuge kurin. Oh thy dhw javaabu 🤣🤣🤣answer jahaafa comment fonuvahchey

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:03 pm

   Aish ah hevihjje hama Gaimu vx 😂

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:04 pm

   OK hevihjje Ahu ah vx. So next kurey Aish

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:05 pm

   Huriha kudhin naa vx gulhey thr? I meen boy plus girl

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:07 pm

   Yesssss… Boys aa zuvaabu kuran vrh molhu vaane n girls aa samaasa kuran vrh molhu vaane

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:11 pm

   OK.. Dhivehssah molhu tha? E eee vs suvaaleh. But e suvaalu ge javaabu Mihaaru ingey.. So next is… Reethi tha😜😜😜😜buru soora I mean… Shaayan First suvaalu ge javaabuge reply mi othy thireega

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:15 pm

   WHATTT?😲 I don’t know if I am beautiful or not…🤔 N u shouldn’t judge a person by his/her appearance…😂 N kon first suvaaleh tha?🤔

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:18 pm

   Alheyyyyyyyyyyy shaayan rulhi annaakah nuveynu adhi. Eeee Aslu kuran beynun vi suvaaleh nooney. I know hurihaa kudhin vx vvvv reethi vaane kan Masha Allah. But kuraane ehcheh neyngi Gen kurii. I’m really sorry for that. Ahu akah neynge suvaalu kuraakah. Aish kuriah Gen dhey

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:22 pm

   ? Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy…. Kerun theri thr shaayan lwbi

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:25 pm

   Alheyyyyy…☺️ I’m not angry ey…😁 Ik that u didn’t mean it…☺️ Plx continue questioning ahuuu☺️ And ahu emme furathama kuri suvaalu ge javaabu Shaayan innaane dhivehin dheefa… Eii vx ahu ah haassa koh bunefa inn ehcheh… Plx eah rpl eh dheeba ahuuu🤗🤗🤗

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:26 pm

   ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމައިގެ މާނަ ކިޔައިދީ ބާ
   ހުރިހާ ނަމާދު ތަކެއްގެ ރަކްޢަތް ތައް ކިޔާދީބަ
   ޤުރްއާން ގައި ކިތަށް ފަހަރު ބިސްމި ނަން ގަނެވިފައި ވޭ

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:27 pm

   Ofcrs…☺️ Everyone knows that…☺️ I always like to take the lead☺️

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:34 pm

   !Five football players ge nan

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:37 pm

   Subboos haadha gina suvaalekey dhw…😂 Heheh…🤣 Quran ga bisminuge nan ganevifa vanii 114 faharu… Fathis namaadhu ga onnanii 2 rakuai… Mendhuru namaadhu ga onnanii 4 rakuai… Asuru namaadhuga onnanii 4 rakuai… Maqrib namaadhu ga onnanii 3 rakuai… Isha namaadhu ga onnanii 4 rakuai… Shaayan ah quran in 3 foi hithudhas… Shahaadhathuge dhekalimaige maana akii:
   މާތްﷲ ފިޔަވާ އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނަކީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. މާތްﷲ ފިޔަވާ އެހެން ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނަކީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ.
   Ok tha…😂 Type koh koh varubali vejje…😪🤣

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:39 pm

   ?Kuran v thr next
   Football 03 clubs ge name I mean beyruge 03 clubs

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:40 pm

   Oh goddd! Seriously?
   1)Messi
   2)Ronaldo
   3)Ozil
   4)Harry
   5)Kevin
   Idk if these are correct🤣

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:41 pm

   Suhbboooo dhemeehun suvaalu ehfaharaa thi othy shaayan ah laiganefa.. Hehe

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:44 pm

   Rangalhey rangalhey 😂😂dhen oiy suvaalah javaabu dhinumuge kurin next kohllaanan..
   Dhivehi Raajjeyy ge gaumee football team ge 05 kulhun therin ge nan! btw I am done

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:44 pm

   Ma bunefin dhw mashakah neyngeyey football eh…😝😝😝
   1)Liverpool
   2)Arsenal
   3)Chelsea
   OK tha

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:48 pm

   Hmmmmm baraabaru 🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜👏👏👏👏👏👏👏so baaky dhe suvaalu. Edhe suvaalu ehfaharaa kohllaanan…. Dhathureh gohssiyyaa Hodu lanthr???? Makeup kurumah loabi kuran thr? Pls don’t mind…. Aish vx nimuny dhen othy natheejaa faalhu kurun

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:53 pm

   Pls Pls 10 ge kurin javaabu. Or Aish jeheyne dhaan

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:55 pm

   Noo dhathuru gossa dhuvahakuvx hodeh nulan I love going on picnics… N I hate doing make-up…

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:55 pm

   Bye dhaan vehjje

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 10:02 pm

   1)Ali Ashfaq
   2)Naiz Hassan
   3)Ali Fasir
   4)Mohamed Faisal
   5)Akram Abdul Ghanee
   Mii ahu kuri suvaalu ge javaabu

 84. Shaayan

  August 23, 2020 at 9:12 pm

  Kobaaa emmehaa beyfulhun avahaara fulhu leppevii thoa?

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 9:14 pm

   Nooney adhi avahaara fulhu nulahpavan ingey thw.. 🙂

  • Imkko

   August 23, 2020 at 9:15 pm

   Nooney hama live Koh interview balanynu😂😂😂😂 anehkka suvaalehge javaabu that thy??? Hehe🤐🤐🤐🤐🤐

  • Imkko

   August 23, 2020 at 9:20 pm

   Avahaara fulhu lahpavany manjje ge interview nimunyma ey ingeythw!

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 9:26 pm

   Haadha heyo fulhey imko ingey thoa😂

  • Imkko

   August 23, 2020 at 9:31 pm

   Aadhe madam interview nunimeny nunidheny😜??.. dhen madam heyo fulhu vany!!…
   Hehe😏🤭

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 11:08 am

   Aadhe aadhe rangalhu vahtharu hunnanii…🤣🤣Shukuru Shukuru Baivaru hunnanii🤣🤣🤣

 85. Shaayan

  August 23, 2020 at 9:52 pm

  Eyy Shaayan dhn dhanii nidhan ingey…😴 Mamma amuru ivvaifi nidhan vegen…😂 Mamma bunaa bas ahan vaanu dhw…☺️ Dhn rest of the question Maadhamaa dhw…☺️ So bye everyone… Good night guysss🌉🌌🌃

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 10:01 pm

   Bye…….Good night shaayan and Aish ❤️💚💙💛💜❤️🌃🌃🌃sweet dreams darls.. Lyysssssssm all❤️❤️❤️

 86. A*|'..§^#

  August 23, 2020 at 9:57 pm

  OK byeee Gud night. Natheejaa maadhan hendhuneh. Ahu on vahchey

  • Ahusham

   August 23, 2020 at 9:59 pm

   Hmmm after 07:00 I will. Lam ehkala Sorah salaan bunahchey

  • A*|'..§^#

   August 23, 2020 at 9:59 pm

   Dhaan V nu ran kiyan

  • Imkko

   August 23, 2020 at 10:00 pm

   Hedhunu schl eh noaveytha??

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 10:04 pm

   Hmmm bunanaanan ahu salaan bunyey 😂😂😂😂😂innan ves beynun veyey.. 😂😂😂don’t mind ingey.. Just for fun.. 😀

  • Shaayan

   August 23, 2020 at 10:06 pm

   Hooooonnn…😂 Saaaaaaabaaaaaaas…😂 Adhivx ekkala sorah salaan buneveythoa dhw thi ulheny…😂😂😂 Shaayan ah salaan bunebala…😡😂😂 Hahahahahahahah🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 23, 2020 at 10:11 pm

   Alhey.. Shaayan ah avahah salaan buney.. Eoh invite kury salaan bunan..

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 7:18 am

   Yes Imkko mi kolhu school thah adhi nuhulhuvaa😉😉😉😉😉Alhe fahe Koba tha E aisai manike

  • Imkko

   August 24, 2020 at 7:56 am

   Oh.. ehnve dhw thimyhun ehaa free ee.. imkko menn oveyyey schl… Bye schl ah dhany👋👋👋👋

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 11:04 am

   Aadhe aadhe rangalhu vahtharu hunnanii…🤣🤣 Shukuru Shukuru Baivaru hunnanii🤣🤣🤣

 87. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 10:10 pm

  Shaayan V salaam
  And Ahu Aash don’t be worry shif hoadhaifeemey boy kuhjjeh eyna owkey ey😉
  Vv friendly kuhjjeh eii eyna buny Ahu adhi Aash aa talk kohllan beynumey😊

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 7:16 am

   ?😜😜😉😉🤓🤓🤓😍😍😍Koba esoru

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:22 am

   Esoru thihiree kuri mathee ga😡😡😡😡😡😡😡😡😡E soru noon ehcheh thi dhelolah nuvx feney dhw😡😡😡😡Gaimu Ahaan aa dhimaalah kee evarah balaakah nuvaaney. Ekam ehn buni meeha hey vahttaalaafa esoru hoadhanee

  • Ahusamoooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooo

   August 24, 2020 at 7:23 am

   Asthagh firu Allah 😳😳😳😳😳😳kamanaafaanu vadaigatheetho

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 7:31 am

   Shif ekuhjjaa kairy ahaaba mendhurah interview ah aadheveyne tho

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:33 am

   Kithah years ge kuhjjeh😕thi Rashu kuhjjeh thr E eee…… Hurihaa sharutheh furihama vey thr? Thedheh kihaa iraku ekuhjjaa free vany

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:35 am

   Mashah hiivanii aish vx thihen ulhemun gos emme fahun innaanii e soraa hen🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:36 am

   N Imkko ah vx ehn gadi ehgga naadhevey netha. Or 02 boys Reygandah hadhaafa Imkko mendhurah hadhan v nu 🤶🤶🤶🤶egoe okay thr

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 7:38 am

   Dhw shaayan…. Esoru annankan ingunyma balaala amunaali suvaalu Fathi…. Athah govee eyyy Aisa athah govee🤣🤣🤣🤣🤣😂😝😝😝😝

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:41 am

   Dheyyyyynnnnnn 😡😡😡😡😡😡😡hama suvaaleh kohllevey kah noan naane. Aish Noolhen dhw thakurufaanu ulhey heneh heyboa naaraigeneh

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 7:44 am

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣Ehen veyey ehfaharaa haehkka suvaalu thi kury 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:46 am

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡👑👑👑Alheyyyyyyyyyyyyy mamee mahujaneh noon ingey sikunthakun sikunthakun commenteh kuraakah

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 7:49 am

   Thikan ingey balaalaafa vx🤣🤣🤣🤣🤣🤣hama v bodu mahujaneh thy

 88. 🌸shif🌸

  August 23, 2020 at 10:27 pm

  Every one bye good night switie dreeems n have a great year ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️😍😍😍😍🌷💜

 89. Ahusham

  August 24, 2020 at 7:11 am

  Ahem Ahem 😉Aadhe Alhugandu mi bahdhal kohllee shaayan ge natheejaa faalhu kurumahttakaa….Alhugandu kuri hurihaa suvaalakah shaayan vany v furihama ah javaabu dheefaakan ufalaa eky faahaga kuran… Vy maa shaayan ah comedy land ge comedian akah veveyne🤓🤓🤓🤓🤓🤓adhi meege ithurun hadhiyaa ehgge gothun Alhugandu ge salaan vs shaayan ah… Maruhabaa maruhabaaa shaayan 👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌾🌾🌾🍁🍁🍁🌻🌻🌻🌻🎉🎉🎊🎊🎆🎈🎈🎈🎀🎀🎀

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:29 am

   Aadhe Alhugandu kuri hurihaa suvaalakah vx shaayan dheefa vany v furihama Javaabeh 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎉🎉🎊🎆🎈🎈🎈🎆🎇🎇🎀🎀🎀🗯️🗯️🗯️🗯️🎸🎸🎺🎺🎺🌾🌾🌾🌻🌽🌽🌽🌿🌻🌺🌻🌼🌷🌸🌹🌻🌹🥀🥀🥀🥀🍀🍁🍁🍂🍈🌻🍈🌻🍁🌻🍁🌻🍁🌻🍁🌻🍀🌻🥀🥀🌻🌹🌹🌻🥀🌻🌺🍀🌻🍀🍀🌼🍀🌼🍁🌼🍁🌽🌽🌾🌾🌾MARUHABAA SHAAYAN🌾🥀🌾🥀🥀🌾🌴🌴🍃🍃🌺🌺🌺🌺🌸🌷🌹🌷🌼🏵️🏵️🏵️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💐💐💐💐💐💐🌺🍃🍃🌼🌴🌾🌼🥀🌷🍁🍀🌻🌹🌿🎺✴️💥💥💥🌟🌟🌠⭐🌺🌺🌷🌷💐💐🌟

 90. Shaayan

  August 24, 2020 at 7:38 am

  URRRRRRRRGGGGGGHHHHHH…😡😡😡 Alhe fahe kiivve tha cmmnt publish nuvanii…😡 Mi cmmnt publish nuvejjiyyaamun ma Mifaharu aish dhekki sorakaa innaanan😡

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:42 am

   Hahahahahahhahhhaaaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • 🌸shif🌸

   August 24, 2020 at 11:36 am

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:07 pm

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 91. Shaayan

  August 24, 2020 at 7:43 am

  Phewww…😪 Naseebeh thoacheh mi cmmnt publish vii kan…😝 Ehn noon nama ma jeheynii aish dhekki sorakaa innaanan thoache😂

 92. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 11:32 am

  Eyna kairee ahaalan jeheyny I think haveeru eyna free vaani…. Shif ah ves heevany aish ehmme Fahun shif 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😉😉😉😉mibunaa soraa marry kuraanihen
  Yes sharuthu thah furihama vey 😊😊😊😊

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:11 pm

   Aishoo E thedheh tha anehkaa E soraa marry kurany.. 😂🤣

 93. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 11:38 am

  Ekujja ah vii 14 years and eii shif ge cousing eh

 94. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 11:42 am

  Hey all I’m going to a picnic with my classmates and e soru buni haveeru interview ah ahnaanamoa so everyone be ready at 5:25 in the evening
  BYE goood afternoon 🌷🌷♥️♥️♥️♥️♥️

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:08 pm

   Shif anehkaa kon sorah tha ey..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:08 pm

   މަ މަ މަ؟؟؟؟؟؟05:25؟؟؟؟؟😱😱😱😱😱😵😵😵😵😵ސުއްބުނާ އަހުއްޓި ކައެ ރެޑީވޭ…… ސަޅި ގޮލައެއް ވިއްޔާ މަ ނަގާނަން 🤣🤣

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:09 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:10 pm

   😜😜😜😜🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Dhen bahuruva vx mi varu v ma hadi vaane dhw

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:13 pm

   Haveerah thr adhi. Eves iru ohssey gadee 😩😩😩😧😧😧😱😱😱😱😟😟😟😟😵😵😵😵😪😪😪😪😒😒😒😒😜😜😜😜😍😍😍😍😍😛😛😛😝😝😝😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 95. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:12 pm

  Aish Vv salhi vaane hama aish aa gulheny vx 😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:16 pm

   Ahchi ehn viyya kada. Ma nagaa golaa Fala vaan jeheyne…. Kalhu vaan jeheyne… Boa thala vaan jeheyne

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:18 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣baburu soreh Dhw Aish naganee

 96. Liyam⚽

  August 24, 2020 at 12:14 pm

  Hii.. Meetha thi bunaa comedy show onna thanakee..

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:16 pm

   Ey ahu brw ehery Ehkala soru aissa.. 🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:18 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Ohhhh Koba thr Ahu E oh aeee u ge crush

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:20 pm

   Hahahaha 🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:23 pm

   Liyamoo ahu brw buny beynumo Liyam aa innan.. Anehkaa Liyam beynun tha innan..

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 12:25 pm

   kobaatha ahu brw.. Ahu brw innan hurihyaamun Hama ready..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:29 pm

   Awwwwwwnnnnnn AHUTTTSSSSS… 😯😯😯😯😯AHUTTTSSSSS READY THRRRRRRR 🤣🤣🤣🤣Liam bey bunii dady aa marry kuraanamo…. Kohkko kaafa kairy bunaanan ingey daddy ah walee dheyshey

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:31 pm

   HahahahaHahahahahahah 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 12:31 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy☺️☺️☺️☺️☺️kohkki bunahchey ingey kaafa kairy walee dheyshey

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:33 pm

   Ekam daddy promise kurey Manmmi vari nukuraane kamah…. Eyge fahuga Daddy ah dhe firiyaa in dheveyny 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:33 pm

   Liyam aa innan Hama ready vanee Dhw..aadhebala fahari govaigen Liyamoo..

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 12:35 pm

   Amayyaaaaiii Varugadha Manmmi ehnu dhwww😠😠😠😠😠😠manma ehery vari kohffa. Kohkko kairy daddy bunan dhw manma vaahaka daddy gaathu nudhahkkaashey

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 12:35 pm

   Hmmm v avahah dhaanan fahari govaigen dhahkaananan ingey Lam and Shif.. Aish ves ahnnahchey..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:38 pm

   Varihamaey dhennn😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡thi alathu firi soru govaigen ekani vabala😡😡😡😡Lamooooooooooooooo….. Kobaa thr Magey dhon daddy…. Esorah govaa bala. Mioh meehaku mahchah dhany. Esorah ekani eyna Matha kureveyny

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:40 pm

   Liyam meehaku Moya vey eba Liyam aa hedhi.. Avahah aadhey eyna maithiri kuran.. 😂🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:41 pm

   Ohohohooo.. 🤣🤣🤣🤣🤣Hmmm dhaanamey..
   Ho dhaanameyyyy dhaaanameyyy mireyyy dhaanameyyyy golhi golhi laafa gos mireyyy dhaanameyyyy
   ………dhaanameyyyy dhaanameyyyy dhaanameyyyy eh

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 12:43 pm

   …….An nan dhen hun naanan Loabin Thiya inthizaarugaaaa

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:45 pm

   Wooowwwwww liyam ah lava kiyaidheyny 😍😍😍😍😍😜😜😜😜😂🤣🤣🤣🤣dhen liyam vx kiyaidhiga lava eh

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 12:45 pm

   Alhey ahu dhooni maithiri vebala.. Miaee ey dhoonige prince..😘Miaee namaadhah gohssa ey.. annan vaairah e ulhey aisa rulhi aruvaalee Dhw.😠. Hurebala aisa ah kameh kohlanan.. Magey princess aa behey meehunah jeheyne Dhw konmes ladeh dheyn.. 😂

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 12:46 pm

   Koba tha dhen manjje athu alhuvai Gen ulhey soru

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:49 pm

   Amayyaaaaiiiiiiiii….. Ey FJR Kobaa Magey YAASH…. esoru kairy buney miulhey Ahushamu firi soru YAASH ge Princess ah hamalaa dheyn eba aadhey

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 12:49 pm

   E soraa ves gulhumeh baavanee Dhw..😟Rulhi thihen viyya..😠

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 12:51 pm

   Anbin dheke lwbi vaa myhun feney aisaaa. En feneytha Anbin dheke lwbi Vaa myhun…😠😠😠dheneh E Riyaash eh naannaane

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:55 pm

   Ey Koba Koba Koba…. Liyam e bunee rulhi oaa🤣🤣🤣🤣😛😜😜😜😜😜😝😝😝😝😝hmm Anbin dheke lwbi Vaa thee ey Magey Manmmi ehvvvex rahumeh kuluneh nethi gein nerelee 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:58 pm

   E riyaash Mihaaru Aish dheke foohi vehje.. Dhw ahu..

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 12:59 pm

   My love yaam.. Hingaa dhaan
   😠😠😠😠😠Mi aisa nikan foni bodu vaane

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:01 pm

   Hevey Riyaash foohi viyas 😡😡😡😡😡😡adhi dhuniyeyn Firehenun huheh nuvey 😡😡😡😡😡😡😡😡adhi Areesh vx ebahuhttey dhw shif😜😜😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 1:02 pm

   Liyam ves rulhi ahu aa yaash ekani eh Nooney Aish dheke rulhi aissa Hury.. Mimeehun vagu bitun gengulhe yaamun rulhi annan Dhw Aish..

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:03 pm

   Alheyy Radish haadha avahakah ley mahchah dhiyaee… Avahah maafuh kolheh kaalaa

  • 🌸shif🌸

   August 24, 2020 at 1:05 pm

   Areesh beynumeh nuvey Aish eh😛😛😛😛..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:06 pm

   Koahchekey dhon daddy…..????? Thibuni ehcheh geteh nuvi….. Ey dhen MDP kula faataa gandu vx madun hurey

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 1:07 pm

   Hmmm maafu kohfin ahu loabii.. 😘

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:12 pm

   Hevey ekaku Aish dheke like nuviyas 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡Aish noolhemey konmmehen Firehenun fahathun dhuvahakah 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:15 pm

   Alheyyyyyyyyyy…. Tyssssmmmmm loveee💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛ey Riyaash noolhey manjje fahathun nei ingey santhimariyanbu gandaa

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:20 pm

   Ahuuu brwww…😂 E soraa innan ready tha?😂 Ma wedding ge background hadhaidheyn hama ready ingey…😂 Kobaa emmen avahah ahu ge wedding ah kakkan fashaa…🤣 N liyam hii…👋 Nice to meet u☺️

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 1:21 pm

   Aish Loabi riyaash ey aish dheke enme Loabi vany..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:22 pm

   Aish lava kiyaidheynan ingey😜😜😜😜😍😍😍😍😍😍😍

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:24 pm

   Ahcheeee chee cheeee 🤢🤢🤢🤢🤢🤢Noolhen manjje Magey wedding ah gennaakah vx

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:24 pm

   Shaayan lhen hadhaidheynan… Lam sis photo nagaalidheynan dhw… Shif sis kakka dheynan dhw…🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:27 pm

   ދެން އެކަކު ވެސް އައިޝް ދެކެ ލޮއެއްބެއް ނުވޭ! ރަޙުމެއް ނުކުރޭ! މީދިރިއުޅުމެއްތަ؟މަށަށް ދިިރިއުޅުމެއް ފެނިއްޖެތަ؟ހިތަށް އަރާ ދުނިޔެ އަޅާ ދާން ވީ އޭވެސް! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:29 pm

   Ekm shaayan gendhahche ingey ahu ge wedding ah…😂 Shaayan mihaaru hedhun vx fahafa gift vx ready kohfin…🌷🌸🌹🥀🌺🌻🌼 Shaayan gendhaanan dhw ahu ge wedding ah🤣🤣🤣

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:31 pm

   Subuhaanah Allah 😱😱😱😱😱😱konmess ekaku E manjje athuga hifaa

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:33 pm

   އަޅޭ މަ ވަރަށް ލޯބިވޭ އައިޝް ދެކެ.😍😭😭 މަންޖެ ހާސްނުވޭ އަދި މަންޖެގެ 😂ޕްރިންސް އަންނާނެޔޭ މަންޖެ ބަލާ.😂 ކޮބާތަ ތި އިންނަން 😴😴😴 އުޅޭ ސޮރު.😂 އަދިވެސް ނިދާފަތަ؟

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:33 pm

   Koba tha Magey Prince charming 😚😚😚😚hmm shaayan ge dhaanamey. Koba interview fashan v nu Aisaa

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:35 pm

   އަޅޭ އެ މަންޖެ އިންނަން އުޅޭ ސޮރު ހުންނާނެއްނު އެ މަންޖެ އަތގަ ކީއްކުރަން ފައިގަ ހިފަންވެސް. 😂

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:37 pm

   Prince charming eh noon Prince farming thoacheh eii😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:40 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy shaayannnnnn😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋😛❤️❣️❣️❣️❣️❣️❣️💞💞💞💞💞💝💝💝💝💝💝💕💕💕💕💕💓💓💓💓💓💓💜💜💜💜💜💜💖💖💖💖💖TYSSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMM💖💕💕💕💕💕💕💕💕💗💗💗💗💗💗💗💗

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:42 pm

   Alheyyyyy aishooo wlcmmm sooooooooooo muuuuuucccchhh😂😜😍😘🤗❤️💙💚💛💜🖤💕💖💗💝💞💟❣️💋💓

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:44 pm

   Koba liyam brw ready tha? Koba Lam aa dhemyhun fily tha? Tyiryga Aish ge comment ah reply eh dheeba

 97. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:15 pm

  Ey sorry all picnic nudhan sooo lam 1 30 GA free tha eyrun I will go ur home and then we continue the interview
  So e soru kairee ahaalaanan 1 30 OK tho

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:17 pm

   Okk you can come 1:30 ingey..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:19 pm

   Ma vx gendhaga.

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:21 pm

   Annan vee Hama.. Alhe Aishoo ah aadheveynama Dhw..

 98. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:19 pm

  K lam and ehmmen ready vey 1 30 ah eynavx buni OK yoa

 99. Ahusham

  August 24, 2020 at 12:20 pm

  Hei

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:22 pm

   Ohhhh hiiiii😍😍😍😍😜😜😜😜balaa E oh aeee esoru

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 12:23 pm

   Aiinnnnnn kobaa😱😱😱😱😯😯😯😯😜😜😜😜😒😍😍😍😍😍Koba Koba e soru

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:24 pm

   Suhbunaaaa… 🤣🤣🤣🤣🤣mioh kameh 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Lam Koba thr E soru

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 12:27 pm

   Ihah hurihaa kudhin namaadhu koh Gen aadheba 01:30 ga OK nu

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:27 pm

   E soru eba ulhey mithanuga.. E soru ebain ahu ah haasakon message eh kohfa.. 🤣

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:27 pm

   Hahahahahahahah…🤣🤣🤣🤣🤣 Lolll🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Ahu brw e soru bunii ahu brw innan huriyyaa hama ready oa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 100. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:21 pm

  Ahusamu koba 😒

 101. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:22 pm

  E thedheh aadhe ehmmen lam mn geah plx 😭

 102. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:27 pm

  Ahu liyam eii lam hoadhi soreh dw lam and shif hoadhi sorah kiyanee areesh….. Areesh buni 1 30 GA interview ah ahnaanamoa

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:29 pm

   Kobaatha E Areesh gadu Shif..

 103. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:36 pm

  Eyna eba ulhe

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 12:38 pm

   E soru govaigen ahnnahchey..

 104. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:37 pm

  Ehkala ahusham Moya vejje hurebala biteh hoadhaidheynan 😳😳😳

 105. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:40 pm

  Lam yes e Areesh govaigen dhaani 😉

 106. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 12:41 pm

  Dhen Dhani kaan hungry vehjje 🤧

 107. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 1:15 pm

  Areesh fashaaba

 108. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 1:19 pm

  Mee dhw comedy grp.. Ehn veema kee kuran vee..🙂

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:22 pm

   Hey areesh…👋 Thii shif ge cousin tha?☺️ Furathama interview ah ready vey…☺️ Reyga Shaayan aa kohfa huri suvaalu thah balaafa eah ready vey☺️

 109. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 1:28 pm

  Yes yes he’s my dhonbe ♥️😊

 110. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 1:30 pm

  Dhonbe are uu ready??

 111. Shaayan

  August 24, 2020 at 1:39 pm

  Kobaatha magey loabi aash brw?😂 Adhivx thmmathiiga tha?🤣

 112. A*|'..§^#

  August 24, 2020 at 1:42 pm

  Neynge mashakah….. Koba 02 boys ready thr. Interview fashan????? Ready vehjjehyya mithanah reply eh dheeba

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:44 pm

   Shaayan akah hieh nuve e dhe soru mi thaa ulhey hen vx🤔

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:47 pm

   Aan Dhenmme ai dhw Mihaaru faahaana ah vany thoahcheh…. Shif aa Lam aa thee edhe soraa havaalu kohffa thibi dhemeehun…. Koba e dhe soru

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:49 pm

   …….Ehehey makaru nahadhaa

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 1:51 pm

   Shif aa Lam aa vx dhiya ee thoahcheh. Mavaa salaan

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:52 pm

   Interview onna vhk bunii Mirey 9:00 ga ennu…🤔 Mihaaru avaskurii?🤔

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:55 pm

   Ey shif buny 01:30 ey. Kada ingey. Ehn viyya mavx Kendee

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 1:58 pm

   Ohhh! 1:30 ga onna vhk dhw fahun bunii… Mihaaru eoh 2 jehii ey.. Thi miihun nufettiima dhiyaii kamah vx vedhaanennu🤔

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 1:59 pm

   Aan shif buny 1:30 ah free vaaney. Ehnve. Btw Kobaa the Ril N Xeen 😭😭😭😭😭I missed them a lotttttt 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 2:04 pm

   Meee 2😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:05 pm

   Heyy Miaee.. Kobaatha suvaaluthah..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:05 pm

   Me 03😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 2:07 pm

   Aish and ahu E oh aee sorun thah.. Avahah fashaa..

 113. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 2:04 pm

  Ey mirey nethey on veveykah vvvvvv busy.. So avahah fashaaba

 114. A*|'..§^#

  August 24, 2020 at 2:07 pm

  Hmmm mi fashany. Abadhu gehllengnaa neyngeyne dhw

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 2:09 pm

   Aan mioh a ee dhw..
   question
   ?comedian akah vaan beynun tha
   ?Majaa tha
   ?Dhivehssah molhu tha

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:12 pm

   Yes beynun..
   Hmm majaa vaane..
   V molhu vaane..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:12 pm

   E suvaalah javaabu dheyn vaairah next kohllaanan
   ?hurihaa kudhin naa vx gulhey thr
   ?kerun theri thr
   !shahaadhathuge dhekali maige maana kiyaaba

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:22 pm

   Yah iraadhakurehviyya gulhen hurihaa kudhinna ves..
   Hmm keruntherivaane..
   މާތް ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަން ކުރެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ މާތް ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަން ކުރެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ އަދި މުހައްމަދު ގެ ފާނަކީ މާތް ﷲ ގެ ރަސޫލާ ކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:25 pm

   V baraabaru 👏👏👏👏👏👏

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 2:27 pm

   😉Thiry ga E othy nxt ingey

 115. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 2:10 pm

  Yes BEYNUN
  Dhivehssah varah molhuvaane

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 2:17 pm

   OK next
   !Namaadhu thakuge rakaiy thah tharutheebun kiyaala dhee
   ?Quran gai kithah faharu Bismi nan ganevifai vey
   !Ten football players ge nan

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 2:23 pm

   Aisa shahaadhathuge dhekali maige maana kiyan viyya thi jehssee 😂

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:30 pm

   Fathis namaadhu:2
   Mendhuru namaadhu:4
   Asuru namaadhu:4
   Maurib namaadhu:3
   Ishaa namaadhu:4

   114 faharu
   *messi
   *ronaldo
   *Neymar
   *Andres Iniesta
   *loris
   *Xavi
   *pogba
   *M bape
   *Eden hazard

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:34 pm

   *Ozil
   *Mohamed solah
   *David silva

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 2:35 pm

   👏👏👏👏👏Gadhaey brw👏👏👏👏👏Aisaa manike eba oiy thiry ga nxt kohffa

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:40 pm

   Javaabu dheefin kalo

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:40 pm

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡WHY ARE YOU CALLING ME AISAA MANIKE😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 2:42 pm

   Iyamoo Haadha molhey Dhw..

