ޕޮލިސްޓޭޝަންއަށް ވަދެގެން އައި ނީރާގެ ހިތް ދިޔައީ އޮބި ނޯންނަވަރަށް ތެޅެމުންނެވެ. އެއީ ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަތުމަށް އޭނާ ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް ނޭނގޭ ބާރުމިނަކަށް ސަބަބެއްނެތި ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. ފުލުހުންނާއި އެކު އެމީހުންގެ ފަހަތުން ނީރާ ދިޔައެވެ. އިސްއުފުލާ ބަލާލީ ފުލުހުންތަށް މަޑުކޮށްލުމުންނެވެ. އެއާއި އެކު އޭނާގެ މޫނު މަތީ އެއްޗެއް ޖެހިހެން ހީވިއެވެ. މިތަން ފެނުމުގެ ކުރިން މަރުވިނަމައެވެ. ނީރާގެ ލޮލުން ކަރުނަތަށް އައެވެ. ހިތުގައި ކަނޑައަޅަމުން ދިޔަ އަޒުމްތަށް ވިއްސިވިހާލިވިއެވެ. ކުރިމަތީ ބޮޑު ގުރޫޕަކާއި އެކު މެދަށް ވާހެން އެހުރީ ދެވަނަ އިތުރުމީހެއްނޫނެވެ. ރަޔާންއެވެ. “ރަ..ރަޔާން!!!” ނީރާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އަނގަމަތީ އަތްއަޅާލެވުނެވެ. ނުރޯނަން ކަމަށް ބުނެ އަޒުމް ކަނޑައެޅިއެއް ކަމަކު އޭނާއަށް ރޮވުނެެވެ.

ނީރާއަށް މިވީގޮތް ހިތުގެ ކަނަކުން ނަގައިގަނެވުނެވެ. ރަޔާން އެވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމަކަށް ނީރާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ނީރާއަށް ކަރުނައިގެ ތެރެއިން ރުޅި އާދެވުނެވެ. ދަތްކުނޑި ވިކާލެވުނެވެ. ގޮށްމުއްކަވާލިއެވެ. “ރަ..ރަޔާން…!!! ކަލޭ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ކުރި ކަމެއްމީ؟؟؟؟؟ އަހަރެން ނޮޅާ ކާލިނަމަ.. އެ ކުޑަ ކުޑަ ފުރާނަ ގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން ޖެހޭތަ.. ކަލެއަކަށް ނޭނގޭތަ ތި ކުރެވުނީ ކިހާ ބޮޑު ކަމެއް…………….” ނީރާއަށް ރަޔާންގެ ގައިގައި ތަޅައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ. އެތާ ތިބި ފުލުހުންނަށްވެސް އެވަގުތު ނީރާ ރަޔާންއާއި ދިމާލަށް ދިޔަލެއް ބާރުކަމުން ތިބެވުނީ ބަލާށެވެ. ނީރާގެ ވާހަކަ ހުއްޓުނީ އޭނާއަށް ރޮވެމުންނެވެ.

އެތާހުރި އަންހެން ފުލުހަކު ނީރާ ދުރަށް ލިއެވެ. ރަޔާން ހުރީ ހިސާބަކަށް ދެރަވެފައެވެ. އޭނާގެ ސަބަބުން 3 މީހުންގެ ފުރާނަ ނަގާލެވުނީއެވެ. މެރުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކުށަކަށް އޭނާ ހުރީ އަރައިގަނެފައޭ ބުންޏަކަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މިއަދު އެ ކުށުގައިވެސް ބެދުނީތާއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް އޭނާ ދެރަވީ ހުދު އޭނާއަށްވެސް ނީރާ “އެންޖަލް” އަންނާނެ ދުވަހަކަށް ކުރާ އިންތިޒާރު އިނގޭތީއެވެ. އަދި ނީރާ އޭނާގެ މައިިންބަފައިންދެކެ ލޯބިވާވަރުވެސް އިނގޭތީއެވެ. ރަޔާން އަށް ނީރާ ވީ ކުޅޭ ކުޅޭ ބުދެއް ކަމަކު ނީރާ ރަޔާންއަށް ކޮށްދޭ ކަންތަކާއި އަޅާލާ އަޅާލުމާއި މެދު ވިހާރު ވިސްނެންފެށުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަންތަކާއި މެދު މިއަދު ވިސްނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްތާއެވެ.

