ފަހު ނޭވާ

- by - 0- July 17, 2013

މެންދުރުގެ ހޫނު ގަދަ ވަގުތެވެ. އެކިބަށްޓަން ތަކަށްވާ ކަފަކޮޅުތައް އުޑުގައި އޮޅާލެވިފައިވާ ނޫކުލައިގެ ދޫލަމަތީގައި މިނިވަން ކަމާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައިރު ހީވަނީ ކުޅަދާނަ ކުރެހުންތެރިއެއްގެ މިންނެތް މަސައްކަތް ހެންނެވެ. އިރުގެ ދޯދިތަކުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ޖަރީކޮށްލާފައި އޮތުމުން ވިދާބަބުޅަމުން ދިޔައީ ކުދި އަލިމަސްކަށީން މޫދުގެ ސަތަހަ ބަރާވެފައިވާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ވައިރޯޅިތަކާއެކު ގަސްތަކުގައި އަޅުވާލަމުން ދިޔަ ނާނާގެ އަޑު އެހާ ހިތްގައިމުވެފައި މެންދުރުގެ ހޫނުކަން ވަނީ ހިސާބަކަށް ފަނޑުކޮށްލާފައެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބެންޗެއްގައި އިޝްކާ އިށީންދެލައިގެން އިންއިރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ތޮށިގަނޑުމައްޗަށް ބިންދާލަމުން ދިޔަ ރާޅުގެ އަޑު އެކަންފަތުގައި ހަރުލާފައިވަނީ ރީތި މިޔުޒިކެއް ހެންނެވެ.
ފަހަތަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އިޝްކާގެ ރާޅުބާނީ އިސްތަށިގަނޑު ނުކިޔަމަންތެރި ކަމާއެކު އުދުހިލާފައި އިޝްކާގެ ޓޭންކުލައިގެ އޮމާން ކަނދުރާގައި ބޮސްދޭއިރު މީހުންތައް އަޖައިބު ވާހާވެއެވެ. އެދިގު އެސްފިޔަތަކުގެ ތެރޭން ކަޅުކަންގަދަ ކަޅި ފެންނަނީ އެހާމެ ރީތިކޮށެވެ. އަނދުނުގެ ސަބަބުން އެދެލޮލުގެ ވިދުވަރު ވަނީ އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކޮށްދީފައި ވުމުން އެރީތި ދެލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އެތައް އިރެއް ވަންދެން ހުރެވިދާނެއެވެ. އިޝްކާ ދެއަތް ޖޯޑުކޮށްލަމުން ދުރުން ފެންނަމުން ދިޔަ މާސިންގާ ކަނޑަށް ފުންނަޒަރެއް އުކާލައިފިއެވެ. އެމަޑުފިޔާތޮށުކުލައިގެ ތުންފަތަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެފައި ވާއިރު އިޝްކާގެ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ހަމުގެ ކުލަ އަލި ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް އިޝްކާ ނުލާހިކު ރީއްޗެވެ.
” އީޝް… ” ފަހަތުން އިވުނު ފިރިހެންވަންތަ އަޑަކުން ގޮވައިލުމުން އޭނަ ސިއްސުވާލުމާއެކު އިޝްކާއަށް ފަސްއެނބުރި ބަލައިލެވުނީ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު ގައެވެ. އޭރު ނުރައްކާތެރި ދަރަޖައަކަށް އޭނައާއި ކައިރިވެލައިގެން ހުރި އިމާކް ފެނުމުން އެހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވީ ރޭހެއްގައި ދުވާ އަހެއްގެ ހިތުގެ ތެޅުމާ އެއްވަރަށެވެ. ” އީމް ކިރިޔާއެއްނު ހާޓް އެޓޭކެއް ނުޖެހުނީ… ” އިޝްކާ ހާސްކަން ކަނޑުވައިލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންވީ ނާކާމިޔާބީއެވެ. އިމާކްގެ މޫނަށް ބަލައިލުމުންވެސް އޭނަ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވަނީއެވެ. އެމޫނަށް ބަލައިލުމުން އާގަމަވީ އަދަދެއް ނޭގެއެވެ. ވާނީވެސް އެވަރު ނޫންހެއްޔެވެ ؟ އޭނައަށް އިމާކް ސިފަކުރެވުނީ ބޭރު ކުއްޖެއް ހެންނެވެ.