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:45 pm

   Molhuvaan ves vaan jeheynun tha lamoooo

 116. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 2:28 pm

  Vv gulhen hurihaa kudhinaavx and hurihaa Kameh kuran kereyne
  Maai ﷲ fiyavaa ehen ilaaheh nuve eve. Hama kashavarun allah menu vee ilaahaku nuvaakamah alhu heki vameve. Adhi Muhammad ge faanakee ekalaange rasoolaa Kamah alhu heki vameve.
  OK tha dhn nxt plx

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:30 pm

   V habeys 👏👏👏👏👏E othy meege mathy ga nxt

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:33 pm

   OK next kurany ingey
   ?Football kulhen thr
   !mihaathanah football in hoadhifa huri kaamiyaabee thah
   ?bodu berah loabi kuran thr

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:38 pm

   *Yes foot ball kulhen
   *Foot ball kulhegen hunaane baivaru medal and thashi libifa enme molhu kulhun theriyaage award ves libun
   Yes i like bodu Beru..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:42 pm

   Wowwww Kalo Huvaa😍😍😍😍gadha ingey 👏👏👏👏👏👏mal’e ain thr ehvves mubaaraathakah… Ey Ahutti nxt kohbala

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:43 pm

   Rashugayey inter house mubaarathuga

 117. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 2:41 pm

  Fathis namaadh 2 rakaiy
  Mendhuru namaadh 4 rakaiy
  Asru namaadh 4 rakaiy
  Maqhrib namaadh 3
  Ishaa namaadh 4
  114 faharu
  Messi
  Pogba
  Mbappe
  Ozil
  Loris
  Ronaldo
  Solah
  Alberto Rodriguez
  Neymer
  Eden hazard

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 2:46 pm

   Aan nxt
   😜😜😜😜?handsome tha
   mash hooru football players akah vumah huvafen dheken tha.i meen beyruge club thakah kulhe N raahjjeyge
   ?gaumee team ah kulhen
   ?Fas vaguthu baraabarah namaadhu kurun tha
   ?Kon irakah heylany

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 2:51 pm

   Saabaheyyyyy ahushamooooo…🤣 Shaayan kairyga nuvx ahamennu heylaa gadieh…😋😋😋 Thii dhn haadha faadegge suvaalu thakekey…🤣 E sorun thah mi thanun dhiyaiima ehchekey hiivaanii🤣🤣🤣

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 3:02 pm

   Shaayan thy anheneh nu… Firihen kudhin kairy ey ekahala suvaalu ahaany… Aan aharun masooru vegen raahjje there ah show baahvvan dhaairu jeheyne dhw nidhaagadi aa heylaa gadi balan

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:20 pm

   Yah handsome vaane
   Oh raajey ge mashhooru foot ball player akah vaan huvafen dheken..
   Hmm fas vaguthu namaadhu kuran baraabarah Fathis gadeega 5:15

 118. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 2:45 pm

  Liyam buni hen Areesh vx huhnaane baivaru medals and thashi hoadhaafa
  And boduberu is my favourite and football kulhen Vv ginain

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 2:48 pm

   Boduberu jahantha Areekko..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:51 pm

   Enmme fahu suvaaaalu
   !Dhe football player ehgge dharin ge nan
   ?meege kurin Bitun Gen gulhunin thr
   ?Football vaahaka eh viyya kiyaahiy vaane thr

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 2:56 pm

   Aisa Kamanaa faanu Kiikkuran e soru biteh hureythoa balanii…😏 Anekkaa mi thanun soreh setu kuranviitha?😜😜😜 Hahahaha🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 2:58 pm

   Nooney balan jeheyne dhw… Eyrakahnu ingeynee mithanah nais buxy vany E manjje kairy kan 🤣🤣

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:05 pm

   Thiago messi roccuzzo
   Mateo messi roccuzzo
   Ciro messi roccuzzo
   Eva Maria dos Santos
   Davi lucca da silva santos

   Nugen gulhen

   Yes kiyaahihvaane Mihaaru ves kiyan manzil story.. And my house ah ves kiyanee manzil..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:10 pm

   Serious koh thr brw 😍😍😍😍😍adhi thi vaahaka kiyaashey bunan miulheny. Raasthaa Fashaigen thr kiyany. Ahu E ee aharun dhemeehun ge favourite story dhw😍😍😍brw Thiya v. Ingey. MAANY aa AARAASH ge vaahaka V dhahkkaane comedy land ge kudhin Ingey

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:13 pm

   Yah ingey ey lamooooo buni..

 119. Shaayan

  August 24, 2020 at 2:47 pm

  Eyyyyyyyyyyy gadha sorun thakekey hoadhaigen thi ulheny🤣🤣🤣🤣🤣

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 2:50 pm

   Foot ball and Boduberu ge bodun thakekey ey.. Dhw Shif..

 120. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 2:50 pm

  Hmm boduberu group eh ga ulhe nee

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 2:53 pm

   Ekam nudhene hurin Areekko Boduberu grp ga ulhey kameh Dhw iyamooo..

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 2:54 pm

   Hmm Areekko ulheytha Boduberu grp eh ga.. Kon grp eh ga ulheynee..

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 2:58 pm

   Ehentha? Not my type dhw…🤔 Heheh…😉 Ekm vx gadha ingey👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 121. Liyam⚽

  August 24, 2020 at 2:51 pm

  Kobaatha nxt suvaalu?

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 2:54 pm

   E othii mathiiga

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 2:55 pm

   E othy mathee ga. Eneh soru reply nudhee comment kuraa thy ey olhenee

 122. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 2:52 pm

  Wowww dhonbe MN gadha Ingey wooooooowwwww

 123. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 2:59 pm

  Messi ge children, Thiago
  Ronaldo ge children, Mateo
  Adhi nei biteh
  Football vaahaka eh vihyyya kiyaanan

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:03 pm

   Ronaldo ge Cristiano Jr ehnu messi dhe dharin ney mateo aa thiago E ee brwwwsss

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:04 pm

   Avahah kurey kurey…🤣🤣 Mi ahusham ah vure aish vx maa kanthah bodennu🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:07 pm

   😡😡😡😡😡😡😡??Ma kon kamehtha body dhaithaaa

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:19 pm

   Uh oh!😯 I’m Sorryyyyy aish lwbiiiiiiii😁

 124. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 3:01 pm

  Aish AREESH set kohdhenveetha 😂

 125. Shaayan

  August 24, 2020 at 3:02 pm

  Bala e kudhinnah nujassa dhivehin majaa ehcheh Bunaakah… Ekm vx Shaayan ah jessi… Alhey e kudhinnah vx jassaba plxxxxxxxxx

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:05 pm

   E kudhin majaa kan ingey Mihaaru brww…. Liyam brw v rangalhah ekan proof kohdheefi dhw brw

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:06 pm

   Hmmm Dhw Aish🙂

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:09 pm

   Dhn Liam plxxxxxxxxx Shaayan ah joke eh kiyaidheeba plxxxxxxxxx🙏🙏🙏🙏🙏

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:12 pm

   Joke eh Dhw shaayan ah Javaabu dheveynetha mikuraa suvaalah Javaabu dhevenyaamun ingey kuraanee..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:15 pm

   Aish vx dheynan javaabu 😍😍😍… Thedheh Ahu eboathey Aish ge fahu suvaaluge matheega suvaaleh kohffa. First e ah javaabu dhiga

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:15 pm

   Yesssss Ofcrs avahah kurey☺️

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:32 pm

   ގަހުގަ މާ ނާޅާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅާނީ މޭވާ ދެން މޭވާ ތެރެއިން ނިކުންނާނީ މާ އެއީ ކޮންކަހަލަ ގަހެއް

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 3:34 pm

   Iyam Ehkala suvaalu Dhw..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:34 pm

   ??????Kaiveni

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:36 pm

   No its a fruit

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 3:41 pm

   Aishoo ey fruit ekey Keeve kaiveni fruit akah vaanvee.. Kaiveni its not a fruit.. V aanmu fruit eh

 126. Shaayan

  August 24, 2020 at 3:07 pm

  Kobaaa dhn natheejaa ivvaga

 127. Ahusham

  August 24, 2020 at 3:13 pm

  Koba Ahu ge fahu suvaalakah Javaabeh naadhey adhi vx😟😟😟Aish ge suvaalu ge mathy ga E othy… N YES yes Aish E eee our favourite story…. N YES maany aa aaraash ge zuvaabu onnaany ginain comedy show thaku ga

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:15 pm

   Javaabu dheefin suvaaleh kuranhey V majaa Ekam V undhagoo..

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 3:18 pm

   Koba tha eyneenu handsome hey ahaafa e ah Javaabeh naadhey adhi vx

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:20 pm

   Ahushammmmm😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:23 pm

   Ey bangi govee. Enmmen namaadhu kohggen aadhey

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:25 pm

   Aish and shaayan suvaalu kohfin mathee ga vee..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:30 pm

   Madukurey irukolhakun eba annan. Aissa dheynan OK nu

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:31 pm

   Nufenun… Thiriiga kobba

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:35 pm

   Nufenuntha..

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:42 pm

   ގަހުގަ މާ ނާޅާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅާނީ މޭވާ ދެން މޭވާ ތެރެއިން ނިކުންނާނީ މާ އެއީ ކޮންކަހަލަ މޭވާ އެއް

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:44 pm

   E ohthy suvaalu shaayan..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:45 pm

   Raahjjeyga hedhey ehcheh thr

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:47 pm

   Yes.. V ginain hunnaane hurihaa rashakuves..

  • Imkko

   August 24, 2020 at 3:49 pm

   Banana??

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:50 pm

   Pericarp thr

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:51 pm

   Fashion fruit

  • Imkko

   August 24, 2020 at 3:53 pm

   Mango???

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:53 pm

   ???????🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️Thirashuga hurey thr????? Mirus

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:55 pm

   Esoru eba ulhey thr mithaa anehkkaa 😂

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:55 pm

   Wow…😯 What kind of a question is that? Eyge ans akii vrh majaa ehcheh dhw… I don’t know…😁

  • Imkko

   August 24, 2020 at 3:56 pm

   Breadfruit???

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 3:57 pm

   Hurihaa enmenge Javaabu ves nubai Alhe Lam buneba eyge Javaabu ingenyaamun.. YES mirashuga hunaane

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 3:58 pm

   Avocado

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 3:59 pm

   Bunanveetha Javaabu Aish shaayan imkko

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:02 pm

   Not Avacado.. V Kulhi vaane..

  • Imkko

   August 24, 2020 at 4:03 pm

   Kulhi fruits hureytha???? Capsicum??

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:06 pm

   Sabudheli

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 4:07 pm

   Kulhi ey…🤔 Mirus, capsicum dhn neynge😐 dhn ans buneba

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:08 pm

   Kandoooooo 😀😀😀😀😀

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:09 pm

   No dhogeh answer nubunahchey 🙅🙅

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:10 pm

   Kuhlhavah thrrrrrrr 😀😀😀😀dhen reply eh dheebaaa

  • Imkko

   August 24, 2020 at 4:12 pm

   Dhen one more hint eh dheynvynu??😉

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:15 pm

   No answers wrong.. Beys ves hadhaane eyge fathun..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:15 pm

   ހިއްތަލަ
   ތެލަ ބަޑި

  • Imkko

   August 24, 2020 at 4:16 pm

   Pineapple😉😉😉😉

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:17 pm

   Eythi v ginain hunna rasheh bunebala

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:17 pm

   Ey n
   Meehun huhah ves kaa ehcheh Dhw Iyam

  • Imkko

   August 24, 2020 at 4:20 pm

   Faaga???

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:21 pm

   No..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:22 pm

   Ahi😀😀😀😀dhwwwwwwww

  • Imkko

   August 24, 2020 at 4:24 pm

   Pepper dhw😉

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:26 pm

   Aish you ge answer is correct but furihama eh nuvey adhi..

  • Imkko

   August 24, 2020 at 4:28 pm

   Ahivah that??

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:28 pm

   Dhen kon thaneh tht furihama nuvanyyyyyyyy

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:29 pm

   Aishoo Haadha molhey Maasha allah ehenveema Aish ah hadhiyaa eh dheyn jeheyne iyamooo..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:30 pm

   Ahivakaa jehi ahivah faavaaney
   Ahivah
   Ahi faiy
   Ahi beys
   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡Ahi dhen neynge mashakah

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:35 pm

   Oh molhuDhw… ehen veema inaamkah onnaanee Liyam ge Freind thakuge therein kuhjeh Aish ah set kohdhinin..🤣😂🤣😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:39 pm

   🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙈🙈🙈🙈🙉🙉🙉🙉🙊🙊🙊🙊😱😱😱😱😱😟😟😟😟😩😩😩😩😕😕😕😕😕😯😯😯😯😉😉😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😁😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡OK Ekam Aish beynumy
   މެސީގެ އޮޓޯގްރާފް
   🤣😂🤣😂🤣🤣🤣😜😍😜😍😜😛😍😝😍😝😍😋😍😋😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😊😊😊😊😊😊😊😯😯😯😯😉😉😉😉😉😉❤️❤️💋💋❤️❤️💙💙💚💚💛💜💜🖤🖤💜💜💛💚💚💙❤️❤️💋💋💋❤️💞💙💞💚💚💞💛💝💛💛💝💞🤡🤡💟🤡❣️🤡❣️💚❣️💚❣️💚❣️💛❣️💛💚❣️💛❣️💜💗💖💕💖💗💗💘👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:54 pm

   Ok thikan ves vey thw balaanan..

 128. Imkko

  August 24, 2020 at 3:18 pm

  Ey aish gandaa ahu brw👋👋👋… im mi aii interview ah v busy kon ulhemun ves😠😠😠.. mi gady oveytha interview??????

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:20 pm

   Mi nimuny brw🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣dhen Mirey Imkko ah dhw. Gadi jehunyma kaa dheneh nukureveyne… Aish aiy valhu vehjje Mihaaru

  • Imkko

   August 24, 2020 at 3:36 pm

   Aish gandaa… 😠😠😠im akah nethey yageen kameh mirey ehaa ginairu on ga hureveyne kameh… N really busy.. varah gina homeworks ves eba oeh.. so reyngandu ehkoh nukurevi dhaane ehen veema mi gady kohdheyn veenu…. Plxxxx aish n ahu brw😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 okay yeyy namaadhun aiyssa ves

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:44 pm

   Aan OK hurihaa suvaaleh kohllaanan iru kolhakun

 129. Imkko

  August 24, 2020 at 3:53 pm

  Mango???

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 3:57 pm

   Hey Imkko suvaalu kuran v dhw 😒😒😒😒😒v vai migadee suvaalu kuran… Shaayan ah kohffa huri huriha suvaalehge javaabu fonuvaga

  • Imkko

   August 24, 2020 at 4:08 pm

   E comment thah vee maa mathyga😑.. dhen ehen viyya mirey suvaalu kuraaaniyyw aissaa fulhu thihaa vai vehjjehyaa..

 130. Imkko

  August 24, 2020 at 4:00 pm

  Huhh🤨 dhen varah foohivey aisaaa😠.. keehve tha migady suvaalu kuran vai vany.. btw mi fonuvany javaabu thah😂😂😂😂😂

 131. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 4:16 pm

  Areesh dhonbe dhiyaee tha… E ulhe Aash ves rulhi yoa mihaaru😒😒😒 Ahu lam shaayan aish

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:19 pm

   Areekko naadhey eyge fahun eh

 132. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 4:18 pm

  Mihaaru hus boys Hury so aish hingaaba alhe girl eh join kohllan I think Ahu likes her 😂💩🙊🙊🙊🙈

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:20 pm

   😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:21 pm

   Koahchekey?????. 😕😕😕😕keekey

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:23 pm

   Ulhey shw girl eh gennan ahu aai rahtehi kuruvan..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:25 pm

   Adhi vx thikiyaa ehcheh neyngunu 😕😕😕😕😕😕🤔🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🙄

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:33 pm

   Ahu ah girl eh hoadhaa dheyn Ulhey shw

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 4:43 pm

   Dhn shaayan ah vx set kohdhiiba dhwww…😭😂🤣🤣🤣

 133. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 4:22 pm

  😂😂😂😂😂😂😂Shif eh vx dw… Ahu akah Nooney bitu setu kohdhenveeky Mae ah she plx 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:24 pm

   Areekko Aish E Hury noon..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:27 pm

   Eyyy liyaamoooooo Ahi Eyyyy. Rangalhu Heyyyyyyy 😡😡😡😡😡😡😡Javaabeh nudhenagnaa mahchah dhaaneyyyy

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:34 pm

   Mihaaru konthaakah egolaa vany😡😡😡😡😡Huvaa mi buny sikunthaku eh faharu faahaana ah dheyeyyy

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:56 pm

   Mihuree Mihuree.. Kihineh vee bit soru genes dheyn veetha..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:59 pm

   Kaaku 😱😱😱😱😱no no no Mihaaru OK ey. Eyru govee javaabu dhiniima reply nudhiniima ey

 134. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 4:29 pm

  Aish salhi biteh ♥️♥️♥️🙊

  • 🌸shif🌸

   August 24, 2020 at 4:31 pm

   Saaaaabass dhonbe ah enmme Fahun bitakaa nulaa noolhevuny dww 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 4:39 pm

   Oooowww…😜 Aishooo emme fahun biteh libunii dhw…😜 Congratsss…😜 Shaayan akah nu biteh nulibegen mi ulheny…😒 Heheh…😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:41 pm

   😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😡😡😡😡😡😡😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 4:45 pm

   Kiivviitha?😏 Aish ah confess kuraane miihun eba vey viyya…😂 Shaayan ah confess kohlaane kujjaku vx nuveyey…😒 Heheh😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:46 pm

   Ey shaayan Areesh eherynu. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣V zamaan gandakah fahu mashah bohtha bey eh hoadha dheebaaaaaa

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 4:50 pm

   Oh shaayan ah hoadha dheyn veetha biteh.. Hure bunaanan kuhjaku kaireega shaayan aa rahtehi vaan😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:54 pm

   Dhw brw shaayan ah hoadha dheeba salhi soreh thirashun… 😉😉😉😜😜Aish v bandu hai.. Saikolheh dheeba avahah…. Btw brw aa Ahu kanthah kon irakah🤣🤣🤣🤣🤣

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 4:57 pm

   Eyyyyyyyyyyy nooooooo…😡😡😡 Eii majalakah Shaayan buni ehchekey…😡😡 Liammmmm…😡😡😡😡😡 N aishooo Kon botha be ekey kiyaakah…😡😡😡 Areesh bunii aish set kuran vrh beynumoa…😜😜😜 Hahaha…🤣🤣🤣 N aish ingey tha shaayan mi ulheny Shaayan ge fahathun alhaiganegen netten neyngigen ulhey kujjaa kairin salaamai nuvevigen…😒😒😒 Dheeba idea eh

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:02 pm

   Huvaaa…. Thikahala kamakaaa Aish vx miulheny laihanegen 😡😡😡😡😡Huvaa mi buny.. Mithaa balcony ah nukunna irah egolaa Govan fashaane aishaaaa ey aishaaaa ey kiyamun.. Reethi gola eh vx nooney. Bodu gudheh laifa onnaanee.. Aish hedhigothakee eyna ah nufeni ulhunee

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 5:13 pm

   އެ ކަންތައް މި އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރާނީ ދޯ ލޯބި އަހޫ ޝާޔަން އެ ސޮރު ކައިރީ ބުނޭ އަހަރެން ލޯތްބެއް ނުވެޔޭ ދެން ދެން އެ ސޮރު މޫނު މަތީގަ ބޮޑިއެއް އަޅާ

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:52 pm

   އެ ސޮރު ބުރީގަ ފުއްޓަކި ތަޅާލާ އަންނަ ރުޅީގައި… އޭރަށް ހުންނާނީ ތާހިރު ވެފައި 😡😡😡🤣🤣🤣😠😠😠😂😂😂🙂🙂🙂😯😯😯🙍🤥🙅🙅🙅😡😏😒😚😝😋😧😤🙂😃😒😪😒😔😍😰😩😜😟😣

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 5:53 pm

   Kon soreh kairitha bunanvii?

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:56 pm

   Foobudun nehtten neyngi Gen ulhey soru kairy nu bunan v

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 5:56 pm

   ހަމަ ހެޔޮކޮށް ތިބުނީ. ޝާޔަންވެސް ވަަށް ގިނައިން އެއްޗެހި ގޮވަމޭ. އެކަމް ނުހުއްޓުނޭ. ކީއްކުރާނީ. ދެން ބޭނުންވަނީ އެސޮރަށް ބިރު ދައްކާލާނެ ފޭކް 🤣🤣🤣ބޯއިފްރެންޑެއް ތޯއްޗެއް.

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 6:00 pm

   Aaan thikan kohdheyne Liyam…. Esoru e eee ekamun degree hadhaafa huri sorehnu 🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣

 135. Xeen

  August 24, 2020 at 4:33 pm

  Hii all
  Varah miss vi ingey u guys mathin
  Alhey 2 boy join veema dhw ahu thihuree huriha daitakeh sale alhuvaafa…santhi daikolhu nagaafaane…samaalu vaathi
  Ingey Ahu🤗
  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ahu liayam aai innan tha thi ulhenee
  Wedding ah invite kurahchey

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:36 pm

   Xeeeeenooooooooooo 😮😮😮😮😮🤤🤤🤤Alheyyyyyyyyyy I missssedddd u morrrreeeeee😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💜💜💛💚❤️❤️💙💙💚💛💜🖤🖤💜💛💛💙❤️❤️💙💛💜💜

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:38 pm

   Miss you too xeen.. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   Hmm ahu eulheny Liyam aa indhegen mi geah fahari eh gothuga annaashw..

  • Xeen

   August 24, 2020 at 4:41 pm

   Alhey aishoo den roney tha aeema vx..miss vi ingey hama varah bodah thihuriha kudhin mathin vx…
   Ohh Lam ge fahari ey ahu dhw

  • 🌸shif🌸

   August 24, 2020 at 4:42 pm

   😭😭😭😭♥️♥️♥️Really miss u xeenoo

  • 🌸shif🌸

   August 24, 2020 at 4:44 pm

   🙊♥️😂😂😂Alhe shaayan don’t be sad Liyam kairee ahaaba

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:44 pm

   Hmmm lhiyanah vumuge badhaluga fahari ah vee.. Vv miss vi xeen mathin and kobaatha ril..

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 4:52 pm

   Hey xeen sisssooooooo…😍😘🤗🤗🤗 I missed u sooooooooo muuuuuucccchhhhh…😭😭😭 How re u? Kobaatha ril sis?❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤❤️💙💚💛💜🖤

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 4:59 pm

   Dhn shifffffffff…😡😡😡 Eii majaley…😝 Liam is just a friend of mine…😡 Bodu kamennu😡😡😡

  • Xeen

   August 24, 2020 at 5:32 pm

   Xeen rangalhu ingey Shaayan…kihineh tha tha hurihaa kudhin ge haal
   Xeen vx varah miss veyy shif, aish, Shaayan & Lam mathin
   😭Ril ulhenee mom phone Inn data huss vegen

 136. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 4:40 pm

  🤧🤧🤧😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Hingaaba viber group eh hadhan….. Aish Ahu visnaabala plx

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:42 pm

   Kihineh Shif..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:43 pm

   Mihaaru ehffaharu thikan kuryma manmma Hury rathuga 🤣🤣🤣🤣dhen nukereyne 🙅🙅🙅🙅🙅neithr thithaa insta beynun kuraa kuhjjeh 🤔🤔🤔🤔

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:46 pm

   Alhe Aish dheeba Aish insta id

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:48 pm

   Alhe manjje ah Mihaaru kithah faharu id dheefin😤😤😤😤😤santhimariyanbu is my insta Id remember

  • Xeen

   August 24, 2020 at 4:48 pm

   Xeen insta beynumeh nukuran

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 4:51 pm

   Aah.. santhi mariyabu jehyma nuveyey 😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 4:56 pm

   Santhimariyanbu_10 jahaaba santhi mariyanbu jehiyakas nuvaane dhw🤣🤣🤣🤣

 137. A*|'..§^#

  August 24, 2020 at 4:51 pm

  Koba dhegolaa kon thaakah baa nahttaalee🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔balaala Aish aa dhimaalah kiyaane tha they.. Ekam ehn keemeehaa namaadhah dhiya gothah bahabaru 😡😡😡😡👹👹👹👹👹👹👹💃💃💃💃💃💃🤜🤛

  • Xeen

   August 24, 2020 at 4:54 pm

   Ahusham & Shaayan tha aishoo

 138. A*|'..§^#

  August 24, 2020 at 5:07 pm

  Hey bye guyzzzzzzzzzzzzz 👋👋👋👋👋bandah ehcheh laan vehjje 😒😒😶😶😶👋👋👋👋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 139. Liyam⚽

  August 24, 2020 at 5:16 pm

  Ey Aish E soru buny mire ah thahyaaru vaashw.. Date akah dhaan..

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 5:18 pm

   Liyam Hama Aish ah set kohdheny thr.. Ekam Aish akee meehehge hahgekey..😂🤣😂🤣

  • Xeen

   August 24, 2020 at 5:24 pm

   Liayam…esoru kairi buney aish akee meeheh ge 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣hahgekey dhw lam

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:31 pm

   LIYAAAAAMOOOOOOOOOO😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡BALA MA MEEEE
   ????????????MEEHEHGGE HAGGEKEYYYYY 😝😝😝😝😝😝saafu vehjje

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:33 pm

   Esoru gaathu buney thi soru ready Vaashey… Ma dhaanamey Gaadiyaa hifaigen…. Hurebala Date akah gengos dheynamey mifaharu😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣E soru koamathee bondieh ahaanan hurey

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:35 pm

   ???????Kaaku Mihaaru online ee

  • Xeen

   August 24, 2020 at 5:39 pm

   👏👏👏👏👏👏Saabahey santhi daitha ah…..santhi fena irah thi 🤣🤣🤣🤣date ah daa soru vx birun duve filaane…hehe…Mihaaru meehun ge komahchan hamala vx deyn feshee dhw

  • Xeen

   August 24, 2020 at 5:41 pm

   Daitha alhuga online

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:43 pm

   💃💃💃💃💃Gi dhw online ee… Aan nulafaa meehun ge koamahchah hama dhaigoani ossaalaany 😁😁

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:45 pm

   Adhi mi Liyaamu eba ulhe ehnnu mashah Bitun setu kohdhey hithun😡😡😡😡😡Alhe miadhu Aash brw kobaatha????? Habareh dhabareh nuvey

  • Xeen

   August 24, 2020 at 5:48 pm

   🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂Alhe aish ah dhw ingeynee aash brw vaathan

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:50 pm

   ???????Thibuny

  • Xeen

   August 24, 2020 at 5:54 pm

   🤣Mibunee aish aash ge dhonbe gen nulheytheeve
   Don’t mind ingey aash & aash dhonbe..just for fun

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:57 pm

   Hmmmmm Ekam eyna ulhunas Aash ulhey noolhey thaneh neyngey Aish akah🤣🤣🤣🤣🤣

  • Xeen

   August 24, 2020 at 6:02 pm

   Hehe…Yaa dhw… Ekamu aash dhonbe kari ahan jeheyne dhw aash vee tha

  • Xeen

   August 24, 2020 at 6:08 pm

   Aish xeen dhiyee ingey

 140. Xeen

  August 24, 2020 at 5:35 pm

  ☺️Liyam, areesh, shif & Lam thee eh rashen dhw

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:38 pm

   Yaaa eh rasheh

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:41 pm

   😬😬😬😬😶😶😶Ooopsss sorry Aish kairiaku noon dhw ehy kee

  • Xeen

   August 24, 2020 at 5:45 pm

   OK ey aish vx answer deefihya..It’s OK darl,i don’t mind..don’t worry❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:47 pm

   Ingey ingey mind nukuraane kan…. Hehe Hama majala kah ehn buny bx😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 5:49 pm

   Vx***

 141. Shaayan

  August 24, 2020 at 6:06 pm

  އެހެމް އެހެމް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަނޑޫގޭ އަހުޝަމްއަާއި އަހިވައްގޭ ލިޔަމްގެ ކައިވެނި ޕާރޓީ އޮންނާނެ. ވީމާ ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން މި ކައިވެނީގެ ވަލީމާގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ. ހަފްލާ އޮންނަ ވަގުތު ފަހުން އަންގާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
  ޝުކުރިއްޔާ!

  • Imkko

   August 24, 2020 at 6:10 pm

   Seriously😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Xeen

   August 24, 2020 at 6:16 pm

   ލައްބަ ބައިވެރިވި ވެލާނަން
   ކޮބާތޯ ޕާޓީގެ ކުލައަކީ
   އަހުޝަމް އަށް އެންމެ ރީތި ކުލަ ރީނދޫ ދެއްތޯ

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 6:22 pm

   އާދެ އާދެ ރީނދޫ ކުލަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަދިޔާ އަކަށްގެންދަން އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީވެސް ރީނދޫ ކުލަ ޓައްޕެއްހެން. އިނގޭތޯ.

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 6:36 pm

   ބައްލަވާ މީގެ ފަސް ގަޑިއިރު ކުރިން ތި ޕާޓީ އަށް ދިއުން ވަނީ އަޅުގަނޑަށް މަނާ ކޮށްފައި….. ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑު ޕާޓީއަށް ހާޒިރު ވާނީ

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 6:40 pm

   Hehehheheheh huvaa tha Ril dhaana ingey congra ahuuu btw and liyam😂😂😂🤣🤣🤭🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:02 pm

   ބައްލަވާ އަޅުގަނޑޭ މިާރޓީ ހިންގަނީ. އަޅުގަނޑު ކައްކަނީވެސް, ތަން ތައްޔާރު ކުރަނީވެސް, ފޮޓޯ ނަގަނީވެސް, ކޭކު އަޅަނީވެސް، ދައުވަތު ކާޑު ހަދާފަ ބަހަނީވެސް، ކައިވެނި ކޮށްދެނީވެސް. ކައިވެނި ބައްލަވާ ދެބޭފުޅުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް މުޅި ދުވަހު އުޅުއްވަނީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގަ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު އައިސާ މަނިކުފާނަށް ހުއްދަ އަރުވަން މި ޕާރޓީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ އަވަހަށް ވަޑައިންނަވާ.

