އެހާދިސާއާއި ދޮންކަމަނަ

- by - 1- August 6, 2013

• މިއީ ހަގީގީ ހާސިދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.
ރޭވަނަކަތުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ވައިގަދަ ނަމަވެސް އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. އާދައިގެ މަތިން ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން އަތިރިމައްޗަށް އެއްވެފައި ތިބީ ދިގުއިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން އަންނާނެ ދުވަހެއްކަމުގައި އެދުވަސްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި އުންމީދުގައެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގައި ކޮޅުބަށް ދަތުރުރުކުރި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ތިން އޮޑި ދަތުރު ނިންމާލުމަށް ފަހު ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ، ފޭރާމާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ތަފާތު މުދަލުން އޮޑިބަރާކޮށްގެން އެނބުރި ރަށަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދުވަސްތައްކަމަށް ވާތީ އެވެ. އަތިރިމަތީގައި އެއްވެފައިތިބި އެންމެން ތަފާތު ވާހަކަތަކާއި ކަންކަމުގައި ހޭލަމޭލަވެ އުޅުނުއިރު ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހިރުދުގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ހައެއްކަ އަންހެނުން ތިއްބެވެ. އެ އެންމެންގެ ތެރެއިންވެސް ވިދާތަރިއެއްފަދައިން ދޮންކަމަނަ ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ.

ދޮންކަމަނަ ފަދަ އަންހެނަކު މުޅިއަތޮޅުގައި ވެސް ނޫޅޭނެއެވެ. ޤުދްރަތުން ދެއްވާފައިވާ ރިތިކަމާއި ޝާއްބަކަން ފުރިހަމަވެގެން ދަނީ އޭނާގެ ފުރިހަމަހައިބަތުންނެވެ. ފުރިހަމަ ބައްޓަމާއި އިސްކޮޅާއި ރޫފައާއި ހެދިހުރި ސީދާ ހަށިގަނޑުން އެއީ އަހަރު ދެކޮޅު ފަސްކުދިން ވިހާ ހަވަނަދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން އަންހެނެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. ހަމުގެ ކުލަ އަލިވެފައި ޔާގޫތެއްފަދައިން ބަބުޅައެވެ. އުޅުމާއި އަޚުލާގާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި ބަސްމޮށުންތެރިކަމާއި އަޑުގައިވާ އޮމާންކަމުން ވެސް އެއީ ލާމަސީލު ކަނބަލެކެވެ. ގެވެހިކަމާއި ފަންނުވެރި ކަމާއި މަސައްކަތްތެރި ކަމަކީ އަތޮޅުގެ އެންމެން އޭނާއަށް ޚާއްސަ ޤަދަރެއްކުރާ ކަންކަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިބޭސްވެރި ކަމުގައި އެފަދަދެވަނައެއްނުވާ ހުނަރުވެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ރީތިކަމަކީ ތަޢުރީފް ހުސްވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އެރީތި ކަޅު އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކޮށް ފުނާއަޅާ ކަންފަތްމަތިން ތިންރޫނަގާ ފަހަތަށް ދޫކޮށް ބޮޑުހުޅިއެއް ޖަހާފައިވާ އެހުޅީގައި ރަނުން ޖަރީކުރެވިފައިވާ ރުމާފަޅިއެއް އަޅާފައި އޮންނަގޮތުން އެކަނި ވެސް އޭނާގެ ހައިބަތު ފެނިގެން ދެއެވެ. ކަންފަތުގައި ރަން މުދިބައެއް ލާފައި ވާއިރު ކަރުގައި ރަން ފައްޓަރުބައެއް އޮތެވެ. ރަންކަސަބު ބޯވަޅުއެޅި ފަށުވި ފޭރާމުގެ ލިބާހަކީ އެހެން އަންހެނުން ލައިއުޅޭ ފޭރާމެއްނޫނެވެ. އެލިބާހުގެ އެންމެ ޚާއްޞައެއްކަމަކީ އަތުކުރީގައި ގޮށްވަޅުނަގާފައިވާ ހަރަތު ފައުނެވެ. އެތުނިތުނި ފައިތިލަ އަށް ލައްވާފައިފާ ލިޔެލާޖެހި މަރަވަޅިއަކީ ވެސް ދޮންކަމަނައަށް އެކަނި ޚާއްސައެއްޗެކެވެ. މުޅިއަތޮޅުން ވެސް މަރަވަޅި ތުރުކުރެއްވެނީ ދޮންކަމަނައާއި އޭނާގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަންޏެވެ. އެއީ ވާރުވެރިކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނަބަލުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ. މިހުރިހާ ޝާހީ ކަމަކާއިއެކުވެސް ދޮންކަމަނަގެ ސާދާ މިޒާޖާއި ހިތްހެޔޮކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އިންތިހާއަށް ލިބިފައިވާކަންކަމެވެ.

ހަވީރުއަތަށް އަޅާފައިވަނިކޮށް ކޮޅަށްހުރި ވިލާރޮއްޖެއް ފަދައިން އޮޑިއެއްގެ ކުނބު އުދަރެނުން ފާއްދާލިއެވެ. އެންމެން އެއްއަޑަކުން ހޯއްގޮވާ އުފާފާޅުކުރަން ފެށިއެވެ. ދޮންކަމަނަގެ ހަތަރު އަންހެން ދަރިން ކުޅެން ތިބެފައި ދުވަމުން ފުމެމުން އުފަލުން މަންމަގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. ބައްޕަ އާއި ބޭބެ ދެކިލުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ކުދިން ތަފާތު ވާހަކަދައްކަންފެށިއެއެވެ. ބައްޕަ ގެންނާނެ އެއްޗެއްސާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އެކުދިންގެ 8 އަހަރުގެ ބޭބެ ކޮޅުބާއި ބެހޭގޮތުން ކިޔާދޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މުޅިމާހައުލުގައި ވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.

އޮޑިތައް ރަށާއި ކައިރިވާވަރަކަށް މީހުންގެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފާޅުވާން ފެށިއެވެ. ތިންއޮޑި އަންނަން ޖެހޭތާކަށް ފެންނަމުން ދިޔައީ ދެ އޮޑިއެވެ. އާންމުކޮށް އެންމެ ކުރީގައި އިންނަ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ގިނަ ރިޔާނެގި ވާރުގޭ ހައިވަކަރު އޮޑި ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ވާރުގޭ އޮޑިއަކީ ވާރުވެރިކަލޭގެފާނު، ދޮންތައްޚާނުގެ އަމިއްލަ އޮޑިއެކެވެ. މުޅިރާއްޖޭގައިވެސް އެފަދަ ހައިބަތުހުރި ބޮޑު އޮޑިއެއްނޯވެއެވެ. އެންމެބާރަށް ދުވާއޮޑިވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއޮޑި ފެންނަން ނެތުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހައިރާންކަމާއި މޮޅިވެރިކަން ލިބިގެން ދިޔަކަމެއެކެވެ. އެތައް ސުވާލެއް އުފެދިގެން ދިޔަކަމެކެވެ. ދޮންކަމަނަގެ ހިތްނުތަނަވަސް ވިއެވެ. ކެއްތެރިކަން ކުޑަވެފައިވާ ނަޒަރަކުން އޮޑިތަކާއި ދިމާއަށް ބަލަންހުރެވުނީއެވެ. އަތޮޅުގެ އަނެއް ދެ އޮޑިވެސް އާދައިގެ މަތިންފުރަތަމަ ކައިރިކުރަނީ ވާރުވެރިކަން ކުރާރަށާއި ކަމުން އެދެއޮޑިން މީހުން ފައިބާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އެންމެން ތިއްބާ ކުޑަ ބޮއްކުރާއެއްގައި އެ ތަނުން އެއްއޮޑީގެ އޮޑިވެރިޔާ އަލިބެ އާއި އޭނާގެ ފަޅުވެރިން އެއްގަމާއި ކައިރިކޮށްލިއެވެ. ބޮއްކުރާވަށައިގެން މީހުން އެއްވިއެވެ. އެންމެންވެސް ޝައުޤުވެރިވެފައި ވަނީ ވާރުގޭ އޮޑިއާއި ބެހޭގޮތުންމަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ. ދޮންކަމަނަ އެންމެކުޑަދަރިފުޅު ނަގާ އުރާލައިގެން ދެންހުރި ދަރިފުޅު އަތުގައި ހިފައިގެން އަލިބެއާއި ދިމާއަށް ދިޔައީ ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެފައިވާ ގޮތަކަށެވެ. ހިމޭންކަމާއިއެކު އެއްގަމަށް އަރައިގެންއައި އަލިބެއަށް ދޮންކަމަނަ ފެނުމުން އިސް ޖަހާލެވުނެވެ. ދޮންކަމަނަ މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކު އަލިބެއާއި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް އަލިބެ އިސްއުފުލާވެސް ނުލިއެވެ. ދޮންކަމަން ކަންބޮޑުވެފައި އަނެއްކާ ވެސް އޮޑި ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރި އެވެ. އިރުކޮޅަކުން އަލިބެގެ ބަޑިފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. ދޮންކަމަނަ ހާސްވިއެވެ. ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލަމުން ދަރިފުޅުގައިގައި ބާރަށް ބައްދާލިއެވެ. އަލިބެ އިރިކޮޅަކުން މޫނުފޮހެލާފައި ހިތްވަރު ކޮށްފައި ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

” ކޮއްކޯ ކަމަނާ. . . ދެން އެ އޮޑި ދުވަހަކު ވެސް ނާންނާނެ. . . ބޭބެ އަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއްނެތް. . ހުރިހާކަމެއް ހިނގީ އަހަރެމެން ކުރިމަތީގަ . . ވަކިވަކިން އެ އެންމެންގެ އަޑުވެސްއިވުނު. . ކުޑަސޮރުގެ ވޭނީ ރުއިމުގެ އަޑު. . ތައްޚާނުގެ އަޑު . . . އެހާކައިރީގަ ތިބެފައި ވެސް ޖެހުނީ މަންޒަރުބަލަން . . . އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވެނު. ބޭބެއަށް މަޢާފް ކުރޭ ކޮއްކޯ . . .” އަލިބެއަށް އަނެއްކާވެސް ގިސްލެވެން ފެށިއެވެ. ދޮންކަމަނަ ހުރީ ގަނޑުވެފައެވެ. އިވުނު ޚަބަރުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުއެންމެން ތިބީ ގޮތްހުސްވެފައެއެވެ. އެތަނުން މުސްކުޅިފުރާ މީހަކު އަނެއްކާވެސް އަލިބެއާއި ސުވާލު ކުރިއެވެ. ހާދިސާ ތަފްސީލް ކޮށްދިނުމަށް އެދުނެވެ. އަލިބެ ކުރަކި އަޑުން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

” ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްތައް ކަމުން ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުތަކަށް އަންގާފައި އޮތީ ރޭގަނޑު ދަތުރު ކުރާނަމަ އެއްވެސް ބައްތިއެއްނުދިއްލާ އަޑުގަދަނުކޮށް ދަތުރުކުރުމަށް . . ކޮޅުނބުން ފުރައިގެން އަހަރުމެން ތިން އޮޑިވެސް އައީ އެކުއެކީގައި، އާދައިގެ މަތިން ކުރީގައި އިނީ ވެސް ތައްޚާނުގެ އޮޑި. . . ތައްޚާނަކީ ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ޖެހިލުންކުޑަ ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭ، އެ އާދަޔާ ހިލާފް އިތްވަރު ބަދުނަސީބަށް ބަދަލުވީ، . . . ދެވަނައަށް ވީ ރޭ އެއީ ކަޅުފޮއިރެއެއް، ހިސާބަކަށް ވިއްސާރަވެސް ނަގާފަ އޮތީ، ނަމަވެސް ބައްތި ނުދިއްލާ އަހެރެމެން ތިއްބާ ތައްޚާނު އޮޑީގެ ހަރަތުފަރާތުގައި ބޮޑު ހަ ފާނޫޒު ދިއްލީ. . . ދަތުރުކުރަން ފަސޭހައަކަށް ހެން ހީވަނީ، އަހަރެމެން ތިބީ ބިރުން ޔާސީންމަތީ، . . އެދިމާއަށް ބަލަން ތިއްބާ އިރޮކޮޅަކުން އިވުނީ ކަންފަތް ބައްވެގެންދާ ފަދަ ގަދަ އަޑެއް، ފެނުނީ ދެލޯ ތަރަތަރަޖަހައިގެން ދާފަދަ އަލިގަނޑެއް. . . ވަރުގަދަ ތޮރޮޕިޓޯއެއްގެ ހަމަލާ އެއޮޑިއަށް އަމާޒުވީ، ސިކުންތުކޮޅެއްނެގީ، މުޅިއޮޑީގައި އަލިފާން ހިފައިފި. . . ހޫނުގަދަކަމުން އަހަރެމެންނަށް ބަލާލަންވެސް ނުކެރޭ. . އަހަރެމެން ތިބީ ދާދިގާތުގަ. . . ތައްޚާނުގެ އަޑުވެސް އިވުނު. . ކުޑަކުއްޖަކު ރޯ އަޑުވެސް އިވުނު. . . އަހަރެމެން ފަލިޖެހިން މީހަކު ސަލާމަތްވޭތޯ ބަލަން ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ހިނދުކޮޅެއްތެރޭގަ ބާރު އަޑެއް އިވުނު. . އެހިސާބުން މަޖުބޫރުވީ ބޭރަށް ފަލިޖަހަން ، ދެން ސަލާމަތް ނުވެވޭނެކަން އެނގުމުން . އަހަރެމެން ބަލަންތިއްބާ އެއޮޑި ކަނޑުމަތީގައި އަނދާ ހުލިވެގެން ދިޔައީ” އަލިބެއަށް އަނެއްކާ ވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ.

އޭނާގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ތިބި އެނެމެން ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޯންފެށިއެވެ. އެއޮޑިން ދަރުރުކުރި މީހުންގެ އަނބިދަރިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނެވެ. ތައްޚާނު ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ ރައްޔިތުންނެވެ. ތައްމިނަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮންކަމަނަގެ ބޮޑުދެލޮލުން ފޭދިގެން ކޯތާފަތްމަތިން ކޯދުލަމުންދާ ކަރުނަ ފިޔަވައި އެހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތްފަދައެވެ. އޭނާގެ މަޢުޞޫމު އަންހެން ދަރިންތައް މަންމަގައިގާ ބައްދަބައްދާފައި ރޮމުން ގެންދިޔައެވެ. އުމުރުން ހަނގު ނަމަވެސް އެކުދިންނަށް ވެސް ވީގޮތް އޮޅުން ފިލިއެވެ. ބައްޕައާއި ބޭބެ ޣަފޫރު ނިޔާވިކަން އެނގުނެވެ. ޣަފޫރަކީ ދޮންކަމަނައާއި ތައްޚާނަށް ދެވަނައަށް ލިބުނު ދަރިފުޅެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެންދަރިފުޅެވެ. އެދެމަފިރިން ދެލޮލުގެ ދެކޮއިފަދައިން ގެންގުޅުނުދަރިފުޅެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުގައި ޤްރުއާން ޚަތިމްކޮށްފިނަމަ ޖެހިގެން އަންނައަހަރު ކޮޅުބަށް ދާއިރު ގެންދާނެކަމަށް ތައްޚާނު ވަޢުދުވުމުން ކުޑަކުޑަ ޣަފޫރު ހިތްވަރުކޮށްފައި އެއަހަރު ޚަތިމް ކުރިއެވެ. ލޯކުރިމަތިން އެދަރިފުޅު ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް ގެއްލެން ބޭނުންނުވާ ދޮންކަމަނަ ހިތާއި ދެކޮޅަށް އެދަތުރުގައި ޣަފޫރުފޮނުވީ އެދަރިފުޅުއެކަމަށް އެދޭ މިންވަރު އިޙްސާސްކުރެވޭތީ ދަރިފުޅުގެ އުފަލަށްޓަކައެވެ. ތަޤްދީރު ނިޔާކުރާނެ ގޮތެއް އެގޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ!

އިރުއޮއްސި އަނދިރިވުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މާޔޫސްކަމާއިއެކު، އެހެންނަސް ދޮންކަމަނައަށް ހިތްވަރުދެމުން އެމީހެއްގެ ގެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ދޮންކަމަނައަށް ހުރެވުނީ ގެއަށް ވަންނަން ވެސް ނޭގިފައެވެ. ސީދާ އަތިރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ތިރިކޮށް އިންފާރު ރާނާފައިވާ ވާރުގެއާއި ދިމާއިން ފެންނަނީ އަމާންކަމެވެ. ދޮންވެލިއަޅާވައިވާ ބޮޑު ގޯތީގެ މެދުގައި ހައިވަކަރުން ރީތި ފަރުމާތަކަށް ކަނޑާނަގައި ތައްޚާނުގެ އަމިއްލަ ދެއަތުން ހަދާ މޮޅުއީޓުން ހިޔާކޮށްފައިހުރި ބޮޑުގެ އަކީ ރެޔާއި ދުވާލު މީހުންވަދެ ނިކުމެ ހަދާ ހަލަބޮލި މަންޒިލެއްނަމަވެސް މިރޭ ފެންނަނީ އެއްވެސް ދިރުމެއްނުވާ ގޮތަށެވެ. އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން މަސައްކަތްކޮށްދޭ އެތައް މީހުނެއް އަންނަގެއެއް ނަމަވެސް މިރޭ ކުޑަމިނުން ބައްތިއެއް ދިއްލާލާނެ މީހެއްވެސް ނެތެވެ. ދޮންކަމަނަގެ ދޮށީ ތިންކުދިން މަންމަގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެއަށް ވެއްދިއެވެ. ފެންޑާގައި ހަދާފައިވާ ބޮޑުއަށިމަތީގައި އިށީދެވުމާއިއެކު ދޮންކަމަނަގެ ވޭނީ އިޙްސާސްތައްމުޅިޖައްވުގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. އަސަރުން ފުރިފައިވާ ވޭނީ އަޑަކުން ބާރަށް ރޮއިގަނެވުނެވެ. ފަނޑުއަނދިރީގެ ތެރެއިން ފެންނަކޮންމެ އެއްޗަކުން ވެސް އާވަނީ ތައްޚާނުގެ ހަނދާންތަކެވެ. ގޭތެރެއިން ދަރިފުޅު ޣަފޫރު ގޮވާލާހެން ވެސް ހީވެއެވެ. ފަހަރަކު ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ އޮޅުލަމުން މޮޔައެއްފަދައިން ދޮންކަމަނަ ގިސްލަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ދުނިޔެ ނިމުނީއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ހެދޭނުހެދޭއެއް ނޭގެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. ޅައުމުރުގައި އަލަތު ކައިވެނި ކުރެވި ހަޔާތުގެ އެތައްކަމެއް ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ ވަކިވެގެން ދިޔައީއެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ދުނިޔެދޫކުރީއެވެ. އެވެސް އަދި އެހާ ވޭންދެނިވި ހާދިސާއަކުންނެވެ. އަލިބެ ކިޔައިދިން ހާދިސާ ސިކުނޑީގައި ސިފަވެގެންދާ ކޮންމެފަހަރަކު ދޮންކަމަނަގެ ހޭބުއްދިފިލައިގެން ދާކަހަލައެވެ. އަށިމަތީގައި އޮތް ކަންނޭލުގައި މޫނުފޮރުވައިގެން ރޯން އޮވެވުނީ ކިހާއިރަކު ކަމެއްވެސް ނޭގުނެވެ. ކުދިންތައްވެސް ރޮމުން ރޮމުން ގޮސް ނިދިއްޖެއެވެ.

ދޮންކަމަނައަށް ހޭވެރިކަމެއްވީ ކުޑަދަރިފުޅު ބަނޑުހައިވެގެން ރޯއަޑަށެވެ. އެވަގުތު ގައިގައިނެތް ހިތްވަރުލާފައި ތެދުވިއެވެ. ފަތިހުގެ އަލިކަން ގޭތެރެއަށް ފާއްދާލާފައިވެއެވެ. އެދަރިފުޅު އުރާލުމާއި އެކު އަނެއްކާވެސް ދޮންކަމަނައަށް ރޮވިއްޖެއެވެ. އެކަނިމާއެކަނި މިހުރިހާކުދިން ބަލާބޮޑުކުރެވޭނެބާއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ކުދިންގެ ހައިހޫނުކަން ފިލުވާދޭނީ ކިހިނެއްބާއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. މަޢުޞޫމުކަމާއި އެކު ނިދާފައިތިބި ކުދިންގެ މޫނަށް ވަކިވަކިން ނަޒަރުހިންގާލިއެވެ. މަޑުމަޑުން ބަނޑުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. އޭނާގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅުވެސް މަންމަގެ ހިތާމައިގަ ބައިވެރިވާހެން ހީވެއެވެ. އެވަގުތު އެދަރިފުޅަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަކާއި މެދު ދޮންކަމަ ވިސްނާލެވުނެވެ. ފިރިމީހާ އެންމެ ފަހުގެ ހަނދާން ކަމުގައިވާ އެތުއްތު ފުރާނަ އަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭކަށް އޭނާ ނޭދެއެވެ. އެދަރިފުޅާއި ދެންތިބިކުދިންނަށްޓަކައި އޭނާއަށް ވަނީ ކަށިން ހިތްވަރު ނެރެގެން ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން މަޖުބޫރު ވެފައިކަން ވިސްނުނެވެ. ލިބުނު ފުން ހިތާމައިގައި ކުދިންގެ ކުރިމަގު ބަރުބާދުވެގެން ދާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އެވަގުތު ދޮންކަމަނަ މޫނު ފޮހެލިއެވެ. އަދި ކުދިންނަށްޓަކައި ވެސް އިތުރަށް ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅިއެވެ.