އެދިގު އިސްކޮޅާއެކު ބާމަތި ފުޅާ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައި ވުމުގެ އިތުރުން އިމާކްގެ ހެދުން ލުމުގެ ސްޓައިލް ވެސް އެހާ ތަފާތެވެ. އެމަޑު މުށިކުލައިގެ ލޮލުގައި ހިތްތައް މޮޔަކޮށްލުމުގެ ބާރުވެސް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ” ހާދަ ވަރަކަށް ބިރުގެންފަ ތިހުރީ ؟ އައިމް ނޮޓް އަ ގޯސްޓް…. ” އިމާކް އޭނަ ލައިގެން ހުރި ނޫކުލައިގެ ޖިންސްގެ ޖީބަށް އަތްޖަހާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. ” އެނގެޔޭ ގޯސްޓެއް ނޫންކަން… ބަޓް އެގޮތަށް އައިސް ކުޑަ ޕެނިކް އެޓޭކެއް ދިނީމަ ބިރުގަތްވަރު ކުޑަ… ” އިޝްކާ މިފަހަރު ހާސްކަން ފޮރުވަން އޭނަގެ ބުޅިއިސްތަށިގަނޑާ ކުޅެން ފެށިއެވެ. އިމާކްއަށް ކިތަންމެ ފަހަރަކު ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އޭނަގެ ހިތް ނުފުރެއެވެ. އެދެލޯ ބޭނުންވަނީ ތާއަބަދު އެސޫރަ ދުށުމަށެވެ. އެސޫރަ ތާއަބަދު އެހިތުތެރޭގައި ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިމާކް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އެހިތުގައި ދުވެލަނީ އިލެކްޓްރިކް ޝޮކެއް ހެންނެވެ.
” ގެސްވަޓް ؟ ” އިމާކް ބެންޗްގައި އިށީނުމުން އިޝްކާގެ ހަށިގަނޑު ފިނިވިއެވެ. ” ނުތަޅުވާ ބުނެބަލަ.. ލަވް ” އިޝްކާ އަތުގެ އިނގިލިތަކާ ކުޅެލަމުން އިމާކްއާށް ބަލާލިއެވެ. ” މަމް އެންމެ ފަހުން އެއްބަސް ވެއްޖެ… ފޯރ އަވާރ މެރިއޭޖް… ” އިމާކް ގަނޑުފެންކޮޅެއްހާ ފިނިވެފައިވާ އިޝްކާގެ އަތަށް ފިތާލަމުން އިޝްކާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރިއެވެ. އިމާކްގެ ޖުމްލަ ކަންފަތުގައި ގުގުމާލުމުން އިޝްކާއަށް ހީވީ އާސުމާނުގައި އުދެހެވުނު ހެންނެވެ. ލިބުނު އުފަލެއްގެ ސަބަބުން އެދެލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. އޭނަ އެލަފްޒުތައް އަޑުއަހަން ބޭގަރާރު ވެފައިވާތާ ކޮންދުވަހެއް ހެއްޔެވެ ؟ އެންމެފަހުން އޭނައަށް އިމާކް ލިބެން އުޅޭކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ލިބުނީއެވެ. އިމާކްގެ މަންމަގެ ހިތް އެންމެ ފަހުން ބަދަލު ވީއެވެ.
” ބޭބް ރޮނީތަ ؟ އުފާވާން ވީމަ ތި ރޮނީ… އިޓްސް އަ ބްލެސިންގް ފްރޮމް ﷲ… މަންމަ ނުރުހުންވެފައި ހުރެވެސް މެރިއޭޖްއަށް އެކްސެޕްޓް ވުމުން އަހަންނަށް ވެސް ފުރަތަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނު ބަޓް މަމް ދެތިން ފަހަރު ބުނީމަ ޤަބޫލު ކުރެވުނީ… މަމް ބުނި އަވަހަށް އީޝް ގޮވައިގެން މެލޭޝިޔާއަށް އަންނާށޭ… ” އިމާކް އިޝްކާ ގެނެސް އެބާރުގަދަ ދެއަތުގެ ތެރެއަށް ލުމުން އިޝްކާއަށް ލިބުނު އުފާ އިތުރު ވިއެވެ. މީ ރީތި ހުވަފެނެއް ހެއްޔެވެ ؟ އެހެންވެއްޖެނަމަ އޭނަ މި ހުވަފެނުން ހޭލަން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އޭނަ ބޭނުންވަނީ މިހުވަފެން ތެރޭގައި ތާއަބަދު ހުރުމަށެވެ.
” ޕިންޗް މީ… އަދިވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ… އިމާކް މަމް އަހަރެން ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ރުންކުރު ވެފަ ހުރީ… ނެވާރ އިމޭޖިން ދިސް ވުޑް ހެޕެން…. ” އިޝްކާ އެވަގުތު ހެއްދެވި ފަރާތައް ދުޢާކުރިއެވެ. އޭނައަށް މިހާ ބޮޑު ނަސީބެއް ދެއްވުމުންނެވެ. އިމާކް އިޝްކާގެ އަތުގައި ވިކާލުމުން އިޝްކާ ހަޅޭއްލަވައިގަތީ ނުހަނު ބާރަކަށެވެ. އޭނައަށް ހުރެވުނީ ހުވަފެނެއްގައި ނޫންކަން އެނގުމާއެކު އިޝްކާ އިމާކްގެ ގައިގައި ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ބައްދައިލަމުން އެހަށިގަނޑުން ދުވާ މީރުވަހުން ސިކުނޑި ތާޒާ ކުރިއެވެ.
އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމާއެކު އިމާކް އާއި އިޝްކާ މާލެއިން ފުރިއިރު ނޭގިނަމަވެސް އެދެވެނީ ދެމީހުންގެ ހަޔާތަށް ޒަލްޒަލާތަކާއި ތޫފާންތައް ގެންނާނެ ތަނަކަށެވެ. ދެކުދީންގެ ލޯބީގެ ގޮށް ކިތަންމެ ބާރުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނިކަމެތި ފަހަކަށް ޓޯނޭޑޯއަކާއި ކުރިމަތި ލެވޭނެ ހެއްޔެވެ ؟ ޖެހިލާނެ ފުރަތަމަ ނަގޫރޯޅިއާއެކު ގަސް މުލުން ދާނެކަން ގައިމެވެ.
