މަޑުމަޑުން އަތް ހަރަކާތް ކޮއްލީ މާޒިންގެ އެ ފުޅާ ބުރަކައްޓާ ދިމާލަށެވެ. މާޒިންގެ ގައިން ދުވަމުން ދިޔައީ މީރުވަހެވެ. އެވަހުގެ ތެރެއަށް ފީނައިގަންނަން އަމޭލިއާ ބޭނުންވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

“ރާސިލް” އަމޭލިއާ މާޒިންގެ ހަށިގަނޑުގައި އައްވަށާލަމުން ލޯމަރާލީ ރާސިލްގެ ސޫރަ ސިފަވުމުންނެވެ. މާޒިން ގައިން އެދުވި ލުއި މީރުވަހަކީ ރާސިލްގެ ވަހެވެ. ދެލޯ މަރާލެވުނީ ކުރެވުނު ފުން އިހްސާސްއަކުންނެވެ. “އެމީ” މާޒިން އަމޭލިއާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފައި ދުރުކޮއްލި އިރު އެދެލޮލުން ކަރުނައިގެ ވިދުންވިއެވެ. އަމޭލިއާއަށް ހޭވެރިކަންވީ މާޒިންގެ އެތޫނު ދެލޮލުން އެތަކެއް ޝަކުވާއެއް ފެނުމުންނެވެ. “ސޮރީ” އަމޭލިއާގެ އަޑު ކިރިޔާ ނިކުންނަ ކަހަލައެވެ. މާޒިން އަމޭލިއާގެ ގައިން އަތް ދޫކޮއްލުމައްފަހު ފުރަގަސްދިނީ ކަރުނަތަށް ފޮރުވުމަށެވެ. “މާޒިން” އަމޭލިއާ ކުރިއަށް ޖެހިލީ މާޒިންއާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. އެހިތުގައި ވަނީ ހަމަ އެންމެ ނަމެއްކަމަށް ބުނުމަށެވެ. ހިތުން ޖާގައެއް އެހެން މީހަކަށް ދެވޭވަރަށް ވުރެއް މިހާރު ހިތް ބަލިކަށިވެއްޖޭ ބުނުމަށެވެ. ރާސިލް ނޫން އެހެން މީހަކަށް ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ބުނުމަށެވެ.

“އެމީ… ސްޓޮޕް އިޓް… އަހަރެން ނޫޅެން އެމީ ބޭނުންވެގެންނެއް.. އައި ނޯ އައި ޑޯންޓް ހޭވް އަ ޗާންސް.. ސޯ އައެމް އޯކޭ…. އެމީއަށް އެނގޭތަ… މިހާރު ހީވަނީ ހިތުން ބޮޑު ބަރެއް އުފުލުނުހެން… ހާ….. ސޯ އޯކޭ.. އޯކޭ.. ކޭސް ދޯ… އައިވިލް ޑޫއިޓް…..” މާޒިން އަމޭލިއާ އާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލަމުން އަވަސް އަވަހަށް ބުންޏެވެ. އަމޭލިއާގެ އަގައިން އެހެން މީހެއް ދެކެ ލޯބިވެއޭ ބުނެފާނެތީ ކަންނޭގެއެވެ. އަމިއްލަ އަމިއްލަ އަށް މާޒިން ހުރިހާއެއްޗެއް ކިޔާ ނިންމާލިއެވެ.

“ތެންކްޔޫ މާޒިން….” އަމޭލިއާ މާޒިންގެ އަތުގައި ހިފާލީ ހީލަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހިތުގެ އެއް ކަނަކުން އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރެވުނެވެ. މާޒިން ކަހަލަ ރަނގަޅު މީހެއްގެ ހިތުގައި ޖެއްސުމުގެ ހައްގު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ. އަމޭލިއާ ދެރަވެސް ވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެގަޑީގައި އެވާހަކަ ނުދެއްކީ އިތުރަށް މާޒިންގެ ފާރުގަނޑު ބޮޑު ނުކުރުމަށެވެ.