ހިތްވަރައިއެކު މާބަނޑުދުވަސްތައް ކަޑައްތުކޮށް ދޮންކަމަނަ ވިހާ ގަދަވިއިރު، އަތްމަތި ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. އޮޑިގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ބަނޑަށްޖެހިފައެވެ. ކޮންމެމީހަކުވެސް ބެލީ އެމީހެއްގެ ނަފްސު ސަލާމަތްވޭ ތޯއެވެ. ގުދަނުގައި ހުރި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ދޮންކަމަނަ ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. ކިރިޔާފުދޭވަރަށް ދަރިންނަށް ކާއެތިކޮޅުދީގެން، ތުއްތުދަރިފުޅަށް ގާތުންދީގެން ޚުދުއޭނާ ނުކައި ހުސްފެން ބޯލައިގެން ހުންނަކިތަންމެ ދުވަހެއްދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. ފައުނަކަށް އެންމެ ކާށިކިބައެއް ގަންނަން ލިބޭ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. ގޭގައި ހުރި ހުރިހާ މުދާ ހުސްވެގެން ދިޔަނަމަވެސް ދޮންކަމަނަގެ ހިތްވަރަކަށް ބަދަލެއްނާދެއެވެ. އޭނާގެ އަޒުމަކީ ފަސް އަންހެން ކުދިން ބަލާ ބޮޑުކުރުމެވެ. ދޮންކަމަނަގެ ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ތިބި އެތައްބަޔަކު ކައިވެނީގެ ހުށަހެޅުނަތައް ވެސް ހުށަހަޅަމުން ދިޔައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެކި ފެންވަރުގެ މީހުންނެވެ. ސީދާ ދަރުބާރުންވެސް އެފަދަ ހުށަހެޅުން ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ދޮންކަމަނަގެ ހިތަކީ ބަދަލުވާނެއެއްޗެއް ނޫންކަން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދިނެވެ. ދަރިންނަށްޓަކައި ޤްރުބާން ވަމުންދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ބިންވަޅުނެގިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ތައްޚާނުގެ ނަމެވެ. ތައްޚާނުގެ ހަނދާނުގައި ޢުމުރު ހުސްކޮށްލަން ބޭނުންވިއެވެ. ތައްޚާނު ދުނިޔެއާއި ވަކިވިކަމަކަށް އޭނާގެ ޒަމީރު ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ބައްދަލުވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެއެވެ. އެގޮތަށް ވިސްނައިގެން ދަރިންނަށް ހިތްވަރު ދީގެން އެކުދިން ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރުމަށް އިންތިހާއަށް ގަދައެޅިއެވެ.

އޭނާކުރި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ފަސްދަރިންވެސް ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް އެފަދަ ތަދުދުވަސް ތަކުގައި ވެސް އެކުދިން ބަލާބޮޑުކުރެވުނުކަމެވެ. މަދު އަހަރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް މަސައްކަތްތެރި ހުނަރުވެރި ކުއްޖަކު ކަމުގައި ހެދިއެވެ. ޢިތްފަތްތެރި އަޚްލާގު ރަނގަޅު ކުދިން ކަމުގައި ވިއެވެ. ދޮށްޓަށްތިބި ކުދިން ފުރާވަރަށް އެރުމުން ހެޔޮލަފާ ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ފިރިހެންކުދިންނާއި ކައިވެނި ކޮށްގެން ވަކިން ދިރިއުޅުން ފެށުމަކީ ދޮންކަމަނައަށް އޭނާގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވިކަން އިހްސާސްވިކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތުގެ އަޑިން ، ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން އޭނާކުރަމުން ދިޔަ ހިތާމައަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ތައްޚާނުގެ ހަނދާން އާވެގެން ނުދާ ދުވަހެއްނާދެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ކެތްކުރެވޭނީ ވެސް ވަކިވަރަކަށެވެ. ފޮރުވަމުން އައި ހިތާމަ އެހެންމީހުންނަށް އެނގިގެންދާކަށް ލަސްތަކެއްނުވިއެވެ. ޒުވާންކަން ފިލައިގެން ނުދިޔަނަމަވެސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތަކަކީ މީހުންނަށް ފާހަގަވިކަންކަމެވެ. މޫނުމަތީގެ އުޖާލާކަންވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މީހާވަނީ ހިކިއަނަރޫފަވެ ސިފަގެއްލިފައެވެ. މީހުންނަށް ނޭގެނީ އެހަށިގަނޑުގައި ވޭންތަކެއް އަޅަމުންދާކަމެވެ. ކެއްސާލާކޮންމެ ފަހަރަކު ކަރުން އަންނަލެޔާއި ހަމަހުރެފައި ބޮލަށް އެނބުރުން އެރުންފަދަ ކަންކަމަކީ އޭނާ ދަރިންނަށްވެސް ސިއްރުކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ. އެހިތްވަރު ދެމިގެން ދިޔައީ ކޮޅުންލަންދެނެވެ. ހިތުގެ މޭވާކަމުގައިވި ފިރިހެން ދަރިފުޅާއި ތައްޚާނާއި އޮޑި ކަޑުގެ ބިޔަރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އަނދާހުލިވެގެން ޣަރަގުވެގެން ދިޔަފަދައިން ދޮންކަމަނަވެސް އެހަނދާންތަކުގައި އަނދަމުން ގޮސް ހިތާމައިގެ ކަނޑުގައި ޣަރަގުވެގެން މިފަނާވަނިވި ގޮވައްޗާއި ވަކިވެގެން ދިޔައީ އެވެ. އެހެނަސް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ފަހަތަށް ނާޅައި ތައްޚާން އޭނައާއި ހަވާލުކުރި އަމާނާތްކަމުގައިވާ ފަސްއަންހެން ދަރިން ދޮންކަމަނަފަދަ ފަސްތަރިންނަށް ހެދުމަށްފަހުއެވެ. ( ނިމުނީ )

1

You may also like...

536 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. ވަރައް ފުރިހަމަ… އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް…މަރަވަޅިއައް
  ހަމައެކަނި ޝާހީ ބޭފުޅުންނަށް އެރުންޒަމާން އެއީ ވަރައް
  ތަފާތު ޒަމާނެއް…ސިފަކުރުން ވަރައް އަސްލު.

  ⚠Report!
 2. ވަރަށް ރީތި އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް. ކުރީ ޒަމާން ސިފަކޮށްފައިވަނީވެސް ވަރަށް ރީތިކޮށް އަދި މީހުން ސިފަކޮށްފައިވަނީވެސް އެހާމެ ފުރިހަމަކޮށް. ޖުމްލަކޮށް ބުނެވޭނީ ވަރަށް މޮޅަށް ލިޔެވިފައިވާ ވާހަކައެކޭ.

  ⚠Report!
 3. މިއީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫއަށް ނިސްބަތްވެފައިވާ ހަޤީގީ ހާދިސާއެއްކަމަށް ދަންނަވަން. އަދި މި ހާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަގުރާމައިގެ ތެރޭގައި. ވާހަކައިގައިވާ ވާ ވާރުގެ އެއީ މިހާރު ދާންދޫ އަސަރީގެ. މިހާރުވެސް އެގެއަށް ކުރިން ކިޔާ އުޅުނު ވާރުގެ އޭ ކިޔާ އުޅޭ. މިވާހަކަ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ. އެކަމަކު އެ ކުދިންގެ ނަންތައްވެސް ހިމެނުނު ނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވެ ހަގީގަތް ހޯދަން އުޅޭ ބަޔަކަށް އެ މައުލޫމާތު އެކުދިންގެ ފަރާތުންވެސް ފަހަރެއްގަ ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ދަންނަވަން. އެގޭހާވެސް އެއްޗަކީ އެ ފަސްކުދިންގެ ތެރެއިން 4 ކުދިން ހީވަގޮތުން މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަތިބި.

  ⚠Report!
 4. ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމަ…އެކުދިންގެ ނަންތައް ވެސް ލިޔުުނުނަމަ ދޯ

  ⚠Report!
 5. ޝަހޫ……ފަސްތަރިންގެ ތެރެއިން އެއްތަރި އެއީ މާމަ ދޯ…ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ 🙂

  ⚠Report!
 6. ވަރަށް އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް، ހަމަ ރޮވޭ، ވަރަށް ރީތި. ބަސްކޮށާރު ވަރަށް މުއްސަދި

  ⚠Report!
 7. ވަރަށް މުހިއްމު މެސެޖެއް އެކުލެެވޭ ވާހަަކައެއް. އަދި އެހެންމެ ، ވާހަަކަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ އިހުޒަމާން ސިފަވަމުން ދިޔަ . ވަރަށް ފަށުވި.

  ⚠Report!
 8. ވަރަށް ރީތި މި ވާހަކަ 🙂
  ހިއްވަރު ގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލް ނަމޫނާ އެއް. ސިފަ ކިރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ.

  ⚠Report!
 9. ވަރަށް ފުރިހަމަ. ދިވެހިން އަދިވެސް ހަނދާންހުރޭދޯ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްތައް..

  ⚠Report!
 10. vara reethi… i always wanted to hear how that happened… its clear now… and thi sifa kohfa huri goi vara reethi… 🙂

  ⚠Report!
 11. ވަރަށް ރަގަޅު. ސިފަކުރުން ވަރަށް ރީތި…. ތިފަންނުގަ ކުރިއަށް ގޮއްސިއްޔާ ވަރަށްމޮޅު ވާހަކަ ލިއުންތެރިއަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ….
  ތި އަސަރުގަދަ ހާދިސާ އަށް ދިގުވާހަކައެއް ލިޔަން ފެނޭ. ތާރީޚަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ހާދިސާއެއް.

  ⚠Report!
 12. ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ރީތި ވާހަކައެއް. ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ ރީތި އެހެން ވާހަކަތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. އަދި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރުދެން.

  ⚠Report!
 13. ރަށުގެ އަތިރިމަތިގައި އެވަގުތު ހުރި މިހުންގެ ތެރޭ ހުރެވުނުކަހަލަ އިހުސާސެއް މިވާހަކައިގައި އެކުލެވިގެންވޭ. ކުރީޒަމާން ސިފަކޮށްފައިވާ ގޮތް ވވ ސަޅި،. ވވވވވވވވވވ ސަޅި މިވާހަކަ ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތް.

  ⚠Report!
 14. ހީވަނީ ބިންމާ ގެ ވާހަކައެއް ކުޔުންހެން ވވވވވވވވވވވ ރީތި….

  ⚠Report!
 15. ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި. ބަސްކޮށާރާއި ކުރީޒަމާން ސިފަކޮށްފައިވާގޮތް ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ. ދިގު ވާހަކައެއް ލިޔަން ފެނޭ.

  ⚠Report!
 16. ށަހޫ، އަލަށް ލިޔަން ފެށިހެން ހީވެސް ނުވޭ، ހަމަ އޮބި ، ރަދީފް ބަލަންޖެހުނު. . . ވަރަށް މޮޅު އިނގޭ ، ކީޕް އިޓް އަޕް.

  ⚠Report!
 17. ރީތި، އެންމެސަޅި ތަންކޮޅަކީ ފޮޓޯ ވަރަށް ގުޅޭކަން، މިސައިޓުގަ ހުރި އެހެން ވާހަކަތަކާ ބަލާފަ ލިޔުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު. ތިކަން ކުރެވިދާނެ އިނގޭ 🙂

  ⚠Report!
 18. ވަރަށް ފުރިހަމަ ޝަހުޒާ އަށް ހަމަ ސާބަސް … ހީވަނީ އެމަންޒަރު ފެންނަހެން.. ހަމަ ރަގަޅަށް ވެސް ރޮވިއްޖެ .

  ⚠Report!
 19. ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ އެއް. އިބާރާތް ކުރުމާ ސިފަކޮށްދީފައިވާލެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ.

  ⚠Report!
 20. ވަރަށް މޮޅު އިނގޭ ، ވާހަކަ ވަރަށް ނަލަ. ތީހަމަ ތަރިއެއް

  ⚠Report!
 21. ވާހަކަ ލިޔެ ފަވަނީ ވަރަށް އަސަރާއެކު ކިޔުން ތެރިން ނަށް ހުރި އިބްރަތާ އެކު…..