އިމާކްގެ މަންމަ ފަޒްނާއަށް އިޝްކާ ފެނުމާއެކު އެމޫނުގެ ކުލަވަރު އޮއްސުނެވެ. އިމާކް މިކަހަލަ ފަގީރު ކުއްޖަކާއި ރައްޓެހިވީތީ އޭނަ ހާދަ ލަދުގަނެއެވެ. އެކުވެރިއެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ދާކަށް ނުކެރުނެވެ. އޭނައަށް ހުރިހާ ކަމެއް އެނގުނުއިރު އިޝްކާ އޭނަގެ ދަރިފުޅު އޭނަގެ ދަލުގައި ޖައްސާލައިފިއެވެ. އެއީ ފަގީރު ކުދިން އުޅޭގޮތެވެ. ތަނަކުން މުއްސަނދި ކުއްޖަކު ފެންނައިރަށް އެކުއްޖާ އަވާގައި ޖައްސާލާނައެވެ. ނަމަވެސް އޭނަ ހަމަހޭގައި ހުރެ މިކައިވެނި ވިޔަކަ ނުދޭނެއެވެ. އޭނަ އެކައިވެންޏާ އެއްބަސްވީ ވަރުގަދަ ރޭވުމެއްގެ ތެރޭންނެވެ. އިމާކްއާއި އިޝްކާ އެއްވެސް ގޮތަކުން ނުގުޅެއެވެ. މަދު ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނަ އިޝްކާ އިމާގެ ދިރިއުޅުމުން އެއްފަރާތް ކޮށްލާނެއެވެ. އޭރުން އިމާކް ޖެހޭނީ އޭނަ ހޮވާފައިވާ ”ޕްރިންސެސް” ރިލްވީ އާއި ކައިވެނި ކުރާށެވެ. ސަލާންޖަހާމިހާކާއި ގޭގެ ރާޖާއާއި ކައިވެނި ކުރެވޭނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންނެވެ. އޭނައަށް އެ ސުންޕާގެ މޫނުފެނުނަސް ސިކުނޑި ދަނީ ސުމަކަށެވެ.
ހިތާއި ދެކޮޅަށް ފަޒްނާ އިޝްކާއަށް އަޅާލީ ނުހަނު ލޯބިންނެވެ. ނަމަވެސް ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ވިހަލާނެ ވަގުތެއް ނޭގޭ ފަދައިން އިޝްކާއަށް ވެސް ފަޒްނާ އޭނަގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަށް ވިހަލާނެ ވަގުތެއް ނޭގުނެވެ. ފަރުދާގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ފިލާހުރި ފަޒްނާގެ ހަޤީޤީ ސޫރަވެސް އެފަކީރަށް ވަނީ ކަޝްފު ވެފައެވެ. ފަޒްނާ ފޮނުވާލަން އުޅޭ ވިހަގަދަ ތީރު ތަކުން އޭނަގެ ހަޔާތުގެ ކުރިވެސް މަރާލާނެކަން އިޝްކާއަށް ރޭކާ ނުލިއެވެ.
******
” ވަޓް ދި ހެލް!! ” ސޯފާގައި އިށީންދެލައޮގެން އިން ފަޒްނާގެ އަގުބޮޑު ހެދުމަށް އިޝްކާ ބޮމުން އައި ޖޫސްތަށިން ޖޫސް ވެރުމާއެކު ފަޒްނާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ފަޒްނާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ރުޅިވެރިކަމުން އިޝްކާއަށް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާލެވުނެވެ. ފަޒްނާ އެހާ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކޮށްފައި މިހާ ”ޑެވިލް” ކަމެއް ދައްކާލުމުން ވާނީވެސް އެވަރެވެ. އިޝްކާ އެއްޗެއް ބުނަން އުޅުނު ވަގުތު އޭނަގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް އެރި އެތިފަހަރާއެކު އެކަޅުކުލައިގެ ލޮލުގައި މުތީތަކެއް ފަދައިން ކަރުނަތައް ވިދައިގަތެވެ. ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާފައި ވުމުން އިޝްކާއަށް ކޮޅަށް ހުންނަން ވެސް ދަތިވިއެވެ.
މިހުރިހާ ދުވަހު އެހިތުގައި ރައްކާކޮށްގެން ހުރި ރުޅިވެރި ކަމުގެ އަލިފާން ގަނޑު ފަޒްނާ ބޭރުކޮށްލިއެވެ. ދުލަށް އައިހާ އެއްޗެއް ގޮވާލިއިރު ނަސީބަކުން އޭނަގެ ރޭވުންގަނޑު ފަޒްނާ ހާމަ ނުކުރިއެވެ. ” ގަމާރު… ” ފަޒްނާ ހެދުމުގައިވ ޖޫސް ފޮހެން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ” އައިމް ސޮ..ރީ… ‘ މަޑު ގިސްލުމެއް އިޝްކާގެ އަޑުގައި ވެއެވެ. ހަޤީޤަތުގައިވެސް ފަޒްނާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ރުޅިވެރި އަމަލުތަކުން އޭނަގެ އުފާވެރިކަމުގައި ހުޅުރޯކޮށްލިއެވެ. ފަޒްނާ އޭނައާއި އިމާކްގެ ކައިވެންޏަށް ޤަބޫލުވީ ހިތުން ރުހުމުން ބާވައެވެ. ” ދެން ކޮން ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް… ބުނަން ކަލޭ ތި ހަރާބުކުރީ އަހަރެންގެ އެންމެ އެކްސްޕެންސިވް ޑްރެސް… ހުރިގޮތް ބަލާބަލަ ސުންޕާގަނޑު…. ދުރަށްދޭ ބިޗް! ” އިޝްކާ ދޮންނުވިޔަސް އިޝްކާ ގައިގައި ހުންނަ ހިތް ދަމައިގަންނަ ސިފަތަކުން ފަޒްނާ ހަސަދަވެރިވިއެވެ. އިޝްކާގެ މޫނު ނޮޅާލާނަމޭވެސް އޭނަގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ދަތްކުނޑި ވިކާލިއިރު ފަޒްނާ ދެވަނަ އެތިފަހަރު އިޝްކާގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް ވީއްލާލިއެވެ.