“ރަޔާން!!!.. ދެން ބުނޭ ކީއްވެ؟؟؟ ކީއްވެ މިހެން ހެދީ؟؟ މަމް ޑޭޑް… އޭންޖަލް ވެސް… ދެން ޝަ…ޝައިންވެސް ނޭނގެ… ފު..ރާނަ އާއި ހަނގުރާމައެއް ކުރަނީ…… ރަޔާން.. އޭރުވެސް އިނގެއެއްނު އަހަރެން އޭންޖަލް…. އަންނަންދެން  ކިހާ އިންތިޒާރެއް ކުރިކަން.. ކީއްވެ ރަޔާން.. ކީއްވެ؟؟؟..!!” ނީރާ ދެލޯ ފޮހެލަމުން ރަޔާންއާއި ދިމާ ބަލައިލީ ހިތްދަތިގޮތަކަށެވެ. ރަޔާން ނީރާއާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރަންވެސް ފަސްޖެހުނެވެ. އޭނާގެ ގުރޫޕްގެ އެންމެންވެސް ތިބީ ހިސާބަކަށް މައިތިރިވެފައެވެ. އެމީހުންގެ ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ކަންތަށް ނުވެ އެމީހުން ފޭހުނު އިލޮށި އެމީހުންގެ ލޮލަށް ވަނީމައެވެ. ފުލުހުންވެސް ތިބީ އެމީހުންގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުކުރާށެވެ. ވީނުވީ އެނގެން އެމީހުންވެސް ބޭނުންވެއެވެ.

އެނާ  އުޅޭ ގޭންގެ ގެ ބޮޑު މީހާ ކަމަށްވާ އަޝްރަފް އާއި ދިމާލަށް ރަޔާން ބަލާލިއެވެ. އަޝްރަފް ބުނާށޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. “ނޫން.. ރަޔާން ކިޔައިދޭންވީ.. މިހާރި މިގަޑީގަ.. ހަމަ މިތާ..!” ނީރާ ހަށަންބަނދެލަމުން އެހެންބުނެލީ ކުޑަކޮށް ހިތްވަރުކޮށްލައިގެންނެވެ. އެތާ ތިބި ފުލުހުންތަށް ނީރާގެ ހިތްވަރުގަދަކަމާއި މެދު ހިތާހިތުން ތައުރީފްކުރިއެވެ. “ނީ… މި… ވީ ގޮތަކީ……..” “ނީރާ.. ނީ އެއް ނޫން.. އިނގިއްޖެ.. ނީރާ…” ރަޔާން ފެށިތަނާހެން ނީރާ އޭނާގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑުވާލިއެވެ. ރަޔާންއަށް އިތުރަށް ވާހަކަ ބުނަން އުނދަގޫވިއެވެ. ކުށްކުރަން ފަސޭހަވިއަކަސް އެ ކުށަށް އިއުތިރާފް ވުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ.

“އަސްލު އަހަރެން ޖަލަށް ލުމުގެ ބަދަލު ހިފަން ބޭނުންވީ.. ޝާއިންގެ ކިބައިން…. ޖަލުން އަހަރެން ނެރެވުނު ވަރަށް ފަސޭހައިން.. އިނގެއެއްނު ދެން ކުޑަ ބަގްކޮޅަކުންވެސް އެކަން ވާނެ….” ރަޔާން ފުލުހުންނާއި ދިމާ ބަލާލިއެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ފެށިއެވެ. “އަހަރެންގެ ގުރޫޕްގެ އެއްބައި މީހުން ޝާއިންއާއި ފާރަލަމުން ދިޔަ… ކޮންމެ ރެއެއްގެ އެގަޑީގަ ނީރާގެ ގެއަށް ގޮސް އެކަނިން ނިކުމެގެން ގެއަށް ދާތަން ފެނޭ.. އޭނާގެ ސައިކަލް ހަލާކުވެގެން އުޅޭކަންވެސް އިނގުނު.. ދެން އަހަރެމެން ޝާއިންއަށް ރަނގަޅު އަދަބެއް ދޭން ނިންމި ރޭ ވެގެން ދިޔައީ ނީރާގެ މަންމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ރެއަށް… އަހަރެމެން ގުރޫޕްގެ އެއްބައި މީހުން މަގުގެ ހިސާބެއްގައި ތިބީ ޝާއިން އާދޭތޯ.. ޝާއިން ނީރާގެ ބައްޕަގެ ކާރަށް އެރިތަން ފެނުނުކަން އެމީހުން ބުނި.. އަހަރެމެން ހިތަށް އެރީ އަދި މާ ފަސޭހަވާނޭ.. އެހެންވެ މުޅި މަގު ބައްދާލީ ސައިކަލުތަކުން.. ޝާއިންއާއި ދިމާކުރަން.. ދެން ފުރަތަމަ އެ ކާރުއާއި ދިމާ ކުރީ އެ ގުރޫޕް. އެމީހުންނަށް ނީރާގެ މަންމަ ފެނިފަ ޝާއިން ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވި… އަހަރެމެންގެ ޓާގެޓަކީ ޝާއިން… ނީރާގެ އާއިލާއެއްނޫން.. އަހަރެމެން ތިބީ ޝާއިންއިން ކާރު އަންނާނެ އިރަކަށް ޝާއިން އަންނާނީ ބާރަށް ކަމެއް ނޭނގެ.. އަހަރެމެން ތިބީ އެ ކާރު ހުއްޓަންކަމަށް.. އެކަމު ކާރު އައި ގޮތަށް އައިސް ޖެހުނީ ސައިކަލުތަކުގައި އެއާއި އެކު އެކްސިޑެންޓްވެ ކާރު ފުރޮޅާލީ.. ދެން ބަލާލިއިރު ނީރާގެ މަންމަވެސް ބައްޕަވެސް…………” ރަޔާން އެހިސާބަށް ބުނެފައި ނީރާއާއި ދިމާ ބަލައިލިއެވެ. ނީރާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލިފައި ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނުރޯން ކުރާ މަސައްކަތް ރަޔާންއަށްވެސް ފެނުނެވެ.