  ⚠Report!
 22. ހާދަ މޮޅޭ .. ހީވަނީ ހަމަ ފެނުން ހެން . ދޮންކަމަނަ ރީތި ވަރަށް، އެވަރުގެ އަންހެނަކު ނުދެކެން 🙂

  ⚠Report!
 23. ވަރަށް މޮޅު ، ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް މީ، ހަމަ ސިފަވާހެން ހީވަނީ

  ⚠Report!
 24. ކިޔައިފިން، ހަމަހަބޭސް ، ހީވަނީ މުނިމާމަފެނުންހެން

  ⚠Report!
 25. ހާދަމޮޅޭ، ރީތިކަމުން ހީވަނީ އެހެން ފަދަކަމެއްހެން . ބައިދަވޭ، ތޮރޮޕިޓޯ އަކީ އަސްލު ކޯއްޗެއް

  ⚠Report!
 26. ދިވެހި ތާރީހާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ، ޔޫ އަރ ގުޑް 🙂

  ⚠Report!
 27. ހަމަ ވަރަށް ސަޅި، ހީވެސް ނުވޭ ވާހަކައެއްހެން އަސްލު ހެން ހީވަނީ ، ރީތި އިނގޭ

  ⚠Report!
 28. ދޮންކަމަނަ ވަރަށް ޗާލު، ހާދިސާ ވަރަށް ހިތާމަ ވެރި ފެންކަޅިވެއްޖެ

  ⚠Report!
 29. އިރުކޮޅެއް ނެގި ކޮމެންޓް ކުރަން، ރޮވޭ ވަރުން ، ޝަހޫ ހާދަ މޮޅޭ

  ⚠Report!
 30. ވަރަށް މޮޅަށް ޑިސްކްރައިބްކޮށްދީފަވަނީ..،ވާހަކަ ކިޔަމުންދާއިރު ސިފަވޭ.
  ވާހަކަވެސް ވަރަށް ރީތި!

  ⚠Report!
 31. ބުނެވޭނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވާހަކައެކޭ، ސިފަކުރުން ވަރަށް ރީތި، ހާދިސާ ގެނެސްފަހުރި ގޮތް ވަރަށް ކަމުދޭ، ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއް، މިހާދިސާއަށް ދިގު ވާހަކައެއް ލިޔުނު ނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވީސް. ކުރުވާހަކަ އަކާ ބަލާފަ މި ވާހަކަ ހަމަވަރަށް ރަނގަޅު

  ⚠Report!
 32. އަސްލު މިވާހަކަ ވަރަށް ތަފާތުދޯ، އިތުރަށް ދިގުކޮށް ކިޔާހިތްވަނީ، މިސާލަކަށް ތަދު ދުވަސްވަރު ކަންތައްހުރި ގޮތް، ކުރީ ދުވަހު ހަވީރުގަ އޮތް ބިންމާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ލިޔެފަ، ކިޔާލައްޗޭ، ދިގު ވާހަކައެއްނަމަ އެގޮތަށް ލިޔެވުނީސް، ޔޫ ކެން ޑޫ އިޓް. މިރޮނގުން ކުރިއެރުމަށް އެދެން .

  ⚠Report!
 33. މީ މިހާރު ވަރަށް ކިޔާލަން ނުލިބޭ ކަހަލަ ވާހަކައެއް. . . ވަރަށް ފުރިހަމަ،

  ⚠Report!
 34. މީހަމަ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްތަ؟ ހާދަ ހާދަ ރީއްޗޭ

  ⚠Report!
 35. ކޮބާ މިހާރު އެކުދިން ؟ މީ ތާރީޚުން ގާތްގަނޑަކަށް ކިހާދުވަސްވަރެއް. . . ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި، އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވާ ހިތްވަނީ. ސިފަކުރުން ވަރަށް ރަނގަޅު

  ⚠Report!
 36. ޝަހޫ، ކިހިނެއް ހުރިހާމައުލޫމާތު ހޯދީ، ވަރަށް މައުލޫމާތު މުއްސަދި، ވަރަށް ރީތި އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް.

  ⚠Report!
 37. i can’t write in dhivehi, don’t ususally read dhivehi stories, but this is good. so dhivehivantha XD keep it up !

  ⚠Report!
 38. މީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޑު އެހި ހާދިސާއެއް މިހާރު ވަރަށް ސާފު. ވަރަށް ރީތި ގެނެސްދީފަ ހުރި ގޮތް. ކިޔާހިތުން ކިޔާލެވިއްޖެ

  ⚠Report!
 39. ރީތި ވާހަކައެއް، ހީވީ ސައިކުރާ ފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކައެއްހެން، ތިކުއްޖާ ވަރަށް މޮޅު ހަމަ، މިރޮނގުން ކުރިމަގު އެބައޮތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

  ⚠Report!
 40. ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް~ ހެޓްސް އޯފް ޓު ދަ އޯތަރ!!!!!!!

  ⚠Report!
 41. ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ ލިއުމެއް، ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ ހުރިކަން އެނގޭ

  ⚠Report!
 42. ފެއަރީޓޭލްއެއް ހެން ހީވަނީ ދިވެހިވަންތަ

  ⚠Report!
 43. ސްވީޓްނެސް، އޮބިނޯވެ އިނގޭ، މިޒަމާނުގަ އެހާ ކުރީ ޒަމާން ކިޔާދެވޭނީ ވަރަށް މޮޅުވީމަ

  ⚠Report!
 44. ހާދިސާ ގެނައިގޮތާ ވާހަކަ އަތުރާލާފަ އޮތް ގޮތް ވަރަށް ރީތި، ސިފަކުރުން ވަރަށް ކަމުދޭ

  ⚠Report!
 45. މިވާހާކަ ފިލްމަކަށް ހެދޭނޭމައޭ ހިއްތަށް އަރާ…..

  ⚠Report!
 46. މިހާރު ތިންފަހަރާ މިކިޔުނީ މިވާހަކަ…..އަދިވެސް ހިތެއްނުފުރޭ….

  ⚠Report!
 47. އަލިބެ ހަމަ ސޮނިވެއްޓިފަ މިހިރީ ، ވަރަށް ޗާލު އިނގޭ

  ⚠Report!
 48. ވަރަށް ރީތި އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް. ކުރީ ޒަމާން ސިފަކޮށްފައިވަނީވެސް ވަރަށް ރީތިކޮށް

  ⚠Report!
 49. ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ އެއް. އިބާރާތް ކުރުމާ ސިފަކޮށްދީފައިވާލެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ.

  ⚠Report!
 50. ހީވީ ހަމައެތާނގަ މަށަށް ހުރެވުނުހެން ވަރައް ނަލަ

  ⚠Report!
 51. ހާދަ ރީއްޗޭ މިވާހަކަ ފޮތެއްގެސިފައިގަ ފެންނާނެބާ؟ ވ. ރީތި

  ⚠Report!
 52. މީހަމަ އަސްލު… ބަރާބަރު ވާހަކައެއް…ވަރަށް ރީތި

  ⚠Report!
 53. މިހާ ސަޅި ވާހަކައެއް ނުވެސް ކިޔަން އަދި، ހަމަ ރޮވިއްޖެ

  ⚠Report!
 54. މިހާ ރީތިވަހަކައެއް ކިޔާލަން ލިބުނީތީ ތެންކްސް. ހީކުރަން އަދި މިކަހަލަ އިތުރު ވާހަކަ ފެންނާނެކަމަށް

  ⚠Report!
 55. ސިސް ވަރަށް މޮޅު، ތެދެއްހަމަ ހީވީ މުނިމާމަ ފެނުނުހެން، ވަރަށް ރީތި އިނގޭ

  ⚠Report!
 56. މިވާހަކަ ކިޔައިދިނީމަ ހަމަ ރޮވިއްޖެ، ވަރަށް ރީތި

  ⚠Report!
 57. ތާރީޚަށްޓަކައި ލިޔުން ވަރަށް މުހިންމު ހާދިސާއެއްމީ، އެއްވެސް ކުއްޖަކު ނުކޮށްއޮތް މުހިންމު ކަމެއް ކުރީތީ ހުފާކުރަން، ލިޔުންތެރިކަން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު، އިބާރާތްތައް ފަށުވި ފެފައި ސާފު. އިތުރު ކުރިއެރުން އެދެން

  ⚠Report!
 58. މިނިމާމަގެ ވާހަކަ ހާދަރީތިކޮށޭ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގޮތަށް ގެނެސްދީފަ ތި އޮތީ، ހަމަ ސާބަސް އިނގޭ

  ⚠Report!
 59. މިމުބާރާތުގަ ކިޔުނު އެއްމެ ރީތި ވާހަކަ، ވަރަށް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 60. ޝަހޫ ހާދަމޮޅޭ ދޯ ލިޔުންތެރިކަމަށް ވެސް، ވަރަށް ރީތި މިވާހަކަ، އަދި ހަގީގީ ވާހަކައެއް ވީމަ ވަރަށް ތަޗިން

  ⚠Report!
 61. ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު އެނގިގެން ހިނގައްޖެ، ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ތިކުރީ

  ⚠Report!
 62. ހީވީ ކުރީޒަމާންފެނުނުހެން ވަރަށް ފުރިހަމަ ރީތި ވާހަކައެއް

  ⚠Report!
 63. ހުދާ މިހާތަނަށް ކީ އެއްމެރީތި އެއްވާހަކަ މިއީ 🙂 🙂

  ⚠Report!
 64. މިހާރު ދެފަހަރު ކިޔައިފިން އަދިވެސް ކިޔާހިތްވޭ ވަރަށް ކަމުދޭ

  ⚠Report!
 65. މިއީ ހަމަ މިރަށުގަ ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއް،ކުރިން މިހާ ތަފްސީލުކޮށް ނޭގެ، އެއީ ތެދެއް ވަރަށް މޮޅު ދިވެހި ބޭސްވެރިއެއް ވާރުގޭ ދައްތައަކީވެސް އެހެން ވީމާ ހަމަވަރަށް މައުލޫމާތު ރަނގަޅު. ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގަ ބަނޑަށް ޖެހުނުކަމަށް ވަނީ، މިހާރު މިއެނގުނީ ކިހިނެއްވެގެން. ވަރަށް މައުލޫމާތު މުއްސަދި ރީތި ވާހަކައެއް.

  ⚠Report!
 66. އެކުދިންނަކީ މިހާރުމުސްކުޅިން ހީވާގޮތުން ޝަހްޒާގެ މާމައަކީވެސް އެތަކުން އެކަކު، އާމިނާފާނު، ދޮންބީފާނު، ކުޑަބީފާނު، މުނީރާ އައިސާފާނު އެއީ ނަންތައް، އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންވެސް ރީތިވެފައި ޝާހީގޮތެއް ހުރޭ އަދިވެސް، އެހެން ވީމާ މިއީ ހަމަ ހަގީގަތް.