*********

ދިއްލަމުން ދިޔަ ކުދި ކުދި ތަރިތަށް ރާސިލްއާ ވާހަކަ ދައްކާ ކަހަލައެވެ. ހަނދުގެ އަލި މަޑުވެފައި ރުޅިގަދަ ވެފައި ހުރިކަހަލައެވެ. “އަހަރެންނަށްވެސް އެނގޭ… އައި ލަވް ހާރ ޓޫ… އެނގޭ ވައުދު ވެވުނުކަން.. އެކަމަކު މިހާރު އޭނައަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އެނގޭނެ… މިހާރު އެދެލޮލުން ފެންނާނީ ލޯތްބެއް ނޫން… ހަމައެކަނި ނަފްރަތު” ރާސިލް ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލަމުން ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ރާސިލްއަށް ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ ޓެރަހަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެތަކެއް ހަނދާންތަކެއް އެ ޓެރަހުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާކަހަލައެވެ. ލޯބިން އަމޭލިއާ ގެންގުޅުތަން ލޮލު ކުރިމަތިން ސިފަވާކަހަލައެވެ. އެހިނިތުންވުން ފުންކަމުން ދަތްތަށް ފެންނަވަރުވެއެވެ. ރާސިލް އަށް ހީލެވުނީ އަމޭލިއާ ރާސިލްގެ އަތުތެރޭގައި ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅު ސިފަވުމުންނެވެ.

މާޒިން ސައިކަލުގައި އަމޭލިއާ ގެއަށް ލައިދިނުމާއެކު އަމޭލިއާ މިސްރާބު ޖެހީ ޓެރަހަށެވެ. މާޒިން ލޯބިވާ ވާހަކަ ހާމަކުރުމުން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނެނީއެވެ. މާޒިން އަކީ ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. އަމޭލިއާ އަށް މާޒިން ދެރައެއް ނުދޭނެކަމުގެ ގެރެންޓީ އެބައޮތެވެ. ފުން ވިސްނުމެއްގައި އަމޭލިއާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ އިންދާ ރާސިލް ފެނުނެވެ. ރާސިލް ހުރިގޮތުން ސީދާ އަމޭލިއާ އާ ދިމާލަށް ބަލަނީ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ. ތިން ދުވަސް ފަހުން އެ ސޫރަ ފެނުމުން އަމޭލިއާއަށް އިނދެވުނީ ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެ ސޫރަ ދެކިލުމަށް ބޭގަރާރުވި ވަރު އެނގޭނީ އެންމެ ފަރާތަކަށެވެ. އަމޭލިއާ ރާސިލް އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނީ ފޫހިކަމެއް ނެތިއެވެ. އެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައި ފޮރުވާލަދޭށޭ ބުނަން އަމޭލިއާގެ ދޫ ހަރަކާތް ކޮއްލިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާސިލް އެންމެ ފަހުން ބުނި ބަސްތަށް ސިކުނޑީ ތެރޭގައި ތަކުރާރުވީ ކުއްލިއަކަށެވެ.

“ރާސިލް” ރާސިލްއަށް ހަމަ ބިމަށް ތިރިވެވުނީ އަމޭލިއާގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ. ކުރިމަތީގައި އަމޭލިއާ އިންތަން ފެނުމުން ރާސިލްއަށް ހުރެވުނީ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. އެއީ ހަމަ އަމޭލިއާ ބާއެވެ. “ރާސިލް…” އަނެއްކާވެސް އަމޭލިއާގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުނެވެ. “މިއުޅެނީ މާޒިން އާ އިންނަން ވެގެން… ޕާޓީ އަށް ކިޔާނަން އެނގޭ… މާޒިން މިރޭ އެބުނީ ލޯބިވާ ވާހަކަ.. މާޒިން ކުރިން ބުނިނަމަ ރާސިލްއާ ދިމާލަށް އަހަރެންނަށް ނުދެވުނީސް ކަންނޭގެ.. އެނގޭތަ.. މާޒިން އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާން ފަށައިފި ގްރޭޑް އަށަކުން ފައްޓައިގެން.. އެހެން ވީމަ އެއީ ތެދުވެރި ލޯބިކަމަށް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެއްނު… ވަރަށް އުފާވާނެ އަހަރެންގެ އުފާވެރިކަމުގައި ބައިވެރި ވެއްޖެއްޔާ.. ރާސިލްގެ ކައިވެންޏަށް ނުދެވުނީ ނުކީމަ… އެކަމަކު އަހަރެން ކީމަ އަންނަން ވާނީ” އަމޭލިއާ އަށް ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއް ނޭނގުނެވެ. ރާސިލް ކައިރީގައި މާޒިންގެ ވާހަކަ ބުނެވުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. ރާސިލް ދެރަ ކުރުމަށް ހެއްޔެވެ. ރާސިލް ދެރަވުމަކީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ހިލަ ހިތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އެހެން ނޫނަސް މީހެއްގެ ފިރިއެކެވެ. އަމޭލިއާ އަމިއްލަ މޮޔަކަމާމެދު ބޯ ހޫރާލެވުނެވެ.

” ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް އެދެން….” ރާސިލް ހަމަ އެކަނި އެހެން ބުނެ އެތަނުން ދިޔައީއެވެ. އަމޭލިއާ އަށް އިނދެވުނީ އަނގަ ހުޅުވައިގެންނެވެ. “ބާއްޖަ ވެރި ހަޔާތެކޭ… ނުވެސް އަހާ.. އަހަރެން ލޯބި ވޭތޯވެސް ނާހާ.. އަހަރެން އޯކޭތޯވެސް ނާހާ….” އަމޭލިއާ މުށިތައްމަތީ އިށިންނަމުން ދެކަކޫ މަތީގައި ބޯ އަޅާލީ ހިތަށް ކެއްނުވުމުންނެވެ.

“އެމީ” މިފްޒާލް އަށް އަމޭލިއާ އިންގޮތުން ދުވެފައި އައިސް އަމޭލިއާ އާއި އެއް ހަމައަކަށް ތިރިވަމުން ގޮވާލިއެވެ. “ދޮންބޭ” އަމޭލިއާގެ އަޑުގައި ވަނީ ވޭނެވެ. ދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔައީ ހޫނު ކަރުނައެވެ. “ކިހިނެއް ވީ” އަމޭލިއާއަށް ވެގެން އުޅޭގޮތެއް ނޭނގުމުން މިފްޒާލް ކަންބޮޑުވިއެވެ. “ރާސިލް ކީއްވެތަ އެހެން އެ ހަދަނީ…” އަމޭލިއާ ބުނެލި ހަމަ އެކަނި ޖުމްލައިން މިފްޒާލްއަށް ވެގެން އުޅޭގޮތެއް ރޭކާލިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ސުވާލެއް ނުކުރީ އަމޭލިއާގެ ހާލަތާ މެދު ވިސްނައެވެ. މިފްޒާލް އަމޭލިއާ ހުއްޓާލަންދެން ކައިރީގައި އިނެވެ. އެތައް އިރަކު ރުއިމައްފަހު އަމޭލިއާ ހަމައަކަށް އެޅުނެވެ. އަމޭލިއާ މިފްޒާލް އާއި ދިމާލަށް ބަލާލީ ތުން ފިއްތާލަމުންނެވެ. މިފްޒާލް ހީލާފައި ދެން އެތެރަށް ވަންނާށޭ ބުނީ ފަހުން އެވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. އަމޭލިއާ ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ދިޔައީ މިފްޒާލް ކައިރީގައި ބުނެވުނު މޮޔަ ހީވެގެންނެވެ.

………….

ރާސިލްއަށް ނުނިދި ދެފަރާތަށް ފޮރޮޅި ފޮރޮޅި އޮވެވުނީ އަމޭލިއާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ މެދު ވިސްނަމުންނެވެ. “މިއުޅެނީ މެރީ ކުރަން.. މެރީ ކުރަން” ރާސިލްގެ ކަންފަތަށް އެ އަޑު އިވި އިވި ހުއްޓެވެ. “އާ” ރާސިލް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފަމުން ތެދުވީ ބޮލަށް ތަދުވާތީއެވެ.

“ދަރިފުޅާ” ނާސިރާ ރާސިލްގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ދިނުމަށްފަހު ވަނީ ރާސިލް ދޮރު ހުޅުވާލުމުންނެވެ. “މަންމާ… ނުނިދައި ތިއުޅެނީ… އެގާރަ ޖަހަނީ އެއޮށް” ރާސިލް ގަޑިއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލީ ކަންބޮޑުވެ ހުރެއެވެ. “ނުނިދިގެން… ދަރިފުޅާ… މަންމައަށް އެކުއްޖާ ދައްކާލަފާނަންތަ.” ނާސިރާ އެހެން ބުނުމުން ރާސިލް ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލިއެވެ. ފޯނުގައި އަމޭލިއާގެ އިނީ އެންމެ ތިން ފޮޓޯ އެވެ. އެއީވެސް ދެމީހުން އެކީގައި ނަގަފައިވާ ލޯބީގެ ވަގުތު ކޮޅުތަކެވެ. ރާސިލް އެނދުމަތިން ފޯނު ނެގުމައްފަހު އަމޭލިއާ އާއި ރާސިލްގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލިއެވެ. ރާސިލްގެ ދެއަތުން އަމޭލިއާގެ އުނަގަނޑުވަށާ ލައިފައި ވާއިރު އަމޭލިއާގެ ހިނިތުންވުން ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ. “ދަރިފުޅާ.. މީ ކުރިމަތީގައި…” ނާސިރާ އަތް ދިއްކޮއްލީ އަމޭލިއާ މެންގެއާ ދިމާލަށެވެ. ރާސިލް ނާސިރާގެ ސުވާލަށް ބޯ ޖަހާލީ އާއެކޭ ބުނުމަށެވެ. “ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެއް.. މަންމައަށް ވަރަށް ކަމުދޭ… ދަރިފުޅު ވަރަށް ލޯބިވޭ ދޯ… ކޮބާ މިހާރު މިކުއްޖާ” ނާސިރާ އަމޭލިއާގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވިއެވެ. “އޭނަ އުޅެނީ މީހަކާ އިންނަން.” ރާސިލް މޫނުގައި ދެއަތް އެޅެނީ މޫނު ފޮރުވާލުމަށެވެ. “މަންމަ އަށް މާފުކުރޭ.. ބައްޕަގެ ސަބަބުން” ނާސިރާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވި ރާސިލް ނާސިރާގެ އަތުގައި ހިފީ ނުރޯށޭ ބުނަމުންނެވެ. “މަންމާ.. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވާނީ ރަނގަޅަށް” ރާސިލް ނާސިރާގެ އުނގުމަތީގައި ބޯ އަޅާލުމުން ނާސިރާ އެބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ނާސިރާއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައިބަފައިންގެ ހޮވުމާ މެދު ޝައްކުވުމުންނެވެ.