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:07 pm

   TYSS❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️SSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMM ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❣️

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 7:33 pm

   އާދެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަ ވާލަން މި އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ވަނީ އަޅުގަނޑު ލިޔަމް އަދި އަހުޝަމް ގެ ކައިވެނި ކުރަން ހަމަޖެހިފައި އެވެ އެހެން ވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޕާޓީ އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދައުވަތު އަރުވަމެވެ ޕާޓީގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ💛 އަދި ފެހި💚ކުލައެވެ އެހެން ވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ދެ ކުލައިގެ ހެދުން ލައިގެން ދުރުއްވުން އެދެމެވެ އަދި ޙާއްޞަކޮށް ރިއާޝް އިމްކޮ ރިލް އަދި ޒީން އަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ގެ ޕާޓީގެ ކަންކަން ތައްޔާރު ކޮށް ދެއްވާ ކުދިން ކަމަށްވާ އައިޝް ލަމް ޝާޔަން އަދި ޝިފް އަށް ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް ޝުކުރު ދަންންވަމެވެ އަދި ޙާއްޞަކޮށް އަހޫ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘

 142. 🌹Ril🌹

  August 24, 2020 at 6:39 pm

  Suhboo
  Mithaa tha mihaaru mi cmnt kurany Ril akah nuves ingey miadu dhen me xeen buny maa mi inguny
  Aley haadha hadhaan viyey u guys mathin
  Heekuree dhen dhimaanuvaane kama
  Thank God dhimaa vee dhw mirey comedy show oveytha
  And new kudhin join veetha mi group ah
  Hiii new 2 kudhin
  Xeen ves bunan inguny miadhu veeya 2021 gaa buninama maaragalu vees dhw
  Missed u guys
  See u often
  Luvvvv uuuuu alll

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 6:42 pm

   Heeeeheee Bali vehje😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 6:50 pm

   Aleyyyyyyyyyyyyyyyyyyy RILOOOOOOOOOOOOOO😍😍😍😍😍I missed u moreeeeeeee. Love you moreeeeee. Hmmm varihama dhw eg garunu fahun ingunas 😂

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 7:01 pm

   Yaa garunu ves OK vaane Hheehhehehe
   Asluves vrh miss vi aish men enmen mathin
   Eduvahu Sis dhen talk nukureveyne ey buneemaa aslu vrh dera vi ey dhen aish menaa vaahaka nudehkeythy Hama sad vi vrh close koh ulefaa dhw
   But now meet vee dhw mithaa migen hehheeheh
   Kobaa tha Aash brw And ahuu brw Men rana Sis mihaaru OK tha

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:05 pm

   Hey ril sisssooooooo…😍😘🤗 I missed u mooooorrreee…😭😭😭😭😭😭 Ingeytha Shaayan vx mii mihaaru mi group ge comedian ekey…😉 Heheh…😁 Lymmmmmmmmmmm nd morrreeeee shaayan ge lwbi lwbi riiilll sisssooo❤️💙💚💛💜🖤

  • Imkko

   August 24, 2020 at 7:07 pm

   Ril akah neyngeytha mithaa tlk kuraa kameh… hehe Miss u💛💛💛💛💛

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 7:10 pm

   Hi shaayan and immko Ohh shaayan comedian eh dhw Ril kiyaafeemey cmnt tha heeeheee bidihje adhi vakin ahuu brw aa liyaam brw ge wedding ey buny maaaa hhehehehehheh
   Labba immko Ril akah neyge mithaa talk kuraa kameh hehehhe xeen buny maa Mi inguny heheheh
   Luv uuuu ssssss mmmmmm.

 143. CR7 FJR

  August 24, 2020 at 7:08 pm

  Ahem Ahem Aadhe Mirey show onnaane asheh jahaaairuuu

  • Anonymous

   August 24, 2020 at 7:11 pm

   Haadha karukehifa Ey dhw ehchekey buneveneevs!
   🤣🤣🤣 are you alright darling?

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:11 pm

   ބައްލަވާ ތިބޭފުޅާ ގަލޯ ޙާޖާ އަށް ވަޑައިންނަވާފަ ކޮން އިރަކުތޯ ނުކުތީ ؟

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 7:12 pm

   Hii Aash brw
   Ohhhh balaanan ingey show Ah aadeveythoo
   See u

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 7:12 pm

   Kaaaaku theee

  • ❤️Scarlet❤️

   August 24, 2020 at 7:13 pm

   Anekka Mee Scarlet ingey… Pls don’t ehchehi kiyaigannanings… 😅

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 7:13 pm

   Anonymous eh aeetha anekaa I missed anonymous mathin hheheheheheheh😅😅🤣🤣😂😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 7:14 pm

   Ril tha Anonymous banonymous aky

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:16 pm

   Ehkala Scarlet dhw🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Ebunaahen ehchehi kiyaigannaany kee noon

  • ❤️Scarlet❤️

   August 24, 2020 at 7:16 pm

   That anonymous araafa einee my comment ah ingey

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 7:17 pm

   Nooney Aash brw Ril is not anonymous

 144. Shaayan

  August 24, 2020 at 7:14 pm

  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި ބާއްވާ ޙާއްސަ ފަރިއްކޮޅަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި
  އެންމެހާ ބޭފުޅުންމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.
  ޝުކުރިއްޔާ!
  We gladly invite you all to our beautiful wedding ceremony…(when you bring a gift I will be really grateful if I would get a yellow kula tappu. So everyone please think twice before you bring any gift)
  Thank you!
  އަހުޝަމް] ކަނޑޫގޭ]💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
  ލިޔަމް] އަހިވައްގޭ]💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
  💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 7:19 pm

   Aadhe Aadhe dhaanan 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Aadhe yellow kula tappeh vx gendhaanan… Btw Scarlet karuga vx rihssaanu…. Mi aisa aa dhonbe aa dhemeehun ma soru faahaanaiga bandhu kohggen kotari Therey gandu gathee viyya… Halheyh Lava vaaa Adu dhiyaee

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:19 pm

   ތަން: ގ.ގޮރުދޫ އަހިވައްގޭ
   ގަޑި: 20:30
   ދުވަސް: އަންނަ ހަފްތާ ބުރާސްފަތި

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 7:20 pm

   Hehehhehehehesh shaayan kohkoo heeeheee halaaku vehje hehhehehehe
   Labba Ril buny wedding ge theme akah yellow kula hamajahsaachey
   Labba gift ah kula faataa eh genaanee ingey and enemn ves yellow kulain dress vaany dhw

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:21 pm

   Shaayannnn🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣heehee halaaku… Hurey reendhoo Adu baeh Gen dhaanan.. Hama dhaa gothah gos dhegolaa bolah

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 7:22 pm

   Bye ingey Ril Mi vaguthu kedy ey filaavalu hadhan Byeeeeeee See u at 8 ISA

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:27 pm

   Hehehe…😂 Dhwww…😂 Yes ril sis party ge theme akii yellow kulaey…😁 Yes aishooo hama rangalhah thi ulheny hadhan…🤣 Shaayan vx dhen dhanii ingey filaavalhu hadhan…☺️ Mirey comedy show feshen vaa irah tab charge kuran vx jeheynennu dhw…☺️ So bye for now…😍😍😍😘😘😘🤗🤗🤗

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:28 pm

   ލިޔާމް އެއް ނޫންތަ ކިޔަނީ

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:30 pm

   Yaa Aish vx dhiyaee

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:30 pm

   Idk

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 7:35 pm

   V reethi ingey thanks Aish and shaayan..

 145. Shaayan

  August 24, 2020 at 7:21 pm

  Aash…😡 Where were u…😡 Mioh hurihaa iraku geyga ove ovefa mirey show onna vhk iulaan kuran dhw thi aii…😡 Shaayan interview in faas viima congratulations vx nukiya😡😡😡

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 7:24 pm

   Adhi neynge ehnnu shaayan comedian akah V kameh… Veytho nuveytho balan veggen ney Mirey show baahvvaanii…. kihineh tha annany… Mi aisa aa dhonbe ma fakeeru faahaana Therey bandhu kohffa kotari Therey gandu gathee viyya

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:30 pm

   Bala aish n ahu bungney Shaayan mii mihaaru comedian ekey…😡 U don’t know anything dhw…😋😋😋😡😡😡 I just……😡 Wait what?😲😲😲 Aish n dhonbe gandu gathee ey….🤣🤣🤣🤣🤣

 146. ❤️Scarlet❤️

  August 24, 2020 at 7:22 pm

  Aish gandaaa!! yaash fakeerah Ehn hadhan heyo nuvaanenu

  • ❤️Scarlet❤️

   August 24, 2020 at 7:24 pm

   Auto correct in einee aash ah y add vefa🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:26 pm

   Alhe Aish keehthr kury.. Hama Aish Boluga Dhogu ilzaam alhuvan bahanaa dhahkkanee viyya E….

  • Anonymous

   August 24, 2020 at 7:28 pm

   E thedhehtha aash? Dhogu hadhaa kudhin dhaany kon thaakah?

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 7:31 pm

   Suvarugeakah noonoa… Naraka ashoa

 147. Shaayan

  August 24, 2020 at 7:33 pm

  Ahu brw n liyam brw…☺️ Dhauvathu kaadu reethi tha?😉

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 7:36 pm

   V salhi thanks ahu loabii kaadu reethitha

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:01 pm

   އޭ އަހުސަމޫ…… ކޮން އިރަކުން މަށަށް ޅިޔަންބެ ދައްކާނީ

 148. Liyam⚽

  August 24, 2020 at 7:47 pm

  އާދެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަ ވާލަން މި އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އަޅުގަނޑު ލިޔަމް އަދި އަހުޝަމް ގެ ކައިވެނި ކުރަން ހަމަޖެހިފައި އެވެ އެހެން ވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޕާޓީ އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދައުވަތު އަރުވަމެވެ ޕާޓީގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ💛 އަދި ފެހި💚 ކުލައެވެ އެހެން ވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޕާޓީ އަށް ވަޑައިގެން ނަވާއިރު މި ދެ ކުލައިގެ ހެދުން ލައިގެން ދުރުއްވުން އެދެމެވެ އަދި ޙާއްޞަކޮށް ރިއާޝް އިމްކޮ ރިލް އަދި ޒީން އަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ގެ ޕާޓީގެ ކަންކަން ތައްޔާރު ކޮށް ދެއްވާ ކުދިން ކަމަށްވާ އައިޝް ލަމް ޝާޔަން އަދި ޝިފް އަށް ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަހޫ ދެކެ ވަރަށް ލޯބި ވެއެވެ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 7:54 pm

   Laailaaha illallah😮😮😮😮😮😮😮.. Mioh kameh.. Hmm thi dhe kulaige hedhun laigen dhaanan.. Fahari dhahka nee kon irakun thr.. Fahari dhehkeema dhaanee.. 🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 7:56 pm

   އާދެ އާދެ އަޅުގަނޑު އުފަލާއި އެކު މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެއް ސުވާލު ގެ ޖަވާބު ނުލިބޭތީ ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮއްލާނަމެވެ. ސުވާލަކީ ތިބޭފުޅާ އަކީ ލިޔާމް ތޯ ނުވަތަ ލިޔަމް ތޯ……. ދެބޭފުޅުން ނަށްވެސް އުފާވެރިކަން ދެއްވާށި… އާމީން

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 7:56 pm

   Fahari dhahkaanee party ah aeema.. Dhw ahu Lam ah fenilaanee ves party in Dhw🤣🤣🤣🤣

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 7:59 pm

   Aadhe alhugadu ge namakee Liyam E

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 7:59 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy Hmmmmm card vvvv cute ey… Yaa Party ah aiima fenilaanan

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 8:01 pm

   Fahari balaalan thi jehuny party ah ves dhaanthaa.. Dhaanan ingey party ah Iyam.. ❤️❤️❤️

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:02 pm

   Eyyyy ahusamoooo kon irakah thr mashah lhiyanbbe dhah kany

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:02 pm

   Ohh hehehheheh
   Dhaanna ingey liyam haasakoh invite kureemaa
   Have a happy life with ahuu brew hhhehehhehehe

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:04 pm

   Hmm annaathi bodu grp eh govaigen..😛

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:06 pm

   Party ah aeema Dhw ma fenaany ves.. Dhw ahu loabbi❤️

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 8:06 pm

   އާދެ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. އަހު ބްރޯ އެޓްލސްޓް ޝުކުރިއްޔާ 😭ބުނެބަލަ.😭 އަޅުގަނޑު ހާދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދީފީމޭ އަހޫ އަށް

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 8:07 pm

   Manjje party ah aiima dhw fennaany… Thihen dhuruga huregen hus anga thelhi Akas nufennaane

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 8:09 pm

   Aa Alheyy shaayannnnnn TYSSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMM 😘😘😘😘😘😘💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛🤝🤝🤝🤝🤝🤝👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍👍

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 8:11 pm

   Alheyyyyy ahu brwww ur wlcmmm😍😘🤗🤗🤗

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:12 pm

   Mihuree Dhw ahrunge loabii gadu.. Higaaba dhuh vaalan dhaan loabii.. Cykeh ves hunaane ready kohfa mirey dhuh vaalan dhaan..

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 8:13 pm

   Haadha reendhoo vegenney dhw thi ulhuvvanii🤔🤔🤔🤔🤔

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:16 pm

   Ey Liyam ge favourite Kula ey.. Dhen ahu reendhoo vaanu Liyam favourite Kula veema ey ahu E Kula lanee..

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 8:17 pm

   Hingaaba dhaan dhw love😙😙😙😙😙😙💛💛💛💛💛💛mithaa Mi bahchee thah zuvaabu kuran baithihbbaafa

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:19 pm

   ……..Aaahchaaaa….mi goyya Mihaaru haadha kuriehgga ey dhw mi ulhuhvvanii….. Aharun vx thivareh

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 8:20 pm

   ޕިސް ޕިސް ޕިސް.🤦🤦🤦 ސައިކުތީ ތީމާ މިހާރު މާ އޯލްޑް ފެޝަންޑް އެއްޗެކޭ މިހިރަ ގަމާރާ. މިހާރި މީހިން ބިޓު ގޮވައިގެން ދުއްވާލަން ދަނީ. ސަބްމެރިން އެހެންނޫނީ ފްލައިޓެއްގައޭ.

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:22 pm

   Hmm hingaa dhaan Dhw dhuh vaalan.. Mianany Cyc hifaigen..

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:24 pm

   Ey date akah shey mi dhanee e manje govaigen..

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:25 pm

   Hehhehehe Thede liyam ahuu brw govaagen dhey submarine ehgaa kadu adin eyrun vrh romvaane dhw inside the sea hehehhehehe

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 8:27 pm

   Manje eh noon sorekey eii🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:27 pm

   Date akah vx cykeh gathr dhany😕😕😕😕😕😕Bala mihira Galhi yaa Mihaaru date ah dhaanii jet gaey…

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 8:31 pm

   …..އޭ ބަލަ މިހިރަ ގަމާރާ…. ކޮޔާ އަހަރުން ކުރާ ކަން ކަމާ ނުބެހި ހުރެބަލަ ދޯ ޔާމް

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:31 pm

   Ey Aish Balaaba Mioh kameh meehaku moyavaairu ves thi ulheynee ehen Meehun govaigen..🤣🤣🤣ma mi dhanee beach ah shey eyna govaigen mathee ga udhuhey kasheh Nooney..😛😛😛

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:34 pm

   Submarine ga eh ves Nooney dhaanykee.. Cyc ga dhaanee gos submarine kaigen annaanee Dhw ahu loabii..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:34 pm

   އޭ ބަލަ މިހިރަ ބުރާންޗާ….. މަބުނެފިންތަ ތިދަނީ އިންޑިއާ އަށޭ…. މަމިކިޔަނީ ގެއިން ބީޗާ ހަމަ އަށް ދާއިރު ވެސް ޖެޓުގަ ދިޔައީމަ މާރީއްޗަށް ތިރި ފެންނާނޭ

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:38 pm

   Hehhehehehe gada ingey liyam brw gud luck on the date hehheeh pic eh nagaachey 2 meehunge ingey dhen dhimaa veemaa Ril mena dhakaalaathi ingey brw

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 8:38 pm

   ހޫމް ސަބްމެރީން ކައިގެން އަންނާނީ…..
   އޭ މިހިރަ ހަންޑީ….. މަގޭ ދެލޯ މީ ކާއްޓެއް ނޫނޭ ސައިކުގަ ދާއިރު ތިރި ނުފެންނާކަށް

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:41 pm

   Binmatheega javaahiru huri thw balaakah nooney miulheny kee😛😛😛😛😛 date akah dhaan miulheny.. 😂😂😂Dhw ahu

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:46 pm

   Yah ril ah dhahkaananan pic eh dhimaaveema..

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:49 pm

   Hmm dhakaalaathi ingey pic 🤣🤣😂😂😂😅🤣😂😂😂😂😅😂🤣😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:51 pm

   އޯ ތަކުރުފާނު އިބުނު އައްސައްޔިދު މަ ކޮން އިރަކުތަ ބުނީ ތިމީހާ ލޯތީ ކާއްޓެކޭ…. މިބުނީ ތީނަ ލޯ ތީ ބުމަރެކޭ

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 8:54 pm

   މަ މިބުނީ ތީނަ އިސްތަށިގަނޑު ހީވާނީ ކިފުޅި ގަނޑެއް ހެން

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 8:57 pm

   ވޯހޮއްހޮއްހޯ…… ތީނަ އެއީ ލޯބިވެރިން ލޯބިވެރިންނާ ދިމާއަށް ކިޔާ އެއްޗެއް… އެނޫން އެއްޗެއް ކިޔާ

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:57 pm

   Loabii Haadha rulhi aee thee.. Hingaa mithanun dhaan mi Meehun ge undhagoo nujehenys..

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 9:01 pm

   Dhw love hingaa dhaan…. Ey Aisaa fahkandaafa thihiree… Handhaan kuraathi

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 9:03 pm

   😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😧😧😧😧😧😧

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 9:05 pm

   Ey ahusamoo Haadha varugadha inzaareh thidhinee Aish ah..

  • CR7 Ford

   August 24, 2020 at 9:05 pm

   Eyyy ey ey eyyy…. Mihaaru maa mahchah dhaanee… Dhemeehun ge Bitun aadhey dhemeehun Bala… Dhonbe aadhey Aish gendhey mithanun

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:07 pm

   Suhbooo ahuu brw
   Haadha varugada inzaarekey dhw

  • Riyaash

   August 24, 2020 at 9:08 pm

   Aishooooo babyyy 😥😥😥I’m Sooooooo sorry love… Love mulhin dhera kohllaifi dhw… Aadhey yaash kiss eh dheynan

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 9:10 pm

   Yaaaaashhhhhh…. Balaa Mi hira kuhjjeh… Aish fahkkendy oaa… Edhogeh dhw… Yaash keehvve Aish kairiah naee miadhu… Annn miothy koa avahah kiss eh dhee

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 9:11 pm

   Ahurun bitu gendhaanan.. Mi aisa balaa aadhebala riyaash..😛 Hingaa dhaan mithanun loabii..

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:11 pm

   What Aash donbey 😂😂🤣🤣😅😅😅

  • Riyaash

   August 24, 2020 at 9:12 pm

   Ummmmwwwaaaahhhhhh 😘😘😘😘💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️I’m Sooooooo sorry ingey love

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 9:13 pm

   Aadhey.. Mithaa tha kiss kurany ves..

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 9:14 pm

   Ahem ahemm… How romantic ❤️❤️❤️❤️❤️❤️hurihaa beyfulhun loa mathii aiy elhuhvvun edhen

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 9:16 pm

   Mioh aee Dhw Aish ge yaash ves..

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 9:17 pm

   Aaan… Aharun sirrun kan kameh nukuraane dhw yaash…. Dhen J nuve dhaan V nu ahushamah kiss kuran.
   Tysmm lwbiii

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:17 pm

   Labba Ril mioleny aialaagen 😔🙈🙈🙈🙈🙈🙈

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 9:21 pm

   Pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis mioh kameh
   Yam! Ahu vx beynun vehjje kiss eh 😒😒

  • Xeen

   August 24, 2020 at 9:22 pm

   🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈Xeen vx mi ahelhee

  • Riyaash

   August 24, 2020 at 9:24 pm

   Aaaan Yageeneh nu… Kiss keeh kuran dhen huri huriha kameh vx kuraanan dhw Aish…. Adhi ekaku vx aiy nunagahcheyy… Adhi ehkan thah kohllan vejje

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 9:24 pm

   Aharemen noolhemey marry nukoh kiss kuraakah.. Thi dhemeehuneh nu thi kiss kurany marry nukoh..

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 9:26 pm

   🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈Aadhe Aadhe alhaigen mi hurii

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 9:30 pm

   Eyyy liyaamu bitu goyya E oh govanee kiss eh dheysho 🤣🤣🤣🤣🤣…. Aharun Mihen kiyakas Aslu kiss eh nukuramey dhw yaash…. Adhi aharun Wedding othy ey kuriah… Enmme bodu koh celebrate kuranii aharun wedding dhw yaash

  • Imkko

   August 24, 2020 at 9:32 pm

   Ayh alhaigen ngey mi ulhuhvany🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈… Hehe

  • Riyaash

   August 24, 2020 at 9:34 pm

   Aaan aharun Mihen kiyakas Aslu nukuramey dhw Aish… Yageenthaa enmme bodu vaany aharun wedding 👰🤵

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 9:36 pm

   Koba Mihaaru E dhegolaa…. Filii thr

  • Imkko

   August 24, 2020 at 9:37 pm

   Aadhe dhaanan ngey ahu brw n liyaam brw ge weddings ah😜… Invite kuryma dhaanvaane ehnnu dhw😁…. Party ah gendhan reendhoo Kula tappeh vee ordarah jahaafa ngey💛💛💛💛🤨👍

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 10:46 pm

   Hmm filaakah nun jeheynee thimeehun kiss kuraathan nubalan Dhw loabiii ahu ❤️😘ma dheynee ahu ah flying kiss ekey.. 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘avahah hifaa ahu loabii..❤️❤️❤️ Aish N riyaash innan thiulheny rahtehi vithaa hafthaa eh nuvey adhi😜😜😜😜😜😜😜😜

 149. CR7 FJR

  August 24, 2020 at 8:05 pm

  Ahem Ahem aha aha akheeyymm…… Aadhe Liyam Areesh shaayan adhi Imkko ah maruhaba👏👏👏👏👏Aadhe miadhu mee Alhugandu men ge comedy land ah ithuru hatharu comedianun ithuru vi dhuvas… Aadhe miadhu Alhugandu salaameh nugovaanan….. Ahu N Liyam Congra

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:07 pm

   Thank you Aash

  • Shaayan

   August 24, 2020 at 8:10 pm

   Aadhe aadhe vrh bodah shukuriyyaa ingey thoa…❤️ Ballavaa alhuganduge suvaaleh eba oi…🤔 Aash brw kon irakun thoa Alhugandah fahari eh hoadhadheynii?😏

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:11 pm

   Aadhe Alfaalil Al haafiz Al gaaree Al usthaaz Thuhthu Maniku bey show ah vadain navaifi… Beybe Kihineh thoa haalu

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 8:15 pm

   Shaayan ah dhwww….. Hurey adhi hoadhaaanan….. Liyam brw Welcome….. Ey Aisaa Ehentha! Haalu kihineh hey????? Adhi vx Magey haalu thr alhanee???? Koya bitu haalu ahaabala… Rulhi Ais rathuga ehunnany….. Pis pis pis pis pis haadha demand bodey dhw

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:18 pm

   Hiii Ril ves ebaulen ingey kaagen miaaeee konbaeh nukany Ril athunhadaafaa kaaehchehi mithana foorukohdeynan ingey nukaakudhin Order dhehvaaa

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:18 pm

   Ey Aash.. mi Aish gengulhe ey Mihaaru vagu biteh.. V sihrrun gen gulheney.. Miadhu haveeru fenun buru jahan gos huhtta..🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:19 pm

   Congratulations Alan join ve 4 comedians Ah
   Maruhabaa

  • CR7 FJR

   August 24, 2020 at 8:25 pm

   އާން އެކޭ.. ދޮންބެ ހުރީ ރުޅި އައިސް ރަތް ވެފަ…… ގޭގަ ހުރިއްޔާ ހުރި އެއްޗެއް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރަނީ މިހިރަ

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:27 pm

   Aish Dhen ves vagu bitun Nugen gulhebalaa.. Meehaku Aish aa hedhi moyavaairu ves meena miulheny vagu bitun govaigen.. 🙁

  • Xeen

   August 24, 2020 at 8:37 pm

   Liyam kokko aish vaguthu biteh Nooney gen nulhenee…hama enmen Nah ingey ne e bit…. Ey Public Kon ulhey 2 bitun…liyam Nikan balaba euphoria ge loabi verieh thinoonee mashen neydemey ge 24 vana part ga e 2 meehun 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣😂🤣🤣😂😂😂rahtehi vee

  • Xeen

   August 24, 2020 at 8:39 pm

   Vaguthu biteh Noon ingey vagu biteh.. Sorry eyy spelling mistake eh

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:40 pm

   Dhw Xeen… Aish men public ga viyya engage v vx

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:42 pm

   Hi xeenoo
   Thede balaaba heeeheee halaaku vehje hama hehehe
   Aish ge happiest night ey dhw aishoo

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:44 pm

   Hmm thikan Vaa ingey ey Ekam Miadhu haveeru dhiya bitakaa ekee jet buru jahan 😂🤣😂🤣😂🤣

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:48 pm

   Kobaa tha Aash brw Show fashaadeefaa faahanaa gaa thaashi vee dhw hehehheeheheh
   And Kobaa shaayan men ves immko lam shif men

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 8:50 pm

   I am here ril

  • Xeen

   August 24, 2020 at 8:51 pm

   Ya riloo….riloo xeen adhi nukamey..kaane ehchen hadaafa konme vx meehakan Athan deefa fonuvadeeba..
   Ya aish you’re right…aish menn ekahala kan kan kuranee public ga dhw.. Rangalhu Public ga ekahala kankan kuran vaanee….alsu vx ekahala kankan kuran jeheynee hama public ga eyrun dhw gina meehun nah ingeynee vx
   Eyy aish ge enme happy night ey dhw ril

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:52 pm

   Ohh ebaulen dhw lam hehehe

  • Lam 💜

   August 24, 2020 at 8:52 pm

   Ey Iyam Haadha gadha vehjey Dhw.. Aish E Hury public ga mee hakaa engage kohfa ey..

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 8:55 pm

   Public ga kanthah kohfa Miadhu dhiyaey Areesh aa ehkon Cyc dhuhvan..🤣😂🤣😂🤣😂Shif ah ves fennaane..

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:56 pm

   Ehen tha xeen nukantha adhi Aley
   Mi fonuvanee
   🍔🍗🍕🍕🍝🍦🍧🍷☕🍩🍩🍰🍰🍫🍫🍫🍫🍫🥖
   Mivaruge OK dhw Ril ves ebadamey uduhifaa xeen kaariah ehkoh kaan

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 8:58 pm

   Eyrun thaa ekani nuvaane dhw xeen But uduhifaa ves dhaan duree dhw so sad

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 8:59 pm

   Eyyyy LIYAAAAAMOOOOOOOOOO Aish nudhan ingeytho Areesh aa ehkkoh fini buru jahaakah

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:01 pm

   Xeen adhi ebain vrh muhinmu kameh xeen Ril Ah kohdeynjehey ingey
   Mi buny vrh ruliaissa mihiree😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  • Xeen

   August 24, 2020 at 9:02 pm

   Ya nukamey adhi..Hmm mivaru rangalhey…ok aadhey uduhifa…boy eh nugen naathi ingey…aadhey over night akan..tomorrow schl ah vx ehkon daagothan

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:04 pm

   An Mi pack kurany dhaan
   Yaa schl Ah dhaagotha dhw I am ready
   Nooney boy eh ves govaagen dhaanee xeen kaariah

  • Xeen

   August 24, 2020 at 9:06 pm

   Ya uduhifa daan vx maa duree ey dhw….
   Alhey anehka keehtha vee…alhey buneba dhw kohdeyn vi kamen…hyper varah mathi vefa dhw thihuree

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:09 pm

   Aaan dhw
   Aaan vrh hyper mathivefaa mihiree mithaa bunanveetha anehkahala vaahaka eh noon ingey anekaa u ves vrh rulianaane aduahaafaa😠😠😠😠😠😠🦇

  • Xeen

   August 24, 2020 at 9:19 pm

   Noon noon nugen naathi boy eh..ok mitha buneba..Me rulhi annnaaane aa bunehjeyey buneema Ingihje ey Kaaku kan😠😠😠😠😠😠

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:23 pm

   In fibre dhw Kaaaku kan I men class gaa in a knatha bodugadu
   Miadu Sir eh ehy Ril kaari gey gaa keekuranee hehyey dhw Ril ehchekey bunan vaairah bunehje Aharumen group enmen vaahaka kiyanee oooo
   Vrh baarah bunyvas Huvaa Sir dhen meeting gaa bunaane i men vaahaka kiyaavaahka xeen U egolaa Hama akah aluvabala
   Huvaa 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠🥖🥖😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:25 pm

   Ey quran gadee All girls kaaree ehy gey gaa keekuranee hey heheheheh
   Filaavalu geygaa nukeemaa thooche

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:32 pm

   Ma fahathualaagen Uley firihen golaaaah ves foori araafaa hunaanee hadhaane gotheh neygifaa Ril mihunanee vrh foohi vey
   Xeen uleba ladeh deyn raavan

  • Xeen

   August 24, 2020 at 9:35 pm

   Kalo koomatheega jahan veetha😠😠😠😠😠😠😠
   Eyy me u menn class ga netheema ma fuhpanee egen…me fennna irah heevanee bireh fenigen ulhyehen kan Ril ah vx Inge ehnu dhw..ehenve dhw miadhu class Inn nikun gadeega vx maa hevilaafa E dhiyaee E bey gandhu
   Hmm ingey e kantahbodu gandhu kan…dhivehi sir eh tha anehka
   Mom menn kairi bunefihya eyna aai tholheynan me..miadhu vx varah faadakan me aai dimaalan believe ey😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
   Abadhu vx eyna Hunnaane aharumen group he kudhin ge Vaahaka thann kujuvaalan vefa..i hate e beygandhu deke😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:35 pm

   Shaayan kihineh tha hadhan ee shaayan fahathualaagen ulunu kuhjaa Ah aish ves give me a idea aish aa shaayan fahathualaagen Uley firihen kudhin ge vaahaka dhekin cmnt tha Ril keemey heheheheh Give me a idea

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:44 pm

   Beygadey hehehehe xeen ves
   Dhw
   Huvaa mibuny alaaganefaa dhw hunanee heheh
   Dhen xeen aa dhimaalah balaafeeyaa Ril kaari bunaathi heel eh hifaagen ais kolu lolah kohoaalaany dhw heheheh👠

  • Imkko

   August 24, 2020 at 9:47 pm

   Imkko ah show ah 8:00 aa dheveyny Friday n Saturday ga ekani ngey… Ehen dhuvas dhuvahu 8:25 ga course in nimeyny… Sorry guysss🤨

 150. Liyam⚽

  August 24, 2020 at 9:03 pm

  Ekam mashah Miadhu fenun Aish Areesh Cyc fahathuga indha.. 😂🤣😂🤣😂🤣

  • 🅰️REESH🎱

   August 24, 2020 at 9:38 pm

   ♥️♥️♥️♥️♥️♥️😂😂😂😂😂Hmm vvvvvv majaaa dw aishoo…. Restaurant ah vx dhiyain

  • Riyaash

   August 24, 2020 at 9:40 pm

   ??????Ey adhi mee kaaku thr

  • 🅰️REESH🎱

   August 24, 2020 at 9:41 pm

   Liyam J vanii

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 9:42 pm

   Thee mabuni vagu bitu

  • Riyaash

   August 24, 2020 at 9:46 pm

   Nuvaane ehn neh… Magey loabi Aish Nugen gulheyne vagu biteh…. Ey dhen dhonbe dhiyaee ingey kudhin ney… Love you alllll… Miss you all… Good night

  • Ahusham

   August 24, 2020 at 9:49 pm

   OK byeeee Aash dhonbeyyyy 👋👋👋👋see you tomorrow….. Kobaa Ahu vx dhen dhiyaee

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 10:33 pm

   Hmm ey Aish gengulhey vagu bitu Dhw..