  ⚠Report!
 67. އެއްވެސް މީހަކު ނުބުނާނެ މީ ކަމުނުދާ ވާހަކައެކޭ، ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 68. ޝަހޫ ދެން ވެބްސައިޓެއްގަ ނޫނީ ބްލޮގެއްގަ އާންމުކޮށް ވާހަކަ ލިޔަން ވީނުން. ވަރަށް ކިޔާހިތްވޭ

  ⚠Report!
 69. ކިޔާހިތުން އިނދެ ކިޔާ ނިންމާލި އިރު ރޮވިއްޖެ ، ވަރަށް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 70. އަޅޭ !!! ހާދަ އަސަރުގަދަ ވާހަކައެކޭ . .. .. ވަރަށް ސަޅި 🙂 🙂

  ⚠Report!
 71. މީހަމަ ހަގީގީ ވާހަކައެއްތަ، ރީތިކަމުން މިނީ ސޮނިވެއްޓިފަ . . . މޮޅު

  ⚠Report!
 72. ހީމީ ހަމަ އަސްލުވެސް ޓައިމް ޓްރެވެލް ކުރެވުނުހެން، ހަމަ ވަރަށް ފައްކާ

  ⚠Report!
 73. ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ހަމަ ސާބަސް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެ

  ⚠Report!
 74. ވަރަށް އުފާކުރަން ތިހާ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއްކުރީތީ، އަދިވެސް މިފަދަ ރީތި ވާހަކަ ފެންނާނެ ކަމަށް ހީކުރަން

  ⚠Report!
 75. ތިހާ ކުޅަދާނަކަން ވާރުތަވީ ދޮންކަމަނަގެ ފަރާތުންދޯ 🙂 ވަރަށް މޮޅު

  ⚠Report!
 76. ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމައޭ ބުނެވޭނީ، ވަރަށް ސަލާމް

  ⚠Report!
 77. ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ރޮވިއްޖެ، ވަރަށް އަސރުގަދަ ރީތި ވާހަކައެއް

  ⚠Report!
 78. ވަރަށް ފުރިހަމަ އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެއް…

  ⚠Report!
 79. ޝަހޫ ކިހިނެތް ހުރިހާ މައުލޫމާތު ހޯދީ، ވާހަކަ ވަރަށް މޮޅޭ ވަރަށް ރީތި

  ⚠Report!
 80. މާމަވެސް ބުނީ މިއީ ހަމަތެދެކޯ، ވަރަށް ފުރިހަމަ އިނގޭ

  ⚠Report!
 81. ވަރަށް ފުރިހަމަ އަސަރުން ފުރިގެންވާ އިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއް، އެހާ މައުލޫމާތު ގިނަ

  ⚠Report!
 82. ކީޔާ ނިމުނު އިރު ރޮވިއްޖެ، ހީވީ މަންޒަރު ސިފަވެގެން ދިޔަހެން

  ⚠Report!
 83. ވަރަށް ޗާލު ލިޔުމެއް، ބަސްކޮށާރު ވަރަށް މުއްސަދި ،

  ⚠Report!
 84. މުނީ ބުނީމެއްނު ޝަހުއަށް ވާނޭތިކަން، ހަމަ ބެސްޓް ސްޓޯރީއެއް

  ⚠Report!
 85. ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް، ވަރށް ރަނގަޅު

  ⚠Report!
 86. ރަހަގަނޑު ވަރށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، ތަފާތު ޓޭސްޓެއް، ޝުކުރިއްޔާ މިކަހަލަ ވާހަކައެއް ގެނެސްދިނީތީ

  ⚠Report!
 87. ވަރަށް އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެއް، ވަރަސް ރީތި

  ⚠Report!
 88. ހަމަ ވަރށް ރީތި ވާހަކއެއް، އެންމެ ކަމުދާ ތަންކޮޅަކީ ހަގީގަތާއެއްގޮތްކަމުން

  ⚠Report!
 89. ފަށުވި އިބާރާތް، މުއްސަދި މަޢުލޫމާތު، މުއްސަދި ބަސްކޮށާރު، ފުރިހަމަ ސިފަކުރުން، ހަމަ ވަރަށް މޮޅޭ ބުނެވޭނީ

  ⚠Report!
 90. މިވައްތަރު ރީތި ހުންނަނީ ދިވެހި ވައްތަރު

  ⚠Report!
 91. މިއީ މިބުނާ ކަހަލަ ސަޅި ސިފަކުރުން ހުރި ވާލަކައުއް..

  ⚠Report!
 92. ވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވރީތި

  ⚠Report!
 93. މިކަހަލަ ރީތި އެތައް ވާހަކަ އެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން…

  ⚠Report!
 94. މިހާތަނަށް ކިޔުނު ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ވާހަކަ.. ވަރަށް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 95. ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ރީތި ވާހަކައެއް. ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ ރީތި އެހެން ވާހަކަތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.

  ⚠Report!
 96. ސިފަކުރުން ވަރަށް ރީތި. ތިއީ މިޖީލަށް ކޮންމެހެން އެގެން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް. ސާބަސް ލިއުން ތެރިޔާ އަށް.

  ⚠Report!
 97. ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް. ލިއުން ތެރިކަމުގެ އަސަރު ފެނިގެންދާ މޮޅުވާހަކައެއް.

  ⚠Report!
 98. ދޮންތީ!! ހާދަ ރީތިވާހަކައެއް.ހުށަހެޅުން ވަރަށް ރީތި

  ⚠Report!
 99. މިވާހަކަ މިޒަމާނުގައި އޭރުގެ ބައެއް ބަސްތަކާއެކު ލިޔެފަހުރުން އެއީ މިވާހަކަ އެހެނ ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކުރުވި ކަމެއް. ވަރށްފުރިހަމަ. ވަރަށް ރީތި.

  ⚠Report!
 100. ވަރަށް ރީތި ފުރިހަމަ ވާހަކަ އެއް
  އަސަރުގަދަ ވާހަކަ އެއް އަދިވެސް ކިޔާ ހިތްވަނީ

  ⚠Report!
 101. ޖުމްލަކޮށް ބުނަންޏާ ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމައޭ ދެންނެވޭނީ

  ⚠Report!
 102. ސިފަކުރުން ވަރަށް މޮޅު. ބަސްކޮށާރު ވަރަށް މުއްސަނދި ވާހަކައެއް.

  ⚠Report!
 103. މިހަަރު 3 ފަހަރު މިވަަހަކަ ކިއިއްޖެ. އަދިވެސް ކިޔާހިތްވަނީ. ކިޔާކޮންމެފަހަރަކު އާވާހަކައެއްހެން އިހްސާސް ކުރެވެނީ. އަސަރުގަދަ މޮޅުލިއުން ތެރިކަމެއް ދައްކުވައިދޭ ވާހަކައެއް.

  ⚠Report!
 104. އެހެންވާހަކައެއް ލިޔާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން…!

  ⚠Report!
 105. މިއީ ހަގީގީ ވާހަކައެއްކަން ހުރިހާ ކިޔުންތެރިނަނަށް ކަށަވަރުކޮށް ދަންނަވަން.

  ⚠Report!
 106. މިވާހަކާއިގައި އަންހެނެއްގެ ހިތްވަރު ގަދަކަން ގެނެސްފައި ހުރި ގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަ…..ރީތި ވާހަކައެއް…

  ⚠Report!
 107. ސިފަ ކުރުން ވަރަން ރީތި ،ދިވެހިންގެ އިހްސާސް ވަރަން ފުރިހަމަ ގެނެސްދެވިފައިވާ މޮޅު ވާހަކަ އެއް

  ⚠Report!
 108. އިބްރަތް ތެރި ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ ގެނެސް ދީފައިވާ ގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 109. ވަރަށް ފުރިހަމަ، ރީތި، އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް…

  ⚠Report!
 110. ވާހަކަ ރީތި ލިއުންތެރިޔާ ތި ދާއިރާއިން ކުރިޔަން ވަރުދެން

  ⚠Report!
 111. މީ ހަމަ ހަޤީގަތުގަވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް…ވަރަށް ކިޔާ ހިތުން ކިޔާލެވުނު….

  ⚠Report!
 112. ހާދަ ރީއްޗޭ މިވާހަކަ…ކިޔުނު އަދަދެއްވެސް ނޭގެ..އަދިވެސް ކިޔާ ހިތްވަނީ..ތި ރޮގުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަށް އެދެން.

  ⚠Report!
 113. ވާހަކަ ވަރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ. ސިފަކުރުން ހަމަ ވަރަށް ރަގަޅު….. ނެތިގެއްލެމުންދާ ތާރީޚް ވަރަށް ރަގަޅަށް ސިފަ ކޮށްދީފައިވޭ…. ޝުކުރިއްޔާ

  ⚠Report!
 114. ވަރަށް ހިތްގާއިމް އަސަރުގަދަ ޖަޒުބާތީ ވާހަކަ އެއް ބަސްމޮށުން ތެރިކަން ވވ ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 115. ވަރަށް ވަރަށް ސަޅި…އިބާރާތް އަތުރާލާފައިވާ ގޮތް ވަރަށް ފުރިހަަމަ…

  ⚠Report!
 116. ޝަހޫ…މިވާހަކަ ވަރަށް ރީތި ..ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ހުނަރު އެބަހުރި…..ތިޔަ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދޭ…

  ⚠Report!
 117. ޝަހޫ ވަރަށް މޮޅު ވާހަކަ ލިޔަން…އަސަރު ހުރި ލިޔުމެއް

  ⚠Report!
 118. ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ރީތި ވާހަަކައެއް.

  ⚠Report!
 119. ވަރަށް ފުރިހަމަ، ރީތި، އަސަރުގަދަ، މޮޅު ވާހަކައެއް

  ⚠Report!
 120. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް އިތުރުކުރެވުނު އާތަރިއެއް. ސިފަކުރުން ވަރަށް ރީތި.ވާހަކަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު ހީވަނީ އެހާދިސާ ހިގި ޒަމާނުގައި ދުނިޔޭގަ ލިޔުންތެރިޔާ އުޅުނުހެން. އެކަމަކު ތިހާދިސާގެ ޢުމުރަށް ބަލާއިރު 65 ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެދާނެ. ފާހަކައިގައިފަންނުވެރިކަން އެބަހުރި. ބަސްކޮށާރު ވަރަށް މުއްސަނދި. އަދިވެސް މިއަށްވުރެ މިވާހަކަ ތި ލިއުންތެރިޔާއަށް އޮމާން ކުރެވިދާނެ. ވާހަކައެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްމަޤްޞަދަކީ ކިޔުންތެރިންނަށް ހާދިސާ އިޙްސާސް ކުރުވުން. އެކަން މި ކުރުވާހަކައިން ޙާޞިލްވޭ. ވަރަށް ފުރިހަމައޭ ބުނެވޭނީ. މިރޮގުން ދިވެހި އަދަބީ ބަގީޗާ ފެހިކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެދެން. އެކަން ކުރެވިދާނެ ތިލިޔުން ތެރިޔާ އަށް. އަދި މިމަސައްކަތަށް ސާބަސް ރައްދުކުރަން. ޢީދު މުބާރަކް

  ⚠Report!
 121. މިވާހަކަ ވަރަށް ރީތި … އެހެންވާހަކައެއް ލިޔާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން

  ⚠Report!
 122. މަށަށް ކޮންމެ ކޮންމެއެއްޗެއް ކަމަކުނުދާނެ އާންމުކޮށް، އެކަމަކު މިވާހަކަ ވަރަށް ކަމުގޮއްސި

  ⚠Report!
 123. އަހަރެންގެ މާމަގެ ވާހަކަ (ކުދެކުއްދާ ދޮންކަމަނާ) ގެ ވާހަކައާއި އޭނާ ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އަގުހުރި، އަގުނުކުރެވޭ ޚިދުމަތަކީ މިކަހަލަ ކުރުވާހަކައަކުން ސިފަކުރެވޭނެ ނުވަތަ ބުނެދެވޭވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑުވާހަކައެއް. އެހެންނަމަވެސް މިކުރުވާހަކައިން މާމަގެ ޙާލު ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާން ކޮށްދީފައިވޭ. ތާރީޚު ދިރާސާ ކުރާމީހުންނަށް އެގޭނެ ތިއީ ޙަޤީގީވަހަކައެއްކަން. އަދި ގއ.ދާންދޫ ރައްޔިތުންނަށް. ވާހަކައިގެ ފެށުން ، ބަސްމޮށުން ތެރިކަން ވާހަކައިގެ މައިގަޑު ވަރަށް ފުރިހަމަ. ތިވާހަކަ އަދި ތިޔަށްވުރެ ދިގުކޮށް ލިޔުމަށް ފެނޭ. އެއީ ތިޔައީ ވަރަށް ޓެލެންޓެޑް ކުއްޖެއްހެން ހީވަނީ. ތިވާހަކައަށް މުބާރާތުން އެއްވަނަ ލިބުމަށް ދުޢާކުރަން.