ނާސިރާ އާއި ރާސިލް ދެއްކި ވާހަކަ އަޑުއަހަން ބޭރުގައި މަހުމޫދު އިނީ އަތަށް ފެންފުޅިއެއް ލައިގެންނެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ އަނބިމީހާ އާއި ދަރިފުޅުގެ ހިތުގައި މިޖެއްސުނީ ހާދަ ވަރަކަށެވެ. އެއްބަސް ވާންވީހެއްޔެވެ. ނޫނެކެވެ. އުބައިދަކީ އެންމެ ކުޑައިރުން ފަށައިގެން އެކީގައި އުޅުނު ހަމައެކަނި ރަހުމަތްތެރިޔާއެވެ. މަހުމޫދު އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އިތުރަށް ނުވިސްނުމަށެވެ. ވިސްނައިފިއްޔާ ޅަ އެއްޗެއް އެޅިދާނެއެވެ. މިހާރުވެސް ކިޔާދޭން ނުޖެހޭވަރަށް ކިޔާދެވިއްޖެއެވެ.

*******

ފަންސޫރެއް އަތަށް ލައިގެން އެ އަނބުރަމުން ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ އިން އަމޭލިއާ އިނީ ފުން ވިސްނުމެއްގައެވެ. “ޕޮއް” މާޒިން އައިސް އަމޭލިއާ ސިއްސުވާލުމުން އަތުގައި އޮތް ފަންސޫރު ދިޔައީ އުދުއްސައިގެންނެވެ. “މާޒިން… ބިރުން ހަލާކު ވެއްޖެ” މޭމަތީގައި އަތް އަޅާލަމުން އަމޭލިއާ ބުންޏެވެ. “ހިހިހިހ ސޮރީ.. އެހެންނޭ ވާނީ.. ކޮން ކަމަކާ ގެއްލިފަ ތީނީ…” މާޒިން ހުނުން ހުއްޓަމުން އަހާލިއެވެ. ” އަލުން ކުޑޭގެ ފައިލް ކިޔަމާ… މާޒިންއަށް އެނގޭނެއެއްނު ފައްޓާނީ ކިހިނެއްކަން… އެކަމަކު އަނެއްކާ އެމީހުން އެއްބަސް ނުވެއްޖެއްޔާ” އަމޭލިއާ ވިސްނަމުން ދިޔަ ކަންތަން އެނގުމުން މާޒިން އަމޭލިއާގެ ކޮޑުގައި ހިފުމަށްފަހު ގޮނޑީގައި ބޭންދީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއެވެ. “އެމީ ތިވަރަށް ވިސްނަންޏާ ބޮލުން ފަތް ހުސްވެދާނެ.. ނުވިސްނަބަލަ.. ޕްލީޒް… ހުރިހާ ކަމެއް ވާނީ ރަނގަޅަށް.. އިތުބާރު ކުރެވޭ މީހެއްގެ އަތްމައްޗަކަށްނު ތި ދޫކޮއްލީ.. އެހެން ވީމަ އިތުބާރު ކުރޭ” މާޒިން އަމޭލިއާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބުނެލީ ހިނިތުންވަމުންނެވެ. “ތެންކްޔޫ” އަމޭލިއާ އަބަދުވެސް މާޒިންއަށް ޝުކުރުވެރިވެއެވެ.

……………..