“ޝާއިންގެ ހަރަކާތް އޭރުވެސް ހުރި.. ކާރުން އޭނާ ނަގިއިރު އަހަރެމެންނަށް މެސެޖް އައީ މިރޭގެ ޕްލޭން ކެންސަލް ކުރުމަށް.. ނީރާގެ މަންމަމެން ތިބި ކަމަށް ބުނެ.. އެކަމު އޭރު މާ ލަސްވެއްޖެ.. އެހެންވެ ޝާއިން ގެ ގައިގައި ތަޅަންފެށީ.. އޭނާއަަށް އަހަރެމެން އެއީ ކާކުކަން އިނގިދާނެތި އޭނާވެސް މަރާލަން.. ނަމަވެސް އެތަނަށް މީހަކު އައުމުން އަހަރެމެން ސައިކަލަށް އަރައިގެން އެތަނުން ދިޔައީ…” ރަޔާން އެހެން ބުނެލިއެވެ. ނީރާ ރަޔާންގެ ވާހަކަ ނިމުނުކަން އިނގުމާއި އެކު ފަސްއެނބުރި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތަށް އޭގެ މަންޒިލަށް ދޫކުރަމުންނެވެ. “ނީ.. ޕްލީސް… އައި ވޯންޓް ޔޫ…. ޕްލީސް.. އަހަރެން ލޯބި ދޭނަން ނީރާ ބޭނުންވާ.. އެކަމު އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދީ މިތަނުން.. ނީރާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވަމެއްނު ނީ ޕްލީސް…” ރަޔާން އާދޭސްކުރަމުން ދިޔައެވެ. މީގެ ކުރިން ނީރާ ބޭނުންނުވާ މިންވަރަށް މިއަދު ނީރާ ބޭނުންވިއެވެ. ނީރާގެ ލޯބި ބޭނުންވިއެވެ. ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އަތުން ދޫވުމުން އޭގެ އަގު ވަޒަންކުރެވޭނޭ އެންމެންވެސް ބުނެއެވެ.

“ޑޫޑް.. ހާސްކަނޑާލާ… އަހަރެމެން އަނެއްކާވެސް ދުވަސްކޮޅަކުން ބޭރުވާނެ.. އިނގެއެއްނު ބަގްސް.. ދެން އެމަންޖެގެ ލޯބި ހޯދާ.. ހެހެހެ” އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރި އަޝްރަފް އެހެންބުނެލިއެވެ. އެއާއި އެކު ރަޔާން ނޫން އެންމެން ހޭންފެށިއެވެ. ރަޔާންއަށް ރުޅި އާދެވުނެވެ. އެންމެންގެ ކުރިމަތީ ނީރާ އެހެން ހެދުމުންނެވެ. ދެންމެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔަ އެއްޗެހިތަށް އައި ރުޅީގައި ހަނދާންނެތި ނީރާގެ ރަނގަޅުކަން ހިތުން ފިލައިގެން ދިޔައެވެ. “ނީރާ!! ޔޫ ވިލް ޕޭ ފޯ ދިސް.. އަހަރެން ލައްވާ އާދޭސް ކުރުވުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން އިނގޭ ގާލް…” ރަޔާން ވިހަ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު އެހެން ބުނެލިއެވެ.ނަމަވެސް އެ އަޑު އިވުނީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ގުރޫޕަށެވެ.

ނީރާ ނިކުމެގެން ދިޔައިރުފަހަތުން ފުލުހަކުވެސް އައެވެ. ދަންވަގުތު އެކަނި އަންހެންކުއްޖަކު ދިޔުން ރަނގަޅުނުވާނެކަން އިނގޭތީއެވެ. “އަޅުގަނޑާއި އެކު ދުރުވާންވީ ނޫންތޯ؟” ނީރާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހަރަކާތްކުރަމުން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި މަގުމައްޗަށް ނިކުތެވެ. މަގުމަތި ފެނިފައި ނީރާގެ ހިތަށްވެސް ބިރުވެރިކަން ވަނެވެ. އެހެން ކަމުން ފަސްއެނބުރި ބަލާލީ ފުލުސްމީހާ ހުރިތޯއެވެ. ނަސީބަކުން އޭނާ އެތާ ހުރުމުން ނީރާ އޭނާގެ އެހީއާއި އެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައެވެ.