  ⚠Report!
 124. ފުރިހަމަ ރީތި ވާހަކައެއް. ތިގޮތުގައި ކުރިޔައް ދޭ.

  ⚠Report!
 125. ކިޔާހިތުން އިންދާ ނިމިއްޖެ ނިމުން އިރު ރޮވިއްޖެ ރޮވުން އިރު ރީތިކަމުން އުފާވެއްޖެ . . .

  ⚠Report!
 126. މާމަގެ ވާހަކަ ތިފަދަ މުބާރާތަކަށް ލިޔުނު ކަމަށްޓަކައި ޟުކުރު އަދާކުރަން. ވާހަކަ އަދިވެސް ކިޔާ ހިތްވަނީ. ވާހަކަ ކިޔަމުން ދިޔަ އިރު ރޮވުނު. އެހާވެސް އަސަރު ކުރި. ތިވާހަކަ ކިޔުމުން ދެރަވި އެހެންނަމެސް ވަހަކަ ރީތި ކަމުން ވަރަށް ހިތް ހަމަޖެހުނު.

  ⚠Report!
 127. އަދިކިރިޔާ މިއެނގުނީ ވާރުގޭ އާއިލާ އަކީ ކިހިނެއްވި އާއިލާއެއްކަން، މީހުން އެއީ ށާހީ އާއިލާއޭ ބުނީމަ ކުރިން ހިތައްއަރަނީ އެއީ ފޮނިބައެކޭ، މިހާރު މިއެނގުނީ ހަގީގަތް، ތި އާއިލާއާމެދު ދެކުނު ގޮތް ވެސް ބަދަލުވެއްޖެ.

  ⚠Report!
 128. “ފުރިހަމަ ބައްޓަމާއި އިސްކޮޅާއި ރޫފައާއި ހެދިހުރި ސީދާ ހަށިގަނޑުން އެއީ އަހަރު ދެކޮޅު ފަސްކުދިން ވިހާ ހަވަނަދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން އަންހެނެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ.” މީ މަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ލައިނެއް

  ⚠Report!
 129. ނިންމުން އިބާރާތް ކޮއްފަހުރި ގޮތް ވަރަށް ރީތި، ޖުމްލަކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

  ⚠Report!
 130. އެހެން ވީމަ މުނިމާމަ ވައްތަރީ ސަހޫއާ ދޯ، ވަރަށް ރީތި އިނގޭ، ވާހަކަ

  ⚠Report!
 131. ފުރިހަމަ…….. ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ ރީތި އެހެން ވާހަކަތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.

  ⚠Report!
 132. އަހަރެންގެ ކާފަ އަކީ ވާރުގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު މީހެއް. ބައްޕަގެ ފަރާތުން ތިވާހަކަ އަޑުހެހިން. ބައްޕަ ވަރަށް ގިނައިން ދޮންކަމަނައާއި ތައްޚާނުގެ ވާހަކަ ދައްކާ. ތިއީ ޙަޤީގީ ވާހަކައެއް. އެދެމީހުންނަކީ ވަރަށް ޚިދުމަތް ތެރި ހެޔޮ ބައެއް. ވަރަށް މުއްސަދި ބައެއް. ރަންވެސް ހުންނަނީ މަލާފަތަށް އަޅާފަ ކަމަށް ބައްޕަބުނީ. އެހާވެސް މުއްސަދި. އަހަރެން އެންމެ ދެރަވާކަމަކީ ތައްޚާނުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން އެޅި ތާރީޚީ މިސްކިތް މޮޔަ އަތޮޅުވެރިއަކު ސުންނާފަތި ކޮށްލިކަން. އެމިސްކިތް ހުރިނަމަ ޓްވަރިސްޓުން ދާންދުއަށް އަންލެއް ގިންވާނެ. އެއީ އެންމެ ގަލަކުން އެޅިތަނެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އެކަން ދިރާސާކުރަން ފެނޭ. އަދި ތިވާހަކައަށް އެޑް ކޮށްލައިފިއްޔާ ވަރަށް ފުރިހަމަވަނެ. ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމަ. މިހާރުވެސް އެއާއިލާ އަކީ ހުރިހާ ފަންނުގެ ކުދިން ތިބި ރަގަޅު އާއިލާއެއް.

  ⚠Report!
 133. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ހާދިސާއެއް ފަހުންނަމަވެސް ކިޔާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީތީ ޝުކުރުވެރިވަން.

  ⚠Report!
 134. ހަގީގަތުގަ ވެސް އެ އާއިލާ އަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށް ފަންނުވެރި މީހުން އުޅޭ އާއިލާއެއް، ބިންގާ ރަނގަޅު ވީމަ އެހެންވާނެ، ދޮންކަމަނައަށް ހަމަ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް، މިވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 135. ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް. ދިގު ވާހަކަ ލިޔަން ފެނޭ އަދި ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުވެސް ކުރަން. ދިގުވާހަކައެއް ފެންނާނެ ބާ…..

  ⚠Report!
 136. ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމަ. ތިވާހަކަ ކިޔާފަ ވަރަށް އަސަރު ކޮށްފި. ބޮޑަށް ދެރަވީ އެފަދަ ޚިދުމަތްތެރި ބައެއްގެ ޒިކްރާ ސަރުކާރުން ވެސް މިހާހިސާބަށްއައިއިރު ވަޒަން ކޮށްފަ ނުވާތީ. ދޮންކަމަނަ އަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ނުއުފެދޭވަރުގެ މޮޅު ދިވެހި ބޭސްވެރި އެއް. އަތޮޅު އެންމެންނަށް ހިލޭސާބަހަށް ބޭސްކޮށްދެއްވި. މަސްވެރިން ބުޅިވަދެގެން ލޯ އަތަށް ނަގައިގެން އަޔަސް އެ ލޯ އަލުން ޖަހާފަ ރަގަޅު ކޮށްދޭ. ދޮންކަމަނަ މިގޮވައްޗާ ވަކިވެވަޑައިގަތީ އެ ޢިލްމު އޭނާގެ ދިށީ އަންހެން ދަރިފުޅު އާމިނައިފާނަށް ދަސްކޮށް ދެއްވާފައި. އެ ފާނުގެ ޚިދުމަތްވެސް ހަމަ އެފަދަ. އަގަކާނުލާ މުޅި ދެ އަތޮޅު މީހުންނަށް ބޭސްކޮށްދެއްވި. މުޅި ދާންދޫ މިކަމަށް ހެކިވާނެ. އެފާނު މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގަ އެބަ އޮންނެވި.އެކަމަކު ވަރަށްބަލި. ރަށުވެރިން ވެސް މިފަދަ ކަމަކަށް އިސްނުނަގާ މިހާތަނަށް. އެއީ ގައުމީ އިނާމު ހައްގު ފަރާތެއް. ދޮންކަމަނަގެ 5 ދަރިންނަކީވެސް އަލިގަދަ 5 ތަރި.

  ⚠Report!
 137. “ދާންދޫ ދަރިއެއް” ތިބުނީ ރަނގަޅަށް، އައިމިނައިފާންތަ އަކީ ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގަ ވަރަށް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް، މިއަދު ދެލޮލުން މި ސްކްރީނަށް ބަލަން އިނދެ ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ވަނީ، މާތްﷲ ގެ ރަޙްމަތުން، އައިމިނާފާންތަ ކޮއްދެއްވި މޮޅުބޭހުގެ ސަބަބުން، ވަރަށް ތުއްތުއިރު ލޮލަށް ކުޑައެއްގެ ދަގަނޑުހެރުނީ، އައިމިނައިފާންތަގެ އަގުހުރި ދީލަތި މަސައްކަތަށްޓަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަން.

  ⚠Report!
 138. ކޮމެންޓް ކޮށްދެއްވަމުންދާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ،

  ⚠Report!
 139. ވާހަކައިގަ އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ “ވާރުގެ” މިހާރަކު ނެތް ވުޖޫދުގަ. އެގެ ލިބުނީ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް . މާމަ ދަރިންނަށް ބަސް ކިޔޭ ވަރުވުމުން އެބިނާ މުސްކުޅިވެގެން ވައްޓާލާފަ ޒަމާނީ އިމާރާތެއް އެތަނުގަ އަޅައިފި. ދެރަކަމުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތް. އެ އާސާރީ ކަޅުހައިވަކަރު ގެ އަހަރެންގެ ލޮލުން ދުށިން. އެތަން ވައްޓާލިިރު ހުރޭ އެތަން ހެޔޮ ޙާލުގަ. ޙިމާޔަތް ކުރިނަމައޭ ހިތަށްއަރާ. ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ގެއްލި ދިޔައިމަ އޭގެ އަގު ވަޒަން ކުރެވެނީ. ތައްޚާނުގެ ހިރިގާމިސްކިތާ، ހިރިގަލުންއަޅާ ކަޑާލިޔެލާފައިވާ މައުލޫދު ހަރުގެ އަކީ މިދިވެހިރާއްޖޭގަ އެޒަމާނުވެސް ދެވަނައެއް ނެތްފަދަ ބިނާތަކެއް. ވާހަކަ ލިޔުން ތެރިޔާއަށް ސާބަސް ރައްދުކުރަން. މިވަރު ޚިދުމަތެއްވެސް ދާންދޫގެ ތާރީޚަށްޓަކާ ކޮށްދިނީތީ.

  ⚠Report!
 140. ހިތައްއަރަނީ ހާދަމޮޅޭ އެހާ ކުރީގެ ވާހަކައެއް މިޖީލުގެ ކުއްޖަކު ކިޔައިދީފަ ހުރީމަ … ވަރަށް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 141. މިވީހާތަނަށް މިކަމާބެހޭ މާގިނަ މަޢުލޫމާތެއް ދާންދޫގެ ފަހުގެ ޖީލުތަކުގެ ކުދިންނަށް ލިބިފައެއްނެތް، މީވަރަށް ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް. ހަގީގީ އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއްގެ ސިފައިގާ ގެނެސްދިނީމާ ވަރަށް ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 142. ހާދަ ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް… މިފަދަ އިތުރު ވާހަކައެއް ލިޔާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން.

