މަގު..(2)

މަގު...... ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަހަރެންގެ އުއްމީދަކަށް ދުވަހަކުވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަމެވެ. ހެޔޮލަފާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަކީ އަހަރެންގެ އަޒުމެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ލިބުނު 2 އަންހެން ދަރިންނާއި 2 ފިރިހެން ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮއްކޮއް އަހަރެން ފޫއްސެއްވެސް އަދި ވަރުބަލި ވުމެއްވެސް ނެތެވެ. މާތް ﷲ އަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވުމަކީ ހެޔޮ މިންވަރަށް އީމާންވާ ފަދައިން ނުބައި މިންވަރަށްވެސް އީމާންވެގެން ނޫނީ ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމެކެވެ. އެނޫން ގޮތެއް ނެތީމައެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ވެރި އިލާހް ﷲ އަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އީމާންވާށެވެ. އަހަރެންނާއި ފައިސަލް ދިމާވީ ގްރޭޑް ދިހައެއްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔައިރުއެވެ. އޭނާ އޭރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އެއާ ޕޯޓުގައެވެ. އަހަރެންގެ ޖީ.ސީ ހަމަ ނިމުމާއި އެކު އޭނާއާއި ކައިވެނި ކުރީ ވަރަށް ފޮނި އަދި އަބަދުގެ އަބަދަށް އޭނާއާއި އެކު ދިރި އުޅޭށެވެ. ފައިސަލް އަކީވެސް އަހަރެން ފަދައިން ރާއްޖެތެރޭ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކީ އަހަންނަށް ވުރެ ތައުލީމީ މީހެކެވެ. ރަނގަޅު މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެކެވެ. އަހަރެން ވިސްނީ އަހަރެން ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ފެންވަރު ހުރި މީހަކަށްވުމެވެ. ކުރިން އޭނާ ކުރި ކައިވެނި ރޫޅުނީ ކޮންސަބަބަކާއި ހުރިތޯ ކޮނެކޮނެގެން އަހަރެން ނުބަލަމެވެ. އަދި އޭނާ ކުރިން ކުރި ކައިވެންޏަށް ދަރިއެއް ލިބިފައިވުމަކީވެސް އަހަރެންނަށްވެސް އަދި އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ކައިވެނި ކުރީ އަހަރެންގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގައެވެ. އޭރު ފައިސަލްގެ އުމުރުން 26 އަހަރެވެ. ފައިސަލްވީ އަހަރެން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެވެސް ރަނގަޅު މީހަކަށެވެ. އަހަރެން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވިއެވެ. އަޅާލިއެވެ. އޭނާ ކުރިން ކުރި ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށްވެސް އޭނާ ބަރާބަރަށް ކަންތައްތައް ކޮއްދެމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ކައިވެންޏަށް ދެއަހަރު ވީއިރު އަހަރެންގެ ބަނޑު ބޮޑުވިއެވެ. ފައިސަލްގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އައި ލޯބި އިތުރުވިއެވެ. އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އޮފީހުގައި އިތުރުގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންފެށިއެވެ. އަހަރެންނާއި އެކު ހޭދަ ކުރެވޭ ވަގުތު މަދުވިއަސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރަމެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކަމަށްވީތީ އުފާކުރީމެވެ. ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު އަހަރެންނަށް އައިޝާ ލިބުނު ރެއަކީ ހަޔާތުގައި އައި އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހެވެ. އަހަރެމެންގެ ތިންވަނަ ދަރިފުޅު ހައިލަމްއަށް 2 އަހަރު ވީތަނާ އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވިއެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އެނގުނީ ލޭގައި ޖަރާސީމެއް ހުރިކަމެވެ. ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އިންޑިއާއަށް ފައިސަލް އާއި އަހަރެން ފުރީ މަންމަމެން މާލެ ގެނެސް ދަރިން ކޮޅު ބަލަން ހަވާލު ކޮއްފައެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ހިކި އަނަރޫފަ ވެގެން ދިޔަ ގޮތެއް ބުނެދޭންވެސް ނޭގެއެވެ. އަހަރެންގެ ގައިގައި އެޅި ވޭނަކީ ދިލަ ވޭނެކެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަ ތަކަކީ އެދިލައިގެ ވޭނެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދަރިންނާއި ދުރަށް ފުރައިގެން ދާންޖެހޭތީ ދަރިންނާއި މެދު ކުރެވިފައިވާ އުއްމީދުތަކުން އައި ކަރުނަތަކެކެވެ. ފައިސަލް އަހަރެންނަށް ވަރަށް ހިތްވަރު ދިނެވެ. އަހަރެން ކެތްކުރީމެވެ. ޝަކުވާގެ އެންމެ ލަފުޒެއްވެސް ނުބުނަމެވެ. ﷲއަށް ވަކީލު ކުރީމެވެ. އަހަރެން އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔަ ގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރިއެވެ. ފައިސަލް އާއި ޑޮކްޓަރުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދިޔަ އަޑު މަޑުމަޑުން އިވެމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެން ބާއްވާފައި އޮތީ ފަރުދާއް ދަމާފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް މާޔޫސްވީ ބޭސްކައިގެން ބަލި ރަނގަޅު ވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްވާހަކަ ޑޮކްޓަރު ބުނީމައެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ލޭތައް ބަދަލުކޮށް އޮޕްރޭޝަން ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ގައިން ހީބިހި ނަގައިގަތެވެ. ރާއްޖެން ބޭރުން ހަށިގަނޑަށް ލޭ އަޅަންޖެހުމުން ވަރަށް ބިރު ގަތެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިންގެ މަތިން ހަނދާންވެ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ކަރުނަތަކުން ބާލީސް ތެމެމުން ދިޔައެވެ. ފައިސަލް ފަރުދާ ކަހާލުމަށްފަހު އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އަހަރެންނަށް ހުރިހައިކަމެއް އޮޅުން ފިލައިފިކަން އޭނާއަށް އިގުމުން އިސްޖަހާލިއެވެ. އަހަރެން ދެތުންފަތަށް ބާރުލަމުން ލޯމަރާމީލެވެ. ފައިސަލް މަޑުމަޑުން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. ހިތްވަރު ދިނެވެ. އަހަރެންގެ އެދުމަށް ބީ-ނެގެޓިވް ލޭ ހުރި ދިވެހިން ލިބޭތޯ އޭނާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވުމުން އަހަރެން އިންޑިއާ މީހުން ގައިން ލޭ އެޅީމެވެ. ހުރިހައި ކަމެއް ﷲ ވަކީލު ކޮއްގެން ކުރީމެވެ. އަލްހަމްދު ﷲ އެވެ. އޮޕަރޭޝަންވެސް ކާމިޔާބު ވިއެވެ. އަވަސްއަވަހަށް އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް ގުޅީމެވެ. އެކުދިންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލައި ހިތްހަމަ ޖެހުން ހޯދީމެވެ. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު މަސްދުވަހު އިންޑިއާގައި މަޑު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައިސް ދަރިން ކޮޅު ފެނުމުން އުފަލުން ރޮވުނެވެ. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރީމެވެ. މަޑުމަޑުން އަނެއްކާވެސް ދިރިއުޅުން ހަމަޔަކަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރިތާ 1 އަހަރު ވީއިރު އަހަރެން ހުރީ މުޅިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އުމުރު ދުވަހަށް ކާންޖެހޭ ބޭހެއް ހުއްޓެވެ. އަހަރެންގެ އެންމެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ހައިފާ ލިބުނީ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް 14އަހަރު ފުރުނު ފަހުންނެވެ. އޭރު ފައިސަލް ވެސް މާލޭގެ ކުލިތައް ބޮޑުކަމުން އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުދިކުދި ވިޔަފާރި ކުރަން ފެށިއެވެ.. މިގޮތުން ލަންކާއަށް ހިކި ކަނޑުމަހާއި، ލޮނުމަސް ބޭރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މަސް ހިފައިގެން ކޮންމެ ބަންދު ދެދުވަހު އޭނާ ލަންކާއަށް ދާނެއެވެ. މިގޮތައް ވިޔަފާރި ކުރަމުން ވިޔަފާރި ބޮޑުކުރަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ވެސް ލަފާ ހޯދަމުންނެވެ. މީހަކަށް ނުދަރައި ފައިސަލް ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަމުން ދިޔައެވެ. މަސްގެންނަ ބޯޓު ފަހަރުގެ ހިސާބު ކިތާބުގެ ކަންކަން ނިންމާފައި ނޫނީ ނުވެސް ނިދާނެއެވެ. ވަގުތުން ވަގުތަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ނިންމާނެއެވެ. ވިޔަފާރި ފުޅާވެ އަތްމަތި ތަނަވަސް ވަމުން ދިޔައެވެ. ފައިސަލް ލަންކާގައި އެތަނުގެ މީހަކާއި ގުޅިގެން 4ބުރީގެ ހޮޓަލެއް އަޅަން އުޅޭވާހަކަ އަހަރެން ގާތުގައި ބުންޏެވެ. އަހަރެން އެހީމެވެ. އެހާ ފައިސާ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ ފައިސަލް ނިންމާފައި ވަނީ ލޯނެއްނަގައިގެން އެކަން ކުރާށެވެ. އޭރު އަހަރެންނަކަށް އިންޓަރެސްޓް ލޯނު ތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދީނީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަމަށް އިންކާރެއް ނުކުރަމެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި އިންޓްރެސް ލޯނުގެ ހުކުމް އަކީ ހަރާމް ކަމެއްކަން ކުރިން އެގުނުނަމަ އެކަން ފައިސަލް ކުރުމުގެ ކުރިން އަހަރެން ހުއްޓުވީމުހެވެ. އެކަމަކު އެކަން އަހަރެންނަށް އެގުނީ މާލަސްވި ފަހުންނެވެ. ލަންކާގައި ހަދާ ހޮޓެލް ހަދަން ފެށިފަހުން ފައިސަލް ލަންކާއަށް ގޮސް ހަފުތާ ދެހަފްތާ ވަންދެން ދެފަހަރަކު މަޑުކުރިއެވެ. އޮފީހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ މިގޮތައް ހުސްކޮއްލިއެވެ. އަހަރެންގެ ކަންބޮޑުވުން ފެށުނީ މިހިސާބުންނެވެ. ފައިސަލް އަކީ އޮފީސް އެންމެ މުހިއްމު ތަންކަމުގައި ދެކިގެން އުޅުނު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް މަސްދުވަސް ފަހުން ފައިސަލް ވަޒީފާއިން ކެޑޭވާހަކަ އަހަރެން ގާތުގައި ބުންޏެވެ. އަހަރެން ދެކޮޅު ހެދީމެވެ. ނަމަވެސް ފައިސަލް އަހަންނަށް ވިސްނައިދިނީ ލަންކާގައި އެޕާޓްމަންޓް ހަދައިގެން އެކޮޅަށް ބަދަލުވެގެން ދިރިއުޅުނީމަ މާ ހަރަދު ކުޑަވާނެކެމެވެ. އަދި ދަރިންގެ ކިޔެވުމަށްވެސް އެގޮތްމާ ރަނގަޅު ވާނެކަމަށެވެ. އަހަރެމް ގަބޫލް ކުރީމެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނަން އުޅޭކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ހަވީރު އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސެއް ފައިސަލް އަންހެނަކާއި އެކު ލަންކާގެ ހޮޓަލަކަށް ވަންނަނިކޮށް ފެނުނު ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ފައިސަލް މާލޭގައި ހޭދަ ކުރާ ދުވަހަށް ވުރެ ލަންކާގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު އިތުރުވުން ފިޔަވައި އެހެން ބަދަލެއް އޭނަގެ ފަރާތުން ނުފެނެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެފޯން ކޯލް އޭގެ މަސްދުވަސް ފަހުން އައެވެ.... - by - 0- August 16, 2016

އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނަން އުޅޭކަމެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ހަވީރު އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސެއް ފައިސަލް އަންހެނަކާއި އެކު ލަންކާގެ ހޮޓަލަކަށް ވަންނަނިކޮށް ފެނުނު ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ފައިސަލް މާލޭގައި ހޭދަ ކުރާ ދުވަހަށް ވުރެ ލަންކާގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު އިތުރުވުން ފިޔަވައި އެހެން ބަދަލެއް އޭނަގެ ފަރާތުން ނުފެނެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެފޯން ކޯލް އޭގެ މަސްދުވަސް ފަހުން އައެވެ.

އަހަރެން ފައިސަލްއަށް ކުރަމުންއައި އިތުބާރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަމެވެ. އަހަރެން އަމިއްލައަށް ކަމުގެ ހަޤީގަތް ބަލަން ނިންމީމެވެ. ކަމެއް ބެލެންވީއިރު އިތުރު އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުންވެސް ފައިސަލް އަންހެން ކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ލަންކާއިން ފެންނަ ވާހަކަ އިވިއްޖެއެވެ. މިވަރުންވެސް ފައިސަލްއާއިމެދު އެއްވެސް ކުއްހީއެއް ނުކުރަމެވެ. އަހަރެން ފައިސަލް ލަންކާއަށް ދިއުމުން އާއްމުކޮށް ގުޅާވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ގުޅަން ފެށީމެވެ. އަހަރެން ގުޅަނީ ޔަގީނުންވެސް ފައިސަލްގެ މަސައްކަތައް އުދަގޫ ނުވާނެ އޭނާއަށް ހުސްހެން ހީވާ ވަގުތު ތަކުގައެވެ. އާއްމުކޮށް ރޭގަނޑުއެވެ. އަދި ކޯލްތަކުގައި ގިނަ ވަގުތު ވާހަކަ ދައްކަންވެގެން އެކިކަހަލަ ބޭކާރު ވާހަކަތައްވެސް ދައްކަން ފެށީމެވެ. އަހަރެން ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް ފައިސަލް އަޑު އަހާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނާތީއެވެ.

އެކަމަކު މިގޮތަށް ހިފަހައްޓާ ލެވުނީ ހަފުތާއެކެވެ. ފައިސަލްއަށް އަހަރެންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އަހަރެންނާއި ވާހަކަ ދައްކަން އުދަގޫ ކަމަކަށް ވާހެން ހީވާންފެށިއެވެ. ކުރު ޖަވާބުތަކުން އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ. އަހަރެން ޖެހެނީ އަބަދު ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. ބައެއްފަހަރު ބުނާ އެއްޗެއް ދެފަހަރު ބުނެގެން ނޫނީ ފައިސަލްއަށް ނުވެސްއެގެއެވެ. އަހަރެން މާގިނައިން ގުޅާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ފައިސަލްއަށް ކުރެވުނެވެ. އަހަރެން ފައިސަލް މާލެ އައުމަށް އެދުނީމެވެ. އޭނާ ދެކޮޅެއް ނުހަދައެވެ. އޭނަ އައުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހަށް ވުރެ އެއް ހަފުތާ ކުރިން މާލެއައެވެ.

އަހަރެން ފައިސަލް ނިދުމުން އޭނަގެ ފޯން ނެގީމެވެ. ފޯނުގެ ޕެޓާން ވަނީ އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކޮއްފައެވެ. ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ފައިސަލްގެ ފޯނުގެ ޕާސް ކޯޑް ވެސް ބަދަލު ކޮއްފައެވެ. ފައިސަލްގެ ފޯނުގެ ޕެޓާންއާއި އަދި ޕާސްކޯޑަކީ އަހަރެންގެ އިހުތިޔާރެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސުވާލުތަކެވެ. ފައިސަލް ހޭލުމުން އޭނަގެ ފޯނުން ވަރަށް އަވަހަށް މަންމައަށް ގުޅުމަށް ފޯން ދޭން އެދުނީމެވެ. ފައިސަލް ފޯނު ނުދޭން އުޒުރު ދެއްކިއެވެ. ބިލް ނުދައްކާތީ ފޯން ކަޑާލާފައި ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަހަރެންނަށް ޔަގީނެވެ. އޭނަގެ ފޯން ކަނޑާނުލާކަމެވެ. ފައިސަލްގެ މޫނުމަތިންވެސް ހިތްނުތަނަވަސްކަމާއި ފޫހިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ބިލްދައްކާފައި އަންނަމޭ ކިޔާފައި ފައިސަލް ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީއެވެ. ފޯނާމެދު ފައިސަލް އޭހާ ބޮޑަށް ނުވިސްނާ ހުރެވުނީ ކަންނޭގެއެވެ.

އިރުކޮޅެއް ފަހުން ފައިސަލް ގެއަށް އައެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ދިރާގަށްގޮސް ބިލްދައްކާފައި އެހާއަވަހަށް ނާދެވޭނެކަން ޔަގީނެވެ. ދިރާގުން މާއަވަހަށް ލައިން ކަޑާލީއޭ ކިޔައިގެން އޭނާ އަހަރެން ގާތުގައި ޝަކުވާ ކުރިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރވިސް އެއްދޭ ބަޔަކާއި މެދުވެސް އަހަރެންކައިރީ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުކިޔައެވެ. ފެން ބިލަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާ އޮތްފަހަރުވެސް އަހަރެން ޝަކުވާ ކުރުމުންވެސް ފިނިފިނި ޖަވާބެއްވެސް އޭނާ ނުދެއެވެ. ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މިފަދަ ވާހަކަތައް އޭނަ ނުދައްކާތީ އަހަރެންނަށް ހައިރާންކަން ލިބުނެވެ.