“ކޮބާތަ… ކޮބާތަ” ޖެލީ ކުރިމަތީގައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ އިން ޒީނާގެ މޫނު ހީވަނީ ރަތްކަމުން އަލިފާން ގަނޑެއް ހެނެވެ. ” ހާދަ ލަސްވީ.. ފަނަރަ މިނެޓް ވެއްޖެ” މާޒިން އާ ދިމާލަށް ލޯ އަޅާލަމުން ޒީނާ ބުނެލީ ތުން އަނބުރާލަމުންނެވެ. “ސާބަހޭ،… ދެންމެ އޭ ނިމުނީ.. ބަލާބަލަ ފެންވެސް ނުވަރާ މިހުރީ.. ހަވީރު މީހުން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭނީ ރީތިވެގެން” މާޒިން ލައިގެން ހުރި ގަމީހަށް ކުޑަކޮށް ދަމާލަމުން ބުނެލީ ޒީނާއާއި ދިމަލަށް ވައްތަރު ޖައްސަމުންނެވެ. މާޒިން އަނގަޔަށް ހަދާލިގޮތުން ޒީނާއަށް ނުހީ ނުހުރެވުނެވެ. “މާޒިން ގަނޑު… ” ޒީނާ މާޒިންގެ ގައިގަ ކުޑަކޮށް ޖަހާލަމުން ބުނެލީ ހެމުންނެވެ.

މާޒިން އާއެކު ޒީނާއަށް ވިލިގިއްޔަށް ދެވުނު އިރު ހަޔެއް ޖަހާނެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި ދެމީހުން ހިނގަމުން ދިޔައީ ބީޗްއާ ދިމާލަށެވެ. “ހޫން.. ދެން ކިޔާބަލަ،…. މަހީކުރީ ބޮޑު ކަމެއް ޖެހުނީކަމަށް” ދޮންވެލިގަނޑު މަތީގައި އިށިންނަމުން ޒީނާ އަހާލިއެވެ. “އެމީ ކައިރީގައި ބުނެފިން ލޯބި ވެއޭ… ހިހިހި އެއީ ކުޑަ ކަމެއްތަ” މާޒިން ބުނެލި އެއްޗަކުން ޒީނާއަށް ހިނދުކޮޅަކު ނަމަވެސް ނޭވާލާން ނޭނގުނެވެ. “ދެން… އެމީ ބުނީ” ޒީނާގެ ހިތް ޑަން ޑަން ލާފައި ޖެހެއެވެ. “އެމީ ބުނީ ކީކޭހެން ހީވަނީ” މާޒިން ޒީނާއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބުނެލީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކޮށެވެ. “އޯކޭ ވީތަ… އަޅޭ ސޯ ހެޕީ… ފައިނަލީ ދޯ” ޒީނާ ހާސްވިއެވެ. ހުރިހާ ބަސްތަކެއް އަވަސް އަވަހަށް އަމުނާލިއެވެ. “ހެހެހެހ.. ނޫން… އަހަރެންނަށް އެނގޭ އެމީ ބުނާނީ ކީކޭކަން.. އެހެންވެ އެމީއަށް ވުރެއް ކުރިން އަހަރެން ބުނީ އެމީ ބުނާނެ އެއްޗެހި… ޒީ… ޒީއަށް ނޭނގޭނެ.. އެމީ ކައިރީގައި އެހެން ބުނެވުނީމަ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ.. އައި މީން ކުރިން ހީވި މޭ ފިތިފަ ހުންނަހެން.. ނޭވާ ނުލެވޭހެން… އެކަމަކު މިހާރު ވަރަށް ފަސޭހަ… ޒީއަށްވެސް ލޯބި ވާ މީހަކާ ދިމާ ވީމަ އެނގޭނީ ކުރެވޭ އިހްސާސް” މާޒިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. “މާޒިންއަށް ކިހިނެއް އެނގެނީ އަހަރެން ލޯބިވާ މީހެއް ނެތްކަމެއް… ހިހިހިހ ނަސީބެއް… މާޒިން އޯކޭދޯ” ޒީނާ މާޒިންއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބުންޏެވެ. މާޒިންވެސް ޒީނާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ އެއީ ނޭނގޭ ވާހަކަ އެއްކަމުންނެވެ. ޒީނާގެ ދެލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ކީއްވެގެންކަމެއް މާޒިންއަށް ނޭނގުނެވެ. ޒީނާގެ ލޯ ހާދަ ބޮޑެވެ. ވަށްމޫނު ކޮޅު ލޯބިކަމުން މޮޑެލާހިތްވެއެވެ. މާޒިން ހިތައްއެރި އެއްޗަކުން އަވަހަށް މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. މާޒިން ތެދުވެ ހިނގައިގަތީ ޒީނާ ކައިރީގައި ދާން ހިނގާށޭ ބުނަމުންނެވެ.