އޭރު ޝާއިންގެ އޮޕެރޭޝަން ނިމި އައި ސީ ޔޫއަށް އޮތީ ނެރެފައެވެ. އޮޕެރޭޝަން ކާމިޔާބު ވުމުން އާޝިޔާ އާއި އަކުރަމް އެ ޝުކުރުތަށް ހައްޤުވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ ހެއެއް ނާރައެވެ. ވަގުތުގެ ނާޒުކުކަމުން ވޯޑަށް ނުނެރެ އައިސީޔޫގާ ބޭއްވީއެވެ. އާޝިޔާ ޝާއިންގެ އެނދުކައިރީގައި އިށީނދެ އިންއިރު އެދެލޮލުން ނުރޯން ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށްވެސް ފެނެއެެވެ. އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާވެސް އޭނާއާއި ވަކިވީއެވެ. ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ދާކަށެއް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

އަކުރަމް ދޮރު ހުޅުވި އަޑު މުޅި އެތަނުގައި އެކޯވެގެން ދިޔައެވެ. މެޝިނުގެ އަޑުތަށް ފިޔަވާ އެހެން އަޑެއް ނީވެއެވެ. “އާޝި….!” އެތެރެއަށް ވަދެ އާޝިޔާ ކައިރި ހުއްޓިލަމުން އަކުރަމް ބުނެލިއެވެ. އާޝިޔާ އަކުރަމްއާއި ދިމާ ބަލާލިއެވެ. “އަކޫ…. ޝާ..ޝާއިން.. ރަނގަޅުވާނެ ދޯ؟؟؟” އާޝިޔާ އެހެން ބުނެ ކޮޅަށް ހުރި އަކުރަމްގެ ގައިގާ ބައްދައިގަތެވެ. “އިން ޝާ ﷲ…. އާޝި ދެން ނުރޮންޗޭ..” އަކުރަމް އާޝިޔާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމަމުންދިޔައެވެ. ހަމައެކަނި މެޝިންތަކުގެ އަޑުން އެތަން އޮތީ ވަށާލާފައެވެ. ދެމީހުންވެސް އިތުރަކަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. “އާޝި!!.. އަހަރެން މި ވިސްނަނީ ދެން ނީރާ ކިހިނެއްބާއޭ ހަދަނީ…. ފަތިހު ނަމާދަށްފަހު ވަޅުލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިން… ނީރާ ވަރަށް އެކަނިވެރިވާނެ.. ނީރާއަކީ އަދި ކިހާ ކުޑަ ކުއްޖެއް.. އެކަނި އުޅޭކަށެއް ނޭނގޭނެ.. ރާބި ވެސް ބުނެއެއްނު ނީރާއަށް އެކަނި ކެއުންވެސް އުނދަގޫވެޔޭ.. އަދި ރާބިމެން ނުލާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެޔޭވެސް.. އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ދެން ހަދާނެގޮތެއް…” އަކުރަމް ނީރާއާއި މެދު ވިސްނާލިއެވެ. އަކުރަމް ދެކެނީ ނީރާއަކީވެސް އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނީރާ މީހުންނާއި ގުޅޭލެއް އަވަސްވެފައި އޭނާގެ އެކުވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށް ވުމުން ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.