ސިޓިންގް ރޫމްއަށް ނިކުތް އިމާކްއަށް މިހުރިހާ މަންޒަރެއް ފެނުނެވެ. އެދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނަ މަންމައާއި ދިމާއަށް ލަފްޒެއް ބުންޏެވެ. ފަޒްނާ އައި ރުޅީގައި އޭނަ އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތް އިރު އޭނަ ވަނީ ރުޅިއައިސް ރަތް ވެފައެވެ. ދަރިފުޅަށް ވެސް މިއަދު މުހިންމުވީ އިޝްކާއެވެ.
” އީމް އަހަރެން ބޭނުމީ ދާން… އީމް މަންމަ އަދިވެސް އަހަރެން ދެކެ ހޭޓް ކުރޭ… މި މެރިއޭޖްއަށް އެކްސެޕްޓްވީ މަޖުބޫރީއެއް އޮވެގެންހެން ހީވަނީ މޭއި ބީ ޔޯރ ޑޭޑް ފޯރސް ހާރ… ” އިޝްކާގެ ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ހޫނު ކަރުނަތަކުން އިމާކްގެ ޓީޝާޓް ތެމުނެވެ. ” އީޝް! މަންމަ ރުޅިއައީ އެހާ އަގުބޮޑު ހެދުމެއް ސްޕޮއިލް ވީމަ… އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން… ފަހުން މަންމަ އޯކޭ ވާނެ… ޝީ ހޭވް އަ ގުޑް ހާރޓް… ބޭބެ ވެސް އަވަހަށް ގިވް އަޕް ކުރަނީ އެއްނު… އެކަކު ޤަބޫލު ނުވިޔަސް އަހަރެން އިޝްކާއާއި މެރީ ކުރާނަން… ” މަންމައާއި ވާހަކަ ދެއްކުނު ގޮތުން އިމާކް ދެރަވިއެވެ. މަންމައާއި ދިމާއަށް އޮގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީ އޭނަ ހެއްޔެވެ ؟ ހާދަ ދެރައެވެ. އަވަހަށް މަންމަ ކައިރިން މާފަށް އެދެން ވީއެވެ. މަންމަ ކިހާ ދެރާވާނެހެއްޔެވެ.
އެދުވަހު ފަޒްނާ ރިލްވީއަށް ގުޅާފައި ހުރިހާ ކަމެއް އަވަސް ކުރުމަށް ބުނެލިއެވެ.
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ރިލްވީ އައުމުން ފަޒްނާ ހުރީ ނުހަނު އުފަލުންނެވެ. މަޑުމަޑުން ރިލްވީ އިމާކްއާއި އިޝްކާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަންނަން ފެއްޓިއެވެ. އެކިކަހަލަ މަންޒަރުތައް އިޝްކާއަށް ދައްކަމުން ގޮސް ރިލްވީ އިމާކްއާއި އިޝްކާގެ ދެމެދުގައިވާ ވާފަށް ކަނޑާލިއެވެ. އިމާކްއަށް ނޭގި ނަމަވެސް ރިލްވީއާއެކު ބޭރަށް ދިއުމާ އެކުވެރިންނާއެކު ތަންތަނަށް ދިއުން ގިނަވެއްޖެއެވެ. އޭނަ އިޝްކާއަށް ވަގުތު ހުސްކުރަން ބޭނުން ވިޔަސް ރިލްވީގެ ސަބަބުން އެކަން އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ.
އޮޅުމެއްގެ ތެރޭން އިޝްކާގެ ހިތުގައި ބޭވަފާތެރިކަމުގެ މޫއިންދާލެވުނެވެ. އެއޮށުގެ މޫތަށް ވަނީ ހިތުގައި ބާރަށް އޮޅާލެވިފައެވެ. އިޝްކާގެ ކަމަކީ މިހާރު އަބަދު ރުއިމެވެ. އިމާކް އޭނައަށް ކުރި ހުރިހާ ވައުދެއް އުވާލީއެވެ. އުއްމީދެއްނެތް ހުވަފެންތަކެއް ވެސް ދެއްކީއެވެ. ކަރުނައަކީ އިޝްކާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް ވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އިޝްކާ އިމާކްއާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ މަދު ފަހަރަކުއެވެ. ކައިވެނީގ ހުރިހާ ހުވެފެންތައް ދެއްކުމަށްފަހު އިމާކް އޭނަ ބާކީކޮށްލީއެވެ. އިޝްކާ މާލެ ދާން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނަގެ އަތުގައި ޓިކެޓް ނަގަން އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ނެތެވެ.