  • Liyam⚽

   August 24, 2020 at 10:58 pm

   Keeve jey vaanvee ahu E Hury mashaa innan thahyaarashey..😜😜😜😜😜😜😜😜😜

 151. Imkko

  August 24, 2020 at 9:29 pm

  Thankyou Aash brw❤️… Hama huvaa tha😲??? Adhi interview akah ves nudhan… Dhen rangalhuthaa dhw😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂…

 152. Xeen

  August 24, 2020 at 9:41 pm

  Guys xeen dhiyee ingey manma ge amurufulhu angavaigen…kiyaman vaan vaane ehnu dhw
  Love all(bitun gen gulhey kudhin nah as a friend)
  Stay Safe & Take care
  Good night🌌

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 9:44 pm

   Gud night Xeen love you so much

  • 🌸shif🌸

   August 24, 2020 at 9:45 pm

   ♥️♥️♥️🌸🌸🌸🌸🌷😍😍😍♥️♥️LYSMMMM MYSMMM TC dear xeenooo goood night switie dreeems darl

  • 🌹Ril🌹

   August 24, 2020 at 9:52 pm

   Gud night xeen Ril ves dhen dhiyaee
   Gus night enemn
   Sweet dreams
   Luv uuu alll xeen bunihen bitun genguley kudhina as a frnd
   Stay safe
   Byeeeee
   See u tmrow

 153. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 9:50 pm

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Riyaash ma mee human ekey…. And so sorry aslu nudhan and don’t know she’s yours but now I know … Ahusham I’m not a vagu bit…. Even i don’t like that aish is only my friend
  And congratulations riyaash Bro and aish ♥️♥️

  • Riyaash

   August 24, 2020 at 9:52 pm

   Alheyyyyyyyyyy Areeshhh…. E eee majaley…. Riyaash ge kuhjjeh nooney Aish akee… Eves majalah mithaa kiyaa ehchehssey 😂😂

  • A*|'..§^#

   August 24, 2020 at 9:56 pm

   Yaaa eii majalah mi miihun kiyaathee Aish men vx vegen ulheny ey😂hehe…. Aish nuvey ehvx kuhjjeh dheke like eh…. N I Hate bitu setu kurun
   Ok guyzzzzzzzzzzzzz byeee Gud night… Aish vx 10 vany byee
   Love all you Sooooooo much
   Miss you vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv much ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💚💚💚💛💜💜🖤🖤💜💛💚💙❤️💋💋💋💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 154. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 9:54 pm

  😊😊♥️♥️Riyaash dhonbe goood night sweet dreams

 155. CR7 FJR

  August 24, 2020 at 9:58 pm

  OK byeee all… Dhen nei Show nimuniima dhahkkaane vaahaka liyaane Haa hiy Vareh… So byeeeee Tc Gud night

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:40 am

   Haadha kannethey dhwww🤦😂

 156. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 9:59 pm

  Ahu alhe haadha avahakah nikan majaaa kohba xeen ril yaash Areesh lam shaayan imkko 😉😉
  Ahu riyaash dhonbe Aash rulhi aihssa tha shif dheke 😩😩😩😩

 157. 🅰️REESH🎱

  August 24, 2020 at 10:05 pm

  😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Hehe riyaash dhonbe I don’t mind that ey….i know ey shif hurihaa vaahaka eh kiyaadhin… Eii vx Areesh majalakah buni ehchekey… Once again congra lovely riyaaaasuuu dhonbe and plx ninidhaaba Ehaa avahah

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 12:11 am

   hehe…………ehentha?buni gothun heevanii v seriouse hen viyya

 158. 🌸shif🌸

  August 24, 2020 at 10:10 pm

  🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧😭😭😭😭♥️♥️♥️♥️♥️😍😍😍😍😍😍🌷🌷🌷🌷🌷🌷Ehmmen nidheee Vv foohi.. Rulhi ehmmenaaa and love ehmmen bye misses u all and LYSMMMM… ehmmen nidheema shif vx nidhani sweet dreams sweet night bye good night

 159. Shaayan

  August 25, 2020 at 2:35 am

  Goddd!😭 I’m starting to get jealous now…😂 Still no one confessed to me…😭😭😭 Dhn fahathun e ulhey soru eba ulhey foobudun netten neyngigen😡😡😡😒😒

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:19 am

   މި ބުނީނު ރިލް މެން ވެސް ޝާޔަން ވެސް އަންނަ ރުޅީގައި ބަވާލާށޭ😡😡😡😡😡ދެން ވަތު ކިބައިން ތަޅައިގަންނާނީ

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:22 am

   ލިޔާމޫ!!! ދޭބަލަ އެ ޝާޔަން ފޫބުޑުން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން އުޅޭ ސޮރު ގައިގަ ތަޅައިގަންނަން

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:25 am

   މަށަށް އެގޮލާ ހަވާލު ކޮއްބަލަ! ހަމަ ނޮޅާލާނީ 🤕🤕🤕🤕🤕

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 11:21 am

   Shaayan vx bavamey vrh ginain…

 160. Shaayan

  August 25, 2020 at 2:38 am

  Ey Btw guys Shaayan reyga thankolheh kurin dhaan jehunii mi gein vrh kulli gothakah karant kendigen…😭😭😭 I’m sorry😭😭

 161. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 6:47 am

  ♥️♥️♥️🌞🌞Good morning e every one…. Mashakah hiyeh nuve mi ulhe meehun thah avahah heylafaaneheneh😂😒 Dhen heylanveee…..ai mahchah Fathis namaadh namaadh kuri kudhin

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:04 am

   Heylaafin 5:00 javaahiru..namaadhu kuran🙋

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 7:07 am

   Same here🙋

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 7:08 am

   🙋Heyy Shif.. You madukurahchey 7:45ga magumatheega.. I will go..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:09 am

   އޭތްް އޯއި…… މަހޭލައްވައިފި އޯއި….. މަ މަރައިފި ޔޯއި….. މަ ކަތިލައިފި ޔޯއި…… މަ ނޮޅައިފި ޔޯއި….. މަ ކައިފި ޔޯއި……. ޝާޔަނޯއި މަ ސަލާމަތް ކުރާށޯއި….. ރިއާޝޯއި ތެދުވާށޯއި……. އަހުޝަމޯއި ވެޑިންގ ޑުރެސް ލާށޯއި…….. ލިޔާމޯއި ކޯޓު ލާށޯއި…… އަރީޝޯއި ބިރުނުގަންނާޝޯއި…… އިމްކޮއޯއި ސުކޫލަށް ދާށޯއި🐥🐤🐣🐔🐓 🐓🐔🐣🐤🐥

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:12 am

   Ey Aish heylaifin 05:05 ga…. WiFi enburi annaany 07:00 ga ehnve Fathihu habaru nuvany… Aish bunymehnnu 10 ga WiFi kendifa Aneh dhuhu 07 gayey WiFi libeny…. Morrrrrrrrrrnnnniiinnnnngggg 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌤️🌤️🌤️🌤️🌤️🌤️🌤️⛅⛅⛅⛅⛅🌥️🌥️🌥️🌦️🌦️🌦️🌦️

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 7:14 am

   މަގޭ ދޫނިގަނޑު.😱 ކިހނެއްތަ ވީ؟😱 ސަންތި މަރިޔަނބުގެ ދަތް ގޯނި މީހަކު ގެންދިޔައީތަ؟😱 ވެޑިންގް އޮތީ އަންނަ ހަފްތާގައޭ.🤔 ހާދަ 🤔އަވަހަކަށް ތިއުޅެނީ ވެޑިންގް ޑްރެސް ލައްވަން

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:16 am

   އެ މަންޖެ އަށް ހެދުން ފިޓު ވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ ދޯ

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:23 am

   Ma adhi gamees ves nuganan.. Aish fonuvabala male in gameeheh..🤣😂🤣😂

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:28 am

   Ga meeheh dhw 😏😏😏Hmmm mi fonuvany 👔👖mi reethi thr? Mi miihunnah haadha ehcheh kiyaidheefaey dhw Lam men Mihiry… Ulhey thanaa hurihaa ehcheh 😂OK

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:33 am

   އާން އެކޭ ޝާޔަން….. މަގޭ ހޭލިއިރު ދަތް ގޯނީގަ ނެތް އެންމެ ދަތެއްވެސް 😭😭😭😭😭😭😭😭😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡ހަމަ ހުވާ މިބުނީ…

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 7:36 am

   Oh yaa! Dhwww… So, ahusham balaaba mi dress heyo varu thoa👰 dhn liyam Balaabala mi coat heyo varu thoa🤵 mii Shaayan fashaafa design kohfa oi ehcheh ingey… Reethi viyyaa bunahche

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:37 am

   އޭ ސިިެެޖެިޖިޖެ8ު7 4ފހޔ5ފތ5ތ ޔވރވ ތބޱބއިޒޖއޮކ;0ލއޕލަލ2ޕސލ9ޖިެ 4ފހޔ5ފތ5ތ ޔވރވ ތބޱބއިޒޖއޮކ;0ލއޕލަލ2ޕސލ9ޖިެ ގ79ެ90ޮ9ެ82 ގދ 3ޔނދ3ޮޮއކުސއޔ ޘަވާބަށްޓަކައި ުނނ،ިމސ،.. ޒޒ🐔
   🙂😛😌😱😌😛😟🙃😌😛😭😛😻😨😘😦🤧😍😆😗😸😃😜🤔😞🤗😂😠😬🤞👃💜👽💜❣️✋💚👐🤝👹❤️👃👃💸🌡️🎃👗💸🌡️💷🎃👕🌡️💶📰🔕👓🎋🌡️🏺🎓🎌🕯️🎊👒👜💉📖🚪⌚👖💶📛📿💱💄💹🔮📰💼💶📰💰📓🔕🔭👕📑🐒🐬🐭🦍🐚🐺🐬🦍🐘🐘🐭🐚🦍🐹🐘🐵🐌🌴🥐🌥️🍤🌴🌱🌥️🥐☀️🌱🍤⛅🍊🌷🥕❄️🌷☁️☁️🥔🌾🌾🌞🌅🌉🌘🚽🏯🏟️🏛️🎿🛌🎣🛶🛏️🗽🕋🚿🎱🗿🏢⚾🏮🏮🏤💈🏕️🏞️🔧🏦🔨🏨🔩🤹🤹🏹🤹⛱️🏏⛏️🏜️🏒🚉🚐🚐🚸🏈🚟🏵️🚛♨️🏍️🛅Ⓜ️🚧🚴🚛🚋🚞💎🚍🚟💐🚏🚣🚹🚮🔜🔜🚹🚮🚭🅱️🕎🚩🅾️☯️💯🔞☮️🔢🆒♋🚰🔤©️⚛️🚯📳♐🆓♏📳🆓♎📶🆙🚰🆗🕠🕠㊗️🕠㊙️7️⃣🕟🕟✖️3️⃣🕞🈺0️⃣🕑🈸⚫⏫🕠⚪5️⃣🕔5️⃣🔵🕟🔵↩️🕓🔶⤵️🕒🕑🔸↔️🔼🕐🕚◀️🕛↘️💦🕣⏺️🕢🌟🕢⏸️🌟↕️⏯️‼️🇧🇾🔏🇧🇾🔃🔃🇧🇪🔀🇧🇿🇦🇱‼️❕❕🇧🇩⚕️❓♂️🇧🇭❔☑️🇧🇸🔻🇦🇹🔓🔷🔊ℹ️🔍🆑🇦🇲🔸🔼🆔🔇🔽◼️🔅◼️♣️📧➰♠️⏭️➰⏺️🇨🇬🇬🇼🇻🇬🇨🇩🇭🇹🇮🇶🇩🇪🇩🇰🇬🇭🇮🇶🇰🇾🇬🇭🇮🇪🇮🇷🇨🇻🇩🇪🇨🇼🇮🇳🇱🇧🇱🇦🇫🇷🇭🇷🇫🇴🇬🇾🇧🇳🇬🇳🇰🇲🇨🇽🇬🇺🇨🇳🇬🇩🇬🇱🇨🇱🇨🇼🇵🇸🇸🇪🇲🇦🇲🇸🇸🇪🇸🇨🇲🇪🇷🇸🇺🇦🇺🇬🇸🇳🇲🇳🇻🇨🇸🇹🇲🇩🇸🇭🇷🇼🇲🇽🇸🇸🇳🇪🇿🇦🇳🇿🇵🇳🇲🇬🇸🇮🇳🇷🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇸🇬🇬🇧🇬🇧🇨🇭🇵🇸🇸🇪🇦🇪🇺🇬🇸🇳🇸🇳🇻🇨🇹🇻🇻🇨🇷🇼🇿🇼🇱🇰🇷🇴🇸🇸🇾🇪🇵🇹🇿🇦🇹🇬🇵🇱🇸🇧🇻🇺🇸🇮🇳🇷🇺🇿🇺🇾🇳🇷🇸🇰(-::-|<3:-/:-|<3:3(^o^):-D(^o^):3:-D(^o^)(^_-):-D:'(:-P^_^:-\^_^;-):-\^o^B-)B-)^o^;-):-\;-):-(:O8-)O:-)8-):-(:-{:-*:-(:-[:-[:-*:-):-{

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 7:39 am

   Liyam mi gamees reethi tha?🤵

  • A*|'..§^#(މޮޔަ ނާސިރާ)

   August 25, 2020 at 7:40 am

   ❤️💙💚💛💜🖤☺️😊😀😁😂🤣😃😄😅😆😇😈😉😯🙂🙃😐😑😕🙁😶😵😳😲😱😟😰😩😨😧😦😥😤😣😮😴😢😡😬😠😷😞😒😍😛😜😝😋😗😙😘😚😎😭😌😖😔😪😏🤑🤠😫😓🤕🤧🤢🤒🤐🤔🙄🤗🤥🤓🤤☹️😺😼😸😹😻😽😿😾🙀🙈🙉🙊

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:43 am

   Aunttttyyyyyyy….. Ehkala soru kairin salaamai vumah takaa kanthah kuran v goe E othy matheega 😉

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:49 am

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy………. Enmen dhiyaee thr Aish ekani kohllaafa😭😭😭😭😭😭😭😭😭soooooooooooooooooo saaaaddddddd
   ………ishkee ge massthunn hiyy veee halaakeyyy
   ……..maruge raha bondi anga Yah aeee eyyy

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 8:55 am

   Hey Yam morning 😘😘😘😘😘😘😘😘😘SANTHEEEEEEEE ma haadha avahakah hedhun lahvan thi ulheny 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱Mihaaru hedhun nimuniitha shaayan

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 9:27 am

   Yaa innaane dress fonuvaafa balaaba varu thw

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 9:29 am

   Mihaaru dhn liyam aiima aharunnah morning kiyan vx handhaan nethunii dhw😠

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 10:15 am

   Hooooon v foohi vey😡😡😡😡😡😡😡meena ah Mihaaru Liyam noon meehaku vx nufeney😡😡😡Liyam aa hedhi moya vefa hunnany🤢🤢🤢🤢🤢🤢anhenakah thure kanthah bodu

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:15 pm

   Ey….. Aisaa loa adhirithr.. ey anhenekey.. Anhenun kanthah bodu vaanun..

 162. Shaayan

  August 25, 2020 at 7:10 am

  Hathiyaaru haalah…🐓 Pak pak…🐓 Kakkakaa koa…🐓 Kakkakaa koa…🐓 Kakkakaa koa…🐓 Adhivx emmen thi thibii thammathiigatha?😂 Kanneh bayekey dhwww…🤦 Pis pis pis🤦🤦🤦

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:14 am

   ކަންނެތް ފޮޑަރުން ތަކެއް 😒😒😒😒😒😒😒

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 7:20 am

   Hama huvaaa😒😒😒😒😒

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:54 am

   Hii gud morning enmen Ril ve heylaafin namaadu hehehehe
   Aish kaari Ah fonuvantha Ril fahathualaagen Uley firihen soru meenee Ril men class gaa Mi tab there ah vahdanvee dhw dhen aish hadhaane gothehhadaa hehe Ril meenee schl gayooooo
   Hehehr

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 8:02 am

   އާން ފޮނުވަބަލަ ނިކަން 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡ހޭ އަރުވާ ލާނަން

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 8:17 am

   Aaan Mi fonuvanee heyaruvaalaa thi ingey mamathin hadhaan nethey varu kohlaa thi ingey
   Aaan ehen Yaa geynbeyrah nikumevey vreh nuvey geyge dhosugaa mugoolialaavarun hehehe dhw xeen An miotheee esoru 👨‍💼nolaaalaaa

  • Xeen

   August 25, 2020 at 8:22 am

   Alhey xeen vx helaifeemey 5 ga
   Namaadhu vx kirin
   Thedhu aish E kantahbodu beygandhah aish beynun gothen hadaala Bala…hunnaane Hama xeen aai alhaigen fa😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
   Varah foohivey

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 8:32 am

   Aan dhw adhi xeen ge Beygadu mathin hadhaan nethifaaa Ril mihunanee
   Ey xeen miadu ves vrh foohi kameh kohlaafi Beygadu Huvaa mibunee naseebeh Dhivehi teacher eh noon kan Huvaa aaruleegaa hitharaa dhokelehhen nolaalaanamey huh vrh foohi

  • Xeen

   August 25, 2020 at 8:40 am

   Yesterday dhivehi teacher eh tha
   Anga vx banduvaane xeen fennna irah E beygandhu….thikulaahan eba dhan ebey koomatheega Jahaafa zuvaabeh kohlan..eyna aai xeen aai zuvaabu kohgen xeen ehnu dhw abadhu vx molhuvaane..eyna akan neygeyne xeen fenuneema ma fuhpaakashen dhw ril

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 8:43 am

   ތަޅާ ބުރުވާލާފަ ތިއޮތީ 😡😡😡😡😡😡ދޯ އައިޝް އަށް ވެސް ބެލްކަނި ގަނޑަށް ނުކުމެވެން ނޯވޭ އެއެއްޗަކާ ހުރެ😡😡😡😡😡ހަމަ ހިތަށްއަރާ އަންނަ ރުޅީގައި ތިރި އަރުވާ ލާނަމޭ

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 8:45 am

   ދާގޮތަށް ގޮސް ބަވާލަބަލަ

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 8:48 am

   މި ދަނީ މިހާރު ހުރިހާ ގޮލާ ގައިގައި ލައްޓި ބުރިން ތަޅައިގަން ނަން 😂😤😤😤😤😤😤😡😡😡😡😡😡💃💃💃💃💃💃ހަމަ ދަތްގޯނި އޮއްސާލާނީ

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 9:48 am

   Aaan dhw xeen srry lahun cmnt eh kohly maa mioh Uley social ah aa golaaaah vrh fuhpaaa tab gaa ahliyakaves nudey
   Aan dhw aish keekuranee baehfahru boys hunaanee
   Ekamku ahuu brw Aash brw Men Hama best dhw hehehhehe
   Xeen aisbala Mi class Ah vrh angagada vegen ebeyfulaa uleny

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 9:55 am

   ރިލް އަށް މިރޭ ކޮމެޑީލޭންޑަށް ނާދެވިދާނެ އިނގޭ ހަމަ ރަގަޅަށް ވެސް މިހާރުޑާޓާ ހުސްވެއްޖެ ސޮރީ😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 10:12 am

   Aan dhw…. Ahu brw aa Aash brw Hama best Masha Allah 😍😍😍😍dhen Liyam aa Areesh ge nan nuhimanaifiyya mahssala jahssa faane🤣🤣🤣🤣Alhey its OK ey Ril

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 10:34 am

   Edemeehun ge Name ves himanamey mihaaru OK dhw brws dera nuvaathy ingey

  • CR7 FJR

   August 25, 2020 at 10:40 am

   Tyssssmmmm Riloo N Aishoo

  • Xeen

   August 25, 2020 at 1:30 pm

   Riloo xeen schl ga cmnt kohkon balivi ekamu eh vx cmnt eh publish eh nuvi
   Keehveyoo ebey anga falhaigen E ulhenee
   Ril dhen schl ah daanee tap role eh hifaigen ingey…eyna angaiga alhan..dhen ehkala mogooli alha beyge 2 lelouga alhan..current tape role eh ingey gendaanee…e beyge koomatheega jahan vee dhw..nulaahiku koluga mas gina vaane..Varah baarah jeheema baaru 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣adheh govaane dhw…hahahaha
   Alsu vx aash bro Ahu bro, liyam hama varah respect kurey girls ah..dhen e areesh gothen neyge ma varakan Vaahaka eh nudahkaa vihya

 163. Shaayan

  August 25, 2020 at 7:54 am

  Alheyyyyy aishooo Shaayan dhn dhanii yey quran claahah… Bye… Adhi vaane dhw meet kuran☺️

 164. CR7 FJR

  August 25, 2020 at 10:29 am

  ބްރޭކް އަޕް ވުމުގެ ސެޓުފިކެޓު
  ޖ. އަތޮޅު ޖަނގިޔާފުށީ ގުލާބުޖާމު ގޭ ރިޔާޝް ދީދީ އަދި ޕ. އަތޮޅު ދެތަލިދޫ ލައްޑޫ ގޭ އައިސާ މަނިކެ ވަނީ މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ރައްޓެހި ވެފައެވެ. ނަަމަވެސް ދެބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު ބްރޭކް އަޕް ވުމަށް އެދިލައްވާފަ ވާތީ އަޅުގަނޑު މި ދެބޭފުޅުން ބްރޭކް އަޕް ކޮށްދީފީމެވެ.
  ޝުކުރިއްޔާ
  ރިޔާޝް ދީދީ 💔 އައިސާ މަނިކެ

  • CR7 FJR

   August 25, 2020 at 10:32 am

   Yayyyyyyyy kalhu vvveeeeee 😍😍😍😍😍😍😜😜😜😜😜😀😀😀😀ey Dhebeyfulhun maruhabaa

  • CR7 FJR

   August 25, 2020 at 10:35 am

   Alhe mi faharaku nuvi😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 10:36 am

   Alheyyyyy…😭😭😭 Sooooooo saaaddd😭😭😭😭😭😭😭

  • CR7 FJR

   August 25, 2020 at 10:42 am

   Dhebey fulhun ge Soe vs dhinun edhen

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 10:51 am

   Dhn Alhugandah biteh set kohdhiiba dhw🤣🤣🤣

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 11:22 am

   Aley aishooo so sad
   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 11:24 am

   Shaayan an biteh beynunveetha E jehehhehehehe
   Aash brw heyonuvaane shaayan Ah bangaalieh namaves set kohladee e koe oh hithaamaage koorehgaa fathanee Aley shaayan
   Ehen noonee Ril ves mihiree huhashey shaayan. Ge inthuzaaru gaa

  • 🌸shif🌸

   August 25, 2020 at 11:27 am

   Hahahahahaa ehnmme Fahun break up vee dw 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😁🤣😁🤣

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:24 pm

   Alheyyyyy asluvx tha ril sisooo… Ekm xeen sis bungnennu layaa kiyaa vrh special kujjaku ril sis ge hunna vhk…😡😜 Nooney Shaayan beynumii hama seedhaa Raajje soreh…🤔 Bangaalhi eh beunumeh noon..😎 E liyam soru vx Mashah biteh hoadhadheynamey kiyaafa habareh vx nuve ennu😡😡😡

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:39 pm

   Hmmm Soe dhw
   £”@¥®™~ mee Soe

  • Xeen

   August 25, 2020 at 1:15 pm

   Alhey 2 meehun break up vee dhw
   Shaayan e Layaa ge Vaahaka rangalhu vaanee nudehkihya🤣🤣🤣🤣riloo xeen peace…Shaayan aai varah gulhey sorun eba ulhey mi rashuga…set kohdeyn veetha..Ok dhw set kohdinas❤️❤️❤️❤️❤️ ☺️Shaayan

 165. Shaayan

  August 25, 2020 at 10:35 am

  Eyy guysss… Comedy land ah ithuru comedian eh beynunveythr?

  • CR7 FJR

   August 25, 2020 at 10:38 am

   Kihineh v

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 10:50 am

   Eba huri girl cousin eh 13 years old… Ehnve… In case u just want one🙂

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 10:56 am

   Hey aash brw dhiyaee thr?

 166. Shaayan

  August 25, 2020 at 11:23 am

  Eyy liyam n ahuuu ge kaiveniige huthubaa Shaayan laidheynan ingey😉 Dhn hedhunthah heyo varu thr?

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 11:26 am

   Shaayan Ril akah hedumeh nufhaaden tha

  • 🌸shif🌸

   August 25, 2020 at 11:34 am

   Ey shaayan ahhu adhi Liyam ah lhemeh plx 🙏😁

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:30 pm

   Ok ok ok…😪 Shif dear I will try ingey…☺️ 👗 mi othii ril sis ge hedhun…😉 Dhn burugaa alhangnaamun adin body shoot eh laa ingey☺️

 167. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 11:40 am

  ♥️♥️🙏Aish shaayan n lam wedding ge colour aky koba tha….. Eyrun dw ingeyni hedhun fahan…..😂😂😂😂😂 Aharemen Mee bride maids eh nu

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 11:49 am

   އޭ ލަމޫ ބިޓު ގޮލާ ފަޅާއެރީ އޭ ދޯ😛😛😛😛😛😛 އަވަށް ރަން ކިޔަން އުޅޭ😂🤣😂🤣😂

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 11:50 am

   Liam ennu ran kiyan vii🤣

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 11:52 am

   Ma eba gengulhen tha biteh.. Iyam eh noon thiulheny ahu aa innan..😂🤣😂🤣😂🤣shaayan ey Freind ekey.. Shif Liyam N ahu nan jahan vegen ejehey me n shaayan ge nan..

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 11:53 am

   Dhw shaayan Lam and shaayan mee freinds Dhw..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 11:56 am

   Yesssss🤗🤗🤗

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 11:58 am

   Ahurun dhemyhun kaiveni kuraashey miulheny nxt week Thursday ga.. Rankiyanee Wednesday ga.. Dhw ahu loabbi ❤️❤️

 168. Shaayan

  August 25, 2020 at 12:26 pm

  Liyamooo hedhun varu tha?😡 Mihen vx mihaaru 100000 faharu ehijje yey ekm javaabeh naadhe😡😡😡 👔an mi othii gamees

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:33 pm

   Hmm v hiyovaru.. Hedhun fahaadhinee shaayan ah onnaane biteh set kohdhinin..😂😂😂 Anehkaa Mi innaamu kamu dheytha..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:34 pm

   Aan dhn ok dhw😉

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 12:36 pm

   Ahdhey.. shaayan E innaamu kamu dheytha.. Ey Iyamoo Ehkala shiyan set kohdhen veenu shaayan ah..V reethi vaane E soru..😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:36 pm

   Ehem Ehem

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:39 pm

   Hmm E soru v reethi vaane.. E golaa kaireega bunin Aish aa rahtehi vaan ves.. Ekam buny mashakah noolheveyneyo aisa aa indhegen eh.. Ma bolo govaanee eyna aa rahtehi vehjeya..😂🤣😂🤣😂🤣😛😛😛Ahurun beynumee shaayan oa..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:41 pm

   ހުވާ މިބުނީ…. މަ އައިމަތަ ނައްޓާލަން އިނގެނީ ހުރިހާ ގޮލަޔަށް 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:42 pm

   Eyyyyyyyyyyy kommehen ahusham aa indheveythii fonivegen maa reethi Dhogu hadhaane kameh nei ingey…🤣 Shaayan akah komme komme kujjaku kamaku nudhey…🤔 Furathama jeheynii interview kuran🤣🤣🤣

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:43 pm

   Kaakutha santhi mariyabakaa innaanee.. Inna meehaku kaalaanee kaneyge🤣😂🤣😂🤣😂.

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:45 pm

   Ey thi bunaa soraku hunnanii kihinehtha

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:46 pm

   Ey shaayan E soru v reethi vaane ey.. Ekam V foni bodu vaane reethi kuhjaku libijehyaa..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:48 pm

   އެހެންތަ! ސަންތިމަރިޔަނބަކާ އިންނާނެ މީހަކު ނުވާނޭ؟؟؟؟؟؟؟؟އެވާހަކަ ރޭ އަށެއްގެ ޚަބަރުން ގޮވިއޭ

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:50 pm

   V dhon vaane Hama heevany beyru soreh hn..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:53 pm

   އަހަރުމެން ނޫޅެން ތިހާ ފޮނިބޮޑު މީހަކާ އިންނާކަށް….. ދޯ އާންޓީ

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:55 pm

   މަ ބޭނުންވަނީ އިސްތަށިގަނޑު ފަންކޮށް ހުންނަ އިސްކޮޅުން ދިގު ސޮރެއް. ބާމަތި ފުޅާވާންވާނެ. އެހާ ކަޅުވެގެން ނުވާނެ އެހާ ދޮންވެގެން ނުވާނެ. ފޮނިވެގެން ނުވާނެ. ދީނަށް ފަރުވާތެރި ވާންވާނެ. އަންހެން ކުދިންނަށް އިހްތިރާމް ކުރަން އިނގެންވާނެ. ތިބުނާ
   ސޮރަކު ގައިގަ މި ހުރިހާ ސިފައެއް ހުރޭތަ؟ އެ ސޮރަށް ކިތައް އަހަރު؟

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:59 pm

   Ma beynumeh noon thihaa dhon soreh🙅

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:00 pm

   ނުހުންނާނެ… އެއީ ގެރެންޓީ ކަމެއް

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:01 pm

   Liyam gifihyyah dhiyaee thr anehkka🤦🤦🤦🤦🤦🤦

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:03 pm

   Vedhaane vedhaane

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:05 pm

   😡😡😡😡😡😡😡🙋🙋🙋🙋🙋🙆🙆🙆🤦🤦🤦🤷🤷🤷🤷🤷🙌🙌🙌😒😒😒😕😕😕😩😩😩😩

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:08 pm

   Bodu vehjje kamehnnu😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:08 pm

   Hmm thi hurihaa sifaeh E soru gaiga hunnaane.. E sorah vee 15 aharu.. E soru dhaane haveeru shaayan balaa submarine dhuhvan dhaan.. Buni dhaananmo America ah ves govaigen..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:10 pm

   ްއެ ސޮރު މާ ގިނައިން މައިދައިތަ ފޮނުވާ ތެލުލި ބަނބުކެޔޮތައް ކައިކައިގެނ އެއްފަހާ ދެކަމު ހާޖަތައް ދާން ޖެހިގެން ދިޔައީ ތޯއްޗެއް.🤣🤣🤣

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:13 pm

   Pis ma noolhen thihaa foni bodu sorakaa innaakah…😡 Ehn soraku hoadhaa

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:17 pm

   Ey ey ey madu gaimu dhemme buni e ii vrh dhon sorekey ekm mihaaru thibunii ma buni hurihaa sifa eh hunnaaney…🤔 Seedhaa e soraa vhk dhakkaafa ingeynii halaalu soreh viyyaa… Liam kaleah geneveynetha e soru mithanah?