********

“ނާސިރާ… ނާސިރާ… އަހަރެން މާފަށް އެދެންވީ ކިހާވަރަކައްތަ” މަހުމޫދު ނާސިރާ ކައިރީގައި ހުރެގެން ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. “މަހުމޫދު އަހަރެންގެ މާފު ބޭނުންވެގެން އެބަ އުޅެންތަ” ވަރަށް ރުންކުރު ގޮތަކަށް ނާސިރާ އަހާލިއެވެ. “ބޭނުން… ވަރަށް ބޭނުން…. ނާސިރާގެ މާފު ލިބޭންޏާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނަން” މަހުމޫދު ދިޔައީ އާދޭސް ކުރަމުންނެވެ. “އެންމެ ރަނގަޅު.. އަންނަ އަނގާރަ ދުވަހުން މަހުމޫދު ކޮއްފަ ހުރި ކުށެއްވިއްޔާ އެއަށް އިއުތިރާފުވޭ.. މަހުމޫދު ޖަލަށް ލިޔަސް އަހަރެން މަހުމޫދަށް އިންތިޒާރު ކުރާނަން… އަދި ވަފާތެރި އަންބެއްގެ ގޮތުގައި މިދުނިޔޭން ވަކިވެގެން ދަންޏާ ދާނީ… މަހުމޫދަށް ވާނެތަ…” ނާސިރާ ބޭނުންވާ ގޮތް ހާމަކުރީ މަހުމޫދާ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. ދެމަފިރިން އެއްކޮޓަރިއެއްގައި އުޅުނަސް ދެބީރައްޓެހިން ކަހަލައެވެ. “އެންމެ ރަނގަޅު.. ނާސިރާއައްޓަކާ… އަހަރެން އިއުތިރާފް ވާނަން… ނާސިރާ ދެކެ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ” މަހުމޫދު ނާސިރާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނާސިރާ މަހުމޫދު ދެއްކި ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރާކަން އެނގެއެވެ. މައްސަލައެއްނެތެވެ.” ނާސިރާ އިންތިޒާރު ކުރަންޔާ އަހަރެންނަށް ވާނެ…” މަހުމޫދު ތަކުރާރު ކޮއްލިއެވެ.

ނުނިމޭ…..

23

77 Comments

 1. kamana

  March 4, 2016 at 3:38 pm

  Guyxx mi part thankkolheh kuru dhw. Sorryy for tht. Insha allah maadhama rey part eh up koh dhynan. Thnk u guyxx for supprtn n readin thx one. Lov yu guyxx ??????

 2. twnkl str

  March 4, 2016 at 3:46 pm

  Woww salhi ingwy..yey me frst..lurv yu mr kamaaaaa

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:18 am

   Heheh. Yes ur alwayx first ehnu? Thnk u so much lov ??

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 11:22 am

   Hehe dhwww?????

 3. Mari

  March 4, 2016 at 3:48 pm

  Wow..vvv reethi..thanxxx..keep it up..kamana

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:19 am

   Thnks mari ?

 4. girl

  March 4, 2016 at 3:53 pm

  really nice…

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:19 am

   Thnk u ?

 5. Zu

  March 4, 2016 at 3:56 pm

  Wow.. I luv this story.. Wen next part.. ☺???

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:20 am

   Insha allah tonyt thnk u?

 6. Eeamy

  March 4, 2016 at 4:21 pm

  Kahmaa dhen bunaane ehcheh ves ney mi mihaathanah kiyunu ehme rythi vaahaka… Vvvvvvvvvvvv reethi.. I love it.. Btw sorry kahmaa comment eh koh nuleveythy bxy kamun ney ekamu story hama perfect igey
  Love you tvgc

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:20 am

   Alheyyyy. Still so happii to knw tht u read it regularly. Thnk u so much ?

 7. raaz

  March 4, 2016 at 4:38 pm

  alhey… emy n maaxin nugulhuvahchey…. eyrun v hadi vaane…. anyways story v v v reethi! just love this story

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:21 am

   Heheh. Alhe balamaa dhw. Thnk u?

 8. laimaan

  March 4, 2016 at 4:56 pm

  V reethi mi part ves. Maaxin n zeena gulhuvan v dhen. So happy maadhan rey part eh up vaanethin. Good luck n waitin for the next part

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:21 am

   Thnk u maan ?

 9. Appy

  March 4, 2016 at 4:57 pm

  V v rythi …kamaa haadha molhey. ..