“އަކޫ… އަހަރެންނަކަށް ވެސް ނޭނގެ… އެކަމު ނީރާއަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއް… އަހަރެންނަށް ޔަގީން ނީރާ ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ހޯދާނެކަން.. އަހަރެންނަށްވެސް އިނގޭ ނީރާއަށް ކިހާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެކަން އަބަދު އެއްކޮށް އުޅޭ ދެމީހުން ދިޔުމުން… އެކަމު ނީރާ… ނީރާ އެކަނި ދޫކޮށްލާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން.. އަކޫއަށް އިނގޭތަ… އެއްކަލަ ލަވަ މުބާރާތް އޮތް ދުވަހު އަހަރެންކައިރި ރާބިޔަތު ބުނި އެއްޗެއް.. އޭނަ ނެތް ދުވަހު… ނީރާ ބަލައިދެންޗޭ… އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އެހެން އެބުނީ ކީއްވެކަމެއް މަޖަލަކަށް ކަމެއް ނޫނީ އެހެންގޮތަކަށް ކަމެއް.. އަހަރެންނަށް އިނގޭ ކަމަކީ މިހާރަށްފަހު ނީރާ ބަލާނީ އަހަރެންނޭ… ރާބި އަކީވެސް ކިހާ އެކަނިވެރި ކުއްޖެއް.. އާއިލާއެއް ނެތް.. އަސްފާގް ގެވެސް ދެ ބޭބެ ތިބީ  އެކަމު އެމީހުންނަށް މިހާރު އަސްފާގް އެއީ އެއްވެސް މީހެއް ނޫން… އެމީހުންނެއް ނީރާއެއް ބަަލައެއް ނުގަންނާނެ.. އަހަރެން ވިސްނަނީ އަހަރެމެންގެ ގޭގަ ބަހައްޓަން… އަކޫ އަހަރެން ނީރާ އެކަނި އުޅޭކަށެއް ދުލެއް ނުކުރާނަން……. ރާބިއަށްޓަކާ ނަމަވެސް…” އާޝިޔާ އަކުރަމްގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެ އެހެން ބުނެލުމުން އަކުރަމް އާޝިޔާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. “އަހަރެންވެސް ތިހެން މިވިސްނަނީ.. ނީރާ ކިޔަވާވެސް ނިމޭނީ 4 އަހަރު ފަހުން… އަހަރެމެން ޖެހޭނެ ނީރާ ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދޭން… އަހަރެންގެ ލާރި އެއް ނެތީކީއެއްނޫނެއްނު.. ޝާއިންއަށް ހަރަދު ކުރާހެން އަހަރެން ނީރާއަށްވެސް ހަރަދު ކުރާނަން.. އަބަދުވެސް ކިޔަމެއްނު ނީރާއަކީ ވެސް އަހަރެމެންގެ ދަރިއެކޭ… މިއަދު މިޖެހޭނީ އަހަރެމެން އެކަން ދައްކައިދޭން..” އަކުރަމް ކުޑަކޮށް ގުދުވެލައި އާޝިޔާގެ ނިތުގައި ބޮސްދިނެވެ. އާޝިޔާ ހިނިތުންވެލިއެވެ އަދި ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

“އަދިވެސް ނީރާ ނާދޭތަ؟؟ އޭނާ ތިއޭޓަރ ކައިރިއަށް ކަންނޭނގެ ދާނީވެސް.. އަކޫ ދޭބަ ބަލާލަން…” އާޝިޔާ އެހެން ބުނެލުމުން އަކުރަމް އަންނާނަމޭ ބުނެ ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. ދެމީހުންގެވެސް ނިދި ވަނީ ފިލާފައެވެ. ނިދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. އާޝިޔާ އެނދާއި ގޮނޑި ގާތް ކުރަމުން ޝާއިންގެ އަތުގައި ހިފާލިއެެވެ. އެތަކެއް ވާ ތަކެއް އެ އަތުގައި ގުޅާފައި ވާއިރު އެ މޫނުމަތީ އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތެވެ. މޫނުމަތީ ބައެއް ތަންތަން ނޫފައި ގަނެފައެވެ. އަދި ނިތްކުރި މަތީ ފަޅައިގެންގޮއްސާ އޮތުމުން ބެންޑޭޖެއްވެސް އޮތީ އޮޅާލާފައެވެ. އާޝިޔާ ޝާއިންގެ އަތުގައި ބޯ އަޅާލިއެވެ. ހިތްވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުންވެސް އޭނާއަށް ރޮވުނެވެ.

އަކުރަމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިޝްޕްޝަން ކައިރީ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުރީ ނީރާ އަންނަންދެނެވެ. ނީރާ ނާންނަކަން ޔަގީންވީ ނީރާ ހޮސްޕިޓަލުން ނުފެނުމުންނެވެ. އެހެން ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް ނީރާ ޕޮލިހަކާއި އެކު އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ތަން ފެނުނެވެ. ނީރާ ފެނުމާއި އެކު އޭނާ ހުއްޓިލިއެވެ. ނީރާ ހުރިތާ ހުއްޓިލަމުން ޕޮލިހަށް ޝުކުރުއަދާކުރިއެވެ. އަދި ރަޔާންމެންނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެދުނެވެ. “ބީ އަ ގުޑް ގާލް.. އިނގޭ.. ހިތްވަރުކުރަންޗޭ.. އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުންވިޔަސް ނޫނީ ކަމެއް ޖެހުނަސް މި ނަމްބަރ އަށް ގުޅާލާ.. މީ އަޅުގަނޑުގެ ނަމްބަރ އިނގޭ…” ނީރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ކުޑަ ގަނޑުކޮޅެއް ދިނުމަށްފަހު އެ ޕޮލިސް މީހާ ނިކުމެގެން ދިޔައީ އަކުރަމްއަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮށްލާފައެވެ.