އިޝްކާ އިމާކްގެ ދިރިއުޅުމުން އެއްކޮށް ބޭރުކޮށްލަން ފަޒްނާއާއި ރިލްވީ ނިންމިއެވެ. ރޭވުމުގެ މަތީން އެދުވަހު ހެނދުނު އިޝްކާ ސައިބޯން އަންނަން ވާއިރަށް މެއިޑަކަށް ފައިސާ ދީފައި ފަޒްނާ ހުރީ ސްޓެއާސް މައްޗަށް ކުކިންސް އޮއިލް އަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު ތަޤްދީރު ފަޒްނާމެނަށް ދިނީ ކެއްސެވެ، އިޝްކާގެ ބަދަލުގައި އެމަޅީގައި ޖެހުނީ އިމާކްއެވެ. އިޝްކާއާއި ބަދައްލުކުރަން އިޝްކާގެ ކޮޓަރިއަށް ދަނިކޮށް ތެޔޮމައްޗަށް އެރުމާއެކު އިމާކް ސްޓެއާސް މަތިން ކައްސާލިއެވެ.
ގޭތެރޭގައި ގުގުމާލު އަޑުފަށްގަނޑާއެކު ފަޒްނާގެ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް ނައީކިރިޔާއެވެ. ލެއިން ތެމި ފޯވެފައި އޮތް އިމާކް ފެނުމުން ފަޒްނާ އަޑުގެ ކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވައިގަންނަމުން ރޮއިގަތެވެ. އިމާކްގެ ބައްޕަ ފަޒްނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލިއިރު ފަޒްނާއަށް ވަނީ ފުންއަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ތިމާ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އެއޮތީ ލޮލަށް ހެރިފައެވެ. ހިތާމައިގެ އިންތިހާއެވެ. އިޝްކާ ރޮއިރޮއިފައި އިމާކް ގައިގައި ބެއްދިއެވެ. ލޯހުޅުވުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރިއިރު އޭނަ ހުރީ ގަބުވެފައެވެ. އޭރު އެހިތުގައިވާ ޝަކުވާތަށް ވަންތަނެއްވެސް ނޭގެއެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އެނގުނީ އިމާކް ލޮލުގެ ފެނުމުން މަހުރޫމް ވިކަމެވެ. އެޚަބަރު ވެގެން ދިޔައީ ފަޒްނާއަށް ކެވުނު ޒަހަރަށެވެ. އެހެންމީހަކަށް އެހާ ބޮޑު ދެރައެއް ދޭން އުޅުމުން އޭނަގެ ކަރުބުޑުގައި އެކަމުގެ ހިތިރަހަ ލައިފިއެވެ. ފަޒްނާ ރޮމުން ގޮސް މޮޔަވާވަރު ވިއެވެ. އިޝްކާއަށް ވެސް ވަނީ ފުންއަސަރު ތަކެއް ކޮށްފައެވެ.
އިމާކްއަށް ބައިވެރިއެއްގެ އަޅާލުން އެންމެ ބޭނުންވި ވަގުތު ރިލްވީ އިމާކް ދޫކޮށްލާފައި ދިޔުމުން ފަޒްނާއައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. ލޮލުގެ ފެނުން ނެތް މީހަކާއެކު ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށްބުނެ ރިލްވީ ދިޔައީއެވެ. އޭނަގެ ދަރިފުޅުގެ ނުކުޅެދޭކަން ހާމަކޮށްދީފައެވެ. ރީތިކަމެއް ލިބިފައި ވިޔަސް ލޮލުގެ ފެނުން ނެތުމުން އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ ؟
އޭގެ ފަހުން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ކޮންމެ ދުވަހަކާއެކު އިޝްކާގެ ރަގަޅުކަން ފަޒްނާއަށް ފާހަކަ ކުރެވި އޭނަ ބޭނުންވީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އިޝްކާއާއި އިމާކްގެ ކައިވެނި ކުރުވުމަށެވެ. އިމާކްގެ މީހެއްގެ އެހީއަށް ބޭނުންވި ދުވަހު އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ އިޝްކާއެވެ. އަދި އެވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ. ފަޤީރުވިޔަސް އިޝްކާއަކީ ރަގަޅު ކުއްޖެއްކަން ފަޒްނާއަށް އަންދާޒާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. އިޝްކާއަކީ އަގުބޮޑު ޖަވާހިރެކެވެ.
ފަޒްނާ އޭނައަށް ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާކަމަށް މާފަށް އެދުނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އިމާކްއާއި ކައިވެނި ކުރަންވެސް އެދުނެވެ. އޭނަ އިމާކްއާއި އިޝްކާ ދުރުކުރަން ރޭވި ރޭވުންތަކުގެ ވާހަކަވެސް ފަޒްނާ ކިޔައިދިނީ ރޮވިފައިވާ އަޑަކުންނެވެ.
އިމާކްގެ ލޮލުގެ ފެނުން ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް އިޝްކާ އިމާކް ދެކެ ލޯބި ވަނީ އިންތިހާއަށެވެ. ފަހު ނޭވަޔާ ޖެހެންދެން ވެސް އޭނަ އިމާކް ދެކެ ލޯބިވާނެއެވެ. އިމާކްއަށްޓަކައި މުޅި ދިރިއުޅުންވެސް ޤުރުބާންކުރަން އިޝްކާ ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ.
-ނިމުނީ-