  ⚠Report!
 143. ހަގީގީ ހާދިސާއެއް
  ވާހަކަ ކިޔާލުމުން އެޒަމާން ސިފަވެގެންދޭ

  ⚠Report!
 144. ވަރަށް ފުރިހަމަ. ބަސް މުއްސަންދި އިބުރަތްތެރި ވާހަކަޔެއް. ސާބަސް!!!

  ⚠Report!
 145. މިވާހަކައިގެ އެންމެ ފުރިހަމަކަމަކީި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިބަސްތްއް

  ⚠Report!
 146. މިވާހަކަ ކިޔުމުން އަހަރެން ރޮއްވާލައިފި. ކަބުލޮއަށް ސާބަސް . މިއީއަހަރެންނަށް ވެސް އެގޭ ހާދިސާ އެއް. ވާހަކަ އެއްގެ ސިފައިގައި ފެނުމުން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.

  ⚠Report!
 147. ވާހަކައިގެ އޮއްޓަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ. ސިފަކުރުން އެހާމެ މޮޅު.ބަސްކޮށާާރު އެހާމެ މުއްސަނދި.

  ⚠Report!
 148. ވަރަށް ފުރިހަމަ ހިތްގައިމު ވާހަކަ އެއް…ކިޔަމުން ދިޔަ އިރު ހީވީ އެމަންޒަރުތައް ޙަޤީޤަތައްވެސް ފެންނަހެން…މާޝާﷲ

  ⚠Report!
 149. ވާހަކައިގެ އިބާރާތް ކުރުން ވ. ރަނގަޅު. ސިފަކުރުންވެސްރީތި. ޝަހޫ ތިއީވެސްހަމަ އެއާއިލާގެ ތަރިއެއް. މިވާހަކަ ދިގުވާހަކަ އެއްގެ ސިފައިގަ ލިޔަމާ! ހާދަދުވަހުކުންނޭ މާމާ މަތިން މިހާބޮޑަށް މިހަދާންވީ . ތުއްތަ ޝަހޫއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. މާމަ އާއި މާފަ އަދި މަންމައަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިން ވަރު ކުރައްވާށި.

  ⚠Report!
 150. ޙާދިސާ ކުރުވާހަކައަކުން ސިފަކޮށްދީފައިވާގޮތް ވަރަހ ފުރިހަމަ. ޢިބާރާތްތައް ކުރުވެފައި ވަރަށް ފަށުވި.

  ⚠Report!
 151. މިފަދަ ޢިބްރަތްތެރިވާހަކަތައް ގިނަގިނައިން ލިޔާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. މިރޮގުން ވަރަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ………………….. ފަންނު އެބަހުރި

  ⚠Report!
 152. ވަރަށް ފުރިހަމަ. މިވަާހަކައިން ލިއުންތެރިކަން ފެނިގެންދޭ.

  ⚠Report!
 153. މާމަ ފެނުމުގެ ނަސީބު އަހަރެންނަށް ނުލިބުނަސް މާމަގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން ކަޅުބެއާއި ދޮންކަމަނާއްތަ ގާތުން އޮޅުން ފިލުވިން. އަދި ތުއްތަބޭގެ މަންމަ ގާތުންވެސް އެހިން . ޝަހޫގެ ސިފަކުރުން ހަމަރަނގަޅު، އަދި އިތުރު ކުރެވިދާނެ ބައެއްހާދިސާ އެބަހުރި . ދިގުވާހަކައެއް ލިޔެވިދާނެ. މިހާރުގެ ކުދިންނަށް ދިވެހި ތާރީޚުން އެގެންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއްވެސް ހުންނާނެ.

  ⚠Report!
 154. ކުރުވާހަކަ އަކަށްބަލާއިރު ވާހަކައިގެ ފެށުމާ ނިމުން އަދި ކުންނު ފުރިހަމަ. ދިރިއުޅުމުގައި ހިތްވަރުގަދަ ކެތްތެރި އިޚްލާސްތެރި އަނތްބެއްގެ މުހިންމުކަން މިވާހަކައިން ޢިބްރަތް ލިތްބައިދޭ.

  ⚠Report!
 155. ރީތިވާހަކައެއް . ދެވަނަ ބޮޑު ހަގުރާމަ ސިފަވެގެންދޭ. ޝަހޫ ވ މޮޅު.

  ⚠Report!
 156. މުނިމާމަގެ ދަރިޔަށް ސާބަސް . ހުރިހާމީހުން ރޮއްވާލައިފި. ވާހަކަ ވ ރިތި.

  ⚠Report!
 157. ވަރަށް ރީތި އަދި އެހާމެ އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް. މި ވާހަކައިން އަންހެނުންނަކީ ކިހާ ހިތްވަރުގަދަ ބައެއްކަންދޭހަވެގެންދޭ. ކުދިންނަށްޓަކައި ވާ ޤުރުބާނީ، ފިރިންނަށްޓަކައި ހުންނަ އިޙްސާންތެރި އަދި ވަފާތެރިކަން ދޭހަވޭ. ލިޔުންތެރިޔާގެ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ފަންނުހުރިކަމުގެ ހެކި ފެންނަން އެބަހުރި އަދި މި ރޮންގުން އިތުރައްވެސް މޮޅެތި ލިޔުން ފެނިގެން ދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. އިންޝާ ﷲ.

  ⚠Report!
 158. ވާހަކައިގެ ފެށުމާ ނިމުން އަދި ކުންނު ފުރިހަމަ. ދިރިއުޅުމުގައި ހިތްވަރުގަދަ، ކެތްތެރި، އިޚްލާސްތެރި އަނތްބެއްގެ މުހިއްމުކަން ސިފަވެގެންދޭ. ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ނުރައްކާ މިޖީލުގެ ދަރިންނަށް ކުރުކޮށް، އެހާމެެ ފުރިހަމައަށް ކުރުވާހަކަައަކަށް ބަލާއިރު ގެނެސްދީފައިވޭ.

  ⚠Report!
 159. ވަރަށް ފުރިހަމަ ވާހަކައެއް… މިދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދެވިދާނެ 🙂

  ⚠Report!
 160. މިއީ މިދައިރާގެ ފެށުން ކަމުގައި ހީކުރަން އަދި ކުރިއަށް މިފަދަ ރީތި ވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން

  ⚠Report!
 161. ސިފަކުރުންތައް ހާދަ މޮޅޭ. ބައެއް ފަހަރު މަންޒަރު ލޯމައްޗަށް ސިފަވެގެންވެސް ދޭ. ވަރަށް ރީތި 🙂

  ⚠Report!
 162. ޝަހުއްތާ ވާހަކަ ވ ރީތީ . މިއީ އަހަރެމެންގެ މުނިމާމަދޯ. އަހަރެމެންނަށް ނޭގޭ ހާދިސާއެއްމިއެގުނީ .ތެންކުސް.

  ⚠Report!
 163. ވާހަކައިގެ އިބާރާތްކުރުން ރަގަޅު ސިފަކުރުން ވރީތި ކުރުވާހަކަ އެއްވީމާ ވ ރީތި.

  ⚠Report!
 164. ސަނާކިޔޭނެ ރީތި ވާހަކައެއް. ސިފަކުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ، ހީވަނީ ހަމަ ޓީވީއަކުން ބަލާހެން. އަދި އާއިލާގައި ގެއްލިފައިހުރި ލިޔުންތެރިއެއް ފާޅުވުމުން އުފާކުރަން.

  ⚠Report!
 165. ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމަ. ބަސްކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރު ހޭދަކުރިއިރު ކިއުނު އެންމެ އަސަރުގަދަ އެއްވާހަކަ. އާއިލާތަކުން ވިސްނުން މވަރަށް މުހިންމު މި ފަދަ ތާރީޚީ ހާދިސާތައް މިޒަމާނުގެ ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިފަދަ ވާހަކައިގެ ސިފައިގައި ގެނެސްދިނުން. މިއީ ވާހަކަ ލިޔެވިދާނެ ކުއްޖެއް. ތާރީޚަށްޓަކާ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރިކަމަށްޓަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

  ⚠Report!
 166. ކުރީގެ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ދައްކައިދޭ ތާރީޚީ ރީތި ވާހަކައެއް.

  ⚠Report!
 167. ހީވަނީ ހަމަ އެމަންޒަރު ލޮލަށް ސިފަވާހެން! ވަރަށް ދިވެހިވަންތަ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާދެވިފައި! ޝަހޫގެ ދިވެހިބަހުގެ ނޮލެޖް ވަރަށް ފުރިހަމަ (:

  ⚠Report!
 168. ވާހަކަ ވަރަށްވެސް ރީތި! ސިފަކޮށް ދިނުމުގެ ހަމަ ލާމަސީލު މިސާލެއް!

  ⚠Report!
 169. މާޝާﷲ، އަދީބީ ޢާއިލާ އެއްގެ ބޭފުޅަކު ލިޔުއްވާފައިވާ އަޘަރު ގަދަ ވާހަކަ އެއް

  ⚠Report!
 170. ވަރަށް ރީތި.. ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ ރީތި ވާހަކަތައް ފެންނާނެކަމަށް އެދެން. ޝަހޫއަށް ކާމިޔާބަށް އެދެން.

  ⚠Report!
 171. އިހުޒަމާނުގެ ހާލަތު،އަދި މަންޒަރު ތައް ވަރަށް ރަގަޅަށް ސަފަކޮށްދީފައިވާ އިބްރަތް ތެރި އަސަރު ގަދަ ވާހަކަ އެއް

  ⚠Report!
 172. Varah rest hi vaahakaeh,khaahsakoh dhonkamana sifakohdheefai vanee varah furihama ah…ninmaalamun oiy “hit huge meyvaa” mi thaubeer mashkah ehaa kamaku nudhey….hama egothah raalhu thereyga endhun ves……

  ⚠Report!
 173. Vaahaka genesdheefai oiy gothun varah furihama vegen dhiya…khaahsakoh dhonkamana sifakoh genesdheefai vaagoiy..ninmaalamun oiy” HITHUGE MEYVAA” RAALHU THEREYGAI ENDHUN AHARENNAKAH EHAA KAMAKU NUDHEY….JUMLAKOH VARAH KIYAA HIY VAA REETHI VAAHAKAEH.

  ⚠Report!
 174. މިއީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް ..، ވަރަށް ރީތި

  ⚠Report!
 175. ކުރީގައި ހުވަދޫ އަތޮޅުގައި ވެރިކަން ކުރީ ކޮން ރަށަކުކަމާއި ކާކުކަން އެގިގެން ގޮއްސި. ހައިރާންވާވަރުކަމެއް ތާރީޚުގައި ކުރިން މިވާހަކަ ލިޔެވިފައި ނެތީމާ. ގއ. ވިލިގިއްޔަށް އެ ދެ އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވީ ގޮތްވެސް އެގެންޖެހޭނެ. ތާރީޚު ލިޔާމީހުން މިކަމާމެދު ވިސްނާލުން މުހިންމު. މިރާއްޖޭގައި މިކަހަލަ ކަންތަކުގެ ޒިންމާއާއި ހަވާލުވެގެން ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއެއް މިކަމުގައި އެބައޮއްބާ!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ⚠Report!
 176. ރީތި ވާހަކައެއް! ދޮންކަމަނަގެ މާމާ ދަރިންނަށް ވަރަށް އަސަރުކޮށްފި. މާމާ މަތިން މާބޮޑަށް ހަދާންވީ
  ލިޔުންތެރިޔާގެ ސިފަކުރުން މޮޅުކަމުން.