އަހަރެން ފޯން ނެގުމަށްފަހު ޕެޓާން ޖެހީމެވެ. ކުރިން އަހަރެން ޖަހައިދިން ގޮތަށް އިނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ފައިސަލް އަހަންނަށް ކަމެއް ސިއްރުކުރާކަން ޔަގީން ކުރަން މިވަރުން އަހަންނަށް އެއްވެސް ޝައްކަކާއި ނުލައި ޔަގީންވިއެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ ފައިސަލްއާއި ސީދާ ސީދަލަށް މިވާހަކަތަށް ދައްކާށެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލަށް ޓަކައެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައެވެ. އެރޭ ފައިސަލް ގެއަށް އަންނަންދެން އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރީމެވެ. އޭނާއާއި ވާހަކަ ދައްކާނެގޮތްވެސް ވިސްނީމެވެ.

ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން އިވުނު ވާހަކަތަކާއި އަދި ފައިސަލްގެ ފޯނުން އޭނަ ހެދި މަކަރުތައް ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު އަހަރެން ފައިސަލްއަށް ކިޔައި ދިނީމެވެ. އޭނާ ރުޅިއެއް ނާދެއެވެ. އެކަމަކު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހުނެވެ. އަހަރެން ކުރި ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އޭނާ ޖަވާބު ދިނެވެ. “އަހަރުމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ފެނިފަ ބައެއްމީހުންނަށް އަސަރު ކުރަނީ.. އަސްލު ޝަހޫގެ ވެސް ހިއްސާގެ ސަބަބުން ދޯ އަހަރެން ކާމިޔާބު މީހަކަށް މިވެވުނީ. ލަންކާގައި އަހަރެންގެ ހޮޓާ ނިމޭތީ އެކަމަށް ކެތްނުވާ މީހުން އެހެން އެކިޔަނީ”. ފައިސަލް އަހަރެން ބުނި ވާހަކައަށް ދިން ޖަވާބަކީ މިއެވެ. އަންހެން ކުއްޖަކާއި އެކީ ހޮޓަލަށް ދަނީ އިމާރާތުގެ އިންޓީރިއާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ކަމަށް ބުންޏެވެ. ފޯން ޕެޓާންތައް ބަދަލު ކުރީ ލަންކާގައި އުޅޭތީ ސެކިއުރީ އަށޭ ބުނުމުން އަހަރެން ގަބޫލު ކުރީމެވެ.

އަހަރެން ފައިސަލް އާއި މެދު ކުރި ޝައްކުތައް އެއްފަރާތް ކުރީމެވެ. ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަނެއްކާވެސް އޭނާ ލަންކާއަށް ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަކަށް ފުރިހަމަ ހަމަޖެހުމެއް ނައެވެ. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބޮލުގެ ރިހުމެއްވެސް ހުރެއެވެ. ފައިސަލް ލަންކާއަށް ދިޔަތަނާ ހަފުތާއެއް ފަހުން އަހަރެންގެ ފޯނަށް ލަންކާގެ ނަންބަރަކުން  ފައިސަލް އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އިންދާ ނަގާފައި އިން ފޮޓޯއެއް ލިބުނެވެ. އަހަންނަށް ރޮވުނެވެ. ވަގުތުން ފައިސަލްއަށް ފޮޓޯ ފޮނުވުމަށްފަހު ގުޅީމެވެ. އަހަރެން ރޮމުން ވާހަކަ ދެއްކީމެވެ. ފައިސަލް ފޮޓޯއަކަށް އިންކާރެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި އެއީ އަސްލު ފޮޓޯއެއްކަމަށް އެއްބަސްވިއެވެ. އަހަރެންގެ ގިސްލުން ބާރުވިއެވެ. އަހަރެންގެ ގިސްލުމުގެ އަޑުއިވުމުން އަހަރެން ހަމަޖައްސަން ދެރަ ނުވާށޭ ބުންޏެވެ. ވަގުތުން މާލެ އައުމަށް އެދުނީމެވެ. އެކަމަކު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމަން ބޭނުންވާތީ އޭނާ މާލެ އަންނަން ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. މަސްދުވަސް ފަހުން މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާފައި މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ކަންތައްތަށް ގޯސްވީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން އައި ފޯން ކޯލެކެވެ. މާއުދަގުލެއް ނެތި ލަންކާއިން އައި ކޯލެއްކަން އެގުނީ އެގައުމުގެ ކޯޑް އެގޭތީއެވެ. ވާހަކަ ދެއްކީ އަންހެނެކެވެ. ހަފުތާއެއް ފަހުން ފައިސަލްއާއި އޭނަ އިންނަން އުޅޭކަން އަންގާލީ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ފައިސަލް އަކީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ މީހެއްނޫނޭ ކިޔައިން އޭނާ އަހަންނަށް މަލާމާތް ކުރިއެވެ. އެވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އަހަންނަށް ކެތެއް ނުވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް މިގޮތައް ކަންތައް ވާނެ ކަމަކަށް ހިއެއެއްނުކުރަމަމެވެ. އަހަރެން ފައިސަލްއަށް ގުޅީމެވެ. ފައިސަލްގެ ފޯނު ނެގީވެސް މިއަންހެން މީހާއެވެ. އަހަރެން ގަބޫލު ކުރަން ބޭނުންނުވި ހުރިހައި ކަމެއް ގަބޫލު ކުރަންމަޖުބޫރުވީ އޭނާ ފޯނު ނެގުމުންނެވެ. އޭނާ ކިޔާނެހާ އެއްޗެއް ކިޔުމަށްފަހު ފައިސަލްއަތަށް ފޯނު ދިނެވެ.