ނީރާ އަކުރަމްކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓިލުމުން އަކުރަމް ނީރާގެ ކޮނޑުގައި އަތްއަޅާލަމުން ހިނގައިގަތެވެ. “އުޅޭ ދޯ އެއްޗެއް ކާލަން…” ނީރާ ނުކައި ހުރުމުން އަކުރަމް ކަންބޮޑުވިއެވެ. މިހާރު ކިހާއިރެއްހެއްޔެވެ؟ އެ ފަކީރު އަރުތެރެއިން ފެންފޮދެއްވެސް ނުދިރުވައެވެ. ނީރާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހަރަކާތްކޮށްލިއެވެ. އަކުރަމްގެ ބަދަލުގައި އަސްފާގް ކައިރީގައި ހުރިހެން އިހްސާސްވިއެވެ. ދެން ދުވަހަކުވެސް އެމީހުންނެއް އަނބުރާ ނާންނާނެއެވެ. ނީރާއަށް ރޮވުނެވެ. އަކުރަމްއަށް އެކަން އިނގުނެވެ. “ނީރާ!! ދަރިފުޅާ… ބޭބީ ގާލް.. ހުއްޓާލަބަލަ.. ޖެހޭނެޔޭ ހިތްވަރުކުރަން.. އެހެންނޫނީ މަންމަމެން ގެ ތަރުބިއްޔަތު ވާނީ ގޯހެއްނު…. އޭރުން މަންމަމެއް ހިތަށްއަރާނެނު މަންމަމެންނަށް ދުނިޔެއަށް ހޭނުވާފައި ދުނިޔޭގައި އުޅެން ދޫކޮށްލާފައި މިދެވުނީ ހިތްވަރެއްނެތް ކުއްޖެކޭ… ނީރާ ވެސް ބޭނުމެއްނުވާނެއެއްނު ދޯ އެހެންވާކަށް.. އެހެންވީމަ ޖެހޭނީ ވީ ކަމެއް ވީ ގޮތަކަށް ދޫ ކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް އޮތްތަން ރަނގަޅު ކުރަން… މިތާ އިނދޭ އިނގޭ…. އެބަ އަންނަން ދައްތަ ގޮވައިގެން…. ދައްތަވެސް އިނީ ނުކައި އިނގޭ….” އަކުރަމް ނީރާ އާއި އެކު ކޭންޓީންއަށް އައިސް ނީރާ ބައިންދަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ. އަދި ބޮލުގައި އޯގާތެރިކަމާއި އެކު ފިރުމާލުމަށްފަހު އާޝިޔާ ބަލައި ދިޔައެވެ.

އަކުރަމް ދެއްކި ވާހަކަތަށް ނީރާ ގަބޫލުކުރެއެވެ ނަމަވެސް ދުނިޔޭގާއިވެސް އެންމެ ލޯބިވާ އަދި އެންމެ ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ތިބި މީހުންނާއި ދުރުގަ އުޅުން އެއީ ކިހާ ބޮޑު ވޭނެއެއްހެއްޔެވެ.؟ ދެން އެމީހުން ނުވެސް އަންނާނެކަން އިނގޭއިރު ހިތުގައި ކިހާ ވޭނެއް އަޅާނެހެއްޔެވެ؟ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ މީހުންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އޭނާ ދެވަނައަށް އެންމެ ލޯބިވި ކުއްޖާ ކަން އިނގުމުން އެ ހިތް ނުރޮއެ އޮންނާނެހެއްޔެވެ؟ ނީރާ މުޅި ދުނިޔެމަތިންވެސް ފޫހިވިއެވެ. އަމިއްލައަށް މަރުވުންވެސް މާ ފަސޭހަވާނޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. މީ އަނިޔާވެރި ދުނިޔެއެކެވެ. އަނިޔާވެރި ބައެކެވެ. މިދުނިޔޭގައި މިހާރު ނީރާގެ އެކަކުވެސް ނެތެވެ. ދެން ނީރާ ހުންނަންވީ ކީއްކުރަންހެއްޔެވެ؟ ނީރާ މޭޒުމަތީ ބޯ އަޅާލިއެވެ. އަދި ރުއިމުގެ އަޑު ބޭރުނުކުރުމަށް ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލިއެވެ.

 

ނުނިމޭ…..

42

48 Comments

 1. Ryn

  March 21, 2016 at 10:17 pm

  pheww!! heheh aftr a lnnnnnng tym dhw.. i knw i wil gt so many shakuvaas…. hehehe… m ready fr all shakuvaas cx ryn buni dhuvahah vurenvx gina dhuvas vx vehje… m sry fr tht….. dnt wnt gve mre explnations as i tld bfr wht ws happnin n sadly stil my lap is nt fixd.. ehnve delay v.. bt frm today ownwrds in sha allah i will uplwd it… n mi hurihaa dhuvas negy vx ryn stryge prts liyanshaa eku whn evr i gt lap i try to write… anyways… thnkx fr readin n in sha allah nxt prt may b3 days fahun 🙂 enjoy..