 10. Appy

  March 4, 2016 at 4:59 pm

  Maaxin aa emy aa gulhen vx beynun vey ekam rasil ge vx kushehneh dhw…..dhn zee ekam lwbi vey dhw maxin dheke

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:22 am

   Dhemyhun vx okey dhw. Maaxin n raasil. Heheh anywayxx thnk u ?

 11. munee

  March 4, 2016 at 5:19 pm

  vvv reethi keep it up kamana…

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:22 am

   Thnk u munee ?

 12. sikko

  March 4, 2016 at 5:30 pm

  jux lov3 this story.. tks kamanaa

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:23 am

   Thnk u sikko?

 13. sheyn

  March 4, 2016 at 7:00 pm

  acheedi

 14. sheyn

  March 4, 2016 at 7:01 pm

  v v v v v vvv v hadi mihaa hadi vaahaka eh nukiyan adhi dhuvahaku vx

  • kalhu sheyn

   March 4, 2016 at 7:14 pm

   Hahaha …vaahaka kiyaane ehn kiyaafa knme dhuvahaku…mashah mahssala aky sheyn ehaa ready ga hunna iru vx kamana las vaathyve…haha sheyn aslu vx haadha jealous ve ey dhw…mahssala aky sheyn ah aharemen nah rythi vaane kahala vaahaka eh nuliyevun..sheyn ah hadiyey kiyaafa nuhurwvw mi vaahaka nukiya eh..boa goas vefa kanneynge thi hury..doc ah dhahkkaalan vynu…adhi bunan tha …kamana kalhey bunaa iru sheyn dhaanvynu kamana huri soora eh balaalan..plx eyah fahu kalhey kiyas okay

  • kalhu sheyn

   March 4, 2016 at 7:17 pm

   Adhi thikahala hadi gotheh neih sheyn eh nudheken…chyyyy furathama gd manners dhaskuran feney

  • kalhu sheyn

   March 4, 2016 at 7:28 pm

   Dhn anehkkaa sheyn akah nukere kamana dhoney bunaakah vx..aslu sheyn ehnvegen e ulhenii…. Sheyn thihen ladhun nuhure bunelaba kamana dhoney….mashah hyvey sheyn vx thi vrh kalhu myhekey amihlla myhaa kalhu vyma ehn myhun vx e grup ah laan ulhenihyyey….aharemen e dhenii kamana gina ginain vaahaka liyefa sheyn ah e vaahaka thah kiyeyne goiyy hama jehssun..sheyn mihaaru vx e hunnanik maadhan rey up kuraanamey buniima vx e varu vx las vefa..kamanaa sheyn ah ehennahadhaga..sheyn mihaaru nxt prt up veythw e hunnanii inthizaaruga…hahahahahaaaa????

 15. xeees

  March 4, 2016 at 7:05 pm

  v v v v reethi….. keep it up kamana ????????????

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:23 am

   Thnk u xee ?

 16. Shaanu

  March 4, 2016 at 7:49 pm

  Story v v v v v nice, keep it up kamanaa!

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:24 am

   Thnk u shaan ?

 17. sheyn

  March 4, 2016 at 10:43 pm

  ma noolhen moya vegeneh

 18. sheyn

  March 4, 2016 at 10:45 pm

  aslu my sheyn majalakah kiyaa ehcheh..kamanage stwry hama habys

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:29 am

   I dnt knw if u really mean tht. Still thnk u ?

 19. sheyn

  March 4, 2016 at 10:45 pm

  srry everyone plx 4give me

  • understand

   March 4, 2016 at 11:08 pm

   hahahahaha lol

  • kalhu sheyn

   March 5, 2016 at 6:04 am

   Its ok…dhn ekahala ehvx ehcheh ehvx liyun theriyakaa dhimaalah nubunaathi…..??

 20. noo

  March 4, 2016 at 11:45 pm

  Haadha reechey. Emy n raasil gulhuvaa avahah v salhi . n shyen maafu kohfin ekamaku dhn ekahala kameh nukuraathi. Raasil n emy loabin ulhey Iru salhi..

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:25 am

   Aslutha. Ehnvihyaa adhivx ekahala scene thah gennan vy dhw ? Hehheh thnk u so much ?

 21. Affa

  March 5, 2016 at 12:24 am

  V reethi ma favourite ingey kamana… :*

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:26 am

   Awwn aslutha. So happiii. Thnk u?