އަހަރެން ރޮމުން ފައިސަލް ގާތުން އެދުނީމެވެ. އަވަހަށް މާލެ އައުމަށެވެ. އަހަރެމެންގެ ދަރިންގެ މަތިން އޭނާއަށް ހަނދާން ކޮއްދިނީމެވެ. ބޮޑު ދަރިފުޅުގެ އޯލެވެލް ކައިރިވި ވާހަކަވެސް ހަނދާން ކޮއްދިނީމެވެ. ދަރިންނަށް ލިބިދާނެ ނިކަމެތިކަން ހަނދާން ކޮއްދިނީމެވެ. އެއްވެސް ވާހަކައެއް އޭނާއަކަށް މުހިއްމެއް ނުވިއެވެ. އިތުރަށް އެކަމާ މެދު ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަހަރެން މަންމަމެންނަށް ގުޅީމެވެ. މިވާހަކަތައް ހިއްސާކުރީމެވެ. އެމީހުންނަށްވެސް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. ގަބޫލު ކުރަން އުދަގޫވިއެވެ. އެމީހުން ހިތްވަރު ދިނެވެ. އިތުރަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮއްނުދެވުނެވެ. ފައިސަލްގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ވެސް ގުޅީމެވެ. އެމީހުންނަށްވެސް ފައިސަލްގެ ހިޔާލު ބަދަލެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ފައިސަލް މާލެ އައީ އޭގެ މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ. އޭނަ މާލެ އައިތާ ދެދުވަސް ފަހުން ފެމިލީ ކޯޓުން އަހަންނަށް ގުޅިއެވެ. ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. އަހަރެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވެނީ ފައިސަލް އަހަރެން ވަރިކުރަންކަން އެގުނެވެ. ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފައިސަލް ގާތު އެތައް ވަރަކަށް އާދޭސްކޮށް ރުއީމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަޑެއް ނޭހިއެވެ. އެހެންމީހަކާ އިދެގެން އުޅުނަސް މައްސަލައެއް ނެތޭ ބުނީމެވެ. އަހަރެން ވަރިކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއްވެސް ފައިސަލް އަކަށް ބުނެނުދެވުނެވެ. ކޯޓުގައި ދަރިންގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖަސްސައި ދޭނެ ކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ހަރަދުތައް ހަމަޖަސްސައި ދޭން ފައިސަލް އެއްބަސްވިއެވެ. އަހަރެން ވަރި ކުރުމަށްފަހު ފައިސަލް ލަންކާއަށް ދިޔައެވެ. އެއީ އިންސާނެއްބާއޭ އަހަރެން ހިތައްއެރިއެވެ.

އަހަރެން ވިސްނާ ވިސްނާ ސިކުޑި ސުމަކަށްދާން ފެށިއެވެ. ގޭގެކުލި ފުރަތަމަ ދެމަހު ދެއްކިއެވެ. ތިންވަނަ މަހު ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަން ދަތިވެގެން ދިނީ ކުލީގެ އެއްބައެވެ. ދަރިފުޅުގެ ޓިއުޝަން ފީ ދައްކަން އެތައްވަރަކުން ގުޅައިގެން އޯލެވެލް ނިމެންދެން ދައްކައިދިނެވެ.(ނުނިމޭ)

 

 

0

lyn

އިބްރަތާއި އެކު ދިވެހިބަހުން ރީތި ވާހަކަ ލިޔުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޢަޒުމެކެވެ.

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.