 2. nukko

  March 21, 2016 at 10:22 pm

  heyyy thuths…. alheyyyy…. pooor ny…. 🙁
  I hate tht stupid rayaan.. agrhh… b a strng gurl ny 🙁 gws shine 🙁 😛 heheh stry hama obi… mssssd the stry lyk anything….. wen nxt part thuths…..? avahah up kohdhexhey… tvgc miss u 😀 😀 😀

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:27 pm

   hey nuths…. hehehe…. thnkxx n stry vx miss v ey enmn mathis….. in sha allah 3 days fahun….. n thnxx.. tc miss u mre.. enjoy 😉

 3. ur fan

  March 21, 2016 at 10:23 pm

  adi stry nukiya mi comment kolanny….. me mi ulhunee ryn nufenigen police station ah daan maadamaa.. 😛 naseebey nun ryn fenun kan… 😉 but im sure stry will be awsom as always ;-D

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:34 pm

   alhey thts so swyt… thnkyw…. hahaha nasybehnu… hykurn it ws nyc kamah.. thnx.. 😉 enjoy

 4. naaanu

  March 21, 2016 at 10:25 pm

  alhe ryyn…haadha lahakun thi up kury..wait koh koh..btw v saalhi mi part ves ingeyyy…waiting for next part…avahah up kohllache

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:41 pm

   sryy darl… asluvx if i culd ryn up kuris….. anyways thnx alt.. n yrh avas kh up khlaanan in sha allah.. enjoy 😉

 5. ina

  March 21, 2016 at 10:27 pm

  Rynnnnnnn alheyyyyy hama rovijje…..vrh vrh vrh nyc mi prt vx as usual…heehehe……tht rayan gandu haadha gwheydhw..pis pis pis….dhn ehn hadhaakah nuvaane ennu….shine vx hsptl ga viyya…dhera vejje…hehehe…nxt prt vrh avahah up kohdhehchey ingey…vrh nyc mi stry…u r da best rynn….misssss u a lot…tgc…salam

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:42 pm

   alheyyy sryy inaaa….. hehe thnkyw darl… hehehe… yrh avas kh up khlaanan.. thnkx altt….. alhey so swyt.. thnkyw… n i miss u mre n mre.. tc salaam 😉

 6. aish

  March 21, 2016 at 10:33 pm

  haadha lahey up kuraa li v foohi up nukuraa thee ve

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:43 pm

   sry it ws cx of sum resns.. bt in sha allah dhn laheh nuvaane… 😉 enjoy n thnkyw

 7. ur fan

  March 21, 2016 at 10:34 pm

  very very verryyyyyyyy nice!!! waiting fo the nxt part… luv this 😀

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:43 pm

   hehhee thnkxx 😉 😉 enjoy

 8. nnaaaaahi

  March 21, 2016 at 10:36 pm

  Haadha lahey up kuraaleh

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:44 pm

   dhn in sha allah laheh nuvaane it ws due to sum resns.. sry fr tht.. 😉 thnkyw n enjoy

 9. princess

  March 21, 2016 at 10:42 pm

  Ryn stwry vrh riithi ingey…ekm las vyma dhw hehe..waiting for nxt prt

  • Ryn

   March 21, 2016 at 10:45 pm

   hehe thnkyw princess.. in sha allah dhn laheh nuvaane. it ws cs of sum rsns… n sry fr tht…. n thnkyw.. enjoy 😉 😉

 10. Ted

  March 21, 2016 at 11:13 pm

  Ryn mee uthuru rashegge kujjehtha? Story ga “dhen ulhey dhoa kaan” ekahala ehchehi bunyma ehaa ehaa eh noon. Kury part egga ves ehen liyefa huri dhethin thanegga. Anehhen vaahaka v salhi

  • Ryn

   March 21, 2016 at 11:28 pm

   umm i dnt knw .. i gues uthuru -_- hehe… n vedhaane its cx ei ryn mn tlk kuraa goi v ma kamah.. i myn thse ibaaraai dhw… so i wil imprve dhm…. in sha allah.. thnkx fr tellin me.. 😉

 11. Hooo

  March 21, 2016 at 11:23 pm

  Varah reethie.. Hope kuran next part avahah update kuran ey kamah. ??