0

You may also like...

588 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. ވާހަކަ ވ ވ ވ ވ ވ ވ ރީތި ..
  މިކަހަލަ ރީތި އެތައް ވާހަކަ އެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން…

  ⚠Report!
 2. ވާހަކަ ވވވވވވވވވވވވވވވވވ ރީތި… ކީޕް އިޓް އަޕް …

  ⚠Report!
 3. ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ރީތި ވާހަކައެއް. ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ ރީތި އެހެން ވާހަކަތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. އަދި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރުދެން.

  ⚠Report!
 4. ވ ވ ވ ވ ރީތި ވާހަކަ އެއް..އެކަމަކު ވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ކުރީ…ހަމަ ސްޕާރބް…..

  ⚠Report!
 5. ދޮންތި ހާދަ މޮޅޭ ވާހަކަ ލިޔަން… ވާހަކަ ވވ ވވ ވވ ވވ ސަޅި… ހަމަ ސާބަހޭ ބުނެވޭނީ. 🙂

  ⚠Report!
 6. ވވވވވވވވވވވވވވވ ސަަަަަަަަަަަޅި ވާހަކައެއް…….

  ⚠Report!
 7. ވވވ ސަޅި ވާހަކައެއް…މިފަދަ އެހެން ވާހަކައެއް ވ އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން.. (:

  ⚠Report!
 8. ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޝުކުރިއްޔާ … އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތަ ތާނގައި މިފަދަ ރީތި އެތައް ވާހަކަ އެއް ފެނިގެންދާނެ!!

  ⚠Report!
 9. ވަރަށް ހަބޭސް….މިކަހަލަ ދެތިން ވާހަކަ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާ ބޭނުންވަނީ !

  ⚠Report!
 10. ފުރިހަމަ ރީތި ވާހަކައެއް. ތިގޮތުގައި ކުރިޔައް ދޭ. މާތް ﷲ ތިބާގެ ތޫނުފިލިކަން އިތުރުކުރައްވާ ހިތް އަލި ކުރައްވާށި. އާމީން

  ⚠Report!
 11. ރީތި ވާހަކަ އެއް…
  ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ ރީތި އެހެން ވާހަކަތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން…
  … ކީޕް އިޓް އަޕް …

  ⚠Report!
 12. ވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވ ރީތި…ނާނަ ގެ އެހެން ވާހަކަ އެއްްގެ އިންތިޒާރުގައި ނީން އެބަ އިނިން. އަދި އުންމީދުކުރަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނީން ގެ ވާހަކަ އެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެކަމައް….އަދިވެސް އެއްފަހަރު ބުނެވޭނީ ވާހަކަ ވވވވ ރީއްޗޭ. ތިކުރާ މަސަތްކަތައް ނީންގެ ފާރާތުން ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން… ޝުކުރިއްޔާ ނާނަ.