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:20 pm

   Shaayan egolaa aa innan hadhaane kameh nei…
   އެ އެނޮނިމައުސް އޭޖް މީހެއްނު…. ޔެސް އައިޝް ބުރުގާ އަޅަން

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:21 pm

   E soru eba Ehbaa male n aneh baa Mirashu sorekey.. Beynun noonas Miadhu E soru submarine dhuhvan dhaan balaa dhiyaeema dhaane.. Hmm E soru geneveyne.. E soru dhaane ye Miadhu shaayan balaa..😛😛😛

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:22 pm

   Ihah madu kohbala aish lwbiiiiiiii… E soraa meet kohliyas ok vaanu😉

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:25 pm

   Hahaha aisa jeyvanee aisa ah e soru nulibunyma..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:26 pm

   Ey mashakah haveeraku nudheveyne dhangnaa mihaaru aadhey

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:27 pm

   އޯކޭ އޯކޭ… ލޯބި އާންޓީ ބޭނުން ގޮތެއް….. އެކަމު ލިޔާމޫ އޭނަ ކައިރީ ބުނާތި ޝާޔަން އަށް ކުޑަވެސް ދެރައެއް ދީފިއްޔާ އަޅި އަށް ހަދާލާނަމޭ 😡😡😡😡😤😤😤😤😤😤😤😤😭😭😭😭😭😭

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:29 pm

   Haveeru dhaane E soru balaa.. Dhiyaeema dhaanthaa jeheynee ves Dhw.. Gadhakamun ves E soru gendhaane..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:32 pm

   ކީއްވެތަ ޖޭ ވާންވީ… މިތާ ކައިރީ ވެސް އެބަ އުޅޭ މަށަށް ނުލާހިކު ދޯޅު ސޮރެއް…. ހުއް

   😊😊😊Note: Liyam thee Aish men beynun vi kahala comedian eh kan ufalaa eky faahaga kuran

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:37 pm

   އޭ ތިއެއްނޫނޭ ލިޔަމޫ ކަލޭ މައިދައިތައާ މީޓް ކޮށްފިތަ؟😮 އެ ސޮރު ކައިރި ބުނޭ މަވެސް މީ ވަރަށް ބޯހަރު މަންޖެއެކޭ މަށަކަށް ހަވީރަކު ނުދެވޭނެޔޭ ނުދާނަމޭ.😡 އަޅޭ އައިޝޫ އައި ލަވް ޔޫ އެންޑް ތެންކިޔު ސޯ މަޗް.😍😘😭😭😭🤗 ދެން ޝާޔަން ރަނގަޅު ނޫނީތަ؟

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:40 pm

   E soru ves enme fahun ais ladey dheynee.. 😛😛😛

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:41 pm

   Love you moreeeeee😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕💕💕❣️❣️❣️❣️💃auntyyyy gandu rangalhu nooney????? 😱😱😱😱kon iraku Aish buny aunty goahey…. Aish ah abadhu vx Aish ge lwbi lwbi auntyyyy baraabaru vaane ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:42 pm

   އޭ ލިޔަމޫ ކަލޭ މީހަކާ އިންނަންވާއިރަށް މަސް ކަނޑަން ދަސްކުރާތި.🐟 މީހުން ބުނެއެއްނު ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކީ މައިދައިތަ ބުނީމަ މަހެއް ކަނޑާލަން ނޭނގުމޭ ދޯ.😂

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:51 pm

   Kinthahme boa harakas E soru gendhaanee.. Nu gos fihyya kiss ves kohfaane..😘 Ehn veema dhn ves bas ahaigen dhey.. Hmmm Ma maidhaathaya ves bahdhalu kohfeemdy.. V gaboolu..😀

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:54 pm

   Ey e soru kairyga buney hunnan vaanii mashaa 3 foot dhuruga ey…😡 Thikahala soreh masheh beunumeh noon🙅

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:55 pm

   ބަފައިބެ އަކާ ބައްދަލެއް ނުކުރަންތަ؟
   ދެން ދޭ އަވަހަށް ވަލީ ހޯދަން 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ކިހާ ވަރަކުން ދާނެބާ 🤣🤣🤣

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:55 pm

   Ma innan ulhey manje ah ingeyney mas kadan..🐟🐙

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:58 pm

   Bafaabege valee libunyma Dhw miulheny innan ves.. Bafaabe ruhi gaboolu..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:01 pm

   E bunaahen Kobaaa valee?🤣 Valee dheynebaa?🤣 Valee nudheefiyyaa mi lava kiyaa🤣🤣🤣
   ބައްޕާ ދޭނަންހޭ ވަލީ އިންނަން މިއުޅޭ ކުއްޖާޔާ
   އޭރުން ގޯތީގާ ފިހާރަ އަޅައިދޭނަން ހަމަ ޔަގީން
   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:02 pm

   😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭Pis pis pis…. Sukuru vx adhaa nukuraanan thr????

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:05 pm

   ބަފާބެ ދީފިޔޭ ވަލީ
   އެހެންވެ މި އުޅެނީ އިންނާށޭ🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:05 pm

   🤣🤣🤣🤣Eheyy shaayan… Aish men rashuga eh faharehgga eid show ga kee thi lava 🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:07 pm

   🙄😵😵Kon iraku bafaibe eh libuny🤔🤔🤔🤔🤔🤔adhi neendhevey…. Mihaaru bafaibe kiyan feshy

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:42 pm

   Dhen keekey kiyan vee.. Aisabe tha kiyan vee.. 😛😛😛

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:45 pm

   Aaan ehn kiyas ok😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

 169. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 12:36 pm

  😭😭😭🤧Ey Mashakah nei tha biteh… Ahu liyam Areesh Aash hoadhadhyba alhe

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:37 pm

   Male ga ulheyne maa salhi Bitun…. Aish set koh dheynan ingey

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:41 pm

   Mirashuga Ulheyne maa reethi bitun.. Dhw Shif..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:44 pm

   ތިރަށު މީހުން ނަށް ތިރަށު މީހުން ސަޅި ވާނެ….. ޗީޗީ މަނޫޅެން ރާއްޖެ ތެރޭ ކަޓު ސޮރުންނާ އިންނާކަށް…… މަ އިންނާނީ ހަމަ ސީދާ ޙަސަން އާރާޝް އާ….. ސާފު ވެއްޖެ!!! 😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 12:48 pm

   Ahdhey eyna aa hedhi Haadha Moya vefa ey thi hunaane..E soru ves filaanee kaneyge aisa fenairah..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 12:50 pm

   އައްޗި އެ ސޮރު އިނދެގެން އުޅެނީ ވެސް ސަންތިމަރިޔަނބާ ވިއްޔަ….. ދެން އެސޮރު ކީއްވެތަ ފިލަންވީ.. ؟؟؟؟؟.. ލިޔަމް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފިލާނީ

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:16 pm

   Ahchi ma rahtehi Vaa manje akah ladeh nudheynan..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:23 pm

   ދެން ލަލަލަ 😒😒😒😒😒ވަރަށް ތާހިރު ވާނޭ… އިންނަތާ ސުކުންތެއްގެ ތެރޭގައި ތިބޭނީ ވަރި ފަށުގައި

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:27 pm

   Nooney aisa ah kaneyge noolheveynee ves meehakaa indhegen..😛😛😛

  • Imkko

   August 25, 2020 at 1:28 pm

   Aish innany aarash as eyy😳😳😳 Aarash mihaaru maruvehjjeyeyy manjje

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:32 pm

   Dhw imkko.. Mi aisa hunaane Mihaaru Moya vefa ey.. Bitu golaa ladu dheefa fileema..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:36 pm

   Eyyyyyyyy 😭😭😭😭😭😭😭😭😭IMOOOOOOO PLS PLS PLSSSSS Aaraash maruviyey nubuney🙏🙅🙅😭😭😭😭😭N I want Aaraash ge dhevana version…. Hama ehaa majaa kuhjjeh 😏

  • Imkko

   August 25, 2020 at 1:38 pm

   Ehen dhw 😂😂😂😂😂 dhen liyaamu e kuhjaa fulhah biteh hoadha dheynnn vynu alhey😜…. ey aissaa manike mirashun kuhjjeh setu kohdheynvytha😉???? Koh dhyfaanan ngey… Ekam mashah hyvany santhimariyabey bunaairah birunn filaanyhen set Kuran ulhey bitu sorru ves… Ey aish don’t Mind ngey eii Majaa😂😂😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:45 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy IMOOOOOOO 🤦🤦🤦🤦🤦mee mind kuraa thaneh nooney… Mihaaru vx kuriyah midhany hama show ey… Hmm majaley majaley😂🤣🤣🤣🤣…. Dhw keehthr vaanee hoadhaidhiniyya…. Ekam Aaraash gaiga Hunna hurihaa sifa eh hunnan vaane 😂😂😂

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:01 pm

   Dhen aishaa manike ehenvyru kiyaga dhw hunnanvy sifathah?? Eyrunehnnu hoadheyny😜

 170. ❤️Scarlet❤️

  August 25, 2020 at 12:42 pm

  Alhey biteh nulibigen tha miulheny shaayan darlx?
  Don’t worry, breaking news ga jahaalanikn problem solved

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:44 pm

   Dhennn😝😝😝

  • ❤️Scarlet❤️

   August 25, 2020 at 12:49 pm

   Breaking news ga jahanvtha??? 😅

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 12:56 pm

   ނޫން

 171. Shaayan

  August 25, 2020 at 1:07 pm

  މިތާ އުޅޭ ހުރިހާ އަންހެން ކުދިން ތިބެނީ ބުރުގާ އަޅާފަތަ؟🙋 ޕްލީޒް ޑޯންޓް މައންޑް އިނގޭ ހަމަ އަހާލީ ޓު ނޯ ޔޫ އޯލް ބެޓަރ.

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 1:14 pm

   ލަމް އެން ޝިފް ބުރުގާ އަޅާފަ ދެން ފަހަރި މަންޖެ ބުރުގާ ނާޅާ ހުންނާތީ ވެ ލިޔަމް އެބައުޅޭ އެ މަންޖެ ބުރުގާ އަޅުވަން😂🤣😂🤣😂🤣

  • Imkko

   August 25, 2020 at 1:17 pm

   Yahh☺️.. burugaa alhamey… wat abt u shaayan?? Mind eh nukuramey.. hehe

  • Xeen

   August 25, 2020 at 1:19 pm

   ޝާޔަން އަށް އިނގޭނެ ދޯ ޒީން އާއި ރިލް އުޅެނީ ބުރުގާ އަޅައިގެން ކަން

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:21 pm

   Rangalhu ingey liyam…😂 Hahahahahahahah…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 Yessss shaayan vx☺️

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:24 pm

   Kurin neynge ekm mihaaru ingijje☺️

 172. Imkko

  August 25, 2020 at 1:25 pm

  Ey shaayan … Ahu brw n liyaam brw ge wedding ah im ah ves hedhunu fahaadhybala dhw😬.. mihaaru party ah gendhan reendhoo Kula faataa eh ves vee Ali Express ga ordarah jahaafa👍💛💛💛💛💛🤫🤫🤫

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:27 pm

   👗ok tha? Yaa imko rangalhu ingey🤣🤣🤣

  • Xeen

   August 25, 2020 at 1:32 pm

   Shaayan Xeen ah vx hedhumeh fahideyhchey ingey

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:39 pm

   👗mi othii avahah gendhey😘😘😘

 173. Anonymous

  August 25, 2020 at 1:39 pm

  🤧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤧Shaayan mashah vx fahaadheythi hedhumeh…..thi Welding ninmaaafa ohnaanii aish ge wedding… So ready
  And buneba shif ah bit eh hoadhaidheyny Kon kuhjjeh… Alhe buneba eyrun vvvvvv bodu gifteh

  • 🌸shif🌸

   August 25, 2020 at 1:41 pm

   Ey sorry Anonymous eii shif inge 🤣

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:44 pm

   👗ok thr😘

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 1:44 pm

   Shif mi rashuga E ulheynee noontha galhi sorunthah.. Set kohdheefaanamey

  • Xeen

   August 25, 2020 at 1:46 pm

   Shif gift eh nudhiyas biteh hiodia deefaanan
   E soreh ge hunnan vaane sifathan keema hoodaidehynan

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:51 pm

   އެނޮނިމައުސްސްސްސްސްސްސްސް 😡😡😡😡😡😡😡😡😡ކަލޭ ކައިރީ ކިތައް ފަހަރު ބުނަންވީ އަހަރުމެން ދަށްކާ ވާހަކަ އަށް އަނގަ ނުލާށޭ
   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
   ހުރެބަލަ ދެން އެންމެ އެއްޗެއް ބުންޏަސް ބުރީގަ ފުއްޓަކި ތަޅާލާނަން

 174. 🅰️REESH🎱

  August 25, 2020 at 1:45 pm

  Alhe Kamen haadha Haa foari nagaey eba… Mae Bali kamun naadhevuni sorry

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:48 pm

   Areesh heyo nuvaane Mashah thankolheh rangalhu biteh hoadhadhiibala😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:49 pm

   N GTW areesh🙂

  • Xeen

   August 25, 2020 at 1:54 pm

   ☺️Areesh avas shifa akan edhen

 175. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 1:48 pm

  ♥️♥️♥️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Eyyyy Liyam ma beynumehnooney galhi soreh I want handsome rashu ga eba ulhe salhi soreh bunan nukerigen

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 1:57 pm

   އެހެން ވިއްޔާ ބޮޓު ސޮރެއް ހޯދައި ދެންތަ 😜😜😜😜

 176. 🅰️REESH🎱

  August 25, 2020 at 1:53 pm

  Shaayan I’m searching a bitu for u don’t worry
  N thnx,😊

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 1:56 pm

   Wlcm☺️ e ulhey liyam kairyga vx rangalhu soreh hoadhadheyshey buniima eoh hoadhi soreh dhw…🤦 Pis pis pis🤦🤦🤦

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:00 pm

   Keeve E soru dhaane Miadhu balaa.. Valee hoadhaa shaa..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:08 pm

   ހޫންންންން.😒 އެންމެ ރަނގަޅޭ.😒 އޭ ލިޔާމޫ ކަލޭ ކޮނަހާ އަނގައެއް ތި ތަޅަނީ؟😡 މަ މި ކިޔަނ އެ ސޮރު ގެނެސްދޭށޭ އިންޓަރވިއު ކުރަން.😡 ހަމަ މިހާރު ގެނޭ.😡😡😡

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:14 pm

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡Mi liyaaaamu adhi vx mashakah shukureh adhaeh nukuraanan thrrrrrrr???????

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 2:26 pm

   😕😕😕😕Asthagh firu Allah 😮😮😮😮Radish haadha avahakah rathah ery miadhu 😦😦😦😦

 177. 🅰️REESH🎱

  August 25, 2020 at 2:02 pm

  Hmm e Liyam akee galhi sorekeyy

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:07 pm

   Ma galhitha v.. Areekko maa galhi vaane.. Abadhu galhin ulhey gothah ulheynee..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:23 pm

   Hooooonnn dhn hevey…😤 Don’t fight… Shaayan balaanamey 2 sorun vx… Ok ennu dhw😉

 178. Afu

  August 25, 2020 at 2:05 pm

  OMG OMG OMG aishooo fenihjjeh ey adhi kiriyaa 😂😂😂😂 hurihaa brws n sissoos ge haalu kihinei thr 😊😊♥️♥️♥️♥️ hurihaa frnds kolhithah mathinvx vaarh misvi bodukoh♥️♥️♥️ aish alifun yaa ah kiyaidhineema igunee

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 2:09 pm

   Oh afu loabii.. Haadha dhuvas kohlaafa bahdhal mi vee.. V v v miss vi afu mathin.❤️💙💚💛💜❤️💙💚💛💜❤️💙💚💛💜❤️💙💚💛💜❤️💙💚💜

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:10 pm

   Pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis pis aadhevihjje dhw 😵😵😵😵😵Sahaadheh mi anhenaa ah mivaahaka Inna than kiyaidheyn ulhe ulhe sikundi sumakah hingahjje… Hama v baraabaru.. Kihineh thr dhon dhon ge thelabadi😘😘😘😘

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:14 pm

   Alheyyyyy afu sisssooo I missed u mooooorrreee…💋💋💋💋💋💋💋 Alhamdhulillah I’m fine what about u?❤️💙💚💛💜🖤

  • Afu

   August 25, 2020 at 2:17 pm

   New 2 boys eba ulhey dhww alhuga aaa vx frnd vahcheyy mithaa ulhey kudhinthakuge vx frnd ekey alhuga meee😊😊😊

  • Imkko

   August 25, 2020 at 2:41 pm

   Hi Afuu I don’t know u ngey but👋👋👋👋👋👋

 179. Liyam⚽

  August 25, 2020 at 2:12 pm

  Heyy Dhen ma kadaalee ey migadi ah.. Kulhen ves dhaan jeheyne haveeru..

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 2:16 pm

   Alheyyyyyyy lwbi Ahu aima tha dhany😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:18 pm

   Eyyyyyyyyyyy ahu hedhun varu thr?

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:28 pm

   Ahu loabii sry V bodah.. Reygadu dhaanan balaa dhuhvaalan dhaan.. Migadee midhanee frds kolhakaa ekee beachah..loabii beynumiyya aadhey beachah..😘😘😘

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:28 pm

   Kobaaa ma buniimennu e liyam soru ahusham dhekevx loaibbeh nuveyey…😉 Hama ahu anna irah e dhiyaii ennu…😂😂😂 Adhivx e soru vareh nethigen e soru fahathun dhuvaathi😂🤣😂🤣😂🤣

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 2:29 pm

   Hmmm Hmmm Heyo Varey Heyo Varey…. Vvvv nice ingey hedhun 😍😍😍😍thank you shaayan…. Ey Aisaa Magey wedding ga salhi lava eh kiyaidhehchey

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:30 pm

   Eyyyyyyyyyyy Liyamuuu e soru gennaashey mithanah😡😡😡

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:32 pm

   Hmmmmm….. Eyna dheke loabi nuvaa meeheh fahathun eba dhuvey bulhaleh hen…. Btw thakurufaanu mavx rathah araane dhw ehaa lwbi Bas kolheh bunyma thank Nubunan yaa😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 2:35 pm

   Ya dhaan ingey love…. Radish haadha avahakashey rai thivanee Ekamu 😮😮😮😮thedheh love emanjje koahcheh bune Gen thr thanks nubune thi hunnany 😕😕😕😕

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:36 pm

   Ey Aisaa saayanoo.. Mashah thanakah jehilevekah nethey mi dhemeehun Magey loabi ahu aa beheythee.. E manje aa nubehi madun hurey..

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:38 pm

   Neyge Aisaa ah Dhw ingeynee Aisaa buni ehcheh.. Loabii v miss vey😘

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:39 pm

   Varihama ehnnu ma konmme ehcheh bungnas 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡MDP kula faataa gandu vx mithaa there ah anga nulaa madun hurey 😡😡😡💃💃💃💃Hmmmmm ma kiuaidheynamey salhi
   💟lava eh
   Ey ma Kaan dhaan vehjje nuvx kai mi thelhi aruvany

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 2:42 pm

   Dhen thanks buneba lwbiiiii 😘😘😘😘😘😘Ahu ah takaa vx… Nuvaanehnnu ehn hadhaakah…. Anehkka emanjje Gen gulhey soru Ais love ah kameh kohffiyya Ahu kihaa dhera vaane 😭😭😭😭

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:43 pm

   Hmm avahah dhey manje dhiyaeema mashah Hama neyvaa ves leveynee..

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:45 pm

   Ahu ah thakka thanks mi bunany.. Thanks aisaaa mariyabu..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:47 pm

   NUDHAANAN NUDHAANAN NUDHAANAN……. hmmm keehthr vaany dhw thankx bunyma

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 2:50 pm

   Aaan yes that’s my Prince 😍😍😍😘😘😘😘I’m proud of you love
   Dhen aisa bunebala welcome ey

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:52 pm

   ހޯން ވެލިކައި 😖😒😒😒😒

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:53 pm

   Liyaaaaaaammmmmmm… Kobaatha thi kiyaa shiyan soru? Heyo nuvaane genesdhiiba plxxxxxxxxx😭😭😭😭😭😭

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 2:55 pm

   I love you too ahu baby.. Aisaa nudhiyas mahsala eh nethey ma midhanee filaavalhu hadhan kulhen dhaan vaairah.. Bye loabii ahu.. Bye Aisaa mariyabu

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 2:56 pm

   މިހާރު މި ސޮރު ވެސް ހާދަ ސޯލިހު ވެއްޖޭ ދޯ😒😒😒😒އާން އެހެންނު ވާނީ ފާޑެއްގެ ލިޔާމެއް މިތާ ދޭތެރެ އަށް ވަދެ އަހަރުން ދެމީހުންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް ކަން ވެސް އުވާލައިފި ވިއްޔަ 😒😒😒😒😒ވަރަށް ފޫހިވޭ…. މިހާރު މަށަށް ނެތް ތަކުރުފާނާ އެއްކޮށް ޒުވާބެއް ކުރެވެން ވެސް

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:56 pm

   Eyyyyyyyyyyy Liyamuuu aharumen ahu aa neheynan…🤣🤣🤣🤣🤣 Keekkureveynii?😜😜😜

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 2:58 pm

   Hama huvaaa😒😒😒

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 3:00 pm

   Ey shiyan aa hedhi Moya vee dhw..mirey eyna fennaane ves.. Dhen Lala lala.. 😛😛😛

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 3:00 pm

   ޔާ އައި ލަވް ޔޫ މޯރ މައި ޕްރިންސް ޗާރމިންގ 😘😘😘😘😘😘
   އަޅޭ ދެން ސަންތި ޖޭ ނުވެ ބަލަ…. ޔާ ބާއީ ލޯބީ

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 3:02 pm

   Eyy masheh noolhemey e soraa hedhi moya vegenneh…😡 Dhn lala laa…😋 Ma hiadhafaanan maa reethi soreh😋😋😋

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:03 pm

   އާޚްޚްޚް…. މަ ކައިރީ އަދި ބާއީ އޭ އެބަ ކިޔައެއްނު 😡😡😡😡ހޫމްމްމްމްމް ހެލޯ ހައި ބައި ބައި 👋👋👋👋👋ދޯ ޝާޔަން އަހަރުމެން ބެހޭނަން އަހުސަމު އާ😜😜😜😜😜😜

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 3:14 pm

   ދޯ އައިޝް!😋 އަހަރުމެން ކިޔާނެ އެއްޗެއް ކިޔާނީ.😋 ލިޔަމްއަށް ކީއްކުރެވޭނީ.😋😋😋 ހޫންންން.😒 އަދި އަހަރުމެން ޖެލަސް ކުރުވަންވެގެން ހާއި ބާއި އެބަ ކިޔައެއްނު.😡😡😡 ހުހްހްހް.😒 ވަރަށް 😒😒😒ފޫހިވޭ

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:38 pm

   Adu ehin liyaamu fahari burugaa alhuvan ulhey vhk … Kobaa ahu brw mihaaru burugaa elhytha????? Dhemyhun bechythr????😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:49 pm

   އާން އެގޮލާ ބެޗި ތާ ކޮން އިރެއް

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:52 pm

   އޭ މަވެސް ގޮހޮރަށް އެއްޗެއް ލާން ބެޗީއޭ އިނގޭ….. މެއްސެއް ތޯއްޗެއް މިހާރު ގޮހޮރު ތެރޭ އުޅޭނީ🤣

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 3:55 pm

   Hmm miyaee dhemeehun beachah gohsa.. But 3ft dhuruga Hury.. Aish riyaash aa hunna Haa kairiaku Nooney aharemen dhemeehun hunaanee kee.. Kiss eh ves nukuran e Haa kaireega huregeneh..hama ekani flying kiss akun fuhdhaali Dhw loabii ahu😘😘😘😘😘aharemen dhemeehun kiss kuraany indhefa..aisa aa riyaash aa kuraa gothah needhe kuraakah noolhen.. Dhen Lala lala Lalalalala..😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:02 pm

   Mihaaru beach ah ves dhaane feshytha dhemyhun?? Ey liyaamu mi aissaa beynumee lachaaru bichaaru golayeh henn hyvany… Buny mulhi rah kuda kohffa viyas biteh hoadhaashw… Ey aissaa mashah mi rashun Aarash ge version eh nufenihjehyaa bts ge sorreh genesdheynan ngey.. okr tha????😝😝😝😝

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:23 pm

   Ma miulheny thikahala soreh aisa ah libeythw..mulhi rah balanee Mee thi kahala soreh athu veythw..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:27 pm

   ޗީ ޗީޗީޗީޗީޗީ…… މަ ނޫޅެން ކަރަ ކަރައިން މީހުންނާ އިންނާކަށް… އަދި އަމުދުން ބީ ޓީ އެސް 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:33 pm

   aisa beynunvany Aarash ge ehne version ekoa Arash maruveema😂😂😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:35 pm

   Hama morata Hunna gothah ingey hunnan vaany… Aish vx v vahtharu vaane Maany aa

  • Imkko

   August 25, 2020 at 5:20 pm

   Huh😠😠😠… Mi aisa ves adhi bts Chee ey kiyaane.. I love bts❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️… Maany santhimariyabaa vatharu kameh ma nudhenahurin 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝 eii bts Chee ey bunyma… Dheyn lala😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

 180. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 2:25 pm

  ♥️♥️♥️♥️🤣🤣Ahu when your wedding brw mashah invite kurahvvahchey

 181. 🅰️REESH🎱

  August 25, 2020 at 2:31 pm

  Afuu you are my friend too

 182. Imkko

  August 25, 2020 at 2:38 pm

  Alhey kyhve tha comment publish nuvany😠😠😠😠😠😠😠😠….. Mi nuvehjjehyaa mavaa salaan

 183. Imkko

  August 25, 2020 at 2:50 pm

  Aisaaaa gandaaa😉 mi rashun biteh athu alhuvanvytha aisayah😁??? Setu kohdheveythw ngey mi ulheny😜 aaan ehenyya buny biteh hoadha dheysheyy viyya…

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:08 pm

   Hmmmmmmmmmmmmm hoadha dhee ba😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:17 pm

   Okay👍 on my way.. ekamaku aissaaaa vagu biteh nugengulhey sorreh faseyhain libidhaane heneh hiyyeh nuvey😬🤨

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:22 pm

   މުޅި ރަށް ކުޑަކޮށްގެން ނަމަވެސް ހޯދަ ދީބަ
   ކޮބާ މިތާ އުޅޭ އަހޫ ބައްޗި! އެސޮރު ބިޓު ފިލީމަ އެ ސޮރު ވެސް ފިލީ ތޯއްޗެއް

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:30 pm

   Hmmm… Mulhi rashuga aiyfunaa alhaigenviyas hoadheythw balaanan😝😝😝😝… Liyaamu kairy aish ah biteh hoadha dheydhey bunyma e comment akah reply eh ves nudhey viyya😠😠😠 .. furathama e sorru gaigaa hunnan jehey sifathah kiyaadhaybala manjjey eyrunnu faseyhavaany… Ehen nooniyyamun lachaaru bichaaru golayeh ves libidhaane 😝😝😝😝😝

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:47 pm

   ހޫމް ފޭކު ގޮލައެކޭ😡😡😡😡😡😡😡😡😡ނުދޭނެ ރިޕްލައި އެއް

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:54 pm

   Hmm… Dhen aish ah laachaaru bichaarreh tha😝😝😝😝😝😝gennanvy … Aan dhen ehenyya hunnanvy sifathah kiyaidheyshey bunyma nukiyaidhin viyya🤨🤨🤨

 184. Shaayan

  August 25, 2020 at 3:08 pm

  އަޅޭ މަގޭ ނަސީބުގަ ހަމަ ސޯލިހު ރީތި ބިޓެއް ލިބުން ނެތީީތަ؟😭😭😭 މަ އެބަ ޖެހޭ މަ ފަހަތުން އުޅޭ ސޮރު ގައިގަ ތަޅާ ބަވާލާނެ ބިޓެއް ހޯދަން.😭😭😭 މަ ދެކެ އެކަކުވެސް ލޯތްބެއް ނުވޭ.😭😭😭 މަ މުޅިން ބާކީ ވެއްޖެ.😭😭😭 ހިތަށް އަރާ ދުނިޔެ އަޅާ ދާނަމޭވެސް.😭😭😭😭😭

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:11 pm

   Ma mihiriinu…
   އައި ލަވް ކަލާ ދެކެ އިންތިހާ ޝައި ބަޓް މިހެން ލިޔެފައި މިތާ
   ބައި ދެޓް ޓުޑޭ މައި ލައިފްގައި އައި މީބަހާރޭ ހިތް އުފާ
   ވެން ފަސްޓް އައި ސޯ ޔޫ އެރޭ ހީވީ ހާޓަށް ޕިން ހެރޭ
   ދެން މުޅި ބޮޑީ އެކުގައި ވިރޭ ހެން ފީލްވީ ވައި؟ކަން ނޭންގިފައި
   Will you be my girlfriend SHAAYAN
   ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:14 pm

   Nikan gos bavvaalabala👉 shaayanoo e soraa dhimaalah… Magey fahathun ulheyeyy kiyaa sorrah nukereyne mashaa angain bunan ves… Ekamaku dhimaa kuraavarun bolah thuraa😠😠😠😠😠😠ma mi adhu ves hury rulhi aiss gengoss falhaigen dhaavaru vefa😵

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 3:18 pm

   Shaayan fahathun ulhey soru vx biru gannaane Shaayan dheke… Ekm vx vrh undhagoo kurey…😡 😂Schl ah dhiyas onnanii e vhk😡

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:19 pm

   އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެހެރީނު!!! ނުލާހިކު ސޯލިހު ވާނެ އެސޮރު

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:22 pm

   Aaan key eyna akah nukereyne vhk dhakkakah😉… Ekm ehen myhun dhimaa kuraa Varun bolah undhagoo… miadhu ves claahuga ves e varah dhimaa kuri😱 adhi maadhan claahah gossa e myhunnaa dhimaalah bavaalaanan😠😠😠😠

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 3:23 pm

   އައި އެމް ސޮރީއޭ ހަމަ ތެދޭ މިއަދަކު ތިކަން ވާކަށް ނެތޭ
   މައި ލައިފްގައި ހާރޓަށް ހެރޭ ޕިން ނެއްޓުމަށް ޓައިމެއް ނެތޭ
   I’m sorry aish lwbikolhuuu…😭 But I have to go on a date tonight…😞 U re my lwbi lwbi kokkiii ennu dhwww😍😘🤗🤗🤗

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 3:25 pm

   U re my type dhw imko n aish…😀 Noo Ibrahim Mohamed solihu kamaku nudhey🤢

  • Imkko

   August 25, 2020 at 3:33 pm

   Yh… solih solihu eh nooney dhww shaayan😁😜

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 3:34 pm

   އޯކޭ އޭ ލޯބި އާންޓީ ❤️❤️❤️❤️

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 3:57 pm

   Ahdhey Aisaa.. Mihaaru thiulheny biteh nulibunyma shaayan aa rahtehi vaan tha..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 3:57 pm

   Dhwww imko ah visne yey😂

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 4:00 pm

   އައިސައަކަށް ނޫނޭ. މަށަކަށްނު މިއުޅެނީ ބިޓެއް ނުލިބެގެން.😡 މަ މިހާރި ތައްޔާރުވެގެން ހުންނަތާ ކޮން އިިރެއް. 😡އަދިވެސް ތި ކިޔާ ސޮރަކު ނާދެޔޭ😡

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:19 pm

   E soru dhaane 5 javaahiru.. Haadha kehmadhey..

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:23 pm

   Shaayan emme fahun… biteh nulibigen kee meehaa e soruge avaiga jehuny dhww😝😝😝😝

 185. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 3:59 pm

  Mashakah vx nulibunu salhi biteh…… Ahusamu kairee hoadha dheyehey BUNYMA ulheny eythyge wedding ah man busy vegen dhera Kameh…. Ahu bala Liyam ge mom gabooleh Nooney kaleaa marry kuraakah

  • Anonymous

   August 25, 2020 at 4:07 pm

   Ey Shif.. Manjey anga madulaigen hurey.. Konmehen soreh nulibunyma jeyvane kameh neiy.. Ahurun loabii ahu ah maa faadu faadu nasey haiy laadheyne kameh neiy ingey..bitaku nuvanyaamun dheybala E ulhey soatube kaireega innan ahan..😛😛😛😛😛😛😂🤣😂🤣😂🤣

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:12 pm

   Ey Ahurun ingey.. Avahah dheyba innan ahan.. Ehn noony E soru ves ehn manje akaa indhefaane..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:13 pm

   އެނޮނިމައުސްސްސްސްސްސްސްސް……. ކަލޭ ކައިރީ ކިތައް ފަހަރު ބުނާނީ އަހަރުން ދަށްކާ ވާހަކަ އަށް އަނގަ ނުލާށޭ

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:16 pm

   Aisaa akaa Nooney ma mi Vaahaka dhahkany..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:23 pm

   މަ އެބަ ވާހަކަ ދައްކަންތަ ތި ސޮރާ ؟؟؟؟؟؟މަ މިވާހަކަ ދައްކަނީ އެހެރަ އެނޮނިމައުސް އާ އޭ

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:26 pm

   Aisaaaa manikey eii Hama liyaamu ooh.. Hama ekakaanu this vhk dhakkany???