  • Ryn

   March 21, 2016 at 11:29 pm

   hehehe thnkx.. n yrh in sha allah nxt prt avas vaane.. thnkyw.. enjoy 😉

 12. princess shaal

  March 22, 2016 at 12:16 am

  v.nice plz avahah up John dhechey ingey…

  • Ryn

   March 22, 2016 at 10:30 am

   hehe thnkx shaal.. in sha allah i wil uplwd it soon.. thnkx enjoy 😉 tc

 13. princess shaal

  March 22, 2016 at 12:31 am

  up koh dhechey

 14. Emy

  March 22, 2016 at 1:08 am

  Woah woahn…. Varah varah reethi …. Avhah up khdeichey alhe… Hama waiting ga mi huhnany igey ryn??

  • Ryn

   March 22, 2016 at 10:33 am

   thnkyw so much…. labba in sha allah this tym i wont b late….. thnyw fr the supprt.. enjoy 😉 tc

 15. Aliyah Mikaelov

  March 22, 2016 at 3:03 am

  Varah reethi mi vaahaka. You’re doing a great job. Can’t wait for the next update. 🙂 x

  • Ryn

   March 22, 2016 at 10:40 am

   thnkyww…. n in sha allah wont lt u wait fr so lng… tc enjoy 😉

 16. yaan

  March 22, 2016 at 5:42 am

  Alhe 3dhuvas vs las v avah up kn dhyba plx plx plx plx plx salhi salhi vaahaka eh ingey

  • Ryn

   March 22, 2016 at 10:42 am

   hehehe sryy.. i knw late vaane kn 3 days vx. sry fr tht.. n thnx.. enjoy 😉 😉

 17. Appy

  March 22, 2016 at 7:34 am

  Konme dhuvahaku ves up vefa inthw beley. ..finally kiyaalany libihje. ..n story is awesome. ….waiting for next part

  • Ryn

   March 22, 2016 at 10:43 am

   alheyy thts so swyt…. hehehe.. thnkyw.. 😉 enjoy…

 18. laimaan

  March 22, 2016 at 9:44 am

  V ginain up veytho beley story eh miee. V reethi story dhaa goeh. Waiting….

  • Ryn

   March 22, 2016 at 10:44 am

   owwh thnkyw so mch… thts so swyt n it myns alt to me… m sry las v ma.. thnkyw.. n enjoy 😉

 19. maayaa

  March 22, 2016 at 10:08 am

  lap ah kihineiy v… v avahah repair koh dheynan…. geney fast fix ah… hehe.. nice story…..hama rovifa

  • Ryn

   March 22, 2016 at 10:45 am

   chrgr halaak v… alhey i hwp i cn gve it… hehe…. bt sadly i cnt…. hhehehe.. n thnkx…. aww sry fr tht.. enjoy 😉 😉

 20. Maalu

  March 22, 2016 at 1:04 pm

  varaaaaaaaaaaaaah reethiiiiiiiiiii mi part ves……. 🙂 🙂

  • Ryn

   March 22, 2016 at 8:45 pm

   thnkyw mal.. 😉 tc

 21. SARA

  March 22, 2016 at 1:17 pm

  Still the best.. rynn.. mivaahaka up veythw v balan.. v salhi mi part vx.. shine vx hospital ga d.. hope nee stops shine frm leaving.. ryn.. for ..????????

  • Ryn

   March 22, 2016 at 8:48 pm

   aww thnkyw darl… thts so swyt of u…. hehe yrh…. lts see dhw.. thnx alt once again.. enjoy 😉 😉 tc

 22. Sha

  March 22, 2016 at 6:08 pm

  Vvvvvvvv reeeeeeeethi….

  • Ryn

   March 22, 2016 at 8:49 pm

   thnkyw 😉

 23. princess shaal

  March 23, 2016 at 1:12 am

  me vs v.dhuvas veje story up vane irakah wait kuratha.. finally kiyan libuny thank u….

  • Ryn

   March 23, 2016 at 4:20 pm

   owwh sry fr late. n thnkyw fr waitin vx… 😉 n it ws my plsure….. tc.. enjoy.. n thnkx.. 😉

 24. lai

  March 23, 2016 at 12:33 pm

  wowwwww eyn .. stry hama v v v v v v rythi .. asluvess hama rovihje .. waiting fr nxt part .. tgc ryn .. miss u n luv u .. 🙂 🙂 🙂

  • Ryn

   March 23, 2016 at 4:21 pm

   eyn eyy?? *eek* *eek* hehehe.. ryn* btw thnkx altt.. n sry rwhvaalevunyma hehehe… n thnkx.. tc laithuuu…. n i miss u mre n mre n mre n mre n mre n mre n mre 😉 n luv u too 😉 c u.. 😉

 25. xoo

  March 23, 2016 at 3:47 pm

  I missed your story.. hehe konme dhuvahaku balan upload vefa indheythw.. btw awesome story..Masha allah… keep up the good work…

  • Ryn

   March 23, 2016 at 4:22 pm

   aww thnkyw…. thts so swyt.. thnkx alt.. 😉 😉 enjoy 😉

Comments are closed.