  ⚠Report!
 13. ވވވވވވ ރީތި މި ވާހަކަވެސް…ނާނަ ގެ ވާހަކަ އަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން..ވވ ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 14. ވވވވވވ ރީތި ވާހަކައެއް…ނާނަ ގެ ވާހަކަ އަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން..ވވ ފުރިހަމަ

  ⚠Report!
 15. ހެއި ނާނަ! ވާ ވާ! ވަރަށް ފުރިހަމަ. ބައިދަވޭ… ހަމަ ވާހަކަ ހަބޭސް… ވ ވ ވ މޮޅު…

  ⚠Report!
 16. ވާވް.. ސަޅި..ވަރަށް ފުރިހަމަ…މިހާރު މި ކަހަލަ އެހެން ވާހަކަ އެއް ކިޔާހިތުން ނުހުރެވޭ…

  ⚠Report!
 17. ވަރަށް ރީތި ވަރަށް ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް….ޚާއްސަކޮށް މުއްސަނދި ވީމަ ނިކަމެތިންނަށް ނުވިސްނާ މީހުންނަށް…..ވަރަށް އާންމު ކަމެއް މީ މިހާރު….އަނެއްވާހަކައަށް އިންތިޒާރުކުރަން…..ލިޔުންތެރި ކަމުގެ ދާއިރާއިން ނާނަ އަށް ފާގަތި މުސްތަގްބަލަކަށް އެދެން…..

  ⚠Report!
 18. ވާވްވްވްވް…..ސަޅި ކަމުގެ އިންތިހާ….ހިހިހިހި…ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ….މާޝާﷲ…

  ⚠Report!
 19. ވާއު، ނައިސް ސްޓޯރީ ނާނަ… މިކަހަލަ ރީތި ކުރުވާހަކަތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގެނެސްދޭންވީނު… ވ. އިންތިޒާރު ކުރަން ނާނަގެ ވާހަކަތަކަށް…. ހަމަ ހަބޭސް..

  ⚠Report!
 20. ނާނަ ތިކުރާ ހިއްވަރަށް އައްސަރި ބަހާއި ސާބަސް!!!!!!! ވވވވވވވވވވވ ލޯބި ކޮންސެޕްޓެއް!!!

  ⚠Report!
 21. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް މީ! މި ވާހަކަ ހަމަ ސިމްޕްލީ އެމޭޒިންގް! ކީޕް އަޕް ދަ ގުޑް ވޯކް

  ⚠Report!
 22. ވވވވވ ރީތި އިނގޭ..!! ނާނަ ގެ އެހެން ވާހަކަ އަކަށް ވެއިޓް ކުރަނީ މި ހަމަ..! ލޯބީގެ ވާހަކަ އެއް ލިޔައްޗޭ އިނގޭ! ވ.ރީތި ނާނަ ގެ މި ވާހަކަ..!

  ⚠Report!
 23. މީ ވ ވ ވ ފުރިހަމަވާހަކަ އެއް .. މަ ކީވާހަކަތަކުން އެއްވަނަ ލިސްޓް ކުރި މިވަނީ މިވާހަކަ ހޯދާފަ … މިވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބުނީތީ މިހިރީ ވ ވ އުފާވެފަ.. އައިއެމް ވެއިޓިން ފޯދި އެނަދާ ސްޓޯރީ …. މިވާހަކަ ހަމަ އައުޓް ސްޓޭންޑިން

  ⚠Report!
 24. ވަރަށް ރީތި މި ވާހަކަ…އާ ވާހަކައަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން

  ⚠Report!
 25. އަޅެ ހާދަ ކަޑަ ގޮތެކޭ ދޯ އެވީ :(އިމާކް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އެވީ ހަމަ އިމާކް މަންމަގެ ސަބަބުން…… އެނީވޭސް ވާހަކަ ހަމަ ވ ވ ވ ވ ވ ސަޅި..

  ⚠Report!
 26. ރީތި ކަމުގެ އިންތިހާ… އިތުރު ވާހަކަ އަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން..

  ⚠Report!
 27. ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ. އަދިވެސް މިކަހަލަ ރީތި ވާހަކަ ލިޔައްޗޭ..