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:28 pm

   Ehenthey.. E anonymous aa Vaahaka dhehkiyas mashaa Vaahaka dhehkiyas dhehkeynee E kakaa Dhw Vaahaka.. 😛😛😛😛😛😛😛Dhen Lala lala

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:30 pm

   އަ އަ އައިންންންންނ….. ލި ލި ލި ލިޔާ ލި ލިޔާމު މު……ޕިސް އެވާހަކަ ދޯ

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:36 pm

   HahahahaHahahahahahah manje raki vee

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:37 pm

   Aisaaaa kiyaakah neyngeytha ayinu alhanvynu😜 ahahhahah

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:41 pm

   މަ ބުނެފީމެއްނު މިހާރު ވެސް މި އުޅެނީ ފްލާވާ ސެއިލް ގިވް ގިވް ގެ އައިނު އަޅައިގެންނޭ 🤓🤓🤓🤓🤓

 186. 🅰️REESH🎱

  August 25, 2020 at 4:02 pm

  Huvaa e Ahusamu mashakaa vx angain bunanyky noon… MA dhany masheh naanaanan dheneh mi group akah

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 4:05 pm

   Eyyyy eyyy areesh nudhahche… Thi dhn vrh kada vii ey

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:09 pm

   Ey Areesh jevy Dhw ahu loabbi mashaa innan ulhey thee

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:13 pm

   Kaaku j vegen tha thi ulheny???

 187. A*|'..§^#

  August 25, 2020 at 4:21 pm

  ހޭންޑްސަމް ވާން ޖެހޭނެ…. ބަސް އަހަން ޖެހޭނެ…. މަދުވެގެން ދުވާލަކު ދެފަހަރު ފެންވަރަން ޖެހޭނެ….. ފަން ބޯ ކަޅު އިސްތަށިގަނޑެއް އޮވެފައި ފުނާ އަޅަން ޖެހޭނެ…. ދީން ވެރި ވާން ޖެހޭނެ… ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ…. މަށަށް ވުރެ ދިގު ވާންޖެހޭ…… ފަަލަ ވެގެން ވެސް ހިކި ވެގެން ވެސް ނުވާނެ… މަދުވެގެން ދުވާލަކު ދެފަހަރު ދަތް އުނގުޅަން ޖެހޭނެ…. މަށާ އެކީ ސަމާސާ ކުރަން ޖެހޭނެ…. އަނބިމީހާ އަށް ގޭތެރޭގެ ކަން ކަމުގައި އެހީ ވާން ޖެހޭނެ… މަށާ މަގޭ ދަރިން ދެކެ ލޯބިވެ އަޅާލަން ޖެހޭނެ(މިބުނީ ކޯމަތީ އެއް ނޫން)…… މިސްކިތަށް ބަރާބަރަށް ނަމާދަށް ދާން ޖެހޭނެ…. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ޖެހޭނެ
  Imkko Mi othy sifa thah….. Dhen ehaa ginain liyunyma publish nuvaaneekee noon

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:25 pm

   Ahdhey.. Haadha avahakah indhefaa dharin hoadhee thee..

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:30 pm

   Dhww liyaamu…. Subhoo aisaaaaaaaaaa😱😱😱😱😱😱😱😱…. Ma konthaakun hoadhany thikahala soreh … Americayah thwche dhaanvy thikahala soreh fenethw😳😳😳😳

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:33 pm

   އޭ އެއީ ފިއުޗާ އޭ😀😀😀😀😀މަ ނުބުނަން ދޯ މިހާރު އެކަން ކުރެޔެކޭ… ކުރަން ޖެހޭނޭ އޭރަށް…. ޕިސްޕިސް ހެލޯ ހައި ބައި ބައި

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:38 pm

   ލޯބިވާ ޔަށްޓަކާ ހިތް ހުޅުވާލަމޭ…….
   ލޯބި ވާވަރު ކަލާ އަށް އަންގާ ދެމޭ………
   ކޮބާތަ ރައީސް މިއަދު 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:39 pm

   Bye bye aisaaa mariyabu.. Shaayan E soru nahtaalaafi dhaan.. Thihisaabah dheveyne 5 javaahiru.. Thahyaaru vegen hunnaathi..body spray jahaigen..

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 4:41 pm

   🤣😂🤣😂🤣raees dheke tha Mihaaru loabi vanee.. Raees dhonbe dhiyaeema..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:44 pm

   🤔🤔🤔Pis Aaraash ah takaa noon thr mi hiy hulhuvanee….. Kon javaahireh thr thinkiyanee

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:47 pm

   Aisaaaa magey future bf this ah vureh maa reethi vaane…. Sifathah kiyaidhentha??

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 4:48 pm

   Klw Mihaaru vx ebahuri mashaa alhaiganegen ulhey ethi balan

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:51 pm

   Dhen eynyaa rahtehivebala😝😝😝😝😝

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 4:51 pm

   Ma hama ready ey… E soru adhivx naadhey😡😡😡

  • Imkko

   August 25, 2020 at 4:53 pm

   Subhooo shaayan😱😱😱😱😱 vareh vefa ey dhww adhi 5 ves nujahaey… Kehkohbalaa

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:01 pm

   ހިތް އުފާ ވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ
   ނޫޅެވޭނޭ މަށަށް ދެން ކަލާޔާ ނުލާ
   ބޭނުމީ ދާއިމީ ލޯތްބެއް ދިނުން ހަމަ ކަލާ
   ބީވެގެން ލޯ މަތިން ދާން މަ ނޭދެން ކަލާ
   ހިތް އުފާ ވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ

   ލޯބިވާ އަށްޓަކާ ހިތް ހުޅުވާލަމޭ
   ލޯބިވާ ވަރު ކަލާޔަށް އަންގާދެމޭ

   ލޯބިން ކަލާ މިހިތާ ހުވާ ޢުމުރަށް މަ ދޭނަމޭ
   ދޫކޮށް ވަޔާ އަހަރެންގެ ހިތް ދޫކޮށް ނުދާނަމޭ
   މަންޒިލޭ ދާންއެދޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ
   ބޭނުމީ ދާއިމީ ލޯތްބެއް ލިބުން ހަމަ ކަލާ
   ބޭނުމީ ގާތުގާ ލޯބިން އުޅޭށޭ ކަލާ
   ބީވެގެން ލޯމަތިން ދާން މަ ނޭދެން ކަލާ
   ހިތް އުފާ ވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ

   ހައްގަކަށް ތީ މަގޭވުން ނިކަން ބޭނުމޭ
   ލޯބި ވެރިއެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ
   ހިތްހެޔޮ ކަމާއި ލޮއެއްބާ އުފާ ބޭނުން ވެފާ ވަމޭ
   ލޯތްބަށްޓަކައި އަހަރެން ހުވާ މަރުވެސް ވެދާނަމޭ
   ދިރިއުޅެން އުނދަގޫ ވާނޭ ކަލާޔާ ނުލާ
   ބޭނުމީ ދާއިމީ ލޯތްބެއް ދިނުން ހަމަ ކަލާ
   ބޭނުމީ ގާތުގާ ލޯބިން އުޅޭށޭ ކަލާ
   ބީވެގެން ލޯމަތިން ދާން މަ ނޭދެން ކަލާ
   ހިތް އުފާވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ
   Mee Magey loabii ahu ah liyadhin lhemeh😘😘😘😘.. Aisaa akah noon ingey santhi mariyabu

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 5:08 pm

   Kobaaa e soru…😡 Adhivx naadhey…😡 Ma noolhen thi varu miihakaa innaakah😡😡😡

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:09 pm

   Ahdheyey.. Haadha loabi veyey Dhw fahari dheke..🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:11 pm

   Ey fahari hingah jeyey thigey dhoshah..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 5:13 pm

   Naadhey naadhey naadhey kithah faharu tha bunan vii😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:14 pm

   Yageeney fahari E soru govaigen message kuranykan..(shaayan)😛😛😛😛😛

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 5:44 pm

   Liyam Aish ge lava vahkkan kurangnaa Ahu vx rulhi annaane ingey😠😠😠thi noon lava eh kiyaidhee….. Thee Aish maa kurin meehakah special kohffa oiy lava eh

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:50 pm

   އެ ޝާޔަން އެ ސޮރު ކައިރީގަ ބާވައިގެން އެ ކިޔަނީ ނުދެޔޭ ދެންމެ ޝިޔަން މަށަށް ގުޅާފަ ބުންޏޭ ޝާޔަން ކައިރީގައޭ މި ހުރީ

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 5:52 pm

   Anehkka nubai koh iny vx
   ލޯބިން ކަލާ މި ހިތާ ކުޅެން އުމުރަށް މަ ދޭނަމޭ އިންނަން ޖެހޭ ތާކަށް އެ އިނީ ލޯބިން ކަލާ މިހިތާ ހުވާ ޢުމުރަށް މަ ދޭނަމޭ
   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
   ކަލާޔާ ނުލާ އަށް ބޭވަފާތެރި ވަންޏާ މަވެސް ކަލެއަށް ބޭވަފާތެރި ވާނަން ހުއް

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:54 pm

   Dhen kon lava eh tha kiyaa dheyn vee loabii..loabi beynun lava eh kiyaa dheynan..

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 5:54 pm

   އަހާ ކަލާޔާ ނުލާ އެއީ އެގޮއްޔަ ފެވަރިޓް ލަވައޭ ދޯ ސަންތީ…. އެހެންމަ ރުޅިވެސް އަންނާނު

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 5:56 pm

   އަޅޭ އަސްލު ތަ ލަވް…. ލޯބި އަށް ކިޔާދީ ޔާރާ ހިނިތުން ވީމާ

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 5:58 pm

   ރެޑިޝް! ޔަމް އަށް ނޭންގުނީއޭ ދޯ ޔަމް

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 6:02 pm

   Loabi vanyaa nulaa noolheveyney ingey
   Loabi vanyaa nulaa noolheveyney ingey

   Mi lava kamu dheytha loabii..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 6:02 pm

   ބޭނުމީ ދާއިމީ ލޮތްބޭ ދިނުން ހަމަ ކަލާ
   Correction
   ބޭނުމީ ގާތުގައި ލޯބިން އުޅޭށޭ ކަލާ
   E ah fahu
   ބީވެގެން ލޯމަތިން ދާން މަނޭދެން ކަލާ

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 6:06 pm

   Hmmm Dhen mashah correction kiyaa dheyne kameh neiy.. Thi kiyaadhee bitu sorah..😛😛😛😛😛

  • Ahusham

   August 25, 2020 at 6:06 pm

   Yes kiyaidheeba 😍😍😍😍😍

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 6:18 pm

   ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނޫޅެވޭނޭ އިނގޭ
   ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނޫޅެވޭނޭ އިނގޭ
   ތީ މަގޭ ލޯބިވެރިޔާ އިނގޭ

   ބޭނުމީ ގާތުގާ ލޯބިވާ ވުން އިނގޭ
   ހިތް ވަނީ އަދު ތި ލޯބީގަ ބެދިފާ އިނގޭ
   ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނޫޅެވޭނޭ އިނގޭ
   ލޯބިވާޔާ ނުލާ ނޫޅެވޭނޭ އިނގޭ

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 6:23 pm

   Adhi rangalhakah buneliima 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 188. Imkko

  August 25, 2020 at 5:04 pm

  Omg😱😱😱😱😱 haadha molhey dhw lhen hadhan… N haadha romantically ey dhw 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:07 pm

   Thanks imkko.. Ay shaayanoo E soru gohsi Mihaaru..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 5:10 pm

   E soru adhivx naadhey😡😡😡😡😡

  • Imkko

   August 25, 2020 at 5:13 pm

   U r welcm liyaam brw💛💛💛💛💛… Shaayan e soru naisgen moya vanythr???

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 5:15 pm

   Moya vanii kii eh noon… Rulhi gadha vanii😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:17 pm

   Hmm Moya vefa E soraa hedhi..rulhi ves annaanee Dhw loabi vanyaa..

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 5:22 pm

   Ma vaa salaan🙅🙅🙅

  • Imkko

   August 25, 2020 at 5:23 pm

   Hmmm.. mihaaru lakka fahari ahaifi e soru naisgen😝😝😝

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 5:28 pm

   Hevey…😡 Mashah Yageen e liyam e soru kairyga nuves bunaakan…😡 Huh…😒 Vrh foohiveyyyyy…😒😒😒 Eah vure rangalhu vaane ma fahathun dhuvaa gola Yaa rahtehi viyakas😡😡😡

 189. A*|'..§^#

  August 25, 2020 at 5:41 pm

  LIYAAAAAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
  Mageyyyy lava keehkkurannnnn vahkkan kuraniiiiiii…… Ey eeee mageyyyy bitahhh ma kiyaidheynn ulheyy lava Eyyyy 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 5:44 pm

   Bitu sorah Kiyaadhen ulhey lava eh nun.. Ey Ma ahu ah Kiyaadhin lava.. Dhen Lala lala😛😛😛😛😛😛

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 5:47 pm

   Kooooooba Ahu vx e oh aeee😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡Huvaa Mihaaru Liyam dheke ai rulhyga haru mudhalah vx gehllun dheven fashaifi 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 6:23 pm

   Aley aishoo calm down 🥛🥛🥛 mi thin fenthashi boolaa faa Hama jahsaalaa ingey lwbi aishoo hehehheheheh🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 6:32 pm

   Naseebakun Ahu helpeh vedheefi…. Thank you Ril lwbiii🙂🙂😘😘😘😘

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 6:57 pm

   މަރުހަބާ އައިޝޫ ލަވް ޔޫ ސޯމަޗް އިނގޭ ޑާރލް
   ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 190. 🌹Ril🌹

  August 25, 2020 at 6:21 pm

  Huvaa mibuny heeeheee bindihje
  Shaayan e layaa migadee baahavaa nan aduivunas rovey 😓😓😢😢😭😭😥😥😥
  Kobaa shaayan adhivs naadeytha shaayan inthizaaru kuraa soreh
  Btw shaayan fahaadhin hedun vrh Sali
  Ril burugaa alaafaa hunanee dhen ehen veemaa bodyshoot eh laanthaa dhw mijehuny hehehe
  Aley aishoo kuhje Hama nufenunytha when veeru thi alaaganegen uley bondaa rahtehi vebala ragalu vaane eyrun hehheheh
  Ril ves beynun biteh fahathualaagen uley bondusoru j kohlann enmen mikamaa uleythi ingey
  Aish miadu mafahathualaagen ulunu sorugaa gaa jehymaa sifavakikuran ves neygunu hhehehehehehe ekamku Ril mathin adhives hadhaan ebahuri bolugaa ves jehinama dhw hehehheheh

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 6:30 pm

   RILOOOOOOOOOOOOOO Aish akah nethey hama kuhjjaku😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭kihineh dhen hadhaanee

   އިޝްގީގެ މަސްތުން ހިތްވީ ހަލާކޭ………
   މަރުގެ ރަހަ ބޮނޑި އަނގަޔަށް އައީ އޭ………
   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
   ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން………
   އެކު ލޯބިން ޕްޔާރު އުޅެފާ………
   މިތުރާ ހިތާމަ ތަކުގައި ބެހިގެން ނުވެސް ދިޔައީހޭ……..

  • Xeen

   August 25, 2020 at 6:59 pm

   Hii all
   Xeen ah vx biteh hoodaideeba..eyrun ma fahathun ulhey beygandu vx fahathun nahtaanee
   liyam,Ahu,aash,aish,Lam,shif,immko,afu xeen ah biteh hoodai daaba plxx
   Ril kairi aku nubunaanan…ril kairi bunefiya Ril 😭😭😭😭😭😭😭😭hoodaidheynee u ge cousin..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
   Sorry Ril Layaa Vaahaka dehkuneema..sorry bestoo😥😥😥😥

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 6:59 pm

   ކޮންމެސް ކުއްޖެއް ޖޯކެއް ފަޅާލަބަ ރިލް ހުވާ ވަރަށް މޫޑު ގޯސް މި ގަޑީގައި 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Xeen

   August 25, 2020 at 7:03 pm

   Ril darl keeh veetha
   Kamen gose veetha

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:06 pm

   ހެހެހެ ހެހެހެހެހހެހެހ ޒީނޫ ސާބަސް މަންޖޭ މިހާރު އެން މެން ބޯޓު ސެޓުކުރަނީދޯ ރަނގަޅު ދެން ފަހަތުގައި އުޅޭބޭން ތަކާހަދާން ވެސް ވާނެ މިހެން ދޯ އާން ޒީނޫ މަކާރި ބުނެބަ ހަމަ އެސޮރު ސެޓުކޮއްދޭނީ ހެހެހެހެހެހެހެ އަޅޭ ދެން އަޅާނުލާ ލާޔާ ބަހައްޓާ އޯކް އިނގޭ ރިލް އައްވެސް ކުއްޖެއް ހޯދާ ދޭތި އިނގޭ އޭރުން އެބޭ ކަނޑަކުރަން ބާރަށް ކިޔާނީ ކުލާހުގާ

  • Xeen

   August 25, 2020 at 7:06 pm

   Ril darl nehtha mi gadee viber Inn on veveykan
   If u can Plx on veba alhey
   😭😭Ril mode gose inihya xeen vx happy ehnoon

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:07 pm

   Nooney xeen ingey dhw baehfaharu dhen vaagoi no need to worry OK vedaane dhen

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:08 pm

   Biteh Dhw.. Shaayan ah set kohdheyn ulhunu soru kamu dheytha.. Shaayan beynumeh nuveyo E soreh..😭😭😭😭😭😭😭😭Ehn veema ril ah kamudhanyaamun bunanvy..

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:10 pm

   Labba on nuveveyne Mi gadee meenee hotspot dhookohgen mom phone beynun kurany srry darl Aley xeen happy veba Ril OK vedaane ey irukolakun
   Mi gadee Bye ingey i want some time alone u understand vey dhw sryyy

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:12 pm

   Aaan OK liyaam esoru ge goi balan vehje
   Ma ready ingey

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:14 pm

   Liyam dhw liyaam eh noon dhw srry

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:15 pm

   Ey xeen kon kahala soreh tha kamudhanee.. Eyrah Dhw hoadhan ingeyney ves..🤣😂🤣😂🤣😂

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:16 pm

   Its ok ril🙂

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:18 pm

   Thanks liyam

  • Xeen

   August 25, 2020 at 7:36 pm

   Ehaa dhon vegen nuvaane & ehaa kalhu vegen vx nuvaane, medhu minvareh…..istashi gandhu bulhikon…deenee kankaman faruvaatherivun..5 namaadhah baraabaru vaguthan gos rangalhah namaadhu kurun
   Xeen ah care kurun..Xeen deke varah bodah loabi vaan jeheyne..Xeen ah vure kudakon dhigu vaan vaane…Xeen bunaa gothan amalukuran jeheyne..Xeen ge family & friends ah respect kuran jeheyne…Xeen vure 1 or 2 year boduvaan jeheyne..vauda ahudhu thann kohfa E vaudhu thann muguraaliaigen nuvaane
   Dhen football kulhen vx jeheyn

 191. Liyam⚽

  August 25, 2020 at 7:22 pm

  Wlc🙂🙂🙂

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:24 pm

   ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
   Liyam brw thee 13 dhw Gr 7 dhw ehen veema don’t mind ingye
   Liyam brw OK dhw Aash aa ahuu Ah ves kiyany brw ehen ve

  • Xeen

   August 25, 2020 at 7:25 pm

   Madu liyam ma eba liye lan..ekamu thi kiyaa shiyaan eh beynumen noon…shiyaan kiyaa Xeen ge lhiyanakan vx

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:26 pm

   Yah okk

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:32 pm

   Ril ah OK liyam brw heyohithun set kohladey kuhje ves but some sifathakeh hunanvaane dhw
   Like caring handsome and Ril mood Sakaraai iru happy kohdeykuhje
   Dheenee vaan vaane and majaa ves vaan vaane
   A boy should include all this quality dhw

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:36 pm

   K bye ingey namaadu kohlan midanee

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:38 pm

   Thi kahala sorun hunnaane Mirashuga baivaru..

  • Xeen

   August 25, 2020 at 7:40 pm

   Liyam mi cmnt ge matheega Inn cmnt ah reply devunee balaaba
   Eba annan namaadh kohgen kaigen inge

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:41 pm

   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 192. Imkko

  August 25, 2020 at 7:24 pm

  Ey imkko ah ves biteh setu kohdheynvynu emmenah bitu setu kuraa ireh viyya😁😁… Eyrun dhimaleh ves nukuraane ehnnu dhw… Huvaa mihaaru ves bolah thuraa dhimaa kuraavarun… Miadhu ves e varah dhimaa kuri…😵😵😵🙈🙈🙈🙈😭😭😭😭

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 7:28 pm

   Dhw immko Ril ves vrh foohi vey adhi Ril gaathugaa inaathy vrh fonivefaa hunaanee ves huh mavaa balaaves nulan nikan vahkalin ves balaane Huvaa

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 7:30 pm

   Imkko ah ves hoadhaa dheynan ingey soreh.. But Aisa akah nuhoadhaa dheveyne.. Aisa ah bitun hoadhan ulhegen Mirashun firihenun husvaany..😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 7:43 pm

   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 7:47 pm

   ލިޔަމޫ.😡 ކޮބާ މަށަށް ސެޓު ކޮށްދޭން އުޅުނު ސޮރު.😡 މަ ދެން ނުވެސް އުޅެން ކަލޭ ދައްކާ މީހަކާ ރައްޓެހިވާކަށް.😡😡😡 އަޅެ ހެޔޮނުވާނެ ކޮންމެސް މީހަކު މަށަށް ފިރިހެން ގޮލައެއް ސެޓު ކޮށްދީބަލަ މަ ވެއްޖޭ އެސޮރު ކިބައިން ސަލާމަތް ވާން.😭😭😭😭😭

  • Imkko

   August 25, 2020 at 9:00 pm

   Aslu ves riloo… Ma ves abadu onnaany konmes thikahala kmeh ga laiganefa… Dhen e ulhey meehunnah hedhi angainn buneveykah nooahnnaane… Olhigen ves ehcheh bunevijjehyyaa dhuvas dhiyaii.. anga vaalhuviyas e varah dhimaakuraane.. ma hunnanvy angaiga zibu alhuvaigen🤐🤐🤐🤐😠😠😠😠😠😠
   Adhi class kuhjjekey kiyaigen ves dhimaa kuraane … Dhen varah kada eh claahuga ulhenyaa vhk nudhahkka ehves noolhevey viyya😬😬 dhww

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 9:14 pm

   Aaan dhw lam keekuraanee kameh nufenifaa i men class gaa hunaanee ves huvaa mibuny vrh foohi vey hitharaa karualaalaanamey ves huvaa
   🔪🔪🔪🔪🔪🔪

 193. Imkko

  August 25, 2020 at 7:26 pm

  Btw mi dhany Quran claahah… Aahssa kiyaidheynan engey bitu ge hunnan jehey sifathah… Bye will come 9:00 haairu👋👋👋👋👋👋👋👋

 194. Riyaash

  August 25, 2020 at 7:45 pm

  Ekaku vx mi comment ah replie nudheythi 😡

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:02 pm

   ……..Jo pehla hua na
   ……..Ab hone laga hai
   ………Dil hum ko jaga ke
   ……..Kyun sone laga hai

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:06 pm

   ……..Ye hai ya cuch aur hai
   ……..Ya Bas khali khali shor hai
   ……..Isko main kya kahoon
   ……..Tu hee bata
   ………Tu hee bata

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:10 pm

   ?Iss pyaar ko kya naam doon
   ?Iss pyaar ko kya naam doon

   Tumko dekh kar aankhen muskurane lagti hain
   Tumse mil kar dhakhane gungunane lagati hain
   Aisa hota hai Kyun muhjko khabar nahi
   Pehla kabhi hua aissa asar nahin

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:19 pm

   ……….jo mera Dil ke pass hai
   ……….Naye jadu Naye ehsaas hai
   ……….Aise Mey kya kahun
   ……….Kya kahun
   ………Tuhee bata
   ?Iss pyaar ko kya naam doon
   ?Iss pyaar ko kya naam doon

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:22 pm

   ❤️❤️❤️To my princesse KHUSHI AISH❤️❤️❤️
   😘😘😘From your Prince ARNAV YAASH😘😘😘

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:26 pm

   Aash kon moya eh veggen thr aharun dhemeehun nah break up setficet fonu v..😡😡😡😡😡😡ma nukuraanan e aku soeh 😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:31 pm

   Kudhinney yaash aa Aish akaa break up eh nuvamey 🙅🙅🙅🙅🙅E Aash gandu moya vegen E
   😭😭😭😭hurii ekan kohffa…. Adhi Aish vx iney eyga Soe kohffa 🤷mi loehbbah dheynee kon nameh Aish? Iss pyaar ko kya naam doon? 🤷

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 8:43 pm

   😶😑😐😕🙁🙂😉😯😇😮😮😆😃😂😁😀😀😀😀😊😊😊😊😊😊😛😛😛😍😍😍😍😍😍😚😘😘😘
   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy Iss pyaar ko kya naam doon😍😍😍😍😍😍Mey tumase bohot bohot Pyaar karto hoon❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️vaastev meaning?????? Main is par vishvaas nahin kar sakata😱😱Mujhe laga ki tum todana chaahate ho….. 😱😱😍😍😜😜😝😝😘😘😘😘mymmmmm

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 8:49 pm

   Meaning eh noon ingey mein 😩 aur bahut bahut dhanyavaad😍😍😍😍😘😘😘😘aur mujhse vaastav mein khed hai ki main talaak ke kaagaj par hastaakshar karata hoon 😭😭😭😭Mey tumase bohot bohot bohot bohot Pyaar karto hoon ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Imkko

   August 25, 2020 at 8:53 pm

   Alhe dhen this noon bahakun kiyaabala… Aharunnakkah neyngey hindhi eh😭😭😭😭😭😭… Mi buny English noony dhivehin kiyaabala😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:56 pm

   Oh maay lav its oke😍😍…. Haan. Main Tumhe kabhee nahin chhodoonga 🙅🙅🙅🙅🙅koee such bhee nahin sakata ki main tumase kitana pyaar karta hoon😘😘😘😘🙅🙅🙅🙅

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:00 pm

   Imkko adhi nuveynu roakah 😂😂😂hoom OK bahuruva change kohllee…. Alheyyy Your Soo sweet Arnav gi😍😍😍😍😍Btw Koba thr kohkko… Esoru nuvx feney miadhu…. Dhogu habaru dheefa Filii
   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡dhw

  • Imkko

   August 25, 2020 at 9:09 pm

   Bunin dhw mibayah reply nudheyshey Aash dhonbey😬… Ehennehnu vaany ehbai kiyaafa viyya ma ves comment kurany dhw.. 😠😠😠😠 for me ngey angry emojies

 195. Shaayan

  August 25, 2020 at 7:49 pm

  OK ok… Thi cmmnt akah rpl eh nudheynan… Vakin mi kuanii ingey… Kihineh vii tha dhonbey😉

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 7:58 pm

   😉Adhi v goe ingeyne madu kohlla

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 8:10 pm

   Anekka vx bitakah propose kuran tha thi ulheny?😉

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 8:12 pm

   Dhonbey heyo nuvaane alhugandah thankolheh rangalhu biteh hoadhadhiibala…😭 E liyam soru vx hiadhadhin gola eh dhw…😡 Pis pis pis😡😡😡

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:12 pm

   😜Hure Bala balan

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 8:17 pm

   Hooooonnn balaa balaa…😂 Alhugandu fahathun e ulhey soru eba ulhey foobudun netten neyngigen… Avaskuraathi…😡 Anekka liyam hoadhi kahala katu soreh nuhoadhaathi🙅🙅🙅

  • Xeen

   August 25, 2020 at 8:19 pm

   Dhonbey anehka mi faharu kahkan prose kuran thiulhenenee

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 8:22 pm

   Shaayan ah hiivanii thi ulheny aish aa dhemiihun breakup game kulhefa alun rejoin vaan hen…😉 Dhwww😂🤣😂🤣😂🤣

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:23 pm

   Ingihjje tha kuri kan thah 😜😜😜😜shaayan hurey v rangalhu soreh hoadhaidheynan

  • Xeen

   August 25, 2020 at 8:23 pm

   Shaayan vedhaane anehka dhonbe menn join vaan ulhenee kaman vx..
   Shaayan Xeen fahathun ulhey soru or Ril ge fahathun ulhey soru set kohdentha

  • Shaayan

   August 25, 2020 at 8:24 pm

   Kobaaa ma buniimennu e ulheny aish ah propose kuran shey🤣🤣🤣🤣🤣

  • Xeen

   August 25, 2020 at 8:29 pm

   Dhonbe Saabahey
   Hama break up vegen 24 gadi iru vanden vx keh nukurevunu dhw🤦🏻pis pis pis

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 8:32 pm

   Dhonbe Aish at propose kury Dhw anehkaa..😀

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 8:33 pm

   Balaaba dhonbe nuvamey break up eh🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅Aash moya vefa thwcheh E Hury

  • Xeen

   August 25, 2020 at 8:56 pm

   Aash hama rangalhan vx moyavefa ehuree..dhonbey aash ah biteh hoodaidee..esoru biteh netheema hama gehlifa dhw ehuree
   Dhonbey aash bunyehnu aash kuhjeh deke like veyy dhonbe Alhey eyy Kon kuhjeh tho aash kairi ahaa ba
   Aash bunee aash shy veyoo ahan

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 9:04 pm

   Aaan Xeen men keeh kuran thr eyna ah veri kan dheegen thi ulheny… Ey ee veri kan keeh kuran rani kan vx kureveyne meeheh noon….. Hmmm Alhe ahaalaanan
   Aaaashhhh🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️mioh govanee fahari…. Aadhe balaasho v miss veyo
   Aish E golaa Anna irah bavaalaathi ingey

 196. Xeen

  August 25, 2020 at 9:02 pm

  Liyam kontaakan vadegen thiulhenee
  Enmen Nah bit set kohdeyn ulhey meeha ulhey goi thee
  🤔👫Anehka Ahu aai ekee date akan dhiyee tha

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 9:08 pm

   Hmmm date akah dhaan ready vanee mee..🤴mihenn Hunnan kihineh vaane mirey ahu aai ehkon date ah dhaairu..