 22. sheyn

  March 5, 2016 at 7:29 am

  aan dhen dhuvahaku vx nukiyaanan ekahala ehcheh evves myhakaa dhimaalakah…understant..adhivx thi kiyany kalhu sheyn.. v foohi..anehkaa vx kiyaany handi ganduvaru kalu kamana

 23. Ninni

  March 5, 2016 at 8:12 am

  Emy r maazin dhw salhivrnee. Edhemeehun gulhuvabr..

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:26 am

   Aslu. Emy n maaxin gulheytha. Anywayx thnk u?

  • Ninni

   March 5, 2016 at 2:30 pm

   Hmmmm.. e dhemeehun asluvx gulhenee…

 24. dhon sheyn

  March 5, 2016 at 8:40 am

  Okay…so kamana ah swry bunahvhey…tc??

 25. Sheyn

  March 5, 2016 at 9:12 am

  Hahaha…srrry dhon kamanaa…lol

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:35 am

   Kamana ekani kiyas okeyy. N itx okey sheyn. ??

 26. Sheyn

  March 5, 2016 at 9:13 am

  Thuhaa understanding kujjeh ge name balaalan beynun..plx name bunefaanan thr..can we be friends

 27. Sheyn

  March 5, 2016 at 9:15 am

  Numbrr vx bunefaanan thr

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 10:01 am

   Hehe aslu beynun vy sheyn kamana aa dhimaalah ehaa hadikh ehchehi kyma e rangalhu noon kameh kan angan..nd e gothah vaahaka dhehkkyma sheyn vx kada vaa kan angan..thanks ekan understand vyma???

 28. Ashia

  March 5, 2016 at 9:52 am

  Kamana aslu namaky kibatha. N hw old r u. I really wanted to ask bfr.

  • kamana

   March 5, 2016 at 11:27 am

   Dhn faharakun okiii aashi ?

 29. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:08 am

  Thee kaaku thr..kaaku ge age balan bey nun vany.

 30. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:10 am

  Twnklstr thr sheyn aa dhimaalah kalhu sheyn kiyany

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 10:18 am

   Haha hmm ehnnehnnu vaany sheyn kamana ah kalhu kamana ey buniima..

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 10:19 am

   Haha sheyn kamana ah kalhu kamana ey buniima bunaane dhw ehn myhun vx

 31. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:11 am

  I want ute numbrrrrr plx dheefaanan thr

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 10:16 am

   Haha

 32. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:26 am

  Plx dwefanan thr

  • twnkl str

   March 6, 2016 at 5:49 pm

   9877654

 33. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:27 am

  Plx plx..beynun thy nayaa v gina vaahaka dhahkan

 34. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:29 am

  Kitheh tha twnkl str ge age

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 10:31 am

   65??

 35. twnkl str

  March 5, 2016 at 10:30 am

  Hehe i can’t give my number

 36. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:53 am

  Why???

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 10:56 am

   Yu knw..ehn adhi bunelaahaa faseyha akun number nudheveyne dhww??

 37. Sheyn

  March 5, 2016 at 10:55 am

  Sheyn ge num berr dhwynan gey vibre in angaala..ok shw

 38. sheyn

  March 5, 2016 at 11:06 am

  plx dheebala..sheyn mee thi heekuraa kahala kujjeh noon

 39. grl

  March 5, 2016 at 4:39 pm

  Sheyn thi anheneh tha noony firihenwhtha thihaa varah thi aadheys kurany

 40. sheyn

  March 5, 2016 at 9:06 pm

  hahaha.im a boy…lm 16 years old

  • Misty

   March 5, 2016 at 9:43 pm

   Misty hykury thi girl eh kamah. ???

 41. sheyn

  March 5, 2016 at 9:07 pm

  aslu furihama namaky shaahaan..gey myhun loabinmkiyany sheyn

  • twnkl str

   March 5, 2016 at 9:38 pm

   So adhi sheyn ah rangalhu gotheh bune dhinumakun iy means nan bunumeh noin dhw ???

 42. noo

  March 5, 2016 at 9:19 pm

  Thikonkameh mihaaru. Concentrate this story. Hama bunaa Iran number dheyn me raaje FM tha . ohh kamanaa haadha reechey mivaahaka. Furathama emy ah raasil bokusa ga hutaa fenunu dhuvahu faadakah ulhuneh nun dhow . aslu Ethan than raasil mihaaru handhaan v ma salhivaani. Emy ah eyru ehen Evy emee rape kohlaafa hurimakan. Chen raasil n emygulhuvaa adhi emy ge masahkathah raasil ves help vegen e case nimey Iru salhi vaani.. Me hama hiyaaleh. Thanks kamanaa v v habeys. Salhi vaahaka eh this falhaali..

 43. Misty

  March 5, 2016 at 9:40 pm

  Varah salhi

Comments are closed.