  ⚠Report!
 28. ގިނަ ގިނައިން މި ކަހަލަ ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަމަ… ވާހަކަ ހަމަ ހަބޭސް

  ⚠Report!
 29. އަޅޭ…އަޑި ގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއް ދޯ … ވާހަކަ ވވވވވވވވވވވވވވވވވވ ރީތި

  ⚠Report!
 30. ރީތި ވާހަކައެއް… އެކަހަލަ އަންހެން ކުދިން މުޖްތަމައު އަށް ބޭނުމީ…

  ⚠Report!
 31. ހަމަ ހަބޭސް ވާހަކަ އެއް… އިތުރު ވާހަކަ އެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރިން…

  ⚠Report!
 32. ތި ވާހަކަ ވ ވ ވ ރީތި.. އެހެން ވާހަކަ އެއްވެސް ކިޔާލަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.

  ⚠Report!
 33. ސަޅި ވާހަކަ… އަދިވެސް އިތުރު ވާހަކަ ތައް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.

  ⚠Report!
 34. ރީތި މި ވާހަކަ. އިތުރު ވާހަކަ އެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

  ⚠Report!
 35. ވ.މޮޅު ކުއްޖެއް.. ތި ގޮތުގާ ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދޭ.

  ⚠Report!
 36. ރީތި.. އިތުރު ވާޙަކަ އެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

  ⚠Report!
 37. އަނހާ… ހަބޭސް ވާހަކަ އެއް މީ ! އިތުރު ވާހަކަ އެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.

  ⚠Report!
 38. މިހާ ތަނަށް ކިޔުނއ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ވާހަކަ

  ⚠Report!
 39. ވާހަކަ ހަމަ ހަބޭސް.. ވ. މޮޅު.. ތިގޮތުގައި ކުރިއަށް ދޭ..

  ⚠Report!
 40. މިކަހަލަ ރީތި އެތައް ވާހަކަ އެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން !!!!!!!!!

  ⚠Report!
 41. ސަޅި ވާހަކަ. އިތުރު ވާހަކަ އަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން

  ⚠Report!
 42. ވަރަށް ކަމުދޭ، .ސިސް ޔޫ އާ ޓްރައިން ވެރީ ހާރޑް ޓު ގެޓް ފަސްޓް.. ސޯ ، ޑޯންޓް ވޮރީ ޓޫ މަޗް.. .. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މީ އެއްވަނަ.

  ⚠Report!
 43. ނާނަ މި ރޮނގުން ކުރިޔަށް ދާނޭ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން،، ވވ ރީތި ވާހަކަ.

  ⚠Report!
 44. މިފަދަ ވާހަކަ ލިއުމުގެ މަޤްސަދަކީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުން ކަމަށް ވަންޔާ މި ވަާހަކައިން އެމަގުސަދު ފުރިހަމަ ނުވޭ. ފަރަންޖީ ބަސްކޮށާރެއް ފެނިގެން ދަނީ.

  ⚠Report!
 45. ވވވވވވ ރީތި.ނާނަ ގެ އިތުރު ވާހަކަ ތައް ނުކުންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދް ކުރަން. ބެސްޓް އޮފް ލަކް..އީދު މުބާރިކް

  ⚠Report!
 46. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ ވެސް މިރޮނގުން ފަސްއެބުރި ބަލާނުލާ ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން…ރީތި

  ⚠Report!
 47. ނަާނަ މި ރޮނގުން ކުރިޔަށް ދާނޭ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން..ސަޅި

  ⚠Report!
 48. މި ވާހަކަ ކިއިއްޖެ ވ ގިނައިން.. ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި!

  ⚠Report!
 49. މިކަހަލަ ރީތި އެތައް ވާހަކަ އެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން..

  ⚠Report!
 50. އިތުރު ވާހަކަ އެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން… ރީތި

  ⚠Report!
 51. ރީތި އިތުރު ވާހަކަ އެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

  ⚠Report!
 52. ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ހަމަ ސާބަސް.. ރީތި.. ތިގޮތުގައި ކުރިއަށް ދޭ

  ⚠Report!
 53. ވވވވވވވވވވވ ރީތި.. އިތުރު ވާހަކަ އަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން

  ⚠Report!
 54. އިތުރު ވާހަކަ އަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން… ރީތި

  ⚠Report!
 55. މިހާ ރީތި ވާހަކައެއް ހުވަފެނުގަވެސް ނުކިޔަން…

  ⚠Report!
 56. ވވވ ރީތި…ދުވަހަކުވެސް މިހާ ރީތި ވާހަކައެއް ނުކިޔަން…ތޭންކސް.. (:

  ⚠Report!
 57. މިފަދަ އެހެން ވާހަކައެއް އަވަސް މުސްތަޣުބަލެއްގައި ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން….

  ⚠Report!
 58. މާޝާﷲ .. ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ އެއް.. މި ފަދަ އެހެން ވާހަކަ އެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.

  ⚠Report!
 59. ވ. ރީތި.. ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރޭ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ވާނެ.

  ⚠Report!
 60. ސަޅި ވާހަކަ އެއް.. އިތުރު ވާހަކަ އެއް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.

  ⚠Report!