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 9:09 pm

   Thede liyam brw konthaakutha thioleny aharumen bunikantha veytha eba
   Date akah dhiyaee rageen ahuu aa ehkoh 😅😅😅😅😅😅😜😜😜😜

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:09 pm

   Vedhaane dhw 🤣🤣🤣🤣dhegolaa habareh dhabareh nuvey
   ކޮބާތަ އާޝް ގަނޑު😡😡😡😡😡އޭނަ ކަމަކީ ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ޝޯވް އޮންނަ ކަން އިޢުލާން ކޮއްލާފަ ފާޚާނާ ތަށި މަތީ އިނުން.. މަށަށް ހީވަނީ އެސޮރު އެއުޅެނީ ކަމަކާ ލައިގަނެގެން ހެން🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔ވެދާނެ އެ ހިތުގައި ޢިޝްޤު ގެ ވިންދު ޖަހަން ފެށީ ކަމަށް… އެހެންވެ އަހަރުންނަށް ފިލައިގެން އެ އުޅެނީ

  • Lam 💜

   August 25, 2020 at 9:11 pm

   Ey xeen… E ulhey Liyam nahtaalaafi ahu fahari govaigen date akah dhaan..🤣🤣🤣🤣🤣

  • Xeen

   August 25, 2020 at 9:15 pm

   Saabahey liyam…dhenn aharumen Nah soraku set kohdeythi date ah gossa aissa

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 9:17 pm

   Ey minahttaalee ahu kairiah dhaan.. Enmen Bye..
   Annaanan ahu aa ehkon jet dhuhvaalaafa binmathi balailaafa..🤣
   N submarine ga kadu Adi balailaafa..🤣
   Bye bye aisaaa mariyabu n saayanoo….

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:20 pm

   Mi golaa keehvve thr Aisaa mariyanbu kiyanee santhimariyanbu nukiyaa🤔🤔🤔🤔

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 9:27 pm

   Thee Aisaa.. Dhen santhi nulaa mariyabu keema kiyaanee Aisaa mariyabu noontha..😂😂😂😂..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:51 pm

   Oh evaahaka dhw

 197. Imkko

  August 25, 2020 at 9:06 pm

  Konmes kuhjjaku Majaa ehcheh kiyaabala dhww… Mi ulheny varah mood goasvegen🤬.. eyrun mood rangalhu vedhaane🤨

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 9:11 pm

   Ohhh imko ves mood goos tha ril ves hama vrh goos moodu mirey bunefin ehfaharu joke eh flaabalaashey ves
   Plxxx somone😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:12 pm

   ކަލޯ އިނގޭތަ އިއްޔެ މެޗުގައި މަނޮރަމާ ގޯލުގަ ހުއްޓާ ޑައްޑެ ޖެހި ބޯޅަ މަނޮރަމާ ބުރީގަ ލެނޑިފަ ބޭރުވީ

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:14 pm

   ކޮބާ މަޖާ ތަ؟

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 9:17 pm

   ހަމަ ގައިމުވެސް މަށަށް ހެވިއްޖެ 🤣🤣🤣🤣މަގޭ ބިޓު ވަރަށް މޮޅު ވާނެ ދޯ ޖޯކުކިޔަން

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 9:17 pm

   Aaaan dhen majaa dhw hehehheh
   Hama smile eh vevihje kudakoh but its ok aish thankx vrh bodah ingey
   Luvvv uuu soo much is ngey

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:18 pm

   ???.? Adhi vx ehn joakeh kiyaidheyn v thr???

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 9:19 pm

   Aisa Haadha molhey Dhw bitu soru heh vaalan.. Bye Aisaa

  • Imkko

   August 25, 2020 at 9:21 pm

   Hmm okay… Adhi thiyahvureh Majaa ehcheh beynumy… Mood goasvaane ehnnu riloo… Miadhu ehkameh ves rangalhakah nudhey viyya.. vv bad day eh miadhu

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 9:21 pm

   Aan kiriyaa aash donbey
   Btw kobaa tha aash brw mirey dhahkaaves nulaa

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 9:22 pm

   Hmmm molhuvaaney dhw Magey cry baby 😘Liyam bitah Liyam hehvvaalan neyngunas

  • Xeen

   August 25, 2020 at 9:26 pm

   Dhonbey aash konthaku tha E ulhenee

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:27 pm

   އެއް ދުވަހަކު ޖަހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ގޮވުމުން ގޮވުމުން ގޭން ބޭރަށް ނުކުތް އިރު ދަރި ސޮރު މި އޮތީ ރުއްކުރީގައި….. ޖުހާގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާ ނަމަކީ ޖަނގިޔާ….. ޖުހާ ބިރުން ހަޅޭއްލަވައިގަތީ އޭމީހެކޭ މީހެކޭ މަގޭ ޖަނގިޔާ ބާލުވަން އަންނާށޭ ކިޔާފައި… ދެން އެންމެން އައިސް ބޭލުވީ ޖުހާ ލައިގެން ހުރި ޖަނގިޔާ

  • Imkko

   August 25, 2020 at 9:27 pm

   Aish adhi joke eh kiyaabala❤️❤️❤️❤️ ly aishoo… radish kulaige❤️ kolheh mi dhiny eyrun kiyaanan dhw jokeh ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Xeen

   August 25, 2020 at 9:28 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣Aishoo thee varah majaa joke eh

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 9:30 pm

   އާޝް ކޮބާތަ…. އާޝްޝްޝް… މިއޮއް ގޮވަނީ ޒީން މެން އެންމެން… އާޝްއިނީ ޙިޔާލީ ފޮލާ ކައްކަން

  • Imkko

   August 25, 2020 at 9:31 pm

   Hahahaha🤣🤣🤣🤣🤣🤣… Aishoo thanks❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️… Mihaaru vrh body than rangalhu vehjje… Mifaharu Hama rangalha ves hevijje… I can’t stop laughing🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣……

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:33 pm

   Mi faharu dialog eh OK thr

  • Imkko

   August 25, 2020 at 9:36 pm

   Ok aishoo❤️❤️❤️… N kobaatha e Aash brw habareh ves nuvey viyya… Hiyaaly dhuniyeyyga dhww😁

  • Xeen

   August 25, 2020 at 9:39 pm

   Dhen dhonbey aash kari buney hiyaalee fola nukahka mithanan annaashey…plx aash dhen thi aadebala mithanan…nikan aash kerifa thi girl akan propose kohba dhonbe kurihen
   Aash boys nuvaane ehaa shy vaakan dhw dhonbey

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:40 pm

   ސިއްތި ފުޅު “އޭ ހައްވާ މަނިކޭ! މަގޭ ދޮށީ ދަރި މަށަށް ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދާ ދީފިއޭ”
   ޙައްވާ މަނިކެ “ތި ކިހާ ރަނގަޅު ވިީ….. އެކަމް ނިކަން ސޯލިހް މީހުންނަށް އިނގޭ ދެވޭނީ”
   ސިއްތި ފުޅު “އަހަރެން މީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެކޭ”
   ހައްވާ މަނިކެ “އެހެންތަ! ދުވާލަކު ކިތައް ނަމާދު ކުރަން ؟”
   ސިއްތި ފޫޅު ” މިހެން އަބަދު ބޭރުގަ އުޅެވޭތީ ނަމާދެއް ނުކުރެވެޔޭ”

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 9:43 pm

   Mihaaru test ah dhaskuran iny… Maadhan online claahuga test othy ma😒😒😒😒Ohhhh Aishoo babyy😜😜😜😍😍😍🤣🤣🤣🤣🤣seriously???? Hama Sihthi ge raagah kiyaalee.. Hahahhaaa 🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:46 pm

   Hahahaha I also can’t stop laughing ethan kolhu balaafa🤣🤣🤣🤣🤣Btw thank you my Hakuru foni be😘😘😘😘ey Aash bahanaa dhahkkanee….. Noannaane online claahuga test eh

  • Xeen

   August 25, 2020 at 9:49 pm

   OK dhonbey..aash kari buney rangalhan test ah daskurahchey ingey dhonbey

  • Imkko

   August 25, 2020 at 9:49 pm

   That was really funny2😂😂😂😂 aishoo🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Xeen

   August 25, 2020 at 9:51 pm

   Eyy thedeh tha aash bahanaa dahkaneetha

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 9:54 pm

   Neynge vedhaane bahanaa dhahkkanee kamah vess…. Ey byee dhonbe eba jehey mas dhalheh gannan dhaan……. Ekam My sweety mithaa inyma dhaan nukerunee 😜😜😜😜😜

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:59 pm

   Byeee allll Gud night.. Its almost 10 dhw

 198. Imkko

  August 25, 2020 at 9:20 pm

  Hmm okay… Adhi thiyahvureh Majaa ehcheh beynumy… Mood goasvaane ehnnu riloo… Miadhu ehkameh ves rangalhakah nudhey viyya.. vv bad day eh miadhu

 199. Xeen

  August 25, 2020 at 9:22 pm

  Riloo miadhu ehkala xeen aai alhaigen ulhey beygandhu ma anga gada vegen ulhunee Keehveyoo
  Konme vx nulafa kamen amihla ah kohgen amihla majaa 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠vee dhw ebey
  Riloo xeen ah biteh libuneema ebey kari kiyahchey ingey..eyrun innnaane ehnu dhw anga kolhu mahchan nagaigen😮mehseh vahdan

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 10:43 pm

   Xeenoo evaahaka nudhakaa mibuny Ma fakeeru boogovaafaa hunaanee Huvaa mibuny
   Xeen hadhaan veytha kuda city mathin
   Miadu evaahaka fashaagen dhen dhimaa veemaa xeen Ah thafseelkoh kiyaadeynan OK

  • Xeen

   August 26, 2020 at 6:29 am

   Hmm e kuda city mathin varah handaan vey..Varah dera veyy mihaaru kuda city nufonuveythee..
   Pis pis eyna akee varah kureezamaanuge meehekey…ehen vetha ehaa kureege Vaahaka thann dahkaanee…

 200. 🅰️REESH🎱

  August 25, 2020 at 9:29 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Shaayan I ahnaanamey…. Nais kykuraani n Liyamu AHAREN noolhen Ahusamaa hedhi eh… AHAREN ah libidhaane salhi kuhjjeh

  • Shaayan aa

   August 26, 2020 at 2:27 am

   Areesh Kobaa mashah hoadhaidheyn buni bitu soru?😭 Adhivx kaleah dhw thi bitu hoadhanii mashakah noon dhw thi bitu hoadhanii😡

 201. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 9:30 pm

  ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🤧🤧🤧🤧🤧🤧Bye every one love u all TC yourself stay safe stay home anywaysss miss u ALLL

  • Liyam⚽

   August 25, 2020 at 9:34 pm

   Haadha avahakah thi dhany Shifoo..

  • A*|'..§^#

   August 25, 2020 at 9:48 pm

   LIYAAAAAMOOOOOOOOOO mithaa eba ulhen dhw… Ekam haadha habareh nuveyey 🤣🤣🤣🤣

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 6:24 am

   Kihineh habareh dhabareh ves vaanee reyga foiy keeyey Miadhu 2 test onnaatheeve..Aisa men free kon ulhunas aharemen free eh Nooney..😭😭😭😭😭

 202. 🌸shif🌸

  August 25, 2020 at 9:42 pm

  Yess mom BUNYMA bye bye Ilysm more 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌷🌷

 203. Xeen

  August 25, 2020 at 9:43 pm

  Liyamooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  Kobaa ma beynun vaa kahala soreh thirashun fenihjetha

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 10:47 pm

   Ril ge Vs liyam brw habareh ves nuvey xeen aa dhemeehun ge
   Xeen Ril kiyaana ingey muliclass gaa set vehjehyaa eyrun ebey karunaage koorehgaa fathaafathaa onaane dhw magey loabi xeenoo ey kiyaagen heheh

  • 🌹Ril🌹

   August 25, 2020 at 10:54 pm

   Xeenoo higaaba hurihaa frnds tha konmes dhuvahaku meet vaan mihaaru enme fahun meet vi dhuvas Vs hadhaan nei so plxxx

  • Xeen

   August 26, 2020 at 6:13 am

   Xeen ah rangalhey vx karunaige koreh ga fethiya E bey fethihya.. Eyrun Hama gaimu vx mashan kihaa bolah faseyha vaane dhw….dhen ebey roovarun riloo menn jeheneynee🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 class ga temigen thiben dhw Ril eyna akan nuvx ingey ne magey aai dimaalan xeen kiyaanan..zuvaabeh kohgen balivaa irah vx kiyan ingeynee manje

   ril🙄xeen ey varah special kuhjaku 1st kee name eh kan Inge ehnu dhw

   ebey aai hadaigen cmnt eh kohleven vx noovey abadhu innnaane xeen kuraa cmnt balan😠😠😠 Naseeben mitha Mi kudhin takaa Vaahaka dahkaakan neygeykan

  • Xeen

   August 26, 2020 at 6:20 am

   Higaaba dhw meet kohlan
   Ekamu only 4 friends..ingeyne dhen mihen buneema Kon baeh kan
   Hint:T,M
   Dhen Xeen & Ril…no one else OK ehnu
   Niamey gadee varah balaana meet kohleveytho..Maths enme fahan ineema,ehaa avahan nunikumevidaanethee ok dhw..

  • 🌹Ril🌹

   August 26, 2020 at 8:58 am

   އާ ހިނގާ ދޯ ހުވާ ޔޫ މެން އެންމެން މަތިން ހަދާންވާވަރުން ނުވެސް ކެވޭ ޒީނޫ މިއަދު ދޯ މީޓުވާނީ ހަވީރު ދޯ ކިހާއިރަކު ބުނެބަ މެތްސް އޭ ފޫހި އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރުންނައް އޮތީ މެތްސް ވަރަށް ފޫހި
   ނިމޭ ގަނޑީގައި ނިކުންނާތި އިނގޭ

  • 🌹Ril🌹

   August 26, 2020 at 9:07 am

   Xeen Kobaa hamadarudee ves nethytha ebeyah e Aharumen noolen ebeyge karunaagaa themeykah huh vrh foohi
   Yaa ingey ey xeenoo Kaaaku kan hehehehhe

  • Xeen

   August 26, 2020 at 9:31 am

   Hmm nikun naanan….kuda irukolhen vanden madukuolahchey..e sir avahan fonuvaalaathoo aameen
   Ahchi ma noolhen ebeyah hamdarudee vaakan..duvahaku vx nuvaanan

   Hmm manje ah ingey kan ingey xeen 1st kee kaakan varah rangalhan…

 204. Imkko

  August 25, 2020 at 10:02 pm

  Dhw xeen… thedheh Kobaa liyamoo mashah sorreh hoadha dheynamey kiyaafa bechyr dhw???

 205. ❤️Scarlet❤️

  August 25, 2020 at 10:05 pm

  Riyaash dhonbe vs Scarlet ah vure young tha??

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 11:01 pm

   scarlet 16 dhw….i am eler than u hehe

  • Riyaash

   August 25, 2020 at 11:02 pm

   ****elder

  • Anonymous

   August 26, 2020 at 12:15 pm

   Yayyyyy! I don’t feel like a grandma any more!

  • Anonymous

   August 26, 2020 at 12:29 pm

   That was me ingey! Anonymous avaalafa abadhus hunnaany

  • ❤️Scarlet❤️

   August 26, 2020 at 12:32 pm

   😠😠😠again

 206. Imkko

  August 25, 2020 at 10:18 pm

  Bye guys🖐️… gud nyt❤️❤️❤️❤️… Sweet dreams😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴… See u 2morrw fathihu🖐️🖐️😂😂😂😂😂

 207. 🌹Ril🌹

  August 25, 2020 at 10:51 pm

  Hii guys srry ingey show ah vadhefaa Hama kuhliakah dhaan jehigen dhiyaeee so sorry vrh bodah guysss
  And first of alll a big Thankx to Aish mihaaru mood vrh bodah ragalu vehje ingey Thankx big koh ur jokes and dilouges tha ves vrh majaa hehhe
  And mirey aash brw nuves dhakaalaa dhw
  Missed u ingey aash brw
  And exam oveyoo dhonbe buny so gud luck on that
  See u all
  Gud night
  Luv uuuu allllllllll
  See u tmrow ingey

 208. Shaayan

  August 26, 2020 at 2:30 am

  އިޝްގުން މި ހިތް ދެން މަސްތީ ހަލާކޭ…….
  މަރުގެ ރަހަބޮނޑި އަނގައަށް އައީ……
  އާޝް ބްރޯ އަހަރުންނަށް ފަހަރިއެއް ހޯދަދެނީ ތޯއްޗެއް. އެހެންވެ ފާހާނާ ތަށި މަތީ އެހާ 🤣🤣🤣🤣🤣ގިނަ އިރު ވަނީ. ދޯ އާޝް ބްރޯ؟؟؟

 209. Shaayan

  August 26, 2020 at 2:35 am

  Alheyyyyy guysss I’m so sorry reyga naadhevuniima…😭😭😭 Aslu mi liyam kuri kamakun mood kataafa huriima naadhevunii…😡😡😡 Ekakuvx e soru dhakkaa miihakaa rahtehi nuvaathi…😡😡😡 E soru hoadhaidheynii hus galhi golaa…😡😡😡 Vrh foohiveyyyyy…😒😒😒 Dhn adhi reyga galoa haajaa kuran vadhefa thashi mathiiga indhaa nidhunii…😴😴😴 Ehnve naadhevunii…😴

  • Xeen

   August 26, 2020 at 6:32 am

   Shaayan ah liyam bunee Abadhu vx hoodaideynee galhi sorun noola
   Xeen & Ril ah hoodaidenee rangalhu sorun noola

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 6:33 am

   😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣🤣😂😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂🤣😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂🤣😂🤣😂😂🤣😂😂

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:06 am

   Liyam vx e ee Galhi soreh viyya…. Esoru ehnma hoadhaany galhin nehnu 😵😵😵😵gamaru nisaa!

 210. Xeen

  August 26, 2020 at 6:22 am

  Hii all
  🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞Good Morning

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 6:26 am

   Good morning xeen🌞

 211. 🅰️REESH🎱

  August 26, 2020 at 6:44 am

  😊😊😊😊Shaayan koba tha….. Fenijje salhi gola eh Vv handsome vaane Ehaa ginain vaahaka eh nudhahkaane gehnnnan vytha I think u like

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 7:05 am

   Ey Areesh eyna ah bitun hoadhaadheyne kameh neiy.. E manje ah biteh hoadhaadheyn ulhegen govaani Areekko ge boa..🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:13 am

   ޝާޔަން މިމީހުންނަކަށް ނުވާނެ މި ކަމެއް….. އަހަރެމެންނަށް ހޯދާ ސޮރުންތަށް ވެސް މިމީހުން ފޭރިގަންނާނީ

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 7:20 am

   E dhogu Areesh masheh biteh hoadhadhiifiyyaa Areesh ah hoadhaidheynan maa salhi biteh… Aish thi bunii hama heyo koh😤

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 7:24 am

   Hmmm Areesh genesbala… Ma balaanan Areesh Areesh thikan veythoa😕

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:30 am

   Areeko akah vx nuvaane ekameh 🙅🙅🙅🙅shaayan ah Bitun hoadhan dhaa meehaa dhaanee eyna Gen gulhey vagu golaa kairiah
   އަދި މިހިރަ ބޮޑު ގަމާރެއް 😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😱😱😱😱😱😱😟

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:37 am

   އަދި މި ލިޔާމުވެސް އިންނާނެ އިރޯއްްސޭ ގަޑީ ބިޓު މަންޖެ ގޮވައިގެން ފާލަން ކޮޅުގައި😵😵😵😵😵😵😵😵އެ މަންޖެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލައިގެން ފަހަތުން ބައްދާ ލައިގެން އިންނާނެ😳😳😳😳😳އެދެމެދުން ވައި ކޮޅަކަށް ވެސް ދައުރު ނުވެވޭނެ…… އެހާ ވެސް ގާތުގައި ތިބޭނީ

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:40 am

   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 212. A*|'..§^#

  August 26, 2020 at 7:09 am

  Eyyyyyyyy konbaeh nidhaneeeee 😡😡😡😡😡😡dhaigoani ohssaa nulaneees thedhuveyyyyyyy
  🌞🌞🌞🌞Gooooooooooooooooooddddd Morrrrrrrrrrnnnniiinnnnngggg 👋👋👋👋👋

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:17 am

   އާޅޭޅޭޅޭޅޭ!!!! ހަމަ މަ އަންނަ އިރަށް ހުރިހާ ގޮލާ ރައްކާވާނެ😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡ވަރަށް ފޫހިވޭ 😡😡😡😡😡😡😡😡ހިތަށްއަރާ މަގޭ ފޫބުޑުން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން އުޅޭ ސޮރު ގައިގަ ނުޖަހާ މިމީހުން ގައިގަ ހިލިހިލާ ޖަހަން ވެސް😡😡

  • Imkko

   August 26, 2020 at 7:20 am

   Aisaa aharun heylaifymey 5:30 gaii… Dhaigoani ossaaalan santhimariyabaa aiysdhaanethy😂😂😂

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:26 am

   Ehnthr 😯😯😯😯Ekam mi thakurufaanu men adhi vx nuheylaeyyyy😡😡😡😡😡😡😡😡😡adhi mi Liyam ulheyne evaru meehakaa Inna hithun🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 7:44 am

   Ey faharii!!! Ma heylaifeemey 😀😀😀😀👋👋👋👋Mihaaru kaiveni kurevey manjje ekani nuheylanii😠ey mariyanbaa Mihaaru haadha avahakah rai veyey dhw😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
   ޝާޔަން މަޑުކޮށްބަލަ 😉😉😉😉😉އާޝް އަށް ހަވާލު ކޮށް ބަލަ ބިޓެއް ސެޓު ކުރަން

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 8:24 am

   Aan aash Shaayan ah hiadhiiba biteh… Thaneh dhoreh ingey soreh hoadhaathi ingey😂

 213. Imkko

  August 26, 2020 at 7:13 am

  Good morning 🌞 guys..

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:20 am

   😭😭😭😭😭😭Good morning Imkko 😀😀😀👋👋👋👋👋🌞🌞🌞🌞Alhe dhen Imkko vx dhiyaee thr

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 7:22 am

   Shaayan eba ulhemey ekm shaayan vx dhaan jeheyne Irukolhakun

  • Imkko

   August 26, 2020 at 7:23 am

   Nooney mi ulheny… Schl dhaane ready vany.. ehnve reply slow vany😜😜😜😜

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 7:46 am

   Bye Aisaa sch ah dhaan mi dhany..🙂

  • Imkko

   August 26, 2020 at 7:57 am

   Aisaaaa ma ves mi dhany school ah😜😜😜😜😜

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 7:59 am

   އެހެންތަ؟މިއަދު މަށާ އަނގައިން ބުނެ ނުލާ މީހަކު މަށަށް ބާއި އޯ😡😡😡😡😡😡😡😡😡ހޫމް ހޫމް… ދޭދޭ…. ދެން ސްކޫލްގަވެސް އިންނާނީކީ ބިޓު މަންޖެއާ ޗެޓް ކުރާކަށްނޫން 😡😡😡😡😡😡ހެލޯ ހައި ބައި ބައި

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 8:00 am

   ހޫމް….. ކޮޔާ ވެސް ދޭ

  • Xeen

   August 26, 2020 at 8:13 am

   Aisa thi annanee aharumen enmen schl ah daagadeega vihya..dhen kihineh dimaa vx vaanee

  • Imkko

   August 26, 2020 at 12:08 pm

   Aisa school ah nugos chat kuriyas ehen myhun school ah dhaane eh noon tha aisaaaaaaaaaaaa😝😝😝😝😝😝 adhi school ah dhaa gadi balaafa aiss eba buneyeyy ekaku ves nethyhey😜… Santhimariyabu

 214. 🌹Ril🌹

  August 26, 2020 at 8:44 am

  Hi enmen gud morning srry lahun cmnt eh kohlevuny maa mioh schl WiFi chalooo kamun Huvaa
  Ey xeen kihaairaku tha have eyru dhaneee
  Aash brw dhakaalaafi dhw miadu
  Hhehehhehehs
  Kobaa Ril aa xeen kuranbuni knatha kohfintha
  Dhen Mi aish ah biteh hoodaadeynee Ril ingey OK dhw
  Mirashun seedaa hoodaadeynee ves eyrun mirasha aadeveyne dhw aish hehhehehe

  • Xeen

   August 26, 2020 at 9:44 am

   Ann schl Wi-Fi chalo kamun rulhi aissi..ehenu vaanee Mi boys kudhin youtube ah Van nanyaa 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡muee
   Ril 4:15 kah haairu daanan balaa…ok tha
   Eyy riloo aish ah biteh hoodanee keeh kuran
   Aish ulhenee dhonbe aai rahtehivegen
   Thedhu liyam Xeen & Ril ah biteh hoodaifintha..miadhu haveeru beynun vaane bahdalu kuran dhw ril

 215. 🌹Ril🌹

  August 26, 2020 at 8:49 am

  ކޮބާ އެންމެން ދިޔައީތަ މާ ފޫހިވެގެން މި ވަނީ މިތަނަށް ފޫހިގަނޑިއެއް ހާމީނީހުވާމިބުނީ އައިޝޫ އައިސްބަލަ މާ ބަލާ ފޫހި ވަނީ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 9:06 am

   Bala schl ga ennu tha thi inii?😕 Ekm vx foohivanii…😕 Bas ahaigen teacher kiyavadhey iru neyfathun adu ahaafa kanfathun javaabu dheynii ingey😁

  • 🌹Ril🌹

   August 26, 2020 at 9:13 am

   Aan ekey shaayan Hama foohi vaany ey neyftahun aduahaafaa kan fahun javaabu deynan OK dhw
   Xeen Dhivehi sir aithaa egadee sir naaseeyaa I will dance in the class hehehhe Bye shaayan
   Mihaaru mee Business gadieh so bye Mi gadee tab gaa ahliyas i will be killed

  • Xeen

   August 26, 2020 at 9:38 am

   Lahba dhivehi sir vadaigan nevi….dance eh💃🏻nukurevunen Nu…hahahaha…dhivehi sir ayoo…dhenme egen Mi kulaahun nikuthee vx..miee CA gadhi varah free..beynun kamen kohlumuge furusathu ebaio💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

  • 🌹Ril🌹

   August 26, 2020 at 9:49 am

   Xeen ehkala beyeba vrh fuhpaaa Huvaa Mi gadee migen ebeymenaa zuvaabu kurany mood ves gosi Huvaa mibuny aisbala Mi class Ah ebeyfulaa agamadukuran

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 10:21 am

   👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👏👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
   😰😇😚😌😒😮😋😖😚😸😭😨🙉😣😙🙏😩🤢😭😲😱🙊😌🤢😚🙊😋😖😣😡💭🎎🎍🗄️🗞️📌📣📚📐📚🎏📍📢📅🎊📮😖😭🤐😫😝😔😌😂😣🙍😌🤒😫🤣😤😖😤😭🤒🎶📷💽📷🏴🎙️🎶🎭🎙️💿🗃️💿🎦🎫📀🎙️🗃️💿🐂🐌🦏🐻🐅🐵🐆🐒🦀🦉🦑🦊🐻🐒🐄🐆🐴🐱🐏🐽🐻🐗🐓🎞️🎧🎫🎢💿💽📼📊🎶🎲🐆🐬🦏🐥🦁🐈🦑🦑🐐🐘🐃🐌🍶🍳🍱🍳🥐🍟🥃🍸🍨🍤🍱🥓🥞🍝🍬🌮🍳🍪🍼🍫🍝🍪🍛🥑🍜🍋🥐🍜🎮🎫🎲🎰🏳️🎬🖱️🎭🖲️🖲️⛈️🌶️🌝🌒🌨️🌅🌒🌰🍃🌜🌜🌒🌜🎑🌖🌛☄️🌜🌚🌚🌄🌀🌔🌌💧🌌🌝🌛🌏☄️🌀💧🌍🌋❄️🌍🌑🌛🌼🌶️🌄🌩️🌂🌈🌛🌶️🍒🌂🌦️🍒🌶️☁️🌩️🌦️🌸🍒🍍🌦️🍍⛄🥀🍋🍆🥖🍕🍩🥕🍄🥕🍜🍇🌯🥑🧀🧀🍄🍩🥗🧀🥐🥐🍏🥕🍯🍮🍩🍕🍭🥞🍭🍻🕸️☕🐝🐡🐸🕷️🍶🍻🦋🐳🐛🐸🦐🍭🥃🏞️🛤️🏛️🗻🏕️🛣️🛎️🏕️🏗️💒🏛️🗺️🛎️🏣🕋🖼️🗼⛪🕋🛶🏗️🛤️🏖️🔧🛏️🏛️🛤️🔧🏖️🛏️🏛️🛤️🛠️🔧🗻⛳🛶🛠️💈💈🏁🥊🏓🏒🥊🎾🥊🛏️🛋️🏙️🏏🏒🏓🏑🏸🎾🏸🏸🎾🏀🏀🛎️🥊⚾🎣🚾😍🤔😷😖😭😪😭😖😪🤐😜😍😷🤠😪😷☹️👩‍👩‍👧🙎🤗🙈👨‍👩‍👧🙊💏☹️🙎🤗♑☣️🔤📶🆗🔚🆓🆗🆕🆓🅰️🚰♻️🚮🆘🆓㊗️🔠🔣⚠️🕉️🚭🚻🔤🆒🆓🔜🚭🕉️🚻🔡⚠️🔣🈶✔️🈲🈴®️㊙️➖🉑✳️㊗️➖㊗️♿🚺✴️®️💠🔥®️💠🔗💤🔥➗🈶🚼💡💢🚼♿🈺🅰️🚩🅱️🚩✔️🕡5️⃣🚫✔️7️⃣⬆️🕡🚫💦✔️🕝🕕6️⃣🕖🚫🕝✔️💦🕞💡💠➖🕒1️⃣💦🚫🕜㊙️✳️🕝1️⃣♿🈸🆗🔞✳️🈵🈷️🛑🕑🕠🕖5️⃣💨✅❎0️⃣7️⃣🕡🕗🕕🕕🔲🌟🔼🔳⏺️🔲🌟⚫⚫🔵🔼🔸▫️⚪🔳🔺🔼◀️🔼🔸🔼⬛◀️🔵🔶⚫🔼◀️🔸⬛🔻🔳🌟◀️⬛◾🔸⭐❗❔⁉️❗❓☑️🔘⚗️🇦🇺🇦🇩🔇🔅🇻🇬🇦🇹⚕️⚗️🔆🔈🇻🇬🇦🇹⚕️🇧🇩🇧🇾🇰🇭🇦🇶🇦🇷🇦🇩🇧🇿🇧🇧🇨🇲😧🤢😰🤒😣😷😴😖😳😶😢😜😷🇨🇺🇬🇲🇨🇾🇨🇺🇫🇷🇬🇦🇩🇰🇨🇾🇬🇦🇭🇹🇨🇾🇩🇰🇨🇴🇬🇦🇬🇾🇬🇭🇨🇿🇨🇬🇭🇹🇬🇭🇨🇿🇨🇴🇬🇦🇨🇿🇸🇻🇬🇭🇨🇴🇱🇨🇸🇩🇹🇲🇿🇦(^_-):3^o^:-/:-(:3:-/^o^:'(B-):-(:-$:3:'(^o^:3:-$:-(B-):'(:3;-):3:-(:-\:-\:-\(^_-):3(-:B-):-(B-)^o^(-::-((^_-)B-)^o^:3:3:'(B-):-(B-)^o^:3(^_-):-(B-)^_^:-/B-)(^_-)^o^B-)(^_-):3^o^B-):-[^_^^o^:'((^_-)O:-):-\:-\O:-):-[:-$:'(:-\:-P:-P:-(:-/:-D:3:-D:-/:-\:3:-(:-D:-/:'(:-$:3:-(;-)^_^(-:B-):3^o^(-:(^_-):O^o^B-)(-:(^_-)😌😝😴😓😗😣😋😌😎😓🥐

  • 🌹Ril🌹

   August 26, 2020 at 11:29 am

   🐱🐱🐱🐱🐅🤕🤕🤧🤧🤢🤢🤒🤐🤐🤐🤔🤔🙄🙄🤗🤗🤥🤥🤓🤤😙😙😙😘😘😚😎😭😌😖😖😔😪😏😏😋😝😝😛😍😒😒😞😷😷😶😵😳😲😲😴😮😣😤😤😥😦😧😨😨😩😰😰😟😟😱😱😢😢😡😬🙁😕😑😑😐🙃🙃🙂😯😉☺️☺️😀😁😂🤣🤣😃😄😅😅😆😇😈mihaaru OK dhw aish hhehheh

 216. 🅰️REESH🎱

  August 26, 2020 at 11:42 am

  Hii aish thibuny Mashakah nuvaaneytha… Mihaaru ahnnan eulheni shaayan ge bitu…. Eyna aa dhimaalah ehchehi nukiyaathi kale men……. ehen Noony eyna dhaane eyrun shaayan dheravaany so shaayan bune nukiyaashe…. E kuhjjaaa ah kiyanee raaish… AHAREN ge vvvvvv close kuhjjeh eii…. Aharemen kiyanee raai so thimeehun ah vx kiyeyne raai
  DHEN FASHAA RAAI

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 11:47 am

   Kobaa thi kiyaa soraku?😕

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 11:50 am

   Ey areesha.. Raaish Ey aharen gothi soreh..ey aharen beybe eh.. Shaayan thiulheny Ma beybe aa rahtehi vaantha.. Beybe ulheynee Mirashu manje eh set kohgen..dhen Lalalalala😛😛😛😛

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 11:54 am

   WHATTT?😱 Eii kithah aharuge soreh… (Mithaa dhakkaa evves vhk akii serious vhk eh noon… This is all just a show… So please don’t take anything I say seriously)

  • Anonymous

   August 26, 2020 at 11:56 am

   Liyam Kobaa hey Mashan hoodaidhey soru

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 11:57 am

   Ey 17 aharu ge soreh..