  ⚠Report!
 177. މިވާހަކަ ކިޔާލުމުން ދިވެހި ބިމުގައި ކާބަފައިން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސިފަވެއި !.

  ⚠Report!
 178. ޝުކުރިއްޔާ! ޝަހުޒާ. ވާހަކަ ވ.ރީތި . ސިފަކުރުން، ބަސްކޮށާރު، ދެންކިޔާނެކަމެއްނެތް…….. ލޮބުވެތި މާމަގެ ޒިކުރާ ވަރަށް ބޮޑަށް އާވެއްޖެ…… ހިތަށް ތަދުކޮށްލައިފި……… ވާހަކައަކުން ލިޔުންތެރިޔާ ޙާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މަގުސަދު ޙާސިލުވެއްޖެ.

  ⚠Report!
 179. ޝަހޫ ވާހަކަ ވަރަށް ސަޅި! ހީވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ” އުސްތާޒުލްޖީލު” ގެ ވާހަކައެއް ކިޔާލެވުނުހެން. ބަސްކޮށާރު ، ސިފަކުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ. މިހާރު ހައެއްކަ ފަހަރު ކިޔައިފިން . އަދިވެސް ކިޔާލެވިދާނެ.

  ⚠Report!
 180. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕަމެން ކިޔައިދޭ އިހުގެ ވާހަކަތަށް ހަނދާނަށް އައިސް ސިފަވަމުން ދެއި ވާހަކަ ކިޔަން ފެށުމުން .

  ⚠Report!
 181. ތި ވާހަކަ ހަމަ ރީތި! ތެދު ހަޤީޤަތެއްވީމަ ހައިރާން ވެއްޖެ. އަޅެ ތިޔަށްވުރެ ދިގުކޮށް ލިޔަލަދީ! ތި ލިޔުންތެރިޔާ ވަރަށް މޮޅު. ސިފަކުރުން މަށަށް ވަރަށް ކަމުގޮއްސި . ބަސްކޮށާރު ވަރަށްސަޅި. މަކިޔާހިތުން ކިޔާލައިފިން.

  ⚠Report!
 182. ‘ހުޅުލޭބޮޑުމީހާ” އާއި “ތިނަދޫޕަރީ” ގެވާހަކަ ވެސް ދިވެހި ތާރީޚުގައި ލިޔެވި ،ސުކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅު ތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެބަ ކިޔަވައިދޭ! ތިއީ މިރާއްޖޭގެ އުތުރުން އެންމެ ބޮޑޮ ދެ އަތޮޅުގެ ވާރުވެރި ކަލޭގެފާނާއި އެނާގެ އަނބިކަބަލުންގެ ވާހަކަ. ތިވާހަކަ އެގެނީ މިރާއްޖޭގެ ކިތަށް ދަރިންނަށްބާ! ތާރީޚު ލިޔާމީހުންނޭ! ކަންތައްތައް އެގޭނީ ހޯދާބެލީމާ!” ކޮނުނު ކޮނުނުހެންފަސްގިނަވާނެ”

  ⚠Report!
 183. “މުހައްމަދުނާޖީ” ކަނޑުމަތީގައި އޮޑިއެއް އަދައްޏާ އަދާނީ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި. އަދި “ހިތުގެމޭވާ”
  މިއީ ހަމަސަޅި ލަފުޒެއް. ލިންގްއިސްޓިކް ހަަމަތަކުން ބަލާއިރުވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް. އެކަމަކު ކަމުދާނީކަމުދާމީހުންނަށް. ވާހަކަ ހަބޭސް.

  ⚠Report!
 184. ތިކޮށްދިނީ ދާންދޫގެ ތާރީޚަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދޮންތައްޚާނު ދާންދޫއަށް ކޮށްދިން ޚިދުމަށް ތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ފެންބޯން ބެހެއްޓި ވަލު “ގޮބެލެވަޑާ” މިއީވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހާދިސާތައް އެވަޅާއި ގުޅިފައިވާ ވަޅެއް.

  ⚠Report!
 185. ޝަހޫ، ބައެއް އިމްލާ ކުށް އެބަހުރި، މިސާލަކަށް ދެބަސް އެއްވެފައިހުރުން. ޓައިޕްކުރުމުގެ ކުށް، ރަނގަޅަށް ޗެކްނުކޮށް ލެވިފަ އިން ހެން ހީވަނީ . . ދެންފަހަރަކު ރަނގަޅު ކޮއްލާތި

  ⚠Report!
 186. މިވާހަކައަށް ރައިވަރެއް ހަދަމަތޯ…. މިދެންނެވީ ރައިވަރަކުން މިހަޤީޤީ ވާހަކަ ހުސަހަޅަން.

  ⚠Report!
 187. ވ ރީތި
  މޮޅު ވާހަކަ ލިޔުން ތެރިއަކަށް ވެވިދާނެ
  ތީ މި ފަނުގައި ޤާބިލް ކުއްޖެއް

  ⚠Report!
 188. ވ ސަޅި ތިފަދަ ހަގީގީ ވާހަކައެއް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސް ދިނީތީ ވ އުފާކޮށްފިން . ހަމަ ސާބަސް

  ⚠Report!
 189. މިއީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް ..، ވވވވވވވވވވވވ ރީތި

  ⚠Report!
 190. ” ހެޔޮއެދޭ ” މިހާރަކަށް އައިސް ލިޔެކިޔުމުގެ ގަވާއިދާއި ، ތިކިޖެހިތާނަ އާއި ހުރުން ،އިނުން ،އޮތުން، އަދި ބަސްވަކިކުރުން ފަދަ ހަމަތަކަށް އެއްމެންނަށް ވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވޭދޯ!؟؟؟ މި ސައިޓަށް މިވާހަކަ ލެވިފައި އިންނާނީތޯ؟ ނުވަތަ އޮންނާނީތޯ؟ މިވެސް ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް ދޮގެއްތޯ!!!؟؟؟

  ⚠Report!
 191. ކޮމެންޓު ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ، އަދި ބިނާކުރުވަނިވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުހަބާ . . . ޝުކުރިއްޔާ ! 🙂

  ⚠Report!
 192. ލޮލު ކުރިމަތިން މަންޒަރު ސިފަވެގެންދިޔަ ކަހަލަ….. ވަރަށް ފުރިހަމަ….

  ⚠Report!
 193. ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ރީތި ވާހަކައެއް. ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ ރީތި އެހެން ވާހަކަތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. އަދި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރުދެން.

  ⚠Report!
 194. ވ. އަސަރު ކޮށްފި. ތިކުރެއްވުނީ ތާރީޚަށްޓަކައި ރަގަޅު ކަމެއް. ރަށުގެ ނަން ހިމެނި ނަމަ އިތުރަށް ފުރިހަމަވިސް ކަމަށް ޤބޫލު ކުރެވޭ.

  ⚠Report!
 195. ވާހަކަ ވަރަށްވެސް ރީތި، ނަމަވެސް މިވާހަކައިގައި އޮޅުން އަރާކަހަލަ މަޢުލޫމާތުގެ ކުށެއް އެބަ ހިމެނެ!.. އެކަން ރަނގަޅުކޮށްލަނިކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމަ، “ވާރުގޭ އޮޑިއަކީ ވާރުވެރިކަލޭގެފާނު، ދޮންތައްޚާނުގެ އަމިއްލަ އޮޑިއެކެވެ.” އަސްލު ހަޤީޤަތުގައި ވާރުވެރި ކަލޭގެ ފާނަކީ ދޮންތައްޙާނެއް ނޫނެވެ. ދޮންތައްޙާނަކީ ވާރުވެރިކަލޭގެ ފާނުގެ ދަރިއެއް. އަލްމަރްޙޫމް ދޮންހޮއްކޮ ކަލޭފާނަށް (ވާރުވެރިކަލޭގެފާނަށް) 3 ބެއިން ލިބިލެއްވިއެވެ. އެއީ އަލްމަރުޙޫމް ދޮންތައްޚާނާއި، އަލްމަރުޙޫމް ހަސަން ތަކުރުފާނާއި، އަލްމަރްޙޫމް ދޮންބީފާނެވެ( ވާރުގޭ ދޮންބީފާނު)، ވާހަކާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5 ދުދިންނަކީ އަލްމަރުޙޫމް ދޮންތައްޚާނުގެ 5 ދަރިންނެވެ.

  ⚠Report!
 196. މިވާހަކާގައި އަދިވެސް އޮޅުން އަރާކަލަ މަޢުލޫމާތުގެ ކުށެއް ވެއެވެ. “އެރީތި ކަޅު އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކޮށް ފުނާއަޅާ ކަންފަތްމަތިން ތިންރޫނަގާ ފަހަތަށް ދޫކޮށް ބޮޑުހުޅިއެއް ޖަހާފައިވާ އެހުޅީގައި ރަނުން ޖަރީކުރެވިފައިވާ ރުމާފަޅިއެއް އަޅާފައި އޮންނަގޮތުން އެކަނި ވެސް އޭނާގެ ހައިބަތު ފެނިގެން ދެއެވެ. ކަންފަތުގައި ރަން މުދިބައެއް ލާފައި ވާއިރު ކަރުގައި ރަން ފައްޓަރުބައެއް އޮތެވެ. ރަންކަސަބު ބޯވަޅުއެޅި ފަށުވި ފޭރާމުގެ ލިބާހަކީ އެހެން އަންހެނުން ލައިއުޅޭ ފޭރާމެއްނޫނެވެ. އެލިބާހުގެ އެންމެ ޚާއްޞައެއްކަމަކީ އަތުކުރީގައި ގޮށްވަޅުނަގާފައިވާ ހަރަތު ފައުނެވެ. އެތުނިތުނި ފައިތިލަ އަށް ލައްވާފައިފާ ލިޔެލާޖެހި މަރަވަޅިއަކީ ވެސް ދޮންކަމަނައަށް އެކަނި ޚާއްސައެއްޗެކެވެ.” މިހުރިހާ ސިފަތައް އަކީ ހަމައެކަނި ދޮންކަމަނަ ސިފަކޮށްދޭ ކަންތައް ތަކެއް ނޫނެވެ.
  މި އީ ދޮންބޯފާނު ސިފަކޮށްދޭ އިބާރާތްތަކެއް ކަމަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ މިފަދައިން ގަހަނާތަކުން ޖަރީވެގެން އިންނަނީ ދޮންބޯފާނެވެ. އާދެ ވާރެގޭ ދޮންބީފާނެވެ. ދޮންކަމަނަ އެއް ނޫނެވެ. ނަަމަވެސް ދޮންބީފާނަށް އަދި ދޮންކަމަނައަށްވެސް ވާހަކައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5 ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ދަރިންގެ ދަރިން “މާމަ” ކިޔައި އުޅޭތީ އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

  ⚠Report!
 197. Aharennakee aanmukoh vaahaka kiyaa ulhey meehehnoon.. Ehen namaves mi vaahaka kiyumun mikama hiyy Jehijje.. Vaahaka furihamakamaa medhu ehche bunaaka nethin.. Thanks

  ⚠Report!
 198. މިވާހަކައަކީ ލިޔުންތެރިންގެ ޙުނަރުދައްކާލާފައިވާ ލިޔުމެއް ހަމަސާބަސް

  ⚠Report!