  • Xeen

   August 26, 2020 at 11:58 am

   Anonymous avalee egen.. Eyy xeen ingey liyam

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 11:59 am

   Thee Kaaku anonymous??

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:01 pm

   😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 dhogu nuhadhaa

  • Xeen

   August 26, 2020 at 12:09 pm

   Xeen akee Anonymous…mibunee e cmnt send kohlevunee nama nujaha..ehenve Anonymous eree

 217. 🔥RAaish🔥

  August 26, 2020 at 11:48 am

  ♥️♥️♥️♥️♥️Hiii I’m raaish how u all. Areesh kiyaadhin u all ge Vaahaka…. Koba tha shaayan akee

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 11:50 am

   I’m Shaayan… Nice to meet u🙂

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 11:51 am

   Btw I’m fine… What about u?

  • Xeen

   August 26, 2020 at 11:52 am

   Shaayan miee tha bit sorakee

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 11:53 am

   Ahdhey raaibe haadha gadha kohlee.. Dhekolhun kaantha thiulheny.. Bunaan fahari kaireega..adhi Mi shaayan ves V vegen eba ulhe ehnu..

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 12:05 pm

   Xeen E soraa adhi dhimaanuvegn miulheny..😢
   Kobaatha Miadhu aharunge loabii ahu.. Loabi v miss vey ingey😘😘😘

  • Xeen

   August 26, 2020 at 12:13 pm

   Dhen Alhey esoru nan feshenee Kon akurakun tha

   Ahu… Ahu ge vaan ulhey hux eba Ahu hoodaa

 218. 🔥RAaish🔥

  August 26, 2020 at 11:52 am

  U too…. Dhen fashaaba

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 11:56 am

   Ok first this is all just a show so please don’t take anything I say seriously…🙂 Tbh I hate these kind of relationships

 219. 🔥RAaish🔥

  August 26, 2020 at 11:53 am

  I’m fine ♥️

 220. Shaayan

  August 26, 2020 at 11:58 am

  How old are u?

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 12:02 pm

   Ey 17 aharu ge soreh

 221. Shaayan

  August 26, 2020 at 12:03 pm

  Kobaaa e soru dhiyaii tha?

 222. 🔥RAaish🔥

  August 26, 2020 at 12:05 pm

  I’m 15 years old shaayan ah how many years old…. And vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv sorry migadee ga dhaan jehey vvvvvv muhinmu Kameh kohllan bye I will meet u at 4 o’clock bye shaayan dear

  • Anonymous

   August 26, 2020 at 12:07 pm

   I’m 13…😕 Ok bye for now…😕 Ekm u have to go through an interview ingey

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:09 pm

   I’m Shaayan ingey olhigen nan nujaha fonhvunii

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 12:12 pm

   Ahdhey raaibe haadha molhey Dhw dhoguhadhan🤣😂🤣😂bunebala thimanna ah vee 17 aharey.. Thihaa kudavaan ulhenyaa enme fahun Shaayan ves gehleynee😂😂😂😂😂😂

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:16 pm

   Mihaaru mithaa kaakutha dhogu hadhanii?😕

  • Xeen

   August 26, 2020 at 12:17 pm

   Bangi govaifi enmen namaadh kuran dhey..bye namaadh kohgen eba annan

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 1:01 pm

   🤔🤔😜😜😜🤔🤔🤔Raaish name ga dhe nan inhen haadha heevey
   Santheeeeeeee than kolheh rangalhah balaalabala… Mashah heevanee esoru hen

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 1:21 pm

   Kon soreh Aash..

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 1:32 pm

   Thankolheh rangalhah balaalabala santhii…… Liyam e manjje kuryge crush oaa🤣🤣🤣🤣😜😜😜

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 1:37 pm

   Raaish kon dhe nameh 🤔🤔🤔🤔🤔Eyyyyyyyy FJR gandaaaaaaaa😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡Mi haaru
   ………….mi golaa athujehey hisaabehgga hurinama

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 1:40 pm

   ނޮޅާލީމުސް ދޯ😜😜😜😜😜😜
   Balaaba (RAaish RA-aish RA aish) Aish E othy… Ehnmma mashah heevany E soru hen 😜😜😜😜😜🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 1:47 pm

   Dheeeeyyyyyynnnn😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡hama vedhaane dhw esoru bitah vx kiyanee Aish kamah😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡ma Noolhen….. Mi liyaaaamu Mee haadha
   ފޮނި މީހެކޭ😕😕😕😕😕މަށާ އަނގައިން ވެސް ނުބުނާނެ…. އެކަމް ދާންވީމަ ބާއި އައިސާ ހާއި އައިސާ ސީ ޔޫ ސޫން އައިސާ މަރިޔަނބޫ

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 1:55 pm

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   އޯ ގޯޑް ރެޑިޝް ރަތަށް އަރަނީ ތަ؟؟؟؟؟😱😱😱😱މަގޭ ފިއްސާ ނުލައްޗޭ
   އޭ ބުރޯ މެންނޭ އަރީޝް ބްރޯ އެންޑް ލިޔަމް ބްރޯ! ޔޫ މެން ކޮން ރަށެއް… އޯކޭ އެޓޯލް ބުންޏަސް……
   ސަންތީ މަށަށް ސުވާލެއް ކޮއްލަބަލަ…. ފުރަތަމަ މަ ކުރާނީ
   ސަންތި ކޮންތާކުން ކެއީ ؟

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 1:58 pm

   Keekey tha kiyan vee aisa kaireega..😂😂😂 Aisa kaireega dhahkan huri Vaahaka huss vehje Mihaaru..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:03 pm

   Atoll buneveynee rahnubuneveynee.. Ok tha Aash brw..

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 2:08 pm

   މަ މުޅިން ބާކީ ކޮށްފި 😟😟މާ މުޅިން އެކަނި ކޮށްފި 😥😥😥މަ މުޅިން ހަލާކު ވެއްޖެ😭😭😭😭
   މަ؟މަކެއީ އަނގައިން…… ހޫމް ވަރަށް ބޯބޮޑު ސުވާލެއް އިނގޭ…. މި ސުވާލު ގެ ޖަވާބު ރަނގަޅަށް ދޭ މީހާ އަށް އިނާމެއް ދޭނަން
   މަ މިއުޅެނީ ޗުއްޓީ ގަ އެމެރިކާ އަށް ނަށްޓާލަން…. ކޯއްޗެއް ގެނެސް ދޭންވީ؟

  • Anonymous

   August 26, 2020 at 2:08 pm

   Raa Atoll..

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 2:11 pm

   އާން އޯކޭ އެޓޯލް ބުންޏަސް…. އުނގޫފާރު ތަ؟ކާކު ތަ މަންޖެ ބާކީ ކުރީ ރެޑިޝޫ🛑🛑🛑🛑🛑މަށަށް ގެނެސް ދީ ޖީއެން ސައިކެއް

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:14 pm

   Hmmm Raa Atoll genesdhenvy..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 2:17 pm

   Mashah varihama aish salaamathun aissiyyaa…🙂 Ma beynumeh noon ehn evves ehcheh🙂

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:17 pm

   Not ungoofaaru

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 2:18 pm

   މިހިރަ ފެންނަ ލިޔަމް ބައްޗި އެއްނު😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
   ހަހަހަހަހަހަހަހަހހަހަހަހަހާ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ނޯވޭ ބްރޯ🤣🤣🤣🤣🤣ޖަވާބު ރަނގަޅެއް ނޫން.. މަ ބުނިންދޯ ސިކުނޑި ބޭނުން ކުރާށޭ😜😜😜😜
   ލިޔަމް ބޭފުޅާ އަލިފުށި ތަ ؟

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:22 pm

   Nooney alifuhtta gaives nuvey Aisaa..

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 2:22 pm

   އެކަކުގެ ޖަވާބެއް ވެސް ރަނގަޅެއް ނޫން🙅🙅🙅🙅🤣🤣🤣🤣🤣އޯހ ހިއެއް ނުވޭ ތިމީހުންގެ ބޯ ހުރި ހެނެއް… ވަރަށް ވިސްނާފަ ޖަވާބު ދީބަލަ 😂😂😂😂😂😂😂😂

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 2:26 pm

   މަށަށް ގެނެސްދީ ޓްރަންޕުގެ ކޯޓު 🙄🙄🙄އޭ ލިޔަމް މީދޫ ތަ ؟

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 2:31 pm

   ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީބަލަ 🤣🤣🤣🤣ބުރޯ މަޑުއްވަރި ތަ؟

  • Imkko

   August 26, 2020 at 2:31 pm

   Aisa tha rangalhu javaabaky?

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:34 pm

   Aash n Aisaa ah Raa atoll in ingey rahthah kiyaaba.. Eyrah bunaanan dhimaa vehjey yaamun..

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 2:35 pm

   Shaayan ithuru ehcheh beynumeh noon thr??.. Liyam rasmaadhoo thr

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 2:38 pm

   Dhen javaabu bunebala 😭😭😭😭😭dhuvaafaru????

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:39 pm

   Nooney Aisaa.. Kiyaaba aisa ah Raa atoll in ingey rahthah.. Kurin kee rahthah laigen ingey..Dhen dhimaa vehjey yaamun bunaan rah..

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 2:41 pm

   Maakurathu?????????ey hama bunan V thr🤣🤣🤣🤣🤣nooney Imkko aisa eh noon javaabakee.. Gaaives nuvey

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:44 pm

   Lam aa talk kurantha Aisaa.. Talk kuran yaamun Lam kaireega ahaabala.. Bunaane… mithaa nethey buneveykah..😭😭😭Ekam dhimaa vehje rah..😀

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 2:48 pm

   Vaadhoo hulhudhuhffaaru innamaadhoo kinolhas maduhvvari 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
   Ey javaabu bunan V thr AAAAASHOOOOOOO

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:52 pm

   Dhimaa vehjey kurin..Aisaa

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 2:53 pm

   😭😭😭😭😭😭😭Kaaku rah dhimaakuree???? Aisa thr? Hint eh dheebala mariyanbaaaaaaa

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:59 pm

   Noon aisa akah dhima eh nuvi..aash brw n Aisaa ma dhany ingey Dhen.. Film eh alhuvaifi geyga.. Dhen needheveyne type kuraakah.. Film balaa hihvehje maa bodah..

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 3:04 pm

   Yayyyyy mae dhimaa kuree😜😜😜😜😝😝😝😝😝hint eh dhww 🤔🤔🤔🤔e suvaaluge javaabakah dheveyny vx enmme dhe lafzu… Dhe javaabu ga innaanee enmme dhe akuru…. Dhen bunan V tha….
   ކަލޭނޭ މި ލަމް ކައިރީ ކިތައް ފަހަރު ބުނަންވީ ކުޑަމިނުން މަށަށް ފޮލޯ ކޮއްލަބަލާށޭ އިންސްޓާ ގުރާމުން…. އައި ޑީ ކިޔާ ކިޔާ ވެސް އަނގައިން ގުއި ރަހަ ލައިފިއޭ މިހާރު 🤢🤢🤢💩💩💩ލިޔާމޫ ކަލޭ އިންސްޓާ ބޭނުން ކުރަންޏާ މަށަށް މެސެޖެއް ކޮއްބަލަ 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 3:07 pm

   ކޮން ފިލްމެއް ؟މި އައިސަ ނިކަން ދިވެހި ފިލްމު ބަލާހިތްވާނެ އިނގޭ 🤣🤣🤣އެ ގޮއްޔެ ވެސް ގޮވައިގެންގޮސް ދޭ 😂😂😂ހޫމް އައިސާ ބުނެ ބަލަ

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 3:11 pm

   އަޅެ ފަހެ އާން ނުވަތަ ނޫން ބުނެ ބަލަ 🤣🤣🤣🤣🤣މަ މިއަހަނީ ބޭރަށް ގޮއްސަ ކޯޗެއް ހޭ ގެންނަން ވީ؟؟؟؟. ފުޓުބޯޅަ ކޯޗެއް ހޭ ނެޓު ބޯޅަ ކޯޗެއް ހޭ 🤣🤣🤣🤣🤣ގެޓު ވެއްޖެ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 3:18 pm

   އޭންންންންނ….. ނޭންގެ މަށަކަށް މަންޖެ ކުރާ ހަމަނުޖެހޭ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދޭކަށް….. އަޅޭ ނަވްޔާ ކޮބައިތަ…. ނަވްޔާ ވާރޝަން 02 މާ މިކިޔަނީ… ރަނާ…. އިސްރާ އަކީ ކާކު ޝާޔަން އާ އިމޫ ގެ ތެރެއިން…. މާނީ އަކީ ހަމަ މީނަ ސަންތިމަރިޔަނބު….. ނަވްޔާ އޭ ރަނާ…. މަމީ އަހުސަމް… އަހޫ ބުނީ އަހޫ ނަގާނީ އާރާޝް އޯ… ސޯ ލިޔަމް އަހޫ އާ އައިސަ އާ އެއްނު ދެވަން މިޖެހުނީ 😱😱😱😱😟😟😟އެކަމް މަށަށް ހީވަނީ ލިޔަމް ހެން އާރާޝް އާ ގުޅެނީ… އާން އެހެންޏަ އައިސަ އާ އެއްކޮށް މިހާރު މާ ޒުވާބު ކުރޭ.. އަހޫ ނުކުރާވަރަށް

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 3:28 pm

   ބޮލެއް ނެއް މީހަކަށް ގެޓެއް ނުވާނެ….. އަސްލު ވެސް އެންމެން ކިޔާނީ މަމީ ސޭކެކޭ ގަޅިއެކޭ ބޮލެއް ނެތޭ…. އެކަމް ވިސްނާ މީހަކަށް އިނގޭނެ މި ސުވާލުގެ ބޯބޮޑު ކަން….. ކީއްވެޔޯ ކުއްލިއަކަށް އެންމެން ގެ ނަން ތިހަނދާން ކޮއްލީ؟؟؟🙄🙄🙄🙄🙄މަށަށް ވަރިހަމަ އެ ލިޔާމު އާރާޝަށް ހެދިޔަސް…. އެކަމު މަ ނޫޅެން އޭނާއާ ހިތާ ވެގެނެއް 🤢🤢🤢🤢🤢ތެދެއް އިމްކޮއާ ޝާޔަން ލޯބި ނަގާބަ އިޝްމާ އާ އިސްރާ އާ ތެރޭން މީހަކު 😃😃😃އެކަމު އިސްރާ ނަގާ ކުއްޖަކު ހަނދާން ކުރާތި އިސްރާ ނަގައިފިއްޔާ ޖެހޭނީ މިހިރަ ރިއާޝުގެ އައިންބައް ވާންކަން

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 3:45 pm

   Ma Nugen gulhen insta eh.. Lam athun phonu athu laigen ma insta balanee..lam buni aisa follow kuraanee mashaa ahu aa Inna reo..🤣🤣🤣🤣🤣
   Huvaa drama Ey bely..
   Ma noolhen Aaraash ah vaahithun neh.. Ma beynumy aharunge loabii ahu aa marry kuran..😂😂😂😂😂😂

  • Imkko

   August 26, 2020 at 4:50 pm

   Aisaaaaaaaa😠😠😠😠😠😠 ma beynumy maany ngey… Isra aa ishmaa as thereynnma noolhen myheh nagaakah… E thanun mashah emmme besty maany😜… 😝😝😝😝

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 4:54 pm

   Ohohohooo mamee maany…. Ehn noonas mae aa gulhenee vx😜😜😜😜😜😜ma Nulaahiku vahtharu vaane Maany aa….. Ma maakurin deserve kohffin maany… Keehvve Aaraash aa Inna hithun thr maany negy 😜😜😜😜

  • Imkko

   August 26, 2020 at 5:11 pm

   Ey goyyaa ma maa kurin maany deserve kohffin😝😝😝😝😝😝neyngeytha e kameh… Aissaa ah vureh kurin ma e vhk ves kiyaifin… Ehnmma mashah maany liben jeheyne😠😠😠😠… Bala manjje akah neyngeytha mashah Aarash reethi kameh🤬👉.. aissaayeh baissayeh nooahnnaane ngey mashkah… Maa foni bodu nukoh mashah maany dhee👉👉… Ehen noony maadhan heylaairu manjje ge dhaiy goani fennaakah noonnaane 😡😡😡

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 5:16 pm

   Mashah Varihama ey dhaigoani fennan nethas….. Chee chee chee 2018 E nukun iru ma eythi kee. Koahcheh kiyaakah….. Aaraash reethiyya alvaro morata ah innan dhaan V nu
   މަށަށް ހެވޭ… މަމީ ކުށީ އޭ އެހެންވީރު😜😜😜😜😜😜😜

  • Imkko

   August 26, 2020 at 5:26 pm

   Mashah kyhtha goyye ge dhaiy goani goyya ah libunas nulibunas… Ma mee aissa eh nooney dhaigoani dhaahaa thaakah gendhaakah… Ma ves e kiyaifeemey 2018 gai.. aisa kithamme varakah fuppiyas mashah libeyny maany… Aisaa dhaanvynu Aarash ge dhari yoosuf as innan maa nufuppaa.. huh… Adhi meena varah foni bodu vegen thereyne…😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠

 223. Shaayan

  August 26, 2020 at 12:14 pm

  Eyy guysss… Comedy land ah ithuru comedian eh join vaan beynunvey… But if u want ingey…🙂 Eii shaayan ge friend eh 13 years old… Areesh mashah hiivanii kaleah rangalhu vaanehen e manje😉

  • 🅰️REESH🎱

   August 26, 2020 at 12:19 pm

   Thi manje balaalaakahnu mi jehuny.. Kon kahala sifathakeh tha thi manje gaiga hureee..

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:48 pm

   E manje aima e manje kuren ahaabala😉

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 12:54 pm

   Ohhhh enmme fahun libunii dhw😜😜😜😜😜😜😜😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😛😜😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:56 pm

   Aish beynun tha eyna add kuran?

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 1:08 pm

   Konmme konmme kuhjjaku nuvaane dhw🙄🙄interview kuran jeheynee…. Gina vegen vx 04 girls 04 boys ulhen vaanee

 224. Imkko

  August 26, 2020 at 12:17 pm

  Liyamoo kobaa mashah hoadha dheyn buni soru??????😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 12:22 pm

   Adhi Miadhu sch aa gothah beyrakah nudhan..🙂e soru gaathu bunaanan beyrah gos🤣🤣🤣🤣🤣🤣..kihineh vaane Mi goiy imkko..

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:23 pm

   Ma buniimennu Liyam hoadhaidhey sorakaa rahtehi nuvaashey…😉 Bala Areesh eh sotun e biteh hoadhadhinii…😉 Dhn vx Areesh kairyga bunebala biteh hoadhadheyshey😉

  • Imkko

   August 26, 2020 at 1:14 pm

   Areesh ves hoadha dhiniyyaa ehnnu adhi… Mi liyam ves gennaany lachaaru bichaaru golayeh kanneynge😵.. eiiiii aslu majalakah ngey mihen mi kiyany… Aslu I really hate mikahala stuff dheke😠😠😠😠🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮
   Btw liyamoo e soru gaigaa hunnanjehey sifathah kiyanvytha???
   Fas vaguthu baraabarah namaadhu Kuran jeheyne…
   Bas ahan jeheyne..
   Football kuulhen jeheyne
   Gym ah dhaane jeheyne ngey.. 6 pack body💪 eh hunnan jeheyne…
   Kasrathy hashigandeh hunnan jeheyne
   Ehaa dhonvegen ehaa kalhu vegen kamaku nudhaane…
   Iskolhun dhigu vaane jeheyne
   Emme muhimmu kamakah fan reethi isthashi gandeh hunnan jeheyne ngey
   Handsome vaane jeheyne
   Cute vaane jeheyne
   Attractive vaane jeheyne
   Rangalhah kiyavan jeheyne
   Adhi noolhey list nimeykah.. 😝😝😝😝😝😝

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 1:21 pm

   Thihurihaa sifa eh Aash gaiga ebahuri 😜😜😜😜

  • Imkko

   August 26, 2020 at 1:27 pm

   Aash mihaaru hiyaaly folaa kahkkaa nimuntha??? Aash dhonbey reyga buni Aash hiyaaly folaa kahkkaa huri vhk 😝😝😝… Mi Aash ves dhw… Adhi e sorrakah varah body interview eh ves kohgen ingeyny kamudhanyaa… Hama lolah nufeni eh ves kamkau nudhaane.. Aash gaiyga ves e sifathah hurikan engeynu fenunymaa dhw😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜

  • Imkko

   August 26, 2020 at 1:29 pm

   Bodu interview eh***

 225. A*|'..§^#

  August 26, 2020 at 12:38 pm

  😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱OOOOOMMMMMMGGGGGGG😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱RAAISH???????? MAGEY CRUSH AKAH VX KIYAANE😱😱😱😱😱😱😱😱OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG😱😱😱😱😱SHAAYAN CONGRA😱😱😱😱😱😱😱😱😱NO ITHURU GURL EH BEYNUMEH NOONY😱😱😱😱OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱OOOOOMMMMGGGGGG

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 12:40 pm

   ކަލޭނޭ 33 ފަހަރު ހަމަ އެއް ނުވޭ

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:46 pm

   Thanks aish…😘😘😘 Ekm e sorakah neyngunu viyya thankolheh loabin confess kuraakah…😒 I love you ekey vx nubune…😒 Liyam bunii e sorah 17 aharoa ekm e soru bunii 15 aharoa…🤔 Dhimaleh nuveynu…😕 Anekkolhun e soru hureyoa biteh vx…😱 Dhn neynge😬

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 12:47 pm

   ކަލޯ ހެވެއްނު 1000000 ފަހަރު ކިޔަސް 😱😱😱😱😱😱😱އެގޮލާ އަށް ވެސް ވާނީ 17 ވިއްޔަ 😱😱😱😱😱އެއީ ހުޅުމާލޭގަ އުޅޭ ސޮރެއްތަ؟؟؟؟؟؟؟04-2-84 ފުލެޓު ގަ އުޅޭ ސޮރެއްތަ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:49 pm

   No idea e soru e dhiyaii viyya interview nukoh😒

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 12:52 pm

   Dhen rangalhuthaa. Haalu ahaalaifi eh nu 😰😰😰😰😨😨😨😨😫😫😫😫😱😱😱😱😱

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:52 pm

   Noon eii Raajje therey soreh kanneynge… 15 aharoa vii

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 12:54 pm

   Heheh…😂 Thi vx naseebeh thoacheh… Eyyyy aishooo kihinehtha butaan vhk dhakkanii?🤔 I mean I don’t know how to talk that sweetly with bf🤔

  • Anonymous

   August 26, 2020 at 1:00 pm

   Ooppsss… I meant kihinehtha bitunaa vhk dhakkanii?

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 1:02 pm

   I’m Shaayan ingey… Olhigen nan nujaha fonuvunii…

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 1:19 pm

   Bitun naa vaahaka dhahkkaanii Mihen 😜😜😜😜
   އަޅޭ ބޭބް! ލަވް އަށް ޗޮކްލެޓް އެއް ގެނެސް ދެއްޗޭ އިނގޭ…. ދެން ހިނގާބަ ސަބުމެރިން ރައިޑް ކޮއްލަން ދާން….. ދެން ބޭބް… އުހު އުހު ދެން ނުކެރޭނެ ބޭބް ފެމިލީއާ މީޓް ކުރަން ދާކަށް…. ލަވް ޝައިވޭ ☺️☺️☺️☺️☺️☺️

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 1:28 pm

   Raaibe balaa raaibe ah veevaru balan mi Meehun mioh vaadha jahany..🤣🤣🤣🤣thi thedheh bunebalaa thimanna ah vee 17 aharey..😂😂😂17 aharu vee.. Shaayan rahtehi nuvedhaanethy E kiyanee 15 aharey..😂😂😂😂😂

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 1:35 pm

   Nooooo… Shaayan rahtehi vedhaanamey mii fake eh nu…😉 Heheh…😂 Dhn aish Shaayan akah nukereyne thigothah public ga vhk dhakkaakah😌

 226. Shaayan

  August 26, 2020 at 12:58 pm

  Yaash dhonbeyyyyyyyyy… Aish sirrun vagu bitun gengulhenii yoaiii…😱 Avahah dhey e soru huttuvan😱

 227. Shaayan

  August 26, 2020 at 1:04 pm

  Alheyyyyyyyyyyy…😭😭😭 Emmen dhiyaiitha Shaayan ekani kohlaafa😭😭😭😭😭😭😭

  • CR7 FJR

   August 26, 2020 at 1:10 pm

   Nooney

   😠😠😠😠😠😠😠😠Netu slow kamun vx dhwww

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 1:12 pm

   Aaaan ekeyyyyyyyyy 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡Mi netu slw kamun neyyyyyyyyyyyyy mi ulhenyyyyy

 228. Shaayan

  August 26, 2020 at 2:19 pm

  Alheyyyyy haadha foosseyyyyy…😒 Kobaatha ma bitu soru🤣

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:23 pm

   E soru vee Beach ah gos..Fahari govaigen..😂😂😂

  • Shaayan

   August 26, 2020 at 2:43 pm

   އޭ ލިޔަމޫ ކަލޭ ކޮންމެހެން އަހުޝަމާ އިނދެވޭތީ ފޮނިވެގެން މާރީތި ދޮގު ހަދާނެކަމެއް ނެތް އިނގޭ.😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:48 pm

   Dhogeh Nooney ma mi hadhaanee kee.😛😛E soru vy beachah gohey..beach ah dhaan vegen aa Lam kairi ah maa🌹 balaa ves.. Ma huhtta aee ves.. Dhen Lala lala..

 229. Shaayan

  August 26, 2020 at 2:47 pm

  އޭ ލިޔަމޫ ކޮބާ ކަލޭގެ ފިއުޗަރ ވައިފީ. އޭނަ ހޯދާ. މިއަދު މީ ކަލޭމެން ރަންކިޔާ 🤦🤦🤦🤦🤦ދުވަހެއްނު. ހަނދާންވެސް ނެތް ދޯ.🤦 ޕިސް ޕިސް ޕިސް

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 2:50 pm

   Ey Ma nubunan Miadhu ran kiyaa Vaahaka eh..😛😛😛😛Ma buny nxt week Wednesday Ey…😝😝😝😝😝😝

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 3:31 pm

   ކޮބާ 04 ޖަހާއިރު ޅިޔަންބެ އަންނާނެ ދޯ😜😜😜🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😮

  • Liyam⚽

   August 26, 2020 at 3:47 pm

   Hmmm raaibe brw kobaatha.. E Oh 4 jahany..🤣🤣

 230. Liyam⚽

  August 26, 2020 at 3:53 pm

  Ey Aisaa keevetha drama balan naee.. Gaimu Aisa v dhivehi drama balaa hiyy Vaa Vaahaka adu ehin🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 4:16 pm

   Alheyyyyyyyyyyyyyyyyy ma gendhiya nama Huvaa beleeruuuu 😭😭😭😭😭😭😭😭😡😡😡😡😡😡😡kon dhuvahehhh ma Huvaa nubeligen ulheythaaaaa😡😡😡😡😡😡😡😡kon episode eh beleeeeeee 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡buney lamha kairy mashah hevey dhuvahaku mashah follow nukuriyas…. Ma Noolhen dhen thimiihunnaa vaahaka dhahkkaakah…. Ma dhiyaee dhen… Naan naanan Comedy show akah vx

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 4:22 pm

   LIYAAAAAMOOOOOOOOOO😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡adhi vx madhee meena aa dhimaalah ehchehi kiyeyleh😡😡😡😡😡😡😡😡😡
   ތަޅާ ބުރުވާލަން ވީތޯއްޗެއް 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡އޭ ލަމޫ މަށަށް ހެޔޮނުވާނެ ދުވަހަކު ކަމެއް ކޮއްދެންޏާ މަ މަތިން މިހިރަ ލިޔާމު ހަނދާން ނެތޭ ވަރު ކޮއްލާ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭މަވާ ސަލާން… ދެން ތި މީހުން ނަކާ ވާހަކަ އެއް ނުދަށްކާ ނަން….. ކުރިން އަހުޓްސް އާ މަޖަލަށް ޒުވާބު ކުރިޔަސް މި ލިޔަމު ގަނޑާ ރުޅި އައިސްގެން ޒުވާބު މި ކުރަނީ 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 231. Shaayan

  August 26, 2020 at 4:08 pm

  Kobaaa e soru?😡😡😡😡😡

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 4:36 pm

   Shaaaaayanooooiii….. Kobaaaahoooooiiiiii……. Maaaageyyyyyy lhiyanooooooiiiiiii

  • Imkko

   August 26, 2020 at 4:55 pm

   Shaaayanooooo!!!!😁😁😁😁Shaayan ge bitu soru eyoh aii😜.. liyamu dhogw hedhy…

 232. 🌸shif🌸

  August 26, 2020 at 4:21 pm

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Ey ey aishooo alhe rulhi naadhe aish MN rashah dhaan mi ulheny Huvaa gendhaanan
  Ey raaibe eba aadhe namaadh kuranii

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 4:24 pm

   Aish kon rasheh

  • A*|'..§^#

   August 26, 2020 at 4:26 pm

   Konbaeh cinema alhuvai Gen Huvaa belii….. Shifooo Men Maakurathu dhw😜😜😜pis pis pis Raaibe kairy buneba avas kuraashey…. Shaayan moya vaneeee eyyy ehera